dgra 'dul wer ma'i snying tig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ (dgra 'dul wer ma'i snying tig)

9 Texts

འ་
16
313-318
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས།
dgra 'dul wer ma'i snying tig gi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs mu tig phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
འ་
17
319-350
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ༔
dgra 'dul wer ma'i snying tig las: phrin las phyogs las rnam rgyal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
18
351-356
འཇིགས་བྲལ་སེང་ཆེན་ཝེར་མའི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་གསོལ་ལྷ་དབང་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དབྱངས་སྙན།
'jigs bral seng chen wer ma'i rgyal po'i mnga' gsol lha dbang g.yul las rgyal ba'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
19
357-361
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། །ཚོགས་མཆོད་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
dgra 'dul wer ma'i snying tig las/ /tshogs mchod dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
20
363-373
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཞི་བྱེད་བསང་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་བདུད་རྩིའི་མེ་ཏོག༔
dgra 'dul wer ma'i snying tig las: zhi byed bsang khrus kyi cho ga bkra shis bdud rtsi'i me tog
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
21
375-391
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ གྲུབ་ཆེན་ཕུ་ནུ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད༔
dgra 'dul wer ma'i snying tig las: grub chen phu nu rnams kyi gsol mchod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
22
393-421
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་པའི་རླུང་རྟའི་ཀ་འཛུགས་ཀྱི་མདོས་ཆོག་ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་སྐྱེད་དགེ་ལེགས་ཀུན་ཏུ་ཤིས་པའི་རོལ་མོ།
dgra 'dul wer ma'i snying tig las: gtso 'khor yongs rdzogs la brten pa'i rlung rta'i ka 'dzugs kyi mdos chog phun tshogs sde bzhi'i dpal skyed dge legs kun tu shis pa'i rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
23
423-440
དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ སེང་ཆེན་དགྲ་བླའི་གསས་མཁར་བསྟོད་པའི་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་སྙིང་པོ༔
dgra 'dul wer ma'i snying tig las: seng chen dgra bla'i gsas mkhar bstod pa'i cho ga dge legs snying po
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
འ་
24
441-458
སེང་ཆེན་དགྲ་བླའི་རྒྱལ་པོའི་དགྲ་ཆོས་ཁྱེར་བདེ་དྲག་སྔགས་དམོད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་འཕུང་བཤིག་དུག་གི་སྒྱོགས་མདའ༔
seng chen dgra bla'i rgyal po'i dgra chos khyer bde drag sngags dmod pa'i 'phrul 'khor 'phung bshig dug gi sgyogs mda'
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)