DKR-KABUM-13-PA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས།
Wylie title rgyud lugs 'jam dpal zhi ba'i sgrub thabs ye shes snang ba mchog grub kyi bsnyen yig mdor bsdus DKR-KABUM-13-PA-019.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 13, Text 19, Pages 213-217 (Folios 1a to 5b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Rgyud lugs 'jam dpal zhi ba'i sgrub thabs ye shes snang ba mchog grub kyi bsnyen yig mdor bsdus. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 13: 213-217. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo  ·  Mending Rituals - bskang chog  ·  Recitation Manual - bsnyen yig  ·  Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
Deity 'jam dpal dbyangs
Colophon
  • First colophon page 216b: །ཞེས་པའང་ཆོས་རྩེའི་དགེ་སློང་རང་སློབ་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས་དཔལ་ལྡན་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་དང༌། རྗེ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཉེ་གནས་ཐུགས་སྲས་ཤེས་རབ་འོད་གསལ་གྱི་ཞལ་ཁྲིད་ལྟར་འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པར་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བྲིས་པ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་མཁྱེན་པའི་བདག་པོས་རྟེན་འདིར་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
  • Second colophon page 217: ཞེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཟིན་ཉེ་གནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་གསལ་གྱི་ཞལ་རྒྱུན་བཞིན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཡབ་སྲས་དགྱེས་པའི་འབངས་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་བརྗེད་ཐོར་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག།
  • First colophon page 216b: /zhes pa'ang chos rtse'i dge slong rang slob ngag dbang brtson 'grus dpal ldan bsnyen sgrub la 'jug pa'i tshe rig 'dzin gong ma'i phyag bzhes dang*/_rje bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi nye gnas thugs sras shes rab 'od gsal gyi zhal khrid ltar 'brug phun tshogs chos gling dgon par 'jam dpal dga' ba'i bshes gnyen bkra shis dpal 'byor gyis bris pa rang gzhan thams cad bla ma mkhyen pa'i bdag pos rten 'dir rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig/
  • Second colophon page 217: zhes pa'ang thams cad mkhyen gzigs mi pham rin po che'i thugs zin nye gnas bla ma rin po che 'od gsal gyi zhal rgyun bzhin 'jam dbyangs bla ma yab sras dgyes pa'i 'bangs mang+ga la shrI b+hU tis brjed thor bris pa dge zhing bkra shis rnam par rgyal bar gyur cig/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས་བཞུགས།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཨ་ཛི་ཏ་བི་ཛ་ཡ་ཨ་པ་ར་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཡེ། འཇམ་དཔལ་ཞི་བ་བླ་མེད་ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་སུ་གཞུང་མཐུན་ཞི་དཀྱིལ་སྤྱི་ལྟར་ལྟེ་བར་ལྷ་སྐུའམ་རལ་གྲི་གླེགས་བམ་གྱི་ཕྱག་མཚན་དང་དྷཱིཿཡིག་དམར་སེར་གྱིས་མཚན་པ་ཅན་གྱི་དབུས་སུ་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐུ། མཚན་བརྗོད་ཀྱི་གླེགས་བམ། ཀུན་འབྱུང་ནོར་བུའི་ལས་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་བཅོས་པའི་ཕྱག་མཚན་རལ་གྲི་བཅས་པའམ། འཇམ་དཔལ་གྱི་སྐུ་བྲིས་འབུར་གང་རུང་དང་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་གླེགས་བམ་ཙམ་བཤམས་པས་རུང༌། དེ་མཐར་ཉེར་སྤྱོད་བདུན་དང་མདུན་རྒྱབ་གང་རུང་དུ་ཞི་གཏོར་དམར་པོ་དང༌། སྨན་རཀ །བཀའ་སྲུང་ལས་གཤིན་གྱི་གཏོར་མ་བཅས་བཤམས། ཡར་ངོའི་དུས་ཚེས་བརྒྱད་སོགས་གང་རུང་དང༌། རྒྱལ་ཕུར་འགྲུབ་སྦྱོར་ལྟ་བུའི་གཟའ་སྐར་དགེ་བར་སྒྲུབ་པ་པོ་རྟེན་དང་ཞལ་སྤྲོད་བྱུང་ན་ལེགས་ཤིང༌། གང་ལྟར་ཡང་འཕྲལ་གྱི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཙམ་མ་ཡིན་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆགས་ཐོགས་མེད་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་འདིའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་བརྩོན་དགོས་སྙམ་པས་འཁོར་བར་ཞེན་ལོག་གི་ངེས་འབྱུང༌། ཞི་མཐའ་སྐྱོབ་པའི་སྙིང་རྗེ། ལྷ་སྔགས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ། བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་དབྱུང་བའི་བརྩོན་འགྲུས། ལམ་གྱི་གནད་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་རིམ་སྤྱི་ལྟར་བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞིས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦྱངས་བས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བགེགས་བསྐྲད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་སོགས་ནས། བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར། ཞེས་མཚམས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་སྟེ། ཨོཾ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བཟླས་པ་བརྒྱ་རྩ་བཟླས་ལ་ཐོག་མར་གནས་གཞི་བདག་པོ་ལ་དཀར་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་བཏང༌། དེ་ནས་བགེགས་གཏོར་གཞུང་ལྟར་བསྔོས་ལ་ཡུངས་ཐུན་གྱིས་གཟིར། གནས་ཁང་གི་ནང་དུ་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །སྒོ་དྲུང་དུ་རྒྱལ་ཐོ་བརྩེགས་པར་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མས་བརྔན་ལ་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་འགྲུལ་སྡོམ། ཐུགས་ལས་ཁྲོ་ཚོགས་སོགས་ནས། བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ཨཱཿས་སྲུང་འཁོར་བསྒོམས། དེ་ནས་ནང་དུ་ཞུགས་ལ། ལས་བྱང་གི་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམས་ཐུན་གྱི་དབུ་འཛིན་དགོས། སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གསལ་སྣང་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ། དངོས་གཞི་བསྙེན་པ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་བཟླས་དམིགས་ཟུར་གསལ་དང༌། སྔགས་བཞི་ལས། དང་པོ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་བཟླས་དམིགས་ནི། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་སོགས་གཞུང་གི་བཟླས་དམིགས་བཏང་མཐར། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་བཟླས་དམིགས་སྐབས་སུ་གང་བབ་སོ་སོར་སྦྱར་དགོས་པས། དང་པོ་བསྙེན་པའི་དུས་སུ་སོགས་གོང་ལྟར་དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཟིར་ཏེ། ཨོཾ་མཉྫུ་ཤྲཱི་མཚན་སྔགས་གཙོ་བོར་བཟླ། གཞན་རྣམས་སྔགས་ཁོ་ན་ཁྱུག་ཙམ་བཟླས་པས་ཐུན་བསྡུ། དེས་འགྲེས་ཏེ། བསྙེན་པ་གྲུབ་པ་དང་ཉེ་བསྙེན་ལ་འཇུག་པ་སོགས་སྔ་མར་འགྲེ། གཉིས་པ་ནི་བསྙེན་དུས་སོགས་བཟླས་དམིགས་དང་སྦྲགས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཨ་སོགས། གསུམ་པ་སྒྲུབ་པའི་དུས་སོགས་ཀྱི་མཐར། ཨོཾ་བཛྲ་ཏཱིཀྵྞཱ་དུཿཁ་སོགས། བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ནི་སོགས་མཐར། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་བཅས་སོ་སོར་སྦྱར། གྲངས་བསྙེན་གཙོ་བོར་བྱེད་ན། བསྙེན་པ། ཉེ་བསྙེན། སྒྲུབ་པ་གསུམ་འབུམ་ཕྲག་རེ་རེ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཨ་ར་པ་ཙ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ། གསུམ་པ་རྩོད་དུས་ལ་བཞི་འགྱུར་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བྱུང་ན་ལེགས་ཆེ་སྙམ། དུས་བསྙེན་ཞག་བརྒྱ་ཐམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་བསྙེན་པ་ཞག་བཅོ་ལྔ། ཉེ་བསྙེན་ཞག་བཅོ་ལྔ། སྒྲུབ་པ་ཞག་བཅོ་ལྔ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞག་བཞི་བཅུ། མཐའ་བརྟེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཞག་བདུན་བཅས་བྱས་ན་རུང་སྙམ་ཞིང༌། སྤྱིར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་བསྙེན་པ་ལ་སྦྱར་བའི་གོ་དོན་ནི། བླ་མ་དང་དཔོན་པོ་ཆེན་པོ་ལ་ཐོག་མར་ཞལ་མཇལ་ཏེ་ངོ་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་བསྙེན་པ། བླ་དཔོན་དང་རྒྱལ་བློན་འདྲིས་གདགས་པ་ལྟ་བུ་ཉེ་བསྙེན། སློབ་མའམ་བློན་པོའི་རྒྱུད་ཚོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དཔོག་ནས་ལས་འདི་གྱིས་ཞེས་བཀའ་བསྒོ་བ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པ། དེ་ལ་ནུས་པ་ཐོབ་ནས་གཞན་ལ་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་བྱས་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་གོ་དོན་སྟེ། དེས་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་སོགས་ངེས་ཤེས་དད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་རྩེ་གཅིག་པས་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་གཙོར་བཏོན། དེ་ལ་གོམས་པ་དང༌། གསུང་གི་བཟླས་པའི་རང་སྒྲ་ལ་སེམས་གཏད་པས་ལྷག་པའི་ལྷའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་ལ་ཐུགས་ཉེ་བར་བྱེད་པ་དང༌། སྐུ་ཡི་གསལ་སྣང་དང་སྔགས་སྒྲ་རྣམ་པ་གང་ལྟར་སྣང་ཡང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་བདེ་སྟོང་གི་རོལ་པ་ལས་ཐ་དད་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོར་ཐག་བཅད་པ་དང་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པས་སྔ་མ་གཉིས་ལས་ཟབ་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྩིས་མ་ཟིན་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པས་བ་སྤུ་གཅིག་གིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་ནུས་པས། འཁོར་འདས་སྣང་སྲིད་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས། སྒྲ་གྲགས་ཐམས་ཅད་ཨ་ར་པ་ཙའི་སྔགས། སེམས་ཀྱི་དྲན་རྟོགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་གསལ་བས་རང་སེམས་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་ཨ་ར་པ་ཙ་བཟླ། ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་དང༌། ཧཱུྃ། དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི་སོགས་མཐར། ཨོཾ་ཨཱརྻ་མཉྫུ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྟ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་མཆོད་པ་དང༌། མཚན་བརྗོད་ཀྱི་རྒྱུད་བཀླག་པས་བསྟོད། བསྟོད་པ་བསྡུ་ན། ཨོཾ་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གཅོད། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་གསུང་དབང་ཕྱུག །འགྲོ་བ་སྨིན་བྱེད་ཁྱེད་ལ་བསྟོད། །ཅེས་པས་ཀྱང་རུང༌། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་སོགས་དང༌། ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་བཤགས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨཱཿས་རྒྱུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བླང༌། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་སོགས་བརྗོད་ནས་བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན་བྱ། ཤིས་བརྗོད་དང༌། འཇམ་དཔལ་ལམ་རིམ་གྱི་སྨོན་ལམ་ཀྱང་བྱ། གཞུང་གི་བཟླས་པ་བཞི་རྫོགས་པ་དང༌། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དམིགས་རྟེན་ཚེ་བུམ་ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་བཅས་པ་བཤམས། ལས་བྱང་གི་བསྟོད་པ་གྲུབ་པ་དང༌། ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་གྲམ་སོགས། ཨ་ར་པ་ཙ་ལ་ཚེ་ཤམ་སྦྱར་བ་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་གམ། ཞག་བདུན་ལེགས་པར་བཟླ། མདའ་དར་གཡབ་སྟེ་ཚེ་འགུགས་དང༌། ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་ལ་མཆོད་བསྟོད་སོགས་སྔར་ལྟར་བྱ། མཚམས་ལ་འཇུག་པའི་ཐུན་དང་པོ་དང༌། བསྙེན་པ་བཞི་འཕོ་མཚམས། མཚམས་གྲོལ་བ་ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ། གཉིས། བརྒྱད། བཅོ་ལྔ་རྣམས་བཅས་ལ་ཚོགས་དང་བསྐང་བ་རྒྱས་པར་ཟུར་གསལ་ལྟར་བྱ་དགོས་པ་དང༌། བཀའ་སྲུང་ལས་གཤིན་གཏོར་འབུལ་མ་ཆད་པར་བྱ། བསྙེན་པ་གྲངས་ཐེམས་པ་དང་ཨ་ར་པ་ཙའི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པའི་སྔགས་ཨ་ར་པ་ཙ་དང་བཏགས་པ་བཟླ། ནམ་ལངས་བ་དང་མཆོད་བསྟོད་བཅས་སྒྲུབ་རྟེན་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ཡངས་ནས། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྲས་བཅས་ཐུགས་དམ་ཅན། །འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་ནོར་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་དངོས་གྲུབ་ནི། །ཕྲིན་ལས་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ། །བུམ་པ་བཟང་དང་དཔག་བསམ་ནོར་བུའི་ཚུལ། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྩལ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛོད། །འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །འགག་མེད་གསུང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཡོན་ཏན་རེ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །འཛད་མེད་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །བླ་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿཀཱ་ཡ་ཝཱཀྩིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཚེ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་ན་ཚེ་རྫས་ཀྱང་མྱང༌། སླར་ཡང་ཚོགས་སྐོང་རྒྱས་པ་དང༌། ཆོས་སྐྱོང་གི་མཆོད་གཏོར། ཆད་བརྟན་རྟ་བྲོ་སོགས་མཐར་དབྱུང༌། ཁ་སྐོང་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་རྗེ་བླ་མའི་གསུང་རྒྱས་བསྡུས་གང་འགྲུབ་བསྙེན་པའི་བཅུ་ཆ་ལོངས་བར་བྱ། དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་དམར་སེར་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་དང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་མ་ཆགས་པར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་བརྩོན་པ་གལ་ཆེའོ། །ཞེས་པའང་ཆོས་རྩེའི་དགེ་སློང་རང་སློབ་ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས་དཔལ་ལྡན་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་རིག་འཛིན་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་དང༌། རྗེ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཉེ་གནས་ཐུགས་སྲས་ཤེས་རབ་འོད་གསལ་གྱི་ཞལ་ཁྲིད་ལྟར་འབྲུག་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་གླིང་དགོན་པར་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བྲིས་པ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་མཁྱེན་པའི་བདག་པོས་རྟེན་འདིར་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །། ༈ རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཚོགས་བསྡུས་པའི་འདོན་ཐོ་བཞུགས། རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་གྱི་བསྙེན་པའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་མཆོད་རྒྱས་པ་མི་ལྕོགས་པས་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ནི། ཚོགས་ཀྱི་དབུར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གང་དག་གསང་བའི་སོགས་བགེགས་བསྐྲད། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་སོགས་ཚོགས་བྱིན་བརླབ། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཚོགས་ཁང་ཡེ་ཤེས་སོགས་སྤྱན་འདྲེན་རྗེས། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་ལཱ་སྱེ་ཧཱུྃ་ནས། ས་མ་ཡ་ཧོཿས་མཆོད། ཚོགས་ཕུད་དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་སོགས། བར་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧཱུྃ། སེམས་ཉིད་ཡེ་ནས་སོགས། ཐ་མ་བསྒྲལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། ཨེ་ལས་སོགས། དེ་ནས་ཞལ་དུ་བསྟབ་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་ཁྲག་གི་སོགས། རྣལ་འབྱོར་རང་ཉིད་ཚོགས་ལ་རོལ། བསྐང་བཤགས་རྒྱས་པ་མ་ལྕོག་ན། ལྷག་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་སྟེ། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་སོགས་དང༌། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་སོགས་ཆད་བརྟན་རྟ་བྲོ་བཅས་བྱའོ། ཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་སོགས་བསྐང་བཤགས་གཉིས་ཀྱིས་རུང་གསུངས། ཞེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཟིན་ཉེ་གནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་གསལ་གྱི་ཞལ་རྒྱུན་བཞིན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཡབ་སྲས་དགྱེས་པའི་འབངས་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་བརྗེད་ཐོར་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག། ༈ བསྐང་བ་ནི། ཧཱུྃ། སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ངང་ལས་རང་ཤར་བ། །ཡིད་བཞིན་དགྱེས་དགུར་འཆར་བ་བསྐང་བའི་རྫས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འདོད་ཡོན་མ་ཚང་མེད། །ཀུན་བཟང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་འདི། །རྩ་གསུམ་དམ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འཁོར་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཐུགས་དམ་དགྱེས་བསྐང་ཉམས་ཆགས་འགལ་འཁྲུལ་བཤགས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །བསྐང་བའི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚིག་བརྒྱད་པ་སོ་སོར་ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། ས་མ་ཡཿབཤགས་པ་ནི། ཧཱུྃ། རྩ་གསུམ་སྲུང་མ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ། །མ་རིག་བདག་ཅག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱི། །བག་མེད་ཚུལ་གྱིས་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏེ། །ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དང་ཅི་འགལ་བ། །སྙིང་ནས་འགྱོད་པ་དྲག་པོས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚིག་དྲུག་པ་སོ་སོར། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཏེ་ཉམས་ཆགས་སྦྱང༌། ས་མ་ཡཿ
[edit]

@#/_rgyud lugs 'jam dpal zhi ba'i sgrub thabs ye shes snang ba mchog grub kyi bsnyen yig mdor bsdus bzhugs/ @#/_/na mo gu ru many+dzu g+ho Sha a dzi ta bi dza ya a pa ra dz+nyA na kA ya ye/_'jam dpal zhi ba bla med lugs phyag rgya gcig pa'i bsnyen sgrub bya ba'i tshul ni/_yid dang mthun pa'i gnas su gzhung mthun zhi dkyil spyi ltar lte bar lha sku'am ral gri glegs bam gyi phyag mtshan dang d+hIHyig dmar ser gyis mtshan pa can gyi dbus su 'jam dpal gyi sku/_mtshan brjod kyi glegs bam/_kun 'byung nor bu'i las tshogs las byung ba ltar bcos pa'i phyag mtshan ral gri bcas pa'am/_'jam dpal gyi sku bris 'bur gang rung dang mtshan brjod kyi glegs bam tsam bshams pas rung*/_de mthar nyer spyod bdun dang mdun rgyab gang rung du zhi gtor dmar po dang*/_sman raka_/bka' srung las gshin gyi gtor ma bcas bshams/_yar ngo'i dus tshes brgyad sogs gang rung dang*/_rgyal phur 'grub sbyor lta bu'i gza' skar dge bar sgrub pa po rten dang zhal sprod byung na legs shing*/_gang ltar yang 'phral gyi shes rab bskyed pa'i thabs tsam ma yin pa/_rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes chags thogs med pa'i go 'phang mngon du bya ba'i phyir yi dam lhag pa'i lha 'di'i bskyed rdzogs la brtson dgos snyam pas 'khor bar zhen log gi nges 'byung*/_zhi mtha' skyob pa'i snying rje/_lha sngags la yid ches kyi dad pa/_bskyed rdzogs mthar dbyung ba'i brtson 'grus/_lam gyi gnad shes pa'i shes rab gsum dang ldan pas thog mar sngon 'gro'i khrid rim spyi ltar blo ldog rnam pa bzhis rgyud legs par sbyangs bas/_rdo rje slob dpon lan gsum sngon du 'gro bas bgegs bskrad las 'byung ba ltar/_rang nyid skad cig gis sogs nas/_bdag nyid can du gyur/_zhes mtshams lha'i nga rgyal bzung ste/_oM many+dzu shrI ya mAn+ta ka hU~M phaT/_ces bzlas pa brgya rtsa bzlas la thog mar gnas gzhi bdag po la dkar gtor spyi ltar btang*/_de nas bgegs gtor gzhung ltar bsngos la yungs thun gyis gzir/_gnas khang gi nang du gu gul gyis bdug_/sgo drung du rgyal tho brtsegs par mchod pa dang gtor mas brngan la phyi nang gi rgyu 'grul sdom/_thugs las khro tshogs sogs nas/_b+h+rU~M badz+ra dz+nyA na rak+Sha hU~M b+h+rU~M AHsa srung 'khor bsgoms/_de nas nang du zhugs la/_las byang gi skyabs sems nas brtsams thun gyi dbu 'dzin dgos/_sku bskyed rim gyi gsal snang sgrub tshul sogs spyi ltar shes par byas nas nyams su blangs te/_dngos gzhi bsnyen pa la bsnyen sgrub yan lag bzhi dang 'brel ba'i bzlas dmigs zur gsal dang*/_sngags bzhi las/_dang po spyi khyab kyi bzlas dmigs ni/_thugs kar zla steng sogs gzhung gi bzlas dmigs btang mthar/_bsnyen sgrub yan lag bzhi'i bzlas dmigs skabs su gang bab so sor sbyar dgos pas/_dang po bsnyen pa'i dus su sogs gong ltar dmigs pa rtse gcig tu gzir te/_oM many+dzu shrI mtshan sngags gtso bor bzla/_gzhan rnams sngags kho na khyug tsam bzlas pas thun bsdu/_des 'gres te/_bsnyen pa grub pa dang nye bsnyen la 'jug pa sogs snga mar 'gre/_gnyis pa ni bsnyen dus sogs bzlas dmigs dang sbrags te/_oM badz+ra many+dzu shrI a sogs/_gsum pa sgrub pa'i dus sogs kyi mthar/_oM badz+ra tIk+Sh+NA duHkha sogs/_bzhi pa sgrub pa chen po ni sogs mthar/_oM a ra pa tsa bcas so sor sbyar/_grangs bsnyen gtso bor byed na/_bsnyen pa/_nye bsnyen/_sgrub pa gsum 'bum phrag re re/_sgrub pa chen po'i a ra pa tsa 'bum phrag bcu/_gsum pa rtsod dus la bzhi 'gyur du gsungs pa ltar byung na legs che snyam/_dus bsnyen zhag brgya tham pa'i dbang du byas na bsnyen pa zhag bco lnga/_nye bsnyen zhag bco lnga/_sgrub pa zhag bco lnga/_sgrub pa chen po zhag bzhi bcu/_mtha' brten tshe sgrub zhag bdun bcas byas na rung snyam zhing*/_spyir bsnyen sgrub yan lag bzhi bsnyen pa la sbyar ba'i go don ni/_bla ma dang dpon po chen po la thog mar zhal mjal te ngo shes pa lta bu bsnyen pa/_bla dpon dang rgyal blon 'dris gdags pa lta bu nye bsnyen/_slob ma'am blon po'i rgyud tshod kyi yon tan dpog nas las 'di gyis zhes bka' bsgo ba lta bu sgrub pa/_de la nus pa thob nas gzhan la tshar gcod rjes 'dzin byas pa sgrub pa chen po'i go don ste/_des na rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi sku che ba'i yon tan dang ngo mtshar ba'i rnam thar sogs nges shes dad pa'i yid ches kyi dad pa rtse gcig pas lha sku'i gsal snang la gtsor bton/_de la goms pa dang*/_gsung gi bzlas pa'i rang sgra la sems gtad pas lhag pa'i lha'i thugs rgyud bskul te dngos grub stsol ba la thugs nye bar byed pa dang*/_sku yi gsal snang dang sngags sgra rnam pa gang ltar snang yang 'jam dpal dbyangs kyi thugs bde stong gi rol pa las tha dad med pa ye shes gcig gi ngo bor thag bcad pa dang nges shes kyis bsgrubs pas snga ma gnyis las zab pa dang*/_ye shes lha'i sku gsung thugs thams cad la rnam mkhyen gyi ye shes kyis rtsis ma zin pa gcig kyang med pas ba spu gcig gis kyang sangs rgyas kyi mdzad pa mtha' dag sgrub nus pas/_'khor 'das snang srid kyi snang cha thams cad 'jam dpal dbyangs kyi sku dang zhing khams/_sgra grags thams cad a ra pa tsa'i sngags/_sems kyi dran rtogs thams cad mkhyen gnyis ye shes kyi ngo bor gsal bas rang sems ma bcos pa'i ngang du a ra pa tsa bzla/_thun las ldang ba na dbyangs gsal rten snying dang*/_hU~M/_dngos su 'byor dang yid kyis rnam sprul pa'i sogs mthar/_oM Ar+Ya many+dzu shrI badz+ra ar+g+haM nas shap+ta sarba pany+tsa a mr-i ta ba liM ta rak+ta ma hA su kha pU dza hoH_zhes mchod pa dang*/_mtshan brjod kyi rgyud bklag pas bstod/_bstod pa bsdu na/_oM rdo rje rnon po sdug bsngal gcod/_/mkhyen rab ye shes sku can te/_/ye shes sku can gsung dbang phyug_/'gro ba smin byed khyed la bstod/_/ces pas kyang rung*/_ma rnyed yongs su ma tshang sogs dang*/_yig brgyas nongs pa bshags/_oM AHhU~M a ra pa tsa na d+hIHkA ya wAka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M hU~M AHsa rgyun gyi dngos grub blang*/_hU~M hU~M hU~M zhes sogs brjod nas bsdu ldang*/_bsngo smon bya/_shis brjod dang*/_'jam dpal lam rim gyi smon lam kyang bya/_gzhung gi bzlas pa bzhi rdzogs pa dang*/_dkyil 'khor du dmigs rten tshe bum tshe ril tshe chang bcas pa bshams/_las byang gi bstod pa grub pa dang*/_thugs kar rdo rje'i rgya gram sogs/_a ra pa tsa la tshe sham sbyar ba sngags 'bum phrag gam/_zhag bdun legs par bzla/_mda' dar g.yab ste tshe 'gugs dang*/_yi ge gsum gyis rgyas btab la mchod bstod sogs sngar ltar bya/_mtshams la 'jug pa'i thun dang po dang*/_bsnyen pa bzhi 'pho mtshams/_mtshams grol ba yar mar gyi tshes bcu/_gnyis/_brgyad/_bco lnga rnams bcas la tshogs dang bskang ba rgyas par zur gsal ltar bya dgos pa dang*/_bka' srung las gshin gtor 'bul ma chad par bya/_bsnyen pa grangs thems pa dang a ra pa tsa'i mthar/_oM AHhU~M a ra pa tsa na d+hIHkA ya wAka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M:_zhes pa'i sngags a ra pa tsa dang btags pa bzla/_nam langs ba dang mchod bstod bcas sgrub rten rnams gnas gsum du bzhag la/_hU~M:_bde mchog bde spyod nam mkha'i dkyil yangs nas/_/rgyal ba'i dkyil 'khor sras bcas thugs dam can/_/'chi med rtsa gsum nor lha rab 'byams kyi/_/sku gsung thugs dang mnyam sbyor dngos grub ni/_/phrin las yid bzhin lhun gyis grub pa'i dpal/_/bum pa bzang dang dpag bsam nor bu'i tshul/_/da lta nyid du bstsal zhing brtan par mdzod/_/'gyur med sku yi dngos grub bstsal du gsol/_/'gag med gsung gi dngos grub bstsal du gsol/_/'khrul med thugs kyi dngos grub bstsal du gsol/_/yon tan re skong dngos grub bstsal du gsol/_/phrin las 'gro 'dul dngos grub bstsal du gsol/_/'chi med tshe yi dngos grub bstsal du gsol/_/'dzad med nor gyi dngos grub bstsal du gsol/_/thun mong yid bzhin dngos grub bstsal du gsol/_/bla med mchog gi dngos grub bstsal du gsol/_/oM AHhU~M a ra pa tsa na d+hIHkA ya wAk+tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hU~M:_tshe sgrub dang 'brel na tshe rdzas kyang myang*/_slar yang tshogs skong rgyas pa dang*/_chos skyong gi mchod gtor/_chad brtan rta bro sogs mthar dbyung*/_kha skong zhi ba'i sbyin sreg rje bla ma'i gsung rgyas bsdus gang 'grub bsnyen pa'i bcu cha longs bar bya/_de nas 'jam dpal dmar ser las thams cad grub pa'i rgyun khyer dang 'jam dpal mtshan brjod ma chags par nyams su len pa la brtson pa gal che'o/_/zhes pa'ang chos rtse'i dge slong rang slob ngag dbang brtson 'grus dpal ldan bsnyen sgrub la 'jug pa'i tshe rig 'dzin gong ma'i phyag bzhes dang*/_rje bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi nye gnas thugs sras shes rab 'od gsal gyi zhal khrid ltar 'brug phun tshogs chos gling dgon par 'jam dpal dga' ba'i bshes gnyen bkra shis dpal 'byor gyis bris pa rang gzhan thams cad bla ma mkhyen pa'i bdag pos rten 'dir rjes su 'dzin pa'i rgyur gyur cig/__//__!__rgyud lugs 'jam dpal gyi tshogs bsdus pa'i 'don tho bzhugs/_rgyud lugs 'jam dpal gyi bsnyen pa'i skabs su tshogs mchod rgyas pa mi lcogs pas cung zad bsdus pa'i tshul ni/_tshogs kyi dbur/_hU~M hU~M:_gang dag gsang ba'i sogs bgegs bskrad/_ra~M ya~M kha~M/_ye shes sgyu ma sogs tshogs byin brlab/_hU~M hrI:_tshogs khang ye shes sogs spyan 'dren rjes/_oM shrI badz+ra rA ga lA s+ye hU~M nas/_sa ma ya hoHsa mchod/_tshogs phud dang po mchod pa ni/_hU~M:_bla med mchog gi sogs/_bar pa bshags pa ni/_hU~M/_sems nyid ye nas sogs/_tha ma bsgral ba ni/_hU~M/_e las sogs/_de nas zhal du bstab pa ni/_hU~M:_'dod chags khrag gi sogs/_rnal 'byor rang nyid tshogs la rol/_bskang bshags rgyas pa ma lcog na/_lhag ma byin gyis brlab ste/_hU~M:_sngon tshe dpal chen sogs dang*/_hU~M hrIH_'og min chos dbyings sogs chad brtan rta bro bcas bya'o/_hU~M/_snang srid rnam dag sogs bskang bshags gnyis kyis rung gsungs/_zhes pa'ang thams cad mkhyen gzigs mi pham rin po che'i thugs zin nye gnas bla ma rin po che 'od gsal gyi zhal rgyun bzhin 'jam dbyangs bla ma yab sras dgyes pa'i 'bangs mang+ga la shrI b+hU tis brjed thor bris pa dge zhing bkra shis rnam par rgyal bar gyur cig/__!__bskang ba ni/_hU~M/_snang srid rnam dag ngang las rang shar ba/_/yid bzhin dgyes dgur 'char ba bskang ba'i rdzas/_/phyi nang gsang ba'i 'dod yon ma tshang med/_/kun bzang bde ba chen po'i mchod sprin 'di/_/rtsa gsum dam rgya mtsho'i thugs dam bskang*/_/'khor tshogs sprul pa bcas pa'i thugs dam bskang*/_/thugs dam dgyes bskang nyams chags 'gal 'khrul bshags/_/mchog dang thun mong dngos grub bstsal du gsol/_/bskang ba'i rgyal po rdo rje tshig brgyad pa so sor kha bsgyur bcas te/_rdo rje sems dpa'i lha tshogs thugs dam bskang*/__sa ma yaHbshags pa ni/_hU~M/_rtsa gsum srung ma gsan cing dgongs su gsol/_/ma rig bdag cag lus dang ngag sems kyi/_/bag med tshul gyis dam las 'gal gyur te/_/lha tshogs rnams kyi thugs dang ci 'gal ba/_/snying nas 'gyod pa drag pos mthol lo bshags/_/sgrib med tshangs pa mchog gi dngos grub stsol/_/bshags pa'i rgyal po rdo rje tshig drug pa so sor/_rdo rje sems dpa'i zhes kha bsgyur bcas te nyams chags sbyang*/_sa ma yaH

Footnotes

Other Information