DKR-KABUM-17-TSA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ༔
Wylie title rang byung pad+ma'i snying thig las: rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po DKR-KABUM-17-TSA-007.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 17, Text 7, Pages 18-35 (Folios 1a to 18b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. Rang byung pad+ma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 17: 18-35. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ (rang byung pad+ma snying thig)
Deity rta mgrin
Colophon

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་འདི་ཉིད་རང་ལོ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པར་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་འཇམ་མགོན་བླ་མ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐལ་བཟང་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་དད་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་ལུང་བཀླགས་པས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆུང་མཇལ་བའི་རྐྱེན་ལས་ཐོལ་བྱུང་དུ་རིག་གདངས་སུ་སད་པ་ཡི་གེར་བཏབ་སྟེ་རྗེ་བླ་མར་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་པས་ཚིག་རིས་ཕལ་ཆེར་གཏེར་རྙིང་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་འདུག་ཅེས་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དེ་འཕྲལ་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་གསན་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཉྫུའི་ཞབས་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བཞུགས་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ཡིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་རང་གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་ཅུང་ཟད་བྱས་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བས་དཔེ་རྒྱུན་དབྱིངས་སུ་སྡུད་པ་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་སུ་གྱུར་མོད། སླད་ནས་ལས་སྨོན་རྟེན་འབྱུང་གི་རེ་ཁཱ་བསུབ་ཏུ་མེད་པས་སྔ་འགྱུར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནས་བལ་ཡུལ་རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་གནས་འབྲེལ་ལ་ཕྱིན་སྐབས་དགོངས་ཀློང་དུ་གང་ཤར་གྱི་ཟབ་ཆོས་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས་པར་གསུང་བསྐུལ་དང་རྩ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་མཆོད་སྟོང་རྩ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་མཎྜལ་དང་བཅས་བཀའ་ནན་ཏན་གནང་བ་བཞིན་བླ་སྒྲུབ་སྔོན་མ་དང་ཚིག་དོན་ཕལ་ཆེར་གཅིག་གྱུར་འདིའང་ཡིད་ངོར་གསལ་བ་དང༌། སྔོན་ཆད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་དྷརྨ་མ་ཏིས་ཁྱེད་རང་གིས་ཟབ་གཏེར་གནད་དོན་ཅན་དག་ཡལ་བར་མ་དོར་བར་བྲིས་སྤེལ་གྱིས་དང་བསྟན་འགྲོར་ཕན་ཅིང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞེས་རྟེན་དང་བཅས་པའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་ཆེད་དུ་ཡང་ཡང་བསྩལ་བ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་སླད་ས་བྱ་ནག་པ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་ཉིན་པདྨ་གར་དབང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་དེ་ཉིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དད་བློ་རྣམ་པར་གསལ་ཞིང་ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་ལྡན་པ་ཨོ་རྒྱན་གཞན་ཕན་ནས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང༌། བོད་ཡུལ་ཕྱི་མའི་གདུལ་བྱའི་གཙོས་རིས་མེད་པའི་བསྟན་འགྲོའི་སྨན་ཡོན་དུ་འགྱུར་བར་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བདེན་པས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub rang byung pad+ma'i snying thig dngos grub snying po 'di nyid rang lo sum cu rtsa drug par rigs kun khyab bdag 'jam mgon bla ma pad+ma ye shes rdo rje'i bka' drin las rin chen gter mdzod chen po'i smin grol yongs su rdzogs pa'i skal bzang mngon du gyur pa'i tshe dad ldan 'ga' zhig la gu ru'i gsol 'debs le'u bdun ma'i lung bklags pas lo rgyus yig chung mjal ba'i rkyen las thol byung du rig gdangs su sad pa yi ger btab ste rje bla mar spyan bstar zhus pas tshig ris phal cher gter rnying zhig dang mtshungs par 'dug ces dgyes pa'i tshul gyis de 'phral smin grol chig brgyud du gsan nas thams cad mkhyen gzigs many+dzu'i zhabs kyis rtsa gsum gcig dril rdo rje'i thol glu bzhugs pa'i dgongs pa ltar yin 'dug ces gsungs shing rang gzhan 'ga' zhig gis bsnyen sgrub nyams len cung zad byas kyang dus kyi 'gyur bas dpe rgyun dbyings su sdud pa re zhig btang snyoms su gyur mod/_slad nas las smon rten 'byung gi re khA bsub tu med pas snga 'gyur 'od gsal rdo rje snying po'i bstan pa'i mdzes rgyan lo chen bai ro'i rnam 'phrul du grags pa zhwa de'u 'khrul zhig mchog sprul rin po che 'gyur med ngag dbang chos kyi blo gros nas bal yul rdo rje'i gnas mchog yang le shod du gnas 'brel la phyin skabs dgongs klong du gang shar gyi zab chos zhig gtan la 'bebs dgos par gsung bskul dang rtsa gsum gyi tshogs mchod stong rtsa/_rin po che sna tshogs pa'i maN+Dal dang bcas bka' nan tan gnang ba bzhin bla sgrub sngon ma dang tshig don phal cher gcig gyur 'di'ang yid ngor gsal ba dang*/_sngon chad kun mkhyen bla ma many+dzu g+ho Sha d+harma ma tis khyed rang gis zab gter gnad don can dag yal bar ma dor bar bris spel gyis dang bstan 'gror phan cing don dang ldan pa yin zhes rten dang bcas pa'i rdo rje'i bka' lung ched du yang yang bstsal ba rjes su sgrub pa'i slad sa bya nag pa zla ba'i dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i tshes bcu'i mchod pa nyin pad+ma gar dbang bde chen 'od gsal mdo sngags gling pas rdo rje'i gnas chen de nyid du gtan la phab pa'i yi ge pa ni dad blo rnam par gsal zhing zab mo'i chos la yid ches dang ldan pa o rgyan gzhan phan nas bgyis pa 'dis kyang*/_bod yul phyi ma'i gdul bya'i gtsos ris med pa'i bstan 'gro'i sman yon du 'gyur bar rtsa gsum kun 'dus o rgyan rdo rje thod phreng rtsal gyis thugs bskyed dang smon lam rmad du byung ba'i bden pas 'grub par gyur cig/

[edit]
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་བཞུགས༔


རང་བྱུང་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་འདུད༔ བདག་ཉིད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ནི༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་དཔག་ཏུ་མེད༔ མཁའ་ཁྱབ་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་སྐྱོང༔ ཁྱད་པར་སྙིགས་མར་བོད་ཀྱི་འགྲོ༔ སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བས་ཉེན་པའི་ཚེ༔ བདག་ལ་སྐྱབས་གསོལ་བསླུ་མི་སྲིད༔ ཇི་ལྟར་གསོལ་བཏབ་འབྲས་བུ་སྩོལ༔ ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་མཐུ་བཙན་པོས༔ གནས་སྐབས་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་ཞི༔ ཚེ་དཔལ་བསོད་ནམས་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ༔ རླུང་སེམས་སྐྱེ་འགྲོ་དབང་དུ་འདུ༔ བར་ཆད་བདུད་བགེགས་ལས་རྒྱལ་ཏེ༔ མཐར་ཐུག་ནང་གི་ས་ལམ་རྫོགས༔ བདག་དང་གཉིས་མེད་མངོན་འཚང་རྒྱ༔ དེ་ཕྱིར་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གསེང་ལམ་ཆེ༔ ཟབ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་ཏི་ལ་ཀ༔ སྙིང་གི་བུ་ལ་གཏད་དོ་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ འདི་ལ་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་སྟེ༔ དང་པོ་ཐོག་མར་སྐྱབས་འགྲོ་ནི༔ ན་མོ༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ༔ སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ལ༔ མི་ཕྱེད་དད་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནི༔ ཧོཿ ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ མེད་སྣང་འཁོར་བའི་ཆོས་ལ་ཞེན༔ སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ གསུམ་པ་བསགས་སྦྱང་སྙིང་པོ་ནི༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཀུན་བཟང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བས་མཆོད༔ སྡིག་ལྟུང་ཉེས་པར་བྱས་ཀུན་བཤགས༔ རྣམ་གྲོལ་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔ ཟབ་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ ཀུན་ཀྱང་བླ་མའི་གནས་ཐོབ་ཤོག༔ བཞི་པ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསྒོ་ནི༔ ཧྲཱིཿ ང་ནི་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་དཔལ་ཡིན༔ བཀའ་ལས་འདའ་ནུས་སུ་ཡང་མེད༔ ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཚོགས༔ ཁྱེད་རྣམས་རྟོག་འཁྲུལ་ངན་ཞེན་གྱིས༔ གསང་སྤྱོད་བལྟ་བའི་སྐལ་མེད་པས༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔ འདོད་ཡོན་གཏོར་མས་ཚིམ་གྱིས་ལ༔ ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་སོང༔ གལ་ཏེ་བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་ན༔ དབང་ཆེན་ཁྲོས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ འབར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་མི་བཟད་པས༔ རྡུལ་དུ་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་བྲབ༔ ལྔ་པ་སྲུང་བའི་མཚམས་གཅོད་ནི༔ ཧྲཱིཿ དཔལ་གྱི་ཐུགས་ལས་ཡེ་ཤེས་འོད༔ མཚོན་ཆ་རྣམ་ལྔའི་སྤྲིན་དུ་སྤྲོས༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྟེང་འོག་སྲུང་བའི་གུར༔ གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ དྲུག་པ་བརྡ་སྒོ་ཕྱག་གིས་བཏུད༔ ཧོཿ སྣང་སྲིད་ལྷ་དང་བླ་མའི་དལ༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་སྒོ་དབྱེ་བས༔ རང་རིག་བླ་མའི་རང་ཞལ་མཇལ༔ གཉིས་མེད་ངང་དུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ན་མོ་ན་མ་མི༔ བདུན་པ་བྱིན་ཆེན་དབབ་པ་ནི༔ རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཞྭ་ཕོད་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལྷ་དང་བླ་མར་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད༔ གསོལ་བཏབ་སྤོས་རོལ་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་རང་བྱུང་ཀུན་ཁྱབ་བརྡལ་བ་ཆེ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་སྤྲིན༔ གདོད་ནས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཀློང་ནས་བཞེངས༔ འགག་མེད་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་གྱིས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར་བ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས༔ ལྷུན་གྲུབ་ཟང་ཐལ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས༔ བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ དགོངས་བརྒྱུད་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ བདེ་ཆེན་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཁ་སྦྱོར་བདུན༔ དགྱེས་རོལ་ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན༔ ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་དྲུག་གི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ རྡོ་རྗེའི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རབ་འབྱམས་ནས༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ཆེན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྒྱུར་བ༔ དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ཀྱིས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ བྱིན་ཆེན་ངོ་མཚར་གསང་བ་མཆོག་གི་ཞིང༔ ལྟ་དགོངས་གདེང་སྐྱེད་རྣལ་འབྱོར་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་གཞུང་བསྲང་བརྡ་དང་རོལ་མོས་བསྐུལ༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ འཁོར་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་བྲོ་གར་ལམས་སེ་ལམ༔ སྙན་པའི་རོལ་མོ་བརྡ་གླུ་བཤུགས་པས་འབོད༔ དྲི་ཞིམ་སྤོས་སྤྲིན་འཇའ་འོད་མེ་ཏོག་ཆར༔ ཟད་མི་ཤེས་པས་སྒོ་གསུམ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩོལ༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་བསྩལ་ནས༔ གཉིས་མེད་ཀློང་ཡངས་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཎྜལ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བརྒྱད་པ་སྣོད་བཅུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྣང་སྲིད་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་ཞིང༔ རྡོ་རྗེའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དལ༔ ཟག་མེད་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ རང་བཞིན་ཉིད་དུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དམ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད༔ འདོད་ཡོན་རང་ཤར་བ་ལིཾ་ཏ༔ བདེ་སྟོང་ཆགས་ཆེན་རཀྟའི་རྒྱུན༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་རྫས་སུ་ཤར༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ལས་རིམ་ལ༔ དང་པོ་ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད༔ ཨོཾ༔ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད༔ རང་བྱུང་ཀུན་ཁྱབ་ཀློང་དུ་བརྡལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཨཱཿ རྟོག་བྲལ་དེ་ཡི་ངང་ཉིད་ལས༔ དངོས་འཛིན་རང་རྒྱུད་འཁྲུལ་པའི་འགྲོ༔ ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གདངས༔ རང་བྱུང་ཉིད་དུ་ཤར་ཞིང་བརྡལ༔ ཨཱཿམ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་ས་མ་དྷིཿ སྥ་ར་ཎ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཟུང་འཇུག་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་འབྱུང་བའི་གནས༔ ཐུགས་སྲོག་དྭངས་མའི་ཧྲཱིཿདམར་ཤར༔ སྤྲོ་བསྡུས་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དག་པ་ཆེ༔ བདེ་ཆེན་པདྨ་དབང་གི་ཞིང༔ རང་སྣང་བཀོད་པ་ཚད་ལས་འདས༔ ཕོ་བྲང་རྒྱན་བཀོད་ཡོངས་རྫོགས་པ༔ འབྱུང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཀློང་སྟེང༔ རི་རབ་པད་ཉི་རྒྱ་གྲམ་དབུས༔ གཞལ་ཡས་བརྩིག་པར་རིན་ཆེན་རྫོགས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱན་བཀོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ དལ་དབུས་པདྨ་འདབ་བཞིའི་ལྟེར༔ པདྨ་ཉི་ཟླ་བདུད་བཞིའི་སྟེང༔ ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ དབང་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དམར་སྨུག་བདེ་ཆེན་ཆགས་པའི་ཉམས༔ ཁྲོ་འཛུམ་སྒེག་བཞད་གར་དགུས་རོལ༔ སྤྱན་གསུམ་མཆེ་གཙིགས་ཕེཾ་སྒྲ་སྒྲོག༔ ལྗགས་འདྲིལ་སྨ་ར་སྨིན་མ་སེར༔ རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་བརྒྱན༔ ཕྱག་གཡས་དབང་སྡུད་གྲི་གུག་ཕྱར༔ གཡོན་པས་བྷན་དམར་ཐུགས་ཀར་གཏོད༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གར་གྱིས་བསྒྱིངས༔ ཞིང་རློན་སྟག་ཤམ་གོས་ཀྱིས་བཀླུབས༔ རིན་ཆེན་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྲས༔ མི་མགོའི་ཕྲེང་བ་བརྗིད་དང་ལྡན༔ སྦྱོར་བའི་ཡུམ་མཆོག་ཕག་མོ་ནག༔ གཅེར་བུ་བྷ་ག་ནུ་མ་རྒྱས༔ ཁྲོ་འཛུམ་ཆགས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ཡབ་མགུལ་འཁྱུད༔ གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་སྟོབ༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གར་གྱིས་རོལ༔ རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་ལྡན༔ ཡབ་ཡུམ་དབུ་གཙུག་རྟ་ཞལ་དང༔ ཕག་གདོང་ངུར་སྒྲ་སྒྲོགས་པས་མཚན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལི་ས་མ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་སྐུ་ཡི་དབྱིངས༔ ཐུགས་ཀར་རིན་ཆེན་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རྩིབས་བཞི་བུདྡྷ་རཏྣ་དང༔ པདྨ་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྣམས༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་ལོངས་སྐུའི་ཆས༔ མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་དང༔ རིན་ཆེན་པདྨ་རྒྱ་གྲམ་འཛིན༔ གཡོན་པས་བདེ་སྐྱོང་ཀ་པཱ་ལ༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཉམས་དང་ལྡན༔ སྣང་སྟོང་འོད་ལྔའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས༔ རྟ་མགྲིན་སྤྱི་བོར་སྐུ་རྡོ་རྗེ༔ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་སེར་ནག་མདོག༔ བེ་ཅོན་སྡིགས་མཛུབ་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ མགྲིན་པར་པདྨ་དབང་གི་ལྷ༔ རྟ་མགྲིན་དམར་ནག་ཐོད་དབྱུག་དང༔ པདྨའི་ཞགས་གདེང་གསུང་རྡོ་རྗེ༔ ཐུགས་ཀར་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་དུང་ཁྲག་བདེ་སྟོང་སྦྱོར༔ ལྟེ་བར་ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་ལྷ༔ ལྗང་སེར་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་འཛིན༔ གསང་གནས་ཕྲིན་ལས་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ལྗང་ནག་ཕྱག་གཉིས་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ ལྟེ་འོག་ཨེ་ཡི་ཀློང་ཆེན་པོར༔ ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་མ་མོའི་གཙོ༔ མཐིང་ནག་ཞིང་དབྱུག་ཙིཏྟ་འཛིན༔ ནོར་བུར་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ནག༔ ཐོ་བ་ཞགས་འཛིན་ཡུམ་དང་བཅས༔ སྣམས་སུ་སྟོབས་ལྡན་དྲག་སྔགས་རྒྱལ༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་གདེངས་ཁྲོ་རྔམས་བརྗིད༔ འབར་བ་ཁྲག་འཐུང་རྒྱུད་སྡེ་དྲུག༔ སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་རུ་ཤར༔ རྟ་མགྲིན་སྤྱི་གཙུག་བླ་མ་ནི༔ ཆོས་སྐུ་རང་བྱུང་གསང་བ་འདུས༔ མཐིང་གསལ་སྤྱན་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ཡུམ་དང་སྦྱོར༔ མཚོ་རྒྱལ་དཀར་མོ་གྲི་ཐོད་ཅན༔ གཉིས་ཀ་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ འོད་ལྔའི་དྲྭ་བའི་ཀློང་དུ་རོལ༔ འཁོར་དུ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མའི་ཚོགས༔ པཎ་གྲུབ་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་ཚོགས༔ ཆར་སྤྲིན་གཏིབས་པ་བཞིན་དུ་གསལ༔ ཨོཾ་གུ་རུ་དྷཱེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་མཎྜ་ལ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱོགས་བཞིའི་པད་འདབ་སྟེང་ཉིད་དུ༔ ཧ་རི་ནི་སའི་ཡི་གེ་དང༔ ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ རིགས་བཞིའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གིང༔ ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་ཕོ་ཉའི་གཟུགས༔ རིགས་བཞིའི་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་འཛིན༔ གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་གར་གྱི་རོལ༔ ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་མཎྜ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ སྣང་སྟོང་སྐུ་ནི་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ༔ ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་སྐུ་ལ་རྫོགས༔ རང་གི་རེ་ལྟོས་བླ་མ་དང༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མ་འདྲེས་གསལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་ཨོཾ༔ ཝཱཀ་བཛྲ་ཨཱཿ ཙིཏྟ་བཛྲ་ཧཱུྃ༔ ཕུང་ཁམས་ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ རིགས་ལྔ་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ གདོད་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་བཞུགས༔ དབང་གི་མཆོག་ནི་རང་བྱུང་རྫོགས༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨཱ་དརྴ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་པྲ་ཏྱ་བེཀྵ་ན་ཛྙཱ་ན་བཛྲ༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲྀ་ཏྱཱ་ནུཥྛ་ན་ཛྙཱ་ན༴ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔ ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཞིང༔ འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བ་ནས༔ ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ དཔའ་བོ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ བསྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧྲཱིཿ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རབ་འབྱམས་ནས༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ༔ ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ༔ འབུམ་ཕྲག་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ཞིང་ཀུན་ཉུལ་ཞིང་སྒྲུབ་མཆོག་སྐྱོང༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ གསུང་གི་བརྡ་གླུ་ཀྱུ་རུ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་དགོངས་ཉམས་ལམས་སེ་ལམ༔ བསྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ སྤོས་རོལ་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྐུལ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་པར་བསམ༔ ཀྱཻ༔ བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ༔ ཁྱེད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ༔ མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ནུས་པས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་འདུལ༔ བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་བོ་སྟེ༔ ཆོས་སྐྱོང་སྡེ་བརྒྱད་བྲན་དུ་བཀོལ༔ ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་གནས་མ་ལུས་པ༔ ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ བདག་ཅག་སྙིགས་མའི་འགྲོ་བ་ལ༔ དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ནས༔ ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་བཞིན༔ བྱིན་རླབས་རྟགས་མཚན་དངོས་སུ་སྟོན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད༔ རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་དང་མཉམ་པར་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་པས༔ ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡིས༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང༔ སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་དང་བཅས་པ༔ སྤྲོས་ནས་རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སྐབས་སུ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛཔ྄༔ དབྱངས་དང་གར་སྟབས་བཅས་ཏེ་གྱེར༔ དེ་ནི་བླ་མ་ལ་བསྟེན་ནས༔ བྱིན་རླབས་ལམ་དུ་བྱེད་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དང་དྲག་པོ་ཡི༔ དངོས་གྲུབ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་འདོད་ན༔ ཡི་དམ་ཐུགས་ཀར་ཐོད་ཕྲེང་ལྔ༔ སོ་སོའི་དབང་དང་བྱིན་རླབས་བསྡུ༔ དམིགས་པའི་རིམ་པ་འཕྲུལ་ཤེས་བྱ༔ མཆོག་དངོས་འདོད་ན་པདྨ་འབྱུང༔ སྣང་སྲིད་དབང་སྡུད་པདྨ་རྒྱལ༔ བློ་གྲོས་མཆོག་ཐོབ་མཆོག་སྲེད་རྩལ༔ བསྟན་པ་རྒྱས་འདོད་ཤཱཀྱ་སེང༔ ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་སཾ་བྷ་ཝ༔ ཉམས་རྟོགས་རྩལ་རྫོགས་ཉི་མ་འོད༔ བདུད་བགེགས་འདུལ་ལ་སེང་སྒྲོགས་དང༔ དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་གྲོ་བོ་ལོད༔ མཚན་བརྒྱད་སོ་སོའི་རྣམ་པ་ཅན༔ དབང་ཆེན་རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་བསྒོམ༔ དེ་ཡི་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་རྣམས༔ སྤྲོ་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ ཧྲཱིཿ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བདག་དང་གཉིས་མེད་བརྟན་པར་བཞུགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རློབས་ལཿ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ བཞི་པ་བརྡ་ཡི་ཕྱག་གིས་བཏུད༔ ཧྲཱིཿ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ གདོད་ནས་རང་དང་གཉིས་མེད་ཀྱང༔ ཀུན་རྫོབ་དད་དང་གདུང་བའི་བློས༔ གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་བགྱིའོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ལྔ་པ་མཆོད་པའི་རིམ་པ་ལ༔ དང་པོ་ལྷ་རྫས་ཕྱི་མཆོད་འབུལ༔ ཧྲཱིཿ ཀུན་བཟང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔ སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཆོད་ཡོན་སྦྲེངས༔ དྲི་ཞིམ་ངད་ལྡང་ཞབས་བསིལ་བསྐྱིལ༔ མཛེས་སྡུག་མེ་ཏོག་ཚར་དུ་དངར༔ ཀུན་ཁྱབ་དྲི་ཞིམ་སྤོས་སྤྲིན་གཏིབས༔ འོད་འབར་སྣང་གསལ་འཁོར་ཡུག་བརྡལ༔ སིམ་བྱེད་དྲི་ཆབ་བྱུག་པས་བསྙེན༔ རོ་བརྒྱའི་ཞལ་ཟས་རྨད་དུ་བྱུང༔ སྙན་བརྗིད་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས༔ བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་དང༔ བྱིན་རླབས་མ་ལུས་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་དུར་ཁྲོད་ནང་མཆོད་འབུལ༔ ཧྲཱིཿ དབང་དྲག་རོལ་པ་དཔལ་གྱི་གིང༔ ཉམས་པ་བསྒྲལ་བའི་ཚོགས་ཁང་འདིར༔ དབང་པོ་རྣམ་ལྔའི་མེ་ཏོག་བཀྲ༔ ཞུན་ཆེན་སྲེག་པའི་དུད་སྤྲིན་འཁྲིགས༔ དུར་ཁྲོད་རྫས་ཀྱི་སྣང་གསལ་གཏམ༔ ཚིལ་ཆེན་མཁྲིས་པའི་བྱུག་པ་འགྱེད༔ ཤ་རུས་ཞལ་ཟས་ཕུང་པོར་སྤུངས༔ རྐང་གི་གླིང་བུ་ཐོད་རྔ་སོགས༔ ཤ་ཟ་ཌཱ་ཀིའི་གར་དང་བཅས༔ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དབང་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་གུས་འབུལ་ན༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ དབང་དྲག་བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཤབྡ་གནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱིས་མཆོད༔ ཧྲཱིཿ རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག༔ རྣམ་པ་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་བཅུད༔ དམ་རྫས་རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྣང་སྲིད་བདེ་ཆེན་རོལ་པ་ཡི༔ དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཞི་པ་དམར་ཆེན་རཀྟས་མཆོད༔ ཧྲཱིཿ པདྨ་བྷཉྫ་ལྕང་ལོ་ཅན༔ རྒྱུད་དྲུག་བསྒྲལ་བའི་རཀྟས་བཀང༔ དམར་གྱི་རྦ་རླབས་མཁའ་ལ་འཕྱོ༔ རྡོ་རྗེ་ཆགས་པའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ༔ དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དག་ནས༔ གཟུང་འཛིན་རུ་ཏྲ་སྒྲོལ་ནུས་པའི༔ དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧིཿ ལྔ་པ་འདོད་ཡོན་གཏོར་མས་མཆོད༔ ཧྲཱིཿ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་བ་ལིཾ་ཏ༔ བཟའ་བཅའ་བདའ་དགུའི་རི་གླིང་བཀོད༔ བདུད་རྩི་སྨན་རཀ་ཟེགས་མས་བྲན༔ དབང་པོ་དྲུག་ལ་དགྱེས་སྐྱེད་པས༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་མ་ལུས་པའི༔ དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་པ་གསང་བ་སྦྱོར་སྒྲོལ་མཆོད༔ ཧྲཱིཿ རྡོ་རྗེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱོར་བའི༔ བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ སྡུག་བསྔལ་ཉོན་མོངས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དགྱེས་པ་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྟག་ཞུགས་ནས༔ དུག་ལྔ་གནས་སུ་དག་པ་ཡི༔ བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཏ་ན་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ བདུན་པ་ཆོས་ཉིད་མཉམ་པས་མཆོད༔ ཧྲཱིཿ གདོད་ནས་རྣམ་དག་བརྡལ་བ་ཆེ༔ འཁོར་གསུམ་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་ལས་འདས་པ༔ བླ་ན་མེད་པའི་གསང་བས་མཆོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་གླུ་ཡིས་བསྟོད༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་ཟག་མེད་དགོངས་པ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀོད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ སྲིད་ཞིའི་རྒུད་སེལ་བདེ་ཆེན་མཆོག་སྩོལ་མཛད༔ རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེའི་བླ་མར་བསྟོད༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་མཚར་རོལ་པ་ལས༔ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་བཀོད་པ་ཅིར་ཡང་སྣང༔ གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེ༔ རབ་འབྱམས་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བསྟོད༔ ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་ལས་མ་འདས་པར༔ འགག་མེད་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་བདག༔ གསང་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན༔ འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་ཀྱང༔ གང་འདུལ་དེར་སྣང་རྣམ་རོལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ རྩ་གསུམ་འདུས་པ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ མི་ཕྱེད་དད་པའི་བློ་ཡིས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བདུན་པ་བཟླས་པའི་རིམ་པ་ལ༔ ཡི་དམ་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་པ་ནི༔ བདག་ཉིད་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ ཐུགས་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ ཧྲཱིཿལ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་བྱས༔ སྣོད་བཅུད་གདོད་ནས་རྣམ་དག་པ༔ པདྨ་དབང་གི་ཞིང་དུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ འདི་ནི་ཡི་དམ་གཙོ་བོ་ལ༔ བརྟེན་ནས་བཟླས་པའི་རིམ་པའོ༔ ལྷ་སྔགས་སོ་སོར་སྒྲུབ་འདོད་ན༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་དཔྲལ་བ་རུ༔ མགྲིན་པ་རུ། ཐུགས་ཀ་རུ། ལྟེ་བ་རུ། གསང་གནས་སུ། ལྟེ་འོག་ཏུ། ནོར་བུ་རུ། སྣམས་ལོག་སུ། འཁོར་ལོའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གི་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་ལས་བྱུང་འོད་ཟེར་གྱིས༔ སྣོད་བཅུད་ལྷ་ཡི་ཞིང་དུ་བསྒྱུར༔ ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བའི་སྐུ་ གསུང༌། ཐུགས། ཡོན་ཏན་གྱི། ཕྲིན་ལས་ཀྱི། བདེ་སྟོང་གི །མཐུ་སྟོབས་ཀྱི། དྲག་རྩལ་གྱི། རྡོ་རྗེའི༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡི༔ ལྷ་ཚོགས་ཀུན་ལ་རིག་པ་གཏད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དེས་མཚོན་མགྲིན་པར་རྟ་མགྲིན་དང༔ ཐུགས་ཀར་ཡང་དག་ལ་སོགས་པ༔ སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ སེམས་འཛིན་སྤྲོ་བསྡུས་གསུང་ཐུགས་དང༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི༔ སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཀརྨ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་མ་མ་ཡོ་གི་ནི་ཀྲོ་དྷཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བཱ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་སོགས་རྟགས་དང་བསྟུན༔ ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་ལ་བརྟེན་ནས༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཕྲིན་ལས་མཁའ་འགྲོའི་བཟླས་པ་ནི༔ ཡུམ་མཆོག་ཕག་མོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ དགའ་འཁྱིལ་གཡོན་བསྐོར་བཾ་གྱིས་མཚན༔ ཁུག་པར་ཧ་རི་ནི་ས་གསལ༔ དབང་ཆེན་ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ས་བོན་ཧྲཱིཿལས་བྱུང་བའི་འོད༔ སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔ ཡུམ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལ༔ ཕོག་པས་བཟོད་མེད་བདེ་བ་གཡོས༔ བཾ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་ཕྲེང༔ ཡབ་ཡུམ་ཞལ་བརྒྱུད་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ འགལ་མེ་ལྟ་བུར་འཁོར་བ་ལས༔ འོད་ལྔའི་སྣང་བས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ རིགས་ལྔ་མཁའ་འགྲོ་གྲངས་མེད་པས༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་དངོས་ཀྱི༔ ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་བཾ་ཧ་རི་ནི་ས་སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨཱཿ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་རབ་འབྱམས་ལས༔ ཅི་འདོད་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དེ་ནི་མཁའ་འགྲོ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ བཀའ་སྡོད་ཆོས་སྲུང་སྒྲུབ་པ་ནི༔ དབང་ཆེན་ཐུགས་ལས་དཔལ་གྱི་ཞིང༔ མ་ནིང་ནག་པོ་ཕོ་ཉར་སྤྲོས༔ ལྟེ་འོག་ཙཎྜ་ལིར་གནས་པའི༔ ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིར་གཉིས་མེད་སྦྱོར༔ རྡོ་རྗེ་དྲག་ཤུལ་འབར་བའི་རྩལ༔ ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ལས་བར་མེད་སྤྲོས༔ རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པ་ལས་ལ་བཀོལ༔ ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ལས་སྒྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་རཾ་མ་མ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སརྦ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཛཿ ཁྲི་ཕྲག་བཟླས་པས་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ༔ དེ་ནི་སྲུང་མ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པའི་མན་ངག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་གང་ལྟར་ཡང༔ ངོ་བོ་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་ལ༔ རྣམ་པ་རྩ་གསུམ་གང་སྒྲུབ་པའི༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས༔ གདུང་ཤུགས་མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བསྐུལ༔ ཡིད་ཆེས་དད་པས་གསོལ་འདེབས་ཤིང༔ ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ སྔགས་དང་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་གཟིར༔ ཀུན་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་དགོངས་པའི་གདེང༔ གཡོ་བ་མེད་པས་ཉམས་སུ་བླངས༔ སྒྲུབ་ཐག་ཉེ་ཞིང་བྱིན་རླབས་མྱུར༔ བར་ཆད་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་ལམ་བགྲོད་ནས༔ པདྨ་བདག་དང་གཉིས་མེད་པའི༔ དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ ས་མ་ཡ༔ གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ༔ དང་པོ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔ ཡར་མར་ཚེས་བཅུའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་དབེན་པ་རུ༔ དམ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་རྣམས༔ ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཆས་སུ་ཞུགས༔ ཐལ་ཞག་རཀྟ་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཞིང་ངམ་གཅན་གཟན་ལྤགས་པའི་སྟེང༔ ཤ་ཆང་བཟའ་བཅའ་བཅུད་ལྡན་བཤམ༔ བདུད་རྩི་བྲན་ཞིང་ཌཱ་དྲིལ་བཅས༔ དང་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ བདག་ཉིད་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ རཾ་ལས་གཏུམ་མོའི་མེ་སྤྲོས་པས༔ གཉིས་སྣང་མཚན་མའི་དངོས་ཀུན་བསྲེག༔ ཡཾ་ལས་ཡེ་ཤེས་རླུང་བྱུང་བས༔ སྣོད་བཅུད་མཚན་མའི་བག་ཆགས་གཏོར༔ ཁཾ་ལས་ཧཾ་ཡིག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཡེ་ཤེས་བཅུད༔ ཚོགས་གཞོང་པདྨ་བྷཉྫར་བསྐྱིལ༔ ཨོཾ་དཀར་འོད་ཀྱིས་མ་དག་སྦྱང༔ རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད༔ ཨཱཿདམར་འོད་ཀྱིས་མི་ཟད་སྤེལ༔ འདོད་ཡོན་རོལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཧཱུྃ་མཐིང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ རྟོག་འདུལ་དམ་ཚིག་རྫས་སུ་བསྒྱུར༔ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གཉིས་པ་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྲོ་གར་དང་བཅས༔ སྤོས་དང་རོལ་མོས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ གདུང་བ་དྲག་པོས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ རྔ་ཡབ་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ནས༔ རིག་འཛིན་ཚོམ་བུ་བཅས་ཏེ་སྤྱོན༔ ཡི་དམ་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ འོག་མིན་པདྨ་དྲྭ་བ་ནས༔ རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ དངོས་གྲུབ་ཆར་དུ་དབབ་ཕྱིར་སྤྱོན༔ གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་རབ་འབྱམས་ནས༔ མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ༔ འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་བཅས༔ ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཕྱིར་སྤྱོན༔ གསང་ཆེན་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔ སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་ལ༔ ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྐྱོང་ཕྱིར་སྤྱོན༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ རྒྱན་དང་ཅོད་པན་པུ་རུ་རུ༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྲོ་ལམས་སེ་ལམ༔ ཡེ་ཤེས་དགོངས་ཉམས་ཏ་ལ་ལ༔ ངོ་མཚར་རྟགས་དང་མཚན་མ་བཅས༔ དམ་ཚིག་ཚོགས་ཀྱི་གནས་འདིར་གཤེགས༔ རྣལ་འབྱོར་ཉམས་རྟོགས་རིག་རྩལ་སྤོར༔ བར་ཆད་བདུད་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་བས༔ དགྱེས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཨེ་ཨ་རལླི་ཧོཿ གསུམ་པ་དང་པོ་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་ལྔའི་བྷཉྫ་རུ༔ ནང་བཅུད་ཕུང་ཁམས་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་བྷཉྫ་རུ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་བྷཉྫ་རུ༔ འགགས་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་སྒྲུབས༔ སྟོང་ཆེན་གཉུག་མའི་བྷཉྫ་རུ༔ འོད་གསལ་ཁྱབ་བརྡལ་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོར་འབུལ༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ལས་ཀུན་མཛོད༔ མཚན་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་བྷཉྫ་རུ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བདུད་རྩིས་གཏམས༔ རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ བཞི་པ་ཉམས་ཆག་བཤགས་པ་ནི༔ ཧོཿ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་བརྩེ་བས་བདག་ལ་དགོངས༔ འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་པར་སྤྱོད་པས་ནོངས༔ དམ་རྫས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས༔ སྣང་བ་ལྷ་རུ་མ་ཤེས་པར༔ སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་ཞེན་པ་ཡིས༔ སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔ དག་པ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གྲགས་སྟོང་སྔགས་སུ་མ་ཤེས་པར༔ སྒྲ་ཚིག་ཐ་མལ་ལོང་གཏམ་གྱིས༔ གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔ གཞོམ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དྲན་རྟོག་ཐུགས་སུ་མ་ཤེས་པར༔ གཟུང་འཛིན་ཐ་མལ་ཞེན་པ་ཡིས༔ ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྣང་སྤྱོད་ཐ་མལ་ཞེན་པ་ཡིས༔ རྟོག་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་ཇི་སྙེད་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བཤགས༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པར་སྐོང་གྱུར་ཅིག༔ ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨཱཿ ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད༔ ལྔ་པ་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ དབང་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྔམས་དྲག་གཏུམ་པའི་རང་བཞིན་ལས༔ ཡཀྴ་མེ་དབལ་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ ལས་ཀྱི་ཁྲོ་བོས་སྟོང་གསུམ་གང༔ གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་འདྲིལ༔ གཡོན་པས་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཐོགས༔ ཁུག་ཅིག་ཕོབ་ཅིག་ལྷ་དང་ཕྱེས༔ སྨྱོར་ཆུག་མཚོན་ཆའི་ཆར་ཆེན་ཕོབ༔ སྒྲོལ་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཀཱི་ལ་ཡ༔ སྐུ་སྟོད་ཁྲོ་བོ་འཇིགས་པ་ལ༔ སྐུ་སྨད་ཕུར་པའི་དབལ་དང་ལྡན༔ བསྒྲིལ་ཞིང་བཏབ་པས་ལྷ་ཡང་འགུག༔ ཉམས་པའི་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་ཡ༔ ཚེ་བསོད་དྭངས་མ་བདག་ལ་བསྟིམ༔ རྣམ་ཤེས་རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་འཕོ༔ ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་ཕུང་པོ་ཀུན༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་བསྟབ་བོ་བཞེས༔ ལོག་འདྲེན་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བར་མཛོད༔ སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་མཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཐུགས་དམ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབས༔ རྗེ་བཙུན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་གནས་འདིར་གཤེགས༔ རིག་རྩལ་དགོངས་པའི་དབང་ཆེན་བསྐུར༔ དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་རྩལ༔ ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ བྱིན་འོད་ཐིབས་སེ་གནས་འདིར་གཤེགས༔ བརྟུལ་ཞུགས་བདེ་སྟོང་རོལ་པར་མཛོད༔ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག༔ འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས༔ གསང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཡུམ་ཆེན་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་མ༔ རྒྱུད་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་བཅས༔ དཔལ་གྱི་ཚོགས་ཁང་འདི་རུ་གཤེགས༔ ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ དབང་དྲག་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང༔ རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་ཆི་ལི་ལི༔ ཞིང་ཆེན་ལྷུ་དུམ་ཉི་ལི་ལི༔ གིང་རྣམས་རུ་མཚོན་ལྷབས་སེ་ལྷབ༔ བརྡ་དང་བཤུག་པས་འབོད་ལགས་ན༔ ཀུན་ཀྱང་རྡོ་རྗེའི་ལས་ལ་བཞེངས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་བྱིན་ཡ་ལ་ལ༔ དགའ་བཞིའི་ཉམས་མྱོང་བུན་ནེ་བུན༔ རྟོག་བྲལ་ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀའི༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་རྟོག་བག་ཆགས་སྒྲོལ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་རུ༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་མཛོད༔ ཅེས་བསྐུལ་དམ་ཚིག་རྫས་རྣམས་ལ༔ གཙང་དམེ་མེད་པས་ཚིམ་པར་རོལ༔ ལུས་ནང་འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་དབྱིངས༔ ཙཎྜ་ལིས་བཞུས་ཧཾ་ཡིག་རྒྱུན༔ ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་སྐོང་གཟི་བྱིན་འབར༔ ནང་དང་གསང་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད༔ དྲུག་པ་ལྷག་མའི་མཆོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ པདྨ་དབང་གི་བཀའ་ཉན་པ༔ དཔའ་བོ་གིང་དང་ལངྐའི་ཚོགས༔ མཁའ་འགྲོ་ཤུགས་འགྲོ་མ་དང་སྲིང༔ དཀྱིལ་འཁོར་མུ་རན་སྐྱོང་བ་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ལྷག་མ་འདི༔ བཞེས་ལ་སྔོན་གྱི་ཐ་ཚིག་བཞིན༔ ཉམས་པ་སྒྲོལ་ཞིང་རྣལ་འབྱོར་གྱི༔ ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད༔ ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་མ་ལུས་དག༔ བདེ་ཆེན་སྣང་བ་རྒྱས་པར་གྱུར༔ བདུན་པ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནས༔ འགག་མེད་ཐུགས་རྗེའི་རོལ་པ་ནི༔ གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུ༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ བདག་རྟོག་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཡི༔ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་སྤྱོད་པའི་ཚེ༔ སྣང་གྲགས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཡི༔ གོ་འཕང་མཆོག་ལ་དབུགས་འབྱིན་མཛོད༔ ནད་གདོན་བར་གཅོད་དབྱིངས་སུ་ཞི༔ ཚེ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས༔ ཁམས་གསུམ་རླུང་སེམས་དབང་དུ་སྡུས༔ གདོན་བགེགས་གཟུང་འཛིན་ཐབས་ཀྱིས་སྒྲོལ༔ སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་སྨིན༔ ནང་གི་ས་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ནས༔ རྣམ་བཞིའི་རིག་འཛིན་གོ་འཕང་ཆེར༔ དཀའ་བ་མེད་པར་ཕྱིན་པར་མཛོད༔ བརྒྱད་པ་ཆད་ཐོ་བསྒྲག་པ་ནི༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྔོན་ཚེ་འདས་དུས་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་ཀྱིས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་དག་པའི་འཁོར་ཚོགས་ལ༔ སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད་བསྟན་ཚེ༔ རིག་པའི་རང་རྩལ་བཀའ་སྲུང་ཕོ་ཉ་ཡིས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་ཐ་ཚིག་ཞལ་བཞེས་བཞིན༔ འཁྲུལ་པ་གཞི་ལ་དག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ བར་དུ་རང་སྣང་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང༔ གསང་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀས༔ བདེ་ཆེན་གཟི་འོད་འབར་བའི་ཆོས་བསྟན་ཚེ༔ ཉིད་ལས་མི་གཞན་རང་སྣང་བཀའ་སྲུང་གིས༔ གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་གཉེར་འཛིན་པོའི༔ རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་བཞིན་དུ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཐ་མ་འཛམ་གླིང་ལས་ཅན་དག་པའི་ངོར༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝས༔ ཕྱོགས་དུས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་བབ་ཚེ༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཆོས་བསྟན་སྐབས༔ བཀའ་ཡི་ཕོ་ཉ་ཆོས་སྲུང་མ་ལུས་པས༔ ཕྲིན་ལས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་བཞིན༔ ཐ་ཚིག་མ་བསྙེལ་བཅོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ དེང་དུས་སྨོན་ལམ་དུས་བབ་རིག་འཛིན་ལ༔ དགོངས་པའི་དབང་བསྐུར་བརྡ་ཡིས་རྒྱུད་བཀྲོལ་ནས༔ ཟབ་ལམ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་སྐལ་ལྡན་ཚེ༔ བཀའ་ཉན་གཏེར་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས༔ འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཟབ་གསང་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ དགུ་པ་བརྟན་མ་བཤལ་ཆུས་མཆོད༔ ཧྲཱིཿ ཕྱི་ལྟར་གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཆེ༔ ཞིང་སྐྱོང་ཌཱ་ཀི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་རྣམས༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ མཐའ་ཡི་སོ་ཁ་སྲུངས་ལ་ཀླ་ཀློ་ཟློག༔ ནང་དུ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་རྩ་ཐིག་རླུང༔ དུས་སྦྱོར་འཕོ་བ་དག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས༔ བདེན་དོན་ཡན་ལག་བརྟན་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ ཞུ་བདེའི་བཤལ་ཆུ་བཞེས་ལ་གཟུང་འཛིན་སྒྲོལ༔ གཞན་དུ་རིག་རྩལ་དབྱིངས་སུ་སྡུད་པའི་ཚེ༔ འཁྲུལ་རྟོག་གཞི་ལ་དག་པའི་བརྟན་མ་རྣམས༔ རང་སྣང་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ གཞི་གྲོལ་གཏན་སྲིད་ཟིན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བཅུ་པ་རྟ་བྲོས་མནན་པ་ནི༔ ཧྲཱིཿ དབང་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ དཔལ་གྱི་རྟ་བྲོ་ཆེམས་སེ་ཆེམ༔ ཁྲོ་བོའི་འབྲུག་སྒྲ་དི་རི་རི༔ དབང་གི་རྟ་སྐད་ཙེ་རེ་རེ༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པས་བྲོ་བརྡུངས་པས༔ བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་བསྒྲལ༔ དམ་སྲི་འབྱུང་པོ་ཐལ་བར་བརླག༔ བར་དུ་གཅོད་པའི་སྡེ་ཐམས་ཅད༔ ལྡང་མེད་མནན་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཨོཾ་ལཾ་ཧཱུྃ་ལཾ་སྟྭམྦྷ་ཡ་ནན༔ བཅུ་གཅིག་དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི༔ ཧྲཱིཿ བདེ་བ་ཆེན་པོ་འོད་མི་འགྱུར་བའི་ཞིང༔ བཀོད་པ་ཚད་མེད་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་བཅས༔ མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྩལ་བསྐྱེད་ལ༔ དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འགྱུར་མེད་བདེ་གཤེགས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ གྲགས་སྟོང་འགག་མེད་གསུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ མ་ཆགས་པདྨ་གསུང་གི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཤེར་ཡེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ དོན་དམ་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ ཁྱད་པར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་མི་སློབ་རྡོ་རྗེའི་སར༔ སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཝཱཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཞེས་བརྗོད་སྒྲུབ་རྟེན་གནས་གསུམ་བཞག༔ བདུད་རྩི་གཏོར་མའི་ལྷག་མ་མྱོང༔ བཅུ་གཉིས་ནོངས་པ་བཤགས་པ་ནི༔ ཧོཿ བདག་ཅག་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡིས༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ལས་བསགས་ཏེ༔ འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་པ༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་སྔར་བཤགས༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བཟླ༔ བཅུ་གསུམ་ལྷར་སྣང་དབྱིངས་སུ་བསྡུ༔ རྗེས་ཐོབ་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང༔ ཨཿ སྣོད་བཅུད་སྣང་བ་ལྷའི་འཁོར་ལོ༔ འོད་གསལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ གདོད་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་བའི༔ ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་དག༔ ཨ་ཨ་ཨཿ སྣང་བ་མ་འགག་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ ཇི་སྙེད་སྒྲ་ཀུན་རྡོ་རྗེའི་སྔགས༔ གཉུག་མའི་སེམས་ནི་འོད་གསལ་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་འདུ་འབྲལ་མེད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཅུ་བཞི་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔ བདག་གིས་ལྷ་མཆོག་བསྒྲུབས་ལ་སོགས༔ དུས་གསུམ་ཚོགས་གཉིས་ཅི་བསགས་པ༔ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན༔ རྩ་གསུམ་གོ་འཕང་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔ དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ བླ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང༔ མཁའ་འགྲོས་ས་ལམ་གྲོགས་མཛད་ནས༔ དངོས་གྲུབ་དཀའ་བ་མེད་པར་ཐོབ༔ དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིས༔ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད་ཅིང༔ རྟག་ཏུ་འགྲོ་བའི་དོན་ནུས་ཤོག༔ བཅོ་ལྔ་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི༔ ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་དགོངས་པ་མཁའ་ལྟར་དག༔ འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་རྨད་དུ་བྱུང༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་འཛིན༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བདེ་ཆེན་གཅིག་གི་རོལ་པ་ལས༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀོད་པ་དབྱིངས་སུ་མཉམ༔ མཐའ་དག་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་མཛད༔ ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དོན་གྱི་ས་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱང༔ ལས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རོལ་པ་ཡིས༔ ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་བསྟན་པ་སྲུང༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གནས་སྐབས་འདོད་རྒུའི་དཔལ་གྱིས་འབྱོར༔ མཐར་ཐུག་སྐུ་ལྔ་ཡོངས་རྫོགས་པ༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པའི༔ གོ་འཕང་མཆོག་བརྙེས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ ཨེ་མ་བདག་ཉིད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཆོས་ཉིད་དགོངས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཁའ་དང་མཉམ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བ་འཛིན༔ ཁྱད་པར་བོད་ཁམས་འགྲོ་ལ་བརྩེ༔ སྒོས་སུ་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་གཏུལ༔ རྟག་ཏུ་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི༔ བརྩེ་གདུང་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ལས༔ དུས་ངན་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ རང་གི་ལས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཕུང༔ ནད་མུག་མཚོན་གྱི་བསྐལ་པ་ལྡང༔ སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བ་ཉམ་ཐག་པའི༔ བདེ་བའི་གོ་སྐབས་བྲལ་བའི་ཚེ༔ ལས་ཅན་སྐལ་བ་ལྡན་པ་རྣམས༔ པདྨ་བདག་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ༔ སྙིང་པོའི་བཟླས་པ་དབུགས་ལྟར་བགྲང༔ ཡིད་ཆེས་མོས་གུས་བློ་གཏད་བཅོལ༔ ཅི་མཛད་ཨོ་རྒྱན་མཁྱེན་སྙམ་པའི༔ བློ་གཏད་ལིང་གིས་སྐྱུར་གྱིས་དང༔ ངེས་པར་བདག་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ སྤྲིན་བར་ཉི་བཞིན་བདེ་ཡང་སྲིད༔ དེ་ཕྱིར་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བའི་ལམ༔ རྩ་གསུམ་ཡོངས་འདུས་ཏི་ལ་ཀ༔ ཤིན་ཏུ་སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ བི་མ་མི་ཏྲས་བྱིན་བརླབས་ཤིང༔ མངའ་བདག་ཁུ་དབོན་སྨོན་ལམ་གཟུགས༔ ལས་ཅན་སྐྱེས་བུ་རིག་པ་འཛིན༔ མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡི༔ དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་འཕོས་ནས་ཀྱང༔ གཏན་ལ་ཕབ་པས་དོན་ཡོད་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ བརྡ་ཐིམ༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་འདི་ཉིད་རང་ལོ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པར་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་འཇམ་མགོན་བླ་མ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ལས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྐལ་བཟང་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་དད་ལྡན་འགའ་ཞིག་ལ་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་ལུང་བཀླགས་པས་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆུང་མཇལ་བའི་རྐྱེན་ལས་ཐོལ་བྱུང་དུ་རིག་གདངས་སུ་སད་པ་ཡི་གེར་བཏབ་སྟེ་རྗེ་བླ་མར་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་པས་ཚིག་རིས་ཕལ་ཆེར་གཏེར་རྙིང་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་འདུག་ཅེས་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་དེ་འཕྲལ་སྨིན་གྲོལ་ཆིག་བརྒྱུད་དུ་གསན་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཉྫུའི་ཞབས་ཀྱིས་རྩ་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བཞུགས་པའི་དགོངས་པ་ལྟར་ཡིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཤིང་རང་གཞན་འགའ་ཞིག་གིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་ཅུང་ཟད་བྱས་ཀྱང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བས་དཔེ་རྒྱུན་དབྱིངས་སུ་སྡུད་པ་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་སུ་གྱུར་མོད། སླད་ནས་ལས་སྨོན་རྟེན་འབྱུང་གི་རེ་ཁཱ་བསུབ་ཏུ་མེད་པས་སྔ་འགྱུར་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གྲགས་པ་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནས་བལ་ཡུལ་རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་གནས་འབྲེལ་ལ་ཕྱིན་སྐབས་དགོངས་ཀློང་དུ་གང་ཤར་གྱི་ཟབ་ཆོས་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས་པར་གསུང་བསྐུལ་དང་རྩ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་མཆོད་སྟོང་རྩ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་མཎྜལ་དང་བཅས་བཀའ་ནན་ཏན་གནང་བ་བཞིན་བླ་སྒྲུབ་སྔོན་མ་དང་ཚིག་དོན་ཕལ་ཆེར་གཅིག་གྱུར་འདིའང་ཡིད་ངོར་གསལ་བ་དང༌། སྔོན་ཆད་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་དྷརྨ་མ་ཏིས་ཁྱེད་རང་གིས་ཟབ་གཏེར་གནད་དོན་ཅན་དག་ཡལ་བར་མ་དོར་བར་བྲིས་སྤེལ་གྱིས་དང་བསྟན་འགྲོར་ཕན་ཅིང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞེས་རྟེན་དང་བཅས་པའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་ཆེད་དུ་ཡང་ཡང་བསྩལ་བ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་སླད་ས་བྱ་ནག་པ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་ཉིན་པདྨ་གར་དབང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་དེ་ཉིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དད་བློ་རྣམ་པར་གསལ་ཞིང་ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་ལྡན་པ་ཨོ་རྒྱན་གཞན་ཕན་ནས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང༌། བོད་ཡུལ་ཕྱི་མའི་གདུལ་བྱའི་གཙོས་རིས་མེད་པའི་བསྟན་འགྲོའི་སྨན་ཡོན་དུ་འགྱུར་བར་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱིས་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བདེན་པས་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

skya_rang byung pad+ma'i snying thig las:_rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po bzhugs:


skya_rang byung rtsa gsum lha la 'dud:_bdag nyid pad+ma thod phreng ni:_sangs rgyas kun gyi phrin las rdzogs:_mkhyen brtse nus pa dpag tu med:_mkha' khyab gdul bya rjes su skyong:_khyad par snyigs mar bod kyi 'gro:_sdug bsngal tshor bas nyen pa'i tshe:_bdag la skyabs gsol bslu mi srid:_ji ltar gsol btab 'bras bu stsol:_thugs bskyed smon lam mthu btsan pos:_gnas skabs nad mug mtshon 'khrugs zhi:_tshe dpal bsod nams nyams rtogs 'phel:_rlung sems skye 'gro dbang du 'du:_bar chad bdud bgegs las rgyal te:_mthar thug nang gi sa lam rdzogs:_bdag dang gnyis med mngon 'tshang rgya:_de phyir bla ma sgrub pa'i thabs:_rtsa gsum kun 'dus gseng lam che:_zab mo thugs kyi ti la ka:_snying gi bu la gtad do rgya:_sa ma ya:_'di la sngon dngos rjes gsum ste:_dang po thog mar skyabs 'gro ni:_na mo:_bla ma sangs rgyas rin po che:_skyabs gnas rgya mtsho'i ye shes sku:_mkhyen brtse nus pa'i bdag nyid la:_mi phyed dad pas skyabs su mchi:_gnyis pa byang chub sems bskyed ni:_hoH_nam mkha' mnyam pa'i sems can rnams:_med snang 'khor ba'i chos la zhen:_sdug bsngal mtsho las bsgral ba'i phyir:_byang chub bsgrub par sems bskyed do:_gsum pa bsags sbyang snying po ni:_bla ma rtsa gsum lha tshogs la:_sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo:_kun bzang sgyu 'phrul drwa bas mchod:_sdig ltung nyes par byas kun bshags:_rnam grol dge la rjes yi rang:_zab rgyas chos 'khor bskor bar bskul:_mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:_dge tshogs byang chub chen por bsngo:_kun kyang bla ma'i gnas thob shog:_bzhi pa bgegs la bka' bsgo ni:_hrIH_nga ni dbang chen he ru ka:_'khor 'das yongs kyi spyi dpal yin:_bka' las 'da' nus su yang med:_nyon cig bgegs dang log 'dren tshogs:_khyed rnams rtog 'khrul ngan zhen gyis:_gsang spyod blta ba'i skal med pas:_gnas 'dir ma 'dug gzhan du dengs:_'dod yon gtor mas tshim gyis la:_chos nyid skye med dbyings su song:_gal te bka' las 'da' byed na:_dbang chen khros pa'i ting 'dzin gyis:_'bar ba'i cho 'phrul mi bzad pas:_rdul du brlag par gdon mi za:_hU~M bzhi'i sngags dang thun gyis brab:_lnga pa srung ba'i mtshams gcod ni:_hrIH_dpal gyi thugs las ye shes 'od:_mtshon cha rnam lnga'i sprin du spros:_phyogs mtshams steng 'og srung ba'i gur:_gzhom gzhig bral bar lhun gyis grub:_dz+nyA na badz+ra rak+Sha b+h+rU~M:_drug pa brda sgo phyag gis btud:_hoH_snang srid lha dang bla ma'i dal:_ye shes phyag rgya'i sgo dbye bas:_rang rig bla ma'i rang zhal mjal:_gnyis med ngang du phyag 'tshal lo:_na mo na ma mi:_bdun pa byin chen dbab pa ni:_rnal 'byor pho mo rgyan gyis spras:_zhwa phod gzi byin mchog tu bskyed:_lha dang bla mar gdung shugs bskyed:_gsol btab spos rol dbyangs kyis bskul:_hU~M hrIH_chos dbyings rang byung kun khyab brdal ba che:_sku dang ye shes mi zad rgyan gyi sprin:_gdod nas 'du 'bral med pa'i klong nas bzhengs:_'gag med thugs rje'i rtsal gyis byin phob cig:_chos sku 'od mi 'gyur ba rdo rje'i dbyings:_lhun grub zang thal chen po'i ye shes gzugs:_brgyud gsum rig 'dzin bla ma'i tshogs rnams kyis:_dgongs brgyud 'pho ba chen po'i byin phob cig:_bde chen 'gyur ba med pa kha sbyor bdun:_dgyes rol zhi khro sgyu 'phrul drwa ba'i sprin:_yi dam rgyud sde drug gi lha tshogs kyis:_mchog dang thun mong dngos grub byin phob cig:_rdo rje'i gnas yul dur khrod rab 'byams nas:_bde stong rol pa chen po'i brtul zhugs kyis:_tshar gcod rjes 'dzin phrin las dbang bsgyur ba:_dpa' bo DA ki'i tshogs kyis byin phob cig:_byin chen ngo mtshar gsang ba mchog gi zhing:_lta dgongs gdeng skyed rnal 'byor gdung shugs kyis:_bsnyen sgrub gzhung bsrang brda dang rol mos bskul:_rtsa gsum lha tshogs gnas 'dir gshegs su gsol:_'khor tshogs rdo rje'i bro gar lams se lam:_snyan pa'i rol mo brda glu bshugs pas 'bod:_dri zhim spos sprin 'ja' 'od me tog char:_zad mi shes pas sgo gsum byin gyis rlobs:_dbang dang byin rlabs dngos grub myur du stsol:_bgegs dang log 'dren bar chad dbyings su sol:_mchog dang thun mong dngos grub myur bstsal nas:_gnyis med klong yangs chen por byin gyis rlobs:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la sa pa ri wA ra maN+Dal dz+nyA na a be sha ya a aH_hrIM hrIM:_pheM pheM:_hU~M hU~M hU~M:_brgyad pa snod bcud byin gyis brlab:_hU~M hrIH_snang srid kun bzang rol pa'i zhing:_rdo rje'i bde ba chen po'i dal:_zag med mchod pa'i sprin chen po:_rang bzhin nyid du lhun gyis grub:_oM dz+nyA na sarba pU dza ar+g+haM nas/_shab+da AHhU~M:_hU~M hrIH_dam rdzas ye shes bdud rtsi'i bcud:_'dod yon rang shar ba liM ta:_bde stong chags chen rak+ta'i rgyun:_dngos grub mchog gi rdzas su shar:_oM sarba pany+tsa a mr-i ta ba liM ta rak+ta sa ma ya AHhU~M:_gnyis pa dngos gzhi'i las rim la:_dang po ting 'dzin gsum gyis bskyed:_oM:_chos sku mi 'gyur rdo rje sems:_'khor 'das kun gyi snying po'i srog:_thog mtha' med pa'i de bzhin nyid:_rang byung kun khyab klong du brdal:_oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85 haM:_AH_rtog bral de yi ngang nyid las:_dngos 'dzin rang rgyud 'khrul pa'i 'gro:_kun khyab snying rje chen po'i gdangs:_rang byung nyid du shar zhing brdal:_AHma hA ka ru Ni ka sa ma d+hiH_s+pha ra Na AHhU~M:_hU~M:_zung 'jug rig pa'i ye shes ni:_sangs rgyas rin chen za ma tog:_dkyil 'khor rgya mtsho 'byung ba'i gnas:_thugs srog dwangs ma'i hrIHdmar shar:_spro bsdus 'od kyis snod bcud sbyangs:_sku dang ye shes dag pa che:_bde chen pad+ma dbang gi zhing:_rang snang bkod pa tshad las 'das:_pho brang rgyan bkod yongs rdzogs pa:_'byung lnga yum gyi mkha' klong steng:_ri rab pad nyi rgya gram dbus:_gzhal yas brtsig par rin chen rdzogs:_ye shes rgyan bkod bsam mi khyab:_dal dbus pad+ma 'dab bzhi'i lter:_pad+ma nyi zla bdud bzhi'i steng:_hrIHyig yongs gyur bcom ldan 'das:_dbang chen pad+ma he ru ka:_dmar smug bde chen chags pa'i nyams:_khro 'dzum sgeg bzhad gar dgus rol:_spyan gsum mche gtsigs pheM sgra sgrog:_ljags 'dril sma ra smin ma ser:_rin chen thod skam lnga'i dbu brgyan:_phyag g.yas dbang sdud gri gug phyar:_g.yon pas b+han dmar thugs kar gtod:_zhabs gnyis brkyang bskum gar gyis bsgyings:_zhing rlon stag sham gos kyis bklubs:_rin chen rus pa'i phyag rgyas spras:_mi mgo'i phreng ba brjid dang ldan:_sbyor ba'i yum mchog phag mo nag:_gcer bu b+ha ga nu ma rgyas:_khro 'dzum chags pa'i nyams dang ldan:_phyag g.yas gri gug yab mgul 'khyud:_g.yon pas thod pa khrag bkang stob:_zhabs gnyis brkyang bskum gar gyis rol:_rus pa'i phyag rgya lnga dang ldan:_yab yum dbu gtsug rta zhal dang:_phag gdong ngur sgra sgrogs pas mtshan:_ye shes me 'od klong na bzhugs:_oM pad+ma shrI he ru ka ma hA kro d+hI kA li sa ma ya AHhU~M:_snang stong gnyis med sku yi dbyings:_thugs kar rin chen 'khor lo'i dbus:_gu ru rdo rje thod phreng rtsal:_rtsibs bzhi bud+d+ha rat+na dang:_pad+ma karma thod phreng rnams:_yab yum gnyis med longs sku'i chas:_mthing dkar ser dmar ljang gu'i mdog:_phyag g.yas rdo rje 'khor lo dang:_rin chen pad+ma rgya gram 'dzin:_g.yon pas bde skyong ka pA la:_zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung bzhugs:_zhi rgyas dbang drag nyams dang ldan:_snang stong 'od lnga'i sprin phung 'khrigs:_rta mgrin spyi bor sku rdo rje:_'jam dpal gshin rje ser nag mdog:_be con sdigs mdzub yum dang sbyor:_mgrin par pad+ma dbang gi lha:_rta mgrin dmar nag thod dbyug dang:_pad+ma'i zhags gdeng gsung rdo rje:_thugs kar yang dag he ru ka:_rdo rje dung khrag bde stong sbyor:_lte bar che mchog yon tan lha:_ljang ser bdud rtsi'i bum pa 'dzin:_gsang gnas phrin las kI la ya:_ljang nag phyag gnyis phur pa 'dril:_lte 'og e yi klong chen por:_e ka dzA Ti ma mo'i gtso:_mthing nag zhing dbyug tsit+ta 'dzin:_nor bur dregs pa kun 'dul nag:_tho ba zhags 'dzin yum dang bcas:_snams su stobs ldan drag sngags rgyal:_lcags kyu zhags gdengs khro rngams brjid:_'bar ba khrag 'thung rgyud sde drug:_sgrub pa bka' brgyad lha ru shar:_rta mgrin spyi gtsug bla ma ni:_chos sku rang byung gsang ba 'dus:_mthing gsal spyan gsum zhi khro'i nyams:_rdo rje dril 'dzin yum dang sbyor:_mtsho rgyal dkar mo gri thod can:_gnyis ka rin chen rus pas brgyan:_rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:_'od lnga'i drwa ba'i klong du rol:_'khor du brgyud gsum bla ma'i tshogs:_paN grub rig 'dzin rnal 'byor tshogs:_char sprin gtibs pa bzhin du gsal:_oM gu ru d+hA+e wa d+hA ki ni maN+Da la sa ma ya AHhU~M:_phyogs bzhi'i pad 'dab steng nyid du:_ha ri ni sa'i yi ge dang:_ra tsa hri ya yongs gyur las:_rigs bzhi'i dpa' bo mkha' 'gro ging:_las bzhi sgrub pa'i pho nya'i gzugs:_rigs bzhi'i gri gug thod khrag 'dzin:_g.yas bskum g.yon brkyang gar gyi rol:_hrIHma ha ri ni sa ra tsa hri ya dz+nyA na tsakra maN+Da la b+h+rU~M:_snang stong sku ni zhing kun khyab:_zhing khams rab 'byams sku la rdzogs:_rang gi re ltos bla ma dang:_rtsa gsum lha tshogs ma 'dres gsal:_oM sarba ta thA ga ta kA ya badz+ra oM:_wAka badz+ra AH_tsit+ta badz+ra hU~M:_phung khams nyon mongs ye shes lnga:_rigs lnga phyag rgya'i dkyil 'khor du:_gdod nas lhun gyis grub par bzhugs:_dbang gi mchog ni rang byung rdzogs:_oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+ma ko\u0f85 haM:_oM ma hA A dar+sha dz+nyA na badz+ra=_oM ma hA sa ma tA dz+nyA na badz+ra=_oM ma hA pra t+ya bek+Sha na dz+nyA na badz+ra=_oM ma hA kr-i t+yA nuSh+Tha na dz+nyA na=_gnyis pa ye shes spyan 'dren ni:_hU~M:_sngon gyi bskal pa'i dang po la:_o rgyan yul gyi nub byang mtshams:_pad+ma ge sar sdong po la:_ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:_pad+ma 'byung gnas zhes su grags:_'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:_khyed kyi rjes su bdag sgrub kyis:_byin gyis brlab phyir gshegs su gsol:_hrIH_bde chen 'bar ba dbang gi zhing:_'og min pad+ma drwa ba nas:_yi dam yongs 'dus rta mchog dpal:_sku gsung thugs kyi dkyil 'khor las:_bde gshegs zhi khro spro zhing bsdu:_dpa' bo rgya mtsho'i 'khor gyis bskor:_bsgrub pa'i gnas 'dir gshegs su gsol:_hrIH_gnas yul dur khrod rab 'byams nas:_bde stong gnyis med mkha' 'gro'i gtso:_yum chen rdo rje phag mo la:_'bum phrag DA ki'i tshogs dang bcas:_zhing kun nyul zhing sgrub mchog skyong:_'khor dang bcas pa gshegs su gsol:_rtsa ba gsum gyi lha tshogs rnams:_sku yi gar stabs shigs se shig:_gsung gi brda glu kyu ru ru:_ye shes dgongs nyams lams se lam:_bsgrub pa'i gnas 'dir gshegs su gsol:_gnas mchog 'di ru byin phob la:_sgrub mchog bdag la dbang bzhi bskur:_bgegs dang log 'dren bar chad sol:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la maN+Dal sa pa ri wA ra badz+ra sa ma dza dzaHdzaHhU~M baM hoH_spos rol gdung ba'i dbyangs kyis bskul:_mdun gyi nam mkhar byon par bsam:_kyai:_bla ma o rgyan rin po che:_khyed ni sangs rgyas kun dang mnyam:_mkhyen brtse ye shes bsam mi khyab:_nus pas mkha' mnyam 'gro ba 'dul:_brgyud gsum rig 'dzin bla ma dang:_yi dam zhi khro'i khyab bdag che:_gnas gsum mkha' 'gro'i gtso bo ste:_chos skyong sde brgyad bran du bkol:_phyogs dus skyabs gnas ma lus pa:_kun 'dus rdo rje thod phreng rtsal:_bdag cag snyigs ma'i 'gro ba la:_dmigs med thugs rjes brtser dgongs nas:_ji ltar sngon gyi zhal bzhes bzhin:_byin rlabs rtags mtshan dngos su ston:_phyi nang gsang ba'i bar chad sol:_nyams dang rtogs pa'i ye shes skyed:_rje btsun khyed dang mnyam par mdzod:_ces bskul rdo rje'i tshig bdun pas:_yang yang gsol ba btab pa yis:_rtsa gsum lha tshogs thams cad kyi:_gnas gsum 'od zer dkar dmar mthing:_sku sngags phyag mtshan dang bcas pa:_spros nas rang gi gnas gsum thim:_dbang dang byin rlabs dngos grub thob:_ye shes yon tan rgyas par gyur:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:_skabs su thod phreng rtsal gyi dzapa?:_dbyangs dang gar stabs bcas te gyer:_de ni bla ma la bsten nas:_byin rlabs lam du byed pa'o:_sa ma ya:_zhi rgyas dbang dang drag po yi:_dngos grub gtso bor sgrub 'dod na:_yi dam thugs kar thod phreng lnga:_so so'i dbang dang byin rlabs bsdu:_dmigs pa'i rim pa 'phrul shes bya:_mchog dngos 'dod na pad+ma 'byung:_snang srid dbang sdud pad+ma rgyal:_blo gros mchog thob mchog sred rtsal:_bstan pa rgyas 'dod shAkya seng:_yon tan rmad byung saM b+ha wa:_nyams rtogs rtsal rdzogs nyi ma 'od:_bdud bgegs 'dul la seng sgrogs dang:_dregs pa zil gnon gro bo lod:_mtshan brgyad so so'i rnam pa can:_dbang chen rigs kyi bdag por bsgom:_de yi sku sngags phyag mtshan rnams:_spro bsdus dngos grub thob par 'gyur:_sa ma ya:_gsum pa dam ye dbyer med bstim:_hrIH_ye shes rang snang lha tshogs rnams:_bdag dang gnyis med brtan par bzhugs:_sku gsung thugs kyi byin rlobs laH_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_sa ma ya tiSh+Tha lhan:_bzhi pa brda yi phyag gis btud:_hrIH_rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs rnams:_gdod nas rang dang gnyis med kyang:_kun rdzob dad dang gdung ba'i blos:_gus pa'i tshul gyis phyag bgyi'o:_a ti pU hoH_pra tIts+tsha hoH_lnga pa mchod pa'i rim pa la:_dang po lha rdzas phyi mchod 'bul:_hrIH_kun bzang sgyu 'phrul drwa ba yi:_mchod pa'i phyag rgya chen po ni:_sems kyi yid bzhin sprin chen po:_yan lag brgyad ldan mchod yon sbrengs:_dri zhim ngad ldang zhabs bsil bskyil:_mdzes sdug me tog tshar du dngar:_kun khyab dri zhim spos sprin gtibs:_'od 'bar snang gsal 'khor yug brdal:_sim byed dri chab byug pas bsnyen:_ro brgya'i zhal zas rmad du byung:_snyan brjid rol mo'i sgra dang bcas:_bla ma rtsa gsum lha la 'bul:_bzhes nas mchog thun dngos grub dang:_byin rlabs ma lus bstsal du gsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la maN+Dal sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da sarba pU dza sa ma ye AHhU~M:_gnyis pa dur khrod nang mchod 'bul:_hrIH_dbang drag rol pa dpal gyi ging:_nyams pa bsgral ba'i tshogs khang 'dir:_dbang po rnam lnga'i me tog bkra:_zhun chen sreg pa'i dud sprin 'khrigs:_dur khrod rdzas kyi snang gsal gtam:_tshil chen mkhris pa'i byug pa 'gyed:_sha rus zhal zas phung por spungs:_rkang gi gling bu thod rnga sogs:_sha za DA ki'i gar dang bcas:_rig 'dzin rdo rje thod phreng rtsal:_dbang chen pad+ma he ru ka:_dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs dang bcas:_rtsa gsum lha la gus 'bul na:_dgyes pa chen pos bzhes nas kyang:_dbang drag brtul zhugs mthar phyin te:_dngos grub ma lus bstsal du gsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la maN+Da la sa pa ri wA ra rU pa shab+da gan+d+he rA sa spar+she AHhU~M:_gsum pa bdud rtsi sman gyis mchod:_hrIH_rang byung gdod nas rnam par dag:_rnam pa rigs lnga ye shes bcud:_dam rdzas rtsa brgyad yan lag stong:_rmad du byung ba'i mchod pa 'bul:_snang srid bde chen rol pa yi:_dngos grub chen po bstsal du gsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la maN+Da la sa pa ri wA ra ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi:_bzhi pa dmar chen rak+tas mchod:_hrIH_pad+ma b+hany+dza lcang lo can:_rgyud drug bsgral ba'i rak+tas bkang:_dmar gyi rba rlabs mkha' la 'phyo:_rdo rje chags pa'i dam tshig rdzas:_rtsa gsum dkyil 'khor lha la 'bul:_dug lnga ye shes klong dag nas:_gzung 'dzin ru tra sgrol nus pa'i:_dngos grub chen po bstsal du gsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la maN+Da la sa pa ri wA ra ma hA rak+ta khA hiH_lnga pa 'dod yon gtor mas mchod:_hrIH_snod bcud yongs rdzogs ba liM ta:_bza' bca' bda' dgu'i ri gling bkod:_bdud rtsi sman raka zegs mas bran:_dbang po drug la dgyes skyed pas:_rtsa gsum lha tshogs thugs dam bskang:_mchog dang thun mong ma lus pa'i:_dngos grub ma lus bstsal du gsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la maN+Da la sa pa ri wA ra ma hA ba liM ta khA hi:_drug pa gsang ba sbyor sgrol mchod:_hrIH_rdo rje pad+ma mnyam sbyor ba'i:_bde stong rol pa'i cho 'phrul las:_sdug bsngal nyon mongs dbyings su sgrol:_mchog tu mi 'gyur ye shes kyi:_gsang ba mchog gi dgyes pa la:_dkyil 'khor lha tshogs rtag zhugs nas:_dug lnga gnas su dag pa yi:_bla na med pa'i mchod pas mchod:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la maN+Da la sa pa ri wA ra ta na ga Na pU dza hoH_bdun pa chos nyid mnyam pas mchod:_hrIH_gdod nas rnam dag brdal ba che:_'khor gsum rtog tshogs dbyings su zhi:_mchod bya mchod byed las 'das pa:_bla na med pa'i gsang bas mchod:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la maN+Da la sa pa ri wA ra ma hA su kha d+harma d+hA tu pU dza AHhU~M:_drug pa rdo rje glu yis bstod:_hrIH_chos dbyings zag med dgongs pa mkha' ltar khyab:_ye shes sgyu 'phrul bkod pa bsam mi khyab:_srid zhi'i rgud sel bde chen mchog stsol mdzad:_rang byung sangs rgyas rdo rje'i bla mar bstod:_bde ba chen po'i ngo mtshar rol pa las:_zhi khro rab 'byams bkod pa cir yang snang:_gsang ba mi zad rgyan gyi cho 'phrul che:_rab 'byams yi dam lha tshogs kun la bstod:_chos nyid dbyings kyi mkha' las ma 'das par:_'gag med sgyu 'phrul phrin las rnam bzhi'i bdag:_gsang mchog rdo rje bkod pa'i rnam 'gyur can:_'bum phrag mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs la bstod:_ye shes chen po'i dbyings su ro gcig kyang:_gang 'dul der snang rnam rol cir yang ston:_rtsa gsum 'dus pa bla ma'i dkyil 'khor la:_mi phyed dad pa'i blo yis phyag 'tshal bstod:_bdun pa bzlas pa'i rim pa la:_yi dam ltar du sgrub pa ni:_bdag nyid dbang chen thugs ka ru:_ye shes sems dpa' thod phreng gi:_thugs dbus pad+ma nyi zla'i steng:_hrIHla sngags kyi phreng bas bskor:_'od zer spro bsdus don gnyis byas:_snod bcud gdod nas rnam dag pa:_pad+ma dbang gi zhing du shar:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma kro d+ha h+ya gr-I wa hU~M:_'bum phrag bzhi bzlas ting 'dzin gyis:_dngos grub thob par gdon mi za:_'di ni yi dam gtso bo la:_brten nas bzlas pa'i rim pa'o:_lha sngags so sor sgrub 'dod na:_rta mchog rol pa'i dpral ba ru:_mgrin pa ru/_thugs ka ru/_lte ba ru/_gsang gnas su/_lte 'og tu/_nor bu ru/_snams log su/_'khor lo'i lte bar hU~M gi mthar:_sngags phreng las byung 'od zer gyis:_snod bcud lha yi zhing du bsgyur:_phyogs dus rgyal ba'i sku _gsung*/_thugs/_yon tan gyi/_phrin las kyi/_bde stong gi_/mthu stobs kyi/_drag rtsal gyi/_rdo rje'i:_byin rlabs dngos grub rang la thim:_snang stong sgyu ma lta bu yi:_lha tshogs kun la rig pa gtad:_oM AHhU~M badz+ra gu ru ya mAn+ta ka sarba sid+d+hi hU~M phaT:_des mtshon mgrin par rta mgrin dang:_thugs kar yang dag la sogs pa:_sgrub sde brgyad kyi lha tshogs la:_sems 'dzin spro bsdus gsung thugs dang:_yon tan phrin las dngos grub kyi:_spro bsdu'i dmigs pa dang ldan pas:_oM AHhU~M badz+ra gu ru ha ya gr-I wa sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru ma hA kro d+ha sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru karma kI li kI la ya sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru ma ma yo gi ni kro d+hI sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru badz+ra tsaN+Da sarba sid+d+hi hU~M phaT:_oM AHhU~M badz+ra gu ru kro d+ha ma hA bA la sarba sid+d+hi hU~M phaT:_'bum phrag bzhi sogs rtags dang bstun:_yi dam bka' brgyad la brten nas:_dngos grub sgrub pa'i rim pa'o:_sa ma ya:_phrin las mkha' 'gro'i bzlas pa ni:_yum mchog phag mo'i thugs ka ru:_dga' 'khyil g.yon bskor baM gyis mtshan:_khug par ha ri ni sa gsal:_dbang chen yab kyi thugs ka ru:_sa bon hrIHlas byung ba'i 'od:_sku yi dbyibs brgyud sbyor mtshams nas:_yum gyi thugs srog sa bon la:_phog pas bzod med bde ba g.yos:_baM las byung ba'i 'od zer phreng:_yab yum zhal brgyud thugs kar thim:_'gal me lta bur 'khor ba las:_'od lnga'i snang bas kun tu khyab:_rigs lnga mkha' 'gro grangs med pas:_zhi rgyas dbang drag mchog dngos kyi:_phrin las lhun gyis grub par gyur:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni baM ha ri ni sa sarba karma sid+d+hi hU~M AH_'bum phrag bzhi bzlas rab 'byams las:_ci 'dod 'grub par gdon mi za:_de ni mkha' 'gro la brten nas:_las bzhi sgrub pa'i rim pa'o:_sa ma ya:_bka' sdod chos srung sgrub pa ni:_dbang chen thugs las dpal gyi zhing:_ma ning nag po pho nyar spros:_lte 'og tsaN+Da lir gnas pa'i:_e ka dzA Tir gnyis med sbyor:_rdo rje drag shul 'bar ba'i rtsal:_yab yum sku las bar med spros:_rgyud gsum dregs pa las la bkol:_ji ltar 'dod pa'i phrin las kyis:_tshar gcod rjes 'dzin las sgrub bsam:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni shrI ma hA kA la ga Na gu h+ya raM ma ma e ka dzA Ti sarba karma sid+d+hi hU~M b+h+yo dzaH_khri phrag bzlas pas las kun bsgrub:_de ni srung ma la brten nas:_las kyi rim pa'i man ngag go:_sa ma ya:_bsnyen sgrub las sbyor gang ltar yang:_ngo bo bla ma'i ye shes la:_rnam pa rtsa gsum gang sgrub pa'i:_lha sngags ye shes rol pa yis:_dngos grub stsol ba'i 'du shes kyis:_gdung shugs mos gus drag tu bskul:_yid ches dad pas gsol 'debs shing:_ji ltar bstan pa'i ting 'dzin gyis:_sngags dang dmigs pa rtse gcig gzir:_kun kyang chos nyid dgongs pa'i gdeng:_g.yo ba med pas nyams su blangs:_sgrub thag nye zhing byin rlabs myur:_bar chad med par dngos grub thob:_rig 'dzin rnam bzhi'i lam bgrod nas:_pad+ma bdag dang gnyis med pa'i:_dngos grub thob par gdon mi za:_sa ma ya:_gsum pa rjes kyi rim pa la:_dang po tshogs kyi mchod pa ni:_yar mar tshes bcu'i dus kyi tshe:_dur khrod la sogs dben pa ru:_dam ldan rnal 'byor pho mo rnams:_he ru ka yi chas su zhugs:_thal zhag rak+ta rus pas brgyan:_zhing ngam gcan gzan lpags pa'i steng:_sha chang bza' bca' bcud ldan bsham:_bdud rtsi bran zhing DA dril bcas:_dang po byin gyis brlab pa ni:_hrIH_bdag nyid dpal gyi thugs ka nas:_raM las gtum mo'i me spros pas:_gnyis snang mtshan ma'i dngos kun bsreg:_yaM las ye shes rlung byung bas:_snod bcud mtshan ma'i bag chags gtor:_khaM las haM yig bdud rtsi'i rgyun:_dkar dmar mdangs ldan ye shes bcud:_tshogs gzhong pad+ma b+hany+dzar bskyil:_oM dkar 'od kyis ma dag sbyang:_rigs lnga'i dam tshig bla na med:_AHdmar 'od kyis mi zad spel:_'dod yon rol pa bsam mi khyab:_hU~M mthing sangs rgyas thams cad kyi:_rtog 'dul dam tshig rdzas su bsgyur:_ra~M ya~M kha~M:_oM AHhU~M:_gnyis pa tshogs zhing spyan 'dren ni:_rdo rje'i glu bro gar dang bcas:_spos dang rol mos thugs dam bskul:_hU~M hrIH_rje btsun bla ma thod phreng rtsal:_gdung ba drag pos spyan 'dren na:_rnga yab dpal gyi ri bo nas:_rig 'dzin tshom bu bcas te spyon:_yi dam dbang chen he ru ka:_'og min pad+ma drwa ba nas:_rgyud sde rgya mtsho'i 'khor dang bcas:_dngos grub char du dbab phyir spyon:_gnas yul dur khrod rab 'byams nas:_mkha' 'gro rdo rje phag mo la:_'bum phrag dpa' bo mkha' 'gro bcas:_las bzhi'i phrin las sgrub phyir spyon:_gsang chen rol pa'i dur khrod nas:_sngags srung e ka dzA Ti la:_chos srung rgya mtsho'i 'khor dang bcas:_sangs rgyas bstan pa skyong phyir spyon:_hU~M hrIH_rtsa ba gsum gyi lha tshogs rnams:_sku yi gar stabs shigs se shig:_rgyan dang cod pan pu ru ru:_rdo rje'i glu bro lams se lam:_ye shes dgongs nyams ta la la:_ngo mtshar rtags dang mtshan ma bcas:_dam tshig tshogs kyi gnas 'dir gshegs:_rnal 'byor nyams rtogs rig rtsal spor:_bar chad bdud bgegs dbyings su sgrol:_mchog thun dngos grub kun stsol bas:_dgyes pa'i tshul du bzhugs su gsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la sarba sa ma ya dzaHdzaHhrIM hrIM pheM pheM e a ral+li hoH_gsum pa dang po phud kyis mchod:_hU~M hrIH_phyi snod 'byung lnga'i b+hany+dza ru:_nang bcud phung khams bdud rtsis gtams:_rig 'dzin bla ma'i tshogs la 'bul:_byin rlabs dbang dang dngos grub stsol:_rdo rje'i lus kyi b+hany+dza ru:_rtsa rlung thig le'i bdud rtsis gtams:_yi dam zhi khro'i tshogs la 'bul:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_skye med dbyings kyi b+hany+dza ru:_'gags med ye shes bdud rtsis gtams:_mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs la 'bul:_phrin las rab 'byams thogs med sgrubs:_stong chen gnyug ma'i b+hany+dza ru:_'od gsal khyab brdal bdud rtsis gtams:_rdo rje'i chos srung rgya mtshor 'bul:_tshar gcod rjes 'dzin las kun mdzod:_mtshan ldan rdo rje'i b+hany+dza ru:_bza' bca' btung ba'i bdud rtsis gtams:_rtsa gsum rgya mtsho'i tshogs la 'bul:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la ga Na tsakra pU dza sa ma ya hoH_bzhi pa nyams chag bshags pa ni:_hoH_rtsa ba gsum gyi lha tshogs rnams:_ye shes brtse bas bdag la dgongs:_'gal 'khrul nyes par spyod pas nongs:_dam rdzas tshogs kyi mchod pas bshags:_snang ba lha ru ma shes par:_snod bcud tha mal zhen pa yis:_sku yi dam tshig nyams pa bshags:_dag pa chen po'i dngos grub stsol:_grags stong sngags su ma shes par:_sgra tshig tha mal long gtam gyis:_gsung gi dam tshig nyams pa bshags:_gzhom med tshangs pa'i dngos grub stsol:_dran rtog thugs su ma shes par:_gzung 'dzin tha mal zhen pa yis:_thugs kyi dam tshig nyams pa bshags:_ye shes mchog gi dngos grub stsol:_snang spyod tha mal zhen pa yis:_rtog 'khrul nyams chag ji snyed pa:_ye shes tshogs kyi mchod pas bshags:_gnyis med mnyam par skong gyur cig:_sa ma ya shud+d+he AH_yig brgya brjod:_lnga pa bsgral zhing bstab pa ni:_hU~M:_dbang chen pad+ma he ru ka:_rngams drag gtum pa'i rang bzhin las:_yak+sha me dbal skar ltar 'khrugs:_las kyi khro bos stong gsum gang:_g.yas pas rdo rje phur pa 'dril:_g.yon pas lcags kyu zhags pa thogs:_khug cig phob cig lha dang phyes:_smyor chug mtshon cha'i char chen phob:_sgrol byed las kyi kI la ya:_sku stod khro bo 'jigs pa la:_sku smad phur pa'i dbal dang ldan:_bsgril zhing btab pas lha yang 'gug:_nyams pa'i snying gi dkyil du ya:_tshe bsod dwangs ma bdag la bstim:_rnam shes rgyal ba'i sras su 'pho:_sha khrag rus pa'i phung po kun:_rtsa gsum lha la bstab bo bzhes:_log 'dren dgra bgegs sgrol bar mdzod:_sarba sha trUn mA ra phaT:_ma hA maM sa rak+ta kiM ni ri ti kha raM khA hi:_hU~M hrIH_thugs dam chen po'i dus la babs:_rje btsun pad+ma thod phreng rtsal:_ye shes dbyings las gnas 'dir gshegs:_rig rtsal dgongs pa'i dbang chen bskur:_dpal chen rta mchog rol pa rtsal:_yi dam rgya mtsho'i tshogs dang bcas:_byin 'od thibs se gnas 'dir gshegs:_brtul zhugs bde stong rol par mdzod:_rdo rje phag mo khros ma nag:_'bum phrag mkha' 'gro'i 'khor dang bcas:_dur khrod rol pa'i gnas 'dir gshegs:_gsang mchog rdo rje'i phrin las mdzod:_yum chen e ka dzA Ti ma:_rgyud gsum chos srung rgya mtsho bcas:_dpal gyi tshogs khang 'di ru gshegs:_thogs pa med pa'i phrin las mdzod:_dbang drag rol pa'i gzhal med khang:_rak+ta'i rgya mtsho chi li li:_zhing chen lhu dum nyi li li:_ging rnams ru mtshon lhabs se lhab:_brda dang bshug pas 'bod lags na:_kun kyang rdo rje'i las la bzhengs:_bde chen gzi byin ya la la:_dga' bzhi'i nyams myong bun ne bun:_rtog bral khrag 'thung he ru ka'i:_dam tshig chen po'i las mdzod cig:_gnyis snang 'khrul rtog bag chags sgrol:_rang byung ye shes 'khor lo ru:_gnyis su med par byang chub mdzod:_ces bskul dam tshig rdzas rnams la:_gtsang dme med pas tshim par rol:_lus nang 'khor lo bzhi yi dbyings:_tsaN+Da lis bzhus haM yig rgyun:_lha tshogs dgyes skong gzi byin 'bar:_nang dang gsang ba'i tshogs kyis mchod:__drug pa lhag ma'i mchod pa ni/_hrIH_pad+ma dbang gi bka' nyan pa:_dpa' bo ging dang lang+ka'i tshogs:_mkha' 'gro shugs 'gro ma dang sring:_dkyil 'khor mu ran skyong ba kun:_ye shes bdud rtsi'i lhag ma 'di:_bzhes la sngon gyi tha tshig bzhin:_nyams pa sgrol zhing rnal 'byor gyi:_las kun sgrub pa'i sdong grogs mdzod:_oM uts+tshiSh+Ta ba liM ta khA hi:_rtsa gsum lha yi dkyil 'khor du:_phyi nang gsang ba'i tshogs kyis mchod:_nyams chag 'gal 'khrul ma lus dag:_bde chen snang ba rgyas par gyur:_bdun pa thugs dam bskul ba ni:_hrIH_chos dbyings bde ba chen po nas:_'gag med thugs rje'i rol pa ni:_gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i sku:_rtsa gsum lha tshogs dbyings nas bzhengs:_bdag rtog gnyis 'dzin 'khrul pa yi:_sdug bsngal rgyu 'bras spyod pa'i tshe:_snang grags ye shes snang ba yi:_go 'phang mchog la dbugs 'byin mdzod:_nad gdon bar gcod dbyings su zhi:_tshe dpal ye shes snang ba rgyas:_khams gsum rlung sems dbang du sdus:_gdon bgegs gzung 'dzin thabs kyis sgrol:_sgo gsum rdo rje gsum du smin:_nang gi sa lam yongs rdzogs nas:_rnam bzhi'i rig 'dzin go 'phang cher:_dka' ba med par phyin par mdzod:_brgyad pa chad tho bsgrag pa ni:_hU~M hrIH_sngon tshe 'das dus bskal pa'i dang po la:_rang byung sangs rgyas 'od snang mtha' yas kyis:_ye shes rol pa dag pa'i 'khor tshogs la:_ston 'khor dgongs pa gcig pa'i rgyud bstan tshe:_rig pa'i rang rtsal bka' srung pho nya yis:_ye shes rgyan gyi tha tshig zhal bzhes bzhin:_'khrul pa gzhi la dag pa'i phrin las mdzod:_bar du rang snang pad+ma drwa ba'i zhing:_gsang 'dzin rdo rje dbang chen he ru kas:_bde chen gzi 'od 'bar ba'i chos bstan tshe:_nyid las mi gzhan rang snang bka' srung gis:_gzhom med rdo rje'i rgyud kyi gnyer 'dzin po'i:_rdo rje'i g.yar dam bzhin du phrin las mdzod:_tha ma 'dzam gling las can dag pa'i ngor:_rdo rje'i sku brnyes pad+ma saM b+ha was:_phyogs dus gdul bya 'dul ba'i dus bab tshe:_rdo rje theg pa'i smin grol chos bstan skabs:_bka' yi pho nya chos srung ma lus pas:_phrin las tshul bzhin sgrub par dam bcas bzhin:_tha tshig ma bsnyel bcol ba'i las mdzod cig:_deng dus smon lam dus bab rig 'dzin la:_dgongs pa'i dbang bskur brda yis rgyud bkrol nas:_zab lam dngos grub thob pa'i skal ldan tshe:_bka' nyan gter srung dam can rgya mtsho yis:_'dod yon bdud rtsi'i gtor ma 'di bzhes la:_zab gsang bstan pa rgyas pa'i phrin las mdzod:_shrI d+harma pA la ba liM ta pU dza khA hi:_dgu pa brtan ma bshal chus mchod:_hrIH_phyi ltar gsang sngags bka' yi srung ma che:_zhing skyong DA ki brtan ma bcu gnyis rnams:_dpal gyi pham phab gtor ma 'di bzhes la:_mtha' yi so kha srungs la kla klo zlog:_nang du rdo rje'i lus kyi rtsa thig rlung:_dus sbyor 'pho ba dag pa'i rten 'brel las:_bden don yan lag brtan ma'i tshogs rnams kun:_zhu bde'i bshal chu bzhes la gzung 'dzin sgrol:_gzhan du rig rtsal dbyings su sdud pa'i tshe:_'khrul rtog gzhi la dag pa'i brtan ma rnams:_rang snang bdud rtsi'i gtor ma 'di bzhes la:_gzhi grol gtan srid zin pa'i las mdzod cig:_ma ma hrIM hrIM ba liM ta khA hi:_bcu pa rta bros mnan pa ni:_hrIH_dbang chen pad+ma he ru ka:_ma mo mkha' 'gro'i 'khor dang bcas:_dpal gyi rta bro chems se chem:_khro bo'i 'brug sgra di ri ri:_dbang gi rta skad tse re re:_ye shes rol pas bro brdungs pas:_bdud dang log 'dren bar chad bsgral:_dam sri 'byung po thal bar brlag:_bar du gcod pa'i sde thams cad:_ldang med mnan pa'i las mdzod cig:_oM laM hU~M laM s+t+wam+b+ha ya nan:_bcu gcig dngos grub blang ba ni:_hrIH_bde ba chen po 'od mi 'gyur ba'i zhing:_bkod pa tshad med rtsa gsum lha tshogs bcas:_mkhyen brtse nus pa'i ye shes rtsal bskyed la:_dbang dang byin rlabs dngos grub bstsal du gsol:_snang stong sgyu ma sku yi dkyil 'khor nas:_'gyur med bde gshegs bum pa'i dbang bskur stsol:_grags stong 'gag med gsung gi dkyil 'khor nas:_ma chags pad+ma gsung gi dbang bskur stsol:_bde stong gnyis med thugs kyi dkyil 'khor nas:_'pho med rdo rje sher ye'i dngos grub stsol:_kun khyab ye shes chen po'i dkyil 'khor nas:_don dam bzhi pa'i dbang bskur bstsal du gsol:_las bzhi lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor nas:_thun mong dngos grub ma lus bstsal du gsol:_rtsa gsum kun 'dus don gyi dkyil 'khor nas:_khyad par mchog gi dngos grub bstsal du gsol:_don gnyis lhun grub mi slob rdo rje'i sar:_smin grol yongs rdzogs dngos grub bstsal du gsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal d+he wa d+hA ki ni d+harma pA la sa pa ri wA ra kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_wAka a b+hi Shiny+tsa AH_tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:_sarba a b+hi Shiny+tsa hrIH_zhes brjod sgrub rten gnas gsum bzhag:_bdud rtsi gtor ma'i lhag ma myong:_bcu gnyis nongs pa bshags pa ni:_hoH_bdag cag mi shes rmongs pa yis:_gzung 'dzin 'khrul pa'i las bsags te:_'gal 'khrul nongs pa ci mchis pa:_rtsa gsum lha tshogs spyan sngar bshags:_yi ge brgya pa lan gsum bzla:_bcu gsum lhar snang dbyings su bsdu:_rjes thob sgyu ma'i lha skur ldang:_aH_snod bcud snang ba lha'i 'khor lo:_'od gsal gnyug ma'i dbyings su thim:_gdod nas skye 'gag gnas bral ba'i:_ye shes gcig tu rnam par dag:_a a aH_snang ba ma 'gag ye shes lha:_ji snyed sgra kun rdo rje'i sngags:_gnyug ma'i sems ni 'od gsal thugs:_ye shes chen por 'du 'bral med:_oM AHhU~M:_bcu bzhi bsngo smon rgya yis gdab:_bdag gis lha mchog bsgrubs la sogs:_dus gsum tshogs gnyis ci bsags pa:_mkha' khyab 'gro ba ma lus kun:_rtsa gsum go 'phang thob phyir bsngo:_deng nas byang chub snying po'i bar:_bla ma mchog dang mi 'bral zhing:_yi dam lha yis rjes su bzung:_mkha' 'gros sa lam grogs mdzad nas:_dngos grub dka' ba med par thob:_don gnyis lhun gyis grub pa yis:_rgyal ba'i bstan pa rgyas byed cing:_rtag tu 'gro ba'i don nus shog:_bco lnga shis pa brjod pa ni:_oM:_ye shes dgongs pa mkha' ltar dag:_'gro 'dul thugs rje rmad du byung:_rgyal ba kun gyi phrin las 'dzin:_rig 'dzin bla ma'i bkra shis shog:_bde chen gcig gi rol pa las:_sgyu 'phrul bkod pa dbyings su mnyam:_mtha' dag dngos grub kun stsol mdzad:_yi dam lha yi bkra shis shog:_don gyi sa lam yongs rdzogs kyang:_las kyi phrin las rol pa yis:_tshar gcod rjes 'dzin bstan pa srung:_mkha' 'gro chos skyong bkra shis shog:_gnas skabs 'dod rgu'i dpal gyis 'byor:_mthar thug sku lnga yongs rdzogs pa:_rtsa gsum lha dang dbyer med pa'i:_go 'phang mchog brnyes bkra shis shog:_sa ma ya:_e ma bdag nyid thod phreng rtsal:_chos nyid dgongs pa klong du gyur:_'gro 'dul phrin las mkha' dang mnyam:_sangs rgyas kun gyi gsang ba 'dzin:_khyad par bod khams 'gro la brtse:_sgos su snyigs ma'i sems can gtul:_rtag tu yal bar mi 'dor ba'i:_brtse gdung rgyun mi chad pa las:_dus ngan snyigs ma'i sems can rnams:_rang gi las kyis rang nyid phung:_nad mug mtshon gyi bskal pa ldang:_sdug bsngal tshor ba nyam thag pa'i:_bde ba'i go skabs bral ba'i tshe:_las can skal ba ldan pa rnams:_pad+ma bdag la gsol ba thob:_snying po'i bzlas pa dbugs ltar bgrang:_yid ches mos gus blo gtad bcol:_ci mdzad o rgyan mkhyen snyam pa'i:_blo gtad ling gis skyur gyis dang:_nges par bdag gis byin gyis brlab:_sprin bar nyi bzhin bde yang srid:_de phyir thugs sgrub gsang ba'i lam:_rtsa gsum yongs 'dus ti la ka:_shin tu snyigs ma'i dus kyi tshe:_bi ma mi tras byin brlabs shing:_mnga' bdag khu dbon smon lam gzugs:_las can skyes bu rig pa 'dzin:_mtshan nyid lnga dang ldan pa yi:_dgongs pa'i gter du 'phos nas kyang:_gtan la phab pas don yod 'gyur:_sa ma ya:_rgya rgya rgya:_brda thim:_rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub rang byung pad+ma'i snying thig dngos grub snying po 'di nyid rang lo sum cu rtsa drug par rigs kun khyab bdag 'jam mgon bla ma pad+ma ye shes rdo rje'i bka' drin las rin chen gter mdzod chen po'i smin grol yongs su rdzogs pa'i skal bzang mngon du gyur pa'i tshe dad ldan 'ga' zhig la gu ru'i gsol 'debs le'u bdun ma'i lung bklags pas lo rgyus yig chung mjal ba'i rkyen las thol byung du rig gdangs su sad pa yi ger btab ste rje bla mar spyan bstar zhus pas tshig ris phal cher gter rnying zhig dang mtshungs par 'dug ces dgyes pa'i tshul gyis de 'phral smin grol chig brgyud du gsan nas thams cad mkhyen gzigs many+dzu'i zhabs kyis rtsa gsum gcig dril rdo rje'i thol glu bzhugs pa'i dgongs pa ltar yin 'dug ces gsungs shing rang gzhan 'ga' zhig gis bsnyen sgrub nyams len cung zad byas kyang dus kyi 'gyur bas dpe rgyun dbyings su sdud pa re zhig btang snyoms su gyur mod/_slad nas las smon rten 'byung gi re khA bsub tu med pas snga 'gyur 'od gsal rdo rje snying po'i bstan pa'i mdzes rgyan lo chen bai ro'i rnam 'phrul du grags pa zhwa de'u 'khrul zhig mchog sprul rin po che 'gyur med ngag dbang chos kyi blo gros nas bal yul rdo rje'i gnas mchog yang le shod du gnas 'brel la phyin skabs dgongs klong du gang shar gyi zab chos zhig gtan la 'bebs dgos par gsung bskul dang rtsa gsum gyi tshogs mchod stong rtsa/_rin po che sna tshogs pa'i maN+Dal dang bcas bka' nan tan gnang ba bzhin bla sgrub sngon ma dang tshig don phal cher gcig gyur 'di'ang yid ngor gsal ba dang*/_sngon chad kun mkhyen bla ma many+dzu g+ho Sha d+harma ma tis khyed rang gis zab gter gnad don can dag yal bar ma dor bar bris spel gyis dang bstan 'gror phan cing don dang ldan pa yin zhes rten dang bcas pa'i rdo rje'i bka' lung ched du yang yang bstsal ba rjes su sgrub pa'i slad sa bya nag pa zla ba'i dmar phyogs mkha' 'gro 'du ba'i tshes bcu'i mchod pa nyin pad+ma gar dbang bde chen 'od gsal mdo sngags gling pas rdo rje'i gnas chen de nyid du gtan la phab pa'i yi ge pa ni dad blo rnam par gsal zhing zab mo'i chos la yid ches dang ldan pa o rgyan gzhan phan nas bgyis pa 'dis kyang*/_bod yul phyi ma'i gdul bya'i gtsos ris med pa'i bstan 'gro'i sman yon du 'gyur bar rtsa gsum kun 'dus o rgyan rdo rje thod phreng rtsal gyis thugs bskyed dang smon lam rmad du byung ba'i bden pas 'grub par gyur cig/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: