JKW-KABUM-21-ZHA-003-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་ངེས་གསལ།
Wylie title dpal rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa'i sgrub thabs snying po nges gsal JKW-KABUM-21-ZHA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 3, Text 9, Pages 334-336 (Folios 13b3 to 14b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa'i sgrub thabs snying po nges gsal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 334-336. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Deity rdo rje sems dpa'
Colophon

།ཞེས་པ་འདི་འབྲུག་པའི་འཕྲལ་དགོས་ཀྱི་ཆོས་བཞིའི་རྡོར་སེམས་རྒྱལ་པོ་ཛཿའི་ལུགས་ཀྱི་སྒོམ་བཟླས་རྒྱུན་ཁྱེར་དུ་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་ཞིག་གོ། །མངྒ་ལཾ།།

zhes pa 'di 'brug pa'i 'phral dgos kyi chos bzhi'i rdor sems rgyal po dzaH'i lugs kyi sgom bzlas rgyun khyer du rje bla ma 'jam pa'i dbyangs nyid kyis mdzad pa zhig go/__/mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་ངེས་གསལ་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་དང་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། སྐྱབས་སེམས་སོགས་སྔོན་འགྲོ་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། སྭ་བྷཱ་བ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་དག་པའི་སྣོད་བཅུད་དབུས། །པད་ཟླའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞི་ཞིང་འཛུམ། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ཐུགས་ཀར་གཏོད། །གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་འགྱིངས་པས་བཞུགས། །རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་། །སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཟླ་བ་ཕྱེད་པས་མཚན། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་སོགས་རྡོར་སྐྱིལ་གྱིས། །འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུང་འཁྱིལ་བའི་དབུས་ན་རོལ། །གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་འོད་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿགཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། །སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ནས། །དབང་བསྐུར་སྒྲིབ་དག་མི་བསྐྱོད་དབུ་བརྒྱན་གྱུར། །ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་དཀར། །གཡས་སུ་འཁོར་ལས་འོད་འཕྲོས་འཕགས་པ་མཆོད། །སེམས་ཅན་སྒྲིབ་སྦྱངས་རྡོར་སེམས་གོ་འཕང་བཀོད། །ཚུར་འདུས་སྒྲིབ་དག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་ནུས་བཟླ། གྲངས་བསྙེན་ལས་རུང་གི་ཚད་ནི་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གོ། །ཐུན་བསྡུ་བ་ན། བཅོམ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡིས། །བདག་དང་འགྲོ་ཀུན་སྡིག་ལྟུང་བག་ཆགས་ཞི། །ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་གཉིས་ཡོངས་སུ་བྱང་། །མྱུར་དུ་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྣང་ཆའི་ལྷ་སྐུ་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །སླར་ཡང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་རུ་གྱུར། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཀུན། །སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་ཡོངས་སྦྱངས་ཏེ། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་བཅོམ་ལྡན་འདས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་གསོལ་འདེབས་བསྡུ་ལྡང་བསྔོ་སྨོན་རྣམས་བྱའོ། །ཞེས་པ་འདི་འབྲུག་པའི་འཕྲལ་དགོས་ཀྱི་ཆོས་བཞིའི་རྡོར་སེམས་རྒྱལ་པོ་ཛཿའི་ལུགས་ཀྱི་སྒོམ་བཟླས་རྒྱུན་ཁྱེར་དུ་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་ཞིག་གོ། །མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

dpal rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa'i sgrub thabs snying po nges gsal/ @#/_/dpal rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa'i sgrub thabs snying po nges gsal bzhugs so/__/bla ma dang dpal rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal lo/__/rigs thams cad kyi khyab bdag dpal rdo rje sems dpa' phyag rgya gcig pa'i rgyun gyi rnal 'byor ni/__skyabs sems sogs sngon 'gro rgyas bsdus ji ltar rigs pas rgyud sbyangs nas/__swa b+hA ba sogs/__stong pa'i ngang las dag pa'i snod bcud dbus/__/pad zla'i gdan la hU~M las rdo rje sems/__/dkar gsal zhal gcig phyag gnyis zhi zhing 'dzum/__/phyag g.yas rdo rje rtse lnga thugs kar gtod/__/g.yon pas dril bu dkur brten 'gyings pas bzhugs/__/ral pa'i zur phud yid bzhin nor bu dang /__/sna tshogs rdo rje zla ba phyed pas mtshan/__/dar dang rin chen rgyan sogs rdor skyil gyis/__/'ja' zer 'od phung 'khyil ba'i dbus na rol/__/gnas gsum 'bru gsum thugs ka'i hU~M 'od kyis/__/ye shes sems dpa' badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoHgnyis su med par thim/__/slar yang 'od 'phros dbang lha spyan drangs nas/__/dbang bskur sgrib dag mi bskyod dbu brgyan gyur/__/thugs kar zla steng hU~M mthar sngags phreng dkar/__/g.yas su 'khor las 'od 'phros 'phags pa mchod/__/sems can sgrib sbyangs rdor sems go 'phang bkod/__/tshur 'dus sgrib dag byin gyis brlabs par gyur/__/rdo rje sems dpa'i yi ge brgya pa ci nus bzla/__grangs bsnyen las rung gi tshad ni 'bum phrag gcig go/__/thun bsdu ba na/__bcom ldan khyab bdag rdo rje sems dpa' yis/__/bdag dang 'gro kun sdig ltung bag chags zhi/__/nyon mongs shes bya'i sgrib gnyis yongs su byang /__/myur du rnam mkhyen thob par mdzad du gsol/__/snang cha'i lha sku 'od gsal dbyings su thim/__/slar yang rdo rje sems dpa'i sku ru gyur/__/dge ba 'di yis mtha' yas sems can kun/__/sdig sgrib bag chags bcas pa yongs sbyangs te/__/sku dang ye shes dbyer med bcom ldan 'das/_/rdo rje sems dpa'i go 'phang myur thob shog__/ces gsol 'debs bsdu ldang bsngo smon rnams bya'o/__/zhes pa 'di 'brug pa'i 'phral dgos kyi chos bzhi'i rdor sems rgyal po dzaH'i lugs kyi sgom bzlas rgyun khyer du rje bla ma 'jam pa'i dbyangs nyid kyis mdzad pa zhig go/__/mang+ga laM//___//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]