JKCL-KABUM-09-TA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་ཞི་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།
Wylie title rtsa gsum pad+ma'i snying thig las/ gu ru zhi ba'i brgyud 'debs byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs JKCL-KABUM-09-TA-029.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 9, Text 29, Pages 497-498 (Folios 1a1 to 1b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
Citation Khyentse, Dilgo. rtsa gsum pad+ma'i snying thig las/ gu ru zhi ba'i brgyud 'debs byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 9: 497-498. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Revelations - gter ma  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Cycle རྩ་གསུམ་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ (rtsa gsum pad+ma snying thig)
Deity bla ma zhi ba
Colophon

།ཅེས་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་པདྨ་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་རླངས་ཐོལ་ལེ་སྐལ་བཟང་གི་སྙིམས་པས་འཐུང་བའི་རྣམ་དཀར་གྱི་ངལ་འཚོ་ཐོབ་པའི་དད་སྤྲོའི་ཤུགས་འབྱུང་གི་རེ་ཁ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བྲིས་པ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

/ces rigs kun khyab bdag rang byung pad+ma gling pa'i bka' drin las mtsho skyes bla ma'i thugs bcud kyi bdud rtsi DA ki'i zhal rlangs thol le skal bzang gi snyims pas 'thung ba'i rnam dkar gyi ngal 'tsho thob pa'i dad spro'i shugs 'byung gi re kha 'di yang rgyal khams pa bkra shis dpal 'byor gyis bris pa dpal ldan bla ma'i rdo rje'i ye shes kyi byin rlabs btsan thabs su thob pa'i rgyur gyur cig/

[edit]
རྩ་གསུམ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་ཞི་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས་བཞུགས། །འོད་གསལ་བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་མཆོག་ན། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་བཟང་འོད་མི་འགྱུར། །ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །ལྷུན་གྲུབ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་འོག་མིན་དུ། །རང་སྣང་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་གངས་ཆེན་མཚོ། །ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ལ། །གསོལ་བ༴ །མཁའ་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་པ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཆེ། །སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ། །གསོལ་བ༴ །ལས་ཅན་དག་པའི་སྨོན་ལམ་ཐུགས་བསྐྱེད་གཟུགས། །དུ་མ་རོ་གཅིག་གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་བདག །ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་ལ། །གསོལ་བ༴ །སྙིགས་མའི་གདུལ་བྱ་འདུལ་མཛད་གངས་ཅན་མགོན། །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་རྟ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཞབས་དང་རང་བྱུང་པདྨ་གླིང་། །གསོལ་བ༴ །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གཏེར་རིགས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཚུལ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་མཛོད། །དད་དང་ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་རབ་བསིལ། །བསགས་དང་སྦྱངས་པས་ཚོགས་གཉིས་ལོ་ཏོག་འཕེལ། །མོས་གུས་ཟབ་མོའི་འཇུག་པ་རྣམ་དག་པས། །གསང་ཆེན་ལམ་གྱི་སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན། །སྙིང་པོའི་ནུས་པ་དབང་བཞིའི་བདུད་རྩི་གསོས། །ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་ལམ་བཞིས་སྐྱེ་འཆི་སྦྱངས། །མི་སློབ་མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞིའི་ཁྱབ་བདག་གི །གོ་འཕང་རྨད་བྱུང་རྟེན་འདིར་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་པདྨ་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཌཱ་ཀིའི་ཞལ་རླངས་ཐོལ་ལེ་སྐལ་བཟང་གི་སྙིམས་པས་འཐུང་བའི་རྣམ་དཀར་གྱི་ངལ་འཚོ་ཐོབ་པའི་དད་སྤྲོའི་ཤུགས་འབྱུང་གི་རེ་ཁ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བྲིས་པ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

rtsa gsum pad+ma'i snying thig las/__gu ru zhi ba'i brgyud 'debs byin rlabs bdud rtsi'i char 'bebs bzhugs/__/'od gsal bde chen dag pa'i zhing mchog na/__/dang po'i sangs rgyas kun bzang 'od mi 'gyur/__/chos sku'i bla ma snang ba mtha' yas la/__/gsol ba 'debs so byin rlabs mchog stsol mdzod/__/lhun grub nges pa lnga ldan 'og min du/__/rang snang sangs rgyas rigs lnga gangs chen mtsho/__/longs sku'i bla ma rigs kun khyab bdag la/__/gsol ba=_/mkha' khyab thugs rje'i cho 'phrul bsam yas pa/__/rab 'byams rtsa gsum rgyal kun 'dus zhal che/__/sprul sku'i bla ma pad+ma thod phreng la/__/gsol ba=_/las can dag pa'i smon lam thugs bskyed gzugs/__/du ma ro gcig gsang ba rgya mtsho'i bdag__/thugs kyi sras mchog rje 'bangs grogs gsum la/__/gsol ba=_/snyigs ma'i gdul bya 'dul mdzad gangs can mgon/__/thub bstan yongs rdzogs shing rta 'jam pa'i dbyangs/__/mkhyen brtse'i zhabs dang rang byung pad+ma gling /__/gsol ba=_/skyabs kun 'dus zhal mtsho skyes rdo rje 'chang /__/mkhyen brtse nus gter rigs gsum rgyal ba'i tshul/__/rab 'byams rtsa gsum dkyil 'khor lha tshogs la/__/gsol ba 'debs so byin rlabs mchog stsol mdzod/__/dad dang nges 'byung snying rje'i sems rab bsil/__/bsags dang sbyangs pas tshogs gnyis lo tog 'phel/__/mos gus zab mo'i 'jug pa rnam dag pas/__/gsang chen lam gyi skal ba mchog dang ldan/__/snying po'i nus pa dbang bzhi'i bdud rtsi gsos/__/zab gsang rdo rje'i lam bzhis skye 'chi sbyangs/__/mi slob mthar thug sku bzhi'i khyab bdag gi__/go 'phang rmad byung rten 'dir 'grub par mdzod/__/ces rigs kun khyab bdag rang byung pad+ma gling pa'i bka' drin las mtsho skyes bla ma'i thugs bcud kyi bdud rtsi DA ki'i zhal rlangs thol le skal bzang gi snyims pas 'thung ba'i rnam dkar gyi ngal 'tsho thob pa'i dad spro'i shugs 'byung gi re kha 'di yang rgyal khams pa bkra shis dpal 'byor gyis bris pa dpal ldan bla ma'i rdo rje'i ye shes kyi byin rlabs btsan thabs su thob pa'i rgyur gyur cig/___//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: