དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ༔

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dgra 'dul wer ma'i snying tig las: phrin las phyogs las rnam rgyal DKR-KABUM-23-A-017.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 23, Text 17, Pages 319-350 (Folios 1a to 16b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Dgra 'dul wer ma'i snying tig las phrin las phyogs las rnam rgyal. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 23: 319-350. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ (dgra 'dul wer ma'i snying tig)
Deity ge sar
Colophon

ཅེས་པའང་དགྲ་འདུལ་ལས་ཀྱི་དཔའ་བོའི་ཕྲིན་ལས་གསེར་གྱི་ཤིང་རྟའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བའི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་འདན་མ་ཐོག་རྒོད་རྩལ་དང༌། སྐུ་སྲུང་སྒ་བདེས་སྐྱོང་བའི་ཡུལ་གྲུ་གསེར་ལྡན་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ལྗོངས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་མཚོ་སྐྱེས་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་རིག་པ་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ། མིང་གཞན་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འདུལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རོལ་པ་རྩལ་གྱིས་རང་ལོ་སོ་བདུན་པའི་སྟེང་དབོ་ཟླ་བའི་འཕེལ་ཚེས་ཁྱབ་འཇུག་སྒྲ་གཅན་གྱིས་དགྲ་བླའི་དམག་དཔོན་དུ་བསྐྱོད་པའི་དུས་གཉན་གྱི་ཆར་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ་མཆོད་པ་དང་བསྐང་བ་བྱིན་རླབས་སོགས་རིག་འཛིན་གོང་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང་གསེར་སྐྱེམས་རང་ཚིག་དཀྱུས་སུ་ཁ་བཀང་བ་ཙམ་ལས་གཞན་ཕྲི་བསྣན་མེད་པར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་གསང་མཆོག་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་བསྟན་པ་དང༌། དེ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་དགེ་མཚན་གྱི་བ་དན་མཛེས་པར་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་མངྒ་ལཾ།

ces pa'ang dgra 'dul las kyi dpa' bo'i phrin las gser gyi shing rta'i kha lo sgyur ba'i dmag dpon chen po 'dan ma thog rgod rtsal dang*/_sku srung sga bdes skyong ba'i yul gru gser ldan dal gyis 'bab pa'i ljongs su skyes shing mtsho skyes dgra bla'i rgyal pos rjes su bzung ba'i rig pa 'dzin pa pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pa'am/_ming gzhan khrag 'thung bdud 'dul ye shes rdo rje phrin las rol pa rtsal gyis rang lo so bdun pa'i steng dbo zla ba'i 'phel tshes khyab 'jug sgra gcan gyis dgra bla'i dmag dpon du bskyod pa'i dus gnyan gyi char gtan la phabs te mchod pa dang bskang ba byin rlabs sogs rig 'dzin gong ma'i rdo rje'i gsung dang gser skyems rang tshig dkyus su kha bkang ba tsam las gzhan phri bsnan med par bris pa 'dis kyang gsang mchog 'od gsal rdo rje rtse mo'i bstan pa dang*/_de 'dzin gyi thugs bskyed dang phrin las kyi dga' ston 'phel zhing rgyas pas 'jig rten gsum na dge mtshan gyi ba dan mdzes par brtan pa'i rgyur gyur cig_/dge legs 'phel/_sarba mang+ga laM/

[edit]
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བཞུགས༔

རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་ལྷ་ལ་འདུད༔ མ་འོངས་དུས་ཀྱི་སྙིགས་མ་ལ༔ ནག་ཕྱོགས་འབྱུང་པོས་བོད་ཁམས་ཁེངས༔ ཕལ་ཆེར་དེ་ཡི་དབང་དུ་འགྲོ༔ ཆོས་བྱེད་དམོད་ཅིང་སྡིག་བྱེད་ཀྱི༔ རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ བདག་ཉིད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རིགས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ བདུད་འདུལ་ཝེར་མའི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ སེང་ཆེན་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས༔ ནག་ཕྱོགས་དམ་སྲིའི་སྲོག་གི་གཤེད༔ སྒྲུབ་པས་ཚེ་གཡང་དངོས་གྲུབ་མཆོག༔ སྟེར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཚན་དུ་བསྟན༔ གཏོར་མ་མཐུན་རྫས་སྤྱན་གཟིགས་དང༔ དཀོར་ཆ་མཁོ་དགུ་བྱིན་བརླབས་ཏེ༔ བདག་ཉིད་ཡི་དམ་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་པས་དབྱངས་སུ་གྱེར༔ ས་མ་ཡ༔ ཐོག་མར་གནས་ཁང་དང་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི། ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་བྷྲཱུྃ་ལས་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཨཱཿལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་སུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ནས། ཤཔྟའི་བར་དང༌། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་མཎྜལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛྭ་བ་ལིངྟ་བ་ལ་བ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔ ཞེས་སོ་སོའི་སྔགས་ལན་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། ཨ༔ ཀ་དག་གདོད་མའི་དབྱིངས་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི༔ འོད་གསལ་རོལ་མོ་ཅི་ཡང་འཆར་བ་ལས༔ མདུན་དུ་མཁའ་སྤྱོད་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན་ཞིང༔ ཡིད་འོང་ས་གཞིར་ནེའུ་སེང་མེ་ཏོག་བཀྲ༔ ལྷུན་ཆགས་བྲག་རི་གངས་དཀར་ཕྲེང་བས་མཛེས༔ སྤོས་ཀྱི་དྲི་ལྡང་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན་འབེབས༔ ཡིད་འོང་བྱ་དང་རི་དྭགས་བག་ཕེབས་རྩེ༔ ནགས་ཚལ་ལྗོན་བཟང་འབྲས་ལྡན་ཤིང་གིས་བསྐོར༔ དེ་ཡི་དབུས་སུ་ནོར་བུའི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ རྩེ་མོ་དགུང་སྙེགས་འཇའ་འོད་དྲྭ་བས་ཁེབས༔ ནོར་བུའི་དྲྭ་བ་འཕྱང་འཕྲུལ་གཡོ་བ་ཡི༔ དབུས་སུ་པད་ཟླའི་གདན་ལ་ས་བོན་ཨ༔ དཀར་གསལ་འོད་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང༔ ཁྱད་པར་རྒྱལ་ཀུན་སྟོབས་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་ཚོགས༔ མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་བསྡུས་ཐིམ་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ འཇིགས་བྲལ་སེང་ཆེན་དགྲ་བླ་ཝེར་མའི་རྒྱལ༔ ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ནག་ཕྱོགས་བདུད་ཀྱི་གཤེད༔ སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་ལྷུན་ཆགས་གཟི་བརྗིད་རྒྱས༔ ཞལ་རས་ཁྲོ་འཛུམ་ཉི་མ་འབུམ་བཞིན་རྔམ༔ སྤྱན་ཟླུམ་མཆེ་བའི་མྱུ་གུ་ཡིད་ཙམ་གཙིགས༔ དབུ་ལ་རྨོག་དཀར་རྒྱལ་བའི་དོན་གྲུབ་གསོལ༔ དར་འཕྲུ་དགུང་བསྙེགས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི༔ ཟ་འོག་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་བརྗིད༔ སྐུ་ལ་དགྲ་བླའི་གསང་གོས་སྨུག་པོ་དང༔ ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཟ་འོག་བེར་གྱིས་བཀླུབས༔ རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་སིལ་མ་ཐོག་རྡུགས་ལ༔ མི་ཤིགས་གཡུ་ཡི་ཡ་ལད་མཛེས་པར་བཀྲམ༔ མགུལ་གྭ་རིན་ཆེན་ནོར་བུ་འོད་འབར་དང༔ སྣ་ཚོགས་རཏྣའི་དོ་ཤལ་མཛེས་པས་སྒེག༔ ཕྱག་གཡས་སྦ་ལྕག་བསམ་པའི་དོན་གྲུབ་འཕྱར༔ སྟེང་ཕྱོགས་སྤྲུལ་པའི་དམག་གི་ཕོ་ཉ་འཁྲིགས༔ གཡོན་པས་མདུང་མོ་ཁམས་གསུམ་དགྲ་འདུལ་གཡོབ༔ ཕྱོགས་བཅུར་ལས་བྱེད་དཔུང་གི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུགས༔ ཞབས་ལ་སྭག་ལྷམ་སྡེ་བརྒྱད་ཟིལ་གནོན་མནབས༔ དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རྐྱང་རྒོད་ཕེར་པོ་ཆིབས༔ འཕྲུལ་གྱི་སྒ་སྲབ་མཛེས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བཀླུབས༔ རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞིས་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་ཉུལ༔ གཡས་སུ་སྟག་དོང་དགྲ་བླའི་རྫོང་ཆེན་ལ༔ ཤེས་རབ་མདའ་མོ་ཚད་མེད་སྒྲོ་ལྡན་འཁོར༔ གཡོན་དུ་གཟིག་ཤུབ་ཝེར་མའི་བླ་གནས་ལ༔ རྭ་རྒོད་འཁྱིལ་བ་གཟའ་བདུད་རང་འཁོར་འཁྱུག༔ ཡེ་ཤེས་རལ་གྲི་མཁྱེན་གཉིས་རྣོ་ངར་ཅན༔ ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རྗེའི་ཕུབ་ཆེན་དཀུ་གཡོན་བརྟེན༔ སྐུ་ཡི་སྟེང་འོག་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་ལས༔ རྩེ་གྲོགས་དགྲ་བླ་བཅུ་གསུམ་གར་གྱིས་བསྒྱུར༔ ཤར་དུ་ཞལ་དཀར་ཟླ་བ་འབུམ་པའི་ལྷ༔ དཀར་གསལ་ཆེ་བརྗིད་གངས་ཀྱི་སེང་བཞིན་གསལ༔ ཕྱག་གཉིས་ཡ་ཟི་སྐར་མདའ་ཞགས་པ་འཕེན༔ རྒྱ་བྱ་སོག་དཀར་ཞོན་ནས་སྟག་ལྟར་འཕྱོ༔ ལྷ་དམག་བྱེ་བ་སྤྲིན་ལྟར་མཛེས་པར་འཁྲིགས༔ ལྷོ་རུ་སྐུ་སྲུང་སྒ་བདེ་བེར་ནག་ཅན༔ ཆར་སྤྲིན་ལྟར་འཁྲུགས་ཞྭ་ནག་བེར་ཕོད་གསོལ༔ གཡས་གཡོན་དམར་ཆེན་ཟོར་དང་ཐུན་མདའ་བརྡེག༔ རླུང་ནག་རྗེས་གཅོད་ཞོན་ནས་ཐོག་བཞིན་རྒྱུག༔ གཤིན་རྗེའི་དམག་ཚོགས་བདུད་ཀྱི་མུན་བཞིན་གཡོ༔ ནུབ་དུ་དབང་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་མེ་ལྕེའི་མདོག༔ སྨར་སྨིན་ཨག་ཚོམ་ཐོག་གི་ཟེར་མ་འཕྲོ༔ ལག་གཉིས་སྲིན་གྲི་འཁྱུག་མ་ལྕགས་ཀྱུ་བཅས༔ འཕར་བ་རྔ་ནག་གློག་ལྟར་འཁྱུག་ལ་འཆིབ༔ བཙན་གྱི་དམག་ཚོགས་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར༔ བྱང་དུ་དམག་དཔོན་འདན་མ་ཐོག་རྒོད་རྩལ༔ སྐུ་མདོག་ལྗང་སྔོན་གནམ་ལྕགས་གོ་ཁྲབ་བརྗིད༔ འཕྲུལ་ལྡན་མདའ་གཞུའི་རྩེ་གར་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིག༔ འདོ་བ་དངུལ་ཕྲུག་རླུང་གི་གཤོག་ལྡན་འཆིབ༔ བདུད་དམག་བྱེ་བ་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་བཞིན་འཁྱིལ༔ དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་ཕྱོགས་མཚམས་མ་ངེས་པར༔ ཡབ་གཅིག་སེང་བློན་དམར་ནག་དུད་སྤྲིན་མདོག༔ ཁྲག་འཐུང་དཔུང་ཚོགས་རླུང་ལྟར་འཚུབ་ཅིང་རྒྱུག༔ ཉི་འབུམ་དར་ཡག་གནོད་སྦྱིན་དམག་བཅས་སེར༔ ཨ་ནུ་དཔའ་སེང་སྲོག་བདག་དམག་དཔུང་དམར༔ དགྲ་ལྷ་རྩེ་རྒྱལ་གིང་ཆེན་དམག་ཚོགས་དཀར༔ རིན་ཆེན་དར་ལུ་མོན་དམག་ནག་ལ་སྨུག༔ གུང་པའི་སྐྱ་ཁྲ་ཝེར་མའི་དཔུང་བཅས་དཀར༔ ཨ་དཀར་ཚངས་པ་རྒྱལ་པོའི་དམག་ཚོགས་རྔམ༔ སྣང་གསལ་གཡུ་སྟག་མ་མོའི་དམག་ཀུན་ནག༔ གདོང་བཙན་ཨ་དཔལ་གཟའ་བདུད་དུད་ཁ་རྔམ༔ གཞོན་ནུ་གཏུམ་པོ་ཀླུ་དམག་དཀར་པོ་གཡོ༔ དར་འཕེན་དུག་སྡོང་དམུ་བདུད་མུན་བཞིན་འཐིབ༔ སེང་སྟག་ཨ་དོམ་ཐེའུ་རང་དམག་དང་རྩེ༔ ཀུན་ཀྱང་རང་མདོག་རླུང་གི་རྟ་ལ་ཞོན༔ དར་མདུང་རལ་གྲི་དགྲ་སྟྭ་ཐོ་བ་ཞགས༔ ལྕགས་ཀྱུ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་མདའ་ཐོག་དང་ཟེར༔ སྣ་ཚོགས་མཚོན་ཆ་རྔམ་ལ་མྱུར་བ་ཐོགས༔ ཀི་བསོ་ཆ་སྒྲ་བཤུག་གླུ་དི་རི་རི༔ སྣ་ཚོགས་ཁྲབ་ཀྱི་བྱང་བུ་སི་ལི་ལི༔ དབུ་རྨོག་དར་འཕྲུ་རུ་མཚོན་ལྷབས་སེ་ལྷབ༔ རྫུ་འཕྲུལ་རྟ་མཆོག་བྲོ་གར་ལམས་སེ་ལམ༔ མདུན་དུ་ཁྱུང་དང་བྱ་ཁྲ་གླག་མོ་འཕུར༔ རོལ་དུ་སྟག་སེང་གཟིག་དོམ་ཅེ་སྤྱང་འཁྲིད༔ སྟེང་ན་གཡུ་འབྲུག་ངར་སྐད་འུ་རུ་རུ༔ སྣང་སྲིད་དབང་སྡུད་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་པའི༔ རབ་འབྱམས་དགྲ་བླའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད༔ མཁའ་སྤྱོད་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན་ལ་སོགས་པ༔ རང་བཞིན་གནས་ནས་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གྱིས༔ སྤྱན་དྲངས་དམ་ཚིག་རྟེན་ལ་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ དྲི་ཞིམ་སྤོས་དང་བརྗིད་ཆགས་དབྱངས༔ དར་སྣའི་གཡབ་མོས་གནད་ནས་བསྐུལ༔ ཀྱཻ༔ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་དག་པའི་མཁའ༔ འོད་གསལ་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན་གླིང༔ རིགས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ནག་ཕྱོགས་འཇོམས་ཕྱིར་སྐུ་བཞེངས་ལ༔ སེང་ཆེན་དགྲ་བླ་ཝེར་མའི་རྒྱལ༔ དཔའ་ཐུལ་དྭངས་སྨན་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས༔ འཁོར་བཅས་དམག་དཔུང་བྱེ་བ་བཅས༔ ངོ་བོ་དབྱིངས་སུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང༔ རྣམ་རོལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་དེང་བསྐུལ་ན༔ ནག་ཕྱོགས་བདུད་རིགས་དམ་སྲིའི་གཤེད༔ རྔམ་བརྗིད་འགྱིང་བའི་གར་དང་བཅས༔ མཁའ་ལ་ཆར་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར༔ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷ༔ མི་རྗེ་སེང་ཆེན་དགྲ་འདུལ་རྩལ༔ ཐོགས་མེད་མྱུར་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྤྱོན༔ ཀྱཻ༔ སྐྱེས་བུའི་མདུན་གྱི་སྣ་འདྲེན་པ༔ སྐྱེས་པ་དཔའ་བོ་ཞུབ་ཅན་འབུམ༔ དམག་གི་སྒྱུ་རྩལ་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ བསྭོ་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་མཚོན་ཆ་འཕེན༔ སྐྱེས་བུའི་གཡས་ཀྱི་དཔུང་གི་གྲོགས༔ རྟ་མཆོག་ཞོན་པའི་དམག་དཔུང་འབུམ༔ རླུང་ལྟར་འཕྱོ་ཞིང་དགྲ་ལ་རྒྱུག༔ མདའ་གཞུ་མང་པོ་ཐོག་ལྟར་འབེབས༔ སྐྱེས་བུའི་རྒྱབ་ཀྱི་སྐྱེལ་མའི་ཚུལ༔ ཤིང་རྟ་བསྐོར་བའི་དམག་དཔུང་འབུམ༔ རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན་རྡེག་ཅིང་འཕྱོ༔ ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཞངས་སེ་ཞང༔ སྐྱེས་བུའི་གཡོན་གྱི་དཔུང་སྣོན་དུ༔ གླང་ཆེན་ཞོན་པའི་དམག་དཔུང་འབུམ༔ མདུང་དང་རུ་མཚོན་གཟིངས་སེ་གཟིང༔ ཆར་སྤྲིན་ལྟ་བུར་ཚུབས་སེ་ཚུབ༔ ཞལ་དཀར་དགྲ་འདུལ་རྒྱལ་པོ་དང༔ སྐུ་སྲུང་སྒ་བདེ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ ཁྲོ་རྒྱལ་དབང་གི་ལྷ་ཡི་མཆོག༔ འདན་མ་ཐོག་རྒོད་དམག་གི་དཔོན༔ དཔའ་ཐུལ་དྭངས་སྨན་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔ མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡང༔ གནས་འདི་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ༔ ཀྱཻ༔ དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོ་ནི༔ ཝེར་མའི་དཔུང་དང་བཅས༔ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་འཁོར༔ བཀའ་སྡོད་བཅས་པ་ཀུན༔ དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པ་རྩལ༔ དབང་ཆེན་གར་གྱི་རྒྱལ༔ པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ཡིས༔ བཀའ་བསྒོའི་ཐ་ཚིག་བཞིན༔ ནམ་ཡང་མ་བསྙེལ་བར༔ དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་བཞེས༔ རྡོ་རྗེའི་བཀའ་རྟགས་ཀྱི༔ ཅོད་པན་མ་བོར་བར༔ བསྟན་དང་དེ་འཛིན་སྐྱོངས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔ བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་མཛོད༔ ཁྱེད་ཅག་ཞལ་བཞེས་ལྟར༔ ནག་པོའི་རྩ་ལག་གི༔ དམ་སྲི་སྡེ་དང་བཅས༔ ལོག་སྨོན་མཐུ་ལྡན་པ༔ ཐལ་བའི་རྡུལ་བཞིན་རློག༔ རྒྱ་འདྲེ་འགོང་པོ་ཆོམས༔ མཐའ་དམག་དཔུང་བཅས་སྒྲོལ༔ དམ་ལས་མ་འདའ་ཞིག༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཡིད་འོང་དག་པའི་ཞིང་གི་དཔལ་འབྱོར་ལས༔ རང་སྣང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ཟག་མེད་བདེ་བ་མཆོག་གི་བདག་ཉིད་ཅན༔ མཆོད་ཡོན་དྭངས་མའི་ཞབས་བསིལ་བདུད་རྩིའི་རྫིང༔ ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་ཚལ༔ དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཁོར་ཡུག་ཁྱབ༔ བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་མདངས་རབ་གསལ༔ དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱའི་བདའ་བ་ཅན༔ སྙན་བརྗིད་རོལ་མོའི་ཁྱད་པར་འབུམ་ཕྲག་གིས༔ འཁོར་ཡུག་རྒྱས་པར་བཀང་སྟེ་འབུལ་ལགས་ན༔ རྣལ་འབྱོར་འདོད་པའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཕུན་ཚོགས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་དཔལ་འབྱོར་དབྱིག༔ རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བྱེད་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་བདུན༔ ཤིས་པའི་རྟགས་རྫས་གྲུབ་པའི་ལྷ་ཡི་དཔལ༔ དཔག་བསམ་ཤིང་དང་འདོད་འབྱུང་བུམ་པ་བཟང༔ ས་འོག་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས༔ མཐུ་ཆེན་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོ་མངའ་གསོལ་ན༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་ཚེ་གཡང་དཔལ་འཕེལ་མཛོད༔ ཨོཾ་སཔྟ་མ་ཧཱ་རཏྣ་ཨཥྚ་དྲ་བྱཾ་མངྒ་ལ་པཱུ་ཛ་སྥ་ར་ཎ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཡིད་འཕྲོག་གཟུགས་སྒེག་སྙན་པའི་གླིང་བུ་བསྒྱུར༔ ག་པུར་ལི་ཤིའི་དྲི་བཟང་ཞིམ་མངར་བཅུད༔ འཇམ་མཉེན་རེག་བྱས་འཁྱུད་དང་སྒྱུ་རྩལ་འགྲན༔ མཛེས་སྡུག་ལྷ་ཡི་བུ་མོས་འཇོ་སྒེག་རྩེ༔ པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཨུཏྤལ་ཞགས་ལ་སོགས༔ སྤྱོད་པས་ཀུན་ཏུ་སིམ་པའི་མཆོག་སྟེར་བས༔ དབང་མཛད་ཝེར་མ་མཆོད་དོ་དགྱེས་དགུར་རོལ༔ ཨོཾ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ས་མུ་དྲ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ གདུག་ཅན་དམ་སྲིའི་སྙིང་ལ་དབང་པོས་བརྒྱན༔ ཁྲག་འཐུང་འབོད་པའི་བཤུགས་གླུ་ཀི་བསྭོ་ལྡིར༔ ཞུན་ཆེན་ཞུགས་སུ་བཞུས་པའི་ཚིལ་ཆེན་གཡོ༔ ཤ་རུས་རི་བརྩེགས་ཁྲག་ཆང་དུག་མཚོ་འཁྱིལ༔ སྟག་གཟིག་ཞིང་གི་པགས་པ་ལྷབས་སེ་ལྷབ༔ དཔའ་བོའི་གོ་ཆ་དབུ་རྨོག་དར་གྱི་འཕྲུ༔ སྣ་ཚོགས་མཚོན་ཆའི་ཁྱད་པར་བྱེ་བ་བརྒྱ༔ དམག་གི་དཔུང་བཤམས་གཡུལ་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་སོགས༔ རྔམ་གཏུམ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ མ་ཧཱ་རུ་ཏྲ་མཱ་ར་ཡ་རཱུ་པ་ཤཔྟ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཕྱག་བཞེས་སུ་མངའ་གསོལ་འདིར་བྱ། མཆན། ཧོ༔ དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ༔ རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས༔ དཔའ་བོ་བདུད་དགྲ་བདུད་འདུལ༔ ཁྲག་འཐུང་ལས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག༔ རིག་འཛིན་དཔའ་བོའི་སྲོག་ཤིང༔ སྐྱེ་བོ་ཡོངས་ཀྱི་དགྲ་བླ༔ སྣང་སྲིད་ཝེར་མའི་ཚོགས་རྗེ༔ སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སྤྱི་དཔལ༔ དཀར་ཕྱོགས་རྒྱབ་བརྟེན་ཁ་འཛིན༔ ནག་ཕྱོགས་དམ་སྲིའི་གཤེད་མ༔ རྒྱ་འདྲེ་འབྱུང་པོའི་ཁ་གནོན༔ བདུད་སྲིན་ཀུན་གྱི་གཤེད་མ༔ འཛམ་བུ་གླིང་གི་སེང་ཆེན༔ འཇིགས་བྲལ་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོ༔ ཚེ་གཡང་ནོར་གྱི་མངའ་བདག༔ དཔའ་བོ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་ལ་གསོལ་ལོ༔ ཕ་ཡབ་གེར་མཛོ་གཉན་པོ་ལ་གསོལ་ལོ༔ ཕུ་བོ་དུང་ཁྱུང་དཀར་པོ་ལ་གསོལ་ལོ༔ ནུ་བོ་ཀླུ་སྦྲུལ་འོད་འབྱུང་ལ་གསོལ་ལོ༔ ཨ་ནེ་གུང་སྨན་རྒྱལ་མོ་ལ་གསོལ་ལོ༔ སྲིང་ལྕམ་ཐ་ལེ་འོད་དཀར་ལ་གསོལ་ལོ༔ ཞལ་དཀར་དུང་གི་ཟླ་བ་ལ་གསོལ་ལོ༔ སྐུ་སྲུང་སྒ་བདེ་བེར་ནག་ལ་གསོལ་ལོ༔ དབང་ཆེན་ཁྲོ་ཐུང་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་ལོ༔ དམག་དཔོན་འདན་མ་ཐོག་རྒོད་ལ་གསོལ་ལོ༔ དཔའ་ཐུལ་དཔའ་བོའི་སྡེ་ཚོགས་ལ་གསོལ་ལོ༔ དགྲ་བླ་ཝེར་མ་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་ལོ༔ བཀའ་སྡོད་སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་ལ་གསོལ་ལོ༔ ལས་བྱེད་དམག་དཔུང་བྱེ་བ་ལ་གསོལ་ལོ༔ སྣང་སྲིད་དགྲ་བླ་ཝེར་མ་སྤྲུལ་འཁོར་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་གྱི་རྒྱ་མཚོ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་དགའ་སྟོན༔ ཟག་མེད་འདོད་ཡོན་གྱི་མཆོད་སྤྲིན༔ བདུད་རྩི་བསང་གི་དུད་སྤྲིན༔ དར་སྣ་བ་དན་གྱི་ཕྲེང་བ༔ ངོ་མཚར་དགྱེས་དགུའི་དཔལ་སྐྱེད་དམ་པ་འདི་འབུལ་ལོ༔ མངའ་གསོལ་ལོ༔ གཟེངས་བསྟོད་དོ༔ སྐྱེམས་འབུལ་ལོ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ནས་སྡང་བའི་དགྲ་སོད༔ གནོད་པའི་བགེགས་ཐུལ༔ བར་ཆད་ཀྱི་རྐྱེན་ཟློག༔ དམ་སྲི་ཚར་ཆོད༔ མཐའ་དམག་གདུག་པ་ཅན་གྱི་གཉའ་ནོན༔ རྒྱབ་རྟེན་གྱི་འབྱུང་པོ་མ་རུངས་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ དཔའ་བའི་དཔུང་སྐྱེད༔ སྙན་པའི་དར་ཕྱོར༔ གྲགས་པའི་དུང་བུས༔ སྟོབས་དང་ནུས་པ་སྤོར༔ མདོར་ན་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཡིད་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག༔ སྐབས་སུ་སྙན་པའི་དབྱངས་དང་བཅས༔ ངོ་མཚར་རོལ་མོས་བསྟོད་ཅིང་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་སྐུ་ཀ་ནས་དག་པའི་ཐིག་ལེ་ནི༔ གདོད་ནས་སྣང་སྟོང་མཉམ་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ཁྱབ་གདལ་སྣང་བའི་སྤྲིན༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་རོལ་མོའི་དཔྱིད༔ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་གཅིག་པུ༔ རྩ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཕྱིར༔ བདུད་འདུལ་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོའི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ སེང་ཆེན་ཨ་དཀར་འོད་ཀྱི་ཝེར་མ་ཞེས༔ དྲན་པས་ཚེ་གཡང་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར་བའི༔ དབང་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྒྱལ་པོ་ནི༔ མཛེས་པའི་སྐུ་མཆོག་ཉི་མ་འབུམ་ལྟར་བརྗིད༔ དཔའ་བརྗིད་དགྲ་བླའི་སྐུ་ཆས་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ཕྱག་གཡས་སྦ་ལྕག་བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ༔ གཡོན་པས་མདུང་དར་དགྲ་བླའི་རུ་མཚོན་གཡོ༔ སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དཔའ་བོའི་རྒྱལ་ལ་བསྟོད༔ སྐུ་ཡི་གཅེན་གཅིག་འབུམ་པ་དུང་གི་ཟླ༔ ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་ཅན༔ དབང་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གསུང་གི་ལྷ༔ སྟོབས་ལྡན་འདན་མ་ཐོག་རྒོད་རྩལ་ལ་བསྟོད༔ དངོས་གཅིག་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ དཔའ་ཐུལ་དྭངས་སྨན་ཌཱ་ཀི་རིག་པ་འཛིན༔ དམ་ཅན་སྲུང་མ་སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་དཔུང༔ མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྱད་པར་རྩེ་གཅིག་བཟླས་པས་སྒྲུབ༔ སེང་ཆེན་ཐུགས་ཀར་གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་འཛིན༔ མཐིང་གསལ་ཁྲོ་འཛུམ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཆས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན༔ ཐུགས་དབུས་ཉི་ཟླའི་གྭའུར་ས་བོན་ཨ༔ དཀར་གསལ་སྔགས་ཕྲེང་གཡས་སུ་འཁོར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་སྲིད་ཞིའི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་བསྡུས༔ གཉིས་མེད་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར༔ དྭངས་མའི་སྲོག་སྙིང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་རུ༔ ཟླ་ཟེར་ལྟར་བྱུང་ལྟེ་བ་ནས་ཐོན་ཏེ༔ རང་གི་ལྟེ་བར་ཐིམ་པས་གཉིས་མེད་པའི༔ མཉམ་ཉིད་དགོངས་པ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པར་འདྲེས༔ རིག་སྟོང་བློ་འདས་ཁྱབ་གདལ་གྱི༔ ངང་ནས་བསྙེན་པའི་སྔགས་འདི་བཟླ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སེངྷ་མ་ཎི་རཱ་ཛ་ཧཱུྃ༔ རྩེ་གཅིག་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བསྙེན་པས༔ བྱིན་རླབས་དགེ་མཚན་ཅི་རིགས་འཐོབ༔ དངོས་གྲུབ་ཡ་མཚན་དམ་པ་ཡིས༔ མྱུར་དུ་དབུགས་འབྱིན་ངེས་པར་བྱེད༔ ས་མ་ཡ༔ གཙོ་འཁོར་སོ་སོའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང༔ སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཨ་ཡིག་རིགས་ལྔས་མཚན༔ གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་འཁོར་རྣམས་བསྐུལ༔ ཀུན་ཀྱང་བཞད་པ་བརྒྱད་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་སྒྲས༔ དགྱེས་པའི་གཟི་བྱིན་བཟོད་དུ་མེད་པར་འབར༔ ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་རབ་འབྱམས་ལས་ཀྱི་ཚོགས༔ ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྩོལ་གྱུར༔ བསྙེན་སྔགས་ལ། ཧ་ཧཱ་ཧི་ཧཱི་ཧེ་ཧཱེ་ཧོ་ཧཱོ་ཧཱུྃ༔ ཤམ་བུ་འདི་སྦྱར་རྟགས་མཚན་སྟོན༔ ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ལས་ཀྱི་ཚོགས༔ ཁ་བསྒྱུར་མན་ངག་བཞིན་དུ་བྱ༔ ཐུན་མཚམས་གཏོར་མ་བཟང་དུ་བཤམས༔ བདུད་རྩིར་བྱིན་བརླབས་སྔགས་ཀྱིས་འབུལ༔ ཞེས་གསུངས་པས་མཆོད་གཏོར་ལ་དམིགས་ཏེ། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་དམིགས་ལ། སྒྲུབ་སྔགས་བཞད་པ་བརྒྱད་ལྡན་ཨོཾ་མ་ཧཱ་སེངྷ་མ་ཎི་རཱ་ཛ་ཧ་ཧཱ་ཧི་ཧཱི་ཧེ་ཧཱེ་ཧོ་ཧཱོ་ཧཱུྃ་ལ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི། སྦྱར་བ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ་ཏེ། ཧོ། ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ། རིག་པ་རང་སྣང་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ། ཟུང་འཇུག་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཟློས་གར། སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོ། སེང་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བདུད་འདུལ་དཔའ་བོའི་དབང་ཕྱུག་ཁྲག་འཐུང་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྩལ། ཕུ་བོ་འབུམ་པ་ཞལ་དཀར། སྒ་བདེའི་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག །དབང་ཆེན་ཁྲོ་ཐུང་རྒྱལ་པོ། དམག་དཔོན་འདན་མ་སྤྱང་ཁྲ། ཕུ་ནུ་གྲུབ་ཆེན་སུམ་ཅུ། ཌཱ་ཀི་དྭངས་སྨན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། སོགས་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་བཅོལ། སྤྲོ་ན་གསེར་སྐྱེམས་བྱ་སྟེ། གསེར་སྐྱེམས་ཟག་པ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱ་ི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀྱེ། ལེགས་བྲིས་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ལས་སྨིན་པའི། །འབྲུ་བཟང་ཕབ་ཀྱིས་བྲན་པའི་མ་དཱ་ན། །རྨད་བྱུང་སིམ་པའི་མཆོག་སྟེར་ལྷ་མིའི་སྐྱེམས། །རིན་ཆེན་གྲམ་བུར་བརྡལ་བ་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ། །འབྲས་ལྡན་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ལས་བྱུང་བཅུད། །དཀར་གསུམ་དགའ་སྟོན་སྦྱར་བ་རོ་བརྒྱའི་ཕུལ། །སིནྡྷུ་ཝ་རའི་མདངས་འཛིན་དཔའ་བོའི་ཕུད། །སྟོབས་སྐྱེད་ནུས་པ་སྤེལ་བའི་མཆོད་ཡོན་འདི། །འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཚངས་དབྱངས་པདྨའི་ལྗགས་ལྡན་གར་དབང་གསུང༌། །གསང་འཛིན་མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་ཀྱི་གར། །སེང་ཆེན་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོ་གསོལ་ཞིང་མཆོད། །མཆོག་ཏུ་ཞི་བ་སྙིང་རྗེའི་སྤྲིན་ཆེན་ལས། །སིམ་བྱེད་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་གྲུ་ཆར་གྱིས། །སྲིད་ཞིའི་གདུང་བ་བསྙིལ་མཛད་ཝེར་མའི་གཙོ། །ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་གསོལ་ཞིང་མཆོད། །ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་འདུའི་དགའ་ཚལ་དར་བ་ལས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་འབྲུ་ཡི་གཏེར་ཆེན་གྱིས། །ཚེ་གཡང་ལོངས་སྤྱོད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྒོ། །བསམ་འཕེལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གསོལ་ཞིང་མཆོད། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་སྟོང་མཚར་སྡུག་གིས། །ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད་ཟུར་མིག་དོན་ཡོད་ཞགས། །བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་དཔལ་མོ་འགུགས་མཛད་པའི། །དབང་མཛད་ཝེར་མའི་རྒྱལ་པོ་གསོལ་ཞིང་མཆོད། །བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་འཇིག་དུས་བསྐལ་མེས་བཀླུབས། །ཉམས་པའི་རྩ་སྦུར་སྲེག་བྱེད་སྟོབས་བཅུའི་གར། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་རླུང་ཤུགས་ཀྱིས་བསྐྱོད་པ། །སྒྲོལ་བྱེད་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོ་གསོལ་ཞིང་མཆོད། །ཕུལ་བྱུང་དཔའ་བོའི་ཤེད་མོང་དར་བའི་སེང༌། །མཛེས་བརྗིད་གདོང་ལྔའི་སྤུ་སྡུག་ཟླ་བའི་ཚོན། །དགྲ་སྡེ་ཟིལ་གནོན་སྐྱེས་བུའི་ཐུགས་ཀྱི་གཟུགས། །ཞལ་དཀར་དགྲ་འདུལ་རྒྱལ་པོ་གསོལ་ཞིང་མཆོད། །འབར་བའི་མཐུ་སྟོབས་རྩེ་བརྒྱའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས། །ཕས་རྒོལ་ལྷ་མིན་གྲོང་འཇོམས་དམོད་པའི་མཚོན། །འབེབས་བྱེད་མི་མཆོག་སྐུ་ཡི་སྲུང་མའི་མཆོག །སྟོབས་ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་བེར་ནག་གསོལ་ཞིང་མཆོད། །དབང་ཆེན་བཞད་པ་བརྒྱད་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་གར། །མཛེས་སྡུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་བྱེ་བ་གཡོ་ཙམ་གྱིས། །སྣང་སྲིད་སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་སྣང་འཕྲོག་པའི་དཔྱིད། །གསུང་མཆོག་ཁྲོ་ཐུང་རྒྱལ་པོ་གསོལ་ཞིང་མཆོད། །གར་དགུའི་རྔམ་པའི་སྡང་མིག་ཐོག་གི་མདས། །སྲིད་གསུམ་རྩ་རྩེའི་ཟིལ་པ་ལྟར་སྐྱོད་དེ། །མཐར་བྱེད་ཆེ་བཙན་ལན་མེད་དམག་གི་དཔོན། །ཕྲིན་ལས་འདན་མ་སྤྱང་ཁྲ་གསོལ་ཞིང་མཆོད། །འབར་བའི་བཀའ་སྡོད་སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིས། །རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་དབང་པོའི་གཞུ་ཡི་ཚོན། །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་ཡིད་ཀྱི་མཁར་ངོམ་པའི། །དཔའ་ཐུལ་དཔུང་གི་སྡེ་ཚོགས་གསོལ་ཞིང་མཆོད། །གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཆོས་སྐྱོང་དགྲ་བླའི་རྗེ། །བསྐུལ་ལོ་བཞེངས་ཤིགས་དམ་ལྡན་དཀར་ཕྱོགས་ལྷ། །བདུད་དགྲ་ནག་ཕྱོགས་དམ་སྲི་འཇོམས་པའི་གཤེད། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་གཉན་པོའི་དུས་ལ་བབ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས། །འཇིགས་བརྒྱད་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཀུན་ལས་སྲུངས། །ཚེ་དཔལ་བསོད་ནམས་སྙན་གྲགས་རླུང་རྟ་སྐྱེད། །མཁས་བཙུན་གྲུབ་པ་ཆེ་དགུ་དབང་དུ་སྡུས། །སྡང་དགྲ་གནོད་བྱེད་བྱད་མ་རྡུལ་དུ་རློག །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མངའ་ཐང་སྐྱེད། །སྟོབས་མཐུ་ནུས་པའི་རུ་མཚོན་སྲིད་རྩེར་སྒྲེངས། །དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་ཐབས་སྐྱོང་ནུས་མཛོད། །ལྷག་པར་ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་ནི། རཾ་ཡཾ་ཁཾ། བསྐང་བའི་གནས་མཆོག་འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང༌། །རྟེན་གྱི་རྫས་རྣམས་ཟག་མེད་འདོད་ཡོན་ཚོགས། །དམ་ཚིག་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་སྤྲིན། །མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པར་གྱུར། །ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་དང༌། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ྄། ཅེས་བྱིན་བརླབས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྲིད་ཞི་ཀུན་ཁྱབ་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱན༔ རང་སྣང་ཟག་མེད་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ཅིར་སྣང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རོལ་རྩེད་ལས༔ མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་འཆར་བའི་དཔལ༔ གཙང་མའི་མཆོད་ཡོན་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན༔ ལྷ་ཡི་ཞབས་བསིལ་འདག་ཆལ་བཟང་པོའི་རྫས༔ སྣ་ཚོགས་ཆུ་སྐྱེས་མཛེས་པའི་སྐྱེད་མོས་ཚལ༔ དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཀྱི་ངད་སྤྲིན་དལ་གྱིས་ལྡང༔ རབ་འབར་ཉི་ཟླ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་བསྟར༔ ག་པུར་གུར་གུམ་དྲི་བཟང་རྫིང་བུར་བསྐྱིལ༔ དཀར་མངར་རོ་བརྒྱའི་ཞལ་ཟས་གཡོས་སུ་སྦྱར༔ དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་ཁྱད་པར་འབུམ་ཕྲག་གིས༔ སེང་ཆེན་ཝེར་མའི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ མཛེས་བརྗིད་རྟེན་གཏོར་ནོར་བུའི་ཁང་བཟང་དབྱིབས༔ དར་དཀར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གསལ་ཞིང་བཀྲ༔ དྭངས་གསལ་མེ་ཤེལ་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཅན༔ ངོ་མཚར་གསང་བའི་རྟེན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཆེ་བརྗིད་གོས་དང་སྲ་མཁྲེགས་གོ་ཆ་བསྟར༔ འབར་བའི་རུ་མཚོན་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་བསྙེགས༔ སྣ་ཚོགས་དཀོར་ནོར་མི་བཟད་བཀྲམ་པ་ཡིས༔ ཕྱོགས་ཀུན་དོགས་པོར་བྱེད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དཀར་སྔོན་སྐྱེམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་ཟབ་འཁྱིལ༔ བཀོད་ལེགས་འདོད་འབྱུང་གཏོར་མའི་དགའ་སྟོན་བཤམས༔ དར་རས་བ་དན་ཕྲེང་བ་བསྟར་ལེགས་པའི༔ ཕུན་ཚོགས་དགའ་སྟོན་མཆོག་གིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ རྔམ་བརྗིད་དཔའ་བོས་མཚོན་ཆའི་འཕྲུལ་འཁོར་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེའི་གོ་ལྡན་སེང་ལྟར་འགྱིང་ཞིང་འཕྱོ༔ ཀི་བསྭོ་རྔ་སྒྲས་ཀུན་ཏུ་བཀང་བ་འདིས༔ ཞལ་དཀར་དུང་གི་ཟླ་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ནད་མཚོན་དུག་གི་ཆར་འབེབས་ཟོར་ཆེན་བརྗིད༔ སྡེ་བརྒྱད་དམོད་པའི་སྟོབས་རྫོགས་ཐུན་ཆར་འབེབས༔ དྲག་སྔགས་ཤུགས་སྒྲོལ་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་ལྡན་པས༔ སྐུ་སྲུང་སྒ་བདེ་དཔའ་བོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ བདེ་སྟོང་དབང་གི་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་གདེང༔ མཛེས་འཛུམ་ཨུཏྤལ་ཞགས་པས་ཁམས་གསུམ་འགུགས༔ ཡིད་འཕྲོག་རིག་མ་མྱོས་པའི་གླུ་གར་གྱིས༔ དབང་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་རྔམ་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ བདུད་དགྲའི་སྙིང་ཁྲག་མཚོ་ལ་དབང་ལྔ་བཀྲ༔ ཤ་རུས་གཅལ་བཀྲམ་བཤུག་གླུས་སྐྱི་ཤ་བུན༔ དུག་རླངས་ན་བུན་རོ་ལངས་སྲིན་པོ་འཕྱོ༔ དམག་དཔོན་འདན་མ་སྤྱང་ཁྲའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ དྲེགས་གཏུམ་གཅན་གཟན་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོག༔ ཞོལ་ལྡན་གཡག་རྒོད་ནོར་ཕྱུགས་མཛེས་པར་རྩེ༔ རི་དྭགས་སྤུ་སྡུག་ལྡན་པས་གར་བསྒྱུར་བས༔ དཔའ་ཐུལ་དཔའ་བོའི་སྡེ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ མདོར་ན་སྣང་སྲིད་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་སྤྲིན༔ ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དལ༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ༔ བཞེད་དགུའི་འབྱོར་པ་མཆོག་གིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ ཧོ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་མཐའ་ཡས་དངོས་ཀུན་གཟིགས༔ བརྩེ་བས་མཁའ་ཁྱབ་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་འཛིན༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་ཡོངས་ཀྱི་དགྲ་བླ་ཆེ༔ དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ་དག་ཚངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བདག་ཅག་བླུན་རྨོངས་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་ཡིད༔ ཉོན་མོངས་ཀྱིས་དཀྲུགས་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་ཅན༔ ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ནོངས་པ་བགྱིས་སོ་ཅོག༔ གནོང་ཞིང་འགྱོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ གཙང་སྦྲ་ཆུང་བས་ཕུད་ཉམས་འབག་བཙོག་ཤོར༔ མནའ་དང་ཁྲེལ་འགམ་ཉམས་པའི་གྲོགས་དང་འགྲོགས༔ དམེ་ནལ་ཡུགས་སའི་གྲིབ་ཕོག་དམ་སྡོམ་འགལ༔ དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་སྲུང་མནོལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ལེགས་བྱས་སྟོབས་དམའ་སྡིག་ལྟུང་རང་གར་སྤྱད༔ དམ་རྫས་མ་ཚང་རྟེན་རྫས་གཞུང་དང་འགལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ཏིང་འཛིན་བྱིང་རྒོད་གཡེལ་ལ་སོགས༔ ནོངས་པ་མཐའ་དག་སྙིང་ནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ གནོང་འགྱོད་གདུང་བས་ཉེས་པ་ཀུན་བཤགས་ཀྱིས༔ དགྱེས་པ་མཆོག་གི་བརྩེ་བས་ལེགས་དགོངས་ཏེ༔ ཉམས་ཆག་ཀུན་བྱང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་གནས༔ འབད་མེད་ཡིད་བཞིན་ཐོབ་པའི་དཔལ་སྩོལ་ཅིག༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བཟླ༔ སྐབས་སུ་སྐྱེམས་དང་ཕུད་སྦྲེང་ཞིང༔ དར་སྣ་བ་དན་སྣ་ཚོགས་གཡབ༔ སྙན་འཇེབས་རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས༔ ཁྱད་པར་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ༔ ཀྱཻ༔ རིག་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཡི་མཆོག༔ དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་པདྨ་འཆང༔ འཇིགས་བྲལ་དགྲ་བླ་ཝེར་མའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ༔ གདུང་བས་འབོད་དོ་བསྐུལ་བའི་ལས་ལ་བཞེངས༔ སྐལ་ངན་སྙིགས་མར་སྐྱེས་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ ཐུགས་བསྐྱེད་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ་རྩལ་སྤྲུགས་ལ༔ ཇི་ལྟར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འདོད་པའི་དོན༔ ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་སུ་དགོངས་པར་མཛོད༔ བདག་ལུས་དྭངས་མ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས༔ ཝེར་མ་དགྱེས་པའི་རྫོང་དུ་ལེགས་བསྒྱིངས་ཏེ༔ ཚེ་དཔལ་བསོད་ནམས་རླུང་རྟའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པས༔ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ སྲིད་གསུམ་ཆེ་རྒུའི་དཔུང་ཚོགས་ཟིལ་གནོན་པའི༔ དབང་སྒྱུར་སྟོབས་ཀྱི་རུ་མཚོན་དགུང་དུ་སྙེགས༔ སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་འཕྲོག་ནུས་པའི༔ ངོ་མཚར་འཕྲུལ་གྱི་ཞགས་པ་གཡོ་མེད་ཐོབ༔ སྙན་པའི་བ་དན་ཕྱོགས་ཀུན་རབ་གཡོ་ཞིང༔ བསྟན་པ་མི་ཉམས་དབུ་རྨོག་བཙན་ཞིང་མཐོ༔ ལྷ་མིས་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་མཆོད་པ་ཡི༔ ལས་མཐའ་བཙན་པའི་ཐ་གྲུ་མི་ཉམས་མཛོད༔ ངེས་གསང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་རྔ་སྒྲོག་པས་མཛེས༔ བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་དང་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་བསྟོད༔ ལུང་རྟོགས་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཡིས༔ བླ་མེད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ནུས་མཛོད༔ སྣང་སྲིད་དབང་སྡུད་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན༔ སྟོབས་བཅུའི་ཡོན་ཏན་མ་འདྲེས་མི་འཇིགས་བཞིས༔ བདུད་དགྲ་བདུད་འདུལ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ ཕྲིན་ལས་དབང་བསྒྱུར་འདོད་པའི་ལས་འགྲུབ་མཛོད༔ ཨེ་མ་བདག་ཉིད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ་དབྱིངས་དང་མཉམ༔ སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་ཞིང་གཅིག་ཏུ་སྡུད༔ གང་འདུལ་དེར་སྣང་རོལ་པ་ཡིས༔ བོད་ཡུལ་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སྐྱོང༔ སྐབས་སུ་གང་བབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་དབུགས་འབྱིན་བྱེད༔ ཞི་དང་ཁྲོ་ཚུལ་མ་ངེས་པས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ དེ་ཕྱིར་ནག་ཕྱོགས་འབྱུང་པོ་ཡིས༔ ཆེ་དགུ་བརླམས་ཤིང་བསྟན་སྲིད་འཕུང༔ བྱེད་པོ་རྒྱལ་བསེན་གཉེན་པོ་རུ༔ གཅིག་ཆོག་ཐུན་མིན་གསང་བའི་ལྷ༔ ང་ཉིད་དགྲ་བླའི་སྐུར་བཞེངས་པས༔ ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་གཅིག༔ སྒྲུབ་པས་ཚན་ཆེ་བྱིན་རླབས་བཙན༔ རྣམ་པ་ཆོས་སྲུང་དྲེགས་པའི་རྗེ༔ བསྒྲུབ་ཐག་ཉེ་ཞིང་ཕྲིན་ལས་མྱུར༔ དངོས་གྲུབ་དཀའ་བ་མེད་པར་ཐོབ༔ འདི་ལ་བརྩོན་ཅིག་ཕྱི་རབས་རྣམས༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདིས་བསླུ་མི་སྲིད༔ ངེས་པར་གྱིས་ཤིག་ས་མ་ཡ༔ གལ་ཆེའི་གནད་ལ་བསྐུལ་འདོད་ན༔ ཐུན་གཏོར་ཤ་ཁྲག་བརྒྱན་པ་བཤམས༔ སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་ལྷན་ཅིག་པས༔ གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལྟ་བས་གཟིར༔ ཀྱེ༔ སྐུ་རྗེ་སེང་ཆེན་ནི༔ ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྩལ༔ སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་པ༔ དགྲ་བླ་ཝེར་མའི་རྒྱལ༔ ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཟ་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྲིན༔ དབང་དྲག་རྔམ་པའི་རྗེ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ དུས་ངན་སྙིགས་མ་ལ༔ བསྟན་དགྲ་མ་རུངས་པ༔ དམ་སྲི་རྒྱབ་རྟེན་བཅས༔ ནག་པོའི་བསམ་སྦྱོར་གྱིས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཤིག༔ བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལ་སྡང༔ ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཡི༔ ཆབ་སྲིད་ཐབས་ཀྱིས་བསྣུབ༔ སྐྱེ་བོ་ལོག་ལམ་འཁྲིད༔ དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སྨད༔ དགེ་བཅུའི་བཀའ་ཁྲིམས་འཇིག༔ ཕན་བདེའི་དཔལ་སྨོད་པའི༔ གདུག་འདྲེ་མཐའ་དམག་གིས༔ བསྐྱེད་པའི་སྙིགས་མ་ལྔའི༔ སྡུག་བསྔལ་མི་བཟོད་པས༔ མནར་ཞིང་བཟོད་དཀའ་བས༔ སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་བཞིན༔ ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར༔ ད་ལྟ་ལས་ལ་བཞེངས༔ བདག་གི་རྒྱབ་རྟེན་མཛོད༔ རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་མེ༔ ཕྲིན་ལས་སྒྲོལ་བྱེད་ཀྱི༔ འཐོར་རླུང་དང་འགྲོགས་པ༔ དམ་སྲིའི་སྟེང་དུ་ཆོས༔ སྡང་མིག་ཉི་མའི་ཟེར༔ བསྟན་དགྲའི་བ་མོར་ཐོབ༔ སྨིན་མ་ཐོག་གི་དབལ༔ ཉམས་པའི་མགོ་ལ་རྒྱོབ༔ ཤངས་ཀྱི་འཐོར་བྱེད་རླུང༔ སྡིག་ཅན་གཤེད་དུ་སྤྲོས༔ ཚེམས་ཀྱི་དུག་གི་ཟེར༔ འགོང་པོའི་སྟེང་དུ་ཕོབས༔ ལྗགས་ཀྱི་གློག་ཕྲེང་གིས༔ ལས་ངན་སྐེ་ནས་ཆིངས༔ ཞལ་གྱི་ཧོམ་ཁུང་དུ༔ སྙིང་ཁྲག་ཧུབ་ཀྱིས་དྲོངས༔ རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན་ལས༔ སྤྲུལ་པའི་ལས་བྱེད་སྤྲོས༔ གནོད་པའི་སྐབས་བཙལ་བའི༔ རྒྱ་འདྲེ་ཕ་མཐར་སྐྲོད༔ ཕྱག་གི་མཚོན་ཆའི་ཆར༔ བུ་ཡུག་བཞིན་དུ་ཕོབས༔ རྒྱལ་བསེན་མ་རུངས་པའི༔ ཚོགས་ཀུན་ཕྱེ་མར་ཐོངས༔ སྐུ་ལས་བསྐལ་པའི་མེས༔ གནོད་བྱེད་སྡེར་བཅས་སྲེགས༔ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི༔ ཕྲིན་ལས་ད་ལྟ་མཛོད༔ མདུན་གྱི་སྣ་འཁྲིད་པ༔ རྒྱ་ཚ་དུང་གི་ཟླ༔ ཤར་གྱི་གདོན་ལ་ཆོས༔ དགྲ་འདྲེ་སོད་ཅིག་ཁུག༔ འགུགས་བྱེད་ལྕགས་ཀྱུས་ཐོབ༔ གནམ་ལྕགས་རལ་གྲི་ཡིས༔ མགོ་ལུས་ཕྲོལ་ལ་ཤོག༔ ལྷ་སྲས་དགྲ་ལྷ་སོགས༔ དུང་རྨོག་དུང་གི་ཁྲབ༔ སྐར་ལྟར་སི་ལི་ལི༔ རྒོད་འཕྲུ་པུ་རུ་རུ༔ གཡས་ཀྱི་དཔུང་སྐྱོར་བ༔ སྒ་བདེའི་བེར་ནག་ཅན༔ ལྷོ་ཡི་གདོན་ལ་ཆོས༔ དམ་འགོང་སྒྲོལ་ཅིག་ཆིངས༔ སྡོམ་བྱེད་ཞགས་པ་ཐོབ༔ འཇོམས་པའི་མཚོན་ཆར་ཕོབ༔ མིང་མེད་རྡུལ་དུ་རློག༔ སྣང་ཆུང་གཡུ་སྟག་སོགས༔ གསེར་རྨོག་གསེར་གྱི་ཁྲབ༔ ཉི་ལྟར་ལམས་སེ་ལམ༔ དར་འཕྲུ་འཚུབས་སེ་འཚུབ༔ རྒྱབ་ཀྱི་རྟེན་གྲོགས་སུ༔ སྟག་རོང་ཁྲོ་ཐུང་ནི༔ ནུབ་ཀྱི་གདོན་ལ་ཆོས༔ རྒྱལ་བསེན་གནོད་བྱེད་ཆོམས༔ སྡོམ་བྱེད་ལྕགས་སྒྲོགས་ཐོབ༔ མཐུ་ནུས་མ་ལུས་འཕྲོག༔ དར་འཕེན་དུག་སྡོང་སོགས༔ བསེ་རྨོག་ཟངས་ཀྱི་ཁྲབ༔ གློག་ལྟར་འཚུབས་སེ་འཚུབ༔ གཡོན་གྱི་དཔུང་གནོན་དུ༔ དམག་དཔོན་འདན་མ་ནི༔ བྱང་གི་གདོན་ལ་ཆོས༔ མཐའ་དམག་ཕུང་སྲི་སོད༔ མྱོས་བྱེད་དྲིལ་བུས་ཆོམས༔ མདའ་གཞུས་དགྲ་སྙིང་གཏོར༔ གུང་པའི་སྐྱ་ཁྲ་སོགས༔ ཁྲབ་རྨོག་ལྕགས་ཁྲབ་ཅན༔ བྱང་བུ་ཡ་ལ་ལ༔ ཨཾ་གཙིགས་འཐམས་སེ་འཐམ༔ ཡབ་གཅིག་སེང་བློན་སོགས༔ དཔའ་ཐུལ་དཔུང་དང་བཅས༔ སྟེང་འོག་བར་སྣང་གི༔ གདོན་གྱི་ཚོགས་ལ་ཆོས༔ ཕོ་ཉ་ཤ་ར་ར༔ བར་ཆད་བགེགས་ལ་ཡ༔ སྣ་ཚོགས་མཚོན་ཆར་ཕོབ༔ མིང་མེད་རྡུལ་དུ་རློགས༔ རྡོ་རྗེའི་རྟ་མཆོག་གི༔ གནམ་ལྕགས་རྨིག་པའི་བྲོས༔ ལུས་ཀུན་མྱལ་མྱལ་ཐོངས༔ ཀི་བསྭོ་བཞད་སྒྲ་བཅས༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་ཡིས༔ སྲིད་གསུམ་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ ལས་བྱེད་བྱ་གཅན་གྱིས༔ ཤ་ཁྲག་ཕུང་པོ་ཟོ༔ བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས༔ སྲུང་སྐྱོབ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གུར༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱས་སྲུངས༔ སྟོབས་བཅུའི་བཙན་རྫོང་གིས༔ རྟག་ཏུ་རྒྱབ་རྟེན་མཛོད༔ ལྷ་དང་དཔལ་འདུ་བས༔ ངོ་མཚར་རྒྱལ་ཁ་ལོངས༔ འདོད་པའི་དོན་རྣམས་ཀུན༔ ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་པས༔ གནོད་བྱེད་མི་དང་དམ་སྲིའི་ཚོགས༔ རྡུལ་དུ་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར༔ དུས་ཀྱི་ཐ་མར་གྱུར་པ་ན༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་དགྲ་དར་ཞིང༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་འཁུ་ཞིང་གཤེ༔ དམ་སྲི་རྒྱ་འདྲེ་ཕྲ་རགས་ཀྱིས༔ དངོས་བརྒྱུད་ཀུན་ནས་འཚེ་བའི་ཚེ༔ ལས་ཅན་སྐྱོབ་པའི་མཁར་རྫོང་དུ༔ ལྷ་སྲས་དགྲ་ལྷ་རྩེ་རྒྱལ་གྱི༔ སྐྱེ་བ་ལྕགས་ཁམས་ནོར་སྐྱོང་ལོ༔ རིག་རྩལ་ཐོད་རྒལ་འཆང་བ་ཡི༔ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་བ་དེས༔ དབྱིངས་རིག་དྭངས་མའི་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ༔ ཡེ་ཤེས་བྲག་གི་ཀེའུ་ཚང་དུ༔ འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པར་རྒྱས་བཏབ་བཞིན༔ རྟེན་འབྲེལ་གསང་བའི་བརྡ་རིས་ལས༔ གློག་ལྟར་སྣང་ཞིང་འཆར་བའི་ཚེ༔ གཏན་ལ་ཕབས་པས་དོན་ཡོད་འགྱུར༔ རང་གཞན་དུ་མའི་ཕྲིན་ལས་གསོས༔ གྱུར་ནས་བསྟན་འགྲོར་སྨིན་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གུ་ཧྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ ཅེས་པའང་དགྲ་འདུལ་ལས་ཀྱི་དཔའ་བོའི་ཕྲིན་ལས་གསེར་གྱི་ཤིང་རྟའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བའི་དམག་དཔོན་ཆེན་པོ་འདན་མ་ཐོག་རྒོད་རྩལ་དང༌། སྐུ་སྲུང་སྒ་བདེས་སྐྱོང་བའི་ཡུལ་གྲུ་གསེར་ལྡན་དལ་གྱིས་འབབ་པའི་ལྗོངས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་མཚོ་སྐྱེས་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་རིག་པ་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའམ། མིང་གཞན་ཁྲག་འཐུང་བདུད་འདུལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་རོལ་པ་རྩལ་གྱིས་རང་ལོ་སོ་བདུན་པའི་སྟེང་དབོ་ཟླ་བའི་འཕེལ་ཚེས་ཁྱབ་འཇུག་སྒྲ་གཅན་གྱིས་དགྲ་བླའི་དམག་དཔོན་དུ་བསྐྱོད་པའི་དུས་གཉན་གྱི་ཆར་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ་མཆོད་པ་དང་བསྐང་བ་བྱིན་རླབས་སོགས་རིག་འཛིན་གོང་མའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་དང་གསེར་སྐྱེམས་རང་ཚིག་དཀྱུས་སུ་ཁ་བཀང་བ་ཙམ་ལས་གཞན་ཕྲི་བསྣན་མེད་པར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་གསང་མཆོག་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་བསྟན་པ་དང༌། དེ་འཛིན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་དགེ་མཚན་གྱི་བ་དན་མཛེས་པར་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
[edit]

dgra 'dul wer ma'i snying tig las:_phrin las phyogs las rnam rgyal bzhugs:_ rtsa gsum 'dus pa'i lha la 'dud:_ma 'ongs dus kyi snyigs ma la:_nag phyogs 'byung pos bod khams khengs:_phal cher de yi dbang du 'gro:_chos byed dmod cing sdig byed kyi:_rjes su 'brang ba'i dus kyi tshe:_bdag nyid pad+ma thod phreng rtsal:_rigs gsum rgyal ba'i ye shes sku:_bdud 'dul wer ma'i skur bzhengs pa:_seng chen dgra bla'i rgyal po zhes:_nag phyogs dam sri'i srog gi gshed:_sgrub pas tshe g.yang dngos grub mchog:_ster ba'i phrin las mtshan du bstan:_gtor ma mthun rdzas spyan gzigs dang:_dkor cha mkho dgu byin brlabs te:_bdag nyid yi dam he ru ka'i:_nga rgyal brtan pas dbyangs su gyer:_sa ma ya:_thog mar gnas khang dang mchod pa byin brlab ni/_las sngags kyis bsang*/_swa b+hA was sbyang*/_stong pa'i ngang las gnas khang b+h+rU~M las thar pa chen po'i gzhal med khang phun sum tshogs par AHlas rin po che'i snod yangs shing rgya che ba rnams su hU~M yig las byung ba'i mchod yon/_zhabs bsil/_me tog_/bdug spos/_mar me/_dri chab/_zhal zas rol mo la sogs pa phyi nang gsang ba'i mchod pa'i dngos po rnams 'dod yon gyi rnam pa ma tshang ba med pa kun tu bzang po'i mchod pa'i sprin gyi phung po lta bus nam mkha'i mtha' klas par gang bar gyur/_oM badz+ra ar+g+haM AHhU~M/_nas/_shap+ta'i bar dang*/_oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHTha:_oM AHhU~M ma hA rak+ta dz+wa la maN+Dal hU~M hrIHTha:_oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dz+wa ba ling+ta ba la ba te gu h+ya sa ma ya hU~M hrIHTha:_zhes so so'i sngags lan gsum gyi byin gyis brlab bo/_a:_ka dag gdod ma'i dbyings las lhun grub kyi:_'od gsal rol mo ci yang 'char ba las:_mdun du mkha' spyod mthong ba kun smon zhing:_yid 'ong sa gzhir ne'u seng me tog bkra:_lhun chags brag ri gangs dkar phreng bas mdzes:_spos kyi dri ldang bdud rtsi'i char rgyun 'bebs:_yid 'ong bya dang ri dwags bag phebs rtse:_nags tshal ljon bzang 'bras ldan shing gis bskor:_de yi dbus su nor bu'i pho brang che:_rtse mo dgung snyegs 'ja' 'od drwa bas khebs:_nor bu'i drwa ba 'phyang 'phrul g.yo ba yi:_dbus su pad zla'i gdan la sa bon a:_dkar gsal 'od kyis rtsa gsum chos skyong dang:_khyad par rgyal kun stobs bcu'i ye shes tshogs:_mthu stobs nus pa bsdus thim yongs gyur las:_'jigs bral seng chen dgra bla wer ma'i rgyal:_nor bu dgra 'dul nag phyogs bdud kyi gshed:_sku mdog dkar gsal lhun chags gzi brjid rgyas:_zhal ras khro 'dzum nyi ma 'bum bzhin rngam:_spyan zlum mche ba'i myu gu yid tsam gtsigs:_dbu la rmog dkar rgyal ba'i don grub gsol:_dar 'phru dgung bsnyegs phyogs las rnam rgyal gyi:_za 'og rgyal mtshan nor bu'i tog gis brjid:_sku la dgra bla'i gsang gos smug po dang:_khams gsum zil gnon za 'og ber gyis bklubs:_rdo rje'i go khrab sil ma thog rdugs la:_mi shigs g.yu yi ya lad mdzes par bkram:_mgul gwa rin chen nor bu 'od 'bar dang:_sna tshogs rat+na'i do shal mdzes pas sgeg:_phyag g.yas sba lcag bsam pa'i don grub 'phyar:_steng phyogs sprul pa'i dmag gi pho nya 'khrigs:_g.yon pas mdung mo khams gsum dgra 'dul g.yob:_phyogs bcur las byed dpung gi tshogs rnams 'khrugs:_zhabs la swag lham sde brgyad zil gnon mnabs:_dbang chen rdo rje'i rkyang rgod pher po chibs:_'phrul gyi sga srab mdzes pa'i rgyan gyis bklubs:_rdzu 'phrul rkang bzhis rab 'byams zhing khams nyul:_g.yas su stag dong dgra bla'i rdzong chen la:_shes rab mda' mo tshad med sgro ldan 'khor:_g.yon du gzig shub wer ma'i bla gnas la:_rwa rgod 'khyil ba gza' bdud rang 'khor 'khyug:_ye shes ral gri mkhyen gnyis rno ngar can:_kun khyab snying rje'i phub chen dku g.yon brten:_sku yi steng 'og bar mtshams thams cad las:_rtse grogs dgra bla bcu gsum gar gyis bsgyur:_shar du zhal dkar zla ba 'bum pa'i lha:_dkar gsal che brjid gangs kyi seng bzhin gsal:_phyag gnyis ya zi skar mda' zhags pa 'phen:_rgya bya sog dkar zhon nas stag ltar 'phyo:_lha dmag bye ba sprin ltar mdzes par 'khrigs:_lho ru sku srung sga bde ber nag can:_char sprin ltar 'khrugs zhwa nag ber phod gsol:_g.yas g.yon dmar chen zor dang thun mda' brdeg:_rlung nag rjes gcod zhon nas thog bzhin rgyug:_gshin rje'i dmag tshogs bdud kyi mun bzhin g.yo:_nub du dbang chen khro rgyal me lce'i mdog:_smar smin ag tshom thog gi zer ma 'phro:_lag gnyis srin gri 'khyug ma lcags kyu bcas:_'phar ba rnga nag glog ltar 'khyug la 'chib:_btsan gyi dmag tshogs bskal pa'i me ltar 'bar:_byang du dmag dpon 'dan ma thog rgod rtsal:_sku mdog ljang sngon gnam lcags go khrab brjid:_'phrul ldan mda' gzhu'i rtse gar khrigs se khrig:_'do ba dngul phrug rlung gi gshog ldan 'chib:_bdud dmag bye ba rgya mtsho'i rlabs bzhin 'khyil:_de yi phyi rol phyogs mtshams ma nges par:_yab gcig seng blon dmar nag dud sprin mdog:_khrag 'thung dpung tshogs rlung ltar 'tshub cing rgyug:_nyi 'bum dar yag gnod sbyin dmag bcas ser:_a nu dpa' seng srog bdag dmag dpung dmar:_dgra lha rtse rgyal ging chen dmag tshogs dkar:_rin chen dar lu mon dmag nag la smug:_gung pa'i skya khra wer ma'i dpung bcas dkar:_a dkar tshangs pa rgyal po'i dmag tshogs rngam:_snang gsal g.yu stag ma mo'i dmag kun nag:_gdong btsan a dpal gza' bdud dud kha rngam:_gzhon nu gtum po klu dmag dkar po g.yo:_dar 'phen dug sdong dmu bdud mun bzhin 'thib:_seng stag a dom the'u rang dmag dang rtse:_kun kyang rang mdog rlung gi rta la zhon:_dar mdung ral gri dgra s+t+wa tho ba zhags:_lcags kyu rdo rje'i sgyogs mda' thog dang zer:_sna tshogs mtshon cha rngam la myur ba thogs:_ki bso cha sgra bshug glu di ri ri:_sna tshogs khrab kyi byang bu si li li:_dbu rmog dar 'phru ru mtshon lhabs se lhab:_rdzu 'phrul rta mchog bro gar lams se lam:_mdun du khyung dang bya khra glag mo 'phur:_rol du stag seng gzig dom ce spyang 'khrid:_steng na g.yu 'brug ngar skad 'u ru ru:_snang srid dbang sdud khams gsum zil gnon pa'i:_rab 'byams dgra bla'i dkyil 'khor yongs su rdzogs:_thugs ka'i 'od kyis rnga yab pad+ma 'od:_mkha' spyod mthong ba kun smon la sogs pa:_rang bzhin gnas nas skad cig yud tsam gyis:_spyan drangs dam tshig rten la dbyer med thim:_dri zhim spos dang brjid chags dbyangs:_dar sna'i g.yab mos gnad nas bskul:_kyai:_ye shes rang snang dag pa'i mkha':_'od gsal mthong ba kun smon gling:_rigs gsum rgyal ba'i ye shes sku:_o rgyan pad+ma thod phreng rtsal:_nag phyogs 'joms phyir sku bzhengs la:_seng chen dgra bla wer ma'i rgyal:_dpa' thul dwangs sman DA ki'i tshogs:_'khor bcas dmag dpung bye ba bcas:_ngo bo dbyings su dbyer med kyang:_rnam rol sgyu 'phrul bsam mi khyab:_sngon gyi thugs dam deng bskul na:_nag phyogs bdud rigs dam sri'i gshed:_rngam brjid 'gying ba'i gar dang bcas:_mkha' la char sprin gtibs pa ltar:_phyogs las rnam par rgyal ba'i lha:_mi rje seng chen dgra 'dul rtsal:_thogs med myur ba'i shugs kyis spyon:_kyai:_skyes bu'i mdun gyi sna 'dren pa:_skyes pa dpa' bo zhub can 'bum:_dmag gi sgyu rtsal glog ltar 'khyug:_bswo sgra sgrog cing mtshon cha 'phen:_skyes bu'i g.yas kyi dpung gi grogs:_rta mchog zhon pa'i dmag dpung 'bum:_rlung ltar 'phyo zhing dgra la rgyug:_mda' gzhu mang po thog ltar 'bebs:_skyes bu'i rgyab kyi skyel ma'i tshul:_shing rta bskor ba'i dmag dpung 'bum:_rdo rje'i sgyogs chen rdeg cing 'phyo:_sa gzhi thams cad zhangs se zhang:_skyes bu'i g.yon gyi dpung snon du:_glang chen zhon pa'i dmag dpung 'bum:_mdung dang ru mtshon gzings se gzing:_char sprin lta bur tshubs se tshub:_zhal dkar dgra 'dul rgyal po dang:_sku srung sga bde stobs po che:_khro rgyal dbang gi lha yi mchog:_'dan ma thog rgod dmag gi dpon:_dpa' thul dwangs sman rgya mtshor bcas:_ma lus 'khor dang bcas pa yang:_gnas 'di nyid du gshegs su gsol:_sa ma ya dza dza:_kyai:_dgra bla'i rgyal po ni:_wer ma'i dpung dang bcas:_snang srid dregs pa'i 'khor:_bka' sdod bcas pa kun:_dpal chen he ru ka:_rta mchog rol pa rtsal:_dbang chen gar gyi rgyal:_pad+ma thod phreng rtsal:_rig 'dzin brgyud pa yis:_bka' bsgo'i tha tshig bzhin:_nam yang ma bsnyel bar:_dam tshig bdud rtsi bzhes:_rdo rje'i bka' rtags kyi:_cod pan ma bor bar:_bstan dang de 'dzin skyongs:_rnal 'byor bdag cag la:_lus dang grib bzhin 'grogs:_bcol ba'i las kun mdzod:_khyed cag zhal bzhes ltar:_nag po'i rtsa lag gi:_dam sri sde dang bcas:_log smon mthu ldan pa:_thal ba'i rdul bzhin rlog:_rgya 'dre 'gong po choms:_mtha' dmag dpung bcas sgrol:_dam las ma 'da' zhig:_badz+ra sa ma ya rak+Shan+tu:_sa ma ya tiSh+Tha lhan:_hU~M hrIH_yid 'ong dag pa'i zhing gi dpal 'byor las:_rang snang kun tu bzang po'i mchod pa'i sprin:_zag med bde ba mchog gi bdag nyid can:_mchod yon dwangs ma'i zhabs bsil bdud rtsi'i rdzing:_kha dog sna tshogs bkra ba'i me tog tshal:_dri zhim spos kyi sprin phung 'khor yug khyab:_bsam 'phel nor bu'i sgron me mdangs rab gsal:_dri chab zhal zas ro brgya'i bda' ba can:_snyan brjid rol mo'i khyad par 'bum phrag gis:_'khor yug rgyas par bkang ste 'bul lags na:_rnal 'byor 'dod pa'i las kun 'grub par mdzod:_oM ma hA pU dza me g+ha ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+ya shap+ta pra tIts+tsha ho:_hU~M hrIH_phun tshogs 'khor los sgyur ba'i dpal 'byor dbyig:_rgyal srid skyong byed rin chen rnam pa bdun:_shis pa'i rtags rdzas grub pa'i lha yi dpal:_dpag bsam shing dang 'dod 'byung bum pa bzang:_sa 'og rin chen gter gyi khyad par gyis:_mthu chen dgra bla'i rgyal po mnga' gsol na:_dgyes pa chen pos tshe g.yang dpal 'phel mdzod:_oM sap+ta ma hA rat+na aSh+Ta dra byaM mang+ga la pU dza s+pha ra Na ho:_hU~M hrIH_yid 'phrog gzugs sgeg snyan pa'i gling bu bsgyur:_ga pur li shi'i dri bzang zhim mngar bcud:_'jam mnyen reg byas 'khyud dang sgyu rtsal 'gran:_mdzes sdug lha yi bu mos 'jo sgeg rtse:_pad+ma'i lcags kyu ut+pal zhags la sogs:_spyod pas kun tu sim pa'i mchog ster bas:_dbang mdzad wer ma mchod do dgyes dgur rol:_oM pany+tsa kA ma gu Na sa mu dra su kha pU dza ho:_hU~M hrIH_gdug can dam sri'i snying la dbang pos brgyan:_khrag 'thung 'bod pa'i bshugs glu ki bswo ldir:_zhun chen zhugs su bzhus pa'i tshil chen g.yo:_sha rus ri brtsegs khrag chang dug mtsho 'khyil:_stag gzig zhing gi pags pa lhabs se lhab:_dpa' bo'i go cha dbu rmog dar gyi 'phru:_sna tshogs mtshon cha'i khyad par bye ba brgya:_dmag gi dpung bshams g.yul gyi 'phrul 'khor sogs:_rngam gtum khrag 'thung rol pa'i mchod pa 'bul:_ma hA ru tra mA ra ya rU pa shap+ta gan+d+he rA sa spar+she pU dza ho:_phyag bzhes su mnga' gsol 'dir bya/_mchan/_ho:_dgongs su gsol lo:_rtsa gsum rgyal ba'i spyi gzugs:_dpa' bo bdud dgra bdud 'dul:_khrag 'thung las kyi dbang phyug:_rig 'dzin dpa' bo'i srog shing:_skye bo yongs kyi dgra bla:_snang srid wer ma'i tshogs rje:_sde brgyad dregs pa'i spyi dpal:_dkar phyogs rgyab brten kha 'dzin:_nag phyogs dam sri'i gshed ma:_rgya 'dre 'byung po'i kha gnon:_bdud srin kun gyi gshed ma:_'dzam bu gling gi seng chen:_'jigs bral dgra bla'i rgyal po:_tshe g.yang nor gyi mnga' bdag:_dpa' bo nor bu dgra 'dul la gsol lo:_pha yab ger mdzo gnyan po la gsol lo:_phu bo dung khyung dkar po la gsol lo:_nu bo klu sbrul 'od 'byung la gsol lo:_a ne gung sman rgyal mo la gsol lo:_sring lcam tha le 'od dkar la gsol lo:_zhal dkar dung gi zla ba la gsol lo:_sku srung sga bde ber nag la gsol lo:_dbang chen khro thung rgyal po la gsol lo:_dmag dpon 'dan ma thog rgod la gsol lo:_dpa' thul dpa' bo'i sde tshogs la gsol lo:_dgra bla wer ma rgya mtsho la gsol lo:_bka' sdod snang srid dregs pa la gsol lo:_las byed dmag dpung bye ba la gsol lo:_snang srid dgra bla wer ma sprul 'khor pho nya'i tshogs dang bcas pa khyed rnams la dkar gsum mngar gsum gyi rgya mtsho:_bza' bca' btung ba'i dga' ston:_zag med 'dod yon gyi mchod sprin:_bdud rtsi bsang gi dud sprin:_dar sna ba dan gyi phreng ba:_ngo mtshar dgyes dgu'i dpal skyed dam pa 'di 'bul lo:_mnga' gsol lo:_gzengs bstod do:_skyems 'bul lo:_sku gsung thugs dgyes pa chen po'i mchog tu gyur nas sdang ba'i dgra sod:_gnod pa'i bgegs thul:_bar chad kyi rkyen zlog:_dam sri tshar chod:_mtha' dmag gdug pa can gyi gnya' non:_rgyab rten gyi 'byung po ma rungs pa zil gyis gnon:_dpa' ba'i dpung skyed:_snyan pa'i dar phyor:_grags pa'i dung bus:_stobs dang nus pa spor:_mdor na ji ltar 'dod pa'i phrin las rab 'byams yid bzhin du grub par mdzod cig:_skabs su snyan pa'i dbyangs dang bcas:_ngo mtshar rol mos bstod cing bskul:_hU~M hrIH_chos sku ka nas dag pa'i thig le ni:_gdod nas snang stong mnyam pa'i ye shes dbyings:_'od gsal lhun grub khyab gdal snang ba'i sprin:_sgyu 'phrul rdo rje bkod pa'i rol mo'i dpyid:_phyogs dus rgyal ba'i ye shes sku gcig pu:_rtsa gsum dbyer med o rgyan thod phreng rtsal:_snang srid dregs pa zil gyis gnon pa'i phyir:_bdud 'dul dgra bla'i rgyal po'i skur bzhengs pa:_seng chen a dkar 'od kyi wer ma zhes:_dran pas tshe g.yang 'dod dgu'i dpal ster ba'i:_dbang chen yid bzhin nor bu'i rgyal po ni:_mdzes pa'i sku mchog nyi ma 'bum ltar brjid:_dpa' brjid dgra bla'i sku chas yongs su rdzogs:_phyag g.yas sba lcag bsam pa'i don kun 'grub:_g.yon pas mdung dar dgra bla'i ru mtshon g.yo:_snang srid zil gnon dpa' bo'i rgyal la bstod:_sku yi gcen gcig 'bum pa dung gi zla:_ya ma rA dza chos skyong ber nag can:_dbang chen khro bo'i rgyal po gsung gi lha:_stobs ldan 'dan ma thog rgod rtsal la bstod:_dngos gcig ye shes sgyu ma'i cho 'phrul las:_dpa' thul dwangs sman DA ki rig pa 'dzin:_dam can srung ma snang srid dregs pa'i dpung:_ma lus 'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:_khyad par rtse gcig bzlas pas sgrub:_seng chen thugs kar gsang bdag rdo rje 'dzin:_mthing gsal khro 'dzum longs spyod rdzogs pa'i chas:_rdo rje dril 'dzin sems dpa'i skyil krung can:_thugs dbus nyi zla'i gwa'ur sa bon a:_dkar gsal sngags phreng g.yas su 'khor ba las:_'od 'phros srid zhi'i mthu stobs nus pa bsdus:_gnyis med thim pas gzi byin mchog tu 'bar:_dwangs ma'i srog snying dngos grub rnam pa ru:_zla zer ltar byung lte ba nas thon te:_rang gi lte bar thim pas gnyis med pa'i:_mnyam nyid dgongs pa dbyer mi phyed par 'dres:_rig stong blo 'das khyab gdal gyi:_ngang nas bsnyen pa'i sngags 'di bzla:_oM ma hA seng+ha ma Ni rA dza hU~M:_rtse gcig 'bum phrag bzhi bsnyen pas:_byin rlabs dge mtshan ci rigs 'thob:_dngos grub ya mtshan dam pa yis:_myur du dbugs 'byin nges par byed:_sa ma ya:_gtso 'khor so so'i thugs kar zla ba'i steng:_srog gi snying po a yig rigs lngas mtshan:_gtso bo'i thugs ka'i 'od kyis 'khor rnams bskul:_kun kyang bzhad pa brgyad ldan sngags kyi sgras:_dgyes pa'i gzi byin bzod du med par 'bar:_ji ltar 'dod pa'i rab 'byams las kyi tshogs:_thogs med 'grub pa'i dngos grub dpal stsol gyur:_bsnyen sngags la/_ha hA hi hI he hA+e ho hA+o hU~M:_sham bu 'di sbyar rtags mtshan ston:_ji ltar 'dod pa'i las kyi tshogs:_kha bsgyur man ngag bzhin du bya:_thun mtshams gtor ma bzang du bshams:_bdud rtsir byin brlabs sngags kyis 'bul:_zhes gsungs pas mchod gtor la dmigs te/_raM yaM khaM/_oM AHhU~M/_zhes ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por dmigs la/_sgrub sngags bzhad pa brgyad ldan oM ma hA seng+ha ma Ni rA dza ha hA hi hI he hA+e ho hA+o hU~M la:_sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi/_sbyar ba lan gsum gyis phul te/_ho/_chos dbyings skye ba med pa'i dkyil 'khor las ma g.yos bzhin du/_rig pa rang snang bde chen longs spyod rdzogs pa'i cho 'phrul/_zung 'jug rigs gsum sprul pa'i sku yi mkhyen brtse nus pa'i zlos gar/_snang srid zil gnon dgra bla'i rgyal po/_seng chen yid bzhin nor bu bdud 'dul dpa' bo'i dbang phyug khrag 'thung nor bu dgra 'dul rtsal/_phu bo 'bum pa zhal dkar/_sga bde'i chos skyong ber nag_/dbang chen khro thung rgyal po/_dmag dpon 'dan ma spyang khra/_phu nu grub chen sum cu/_DA ki dwangs sman rgya mtsho la sogs pa khyed rnams kyis mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di bzhes la sangs rgyas kyi bstan pa srungs/_dkon mchog gi dbu 'phang bstod/_sogs phrin las rgyas par bcol/_spro na gser skyems bya ste/_gser skyems zag pa med pa ye shes kya \u0f72 bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/_oM AHhU~M/_kye/_legs bris bdud rtsi'i nying khu las smin pa'i/_/'bru bzang phab kyis bran pa'i ma dA na/_/rmad byung sim pa'i mchog ster lha mi'i skyems/_/rin chen gram bur brdal ba mtsho ltar bskyil/_/'bras ldan dpag bsam ljon pa las byung bcud/_/dkar gsum dga' ston sbyar ba ro brgya'i phul/_/sin+d+hu wa ra'i mdangs 'dzin dpa' bo'i phud/_/stobs skyed nus pa spel ba'i mchod yon 'di/_/'jam dpal rdo rje rnon po'i ye shes sku/_/tshangs dbyangs pad+ma'i ljags ldan gar dbang gsung*/_/gsang 'dzin mthu stobs dbang phyug thugs kyi gar/_/seng chen dgra bla'i rgyal po gsol zhing mchod/_/mchog tu zhi ba snying rje'i sprin chen las/_/sim byed phrin las 'dod rgu'i gru char gyis/_/srid zhi'i gdung ba bsnyil mdzad wer ma'i gtso/_/ngo mtshar 'phrul gyi rgyal po gsol zhing mchod/_/tshogs gnyis yongs 'du'i dga' tshal dar ba las/_/phun tshogs dpal 'byor 'bru yi gter chen gyis/_/tshe g.yang longs spyod nam mkha' mdzod kyi sgo/_/bsam 'phel yid bzhin nor bu gsol zhing mchod/_/mchog tu mi 'gyur bde stong mtshar sdug gis/_/khams gsum dbang byed zur mig don yod zhags/_/brtan g.yo'i dwangs bcud dpal mo 'gugs mdzad pa'i/_/dbang mdzad wer ma'i rgyal po gsol zhing mchod/_/bdud 'dul phrin las 'jig dus bskal mes bklubs/_/nyams pa'i rtsa sbur sreg byed stobs bcu'i gar/_/rdo rje khros pa'i rlung shugs kyis bskyod pa/_/sgrol byed khrag 'thung dpa' bo gsol zhing mchod/_/phul byung dpa' bo'i shed mong dar ba'i seng*/_/mdzes brjid gdong lnga'i spu sdug zla ba'i tshon/_/dgra sde zil gnon skyes bu'i thugs kyi gzugs/_/zhal dkar dgra 'dul rgyal po gsol zhing mchod/_/'bar ba'i mthu stobs rtse brgya'i 'phrul 'khor gyis/_/phas rgol lha min grong 'joms dmod pa'i mtshon/_/'bebs byed mi mchog sku yi srung ma'i mchog_/stobs chen chos skyong ber nag gsol zhing mchod/_/dbang chen bzhad pa brgyad ldan rdo rje'i gar/_/mdzes sdug sgyu 'phrul bye ba g.yo tsam gyis/_/snang srid skye dgu'i yid snang 'phrog pa'i dpyid/_/gsung mchog khro thung rgyal po gsol zhing mchod/_/gar dgu'i rngam pa'i sdang mig thog gi mdas/_/srid gsum rtsa rtse'i zil pa ltar skyod de/_/mthar byed che btsan lan med dmag gi dpon/_/phrin las 'dan ma spyang khra gsol zhing mchod/_/'bar ba'i bka' sdod sna tshogs sgyu 'phrul gyis/_/rab 'byams phrin las dbang po'i gzhu yi tshon/_/rig 'dzin rnal 'byor yid kyi mkhar ngom pa'i/_/dpa' thul dpung gi sde tshogs gsol zhing mchod/_/gsol lo mchod do chos skyong dgra bla'i rje/_/bskul lo bzhengs shigs dam ldan dkar phyogs lha/_/bdud dgra nag phyogs dam sri 'joms pa'i gshed/_/sngon gyi thugs dam gnyan po'i dus la bab/_/rnal 'byor bdag cag dpon slob 'khor dang bcas/_/'jigs brgyad phyi nang bar chad kun las srungs/_/tshe dpal bsod nams snyan grags rlung rta skyed/_/mkhas btsun grub pa che dgu dbang du sdus/_/sdang dgra gnod byed byad ma rdul du rlog_/phyogs las rnam par rgyal ba'i mnga' thang skyed/_/stobs mthu nus pa'i ru mtshon srid rtser sgrengs/_/dge legs dpal gyi rgyal thabs skyong nus mdzod/_/lhag par thugs dam bskang ba ni/_raM yaM khaM/_bskang ba'i gnas mchog 'og min bde chen zhing*/_/rten gyi rdzas rnams zag med 'dod yon tshogs/_/dam tshig longs spyod 'dod yon rgyan gyi sprin/_/mkha' khyab ye shes 'khor lor rdzogs par gyur/_/nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum dang*/_badz+ra s+pha ra Na phaTa?/_ces byin brlabs te/_hU~M hrIH_srid zhi kun khyab 'od gsal dbyings kyi rgyan:_rang snang zag med kun bzang mchod pa'i sprin:_cir snang bde ba chen po'i rol rtsed las:_mi zad nam mkha' mdzod du 'char ba'i dpal:_gtsang ma'i mchod yon yan lag brgyad dang ldan:_lha yi zhabs bsil 'dag chal bzang po'i rdzas:_sna tshogs chu skyes mdzes pa'i skyed mos tshal:_dri zhim spos kyi ngad sprin dal gyis ldang:_rab 'bar nyi zla nor bu'i sgron me bstar:_ga pur gur gum dri bzang rdzing bur bskyil:_dkar mngar ro brgya'i zhal zas g.yos su sbyar:_dbyangs snyan rol mo'i khyad par 'bum phrag gis:_seng chen wer ma'i rgyal po'i thugs dam bskang:_mdzes brjid rten gtor nor bu'i khang bzang dbyibs:_dar dkar sngags kyi phreng ba gsal zhing bkra:_dwangs gsal me shel srog gi snying po can:_ngo mtshar gsang ba'i rten gyis thugs dam bskang:_che brjid gos dang sra mkhregs go cha bstar:_'bar ba'i ru mtshon srid pa'i rtse mor bsnyegs:_sna tshogs dkor nor mi bzad bkram pa yis:_phyogs kun dogs por byed pas thugs dam bskang:_dkar sngon skyems kyi rgya mtsho gting zab 'khyil:_bkod legs 'dod 'byung gtor ma'i dga' ston bshams:_dar ras ba dan phreng ba bstar legs pa'i:_phun tshogs dga' ston mchog gis thugs dam bskang:_rngam brjid dpa' bos mtshon cha'i 'phrul 'khor bskor:_rdo rje'i go ldan seng ltar 'gying zhing 'phyo:_ki bswo rnga sgras kun tu bkang ba 'dis:_zhal dkar dung gi zla ba'i thugs dam bskang:_nad mtshon dug gi char 'bebs zor chen brjid:_sde brgyad dmod pa'i stobs rdzogs thun char 'bebs:_drag sngags shugs sgrol las kyi sbyor ldan pas:_sku srung sga bde dpa' bo'i thugs dam bskang:_bde stong dbang gi pad+ma'i lcags kyu gdeng:_mdzes 'dzum ut+pal zhags pas khams gsum 'gugs:_yid 'phrog rig ma myos pa'i glu gar gyis:_dbang chen khro rgyal rngam pa'i thugs dam bskang:_bdud dgra'i snying khrag mtsho la dbang lnga bkra:_sha rus gcal bkram bshug glus skyi sha bun:_dug rlangs na bun ro langs srin po 'phyo:_dmag dpon 'dan ma spyang khra'i thugs dam bskang:_dregs gtum gcan gzan nga ro 'brug ltar sgrog:_zhol ldan g.yag rgod nor phyugs mdzes par rtse:_ri dwags spu sdug ldan pas gar bsgyur bas:_dpa' thul dpa' bo'i sde tshogs thugs dam bskang:_mdor na snang srid ye shes rgyan gyi sprin:_thams cad kun bzang bde ba chen po'i dal:_rang byung rang shar 'dod yon bsam mi khyab:_bzhed dgu'i 'byor pa mchog gis thugs dam bskang:_ho:_ye shes spyan gyis mtha' yas dngos kun gzigs:_brtse bas mkha' khyab gdul bya rjes su 'dzin:_rig 'dzin rnal 'byor yongs kyi dgra bla che:_dgongs su gsol lo dag tshangs dngos grub stsol:_bdag cag blun rmongs ma rig 'khrul pa'i yid:_nyon mongs kyis dkrugs las kyi gzhan dbang can:_thugs dang 'gal ba'i nongs pa bgyis so cog:_gnong zhing 'gyod pa'i sems kyis mthol lo bshags:_gtsang sbra chung bas phud nyams 'bag btsog shor:_mna' dang khrel 'gam nyams pa'i grogs dang 'grogs:_dme nal yugs sa'i grib phog dam sdom 'gal:_dkar phyogs lha srung mnol ba mthol lo bshags:_legs byas stobs dma' sdig ltung rang gar spyad:_dam rdzas ma tshang rten rdzas gzhung dang 'gal:_bsnyen sgrub ting 'dzin bying rgod g.yel la sogs:_nongs pa mtha' dag snying nas mthol lo bshags:_gnong 'gyod gdung bas nyes pa kun bshags kyis:_dgyes pa mchog gi brtse bas legs dgongs te:_nyams chag kun byang dngos grub mchog gi gnas:_'bad med yid bzhin thob pa'i dpal stsol cig:_yi ge brgya pa lan gsum bzla:_skabs su skyems dang phud sbreng zhing:_dar sna ba dan sna tshogs g.yab:_snyan 'jebs rol mo dbyangs dang bcas:_khyad par thugs dam gnad nas bskul:_kyai:_rig gsum rgyal ba'i ye shes sku yi mchog:_dpal ldan sangs rgyas rang byung pad+ma 'chang:_'jigs bral dgra bla wer ma'i tshogs kyi rje:_gdung bas 'bod do bskul ba'i las la bzhengs:_skal ngan snyigs mar skyes pa'i dus kyi tshe:_thugs bskyed rdo rje'i go cha rtsal sprugs la:_ji ltar bcol pa'i phrin las 'dod pa'i don:_yid bzhin 'grub pa'i grogs su dgongs par mdzod:_bdag lus dwangs ma rtsa rlung thig le'i khams:_wer ma dgyes pa'i rdzong du legs bsgyings te:_tshe dpal bsod nams rlung rta'i stobs bskyed pas:_phyogs las rnam par rgyal ba'i phrin las mdzod:_srid gsum che rgu'i dpung tshogs zil gnon pa'i:_dbang sgyur stobs kyi ru mtshon dgung du snyegs:_skye dgu'i yid kyi brtan pa 'phrog nus pa'i:_ngo mtshar 'phrul gyi zhags pa g.yo med thob:_snyan pa'i ba dan phyogs kun rab g.yo zhing:_bstan pa mi nyams dbu rmog btsan zhing mtho:_lha mis gtsug gi rgyan du mchod pa yi:_las mtha' btsan pa'i tha gru mi nyams mdzod:_nges gsang bstan pa'i rgyal rnga sgrog pas mdzes:_bstan 'dzin skyes dang dkon mchog dbu 'phang bstod:_lung rtogs las kyi 'khor los bsgyur ba yis:_bla med chos kyi rgyal srid skyong nus mdzod:_snang srid dbang sdud khams gsum zil gyis gnon:_stobs bcu'i yon tan ma 'dres mi 'jigs bzhis:_bdud dgra bdud 'dul dpal chen he ru ka'i:_phrin las dbang bsgyur 'dod pa'i las 'grub mdzod:_e ma bdag nyid thod phreng rtsal:_sgyu 'phrul rol mo dbyings dang mnyam:_sna tshogs 'phro zhing gcig tu sdud:_gang 'dul der snang rol pa yis:_bod yul dus gsum kun tu skyong:_skabs su gang bab phrin las kyis:_bstan dang 'gro la dbugs 'byin byed:_zhi dang khro tshul ma nges pas:_mchog dang thun mong dngos grub ster:_de phyir nag phyogs 'byung po yis:_che dgu brlams shing bstan srid 'phung:_byed po rgyal bsen gnyen po ru:_gcig chog thun min gsang ba'i lha:_nga nyid dgra bla'i skur bzhengs pas:_ngo bo ye shes dbyings su gcig:_sgrub pas tshan che byin rlabs btsan:_rnam pa chos srung dregs pa'i rje:_bsgrub thag nye zhing phrin las myur:_dngos grub dka' ba med par thob:_'di la brtson cig phyi rabs rnams:_rdo rje'i tshig 'dis bslu mi srid:_nges par gyis shig sa ma ya:_gal che'i gnad la bskul 'dod na:_thun gtor sha khrag brgyan pa bshams:_spos rol dbyangs dang lhan cig pas:_gdung ba'i shugs bskyed lta bas gzir:_kye:_sku rje seng chen ni:_nor bu dgra 'dul rtsal:_snang srid zil gnon pa:_dgra bla wer ma'i rgyal:_khrag 'thung he ru ka:_za byed las kyi srin:_dbang drag rngam pa'i rje:_ye shes dbyings nas bzhengs:_dus ngan snyigs ma la:_bstan dgra ma rungs pa:_dam sri rgyab rten bcas:_nag po'i bsam sbyor gyis:_sangs rgyas bstan pa bshig:_bstan 'dzin dpal la sdang:_chos ldan rgyal po yi:_chab srid thabs kyis bsnub:_skye bo log lam 'khrid:_dkon mchog dbu 'phang smad:_dge bcu'i bka' khrims 'jig:_phan bde'i dpal smod pa'i:_gdug 'dre mtha' dmag gis:_bskyed pa'i snyigs ma lnga'i:_sdug bsngal mi bzod pas:_mnar zhing bzod dka' bas:_sngon gyi tha tshig bzhin:_thugs dam ma g.yel bar:_da lta las la bzhengs:_bdag gi rgyab rten mdzod:_rdo rje khros pa'i me:_phrin las sgrol byed kyi:_'thor rlung dang 'grogs pa:_dam sri'i steng du chos:_sdang mig nyi ma'i zer:_bstan dgra'i ba mor thob:_smin ma thog gi dbal:_nyams pa'i mgo la rgyob:_shangs kyi 'thor byed rlung:_sdig can gshed du spros:_tshems kyi dug gi zer:_'gong po'i steng du phobs:_ljags kyi glog phreng gis:_las ngan ske nas chings:_zhal gyi hom khung du:_snying khrag hub kyis drongs:_rdo rje'i go mtshon las:_sprul pa'i las byed spros:_gnod pa'i skabs btsal ba'i:_rgya 'dre pha mthar skrod:_phyag gi mtshon cha'i char:_bu yug bzhin du phobs:_rgyal bsen ma rungs pa'i:_tshogs kun phye mar thongs:_sku las bskal pa'i mes:_gnod byed sder bcas sregs:_phyogs las rnam rgyal ba'i:_phrin las da lta mdzod:_mdun gyi sna 'khrid pa:_rgya tsha dung gi zla:_shar gyi gdon la chos:_dgra 'dre sod cig khug:_'gugs byed lcags kyus thob:_gnam lcags ral gri yis:_mgo lus phrol la shog:_lha sras dgra lha sogs:_dung rmog dung gi khrab:_skar ltar si li li:_rgod 'phru pu ru ru:_g.yas kyi dpung skyor ba:_sga bde'i ber nag can:_lho yi gdon la chos:_dam 'gong sgrol cig chings:_sdom byed zhags pa thob:_'joms pa'i mtshon char phob:_ming med rdul du rlog:_snang chung g.yu stag sogs:_gser rmog gser gyi khrab:_nyi ltar lams se lam:_dar 'phru 'tshubs se 'tshub:_rgyab kyi rten grogs su:_stag rong khro thung ni:_nub kyi gdon la chos:_rgyal bsen gnod byed choms:_sdom byed lcags sgrogs thob:_mthu nus ma lus 'phrog:_dar 'phen dug sdong sogs:_bse rmog zangs kyi khrab:_glog ltar 'tshubs se 'tshub:_g.yon gyi dpung gnon du:_dmag dpon 'dan ma ni:_byang gi gdon la chos:_mtha' dmag phung sri sod:_myos byed dril bus choms:_mda' gzhus dgra snying gtor:_gung pa'i skya khra sogs:_khrab rmog lcags khrab can:_byang bu ya la la:_aM gtsigs 'thams se 'tham:_yab gcig seng blon sogs:_dpa' thul dpung dang bcas:_steng 'og bar snang gi:_gdon gyi tshogs la chos:_pho nya sha ra ra:_bar chad bgegs la ya:_sna tshogs mtshon char phob:_ming med rdul du rlogs:_rdo rje'i rta mchog gi:_gnam lcags rmig pa'i bros:_lus kun myal myal thongs:_ki bswo bzhad sgra bcas:_mkhyen brtse nus pa yis:_srid gsum dbyings su sgrol:_las byed bya gcan gyis:_sha khrag phung po zo:_bdag cag 'khor dang bcas:_srung skyob byin gyis rlobs:_mi shigs rdo rje'i gur:_ye shes phyag rgyas srungs:_stobs bcu'i btsan rdzong gis:_rtag tu rgyab rten mdzod:_lha dang dpal 'du bas:_ngo mtshar rgyal kha longs:_'dod pa'i don rnams kun:_thogs med 'grub par mdzod:_ces bskul las kyi gnyer gtad pas:_gnod byed mi dang dam sri'i tshogs:_rdul du brlag par gdon mi za:_bar chad g.yul las rgyal bar 'gyur:_dus kyi tha mar gyur pa na:_sangs rgyas bstan la dgra dar zhing:_rig 'dzin rnal 'byor 'khu zhing gshe:_dam sri rgya 'dre phra rags kyis:_dngos brgyud kun nas 'tshe ba'i tshe:_las can skyob pa'i mkhar rdzong du:_lha sras dgra lha rtse rgyal gyi:_skye ba lcags khams nor skyong lo:_rig rtsal thod rgal 'chang ba yi:_brtul zhugs spyod pa skyong ba des:_dbyings rig dwangs ma'i gter gyi sgrom:_ye shes brag gi ke'u tshang du:_'phel 'grib med par rgyas btab bzhin:_rten 'brel gsang ba'i brda ris las:_glog ltar snang zhing 'char ba'i tshe:_gtan la phabs pas don yod 'gyur:_rang gzhan du ma'i phrin las gsos:_gyur nas bstan 'gror smin par shog:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_gu h+ya:_brda thim:_ces pa'ang dgra 'dul las kyi dpa' bo'i phrin las gser gyi shing rta'i kha lo sgyur ba'i dmag dpon chen po 'dan ma thog rgod rtsal dang*/_sku srung sga bdes skyong ba'i yul gru gser ldan dal gyis 'bab pa'i ljongs su skyes shing mtsho skyes dgra bla'i rgyal pos rjes su bzung ba'i rig pa 'dzin pa pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pa'am/_ming gzhan khrag 'thung bdud 'dul ye shes rdo rje phrin las rol pa rtsal gyis rang lo so bdun pa'i steng dbo zla ba'i 'phel tshes khyab 'jug sgra gcan gyis dgra bla'i dmag dpon du bskyod pa'i dus gnyan gyi char gtan la phabs te mchod pa dang bskang ba byin rlabs sogs rig 'dzin gong ma'i rdo rje'i gsung dang gser skyems rang tshig dkyus su kha bkang ba tsam las gzhan phri bsnan med par bris pa 'dis kyang gsang mchog 'od gsal rdo rje rtse mo'i bstan pa dang*/_de 'dzin gyi thugs bskyed dang phrin las kyi dga' ston 'phel zhing rgyas pas 'jig rten gsum na dge mtshan gyi ba dan mdzes par brtan pa'i rgyur gyur cig_/dge legs 'phel/_sarba mang+ga laM/_/

Footnotes

Other Information