Category:Revelations - gter ma

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Revelations - gter ma.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-18-TSHA-030འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རང་བྱུང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད༔Khyentse, Dilgo18144187-258tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-030.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-022འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros927425-451'jam dpal ye shes sems dpa'JKCL-KABUM-09-TA-022.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-024རང་སྣང་འོག་མིན་མངོན་དགའི་ཞིང་༔ ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་སྒྲུབ་ཐབས།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros92455-456yum chenJKCL-KABUM-09-TA-024.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-026ཐུགས་སྒྲུབ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། །རྩ་གསུམ་སྤྱི་དྲིལ་སྒྲུབ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros920465-484rtsa gsum pad+ma snying thigJKCL-KABUM-09-TA-026.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-027རྩ་གསུམ་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros99485-493rtsa gsum pad+ma snying thigJKCL-KABUM-09-TA-027.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-028རྩ་གསུམ་པདྨ་སྙིང་ཐིག་ལས། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros92495-496rtsa gsum pad+ma snying thigJKCL-KABUM-09-TA-028.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-029རྩ་གསུམ་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། གུ་རུ་ཞི་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros92497-498bla ma zhi bartsa gsum pad+ma snying thigJKCL-KABUM-09-TA-029.pdf
JKW-KABAB-01-KA-011དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང༌།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje1104449-552rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-GA-004-1JKW-KABAB-01-KA-011.pdf
JKW-KABAB-01-KA-013དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje120585-604rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-GA-005JKW-KABAB-01-KA-013.pdf
JKW-KABAB-01-KA-015སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་ཀྱི་རུས་སྦྱོང་ངག་འདོན།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje112607-618rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-01-KA-015.pdf
JKW-KABAB-01-KA-016དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje111619-629rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-NI-017JKW-KABAB-01-KA-016.pdf
JKW-KABAB-01-KA-017དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje116631-646dam canbka' ma - Oral TransmissionTerdzo-DI-015JKW-KABAB-01-KA-017.pdf
JKW-KABAB-01-KA-019གཏེར་སྲུང་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱི་གསོལ་མཆོད།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje12649-650gter srungbka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-01-KA-019.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-014འོད་གསལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བར་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།21783-99bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-014.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-040སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po22261-262rtsa gsum bde gshegs 'dus pasa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-021JKW-KABAB-02-KHA-040.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-041རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po215263-277rtsa gsum bde gshegs 'dus pasa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-022JKW-KABAB-02-KHA-041.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-042རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཚོགས་གཉིས་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po24279-282rtsa gsum bde gshegs 'dus pasa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-022JKW-KABAB-02-KHA-042.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-043པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po21283sa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-022JKW-KABAB-02-KHA-043.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-044རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཤིས་བརྗོད་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po22285-286rtsa gsum bde gshegs 'dus pasa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-022JKW-KABAB-02-KHA-044.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-045རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po213287-299rtsa gsum bde gshegs 'dus pasa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-022JKW-KABAB-02-KHA-045.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-046རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་སྤྲིན་མཛེས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po216301-316rtsa gsum bde gshegs 'dus pasa gter - Earth TreasureTerdzo-CA-023JKW-KABAB-02-KHA-046.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-047འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po224317-340thugs rje chen pothugs rje chen po sems nyid ngal gsosa gter - Earth TreasureTerdzo-RA-001JKW-KABAB-02-KHA-047.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-048འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གཞན་ཕན་ཐུགས་རྗེའི་བཅུད་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po232341-372thugs rje chen pothugs rje chen po sems nyid ngal gsosa gter - Earth TreasureTerdzo-RA-002JKW-KABAB-02-KHA-048.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-049བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི།mchog gyur gling pa216373-388bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-PI-012JKW-KABAB-02-KHA-049.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-050བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ།mchog gyur gling pa231389-419pad+ma 'byung gnasbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-02-KHA-050.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-051བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར།mchog gyur gling pa210421-430pad+ma 'byung gnasbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-020JKW-KABAB-02-KHA-051.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-052བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང༌།mchog gyur gling pa25431-435pad+ma 'byung gnasbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-021JKW-KABAB-02-KHA-052.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-053གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ།mchog gyur gling pa26437-442pad+ma 'byung gnasbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-022JKW-KABAB-02-KHA-053.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-054ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ།mchog gyur gling pa23443-445bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-023JKW-KABAB-02-KHA-054.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-055ཚེ་འགུགས།mchog gyur gling pa23447-449bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-027JKW-KABAB-02-KHA-055.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-056ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པའི་སྨོན་ལམ།mchog gyur gling pa23451-453bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selJKW-KABAB-02-KHA-056.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-057བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ།mchog gyur gling pa244445-488bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-025JKW-KABAB-02-KHA-057.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-058བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན།mchog gyur gling pa214489-502pad+ma 'byung gnasbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-028JKW-KABAB-02-KHA-058.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-059ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ།mchog gyur gling pa21503bla ma nor lhanor sgrub rin chen bum bzangsa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-009JKW-KABAB-02-KHA-059.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-060འགུགས་པའི་ལྷན་ཐབས།mchog gyur gling pa22505-506nor sgrub rin chen bum bzangsa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-011JKW-KABAB-02-KHA-060.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-061བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང༌།mchog gyur gling pa243507-549bla ma nor lhanor sgrub rin chen bum bzangsa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-012JKW-KABAB-02-KHA-061.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-062བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་པ།mchog gyur gling pa22551-552bla ma nor lhanor sgrub rin chen bum bzangsa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-014JKW-KABAB-02-KHA-063.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-063བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསངས་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང༌།mchog gyur gling pa24553-556bla ma nor lhanor sgrub rin chen bum bzangsa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-02-KHA-062.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-064ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཁོལ་ཕྱུངས་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ།mchog gyur gling pa216557-572bla ma nor lhanor sgrub rin chen bum bzangsa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-016JKW-KABAB-02-KHA-064.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-065ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་ཞུན་ཐིགས།mchog gyur gling pa227573-599rig 'dzin rak+sha thod phrengbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-BI-052JKW-KABAB-02-KHA-065.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-066ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྲུང་ཟློག་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེའི་གོ་མཚོན།mchog gyur gling pa227601-627rig 'dzin rak+sha thod phrengbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-BI-054JKW-KABAB-02-KHA-066.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-067བཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་རྒྱས་པ།mchog gyur gling pa24629-632rig 'dzin rak+sha thod phrengbla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-BI-055JKW-KABAB-02-KHA-067.pdf
JKW-KABAB-03-GA-001བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ།mchog gyur gling pa3211-21sgrol ma'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-CHI-037JKW-KABAB-03-GA-001.pdf
JKW-KABAB-03-GA-002རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།mchog gyur gling pa32623-48sgrol ma'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-CHI-038JKW-KABAB-03-GA-002.pdf
JKW-KABAB-03-GA-003སྒྲོལ་མའི་དབང་གི་སྐབས་འཁོར་གྱི་ལྷ་བསྐྱེད་རྒྱས་པ།mchog gyur gling pa3349-51sgrol ma'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-CHI-039JKW-KABAB-03-GA-003.pdf
JKW-KABAB-03-GA-004སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སེལ་དང་འབྲེལ་བའི་མཎྜལ་གྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབས།mchog gyur gling pa33053-82sgrol ma'phags ma sgrol ma 'jigs pa kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-CHI-040JKW-KABAB-03-GA-004.pdf
JKW-KABAB-03-GA-005རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་སོགས།rat+na gling pa3783-89sgrol mamtsho rgyal skor gsumsa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-005.pdf
JKW-KABAB-03-GA-006བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ལོ་རྒྱུས་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ།mchog gyur gling pa33291-122bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-006.pdf
JKW-KABAB-03-GA-007བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ།mchog gyur gling pa353123-175bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-007.pdf
JKW-KABAB-03-GA-008ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར།mchog gyur gling pa32177-178bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-029JKW-KABAB-03-GA-008.pdf
JKW-KABAB-03-GA-009བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང༌།mchog gyur gling pa334179-212bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-030JKW-KABAB-03-GA-009.pdf
JKW-KABAB-03-GA-010བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ།mchog gyur gling pa314213-226bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-032JKW-KABAB-03-GA-010.pdf
JKW-KABAB-03-GA-011བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད།mchog gyur gling pa31227bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-031JKW-KABAB-03-GA-011.pdf
JKW-KABAB-03-GA-012བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།mchog gyur gling pa38229-236bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-033JKW-KABAB-03-GA-012.pdf
JKW-KABAB-03-GA-013བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།mchog gyur gling pa32237-238bka' srungbla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-034JKW-KABAB-03-GA-013.pdf
JKW-KABAB-03-GA-014ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་ལས་བྱང་གི་ཐོག་མཐའི་སྤར་ཁབ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།mchog gyur gling pa38239-246bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-014.pdf
JKW-KABAB-03-GA-015ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་ཧོར་སོག་དམག་བཟློག་ཆེ་མཆོག་དྲག་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཆེན།mchog gyur gling pa339247-285gu ru hor sog dmag bzlogbla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-015.pdf
JKW-KABAB-03-GA-016ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། གུ་རུ་སྨན་གྱི་བླ་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་སྨན་གྱི་ནོར་བུ།mchog gyur gling pa311287-297gu ru sman blabla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-016.pdf
JKW-KABAB-03-GA-017བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབྱུང༌།mchog gyur gling pa371299-369bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-035JKW-KABAB-03-GA-017.pdf
JKW-KABAB-03-GA-018བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འབྲིང་པོའི་ཆོ་ག་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འབར།mchog gyur gling pa343369-411bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-036JKW-KABAB-03-GA-018.pdf
JKW-KABAB-03-GA-019བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྟེར།mchog gyur gling pa314413-426bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-037JKW-KABAB-03-GA-019.pdf
JKW-KABAB-03-GA-020བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་སྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡིད་བཞིན་དཔལ་འཛིན།mchog gyur gling pa314427-440bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureTerdzo-THA-038JKW-KABAB-03-GA-020.pdf
JKW-KABAB-03-GA-021གཏེར་གསར་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བརྒྱུད་འདེབས།mchog gyur gling pa31441thugs rje chen pothugs rje chen po spyan ras gzigs 'khor ba dong sprugsa gter - Earth TreasureTerdzo-TSHI-044JKW-KABAB-03-GA-021.pdf
JKW-KABAB-03-GA-022འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ།mchog gyur gling pa320443-462thugs rje chen pothugs rje chen po spyan ras gzigs 'khor ba dong sprugsa gter - Earth TreasureTerdzo-TSHI-045JKW-KABAB-03-GA-022.pdf
JKW-KABAB-03-GA-023རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po38463-470sgrol marje btsun sgrol ma'i snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-011JKW-KABAB-03-GA-023.pdf
JKW-KABAB-03-GA-024རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po311471-481sgrol margyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-032JKW-KABAB-03-GA-024.pdf
JKW-KABAB-03-GA-025འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po32483-484sgrol margyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-033JKW-KABAB-03-GA-025.pdf
JKW-KABAB-03-GA-026འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po32485-486sgrol margyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-03-GA-026.pdf
JKW-KABAB-03-GA-027རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲོལ་མའི་དོན་དབང་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po33487-489sgrol margyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-032JKW-KABAB-03-GA-027.pdf
JKW-KABAB-03-GA-028རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po330491-520sgrol margyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-03-GA-028.pdf
JKW-KABAB-03-GA-029རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་དགུའི་དཔལ་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po339521-559sgrol margyud sde bzhi dang rjes su 'brel ba'i rje btsun sgrol madgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-033JKW-KABAB-03-GA-029.pdf
JKW-KABAB-03-GA-030རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འབེབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po32561-562rtsa gsum spyi 'dus snying thigsa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-030.pdf
JKW-KABAB-03-GA-033རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐང་བཤགས་དང་གཏོར་བསྔོ་བཅས་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྦྱིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po34583-586rtsa gsum spyi 'dus snying thigsa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-033.pdf
JKW-KABAB-03-GA-035རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po311615-625nor rgyun martsa gsum sgyu 'phrul drwa basa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-037JKW-KABAB-03-GA-035.pdf
JKW-KABAB-03-GA-036འཕགས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོ་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po34627-630nor rgyun martsa gsum sgyu 'phrul drwa basa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-038JKW-KABAB-03-GA-036.pdf
JKW-KABAB-03-GA-037པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རྩ་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ནོར་རྒྱུན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་དབང་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ཟུར་རྒྱན་ནོར་བུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆར་རྒྱུན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po348631-678nor rgyun martsa gsum sgyu 'phrul drwa basa gter - Earth TreasureTerdzo-WI-039JKW-KABAB-03-GA-037.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-001རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང༌།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
441-4rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGA-017JKW-KABAB-04-NGA-001.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-002དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་ཡི་ས་ཆོག་མདོར་བསྡུས།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
425-6rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-002.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-003བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
427-8rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-003.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-004རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4219-29rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGA-018JKW-KABAB-04-NGA-004.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-005རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་སྨན་མཆོད་འབུལ་བའི་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4331-33rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGA-019JKW-KABAB-04-NGA-005.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-006རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོས་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
41835-52rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGA-023JKW-KABAB-04-NGA-006.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-007རྩ་གསུམ་ཚོགས་བསྡུས།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4153rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-007.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-008སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4155rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-008.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-009ཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4157rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-009.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-010ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས།Gu ru chos kyi dbang phyug
Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
41559-73bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs
bka' brgyad rang byung rang shar
yang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-DI-042JKW-KABAB-04-NGA-010.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-011སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད།4575-79yang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-011.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-012རྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4681-86rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-012.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-013རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
41887-104rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGA-020JKW-KABAB-04-NGA-013.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-014རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
412105-116rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGA-021JKW-KABAB-04-NGA-014.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-016རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
430119-148rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-016.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-018ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དང་རྗེས་འབྲེལ་གཤིན་པོར་ཕན་གདགས་པའི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་མཆིལ་རྣོན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po417167-183rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-018.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-019རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ།453185-237yang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-019.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-020བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje49239-247dam rdzas bdud rtsi'i sgrub thabsyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-A-023JKW-KABAB-04-NGA-020.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-023རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཞལ་ཐང་འབྲིང་པོའི་བཀོད་ཡིག།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
47277-283rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-023.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-024ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
429285-313rtsa gsum dril sgrubyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGA-022JKW-KABAB-04-NGA-024.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-025རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དམིགས་ཟིན་བྲིས།sangs rgyas bla ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
45315-319rtsa gsum bde gshegs 'dus payang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-025.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-026བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4171321-491thugs rje chen pothugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-010JKW-KABAB-04-NGA-026.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-027ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
42493-494thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-011JKW-KABAB-04-NGA-027.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-028བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
431495-525thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-028.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-029ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པདྨ་སྣང་བའི་རྒྱན།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
411527-537thugs rje chen pothugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-029.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-030ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
417539-555thugs rje chen pothugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-012JKW-KABAB-04-NGA-030.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-031ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་རྒྱུན་འབེབས།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
4104557-660thugs rje chen pothugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-031.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-032ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོའི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་གཏོར་དབང་བསྡུས་པ་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
412661-672thugs rje chen pothugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-013JKW-KABAB-04-NGA-032.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-033བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས་རིམ་པ་གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་གཅེར་མཐོང་གི་ཁྲིད།nyi ma seng+ge
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
425673-697thugs rje chen pothugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi khro rnam par rol payang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-04-NGA-033.pdf
JKW-KABAB-05-CA-001པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་མན་ངག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
5541-54pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-029JKW-KABAB-05-CA-001.pdf
JKW-KABAB-05-CA-002རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བརྒྱུད་འདེབས།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
5155pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-002.pdf
JKW-KABAB-05-CA-003པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
54257-98pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-030JKW-KABAB-05-CA-003.pdf
JKW-KABAB-05-CA-004པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསང་མཆོད་པདྨའི་དྲྭ་བ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
5399-101pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-032JKW-KABAB-05-CA-004.pdf
JKW-KABAB-05-CA-005པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྐང་བ་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
57103-109pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-033JKW-KABAB-05-CA-005.pdf
JKW-KABAB-05-CA-006པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
52111-112pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-031JKW-KABAB-05-CA-006.pdf
JKW-KABAB-05-CA-007རོང་ཟོམ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
58113-120pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-035JKW-KABAB-05-CA-007.pdf
JKW-KABAB-05-CA-008པདྨ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སུ་བཤད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་ཕྲེང་བ།rong zom chos kyi bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
517121-137pad+ma mkha' 'gropad+ma mkha' 'gro ma rig byed rtsalyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZI-036JKW-KABAB-05-CA-008.pdf
JKW-KABAB-05-CA-009དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འབྲིང་པོ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
521139-159dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-015JKW-KABAB-05-CA-009.pdf
JKW-KABAB-05-CA-010དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
52161-162dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-016JKW-KABAB-05-CA-010.pdf
JKW-KABAB-05-CA-011དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
530163-192dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-017JKW-KABAB-05-CA-011.pdf
JKW-KABAB-05-CA-012དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཟུར་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲ་ཚོམ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
513193-205dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-012.pdf
JKW-KABAB-05-CA-013དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་གི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
53207-209dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-018JKW-KABAB-05-CA-013.pdf
JKW-KABAB-05-CA-014བཀའ་འདུས་སྨོན་ལམ།dri med kun dga'51211dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-019JKW-KABAB-05-CA-014.pdf
JKW-KABAB-05-CA-015བཀའ་འདུས་བཀྲ་ཤིས།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
52213-214dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-019JKW-KABAB-05-CA-015.pdf
JKW-KABAB-05-CA-016དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
539215-253dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-016.pdf
JKW-KABAB-05-CA-017དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
510255-264dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-023JKW-KABAB-05-CA-017.pdf
JKW-KABAB-05-CA-018དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
59265-273dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-021JKW-KABAB-05-CA-018.pdf
JKW-KABAB-05-CA-019དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྐོང་བསྡུས་རིན་ཆེན་སིལ་མ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
510275-284dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-020JKW-KABAB-05-CA-019.pdf
JKW-KABAB-05-CA-020དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
510285-294dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-025JKW-KABAB-05-CA-020.pdf
JKW-KABAB-05-CA-021དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
519295-313dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-024JKW-KABAB-05-CA-021.pdf
JKW-KABAB-05-CA-022དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱིས་ལས་སྦྱོར།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
521315-335dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-022JKW-KABAB-05-CA-022.pdf
JKW-KABAB-05-CA-023དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དབང་དོན་བདག་འཇུག་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་བཅུད་འབེབས།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
511337-347dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-023.pdf
JKW-KABAB-05-CA-024དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་མཚམས་སྦྱོར་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྒྱུད་ལུང་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་ཐིག།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
535349-383dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-026JKW-KABAB-05-CA-024.pdf
JKW-KABAB-05-CA-025དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ལྷ་དབང་བཀོལ་བྱང༌།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
510385-394dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-027JKW-KABAB-05-CA-025.pdf
JKW-KABAB-05-CA-026བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
546395-440dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-029JKW-KABAB-05-CA-026.pdf
JKW-KABAB-05-CA-027བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཛབ྄་བསྐུལ་རྒྱས་པ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
55441-445dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-030JKW-KABAB-05-CA-027.pdf
JKW-KABAB-05-CA-028སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་གཏོང་ཐུན་སྤྱི་ཁྱབ་ལྷའི་ཏམྦུ་རའི་དབྱངས་སྙན།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
514447-460dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-028.pdf
JKW-KABAB-05-CA-034དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར་ལས། རིམ་པ་གསུམ་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་ལས་བཞིའི་མེ་མཆོད་ལག་ལེན་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
519591-609dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-034.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-001མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་བཅས་བཤམས་ཐོ་དང་འདོན་ཟིན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང༌།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
6221-22mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-06-CHA-001.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-003སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ།bzang po grags pa
Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
mchog gyur gling pa
64049-88yang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-06-CHA-003.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-008མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མངས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
63107-109mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-042JKW-KABAB-06-CHA-008.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-009མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
626111-136mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-076
Terdzo-NGI-062
JKW-KABAB-06-CHA-009.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-010མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཕྲིན་ལས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
627137-163rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-044JKW-KABAB-06-CHA-010.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-013ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
62171-172mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-047JKW-KABAB-06-CHA-013.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-014མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོའི་ཉེ་བསྙེན།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
61173-174rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-078JKW-KABAB-06-CHA-014.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-015མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། བཀའ་སྲུང་མཆེད་གསུམ་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
62175-176mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-049JKW-KABAB-06-CHA-015.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-016རྒྱུན་གྱི་ཚོགས་སྐོང་མདོར་བསྡུས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
67177-183mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-077JKW-KABAB-06-CHA-016.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-017རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ཉེར་བསྡུས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
62185-186rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-058JKW-KABAB-06-CHA-017.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-018མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུམ་ཐེར་བསགས་སྐབས་ལྟ་བུར་གྲངས་གསོགས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
61187mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-058JKW-KABAB-06-CHA-018.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-020མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ཀྱི་བསྟོད་བསྐུལ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
612191-202mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-059JKW-KABAB-06-CHA-020.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-022མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་མཆོད་སྐོང༌།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
682205-286rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-050JKW-KABAB-06-CHA-022.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-023མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་མཆོད་སྐོང་བྱེ་བྲག་པ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་བྱ་བ་ཚན་གཉིས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
62287-288mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-053JKW-KABAB-06-CHA-023.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-026མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་མཁའ་དབྱིངས་རོལ་པའི་རྒྱན།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
615295-309mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-056JKW-KABAB-06-CHA-026.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-029མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཚེ་སྒྲུབ།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
619317-335rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-071JKW-KABAB-06-CHA-029.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-030མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ནོར་སྒྲུབ།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
621337-357rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-072JKW-KABAB-06-CHA-030.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-031མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་སྡུད།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
622359-380rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-073JKW-KABAB-06-CHA-031.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-032མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟོར་ལས།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
634381-414rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-074JKW-KABAB-06-CHA-032.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-033མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཕག་མོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
628415-442rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-068JKW-KABAB-06-CHA-033.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-034མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གཏོར་དབང༌།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
64443-446rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-070JKW-KABAB-06-CHA-034.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-035མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
651447-497rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-069JKW-KABAB-06-CHA-035.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-036མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
619409-517rdo rje phag momkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-06-CHA-036.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-038མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཕག་མོ་ཁྲོས་མའི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
62537-538mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-066JKW-KABAB-06-CHA-038.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-041མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དགའ་སྟོན།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
660563-622mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-06-CHA-041.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-042མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། དམ་རྫས་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུར་ལམ།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
645623-667mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-06-CHA-042.pdf
JKW-KABAB-07-JA-001མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་བཀླག་ཆོག་ཌཱ་ཀཱིའི་འཛུམ་ཟེར།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
72641-264mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-001.pdf
JKW-KABAB-07-JA-004དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྙིང་ཏིག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po729311-339drang srong dri med kun tu dge bayang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-005JKW-KABAB-07-JA-004.pdf
JKW-KABAB-07-JA-007དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་དག་སྣང་མའི་ཁྱད་པར་གྱི་བཀའ་སྲུང་འཆི་མེད་ཙཎྜཱི་ཀཱ་མཆོད་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po72359-360drang srong dri med kun tu dge bayang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-007.pdf
JKW-KABAB-07-JA-008དྲང་སྲོང་ཁྲོས་པའི་གཏོར་བཟློག་བཅུད་ཕུར།712361-372yang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-008.pdf
JKW-KABAB-07-JA-010དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
712375-386dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-A-001JKW-KABAB-07-JA-010.pdf
JKW-KABAB-07-JA-014རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
784411-494dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-A-004JKW-KABAB-07-JA-014.pdf
JKW-KABAB-07-JA-015དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
720495-514e ka dzA TIdpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-A-005JKW-KABAB-07-JA-015.pdf
JKW-KABAB-07-JA-017རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ཟབ་མོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
713517-529dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-07-JA-017.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-001བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།rgya lo tsA ba rdo rje bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
8821-82bla ma bstan gnyis skor gsumyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-010JKW-KABAB-08-NYA-001.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-002བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས།rgya lo tsA ba rdo rje bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
81283-94bla ma bstan gnyis skor gsumyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-011JKW-KABAB-08-NYA-002.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-006ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
840151-190zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-016JKW-KABAB-08-NYA-006.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-008ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
819193-211zab lam bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor buyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-08-NYA-008.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-011ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
886259-344yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZA-029JKW-KABAB-08-NYA-011.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-018ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ།dri med kun dga'
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
88459-466yang zab thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho ye shes 'od kyi snying poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RI-028JKW-KABAB-08-NYA-018.pdf
JKW-KABAB-08-NYA-019ཟབ་མོ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རིམ་གཉིས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ།rgya ston pad+ma dbang phyug
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
847467-513bla ma bde mchog 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-040JKW-KABAB-08-NYA-019.pdf
JKW-KABAB-09-TA-001ཞི་བྱེད་བདུན་གྱི་མན་ངག་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ།lha dbang rgya mtsho blo gros
mchog gyur gling pa
9431-43zhi byed lha mo bdunyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BI-060JKW-KABAB-09-TA-001.pdf
JKW-KABAB-09-TA-012གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ།bal po a hU~M 'bar
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
97241-247glang chenyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WI-030JKW-KABAB-09-TA-012.pdf
JKW-KABAB-09-TA-013ཡཀྵ་ཛམ་བྷ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས།bal po a hU~M 'bar
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
936249-284dzaM nagbal po'i yak+sha dzaM nagyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WI-031JKW-KABAB-09-TA-013.pdf
JKW-KABAB-09-TA-014གནོད་སྦྱིན་ཛམ་བྷ་ལ་ནག་པོའི་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་རེག་པས་ནོར་སྡུད་པ་བཅས་ཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མན་ངག།bal po a hU~M 'bar
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
932285-316dzaM nagbal po'i yak+sha dzaM nagyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WI-031JKW-KABAB-09-TA-014.pdf
JKW-KABAB-09-TA-019དཔལ་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ།mnga' bdag mol mi 'khyil
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
923371-393rta mgrinrta mgrin dpa' bo gcig pa gnam lcags me'i 'khor loyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-LA-001JKW-KABAB-09-TA-019.pdf
JKW-KABAB-09-TA-021ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཐུགས་བཅུད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་མན་ངག་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ།g.yag phyar sngon mo rin chen rgyal po
rong pa gter ston bdud 'dul gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
937419-455sgrol masgrol ma 'jigs pa kun skyobyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CI-001JKW-KABAB-09-TA-021.pdf
JKW-KABAB-09-TA-024དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ།dbu ru ston pa shAkya 'od
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
910569-578phyag na rdo rjedpal gsang ba'i bdag po rdo rje me 'baryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-SA-011JKW-KABAB-09-TA-024.pdf
JKW-KABAB-09-TA-028བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
long po bsam gtan bde chen gling pa
918601-618bka' brgyad dregs pa kun 'dulyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-BA-036JKW-KABAB-09-TA-028.pdf
JKW-KABAB-10-THA-001དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག།gar dbang las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
10931-93phag dkarphag dkar ye shes 'khor lo gsang chen thugs tigyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CI-014JKW-KABAB-10-THA-001.pdf
JKW-KABAB-10-THA-005ཡང་ཟབ་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་པདྨ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཚར་གཅོད།rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
109205-213pad+ma gtum poyang zab rtsa gsum snying po'i skoryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NA-034JKW-KABAB-10-THA-005.pdf
JKW-KABAB-10-THA-007གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་ཆ་ལག་ཁྱུང་ཆེན་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ།ra zhi pad+ma rig 'dzin
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1010231-240khyung chenkhyung chen rigs lnga'i sgrub thabs gdug pa kun 'dulyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-MI-034JKW-KABAB-10-THA-007.pdf
JKW-KABAB-10-THA-009རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས། རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ།dbon sras khyung thogs
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
109255-263tshe dpag medtshe sgrub ye shes srog tigyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WA-032JKW-KABAB-10-THA-009.pdf
JKW-KABAB-10-THA-011རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་ལས། རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་བ་རྨད་བྱུང༌།ta'u rong pa rog rje gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
109281-289tshe dpag medtshe sgrub gsang ba rmad 'byungyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WA-040JKW-KABAB-10-THA-011.pdf
JKW-KABAB-10-THA-013ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།nyang ral nyi ma 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1064311-374gu ru mtsho skyes rdo rjeyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-DZA-011JKW-KABAB-10-THA-013.pdf
JKW-KABAB-10-THA-014ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། བུམ་པའི་གཟུངས་ཁྲུས་ཆོ་ག།nyang ral nyi ma 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1016375-390thugs rje chen ponyang gter thugs rje chen po 'gro 'dulyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZHA-039JKW-KABAB-10-THA-014.pdf
JKW-KABAB-11-DA-001གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།byang chub gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
11431-43bla sgrub byin rlabs sgron meyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-CHA-033JKW-KABAB-11-DA-001.pdf
JKW-KABAB-11-DA-012དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དང་མངོན་རྟོགས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1149327-375rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-036JKW-KABAB-11-DA-012.pdf
JKW-KABAB-11-DA-017དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྩ་བའི་བསྟོད་པ་རྔམས་ཆེན་འགྱིང་གླུ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1113415-427rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-040JKW-KABAB-11-DA-017.pdf
JKW-KABAB-11-DA-018བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བསྐུལ་བ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1114429-442rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-042JKW-KABAB-11-DA-018.pdf
JKW-KABAB-11-DA-019དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་ཤོག་དྲིལ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1113443-455rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-043JKW-KABAB-11-DA-019.pdf
JKW-KABAB-11-DA-020དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་རྟེན་གཏོར།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1112457-468rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-044JKW-KABAB-11-DA-020.pdf
JKW-KABAB-11-DA-021དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་བསྙེན་ལུགས་གསུམ་གྱི་གདམས་པ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
116469-474rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-045JKW-KABAB-11-DA-021.pdf
JKW-KABAB-11-DA-022དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དྲག་སྔགས་སྤུ་གྲིའི་ཐེམས་ཡིགgru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
115475-479rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-046JKW-KABAB-11-DA-022.pdf
JKW-KABAB-11-DA-023དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྲེག་པ་མེའི་ལས།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
118485-492rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-047JKW-KABAB-11-DA-023.pdf
JKW-KABAB-12-NA-001བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷོ་ཊས་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལོགས་རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་ཕུག་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་གདན་དྲངས་པ།rdo rje gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
12391-39bla ma bka' brgyad 'dus pa rin chen gter spungsyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-JA-014JKW-KABAB-12-NA-001.pdf
JKW-KABAB-12-NA-011རྫོགས་ཆེན་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་སྐོར་ཀུན་གྲོལ་ཐེམ་བྱང་ནས་ལུང་བསྟན་གཏད་རྒྱའི་བར་ཆོས་ཚན་བཅོ་ལྔ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།me ban rin chen gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
12132283-414rdzogs chen a ti chig chod kun grol gyi chos sdeyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-SHI-001JKW-KABAB-12-NA-011.pdf
JKW-KABAB-12-NA-012རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐོས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་དབྱངས།dung mtsho ras pa phyi ma
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1227415-441rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig payang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-HI-006JKW-KABAB-12-NA-012.pdf
JKW-KABAB-12-NA-015ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་ཅན།mnga' ris pa tshul khrims bzang po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1210495-504thugs rje chen pothugs rje chen po yi ge drug pa'i gsol 'debsyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-'A-021JKW-KABAB-12-NA-015.pdf
JKW-KABAB-12-NA-018ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།'gro 'dul las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
122565-566thugs rje chen pothugs rje chen po don gsal sgron meyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-'A-018JKW-KABAB-12-NA-018.pdf
JKW-KABAB-12-NA-019ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། ལས་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།'gro 'dul las 'phro gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1221567-587thugs rje chen pothugs rje chen po don gsal sgron meyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-'A-019JKW-KABAB-12-NA-019.pdf
JKW-KABAB-12-NA-021དཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན།mchog ldan mgon po
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1213655-667dpal rta mgrin gnyen po lha lngayang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-MI-030JKW-KABAB-12-NA-021.pdf
JKW-KABAB-12-NA-023ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཚེ་བསོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར།lha btsun nam mkha' 'jigs med
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1219695-713rat+na thod phreng rtsaltshe g.yang 'gugs pa'i phrin las tshe bsod 'dod rgu'i dpal steryang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-WI-001JKW-KABAB-12-NA-023.pdf
JKW-KABAB-13-PA-002གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ། ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འོད་གསལ་སྙིང་པོ།'phreng po gter ston shes rab 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
13513-53zhi khrogrol tig dgongs pa rang grol gyi chos sdeyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-GA-030JKW-KABAB-13-PA-002.pdf
JKW-KABAB-13-PA-007འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po131679-94gu ru mtsho skyes rdo rje'chi med mtsho skyes snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-THA-040JKW-KABAB-13-PA-007.pdf
JKW-KABAB-13-PA-012འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po132129-130gu ru mtsho skyes rdo rje'chi med mtsho skyes snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-THA-039JKW-KABAB-13-PA-012.pdf
JKW-KABAB-13-PA-013འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po132131-132sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-015JKW-KABAB-13-PA-013.pdf
JKW-KABAB-13-PA-014འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1319133-151sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-017JKW-KABAB-13-PA-014.pdf
JKW-KABAB-13-PA-015འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po138153-160sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-023JKW-KABAB-13-PA-015.pdf
JKW-KABAB-13-PA-020འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1323173-195sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-012JKW-KABAB-13-PA-020.pdf
JKW-KABAB-13-PA-021འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེ་ཡི་རྗེས་གནང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po134197-200sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-014JKW-KABAB-13-PA-021.pdf
JKW-KABAB-13-PA-022འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po136201-206sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-CHI-013JKW-KABAB-13-PA-022.pdf
JKW-KABAB-13-PA-038ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po138509-516sgrol ma yid bzhin 'khor lo
tshe dpag med
gtsug tor rnam rgyal ma
tshe lha rnam gsum
bla ma tshe lha rnam gsum skordgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DZI-029JKW-KABAB-13-PA-038.pdf
JKW-KABAB-13-PA-046འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po13103587-689bla sgrub byin rlabs snying poTerdzo-HA-019JKW-KABAB-13-PA-046.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-003འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po142021-40bla sgrub byin rlabs snying podgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HA-022-1JKW-KABAB-14-PHA-003.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-010གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུག་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1413377-389grub thob chen po'i thugs tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DA-054JKW-KABAB-14-PHA-010.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-011གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po148391-396grub thob chen po'i thugs tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DA-055JKW-KABAB-14-PHA-011.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-014གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po144443-446grub thob chen po'i thugs tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DA-059JKW-KABAB-14-PHA-014.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-016གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po14122525-646thugs rje chen po
rdo rje phag mo
rta mgrin
bla ma zhi ba
bla ma drag po
sgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureTerdzo-GA-039JKW-KABAB-14-PHA-016.pdf
JKW-KABAB-15-BA-011གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po15100275-374bka' brgyadkhrag 'thung bde gshegs 'dus padgongs gter - Mind TreasureTerdzo-MA-012JKW-KABAB-15-BA-011.pdf
JKW-KABAB-16-MA-001རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད་སོགས་གཏེར་གཞུང་ཆོས་ཚན་སོ་བརྒྱད་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po161991-199rtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-HUNG-001JKW-KABAB-16-MA-001.pdf
JKW-KABAB-16-MA-010རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1615647-661rdo rje phur paphur pa 'dus pa'i dril sgrubdgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-16-MA-010.pdf
JKW-KABAB-16-MA-014རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po163707-709phag dkarrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DZI-069JKW-KABAB-16-MA-014.pdf
JKW-KABAB-16-MA-015རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕག་མོའི་མེ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་སྣང་བའི་རྒྱན།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po168711-718phag dkarrtsa gsum 'od gsal snying tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DZI-070JKW-KABAB-16-MA-015.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-001རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po17261-26lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionTerdzo-LI-005JKW-KABAB-17-TSA-001.pdf
JKW-KABAB-17-TSA-025ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་ཟབ་ཁྲིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བསླད་མེད་ཡིད་ལ་གང་ཟིན་གྱི་ཟིན་ཐོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1749747-795lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tigrjes dran - RecollectionTerdzo-LI-012JKW-KABAB-17-TSA-025.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-007པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ལས། འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གདམས་པ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po181255-66tsaN+Da lIpad+ma tshe yi snying tigdag snang - Pure VisionTerdzo-DZI-017JKW-KABAB-18-TSHA-007.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-010གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po18485-88tshe dkartshe sgrub ye shes snying podag snang - Pure VisionTerdzo-DZI-020JKW-KABAB-18-TSHA-010.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-033ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན།'jigs med gling pa184211-214yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya candag snang - Pure VisionTerdzo-DA-048JKW-KABAB-18-TSHA-033.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-050སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1819461-479pad+ma'i myu gusku gsum rigs 'dus zab tigdag snang - Pure VisionTerdzo-DA-061JKW-KABAB-18-TSHA-050.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-051སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། སྐོང་བཤགས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po184481-484pad+ma'i myu gusku gsum rigs 'dus zab tigdag snang - Pure VisionTerdzo-DA-062JKW-KABAB-18-TSHA-051.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-053སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1817489-505pad+ma'i myu gusku gsum rigs 'dus zab tigdag snang - Pure VisionTerdzo-DA-065JKW-KABAB-18-TSHA-053.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-001འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག །སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po19181-18'jam dpal gshin rje'jam dpal gshin rje'i thugs tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-TSA-032JKW-KABAB-19-DZA-001.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-002འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po19519-23'jam dpal gshin rje'jam dpal gshin rje'i thugs tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-TSA-033JKW-KABAB-19-DZA-002.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-009རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག །སློབ་དཔོན་ནཱ་གརྫུ་ནའི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1917203-219rta mgrinrta mchog rol pa'i snying tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-LA-026JKW-KABAB-19-DZA-009.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-015དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཀ་རའི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1922275-296yang dag he ru kadpal chen yang dag zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SHA-029BJKW-KABAB-19-DZA-015.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-020ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1923333-335rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SHA-032AJKW-KABAB-19-DZA-020.pdf
JKW-KABAB-20-WA-001ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག །སློབ་དཔོན་བི་མ་ལའི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po20241-24che mchog he ru kayon tan bdud rtsi'i mchog tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-A-017JKW-KABAB-20-WA-001.pdf
JKW-KABAB-20-WA-004ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག །སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po201767-83rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-014JKW-KABAB-20-WA-004.pdf
JKW-KABAB-20-WA-024སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག། སློབ་དཔོན་དྷ་ན་སཾ་སྐྲཱི་ཏའི་དགོངས་པའོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po2019433-451ma mosrid pa ma mo'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-044JKW-KABAB-20-WA-024.pdf
JKW-KABAB-21-ZHA-001བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲལ་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།mchog gyur gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
21621-62zhal gdams lam rim ye shes snying posnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SO-001JKW-KABAB-21-ZHA-001.pdf
JKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-01-KA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-02-KHA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-03-GA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-04-NGA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-05-CA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-08-NYA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-09-TA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-10-THA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-11-DA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-12-NA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-13-PA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-14-PHA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-15-BA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-16-MA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-16-MA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-17-TSA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-17-TSA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-19-DZA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-20-WA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-20-WA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-21-ZHA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-21-ZHA-Karchag.pdf
JKW-KABAB-Volume-22-ZA-Karchag'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poJKW-KABAB-Volume-22-ZA-Karchag.pdf
JKW-KABUM-12-NA-005སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ།nyang ral nyi ma 'od zer1211371-381bka' brgyadbka' brgyad bde gshegs 'dus paTerdzo-PHA-020JKW-KABUM-12-NA-005.pdf
JKW-KABUM-12-NA-006ཉང་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་དང་རྐྱང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།nyang ral nyi ma 'od zer1216383-398bka' brgyadbka' brgyad bde gshegs 'dus paTerdzo-PHA-032JKW-KABUM-12-NA-006.pdf
JKW-KABUM-12-NA-007བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།Gu ru chos kyi dbang phyug1218399-416bka' brgyadbka' brgyad gsang ba yongs rdzogsTerdzo-BA-002JKW-KABUM-12-NA-007.pdf
JKW-KABUM-12-NA-009ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར།Gu ru chos kyi dbang phyug125439-443phyag na rdo rjedpal phyag na rdo rje gtum po me lce phreng baTerdzo-SA-016JKW-KABUM-12-NA-009.pdf
JKW-KABUM-12-NA-010གྲྭ་མངོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས།grwa pa mngon shes125445-449phyag na rdo rjephyag na rdo rje gtum po dmar poTerdzo-SA-010JKW-KABUM-12-NA-010.pdf
JKW-KABUM-12-NA-011ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་པའི་རིམ་པ།Gu ru chos kyi dbang phyug125451-455thugs rje chen pothugs rje chen po yang snying 'dus paTerdzo-ZA-003JKW-KABUM-12-NA-011.pdf
JKW-KABUM-12-NA-012བྱིན་རླབས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།pad+ma las 'brel rtsal1210457-466mkha' 'gro yang tigJKW-KABUM-12-NA-012.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-003ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་དུག་གསུམ་མ་སྤངས་རང་གྲོལ།karma gling pa142109-110zhi khrozab chos zhi khro dgongs pa rang grolTerdzo-GA-016JKW-KABUM-14-PHA-003.pdf
JKW-KABUM-14-PHA-016ཆོས་ཉིད་ཀློང་བཤགས།'phreng po gter ston shes rab 'od zer143279-281pad+ma 'byung gnaspad+ma'i zhal gdams grol thig mthong ba rang grolTerdzo-DI-045JKW-KABUM-14-PHA-016.pdf
JKW-KABUM-19-DZA-001-002བྱུང་རིམ་དང་བསྟུན་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་འགའ་ཡི་མཚན་ཐོ།1959-13JKW-KABUM-19-DZA-001.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-006-002འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དམ་རྫས་རྟེན་འདུས་རབ་འབྱམས་གཏའ་སྤེལ་བགྱིས་པའི་དཀར་ཆག།mchog gyur gling pa227259-130JKW-KABUM-22-ZA-006.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-006-004འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྣང་བརྙན་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་དཀར་ཆག།223145-147JKW-KABUM-22-ZA-006.pdf

Pages in category "Revelations - gter ma"

The following 200 pages are in this category, out of 279 total.

(previous page) (next page)

J

(previous page) (next page)