JKW-KABUM-10-THA-001-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།
Wylie title jo lugs sgrol ma nyer gcig gi sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa phan bde'i zla 'od JKW-KABUM-10-THA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 1, Text 6, Pages 57-93 (Folios 29a4 to 47a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་ (Atiśa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. jo lugs sgrol ma nyer gcig gi sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa phan bde'i zla 'od. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 10: 57-93. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs  ·  Pith Instructions - man ngag
Cycle ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་ (jo bo lugs sgrol ma nyer gcig)
Deity sgrol ma, sgrol ma nyer gcig
Colophon

ཅེས་པའང་མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྒྱུན་རྩ་བའི་ཡིག་རྙིང་དང་། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཆིངས། རྗེ་མཆོག་ལེགས་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་སོགས་ལ་གཞི་བྱས། མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རང་འདྲའི་བློ་དམན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang mnyam med jo bo chen po'i gsung rgyun rtsa ba'i yig rnying dang /__mkhan chen thams cad mkhyen pa ngag dbang chos grags kyis mdzad pa'i rjes gnang gi chings/__rje mchog legs rdo rjes mdzad pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa sogs la gzhi byas/__man ngag gi yi ge gzhan gyis kyang zur brgyan te shAkya'i btsun pa bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rang 'dra'i blo dman rnams la phan pa'i bsam pas shin tu gsal bar bris pa dge legs mchog tu gyur cig

[edit]
༄༅། །ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ཡཻ། དྲན་པས་གདུང་སེལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ༷་མ༷་ལ། །བཏུད་ནས་གང་དེ་རྣམ་འགྱུར་ཉེར༷་གཅི༷ག་བཅས། །སྒྲུབ་དང་རྗེ༷ས་གནང་ནོར་བུའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱིས། །སྐལ་བཟང་ཕ༷ན་བདེ༷འི་འདོ༷ད་པ་འཇོ༷་བར་བྱ། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིའམ་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི་གནས་དབེན་པར་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་མཎྜ་ལར་དྲི་བཟང་གི་ཐིག་ལེ་བྱས་པར་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཀོད། དེའི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་དཀར་ཟླུམ་དང་། ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་རྣམ་བུམ་བཅུད་ལྡན། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ། མེ་ཏོག་གི་སྣོད། གཞན་ཡང་མཎྜལ་སོགས་འོག་ཏུ་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་དང་། རྗེས་གནང་མང་པོ་སྦྲེལ་ནས་བྱེད་ན་དེའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་གཏོར་མ་དང་ཞལ་ཟས་སོགས་ལོགས་སུ་སྟ་གོན་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་དང་། སློབ་མ་ལ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་བསྐྱེད། མདུན་བསྐྱེད། བུམ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་མཆོད་པ་རྣམས། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན་སོགས་ནས། རོལ་མོ་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་གྱུར། སོ་སོའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ནས། ཤཔྡའི་བར་དང་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ་ལན་གསུམ་བརྗོད་ལ་རོལ་མོ་དང་བཅས་བྱིན་དབབ། དེ་ནས། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་སོགས་སྐྱབས་སེམས་ཅི་ནུས་དང་། རང་སྐད་ཅིག་གིས་རྗེ་བཙུན་མར་གསལ་བའི་སྙིང་གར་ཟླ་བ་ལ་ཏཱྃ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲང་། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ ན་མ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་བྷྱཿཞེས་པས་ཕྱག་བྱ། ཨོཾ་གུ་རུ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་རཱ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི་སོགས་ལན་གསུམ་ཀྱིས་རྒྱུན་བཤགས་བྱ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། བཛྲ་མུཿས་ཚོགས་ཞིང་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷ་ཤུདྡྷོ་྅ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རང་སེམས་ཏཱྃ་ལྗང་གུ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྗེ་བཙུན་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བས་མེ་ཏོག་ཨུཏྤལ་སྔོན་པོའི་རྩ་བ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བའི་འདབ་མ་སྙན་གྱི་ཐད་སོར་ཁ་བྱེ་བ། ཞི་ཞིང་འཛུམ་པ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབས་པའི་རྣམ་པ་ཅན། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡས་ཅུང་ཟད་བརྐྱང་ཞིང་། གཡོན་བསྐུམ་པའི་རོལ་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། ཟླ་བའི་འོད་ཀྱི་རྒྱབ་ཡོལ་མངའ་བ་ཅན་དུ་གྱུར། དེའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་རྣམ་པར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནས། ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གྱིས་དབུར་བརྒྱན། ཨོཾ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཅོད་པན་གྱིས་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསྟོད། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་ཏཱྃ་ལྗང་གུའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གྱི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ། མཆོག་ཏུ་ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཀྱེ་སྒྲོལ་མ། ཏུཏྟཱ་རེ་གདུང་བ་སྐྱོབ་མ་ཏུ་རེ་མྱུར་མ་སྭཱ་ཧཱ། གཞི་ཚུགས། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་གདན་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། གཉིས་པ་མདུན་བསྐྱེད་ནི། ཚོམ་བུ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཏཱྃ་ལྗང་གུ་ལས་སོགས་ནས། དབུར་བརྒྱན་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་ལ། བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ། འདི་ལ་ཞེས་སྦྱར། མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབས་ལ། གོང་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བ་གདབ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་ཏཱྃ་ལྗང་གུའི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པར་བསམས་ལ་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་བྱའོ། །གསུམ་པ་བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། བུམ་པ་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། ཞབས་ཞུམ་པ། ལྟོ་བ་ལྡིར་བ། མགྲིན་པ་ཕྲ་བ། ཁ་གཡེལ་བ། མཆུ་འཕྱང་བ། ལྷ་རྫས་ཀྱི་གོས་ཀྱིས་མགུལ་པ་བཅིངས་ཤིང་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ། ནང་ཆུ་དང་བཅུད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བ། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། དེའི་དབུས་སུ་པྃ་ལས་སོགས་ནས། དབུར་བརྒྱན་ཞེས་བའི་བར་མདུན་བསྐྱེད་ལྟར་བྱ། མཆོད་ཅིང་བསྟོད། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཟུང་ཐག་ལ་བརྟེན་ཏེ་སོང་བས་བུམ་ནང་གི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམས་ལ་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་བྱ། མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བ་གདབ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརྗོད་བཞིན་པས་གཟུངས་ཐག་བསྡུས། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་བུམ་པར་བླུགས་ལ། མཆོད་ཡོན་ཕུལ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བུམ་ནང་གི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་པའི་ཆུ་བདུད་རྩིར་གྱུར་པར་བསམ་མོ། །གལ་ཏེ་བུམ་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་མི་ནུས་ན། བདག་མདུན་གྱི་ཕྱག་གཡས་པའི་མཆོག་སྦྱིན་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམས་ལ་སྔགས་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། སྤྱིར་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ཡིག་ཆར་བུམ་དབང་མ་བཤད་པས་ལུགས་དེ་ལྟར་ན་བུམ་སྒྲུབ་མི་དགོས་ཀྱང་། ཡི་གེ་སྔ་མ་ཕལ་ཆེར་ལས་བཤད་ཅིང་། དེའི་རྒྱུན་ཡང་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་འདིར་བརྒྱུད་སྲོལ་གཉིས་འདུས་སུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་བཀོད་པའོ། །གཉིས་པ་སློབ་མ་ལ་བྱ་བ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བྱས་གྲལ་དུ་འཁོད་པར། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སྤྱོད་གསལ་འདེབས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དེ་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འདི་ཉིད་ངེས་པའི་དོན་དུ་གཟོད་མ་ནས་འཕགས་བཞིའི་སྐྱེད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་ངོ་བོར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་སུ་ཟིན་ཀྱང་། དྲང་དོན་ཐུན་མོང་པའི་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར། སྔོན་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཤིག་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་འོད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྔ་སྒྲའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱལ་པོའི་བུ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏེ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པ་གཡར་དམ་དུ་བཞེས་པ་ལྟར། ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་སྔ་དྲོ་དང་ཕྱི་དྲོའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟོང་རེ་འཇིག་རྟེན་པའི་སེམས་ལས་བསྒྲལ་བ་ཏེ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པར་མཛད་པས་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཞེས་མཚན་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་གདུང་བ་མཐའ་དག་སེལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་སྤྱན་སྔར་ཕྱོགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེར་འཚེ་མཐའ་དག་ལས་སྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པར་དམ་བཅས། །སླར་ཡང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བའི་གྲོགས་མཛད་པ་སོགས་རྣམ་པར་ཐར་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྐལ་པ་བཟང་བོ་འདི་ཉིད་ལ། རྫོགས་ལྡན་གྱི་དུས་སུ་འཕགས་ཡུལ་གྲུ་འཛིན་གྱི་རི་བོར་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་སྒྲོལ་མའི་སྔགས་རྒྱུད་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱ་པ་གསུངས། དེ་ནས་སུམ་ལྡན་དང་། ཉིས་ལྡན་དང་། རྩོད་ལྡན་གྱི་དུས་རྣམས་སུ་གདུལ་བྱ་སོ་སོའི་དབང་པོ་དང་མཐུན་པར་རྒྱུད་འབྲིང་པོ་དང་། བསྡུས་པ་སོགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པས་སྒྲོལ་མའི་སྔགས་རིག་གྲུབ་པ་མཐའ་ཡས་པ་བྱོན་ཞིང་ཐུན་མོང་དུ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་གི་ཚོགས་ཞི་བ་དང་། འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་ཐོབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བརྙེས་པ་སོགས་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་ངོ་མཚར་ཅན་བསམ་ལས་འདས་པ་བྱུང་སྟེ། མདོར་ན་འཕགས་མ་འདི་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་ལྷག་པའི་ལྷ་གཞན་ལས་བྱིན་རླབས་ཆེས་ཆེར་མྱུར་བས་ན། །འཕགས་བོད་དུ་བྱོན་པའི་མཁས་གྲུབ་ཕལ་མོ་ཆེས་ཐུགས་དམ་དུ་མཛད་ཅིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཀྱང་མཐའ་ཡས་པར་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ཞེས་མཚན་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་བོད་ཡུལ་དུ་འབྱོན་པར་དགོངས་པའི་དུས་སུ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བསྐོར་བ་ལ་བྱོན་ནས། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟོད་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་ཅིང་བསྐོར་བ་མཛད་པས། རྗེ་བཙུན་མས་དངོས་སུ་ཞལ་བསྟན་ཏེ་བོད་དུ་བཞུད་ཅིག་པར་ལུང་བསྟན། བོད་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་པར་ཡོད་པས་བསྟོད་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པོ་འདི་ལ་ཡི་དམ་དུ་གྱིས་ཤིག་དང་། ཐུགས་དམ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་གིས་གསུངས་ནས། ཤློ་ཀ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ལས་ཚོགས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དང་སྦྱར་བ་འདི་གནང་། ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་འཕགས་མ་ཉིད་ཀྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་སྩལ་བར་མཛད་པ་ནས་བཟུང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ། བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པ་ལས་བྱོན་པའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ། ཐོག་མར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་འམ་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་བ་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ནི་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །བརྩེ་ཆེན་ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱིས། །མ་ལུས་རྗེས་གནང་སྩལ་དུ་གསོལ། རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས་པ་ལྟར་བཞུགས་པར་མོས་པ་བྱས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་གྱི་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་བགྱི་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སོགས། སླར་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་གྱིས། །བདག་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་སྩོལ། །ཞེས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། སྐུའི་རྗེས་གནང་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་གུས་འདུད་མཛད་པས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །དེ་དག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་ཏེ་ལུས་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་གྱུར། དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ཏེ་སློབ་དཔོན་གྱིས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བ་སོགས། ཞེས་བརྗོད་པས་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལྟ་བུར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་གང་དུ་གནས་པའི་གོ་སར་པྃ་ལས་པདྨ་དང་། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཏཱྃ་ལྗང་གུ་སོགས་ནས། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྗེ་བཙུན་མའི་སྐུའི་རྣམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཿཨཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྤོས་རོལ་བྱ། དེས་སྐུའི་རྗེས་གནང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ལུས་རྗེ་བཙུན་མའི་སྐུར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །གསུང་གི་རྗེས་གནང་གི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། ཞལ་ནས་ཐོན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཏཱྃ་ལྗང་གུའི་མཐར་འཁོད་པའི་མོས་པས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་སོགས། སླར་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ་དྲིན་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་སྩལ་ལགས་ཀྱིས། །བདག་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་མེ་ཏོག་གི་ཚོགས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སོ་སོའི་སྐུ་ལུས་ལ་གཏོར་བས་སྙིང་གའི་སྔགས་ཕྲེང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་ཅིང་ནུས་ལྡན་དུ་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་བྱིན་རླབས་ནི། །འདི་ལ་འགོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསུང་གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་ཅིང་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གཏོར། སླར་ཡང་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་གཟུང་ཞིང་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་དམ་བཅའ་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས། དུས་ད་ནས་བཟུང་སྟེ། ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷར་གཟུང་བར་བགྱིའོ། །དེས་གསུང་གི་རྗེས་གནང་ཐོབ། ངག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ངག་སྔགས་བཟླ་བ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་སླད་དུ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་འདྲའི་སྐུ་མཐེབ་སོར་གྱི་ཚད་ཙམ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས། བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་འབྲལ་མེད་དུ་བཞུགས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་རྗེ་བཙུན་མའི་ཐུགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ནས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་འཇོག་པར་ཞུ། དེས་ཐུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །ཐུགས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་རྗེ་བཙུན་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་དེ་ཉིད་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་རེ་ཐོགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་། སྔགས་ཀྱི་མཐར་ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་སོགས་ནས་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན། ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་དང་། སྤྲོ་ན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་། གང་ལྟར་ཡང་། སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གཏོར། དེས་རྗེས་གནང་གི་དངོས་གཞི་གྲུབ་ནས། རྒྱབ་བརྟེན་ཡིག་རྙིང་གི་ལུང་བཀླག །མཇུག་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ་། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། མཆོད་པ་ཁ་གསོས་བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབ། མཆོད་བསྟོད། གསོལ་བ་གདབ། ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་གསོལ། བཛྲ་མུཿས་ཚོམ་བུའི་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྟིམ། རང་གི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་སོགས་ཀྱིས་གནས་གསུམ་བསྲུང་། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས་ཞེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱའོ། །རྗེས་གནང་ཕྱི་མ་རྣམས་སོ་སོར་བྱེད་ན། མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་སྐབས་དང་སྦྱར། གཞན་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱི་ཆིངས་གོང་དུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་བྱ། སྦྲེལ་ཏེ་བྱེད་ན། རྗེས་གནང་སྔ་མའི་དངོས་གཞི་ལུང་བཅས་གྲུབ་ནས། སློབ་མ་རྣམས་དེ་ཉིད་དུ་གནས་པས་སྒྲོལ་བསྟོད་སོགས་འདོན་དུ་བཅུག །སློབ་དཔོན་གྱིས་རྗེས་ཆོག་གྲུབ་ནས། ཚོམ་བུ་དང་མཆོད་གཏོར་ཁ་གསོ། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་དང་སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རྗེས་གནང་ཕྱི་མའི་བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་འོག་ནས་འབྱུང་པའི་སོ་སོའི་མངོན་རྟོགས་ལ་གོང་གི་ཆིངས་སྦྱར་བས་མདོར་བསྡུས་སུ་བསྒྲུབ། རྗེས་གནང་གི་སྐབས། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་འདེབས་མདོར་བསྡུས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། དེ་ལ་འདིར་ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་དངོས་སུ་གནང་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷ་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲོལ་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་གནང་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ། ཐོག་མར་བགེགས་ཀྱི་འཚེ་བ་ཞི་ཞིང་། ལོག་འདྲེན་རྣམས་དབང་དུ་བྱ་བའི་སླད་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོའི་རྗེས་གནང་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཐུན་མོང་གི་གསོལ་འདེབས་དང་རྒྱུན་བཤགས་མ་བྱུང་ཀྱང་ཆོག །བཟླས་ལུང་མ་གཏོགས་རྗེས་ཟློས་གཞན་ཚར་རེ་དང་། བརྟན་བྱེད་ཀྱི་བུམ་དབང་གི་སྐབས་སྔགས་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ཁོ་ནས་འཐུས། བུམ་དབང་སོ་སོར་མ་གྲུབ་ན་རྗེས་མ་ཁོ་ནར་བགྱིས་པས་ཀྱང་རུང་། རྗེས་གནང་ཐ་མའི་མཇུག་ཏུ་དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་མན་རྒྱས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པར་བྱས་ནས། ལས་ཀྱི་ལྷ་རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་སོ་སོའི་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་བརྗོད་པར་བྱ་སྟེ། དང་པོ་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་ཞིག་བགེགས་ཀྱི་འཚེ་བ་ཞི་བ་དང་། ལོག་འདྲེན་རྣམས་དབང་དུ་བྱ་བར་འདོད་པས། མྱུར་ཞིང་དཔའ་བའི་སྒྲོལ་མ་སྒོམ་པ་ནི། ཏཱྃ་དམར་པོ་ལས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། ཞི་ཞིང་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་དབང་དུ་སྡུད་པའི་བུམ་པ་དམར་པོ་དང་། གཡོན་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཝཱ་དབང་དུ་ཤཾ་ཀུ་མཛོད་ཅིག་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་གོ །གཉིས་པ་ནད་གདོན་དང་བགེགས་ཞི་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དཀར་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཞི་བ་ཆེན་མོ་སྐུ་མདོག་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་ཞིང་ཞི་བའི་ཉམས་ཅན། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་ཞི་བའི་བུམ་པ་དཀར་པོ་དང་། གཡོན་སྐྱབས་སྦྱིན་སོགས་འདྲ། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཞི་བར་མཛོད་ཅིག ཤཱིནྟཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་སེར་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་གསེར་མདོག་ཅན་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་རྒྱས་པའི་བུམ་པ་སེར་པོ་དང་གཡོན་སོགས་འདྲ། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་པུཥྟིཾ་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་གསེར་སྔོ་སོགས། བཞི་པ་ཚེ་སྒྲུབ་པར་འདོད་ན། ཏཱྃ་སེར་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སེར་མོ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་ཚེའི་བུམ་པ་སེར་པོ་དང་། སྔགས། །ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཚེ་དང་ཨཱ་ཡུ་རྫྙཱ་ན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག །པུཥྟིཾ་ཀ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སོགས། ལྔ་པ་བུད་མེད་འགུགས་པར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དམར་པོ་ལས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོགས་མ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་བཞད་ཅིང་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་ཡིད་འཕྲོག་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཆེ་གེ་མོ་ཨཱ་ཀཪྵ་ཡ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དམིགས་བསལ་ལ་མིང་སྤེལ་བར་གསུངས། སྤྱིར་བཏང་ལ། ཐམས་ཅད་སརྦ་སྟྲཱི་བུད་མེད་ཀཪྵ་ཡ་དགུག་ཅིང་། ཧྲཱིཿའཕྲོག་པའི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྦྱར་བས་རུང་ངོ་། །བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་རེ་སོགས། དྲུག་པ་འབྱུང་པོ་འདུལ་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དམར་ནག་ལས་སྒྲོལ་མ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་འབྱུང་པོ་དང་རོ་ལངས་མྱོས་པར་བྱེད་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་དགྲ་བོ། སྐྲོད་པའི་ཆེད་དུ། ཤ་ཏྲཱུན་ཨུཙྪ་ཊ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་སོགས། བདུན་པ་གཞན་གྱི་རིག་སྔགས་ཟློག་པར་འདོད་ན། ཏཱྃ་ནག་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་གཞན་འཇོམས་མ་སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་རིག་སྔགས་ཟློག་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་རྦོད་ཟོར་སརྦ་ཟློག་བྷྱོ་སྭཱ་ཧཱ། འདིའི་སྤེལ་ཚིག་གཞན་སརྦ་གཞན་གྱི་རིག་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཟློག་པའི་བིདྱཱ་ཨ་པ་ར་ཝ་ར་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྣང་། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ཏྲཾཊ་ཅེས་སོགས། བརྒྱད་པ་དགྲ་བོ་གསོད་པར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དམར་ནག་ལས་སྒྲོལ་མ་བདུད་དགྲ་འཇོམས་མ་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་ཁྲོ་གཉེར་དང་ལྡན་པ། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་བདུད་དགྲ་འཇོམས་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཆེ་གེ་མོ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་སམ། སྤྱིར་བཏང་ལ། བདུད་དང་དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་སོད་ཅིག །སརྦ་མཱ་ར་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊྲ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྦྱར། །བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེས་འཇིགས་པ་སོགས། དགུ་པ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྲུང་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དཀར་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཆེ་གེ་མོ་ལ་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་སམ། སྤེལ་ཚིག་ལེགས་སྦྱར་དུ་བྱེད་ན། མཱཾ་ཨུ་བདག་ལ་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲུང་སྲུངས་པ་ཀྲ་མ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས། བཅུ་པ་བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་འདུལ་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དམར་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་སྡུད་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་སྒེག་ཅིང་བཞད་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་བདུད་འཇོམས་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་བདུད་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འཇོམས་པའི། མཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། །བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་སོགས། བཅུ་གཅིག་པ་དབུལ་བ་སེལ་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དམར་སེར་ལས་སྒྲོལ་མ་ཕོངས་པ་སེལ་མ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་ཕོངས་པ་སྐྱོབ་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བ་ནོར་འཛིན་པའི་སུ་དྷཱ་རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་སོགས། བཅུ་གཉིས་པ་བཀྲ་ཤིས་པར་འདོད་ན། ཏཱྃ་སེར་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཐམས་ཅད་འབྱིན་མ་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་བཀྲ་ཤིས་པ་སྦྱིན་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མངྒ་ལཾ་བཀྲ་ཤིས་པར་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་སོགས། བཅུ་གསུམ་པ་བགེགས་དང་བར་ཆད་སྲུང་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དམར་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་མེ་ལྟར་འབར་མ་ཅུང་ཟད་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་བར་ཆད་སྲུང་བའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བྷ་ཡ་འཇིགས་པ་ཐལ་བར་མཛོད་ཅིག །བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་སོགས། བཅུ་བཞི་པ་བགེགས་ལ་སྣུན་པར་འདོད་ན། ཏཱྃ་ནག་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཁྲོ་གཉེར་ཅན་སྐུ་མདོག་ནག་མོ་ཁྲོ་གཉེར་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་བགེགས་ལ་སྣུན་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བཛྲ་མ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ཆེན་པོས་ཐལ་བར་མཛོད་ཅིག་ཧཱ་བཱ་ད་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་སོགས། བཅོ་ལྔ་པ་སྡིག་པ་ཞི་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དཀར་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཞི་བ་ཆེན་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཤིན་ཏུ་ཞི་བའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་པ་པཾ་པྲ་ཤཱ་མ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་སོགས། བཅུ་དྲུག་པ་ཤེས་རབ་འཕེལ་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དམར་པོ་ལས་རིག་པ་ཧཱུྃ་ལས་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་རིག་སྔགས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཆོས་རྣམས་སོ་སོར་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་སརྦ་དྷརྨཱཿཔྲ་ཏི་པ་རི་ཤོ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་སོགས། བཅུ་བདུན་པ་བདུད་དང་བར་ཆད་ཞི་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དམར་སེར་ལས་སྒྲོལ་མ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གཡོ་བ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་གཞན་གྱི་རིག་སྔགས་གནོན་པའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཐམས་ཅད་གནོན་པའི་སྒྲོལ་མ་སྟམྦྷ་ནི་ཏཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནི་སོགས། བཅོ་བརྒྱད་པ་ཀླུའི་ཚོགས་ཀྱི་དུག་ཞི་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དཀར་པོ་ལས་སྒྲོལ་མ་དུག་སེལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་དུག་སེལ་བའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ནཱ་ག་བི་ཥ་ཀླུའི་དུག་ཞི་བར་མཛོད་ཅིག །ཤྲཱིནྟཱཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་སོགས། བཅུ་དགུ་པ་རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དཀར་པོ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མོ་གྲོལ་བར་བྱེད་པའི་ཙ་ན་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་སོགས། ཉི་ཤུ་པ་རིམས་ནད་སྲུང་ཞིང་ཞི་བར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དམར་སེར་ལས་རིམས་ནད་སེལ་བའི་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་ཞི་བའི་ཉམས་ཅན། གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་རིམས་ནད་སེལ་བའི་བུམ་པ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བི་ས་རྣམ་པར་སེལ་བའི་ར་ཏ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་སོགས། ཉེར་གཅིག་པ་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འདོད་ན། ཏཱྃ་དཀར་པོ་ལས་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པའི་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཞི་ཞིང་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་འཇོ་བའི་བུམ་པ་བཟང་པོ་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི། སིདྡྷི་སཱ་དྷ་ནཾ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པ་ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་སོགས་སོ། །འདི་རྣམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་དང་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཡི་གེ་བཅུ་པར་ཡིག་ཆ་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་སྣང་ཞིང་། སྤེལ་ཚིག་ཅུང་ཟད་འདྲ་མིན་འབྱུང་ནའང་། འདིར་རང་གི་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་རྒྱུན་ཉིད་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་བཀོད་པའོ། །དེ་ལྟར་སེང་ལྡེང་ནགས་སྒྲོལ་རྣམ་འགྱུར་ཉེར་གཅིག་བཅས་སོ་སོར་རྗེས་གནང་བྱ་བ་འདི་ནི་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་པ་ཡིན་ལ། འབྲིང་དུ་དབུས་སུ་སེང་ལྡེང་ནགས་སྒྲོལ་དང་། མཐའ་སྐོར་དུ་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་རྣམས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ་ཞལ་ཕྱག་སོ་སོར་གསལ་བཏབ་ཅིང་ཡན་ལག་བཞི་རྫོགས་སུ་བསྒྲུབ། སྔགས་ཚང་བར་བཟླ། མདུན་བུམ་ཡང་དེའི་རིགས་འགྲེ་སྦྱར་ཏེ་བསྒྲུབ། སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་སྐབས་གཞན་འདྲ་བ་ལ། སྐུའི་རྗེས་གནང་ལ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱེད་བསྟིམ་དང་། གསུང་བཟླས་ལུང་སོ་སོར་བྱ། ཐུགས་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལས་རིགས་འདྲ་བསྟིམ་པ་སོགས་ཁྱད་པར་ཕྲ་མོ་རྣམས་མ་འཁྲུལ་པར་སྦྱར་བས་འགྲུབ་ཅིང་། བསྡུས་པ་གཙོ་མོའི་ཞལ་ཕྱག་རྒྱས་པར་གསལ་བཏབ་ཅིང་། འཁོར་རྣམས་མོས་བསྐྱེད་དང་། སྔགས་ཡི་གེ་བཅུ་པ་ཁོ་ནས་བྱ་བ་སྟེ་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞར་བྱུང་དུས་དང་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དང་པོ་དུས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་གཉིས། རྩ་བའི་བསྙེན་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་དང་། ལས་སྦྱོར་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་གྱི་དངོས་གཞི་དང་། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་དབེན་པར་འདི་ཉིད་ཀྱི་བྲིས་སྐུ་ཡོད་ན་དགྲམ་པའི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་བཤམ། མཚམས་དམ་པར་བཅད་ལ་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པས་སིང་ལྡེང་ནགས་སྒྲོལ་གྱི་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་བཏབ། ཐུན་གསུམ་མམ་བཞིའི་རིམ་པས་ཡི་གེ་བཅུ་བའི་བཟླས་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་ཁ་སྐོང་བཅས་འགྲོ་བར་བྱ། སྔ་ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་གཏོར་མ་འབུལ་ན། ཐུན་མགོར་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་དང་། ཐུན་མཐར་གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རྗེ་བཙུན་སེང་ལྡེང་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ལ་འཁོར་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་དང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་པ་རྟེན་ཡོད་ན་དེ་ཉིད་དང་། མེད་ན་གཏོར་མའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ལྟར་མཆོད་བསྟོད་བསྡུས་པའམ། ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚང་བས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་གསོལ། རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་། མེད་ན་བཛྲ་མུཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ། གནས་གསུམ་བསྲུང་། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བཅས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་བསྟོད་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ལ་བསྟོད་པ་ལན་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཅི་འགྲུབ་བྱ། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་བསྙེན་པའི་སྐབས་འདིར་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཁྲིའམ། སྟོང་ཕྲག་ལ་ཉུང་མཐའ་བྱས་པ་འགྲོ་བར་བྱ་ཞིང་། སྐབས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་མཎྜལ་བཞི་པའི་མཆོད་པ་སོགས་གྲུབ་ཀྱང་ལེགས། སྤྱིར་ཡིག་རྙིང་གི་དགོངས་པ་བསྟོད་སྒྲུབ་ཁོ་ནར་སྣང་ནའང་། ལས་སྦྱོར་གྱི་བསྙེན་པའི་སྔོན་ཏུ་ཡི་གེ་བཅུ་པའི་བསྙེན་པ་འགྲོ་དགོས་པར་མན་ངག་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པས་འདིར་དེའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་བསྟོད་སྒྲུབ་གཙོ་བོར་བྱེད་ན། ཐུན་གྱི་དངོས་གཞིར་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བསྟོད་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་གྲངས་བཟུང་སྟེ་འབུམ་ཕྲག་སོགས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་གདོན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལས་སྦྱོར་གྱི་བསྙེན་པ་དང་བསྟོད་སྒྲུབ་སྦྲེལ་ཏེ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ། དང་པོ་རྗེ་བཙུན་མྱུར་མ་དཔའ་མོའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་བརྟེན་ནས་བགེགས་ཀྱི་འཚེ་བ་ཞི་ཞིང་། ལོག་འདྲེན་རྣམས་དབང་དུ་བྱ་བ་ནི། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སེང་ལྡེང་ནགས་སྒྲོལ་གྱི་སྒོམ་བཟླས་དཀྱུས་ལྟར་རམ། སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བཏབ་ལ་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་བྱ། དེ་ནས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་སོགས་ཀྱིས་སྟོང་བར་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་སྐད་ཅིག་གིས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། ཞི་ཞིང་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་མཐིལ་ན་དབང་དུ་སྡུད་པའི་བུམ་པ་དམར་པོ་དང་། གཡོན་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་པའི་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པར་གྱུར། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང་སོགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཕུལ་ནས། མདུན་གྱི་རྗེ་བཙུན་མའི་ཐུགས་ཀ་དང་། ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཟླ་བ་ལ་ཏཱྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་ཏཱྃ་ཡིག་དང་སྔགས་ཕྲེང་ལྷ་མོ་སོ་སོའི་སྐུ་མདོག་དང་མཐུན་པར་བསྒོམ། བས་བསྐོར་བ་ལས་གསོལ་བཏབ་དང་བཟླས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། གང་དབང་དུ་བསྡུ་བྱའི་དགྲ་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ལྕགས་ཀྱུས་དགུག །ཞགས་པས་བཅིངས་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀྱི་རྐང་པའི་དྲུང་དུ་མགོ་བོས་བཏུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ་ལ། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་དམར་པོའི་ཚོགས་སྤྲོས་པས་དེ་དག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་དང་མ་གུས་པའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། །བདག་ཉིད་ལ་ཡིད་ཤིན་ཏུ་གུས་ཤིང་ཆགས་པས་དབང་དུ་བྱུང་བར་བསམས་ལ། ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་སོགས་བསྟོད་པ་ཤློ་ཀ་གཅིག་དང་། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླ། དེ་ཡང་བསྟོད་པ་དང་སྔགས་སྤེལ་བའམ། ཐུན་གྱི་ཐོག་མཐར་བསྟོད་པ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་ནུས་དང་། དངོས་གཞི་བཟླས་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ཀྱང་རུང་ངོ་། །ཐུན་བསྡུ་བ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མདུན་གྱི་ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་། བདག་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། མཐར་རྗེ་བཙུན་མ་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པས། རང་རྗེ་བཙུན་མར་གསལ་བའང་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཡལ་བ་བཞིན་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་གཞག །དེ་ལས་ལྡང་བ་ན། བདག་གི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་འདི་ཡིས་ནི། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་གོ །དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་ཐུན་གསུམ་མམ་བཞིར་བསྒོམས་ལ་ལས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་མཐོང་བའམ། སྤྱིར་བཏང་དུ་བཟླས་པ་འབུམ་ཕྲག་སོགས་བྱའོ། །ལྷག་མ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་དང་བཟླས་པ་རྗེས་གནང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ལ། གོང་འོག་གི་ཆིངས་རྣམས་འདི་བཞིན་སྦྱར་ལ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་དོན་འགྲུབ་ཅིང་། བཟླས་དམིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ནི། གཉིས་པ་སྒྲོལ་མ་ཞི་བ་ཆེན་མོ་ལ། ཐུགས་ཀ་དང་བུམ་ནང་གི་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་བྱུང་། རང་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། ལུས་དག་པའི་ཤེལ་ལྟར་གྱུར་པར་བསམ། དེ་བཞིན་དུ། གསུམ་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་སེར་པོ་འཕྲོས། རང་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཕོག །དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འོད་ཟེར་གྱི་སྣེ་ལས་རྗེ་བཙུན་མའི་སྐུ། བདུད་རྩི་སེར་པོས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐོགས་པ་སྤྲོས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་གནས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་གསེར་ཞུན་མའི་མདོག་ལྟ་བུར་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་བསམ། བཞི་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུར་འཕྲོས། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་བསྐུག་སྟེ་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཐིམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མའི་སྐུ་དང་ཕྱག་གི་བུམ་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་། རང་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ། ལྔ་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། བསྒྲུབ་བྱའི་མགྲིན་པ་ནས་ཞགས་པས་བཅིངས། སྐྱེ་གནས་ལྕགས་ཀྱུས་ཕུག །ཡན་ལག་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས། བདག་ཉིད་ལ་གུས་ཤིང་ཆགས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་རང་དབང་མེད་པར་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམ། དྲུག་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་དམར་ནག་མེ་ལྕེ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས། འབྱུང་པོའི་གཙོ་བོ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་སོགས་ལ་ཕོག་པས་དེ་དག་གི་གདུག་པའི་སེམས་ཞི་ཞིང་བདག་གི་བྲན་དུ་གྱུར། ཞི་བས་འདུལ་བར་མ་ནུས་པ་རྣམས་རླུང་གི་ཤུགས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བསྐྲད་པར་བསམ། བདུན་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་མེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་འཁྲུགས་ཤིང་འཕྲོས། ཕ་རོལ་གྱི་བྱད་ཕུར་སོགས་རིག་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་སྲུང་བའི་གུར་དུ་གྱུར་པར་བསམ། བརྒྱད་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་མེ་དང་མཚོན་ཆ་ཁྲོ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། དགྲ་བོའི་སྙིང་དཀར་ནག་མཚམས་སུ་སྲོག་གི་ངོ་བོ་མར་མེ་ལྟར་གནས་པ་ནག་ཐུམ་གྱིས་བསད་གཟུགས་ཕུང་བཅོམ་ལྷག་མེད་དུ་རོལ་པར་བསམ། དགུ་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་དང་། སྐུའི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས་པས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྲུང་བའི་ལས་མཛད། སླར་ཡང་སྔགས་ཕྲེང་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས་པས་གནོད་པའི་ས་བོན་མཐའ་དག་ཞི་བར་བསམ། བཅུ་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་མཆིན་ཁའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། བདུད་དང་དགྲ་བོ་སོགས་ཀྱི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་སྦྱངས་བདག་ཉིད་ལ་གུས་ཤིང་དབང་དུ་གྱུར་པར་བསམ། བཅུ་གཅིག་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་བསྡུས་ཏེ་རང་གི་ཡུལ་ཁྱིམ་རྣམས་གང་ཕྱག་གི་བུམ་པ་ལས་ཀྱང་འདོད་དགུའི་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་པར་བསམ། བཅུ་གཉིས་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་སེར་པོ་འཕྲོས། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་བར་བསམ། བཅུ་གསུམ་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། བདག་དང་བསྲུང་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང་ཆེན་པོར་གྱུར་པས་བགེགས་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་བར་བསམ། བཅུ་བཞི་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་དྲག་ཅིང་རྩུབ་པ་མཚོན་ཆ་དང་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། གདོན་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་བསམ། བཅོ་ལྔ་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་ལྷ་མོ་དཀར་མོ་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། བདག་ཉིད་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་གནས་པ་ལ་ཁྲུས་མཛད་པས་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། ལུས་དག་པའི་ཤེལ་ལྟར་གྱུར་པར་བསམ། །བཅུ་དྲུག་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདངས་ལྟ་བུ་འཕྲོས། གསང་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་ཀྱི་ནུས་མཐུ་དང་། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བདག་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་མ་རིག་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་བསལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་བསམ། བཅུ་བདུན་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས། བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བཅིངས། དེ་དག་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་རིག་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཕུར་བུས་བཏབ་ས་རིམ་པ་དགུའི་འོག་ཏུ་དོར། རྡོ་རྗེའི་རི་རབ་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་མནན་པར་བསམ། བཅོ་བརྒྱད་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་དང་བདུད་རྩི་དཀར་པོ་བསིལ་བའི་རེག་བྱ་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། རང་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ཀླུའི་དུག་དང་ས་བདག་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་སྡིག་སྦྲུལ་སྦལ་ལྕོང་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་དབང་པོའི་སྒོ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཕྱིར་ཐོན། ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བས་ཁྱབ་ཅིང་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམ། བཅུ་དགུ་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོའི་ཚོགས་འཕྲོས། ཕན་ཚུན་རྩོད་པ་ལ་རེག་པས་སོ་སོའི་སྡང་སེམས་ཞི་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར། རྨི་ལམ་ངན་པ་གང་རྨིས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་རེག་པས་ངན་པའི་འབྲས་བུ་འབྱིན་པ་ཞི་ཞིང་དགེ་བའི་མཚན་མར་གྱུར་པར་བསམ། ཉི་ཤུ་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་སྒྲོལ་མ་ཞི་བའི་སྐུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པའི་སྐུའི་ཆ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་ནད་བདག་དང་རིམས་བདག་རྣམས་ཞི་ཞིང་ཚིམས་པར་བྱས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་སྦྱངས། སླར་ཡང་དྲག་པོའི་སྐུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་ཞི་བས་མ་དུལ་བའི་རིགས་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བསྐྲད་ཅིང་སྲུང་བའི་ལས་མཛད་པར་བསམ། ཉེར་གཅིག་པ་ལ་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་སེར་དམར་མཐིང་གི་ཚོགས་འཕྲོས་པས། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་གང་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་བསམ་མོ། །གཉིས་པ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ། སྲོད་དང་ཐོ་རངས་སོགས་དུས་གང་ཡང་རུང་བར། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་སོགས་སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཡིད་འཕྲོག་མཆོད་སྤྲིན་དབུས། །དྲི་མེད་ཆུ་སྐྱེས་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྟེང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ། །བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་རྗེ་བཙུན་མ། །སྐུ་མདོག་ལྗང་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། །ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་ཉམས་འགྱུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་ལེགས་པར་བརྐྱངས་པ་ཡིས། །གང་འདུལ་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་ཡིད་བཞིན་སྐོང་། །གཡོན་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་སྐྱབས་སྦྱིན་རྒྱས། །ཨུཏྤལ་བསྣམས་པས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་ཀུན་འཕྲོག །སྣ་ཚོགས་དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །ཞབས་གཉིས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་རོལ་པས་བཞུགས། །རིགས་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དབུར་བརྒྱན་ཅིང་། །མཐའ་སྐོར་ཕྲིན་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་དང་། །བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ཀུན། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བའི་སླད། །དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་སུམ་བཞུགས་པར་གྱུར། །ཅེས་ངག་ཏུ་བརྗོད་པའམ་ཡིད་ཀྱིས་གསལ་བཏབ། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དངོས་སུ་བྱ་བའམ་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་དབུལ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་བདག་གི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་སྙམ་པའི་དད་མོས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གསུམ་མམ་བདུན་ནམ། ཉེར་གཅིག་སོགས་བཏོན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། ཚོགས་ཞིང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་། རང་གི་སྤྱི་བོར་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །མགྲིན་པར་ཐིམ་པས་ངག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །སྙིང་གར་ཐིམ་པས་ཡིད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །མངོན་ཞེན་དང་ཆགས་ཞེན་གྱི་བག་ཆགས་སྦྱངས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཞུགས། རྗེ་བཙུན་མའི་གསང་བ་གསུམ་དང་། རང་གི་སྒོ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་ཙམ་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་སྟོང་ཉིད་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་ཟུང་དུ་འཇུག་པར་ཤེས་པས་དམིགས་པའི་བརྟན་གོམས་ལ་བསླབ། མཐར་ལྷ་མོ་ལ་གུས་སོགས་ཕན་ཡོན་ཀྱང་དོན་དྲན་བཞིན་པའི་ངང་ནས་བརྗོད་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། གཏང་རག་གི་ཚུལ་དུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ། ཐུགས་རྒྱུད་སྐུལ་བར་དམིགས་ཏེ་བཟླས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ། རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སོགས་ཀྱིས་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། དེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་དབུས་ཀྱི་རྗེ་བཙུན་མ་ལ་ཐིམ། དེ་ཉིད་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་མར་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པས། རང་གི་ལུས་འཇའ་ཚོན་ཡལ་བ་ལྟར་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ། ལུས་སེམས་ཁོང་གློད་དེ། གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་དར་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ལས་ལྡང་བ་ན། བདག་གི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་འདི་ཡིས་ནི། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་རྣམས། །མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་འགོད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དུས་དང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའམ། བསྟོད་པ་ཙམ་ཆག་མེད་དུ་བགྱིས་པས་ཀྱང་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་ངེས་པའོ། །རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་རྗེ་བཙུན་མའི། །སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན༷་ང༷ག་དང་བཅས་པ། །གསལ་བར་ཕྱེ་བའི་ལེགས་བྱས་དཔག་བསམ་གྱིས། །ས་གསུམ་ཕ༷ན་བདེ༷འི་འདོ༷ད་རྒུ་འཇོ༷་གྱུར་ཅིག། །།ཅེས་པའང་མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོའི་གསུང་རྒྱུན་རྩ་བའི་ཡིག་རྙིང་དང་། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཆིངས། རྗེ་མཆོག་ལེགས་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་སོགས་ལ་གཞི་བྱས། མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རང་འདྲའི་བློ་དམན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

jo lugs sgrol ma nyer gcig gi sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa phan bde'i zla 'od/ @#/_/jo bo lugs kyi sgrol ma nyer gcig gi sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa phan bde'i 'dod 'jo zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru AR+YA tA rA yai/__dran pas gdung sel rje btsun sgrolaX maX la/__/btud nas gang de rnam 'gyur nyeraX gciXg bcas/__/sgrub dang rjeXs gnang nor bu'i sprin chen gyis/__/skal bzang phaXn bdeX'i 'doXd pa 'joX bar bya/__/de la thog mar thams cad kyi gzhi'am rtsa ba lta bur gyur pa bcom ldan 'das ma seng ldeng nags kyi sgrol ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni gnas dben par stegs bu'i dbus su many+dzi'i khar maN+Da lar dri bzang gi thig le byas par tshom bu gcig bkod/__de'i mdun du gtor ma dkar zlum dang /__chu gnyis sngon 'gro'i nyer spyod/__slob dpon gyi mdun du rnam bum bcud ldan/__rdo rje dril bu/__me tog gi snod/__gzhan yang maN+Dal sogs 'og tu dgos pa'i yo byad rnams dang /__rjes gnang mang po sbrel nas byed na de'i grangs dang mnyam pa'i gtor ma dang zhal zas sogs logs su sta gon bya'o/__/gnyis pa la gnyis/__slob dpon gyi bya ba dang /__slob ma la bya ba'o/__/dang po la gsum/__bdag bskyed/__mdun bskyed/__bum pa sgrub pa'o/__/dang po ni/__thog mar mchod pa rnams/__oM a mr-i te hU~M pha?T kyis bsang /__swa b+hA bas sbyang /__stong pa'i ngang las oM las byung ba'i rin po che las grub pa'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du oM 'od du zhu ba las byung ba'i lha rdzas las grub pa'i mchod yon sogs nas/__rol mo rnams dwangs shing thogs pa med pa nam mkha'i mtha' klas par gyur/__so so'i phyag rgya dang bcas/__oM badz+ra ar+g+haM AHhU~M nas/__shap+da'i bar dang d+harmA ra Ni ta lan gsum brjod la rol mo dang bcas byin dbab/__de nas/__sangs rgyas chos dang sogs skyabs sems ci nus dang /__rang skad cig gis rje btsun mar gsal ba'i snying gar zla ba la tA~M/__de las 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas 'phags ma sgrol ma la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba oM badz+ra sa mA dzaHsa tshogs zhing spyan drang /__na mo gu ru b+h+yaH__na ma AR+YA tA rA sa pa ri wA re b+h+yaHzhes pas phyag bya/__oM gu ru AR+YA tA rA sa pa ri wA rA ar+g+haM nas/__shab+da'i bar gyis mchod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi sogs lan gsum kyis rgyun bshags bya/__sems can thams cad bde ba dang sogs tshad med bzhi bsgom/__badz+ra muHsa tshogs zhing rang bzhin gyi gnas su gshegs par bsam/__oM swa b+hA ba shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+ha shud+d+ho \u0f85haM/__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang a las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du rang sems tA~M ljang gu/__de las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas/__tshur 'dus yongs su gyur pa las/__rje btsun seng ldeng nags kyi sgrol ma sku mdog ljang gu zhal gcig phyag gnyis ma/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na 'chi med bdud rtsis gang ba'i tshe'i bum pa bsnams pa/__g.yon pa'i mtheb srin sbyar bas me tog ut+pal sngon po'i rtsa ba thugs kar bzung ba'i 'dab ma snyan gyi thad sor kha bye ba/__zhi zhing 'dzum pa lang tsho dar la babs pa'i rnam pa can/__dar dang rin po che'i rgyan thams cad kyis brgyan pa/__zhabs g.yas cung zad brkyang zhing /__g.yon bskum pa'i rol stabs kyis bzhugs pa/__zla ba'i 'od kyi rgyab yol mnga' ba can du gyur/__de'i dpral bar oM/__mgrin par AH__thugs kar hU~M/__thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad rje btsun sgrol ma'i rnam par oM badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__gnyis su med par thim/__slar yang thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas dbang gi lha rigs lnga 'khor dang bcas pa oM badz+ra sa mA dzaH__de bzhin gshegs pa thams cad kyis bdag la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__oM sarba ta thA ga ta nas/__shri ye hU~M/__zhes gsung zhing bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur/__sku gang /__dri ma dag__/chu lhag ma yar lud pa las 'od dpag med sprul sku'i cha lugs can gyis dbur brgyan/__oM AR+YA tA rA sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tI ts+tsha swA hA nas/__shab+da'i bar gyis mchod/__lha dang lha min cod pan gyis sogs sh+lo ka gcig gis bstod/__rang gi thugs ka'i dbus su zla ba la tA~M ljang gu'i mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams gyi thugs rje byin rlabs nus mthu thams cad 'od zer gyi rnam par bsdus te sngags phreng la thim pas rgyud byin gyis brlabs par bsams la/__mchog tu oM tA re kye sgrol ma/__tut+tA re gdung ba skyob ma tu re myur ma swA hA/__gzhi tshugs/__zhes brgya rtsa sogs ci nus bzlas mthar/__bcom ldan 'das mas bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__zhes 'dod don gsol/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas gdan 'od zer gyi rnam par gyur te rang la thim par bsam/__gnyis pa mdun bskyed ni/__tshom bu la dmigs te/__a mr-i tas bsang /__swa b+hA bas sbyang /__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang a las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du tA~M ljang gu las sogs nas/__dbur brgyan zhes pa'i bar bdag bskyed ltar la/__bdag la mngon par dbang bskur ba zhes pa'i tshab tu/__'di la zhes sbyar/__mchod pa bsang sbyang byin brlabs la/__gong ltar mchod cing bstod/__gtor ma bsang sbyang /__stong pa'i ngang las rin po che las grub pa'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs pa ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M lan gsum/__oM AR+YA tA rA sa pa ri wA ra oM a kA ro sogs lan gsum gyis phul/__mchod bstod gsol ba gdab/__mdun bskyed kyi thugs ka'i dbus su zla ba la tA~M ljang gu'i mthar sngags kyi phreng bas bskor ba las 'od zer 'phro 'dus sangs rgyas kyi phrin las sgrub par bsams la bzlas pa cung zad bya'o/__/gsum pa bum pa sgrub pa ni/__bum pa bsang sbyang /__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang /__a las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du b+h+rU~M las rin po che'i bum pa yangs shing rgya che ba/__zhabs zhum pa/__lto ba ldir ba/__mgrin pa phra ba/__kha g.yel ba/__mchu 'phyang ba/__lha rdzas kyi gos kyis mgul pa bcings shing dpag bsam gyi shing gis kha brgyan pa/__nang chu dang bcud sna tshogs kyis gang ba/__mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa/__de'i dbus su pa~M las sogs nas/__dbur brgyan zhes ba'i bar mdun bskyed ltar bya/__mchod cing bstod/__rang gi snying ga nas sngags kyi phreng ba gzung thag la brten te song bas bum nang gi lha mo'i thugs kar phog pas thugs rgyud bskul te ba spu'i bu ga nas bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar bsams la bzlas pa ci nus bya/__mchod bstod gsol ba gdab/__yi ge brgya pa lan gsum brjod bzhin pas gzungs thag bsdus/__ma 'byor pa dang sogs kyi mthar/__oM AHhU~M gis dung chos kyi chu bum par blugs la/__mchod yon phul pa'i rkyen gyis bum nang gi ye shes pa gshegs/__dam tshig pa zhu ba las byung ba'i bum pa'i chu bdud rtsir gyur par bsam mo/__/gal te bum sgrub rgyas par mi nus na/__bdag mdun gyi phyag g.yas pa'i mchog sbyin las bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa gang bar bsams la sngags bzlas pas byin gyis brlab/__spyir ngag dbang chos grags kyi yig char bum dbang ma bshad pas lugs de ltar na bum sgrub mi dgos kyang /__yi ge snga ma phal cher las bshad cing /__de'i rgyun yang legs par thob pas 'dir brgyud srol gnyis 'dus su bya ba'i phyir bkod pa'o/__/gnyis pa slob ma la bya ba ni/__slob ma rnams khrus byas gral du 'khod par/__slob dpon gyis kun slong dang kun spyod gsal 'debs pa sngon du 'gro bas/__de la rje btsun sgrol ma 'di nyid nges pa'i don du gzod ma nas 'phags bzhi'i skyed yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i ngo bor mngon par byang chub pa'i ye shes brnyes su zin kyang /__drang don thun mong pa'i gdul bya'i snang ngor/__sngon thog ma med pa'i dus shig na/__'jig rten gyi khams sna tshogs 'od du de bzhin gshegs pa rnga sgra'i spyan sngar rgyal po'i bu mo ye shes zla ba zhes bya bar gyur te byang chub mchog tu thugs bskyed/__'khor ba ma stongs kyi bar du bud med kyi gzugs kyis 'gro ba'i don byed pa g.yar dam du bzhes pa ltar/__nyin re bzhin du snga dro dang phyi dro'i dus kyi tshe sems can bye ba phrag brgya stong re 'jig rten pa'i sems las bsgral ba te mi skye ba'i chos la bzod pa thob par mdzad pas 'phags ma sgrol ma zhes mtshan dran pa tsam gyis kyang srid pa dang zhi ba'i gdung ba mtha' dag sel bar byin gyis brlabs/__de nas sangs rgyas don yod grub pa'i spyan sngar phyogs bcu'i sems can thams cad nyer 'tshe mtha' dag las srung zhing skyob par dam bcas/__/slar yang 'phags pa spyan ras gzigs kyi ye shes las rnam par 'phrul pa'i tshul gyis 'gro ba sgrol ba'i grogs mdzad pa sogs rnam par thar pa bsam gyis mi khyab cing /__bye brag tu bskal pa bzang bo 'di nyid la/__rdzogs ldan gyi dus su 'phags yul gru 'dzin gyi ri bor 'jig rten dbang phyug snying rje chen pos sgrol ma'i sngags rgyud 'bum phrag brgya pa gsungs/__de nas sum ldan dang /__nyis ldan dang /__rtsod ldan gyi dus rnams su gdul bya so so'i dbang po dang mthun par rgyud 'bring po dang /__bsdus pa sogs ji snyed cig gsungs pas sgrol ma'i sngags rig grub pa mtha' yas pa byon zhing thun mong du 'jigs pa chen po brgyad dang bcu drug gi tshogs zhi ba dang /__'dod rgu'i 'byor pa yid bzhin du thob pa dang /__mthar thug phyag rgya chen po'i ye shes kyi sku brnyes pa sogs kyi gtam rgyud ngo mtshar can bsam las 'das pa byung ste/__mdor na 'phags ma 'di nyid sangs rgyas thams cad kyi phrin las gcig tu bsdus pa'i phyir lhag pa'i lha gzhan las byin rlabs ches cher myur bas na/__/'phags bod du byon pa'i mkhas grub phal mo ches thugs dam du mdzad cing dngos grub brnyes pa'i phyir sgrub thabs man ngag dang bcas pa'i bka' srol kyang mtha' yas par bzhugs pa las 'dir skabs su babs pa ni/__sangs rgyas snang ba mtha' yas kyi rnam 'phrul jo bo rje dpal ldan a ti sha zhes mtshan nyi zla ltar yongs su grags pa de nyid bod yul du 'byon par dgongs pa'i dus su rdo rje gdan du bskor ba la byon nas/__rje btsun sgrol ma la bstod pa nyi shu rtsa gcig gis bstod cing bskor ba mdzad pas/__rje btsun mas dngos su zhal bstan te bod du bzhud cig par lung bstan/__bod la khyod kyis phan thogs par yod pas bstod pa nyi shu rtsa gcig po 'di la yi dam du gyis shig dang /__thugs dam la bar chad mi 'byung gis gsungs nas/__sh+lo ka nyi shu rtsa gcig las tshogs nyi shu rtsa gcig dang sbyar ba 'di gnang /__jo bo chen pos kyang thugs nyams su bzhes pas 'phags ma nyid kyis dus rtag tu rjes su bzung zhing phrin las thams cad stsal bar mdzad pa nas bzung /__dge ba'i bshes gnyen bka' gdams pa rnams las rim par brgyud de/__bdag cag gi dpal ldan bla ma dam pa'i bar du brgyud pa bar ma chad pa las byon pa'i rjes su gnang ba bsgrub pa la/__thog mar thams cad kyi gzhi 'am rtsa ba lta bur gyur ba seng ldeng nags kyi sgrol ma'i rjes su gnang ba zab mo zhu ba'i yon du dmigs te maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__rdo rje 'dzin pa dgongs su gsol/__/bdag ni 'gro la phan don du/__/brtse chen khyod la gsol 'debs kyis/__/ma lus rjes gnang stsal du gsol/__rgyud dag par bya ba'i slad du mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i rje btsun sgrol ma la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba sprin phung gtibs pa ltar bzhugs par mos pa byas te/__de rnams kyi spyan sngar bdag gzhan gyi tshe thog ma med pa nas bsags pa'i sdig pa bshags pa la sogs pa yan lag bdun pa bgyi snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dkon mchog gsum la sogs/__slar yang thun mong ma yin pa'i gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/__/sku gsung thugs kyi slob dpon gyis/__/bdag la rje btsun sgrol ma yi/__/sku gsung thugs kyi rjes gnang stsol/__/zhes pas gsol ba btab nas/__sku'i rjes gnang gi slad du slob dpon la rje btsun sgrol ma dngos yin snyam pa'i gus 'dud mdzad pas/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__mdun bskyed kyi thugs kar phog_/de dag gi thugs ka nas 'od zer 'phros khyed rang rnams la phog pas sdig sgrib bag chags dang bcas pa sbyangs te lus 'od kyi gong bur gyur/__de nyid la dmigs te slob dpon gyis/__oM swa b+hA wa ba sogs/__zhes brjod pas snang srid 'khor 'das kyis bsdus pa'i chos thams cad 'od gsal stong nyid nam mkha'i dbyings lta bur gyur/__stong pa'i ngang las rang gang du gnas pa'i go sar pa~M las pad+ma dang /__a las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du/__khyed rang rnams kyi sems nyid rnam par mi rtog pa'i ngo bo yi ge tA~M ljang gu sogs nas/__thugs kar hU~M/__slar yang slob dpon dang mdun bskyed kyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs rgyud bskul/__de thams cad kyi thugs ka nas thugs gnyis su med pa'i ye shes kyi ngo bo rje btsun ma'i sku'i rnam pa bsam gyis mi khyab pa spyan drangs te khyed rang rnams la sib sib thim pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__sngags kyi mthar/__oM badz+ra A be sha ya aHaH__dzaHhU~M ba~M hoHzhes brjod cing spos rol bya/__des sku'i rjes gnang thob/__lus kyi sdig sgrib dag__/lus rje btsun ma'i skur bsgom pa la dbang ba yin no/__/gsung gi rjes gnang gi slad du/__slob dpon gyi thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa byung /__zhal nas thon khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs ka'i dbus su zla ba la gnas pa'i tA~M ljang gu'i mthar 'khod pa'i mos pas sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__oM tA re sogs/__slar yang slob dpon la drin lan gyi tshul du me tog 'thor ba dang bcas 'di'i rjes zlos mdzod/__bcom ldan bdag la stsal lags kyis/__/bdag la 'go bar mdzad du gsol/__slob dpon gyis kyang me tog gi tshogs sngags kyi phreng bar byin gyis brlabs te so so'i sku lus la gtor bas snying ga'i sngags phreng byang chub ma thob kyi bar du brtan cing nus ldan du byas pa'i mos pa mdzod/__bcom ldan 'das ma'i byin rlabs ni/__/'di la 'go bar mdzad du gsol/__/sngags kyi dngos grub stsal du gsol/__/brtul zhugs brtan par mdzad du gsol/__/rdo rje'i slob ma 'di rnams kyi rgyud la rje btsun sgrol ma'i gsung gsang sngags dang rig sngags kyi byin rlabs dang nus mthu thams cad 'jug cing brtan par gyur cig__/dzaHhU~M ba~M hoHzhes brjod cing me tog gtor/__slar yang byang chub bar du rje btsun sgrol ma yi dam gyi lhar gzung zhing sngags kyi dngos grub bsgrub par bgyi'o snyam pas dam bca' ba 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__slob dpon dgongs su gsol/__bdag ming 'di zhes bgyi bas/__dus da nas bzung ste/__ji srid byang chub snying po la mchis kyi bar du/__rje btsun sgrol ma yi dam gyi lhar gzung bar bgyi'o/__/des gsung gi rjes gnang thob/__ngag gi sdig sgrib dag__/ngag sngags bzla ba la dbang ba yin no/__/thugs kyi rjes gnang gi slad du/__mdun bskyed kyi thugs ka nas rang 'dra'i sku mtheb sor gyi tshad tsam pa dpag tu med pa byon/__khyed rang rnams kyi thugs ka'i sa bon la thim pas rgyud byin gyis brlabs/__byang chub ma thob bar 'bral med du bzhugs pa'i mos pa dang bcas te rje btsun ma'i thugs dang rang sems dbyer med du bsres nas rnam par mi rtog pa'i ngang du cung zad re mnyam par 'jog par zhu/__des thugs kyi rjes gnang thob/__yid kyi sdig sgrib dag__/thugs rnam par mi rtog pa'i ye shes bsgom pa la dbang ba yin no/__/de ltar khyed rang rnams kyi sgo gsum rje btsun ma'i sku gsung thugs su byin gyis brlabs pas de nyid brtan par bya ba'i slad du slob dpon gyi thugs ka nas 'phros pa'i 'od zer gyis dbang gi lha nam mkha' gang ba spyan drangs pa dang lhan cig tu bum pa ye shes kyi bdud rtsis gang ba re thogs te dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__ji ltar bltams pa sogs dang /__sngags kyi mthar oM sarba ta thA sogs nas shrI ye hU~M/__zhes gsung zhing bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur/__sku gang /__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las 'od dpag med kyis dbur brgyan/__nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha rnams kyang khyed rang rnams la thim pa'i mos pa mdzod/__dzaHhU~M ba~M hoHzhes dang /__spro na bkra shis kyi tshigs su bcad pa dang /__gang ltar yang /__su pra tiSh+Tha brjod cing me tog gtor/__des rjes gnang gi dngos gzhi grub nas/__rgyab brten yig rnying gi lung bklag__/mjug dam tshig khas blang sogs spyi ltar byas la slob ma rnams rang gnas su btang ngo /__/gsum pa rjes ni/__mchod pa kha gsos bsang sbyang byin brlab/__mchod bstod/__gsol ba gdab/__yig brgya lan gsum gyi mthar/__ma 'byor pa dang sogs kyis bzod par gsol/__badz+ra muHsa tshom bu'i ye shes pa gshegs/__dam tshig pa rang la bstim/__rang gi dpral bar oM sogs kyis gnas gsum bsrung /__dge ba 'di yis myur du bdag__/rje btsun sgrol ma 'grub gyur nas zhes sogs bsngo smon shis brjod ji ltar rigs par bya'o/__/rjes gnang phyi ma rnams so sor byed na/__mtshams sbyor mdor bsdus skabs dang sbyar/__gzhan sbyor dngos rjes gsum gyi chings gong du ji skad bshad pa ltar bya/__sbrel te byed na/__rjes gnang snga ma'i dngos gzhi lung bcas grub nas/__slob ma rnams de nyid du gnas pas sgrol bstod sogs 'don du bcug__/slob dpon gyis rjes chog grub nas/__tshom bu dang mchod gtor kha gso/__mchod pa byin rlabs dang skyabs sems tshad med bzhi bsgom pa sngon du 'gro bas/__rjes gnang phyi ma'i bdag mdun bum gsum 'og nas 'byung pa'i so so'i mngon rtogs la gong gi chings sbyar bas mdor bsdus su bsgrub/__rjes gnang gi skabs/__sems bskyed gsal 'debs mdor bsdus pas mtshams sbyar te/__de la 'dir jo bo chen po dpal ldan a ti sha la rje btsun sgrol mas dngos su gnang ba'i phrin las kyi lha khyad par can sgrol ma nyi shu rtsa gcig gi rjes su gnang ba bsgrub pa la/__thog mar bgegs kyi 'tshe ba zhi zhing /__log 'dren rnams dbang du bya ba'i slad rje btsun sgrol ma myur ma dpa' mo'i rjes gnang zab mo zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__thun mong gi gsol 'debs dang rgyun bshags ma byung kyang chog__/bzlas lung ma gtogs rjes zlos gzhan tshar re dang /__brtan byed kyi bum dbang gi skabs sngags yi ge bcu pa kho nas 'thus/__bum dbang so sor ma grub na rjes ma kho nar bgyis pas kyang rung /__rjes gnang tha ma'i mjug tu dam tshig khas blangs man rgyas par bya'o/__/de ltar nges par byas nas/__las kyi lha rnam 'phrul nyer gcig so so'i lha sngags kyi khyad par rnams brjod par bya ste/__dang po rnal 'byor pa gang zhig bgegs kyi 'tshe ba zhi ba dang /__log 'dren rnams dbang du bya bar 'dod pas/__myur zhing dpa' ba'i sgrol ma sgom pa ni/__tA~M dmar po las rje btsun sgrol ma myur ma dpa' mo sku mdog dmar mo zhal gcig phyag gnyis ma/__zhi zhing sgeg pa'i nyams can/__phyag g.yas mchog sbyin gyi mthil na dbang du sdud pa'i bum pa dmar po dang /__g.yon skyabs sbyin gyi phyag rgyas ut+pal bsnams pa/__dar dang rin po che'i rgyan thams cad kyis brgyan pa/__zhabs g.yas brkyang g.yon bskum rol pa'i stabs kyis bzhugs pa/__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re wA dbang du shaM ku mdzod cig ru swA hA/__bstod pa phyag 'tshal sgrol ma sogs sh+lo ka gcig go__/gnyis pa nad gdon dang bgegs zhi bar 'dod na/__tA~M dkar po las sgrol ma zhi ba chen mo sku mdog ston ka'i zla ba ltar dkar zhing zhi ba'i nyams can/__zhal gcig phyag gnyis ma/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na zhi ba'i bum pa dkar po dang /__g.yon skyabs sbyin sogs 'dra/__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re zhi bar mdzod cig__shIn+taM ku ru swA hA/__bstod pa phyag 'tshal ston ka'i sogs so/__/gsum pa tshe dang longs spyod 'phel bar 'dod na/__tA~M ser po las sgrol ma gser mdog can sku mdog ser mo sgeg pa'i nyams can zhal gcig phyag gnyis ma/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na rgyas pa'i bum pa ser po dang g.yon sogs 'dra/__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re puSh+tiM rgyas par mdzod cig__ku ru swA hA/__bstod pa phyag 'tshal gser sngo sogs/__bzhi pa tshe sgrub par 'dod na/__tA~M ser po las sgrol ma gtsug tor rnam par rgyal ma ser mo sgeg pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na tshe'i bum pa ser po dang /__sngags/__/oM tA re tut+tA re tu re tshe dang A yu r+dz+nyA na ye shes rgyas par mdzod cig__/puSh+tiM ka ru swA hA/__bstod pa phyag 'tshal de bzhin gshegs pa'i sogs/__lnga pa bud med 'gugs par 'dod na/__tA~M dmar po las rje btsun sgrol ma hU~M sgra sgrogs ma sku mdog dmar ser bzhad cing chags pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na yid 'phrog pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re che ge mo A kaR+Sha ya hrIHswA hA/__zhes dmigs bsal la ming spel bar gsungs/__spyir btang la/__thams cad sarba s+t+rI bud med kaR+Sha ya dgug cing /__hrIH'phrog pa'i swA hA/__zhes sbyar bas rung ngo /__/bstod pa phyag 'tshal tut+tA re sogs/__drug pa 'byung po 'dul bar 'dod na/__tA~M dmar nag las sgrol ma 'jig rten gsum las rnam par rgyal ma sku mdog dmar nag cung zad khros pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na 'byung po dang ro langs myos par byed pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re dgra bo/__skrod pa'i ched du/__sha trUn uts+tsha Ta ya swA hA/__bstod pa phyag 'tshal brgya byin sogs/__bdun pa gzhan gyi rig sngags zlog par 'dod na/__tA~M nag po las sgrol ma gzhan 'joms ma sku mdog nag mo khros pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na rig sngags zlog pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re rbod zor sarba zlog b+h+yo swA hA/__'di'i spel tshig gzhan sarba gzhan gyi rig pa thams cad phyir bzlog pa'i bid+yA a pa ra wa ra NA ya swA hA/__zhes snang /__bstod pa phyag 'tshal traMT ces sogs/__brgyad pa dgra bo gsod par 'dod na/__tA~M dmar nag las sgrol ma bdud dgra 'joms ma sku mdog dmar nag khro gnyer dang ldan pa/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na bdud dgra 'joms pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re che ge mo mA ra ya phaT swA hA zhes sam/__spyir btang la/__bdud dang dgra bo thams cad sod cig__/sarba mA ra sha trUn mA ra ya phaT+ra swA hA/__zhes sbyar/__/bstod pa phyag 'tshal tu res 'jigs pa sogs/__dgu pa 'jigs pa thams cad las srung bar 'dod na/__tA~M dkar po las sgrol ma 'jigs pa kun skyob sku mdog dkar mo zhi zhing 'dzum pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na 'jigs pa thams cad skyob pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re che ge mo la gnod pa thams cad rak+Sha rak+Sha swA hA zhes sam/__spel tshig legs sbyar du byed na/__mAM u bdag la gnod pa thams cad srung srungs pa kra ma rak+Sha rak+Sha swA hA/__bstod pa phyag 'tshal dkon mchog gsum sogs/__bcu pa bdud dang bar du gcod pa thams cad 'dul bar 'dod na/__tA~M dmar po las sgrol ma bdud dang 'jig rten dbang du sdud ma sku mdog dmar mo sgeg cing bzhad pa'i nyams can/_g.yas mchog sbyin gyi mthil na bdud 'joms pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re sarba bdud thams cad rab tu 'joms pa'i/__mA ra pra mar+d+ha ni swA hA/__/bstod pa phyag 'tshal rab tu dga' ba sogs/__bcu gcig pa dbul ba sel bar 'dod na/__tA~M dmar ser las sgrol ma phongs pa sel ma sku mdog dmar ser sgeg pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na phongs pa skyob pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re ba nor 'dzin pa'i su d+hA ri Ni swA hA/__bstod pa phyag 'tshal sa gzhi skyong sogs/__bcu gnyis pa bkra shis par 'dod na/__tA~M ser po las sgrol ma bkra shis thams cad 'byin ma sku mdog ser mo sgeg pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na bkra shis pa sbyin pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re mang+ga laM bkra shis par swA hA/__bstod pa phyag 'tshal zla ba'i sogs/__bcu gsum pa bgegs dang bar chad srung bar 'dod na/__tA~M dmar po las sgrol ma me ltar 'bar ma cung zad khros pa'i nyams can phyag g.yas mchog sbyin gyi mthil na bar chad srung ba'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re b+ha ya 'jigs pa thal bar mdzod cig__/b+hasmiM ku ru swA hA/__bstod pa phyag 'tshal bskal pa sogs/__bcu bzhi pa bgegs la snun par 'dod na/__tA~M nag po las sgrol ma khro gnyer can sku mdog nag mo khro gnyer cung zad yod pa/__phyag g.yas mchog sbyin gyi mthil na bgegs la snun pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re badz+ra ma rdo rje'i zhabs chen pos thal bar mdzod cig hA bA da b+hasmiM ku ru swA hA/__bstod pa phyag 'tshal sa gzhi'i ngos sogs/__bco lnga pa sdig pa zhi bar 'dod na/__tA~M dkar po las sgrol ma zhi ba chen mo sku mdog dkar mo shin tu zhi ba'i nyams can/__phyag g.yas mchog sbyin gyi mthil na sdig pa thams cad zhi bar byed pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re sarba sdig pa thams cad rab tu zhi ba'i pa paM pra shA ma nA ya swA hA/__bstod pa phyag 'tshal bde ma sogs/__bcu drug pa shes rab 'phel bar 'dod na/__tA~M dmar po las rig pa hU~M las sgrol ma sku mdog dmar mo sgeg pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na rig sngags 'phel bar byed pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re chos rnams so sor yongs su sbyong ba'i sarba d+harmAHpra ti pa ri sho d+ha ya swA hA/__bstod pa phyag 'tshal kun nas sogs/__bcu bdun pa bdud dang bar chad zhi bar 'dod na/__tA~M dmar ser las sgrol ma 'jig rten gsum g.yo ba sku mdog dmar ser sgeg pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na gzhan gyi rig sngags gnon pa'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re sarba thams cad gnon pa'i sgrol ma stam+b+ha ni tA re swA hA/__bstod pa phyag 'tshal tu re'i zhabs ni sogs/__bco brgyad pa klu'i tshogs kyi dug zhi bar 'dod na/__tA~M dkar po las sgrol ma dug sel ma sku mdog dkar mo phyag g.yas mchog sbyin gyi mthil na dug sel ba'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re nA ga bi Sha klu'i dug zhi bar mdzod cig___/shrIn+tAM ku ru swA hA/__bstod pa phyag 'tshal lha yi mtsho sogs/__bcu dgu pa rtsod dang rmi lam ngan pa sel bar 'dod na/__tA~M dkar po las sdug bsngal thams cad sel ba'i sgrol ma sku mdog dkar mo zhi zhing 'dzum pa'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na sdug bsngal sel ba'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re mo grol bar byed pa'i tsa na swA hA/__bstod pa phyag 'tshal lha yi tshogs rnams sogs/__nyi shu pa rims nad srung zhing zhi bar 'dod na/__tA~M dmar ser las rims nad sel ba'i sgrol ma sku mdog dmar ser zhi ba'i nyams can/__g.yas mchog sbyin gyi mthil na rims nad sel ba'i bum pa dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re bi sa rnam par sel ba'i ra ta swA hA/__bstod pa phyag 'tshal nyi ma sogs/__nyer gcig pa phrin las thams cad yongs su rdzogs par 'dod na/__tA~M dkar po las phrin las thams cad yongs su rdzogs par byed pa'i sgrol ma sku mdog dkar mo zhi zhing sgeg pa'i nyams can/__phyag g.yas mchog sbyin gyi mthil na dngos grub sna tshogs pa yid bzhin du 'jo ba'i bum pa bzang po dang /__sngags/__oM tA re tut+tA re tu re sarba dngos grub thams cad sgrub pa'i/__sid+d+hi sA d+ha naM swA hA/__bstod pa phyag 'tshal de nyid gsum rnams sogs so/__/'di rnams kyi mngon rtogs dang sngags kyi dngos gzhi yi ge bcu par yig cha phal cher mthun par snang zhing /__spel tshig cung zad 'dra min 'byung na'ang /__'dir rang gi ji ltar thob pa'i rgyun nyid gtso bor byas te bkod pa'o/__/de ltar seng ldeng nags sgrol rnam 'gyur nyer gcig bcas so sor rjes gnang bya ba 'di ni phyag len rgyas pa yin la/__'bring du dbus su seng ldeng nags sgrol dang /__mtha' skor du sgrol ma nyer gcig rnams skad cig dran rdzogs su zhal phyag so sor gsal btab cing yan lag bzhi rdzogs su bsgrub/__sngags tshang bar bzla/__mdun bum yang de'i rigs 'gre sbyar te bsgrub/__slob ma rjes 'dzin skabs gzhan 'dra ba la/__sku'i rjes gnang la gtso 'khor yongs rdzogs bskyed bstim dang /__gsung bzlas lung so sor bya/__thugs gtso 'khor yongs rdzogs las rigs 'dra bstim pa sogs khyad par phra mo rnams ma 'khrul par sbyar bas 'grub cing /__bsdus pa gtso mo'i zhal phyag rgyas par gsal btab cing /__'khor rnams mos bskyed dang /__sngags yi ge bcu pa kho nas bya ba ste rjes gnang gi cho ga 'jigs pa kun sel las ji ltar gsungs pa bzhin no/__/zhar byung dus dang rgyun gyi nyams su len tshul cung zad bshad na/__dang po dus kyi nyams len la gnyis/__rtsa ba'i bsnyen pa ji ltar bya ba'i tshul dang /__las sbyor gyi bsnyen sgrub ji ltar bya ba'i tshul lo/__/dang po la gnyis/__thun gyi dngos gzhi dang /__thun mtshams kyi bya ba'o/__/dang po ni/__gnas dben par 'di nyid kyi bris sku yod na dgram pa'i mdun du mchod gtor bsham/__mtshams dam par bcad la khrus dang gtsang sbra la gnas pas sing ldeng nags sgrol gyi bdag gi rnal 'byor gsal btab/__thun gsum mam bzhi'i rim pas yi ge bcu ba'i bzlas pa 'bum phrag bcu kha skong bcas 'gro bar bya/__snga thun gyi mjug tu gtor ma 'bul na/__thun mgor mchod pa byin rlabs dang /__thun mthar gtor ma bsang sbyang byin brlab/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas rje btsun seng ldeng nags kyi sgrol ma la 'khor sgrol ma nyer gcig dang sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs bsam gyis mi khyab pas bskor ba mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs pa rten yod na de nyid dang /__med na gtor ma'i steng gi nam mkhar bzhugs par bsams la/__oM AR+YA tA re sa pa ri wA ra oM a kA ro sogs lan gsum gyis gtor ma 'bul/__bdag gi rnal 'byor ltar mchod bstod bsdus pa'am/__phyag 'tshal nyer gcig tshang bas bstod cing gsol ba gdab/__yi ge brgya pa lan gsum gyi mthar/__ma 'byor pa dang sogs kyis bzod par gsol/__rten yod na brtan bzhugs dang /__med na badz+ra muHsa gshegs su gsol/__gnas gsum bsrung /__bsngo smon shis brjod bcas bya'o/__/gnyis pa ni/__thun mtshams rnams su bstod sgrub kyi dmigs pa gsal btab la bstod pa lan nyer gcig sogs ci 'grub bya/__de lta bu'i rim pas bsnyen pa'i skabs 'dir phyag 'tshal nyer gcig khri'am/__stong phrag la nyung mtha' byas pa 'gro bar bya zhing /__skabs ji ltar rigs par maN+Dal bzhi pa'i mchod pa sogs grub kyang legs/__spyir yig rnying gi dgongs pa bstod sgrub kho nar snang na'ang /__las sbyor gyi bsnyen pa'i sngon tu yi ge bcu pa'i bsnyen pa 'gro dgos par man ngag 'dzin pa rnams kyis gsungs pas 'dir de'i dbang du byas te bshad pa yin la/__gal te bstod sgrub gtso bor byed na/__thun gyi dngos gzhir bdag gi rnal 'byor dang bzlas pa cung zad sngon du 'gro bas/__bstod sgrub kyi dmigs pa dang bcas phyag 'tshal nyer gcig kho na la grangs bzung ste 'bum phrag sogs ji ltar nus pa gdon par bya'o/__/gnyis pa las sbyor gyi bsnyen pa dang bstod sgrub sbrel te bya ba'i tshul la/__dang po rje btsun myur ma dpa' mo'i sgom bzlas la brten nas bgegs kyi 'tshe ba zhi zhing /__log 'dren rnams dbang du bya ba ni/__skyabs 'gro sems bskyed tshad med bzhi bsgom/__bdag gi rnal 'byor seng ldeng nags sgrol gyi sgom bzlas dkyus ltar ram/__skad cig gis gsal btab la bzlas pa cung zad bya/__de nas/__oM swa b+hA ba sogs kyis stong bar sbyang /__stong pa'i ngang las mdun gyi nam mkhar pad+ma dang zla ba'i gdan la skad cig gis rje btsun sgrol ma myur ma dpa' mo sku mdog dmar mo zhal gcig phyag gnyis ma/__zhi zhing sgeg pa'i nyams can/__phyag g.yas mchog sbyin gyi mthil na dbang du sdud pa'i bum pa dmar po dang /__g.yon pas dkon mchog gsum mtshon pa'i skyabs sbyin gyi phyag rgyas ut+pal bsnams pa/__dar dang rin po che'i rgyan thams cad kyis brgyan pa/__zhabs g.yas brkyang g.yon bskum rol pa'i stabs kyis bzhugs par gyur/__zhes gsol ba btab/__rje btsun 'phags ma sgrol ma dang sogs kyis yan lag bdun pa phul nas/__mdun gyi rje btsun ma'i thugs ka dang /__phyag gi bum pa'i nang du zla ba la tA~M yig gi mthar sngags kyi phreng tA~M yig dang sngags phreng lha mo so so'i sku mdog dang mthun par bsgom/__bas bskor ba las gsol btab dang bzlas pa'i rkyen gyis 'od zer dmar po lcags kyu dang zhags pa lta bu dpag tu med pa 'phros/__gang dbang du bsdu bya'i dgra dang log 'dren thams cad lcags kyus dgug__/zhags pas bcings te bdag nyid kyi rkang pa'i drung du mgo bos btud pa'i tshul gyis gnas pa la/__slar yang 'od zer dmar po'i tshogs spros pas de dag gi sdig sgrib dang ma gus pa'i dri ma thams cad sbyangs/__/bdag nyid la yid shin tu gus shing chags pas dbang du byung bar bsams la/__phyag 'tshal sgrol ma sogs bstod pa sh+lo ka gcig dang /__oM tA re tut+tA re tu re wA shaM ku ru swA hA/__zhes bzla/__de yang bstod pa dang sngags spel ba'am/__thun gyi thog mthar bstod pa brgya rtsa sogs ci nus dang /__dngos gzhi bzlas pa gtso bor byas kyang rung ngo /__/thun bsdu ba na/__bcom ldan 'das mas bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas mdun gyi lha mo'i thugs ka nas 'od zer byung /__bdag gi gnas gsum du thim pas lus ngag yid gsum gyi sgrib gnyis bag chags dang bcas pa thams cad sbyangs/__sku gsung thugs kyi byin rlabs zhugs/__mthar rje btsun ma rang gi spyi bo nas thim pas/__rang rje btsun mar gsal ba'ang nam mkha' la 'ja' tshon yal ba bzhin 'od gsal stong nyid kyi dbyings su thim par bsams la cung zad mnyam par gzhag__/de las ldang ba na/__bdag gi dge ba'i las rnams 'di yis ni/__/'gro la phan phyir sangs rgyas myur thob shog__/ces sogs bsngo smon ji ltar rigs pas mtshams sbyar te spyod lam dge ba'i bya ba la 'jug go__/de lta bu'i rim pas thun gsum mam bzhir bsgoms la las grub pa'i mtshan ma mthong ba'am/__spyir btang du bzlas pa 'bum phrag sogs bya'o/__/lhag ma gzhan rnams kyi mngon rtogs dang bzlas pa rjes gnang gi sgrub thabs ltar la/__gong 'og gi chings rnams 'di bzhin sbyar la nyams su blangs pas don 'grub cing /__bzlas dmigs kyi khyad par cung zad ni/__gnyis pa sgrol ma zhi ba chen mo la/__thugs ka dang bum nang gi sngags phreng gnyis las 'od zer dkar po bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa byung /__rang dang bsgrub bya'i spyi bo nas zhugs nad gdon sdig sgrib thams cad sbyangs/__lus dag pa'i shel ltar gyur par bsam/__de bzhin du/__gsum pa la sngags phreng gnyis las 'od zer ser po 'phros/__rang dang bsgrub bya la phog__/de dang lhan cig tu 'od zer gyi sne las rje btsun ma'i sku/__bdud rtsi ser pos gang ba'i bum pa thogs pa spros te dbang bskur bas lus dang longs spyod gnas yul thams cad gser zhun ma'i mdog lta bur gyur/__tshe dang bsod nams dpal 'byor thams cad rgyas par bsam/__bzhi pa la sngags phreng gnyis las 'od zer dmar po lcags kyu lta bur 'phros/__'khor 'das kyi bcud dang dwangs ma thams cad bskug ste bum pa'i nang du thim/__bcom ldan 'das ma'i sku dang phyag gi bum pa las bdud rtsi'i rgyun byung /__rang dang bsgrub bya'i spyi bo nas zhugs lus kyi nang gang /__dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa thams cad sbyangs/__'chi med tshe'i dngos grub thob par bsam/__lnga pa la sngags phreng gnyis las 'od zer lcags kyu dang zhags pa lcags sgrog gi rnam pa can dpag tu med pa 'phros/__bsgrub bya'i mgrin pa nas zhags pas bcings/__skye gnas lcags kyus phug__/yan lag lcags sgrog gis bsdams/__bdag nyid la gus shing chags pa'i yid kyis rang dbang med par dbang du gyur par bsam/__drug pa la sngags phreng gnyis las 'od zer dmar nag me lce lta bu 'phros pas/__'byung po'i gtso bo phyogs skyong bcu sogs la phog pas de dag gi gdug pa'i sems zhi zhing bdag gi bran du gyur/__zhi bas 'dul bar ma nus pa rnams rlung gi shugs kyis rgya mtsho'i mthar bskrad par bsam/__bdun pa la sngags phreng gnyis las 'od zer me 'bar ba lta bu 'khrugs shing 'phros/__pha rol gyi byad phur sogs rig sngags kyi nus pa thams cad bsregs/_'od zer tshur 'dus srung ba'i gur du gyur par bsam/__brgyad pa la sngags phreng gnyis las 'od zer me dang mtshon cha khro tshogs dpag tu med pa 'phros/__dgra bo'i snying dkar nag mtshams su srog gi ngo bo mar me ltar gnas pa nag thum gyis bsad gzugs phung bcom lhag med du rol par bsam/__dgu pa la sngags phreng gnyis las 'od zer dkar po dang /__sku'i bkod pa bsam gyis mi khyab pa 'phros pas bdag gi gnod pa thams cad srung ba'i las mdzad/__slar yang sngags phreng las byung ba'i bdud rtsi'i rgyun gyis sdig sgrib bag chags dang bcas pa sbyangs pas gnod pa'i sa bon mtha' dag zhi bar bsam/__bcu pa la sngags phreng gnyis las 'od zer mchin kha'i tshogs dpag tu med pa 'phros/__bdud dang dgra bo sogs kyi bsam sbyor ngan pa sbyangs bdag nyid la gus shing dbang du gyur par bsam/__bcu gcig pa la sngags phreng gnyis las 'od zer dmar po lcags kyu lta bu 'phros/__'jig rten khams kyi phun sum tshogs pa thams cad rang dbang med par bsdus te rang gi yul khyim rnams gang phyag gi bum pa las kyang 'dod dgu'i char chen po 'bebs par bsam/__bcu gnyis pa la sngags phreng gnyis las 'od zer ser po 'phros/__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i phun sum tshogs pa thams cad bkra shis pa'i rtags brgyad dang /__rgyal srid sna bdun gyi rnam par spyan drangs bdag gnas yo byad rnams la thim pas bkra shis dang bde legs rgyun mi 'chad par 'byung bar bsam/__bcu gsum pa la sngags phreng gnyis las 'od zer rdo rje'i rang bzhin dpag tu med pa byung /__bdag dang bsrung bya rnams kyi phyi rol tu rdo rje'i gur khang chen por gyur pas bgegs dang bar chad thams cad srung bar bsam/__bcu bzhi pa la sngags phreng gnyis las 'od zer drag cing rtsub pa mtshon cha dang gnam lcags kyi rang bzhin can dpag tu med pa 'phros/__gdon bgegs thams cad tshar bcad par bsam/__bco lnga pa la sngags phreng gnyis las lha mo dkar mo bdud rtsi'i bum pa thogs pa dpag tu med pa 'phros/__bdag nyid zla ba'i steng du gnas pa la khrus mdzad pas sdig sgrib bag chags dang bcas pa sbyangs/__lus dag pa'i shel ltar gyur par bsam/__/bcu drug pa la sngags phreng gnyis las 'od zer nyi ma 'char ka'i mdangs lta bu 'phros/__gsang sngags dang rig sngags kyi nus mthu dang /__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i shes rab thams cad 'od zer gyi rnam par spyan drangs te bdag nyid la thim pas ma rig pa'i mun pa thams cad bsal/__shes bya thams cad la thogs pa med pa'i blo gros kyi snang ba rgyas par bsam/__bcu bdun pa la sngags phreng gnyis las 'od zer mtshon cha sna tshogs pa'i rnam pa can dpag tu med pa 'phros pas/__bdud dang bar du gcod pa thams cad bcings/__de dag gi mthu dang nus pa rig sngags thams cad phur bus btab sa rim pa dgu'i 'og tu dor/__rdo rje'i ri rab kyi phyag rgyas mnan par bsam/__bco brgyad pa la sngags phreng gnyis las 'od zer dang bdud rtsi dkar po bsil ba'i reg bya can dpag tu med pa 'phros/__rang dang bsgrub bya'i spyi bo nas zhugs klu'i dug dang sa bdag gi gnod pa thams cad sdig sbrul sbal lcong la sogs pa'i rnam par dbang po'i sgo dang ba spu'i bu ga nas phyir thon/__lus sems la bde bas khyab cing dwangs gsal 'od kyi rang bzhin du gyur par bsam/__bcu dgu pa la sngags phreng gnyis las 'od zer dkar po'i tshogs 'phros/__phan tshun rtsod pa la reg pas so so'i sdang sems zhi zhing byams pa'i sems dang ldan par gyur/__rmi lam ngan pa gang rmis pa'i gzugs brnyan la reg pas ngan pa'i 'bras bu 'byin pa zhi zhing dge ba'i mtshan mar gyur par bsam/__nyi shu pa la sngags phreng gnyis las sgrol ma zhi ba'i sku dpag tu med pa 'phros pa'i sku'i cha las bdud rtsi'i rgyun babs pas nad bdag dang rims bdag rnams zhi zhing tshims par byas/__sems can thams cad kyi nad dang sdug bsngal sbyangs/__slar yang drag po'i sku dpag tu med pa 'phros pas zhi bas ma dul ba'i rigs thams cad rgya mtsho'i mthar bskrad cing srung ba'i las mdzad par bsam/__nyer gcig pa la sngags phreng gnyis las 'od zer dkar ser dmar mthing gi tshogs 'phros pas/__zhi rgyas dbang drag gi las gang 'dod pa thams cad 'bad med du 'grub par bsam mo/__/gnyis pa rgyun gyi rnal 'byor la/__srod dang tho rangs sogs dus gang yang rung bar/__sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog sogs skyabs sems sngon du 'gro bas/__'od gsal stong nyid ngang las skad cig gis/__/mdun gyi nam mkhar yid 'phrog mchod sprin dbus/__/dri med chu skyes zla ba rgyas pa'i steng /__/sangs rgyas kun gyi phrin las gcig bsdus pa/__/bla ma mchog dang dbyer med rje btsun ma/__/sku mdog ljang gsal zhal gcig phyag gnyis ma/__/zhi 'dzum mtshan dpe'i nyams 'gyur yongs su rdzogs/__/phyag g.yas mchog sbyin legs par brkyangs pa yis/__/gang 'dul gdul bya'i re ba yid bzhin skong /__/g.yon pas dkon mchog gsum mtshon skyabs sbyin rgyas/__/ut+pal bsnams pas srid zhi'i 'jigs kun 'phrog__/sna tshogs dar dang rin chen rgyan gyis mdzes/__/zhabs gnyis g.yas brkyang g.yon bskum rol pas bzhugs/__/rigs bdag snang ba mtha' yas dbur brgyan cing /__/mtha' skor phrin las sgrol ma nyer gcig dang /__/bla ma yi dam sangs rgyas byang chub sems/__/chos srung nor lha rgya mtsho'i tshogs bcas kun/__/bdag dang mtha' yas 'gro rnams sgrol ba'i slad/__/dgyes pa'i tshul gyis mngon sum bzhugs par gyur/__/ces ngag tu brjod pa'am yid kyis gsal btab/__rje btsun 'phags ma sgrol ma dang /__/zhes sogs yan lag bdun pa dngos su bya ba'am yid kyis phyag dang mchod pa dbul/__rje btsun sgrol mas bdag gi rgyud byin gyis brlab tu gsol snyam pa'i dad mos shugs drag tu bskyed la phyag 'tshal nyer gcig gsum mam bdun nam/__nyer gcig sogs bton nas gsol ba btab pas/__tshogs zhing gi thugs ka nas 'od zer byung /__rang gi spyi bor thim pas lus kyi sdig sgrib dag__/mgrin par thim pas ngag gi sdig sgrib dag__/snying gar thim pas yid kyi sdig sgrib dag__/mngon zhen dang chags zhen gyi bag chags sbyangs/__sku gsung thugs kyi byin rlabs zhugs/__rje btsun ma'i gsang ba gsum dang /__rang gi sgo gsum dbyer med du gyur par bsams la/__'di ltar snang ba'i chos thams cad snang tsam nas skye 'gag gnas gsum gyi spros pa dang bral ba'i stong nyid dang /__rten cing 'brel 'byung sgyu ma dang rmi lam lta bu zung du 'jug par shes pas dmigs pa'i brtan goms la bslab/__mthar lha mo la gus sogs phan yon kyang don dran bzhin pa'i ngang nas brjod la nges shes bskyed/__gtang rag gi tshul du yan lag bdun pa 'bul/__thugs rgyud skul bar dmigs te bzlas pa ji ltar rigs par bya/__rje btsun bcom ldan 'das ma sogs kyis 'dod pa'i don la gsol ba btab/__de nas tshogs zhing rnams dbus kyi rje btsun ma la thim/__de nyid rang gi spyi bo nas mar sib kyis thim pas/__rang gi lus 'ja' tshon yal ba ltar 'od gsal stong nyid kyi dbyings su thim par bsams la/__lus sems khong glod de/__gsal stong rnam par mi rtog pa'i ngang du dar gcig mnyam par bzhag__/de las ldang ba na/__bdag gi dge ba'i las rnams 'di yis ni/__/'gro la phan phyir sangs rgyas myur thob shog__/sems can sdug bsngal rgya mtshor bying ba rnams/__/myur du byang chub mchog la 'god gyur cig__/ces sogs bsngo smon gyis mtshams sbyar te spyod lam dge ba'i bya ba la 'jug par bya'o/_/de ltar dus dang rgyun gyi rnal 'byor la rtse gcig tu gzhol ba'am/__bstod pa tsam chag med du bgyis pas kyang gnas skabs dang mthar thug gi bar du gcod pa thams cad nye bar zhi ba dang /__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i dngos grub mtha' dag yid bzhin du 'grub par 'gyur ba ni nges pa'o/__/rgyal kun phrin las gcig bsdus rje btsun ma'i/__/sgrub thabs rjes gnang mnaX ngaXg dang bcas pa/__/gsal bar phye ba'i legs byas dpag bsam gyis/__/sa gsum phaXn bdeX'i 'doXd rgu 'joX gyur cig/__//ces pa'ang mnyam med jo bo chen po'i gsung rgyun rtsa ba'i yig rnying dang /__mkhan chen thams cad mkhyen pa ngag dbang chos grags kyis mdzad pa'i rjes gnang gi chings/__rje mchog legs rdo rjes mdzad pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa sogs la gzhi byas/__man ngag gi yi ge gzhan gyis kyang zur brgyan te shAkya'i btsun pa bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rang 'dra'i blo dman rnams la phan pa'i bsam pas shin tu gsal bar bris pa dge legs mchog tu gyur cig/____//__!

Footnotes

Other Information