sgrol ma yid bzhin 'khor lo

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་
Drolma Yishin Khorlo

64 texts associated with this figure

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་དང༌། འཆི་མེད་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་ཆེད་དུ་བསྔགས་པ་ཚངས་སྲས་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 8, 197-202.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Verses of Praise - bstod pa
12 1a - 6b6
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་དམིགས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 8, 203-204.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Recitation Manual - bsnyen yig
4 1a1 - 2b6
སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་འཕགས་མ་དགྱེས་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་མི་ཟད་རླབས་ཕྲེང་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 423-433.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Genre: Verses of Praise - bstod pa
11 1a1 - 6a1
རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་བསམ་འགྲུབ་ལྷ་ཡི་ལྗོན་ཤིང་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 439-441.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Genre: Verses of Praise - bstod pa
3 1a1 - 2a6
རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 443-447.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Genre: Verses of Praise - bstod pa
5 1a1 - 3a3
འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དཔལ་སྟེར།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 461-464.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo;tshe dpag med;gtsug tor rnam rgyal ma;tshe lha rnam gsum
Genre: Verses of Praise - bstod pa
4 1a1 - 2b3
བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རེ་སྨོན་ཀུན་འགྲུབ་དང་འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་འདོད་དོན་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 3, 13-16.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo;tshe dpag med;gtsug tor rnam rgyal ma;tshe lha rnam gsum
Genre: Supplications - gsol 'debs
4 1a1 - 2b3
འཇམ་དབྱངས་དང་སྒྲོལ་དཀར་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 3, 27-28.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: sgrol ma;sgrol ma yid bzhin 'khor lo;'jam dpal dbyangs
Genre: Supplications - gsol 'debs
2 1a1 - 1b3
ན་མོ་གུ་རུ། རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེ་ཞེས་པ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 3, 73.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: sgrol ma;sgrol ma yid bzhin 'khor lo;pad+ma 'byung gnas
Genre: Supplications - gsol 'debs
1 1a1 - 1a6
དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 451-511.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
61 1a1 - 31a1
འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་བསྐང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 513-518.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Mending Rituals - bskang chog
6 1a1 - 3b4
ཧཱ༔ འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན་ཉུང་ངུ་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 519-527.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Supplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
9 1a1 - 5a1
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 131-132.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Revelations - gter maLineage Supplications - brgyud 'debs
2 1a1 - 1b4
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 133-151.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Activity Manual - las byangRevelations - gter ma
19 1a - 10a3
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 153-160.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Daily Practice - rgyun khyerRevelations - gter ma
8 1a - 4b2
འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨན་མཆོད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 161.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Medicinal Pills - Offering Ritual - sman mchod
1 1a1 - 1a5
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་གྲངས་བསོགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 163-164.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
2 1a1 - 1b3
སྒྲོལ་དཀར་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 165-166.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Offering Substance Liturgies - mchod phreng
2 1a1 - 1b2
འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་སྐོང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 167-172.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Mending Rituals - bskang chog
6 1a1 - 3b4
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 173-195.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhungEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
23 1a - 12a4
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེ་ཡི་རྗེས་གནང༌།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 197-200.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnangRevelations - gter maRoot Treasure - gter gzhung
4 1a - 2b4
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 201-206.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Revelations - gter maRoot Treasure - gter gzhungLongevity Empowerment - tshe dbang
6 1a - 3b4
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བདག་འཇུག་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་དྭངས་བཅུད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 209-217.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Self-Initiation - bdag 'jug
9 1a - 5a6
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 219-269.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
51 1a - 26a6
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 271-287.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnangLongevity Empowerment - tshe dbang
17 1a - 9a5
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 289-307.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
19 1a - 10a2
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 309-327.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Fire Offerings - sbyin sreg
19 1a - 10a2
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་བཟླས་དམིགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 329-330.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
2 1a1 - 1b2
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 331-373.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
43 1a - 22a5
དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 375-391.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Notes - zin brisRecitation Manual - bsnyen yig
17 1a - 9a3
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན་ཅུང་ཟད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 393-400.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Recitation Manual - bsnyen yig
8 1a1 - 4b2
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་བཟླས་དམིགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 401-404.)
Author: Khyentse, Dilgo
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Recitation Manual - bsnyen yig
4 1a1 - 2b4
འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་གཏོར་མའི་པྲ་ཁྲིད་འཆི་མེད་འདོད་པ་འཇོ་བའི་དགའ་སྟོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 405-420.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
16 1a - 8b6
དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 421-477.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Structural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
57 1a - 29a5
ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 509-516.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo;tshe dpag med;gtsug tor rnam rgyal ma;tshe lha rnam gsum
Cycle: bla ma tshe lha rnam gsum skor
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorRevelations - gter ma
8 1a - 4b2
བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 517-540.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo;tshe dpag med;gtsug tor rnam rgyal ma;tshe lha rnam gsum
Cycle: bla ma tshe lha rnam gsum skor
Genre: Offering Rituals - mchod sbyin
24 1a - 12b5
མཎྜལ་རྒྱས་པ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 541-543.)
Author: 'gro mgon chos rgyal 'phags pa
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo;tshe dpag med;gtsug tor rnam rgyal ma;tshe lha rnam gsum
Cycle: bla ma tshe lha rnam gsum skor
Genre: Offering Rituals - mchod sbyin
3 1a1 - 2a1
འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བསྟོད་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 547-555.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo;tshe dpag med;gtsug tor rnam rgyal ma;tshe lha rnam gsum
Cycle: bla ma tshe lha rnam gsum skor
Genre: Verses of Praise - bstod pa
9 1a - 5a5
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་རོལ་མོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་བབས་, Vol. 13, 577-585.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Genre: Verses of Praise - bstod pa
9 1a - 5a4
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 1, 98-100.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Genre: Homage - phyag 'tshal
3 20b4 - 21b2
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 29-36.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Recitation Manual - bsnyen yigReplies to Questions - dris lan
8 15a2 - 18b3
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཉེ་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 25-32.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: ba ri lo tsA ba
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: sgrol dkar yid bzhin 'khor lo ba ri lugs
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
8 13a5 - 16b6
བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་སྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 34-37.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Genre: Supplications - gsol 'debs
4 17b1 - 19a3
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 37-49.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsOffering Rituals - mchod sbyin
13 19a3 - 25a1
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 49-74.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin
Genre: Longevity Rituals - tshe sgrubPermission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
26 25a1 - 37b5
སྒྲོལ་དཀར་བ་རི་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཚུལ་དབང་བཅུ་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 187-216.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: ba ri lo tsA ba
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: sgrol dkar yid bzhin 'khor lo ba ri lugs
Genre: Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag lenPrayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
30 1a - 15b3
ཚར་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 9-28.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: tshar lugs sgrol dkar
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsTextbooks - klog deb - yig cha
20 5a1 - 14b6
སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སྒོ་ནས་ངག་གི་བྱད་འགྲོལ་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 28-31.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma;sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Genre: Activity Practices - las tshogs
4 14b6 - 16a3
རྒྱ་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 13, 273-276.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Dalai Lama, 5th
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: rgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor lo (dag snang rgya can)
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
4 1a - 2b5
སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཟླ་སྣང་།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 13, 275-319.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: Dalai Lama, 5th
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: rgya can sgrol dkar yid bzhin 'khor lo (dag snang rgya can)
Genre: Activity Manual - las byangSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
45 1a - 26a2
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 383-390.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Daily Practice - rgyun khyer
8 1a - 4b5
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་ཚོགས་མཆོད་བསྡུས་པ་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐིག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 391-394.)
Author: 'jam mgon kong sprul
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
4 1a - 2b4
འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་བཟླས་དམིགས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 427-428.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Mantra Repetition Preparatory Liturgies - dzab khang dbye ba - dzab bskul
2 3a3 - 3b1
དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་དབང་ཁྲིད་ས་བཅད།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 15, 428-429.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: 'chi med 'phags ma'i snying thig
Genre: Outlines - sa bcadEmpowerment Ritual - dbang chog - dbang skurContemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
2 3b1 - 4a1
ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཚན་སྦྲེལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 16, 183-218.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Atiśa
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: jo lugs sgrol dkar
Genre: Activity Manual - las byang
36 1a - 18b4
ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་མཎྜལ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 16, 183-191.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: Atiśa
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: jo lugs sgrol dkar
Genre: Activity Manual - las byang
9 1a - 5a4
ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་འབུལ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 16, 191-193.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: jo lugs sgrol dkar
Genre: Torma-offering Rituals - gtor chog
3 5a4 - 6a3
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 16, 193-204.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: jo lugs sgrol dkar
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
12 6a3 - 11b6
སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ལ་བསྟེན་པའི་མཎྜལ་བཞི་པའི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 16, 204-209.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: jo lugs sgrol dkar
Genre: Notes - zin brisRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
6 11b6 - 14a5
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ལས་ཚོགས་ཉེར་མཁོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 16, 209-218.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Cycle: jo lugs sgrol dkar
Genre: Activity Practices - las tshogs
10 14a5 - 18b4
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་བའི་གཏམ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 22, 177-182.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Genre: Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
6 64a3 - 66b2
ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 22, 293-300.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo;tshe dpag med;gtsug tor rnam rgyal ma;tshe lha rnam gsum
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
8 1a - 4b4
ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་བླ་རྣམ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 22, 301-325.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo;tshe dpag med;gtsug tor rnam rgyal ma;tshe lha rnam gsum
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
25 1a - 13a2
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་སྨོན་ཤིས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 24, 219-220.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Genre: Prayers - smon lamInvocation of Auspiciousness - bkra shis brjod pa
2 10a5 - 10b1