JKW-KABUM-12-NA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
Wylie title bka' brgyad gsang rdzogs skong zlog shin tu bsdus pa JKW-KABUM-12-NA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 12, sde tshan 7, Pages 399-416 (Folios 1a to 9b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Gu ru chos kyi dbang phyug)
Source Author(s) སྤང་སྟོན་གདུང་འཛིན་དབང་ཕྱུག་ (spang ston gdung 'dzin dbang phyug)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bka' brgyad gsang rdzogs skong zlog shin tu bsdus pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 12: 399-416. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Mending Rituals - bskang chog  ·  Revelations - gter ma  ·  Averting or Dispelling Rites- zlog pa
Cycle བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ (bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs)
Deity bka' brgyad
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-BA-002
Colophon
  • First colophon (source author): ཅེས་བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྐོང་ཟློག་མདོར་བསྡུས་པ་འདི་ནི་ལྷོ་བྲག་ཤར་གྱི་ལྷ་བྲོ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཕྱག་བཞེས་ཟིན་བྲིས་ལྟར། སྤང་སྟོན་གདུང་འཛིན་དབང་ཕྱུག་མིང་གིས་འདོན་བདེར་བསྒྲིགས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Second colophon (author): སླར་ཡང་ཧོལ་ཁོངས་ཅུང་ཟད་མཆིས་པ་རྣམས་བསངས་ཤིང་ནག་འགྲོས་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་སརྦ་སཏྭ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷཾ་བྷ་བ་ཏུ།
  • First colophon (source author): ces bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs kyi phrin las skong zlog mdor bsdus pa 'di ni lho brag shar gyi lha bro ba sprul sku chos kyi dbang po'i phyag bzhes zin bris ltar/__spang ston gdung 'dzin dbang phyug ming gis 'don bder bsgrigs pa dge legs 'phel/
  • Second colophon (author): slar yang hol khongs cung zad mchis pa rnams bsangs shing nag 'gros bklags pas grub par mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal gyis bris pa sarba satwa shrI he ru ka dz+nyA na sid+d+haM b+ha ba tu
[edit]
༄༅། །བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་ལས་བྱང་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ།། །།

བཀའ་བརྒྱད་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །ལས་བྱང་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི། །རང་གཞན་ཉེར་མཁོའི་དོན་དུ་བྲི་བ་ལ། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོས་བཀའ་གནང་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་ལ་གོང་གཏོར་དང་། ཚོགས་མཆོད། ཟློག་གཏོར་སོགས་ཕྱག་ལེན་ལྟར་བཤམས་ལ། སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསོག་ནི། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། ། སོགས་ལན་གསུམ་བྱ། སྔོན་འགྲོ་ལས་བདུན་ནི། ཧཱུྃ། རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ རིག་རྩལ་རྣམ་དག་ཐབས་ཤེས་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔ འདི་ལ་ལོག་པར་བལྟ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས༔ བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ཨོཾ་སུམྦྷ་སོགས། ཧཱུྃ། བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀ་ནས༔ དྲག་པོའི་བྱིན་རླབས་མཚོན་ཆའི་གུར་ཁང་འབར༔ དྲེགས་པ་ལྷ་ཆེན་ཕྱོགས་སྐྱོང་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ ཆེ་མཆོག་ལྷ་ཚོགས་ཧཱུྃ་སྒྲོགས་བར་ཆད་སེལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཀྲ་ཏཱིཀྵྞ་ཀརྨ་ཀཱི་ལཱ་ཡ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་འཆར་སྒོ་ད་ཕྱེས་ཤིག༔ བྷྲཱུྃ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ རང་གསལ་བརྡ་ཡིས་དོན་དམ་མཇལ་ཕྱག་འཚལ༔ ཧཱུྃ་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་སྒྲུབ་ལགས་སོ༔ ཧཱུྃ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་ཞི་ཁྲོ་འཁོར་དང་བཅས༔ སྤྲུལ་སྐུ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་བྷེ་ཝ་སརྦ་དུ ཥྟཱན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་མ་ཡ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། རང་དང་གཉིས་མེད་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ མར་མེ་སྨན་གཏོར་རཀྟ་དང་༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྣམས༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་ཕྱིར་འབུལ་གྱིས་བཞེས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བ་ལིདྟ་རཀྟ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་བཤགས་པ་བྱའོ། །དངོས་གཞི་ནི། ཧཱུྃ༔ སྤྲོས་མེད་ཡང་དག་དེ་བཞིན་ཉིད༔ དེ་བཞིན་ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔ ཆོས་རྣམས་རང་བྱུང་རྟེན་འབྲེལ་ཏེ༔ ཧཱུྃ་ནི་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ༔ བསྐལ་པ་གསུམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་སྟོང་༔ སྣོད་བཅུད་སྦྱོང་ཕྱིར་འབྱུང་རིམ་བརྩེགས༔ རྣམ་དག་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་གསལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨེ་ཡྃ་ར་སུྃ་ཀེཾ་རྃ་བྷྲཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ བྷྲཱུྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད༔ ཟླ་གམ་ཡེ་ཤེས་འཆར་སྒོའི་དབུས༔ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་ཨེ་རུ་གསལ༔ བྷནྡྷ་སྐམ་རློན་ཐོད་ཕྲེང་བརྩེགས༔ རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དགུ༔ འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་མུ་ཁྱུད་བཅས༔ གྲུ་ཆད་བར་ཁྱམས་སྒོ་ཁྱུད་རྫོགས༔ ཕྱི་ནང་མེད་པར་ཀུན་ཏུ་གསལ༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ངོ་མཚར་ཆེ༔ དྲེགས་པ་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན༔ གཙོ་དང་འཁོར་བཅས་མཚན་པར་གསལ༔ བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་བྷནྡྷ་ཛྙཱ་ན་ཨེ་ཙ་ཀྲ་མ་དྷ་ལ་བྷྲཱུྃ༔ རུ་དྲ་ཀྲོ་དྷི་ཏི་ར་བྃ༔ མ་སཱུཪྻ་མདྷ་ལ༔ ཨ་ཙནྡྲ་མདྷ་ལ༔ པྃ་པདྨ་མ་དྷ་ལ༔ ཧཱུྃ༔ རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་གདན་ལ་བབས༔ སྤྲོ་བསྡུའི་སྦྱོར་བས་དཔལ་ཆེན་སྐུ༔ བདག་ཉིད་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ ཞབས་བཞི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་བགྲད༔ གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔ རིགས་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ༔ སྤྱན་དགུ་ཞལ་བགྲད་མཆེ་བ་གཙིགས༔ གཡས་ཀྱི་ཕྱག་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གདེངས༔ གཡོན་གྱི་ཕྱག་གསུམ་བྷན་དམར་བསྣམས༔ དུར་ཁྲོད་འཇིགས་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ གནམ་ཞལ་ཡུམ་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྦྱོར༔ གཡས་པས་གཙོ་འཁྱུད་ཁ་ཊྭཱཾ་བསྣམས༔ གཡོན་པས་དུང་དམར་གཙོ་ལ་སྟོབ༔ ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རིགས་བཞི་ལ་སོགས་འཁོར་བཅས་གསལ༔ བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་དབུས་ན་བཞུགས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་སྟྭཾ༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ནས༔ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ མཐིང་ནག་ཧཱུྃ་གི་ཡིག་འབྲུ་སྤྲོས༔ ཁྲག་འཐུང་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་བསྐྱེད༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ རྒྱུ་ལས་སྐྱེད་པའི་སྔགས་བརྗོད་པས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་ཀློང་ནས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་ཚོགས་ཤར༔ ཤར་དུ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ལྷོ་རུ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ནུབ་ཏུ་དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ བྱང་དུ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཆེ༔ ཤར་ལྷོར་བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ ལྷོ་ནུབ་རིག་འཛིན་ཐོད་པ་རྩལ༔ ནུབ་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཆེ༔ བྱང་ཤར་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོ་སྟེ༔ ཉི་མ་དང་ནི་འོད་ཟེར་བཞིན༔ དཔལ་ཆེན་སོ་སོའི་སྤྲུལ་འཁོར་བཅས༔ ཕྱི་རོལ་སྒོ་བ་རིགས་བཞི་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་དབང་ཕྱུག་གིང་ལང་ཀ༔ འབར་མ་མ་སྲིང་བཀའ་སྡོད་ཚོགས༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡོངས་རྫོགས་གཏིབས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་རློབས་ལ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་སྐུར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལཱ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧྲཱི༔ཧཱ༔ཧཱུྃ༔ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས་ཤིག༔ སྲིད་གསུམ་གདུག་པའི་ཚོགས་བསྒྲལ་ཕྱིར༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ས་མ་ཡ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིརཿ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔ ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ཇི་བཞིན་དུ༔ དུ་མ་རོ་གཅིག་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧཱུྃ༔ ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་ཡེ་ནས་དག༔ རྟོག་འཁྲུལ་འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་ལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་སྟོན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ན་མ་ཧྲཱིཾ༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཡེ་ཤེས་གླུ་བྲོའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉེར་སྤྱོད་ཕྱི་ཡི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འདོད་ཡོན་ནང་གི་མཆོད་པ་འབུལ༔ དུག་ལྔ་གསང་བའི༴ དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་རུས་མཆོད་འབུལ༔ བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད༴ དམ་རྫས་གཏོར་མའི༴ རཀྟ་དམར་གྱི༴ ཛ་གད་ཕུད་ཀྱི༴ སྦྱོར་སྒྲོལ་མཆོག་གི་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱཱ་ཤཔྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བྷ་ལིངྟ་རཀྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྐྱེ་འགགས་གཉིས་མེད་ངང་ཉིད་ལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ལྡན༔ འགྲོ་བ་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ ཆེ་མཆོག་སྐུ་ནི་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ཆེ་མཆོག་གསུང་ནི་རྟ་མགྲིན་དབང་༔ ཆེ་མཆོག་ཐུགས་ནི་དཔལ་རྡོ་རྗེ༔ ཆེ་མཆོག་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཉིད༔ ཆེ་མཆོག་ཕྲིན་ལས་ཀཱི་ལ་ཡ༔ ཆེ་མཆོག་རྦོད་གཏོང་མ་མོའི་གཙོ༔ ཆེ་མཆོག་རིག་འཛིན་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ ཆེ་མཆོག་ཕོ་ཉ་དྲེགས་པའི་གཙོ༔ ཆེ་མཆོག་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་གཙོ༔ ཆེ་མཆོག་སྤྲུལ་པ་སྲས་མཆོག་གཙོ༔ ཆེ་མཆོག་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་གཙོ༔ ཡོངས་རྫོགས་དཔལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ ཡེ་ནས་རང་དང་གཉིས་མེད་ཕྱིར༔ གཉིས་མེད་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད་ཅིང་བཤགས་པ་བྱའོ། །བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི༔ ཧཱུྃ༔ གསང་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཆེ་མཆོག་དཔལ་དགུའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཡབ་ཡུམ་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྫོགས༔ ཛཔ྄་ཀྱིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ ཕཊ་ཀྱིས་སྤྲོས་པས་སྟོང་གསུམ་གང་༔ བསྡུས་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་འཁྱིལ༔ གསང་བའི་སྦུབ་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ༔ མ་གསལ་བར་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་བསྒོམ༔ མ་གྲུབ་བར་དུ་མི་བཏང་ངོ་༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷ་པདྨ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱི་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་ཡཀྴ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཀརྨ་རྃ་རྃ་ཛྭ་ལ་རྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་སྤྱི་དྲིལ་དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་བཟླ། སྟོང་ཕྲག་རེའི་མཚམས་སུ། ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས༔ ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་ཛཔ྄་བསྙེན་འབུལ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད༔ ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཅི་མཆིས་བཤགས༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིདྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཞེས་སྟོང་ཚིགས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། ཚོགས་ལས་ནི། ཚོགས་བདུད་རྩིས་བསང་། ཨོཾ་ཨུ་ཙུཥྨ་བཻ་ཏཱ་ལི་ཀྲོ་དྷ་ནི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤོ་དྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ ཆོས་ཀུན་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་རིག༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུསཿ རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས་ཤིག༔ སྲིད་གསུམ་གདུག་པའི་ཚོགས་བསྒྲལ་ཕྱིར༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨེ་ཧྱེ་ཧི་ས་མ་ཡ་ཛ༔ཧཱུཾ་བྃ་ཧོ༔ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཛཿ ཚོགས་ཕུད་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་སྦྱར་བ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་རབ་བརྒྱན་འབུལ༔ དམ་བསྐང་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱ༔སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ༔ བར་པ་བཤགས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ མ་རིག་བདག་ཅག་ལུས་ངག་སེམས༔ བག་མེད་དམ་འགལ་འབྱོར་ཚོགས་ཆུང་༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཡིཿ ཐུགས་དམ་འགལ་འཁྲུལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཚོགས་ཐ་མ་དང་ལིངྒ་བཤམས་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔ ཁྲོ་བོ་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ནས༔ ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་རབ་འཇིགས་སྐུར་སྟོན་པ༔ དཔལ་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ བསྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་ཚང་བ་དང་༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་འཚེ་བྱེད་པའི༔ གཟུགས་ཅན་དགྲ་དང་གཟུགས་མེད་བགེགས༔ ཐམས་ཅད་གནས་འདིར་མྱུར་དུ་ཁུག༔ དགྲ་བགེགས་ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨདྒུ་ཤ་ཛ༔ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུྃ༔ བཛྲ་སྥོ་ཊ་བྃ༔ བཛྲ་གཎྜེ་ཧོ༔ བཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ༔ ཞེས་དགུགས་ཞུག་དབྱེ་བསྟིམ་དྲག་ཏུ་བྱ། ཕུར་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃཿ ང་ནི་ཡོངས་རྫོགས་ཧེ་རུ་ཀ༔ སྲས་དང་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་འབུམ༔ བཀའ་སྡོད་རབ་འཇིགས་ཕོ་ཉར་བཅས༔ དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་དུས་ལ་བབ༔ གཡས་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཕུར་བ་འདྲིལ༔ གཡོན་གྱི་ཕྱག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས༔ ལྕགས་ཀྱུས་ཟུངས་ལ་ཕུར་པས་ཐོབ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པའི་མཐར། དགྲ་བགེགས་ནྲི་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུཾ་ཧུར་ཐུཾ་ཛཿནྲྀ་ཏྲི་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བསྒྲལ་བའི་ལིང་རོ་ཤ་ཁྲག་དང་སྦྱར་བ་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་ཕྱེས་ཤིག༔ བག་ཆགས་ཀུན་སྦྱངས་འཁོར་བའི་ལམ་དགག་ཕྱིར༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་དུག་གསུམ་ཤ་ཁྲག་འདི༔ ཟ་བྱེད་མི་འགྱུར་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་རོལ༔ བཛྲ་ཡཀྴ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ སྐོང་བ་ནི། སྐོང་རྫས་རྣམས་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་གམ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ༔ འགྲོ་ལ་ཕན་མཛད་ཐུགས་རྗེའི་བདག༔ སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་གཉེན་གཅིག་པོ༔ ཀུན་ནས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ ཤར་ནས་བཛྲ་ཨཀྵོ་བྷྱ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ལས༔ ཞེ་སྡང་དམ་ཚིག་ཉམས་སོ་འཚལ༔ འདི་ཡང་མི་འཆབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ནས་རཏྣ་སཾ་བྷ་ཏྲཱྃ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ལས༔ ང་རྒྱལ་དམ་ཚིག་ཉམས་སོ་འཚལ༔ འདི་ཡང་མི་འཆབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཧཱུྃ༔ ནུབ་ནས་པདྨ་དྷེ་བ་ཧྲཱི༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ༴ འདོད་ཆགས་དམ་ཚིག༴ འདི་ཡང་མི་འཆབ༴ ཧཱུྃ༔ བྱང་ནས་ཨ་མོ་གྷ་སིདྡྷི༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ༔ ཕྲག་དོག་དམ་ཚིག༴ འདི་ཡང་མི་འཆབ༴ ཧཱུྃ༔ དབུས་ནས་བེ་རོ་ཙ་ན་ཨོཾ༔ དེ་བཞིན་རིགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ལས༔ གཏི་མུག་དམ་ཚིག་ཉམས་སོ་འཚལ༔ འདི་ཡང་མི་འཆབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔ ཞེས་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་བའི་བཤགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ༔ ཞི་བ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དམ་ཚིག་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བརྟན་པར་བཞུགས༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་འབུལ༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ༔ བསྐང་བ་མེད་དེ་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐང་༔ སྒྲོལ་བ་མེད་དེ་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་ཀྱིས་སྒྲོལ༔ སྦྱོར་བ་མེད་དེ་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་ཀྱིས་སྦྱོར༔ ཡེ་སྦྱོར་ཡེ་སྒྲོལ་ཆེན་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་སྐོང་བའི་དམ་རྫས་ནི༔ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་བདུད་རྩི་དང་༔ ཁྱད་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་དང་༔ འཁོར་བ་རྒྱུ་ལས་བསྒྲལ་བའི་རཀྟ་དང་༔ རྣམ་དག་རྒྱུ་བསྒྲལ་བམ་ཆེན་རྫས་མཆོག་དང་༔ འབྲུ་བཅུད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་ཛ་གད་དང་༔ ཕྱི་ནང་མཆོད་པ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས༔ བསྐང་ངོ་བསྐལ་པར་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་བསྐང་༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་གདུལ་བྱ་དབང་དུ་སྡུས༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཚར་ཆོད་ཅིག༔ ཧཱུྃ༔ ཆེ་མཆོག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་སོགས་གོང་ལྟར་འགྲེས། ཧཱུྃ༔ ཡང་དག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་སོགས། ཧཱུྃ༔ གཤིན་རྗེ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞིའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་སོགས། ཧཱུྃ༔ པདྨ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་སོགས། ཧཱུྃ༔ ཕུར་པ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་སོགས། ཧཱུྃ༔ མ་མོ་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་སོགས། ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་སོགས། ཧཱུྃ༔ འཇིག་རྟེན་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་སོགས། ཧཱུྃ༔ དྲག་སྔགས་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནས༔ ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་ཅན༔ མི་མངོན་སོགས། ཧཱུྃཿ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་བར་ཁྱམས་ཁོར་ཡུག་ནས༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་མཐུ་རྩལ་ཅན༔ སོ་སོའི་གནས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་བར་ཁྱམས་བརྟན་པར་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་གུས་པས་བསྟོད་ཅིང་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་སོ་སོའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ བསྐང་བ་མེད་དེ་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐང་༔ ཞེས་སོགས་སྔར་ལྟར་འགྲེས། དེ་ནས་ཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཐལ་མོ་བརྡབ་ཅིང་། ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་བསྐང་བསྐང་གསོལ་གསོལ་ནས༔ ད་ནི་འདི་ལྟར་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ༔ ཡས་ཀྱི་བདུད་ཁ་གཡོས་པ་ཟློག༔ མས་ཀྱི་སྲི་རུ་ལྡང་བ་ཟློག༔ ཕ་ཚན་ནང་གི་རྒྱབ་འདྲེ་ཟློག༔ དར་ཚན་ནང་གི་སྟོང་འདྲེ་ཟློག༔ གཡས་ནས་ཕོ་བརྒྱས་མདའ་བདར་ཟློག༔ གཡོན་ནས་མོ་བརྒྱས་དུག་གཡོས་ཟློག༔ རྒྱབ་ནས་མི་གསུམ་གྲོས་བྱེད་ཟློག༔ མདུན་ནས་རྟ་གསུམ་སྲབ་འཆབ་ཟློག༔ འུག་པ་སྤང་ལ་འགོད་པ་ཟློག༔ སྲིན་བྱས་གོང་ཁར་འབོད་པ་ཟློག༔ ལོགས་ལ་ཝ་སྤྱང་བརྒྱལ་བ་ཟློག༔ སྲོད་ལ་ཁྱིམ་བྱ་འཚེར་བ་ཟློག༔ ཐོ་རངས་སྒོ་ཁྱི་ངུ་བ་ཟློག༔ ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཟློག༔ བན་བོན་ངན་པའི་སྔགས་ཟོར་ཟློག༔ ལོ་ཀག་ཟླ་ཀག་ཀིང་ཀང་ཟློག༔ གློ་བུར་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཟློག༔ ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག༔ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རྣམས་ཟློག༔ དུས་མིན་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཟློག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་རྣམས་ཟློག༔ རྩིས་བྱས་རྡེའུ་ནག་པ་ཟློག༔ མོ་ངན་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཟློག༔ མི་ནག་སྐྱེ་བོའི་ཡ་ག་ཟློག༔ བྲན་འཁོར་ངན་པའི་དམོད་མཆུ་ཟློག༔ ཕོ་བདུད་དེ་ནི་གཡས་སུ་བྷྱོ༔ མོ་བདུད་དེ་ནི་གཡོན་དུ་བྷྱོ༔ སྤྱི་བདུད་དེ་ནི་མཁའ་ལ་བྷྱོ༔ ཟློག་སྒྱུར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ངན་པ་ཐམས་ཅད་སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་བྷྱོ་བྷྱོ༔ ཟློག་ཟློག༔ དྲག་སྔགས་དང་། བདུད་པྲ་མ་ར་ཡ་རྦད་ནན༔ ཁ་ལ་ཛ་མ་ལི་རྦད་ནན༔ ཤིག་ཤིག་དུམ་དུམ་རྦད་ནན༔ ཁྲོཾ་ཁྲོཾ་བྷྱོ་རྦད་ནན༔ རྨུག་རྨུག་རྦད་ནན༔ ཏིར་ཏིར་རྦད་ནན༔ ཚལ་པ་ཚལ་པ་རྦད་ནན༔ ཞེས་བཟླ། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ཟློག་བྱང་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ༔ སོགས་མན། མཆན། འདི་དཔལ་དགུ་བཀའ་སྡོད་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐོང་བའི་མཐར་སྦྱར་རོ། །དེ་ནས་ལྷག་མ་ནི། ཧཱུྃ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་ལྷག་སྡུད་མ༔ མཁའ་འགྲོ་ཤུགས་འགྲོ་དབང་ཕྱུག་དང་༔ གིང་དང་འབར་མ་ལངྐའི་ཚོགས༔ ཤ་ཁྲག་དམར་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔ སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་བཀའ་ལུང་བཞིན༔ ད་ལྟ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨུཙྪིཥྟ་བཛྲ་ཨདྷིཥྛ་ས་མུན་ཤ་ཀྲ་མ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཆད་མདོ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་བར་དང་ཐ་མ་ལྔ་བརྒྱའི་དུས༔ དགོངས་བརྡ་སྙན་བརྒྱུད་བདེ་གཤེགས་རིག་འཛིན་གྱི༔ སྤྱན་སྔར་གནས་ཡུལ་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དང་༔ སྲུང་མ་དམ་ཅན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ སོ་སོའི་གཟུགས་མཆོག་དམ་པ་བསྟན་ནས་ཀྱང་༔ བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་ལེན་པར་མ་ཆད་དམ༔ རྣལ་འབྱོར་ཚེ་སྲོག་བསྲིང་བར་མ་ཆད་དམ༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པར་མ་ཆད་དམ༔ སྔོན་ཚེ་ཞལ་བཞེས་དམ་ལས་མ་འདའ་བར༔ ཤ་ཁྲག་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུར་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཟོར་འཕང་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ མ་ཉེས་དཔང་དུ་དཀོན་མཆོག་བཞུགས༔ དགྲ་བགེགས་མ་གཏོགས་སྐུ་གཟུར་ཅིག༔ བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་དམག་དཔུང་སྐྱེད༔ དགྲ་བགེགས་སྙིང་ལ་གཏོར་ཟོར་རྒྱོབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྟཱན་ཏྲིག་ནན་ཨེ་ཧུར་ཐུམ་ཛ་དགྲ་བགེགས་ནྲྀ་ཏྲི་ཤ་ཏྲཱུཾ་མཱ་ར་ཡ་བྷྱོ་བྷྱོ༔ ཞེས་འཕང་། བསྟན་མ་ནི། བྷྱོ༔ ༔བསྟན་པ་སྐྱོང་མཛད་མ་དང་སྲིང་༔ དཔལ་གནས་མ་དང་ཡང་དག་ཤེས༔ ཁྱུང་བཙུན་ཀོང་ལྷ་གཡུ་བུན་མ༔ མེ་ཏོག་ཟླ་འོད་བྱང་རྒྱལ་མ༔ གསེར་ཐང་ཀུན་བཟང་ཤཱནྟིཾ་དཔལ༔ ཀླུ་མོ་གཟི་འབར་ལ་སོགས་པ༔ བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་གཏོར་མ་ལོངས༔ མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཟློག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་མ་ཧྲཱིཾ་མ་མ་ཧྲཱིཾ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ བྲོ་བརྡུང་བ་ན། གཏོར་གཞོང་ཁ་སྦུབས་ལ། ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་བཅས་རོལ་པའི་བྲོ༔ དགྲ་བགེགས་དམ་སྲིའི་སྟེང་དུ་བརྡུང་༔ དགྲ་བགེགས་དུམ་བུ་ཕྱེ་མར་བཏང་༔ རུ་དྲ་དམ་སྲི་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཧཱུྃ་སྟྭམྦྷ་ཡ་ནན༔ སླར་གཏོར་གཞོང་སྨན་ཕུད་དང་འབྲུ་སྣས་བཀང་ལ། བྷྲཱུྃ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་བརྗོད། རྗེས་ཆོག་ནི་མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་གཏོང་རག་ཏུ་ཕུལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་སྐོང་བའི་ཕྱིར་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླ། རྟེན་ཡོན་ན་བརྟེན་བཞུགས་བྱ། བསྡུ་རིམ་ནི། ཧཱུྃ༔ དང་པོ་ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་ངང་ཉིད་ལས༔ འགྲོ་དོན་སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཚོམ་བུ་དགུ༔ ཞི་ཁྲོ་ཡོངས་རྫོགས་འགྲོ་བ་ཀུན་བཏུལ་ནས༔ སླར་ཡང་ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་ཀློང་དུ་བསྡུ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མུ༔ རྒྱུན་སྤྱོད་ནི། ཧཱུྃ༔ ངར་འཛིན་རྣམ་དག་སྒྱུ་ལུས་འཇའ་འདྲ་འདི༔ དཔལ་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རྒྱས་བཏབ་སྟེ༔ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འབྲེལ་པས༔ རྒྱུན་དུ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་སྤྱོད་ལམ་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཧྲཱིཿ བསྔོ་སྨོན་ནི། ཧོ༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་དགེ་སྤྱད་མཐུས༔ བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་བཞི་མངའ་བརྙེས་ཤིང་༔ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ བཀྲ་ཤིས་ནི། ཧཱུྃ༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་དབྱིངས༔ ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོ་ཚོམ་བུ་དགུ་རུ་སྟོན༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་བཅས༔ ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་བྱའོ། །ལས་བྱང་བསྡུས་པ་འདི་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་མདོ་ཚང་ཙམ་བྱེད་ན་ཟླ་བ་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བདུན་གཅིག་ཏུ་ཞི་བར་བསྙེན་པ། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨཱཿ ཞེས་བཟླ། འདིའི་སྐབས་ཆེ་མཆོག་དཔལ་དགུའི་དབུ་རྒྱན་ལ་བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་རིགས་ལྔ་དངོས་སུ་གསལ་ཞིང་། ཞར་བྱུང་དུ་ཉི་མ་དང་འོད་ཟེར་བཞིན་རིགས་སོ་སོའི་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང་། ཐུབ་དྲུག །ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ། སྒོ་བ་ཡབ་ཡུམ་བཅས་གསལ་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྦྱངས་ཏེ་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་བསམས་ལ་བཟླའོ། །དེ་ནས་བདུན་གསུམ་དུ་སྤྱི་དྲིལ་དྲག་སྔགས་སོ་ལྔ་པ་བཟླ་བ་ནི་ཁྲོ་བོར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐ་མ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བསྒྲལ་ལས་དང་ཟློག་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་བྱ་བ་ནི་ལས་ལ་སྦྱར་བའོ། །དེ་ནས་གྲུབ་ན་ལྷག་ཆད་བསྐོང་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་ཀྱང་བྱའོ། །དེས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་རུང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཡི་དམ་མཐར་ཐུག་སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་དེ། །བཀའ་བརྒྱད་མཐར་ཐུག་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི། །བསྙེན་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། །བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་ཆེན་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྐོང་ཟློག་མདོར་བསྡུས་པ་འདི་ནི་ལྷོ་བྲག་ཤར་གྱི་ལྷ་བྲོ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཕྱག་བཞེས་ཟིན་བྲིས་ལྟར། སྤང་སྟོན་གདུང་འཛིན་དབང་ཕྱུག་མིང་གིས་འདོན་བདེར་བསྒྲིགས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སླར་ཡང་ཧོལ་ཁོངས་ཅུང་ཟད་མཆིས་པ་རྣམས་བསངས་ཤིང་ནག་འགྲོས་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་སརྦ་སཏྭ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

bka' brgyad gsang rdzogs skong zlog shin tu bsdus pa/ @#/__/bka' brgyad gsang rdzogs las byang skong zlog shin tu bsdus pa bzhugs so//__// bka' brgyad yongs rdzogs lha la phyag 'tshal nas/__/las byang skong zlog shin tu bsdus pa ni/__/rang gzhan nyer mkho'i don du bri ba la/__/yi dam mkha' 'gros bka' gnang byin gyis rlobs/__/de la gong gtor dang /_tshogs mchod/__zlog gtor sogs phyag len ltar bshams la/__skyabs sems tshogs gsog ni/__tshig bdun gsol 'debs sngon du 'gro bas/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/_/_sogs lan gsum bya/__sngon 'gro las bdun ni/__hU~M/_rgyal ba zhi khro yongs rdzogs dkyil 'khor du/__/snang srid rnam dag ye shes lha yi tshogs:_kun bzang chos kyi dbyings las ma g.yos kyang :_rig rtsal rnam dag thabs shes g.yung drung lha:_'di la log par blta ba'i dgra dang bgegs:__bdud sde dpung bcas thams cad phyir dengs shig:_oM sum+b+ha sogs/_hU~M/_bdag nyid dpal chen khrag 'thung thugs ka nas:__drag po'i byin rlabs mtshon cha'i gur khang 'bar:__dregs pa lha chen phyogs skyong bsnol ba'i steng :__che mchog lha tshogs hU~M sgrogs bar chad sel:__oM badz+ra tsakra tIk+Sh+Na karma kI lA ya dz+wa la ra~M hU~M hU~M hU~M:__hU~M:__snang srid thams cad bde chen gzhal yas khang :__rang gsal ye shes 'char sgo da phyes shig:__b+h+rU~M pra be sha ya phaT:__rang gsal brda yis don dam mjal phyag 'tshal:__hU~M he ru ka a ti pU ho pra tIts+tsha ho:__srog gi phyir yang mi btang sgrub lags so:__hU~M tsit+ta badz+ra sa ma ye hU~M:__hU~M:__chos sku skye med dbyings las ma g.yos kyang :__longs sku rigs lnga zhi khro 'khor dang bcas:_sprul sku yi dam dkyil 'khor lha tshogs rnams:_thugs dam dbang gis 'dir gshegs byin chen phob:__oM shrI badz+ra kro d+ha b+he wa sarba du_Sh+tAn d+hA ki nI sa ma ya ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:_A be sha ya a AH__hU~M/_rang dang gnyis med lha tshogs la:__mar me sman gtor rak+ta dang :__phyi nang gsang ba'i mchod sprin rnams:__thugs dam bskang phyir 'bul gyis bzhes:__oM AHhU~M badz+ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+yA shap+da sarba pU dza me g+ha AHhU~M:__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta ba lid+ta rak+ta ma hA pU dza sa ma ye swA hA/_yi ge brgya pas bshags pa bya'o/__/dngos gzhi ni/__hU~M:__spros med yang dag de bzhin nyid:__de bzhin kun khyab kun tu snang :__chos rnams rang byung rten 'brel te:__hU~M ni thams cad skyed pa'i rgyu:__bskal pa gsum gyis 'jig rten stong :__snod bcud sbyong phyir 'byung rim brtsegs:__rnam dag yum lnga'i mkha' klong gsal:__oM AHhU~M e ya~M ra su~M keM ra~M b+h+rU~M:__hU~M:__b+h+rU~M las ye shes gzhal yas khang :__dur khrod rab 'jigs dkyil 'khor bskyed:__zla gam ye shes 'char sgo'i dbus:__chos sku mi 'gyur e ru gsal:__b+han+d+ha skam rlon thod phreng brtsegs:__rin chen mdzes pa'i dkyil 'khor dgu:__'khor lo rtsibs bzhi mu khyud bcas:__gru chad bar khyams sgo khyud rdzogs:__phyi nang med par kun tu gsal:__rang byung lhun grub ngo mtshar che:__dregs pa pad+ma nyi zla'i gdan:__gtso dang 'khor bcas mtshan par gsal:_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he b+han+d+ha dz+nyA na e tsa kra ma d+ha la b+h+rU~M:__ru dra kro d+hi ti ra ba~M:__ma sUR+Ya mad+ha la:__a tsan+d+ra mad+ha la:__pa~M pad+ma ma d+ha la:__hU~M:_rgyu yi yi ge gdan la babs:__spro bsdu'i sbyor bas dpal chen sku:__bdag nyid che mchog he ru ka:__mthing nag zhal gsum phyag drug pa:__zhabs bzhi gyad kyi dor stabs bgrad:__g.yas dkar g.yon dmar dbus mthing zhal:__rigs lnga'i dbu rgyan thugs srog hU~M:__spyan dgu zhal bgrad mche ba gtsigs:_g.yas kyi phyag gsum rdo rje gdengs:__g.yon gyi phyag gsum b+han dmar bsnams:__dur khrod 'jigs pa'i chas kyis brgyan:__gnam zhal yum chen kun bzang sbyor:__g.yas pas gtso 'khyud kha T+wAM bsnams:__g.yon pas dung dmar gtso la stob:__yab yum sbyor ba'i byin rlabs kyis:__rigs bzhi la sogs 'khor bcas gsal:__bskal pa'i me dpung dbus na bzhugs:__oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ka hU~M phaT ma hA kro d+hI shwa rI s+t+waM:__hU~M:_dpal chen yab yum thugs ka nas:_phyogs bzhi mtshams bzhi'i dkyil 'khor du:__mthing nag hU~M gi yig 'bru spros:__khrag 'thung yab yum 'khor bcas bskyed:_hU~M hU~M/__hU~M hU~M/_hU~M hU~M/__hU~M hU~M/_hU~M hU~M/__hU~M hU~M/__hU~M hU~M/__hU~M hU~M:__rgyu las skyed pa'i sngags brjod pas:__khro rgyal dkyil 'khor lhun gyis grub:__bskal pa'i me ltar 'bar klong nas:__rang byung ye shes khro tshogs shar:__shar du badz+ra he ru ka:__lho ru 'jam dpal gshin rje gshed:__nub tu dbang chen rta mchog dpal:__byang du rdo rje gzhon nu che:__shar lhor bla med he ru ka:__lho nub rig 'dzin thod pa rtsal:_nub byang dregs pa kun 'dul che:__byang shar stobs ldan nag po ste:__nyi ma dang ni 'od zer bzhin:__dpal chen so so'i sprul 'khor bcas:_phyi rol sgo ba rigs bzhi dang :__mkha' 'gro dbang phyug ging lang ka:_'bar ma ma sring bka' sdod tshogs:__bsam gyis mi khyab yongs rdzogs gtibs:__sku gsung thugs su byin rlobs la:__ye shes lnga yi dbang skur cig:__oM badz+ra ma hA kro d+hA pad+ma kro d+hI shwa rI badz+ra kI li kI lA ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M hU~M phaT:__ma hA mu dra sa ma ya ho:__oM AHhU~M:__oM hU~M swA hrI:hA:hU~M:__rnam dag chos dbyings ngang nyid las:__zhi khro yongs rdzogs skur bzhengs shig:__srid gsum gdug pa'i tshogs bsgral phyir:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__oM e h+ye hi sa ma ya:__dzaHhU~M ba~M ho:__hrIM hrIM dzaH__hU~M:__bde gshegs kun 'dus dkyil 'khor 'diraH__dam tshig ye shes dbyer med par:__chu la chu bzhag ji bzhin du:__du ma ro gcig brtan par bzhugs:__sa ma ya A be sha ya tiSh+Tha lhan:__hU~M:_chos rnams rang bzhin ye nas dag:__rtog 'khrul 'jig rten sems can la:__sku gsung thugs yon phrin las ston:__dkyil 'khor lha la phyag 'tshal lo:__a ti pu hoH__pra tIts+tsha ho:__na ma hrIM:__hU~M:_dpal chen yongs rdzogs lha tshogs la:__phyag rgya gar gyi mchod pa 'bul:__ye shes glu bro'i mchod pa 'bul:__nyer spyod phyi yi mchod pa 'bul:__'dod yon nang gi mchod pa 'bul:_dug lnga gsang ba'i=_dug gsum sha khrag rus mchod 'bul:__bdud rtsi sman gyi mchod=__dam rdzas gtor ma'i=__rak+ta dmar gyi=__dza gad phud kyi=__sbyor sgrol mchog gi mchod pa 'bul:__bzhes nas dbang dang dngos grub stsol:__oM shrI badz+ra puSh+pe d+hU pe a lo ke gan+d+he nai bi d+yA shap+da sarba pU dza sa ma ye hU~M:__ma hA pany+tsa a mr-i ta b+ha ling+ta rak+ta kha kha khA hi:__hU~M:__dpal chen che mchog he ru ka:__skye 'gags gnyis med ngang nyid la:__sku gsung thugs yon phrin las ldan:__'gro ba 'dul la phyag 'tshal bstod:__hU~M:__che mchog sku ni gshin rje gshed:__che mchog gsung ni rta mgrin dbang :__che mchog thugs ni dpal rdo rje:__che mchog yon tan yongs rdzogs nyid:__che mchog phrin las kI la ya:__che mchog rbod gtong ma mo'i gtso:__che mchog rig 'dzin rigs kyi gtso:__che mchog pho nya dregs pa'i gtso:__che mchog dmod pa drag sngags gtso:__che mchog sprul pa sras mchog gtso:__che mchog bka' sdod dam can gtso:__yongs rdzogs dpal chen 'khor bcas rnams:__ye nas rang dang gnyis med phyir:__gnyis med gus pas phyag 'tshal bstod:__yi ge brgya pa brjod cing bshags pa bya'o/__/bzlas pa bya ba ni:__hU~M:__gsang ba yongs kyi dkyil 'khor du:__che mchog dpal dgu'i lha tshogs rnams:__yab yum gar dgu'i nyams dang ldan:__sku gsung thugs kyi ye shes rdzogs:__dzapa? kyis sku gsung thugs rgyud bskul:__phaT kyis spros pas stong gsum gang :__bsdus pas yum gyi mkha' la 'khyil:__gsang ba'i sbub nas thugs kar thim:__ma gsal bar du bskyed cing bsgom:__ma grub bar du mi btang ngo :__oM badz+ra ma hA kro d+ha pad+ma kro d+hI shwa rI badz+ra kI li kI la ya ma hA yak+sha kA la rU pa karma ra~M ra~M dz+wa la ra~M hU~M phaT:__ces spyi dril drag sngags so lnga pa bzla/__stong phrag re'i mtshams su/__hU~M:__ye shes lha tshogs spyan 'dren gshegs:_phyi nang gsang mchod dzapa? bsnyen 'bul:__sku gsung thugs yon phrin las bstod:_nyams chag 'gal 'khrul ci mchis bshags:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba lid+ta khA hi:__zhes stong tshigs kyi mchod bstod 'bul/__tshogs las ni/__tshogs bdud rtsis bsang /__oM u tsuSh+ma bai tA li kro d+ha ni sarba dra byaM sho d+ha ya swA hA:__hU~M:__rdo rje lta bu'i ting 'dzin gyis:__chos kun thams cad sgyu mar rig:__rig pa'i ye shes ra~M ya~M kha~M:__tshogs kyi dngos po bsregs gtor bkrusaH__ra~M ya~M kha~M:__oM AHhU~M:__hU~M:__rnam dag chos dbyings ngang nyid las:__zhi khro yongs rdzogs skur bzhengs shig:__srid gsum gdug pa'i tshogs bsgral phyir:__gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__e h+ye hi sa ma ya dza:hUM ba~M ho:__hrIM hrIM dzaH__tshogs phud phul la/__hU~M:__bla med mchog gi mchod sbyar ba:__ye shes lnga yi 'od zer 'phro:__'dod yon lha mos rab brgyan 'bul:__dam bskang dbang dang dngos grub stsol:__oM na mas+sarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+ya:sarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na hi maM ga ga na khaM swA hA:__bar pa bshags pa ni/__hU~M:__ma rig bdag cag lus ngag sems:__bag med dam 'gal 'byor tshogs chung :__bla ma yi dam mkha' 'gro yiH__thugs dam 'gal 'khrul bzod par gsol:__a ho ma hA su kha ho:__sa ma ya ho:__tshogs tha ma dang ling+ga bshams la thugs dam bskul ba ni/__hU~M:__chos kyi dbyings nas rang byung grub pa'i lha:__khro bo rol pa'i dur khrod chen po nas:__shin tu mi bzad rab 'jigs skur ston pa:__dpal chen yongs rdzogs drag po'i phrin las mdzod:__hU~M:_bsgral ba'i zhing bcu tshang ba dang :__rnal 'byor bdag la 'tshe byed pa'i:__gzugs can dgra dang gzugs med bgegs:__thams cad gnas 'dir myur du khug:__dgra bgegs nr-i tri badz+ra ad+gu sha dza:__badz+ra pA sha hU~M:_badz+ra s+pho Ta ba~M:__badz+ra gaN+De ho:__badz+ra pra be sha ya phaT:__badz+ra A be sha ya a:__zhes dgugs zhug dbye bstim drag tu bya/__phur pa thogs la/__hU~MH__nga ni yongs rdzogs he ru ka:__sras dang sprul pa bye ba 'bum:__bka' sdod rab 'jigs pho nyar bcas:__dpal chen lha tshogs dus la bab:__g.yas kyi phyag na phur ba 'dril:__g.yon gyi phyag na lcags kyu bsnams:__lcags kyus zungs la phur pas thob:__gnod byed dgra bgegs rdul du rlog:__drag sngags so lnga pa'i mthar/__dgra bgegs n+ri tri sha trUM hur thuM dzaHnr-i tri mA ra ya hU~M phaT:__ces bsgral ba'i ling ro sha khrag dang sbyar ba phul la/__hU~M:__dpal chen khrag 'thung lha tshogs zhal phyes shig:__bag chags kun sbyangs 'khor ba'i lam dgag phyir:__dgra bgegs bsgral ba'i dug gsum sha khrag 'di:__za byed mi 'gyur chos nyid klong du rol:__badz+ra yak+sha kro d+ha bi dza ya kha raM khA hi:__skong ba ni/__skong rdzas rnams sngags drug phyag drug gam nam mkha' mdzod kyis byin brlabs la/__hU~M:__zhi khro rgyal ba yongs rdzogs lha:__'gro la phan mdzad thugs rje'i bdag:__sems can kun gyi gnyen gcig po:__kun nas bdag la dgongs su gsol:__hU~M:__shar nas badz+ra ak+Sho b+h+ya:__rdo rje rigs kyi thugs dam las:__zhe sdang dam tshig nyams so 'tshal:__'di yang mi 'chab mthol lo bshags:__hU~M:__lho nas rat+na saM b+ha trA~M:__rin chen rigs kyi thugs dam las:__nga rgyal dam tshig nyams so 'tshal:__'di yang mi 'chab mthol lo bshags:_hU~M:__nub nas pad+ma d+he ba hrI:__pad+ma rigs kyi thugs dam=__'dod chags dam tshig=__'di yang mi 'chab=__hU~M:__byang nas a mo g+ha sid+d+hi:__las kyi rigs kyi thugs dam:__phrag dog dam tshig=__'di yang mi 'chab=__hU~M:__dbus nas be ro tsa na oM:__de bzhin rigs kyi thugs dam las:__gti mug dam tshig nyams so 'tshal:__'di yang mi 'chab mthol lo bshags:__zhes dang yi ge brgya ba'i bshags pa sngon du 'gro bas/__hU~M:__zhi ba lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor nas:__bzhi bcu rtsa gnyis lha tshogs thugs dam can:__mi mngon dbyings nas spyan 'dren gshegs su gsol:__dam tshig dkyil 'khor 'di la brtan par bzhugs:__gnyis su med par phyag 'tshal mchod par 'bul:__thugs dam bskang gyur dbang dang dngos grub stsol:__hU~M:__bskang ba med de khams gsum yongs kyis bskang :__sgrol ba med de khams gsum yongs kyis sgrol:__sbyor ba med de khams gsum yongs kyis sbyor:__ye sbyor ye sgrol chen pos thugs dam bskang :_thugs dam gnyen po skong ba'i dam rdzas ni:__rtsa brgyad stong la sbyar ba'i bdud rtsi dang :__khyad par rmad du byung ba'i gtor ma dang :__'khor ba rgyu las bsgral ba'i rak+ta dang :__rnam dag rgyu bsgral bam chen rdzas mchog dang :__'bru bcud stong la sbyar ba'i dza gad dang :__phyi nang mchod pa tshogs kyi yo byad kyis:__bskang ngo bskal par thugs dam gnyen po bskang :__nad gdon sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__tshe dbang bsod nams longs spyod rgyas par mdzod:__khams gsum srid gsum gdul bya dbang du sdus:__gnod byed dgra bgegs 'byung po tshar chod cig:__hU~M:__che mchog rol pa'i dkyil 'khor chen po nas:__sum cu rtsa gnyis lha tshogs thugs dam can:_mi mngon dbyings nas sogs gong ltar 'gres/__hU~M:_yang dag rol pa'i dkyil 'khor chen po nas:__lnga bcu rtsa brgyad lha tshogs thugs dam can:__mi mngon sogs/_hU~M:_gshin rje rol pa'i dkyil 'khor chen po nas:_lnga bcu rtsa bzhi'i lha tshogs thugs dam can:__mi mngon sogs/__hU~M:__pad+ma rol pa'i dkyil 'khor chen po nas:__drug cu rtsa gsum lha tshogs thugs dam can:__mi mngon sogs/_hU~M:__phur pa rol pa'i dkyil 'khor chen po nas:__bdun cu rtsa gnyis lha tshogs thugs dam can:__mi mngon sogs/__hU~M:_ma mo rol pa'i dkyil 'khor chen po nas:_bdun cu rtsa gnyis lha tshogs thugs dam can:__mi mngon sogs/__hU~M:__rig 'dzin rol pa'i dkyil 'khor chen po nas:__nyi shu rtsa drug lha tshogs thugs dam can:_mi mngon sogs/__hU~M:_'jig rten rol pa'i dkyil 'khor chen po nas:__sum cu rtsa gnyis lha tshogs thugs dam can:__mi mngon sogs/__hU~M:__drag sngags rol pa'i dkyil 'khor chen po nas:__nyi shu rtsa brgyad lha tshogs thugs dam can:__mi mngon sogs/__hU~MH__dkyil 'khor chen po'i bar khyams khor yug nas:__dpal gyi bka' srung yongs rdzogs mthu rtsal can:__so so'i gnas nas spyan 'dren gshegs su gsol:__dkyil 'khor chen po'i bar khyams brtan par bzhugs:__gnyis med gus pas bstod cing mchod pa 'bul:__thugs dam bskang gyur so so'i phrin las mdzod:_hU~M:_bskang ba med de khams gsum yongs kyis bskang :_zhes sogs sngar ltar 'gres/__de nas zlog pa'i phrin las gsol ba ni/__thal mo brdab cing /__hU~M:_de ltar bskang bskang gsol gsol nas:_da ni 'di ltar bzlog tu gsol:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la:__yas kyi bdud kha g.yos pa zlog:__mas kyi sri ru ldang ba zlog:__pha tshan nang gi rgyab 'dre zlog:__dar tshan nang gi stong 'dre zlog:__g.yas nas pho brgyas mda' bdar zlog:__g.yon nas mo brgyas dug g.yos zlog:__rgyab nas mi gsum gros byed zlog:__mdun nas rta gsum srab 'chab zlog:__'ug pa spang la 'god pa zlog:__srin byas gong khar 'bod pa zlog:__logs la wa spyang brgyal ba zlog:__srod la khyim bya 'tsher ba zlog:__tho rangs sgo khyi ngu ba zlog:__ltas ngan brgyad cu rtsa gcig zlog:__ban bon ngan pa'i sngags zor zlog:__lo kag zla kag king kang zlog:__glo bur brgyad cu rtsa gcig zlog:__ye 'drogs sum brgya drug cu zlog:__bzhi brgya rtsa bzhi'i nad rnams zlog:__dus min 'chi ba bco brgyad zlog:__stong phrag brgyad cu'i bgegs rnams zlog:__rtsis byas rde'u nag pa zlog:__mo ngan rmi lam ngan pa zlog:__mi nag skye bo'i ya ga zlog:__bran 'khor ngan pa'i dmod mchu zlog:__pho bdud de ni g.yas su b+h+yo:__mo bdud de ni g.yon du b+h+yo:__spyi bdud de ni mkha' la b+h+yo:__zlog sgyur bcol pa'i phrin las mdzod:__ngan pa thams cad sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs la b+h+yo b+h+yo:__zlog zlog:__drag sngags dang /__bdud pra ma ra ya rbad nan:__kha la dza ma li rbad nan:_shig shig dum dum rbad nan:_khroM khroM b+h+yo rbad nan:_rmug rmug rbad nan:__tir tir rbad nan:__tshal pa tshal pa rbad nan:__zhes bzla/__cung zad rgyas par byed na zlog byang rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la:__sogs man/__mchan/__'di dpal dgu bka' sdod bcas thams cad kyi skong ba'i mthar sbyar ro/__/de nas lhag ma ni/__hU~M:_dpal gyi bka' nyan lhag sdud ma:__mkha' 'gro shugs 'gro dbang phyug dang :__ging dang 'bar ma lang+ka'i tshogs:__sha khrag dmar gtor 'di bzhes la:__sngon tshe dpal chen bka' lung bzhin:__da lta rnal 'byor bdag cag gi:__bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod:__oM AHhU~M uts+tshiSh+ta badz+ra ad+hiSh+Tha sa mun sha kra ma sa ma ya hU~M phaT:__chad mdo ni/__hU~M:__sngon tshe bar dang tha ma lnga brgya'i dus:__dgongs brda snyan brgyud bde gshegs rig 'dzin gyi:__spyan sngar gnas yul ma mo mkha' 'gro dang :__srung ma dam can dregs pa'i tshogs rnams kyis:__so so'i gzugs mchog dam pa bstan nas kyang :__bka' yi gtor ma len par ma chad dam:__rnal 'byor tshe srog bsring bar ma chad dam:__bcol pa'i phrin las mdzad par ma chad dam:__sngon tshe zhal bzhes dam las ma 'da' bar:__sha khrag brgyan pa'i gtor ma 'di bzhes la:__thugs dam rgyud bskur bcol ba'i phrin las mdzod:__zor 'phang ba ni/__hU~M:__ma nyes dpang du dkon mchog bzhugs:__dgra bgegs ma gtogs sku gzur cig:__bka' brgyad lha tshogs dmag dpung skyed:__dgra bgegs snying la gtor zor rgyob:__oM badz+ra sarba duSh+tAn trig nan e hur thum dza dgra bgegs nr-i tri sha trUM mA ra ya b+h+yo b+h+yo:__zhes 'phang /__bstan ma ni/__b+h+yo:__:bstan pa skyong mdzad ma dang sring :__dpal gnas ma dang yang dag shes:__khyung btsun kong lha g.yu bun ma:__me tog zla 'od byang rgyal ma:__gser thang kun bzang shAn+tiM dpal:__klu mo gzi 'bar la sogs pa:__bstan ma bcu gnyis gtor ma longs:__mi mthun gnod pa'i rkyen rnams zlog:__oM AHhU~M badz+ra a mr-i ta khA hi:__ma ma hrIM ma ma hrIM khA hi khA hi:__bro brdung ba na/__gtor gzhong kha sbubs la/__hU~M:_dpal chen 'khor bcas rol pa'i bro:__dgra bgegs dam sri'i steng du brdung :__dgra bgegs dum bu phye mar btang :__ru dra dam sri rdul du rlog:__hU~M s+t+wam+b+ha ya nan:__slar gtor gzhong sman phud dang 'bru snas bkang la/__b+h+rU~M puSh+tiM ku ru oM:__zhes brjod/__rjes chog ni mchod bstod rgyas bsdus gang rigs gtong rag tu phul/__sku gsung thugs kyi lhag chad skong ba'i phyir A li kA li dang yi ge brgya pa bzla/__rten yon na brten bzhugs bya/__bsdu rim ni/__hU~M:__dang po chos sku skye med ngang nyid las:__'gro don skye ba'i cho 'phrul tshom bu dgu:__zhi khro yongs rdzogs 'gro ba kun btul nas:__slar yang chos dbyings rnam dag klong du bsdu:__oM AHhU~M badz+ra mu:__rgyun spyod ni/__hU~M:__ngar 'dzin rnam dag sgyu lus 'ja' 'dra 'di:__dpal chen sku gsung thugs su rgyas btab ste:__bden gnyis dbyer med lta spyod zung 'brel pas:__rgyun du 'gro ba 'dren pa'i spyod lam bya:__oM AHhU~M badz+ra hrIH__bsngo smon ni/__ho:__bsod nams ye shes tshogs gnyis dge spyad mthus:__bdag gzhan 'gro ba ma lus thams cad kun:__zhi rgyas dbang drag las bzhi mnga' brnyes shing :__sku gsum lhun grub 'gro don mthar phyin shog:__bkra shis ni/__hU~M:__bde gshegs zhi ba ye shes rigs lnga'i dbyings:__khrag 'thung khro bo tshom bu dgu ru ston:__ma mo mkha' 'gro dpal gyi bka' sdod bcas:__yongs rdzogs dkyil 'khor lha yi bkra shis shog:__ces sogs bya'o/__/las byang bsdus pa 'di tsam la brten nas bsnyen sgrub mdo tshang tsam byed na zla ba gcig gi dbang du byas te bdun gcig tu zhi bar bsnyen pa/__oM bo d+hi tsit+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH_zhes bzla/__'di'i skabs che mchog dpal dgu'i dbu rgyan la bde gshegs zhi ba rigs lnga dngos su gsal zhing /_zhar byung du nyi ma dang 'od zer bzhin rigs so so'i sems dpa' sems ma dang /_thub drug__/kun bzang yab yum/__sgo ba yab yum bcas gsal ba las 'od zer 'phros/__snod bcud thams cad zhi ba rdo rje dbyings kyi dkyil 'khor du sbyangs te sngags sgra sgrogs par bsams la bzla'o/__/de nas bdun gsum du spyi dril drag sngags so lnga pa bzla ba ni khro bor sgrub pa dang /__tha ma zhag gcig tu bsgral las dang zlog pa rgyas bsdus gang rigs bya ba ni las la sbyar ba'o/__/de nas grub na lhag chad bskong zhi ba'i sbyin sreg kyang bya'o/__/des bsnyen sgrub las rung du 'gyur ba yin no/__/yi dam mthar thug sgrub sde bka' brgyad de/__/bka' brgyad mthar thug gsang ba yongs rdzogs kyi/__/bsnyen sgrub zab mo'i nyams len la brten nas/__/bdud las rnam rgyal dpal chen sku 'grub shog__/ces bka' brgyad gsang ba yongs rdzogs kyi phrin las skong zlog mdor bsdus pa 'di ni lho brag shar gyi lha bro ba sprul sku chos kyi dbang po'i phyag bzhes zin bris ltar/__spang ston gdung 'dzin dbang phyug ming gis 'don bder bsgrigs pa dge legs 'phel/__slar yang hol khongs cung zad mchis pa rnams bsangs shing nag 'gros bklags pas grub par mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal gyis bris pa sarba satwa shrI he ru ka dz+nyA na sid+d+haM b+ha ba tu//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: