JKW-KABUM-16-MA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སེམས་མ་བཞིའི་མངོན་རྟོགས།
Wylie title thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sems ma bzhi'i mngon rtogs JKW-KABUM-16-MA-005.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 5, Pages 27 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sems ma bzhi'i mngon rtogs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 27. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ (gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity sems ma bzhi
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/dukngal-rangdrol-visualization-goddesses
[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སེམས་མ་བཞིའི་མངོན་རྟོགས་ནི། ལས་གཞུང་གི། ཕྱོགས་བཞིར་པདྨ་འདབ་བཞིའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཞེས་པའི་འཚམས། ཤར་དུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་དཀར་པོ་དང་། །གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་འཆི་མེད་ཚེ་བུམ་འཛིན། །ཞབས་གཉིས་སེམས་མའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས། །ལྷོ་རུ་འོད་ཟེར་ཅན་མ་གསེར་གྱི་མདོག །ཞབས་གཉིས་དོར་སྟབས་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་དང་ལྡན། །ཞལ་གཅིག་ཟུར་ཞལ་གྱེན་དུ་གཟིགས་པའི་ཚུལ། །ཕྱག་གཉིས་ནོར་བུ་ཉི་ཟླའི་ཞགས་པ་གདེངས། །ནུབ་ཏུ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་པད་རག་མདངས། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་བཞུགས། །རྩ་ཕྱག་པདྨ་དམར་པོའི་མདའ་གཞུ་བཀང་། །ལྷག་མ་རྣམ་གཉིས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་གདེངས། །བྱང་དུ་ནོར་རྒྱན་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་ལྗང་། །ཡིད་བཞིན་འདོད་པ་འཇོ་བའི་གཏེར་བུམ་སྟེང་། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞབས་གཉིས་མཉམ་སྟབས་བཞེངས། །ཕྱག་གཡས་ནོར་བུ་གཡོན་པས་ནེའུ་ལེ་འཛིན། །ཀུན་ཀྱང་རང་རང་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས། །སོགས་གཞུང་ལྟར་རོ།། །།
[edit]

thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sems ma bzhi'i mngon rtogs/ @#/_/thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi sems ma bzhi'i mngon rtogs ni/__las gzhung gi/__phyogs bzhir pad+ma 'dab bzhi'i gdan steng du/__/zhes pa'i 'tshams/__shar du rje btsun sgrol ma sku mdog dkar/__/phyag g.yas mchog sbyin ut+pal dkar po dang /__/g.yon pas mnyam gzhag 'chi med tshe bum 'dzin/__/zhabs gnyis sems ma'i skyil mo krung gis bzhugs/__/lho ru 'od zer can ma gser gyi mdog__/zhabs gnyis dor stabs zhi khro'i nyams dang ldan/__/zhal gcig zur zhal gyen du gzigs pa'i tshul/__/phyag gnyis nor bu nyi zla'i zhags pa gdengs/__/nub tu ku ru kul+le pad rag mdangs/__/zhal gcig phyag bzhi zhabs gnyis brkyang bskum bzhugs/__/rtsa phyag pad+ma dmar po'i mda' gzhu bkang /__/lhag ma rnam gnyis lcags kyu zhags pa gdengs/__/byang du nor rgyan lha mo sku mdog ljang /__/yid bzhin 'dod pa 'jo ba'i gter bum steng /__/zhal gcig phyag gnyis zhabs gnyis mnyam stabs bzhengs/__/phyag g.yas nor bu g.yon pas ne'u le 'dzin/__/kun kyang rang rang rgyan dang cha lugs rdzogs/__/sogs gzhung ltar ro//__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: