DKR-KABUM-22-ZA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒྲོལ་དཀར་གཏེར་གཞུང༌། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་སོགས།
Wylie title sgrol dkar gter gzhung/ sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog sogs DKR-KABUM-22-ZA-016.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 22, Text 16, Pages 170 (Folios 1a1 to 1b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ག་གྱུར་གླིང་པ་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Sgrol dkar gter gzhung sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 22: 170. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Root Treasure - gter gzhung  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Deity sgrol ma dkar mo
Colophon

ཅེས་པའང་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་སོ།།

ces pa'ang mang+ga la shrI b+hU tis so//

[edit]
༁ྃ༔ སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག༔ ལྷ་མིར་སྣང་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི༔ འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ སྨོན་འཇུག་དོན་དམ་བྱང་སེམས་བསྐྱེད༔ ལན་གསུམ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལྡན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྡིག་པ་བཤགས༔ དགེ་ལ་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ཐོབ་ཤོག༔ ཨ་ཞེས་སྣང་སྲིད་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་སྟོང་པར་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་སྙིང་པོ་ཨ་ཟླ་བའི་གདན་སྟེང་དུ་ཏཱཾ་དཀར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་མདངས་སེར་ཙམ་པ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་གཡས་མཆོག་སྦྱིན༔ གཡོན་ཨུཏྤལ་ཁ་གསུམ་རྩ་བ་ནས་བཟུང་བ༔ སྐུ་ལ་དར་དཔྱངས་རཏྣ་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་འོད་འབར་བ༔ སྤྱི་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་བཞུགས་པ༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་སྟེང་དུ་ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དགུག ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་མཁའ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ་རང་འདྲ་བ་ཞིག་རིགས་ལྔས་དབུ་བརྒྱན༔ མདུན་དུ་བར་སྣང་བཞུགས་པ་ལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དྷཱུ་པེ༔ པུཥྤེ༔ ཨཱ་ལོ་ཀེ༔ གནྡྷེ༔ ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧོ༔ ཀུན་ཁྱབ་རྗེ་བཙུན་མ་ཁྱེད་ཀྱི༔ བདག་ལ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀུན༔ ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་སྤེལ་མཛད་གསོལ༔ ལན་གསུམ་བརྗོད། ཚད་མེད་བཞིའི་ངང་ནས་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿའི་འོད་འཕྲོས་ལྷ་མོ་རང་ལ་བསྟིམ༔ རང་གི་སྙིང་ནང་ཟླ་སྟེང་གི་ཏཱྃ་ཡིག་དཀར་པོའི་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཡར་འཕྲོས་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔ ཚུར་འདུས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ༔ འོད་ཟེར་ཕར་ལ་འཕྲོས་པས་སེམས་ཅན་གྱི་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཚུར་འདུས་པར་བསམ༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བདག་གི་ཚེ་འཕེལ་བར་བསམ་ཞིང་བཟླ༔ སྣང་སྲིད་གདན་དུ་བསྡུ༔ གདན་ལྷ་ལ་བསྡུ༔ ལྷ་ཐུགས་ཀའི་ལྷ་ལ་བསྡུ༔ སྔགས་ཏཱཾ་ལ་བསྡུ༔ ཏཱཾ་ཐིག་ལེར་རྫོགས༔ ཐིག་ལེ་མེ་ལོང་ལ་ཧས་བཏབ་རླངས་ལྟར་ཡལ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པས་ཚེ་ཟད་མི་ཤེས་པའོ༔ བདག་གི་སྒོ་གསུམ་དགེ་རྩ་འདིས༔ འགྲོ་བ་མ་ལུས་བྱང་ཆུབ་བསྔོ༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་སྟོབས་མཐུས༔ བརྩམས་པའི་ལས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་ནས༔ འགྲོ་བ་མ་ལུས་དོན་སྤྱོད་དོ༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་འབྲས་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་པའང་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་སོ།། །།
[edit]

@#/_brda yig_10_sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog:_lha mir snang la bdag skyabs mchi:_'gro kun 'chi med mchog thob phyir:_smon 'jug don dam byang sems bskyed:_lan gsum/_dkon mchog gsum ldan dgongs su gsol:_phyag 'tshal mchod 'bul sdig pa bshags:_dge la yi rang chos 'khor bskor:_mya ngan mi 'da' 'gro kun sgrol:_'chi med rdo rje'i srog thob shog:_a zhes snang srid phyi nang thams cad bdag med stong par sbyangs:_stong pa'i snying po a zla ba'i gdan steng du tAM dkar po yongs su gyur pa las sgrol ma dkar mo mdangs ser tsam pa:_zhal gcig phyag gnyis pa g.yas mchog sbyin:_g.yon ut+pal kha gsum rtsa ba nas bzung ba:_sku la dar dpyangs rat+na sna tshogs pas brgyan pa 'od 'bar ba:_spyi gtsug na rin chen 'byung ldan bzhugs pa:_nyi zla pad+ma'i steng du zhabs phyed skyil tshul du bzhugs pa:_ye shes sems dpa' dgug_chos dbyings rnam dag mkha' la ye shes lha mo rang 'dra ba zhig rigs lngas dbu brgyan:_mdun du bar snang bzhugs pa la:_oM AHhU~M:_d+hU pe:_puSh+pe:_A lo ke:_gan+d+he:_shab+da sarba pU dza ho:_ho:_kun khyab rje btsun ma khyed kyi:_bdag la tshe dang ye shes kun:_shin tu rgyas par spel mdzad gsol:_lan gsum brjod/_tshad med bzhi'i ngang nas dzaHhU~M baM hoH'i 'od 'phros lha mo rang la bstim:_rang gi snying nang zla steng gi tA~M yig dkar po'i mthar sngags kyis bskor ba las 'od yar 'phros bde gshegs thams cad la sku gsung thugs mnyes mchod phul:_tshur 'dus 'chi med tshe'i dngos grub thob par bsam:_'od zer phar la 'phros pas sems can gyi sgrib gnyis sbyangs:_phyi nang snod bcud kyi yon tan thams cad tshur 'dus par bsam:_oM tA re tut+tA re tu re ma ma A yur+dz+nyA na puSh+TiM ku ru ye swA hA:_bdag gi tshe 'phel bar bsam zhing bzla:_snang srid gdan du bsdu:_gdan lha la bsdu:_lha thugs ka'i lha la bsdu:_sngags tAM la bsdu:_tAM thig ler rdzogs:_thig le me long la has btab rlangs ltar yal:_chos kyi dbyings su thim pas tshe zad mi shes pa'o:_bdag gi sgo gsum dge rtsa 'dis:_'gro ba ma lus byang chub bsngo:_dkon mchog gsum gyi bden stobs mthus:_brtsams pa'i las 'di myur 'grub nas:_'gro ba ma lus don spyod do:_bla med byang chub 'bras thob shog:_ces pa'ang mang+ga la shrI b+hU tis so//_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: