dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ (dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung)

10 Texts

ཅ་
15
83-88
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ yang dag he ru ka'i phrin las dbang chog dang bcas pa bde chen mchog gi myur lam
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
16
89-107
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་གི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟིལ་གནོན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ 'jam dpal gshin rje tshe bdag gi dbang bskur bklag chog tu bkod pa zil gnon thugs kyi thig le
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
17
108-110
བཀའ་སྲུང་ལས་གཤིན་གྱི་གཏོར་ཆོག།
bka' srung las gshin gyi gtor chog
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
18
111-116
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ dbang chen rta mchog rol pa'i phrin las dbang bskur dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i nying khu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
19
117-125
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་འདུལ་ཕྲིན་ལས་འབར་བའི་ཐོག་གཟེར།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ rdo rje phur pa'i sgrub thabs dang dbang gi cho ga bdud 'dul phrin las 'bar ba'i thog gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
20
126-133
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། མ་མོ་མངོན་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་མཆོག་ཕྱག་རྒྱའི་དགའ་སྟོན།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ ma mo mngon rdzogs kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa bde mchog phyag rgya'i dga' ston
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
21
134-136
བཀའ་སྲུང་མ་མོ་གསུམ་གྱི་གཏོར་མ།
bka' srung ma mo gsum gyi gtor ma
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
22
137-146
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒོས་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྟེར།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ rig 'dzin bla ma'i sgos sgrub kyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa byin rlabs bdud rtsi'i mchog ster
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
23
147-155
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུའི་མཆོད་ཕྲིན་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་སྲོག་བཅུད།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ dregs pa'i sde dpon sum cu'i mchod phrin dbang bskur dang bcas pa'i yi ge rgyud gsum dregs pa'i srog bcud
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཅ་
24
156-160
དག་སྣང་བཀའ་བརྒྱད་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་ལས། དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་ཅིང་དབང་གི་ཆོ་ག་དྲག་རྩལ་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་གཟེར།
dag snang bka' brgyad rig 'dzin zhal lung las/ dmod pa drag sngags kyi dkyil 'khor sgrub cing dbang gi cho ga drag rtsal rdo rje'i thog gzer
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)