JKW-KABUM-13-PA-019-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
Wylie title bcom ldan 'das gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa grub gnyis dpal ster JKW-KABUM-13-PA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 19, Text 1, Pages 323-355 (Folios 1a to 17a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bcom ldan 'das gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa grub gnyis dpal ster. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 13: 323-355. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle རྒྱ་ཅན་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི་ (rgya can bcom ldan 'das gnyen po lha bzhi)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity gnyen po lha bzhi
Colophon

།ཞེས་པའང་གཞུང་རྩ་བར་མན་ངག་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་བརྒྱན་ཏེ། རང་གཞན་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་བདེ་བའི་སླད་དུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིག་པ་འཛིན་པ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་ཞེས་བགྱི་བས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་འོག་མིན་གཉིས་པ་དཔལ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་གྲྭ་མཐོང་ན་མངོན་པར་དགའ་བའི་གནྡྷོ་ལའི་རྩེ་མོ་རང་གཤགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བིཀྵུ་ཤྲཱི་ལ་སཱ་ག་རས་བགྱིས་པ་ཛ་ཡནྟུ།།

zhes pa'ang gzhung rtsa bar man ngag phyag bzhes kyi brgyan te/__rang gzhan rnams la 'jug pa bde ba'i slad du shAkya'i dge slong rig pa 'dzin pa rdo rje thugs mchog rtsal zhes bgyi bas bshad sgrub kyi chu gter chen po 'og min gnyis pa dpal kaH thog rdo rje gdan gyi chos grwa mthong na mngon par dga' ba'i gan+d+ho la'i rtse mo rang gshags 'chi med grub pa'i dga' tshal du sbyar ba'i yi ge pa ni bik+Shu shrI la sA ga ras bgyis pa dza yan+tu

[edit]
༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཧེ་རུ་ཀ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། བཅོམ་ལྡན་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི་ལ། །བཏུད་ནས་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། །བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ནི། །རང་གཞན་འཇུག་བདེའི་དོན་དུ་སྤེལ། སྦྱོར་བ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་བཤམས་བཀོད་མཐོང་རྒྱུད་ལྟར་འདུ་བྱས་ནས། ཆོ་ག་དངོས་ལའང་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ལ་སྐྱབས་སེམས་ནི། བླ་མ་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས། །ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ནི། །སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བཟུང་བར་བགྱི། །སྔོན་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བཤགས། །འགྲོ་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །སྨོན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད། །སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར། །གསང་སྔགས་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་སྤྱད། །དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རང་བྱུང་མཐའ་བྲལ་སྟོང་གསལ་བསྒོམ། །ལན་གསུམ་བརྗོད། ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་ཁ་ནས་སྤྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་བླ་མ་རིགས་བདག་གི་རྣམ་པས་དབུར་བརྒྱན་པར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྐོར་བ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་བརྗོད། བགེགས་བསྐྲད་ནི། ཧཱུྃ། གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །རིག་རྩལ་རྣམ་དག་ཐབས་ཤེས་གཡུང་དྲུང་ལྷ། །འདི་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་དེངས་ཤིག །ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སོགས་བརྗོད། སྲུང་འཁོར་ནི། ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་དབང་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །དྲག་པོའི་བྱིན་རླབས་མཚོན་ཆའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །མཚོན་ཆའི་གུར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར། །ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་བསྲུང་། །ཨོཾ་བཛྲ་ཙཀྲ་ཏིཀྵྞཱ་ཀརྨ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཛྭ་ལ་རཾཿ །བྷྲཱུཾ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊཿ ཀྱིས་བརྡའ་སྒོ་དབྱེ། ཧཱུྃ་ཧེ་རུ་ཀ་ཨཏི་པུ་ཧོ། པྲ་ཏིཙྪ་ཧོས་བརྡ་ཕྱག་འཚལ། ཧཱུྃ་བཛྲ་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། གིས་དམ་བཅའ། བཤགས་པ་ནི། རཏྣ་པདྨ་སཱུརྱ་ཙནྡྲ་མཎྜལ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་བདག་ལ་དགོངས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་འགལ་བ་སོགས། །རྩ་བ་ཡན་ལག་ཉམས་ཆགས་མ་ལུས་པ། །སྙིང་ནས་བཤགས་སོ་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། བྱིན་འབེབས་པ་ནི། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་དུས་ལ་བབ། །ཁྱད་པར་སྟོན་པའི་དུས་ལ་བབ། །མཐུ་རྩལ་འབྱུང་བའི་དུས་ལ་བབ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་དུས་ལ༴ ཉམས་ཆགས་སྐོང་བའི༴ མཐུ་ཆེན་མཐུ་རྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར༴ བྱིན་ཆེན་ཕོབ་ཅིག༴ དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་རྣམས་ལ། །ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །ཧྲཱི་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱི་བ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ག་རུ་ཌ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ། ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཨཱཿ མཆོད་གཏོར་རྣམས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཐུགས་ལས་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་འཕྲོས་པས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཀྱི། །མ་དག་ཉེས་སྐྱོན་ཀུན་སྦྱངས་ནས། །མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཨ་ལོ་ཀེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་གྷནྡྷེ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ནེ་ཝི་དྱཱ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཤབྡ་ཧཱུྃ། བཛྲ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛཿ མ་ཧཱ་པཉྩ། མ་ཧཱ་བྷ་ལིཾ་ཏ། མ་ཧཱ་རཀྟ། ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་རྟེན་བརྟེན་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཁྱབ་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་དོན། །དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར། བཛྲ་ཙིཏྟ་ཧཱུྃ། ཨེ་ཡཾ་ར་ཤ་ཀེཾ་རཾ་བྷྲཱུྃ། ཧཱུྃ་ལས་ཨེ་འཕྲོས་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ག་ཨེ། །ཧཱུྃ་ལས་ཡཾ་འཕྲོས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་། །ཧཱུྃ་ལས་ར་འཕྲོས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། །ཧཱུྃ་ལས་ཤ་འཕྲོས་ཤ་ཆེན་ས་གཞི་བརྡལ། །ཧཱུྃ་ལས་ཀེཾ་འཕྲོས་རུས་པའི་རི་རབ་བརྩེགས། །ཧཱུྃ་ལས་རམ་འཕྲོས་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར། །ཧཱུྃ་ལས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་བྷནྡྷའི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཆུ་སྲིན་སྦྲུལ་ཆེན་ཀ་གདུང་ཉ་སྦལ་ཐོག །བྱ་ཁྱུང་བླ་བྲེ་སྦྲུལ་ཕྲན་ཟར་མ་ཚགས། །དེ་དབུས་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་སྟེང་ན། །གཟའ་ཀླུ་ས་བདག་ཕོ་མོ་བསྣོལ་མར་བཏིང་། །བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་བྷྲཱུྃ། །གདན་སྟེང་ཧཱུྃ་བབས་དེ་ཉིད་ཧྲཱིཿདམར་པོ། །ཡོངས་གྱུར་དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཁྲོ་ཞིང་རབ་ཏུ་གཏུམ། །ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་གཙིག་སྤྱན་གསུམ་བགྲད། །སྨ་ར་སྨིན་མ་དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་འབར། །དབུ་གཙུག་རྟ་མགོ་ལྗང་ཀུ་རྟ་སྐད་འཚེར། །ཕྱག་གཡས་རལ་གྲིའི་རྩེ་ལ་མེ་འབར་འཕྱར། །གཡོན་པས་ཐུགས་ཀར་སྡིག་མཛུབ་ཞགས་པ་བསྣམས། །དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་སྦྲུལ་ཆུན་རིན་ཆེན་སྤྲས། །ཞབས་གཉིས་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་དོར་སྟབས་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས། །དབུ་གཙུག་བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་ནག །རྭ་དང་མཆུ་སྡེར་སྒྲོ་གཤོག་རྣོ་ཞིང་འཚེར། །སྤྱན་གསུམ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ་ལ་འཁྱིལ། །རིན་ཆེན་སྦྲུལ་རྒྱན་ཕྱག་གཡས་སྦྲུལ་བཟུང་ཟ། །རྭ་བར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལྟོ་བ་རུ། །པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད། །དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཚེ་བུམ་འཛིན། །གོས་དཀར་ཡུམ་དང་མཉམ་སྦྱོར་གཉིས་ཀ་ཡང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་ཆས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང་། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །མཐིང་ནག་ཁྲོ་གཏུམ་གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་འཕྱར། །གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་རིན་ཆེན་སྤྲུལ། །དུར་ཁྲོད་རྒྱན་རྫོགས་གཡོན་བརྐྱང་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས། །སོ་སོའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན། །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །སྙན་གསན་ནི། ཧཱུྃ་ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །སྤྲུལ་པའི་གར་གྱིས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཛཿ སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཧཱུྃ། །རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་ཉིད་ལས། །དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་སྐུར་བཞེངས་ལ། །སྲིད་གསུམ་གདུག་པའི་ཚོགས་བསྒྲལ་ཕྱིར། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྩ་སྔགས་ཀྱི་འཇུག་ཏུ། ཨེ་ཧྱ་ཧི་ས་མ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ་ཧྲཱིང་ཧྲིང་ཛཿ བཞུགས་སུ་གསོལ་པ་ནི། ཧཱུྃ། །དབང་ཆེན་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར། །ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཇི་བཞིན་དུ། །དུ་མ་རོ་གཅིག་བརྟན་པར་བཞུགས། །ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཏིཥྛ་སྟཱཾ། ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་དག །རྟོག་འཁྲུལ་འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་ལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་སྟོན། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨ་ཏི་པུ་ཧོ། ན་མ་ཧྲཱིཾ། མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། །དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །བདུག་སྤོས་མེ་ཏོག་མར་མེ་དྲི། །ཞལ་ཟས་སིལ་སྙན་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །དབྱིངས་ནས་བཏོན་ཏེ་དབྱིངས་སུ་འབུལ། །ཨོཾ་པ་ན་པེཾ། པེ་ནུ་སུ་ར་ཏོ། ཏི་པུ་པ་ར་མུཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷི་ས་མ་ཡ་ཧོ། ཨོཾ་བཛྲ་ར་ག་དྷུ་པེ་ཧཱུྃ། པུཥྤེ་ཏྲཾ། ཨ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གནྡྷེ་ཧོ། ནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱ། གྷིཏྟེ་ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ། །མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི། །སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཚོགས་གཏིབས། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་མཆོད་པར་བཞེས། །ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཧཱུྃ། །འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ཆེ། །ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་ཉོན་མོངས་ལྔ། །ཡེ་ནས་རིགས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཡིན། །སྦྱོར་སྒྲོལ་ཏིང་འཛིན་དམ་མཆོད་བཞེས། །ཧ་ལ་པཉྩ་པུ་ཛ་ཧོཿ ཧཱུྃ། །ཤ་ཁྲག་རུས་པ་རྣམ་པ་གསུམ། །དུག་གསུམ་མཆོད་པ་བླ་ན་མེད། །ཡེ་ནས་སྐུ་གསུམ་རང་བཞིན་ཏེ། །རང་གྲོལ་ཉིད་དུ་མཆོད་པར་བཞེས། །མ་ཧཱ་མཾ་ས། མ་ཧཱ་རཀྟ། མ་ཧཱ་ཀེཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་ཧི། ཧཱུྃ། །རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན། །རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས། །རྒྱུད་ལྔ་སེམས་ཅན་ཀུན་བསྒྲལ་ཕྱིར། །དུག་ལྔ་སེལ་བའི་བདུད་རྩི་ཆེ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱཿ ཧཱུྃ། །རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་བའི། །ཐུན་མོང་མཆོག་དང་ཁྱད་འཕགས་འདི། །དུས་གསུམ་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །བདུད་རྩི་དམ་རྫས་མཉེས་མཆོད་འབུལ། །བརྩེར་དགོངས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། ཧཱུྃ། །ལྕེ་ཡི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་ལ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱི་ཧཱུྃ་བསྒོམས་ཏེ། །མཐེབ་སྲིན་ཐབས་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས། །མྱོང་ན་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་འགྱུར། །ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱཀྐ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ། །དམ་རྫས་རྨད་བྱུང་གཏོར་ཆེན་པོ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡི་ཕུང་པོར་འབར། །ཐམས་ཅད་ཚིམ་བྱེད་མཆོད་སྤྲིན་ཆེས། །དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མ་ཧཱ་བཱ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཧི། ཧཱུྃ། །རཱུ་དྲ་བསྒྲལ་བའི་ཁྲག་ཆེན་པོ། །ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་བྷཉྫར་བསྐྱིལ། །འཁོར་བ་དབྱིངས་སུ་དག་བྱའི་ཕྱིར། །དཔལ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་དུ་འབུལ། །མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། ཧཱུྃ། །རྒྱུ་གཉིས་རྐྱེན་སྦྱར་འབྲུ་བཅུད་འདི། །དུག་ལྔ་སྨན་གྱུར་དམ་པའི་རྫས། །ཛ་གད་དཔའ་བོའི་བདུད་རྩི་འདིས། །དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཛ་གད་ཁཱ་ཧི། ཧཱུྃ། །དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་སྦྱོར་བ་ཡིས། །འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྦྱོར། །གཉིས་མེད་རྟོགས་པའི་སྦྱོར་མཆོད་འདིས། །དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །པདྨོ་ཡོ་གི་ནཱི་ས་མ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊཿ ཧཱུྃ། །ཡང་དག་དོན་རྟོགས་བློ་ཡིས་ནི། །མ་རྟོགས་སེམས་ཅན་གནས་སུ་བསྒྲལ། །དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་དེ་ལ་མཉེས། །མཆོག་གི་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་བཞེས། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཏྲཾ་རཱུ་དྲ་པྲ་བྷཉྩ་ཙཀྲ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊཿ ཏི་ཧཱུྃ་ཨེ་ཡཾ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊཿ བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ མཚན་ཙམ་ཐོས་དང་དྲན་པའི་མོད་ཉིད་ལ། །འཆི་བདག་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷ། །མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྦྱིན་ལེགས་སྩོལ་བ། །བཅོམ་ལྡན་གར་གྱི་དབང་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཀུན་གྱི་གསུང་རྡོ་རྗེའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་འགྱུར་མེད་རོལ་པ་རྟ་མཆོག་དཔལ། །རྒྱལ་བསེན་ལ་སོགས་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས། །གཉེན་པོ་དབང་ཆེན་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བ་མ་ལུས་པའི། །མཛོད་འཛིན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་རཱ། །གདེངས་པའི་མདོ་ལ་གཟའ་ཀླུ་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །ཕྱེ་མར་འཐག་མཛད་ཁྱོད་ལ་ཕྱག༴ མི་བཟད་སྡེར་མོས་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གིས། །དོན་སྙིང་དྲངས་ནས་ཞལ་དུ་གསོལ་མཛད་པའི། །དུག་ལྔའི་དཔལ་ཀུན་ཡོངས་འཇོམས་ཀ་རུ་ཀ །བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཛཔ྄་བསྐུལ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །ཟག་མེད་བདེ་བའི་ཉམས་ལྡན་ཅན། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཡུམ་དང་སྦྱོར། །སྐུ་ནི་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀུན་རྫོགས། །གསུང་ནི་གསང་སྔགས་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར། །ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་སྲོག་དང་བཅས། །འཛབ་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། །ཕཊཿཀྱིས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང་། །བཟླས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ། །གསང་བའི་སྦུབས་ནས་ཐུགས་ཁར་ཐིམ། །མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒོམ། །མ་འགྲུབ་བར་དུ་མི་གཏོང་ངོ་། །ཛཔ྄་ནི། ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་མཐར། །སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས། །འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་སྒྲིབ་སྦྱངས། །ཚུར་འདུས་བདག་ཐིམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་དྲེགས་པ་ཅན། །ཚར་བཅད་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སྣོད་བཅུད་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ཀུན། །ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་གྱུར། །ཧྲཱི་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུརྫྙ་ན་པདྨ་ཀྲོདྷ་ཧྱ་གྲཱི་བ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ག་རུ་ཌཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་དམིགས་གནད་དང་ལྡན་པས་ཅི་ནུས་དང་། རྣམ་བུམ་ལ་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བའི་བཟླས་པ་ལས་བུམ་སྒྲུབས་པ་བཅས་ཀྱི་མཐར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཧཱུྃ། །ལྷ་དང་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགོངས། །འདིར་འདུས་རིག་འཛིན་བདག་ཅག་རྣམས། །སྨིན་གྲོལ་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང་། །བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱིས་ལས་གཞུང་བསྲངས། །བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །ལས་དང་ཐུགས་རྗེ་མཐུན་པ་ཡི། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཡིད་བཞིན་གཏེར། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀཱ་ཡ་ཝཀྐ་ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཆེ་བ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་། །གཟུགས་སྣང་ཐམས་ཅད་ཧེ་རུ་ཀ །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་བྲན་དུ་འཁོར། །ང་ལས་ཆེ་བཙན་སུ་ཡང་མེད། ཧཱུྃ། །ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་ངང་ཉིད་ལས། གཟུགས་སྐུ་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ལས། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟཾན། ཨོཾ་ཤནྟིཾ། སྭཱ་པུཥྟིཾ། ཨཱཿཝ་ཤཾ །ཧཱ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊཿ སརྦ་སིདྡྷི་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ། རྦོད་ཟོར་སརྦ་བཟློག་བྷྱོཿ གསུམ་པ་རྗེས་ལ་ཚོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཨོཾ་ཨུཙུཥྨ་བཻ་ཏཱ་ལི་ཀྲོ་དྷཱ་ནི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་སཾ་ཤྭ་དྷ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀུན། རཾ་ལས་མེས་བསྲེག་ཡཾ་ལས་རླུང་། གཡོས་པས་སྦྱངས་ཤིང་ཁཾ་གི་ཆུས། བཀྲུས་ཏེ་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྤྱན་དྲངས་ཤིང་སྤྱིར་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། །དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་གནས་འདིར་གཤེགས། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ཚོགས་མཆོད་ཀྱིས། །ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་སྐོང་གྱུར་ཅིག །ཚོགས་དང་པོ་ནི། ཧཱུྃ། །བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་སྦྱར་བས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་རབ་བརྒྱན་འབུལ། །དམ་བསྐང་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོཿབི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། བར་པ་ནི། བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་དབང་གྱུར་པས། །དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཐུགས་དང་འགལ་བའི་ནོངས་པ་ཀུན། །སྙིང་ནས་བཤགས་སོ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། ཐ་མ་ནི། ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་ཛཿ སྐུ་སྟོད་ཁྲོ་བོ་འབར་བའི་གཟུགས། །སྐུ་སྨད་ཕུར་པའི་དཔལ་ལྡན་པ། །ལོག་འདྲེན་དགྲ་བགེགས་སྙིང་ལ་གཟིར། །ལུས་ངག་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག །རྩ་སྔགས་མཇུག་ཏུ། གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་སྙིང་ལ་མཱ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་བསྒྲལ། སྟོབས་པ་ནི། དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་གནམ་ས་ཙམ། །གདངས་པའི་ཞལ་དུ་དགྲ་བགེགས་ཀྱིས། །ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ཚོགས་སུ་འབུལ། །དགྱེས་པར་རོལ་ཞིག་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ མ་ཧཱ་མཾ་ས་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་ཙི་ཏཱ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་བ་སུ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་ཀོ་རོ་ཙ་ན་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་ཀེཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི། བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་རྒྱས་པར་བླང་བའམ། རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ཙམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སློབ་མ་རྣམས་གྲལ་ལ་འཁོད་པར། གདོན་འགྲོལ་དང་འབྲེལ་ན་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་དང་། མ་འབྲེལ་ན་ཁྲུས་བྱས། བགེགས་ཕྲལ་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། རྒྱས་པར་སྟ་གོན་དང་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལྟར་བྱ་ཞིང་། འདིར་སྤྲོས་པ་ཉེ་བར་བསྡུ་བས་འཇུག་པ་དེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། མཚམས་སྦྱོར་ཅི་རིགས་པ་ལས། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁྱད་པར། ད་ལམ་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནི། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མངའ་བདག་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རོལ་གར་ལྔ་བརྒྱ་པ་རྣམས་ཀྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ། རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་འམ། རིག་འཛིན་པདྨས་མཚན་གསོལ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ་ཞེས་མཚན་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་ངོར་ཤར་བའི་ཡང་གསང་རྒྱ་ཅན་གྱི་ནང་ཚན་ལྟོ་འགྲོས་བཏེགས་པའི་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་ཅན་ལས། འཆི་བདག་གི་བདུད་ཀྱི་གཉེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། སྟེང་གདོན་གཟའི་གཉེན་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ། བར་གདོན་རྒྱལ་བསེན་དམ་སྲིའི་གཉེན་པོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ། འོག་གདོན་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གཉེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་སྟེ། དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་འབུལ་བའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡིན། དེ་ལའང་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་དང་། སློབ་མའི་བྱ་བ་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བགྱི་བར་འོས་བའི་ཆོས་རྣམས་སྔོན་དུ་ལེགས་པར་གྲུབ་ཟིན་ནས། ད་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ལའང་འཇུག་པ་དང་། དབང་དངོས་གཉིས་ལས་ཐོག་མར་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཞིག་ཕུལ་མཛོད། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །སློབ་དཔོན་ལ་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི་འཁོར་དང་བཅས། །ལྷ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མྱ་ངན་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་བདག་གཞུགས་གསོལ། །ལན་གསུམ། དེ་ནས་སྔོན་ཆད་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པའམ། ཞུགས་ཀྱང་བསྐྱར་ནས་འཇུག་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་རས་ཡུག་དམར་པོ་རེས་གདོངས་བཅིངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨ་ཁཾ་ཝཱི་ར་ཧཱུྃ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་འཇལ་བའི་ཚེ་ཕྱག་སྟོང་པར་འཇལ་དུ་མི་བཏུབ་པས། ཕྱག་རྟེན་གྱི་སླད་དུ་ཨུ་དུམྦཱ་ར་ལ་སོགས་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་གསར་པ་རེ་ཡང་བྱིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་པུཥྤེ་རཏྣ་མཱ་ལེ་ཏྲཾ། དེ་ནས་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐ་མི་དད་པའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བླ་མ་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས། སོགས་ལན་གསུམ། སླར་ཡང་སྡོམ་པ་གསུམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཟུང་བར་བགྱིའོ་སྙམས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས། །རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །སོ་སོ་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རིག་འཛིན་ནང་གི་སྡོམ་པའི་ཚོགས། །མ་ལུས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བགྱི། །དེ་ནས་གསང་སྔགས་ནང་གི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཀུན་ རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་སྟེང་དུ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བས་རྒྱས་བཏབ་པར་མོས་ཏེ་དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་སེམས་བསྐྱེད་སྙམས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་ཡོ་ག་ཙིཏྟ་ཨུཏྤཱ་ཏ་ཡཱ་མི། དེ་ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་། ཨོཾ་སུ་ར་ཏི་ས་མ་ཡ་སྟཱཾ། ཧོ་སིདྡྷྱ་བཛྲ་ཡ་ཐཱ་སུ་ཁཾ། ཞེས་བརྗོད་པས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་བའི་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ། ཛ་ཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒོ་བཞི་ཤག་གིས་བྱེ་བར་གྱུར་པ་ལ། ཤར་སྒོ་ནས་བརྩམས་སྟེ་གཡས་སྐོར་གྱིས་སྒོ་བཞི་སོ་སོར་རིམ་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་བགྱིས་པའི་མོས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ན་མ་སྟེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ན་མཱ་མི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ། ལན་བཞི། དེས་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་སོང་ནས། ནང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོ་དམ་ལ་བཞག་པ་ནི། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བདུད་རྩི་བྱིན་ལ། འདི་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་དམྱལ་བའི་ཆུ། །དམ་ཚིག་འདས་ན་སྲེག་པར་བྱེད། །དམ་ཚིག་སྲུང་ན་དངོས་གྲུབ་ནི། །རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འདིས་འགྲུབ། །ཨོཾ་བཛྲ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། དེ་ལྟར་དམ་ཚིག་བདུད་རྩི་དེ་ལྕེ་ལ་བཞག་ཀྱང་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་འབབས་ནས། དམ་ཚིག་མ་སྲུང་ན་བཛྲ་ཡཀྵ་ཀྲོ་དྷ་ཞེས་བྱ་བའི་སྡིག་པ་མགོ་དགུ་པར་གྱུར་ནས་འདི་ཕྱིའི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ་དང་། སྲུང་ན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྟེར་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དམ་ལ་བཞག་པས་རྒྱུད་བརྟན་པར་བྱས་ནས། ནང་འཇུག་གི་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་དབབ་བའི་སླད་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་འཁོད་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ལུས་གནད་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་བསྲངས། ངག་གནད་རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིང་། སེམས་ཀྱི་གནད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས་སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱངས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེད་མཆེད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་རོལ་བའི་དབུས་སུ་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་སེམས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་ལས་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྐུར་གྱུར་པ་ནི། སྐུ་མདོག་དམར་པོ་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར། ཞེས་པ་ནས། གཡོན་བརྐྱང་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས། ཞེས་པའི་བར་ལས་གཞུང་ལྟར་གསལ་བཏབ། དེ་ལྟར་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཐུགས་མོས་མཛོད། རྩ་སྔགས་མཐར། ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པས་བྱིན་དབབ། དེ་ལྟར་བྱིན་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཕྱག་གི་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞག་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་ཅིང་། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་ཕུལ་བའི་མོས་པ་དང་བཅས་སྟེ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། པུཥྤེ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོས་མེ་ཏོག་དོར་བ་དེ་ཉིད། དེ་ལྟར་ཕུལ་བའི་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དེ་ཉིད་སླར་ཡང་ལྷག་པའི་ལྷས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་ཅོད་པཎ་གྱི་ཚུལ་དུ་བཅིངས་པའི་མོས་པ་མཛོད། པུཥྤེ་ཨ་བྷི་ཥིཙྪ་མཱཾ། ཞེས་པས་སྤྱི་བོར་བཞག །ཨོཾ་བཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ། ཅེས་པས་མ་རིག་པའི་ལིང་ཏོག་དང་མིག་རས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསལ་བས་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་མོས་པ་མཛོད། དེས་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་སོང་ནས། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ལའང་བཞི་ལས། ཐོག་མར་བུམ་དབང་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཞིག་ཕུལ་མཛོད། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གསང་བ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན། །བཅོམ་ལྡན་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི་ཡིས། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བདག་གི་རྒྱུད། །བུམ་པའི་དབང་གིས་སྨིན་པར་མཛོད། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུག་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། །རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ། །འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་དབང་། །ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་སྩལ། །དེང་འདིར་འདི་ལའང་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་གི་ལྷ་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་རེ་ཐོགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧོ། བདེར་གཤེགས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །བྱིན་བརླབས་ལྷ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཆུས། །སྐལ་ལྡན་འདི་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཉོན་མོངས་དྲི་མ་ལྔ་དག་སྟེ། །ཕུང་པོ་རྣམ་ལྔ་གནས་གྱུར་པ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་པོ་མངོན་དུ་བྱས། །མི་བསྐྱོད་ལ་སོགས་རིགས་ལྔ་ཡི། །བག་ཆགས་རྒྱུད་ལ་འགོ་བར་ཤོག །རྩ་སྔགས་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་དབང་བསྐུར་ཞིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན། བྷུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་གྱིས་དཔྲལ་བ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱས་རྣ་ལྟགས་གཡས། པདྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཾ་ལྟགས་པ། ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ། ཞེས་རྣ་ལྟགས་གཡོན་དུ་བཞག་ནས་དབང་བསྐུར་རོ། །དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་རྣམས་རིམ་པར་སྩོལ་བྱུང་སྙམ་པའི་མོས་པ་དུང་དུང་མཛོད་ཅིག །ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ། སྐུའི་དབང་ནི། ཧྲཱིཿ བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གྱི། །སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ། །སྐལ་ལྡན་འདི་ལ་བྱིན་པ་ཡིས། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཨ་པཱ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། དཔལ་ཆེན་རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་གྱི། །སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ། །སྐལ་ལྡན་འདི་ལ་བྱིན་པ་ཡིས། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲི་ཝ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡི། །སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས༴ སྐལ་ལྡན་འདི་ལ༴ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ༴ ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཀཱ་ཡ༴ སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོ་ཡི། །སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས༴ སྐལ་ལྡན་འདི་ལ༴ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ༴ ཨོཾ་ག་རུ་ཊཱ་ཀཱ་ཡ༴ ཞེས་ཙཀླི་རྣམས་སྤྱི་བོར་འཇོག །གསུང་དབང་ནི། ཧཱུྃ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡན་ལག་དྲུག་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཀྱི། །སྒྲ་ནི་ཡིག་འབྲུར་ཤར་བའི་དབང་། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འགྲུབ་པར་ཤོག །རྩ་སྔགས་མཐར། ཝཀྐ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་གཟུངས་སྔགས་བྲིས་པ་མགྲིན་པར་བཞག །རྗེས་འབྲེལ་བཟླས་ལུང་གི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྙིང་གར་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་གཡས་བསྐོར་དུ་འཁོད་ལས་འགྱུ་བའི་རླུང་ཁམས་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དག་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། རྩ་སྔགས་ལན་གསུམ་བཟླས་མཐར་ཕྲེང་བ་མགོ་བོར་བཀོད་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་རྩལ་ལགས་ཀྱི། །བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་འགོ་བར་མཛོད། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་འཇུག་ཅིང་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །ཐུགས་ཀྱི་དབང་ནི། ཧྲཱིཿ བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་དང་། །བྷནྡྷ་པདྨའི་དབང་བསྐུར་བས། །སྐལ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། །ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཧྲཱིཿ ཨཱ་པཱ་རི་མི་ཏ་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་རལ་གྲི་དང་། །འཆིང་བྱེད་ཞགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས། །སྐལ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། །ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འགྲུབ་པར་ཤོག །པདྨ་ཀྲོ་ཏ་ཧྱ་གྲཱི་ཝ་ཙིཏྟ༴ ཐབས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་དང་། །ཤེས་རབ་དྲིལ་བུའི་དབང་༴ སྐལ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ༴ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ༴ བཛྲ་པཱ་ཎི་ཙིཏྟ༴ ཀླུ་གདོན་འདུལ་བའི་གཤེད་མ་རུ། །སྤྲུལ་པ་ཐུག་སྤྲུལ་དབང༴ སྐལ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི༴ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ༴ ག་རུ་ཊ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི༴ ཞེས་ཕྱག་མཚན་རྣམས་སྙིང་གར་གཏུགས། ཡོན་ཏན་གྱི་དབང་ནི། ཧྲཱིཿ གཉེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས། །ཀུན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡིས། །རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །ཡོན་ཏན་མ་ལུས་ལྷུན་རྫོགས་ཤོག །རྩ་སྔགས་གཤམ་དུ། གུ་ཎ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སྭཱ། ཞེས་ནོར་བུ་དབང་གི་གཟུགས་ལྟེ་བར་གཏུགས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་ནི། བྲུབ་ཁུང་དུ་ལིངྒ་བཤམས་ནས། ཨེ་ལས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཁང་སྒྲོམ་འབར་བའི་དབུས་སུ་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞིན་ཏུ་གསལ་བར་གྱུར། ན་མོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གདུག་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དུཥྟཱན་ནཱ་ག་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་པས་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་བཀུག །ཕུར་པ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ། གང་ཞིག་བཏབ་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་རློག་བྱེད་པ། །གནམ་ལྕགས་ཕུར་བུ་འདི་གཏད་པས། །དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་དང་རྩ་སྔགས་གཤམ་དུ། ཀརྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱ། ཞེས་གཏད་པའི་ཕུར་པ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འདུས་པའི་ངོ་བོ་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་མེ་འབར་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཡི་དམ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ཏེ། ཧྲཱི་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་སོགས་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ། གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཕ྄ཊ། ཅེས་བརྗོད་བཞིན་ཏུ་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་བཏབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་གོང་གི་སྔགས་དང་བཅས་ཏེ་ཕུར་པ་འདེབས་སུ་འཇུག །དེ་ལྟར་བསྒྲལ་བའི་རྟེན་གཞི་ཉིད་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལས་འབར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེག་ཅིང་སྦྱང་བའི་མོས་པ་མཛོད། ལིང་རོ་སྔགས་གཤམ་དུ། ཛྭ་ལ་རཾ། བཏགས་པས་མེ་ཧོམ་ལ་བསྲེག །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབང་དེས་དུག་གི་དཔལ་བཅོམ་པ་ལ་བརྟེན་སླར་ཡང་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་རྣམས་ཀྱི་དྭང་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སོ་སོའི་གཟུགས་བརྙན་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་ཤིང་མཐུ་བྱིན་རྫོགས་པར་གྱུར། སརྦ་ནཱ་ག་བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་ཙཀླི་ལ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྟིམ། དེ་ལ་བདུད་རྩིའི་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཁྱེད་རང་རྣམས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷར་གསལ་བའི་བྲན་དང་འབངས་སུ་གཏད་པས་སོ་སོའི་སྲོག་གི་ཡང་སྙིང་ཡི་གེ་ཕུཿ སོགས་ཀྱི་རྣམ་པས་ཞབས་འོག་གི་གདན་ལ་ཐིམ་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་དམ་ཚིག་ལས་མི་འདའ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ། འོ་ཆོལ་ལ་ཀླུ་སྨན་བཏབ་པ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིར་བརླབས་ནས། ཨོཾ་ཧི་ལི་ཧི་ལི་མ་ཧཱ་ཧི་ལི་ཕྲུཾ་ཕུ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བྷཀྵ་ཡ་བྷཀྵ་ཡ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ཕྲུཾ་ཕུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་བསྔོ། ཙཀླི་རྣམས་ཞབས་འོག་ཏུ་དྲངས་ཞིང་། ཧཱུྃ། གཏི་མུག་དབང་གི་དྲེགས་པ་ནི། །ཀླུ་གཉན་ས་བདག་ཚོགས་ཡིན་ཏེ། །དབང་བསྡུས་ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས་ནི། །བྲན་དང་ཁོལ་པོ་ཡང་གཡོག་དང་། །འབངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཁྱེད་ལ་གཏད། །གཉེན་པོའི་སྒྲུབ་པ་ཡུན་མ་ཐུང་། །བཀའ་དང་དམ་ལ་གནས་པར་འགྱུར། ནཱ་ག་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཕུཿཛ་ས་མཱ་ཡ་པ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་། དེ་ལྟར་ན་ཕྱི་བསྐྱེད་པ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་སྐུ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་མཐའ་བརྟེན་དང་བཅས་པ་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། དེ་ནས་གསང་དབང་ཞུ་བའི་སླད་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ། དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་མཆོག །བརྩེ་བས་བདག་ལ་ཉེར་དགོངས་ཏེ། །རྩ་ཁམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་པའི། །གསང་བའི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ། །སྔོན་ཆད་ཀུན་རྫོབ་བྱང་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བའི་བརྡར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བརྗོད་ཅིང་མིག་རས་རྣམས་འཆིང་བར་ཞུ། ཞེས་བརྡ་སྦྱར། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བའི་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ། ནོར་བུའི་བུ་གར་ཨོཾ་རྩེ་མོར་ཕཊ་དང་བཅས་པ། ཡུམ་པདྨ་གར་དབང་དམར་མོ་པདྨ་དང་བྷནྡྷ་འཛིན་པའི་གསང་གནས་ཨ་ལས་པདྨ་ཨས་མཚན་པ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་དགའ་བའི་སྒྲས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་ཞུ། ཡུམ་གྱི་མཁར་བབས་པ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་སྦྱར་བ་ལྗགས་ཐོག་ཏུ་བཞག་པར་གྱུར་པའི་ཐུགས་མོས་མཛོད། ཧོ་གཉིས་མེད་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །མུ་ཏིག་ལྟ་བུར་ཆེས་དཀར་བ། །བདུད་རྩིས་ངག་ལ་དབང་བསྐུར་བས། །རྩ་ཁམས་བདེ་བས་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་བྱིན་པའི་བདུད་རྩི་དེ་ཉིད། ཨ་ཧོ་མ་ཧ་སུ་ཁ། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མྱང་བས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་སྟེ་གསལ་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུགས་བརྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ། མིག་རས་རྣམས་ཀྱང་འགྲོལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་ན་ནང་བྱང་སེམས་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་རླུང་དང་གཏུམ་མོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་སླད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དབབས་ལྡོག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིས། །རླུང་སེམས་བསྲེ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས། །གསུམ་པའི་དབང་བསྐུར་སྩལ་དུ་གསོལ། །སྔོན་ཆད་ཕྱག་རྒྱ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཐོང་བའི་བརྡར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མིག་དར་རྣམས་འཆིང་བར་ཞུ། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རིག་མ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་ལྡན་པ་པདྨ་གར་དབང་མའི་ངོ་བོ་ཅན་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐར་པ་བརྟེན་པར་བསྐུལ་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨེ་མ་མཚན་ལྡན་རིག་མ་འདི། །བསྟེན་ན་ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེས། །འཁོར་ལོའི་མདུད་རྣམས་རབ་གྲོལ་ནས། །ཚེ་འདིར་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་བྷཉྫ་མོཀྵ་ཧོ། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བའི་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གྱིས་མཚན་པ། ནོར་བུའི་བུ་གར་ཨོཾ་རྩེ་མོར་ཕཊ་དང་བཅས་པ། ཡུམ་པདྨ་གར་དབང་དམར་མོ་པདྨ་དང་བྷནྡྷ་འཛིན་པའི་གསང་གནས་ཨ་ལས་པདྨ་ཨས་མཚན་པར་གསལ་བཏབ་ནས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ར་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་དྭངས་མ་རྣམས་འཁོར་ལོ་བཞིར་རིམ་བཞིན་ཕབ་པས་ཡས་བབས་ཀྱི་དགའ་བ་བཞི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། སླར་ཡང་རླུང་འཕོ་བ་མེད་པའི་སྟོབས་དང་ཧཱུྃ་ཞེས་པའི་གདངས་ཀྱིས་གྱེན་ལ་དྲངས་པས་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས། མིག་དར་རྣམས་ཀྱང་འགྲོལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་ན་གསང་བ་ཕྱག་རྒྱའི་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་གསུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ཕོ་ཉའི་ལམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་དབང་བཞི་པའི་སླད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོ། གདོད་ནས་དག་པའི་རང་རིག་འདི། །མ་རྟོགས་སེམས་ཅན་འཁོར་བར་འཁྱམས། །དེ་རིང་མགོན་ཁྱོད་བཀའ་དྲིན་མཐུས། །མངོན་སུམ་རང་ངོ་བསྟན་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། སྔར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་སྤྲད་པས་དོན་དམ་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ངོ་འཕྲོད་དེ་གདོད་མའི་བཙན་ས་ཟིན་པའི་མོས་པ་མཛོད། འཇའ་ཤེལ་དང་མེ་ལོང་བསྟན་ལ། ཧཱུྃ། །སེམས་ཉིད་ཀ་དག་ལྷུན་རྫོགས་དོན། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །གཉིས་མེད་འཛིན་གྲོལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཡང་དག་ངེས་དོན་རྟོགས་པར་གྱིས། ཛྙཱ་ན་པཉྩ་དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཱ། དེ་ལྟར་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས། དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚིག་གིས་བརྡའ་སྤྲད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ཀུན་གཞིའི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །རྗེས་ཤིས་པ་བརྗོད། དམ་ཚིག་ཁས་བླངས། གཏོང་རག་གི་མཎྜལ། ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དབུལ་བ། དགེ་བ་བསྔོ་བ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ་། །དེ་ནས་ལྷག་མ་ནི། ཨ་ཀཱ་རོས་བརླབས་ཕེཾ་ཕེཾ། ཞེས་པས་ལྷག་སྡུད་བཀུག་ལ། ཧཱུྃ། །དང་པོ་ཕུད་ཀྱིས་མི་མཆོད་རྒྱུ། །དབང་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་གཉན། །བར་དུ་ལྷག་མས་མི་མཆོད་རྒྱུ། །མ་དང་མཁའ་འགྲོ་ལྷག་ལ་དགྱེས། །ཐ་མ་གཅིག་ཏུ་མི་བསྲེ་རྒྱུ། །ཆོས་ཉིད་ཡེ་ནས་རྒྱུ་འབྲས་གཅིག །དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་ལྷག་སྡུད་རྣམས། །འདིར་སྤྱོན་ཤ་ཁྲག་མཆོད་གཏོར་བཞེས། །སྔོན་གྱི་དམ་ཚིག་མ་གཡེལ་བར། །བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཊ་སརྦ་བཱ་ལི་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨུཙྪིཥྟ་བཛྲ་ཨ་བྷིཥྛ་ས་མུ་ཀྲཱ་མ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ བྷྱོ་བྷྱོ་བྷྱོཿ ཨ་ར་ལི་ཛཿ ཆད་ཐོ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ། སྔོན་ཚེ་འདས་དུས་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ། །འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་གནས་མཆོག་དམ་པ་རུ། །བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྱིས། །སྣང་སྲིད་མ་མོ་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ། །སོ་སོའི་གཟུགས་བསྟན་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བཞིན། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །བསྐལ་པ་བར་མ་རྒྱ་གར་གནས་ཆེན་དུ། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱིས། །ཞི་ཁྲོ་རང་རང་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས། །བཀའ་སྐྱོང་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་དམ་བཏགས་ཚེ། །སོ་སོའི་གཟུགས་བསྟན་དམ་ཚིག༴ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས༴ བསྐལ་བ་ཐ་མ་ཆོས་འཁོར་བསམ་ཡས་སུ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་རྗེས་འབངས་གྲོགས་དགུ་ཡིས། །ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས། །སྣང་སྲིད་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་དམ་བཏགས་ཚེ། །སོ་སོའི་གཟུགས་བསྟན་དམ་ཚིག༴ མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས༴ ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་དུ། །ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཆེ་མཆོག་འདུས་རྩལ་གྱིས། །ཞི་ཁྲོ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཞལ་ཕྱེས་ནས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ། །སོ་སོའི་གཟུགས་བསྟན་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བཞིན། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི། ཧཱུྃ། བརྟན་མ་སྐྱོང་མཛད་མ་དང་སྲིང་། །དཔལ་གནས་མ་དང་ཡང་དག་ཤེས། །ཁྱུང་བཙུན་ཀོང་ལྷ་གཡུ་བུན་མ། །མེ་ཏོག་ཟླ་འོད་བྱང་རྒྱལ་མ། །གསེར་ཐང་ཀུན་བཟང་ཤནྟིང་དཔལ། །ཀླུ་མོ་གཟི་འབར་ལ་སོགས་པའི། །བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་གཏོར་མ་ལོང་། །མི་མཐུན་གནོད་པའི་ཚོགས་རྣམས་བཟློག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་མ་ཧྲིཾ་མ་མ་ཧྲིཾ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། བྲོ་བརྡུངས་ནི། ཧཱུྃ། །དབང་ཆེན་འཁོར་བཅས་རོལ་པའི་བྲོ། །དམ་སྲིའི་སྙིང་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་རོལ་པའི་བྲོ། །དགྲ་བགེགས་སྙིང་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་བྲོ་བརྡུངས་པས། །ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱས་འདེབས་སོ། །ཤར་དུ་ཞི་བའི་བྲོ༴ ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག །ལྷོ་རུ་རྒྱས་པའི་བྲོ༴ ཚེ་དང་བསོད་ནམ་རྒྱས་པར༴ ནུབ་ཏུ་དབང་གི་བྲོ༴ ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་དབང་སྡུད་ཤོག །བྱང་དུ་དྲག་པོའི་བྲོ༴ དགྲ་བགེགས་དམ་སྲི་ཞི་བར་ཤོག །རྩ་སྔགས་མཇུག་ཏུ། ཤནྟིཾ། པུཥྟིཾ། པཱ་ཤཾ། མཱ་ར་ཡ་ཕཊཿ གཏང་རག་ནི། ཧཱུྃ། །དབང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མ་ལུས་བཤགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བ་ནི། སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། །དེ་ཡང་འཁོར་དང་འཁོར་རྣམས་ཀྱང་གཙོ་བོར་འདུས་ཤིང་གཙོ་བོ་ཉིད། །སྟོང་པར་གྱུར་ལས་འཇའ་ལྟར་བཀྲ། །སྨོན་ལམ་ནི། དགེ་བ་འདི་ཡིས་འགྲོ་བ་ཀུན། །བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་ལམ་བཟང་ལ། །བརྟེན་ནས་ཚེ་འདིར་ཧེ་རུ་ཀའི། །གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཤིས་བརྗོད་ནི། རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཡི། །མ་སྨད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མཐུས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གཞན་ཡང་ཤིས་པར་བརྗོད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞི་ཡི། །སྒྲུབས་ཐབས་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་བཅས། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཀོད་པའི་དགེས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཞེས་པའང་གཞུང་རྩ་བར་མན་ངག་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་བརྒྱན་ཏེ། རང་གཞན་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་བདེ་བའི་སླད་དུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་རིག་པ་འཛིན་པ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་ཞེས་བགྱི་བས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་འོག་མིན་གཉིས་པ་དཔལ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ཆོས་གྲྭ་མཐོང་ན་མངོན་པར་དགའ་བའི་གནྡྷོ་ལའི་རྩེ་མོ་རང་གཤགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བིཀྵུ་ཤྲཱི་ལ་སཱ་ག་རས་བགྱིས་པ་ཛ་ཡནྟུ།། །། ༈
[edit]

lnga pa'i rgya can gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa grub gnyis dpal ster/__ @#/__/bcom ldan 'das gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa grub gnyis dpal ster ces bya ba bzhugs so/__/ na mo gu ru he ru ka kro d+hA ya/__bcom ldan gnyen po lha bzhi la/__/btud nas de'i sgrub thabs dang /__/byin rlabs dbang bskur zab mo ni/__/rang gzhan 'jug bde'i don du spel/__sbyor ba yo byad kyi bshams bkod mthong rgyud ltar 'du byas nas/__cho ga dngos la'ang sngon dngos rjes gsum las/__dang po sngon 'gro la skyabs sems ni/__bla ma sangs rgyas 'khor dang bcas/__/kun nas bdag la dgongs su gsol/__/bla ma dkon mchog gsum rnams la/__/byang chub ma thob bar du ni/__/skyabs kyi mchog tu bzung bar bgyi/__/sngon nas bsags pa'i sdig sgrib bshags/__/'gro don sangs rgyas thob bya'i phyir/__/smon pa'i byang chub sems ni bskyed/__/sems can yongs su smin bya'i phyir/__/gsang sngags spyod pa rlabs chen spyad/__/don dam spros bral byang chub sems/__/rang byung mtha' bral stong gsal bsgom/__/lan gsum brjod/__yan lag brgyad pa ni/__rang gi snying kha nas spros pa'i 'od zer gyis dbang chen he ru ka la bla ma rigs bdag gi rnam pas dbur brgyan par sangs rgyas dang byang chub sems dpas bskor ba badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__sogs brjod/__bgegs bskrad ni/__hU~M/__gnyen po lha bzhi'i yongs rdzogs dkyil 'khor du/__/snang srid rnam dag ye shes lha yi tshogs/__/kun bzang chos kyi dbyings las ma g.yos kyang /__/rig rtsal rnam dag thabs shes g.yung drung lha/__/'di la log par lta ba'i dgra dang bgegs/__/bdud sde dpung bcas thams cad phyir dengs shig__/oM sum+b+ha ni sogs brjod/__srung 'khor ni/__hU~M/__bdag nyid dbang chen khro bo'i thugs ka nas/__/drag po'i byin rlabs mtshon cha'i 'od zer 'phro/__/mtshon cha'i gur chen ye shes me dpung 'bar/__/phyogs mtshams steng 'og kun tu khyab par bsrung /__/oM badz+ra tsakra tik+Sh+NA karma kI la ya dz+wa la raMH__/b+h+rUM pra be sha ya phaTaH__kyis brda' sgo dbye/__hU~M he ru ka ati pu ho/__pra tits+tsha hos brda phyag 'tshal/__hU~M badz+ra tsit+ta sa ma ya hU~M/__gis dam bca'/__bshags pa ni/__rat+na pad+ma sUr+ya tsan+d+ra maN+Dal badz+ra sa mA dzaH__gnyen po lha bzhi'i lha tshogs bdag la dgongs/__/sku gsung thugs kyi dam tshig 'gal ba sogs/__/rtsa ba yan lag nyams chags ma lus pa/__/snying nas bshags so tshangs pa'i dngos grub stsol/__yi ge brgya pa brjod/__byin 'bebs pa ni/__'phags mchog thugs rje'i dus la bab/__/khyad par ston pa'i dus la bab/__/mthu rtsal 'byung ba'i dus la bab/__/dngos grub stsol ba'i__/dgra bgegs sgrol ba'i dus la=____nyams chags skong ba'i=____mthu chen mthu rtsol bcom ldan 'das/__/byin rlabs dbang bskur=__byin chen phob cig=____dngos grub mchog stsol bcom ldan 'das/__/bcom ldan 'das kyis bdag rnams la/__/las kyi 'bras bu mchis par mdzod/__/hrI a pa ri mi tA A yur+dz+nyA na pad+ma kro d+ha h+ya grI ba badz+ra pA Ni ga ru Da hU~M phaTa? swA hA/__sa ma ya a be sha ya A AH__mchod gtor rnams byin gyis rlabs pa ni/__hU~M thugs las raM yaM khaM 'phros pas/__/phyi nang gsang ba'i mchod rdzas kyi/__/ma dag nyes skyon kun sbyangs nas/__/mi zad nam mkha'i mdzod du gyur/__/oM AHhU~M badz+ra d+hu pe hU~M/__badz+ra puSh+pe hU~M/__badz+ra a lo ke hU~M/__badz+ra g+han+d+he hU~M/__badz+ra ne wi d+yA hU~M/__badz+ra shab+da hU~M/__badz+ra sarba pU dza me g+ha hU~M/__oM sarba ta thA ga ta pU dzaH__ma hA pany+tsa/__ma hA b+ha liM ta/__ma hA rak+ta/__a ho su kha sa ma ye swA hA/__gnyis pa dngos gzhi la rten brten pa bskyed pa ni/__hU~M/__chos rnams thams cad skye med chos kyi dbyings/__/oM ma hA shu n+ya ta dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85 haM/__khyab pa'i snying rje chen pos sems can don/_/d+harma d+hA tu badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85 haM/__sems kyi mtshan nyid yi ge hU~M du gyur/__badz+ra tsit+ta hU~M/__e yaM ra sha keM raM b+h+rU~M/__hU~M las e 'phros gru gsum mthing ga e/__/hU~M las yaM 'phros rlung gi dkyil 'khor steng /__/hU~M las ra 'phros khrag gi rgya mtshor gyur/__/hU~M las sha 'phros sha chen sa gzhi brdal/__/hU~M las keM 'phros rus pa'i ri rab brtsegs/__/hU~M las ram 'phros bskal pa'i me dpung 'bar/__/hU~M las b+h+rU~M 'phros b+han+d+ha'i gzhal yas khang /__/chu srin sbrul chen ka gdung nya sbal thog__/bya khyung bla bre sbrul phran zar ma tshags/__/de dbus nyi zla pad+ma'i gdan steng na/__/gza' klu sa bdag pho mo bsnol mar bting /__/b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he dz+nyA na tsakra b+h+rU~M/__/gdan steng hU~M babs de nyid hrIHdmar po/__/yongs gyur dpal chen rta mgrin sku mdog dmar/__/zhal gcig phyag gnyis khro zhing rab tu gtum/__/zhal gdangs ljags 'dril mche gtsig spyan gsum bgrad/__/sma ra smin ma dbu skra dmar ser 'bar/__/dbu gtsug rta mgo ljang ku rta skad 'tsher/__/phyag g.yas ral gri'i rtse la me 'bar 'phyar/__/g.yon pas thugs kar sdig mdzub zhags pa bsnams/__/dur khrod chas brgyad sbrul chun rin chen spras/__/zhabs gnyis g.yas bskum g.yon brkyang dor stabs kyis/__/ye shes me dpung 'bar ba'i klong na bzhugs/__/dbu gtsug bya khyung rgyal po sku mdog nag__/rwa dang mchu sder sgro gshog rno zhing 'tsher/__/spyan gsum nyi zla lta bur gsal la 'khyil/__/rin chen sbrul rgyan phyag g.yas sbrul bzung za/__/rwa bar yid bzhin nor bu'i lto ba ru/__/pad zla'i gdan la bcom ldan tshe dpag med/__/dkar po zhal gcig phyag gnyis tshe bum 'dzin/__/gos dkar yum dang mnyam sbyor gnyis ka yang /_/longs spyod rdzogs sku'i chas kyis rnam par brgyan/__/gtso bo'i thugs kar pad+ma nyi ma'i steng /__/phyag na rdo rje zhal gcig phyag gnyis pa/__/mthing nag khro gtum g.yas pas rdo rje 'phyar/__/g.yon pas dril bu dkur brten rin chen sprul/__/dur khrod rgyan rdzogs g.yon brkyang tshul gyis bzhugs/__/so so'i gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan/__/de las 'od 'phros ye shes spyan drangs gyur/__/snyan gsan ni/__hU~M ka dag chos sku'i klong yangs nas/__/sku lnga'i bdag nyid longs spyod rdzogs/__/gnyen po lha bzhi'i lha tshogs rnams/__/sprul pa'i gar gyis dbyings nas bzhengs/__/oM badz+ra sa ma ya hU~M dzaH__spyan 'dren ni/__hU~M/__/rnam dag chos dbyings mnyam nyid las/__/dbang chen lha tshogs skur bzhengs la/__/srid gsum gdug pa'i tshogs bsgral phyir/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/rtsa sngags kyi 'jug tu/__e h+ya hi sa ma ya dzaHhU~M baM ho hrIng hring dzaH__bzhugs su gsol pa ni/__hU~M/__/dbang chen rol pa'i dkyil 'khor 'dir/__/dam tshig ye shes dbyer med par/__/chu la chu bzhag ji bzhin du/__/du ma ro gcig brtan par bzhugs/__/sa ma ya a be sha ya tiSh+Tha stAM/__phyag 'tshal ba ni/__hU~M/__/chos rnams rang bzhin ye nas dag__/rtog 'khrul 'jig rten sems can la/__/sku gsung thugs yon phrin las ston/__/dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo/__/a ti pu ho/__na ma hrIM/__mchod gtor 'bul ba ni/__hU~M/__/dbang chen lha tshogs dkyil 'khor du/__/bdug spos me tog mar me dri/__/zhal zas sil snyan mchod pa'i sprin/__/dbyings nas bton te dbyings su 'bul/__/oM pa na peM/__pe nu su ra to/__ti pu pa ra muH__sarba ta thA ga ta sid+d+hi sa ma ya ho/__oM badz+ra ra ga d+hu pe hU~M/__puSh+pe traM/__a lo ke hrIH__gan+d+he ho/__nai wi d+ya A/__g+hit+te shap+da AHhU~M/__oM/__/mchod pa'i phyag rgya chen po ni/__/sems kyi yid bzhin sprin tshogs gtibs/__/gzugs sgra dri ro reg bya chos/__/'dod yon lnga ldan mchod par bzhes/__/oM sarba pU dza sa ma ya hoH__hU~M/__/'dod chags zhe sdang gti mug che/__/nga rgyal phrag dog nyon mongs lnga/__/ye nas rigs lnga'i rang bzhin yin/__/sbyor sgrol ting 'dzin dam mchod bzhes/__/ha la pany+tsa pu dza hoH__hU~M/__/sha khrag rus pa rnam pa gsum/__/dug gsum mchod pa bla na med/__/ye nas sku gsum rang bzhin te/__/rang grol nyid du mchod par bzhes/__/ma hA maM sa/__ma hA rak+ta/__ma hA keM ni ri ti kha hi/__hU~M/__/rang byung gdod nas rnam par dag__/rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman/__/rigs lnga dam tshig lnga yi dngos/__/ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas/__/rgyud lnga sems can kun bsgral phyir/__/dug lnga sel ba'i bdud rtsi che/__/oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThAH__hU~M/__/rtsa brgyad yan lag stong sbyar ba'i/__/thun mong mchog dang khyad 'phags 'di/__/dus gsum bla ma yi dam lha/__/gnyen po lha bzhi'i lha tshogs la/__/bdud rtsi dam rdzas mnyes mchod 'bul/__/brtser dgongs dbang dang dngos grub stsol/__/oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/__hU~M/__/lce yi dam tshig rdo rje la/__/rdo rje can gyi hU~M bsgoms te/__/mtheb srin thabs shes phyag rgya yis/__/myong na dngos grub mchog thob 'gyur/__/kA ya sid+d+hi oM/__wAk+ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M/__sarba sid+d+hi hrIH__hU~M/__/dam rdzas rmad byung gtor chen po/__/'dod yon lnga yi phung por 'bar/__/thams cad tshim byed mchod sprin ches/__/dbang chen lha tshogs thugs dam bskang /__/ma hA bA liM ta kha hi/__hU~M/__/rU dra bsgral ba'i khrag chen po/__/lcang lor bcas pa'i b+hany+dzar bskyil/__/'khor ba dbyings su dag bya'i phyir/__/dpal chen tshogs kyi zhal du 'bul/__/ma hA rak+ta khA hi/__hU~M/__/rgyu gnyis rkyen sbyar 'bru bcud 'di/__/dug lnga sman gyur dam pa'i rdzas/__/dza gad dpa' bo'i bdud rtsi 'dis/__/dbang chen lha tshogs thugs dam bskang /__/ma hA pany+tsa a mr-i ta dza gad khA hi/__hU~M/__/dbyings rig gnyis med sbyor ba yis/__/'khor 'das gnyis su med par sbyor/__/gnyis med rtogs pa'i sbyor mchod 'dis/__/dbang chen lha tshogs mnyes gyur cig__/pad+mo yo gi nI sa ma ya pra be sha ya phaTaH__hU~M/__/yang dag don rtogs blo yis ni/__/ma rtogs sems can gnas su bsgral/__/dus gsum bde gshegs de la mnyes/__/mchog gi mchod pa chen po bzhes/__/oM ma hA shrI he ru ka ma traM rU dra pra b+hany+tsa tsakra hU~M phaTaH__pra be sha ya phaTaH__ti hU~M e yaM s+pha ra Na phaTaH__bstod pa ni/__hrIH__mtshan tsam thos dang dran pa'i mod nyid la/__/'chi bdag g.yul las rnam par rgyal ba'i lha/__/mi 'gyur tshe yi mchog sbyin legs stsol ba/__/bcom ldan gar gyi dbang por phyag 'tshal bstod/__/bde bar gshegs pa kun gyi gsung rdo rje'i/__/sgyu 'phrul 'gyur med rol pa rta mchog dpal/__/rgyal bsen la sogs lha srin sde brgyad kyis/__/gnyen po dbang chen dpal la phyag 'tshal bstod/__/sangs rgyas kun gyi gsang ba ma lus pa'i/__/mdzod 'dzin phyag na rdo rje 'bar ba'i rA/__/gdengs pa'i mdo la gza' klu 'byung po'i tshogs/__/phye mar 'thag mdzad khyod la phyag=__mi bzad sder mos klu gnyan sa bdag gis/__/don snying drangs nas zhal du gsol mdzad pa'i/__/dug lnga'i dpal kun yongs 'joms ka ru ka__/bya khyung rgyal po khyed la phyag 'tshal bstod/__/dzapa? bskul ni/__dkyil 'khor gtso mchog he ru ka__/zag med bde ba'i nyams ldan can/__/stong nyid snying rje yum dang sbyor/__/sku ni gar dgu'i nyams dang ldan/__/dpal dang dur khrod chas kun rdzogs/__/gsung ni gsang sngags 'brug stong ldir/__/thugs ni sgrol mdzad srog dang bcas/__/'dzab kyi sku gsung thugs rgyud bskul/__/phaTaHkyis spros pas stong gsum gang /__/bzlas pas yum gyi mkha' la 'khyil/__/gsang ba'i sbubs nas thugs khar thim/__/ma gsal bar du bskyed cing bsgom/__/ma 'grub bar du mi gtong ngo /__/dzapa? ni/__thugs kar nyi steng hrIHyig mthar/__/sngags kyi phreng bas bskor ba las/_/'od 'phros 'phags mchod 'gro sgrib sbyangs/__/tshur 'dus bdag thim byin gyis brlabs/__/slar yang 'od 'phros dregs pa can/__/tshar bcad phrin las lhun gyis grub/_/snod bcud snang grags rtog tshogs kun/__/lha sngags ye shes 'khor lor gyur/__/hrI a pa ri mi tA A yur+dz+nya na pad+ma krod+ha h+ya grI ba badz+ra pA Ni ga ru DA hU~M phaT swA hA/__/zhes dmigs gnad dang ldan pas ci nus dang /__rnam bum la dmigs kyis bsal ba'i bzlas pa las bum sgrubs pa bcas kyi mthar mchod cing bstod la dngos grub blang ba ni/__hU~M/__/lha dang rig 'dzin mkha' 'gro dgongs/__/'dir 'dus rig 'dzin bdag cag rnams/__/smin grol gnyis kyis rgyud sbyangs shing /__/bskyed rdzogs gnyis kyis las gzhung bsrangs/__/bsnyen sgrub rnam gsum mtha' ru phyin/__/las dang thugs rje mthun pa yi/__/zhi rgyas dbang drag yid bzhin gter/__/sku gsung thugs kyi dngos grub stsol/__oM AHhU~M kA ya wak+ka tsit+ta sid+d+hi hU~M AH__che ba bskyed pa ni/__hU~M/__/snang srid thams cad gzhal yas khang /__/gzugs snang thams cad he ru ka__/thams cad thams cad bran du 'khor/__/nga las che btsan su yang med/__hU~M/__/chos sku skye med ngang nyid las/__gzugs sku 'jigs pa'i cha lugs can/__/zhi rgyas dbang dang mngon spyod las/__/bcol ba'i phrin las grub par mdzod/__/hU~M hU~M hU~M badz+ra sarba duSh+taMn/__oM shan+tiM/__swA puSh+tiM/__AHwa shaM__/hA mA ra ya phaTaH__sarba sid+d+hi ku ru hU~M/__rbod zor sarba bzlog b+h+yoH__gsum pa rjes la tshogs byin gyis brlab pa ni/__oM utsuSh+ma bai tA li kro d+hA ni sarba dra byaM saM shwa d+ha ni hU~M phaT swA hA/__tshogs kyi yo byad thams cad kun/__raM las mes bsreg yaM las rlung /__g.yos pas sbyangs shing khaM gi chus/__bkrus te 'dod yon bdud rtsir gyur/__/oM AHhU~M/__spyan drangs shing spyir 'bul ba ni/__hU~M/__/dbang chen lha tshogs gnas 'dir gshegs/__/gzugs sgra dri ro reg bya chos/__/'dod yon lnga ldan tshogs mchod kyis/__/thugs dam dbyings su skong gyur cig__/tshogs dang po ni/__hU~M/__/bla med mchog gi mchod sbyar bas/__/ye shes lnga yi 'od zer 'phros/__/'dod yon lha mos rab brgyan 'bul/__/dam bskang dbang dang dngos grub stsol/__oM na maHsarba ta thA ga te b+h+yoHbi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/__bar pa ni/__bdag cag nyon mongs dbang gyur pas/__/dbang chen lha tshogs spyan snga ru/__/thugs dang 'gal ba'i nongs pa kun/__/snying nas bshags so bzod par gsol/__/yi ge brgya pa brjod/__tha ma ni/__e nr-i tri dzaH__sku stod khro bo 'bar ba'i gzugs/__/sku smad phur pa'i dpal ldan pa/__/log 'dren dgra bgegs snying la gzir/__/lus ngag thal ba'i rdul du rlog__/rtsa sngags mjug tu/__gnod byed 'byung po snying la mA ra ya rbad/__ces bsgral/__stobs pa ni/__dbang chen lha tshogs gnam sa tsam/__/gdangs pa'i zhal du dgra bgegs kyis/__/sha khrag rus pa tshogs su 'bul/__/dgyes par rol zhig kha raM khA hiH__ma hA maM sa khA hi/__ma hA tsi tA khA hi/__ma hA ba su ta khA hi/__ma hA ko ro tsa na khA hi/__ma hA keM ni ri ti khA hi/__byin rlabs dbang bskur gyi rim pa la/__slob dpon bdag nyid 'jug pa rgyas par blang ba'am/__rig pa'i me tog dor ba tsam sngon du 'gro bas/__slob ma rnams gral la 'khod par/__gdon 'grol dang 'brel na gzhan nas 'byung ba ltar dang /__ma 'brel na khrus byas/__bgegs phral srung 'khor bsgom/__rgyas par sta gon dang 'jug pa'i chos rnams bka' brgyad rig 'dzin zhal lung ltar bya zhing /__'dir spros pa nye bar bsdu bas 'jug pa de ba'i dbang du byas na/__mtshams sbyor ci rigs pa las/__lo rgyus kyi khyad par/__da lam 'dir skabs su babs pa ni/__'jam dpal dbyangs dngos mnga' bdag tshangs pa lha yi me tog gi ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rol gar lnga brgya pa rnams kyi gtsug gi nor bu/__rgyal dbang thams cad mkhyen cing gzigs pa chen po ngag dbang blo bzang rgya mtsho 'am/__rig 'dzin pad+mas mtshan gsol rdo rje thogs med rtsal zhes mtshan nyi zla ltar yongs su grags pa de nyid kyi dag pa ye shes kyi gzigs ngor shar ba'i yang gsang rgya can gyi nang tshan lto 'gros btegs pa'i yid bzhin dbang rgyal gyi rgya can las/__'chi bdag gi bdud kyi gnyen po bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pa dang /__steng gdon gza'i gnyen po phyag na rdo rje/__bar gdon rgyal bsen dam sri'i gnyen po rta mchog rol pa/__'og gdon klu dang sa bdag gi gnyen po rdo rje nam mkha' lding ste/__dpal rta mchog rol pa gnyen po lha bzhi'i dkyil 'khor du byin rlabs dbang bskur gyi rim pa zab mo 'bul ba'i skabs su babs pa yin/__de la'ang slob dpon gyi bya ba dang /__slob ma'i bya ba gnyis las/__thog mar bdag nyid kyis bgyi bar 'os ba'i chos rnams sngon du legs par grub zin nas/__da khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa la'ang 'jug pa dang /__dbang dngos gnyis las thog mar 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal zhig phul mdzod/__de ltar maN+Dal phul nas gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__/bla ma sangs rgyas kun dang mnyam/__/slob dpon la ni skyabs su mchi/__/gnyen po lha bzhi 'khor dang bcas/__/lha rnams la yang phyag 'tshal lo/__/mya ngan 'das pa'i grong khyer du/__/slob dpon gyis kyang bdag gzhugs gsol/__/lan gsum/__de nas sngon chad bcom ldan 'das gnyen po lha bzhi'i dkyil 'khor du ma zhugs pa'am/__zhugs kyang bskyar nas 'jug pa'i mtshon byed du ras yug dmar po res gdongs bcings pa'i mos pa mdzod/__a khaM wI ra hU~M/__dkyil 'khor gyi lha dang 'jal ba'i tshe phyag stong par 'jal du mi btub pas/__phyag rten gyi slad du u dum+bA ra la sogs pa'i me tog gi phreng ba gsar pa re yang byin pa'i mos pa mdzod/__oM puSh+pe rat+na mA le traM/__de nas bla ma dang dkyil 'khor gyi lha tshogs tha mi dad pa'i spyan sngar skyabs su 'gro ba dang sems bskyed pa 'di'i rjes zlos mdzod/__bla ma sangs rgyas 'khor dang bcas/__sogs lan gsum/__slar yang sdom pa gsum tshul bzhin du bzung bar bgyi'o snyams pa'i yid kyis 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bde gshegs sras bcas bdag la dgongs/__/rig pa 'dzin pa bdag gis ni/__/byang chub snying por mchis kyi bar/__/so so thar dang byang chub sems/__/rig 'dzin nang gi sdom pa'i tshogs/__/ma lus yongs su bzung bar bgyi/__/de nas gsang sngags nang gi sems bskyed pa'i slad du/__khyed rang rnams kyi snying gar kun _rdzob byang chub sems kyi ngo bo zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba'i steng du don dam byang chub sems kyi ngo bo rdo rje dkar po rtse lnga pa 'od zer 'phro bas rgyas btab par mos te de gnyis dbyer med du sems bskyed snyams pas 'di'i rjes zlos mdzod/__oM sarba yo ga tsit+ta ut+pA ta yA mi/__de ltar sems bskyed pa de nyid slob dpon gyis phyag gi rdo rje snying gar bzhag cing /__oM su ra ti sa ma ya stAM/__ho sid+d+h+ya badz+ra ya thA su khaM/__zhes brjod pas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__de nas slob dpon gyis dbye ba'i rgya dang bcas te/__dza hU~M baM hoH__pra be sha ya phaT/__ces brjod pas dkyil 'khor gyi sgo bzhi shag gis bye bar gyur pa la/__shar sgo nas brtsams ste g.yas skor gyis sgo bzhi so sor rim par sku gsung thugs kyi phyag bgyis pa'i mos pas 'di'i rjes zlos mdzod/__oM na ma ste hU~M/__oM na mA mi hU~M/__oM na mo na ma hU~M/__lan bzhi/__des phyi mtshan ma'i dkyil 'khor du 'jug pa song nas/__nang ye shes kyi dkyil 'khor du 'jug pa'i sngon 'gro dam la bzhag pa ni/__g.yon pa'i mtheb srin gyis bdud rtsi byin la/__'di ni khyod kyi dmyal ba'i chu/__/dam tshig 'das na sreg par byed/__/dam tshig srung na dngos grub ni/__/rdo rje bdud rtsi'i chu 'dis 'grub/__/oM badz+ra pany+tsa a mr-i ta ha na ha na u da ka hU~M phaT/__de ltar dam tshig bdud rtsi de lce la bzhag kyang snying gi dkyil du 'babs nas/__dam tshig ma srung na badz+ra yak+Sha kro d+ha zhes bya ba'i sdig pa mgo dgu par gyur nas 'di phyi'i sdug bsngal thams cad bskyed pa dang /__srung na ye shes sems dpar gyur nas dus rtag tu byin gyis rlobs pa dang dngos grub thams cad ster bar 'gyur ba yin no/__/de ltar dam la bzhag pas rgyud brtan par byas nas/__nang 'jug gi dngos gzhi ye shes dbab ba'i slad du/__khyed rang rnams dkyil 'khor gyi shar sgor 'khod pa'i mos pa dang bcas te lus gnad skyil krung drang por bsrangs/__ngag gnad rlung kha sbyor du 'ching /__sems kyi gnad gzhan du ma yengs par dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__a mr-i tas bsangs swa b+hA bas sbyangs/__khyed rang rnams kyi phung po khams dang skyed mched kyis mtshon pa'i ma dag pa'i snang ba thams cad mi dmigs te stong pa nyid du gyur/__stong pa'i ngang las gnas khang dur khrod rol ba'i dbus su nyi zla pad+ma'i gdan gyi steng du sems nyid rnam par mi rtog pa'i ye shes kyi ngo bo yi ge hrIHdmar po las khyed rang rnams skad cig gis dpal rta mchog rol pa'i skur gyur pa ni/__sku mdog dmar po dus mtha'i me ltar 'bar/__zhes pa nas/__g.yon brkyang tshul gyis bzhugs/__zhes pa'i bar las gzhung ltar gsal btab/__de ltar du gsal ba'i spyi bor oM/__mgrin par AH__thugs kar hU~M/__hU~M las 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas ye shes sems dpa'i tshogs bsam gyis mi khyab pa spyan drangs te sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i thugs mos mdzod/__rtsa sngags mthar/__sa ma ya a be sha ya a AH__zhes pas byin dbab/__de ltar byin dbab pa'i ye shes pa de nyid brtan par bya ba'i slad du slob dpon gyi phyag gi rdo rje spyi bor rgya gram gyi tshul du bzhag pa'i mos pa mdzod/__spyi bor rdo rje rgya gram du bzhag cing /__tiSh+Tha badz+ras brtan par bya/__de nas sngar byin pa'i me tog gi phreng ba de nyid dkyil 'khor gyi gtso bo la phul ba'i mos pa dang bcas ste 'di'i rjes zlos mdzod/__puSh+pe pra tI ts+tsha hos me tog dor ba de nyid/__de ltar phul ba'i me tog gi phreng ba de nyid slar yang lhag pa'i lhas khyed rang rnams kyi spyi bor cod paN gyi tshul du bcings pa'i mos pa mdzod/__puSh+pe a b+hi Shits+tsha mAM/__zhes pas spyi bor bzhag__/oM badz+ra pra be sha ya phaT/__ces pas ma rig pa'i ling tog dang mig ras lhan cig tu bsal bas rig pa ye shes kyi dkyil 'khor rten dang brten par bcas pa thams cad mngon sum du mthong ba'i mos pa mdzod/__des 'jug pa'i chos rnams song nas/__zhugs nas mngon par dbang bskur ba la'ang bzhi las/__thog mar bum dbang zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal zhig phul mdzod/__de ltar maN+Dal phul nas gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__ho/__bde bar gshegs pa thams cad kyi/__/gsang ba gsum gyi bdag nyid can/__/bcom ldan gnyen po lha bzhi yis/__/byin gyis brlabs nas bdag gi rgyud/__/bum pa'i dbang gis smin par mdzod/__/zhes gsol ba btab pas/__slob dpon gyi thug ka nas 'od zer 'phros/__gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha nam mkha' gang ba oM badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__oM sarba ta thA ga ta ar+g+haM sogs kyis mchod/__chos sku nam mkha' sogs kyis bstod/__/rdo rje can gyis sangs rgyas la/__/'gro ba skyob pa'i ched du dbang /__/yon tan 'byung gnas ji ltar stsal/__/deng 'dir 'di la'ang stsal du gsol/__/zhes gsol ba btab pa la brten nas dbang gi lha dang slob dpon lhan cig pas rin po che'i bum pa bdud rtsis gang ba re thogs te dbang bskur pa'i mos pa mdzod/__ho/__bder gshegs gnyen po lha bzhi yi/__/sku gsung thugs yon phrin las kyis/__/byin brlabs lha yi bdud rtsi'i chus/__/skal ldan 'di la dbang bskur bas/__/nyon mongs dri ma lnga dag ste/__/phung po rnam lnga gnas gyur pa/__/ye shes lnga po mngon du byas/__/mi bskyod la sogs rigs lnga yi/__/bag chags rgyud la 'go bar shog__/rtsa sngags mthar/__oM badz+ra u da ka a b+hi Shiny+tsa hU~M/__zhes spyi gtsug tu dbang bskur zhing bum chu sbyin/__b+hud+d+ha a b+hi Shiny+tsa oM gyis dpral ba rat+na a b+hi Shiny+tsa swAs rna ltags g.yas/__pad+ma a b+hi Shiny+tsa aM ltags pa/__karma a b+hi Shiny+tsa hA/__zhes rna ltags g.yon du bzhag nas dbang bskur ro/__/de brtan par bya ba'i slad du sku gsung thugs yon phrin las kyi dbang rnams rim par stsol byung snyam pa'i mos pa dung dung mdzod cig__/ces brda sbyar la/__sku'i dbang ni/__hrIH__bcom ldan tshe dpag med mgon gyi/__/sku yi byin rlabs ma lus pa/__/skal ldan 'di la byin pa yis/__/rdo rje'i sku ru 'grub par shog__/oM a pA ri mi ta A yur+dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/__dpal chen rta mgrin dbang rgyal gyi/__/sku yi byin rlabs ma lus pa/__/skal ldan 'di la byin pa yis/__/rdo rje'i sku ru 'grub par shog__/oM pad+ma kro d+ha h+ya gri wa kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/__gsang bdag phyag na rdo rje yi/__/sku yi byin rlabs=__skal ldan 'di la=__rdo rje'i sku ru=__oM badz+ra pA Ni kA ya=__sprul pa'i bya khyung rgyal po yi/__/sku yi byin rlabs=__skal ldan 'di la=__rdo rje'i sku ru=__oM ga ru TA kA ya=__zhes tsakli rnams spyi bor 'jog__/gsung dbang ni/__hU~M/__bde bar gshegs pa thams cad kyi/__/yan lag drug bcu'i bdag nyid kyi/__/sgra ni yig 'brur shar ba'i dbang /__/gsung gi rdo rje 'grub par shog__/rtsa sngags mthar/__wak+ka a b+hi Shiny+tsa AH__zhes gzungs sngags bris pa mgrin par bzhag__/rjes 'brel bzlas lung gi slad du/__slob dpon gyi thugs kar hrIHyig gi mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las sngags phreng gnyis pa byung /__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__snying gar hrIHyig gi mthar g.yas bskor du 'khod las 'gyu ba'i rlung khams thams cad grags stong sngags kyi 'khor lo dag par gyur pa'i mos pa dang bcas te sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__rtsa sngags lan gsum bzlas mthar phreng ba mgo bor bkod la/__bcom ldan 'di la rtsal lags kyi/__/bcom ldan 'di la 'go bar mdzod/__/sngags kyi dngos grub stsal du gsol/__/brtul zhugs brtan par mdzad du gsol/__/rdo rje slob ma 'di rnams kyi rgyud bcom ldan 'das gnyen po lha bzhi'i gsang sngags kyi byin rlabs ma lus pa 'jug cing brtan par gyur cig__/thugs kyi dbang ni/__hrIH__bdud rtsis gang ba'i bum pa dang /__/b+han+d+ha pad+ma'i dbang bskur bas/__/skal ldan yid kyi sgrib sbyangs nas/__/thugs kyi rdo rje 'grub par shog__/hrIH__A pA ri mi ta a yur+dz+nyA na tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/_bdud dpung 'joms pa'i ral gri dang /__/'ching byed zhags pa'i dbang bskur bas/__/skal ldan yid kyi sgrib sbyangs nas/__/thugs kyi rdo rje 'grub par shog__/pad+ma kro ta h+ya grI wa tsit+ta=__thabs mchog rdo rje rtse lnga dang /__/shes rab dril bu'i dbang =__skal ldan yid kyi sgrib=__thugs kyi rdo=__badz+ra pA Ni tsit+ta=__klu gdon 'dul ba'i gshed ma ru/__/sprul pa thug sprul dbang=__skal ldan yid kyi=__thugs kyi rdo rje=__ga ru Ta tsit+ta a b+hi=__zhes phyag mtshan rnams snying gar gtugs/__yon tan gyi dbang ni/__hrIH__gnyen po'i lha tshogs yon tan rnams/__/kun 'dus yid bzhin nor bu yis/__/rigs kyi bu la dbang bskur bas/__/yon tan ma lus lhun rdzogs shog__/rtsa sngags gsham du/__gu Na a b+hi Shiny+tsa swA/__zhes nor bu dbang gi gzugs lte bar gtugs/__phrin las kyi dbang ni/__brub khung du ling+ga bshams nas/__e las gnam lcags kyi khang sgrom 'bar ba'i dbus su klu gnyan sa bdag gdug pa can rnams mngon sum bzhin tu gsal bar gyur/__na mo/__/dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang /__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang /__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang /__khyad par du dbang chen rta mchog rol pa gnyen po lha bzhi'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bka' bden pa dang /__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang /__bden pa chen po'i mthu la brten nas/__ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa klu gnyan sa bdag gdug pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/sarba duSh+tAn nA ga b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra dzaHhU~M ba~M hoH__zhes pas klu gnyan sa bdag bkug__/phur pa gtad la/__hU~M/__gang zhig btab pa tsam gyis ni/__/dgra bgegs thal bar rlog byed pa/__/gnam lcags phur bu 'di gtad pas/__/drag po'i phrin las myur 'grub shog__/ces dang rtsa sngags gsham du/__karma a b+hi Shiny+tsa hA/__zhes gtad pa'i phur pa de nyid sangs rgyas thams cad kyi phrin las 'dus pa'i ngo bo gnam lcags kyi phur pa me 'bar ba'i rnam par gyur pa khyed rang rnams yi dam lha'i nga rgyal dang bcas te/__hrI a pa ri mi ta sogs dang /__oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa ri badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M hU~M pha?T/_gnod byed 'byung po mA ra ya pha?T/__ces brjod bzhin tu klu gnyan sa bdag gdug pa can rnams kyi snying gar btab pa'i mos pa mdzod/__ces brda sbyar la gong gi sngags dang bcas te phur pa 'debs su 'jug__/de ltar bsgral ba'i rten gzhi nyid khro rgyal chen po'i sku las 'bar ba'i ye shes kyi mes lhag med du bsreg cing sbyang ba'i mos pa mdzod/__ling ro sngags gsham du/__dz+wa la raM/__btags pas me hom la bsreg__/phrin las kyi dbang des dug gi dpal bcom pa la brten slar yang klu gnyan sa bdag rnams kyi dwang ma ye shes kyi ngo bo yongs su gyur pa las so so'i gzugs brnyan gsal la ma 'dres shing mthu byin rdzogs par gyur/__sarba nA ga b+hu mi pa ti sa pa ri wA ra dzaHhU~M ba~M hoH__zhes tsakli la bskyed cing bstim/__de la bdud rtsi'i mchod yon phul ba sngon du 'gro bas khyed rang rnams gnyen po stobs kyi lhar gsal ba'i bran dang 'bangs su gtad pas so so'i srog gi yang snying yi ge phuH__sogs kyi rnam pas zhabs 'og gi gdan la thim nas byang chub bar du dam tshig las mi 'da' bar gyur pa'i mos pa mdzod/__ces brda sbyar la/__'o chol la klu sman btab pa oM AHhU~M gis bdud rtsir brlabs nas/__oM hi li hi li ma hA hi li phruM phu swA hA/__oM b+hak+Sha ya b+hak+Sha ya sa ma ya tiSh+Tha phruM phu swA hA/__zhes pas bsngo/__tsakli rnams zhabs 'og tu drangs zhing /__hU~M/__gti mug dbang gi dregs pa ni/__/klu gnyan sa bdag tshogs yin te/__/dbang bsdus zil gyis mnan nas ni/__/bran dang khol po yang g.yog dang /__/'bangs kyi tshul du khyed la gtad/__/gnyen po'i sgrub pa yun ma thung /__/bka' dang dam la gnas par 'gyur/__nA ga rA dza sa ma ya phuHdza sa mA ya pa shaM ku ru hU~M phaTaH__ces brjod cing /__de ltar na phyi bskyed pa lha yi dkyil 'khor la brten nas sku bum pa'i dbang bskur ba mtha' brten dang bcas pa thob/__lus kyi dri ma sbyangs/__lam bskyed rim bsgom pa la dbang /__'bras bu sprul pa'i sku thob pa'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__/zhes rtogs pa bskyed/__de nas gsang dbang zhu ba'i slad du dmigs te maN+Dal phul/__gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ho/__dkyil 'khor gtso bo slob dpon mchog__/brtse bas bdag la nyer dgongs te/__/rtsa khams byin gyis brlab mdzad pa'i/__/gsang ba'i dbang bskur stsal du gsol/__/sngon chad kun rdzob byang sems kyi dkyil 'khor ma mthong ba'i brdar oM AHhU~M brjod cing mig ras rnams 'ching bar zhu/__zhes brda sbyar/__de nas slob dpon dpal rta mgrin du gsal ba'i gsang gnas hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan pa/__nor bu'i bu gar oM rtse mor phaT dang bcas pa/__yum pad+ma gar dbang dmar mo pad+ma dang b+han+d+ha 'dzin pa'i gsang gnas a las pad+ma as mtshan pa/__oM sarba ta thA ga ta a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/__yab yum snyoms par zhugs pa'i dga' ba'i sgras rgyal ba sras dang bcas pa spyan drangs zhal du zhugs/__thugs kar rjes chags kyi mes zhu/__yum gyi mkhar babs pa thod pa'i bdud rtsi dang sbyar ba ljags thog tu bzhag par gyur pa'i thugs mos mdzod/__ho gnyis med sbyor ba'i byang chub sems/__/mu tig lta bur ches dkar ba/__/bdud rtsis ngag la dbang bskur bas/__/rtsa khams bde bas khyab par shog__/oM sarba ta thA ga ta pany+tsa a mr-i ta ma hA su kha a b+hi Shiny+tsa hU~M/__zhes byin pa'i bdud rtsi de nyid/__a ho ma ha su kha/__ces brjod cing myang bas rtsa khams thams cad khyab ste gsal stong zung du 'jug pa'i ye shes khyad par can thugs brgyud la 'khrungs pa'i mos pa dang bcas te/__mig ras rnams kyang 'grol bar zhu/__de ltar na nang byang sems sngags kyi dkyil 'khor la brten nas gsang ba'i dbang bskur ba thob/__ngag gi dri ma sbyangs/__lam rlung dang gtum mo bsgom pa la dbang /__'bras bu longs spyod rdzogs sku 'grub pa'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__/de nas shes rab ye shes kyi dbang gi slad du maN+Dal phul/__gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__ho/__/shes rab ye shes las byung ba'i/__/dbabs ldog bde ba chen po yis/__/rlung sems bsre bar byed pa'i thabs/__/gsum pa'i dbang bskur stsal du gsol/__/sngon chad phyag rgya b+ha ga'i dkyil 'khor ma mthong ba'i brdar oM AHhU~M gis mig dar rnams 'ching bar zhu/__de nas slob dpon gyi thugs ka nas rig ma gzugs dang lang tsho ldan pa pad+ma gar dbang ma'i ngo bo can zhig byung ste khyed rang rnams la thar pa brten par bskul ba'i mos pa mdzod/__e ma mtshan ldan rig ma 'di/__/bsten na zag med bde ba ches/__/'khor lo'i mdud rnams rab grol nas/__/tshe 'dir zung 'jug thob par 'gyur/__/a ho su kha b+hany+dza mok+Sha ho/__de nas khyed rang rnams dpal rta mgrin du gsal ba'i gsang gnas hU~M las rdo rje hU~M gyis mtshan pa/__nor bu'i bu gar oM rtse mor phaT dang bcas pa/__yum pad+ma gar dbang dmar mo pad+ma dang b+han+d+ha 'dzin pa'i gsang gnas a las pad+ma as mtshan par gsal btab nas/__oM sarba ta thA ga ta a nu ra ga Na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/__zhes brjod cing snyoms par zhugs pa'i dwangs ma rnams 'khor lo bzhir rim bzhin phab pas yas babs kyi dga' ba bzhi rgyud la skyes/__slar yang rlung 'pho ba med pa'i stobs dang hU~M zhes pa'i gdangs kyis gyen la drangs pas mas brtan gyi dga' ba bzhi'i ye shes khyad par can thugs rgyud la 'khrungs pa'i mos pa dang bcas/__mig dar rnams kyang 'grol bar zhu/__de ltar na gsang ba phyag rgya'i b+ha ga'i dkyil 'khor la brten nas gsum pa'i dbang bskur ba thob/__yid kyi dri ma sbyangs/__pho nya'i lam bsgom pa la dbang /__'bras bu chos kyi sku 'grub pa'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__/de nas dbang bzhi pa'i slad du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__ho/__gdod nas dag pa'i rang rig 'di/__/ma rtogs sems can 'khor bar 'khyams/__/de ring mgon khyod bka' drin mthus/__/mngon sum rang ngo bstan du gsol/__/zhes gsol ba btab nas/__sngar khyed rang rnams kyi rgyud la 'khrungs pa'i bde chen gyi ye shes de nyid mtshon byed dpe'i thabs la brten nas ngo sprad pas don dam lhan gcig skyes pa'i ye shes su ngo 'phrod de gdod ma'i btsan sa zin pa'i mos pa mdzod/__'ja' shel dang me long bstan la/__hU~M/__/sems nyid ka dag lhun rdzogs don/__/snang stong zung 'jug sgyu ma'i sku/__/gnyis med 'dzin grol sprul pa'i sku/__/yang dag nges don rtogs par gyis/__dz+nyA na pany+tsa d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsa a A/__de ltar na de kho na nyid don dam byang chub sems/__dbyings rig dbyer med pa'i dkyil 'khor du tshig gis brda' sprad pa la brten nas dbang bzhi pa thob/__kun gzhi'i dri ma sbyangs/__lam rdzogs pa chen po bsgom pa la dbang /__'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/__/rjes shis pa brjod/__dam tshig khas blangs/__gtong rag gi maN+Dal/__lus longs spyod dbul ba/__dge ba bsngo ba rnams spyi ltar byas la dpon slob rnams tshogs kyi 'khor lo'i dga' ston la longs spyod cing slob ma rnams rang gnas su btang ngo /__/de nas lhag ma ni/__a kA ros brlabs pheM pheM/__zhes pas lhag sdud bkug la/__hU~M/__/dang po phud kyis mi mchod rgyu/__/dbang chen dkyil 'khor lha tshogs gnyan/__/bar du lhag mas mi mchod rgyu/__/ma dang mkha' 'gro lhag la dgyes/__/tha ma gcig tu mi bsre rgyu/__/chos nyid ye nas rgyu 'bras gcig__/dpal gyi bka' nyan lhag sdud rnams/__/'dir spyon sha khrag mchod gtor bzhes/__/sngon gyi dam tshig ma g.yel bar/__/bcol pa'i phrin las grub par mdzod/__oM ma hA shrI he ru ka sa ma ya de wI ko Ta sarba bA li ta kha kha khA hi khA hi/__oM AHhU~M uts+tshiSh+ta badz+ra a b+hiSh+Tha sa mu krA ma sa ma ya hU~M phaTaH__hU~M hU~M hU~M/__hrIHhrIHhrIH__b+h+yo b+h+yo b+h+yoH__a ra li dzaH__chad tho bya ba ni/__hU~M/__sngon tshe 'das dus bskal pa dang po la/__/'og min chos dbyings gnas mchog dam pa ru/__/bcom ldan dpal chen he ru ka dpal gyis/__/snang srid ma mo dam la btags pa'i tshe/__/so so'i gzugs bstan dam tshig khas blang bzhin/__/mchod gtor 'di bzhes bcol pa'i phrin las mdzod/__/bskal pa bar ma rgya gar gnas chen du/__/grub pa'i rig 'dzin chen po brgyad rnams kyis/__/zhi khro rang rang dkyil 'khor zhal phyes nas/__/bka' skyong pho rgyud mo rgyud dam btags tshe/__/so so'i gzugs bstan dam tshig=__mchod gtor 'di bzhes=__bskal ba tha ma chos 'khor bsam yas su/__/pad+ma 'byung gnas rjes 'bangs grogs dgu yis/__/zhi dang khro bo'i dkyil 'khor zhal phyes nas/__/snang srid dregs pa sde brgyad dam btags tshe/__/so so'i gzugs bstan dam tshig=__mchod gtor 'di bzhes=__lnga brgya tha ma zangs mdog dpal ri du/____/tshe dbang rig 'dzin che mchog 'dus rtsal gyis/__/zhi khro spyi dang bye brag zhal phyes nas/__/dam can rgya mtsho dam la btags pa'i tshe/__/so so'i gzugs bstan dam tshig khas blang bzhin/__/mchod gtor 'di bzhes bcol ba'i phrin las mdzod/__brtan ma skyong ba ni/__hU~M/__brtan ma skyong mdzad ma dang sring /__/dpal gnas ma dang yang dag shes/__/khyung btsun kong lha g.yu bun ma/__/me tog zla 'od byang rgyal ma/__/gser thang kun bzang shan+ting dpal/__/klu mo gzi 'bar la sogs pa'i/__/brtan ma bcu gnyis gtor ma long /__/mi mthun gnod pa'i tshogs rnams bzlog__/oM AHhU~M badz+ra a mr-i ta khA hi/__ma ma hriM ma ma hriM khA hi khA hi/__bro brdungs ni/__hU~M/__/dbang chen 'khor bcas rol pa'i bro/__/dam sri'i snying la chems se chem/__/khro bo khro mo rol pa'i bro/__/dgra bgegs snying la chems se chem/__/khro bo rnams kyis bro brdungs pas/__/khro mo rnams kyis rgyas 'debs so/__/shar du zhi ba'i bro=__nad gdon bar chad zhi bar shog__/lho ru rgyas pa'i bro=__tshe dang bsod nam rgyas par=__nub tu dbang gi bro=__lha 'dre mi gsum dbang sdud shog__/byang du drag po'i bro=__dgra bgegs dam sri zhi bar shog__/rtsa sngags mjug tu/__shan+tiM/__puSh+tiM/__pA shaM/__mA ra ya phaTaH__gtang rag ni/__hU~M/__/dbang chen lha tshogs 'khor dang bcas/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul/__/nyams chags sdig sgrib ma lus bshags/__/sku gsung thugs kyi dngos grub stsol/__yig brgya brjod/__dkyil 'khor bsdu ba ni/__snod bcud gzhal yas khang la thim/__/de yang 'khor dang 'khor rnams kyang gtso bor 'dus shing gtso bo nyid/__/stong par gyur las 'ja' ltar bkra/__/smon lam ni/__dge ba 'di yis 'gro ba kun/__/bskyed rdzogs rdzogs chen lam bzang la/__/brten nas tshe 'dir he ru ka'i/__/go 'phang myur du 'grub par shog__/shis brjod ni/__rtsa gsum dkyil 'khor 'khor lo yi/__/ma smad thugs rje chen po'i mthus/__/mchog dang thun mong dngos grub kun/__/lhun gyis grub pa'i bkra shis shog__/gzhan yang shis par brjod pa ji ltar rigs pas mtha' brgyan par bya'o/__/bcom ldan gnyen po lha bzhi yi/__/sgrubs thabs byin rlabs dbang bskur bcas/__/shin tu gsal bar bkod pa'i dges/__/dngos grub rnam gnyis myur thob shog__/zhes pa'ang gzhung rtsa bar man ngag phyag bzhes kyi brgyan te/__rang gzhan rnams la 'jug pa bde ba'i slad du shAkya'i dge slong rig pa 'dzin pa rdo rje thugs mchog rtsal zhes bgyi bas bshad sgrub kyi chu gter chen po 'og min gnyis pa dpal kaHthog rdo rje gdan gyi chos grwa mthong na mngon par dga' ba'i gan+d+ho la'i rtse mo rang gshags 'chi med grub pa'i dga' tshal du sbyar ba'i yi ge pa ni bik+Shu shrI la sA ga ras bgyis pa dza yan+tu//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: