rang byung pad+ma snying thig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ (rang byung pad+ma snying thig)

26 Texts

ཙ་
2
4-5
རང་བྱུང་པདྨ་སྙིང་ཐིག་གཏེར་འབྱུང་གི་ལོ་རྒྱུས།
rang byung pad+ma snying thig gter 'byung gi lo rgyus
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
3
6-12
གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ལས། སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད།
gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po las/ sngon 'gro'i ngag 'don zab lam snang byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
4
13-15
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་ཕྲེང་བ༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: rgyun gyi gsol 'debs pad+ma'i phreng ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
5
16
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i brgyud 'debs ye shes char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
6
17
བསང་ཆུ་དཀར་གཏོར་དང་ལས་ལྷ།
bsang chu dkar gtor dang las lha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
7
18-35
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
8
36
སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད།
sman gyi brgyud mchod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
9
37
ཛཔ་ཁང་དབྱེ་བ།
dzap khang dbye ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
10
38
བཀའ་བརྒྱད་ཛཔ་བཟླས་བསྡུས་པ།
bka' brgyad dzap bzlas bsdus pa
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
11
39-42
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་བསྐང་བ་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྦྱིན།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i bskang ba grub gnyis mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
12
43
ཚོགས་བསྒྲལ།
tshogs bsgral
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
13
44-52
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ phrin las 'bring po dngos grub kun 'byung
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
14
53-56
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: rgyun gyi rnal 'byor snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
15
57-60
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྲོག་གི་བཅུད་ལེན།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rgyun gyi tshe sgrub 'chi med srog gi bcud len
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
20
87-123
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གཏེར་མཛོད།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ sgrub pa chen po'i khog dbub dngos grub 'dod dgu'i gter mdzod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
21
124-132
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འོད་གསལ་རང་ཤར༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: gu ru pad+ma 'byung gnas kyi sgrub thabs 'od gsal rang shar
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
22
133-138
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ གུ་རུ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་སྣང་བ༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: gu ru nyi ma 'od zer gyi sgrub thabs 'gro 'dul phrin las snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
23
139-151
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: gu ru pad+ma rgyal po'i sgrub thabs khams gsum dbang byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
24
152
གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་མཛེས་རྒྱན་པདྨའི་ཕྲེང་བ།
gu ru pad+ma rgyal po'i thugs sgrub kyi lhan thabs mdzes rgyan pad+ma'i phreng ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
25
153-164
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་ཅན་མཐར་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཆ༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: gu ru rdo rje gro lod kyi sgrub thabs gdug can mthar byed rdo rje'i go cha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
26
165-179
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྟེར༔
rang byung pad+ma'i snying thig las: yum bka' mkha' 'gro'i phrin las dngos grub myur ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
27
180-185
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་ཟབ་ལམ་མཆོག་གི་དཔལ་སྦྱིན༔
rang byung pad+ma'i snying thig las rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i smin byed dbang gi rim pa zab lam mchog gi dpal sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
28
186-217
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་དབང་ཆོག་འཇུག་བདེ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum kun 'dus gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i dbang chog 'jug bde rdo rje'i ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
29
218-227
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་དོན་དབང་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མྱུར་སྟེར།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum kun 'dus dngos grub snying po'i don dbang tshe dbang dang bcas pa ye shes snang ba myur ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
30
228-246
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་ལམ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་རྣམ་གྲོལ་སྒོ་འབྱེད།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ gu ru'i thugs sgrub dngos grub snying po'i lam gyi sngon 'gro'i khrid yig rnam grol sgo 'byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཙ་
31
247-269
རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་གསུམ་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཡི་གེ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་འཛིན།
rang byung pad+ma'i snying thig las/ rtsa gsum spyi dril gyi thugs sgrub dngos grub snying po ji ltar nyams su len pa'i yi ge dngos grub rgya mtsho'i bcud 'dzin
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)