zab gsang seng gdong snyan brgyud

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ (zab gsang seng gdong snyan brgyud)

5 Texts

ན་
2
151-346
གྲུབ་ཆེན་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བོ་དོང་ལུགས་ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་།
grub chen sangs rgyas mgon po nas brgyud pa'i bo dong lugs zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi sgrub thabs las tshogs dang bcas pa'i man ngag gi yi ge gces btus rin chen bum bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
2.1
151-301
ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་།
zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi lo rgyus sgrub thabs las tshogs dang bcas pa'i man ngag gi yi ge gces btus rin chen bum bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
2.2
301-303
ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཕྲིན་ལས་དཔལ་སྟེར།
zab gsang seng gdong snyan brgyud kyi brgyud pa'i gsol 'debs phrin las dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
2.3
303-326
སེང་གདོང་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ།
seng gdong rigs lnga'i sgrub thabs rjes gnang las tshogs dang bcas pa phrin las rnam rol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ན་
2.4
326-346
སེང་གདོང་བཀའ་བཅུའི་མངོན་རྟོགས་རྗེས་གནང་གི་ཐོ་ཡིག་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ།
seng gdong bka' bcu'i mngon rtogs rjes gnang gi tho yig phrin las snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

Debug data: