'jam dpal dbyangs

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
'jam dpal dbyangsFull text list

मञ्जुश्री
Jampalyang
འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ · 文殊 · もんじゅ · 문수

29 texts associated with this figure[edit]

The first 100 texts are listed below. To browse this author's full bibliography, click here.Text People Deity/Cycle/Genre Total pages Folios
འཇམ་དཔལ་ཀུན་འབྱུང་ནོར་བུའི་ལས་ཚོགས་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་འཇམ་དཔལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 171-176.)
Author: Khyentse, Dilgo
Deity: 'jam dpal dbyangs
Cycle: 'jam dpal kun 'byung nor bu'i las tshogs
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
11 1a - 6a3
འཇམ་དཔལ་ཀུན་འབྱུང་ནོར་བུའི་ལས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྟེར།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 10, 177-186.)
Author: Khyentse, Dilgo
Deity: 'jam dpal dbyangs
Cycle: 'jam dpal kun 'byung nor bu'i las tshogs
Genre: Activity Practices - las tshogs
19 1a - 10a6
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་བཀྲ་ཤིས་མི་འགྱུར་བའི་དགོངས་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཀུན་མཁྱེན་དགོངས་པའི་སྲོལ་འབྱེད།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 13, 205-212.)
Author: Khyentse, Dilgo
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Detailed Explanation - rnam bshadVerses of Praise - bstod pa
15 1a - 8a5
རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་མཆོག་གྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས།
(དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀའ་འབུམ།, Vol. 13, 213-217.)
Author: Khyentse, Dilgo
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor loMending Rituals - bskang chogRecitation Manual - bsnyen yigSadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
10 1a - 5b5
བཅོམ་ལྡན་འདས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་ངེས་དོན་གྱི་རྣ་ཆ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 343-363.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Verses of Praise - bstod pa
21 1a - 11a5
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པའི་རོལ་མོ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 365-368.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Verses of Praise - bstod pa
4 1a1 - 2b2
འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 369-370.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Verses of Praise - bstod pa
2 1a1 - 1b6
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་གུར་གུམ་གསར་པའི་མེ་ཏོག།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 373-374.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Verses of Praise - bstod pa
2 1a1 - 1b6
མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་རྒྱུད་མངས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 375-376.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Verses of Praise - bstod pa
2 1a1 - 1b4
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་ཏམྦུ་ར།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 377-381.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Verses of Praise - bstod pa
5 1a1 - 3a5
བླ་མ་དང་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་དང་འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 2, 387-390.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Verses of Praise - bstod pa
4 1a1 - 2b3
འཇམ་དབྱངས་དང་སྒྲོལ་དཀར་ཤོ་ལོ་ཀ་དང་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 3, 27-28.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: sgrol ma;sgrol ma yid bzhin 'khor lo;'jam dpal dbyangs
Genre: Supplications - gsol 'debs
2 1a1 - 1b3
འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་གཏེར།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 4, 165-182.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byorFeast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
18 1a1 - 9b4
རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་ཕུབ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 45-95.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: sar ban phyogs med
Deity: 'jam dpal dbyangs
Cycle: 'jam dpal rdzogs pa chen po
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsActivity Manual - las byangInitiations in the Maṇḍala - dkyil 'khor dbang chog - dkyil chogStructural Arrangement for Ritual Practice - sgrub khog
51 1a1 - 26a5
འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་སྟོང་ཐུན་ཉེར་མཁོ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 97-118.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabsActivity Manual - las byangRitual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
22 1a - 11b6
འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོན་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ལྡེའུ་མིག།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 123-128.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Commentary Synoptic - bsdus don 'grel paDzogchen - rdzogs pa chen poPrayers - smon lam
6 1a - 3b1
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བརྟེན་པའི་མར་མེའི་མཆོད་ཆོག་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 457-463.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Offering Rituals - mchod sbyin
7 1a1 - 4a1
དྷཱིཿ འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་རབ་ཏུ་དགའ། །བློ་གྲོས་དྲི་མེད་འཇམ་པའི་དཔལ། སོགས་འཇམ་དཔལ་སྐོར་གཏེར་གཞུང་།
(ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ་, Vol. 9, 537-543.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
Deity: 'jam dpal dbyangs
7 1a1 - 4a5
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཉུང་ངུའི་ངག།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 5, 201-209.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Verses of Praise - bstod paDetailed Explanation - rnam bshad
9 67a4 - 71a1
འཇམ་སྐོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 183-398.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'jam dpal dbyangs
216 1a - 108b1
འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 258-267.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'jam dpal dbyangs
Cycle: 'jam dbyangs a ra pa tsa na lha lnga
Genre: Sadhanas - Evocation Ritual - sgrub thabs
10 38b4 - 43a5
རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 291-295.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Activity Manual - las byang
5 55a4 - 57a6
རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 295-297.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'jam dpal dbyangs
3 57a6 - 58a1
མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣ་རྒྱན།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 297-307.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
11 58a1 - 63a6
མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 307-309.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Lineage Supplications - brgyud 'debs
3 63a6 - 64a1
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 10, 309-315.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Tantras - rgyudLiturgy - ngag 'donSpiritual Instructions - gdams ngag
7 64a1 - 67a2
བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 22, 242-243.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: rdo rje dbyangs can ma;'jam dpal dbyangs
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
2 29b1 - 30a6
འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་སྟེར།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 22, 243-250.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
8 30a6 - 33b3
བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་གཉིས་ཤིང་རྟ།
(མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་, Vol. 22, 280-282.)
Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Associated ppl: khri srong lde'u btsan
Deity: 'jam dpal dbyangs
Genre: Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
3 48b1 - 49b6

Debug data: