zab chos zhi khro dgongs pa rang grol

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ (zab chos zhi khro dgongs pa rang grol)

9 Texts

ཕ་
6
117
བྱིན་འབེབས།
byin 'bebs
Text page
View PDF
[[|ཀརྨ་གླིང་པ་ ()]]
ཕ་
2
29-107
ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོ་ག་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ།
zhi khro dgongs pa rang grol gyi cho ga sdig sgrib rnam par sbyong ba
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ཕ་
8
125-132
ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཕྱག་བཤགས་སྐོང་ཆོག་མདོར་བསྡུས་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ།
zhi khro dgongs pa rang grol gyi phyag bshags skong chog mdor bsdus 'khor 'das rang grol
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ཕ་
4
111-114
ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་སྡེ་བདུན་མཆོད་གསོལ་མདོར་བསྡུས།
zhi khro dgongs pa rang grol gyi bka' srung sde bdun mchod gsol mdor bsdus
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ཕ་
7
119-124
ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་ལམ་བཟང་།
zhi khro dgongs pa rang grol gyi rgyun khyer snying por dril ba zung 'jug lam bzang
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
20
ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་འགྲིགས།
zhi khro dgongs pa rang grol gyi las 'grigs
Text page
View PDF
[[|དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ ()]]
18
ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བསྙེན་ཡིག།
zab chos zhi khro dgongs pa rang grol gyi bsnyen yig
Text page
View PDF
[[|དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ ()]]
ཕ་
3
109-110
ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་དུག་གསུམ་མ་སྤངས་རང་གྲོལ།
zab chos zhi khro dgongs pa rang grol las: sku gsum bla ma'i gsol 'debs dug gsum ma spangs rang grol
Text page
View PDF
[[|ཀརྨ་གླིང་པ་ ()]]
ཕ་
5
115
ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག།
ye shes sku mchog
Text page
View PDF
[[|ཀརྨ་གླིང་པ་ ()]]