JKW-KABUM-12-NA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ།
Wylie title sgrub chen bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i las byang khyer bde snying por dril ba bde ba chen po'i myur lam JKW-KABUM-12-NA-005.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 12, sde tshan 5, Pages 371-381 (Folios 1a to 6a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ (nyang ral nyi ma 'od zer)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgrub chen bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i las byang khyer bde snying por dril ba bde ba chen po'i myur lam. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 12: 371-381. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Revelations - gter ma
Cycle བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (bka' brgyad bde gshegs 'dus pa)
Deity bka' brgyad
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-PHA-020
Colophon

།ཞེས་པ་འདིའང་ཁྱེར་བདེ་བའི་སླད་དུ་རཏྣ་བི་ཛ་ཡས་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་འགྱུར་མེད་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ་བོ། །སླར་ཡང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐབས་ཐོབ་རྒྱུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་བྱང་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས་གཞུང་བསྲང་བ་སོགས་གྱི་ཚེ་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སྦྱོར་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སྐབས་སུ་བབ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཀླགས་པས་གྲུབ་པར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

zhes pa 'di'ang khyer bde ba'i slad du rat+na bi dza yas legs par sbyar ba'i yi ge pa ni 'gyur med gzhan phan lhun grub bo/__/slar yang rgyun gyi rnal 'byor dang /__sgrub pa chen po'i skabs thob rgyun pa rnams kyis las byang mdor bsdus kyis gzhung bsrang ba sogs gyi tshe 'jug pa bde ba'i dbang du byas te sbyor rjes kyi cho ga'i yan lag skabs su bab pa 'ga' zhig gis brgyan te klags pas grub par mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM/

[edit]
༄༅། །སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །། ན་མོ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀཱ་ཡ། འདིར་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་པས། བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་འཁོད་དེ། ཐོག་མར་ཚོགས་བསག་པའི་ཕྱིར། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་དཔལ་ཆེན་གཙོ་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །དག་པའི་མཐའ་བཞི་དྲི་མ་མེད། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །བདེ་གཤེགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། །དག་པ་གསུམ་གྱི་ལུས་དབུལ་ལོ། །ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང་། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་མཚམས་གཅོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། ང་ནི་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་གི་འཕྲོ་འདུ་ལས༔ ཕྱོགས་མཚམས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ་འབར༔ རྩིབས་སྟེང་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་བོ་བཅུ༔ སྲུང་ཟློག་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་ཕྱིར༔ སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་གྲངས་མེད་འགྱེད༔ དེའི་ཕྱིར་རྣོན་པས་མཚོན་ཆའི་གུར༔ སྲ་བརྟན་མི་ཤིགས་ར་བས་བསྐོར༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་ཀུན་ཏུ་འབར༔ བགེགས་དང་འབྱུང་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་རཀྵ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ དངོས་སུ་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་ཡོད་ན། ཧཱུྃ། རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུ༔ དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། དངོས་གཞི་ལ་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་ལས། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་བྷཉྫཱ་ཛྙཱ་ན་ཙ་ཀྲ་མཎྜལ་བྷྲཱུྃ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོ་བསྐལ་པའི་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས་སུ༔ བྱོལ་སོང་ལྷ་ཀླུ་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་སུ་བགྲད་པ༔ གཡས་ཞལ་དཀར་བ༔ གཡོན་ཞལ་དམར་བ༔ དབུས་ཞལ་མཐིང་ནག་ལ་རྔམས་པ༔ ཞལ་གདངས་པ༔ ལྗགས་འདྲིལ་བ༔ མཆེ་བ་གཙིགས་པ༔ སྤྱན་བགྲད་ཅིང་སྨིན་མ་མེ་ལྟར་དུ་འབར་བ༔ རལ་པ་ཁམ་ནག་འབར་བའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ལྡིང་བ༔ ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པ། བར་མ་ན་རྩེ་ལྔ༔ ཐ་མ་ན་རྩེ་གསུམ་འཛིན་བ༔ གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན་བྷནྡྷ་ཐོད་རློན༔ བར་མ་ན་ཐོད་རྙིང་༔ ཐ་མ་ན་ཐོད་སྐམ་ཐོགས་པ༔ དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་རྫོགས་པའི་པང་དུ་ཡུམ་གནམ་ཞལ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ༔ གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་གཡོན་པས་དུང་ཁྲག་ཡབ་ལ་སྟོབ་པ༔ ཞབས་གཉིས་ཡབ་ལ་འཁྲིལ་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་སྤྲས་པ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་ཕུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ ཤར་དུ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ ལྷོར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ་འཇམ་དཔལ་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ ནུབ་ཏུ་པདྨ་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་ལ་པདྨ་གསུང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ བྱང་དུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ ཤར་ལྷོར་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ་རིག་འཛིན་སློབ་དཔོན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ ནུབ་བྱང་དུ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལ་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ བྱང་ཤར་དུ་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་ལ་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ༔ ཕྱིའི་འཁོར་ཡུག་ཏུ་དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་དབྱར་གྱི་ཆར་སྤྲིན་གཡོ་བ་ལྟར་མོས་པ་བྱའོ། །དེ་ལྟར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འོག་མིན་གྱི་གནས་ནས་འདིར་བྱོན་པར་བསམས་ལ༔ སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ། འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་རབ་འབྱམས་ཕོ་བྲང་ནས༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཆོས་ཉིད་ངང་ནས་འགྲོ་དོན་སྐུར་སྤྲུལ་པ༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། ལིང་རྩེ་དགུ་ཡི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་འདིར༔ དུག་ལྔ་མེ་ལྟར་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ བྱོལ་སོང་ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ཁྲི་ལ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་དང་༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་གླུ་དབྱངས་ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་མཆོད༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་བླ་མེད་ཚོགས་མཆོད་འབུལ༔ ཚེ་དབང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཕོ་བྲང་དགུ་རྫོགས་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ལྷ༔ འགྲོ་བའི་དོན་དུ་མངོན་སུམ་སྐུ་སྤྲུལ་པ༔ ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་འདུས་པའི་རྩལ༔ འཇམ་དཔལ་སྐུར་གྱུར་པདྨ་དབང་ཆེན་གསུང་༔ ཕྲིན་ལས་ཕུར་པ་མངོན་རྫོགས་མ་མོའི་སྐུ༔ རིག་འཛིན་སློབ་དཔོན་འཇིག་རྟེན་འདུས་པའི་གཙོ༔ དྲག་པོ་ཁྲོ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་དགུ་ཡི་ལྷ༔ བཀའ་སྡོད་རབ་འཇིགས་ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་བཅས༔ བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་ལ༔ མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ༔ བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། རང་གི་ཐུགས་རིན་པོ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་པ་མཆོང་གུར་ཕུབ་པ་ལྟ་བུའི་ཀློང་དུ་པད་ཉི་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚོན་གང་བ། དེའི་ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་མི་འགྱུར་པའི་ཐིག་ལེ་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་གཟུགས་ཀྱིས་གནས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་རྣམས་མཆོད་ཅིང་འགྲོ་བའི་དོན་བྱས། བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཚུར་བསྡུས་ནས་བདག་ལ་ཐིམ། སྣོད་བཅུད་དག་པ་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རང་བཞིན་དང་། གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་སྒྲས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཞེས་ཞི་བ་སྤྱི་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཙཎྜ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏ་ཀ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་ཁྲོ་བོ་སྤྱི་བསྡུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཟླའོ། །ཐུན་མཐར། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད། །བག་མེད་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་བཤགས། །མ་ཧཱ་ཨམྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་མཆོད་པའང་བྱའོ། །རྗེས་སུ་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན། ཚོགས་རྫས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཅི་འབྱོར་བ་བཤམས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། ཧཱུྃ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་ལས་མེ་རླུང་ཆུས། །ཚོགས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས། །སླར་ཡང་བྷྲཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿས། །ངོ་མཚར་མཆོད་སྤྲིན་ཆེན་པོར་གྱུར། །རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ། ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་འོག་མིན་ཞིང་ཁམས་ནས། །བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདོད་ཡོན་མཆོད་བཞེས་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ དེ་ནས་ཚོགས་ཕུད་ཆ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་ལ། དང་པོ་མཆོད་པ་ནི། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་འདི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ། །ཐུགས་དམ་བཞིན་ལས་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འབུལ། བར་པ་བཤགས་པ་ནི། བདག་ཅག་མ་རིག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས། །བག་མེད་སྤྱོད་པས་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏེ། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དང་ཅི་འགལ་བ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས། །ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། ཚོགས་ཐ་མ་ནི། ཨེ་ནྲྀ་ཏྲི་ཞེས་པས་དམིགས་བྱ་རྟེན་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དགུག་གཞུག་བྱ། ཨོཾ་བཛྲ་མཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། སརྦ་ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུཾ་མཱ་ར་ཡ་རྦད། ཅེས་བསྒྲལ་ལ། དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས། །དུག་གསུམ་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས་པ་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་སྦར་ནས་འབུལ་ལགས་ན། །རྔམས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་དགྱེས་པར་བཞེས་སུ་གསོལ། །མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཨ་མྲྀ་ཏཱ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་བསྟབ། དེ་ནས་ཚོགས་ལ་རོལ། ལྷག་མ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བརླབ། ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿས་སྤྱན་དྲང་། ཧཱུྃ། མཁའ་འགྲོ་གིང་ལང་དབང་ཕྱུག་མ། །མ་བདུན་སྲིང་བཞི་འབར་མ་བརྒྱད། །ཕོ་ཉ་ལ་སོགས་ལྷག་སྡུད་ཚོགས། །དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབས་འདི་གསོལ་ལ། །སྔོན་ཚེ་དཔལ་གྱི་བཀའ་ལུང་བཞིན། །བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཨུཙྪི་ཥྟ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷཀྵ་སཱི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འབུལ། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་མཆོད་པ་ཡིས། །བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། མཐར་གཏོང་རག་གི་དོན་དུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ཤྨ་ཤ་ན་པུཥྤྃ་དྷཱུ་པྃ་གནྡྷྃ་ནེ་ཝི་དྱཱ་ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཧི། ཞེས་དང་། ཡང་དག་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་པདྨ་དབང་། །རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ །ཆེ་མཆོག་རིག་འཛིན་དྲེགས་འདུལ་དྲག་སྔགས་སོགས། །བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། ཚོགས་མགྲོན་སོགས་རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་། མེད་ན་བཛྲ་མུཿས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། བདག་ཉིད་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བར་བལྟས་ལ། ཧཱུྃ། ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས། །འགག་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་ཤར། །འགག་པ་ཉིད་ན་འགག་མེད་པ། །སྤྲོས་བྲལ་ཀ་དག་ཀློང་དུ་ཐིམ། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཞེས་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། སླར་ཡང་བདག་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་ཞིང་གནས་གསུམ་བསང་། མི་གནས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །འགྱུར་བ་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ཐོབ་ནས། །འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་དགེ་བ་བསྔོ། བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ། །དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་དམ་ཅན་གཏེར་སྲུང་སོགས། རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་འདིའང་ཁྱེར་བདེ་བའི་སླད་དུ་རཏྣ་བི་ཛ་ཡས་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་འགྱུར་མེད་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ་བོ། །སླར་ཡང་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐབས་ཐོབ་རྒྱུན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་བྱང་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས་གཞུང་བསྲང་བ་སོགས་གྱི་ཚེ་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སྦྱོར་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སྐབས་སུ་བབ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ཀླགས་པས་གྲུབ་པར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

sgrub chen bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i las byang khyer bde snying por dril ba bde ba chen po'i myur lam/ @#/__/sgrub chen bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i las byang khyer bde snying por dril ba bde ba chen po'i myur lam zhes bya ba bzhugs so//__// na mo gu ru ma hA shrI he ru kA ya/__'dir sgrub chen bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i las byang khyer bde snying por dril nas nyams su blang bar 'dod pas/__bde ba'i stan la bsam gtan kyi spyod lam dang ldan pas 'khod de/__thog mar tshogs bsag pa'i phyir/__rang gi snying ga'i hU~M las 'od zer 'phros pas bla ma rig 'dzin dpal chen gtso dgu'i dkyil 'khor gyi lha tshogs 'khor dang bcas pa thams cad badz+ra sa mA dzaH__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__/dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo/__/mchog gsum bsten pa'i zhing gyur la/__/gnyis med yid kyis skyabs su mchi/__/dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i/__/dag pa'i mchod pa bzhes su gsol/__/dngos grub chu bo gcod pa'i gegs/__/nyes byas ma lus bshags par bgyi/__/phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos/__ma chags spyod la rjes yi rang /__/dag pa'i mtha' bzhi dri ma med/__/rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do/__/bde gshegs byang chub sems dpa' la/__/dag pa gsum gyi lus dbul lo/__/tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun/__/bsdus te byang chub chen por bsngo/__/sems can bde dang ldan gyur cig__/sdug bsngal kun dang bral bar shog__/bde dang rtag tu mi 'bral zhing /__/chos kun mnyam nyid rtogs par shog__/dzaHhU~M ba~M hoH__tshogs zhing rnams rang la thim par bsam/__rang nyid skad cig gis zhe sdang rdo rje'i skur gyur par bsams la mtshams gcod pa ni/__hU~M/__nga ni dpal chen he ru ka:__thugs srog hU~M gi 'phro 'du las:__phyogs mtshams 'khor lo rtsibs bcu 'bar:__rtsibs steng dpal chen khro bo bcu:__srung zlog phrin las mdzad pa'i phyir:__sprul pa'i khro tshogs grangs med 'gyed:__de'i phyir rnon pas mtshon cha'i gur:__sra brtan mi shigs ra bas bskor:__ye shes me lce kun tu 'bar:__bgegs dang 'byung po rdul du brlag:__oM ma hA kro d+ha rak+Sha dz+wa la ra~M hU~M phaT:__dngos su bshams pa'i mchod pa yod na/__hU~M/__rnam dag chos dbyings ngang nyid las:__rang byung mchod pa'i phung po ni:__kun bzang mchod pa'i sprin lta bu:__dpag yas nam mkha' gang bar gyur:__oM AHhU~M hoH__zhes byin gyis brlab/__dngos gzhi la dam tshig gi 'khor lo bskyed pa ni/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM/__gzung 'dzin gyi chos thams cad mi dmigs stong pa'i ngang las/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he b+hany+dzA dz+nyA na tsa kra maN+Dal b+h+rU~M/__dur khrod kyi gzhal yas khang chen po bskal pa'i me phung 'bar ba'i dbus su:__byol song lha klu pad+ma nyi zla'i gdan gyi steng du hU~M mthing nag 'od du zhu ba las:__bcom ldan 'das dpal kun tu bzang po che mchog he ru ka zhal gsum phyag drug pa:__zhabs bzhi gyad kyi dor stabs su bgrad pa:__g.yas zhal dkar ba:__g.yon zhal dmar ba:__dbus zhal mthing nag la rngams pa:__zhal gdangs pa:__ljags 'dril ba:__mche ba gtsigs pa:__spyan bgrad cing smin ma me ltar du 'bar ba:__ral pa kham nag 'bar ba'i spyi gtsug tu ye shes kyi bya khyung lding ba:__phyag drug g.yas kyi dang po na rdo rje rtse dgu pa/__bar ma na rtse lnga:__tha ma na rtse gsum 'dzin ba:__g.yon gyi dang po na b+han+d+ha thod rlon:__bar ma na thod rnying :__tha ma na thod skam thogs pa:__dur khrod kyi chas brgyad rdzogs pa'i pang du yum gnam zhal dbyings phyug ma zhal gcig phyag gnyis ma:__g.yas pas rdo rje yab la 'khyud cing g.yon pas dung khrag yab la stob pa:__zhabs gnyis yab la 'khril zhing phyag rgya lngas spras pa:__ye shes kyi me phung 'bar ba'i dbus na bzhugs pa'i yab yum gnyis la che mchog yon tan gyi lha tshogs rnams kyis bskor ba:__shar du badz+ra he ru ka la yang dag thugs kyi lha tshogs rnams kyis bskor ba:__lhor 'jam dpal gshin rje gshed la 'jam dpal sku'i lha tshogs rnams kyis bskor ba:__nub tu pad+ma dbang chen rta mgrin la pad+ma gsung gi lha tshogs rnams kyis bskor ba:__byang du rdo rje gzhon nu la phur pa phrin las kyi lha tshogs rnams kyis bskor ba:__shar lhor bla med he ru ka la ma mo rbod gtong gi lha tshogs rnams kyis bskor ba:__lho nub tu bla ma rdo rje chos la rig 'dzin slob dpon gyi lha tshogs rnams kyis bskor ba:__nub byang du dregs pa kun 'dul la 'jig rten mchod bstod kyi lha tshogs rnams kyis bskor ba:__byang shar du stobs ldan nag po la dmod pa drag sngags kyi lha tshogs rnams kyis bskor ba:__phyi'i 'khor yug tu dpal gyi bka' sdod kyi lha tshogs rnams kyis bskor ba dbyar gyi char sprin g.yo ba ltar mos pa bya'o/__/de ltar gsal ba'i spyi bor oM/__mgrin par AH__thugs kar hU~M/__thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros pas 'og min gyi gnas nas 'dir byon par bsams la:__spyan 'dren pa ni/__hU~M/__'og min chos dbyings rab 'byams pho brang nas:__bde gshegs zhi khro'i lha tshogs dbyings nas bzhengs:__chos nyid ngang nas 'gro don skur sprul pa:__yab yum 'khor bcas gnas 'dir gshegs su gsol:__badz+ra sa mA dza:__dzaHhU~M ba~M hoH__bzhugs su gsol ba ni/__hU~M/__ling rtse dgu yi pho brang chen po 'dir:__dug lnga me ltar 'bar ba'i gzhal yas su:__byol song nyi zla pad+ma'i gdan khri la:__bde gshegs zhi khro'i lha tshogs bzhugs su gsol:__sa ma ya tiSh+Tha lhan:__mchod pa 'bul ba ni/__hU~M/__bde gshegs rgyal ba 'khor dang bcas pa la:__phyi nang gsang mchod sman raka gtor ma dang :__sbyor sgrol glu dbyangs phyag rgya gar gyi mchod:__'dod yon lnga dang bla med tshogs mchod 'bul:__tshe dbang mchog gi dngos grub stsal du gsol:__sa ma ya a la la hoH__bstod pa ni/__hU~M/__pho brang dgu rdzogs dur khrod gzhal yas khang :__dus gsum rgyal ba thams cad 'dus pa'i lha:__'gro ba'i don du mngon sum sku sprul pa:__che mchog yon tan yang dag 'dus pa'i rtsal:__'jam dpal skur gyur pad+ma dbang chen gsung :__phrin las phur pa mngon rdzogs ma mo'i sku:__rig 'dzin slob dpon 'jig rten 'dus pa'i gtso:__drag po khro 'dus dkyil 'khor dgu yi lha:__bka' sdod rab 'jigs pho nya las mkhan bcas:__bka' brgyad 'dus pa'i lha la phyag 'tshal bstod:__sgrub pa bka' brgyad bdun brgya nyer lnga la:__mchod cing bstod do dngos grub rnam gnyis stsol:__bzlas pa bya ba ni/__rang gi thugs rin po che zur brgyad pa mchong gur phub pa lta bu'i klong du pad nyi zla ba'i dkyil 'khor la rang 'dra ba'i ye shes sems dpa' tshon gang ba/__de'i thugs kar rdo rje sngon po rtse lnga pa'i lte bar nyi ma la gnas pa'i mi 'gyur pa'i thig le hU~M yig gi mthar sngags kyi phreng ba rnams shin tu phra ba'i gzugs kyis gnas pa las 'od zer 'phros/__rgyal ba rnams mchod cing 'gro ba'i don byas/__byin rlabs dang dngos grub thams cad tshur bsdus nas bdag la thim/__snod bcud dag pa lha dang gzhal yas khang gi rang bzhin dang /__grags stong rdo rje'i sngags sgras zhing khams thams cad yongs su gang bar bsams la/__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH__zhes zhi ba spyi dang /__oM badz+ra tsaN+Da sarba duSh+tAn ta ka ha na da ha pa tsa hU~M phaT:__ces khro bo spyi bsdus kyi snying po bzla'o/__/thun mthar/__hU~M/__ye shes lha tshogs spyan 'dren gshegs/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul/__/sku gsung thugs yon phrin las bstod/__/bag med 'gal 'khrul nyams chag bshags/__/ma hA amr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi/__zhes mchod pa'ang bya'o/__/rjes su tshogs mchod mdor bsdus byed par spro na/__tshogs rdzas kyi dngos po ci 'byor ba bshams shing byin gyis brlab pa ni/__hU~M/__ra~M ya~M kha~M las me rlung chus/__/tshogs kyi dngos 'dzin bsregs gtor bkrus/__/slar yang b+h+rU~M oM AHhU~M hrIHsa/__/ngo mtshar mchod sprin chen por gyur/__/ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M ha ho hrIH__lan gsum/__tshogs zhing spyan 'dren pa ni/__hU~M/__chos dbyings 'gyur med 'og min zhing khams nas/__/bde gshegs zhi khro bka' brgyad lha tshogs rnams/__/ye shes tshogs la spyan 'dren gshegs su gsol/__/'dod yon mchod bzhes tshe dbang dngos grub stsol/__/badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__de nas tshogs phud cha gsum du spros la/__dang po mchod pa ni/__bla med mchog gi mchod pa dam pa 'di/__/ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro/__/'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan te/__/thugs dam bzhin las ci bder bzhes su gsol/__/oM ga Na tsa kra pany+tsa kA ma gu Na pra tIts+tsha swA hA/__zhes 'bul/__bar pa bshags pa ni/__bdag cag ma rig lus dang ngag sems kyis/__/bag med spyod pas dam las 'gal gyur te/__/dkyil 'khor lha tshogs thugs dang ci 'gal ba/__/'dod yon tshogs kyi mchod pas bskang zhing bshags/__/yig brgya bzla/__tshogs tha ma ni/__e nr-i tri zhes pas dmigs bya rten dang bcas pa bskyed/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dgug gzhug bya/__oM badz+ra mahA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa rI badz+ra kI li kI lA ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M hU~M phaT/__sarba nr-i tri sha trUM mA ra ya rbad/__ces bsgral la/__dgra bgegs gdug pa bsgral ba'i sha khrag rus/__/dug gsum dbyings su sbyangs pa mchod pa'i sprin/__/zag med bdud rtsir sbar nas 'bul lags na/__/rngams pa'i stabs kyis dgyes par bzhes su gsol/__/mAM sa rak+ta kiM ni ri ti a mr-i tA pU dza khA hi/__zhes bstab/__de nas tshogs la rol/__lhag ma/__oM AHhU~M pany+tsa a mr-i ta hU~M ha ho hrIHsa brlab/__e A ral+li hrIM hrIM dzaHsa spyan drang /__hU~M/__mkha' 'gro ging lang dbang phyug ma/__/ma bdun sring bzhi 'bar ma brgyad/__/pho nya la sogs lhag sdud tshogs/__/dpal gyi pham phabs 'di gsol la/__/sngon tshe dpal gyi bka' lung bzhin/__/bcol pa'i phrin las grub par mdzod/__/oM uts+tshi Sh+ta ba liM ta b+hak+Sha sI swA hA/__zhes 'bul/__he ru ka dpal grong khyer du/__/tshogs kyi 'khor los mchod pa yis/__/bdag gzhan 'gro ba ma lus pa/__/dkyil 'khor gcig tu 'grub par shog__/ces smon lam gdab bo/__mthar gtong rag gi don du/__oM shrI badz+ra he ru ka sa pa ri wA ra ma hA sh+ma sha na puSh+pa~M d+hU pa~M gan+d+ha~M ne wi d+yA shap+da pU dza hoH__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/__ma hA rak+ta khA hi/__ma hA ba liM ta kha hi/__zhes dang /__yang dag 'jam dpal gshin rje pad+ma dbang /__/rdo rje gzhon nu bla med he ru ka__/che mchog rig 'dzin dregs 'dul drag sngags sogs/__/bka' brgyad lha tshogs rnams la phyag 'tshal bstod/_/ces bstod/__yi ge brgya pas nongs pa bshags/__tshogs mgron sogs rten yod na brtan bzhugs dang /__med na badz+ra muHsa/__ye shes kyi 'khor lo dbyings su gshegs/__bdag nyid dam ye dbyer med pa'i dkyil 'khor gsal bar bltas la/__hU~M/__chos nyid skye ba med pa las/__/'gag med dkyil 'khor 'khor lor shar/__/'gag pa nyid na 'gag med pa/__/spros bral ka dag klong du thim/__/hU~M hU~M hU~M/__zhes 'od gsal gyi dbyings su bsdu/__phaT phaT phaT/__slar yang bdag nyid he ru ka'i skur gyur pa'i spyi bor oM/__mgrin par AH__thugs kar hU~M gis mtshan par gyur/__oM badz+ra kA wA tsi rak+Sha rak+Sha hU~M/__zhes thun mtshams kyi lhar ldang zhing gnas gsum bsang /__mi gnas ye shes thugs kyi dkyil 'khor du/__/'gyur ba med par lhun gyis grub pa dang /__/rab 'byams rgyal ba rnams kyi gnas thob nas/__/'gro ba yongs kyi dpal du 'gyur bar shog__/ces dge ba bsngo/__byin rlabs mchog stsol rtsa brgyud bla ma dang /__/dngos grub char 'bebs zhi khro bka' brgyad lha/__/dregs pa'i sde dpon dam can gter srung sogs/__rab 'byams dkyil 'khor 'khor lo'i bkra shis shog__/ces sogs shis pa brjod pas mtha' brgyan par bya'o/__/zhes pa 'di'ang khyer bde ba'i slad du rat+na bi dza yas legs par sbyar ba'i yi ge pa ni 'gyur med gzhan phan lhun grub bo/__/slar yang rgyun gyi rnal 'byor dang /__sgrub pa chen po'i skabs thob rgyun pa rnams kyis las byang mdor bsdus kyis gzhung bsrang ba sogs gyi tshe 'jug pa bde ba'i dbang du byas te sbyor rjes kyi cho ga'i yan lag skabs su bab pa 'ga' zhig gis brgyan te klags pas grub par mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM//__// [�]

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: