DKR-KABUM-18-TSHA-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རང་བྱུང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད༔
Wylie title 'chi med pad+ma tshe yi snying thig las: rang byung pad+ma rdo rje tshe yi rgyud DKR-KABUM-18-TSHA-030.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 18, Text 30, Pages 187-258 (Folios 1a to 72b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
Citation Khyentse, Dilgo. 'chi med pad+ma tshe yi snying thig las rang byung pad+ma rdo rje tshe yi rgyud. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 18: 187-258. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Revelations - gter ma  ·  Tantras - rgyud
Cycle འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med pad+ma tshe yi snying thig)
Deity tshe dpag med
Colophon

ཞེས་འཆི་མེད་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ངོ་མཚར་གསང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ལམ་འདི་ཡང་མེ་ཕག་དབོ་ཟླའི་འཕེལ་ཚེས་སྐོར་ཀུན་གཟིགས་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྱག་བྲིས་ཤོག་དྲིལ་ཞིག་མཇལ་བ་ཛེ་ཏཱ་རི་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལས་བརྒྱུད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཏུ་འདུག་པ་རྨིས་པའི་རྐྱེན་ལས་རིམ་པར་རིག་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་བརྡོལ་ཞིང༌། ལྷོ་ཟླའི་གནས་ཆེན་རྒྱམ་རྒྱལ་པདྨ་ཤེལ་རིའི་གནས་ཞལ་འབྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བཀྲ་ཤིས་འོ་མཚོའི་འགྲམ་གྱི་ནེའུ་གསེང་དུ་ཚེ་ཡི་བདག་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དབུག་དབྱུང་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་དང༌། ལྷག་པར་གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་འགྲན་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་སྒྲུབ་གནས་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྐུ་འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་གྱི་ཕུག་པར་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ངེས་པར་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་ཅིང༌། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མས་ཚེ་ཡི་གསོས་སྨན་དུ་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པ་ལ། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བས་འབྲལ་མེད་སྐྱོང་བའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས། བཛྲ་གཱིརྟི་རྒྱུད་མང་དང་ཆབས་ཅིག་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་ཨཱ་ཡུ་ཥེ། རིན་ཆེན་ཨསྨ་གྷརྦྷའི་དོ་ཤལ་གྱི་རྟེན་བཅས་དགྱེས་པའི་བཀའ་ལུང་མནྡ་རའི་ཕྲེང་བ་ཛ་ལནྡྷ་རར་བསྩལ་བ་ལས་གུས་ཤིང་སྤྲོ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་སྦྱོར་གྱིས་རྒྱལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་དང་པོའི་འཕེལ་ཚེས་གཟའ་སྐར་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབྱུང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནས་དབུ་བརྩམ་སྟེ་བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱ་གཡང་འཁྱིལ་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམ་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ། འཆི་མེད་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའམ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདིས་ཀྱང་ལུང་ཟིན་རྩ་བའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་འཇམ་མགོན་དྲན་པས་གདུང་སེལ་གྱི་གཙོར་མཛད་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་བླ་ནས་བླར་འདེགས་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཔལ་དུ་གྱུར་ནས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་ལེན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དཔྱིད་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

zhes 'chi med pad+ma rdo rje tshe yi rgyud chen po ngo mtshar gsang ba yongs su rdzogs pa'i lam 'di yang me phag dbo zla'i 'phel tshes skor kun gzigs bla ma 'jam pa'i dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i phyag bris shog dril zhig mjal ba dze tA ri dgra las rnam par rgyal ba las brgyud pa'i rdo rje'i tshe sgrub pa'i man ngag ngo mtshar can zhig tu 'dug pa rmis pa'i rkyen las rim par rig pa'i chu gter las brdol zhing*/_lho zla'i gnas chen rgyam rgyal pad+ma shel ri'i gnas zhal 'byed pa'i skabs su bkra shis 'o mtsho'i 'gram gyi ne'u gseng du tshe yi bdag po'i byin rlabs kyi dbug dbyung khyad par can thob pa dang*/_lhag par gangs ri'i ljongs su 'gran zla thams cad dang bral ba'i sgrub gnas rang byung rdo rje'i bla ma pad+mas byin gyis brlabs pa'i sku 'chi med bde chen pad+ma shel gyi phug par bskyod pa'i skabs yid ches kyi nges par khyad par can thob cing*/_mtsho skyes bla mas tshe yi gsos sman du dbugs dbyung thob pa la/_tshe rabs kun tu thugs rje'i snang bas 'bral med skyong ba'i rigs kyi khyab bdag gdod ma'i mgon po 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan nas/_badz+ra gIrti rgyud mang dang chabs cig bkra shis pa'i lha rdzas A yu She/_rin chen asma g+har+b+ha'i do shal gyi rten bcas dgyes pa'i bka' lung man+da ra'i phreng ba dza lan+d+ha rar bstsal ba las gus shing spro ba'i lhag pa'i bsam sbyor gyis rgyal zla'i dkar phyogs rgyal ba dang po'i 'phel tshes gza' skar sbyor byed kyi rten 'byung rmad du byung ba nas dbu brtsam ste bka' gter chos kyi phya g.yang 'khyil ba'i gzhal med khang rdzong sar bkra shis lha rtse'i gzim spyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du/_'chi med pad+ma gar dbang 'od gsal sprul pa'i rdo rje'am mdo sngags gling pas gtan la phab pa 'dis kyang lung zin rtsa ba'i chos kyi bdag po 'jam mgon dran pas gdung sel gyi gtsor mdzad rgyal bstan rin po che bla nas blar 'degs pa'i bstan 'dzin gyi skyes bu chen po mchog rnams kyi sku tshe dang phrin las kyi dpal du gyur nas 'gro kun 'chi med rtag pa dam pa'i ye shes kyi bcud len rmad du byung ba'i dpyid du gyur cig_/sarba ar+tha sid+d+hi hU~M:_sarba mang+ga laM/__dge'o//_

[edit]
འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རང་བྱུང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༔

རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཏནྟྲ་གརྦྷ༔ བོད་སྐད་དུ། རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ༔ འཆི་མེད་རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན༔ འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་རང་སྣང་འོད་གསལ་འོག་མིན་གྱི་ཞིང༔ བདེ་ཆེན་ལྷུན་རྫོགས་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ བཅོམ་ལྡན་འདས་འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་རྒྱལ་པོ་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་པའི་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རང་སྣང་གི་བཙུན་མོའི་དགྱེས་པ་ཅན་བཞུགས་ཏེ༔ འཁོར་དུ་པདྨ་རིགས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་རྡུལ་གཅིག་གི་གོ་སར་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐོར་བའི་ཚེ༔ དུས་བཞི་མཉམ་ཉིད་རིག་པ་ཆེན་པོ་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་འཕོ་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ལས༔ ཟབ་ཅིང་གསང་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ངེས་དོན་གྱི་རང་རྩལ་ཆད་མེད་དུ་སྣང་བའི་ཚེ༔ རང་སྣང་གི་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ཞེས་མངོན་དུ་སྣང་བར་མཛད་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ༔ ཀྱེ་ཀྱེ་མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ འཆི་མེད་གཉུག་མ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཐབས་ཀྱི་མཆོག༔ འབྲས་བུ་བཅས་པ་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཞེས་བསྐུལ་བ་དང༔ སྟོན་པ་མཆོག་གིས་ཉིད་ལས་མི་གཞན་པའི་འཁོར་ལ་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཀྱེས་ཏེ་དོན་གྱི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་མཛད་ནས་འདི་གསུངས་སོ༔ ཨེ་མ་ཡང་དག་བདེ་བ་ཆེ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་འཁོར༔ དཔའ་བོའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་དུ༔ པདྨ་སེམས་གཙོས་ཞུས་པ་ལེགས༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་སྟེ༔ གང་ཞིག་འཆི་བ་མེད་གྲུབ་ནས༔ ངེས་པར་བདག་དང་སྐལ་བ་མཉམ༔ དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡི་གཞི༔ སྲིད་ཞི་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་གནས༔ ངོ་བོ་སྐྱེ་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད༔ རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་པའི༔ ཡེ་ཤེས་དངོས་པོའི་ཆོས་ལས་འདས༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ༔ གང་གིས་བསམ་ཞིང་སུ་ཡིས་སྨྲ༔ བརྗོད་པ་ཀུན་བྲལ་རྒྱུ་ཡི་མཆོག༔ འོད་གསལ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་⁽1498⁾འི༔ ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་ཆེས་ཕྲ་ཞིང༔ རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ༔ གང་དུ་མི་གནས་དེ་ཁོ་ན༔ སྲིད་དང་ཞི་བ་གཉིས་མེད་པ༔ དེ་ནི་རྟག་ཅིང་ཁྱབ་པར་གནས༔ འདི་ལ་སྐྱེ་དང་འཆི་བ་མེད༔ ནམ་ཡང་དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་བྲལ༔ འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དེ༔ རྟོགས་པས་འཆི་མེད་མཆོག་གྲུབ་གྱུར༔ རྩལ་ལས་ཤར་བ་རིག་པའི་བློ༔ ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པའི་སེམས༔ བདག་དང་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ལས༔ གནས་དོན་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སོགས༔ སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སོ་སོར་སྣང༔ དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིས༔ འཁོར་བའི་ཆོས་སུ་སྣང་བའི་ཕྱིར༔ བག་ཆགས་བརྟེན་པའི་ལུས་ལ་ཡང༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཅན༔ བཀོད་པ་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ཡས་ཤར༔ ནང་གི་བྱེད་པས་གཡོ་འཕྲུལ་གྱི༔ རླུང་གི་འགྲོ་འོང་ཀུན་གྱི་སྲོག༔ དྷཱུ་ཏིའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་གནས་པའི༔ སྲོག་ནས་འཛིན་པའི་རླུང་ཉིད་དེ༔ ལུས་ངག་སེམས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་རྒྱུན༔ གནས་ཤིང་སྤྲོ་བསྡུ་འདི་ཡིས་བྱེད༔ དེ་ལས་གྱེས་པའི་རླུང་ལྔ་ཡིས༔ སྲིད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཀུན་བཀོད་ཅིང༔ ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་པ༔ སྡུད་བྱེད་འཁྲུལ་པ་ཁོ་ནའི་གཞི༔ ཐབས་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིས༔ གཞོམ་དུ་མེད་པའི་སྲོག་རྩོལ་ན༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་ཡང་དག་གནས༔ རླུང་གི་རྟ་བྱས་ལུས་ཀྱི་ཟུངས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ནི༔ དྭངས་མ་ཨ་དང་ཧཾ་ཡིག་ནི༔ ཉི་ཟླ་དཀར་དམར་སྙིང་པོའི་ཚུལ༔ གང་ལས་བྱུང་བ་ཀུན་ཁྱབ་པའི༔ ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཚེ༔ ལུས་ཀུན་ཁྱབ་ཅིང་དྭངས་མ་འཛིན༔ ལང་ཚོའི་དཔལ་བསྐྱེད་སྲོག་གི་ཏིག༔ ཕྲ་དང་རགས་པའི་ཚུལ་ཉིད་ཀྱིས༔ སྐྱེ་མཆེད་ཀུན་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན༔ རང་བཞིན་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པ་ལས༔ འཕོ་ཞིང་གཡོ་དང་འགྱུར་བར་སྣང༔ དེ་ཡིས་སྲིད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཀུན༔ སྐྱེ་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་འབྱུང་འཁོར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀུན༔ སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཀླས་ཁོ་ནའི་ངང༔ མེད་བཞིན་འཁྲུལ་པ་རང་རྒྱུད་པའི༔ ཆོས་ལ་སྤྱོད་ཅིང་ཟུག་རྔུས་མནར༔ གཞི་ལས་གཞན་དུ་མ་གྱུར་ཀྱང༔ རྩལ་ལ་བདག་ཏུ་རྟོག་པའི་བློས༔ ཀུན་ཏུ་གཡོ་ཞིང་འཁྲུལ་པ་ལས༔ གཟུང་འཛིན་རྒྱུ་འབྲས་མཐའ་ཀླས་ཤར༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས་གཞི་བསྟན་པའི་ལེའུ་དང་པོའོ༔ དེ་ནས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་ལས་རིགས་ཀྱི་སེམས་དཔས་གསོལ་བ༔ བཅོམ་ལྡན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཀྱེ༔ གང་གི་དེ་ཉིད་རྟོགས་འདོད་པས༔ སྙིང་པོའི་རྐྱེན་ལ་ཇི་ལྟར་བརྩོན༔ ངེས་པའི་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ ཡང་དག་ཉིད་དེ་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུས་པ་དང་སྟོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ༔ ཀྱེ་ཧོ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལས༔ མ་རྟོགས་མཚན་མར་ཞེན་པའི་ཆོས༔ འཁྲུལ་བའི་སྣང་བ་ལུགས་ལྡོག་ཏུ༔ དག་པས་གནས་ལུགས་རྟོགས་འདོད་ན༔ སྙིང་པོའི་རྐྱེན་ནི་འདི་ཉིད་དོ༔ གཞི་ལ་གནས་པ་ནུས་པའི་དབང༔ སད་བྱེད་རྒྱུ་ཡི་དབང་བསྐུར་ཏེ༔ མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱས་ལ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་གཞུང་བཞིན་བསྲང་ནས་ཀྱང༔ རིམ་པའི་ཆོ་ག་འདིས་སྨིན་བྱ༔ སྣོད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་ལ༔ ཐུན་མོང་ཕྱི་ཡི་དབང་བསྐུར་ནི༔ ཁྲུས་ནས་དབྱུང་ཞིང་མི་ཤིས་བསལ༔ བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་བའི་མཚམས་ཀྱིས་བཅིངས༔ ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་ལ་མཎྜལ་ཕུལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་གསོལ་བ་གདབ༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་དབང༔ པདྨ་སེམས་གཙོ་ཁྱོད་ལ་འདུད༔ ཡང་དག་ཐར་པའི་ལམ་འདོད་པས༔ བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ཏེ༔ མགོན་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་ཡིས༔ བདག་ཉིད་འཇུག་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ་གསོལ་གདབ་གནང་བ་སྦྱིན༔ ཨེ་མ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཁྱོད་ནི་ཚུལ་ཆེན་སྣོད་ཡིན་ཏེ༔ འཆི་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་སྨིན་པར་བྱ༔ དེ་ནས་ཐོག་མར་འཇུག་པའི་སྒོ༔ ཐར་ལམ་རྩ་བ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ༔ ན་མོཿ བདག་ནི་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར༔ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ༔ མི་ཕྱེད་དད་དང་དྭངས་བའི་བློས༔ རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དེང་ནས་གཞན་ཕན་མཆོག་གི་བློས༔ སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་སེམས་བསྒོམ༔ ཧོ༔ ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ མ་རྟོགས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་བློས༔ སྐྱེ་འཆི་མཚན་མའི་ཆོས་ལ་ཞེན༔ བསྒྲལ་ཕྱིར་སེམས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བཟུང༔ འགྲོ་ཀུན་བདག་གི་ཕ་མ་སྟེ༔ དེ་དག་བྱང་ཆུབ་འགོད་པའི་བློས༔ སྦྱིན་སོགས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡི༔ རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ལ་བསླབ་པར་བགྱི༔ སེམས་ཅན་བདེ་དང་མི་འབྲལ་ལྡན༔ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་མཐའ་དག་ཞི༔ བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་བའི༔ རང་གཞན་ཕྱོགས་རིས་མེད་གནས་ཤོག༔ རྒྱུད་ནི་སྡོམ་དང་ལྡན་པ་ལ༔ དབང་གི་ཆོ་ག་ངེས་གནས་པའི༔ དམ་བཅའ་གསུམ་དང་མི་འབྲལ་བའི༔ ཚུལ་གྱིས་ཡང་དག་འཛིན་པར་བྱ༔ སྲས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༔ དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ཀུན༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི༔ ངེས་འབྱུང་བསམ་པ་མཆོག་ལྡན་པའི༔ སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང༔ གཞན་ཕན་བློ་གྲོས་མི་འགྱུར་བའི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྡོམ་པའི་མཆོག༔ རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི༔ དམ་ཚིག་གནས་རྣམས་མ་ལུས་པ༔ བདག་གིས་ཡང་དག་བཟུང་བར་བགྱི༔ ཚུལ་བཞིན་སྲུང་ཞིང་བསླབ་པ་ཡིས༔ རང་རྒྱུད་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ནང་འཇུག་རིགས་ཀྱི་ཆོས་བརྟགས་པ༔ ནན་ཏན་ཚུལ་གྱིས་དྲི་བ་ནི༔ ཀྱེ་ཧོ་ཡང་དག་ལམ་འདོད་པས༔ དངོས་གྲུབ་གནས་ལ་བརྩོན་པ་ནི༔ ངེས་པར་སྐལ་པ་མཆོག་གི་རིགས༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསེང་ལམ་ལས༔ རིག་པ་འཛིན་པའི་གནས་འདོད་ན༔ འཇུག་པར་དཀའ་ཡང་ཁེ་ཉེན་ཆེ༔ དམ་ཚིག་རིམ་པ་བགྲངས་ལས་འདས༔ ཉམས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཚོར་བ་རགས༔ དེ་ཕྱིར་ཡང་དག་བློ་གྲོས་དང༔ ལྡན་པས་དཔྱོད་ལ་ལན་སྨྲོས་ཤིག༔ ལན་དུ་གུས་པས་གསོལ་གདབ་པ༔ རང་གི་རྒྱུད་དུ་དཔྱད་དེ་སྨྲ༔ དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་བདག་ལ་དགོངས༔ བླ་མེད་འབྲས་བུ་ངེས་པའི་ལམ༔ བདེ་མྱུར་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཆེན་པོ༔ གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ༔ ལྷ་དང་བླ་མར་རྟག་ཏུ་གུས༔ དམ་ཚིག་མིག་གི་འབྲས་བཞིན་སྲུང༔ དངོས་གྲུབ་གནས་ལ་གཡེལ་མེད་བརྩོན༔ གསང་བ་མཆོག་གི་ལམ་ཡང་སྲུང༔ དེ་ཕྱིར་སྣོད་དང་སྐལ་པ་བཟང༔ དབང་མཆོག་བདག་ལ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུས་ཐོག་མར་བུམ་དབང་སྦྱིན༔ ཧོ༔ རིན་ཆེན་བུམ་པ་བཅུད་དང་ལྡན༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིས་རྒྱུད་སྨིན་ཤོག༔ ཀ་ལ་ཤ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ བུམ་ཆུ་གཏོར་ཞིང་བླུད་པ་ཡིས༔ ཕུང་ཁམས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱོང༔ སློབ་མའི་ལུས་ནི་ལྷ་ཡི་སྐུར༔ གསལ་ལ་ཡེ་ཤེས་བརྟན་པར་བྱ༔ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་སྒོམ༔ དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་བརྟན་པའི་ཕྱིར༔ ཧྲཱི༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ཚེ་མཐའ་ཡས་པས་དབང་བསྐུར་བས༔ འཆི་མེད་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུར༔ འགྲུབ་པའི་སྐལ་བ་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཧྲཱི༔ བྱམས་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ རྡོ་རྗེའི་མགྱོགས་མ་ཚེ་ཡི་ལྷས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཚེ་མཆོག་འགུགས་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧྲཱི༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ རིན་ཆེན་མགྱོགས་མ་ཚེ་ཡི་ལྷས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འཕོ་མེད་སྡོམ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧྲཱི༔ དགའ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ པདྨའི་མགྱོགས་མ་ཚེ་ཡི་ལྷས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ མི་ཕྱེད་མཉམ་པའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཧྲཱི༔ བཏང་སྙོམ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ ལས་ཀྱི་མགྱོགས་མ་ཚེ་ཡི་ལྷས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ བཏང་སྙོམ་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ བསྙེན་སྒྲུབ་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་ལུང་སྦྱིན༔ ཨཱ༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ༔ རྡོ་རྗེ་རིག་པའི་སྔགས་སུ་ཤར༔ སྐལ་ལྡན་ངག་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐལ་ལྡན་ཤོག༔ བིདྱ་མནྟྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ༔ ཡེ་ཤེས་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ ཨ༔ སེམས་ནི་དུས་གསུམ་སྐྱེ་བ་མེད༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ རྟག་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བཞུགས༔ རང་ལ་གནས་པའི་དེ་ཉིད་ལྟོས༔ ཨ་ཨ་ཨཿ ཞེས་མཉམ་པར་བཞག༔ ཚེ་ཡི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་བྱས་ལ༔ ཧྲཱི༔ འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་སྙིང་པོའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་བསྐྱིལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་བྱིན་པ་ཡིས༔ འཆི་མེད་མཆོག་གི་གནས་ཐོབ་ཤོག༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ རིལ་བུ་སྙིང་གར་གཏུགས་ཤིང་རོལ༔ ཧྲཱི༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་གཉིས་མེད་བཞུགས༔ དངོས་གྲུབ་བརྡ་ཡི་རིལ་བུ་འདིས༔ དོན་གྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ར་ས་ཡ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ མཐའ་བརྟན་བྱིན་རླབས་བརྟན་པའི་ཕྱིར༔ ཚེ་ཡི་འབྲང་རྒྱས་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱི༔ འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་གསུང་གི་རྡོ་རྗེའི་ལྷ༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་པདྨའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ འཆི་མེད་མགྱོགས་མ་ལྷ་མོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས༔ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་ནས༔ འཆི་བདག་ལ་སོགས་བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་ཏེ༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྐལ་བ་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ལ་བསྟིམ༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་རྒྱས་བཏབ་ཕྱིར༔ ཨ༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་ཀྱི་ཀློང༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རྒྱས་བཏབ་པས༔ རྟག་ཏུ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་ཡི༔ ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་ཤོག༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ གཉིས་པ་ནང་གི་དབང་བསྐུར་ནི༔ བླ་མ་ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་སྒོམས༔ གནས་ལྔར་རིགས་ལྔའི་སྟངས་དཔྱལ་ཏེ༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་འོད་དང་སྒྲས༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྙོམས་པར་ཞུགས༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་ཆར༔ བབས་པ་བདག་པོའི་ལུས་ལ་ཞུགས༔ ཆགས་པའི་མེ་ཡིས་བཞུས་པ་ཡི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་འདྲེས༔ མཁའ་གསང་ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན༔ སློབ་མས་གཙང་དམེ་མེད་པར་རོལ༔ བརྟུལ་ཞུགས་མཉམ་པའི་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ ཐོག་མར་གསོལ་གདབ་མཎྜལ་ཕུལ༔ ཨེ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་གཙོ༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མ་དགོངས༔ བདག་ནི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྟེ༔ གསང་བ་ཟབ་མོའི་སྐལ་བར་ལྡན༔ ཁྱོད་ལ་ཡང་དག་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ བླ་མེད་ངེས་པའི་ལམ་འདོད་པས༔ སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་ལ་སྤྲོ༔ མཉམ་ཉིད་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་ཕྱིར༔ གསང་བའི་དབང་མཆོག་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་དུ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གདབ་པ༔ བླ་ན་མེད་པ་གསང་བའི་ལམ༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་བདེ་བ་ཆེའི༔ སྐལ་བ་མཆོག་ཏུ་ཁྱོད་སྒྲུབ་ན༔ དེ་རིང་ཕ་ཡི་གམ་དུ་ཤོག༔ སྤྲོ་དགའ་དང་བཅས་གནས་པ་ལ༔ བྷནྡྷའི་བདུད་རྩི་གནས་བཞིར་བཞག༔ གཙང་དམེ་མེད་པར་སྤྱོད་ནས་ཀྱང༔ ཨཱཿ མཚན་ལྡན་པདྨ་བྷཉྫའི་སྣོད༔ ལྷག་པའི་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསྐྱིལ༔ བུ་ཡི་རྡོ་རྗེའི་ལྕེ་ལ་བཞག༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་རོལ་ཏེ་བླང༔ བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ བུ་ཡིས་བདུད་རྩི་འཐུང་བའི་མོད༔ ཚེ་དཔག་མེད་པ་སྟངས་དཔྱལ་གྱི༔ འཁོར་ལོ་ལྔ་རུ་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ མ་འདྲེས་གསལ་རྫོགས་ཚུལ་དུ་ཤར༔ ལྕེ་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གསུམ་པའི༔ ལམ་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་ལུས་གང་སྟེ༔ ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དགྱེས་པ་སྐྱེད༔ དྭངས་མའི་བདུད་རྩིས་ཕུང་ཁམས་སྦྱངས༔ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་ལ༔ མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་བུམ་ཅན་བཟུང༔ དེ་ནི་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཟེགས་མ་ཡིས༔ ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་རྣམས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ བདེ་ཆེན་རོལ་པས་སྦྱོར་བ་ཡི༔ སེམས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་རྩ་རྣམས་གང༔ རགས་པའི་ཕུང་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ དྭངས་མའི་དབང་ཤེས་ལྷ་རུ་སད༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཐོབ་བསམ༔ ཧྲཱི༔ བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་རང་བྱུང་བ༔ དཀར་རྩི་དམར་རྩི་དྲི་ཆུ་དང༔ དྲི་ཆེན་གོ་རོ་ཙ་ན་ཡི༔ སྙིང་པོའི་བཅུད་ལེན་རོལ་བར་གྱིས༔ བི་མུ་མ་ར་ཤུ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ གསང་བ་སེམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་རོ༔ རང་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་སྟངས་དང་དཔྱལ༔ གཉིས་མེད་སྦྱོར་བའི་བདེ་བ་ཡིས༔ ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་ཚོགས་མཆོག་ཏུ་དགྱེས༔ འོད་ཀྱིས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་བསྡུས༔ ཐིག་ལེའི་རྣམ་པར་ལུས་ལ་ཐིམ༔ དྭངས་མས་ནང་གང་འཆི་མེད་ཀྱི༔ གྲུབ་པའི་བདུད་རྩིའི་ལུས་སེམས་རྒྱས༔ སྙིང་པོ་མི་འགྱུར་སྲོག་ལྡན་དམིགས༔ ཧྲཱི༔ ལུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཤ་ཆེན་ལྔ༔ ངོ་མཚར་བཅུད་ཀྱི་ལེན་པའི་མཆོག༔ སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་རྫས་ཆེན་པོ༔ རོལ་གཅིག་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ གོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང༔ བདེ་བའི་རང་ངོ་སྟོང་པ་ཉིད༔ སྟོང་ཉིད་གང་དུའང་མི་གནས་པའི༔ ཡེ་ཤེས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས༔ མཉམ་པར་བཞག་ལ་རང་ངོ་བསྐྱངས༔ རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲད་པ༔ ཨ༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་ཆེ་བ༔ སྙིང་པོའི་མཆོག་ནི་འགྱུར་བ་མེད༔ རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་སེམས་ཆེན་པོ༔ སྐྱེ་འགགས་མེད་པའི་ཆོས་འདིའོ༔ ཨ་ཨ་ཨ༔ དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་མཉམ་པར་བཞག༔ དོན་གྱི་གནས་ལུགས་རང་ངོ་སྤྲད༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་གཤིས་ལུགས་སྐྱོང༔ བཞི་པའི་ངོ་སྤྲོད་ཟབ་པའོ༔ གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང༔ བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་ཉེ་རྒྱུ་ནི༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ནས༔ མཎྜལ་དང་བཅས་གསོལ་བ་གདབ༔ ཨེ་མ་བདེ་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགྱེས་པ་ཅན༔ གསང་བ་ཤེས་རབ་དབང་བསྐུར་གྱིས༔ བདག་ལ་སྨིན་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ལན་དུ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི༔ ཀྱེ་ཧོ་ཡང་དག་མཆོག་གི་ལམ༔ སྲས་བཅས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ གསང་བ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིས༔ ངེས་པར་ཁྱེད་ཅག་སྨིན་པར་བྱ༔ སྤྲོ་བའི་སེམས་ཀྱིས་གཟུངས་མ་ནི༔ རིགས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་ཙཎྜ་ལིའི༔ ངོ་བོར་བྱིན་བརླབས་གཏད་ནས་སུ༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་དབང་བསྐུར་ཕྱིར༔ ཐོག་མར་ཤེས་རབ་དགྱེས་མ་ཡིས༔ ཨེ་མ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་བུ༔ ཡང་དག་དོན་ལ་སྦྱོར་འདོད་ན༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༔ ང་ལ་མ་བརྟེན་སུ་ཞིག་མཆིས༔ ཐབས་ཀྱི་གསང་བ་རྨད་བྱུང་བའི༔ ལམ་ལ་བརྟེན་པར་ཁྱོད་སྤྲོའམ༔ དྲིས་པའི་ལན་དུ་དཔའ་བོས་གདབ༔ རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའ་སེམས་ཆེན་པོ༔ བདེ་ཆེན་པདྨའི་རེག་བྱ་ཡིས༔ དྲངས་ཏེ་བཙན་ཐབས་སྦྱོར་ནུས་ན༔ ལམ་འདིར་བདག་ཀྱང་སྤྲོ་བས་འཇུག༔ སླར་ཡང་ཤེས་རབ་མ་ཡིས་དྲི༔ གཙང་དམེ་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་བློ༔ ཀུན་ཀྱང་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ༔ དོན་ལ་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་ཕྱིར༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་བཟའ་ནུས་སམ༔ བྷ་གའི་པདྨར་འོ་བྱེད་ཅིང༔ ཆོས་ཀུན་འབྱུང་གནས་བདག་ཉིད་ལ༔ གུས་པས་མཆོད་ཅིང་བརྟེན་ནུས་སམ༔ དྲིས་པས་ལན་དུ་གུས་པས་གསོལ༔ བདག་ནི་ཡང་དག་ལམ་འདོད་པས༔ ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བསྒོ་བ་བཞིན༔ རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་ཟས་ལ་སྤྱོད༔ དཔའ་མོ་ཁྱོད་ལ་ངེས་པར་གུས༔ དེ་ནས་ངོ་ཚ་འཁུ་འཕྲིགས་བློ༔ སྤངས་ཏེ་གཟུངས་མ་གཅེར་བུར་ཕྱུང༔ དགྱེས་པས་པང་དུ་སོན་པ་དང༔ འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་རོལ་པའི་ཕྱིར༔ དགའ་བའི་གནས་སྦྱིན་པདྨ་ཅན༔ སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ གཉིས་མེད་རོལ་པའི་བློ་གྲོས་ཅན༔ སྤྲོ་དགས་རོལ་ལ་མཆོད་པར་གྱིས༔ པདྨ་བྷཉྫ་མོཀྵ་ཧོ༔ དཔའ་མོ་གདན་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི༔ ཁྱབ་བདག་ཤེས་པ་བུམ་པའི་དབང༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡིས་འཁྱུད་སྡོམ་སྤྲད༔ རོལ་པའི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཅས༔ སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པོ༔ རི་བོང་འཛིན་པ་གཙུག་ནས་གཡོས༔ ཡས་བབ་རྒྱུ་ཡི་དགའ་བ་བཞི༔ ངོ་སྤྲད་བསྐྱོད་ཅིང་བསྐྱོད་པ་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་བུམ་པ་གང༔ འཛག་ཏུ་མི་གཞུག་བདེ་བ་ཆེས༔ རྟོག་པའི་རྒྱུ་བ་བཀག་ལ་བལྟ༔ གཡོ་དུས་སྲུབ་འཕྲོ་བཅད་ནས་སུ༔ སེམས་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་མ་ཉམས་སྐྱོངས༔ རླུང་གི་ལྕགས་ཀྱུས་ཐིག་ལེ་བཟློག༔ མས་བརྟན་འབྲས་བུའི་དགའ་བཞི་ཡིས༔ ལུགས་ལྡོག་འཁོར་ལོ་བཞིར་དྲངས་ཏེ༔ རྩ་གནས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་བཀྲམ༔ དྭངས་མ་ཛ་ལནྡྷ་རར་བསྡུ༔ ཧ་སྤྲུག་གདབ་ཆུང་མང་དུ་བྱ༔ རླུང་སེམས་ཐིག་ལེ་དབྱེར་མེད་པའི༔ རིག་སྟོང་ངོ་བོར་བསྐྱངས་ནས་སུ༔ མཉམ་པར་བཞག་པ་གསང་བའི་དབང༔ སླར་ཡང་བདེ་བ་སྤེལ་བའི་ཕྱིར༔ བལྟ་དགོད་ལག་བཅང་སྒྱུ་རྩལ་སྦྱང༔ འཁྱུད་དང་འོ་བྱ་གསང་ཚིག་སྨྲ༔ བདེ་བ་རྒྱས་པའི་དེ་མ་ཐག༔ སླར་ཡང་རོལ་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཡས་བབ་མས་བརྟན་དགའ་བཞི་སྦྱང༔ ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་རྣམས་བདེ་བ་གཡོས༔ རྗེས་ཆགས་མེ་ཡིས་བཞུས་ནས་ཀྱང༔ རང་གི་ལུས་དང་ཕྱག་རྒྱ་མ༔ གཉིས་ཀ་འོད་དུ་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ༔ དཔའ་བོ་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་ཐིམ༔ རྣལ་འབྱོར་མ་ནི་ཙཎྜ་ལིར༔ ཐིམ་སྟེ་ཟླ་ཉི་ཐིག་ལེའི་གཟུགས༔ བར་སྣང་གནས་བཞིན་ལྷམ་མེར་གསལ༔ ཐིག་ལེར་སེམས་བཟུང་མཉམ་པར་བཞག༔ ཤེས་རབ་དབང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྟེ༔ དེ་ཡང་མི་དམིགས་སྟོང་པར་ཡལ༔ སྟོང་ཞེས་བྱ་བ་བཏགས་པ་ཙམ༔ དོན་ལ་གཉིས་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ འོད་གསལ་ཟང་ཐལ་བརྡལ་བ་ཆེའི༔ དེ་ཉིད་བལྟས་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ གོམ་པ་ཆུང་བའི་བློ་ཅན་དག༔ བདེ་བ་ཞེས་ཀྱང་བློས་བཏགས་ཏེ༔ སྐྱེ་འགགས་གནས་པ་ཐམས་ཅད་བྲལ༔ ཡེ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གནས༔ དེ་ཕྱིར་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད༔ མཉམ་པའི་རང་ངོ་བསྐྱངས་ནས་སུ༔ དོན་ལ་མི་གནས་དེ་ཁོ་ན༔ ངོ་སྤྲོད་བཞི་པ་ཞེས་སུ་དབྱེ༔ རྗེས་འབྲེལ་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་དབང༔ ཧྲཱི༔ གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ ཀུན་ཀྱང་སྤྱོད་པས་དབང་སྡུད་ཕྱིར༔ རྣལ་འབྱོར་དམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་འདི༔ སྐལ་པ་ཅན་ལ་གཏད་དོ་ལོངས༔ ཡོ་གི་ནི་ཨཱ་ལངྐ་ར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོ༔ བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་བདུད་རྩི་གཏད༔ ཧྲཱི༔ རྡོ་རྗེའི་འདོད་ཡོན་ཐམས་ཅད་པ༔ རོལ་ཞིང་སྤྱོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད༔ ཞེན་མེད་སྒྱུ་མའི་དགའ་སྟོན་ལ༔ སྤྱོད་དེ་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་སྒྲུབས་ཤིག༔ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ༔ བཞི་པ་དོན་དམ་ཚིག་གི་དབང༔ ཤེལ་དང་མེ་ལོང་བརྡ་ཡིས་བསྟན༔ ཧྲཱི༔ འཆི་མེད་གཉུག་མ་དོན་གྱི་ཚེ༔ རིག་པ་འོད་གསལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཡེ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ རང་ལ་གནས་ཤིང་བྲི་གང་བྲལ༔ ཨ་ཨ་ཨ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ ཡེ་ཤེས་དགོངས་པ་བརྡས་མཚོན་པ༔ བུམ་པའི་དབང་སྟེ་དོན་དམ་གྱི༔ མྱོང་བ་སྐྱེས་པ་གསང་བའི་དབང༔ གནས་ལུགས་རང་ངོ་རྒྱུན་མི་ཆད༔ རྣལ་འབྱོར་བྱ་བ་གསུམ་པའི་ལམ༔ ཡིད་དཔྱོད་ཤུན་པ་དང་བྲལ་བ༔ དེ་ཉིད་རྩལ་རྫོགས་བཞི་པའོ༔ ཁྱད་པར་མན་ཤེལ་ཟེར་ལ་ཕྱར༔ སྐུ་གསུམ་རང་སྣང་ངོ་སྤྲད་པ༔ ཧྲཱི༔ རང་སྣང་འོད་གསལ་སྒྲོན་མའི་སྤྲིན༔ མངོན་སུམ་ལམ་བྱེད་སྐལ་བ་ཆེ༔ ཟག་པ་ཟད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་གསེང་ལམ་བསྟན༔ ཨ་ཏི་ཧོ༔ རྗེས་འབྲེལ་བཞུགས་སྟང་གཟིགས་སྟང་གིས༔ འོད་གསལ་རྣལ་འབྱོར་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས༔ དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཡི་དབང༔ མཐར་ཐུག་ལ་ཟླ་ངེས་པའི་དབང༔ རྣལ་འབྱོར་ཀུན་གྱི་སྐྱེལ་སོ་སྟེ༔ ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་དབང་མཆོག་ནི༔ བསྐུར་ཐོབ་བློ་ལས་འདས་པའོ༔ དེ་དག་སྐལ་པའི་ཁྱད་པར་བཞིན༔ ཐ་མ་འབྲིང་དང་མཆོག་ཉིད་དེ༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བློ་ཅན་ལ༔ སྨིན་བྱེད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱིན༔ ཀུན་ལ་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་དང༔ གཏང་རག་གསང་བ་སྤྱི་ལྟར་བྱ༔ ཀུན་རྫོབ་རྒྱུ་ཡི་དབང་བསྐུར་ནི༔ ནུས་པ་སད་པའི་རྐྱེན་ཙམ་སྟེ༔ དབང་གི་མཆོག་ནི་རྒྱུད་ལ་གནས༔ ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པར་བཞུགས༔ རིག་པ་དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ལྷ༔ གཞིར་རྫོགས་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་ཏེ༔ འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་རྒྱུན་མི་ཆད༔ གསང་བ་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་དངོས༔ བདེ་དང་མི་རྟོག་མཉམ་པ་ཉིད༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་གསུམ་པའི་དབང༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དེ་ཁོ་ན༔ བཞི་པ་ཚིག་གི་དབང་ཞེས་སུ༔ བརྡ་རུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཉིད་དེ༔ རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པ༔ སྐུ་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་དབང་གི་མཆོག༔ སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གནས༔ དབང་བསྐུར་འདི་དང་མི་ལྡན་ན༔ བསྐྱེད་རྫོགས་འབྲས་བུ་བཏགས་པ་ཙམ༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བཞུགས་ཚུལ་ལ༔ ངེས་པ་རྙེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི༔ རོ་གཅིག་དུ་མའི་ཚུལ་ཉིད་ཀྱིས༔ གསང་སྔགས་ལམ་ཀུན་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ དབང་གི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ༔ དབང་སྲོག་རྒྱུད་ལ་འཛིན་པ་ནི༔ དམ་ཚིག་སྡོམ་ལ་ཡང་དག་གནས༔ ས་མ་ཡ་ལས་འདས་གྱུར་ན༔ དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་དུས་མི་སྲིད༔ ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་ཚིག་ཉིད་ལས༔ མི་འདའ་ངེས་པའི་གསང་བ་སྟེ༔ རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཉིད་དང༔ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ མེད་ཕྱལ་ལྷུན་གྲུབ་གཅིག་པུ་རུ༔ མཐར་ཐུག་དོན་གྱི་སྐྱེལ་སོ་ཡིན༔ ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པར༔ སྲོག་གཅོད་རྟེན་གསུམ་གཞིག་གཞོམ་སྤང༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞེངས༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་མང་དུ་བསགས༔ རྣམ་གཡེངས་སྤང་ལ་རྣལ་འབྱོར་བརྩོན༔ དེ་ནི་ཕྱི་ཡི་དམ་ཚིག་གོ༔ རྟག་ཏུ་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ༔ གཟུངས་སྔགས་བསྙེན་པའི་བཟླས་པར་འབད༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཏིང་འཛིན་མི་གཡེལ་བས༔ ཐུན་མཚམས་ལམ་ཁྱེར་མི་འབྲལ་སྐྱོངས༔ དུས་གཉན་རྣམས་ལ་ཚོགས་སྐོང་བརྩོན༔ ནང་གི་དམ་ཚིག་སྙིང་པོའོ༔ སྒྲུབ་བྱའི་ལྷ་ཞེས་གཞན་དུ་མེད༔ རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་གནས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དག་པ་ཆེ༔ ཀུན་ཀྱང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གནས༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་པོ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་སུ་བཞུགས༔ དེ་ཉིད་ཤེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐབས་ཀྱི་ལམ་དང་མ་བྲལ་ན༔ གསང་བ་ངེས་པའི་དམ་ཚིག་གོ༔ ཆོས་ཀུན་འབྱུང་གནས་ཤེས་རབ་མ༔ ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་འདྲེན་པའི་དཔྱིད༔ སྒྱུ་མ་ཆེན་པོའི་གཟུགས་ཅན་ལ༔ གུས་ཤིང་དྭངས་བ་དེ་ཁོ་ན༔ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ གདོད་ནས་སྐྱེ་དང་འགག་པ་མེད༔ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་བྱ་བ་དམ་ཚིག་སྲོག༔ སྣོད་བཅུད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་ལས༔ ནམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་པའི་ཆོས༔ མངོན་སུམ་རྟོགས་ལ་སྲུང་མཚམས་བྲལ༔ དེ་ཉིད་མ་རྟོགས་རྣལ་འབྱོར་པས༔ དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་རབ་བརྩོན་པས༔ སྒྲིམས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་བློ་བཏུལ་ན༔ དག་པས་དངོས་གྲུབ་ངེས་པར་འཛིན༔ ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་ཞིང་སྐྱིད༔ མཐོ་རིས་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་པ་འཛིན༔ སྐུ་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཀྱང་འགྲུབ༔ ཉམས་ན་འདིར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཞིང༔ མི་འདོད་འབྲས་བུའི་ཚོགས་ལྡན་ལ༔ ས་འོག་རྡོ་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ༔ སྡུག་བསྔལ་བསམ་ཡས་མྱོང་བར་འགྱུར༔ དེས་ན་གསང་སྔགས་ལམ་རྣམས་ཀུན༔ དམ་ཚིག་ཉིད་ལ་འདུས་པས་ན༔ སྔགས་པས་མཚན་ཉིད་རབ་ཤེས་པས༔ དམ་ཚིག་ལྡན་ལ་ངེས་བརྩོན་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ དམ་ཚིག་གི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ༔ རིག་པའི་སེམས་དཔས་གསོལ་བ༔ ཀྱེ་ཧོ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཁྱོད་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རྐྱེན་གྱི་ལམ༔ བསྟན་པས་ཐབས་ཀྱི་ངེས་པ་དག༔ བདག་ལ་ཡང་དག་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུས་པ་དང་ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་རང་སྒྲས་བཀའ་བསྩལ་པ༔ ཐབས་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དང༔ བླ་ན་མེད་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞི༔ དང་པོ་ཡང་དག་ལམ་འདོད་པས༔ བཅོས་མིན་ངེས་འབྱུང་བསམ་པ་བསྐྱེད༔ དལ་དང་འབྱོར་བ་རྙེད་དཀའ་ཞིང༔ འདིས་མཚོན་སྣོད་བཅུད་མི་རྟག་གཡོ༔ གཞན་དུ་རྒྱུ་འབྲས་མི་བསླུ་བས༔ ངེས་པའི་སྲིད་པ་མཐོ་དམན་སྣང༔ གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཞིང༔ རྟག་ཏུ་ཟག་བཅས་ལས་ཉོན་གྱི༔ བསྐྱེད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་མི་ཟད་ལས༔ སྒྲོལ་འདོད་བསམ་པ་རྩེ་གཅིག་པས༔ ཡང་དག་ལམ་ལ་གཅིག་ཅར་བརྩོན༔ གནས་ཁང་བཀོད་པས་བརྒྱན་པ་རུ༔ གཙང་སྦྲ་དང་བཅས་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ བསྟར་ལ་ཁྲུས་དང་གཙང་མའི་གདན༔ འཁོད་པས་རྩེ་གཅིག་འདི་ལྟར་བསྒོམ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ ཆོས་ཀུན་གདོད་ནས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ འདུ་འབྲལ་མ་དམིགས་འོད་གསལ་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ༔ སྣོད་བཅུད་བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་གི་ཁམས༔ ཚད་དང་ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བློ་འདས་དབུས༔ པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་གཞི་ལུས་པདྨའི་རིགས༔ རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུ་སེམས་དཔའི་ཆ་བྱད་དང༔ དམར་གསལ་སེམས་སྐྱིལ་མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱ་ཅན༔ གུས་ཤིང་འདུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པའི་མདུན༔ བྱང་ཆུབ་ཤིང་ཆེན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡི༔ ངོ་མཚར་གྲིབ་བསིལ་ཡངས་པའི་ལྟེ་བ་ལ༔ རྨ་བྱས་བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཁྲི་ཡི་སྟེང༔ པདྨ་འདབ་རྒྱས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ རྒྱལ་ཀུན་གསུང་གི་སྙིང་པོ་ཡི་གེ་ཧྲཱི༔ དམར་གསལ་འོད་ཟེར་འབར་བའི་ཕུང་པོ་ཅན༔ ཡོངས་གྱུར་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཞིང་གི་མགོན༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེད༔ སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་རྒྱས༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་རིན་ཆེན་བཻ་ཌཱུརྻའི༔ ལྷུང་བཟེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གང་བའི་སྟེང༔ ཚེ་བུམ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གཏམས་པ་བསྣམས༔ གཞོན་མཛེས་ཞི་འཛུམ་བཟང་པོའི་ངང་ཚུལ་ཅན༔ ཏིང་འཛིན་མི་གཡོ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཕུན་ཚོགས་རྣམ་བཀྲ་དར་གྱི་ན་བཟས་ཀླུབས༔ དཔག་ཡས་འོད་ཟེར་བྱེ་བའི་དབུས་ན་རོལ༔ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་གཙོ་བོ་དང་མཚུངས་པའི༔ ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་རང་འདྲ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར༔ འཁོར་དུ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རིག་པ་འཛིན༔ ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུས་བསྐོར༔ ཀུན་ཀྱང་བདག་ལ་དགྱེས་པའི་ངང་ཚུལ་གྱིས༔ མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་དགོངས་པས་གཟིགས་པར་གྱུར༔ བསྒོམ་པ་ལྟ་བུ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང༔ ཁྲུས་དང་གོས་ཟུང་རྒྱན་ཀྱང་འབུལ༔ བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ལས་བྱུང་བའི༔ ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ཆོ་ག་བྱ༔ མཎྜལ་ཉེར་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་འབུལ༔ ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པའི་དམ་ཚིག་གིས༔ བྱིན་གྱིས་རླབས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བསམ༔ དེ་ནི་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ༔ རང་ཉིད་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་འཕྲོས༔ མདུན་བསྐྱེད་གཙོ་བོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང༔ ཧྲཱིཿལ་གཟུངས་སྔགས་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ༔ བརྟན་གཡོའི་ཚེ་ཡི་དྭངས་བཅུད་ཀུན༔ འོད་ཟེར་འཇའ་ཚོན་རྣམ་པར་བསྡུས༔ གཟི་བྱིན་འབར་བའི་འོད་ཀྱི་ཕྲེང༔ བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་དང་བཅས་སྤྲོས༔ བདག་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ཏེ༔ ལུས་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བསལ༔ ཁྱད་པར་ཚེ་ཡི་བགེགས་བར་ཆད༔ ཉི་མས་མུན་བཞིན་སང་གིས་དག༔ ལུས་ཀྱི་བླ་ཚེ་སྲོག་ལ་སོགས༔ ཉམས་པ་མཐའ་དག་ཡུད་ཀྱིས་གསོས༔ ས་བོན་བརླན་གྱིས་བྲན་པ་བཞིན༔ ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པར་གྱུར༔ འཆི་མེད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས༔ ལྷ་དང་སྐལ་པ་མཉམ་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་བ་ཏེ་ཨ་པ་ར་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱན་སུ་བི་ནིཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རཱ་ཛ་ཡ༔ ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ༔ ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ༔ ཏདྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ༔ ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་སམྦྷ་རོ་པ་ཙི་ཏེ༔ ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཨུ⁽1419⁾རྣ1$0000240ག1$0000300་ཏེ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ༔ བི་ཤུདྡྷེ༔ མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝ་རེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དད་མོས་གདུང་བ་རྩེ་གཅིག་པས༔ ཏིང་འཛིན་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་པ༔ རྩེ་གཅིག་གཏད་དེ་ཉམས་བླང་བས༔ དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་གང་རུང་བར༔ ཞལ་བསྟན་གསུང་གི་དབུགས་དབྱུང་དང༔ ཏིང་འཛིན་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ༔ མེ་ཏོག་ཚལ་ཕྱིན་ཁྲུས་བྱས་དང༔ གོས་གསར་གྱོན་དང་མཁའ་ལ་འཕུར༔ རི་བོའི་རྩེར་འཛེགས་ཆུ་ལས་བརྒལ༔ བདུད་རྩི་འཐུང་སོགས་ངོ་མཚར་བའི༔ མཚན་མ་བརྟན་པོ་ཐོབ་པ་དང༔ གཟུངས་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་འགྲུབ༔ ཐུན་མཚམས་གཟུངས་མདོ་གུས་པས་བཀླག༔ གཏོར་མ་འབུལ་ལ་མཆོད་པ་དང༔ བསྟོད་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔ མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་པ༔ དགྱེས་པའི་འོད་ཀྱིས་བདག་ལ་རེག༔ འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ དངོས་གྲུབ་སྐལ་པ་བཟང་པོར་སྦྱོར༔ ཚོགས་ཞིང་དག་པའི་ཞིང་རྣམས་སུ༔ རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་བྱོན་པར་བསམ༔ རང་ཉིད་སེམས་དཔའི་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་རྟེན་བསྐོར་བ་དང༔ མདོ་སྡེ་བྲི་དང་ཆོས་འཆད་སོགས༔ རྣམ་དཀར་སྤྱོད་པས་དུས་འདའ་བྱ༔ ཁྱད་པར་སྲོག་བསླུ་མར་མེ་དང༔ ལམ་འཕྲང་བཅོས་དང་ཟམ་པ་འཛུགས༔ འགྲོ་ལ་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པ་ལ༔ བརྩོན་པས་རིང་འཚོའི་སྐལ་ལྡན་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ སྐབས་སུ་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བའི་ཕྱིར༔ སྟེགས་བུར་རིན་ཆེན་བུམ་པ་བཀོད༔ མཆོད་པས་བསྐོར་ལ་གཙང་སྦྲ་བཅས༔ ཁྲུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བྱ་བ་ནི༔ ཨ༔ མདུན་དུ་རིན་ཆེན་བུམ་པ་ཆེ༔ མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཡངས་པའི་དབུས༔ པདྨའི་སྡོང་བུ་འདབ་རྒྱས་སྟེང༔ ཧྲཱིཿལས་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྣང་མཐའ་ཡས་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆས༔ དམར་སེར་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་གསོལ༔ ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང༔ བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས༔ ཤིན་ཏུ་ཞི་འཛུམ་དགྱེས་པའི་ཚུལ༔ སྣང་སྟོང་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་གསལ༔ ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བར་གསལ༔ རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཡི༔ སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཕྲེང༔ བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་ཆར་ལྟར་བྲུལ༔ བུམ་པའི་གཟུངས་ཆབ་ལ་ཐིམ་ནས༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་སེལ་བྱེད༔ ཡེ་ཤེས་ངོ་བོར་བྱིན་བརླབས་བསམ༔ གཟུངས་སྔགས་རྩེ་གཅིག་བཟླས་ལ་འབད༔ མཐར་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་ཐ་མལ་དུ༔ གནས་པའི་སྤྱི་བོར་སངས་རྒྱས་ཀྱི༔ ཐུགས་ནས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བས་རིན་པོ་ཆེའི༔ བུམ་པ་བཟང་པོའི་ཁྲུས་བྱས་ཏེ༔ ནད་གདོན་སྡུག་བསྔལ་སྡིག་སྒྲིབ་ཚོགས༔ ལྷག་མེད་བཀྲུས་ཤིང་བྱང་བར་བསམ༔ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཚིག་བཅད་དང༔ གཟུངས་སྔགས་སྤེལ་ལ་ཆུ་ཡིས་བཀྲུ༔ རྨ་བྱའི་སྒྲོས་བྱབས་རྡོ་རྗེ་ཡི༔ གོ་ཆ་བསྐོན་ལ་རྒྱས་གདབ་བྱ༔ དེ་ཡིས་མི་མཐུན་ཀུན་བྱང་སྟེ༔ བསྲུང་བྱ་བཀྲ་ཤིས་སྟན་ལ་བཀོད༔ གནས་གསུམ་བྱིན་རླབས་གྲུབ་པའི་རྫས༔ དུ་མས་མངའ་གསོལ་ཤིས་པ་བརྗོད༔ འདིས་ནི་ཚེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱོགས༔ སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་མཐའ་དག་སྦྱངས༔ དེ་ཕྱིར་བློ་དང་ལྡན་པའི་བུས༔ ཐུན་མཚམས་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ བསོད་ནམས་བསགས་པའི་མཐུ་མེད་ན༔ དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་ལ་བུལ་བས་ན༔ ཆོས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་ཚུལ་བཞིན་བཞེངས༔ ཁྱད་པར་མཚན་བརྒྱའི་གཟུངས་ཀྱིས་གཏམ༔ བུམ་ནང་དཀྱིལ་འཁོར་ལེགས་བཀོད་དེ༔ བླ་བྲེ་བ་དན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ཕུན་ཚོགས་མཆོད་པས་མདུན་བདར་ཏེ༔ གཟུངས་སྔགས་བཟླ་བཞིན་བསྐོར་བ་བྱ༔ དུས་སུ་དྲི་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི༔ ཁུ་བའི་བསྙེན་བཀུར་ན་བཟའ་དང༔ ཁྱད་པར་སྣང་གསལ་ཕྲེང་བའི་ཚོགས༔ བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་བསྟར་ནས་སུ༔ ཨོཾ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་པའི༔ སྣང་གསལ་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང༔ ངོ་མཚར་བཀོད་པ་རྨད་བྱུང་བའི༔ མཆོད་སྤྲིན་སྣང་ཞིང་འཆར་བ་ཡི༔ སྲིད་ན་མཛེས་པའི་ཉི་ཟླ་དང༔ ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་ནོར་བུའི་ཚོགས༔ འོད་དང་གཟི་བྱིན་བསམ་ཡས་པ༔ ཀུན་ཏུ་འབར་བའི་བཀོད་པ་ཆེ༔ མཐའ་དག་བློ་ཡིས་ལེགས་བླང་སྟེ༔ འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས༔ འོད་སྣང་དཔག་མེད་འཇིག་རྟེན་མགོན༔ སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས༔ དཔག་ཡས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ༔ གུས་པའི་སེམས་ཀྱིས་འབུལ་ལགས་ན༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང༔ ནད་གདོན་བར་གཅོད་མཐའ་དག་སོལ༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་བསོད་ནམས་ཚོགས༔ འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བཅོམ་ལྡན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི༔ གསང་བ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡི༔ བྱིན་རླབས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩོལ༔ འཆི་མེད་མཆོག་གི་སྐལ་ལྡན་མཛོད༔ རཏྣ་དཱི་པ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་སྥ་ར་ཎ་པྲ་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་འབུལ་གསོལ་བ་སྙིང་ནས་གདབ༔ ཡང་ཡང་འཕུལ་བས་ཚེ་འཕེལ་ཞིང༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་ངེས་པར་རྫོགས༔ དངོས་གྲུབ་སྐལ་པ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུན་མོང་དབང་གིས་རྗེས་འཛིན་ན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བཤམས༔ བདག་མདུན་བཟླས་པ་ཡང་དག་བྱ༔ ཁྱད་པར་བུམ་པ་གཞུང་བཞིན་སྒྲུབ༔ ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྔོན་འགྲོ་བས༔ སྣོད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་ཡིས༔ མགོན་པོ་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་དགོངས༔ བདག་ནི་ངེས་པར་རྡོ་རྗེའི་རིགས༔ སྐལ་པ་བཟང་པོའི་སྣོད་ལྡན་ཕྱིར༔ བདག་ཅག་ཡང་དག་སྨིན་པར་མཛོད༔ སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་པ་བཟུང་བའི་རྗེས༔ རིན་ཆེན་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་སྦྱིན༔ ཨོཾ༔ བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ་བའི་མཆོག༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་བཏམས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་སྦྱིན་པས༔ ཡང་དག་སྣོད་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ༔ ཆུ་ཡིས་བཀྲུ་ཞིང་བླུད་ནས་སུ༔ ལུས་གང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་ཡིས༔ སྤྱི་བོར་རྒྱས་བཏབ་རིགས་ཀྱི་བདག༔ སྣང་མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱས་བཏབ་བསམ༔ ནོར་བུའི་ཅོད་པན་ཐོད་དུ་བཅིང༔ ཨོཾ༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིགས་མཆོག་ལྔ༔ མཚོན་བྱེད་རིན་ཆེན་ཅོད་པན་འདིས༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དབང་བསྒྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་རཏྣ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྤྲོ་ན་བཟླས་པའི་ལུང་བཅས་བྱ༔ དེས་ནི་ཉམས་ལེན་སྣོད་ལྡན་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ཕྱི་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ༔ གཉིས་པ་ནང་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ༔ དཀྱིལ་འཁོར་མཚན་ཉིད་ལྡན་བཞེངས་ཕྱིར༔ ཐོག་མར་ས་གཞི་བརྟགས་བསླང་སྦྱངས༔ ལས་སུ་རུང་བའི་སྟེགས་བུ་རུ༔ ཐིག་ཚོན་བྱ་བ་སྤྱི་ལྟར་བྱ༔ ལྷ་ཚོགས་སྟ་གོན་སྙན་གསན་དབབ༔ ཨོཾ༔ མགོན་པོ་ཀུན་གཟིགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གི་གནས་འདིར་ཡེ་ཤེས་ལྷའི༔ ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་བཞེངས་འཚལ་གྱིས༔ བདག་ཅག་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན༔ ཡང་དག་མཆོག་གི་ལམ་འདོད་ཀྱིས༔ བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་ནས་ཀྱང༔ ས་ཡི་གནས་འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས༔ བསྙེན་སྒྲུབ་གཞུང་བཞིན་བགྱིད་ལགས་ཀྱིས༔ དགྱེས་པའི་གར་གྱིས་གནང་བ་དང༔ དངོས་གྲུབ་སྐལ་པ་བཟང་པོར་སྩོལ༔ ཞེས་ཞུས་གནང་བ་དང་བཅས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་མཁར་བཏེགས་ཚོམ་བུ་བསྡུ༔ བུམ་པ་ལྷ་ཡི་གྲངས་མཉམ་པ༔ བགེགས་བསྐྲད་དྲི་བཟང་ཆུ་ཡིས་བཀང༔ ལྔ་ཚན་རྫས་བཏབ་ལྷ་ཚོགས་བསྐྱེད༔ བཟླས་མཐར་འོད་ཞུ་ནུས་ལྡན་བྱ༔ སློབ་མ་རྡོ་རྗེའི་སྣོད་ལྡན་པ༔ ཟུང་དུ་མ་གྱུར་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༔ ཆོས་བཤད་རྒྱུད་སྦྱངས་བློ་བཅོས་ཏེ༔ དྲི་ལྡན་ཤིང་གི་སོ་ཤིང་ནི༔ ཧ་ས་ཧ་ཡིས་བྱིན་བརླབས་གཏད༔ མཎྜལ་དབུས་དོར་བརྟགས་པ་ཡིས༔ ཕྱོགས་བཞིར་ལས་བཞི་དབུས་སུ་མཆོག༔ འགྲུབ་པའི་སྐལ་བར་ལྡན་ཤེས་བྱ༔ ལས་ཀྱི་ཁྲོ་བོ་ཧྱ་གྲྀར༔ བསྐྱེད་པའི་ཁྱོར་ཆུ་བྱིན་བརླབས་སྦྱིན༔ ཨོཾ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ སྲུང་སྐུད་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་ཡི༔ མདུད་པ་གསུམ་ལྡན་དཔུང་པར་བཅིང༔ པདྨ་མཐར་བྱེད་གསལ་བ་ཡིས༔ བར་ཆད་མཐའ་དག་སྲུང་བར་མོས༔ གཙང་ཞིང་དག་པའི་ཀུ་ཤ་སྦྱིན༔ ཨོཾ༔ དག་བྱེད་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་ཡི་རྫས༔ ངོ་མཚར་འཇིག་རྟེན་དགེ་བའི་མཆོག༔ རིགས་ཀྱི་བུ་ཡི་སྟན་དུ་གྱིས༔ བཟང་པོའི་རྨི་ལམ་མཐོང་ཡང་སྲིད༔ དྷཱི་ཧཱུྃ༔ སློབ་མ་ལྷ་ཡི་སྐུར་གསལ་ཏེ༔ སྐྱེ་མཆེད་བྱིན་བརླབས་མཆོད་ཚོགས་ཀྱིས༔ མངའ་འབུལ་ཆོས་བཤད་ལྷག་པར་གནས༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྐལ་པ་ཡི༔ རྨི་ལམ་བརྟགས་ལ་ངན་ན་སྦྱངས༔ བཟང་པོར་མཐོང་ན་སྣོད་ལྡན་པས༔ དཀྱིལ་འཁོར་མཆོག་ཏུ་གཞུག་པར་བྱ༔ དངོས་གཞི་སློབ་མ་འཇུག་པ་བཞིན༔ ཀུན་བྱས་དབང་ཕྱུག་རིག་པས་འཇུག༔ གནང་བ་ཞུས་ཏེ་ཐོབ་པའི་རྗེས༔ རིམ་པས་ཆོ་གས་དབང་བསྐུར་བྱ༔ རྟོགས་གོམ་ཏིང་འཛིན་ལྡན་པ་ཡིས༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ནི༔ ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་སྣང་མཐའ་ཡས༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བསམ་ཡས་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་བདག་སྦྱོར་ཅིག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨོཾ༔ ཨཱཿབཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ སྭཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྭཱ༔ ཧཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱ༔ ཨོཾ༔ རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་པ་འདིར༔ བདག་གི་སློབ་མ་འཇུག་པར་བགྱི༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོའི་གསང་གསུམ་དང༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ མཉམ་པ་ཆེན་པོར་རོལ་པའི་དབང༔ རྡོ་རྗེའི་བུ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ སྨིན་པའི་རྗེས་སུ་སྣོད་བཅུད་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་བསྒོམས༔ འགལ་རྐྱེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་བསྐྲད་ཕྱིར༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ ཧྲཱི༔ ང་ནི་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ འཁོར་འདས་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བཙན་ཏེ༔ ཚེ་བདུད་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་བདུད༔ བསྙེན་པའི་སྐབས། སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་ངན་པ་ཡིས༔ གསང་སྤྱོད་ལྟ་བའི་སྐལ་མེད་ཕྱིར༔ གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་སོང༔ ཞེས་ཁ་བསྒྱུར། མཆན། སྔོན་གྱི་ལན་ཆགས་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ འདོད་ཡོན་གླུད་གཏོར་འདི་སྦྱིན་གྱིས༔ ཚིམ་པར་གྱིས་ལ་གཞན་དུ་སོང༔ གལ་ཏེ་མི་ཉན་འཚེ་བྱེད་ན༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན༔ འབར་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་རོལ་པ་ཡི༔ ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས༔ བརླག་པར་འགྱུར་གྱིས་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར༔ ཕྱོགས་བཅིངས་སྲུང་བའི་མཚམས་བཅད་ཕྱིར༔ ཧྲཱི༔ སྣང་སྲིད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་དལ༔ སྣང་གྲགས་རིག་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ༔ ཀུན་ཀྱང་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཤར༔ བགེགས་དང་བར་ཆད་མིང་ཡང་མེད༔ མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་འཁོར་ལོ་དང༔ རིན་ཆེན་པདྨ་རྒྱ་གྲམ་གྱི༔ གུར་ཁང་འབར་བས་ཕྱོགས་མཚམས་གཏམས༔ མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཙཀྲ་རཏྣ་པདྨ་ཁངྒ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ འཁོན་གཅུགས་བཤགས་པས་སྦྱང་བ་ནི༔ ཧོ༔ ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་པ༔ ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ནི་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཡི༔ ལས་དང་ཉོན་མོངས་གཞན་དབང་ཅན༔ སྲིད་པ་འཁོར་བའི་ལས་བསགས་པའི༔ མི་དགེ་ཉེས་པར་བྱས་པའི་ནོངས༔ སྙིང་ནས་གདུང་བའི་མཐོལ་བཤགས་ཀྱིས༔ བཟོད་པར་བཞེས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཡང་ཡང་བརྗོད༔ དམ་བཅའ་སྡོམ་པ་གཟུང་བ་ནི༔ ཨོཾ༔ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་དབང༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་བསྒྱུར་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ སྲིད་གསུམ་འགྲོ་བའི་གཉེན་གཅིག་པོ༔ བདག་ལ་དགྱེས་པས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པའི༔ དོན་དུ་ཡང་དག་ལམ་འདོད་པས༔ སོ་སོར་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་བསླབ་པ་ལ༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པ་ཡི༔ རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དང༔ ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་ལྔ༔ རང་བཞིན་ལྟ་བའི་དམ་ཚིག་ལས༔ ནམ་ཡང་འགལ་བར་མི་བགྱིད་ཅིང༔ ཡང་དག་ངེས་པའི་གསང་བ་ཡི༔ བླ་མེད་རྒྱལ་པོའི་དམ་ཚིག་གི༔ རིམ་པ་ཡལ་བར་མི་འདོར་བའི༔ རྡོ་རྗེའི་དམ་བཅའ་གཉན་པོ་བཟུང༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ རྡོ་རྗེའི་བྱིན་ཆེན་དབབ་པའི་ཕྱིར༔ སྤོས་དང་རོལ་མོ་བརྡས་བསྐུལ་ཞིང༔ མདའ་དར་གཡབ་ལ་རོལ་མོ་སྦིར༔ གདུང་ཤུགས་ཏིང་འཛིན་མི་གཡེལ་བས༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་བརྡལ་བ་ཆེ༔ ལྷུན་གྲུབ་རོལ་པ་བཅོམ་ལྡན་སྣང་མཐའ་ཡས༔ རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཁ་སྦྱོར་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ རང་སྣང་ཁྱབ་བརྡལ་ལོངས་སྐུའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ སྣང་སྲིད་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པའི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ སྣོད་བཅུད་དག་པའི་འཁོར་ལོའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ འགྲོ་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཏིང་འཛིན་སྒྱུ་མ་རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ བྱིན་ཆེན་བྱིན་ཕོབ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་བསྐུར༔ དབང་ཆེན་དབང་བསྐུར་གཉིས་མེད་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སྣོད་བཅུད་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་རང་བཞིན་དང༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོར་འཆར་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཨཱ་ཡུར་མཎྜལ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ༔ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ ཕེཾ་ཕེཾ༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བྱིན་བསྡུ་གཉིས་མེད་བསྟིམ་པ་དང༔ མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྣོད་བཅུད་ཕུན་ཚོགས་བདེ་ཆེན་ཞིང༔ རང་སྣང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ཟག་མེད་ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་སརྦ་ས་མ་ཡ་པཱུ་ཛ་ཛྙཱ་ན་ཨཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལིངྟ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ དངོས་གཞི་ལྷ་ཡི་ས་མ་དྷི༔ རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་བསྒོམ་པ་ནི༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་དབྱིངས་ཀྱི་ངང༔ རྣམ་པར་ཐར་པ་སྒོ་གསུམ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ༔ གདོད་ནས་དག་པའི་ཆོས་སུ་གནས༔ ཏིང་འཛིན་དེ་ཡི་ངང་ཉིད་ལས༔ མ་རྟོགས་འཁྲུལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔ དག་པ་ཆེན་པོར་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མ་ཁྱབ་པར་བརྡལ༔ ཟུང་འཇུག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ས་བོན་ཆེ༔ ཡི་གེ་ཧྲཱིཿཡིག་མཁའ་ལ་ཤར༔ དེ་ལས་ཨེ་ཡཾ་རཾ་སུཾ་དང༔ རཾ་དང་བྷྲཱུྃ་ཆད་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ས་རི་རབ༔ མེ་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་རྡུལ་འཐས་པར༔ པདྨ་རྒྱ་གྲམ་ཡངས་པའི་སྟེང༔ རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འོད་ཟེར་འབར༔ མདོག་ལྔའི་རྩིག་པ་ཡིད་དུ་འོང༔ ཕ་གུ་དྲྭ་ཕྱེད་མཛེས་པའི་སྤྲས༔ མདའ་ཡབ་པུ་ཤུ་ཏོག་གིས་བརྗིད༔ འདོད་སྣམ་ལྷ་མོ་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ སྒོ་བཞི་རྒྱུ་འབྲས་རྟ་བབ་བརྒྱད༔ ཆོས་འཁོར་རི་དྭགས་གདུགས་ཀྱིས་བརྒྱན༔ ངོ་མཚར་རྒྱན་གྱི་བཀོད་པའི་ཚོགས༔ བློ་ལས་འདས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཤར༔ ས་མ་ཡ་མཎྜལ་བྷྲཱུྃ༔ ཕོ་བྲང་དེ་ཡི་ལྟེ་བ་ལ༔ པདྨ་རིན་ཆེན་རྨ་བྱའི་ཁྲི༔ འདབ་སྟོང་གེ་སར་ཟླ་བའི་སྟེང༔ ས་བོན་བབ་པ་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ འཕྲོ་འདུས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་བསྡུས༔ འོད་ཞུ་པདྨ་རཱ་ག་ཡི༔ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་འོད་འབར་བའི༔ ཕྱག་མཚན་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ འཆི་མེད་མགོན་པོ་སྣང་མཐའ་ཡས༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དམར་གསལ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་རྒྱན་ཆས་མཛེས༔ ཞི་འཛུམ་གཞོན་ནུའི་ངང་ཚུལ་ཅན༔ རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས༔ ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱའི་སྟེང༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས༔ པང་དུ་རང་འོད་གོས་དཀར་མོ༔ དམར་སེར་གཞོན་ནུ་མ་ཡི་གཟུགས༔ གཅེར་བུ་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན༔ པད་ཕྲེང་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ གཉིས་མེད་འཁྲིལ་སྦྱོར་བདེ་བས་དགྱེས༔ འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་འབར་བ་ལས༔ ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མ་འཕྲོ་ཞིང་འདུ༔ ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཨོཾ་ཨཱཿཡབ་ཀྱི་སྙིང༔ མཱུཾ་ལཱཾ་མཱཾ་ཏཱཾ་ཡུམ་གྱི་སྙིང༔ ཟུང་རེ་འཕྲོས་པ་ཕྱོགས་བཞིར་བབ༔ ཤར་དུ་མི་བསྐྱོད་ཚེ་དཔག་མེད༔ མཱ་ཀི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་མཐིང༔ ལྷོ་རུ་རིན་འབྱུང་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྤྱན་མ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་སེར༔ ནུབ་ཏུ་རྣམ་སྣང་ཚེ་དཔག་མེད༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་དང་བཅས་པ་དཀར༔ བྱང་དུ་དོན་གྲུབ་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྒྲོལ་མ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ལྗང༔ ཀུན་ཀྱང་ཆ་ལུགས་གཙོ་དང་མཚུངས༔ མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱས་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ ཡུམ་རྣམས་པད་ཕྲེང་བུམ་པ་བཅས༔ བདེ་སྟོང་སྦྱོར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཛེས༔ ཚེ་བདག་རིགས་བཞིའི་གཡས་ཀྱི་ཟུར༔ རྡོ་རྗེ་སྒེག་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར༔ རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ་མཐིང་ལ་མཛེས༔ རྡོ་རྗེ་གླུ་མ་དམར་མོ་སྒེག༔ རྡོ་རྗེ་གར་མ་ལྗང་ཁུའི་མདོག༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་གཞོན་ཚུལ་གྱིས༔ ཕྱེད་སྐྱིལ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ གཡོན་གྱི་ཟུར་བཞིར་མགྱོགས་མ་བཞི༔ དཀར་མཐིང་དམར་ལྗང་ལྷ་མོའི་ཆས༔ པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཚེ་བུམ་ཅན༔ ཀུན་ཀྱང་པད་ཟླའི་སྟེང་ན་བཞུགས༔ སྒོ་བཞིར་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་མ༔ ཞགས་པ་ལྕགས་སྒྲོག་དྲིལ་བུ་ཅན༔ ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང་མདའ་དར་འཛིན༔ བརྐྱང་བསྐུམ་གར་གྱིས་པད་ཉིར་བཞེངས༔ བར་མཚམས་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་དང༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཚོགས༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་གྱི་ཕུང་པོ་བཞིན༔ བསམ་ཡས་བཀོད་པ་འཕྲོ་ཞིང་འདུ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་འབྲུས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔ སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་ས་བོན་ལྔ༔ ཡོངས་གྱུར་རིགས་ལྔའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡིས༔ དབང་བསྐུར་རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར༔ སྣང་མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱས་བཏབ་སྟེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རྫོགས་པར་གྱུར༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི༔ ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་པ༔ ཧྲཱི༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ཆེན་དབང་གི་ཞིང༔ པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཡི༔ བཀོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ལས་འདས༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ་པདྨའི་རིགས༔ འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རིགས་ལྔ་བསམ་ཡས་བཀོད་པའི་ཚོགས༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་དབང༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་བཅས༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ རྡོ་རྗེའི་གནས་འདིར་གཤེགས་ནས་ཀྱང༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཆེན་བསྐུར༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ལ་བར་ཆད་སོལ༔ ཚེ་བདུད་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་མཎྜལ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་དྲྀ་ཤྱ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃཿ ཧྲཱི༔ དབྱིངས་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཡེ་ཤེས་པ༔ དམ་ཚིག་ཐུགས་རྗེས་ཉེར་དགོངས་ལ༔ ཏིང་འཛིན་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་འོད་འབར་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་འཆི་མེད་ལྷ༔ དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ མི་ཕྱེད་གུས་པས་བརྡ་ཕྱག་འཚལ༔ ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ རང་ལས་ཤར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་མོས༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ཚོགས་དཔག་ཡས༔ ནམ་མཁའ་གང་བ་རབ་སྤྲོས་ཏེ༔ ཡང་དག་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པར་བསམ༔ ཧྲཱི༔ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས༔ ཡིད་འོང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་རྫས༔ དྲི་མེད་ལྷ་ཡི་མཆོད་ཡོན་སྦྲེངས༔ དག་གཙང་ཞབས་བསིལ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ༔ བཀོད་མཛེས་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་འབེབས༔ ཀུན་ཁྱབ་སྤོས་ཀྱི་སྤྲིན་ལྡིང་ཞིང༔ སྣང་གསལ་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བསྟར༔ དྲི་བཟང་བྱུག་པའི་ཚོགས་འགྱེད་དེ༔ ཚིམ་བྱེད་ལྷ་ཡི་ཞལ་གྱི་ཟས༔ དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས༔ དངོས་དང་ཏིང་འཛིན་ལས་བྱུང་བ༔ འབུལ་གྱི་བཞེས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཡུ་དེ་ཝ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱི༔ ཡིད་དུ་འོང་བའི་གཟུགས་ཀྱི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེ་སྒེག་མོའི་ཕྱག་རྒྱར་འབུལ༔ སྙན་འཇེབས་སྒྲ་ཡི་དབྱངས་མཐའ་དག༔ རྡོ་རྗེ་གླུ་མའི་དབྱངས་སུ་སྟོབ༔ སྦྱར་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དྲི༔ རྡོ་རྗེ་དྲི་མའི་ཚོགས་སུ་འབུལ༔ ཕུན་ཚོགས་ལྷ་ཡི་ཟས་ཀྱི་བཅུད༔ རྡོ་རྗེ་རོ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ རེག་འཇམ་ལྷ་རྫས་ན་བཟའ་ཡང༔ རྡོ་རྗེ་རེག་བྱ་མར་སྤྲུལ་ཏེ༔ ཀུན་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཁྱབ་པའི༔ བདེ་ཆེན་མཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཡང༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ཚུལ་གྱིས་འབུལ༔ བཞེས་ནས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཱུ་པ་ཤབྡ་གྷནྡྷེ་རཱ་ས་སྤརྴེ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ ཧྲཱི༔ དུག་ལྔའི་ནད་སེལ་སྨན་གྱི་མཆོག༔ རྩ་བ་བརྒྱད་ལ་ཡན་ལག་སྟོང༔ རིགས་ལྔ་རྒྱལ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྫས༔ དམ་ཚིག་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་འབུལ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱི༔ རྒྱུད་དྲུག་བསྒྲལ་བ་རཀྟའི་བཅུད༔ དམར་གྱི་རྦ་རླབས་མཁའ་ལ་འཕྱོ༔ འཁོར་བ་སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུད༔ གཱིརྟིའི་གསང་བའི་མཁའ་ལས་འབེབས༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱི༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་བ་ལིངྟ༔ ཟེགས་མ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རྫོགས་ཆེན་པོ་འདི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་གིས་འབུལ༔ མ་ཧཱ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱི༔ གཟུང་འཛིན་རུ་དྲའི་ཚོགས་བསྒྲལ་ཞིང༔ བདེ་ཆེན་སྦྱོར་བས་དགྱེས་པའི་དཔལ༔ མཆོད་དང་མཆོད་བྱ་གཉིས་སུ་མེད༔ མཉམ་པའི་མཆོད་པ་དམ་པ་བཞེས༔ བཛྲ་ཏ་ན་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ འཆི་བདག་ལ་སོགས་བདུད་བཞི་འཇོམས་པའི་ལྷ༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས༔ འཆི་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ༔ བཅོམ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་བྱེ་རུའི་ལྷུན་པོ་ལྟར༔ མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་རྒྱས་པའི་སྣང་བ་ཅན༔ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་པ༔ འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་རྨད་བྱུང་ཚངས་པའི་དབྱངས༔ ངོ་མཚར་ཐེག་པའི་ཆོས་སྒོ་གང་འདུལ་སྟོན༔ མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ མཚུངས་མེད་འདྲེན་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཆོས་སྐུ་དེ་བཞིན་ཉིད༔ ནམ་ཡང་མི་གཡོ་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས༔ ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་མངའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི༔ མངའ་དབང་ཆེན་པོས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྟོན་པ་རྒྱལ་ཀུན་གཙོ༔ འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ མཚན་ཐོས་ཙམ་གྱིས་ངན་སོང་དུས་མིན་འཆི༔ འཇོམས་མཛད་ཐུགས་བསྐྱེད་ཆེན་པོའི་གོ་ཆ་ཅན༔ སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་འཕྲོག་མཛད་དཔའ་བོ་ཆེ༔ དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཆོས་ཉིད་གཅིག་ལ་བཟང་ངན་མཚན་བྲལ་ཡང༔ གདུལ་བྱ་འདུལ་ཕྱིར་གང་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་སྐུ༔ བདེ་སྟོང་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་གུས་པས་བསྟོད་པར་བགྱི༔ གསང་སྔགས་བཟླས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་གནད་ལ་ངེས་པར་བསྐུལ༔ བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པ་ལས་སྦྱོར་བས༔ སྤྲོ་བསྡུས་རིམ་པ་འདི་ལྟར་བྱ༔ བདག་ཉིད་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཉི་ཟླའི་གྭའུ་འོག་རྒྱ་གྲམ༔ ནང་དུ་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཧྲཱི༔ དམར་གསལ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ དྭངས་མའི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་འཕྲོས༔ འཕགས་མཆོད་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་བྱས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི༔ དྭངས་མ་བདུད་རྩིའི་ཆར་དུ་བྱུང༔ ལུས་གང་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་འབར༔ སླར་ཡང་མཁའ་ཁྱབ་འོད་ཟེར་གྱིས༔ མཐའ་ཀླས་སེམས་ཅན་ལ་རེག་པས༔ འགྲོ་ཀུན་སྐྱེ་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་སོགས༔ སྲིད་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཐམས་ཅད་སྦྱངས༔ ཀུན་ཀྱང་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་སད༔ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བ་ལྔའི་དྭངས་མ༔ ནང་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་དཔལ་ཀུན༔ འོད་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པ་རུ༔ བསྡུས་ནས་སླར་ཡང་སྐུ་ལ་ཐིམ༔ མ་དག་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཀུན་སྦྱངས་ཏེ༔ དྭངས་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་གྱུར༔ གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བ་གཉུག་མའི་སྲོག༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་འགྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ དངོས་གྲུབ་སྒོ་རྙེད་གདོན་མི་ཟ༔ ས་མ་ཡ༔ བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལས་རུང་བས༔ སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་དག་ལ་འཇུག༔ གཙོ་བོ་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་རྒྱ་གྲམ་སྟེང༔ ཉི་ཟླའི་གྭའུར་རང་སྲོག་ས་བོན་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་གཡས་སུ་བསྐོར་བ་ལས༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་དོན་གཉིས་མཐའ་དག་སྒྲུབ༔ ཁྱད་པར་རིགས་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཡི་བཅུད༔ འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་བསྡུས་ཐིམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་ཕྱག་རྒྱའི་སྤྲིན༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ངོ་བོར་བྱིན་བརླབས་གྱུར༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ འབུམ་ཕྲག་བཞི་ཡི་རྣལ་འབྱོར་ལ༔ བརྩོན་པས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་ཉིད་དང༔ སྐལ་བ་མཉམ་ཚེ་ལས་ལ་སྦྱོར༔ གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་ཀྱི་འོད༔ སྒོ་མ་བཞི་བསྐུལ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ ཚེ་བདུད་བར་ཆད་གཟུང་འཛིན་ཞི༔ བསོད་ནམས་ལོངས་སྤྱོད་དྭངས་མ་འཕེལ༔ མཆོག་གི་རླུང་སེམས་དབང་དུ་འདུས༔ བདུད་བགེགས་བསྒྲལ་ཞིང་ཐུན་མོང་དང༔ ཁྱད་པར་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཛཿཤནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ བྃ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཧོཿམཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ འབུམ་རེས་ལས་འགྲུབ་གདོན་མི་ཟ༔ ཐོ་རངས་ལ་སོགས་དུས་བཞི་རུ༔ གནད་དུ་བསྣུན་པས་མཚན་མའི་རྟགས༔ མངོན་དུ་འགྱུར་བས་སིདྡྷི་བླང༔ ཧྲཱི༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ མཁྱེན་བརྩེའི་དགོངས་པའི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ ལུས་ནི་འཆི་མེད་སྐུ་འགྲུབ་མཛོད༔ གཞོམ་མེད་ཚངས་དབྱངས་གསུང་ཐོབ་མཛོད༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་སྲོག་ཐོབ་མཛོད༔ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གསང་བ་ཆེ༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཐུན་མཚམས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི༔ དམ་རྫས་བཀོད་པ་བཟང་དུ་བཤམས༔ བསང་ཆུ་བདུད་རྩིས་བྲན་བྱས་ཏེ༔ གཉིས་མེད་རོལ་པས་བྱིན་གྱིས་རླབས༔ རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ དབྱིངས་ཀྱི་བྷཉྫར་རིག་པའི་བཅུད༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདུད་རྩིའི་ཕུད༔ འདོད་ཡོན་ཟེགས་མ་བསམ་ཡས་འཕྲོ༔ མཁའ་ཁྱབ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཚོགས་ཞིང་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་འདྲེན་ནི༔ ཧྲཱི༔ ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ན་འོད་མི་འགྱུར༔ ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྤྲུལ་པའི་གར་སྒྱུར་རྔ་སྒྲའི་གཙོ༔ བཅོམ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་རྣམས་ཀུན༔ ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཡེ་ཤེས་དགོངས་པས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཚོགས་མཆོད་འོད་ཕུང་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ༔ ལྷ་ཚོགས་གར་སྟབས་ཤིགས་སེ་ཤིག༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྲོ་ཅིར་ཡང་བསྒྱུར༔ རྣལ་འབྱོར་དགོངས་ཉམས་བུན་ནེ་བུན༔ བདེ་སྟོང་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གནས་མཆོག་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྒྱུར༔ མཆེད་ལྕམ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལྡན༔ བཟའ་བཏུང་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ སྣོད་བཅུད་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧོ༔ རང་ལས་སྤྲོས་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ བསམ་མི་ཁྱབ་པས་མཆོད་པར་བསམ༔ བཟའ་བཏུང་ཕུད་ཀྱི་དང་པོ་མཆོད༔ ཧོ༔ རྡོ་རྗེ་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོ་རྨད་དུ་བྱུང༔ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ར་ས་ཡན༔ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་འབུལ་གྱིས་བཞེས༔ ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ བར་པ་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པ་ནི༔ ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མར་རོལ་པ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་མཆོག༔ ངོ་མཚར་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོ་ཆེ༔ དབྱིངས་དང་མཉམ་པར་སྤྲོ་ཞིང་ཤར༔ རང་སྣང་བཀོད་པ་རྨད་བྱུང་བ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་ཆེ༔ བླ་ན་མེད་པའི་དམ་ཚིག་གི༔ རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྨད་དུ་བྱུང༔ ངོ་མཚར་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་འདིས༔ འཆི་མེད་མགོན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ རིགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་དང་བཅས་པ༔ ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་བཤགས༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ཉམས་ཆག་མཐོལ༔ ཐ་མ་བསྒྲལ་བསྟབ་རིམ་པ་ནི༔ ཨེ་ལས་འབར་བའི་བྷཉྫ་རུ༔ ཚེ་བདུད་བར་ཆད་གློ་བུར་བགེགས༔ ཕྱག་བརྒྱ་བཞི་ཡིས་འགུགས་འཆིང་བསྡོམ༔ མྱོས་ཏེ་ལྷ་བྲལ་རང་གཤེད་དབབ༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཚོན༔ ཉམས་པའི་སྙིང་ལ་བཏབ་ཅིང་གཟིར༔ དྭངས་མའི་སྙིང་པོ་རང་ལ་བསྟིམ༔ ཤ་ཁྲག་དགྱེས་པའི་མཆོད་པར་འབུལ༔ མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ མཾ་ས་རཀྟ་གོ་རོ་ཙ་ན་ཀེཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི༔ འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་བཟའ་བཏུང་བྲིམ༔ བརྡ་དང་བརྡ་ཡི་ལན་གྱིས་རོལ༔ ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ཕྱག་བྱས་ཏེ༔ ཐབས་ཤེས་བཟའ་བཏུང་བསྣོལ་མར་སྟོབ༔ ཨེ་མ་ཧོ༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་མཛོད༔ བདེ་ཆེན་དགྱེས་པར་རོལ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྐྱེད༔ གཙང་དམེ་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བའི་འཁོར་ལོ་ཡི༔ བདེ་མཆོག་དགྱེས་པའི་དཔལ་ལ་རོལ་དུ་གསོལ༔ ལན་དུ་པདྨའི་ཕྱག་རྒྱས་བླང༔ ཨ་ལ་ལ༔ ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བདེ་བ་མཆོག་གི་དབྱིངས༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་དེ་ཁོ་ན༔ རོལ་པ་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད༔ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་ཕྱིར་བདག་གིས་བླང༔ ཞེས་དང་རང་ལུས་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ༔ རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔ གདོད་ནས་གདན་གསུམ་ལྷ་ཡི་དལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་བདེ་སྟོང་དུ༔ དགྱེས་པས་རོལ་པའི་དཔལ་དུ་སྤྱོད༔ ས་མ་ཡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སྟངས་དཔྱལ་མཉམ་པར་རོལ་པ་ཡིས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལམ་དུ་སློང༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་གྲོང་ཁྱེར་ནི༔ མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་དེ་ཉིད་ལས༔ ཨ་ཧཾ་བསྲེགས་བཞུའི་རོལ་རྩེད་ཀྱིས༔ གསང་མཆོག་དགྱེས་པའི་དམ་ཚིག་གོ༔ ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ངེས་པའི་གསང་བ་བླ་ན་མེད༔ དེ་ཁོ་ན་ཡི་དབྱིངས་སུ་བཞག༔ ཕུད་ཀྱི་ལྷག་མ་ཀུན་བསྡུས་ཏེ༔ པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ ཧྲཱི༔ པདྨ་དབང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ སྐྱོང་བའི་བཀའ་ཉན་ལྷག་སྡུད་ཚོགས༔ དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་འདི་བཞེས་ལ༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ བླ་མེད་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ དམ་ཚིག་ཆེན་པོས་མཆོད་པའི་མཐུས༔ ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔ རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་གར་ཆེན་པོས༔ ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་བསྐྱེད་དངོས་གྲུབ་ཚོགས༔ ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་མངོན་གྱུར་ནས༔ ལྷ་དང་སྐལ་པ་མཉམ་པར་བསམ༔ རྗེས་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ སྐྱེ་འཆིའི་མཚན་མ་དག་པ་ཡི༔ མཆོག་གི་ཚེ་དབང་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ བདེ་ཆེན་རིག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ༔ མངོན་སུམ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཟུང་འཇུག་མཁའ་ཁྱབ་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ པདྨ་དབང་གི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཡི་མཆོག༔ འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་མཛོད༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆག་ཞི༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས༔ རླུང་སེམས་དབང་འདུས་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ ཚེ་བདུད་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད༔ གཏོར་མ་བསྐྱངས་ལ་ཆད་ཐོ་བསྒྲགས༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ སྔོན་ཚེ་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔ སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས༔ ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་ཚེ༔ བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀ་རུ༔ འཆི་མེད་པདྨ་རིག་འཛིན་དང༔ ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བ་ཡིས༔ ཉེ་རྒྱུའི་སྤྱོད་པས་མཆོག་གྲུབ་ནས༔ ཚེ་བདག་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཡི་དབང་ཡང་བསྐུར༔ སྐྱེ་འཆི་དག་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས༔ ཚེ་རྒྱུད་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་གཏད༔ རྡོ་རྗེའི་ས་ལ་ཕྱིན་པའི་ཚེ༔ གཡར་དམ་ཕོག་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཀུན༔ གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་བཞེས༔ རྣལ་འབྱོར་ཚེ་སྲོག་ཉམས་པ་གསོས༔ ཚེ་དབང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང༔ འདོད་དགུའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ བརྟན་མ་བཤལ་ཆུས་བྲན་ནས་ཀྱང༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བོད་ཁམས་སྐྱོང་བ་བརྟན་མའི་ཚོགས༔ བདུད་དང་གནོད་སྦྱིན་སྨན་མོའི་ཚུལ༔ བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་བཞེས་ནས་ཀྱང༔ སོ་ཁ་སྲུངས་ལ་ཀླ་ཀློ་སྒྲོལ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་མདུད་པ་དཀྲོལ༔ བདེན་དོན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཚོགས༔ མི་རྟོག་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་དག༔ དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད༔ གཏོར་གཞོང་རི་རབ་གསལ་བའི་འོག༔ སྒབ་འདྲེ་དམ་སྲི་མནན་པར་བསམ༔ ཧཱུྃཿ ཨེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རུ༔ བར་དུ་གཅོད་པའི་དམ་སྲིའི་ཚོགས༔ མནན་ནོ་ཀློང་ཆེན་ཡུམ་ལྔའི་རྒྱ༔ ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མ་གྱུར་ཅིག༔ མཚན་བཅས་ལྷ་ཡི་རྟེན་བརྟེན་པ༔ འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ སྣང་གྲགས་རིག་པ་ལྷ་དང་སྔགས༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་འཁོར་ལོར་ཤར༔ ཧོ༔ ལེགས་སྤྱད་དགེ་བའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད༔ འཆི་མེད་རིག་འཛིན་འགྲུབ་ཕྱིར་བསྔོ༔ ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་ཡིས༔ དོན་གཉིས་འབད་མེད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་མཆོག༔ གོས་དཀར་ཡུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ༔ ཚེ་བདག་རིགས་ལྔའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་བསྐྱེད་ཚེ་དཔལ་སྡུད༔ འཆི་མེད་ཌཱ་ཀིའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིར་དབང་བསྒྱུར་བའི༔ ཕྱག་རྒྱ་མ་བཞིའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གནས་སྐབས་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ༔ བརྟན་གཡོའི་དཔལ་ཀུན་དབང་དུ་འདུ༔ མཐར་ཐུག་གཉུག་མའི་འཁོར་ལོ་ཆེར༔ དབྱེར་མེད་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས། རིམ་པ་དང་པོའི་ཚེ་བསྲིང་བའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་པའོ༔ བསྙེན་དང་སྒྲུབ་པ་ལས་རུང་ནས༔ མཚན་མའི་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བྱ༔ དེས་ནི་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི༔ འཆི་མེད་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དང་པོ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེའི༔ ཐབས་ཀྱིས་ཚེ་མཆོག་བསྲིང་བ་ནི༔ ཆོ་འཕྲུལ་དང་ནི་ས་ག་ཟླར༔ བཟོ་བོ་གསོ་སྦྱོང་ལ་གནས་པས༔ རས་དཀར་གཙང་མ་སྐྱང་ནུལ་བྱ༔ ཐིག་བཏབ་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་བྲི༔ ཚོན་གྱིས་སྐྱེ་མཆེད་གསལ་བ་དང༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་བསྐྱེད་ནས་ཀྱང༔ རབ་ཏུ་གནས་ལ་རྩ་སྔགས་མཐར༔ སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེའི༔ ཤམ་སྦྱར་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླ་ཞིང༔ མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་མཆོད་པ་བྱ༔ བྲིས་སྐུ་བཞད་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ འཛུམ་སོགས་དགེ་བའི་ལྟས་མཐོང་ན༔ དངོས་གྲུབ་བླང་ལ་རྟེན་དུ་འཆང༔ དུས་བཟང་རྣམས་སུ་མཆོད་པས་བསྐོར༔ གསོལ་བཏབ་ཚེ་ཟད་ཀུན་བསྲིང་ཞིང༔ རིང་འཚོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཆེན་ནོ༔ ས་མ་ཡ༔ གསུང་གི་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཚེ་སྤེལ་བར་ཆད་སྲུང་བ་ནི༔ དར་རམ་རྒྱ་ཤོག་གཙང་མའི་ངོས༔ འཁོར་ལོ་ཕྱི་ནང་དྲུག་ཏུ་བསྐོར༔ ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿལ་རྩ་བའི་སྔགས༔ རྩིབས་བཞིར་རིགས་བཞིའི་ས་བོན་གྱི༔ སྔགས་ལྡན་གཡས་སུ་བསྐོར་ཏེ་བྲི༔ རྩིབས་མཆན་རིགས་བཞིའི་ཕྱག་མཚན་བྲི༔ མུ་ཁྱུད་ཚེ་ཡི་རིག་པ་དང༔ དེའི་ཕྱིར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང༔ ཨོཾ༔ འཆི་མེད་མགོན་པོ་ལྷ་ཡི་ལྷ༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ རིག་པ་ཆེན་པོ་འདི་འཆང་བའི༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས༔ ཚེ་བདུད་བར་ཆད་གདོན་བགེགས་ཞི༔ ལུས་སེམས་དྭངས་མའི་ཚོགས་རྒྱས་ཤིང༔ འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་མཛོད༔ སུ་པྲ་ཏིཥྛའི་སྔགས་བཅས་བྲི༔ རྡོ་རྭ་འོད་ཟེར་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ དྲི་བཟང་རྫས་བྱུག་རབ་ཏུ་གནས༔ ལྷག་པར་ཤིས་བརྗོད་མང་དུ་བྱ༔ མེ་ཏོག་འཐོར་ལ་བསྟེབས་ནས་ཀྱང༔ དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་བཅས་པར༔ མགུལ་དུ་བཅངས་པས་གདོན་བགེགས་སྲུང༔ ཚེ་དང་དངོས་གྲུབ་ངང་གིས་འཕེལ༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུགས་ཀྱི་སཙྪ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཚེ་མཆོག་བསྲིང་བའི་ཆོ་ག་ནི༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་བསྲེས་པ་ཡི༔ ས་སྤྱིན་གཙང་མས་སཙྪ་བྱ༔ གཟུངས་སྔགས་སྤེལ་ཚིག་ལྡན་པ་གཞུག༔ དུས་བཟང་ཡར་ངོར་རབ་གནས་བྱ༔ ཁྱད་པར་མེ་ཏོག་སེར་པོ་འཐོར༔ ཨོཾ༔ བཅོམ་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་བདག༔ བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཚེ་མཐའ་ཡས༔ ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་འཁོར་དང་བཅས༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ ཡེ་ཤེས་མཆོད་སྡོང་ཆོས་སྐུའི་རྟེན༔ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་ཡི༔ བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི༔ ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་མ་ལུས་བྱང༔ མཐུན་རྐྱེན་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ མདོར་ན་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང༔ འདོད་པའི་དོན་ཀུན་ཐོགས་མེད་དུ༔ འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀུན་ཐོབ་ནས༔ མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མཉམ་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཧོ༔ གསོལ་བ་བཏབ་ལ་བཀུར་བསྟི་བཅས༔ མཆོད་སྡོང་ནང་དུ་གཞུག་པའམ༔ ཡང་ན་དཔལ་ཅན་ས་ཡི་ངོགས༔ བཞག་ལ་ཤིས་པའི་ཚིག་མང་བརྗོད༔ དེས་ནི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སོགས༔ མཐུན་རྐྱེན་མཐའ་དག་རྒྱས་པར་ངེས༔ ས་མ་ཡ༔ ཡོན་ཏན་རྫས་ལ་བརྟེན་པ་ཡི༔ བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་བྱ་བ་ནི༔ འབྲས་བུ་གསུམ་དང་བཟང་པོ་དྲུག༔ དབང་ལག་རྟག་ངུ་རྒྱལ་བའི་སྤྱན༔ ཐལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་ཙན་དན་གཉིས༔ རམ་བུ་རྩ་བ་ལྔ་དང་ནི༔ ཅོང་ཞི་བྲག་ཞུན་སྦྲང་རྩི་དང༔ རྒྱ་མཚལ་ཤིང་མངར་བུ་རམ་བཅས༔ དམར་ཟལ་བ་ཡི་འོ་མས་སྦྲུ༔ རིལ་བུ་སྲན་འཕོས་ཙམ་དུ་དྲིལ༔ བྷན་དྷར་བཞག་ལ་དལ་དུ་བཀོད༔ ཁྲུས་བྱས་བགེགས་བསལ་མཆོད་པས་བསྐོར༔ བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་སྐུར་བསྒོམས་ཏེ༔ མདུན་དུ་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང༔ བྷན་དྷར་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔ ཁ་དོག་དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རླངས་སྤྲིན་སྟེང༔ ས་བོན་ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ སྤྲོ་བསྡུས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་བསྡུས༔ སྐད་ཅིག་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་སྒོམས༔ སྤྱན་འདྲེན་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་སོགས༔ ལས་ཀྱི་རིམ་པ་རྫོགས་པ་དང༔ བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀའི་འོད༔ འཕྲོས་པས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཏེ༔ ཐོད་པ་དྲོས་ཤིང་བཅུད་རྣམས་ཁོལ༔ མ་དག་རླངས་པའི་རྣམ་པར་ཐོན༔ དྭངས་མས་ལྷ་རྣམས་བསྐུལ་བ་ལས༔ བདེ་སྟོང་རྒྱས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་དྭངས་མ་དང༔ ནང་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་དཔལ༔ བསྡུས་ཏེ་སྐུ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ དྭངས་མ་རྗེས་ཆགས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཆར་ལྟར་བབ་ནས་རྫས་ལ་ཐིམ༔ བརྟེན་པས་འཆི་མེད་མཆོག་གྲུབ་པའི༔ དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོར་གྱུར༔ རྩ་བའི་སྔགས་ལ་ཤམ་འདི་གདགས༔ ཛྙཱ་ན་ར་ས་ཡ་ན་ཨ་མྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཧོ༔ ཞེས་བཏགས་ཐུན་མཚམས་བྱིན་འབེབས་བྱ༔ ལྷ་ཚོགས་འོད་ཞུ་རྫས་ལ་བསྟིམ༔ རྟགས་མཐོང་བར་དུ་བསྒྲུབས་ནས་ཀྱང༔ རྒྱུན་དུ་རོལ་པས་ཚེ་དཔལ་འཕེལ༔ དྭངས་མ་རྒྱས་ཤིང་སྟོབས་བཀྲག་འཕེལ༔ ལུས་ཡངས་རིག་པ་གསལ་ལ་དྭངས༔ ཉམས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པ་ཡི༔ ཐབས་ཀྱི་གསང་བ་རྨད་བྱུང་ངོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཕྲིན་ལས་མེ་རླུང་ལ་བསྟེན་ནས༔ སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་རྒྱས་པ་དང༔ རྟགས་མཚན་རྣོ་བའི་ཐབས་མཆོག་ནི༔ ས་ཡི་ཆོ་ག་སྔོན་འགྲོ་བས༔ སྟེགས་བུར་བྲིས་བསྐོས་ཐབ་བཞེངས་ལ༔ མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་བུད་ཤིང་བརྩེགས༔ རྫས་དང་མཆོད་པ་བཤམས་ནས་ཀྱང༔ བྱིན་རླབས་ཆོ་གའི་རིམ་པ་ནི༔ སྲེག་རྫས་མིང་ཡིག་དང་པོ་ནི༔ ཐིག་ལེའི་བརྒྱན་པ་ཡོངས་གྱུར་ལས༔ དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་སྒྲུབ་ནུས་པའི༔ ལྷ་རྫས་མཆོག་གི་ངོ་བོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང་སྔགས་རྣམས་བརྗོད༔ ཐབ་ལ་གསང་ཆུས་བྲན་བྱས་ལ༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་འབར་བའི་མེ༔ ཀུན་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྱིལ་བ་ཡི༔ རྡོ་རྗེའི་ཐབ་ཁུང་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ ལས་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་པའི༔ ནང་དུ་རཾ་ལས་ར་སྐྱེས་སྟེང༔ མེ་ལྷ་དྲང་སྲོང་ཆ་བྱད་ཅན༔ གུནྡྷེ་བགྲང་ཕྲེང་འཛིན་པ་གསལ༔ སྐྱབས་སྦྱིན་མཐེ་བོང་གཡབ་ནས་སུ༔ ཀྱཻ༔ འཇིག་རྟེན་ཚངས་དབང་མགོན་གྱི་སྲས༔ མེ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དྲང་སྲོང་ཆེ༔ ཊ་ཀིས་དབང་བསྐུར་ཕྲིན་ལས་བདག༔ གནས་འདིར་ད་ལྟ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨགྣེ་དེ་ཝ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པ་སྔོན་འགྲོ་བས༔ ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་ཚོགས༔ ཐོགས་མེད་སྩོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བདག༔ ཤར་ལྷོའི་གདོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བྱོན་པའི་སྐྱེམས་དང་ཡཾ་ཤིང་ཕྲེང༔ མར་ཁུ་ལ་སོགས་རྫས་རྣམས་ཕུལ༔ སྔགས་དང་སྤེལ་ཚིག་རིམ་པའི་ཚོགས༔ གང་འདོད་ལས་བཞིན་སོ་སོར་སྦྱར༔ སླར་ཡང་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྷའི་ཚོགས༔ བསྐྱེད་ལ་མཆོད་བསྟོད་རྫས་རྣམས་འབུལ༔ སྐབས་སུ་འདོད་གསོལ་རིམ་པས་བསྐུལ༔ ལས་སྒྲུབ་དམིགས་པའི་ཏིང་འཛིན་དང༔ སྦྱར་ལ་བཟླས་པ་དག་ཀྱང་བྱ༔ མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་གཤེགས་གསོལ་བྱ༔ སླར་ཡང་འཇིག་རྟེན་མེ་ལྷ་གསལ༔ རྫས་དང་གཤེགས་སྐྱེམས་གཏང་རག་འབུལ༔ མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་རང་གནས་གཤེགས༔ ཐལ་བ་ཆུ་བོར་གཤེགས་པའམ༔ མཛོད་ཕུག་སྦ་ཞིང་རི་ཡི་རྩེར༔ རླུང་ལ་འཕྱར་བས་ལས་ཀུན་འགྲུབ༔ ཡང་ན་རིག་སྔགས་སྤེལ་ཚིག་ཅན༔ ཚེ་སྤེལ་ཙཀྲ་གང་ཡིན་པ༔ ལེགས་པར་དྲིལ་ལ་ན་བཟའ་གསོལ༔ རབ་གནས་དང་བཅས་རླུང་ལ་བསྐོར༔ གསེར་སྐྱེམས་གཏོར་མ་བཏང་ནས་སུ༔ ཀྱཻ༔ འབྱུང་བ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ནི༔ རླུང་གི་ལས་ཀུན་བྱེད་པ་སྟེ༔ ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་གཡོ་ཞིང་སྡུད༔ ངོ་བོ་ཡུམ་ཆེན་དམ་ཚིག་སྒྲོལ༔ རྣམ་པ་རླུང་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ལ༔ རིག་པའི་གསང་སྔགས་འདི་བསྐོར་བས༔ ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་དབུ་མའི་དབྱིངས༔ དག་པའི་བྱེད་ལས་གཅིག་པུ་ཡིས༔ རིག་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ནུས་པའི་མཐུ༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་མཛོད༔ རླུང་གིས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་བཞིན༔ རིགས་སྔགས་ནུས་པས་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ བསྙེན་སྒྲུབ་བཟླས་པ་ཚད་འཁྱོལ་ཏེ༔ ལས་ཀུན་ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཐོགས་མེད་མྱུར་ཞིང་ཤུགས་དྲག་ལྟར༔ དངོས་གྲུབ་གནས་ལ་ཐོགས་མེད་པས༔ ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་ལས་ཀྱི་ཚོགས༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག༔ བཛྲ་ཡཾ་ཡཾ་སརྦ་ཀརྨ་ཀུ་རུ་ཧོ༔ ཞེས་པས་འདོད་པའི་ལས་གསོལ་ཞིང༔ དེ་ལྟར་ལས་ཚོགས་གང་ལ་ཡང༔ རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོའི་བཟླས་པ་བྱ༔ དངོས་གྲུབ་ཐོགས་པ་མེད་འགྲུབ་པའི༔ རྣོ་འདོན་གསང་བའི་སྙིང་པོའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང་བའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའོ༔ རྣལ་འབྱོར་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྒྲུབ་ལ༔ བར་ཆད་ཚེ་བདུད་བཟློག་པའི་མདོས༔ ལན་ཆགས་སྦྱང་བའི་ཆོ་ག་བྱ༔ སྟེགས་བུར་རི་རབ་བང་རིམ་སྟེང༔ དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་བརྗིད་ལྡན་བཀོད༔ ཕྱོགས་མཚམས་མཐུན་རྫས་བཤོས་བུས་བསྐོར༔ ནམ་མཁའ་རྒྱང་བུ་ཤིང་རིས་འཛུགས༔ མདའ་འཕངས་གཟུགས་འགྲོས་མཐུན་རྫས་བསྐོར༔ མཚམས་བཞིར་མར་མེ་ཕྱོགས་བཞི་རུ༔ མེ་ལོང་སྟེང་དུ་བྱ་ནག་བཞི༔ བཀོད་ལ་ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་གྱིས༔ ཡས་རྣམས་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་གིས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་སྨྲེང་གིས་བསྔོ༔ ཀྱཻ༔ གདོད་ནས་དག་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ༔ འཕོ་འགྱུར་མཚན་མ་ལས་འདས་ཀྱང༔ འགགས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ སྲིད་ཞི་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་ཕྱིར༔ འཁྲུལ་པ་རང་རྒྱུད་ཞེན་པའི་ངོར༔ བཀོད་པ་མི་འདྲ་དུ་མ་ཤར༔ ལས་དང་ཉོན་མོངས་རང་གཟུགས་ལས༔ འཇིག་རྟེན་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་བྱུང༔ ཐབས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་བཅོས་ཟབ་པས༔ སྣང་ཚུལ་མཐུན་པའི་མདོས་ཤིག་བཤམས༔ མདོས་ལ་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ འདོད་ཡོན་མཁོ་དགུས་འབྱོར་ཞིང་ཕྱུག༔ ཡས་སྟགས་མཆོད་པས་མི་མགུ་མེད༔ ཕུད་དང་གཏོར་མར་མི་གདུང་མེད༔ རྟེན་འབྲེལ་ཆོ་གས་མི་བསླུ་མེད༔ བདེན་པའི་ཚིག་ལ་མི་ཉན་མེད༔ དེ་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས༔ དགའ་དགུ་བསགས་ནས་མཐུན་དགུ་སྡེབ༔ བཟང་དགུའི་འབྱོར་པའི་མགྲོན་ཆེན་དུ༔ བླ་མ་ཡི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ༔ ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་གྱིས་བྱོན༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཡོན་ཏན་མགྲོན༔ དམ་ཚིག་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་བྱོན༔ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན༔ སེམས་བསྐྱེད་སྙིང་རྗེའི་དབང་གིས་བྱོན༔ སྡེ་བརྒྱད་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་མགྲོན༔ ཚེ་རབས་ཤ་འཁོན་སྦྱང་ཕྱིར་བྱོན༔ མདོས་ལ་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་འབོད༔ མགྲོན་དུ་བཟང་ངན་ཕམ་རྒྱལ་མེད༔ མདོས་མཁན་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཕྱིར༔ སྟོང་པ་ཉིད་ལ་བདག་གཞན་བྲལ༔ རྣལ་འབྱོར་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕྱིར༔ གང་གི་མགུ་བ་དེ་བཞིན་སྦྱིན༔ སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་ཟུང་འཇུག་ལྟར༔ སྣང་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཤར༔ དེ་ཕྱིར་སྨྲེང་གིས་དཀྲོལ་བ་བཞིན༔ བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་སྣང་ཆ་ལས༔ ཤར་བའི་འཁོར་དང་མྱང་འདས་ཀྱི༔ སྣང་ཆའི་མགྲོན་ཀུན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿསརྦ་བིགྷྣཱན་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཀྱཻཿ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཤར་ཕྱོགས་ཚེ་བདུད་གདོན་གྱི་གཙོ༔ དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བའི་ལྷ༔ དཀར་པོ་ལྷ་གདོན་བྱེ་བས་བསྐོར༔ ཤིང་ཁམས་གདོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟེ༔ འགྲམ་འཁྲུག་བྱེད་པ་གསུམ་མཐིང་སྨེ༔ བདུན་ཟུར་སྟག་དང་ཡོས་ཀྱི་ལོ༔ སྤར་ཁ་ཟིན་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཚེ་སྲོག་དཔལ་ལ་འཁུ་བ་ཡི༔ སྨྱོ་འབོག་གཏོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ ཁྱེད་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ༔ རང་རང་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་དང༔ ནམ་མཁའ་མདའ་རྒྱང་ཤིང་རིས་དང༔ བལ་ཏི་ཤུག་ཏི་ཤོག་ཤོག་དང༔ དོང་རྩེ་རིན་ཆེན་སྨན་འབྲུའི་མཛོད༔ དར་ཟབ་སྟག་གཟིག་རས་མ་སོགས༔ གང་ལ་ཅི་འདོད་འབྱུང་བའི་རྫས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕུང་པོ་ཁམས༔ སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པའི་གླུད་གཏོར་ནི༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ༔ བསྒྲུབ་བྱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་ཁྲོལ༔ འཁོན་དང་འཁྲུགས་པ་རང་སར་ཞི༔ འགྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་བསྡུམ༔ བླ་ཡི་རྟེན་ཕུར་མ་ཕུད་ཅིག༔ སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་མ་སྒྱེལ་ཅིག༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་མ་འཕྲོག་ཅིག༔ གདོན་གྱིས་ཧབ་ཐོབ་མ་བྱེད་པར༔ བརྔན་དུ་དཀོར་ཆ་མཁོ་དགུ་སྦྱིན༔ སྐྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐུ་གླུད་འབུལ༔ འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི༔ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང༔ ཁྱད་པར་ཤིང་ཁམས་དབང་བྱེད་པའི༔ གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་སྲུངས༔ སྨྱོ་འབོག་བརྒྱལ་ནད་སངས་གྱིས་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་མཛོད༔ ཀྱཻ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ལྷོ་ཕྱོགས་ཚེ་བདུད་གདོན་གྱི་གཙོ༔ གཤིན་རྗེ་བེ་ཅོན་འཆང་བའི་ལྷ༔ སེར་པོ་གཤིན་རྗེ་བྱེ་བས་བསྐོར༔ མེ་ཁམས་གདོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟེ༔ འགྲམ་འཁྲུག་བྱེད་པ་དགུ་དམར་ཏེ༔ བདུན་ཟུར་རྟ་དང་སྦྲུལ་གྱི་ལོ༔ སྤར་ཁ་ལི་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཚེ་སྲོག་དཔལ་ལ་འཁུ་བ་ཡི༔ ཁྲམ་ལ་འདེབས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ ཁྱེད་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ༔ རང་རང་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་དང༔ ནམ་མཁའ་མདའ་རྒྱང་ཤིང་རིས་དང༔ བལ་ཏི་ཤུག་ཏི་ཤོག་ཤོག་དང༔ དོང་རྩེ་རིན་ཆེན་སྨན་འབྲུའི་མཛོད༔ དར་ཟབ་སྟག་གཟིག་རས་མ་སོགས༔ གང་ལ་ཅི་འདོད་འབྱུང་བའི་རྫས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕུང་པོ་ཁམས༔ སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པའི་གླུད་གཏོར་ནི༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ༔ བསྒྲུབ་བྱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་ཁྲོལ༔ འཁོན་དང་འཁྲུགས་པ་རང་སར་ཞི༔ འགྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་བསྡུམ༔ བླ་ཡི་རྟེན་ཕུར་མ་ཕུད་ཅིག༔ སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་མ་སྒྱེལ་ཅིག༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་མ་འཕྲོག་ཅིག༔ གདོན་གྱིས་ཧབ་ཐོབ་མ་བྱེད་པར༔ བརྔན་དུ་དཀོར་ཆ་མཁོ་དགུ་སྦྱིན༔ སྐྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐུ་གླུད་འབུལ༔ འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི༔ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང༔ ཁྱད་པར་མེ་ཁམས་དབང་བྱེད་པའི༔ གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་སྲུངས༔ ཁྲམ་ལ་བཏབ་པ་ད་ཕྱིས་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་མཛོད༔ ཀྱཻ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ནུབ་ཕྱོགས་ཚེ་བདུད་གདོན་གྱི་གཙོ༔ ཆུ་བདག་ལག་ན་སྦྲུལ་ཞགས་འཆང༔ སྔོན་པོ་ཀླུ་གདོན་བྱེ་བས་བསྐོར༔ ལྕགས་ཁམས་གདོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟེ༔ འགྲམ་འཁྲུག་བྱེད་པ་བདུན་དམར་སྨེ༔ བདུན་ཟུར་བྱ་དང་སྤྲེལ་གྱི་ལོ༔ སྤར་ཁ་དྭ་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཚེ་སྲོག་དཔལ་ལ་འཁུ་བ་ཡི༔ ཞ་གྲུམ་གཏོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ ཁྱེད་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ༔ རང་རང་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་དང༔ ནམ་མཁའ་མདའ་རྒྱང་ཤིང་རིས་དང༔ བལ་ཏི་ཤུག་ཏི་ཤོག་ཤོག་དང༔ དོང་རྩེ་རིན་ཆེན་སྨན་འབྲུའི་མཛོད༔ དར་ཟབ་སྟག་གཟིག་རས་མ་སོགས༔ གང་ལ་ཅི་འདོད་འབྱུང་བའི་རྫས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕུང་པོ་ཁམས༔ སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པའི་གླུད་གཏོར་ནི༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ༔ བསྒྲུབ་བྱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་ཁྲོལ༔ འཁོན་དང་འཁྲུགས་པ་རང་སར་ཞི༔ འགྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་བསྡུམ༔ བླ་ཡི་རྟེན་ཕུར་མ་ཕུད་ཅིག༔ སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་མ་སྒྱེལ་ཅིག༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་མ་འཕྲོག་ཅིག༔ གདོན་གྱིས་ཧབ་ཐོབ་མ་བྱེད་པར༔ བརྔན་དུ་དཀོར་ཆ་མཁོ་དགུ་སྦྱིན༔ སྐྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐུ་གླུད་འབུལ༔ འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི༔ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང༔ ཁྱད་པར་ལྕགས་ཁམས་དབང་བྱེད་པའི༔ གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་སྲུངས༔ མཛེ་རིགས་གཏོང་བ་ད་སོལ་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་མཛོད༔ ཀྱཻ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བྱང་ཕྱོགས་ཚེ་བདུད་གདོན་གྱི་གཙོ༔ གནོད་སྦྱིན་ལག་ན་བེ་ཅོན་ཐོགས༔ ལྗང་གུ་དམུ་ཡི་གདོན་གྱིས་བསྐོར༔ ཆུ་ཁམས་གདོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟེ༔ འགྲམ་འཁྲུགས་བྱེད་པ་གཅིག་དཀར་ཏེ༔ བདུན་ཟུར་བྱི་བ་ཕག་གི་ལོ༔ སྤར་ཁ་ཁམ་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཚེ་སྲོག་དཔལ་ལ་འཁུ་བྱེད་པའི༔ འཐིབ་གནོན་གཏོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ ཁྱེད་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ༔ རང་རང་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་དང༔ ནམ་མཁའ་མདའ་རྒྱང་ཤིང་རིས་དང༔ བལ་ཏི་ཤུག་ཏི་ཤོག་ཤོག་དང༔ དོང་རྩེ་རིན་ཆེན་སྨན་འབྲུའི་མཛོད༔ དར་ཟབ་སྟག་གཟིག་རས་མ་སོགས༔ གང་ལ་ཅི་འདོད་འབྱུང་བའི་རྫས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕུང་པོ་ཁམས༔ སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པའི་གླུད་གཏོར་ནི༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ༔ བསྒྲུབ་བྱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་ཁྲོལ༔ འཁོན་དང་འཁྲུགས་པ་རང་སར་ཞི༔ འགྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་བསྡུམ༔ བླ་ཡི་རྟེན་ཕུར་མ་ཕུད་ཅིག༔ སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་མ་སྒྱེལ་ཅིག༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་མ་འཕྲོག་ཅིག༔ གདོན་གྱིས་ཧབ་ཐོབ་མ་བྱེད་པར༔ བརྔན་དུ་དཀོར་ཆ་མཁོ་དགུ་སྦྱིན༔ སྐྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐུ་གླུད་འབུལ༔ འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི༔ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང༔ ཁྱད་པར་ཆུ་ཁམས་དབང་བྱེད་པའི༔ གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་སྲུངས༔ དམུ་གབ་གཏོང་བ་ད་སོལ་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་མཛོད༔ ཀྱཻ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ཤར་ལྷོའི་ཚེ་བདུད་གདོན་གྱི་གཙོ༔ མེ་ལྷ་ལག་ན་བགྲང་ཕྲེང་ཐོགས༔ ནག་པོ་བདུད་གདོན་བྱེ་བས་བསྐོར༔ ས་ཁམས་གདོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟེ༔ འགྲམ་འཁྲུག་བྱེད་པ་བཞི་ལྗང་སྨེ༔ བདུན་ཟུར་གཤེད་བཞི་འབྲུག་གི་ལོ༔ སྤར་ཁ་ཟོན་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཚེ་སྲོག་དཔལ་ལ་འཁུ་བྱེད་པའི༔ ཧུར་ཐུམ་གཏོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ ཁྱེད་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ༔ རང་རང་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་དང༔ ནམ་མཁའ་མདའ་རྒྱང་ཤིང་རིས་དང༔ བལ་ཏི་ཤུག་ཏི་ཤོག་ཤོག་དང༔ དོང་རྩེ་རིན་ཆེན་སྨན་འབྲུའི་མཛོད༔ དར་ཟབ་སྟག་གཟིག་རས་མ་སོགས༔ གང་ལ་ཅི་འདོད་འབྱུང་བའི་རྫས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕུང་པོ་ཁམས༔ སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པའི་གླུད་གཏོར་ནི༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ༔ བསྒྲུབ་བྱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་ཁྲོལ༔ འཁོན་དང་འཁྲུགས་པ་རང་སར་ཞི༔ འགྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་བསྡུམ༔ བླ་ཡི་རྟེན་ཕུར་མ་ཕུད་ཅིག༔ སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་མ་སྒྱེལ་ཅིག༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་མ་འཕྲོག་ཅིག༔ གདོན་གྱིས་ཧབ་ཐོབ་མ་བྱེད་པར༔ བརྔན་དུ་དཀོར་ཆ་མཁོ་དགུ་སྦྱིན༔ སྐྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐུ་གླུད་འབུལ༔ འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི༔ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང༔ ཁྱད་པར་ས་ཁམས་དབང་བྱེད་པའི༔ གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་སྲུངས༔ ཧུར་ཐུམ་རྒྱུག་འགྱེལ་མ་གཏོང་བར༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་མཛོད༔ ཀྱཻཿ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ལྷོ་ནུབ་ཚེ་བདུད་གདོན་གྱི་གཙོ༔ སྲིན་པོ་ལག་ན་རལ་གྲི་ཐོགས༔ དམར་པོ་བཙན་གདོན་བྱེ་བས་བསྐོར༔ ས་ཁམས་གདོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟེ༔ འགྲམ་འཁྲུག་བྱེད་པ་གཉིས་ནག་སྨེ༔ བདུན་ཟུར་གཤེད་བཞི་ལུག་གི་ལོ༔ སྤར་ཁ་ཁོན་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཚེ་སྲོག་དཔལ་ལ་འཁུ་བྱེད་པའི༔ གྲི་གཟེར་གཏོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ ཁྱེད་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ༔ རང་རང་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་དང༔ ནམ་མཁའ་མདའ་རྒྱང་ཤིང་རིས་དང༔ བལ་ཏི་ཤུག་ཏི་ཤོག་ཤོག་དང༔ དོང་རྩེ་རིན་ཆེན་སྨན་འབྲུའི་མཛོད༔ དར་ཟབ་སྟག་གཟིག་རས་མ་སོགས༔ གང་ལ་ཅི་འདོད་འབྱུང་བའི་རྫས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕུང་པོ་ཁམས༔ སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པའི་གླུད་གཏོར་ནི༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ༔ བསྒྲུབ་བྱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་ཁྲོལ༔ འཁོན་དང་འཁྲུགས་པ་རང་སར་ཞི༔ འགྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་བསྡུམ༔ བླ་ཡི་རྟེན་ཕུར་མ་ཕུད་ཅིག༔ སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་མ་སྒྱེལ་ཅིག༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་མ་འཕྲོག་ཅིག༔ གདོན་གྱིས་ཧབ་ཐོབ་མ་བྱེད་པར༔ བརྔན་དུ་དཀོར་ཆ་མཁོ་དགུ་སྦྱིན༔ སྐྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐུ་གླུད་འབུལ༔ འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི༔ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང༔ ཁྱད་པར་ས་ཁམས་དབང་བྱེད་པའི༔ གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་སྲུངས༔ གྲི་གཟེར་གཏོང་བ་ད་སོལ་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་མཛོད༔ ཀྱཻ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ ནུབ་བྱང་ཚེ་བདུད་གདོན་གྱི་གཙོ༔ རླུང་ལྷ་ལག་ན་བ་དན་ཐོགས༔ ཁྲ་བོ་མ་མོའི་གདོན་གྱིས་བསྐོར༔ ས་ཁམས་གདོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟེ༔ འགྲམ་འཁྲུག་བྱེད་པ་དྲུག་དཀར་སྨེ༔ རྒྱལ་པོ་སྐྱེ་འགྲོའི་དཔལ་དཀར་པོ༔ བདུན་ཟུར་གཤེད་བཞི་ཁྱི་ཡི་ལོ༔ བྱིས་པ་མཐིང་གི་ཁ་དོག་ཅན༔ སྤར་ཁ་ཁེན་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཚེ་སྲོག་དཔལ་ལ་འཁུ་བྱེད་པའི༔ དལ་ཡམས་གཏོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ ཁྱེད་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ༔ རང་རང་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་དང༔ ནམ་མཁའ་མདའ་རྒྱང་ཤིང་རིས་དང༔ བལ་ཏི་ཤུག་ཏི་ཤོག་ཤོག་དང༔ དོང་རྩེ་རིན་ཆེན་སྨན་འབྲུའི་མཛོད༔ དར་ཟབ་སྟག་གཟིག་རས་མ་སོགས༔ གང་ལ་ཅི་འདོད་འབྱུང་བའི་རྫས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕུང་པོ་ཁམས༔ སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པའི་གླུད་གཏོར་ནི༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ༔ བསྒྲུབ་བྱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་ཁྲོལ༔ འཁོན་དང་འཁྲུགས་པ་རང་སར་ཞི༔ འགྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་བསྡུམ༔ བླ་ཡི་རྟེན་ཕུར་མ་ཕུད་ཅིག༔ སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་མ་སྒྱེལ་ཅིག༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་མ་འཕྲོག་ཅིག༔ གདོན་གྱིས་ཧབ་ཐོབ་མ་བྱེད་པར༔ བརྔན་དུ་དཀོར་ཆ་མཁོ་དགུ་སྦྱིན༔ སྐྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐུ་གླུད་འབུལ༔ འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི༔ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང༔ ཁྱད་པར་ས་ཁམས་དབང་བྱེད་པའི༔ གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་སྲུངས༔ དལ་ཡམས་གཏོང་བ་ད་སོལ་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་མཛོད༔ ཀྱཻ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བྱང་ཤར་ཚེ་བདུད་གདོན་གྱི་གཙོ༔ དབང་ལྡན་ལག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས༔ ཐལ་མདོག་ཐེའུ་རང་གདོན་གྱིས་བསྐོར༔ ས་ཁམས་གདོན་གྱི་གཙོ་བོ་སྟེ༔ འགྲམ་འཁྲུག་བྱེད་པ་བརྒྱད་དཀར་ཏེ༔ དབང་ཕྱུག་མ་ཧཱ་དེ་ཝ་དཀར༔ བདུན་ཟུར་གཤེད་བཞི་གླང་གི་ལོ༔ བུ་མོ་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཅན༔ སྤར་ཁ་གིན་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ ཚེ་སྲོག་དཔལ་ལ་འཁུ་བྱེད་པའི༔ གོད་ཁ་གཏོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ ཁྱེད་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ༔ རང་རང་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་དང༔ ནམ་མཁའ་མདའ་རྒྱང་ཤིང་རིས་དང༔ བལ་ཏི་ཤུག་ཏི་ཤོག་ཤོག་དང༔ དོང་རྩེ་རིན་ཆེན་སྨན་འབྲུའི་མཛོད༔ དར་ཟབ་སྟག་གཟིག་རས་མ་སོགས༔ གང་ལ་ཅི་འདོད་འབྱུང་བའི་རྫས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕུང་པོ་ཁམས༔ སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པའི་གླུད་གཏོར་ནི༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ༔ བསྒྲུབ་བྱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་ཁྲོལ༔ འཁོན་དང་འཁྲུགས་པ་རང་སར་ཞི༔ འགྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་བསྡུམ༔ བླ་ཡི་རྟེན་ཕུར་མ་ཕུད་ཅིག༔ སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་མ་སྒྱེལ་ཅིག༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་མ་འཕྲོག་ཅིག༔ གདོན་གྱིས་ཧབ་ཐོབ་མ་བྱེད་པར༔ བརྔན་དུ་དཀོར་ཆ་མཁོ་དགུ་སྦྱིན༔ སྐྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐུ་གླུད་འབུལ༔ འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི༔ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང༔ ཁྱད་པར་ས་ཁམས་དབང་བྱེད་པའི༔ གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་སྲུངས༔ གོད་ཁ་གཏོང་བ་ད་སོལ་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་མཛོད༔ ཀྱཻ༔ སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ སྟེང་འོག་ཚེ་བདུད་གདོན་གྱི་གཙོ༔ ཚངས་པ་ལག་ན་འཁོར་ལོ་ཐོགས༔ ལྟོ་འཕྱེ་ལག་ན་ནོར་བུ་འཆང༔ སྟེང་འོག་གདོན་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ གཟའ་ཀླུ་ས་བདག་གཙོ་བོ་སྟེ༔ འགྲམ་འཁྲུག་བྱེད་པ་ལྔ་སེར་སྨེ༔ ས་བདག་རྒྱལ་པོ་གསེར་གྱི་མདོག༔ འདུ་འཁྲུག་གཏོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ ཁྱེད་རྣམས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ༔ རང་རང་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་དང༔ ནམ་མཁའ་མདའ་རྒྱང་ཤིང་རིས་དང༔ བལ་ཏི་ཤུག་ཏི་ཤོག་ཤོག་དང༔ དོང་རྩེ་རིན་ཆེན་སྨན་འབྲུའི་མཛོད༔ དར་ཟབ་སྟག་གཟིག་རས་མ་སོགས༔ གང་ལ་ཅི་འདོད་འབྱུང་བའི་རྫས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕུང་པོ་ཁམས༔ སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པའི་གླུད་གཏོར་ནི༔ འདོད་ཡོན་མི་ཟད་གཏེར་དུ་བསྔོ༔ བསྒྲུབ་བྱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ བཟུང་བ་ཐོངས་ལ་བཅིངས་པ་ཁྲོལ༔ འཁོན་དང་འཁྲུགས་པ་རང་སར་ཞི༔ འགྲས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བས་བསྡུམ༔ བླ་ཡི་རྟེན་ཕུར་མ་ཕུད་ཅིག༔ སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་མ་སྒྱེལ་ཅིག༔ ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་མ་འཕྲོག་ཅིག༔ གདོན་གྱིས་ཧབ་ཐོབ་མ་བྱེད་པར༔ བརྔན་དུ་དཀོར་ཆ་མཁོ་དགུ་སྦྱིན༔ སྐྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྐུ་གླུད་འབུལ༔ འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི༔ འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང༔ ཁྱད་པར་གནམ་ས་དབང་བྱེད་པའི༔ གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་སྲུངས༔ འདུ་འཁྲུག་གཏོང་བ་ད་སོལ་ལ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་མཛོད༔ ཁྱད་པར་བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་བཞི༔ བརྔན་པའི་གཟེར་ཁ་འདེབས་པ་ནི༔ ཀྱཻ༔ ཤར་ནས་བསླུ་བྲིད་ལྷ་བུའི་བདུད༔ དཀར་གསལ་ཁྱེའུ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ༔ མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་ལམས་སེ་ལམ༔ ཁྱོད་ནི་སྐྱེ་འགྲོའི་བདུད་དུ་ཆེ༔ འདོད་ཡོན་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ འགྲོ་བ་བསླུ་ནི་རྐྱེན་པོ་ལ༔ དེ་རིང་བདག་གིས་བརྔན་ཞིག་སྦྱིན༔ ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་གླགས་མ་ལྟ༔ མགུ་བར་གྱིས་ལ་རང་གི་གནས༔ གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་གནས་སུ་སོང༔ མི་འཆི་ཚེ་ཡི་རྫི་འུ་མཛོད༔ ཀྱཻ༔ ལྷོ་ནས་འཇོམས་བྱེད་འཆི་བདག་བདུད༔ མཐིང་ནག་ཁྲོ་གཏུམ་འཇིགས་པའི་གཟུགས༔ མགོ་ཕྲེང་དར་ནག་ཁྲམ་ཤིང་ཐོགས༔ ཁྱོད་ནི་སྐྱེ་འགྲོའི་བདུད་དུ་ཆེ༔ ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོ་ཁྲམ་ལ་འདེབས༔ ཚེ་སྲོག་བླ་ཡི་དཔལ་ཀུན་སྡུད༔ དེ་རིང་བདག་གིས་བརྔན་ཞིག་སྦྱིན༔ ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་གླགས་མ་ལྟ༔ མགུ་བར་གྱིས་ལ་རང་གི་གནས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་མུན་པའི་གླིང་དུ་སོང༔ མི་འཆི་ཚེ་ཡི་བདག་པོ་མཛོད༔ ཀྱཻ༔ ནུབ་ཏུ་འཆིང་བྱེད་ཉོན་མོངས་བདུད༔ དམར་གསལ་སྒེག་ཆགས་རོལ་པའི་གཟུགས༔ རྒྱན་ལྡན་ལག་ན་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས༔ ཁྱོད་ནི་སྐྱེ་འགྲོའི་བདུད་དུ་ཆེ༔ མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཁྱོད་དབང་བསྒྱུར༔ བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་པར༔ དེ་རིང་བདག་གིས་བརྔན་ཞིག་སྦྱིན༔ ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་གླགས་མ་ལྟ༔ མགུ་བར་གྱིས་ལ་རང་གི་གནས༔ ནུབ་ཕྱོགས་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་དེངས༔ མི་འཆི་ཚེ་ཡི་སྲུང་བ་མཛོད༔ ཀྱཻ༔ བྱང་ན་སྒྱུ་མ་ཕུང་པོའི་བདུད༔ སེར་པོ་རྔམ་པའི་གཟི་བརྗིད་ཅན༔ བགྲེས་ཚུལ་ལག་ན་མཁར་བ་ཐོགས༔ ཁྱོད་ནི་སྐྱེ་འགྲོའི་བདུད་དུ་ཆེ༔ འགྲོ་ཀུན་ལས་ཉོན་ཁྱོད་ལ་བརྟེན༔ ཟག་བཅས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གྱི་གཞི༔ དེ་རིང་བདག་གིས་བརྔན་ཞིག་སྦྱིན༔ ཚིམས་པར་གྱིས་ལ་གླགས་མ་ལྟ༔ མགུ་བར་གྱིས་ལ་རང་གི་གནས༔ བྱང་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོར་སོང༔ མི་འཆི་ཚེ་ཡི་བླ་རྟེན་མཛོད༔ ཅེས་དང་སཾ་བྷ་ར་ཡིས་བསྔོ༔ གདོན་ཀུན་མགུ་ཞིང་ཚིམས་པར་བསམ༔ མཐར་ནི་འདྲེ་ལྔའི་ཕྱོགས་སུ་ཁྱེར༔ མགྲོན་རྣམས་གཤེགས་པར་ཞུ་བ་ནི༔ ཀྱེ༔ དེ་རིང་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི༔ དགྱེས་པའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི་བཞེས་ལ༔ དགའ་མགུ་ཡི་རང་ཚིམས་པའི་སེམས༔ བསྐྱེད་ལ་རང་རང་གནས་སུ་གཤེགས༔ མདོས་འདི་ཕྱོགས་སུ་མི་བསྐྱལ་རྒྱུ༔ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་མདོས་ལ་གཟིགས༔ ཡས་ལ་གདུང་ཞིང་ཕུད་ལ་དགྱེས༔ མཁོ་དགུའི་སྦྱིན་པས་ངོ་སོ་བསྟོད༔ རང་རང་གནས་སུ་བདེ་བར་གཤེགས༔ དགའ་ཞིང་མགུ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སོང༔ ཚིམས་ཤིང་ངོམས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་སོང༔ མདོས་གླུད་དགྱེས་པའི་སྟོན་མོ་ཡིན༔ གཏང་རག་ཚུལ་དུ་བསྣམས་ལ་གཤེགས༔ བསྒྲུབ་བྱ་མི་བུ་རིན་ཆེན་འདིའི༔ ཚེ་ཡི་ལྗོན་ཤིང་མ་འགྱེལ་མཛོད༔ སྲོག་གི་ཉི་ཟླ་མ་ཉམས་མཛོད༔ བླ་ཡི་རྡེའུ་མ་ཡར་མཛོད༔ ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་གྱུར་ཅིག༔ ཤ་འཁོན་ཐམས་ཅད་དག་གྱུར་ཅིག༔ བུ་ལོན་ཐམས་ཅད་སོད་གྱུར་ཅིག༔ འཁོན་འགྲས་ཐམས་ཅད་བསྡུམ་གྱུར་ཅིག༔ ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ༔ བདག་དང་གཞན་དུ་དབྱེ་བསལ་མེད༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ༔ དགྲ་དང་གཉེན་དུ་ཕྱོགས་རིས་མེད༔ སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྦྱིན་པ་ལ༔ མཆོག་དང་དམན་པའི་བླང་དོར་བྲལ༔ ཆོས་ཀུན་སེམས་ཀྱི་བཏགས་པ་ཙམ༔ མིང་ཚིག་བརྗོད་པ་མཉམ་པ་ཉིད༔ སྟོང་ཉིད་གཅིག་གི་རང་བཞིན་དུ༔ ཤེས་པས་ཁྱེད་རྣམས་བཀའ་ལ་ཉོན༔ གསུང་དུ་སྡོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔ སྟོང་པའི་རང་མདངས་རྟེན་འབྱུང་དུ༔ ཤར་ནས་བཅོས་ན་ཅི་ཡང་འཆོས༔ ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ནི༔ སྣང་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཤར༔ ཆོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཏེ༔ ཀུན་ཀྱང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྱི་མཆོག༔ བདེ་ལེགས་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པ་ཡི༔ ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད་ཤིས་པ་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད༔ ཐབས་འདི་སྤྱོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ འཆི་བདག་བདུད་ཀྱང་བཟློག་ནུས་ན༔ འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ དེ་ཕྱིར་ཟབ་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ ཚེ་བདུད་བཟློག་པའི་མདོས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའོ༔ བླ་ཉམས་ཚེ་ཡི་རྫིང་བུ་རལ༔ སྲོག་གི་ཉི་ཟླ་ཡལ་སྲིད་པས༔ སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་རྫས་སྦྱོར་གྱིས༔ དེ་ཉིད་འགུགས་པའི་ཆོ་ག་བརྩམ༔ བདག་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་བཞིན་བཤམས༔ རྒྱུན་འབབ་ཆུ་བོའི་རྡེའུ་དཀར༔ བཅུ་དྲུག་དབྱངས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང༔ བླ་གཡུ་མདའ་དར་ཕྱེ་མར་བཤམས༔ མདུན་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ཤར་སྒོར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང༔ བསྒྲུབ་བྱ་སེམས་དཔའ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ༔ ཐལ་སྦྱར་གུས་པས་གནས་པ་དང༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས༔ ལུས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ དྭངས་མ་དཀར་དམར་འོད་ཀྱི་ཀློང༔ དབྱངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་བཀྲག་ཏུ་གསལ༔ གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཙོ་ལ་བལྟ༔ བདག་མདུན་ཐུགས་ནས་འོད་ཀྱི་ཕྲེང༔ སྣ་ལྔ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུར་འཕྲོས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་དང༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་སྲོག་ཚེ༔ འཁྱམས་དང་ཡར་དང་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས༔ བརྐུས་འཕྲོག་ཐམས་ཅད་དབང་མེད་དུ༔ ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡིས་ལྕགས་བཞིན་བསྡུས༔ ཀུན་ཀྱང་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་ཆེ༔ རང་དབང་བརྟན་པ་མེད་པར་བསྡུས༔ སྲུང་བྱའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ༔ གཉིས་མེད་བསྟིམས་པས་གཟི་བྱིན་འབར༔ བླ་ཚེ་སྲོག་དབུགས་ཉམས་པ་ཀུན༔ སོར་ཆུད་མདུན་གྱི་བླ་རྟེན་ལ༔ ཐིམ་པས་རིང་འཚོའི་དཔལ་ཐོབ་བསམ༔ རྩ་བའི་སྔགས་ལ་ཤམ་འདི་གདགས༔ རྫབ་རྫབ་རྫུབ་རྫུབ་བྷ་ཏ་སློང་སློང་ནྲྀ་ཁུག་ཛཿཛཿཧ་རི་ནི་ས་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་དང་བཅས་ཏེ༔ རྟགས་ཐོན་བར་དུ་ཡང་ཡང་བསྐྱར༔ སྐབས་སུ་མདའ་དར་སྣ་ལྔ་གཡབ༔ སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ལྷ་ཚོགས་བསྐུལ༔ ཧྲཱི༔ དཀར་མོ་མགྱོགས་མ་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཡུམ༔ ཞི་བའི་ལས་མཛད་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ་པར་འགེངས༔ ཤར་ཕྱོགས་སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བརྟན་གཡོའི་དཔལ་དང་ཚེ་བསོད་དྭངས་མའི་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་ཚེ་ཡར་བ་ཁུག༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་བརྐུས་ཤིང་ཕྲོགས་པ་ཁུག༔ བྱད་ཕུར་གདོན་གྱིས་གཟིར་དང་ཉམས་པ་ཁུག༔ ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀུན་ནས་ཁུག༔ བསྒྲུབ་བྱའི་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་མཆོག་འགྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཧྲཱི༔ སེར་མོ་མགྱོགས་མ་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཡུམ༔ རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ་པར་འགེངས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བརྟན་གཡོའི་དཔལ་དང་ཚེ་བསོད་དྭངས་མའི་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་ཚེ་ཡར་བ་ཁུག༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་བརྐུས་ཤིང་ཕྲོགས་པ་ཁུག༔ བྱད་ཕུར་གདོན་གྱིས་གཟིར་དང་ཉམས་པ་ཁུག༔ ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀུན་ནས་ཁུག༔ བསྒྲུབ་བྱའི་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ རིན་ཆེན་ཚེ་མཆོག་འགྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཧྲཱི༔ དམར་མོ་མགྱོགས་མ་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ༔ དབང་གི་ལས་མཛད་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ་པར་འགེངས༔ ནུབ་ཕྱོགས་སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བརྟན་གཡོའི་དཔལ་དང་ཚེ་བསོད་དྭངས་མའི་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་ཚེ་ཡར་བ་ཁུག༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་བརྐུས་ཤིང་ཕྲོགས་པ་ཁུག༔ བྱད་ཕུར་གདོན་གྱིས་གཟིར་དང་ཉམས་པ་ཁུག༔ ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀུན་ནས་ཁུག༔ བསྒྲུབ་བྱའི་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ པདྨ་ཚེ་མཆོག་འགྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཧྲཱི༔ ལྗང་མོ་མགྱོགས་མ་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ༔ དྲག་པོའི་ལས་མཛད་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པས་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ་པར་འགེངས༔ བྱང་ཕྱོགས་སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བརྟན་གཡོའི་དཔལ་དང་ཚེ་བསོད་དྭངས་མའི་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་ཚེ་ཡར་བ་ཁུག༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་བརྐུས་ཤིང་འཕྲོགས་པ་ཁུག༔ བྱད་ཕུར་གདོན་གྱིས་གཟིར་དང་ཉམས་པ་ཁུག༔ ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀུན་ནས་ཁུག༔ བསྒྲུབ་བྱའི་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ ལས་རབ་ཚེ་མཆོག་འགྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཧྲཱི༔ སྔོན་མོ་མགྱོགས་མ་བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ཡུམ༔ མཆོག་གི་ལས་མཛད་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ་པར་འགེངས༔ ཕྱོགས་མཚམས་སྣོད་བཅུད་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔ བརྟན་གཡོའི་དཔལ་དང་ཚེ་བསོད་དྭངས་མའི་ཚོགས༔ ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་ཚེ་ཡར་བ་ཁུག༔ སྡེ་བརྒྱད་འབྱུང་པོས་བརྐུས་ཤིང་ཕྲོགས་པ་ཁུག༔ བྱད་ཕུར་གདོན་གྱིས་གཟིར་དང་ཉམས་པ་ཁུག༔ ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་ཀུན་ནས་ཁུག༔ བསྒྲུབ་བྱའི་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབྱེར་མེད་བསྟིམ༔ བདེ་གཤེགས་ཚེ་མཆོག་འགྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག༔ ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཛཿཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ སྐབས་སུ་བདེན་པའི་སྟོབས་བརྗོད་ལ༔ བླ་སྲོག་ཚེ་བཅས་འགུགས་སྔགས་བརྗོད༔ ལན་ཆགས་སྦྱང་ཕྱིར་གླུད་གཏོར་བཤམས༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་བསྔོ་བ་ནི༔ ཀྱཻ༔ འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་ལ༔ བཏགས་པ་ཙམ་ནས་མིང་ཞིག་གྲུབ༔ དོན་ལ་རང་མཚན་མ་དམིགས་ཏེ༔ ཀུན་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཙམ༔ དེ་ཕྱིར་མཁས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ འབྱུང་ལྔ་མཐུན་སྡེབ་གླུད་དུ་བཞེངས༔ སྐྱེ་མཆེད་མཐུན་པའི་རྫས་ཀུན་བསགས༔ རྟེན་འབྱུང་སྣང་ཆ་གཟུགས་སུ་གྲུབ༔ ཕོ་གདོང་ཐབས་ཀྱི་གོ་མཚོན་ཅན༔ སྤྱན་ཁྲོ་སྨ་ར་རྒྱན་དང་ལྡན༔ རྔམ་པའི་བྲོ་གར་ལམས་སེ་ལམ༔ གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་མཆོག་ཏུ་ཤར༔ མོ་གདོང་ཤེས་རབ་བཙུན་མོའི་ཆས༔ ཞི་འཛུམ་ལང་ཚོ་བལྟ་ན་སྡུག༔ དར་ཟབ་གོས་ལ་རིན་ཆེན་རྒྱན༔ སྙན་པའི་གླུ་དང་གླིང་བུ་བསྒྱུར༔ མདའ་ཁྲ་དཔའ་བོའི་མཚོན་གྱི་མཆོག༔ འཕང་ཁྲ་དར་ཟབ་སྐུད་པ་འཁྲིལ༔ རྒྱང་བུ་ཟུང་འཇུག་དཔག་བསམ་ལྗོན༔ ཤིང་རིས་ཡུལ་མཁར་བཀོད་པ་ཅན༔ རྟ་ཕྱུགས་སྲོག་ཆགས་མདངས་ཀྱི་གཟུགས༔ རྒྱལ་མཚན་འཕན་ཁྲ་མཁའ་ལ་འཕུར༔ རིན་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་དཀོར་ཆས་གཏམས༔ ཅི་བཞེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་འདི༔ དངོས་ལས་བརྒྱ་སྟོང་བྱེ་བས་ལྷག༔ བསྒྲུབ་བྱའི་བླ་སྲོག་སྐྱིན་དུ་འབུལ༔ ཞི་ཞིང་བྱམས་པའི་སེམས་བཅས་ཏེ༔ དགའ་མགུ་ཡི་རང་ཚིམས་གྱིས་ལ༔ མ་གནོད་མ་འཁོན་གཞན་དུ་སོང༔ བརྔན་དུ་མདོས་ཀྱིས་མཆོད་བྱས་ཀྱང༔ བཀའ་ལ་འཁུ་བའི་ཡིད་ཅན་རྣམས༔ བདག་ཉིད་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོ་རྟ་སྐད་འཚེར༔ གདོན་བགེགས་འདུལ་བའི་དཔའ་བོ་སྟེ༔ ཅིས་ཀྱང་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔ རྡུལ་དུ་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱར་འགས་ཤིང༔ ལུས་ནི་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག༔ དེ་བས་ད་ལྟ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག༔ ཧཱུྃ་བཞིའི་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར༔ གུ་གུལ་བདུག་ལ་སྲུང་མཚམས་བཅད༔ གླུད་གཏོར་ཆུ་བོའི་གཞུང་དུ་དོར༔ རྟེན་འབྱུང་པྲ་ཡི་བརྟགས་འདོད་ན༔ ཆུ་ལྷའི་རྫིང་ལ་བླ་ལུག་སྐོར༔ ཤྭ་བསྒྲིལ་ལ་སོགས་བྱས་ཀྱང་རུང༔ ལེགས་པའི་མཚན་མ་མཐོང་བ་དང༔ བླ་རྟེན་མ་ཉམས་གཏའ་རུ་བཟུང༔ ཚེ་ཡི་སྨིན་བྱེད་ཡང་ཡང་ཞུ༔ སྲོག་བསླུ་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པ་བྱ༔ ཚོགས་བསགས་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་ན༔ བླ་ཚེ་ཉམས་པ་མཐའ་དག་གསོ༔ ཡར་གུད་རལ་ཞིག་གནས་སུ་ཆུད༔ དྭངས་མ་འཛིན་ཞིང་བཀྲག་མདངས་རྒྱས༔ དངོས་གྲུབ་ངེས་པའི་རྟགས་མཐོང་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ བླ་བསླུ་བའི་ལེའུ་སྟེ་བརྒྱད་པའོ༔ འཛམ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་པ་ལ༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་བར་གཅོད་ཀྱི༔ དེ་ཉིད་བསླུ་བའི་ཆོ་ག་ནི༔ སྔགས་པས་ཡང་དག་བརྩམ་པར་བྱ༔ དུར་ཁྲོད་ལ་སོགས་ཕུང་ས་རུ༔ ལྕགས་མཁར་དྲུག་བཅུ་རྩ་བཞིར་བརྩེགས༔ ཁ་བད་ཀེང་རུས་ཕྲེང་བའི་སྟེང༔ དམར་གཏོར་དུག་ཁྲག་བརྒྱན་པ་ལ༔ འཁོར་ལྔ་བཅུ་གཉིས་བཅུ་ཡིས་བསྐོར༔ ཤ་ཁྲག་ནང་ཁྲོལ་མཚོན་ཆས་བརྒྱན༔ གཡས་སུ་ཆང་བུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད༔ རིལ་བུ་གྲངས་མཉམ་དཀར་གསུམ་བརྒྱན༔ གཡོན་དུ་དམར་གྱི་གཏོར་ཆུང་ནི༔ དྲུག་བཅུ་རྩ་བཞི་ཁྲག་གིས་སྦག༔ དྲག་པོ་རྔམ་པའི་མཆོད་པས་བསྐོར༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་དང་ལྡན་པས༔ མཆོད་དང་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཡཿལས་དྲག་པོའི་ཐོད་པའི་མཁར༔ གྲུ་གསུམ་རྔམ་པའི་རྒྱན་ཆ་ཅན༔ འཇིགས་པའི་མུན་པ་འཁོར་ཡུག་འཁྲིགས༔ དུག་གི་སྤྲིན་ལས་ཐོག་སེར་འབེབས༔ ས་གཞིར་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ༔ མཚོ་འགྲམ་མཚོན་ཆའི་ནགས་ཚལ་ཅན༔ བྱ་གཅན་ཀེང་རུས་རྒྱུ་བ་ཡི༔ དབུས་སུ་མ་ཧེ་འཇིགས་པའི་སྟེང༔ ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་མ་ཧེའི་གདོང༔ གཅེར་བུ་མི་ལྤགས་རློན་པ་གྱོན༔ མགོ་བོར་ཐོད་པའི་ཕྲེང་བ་ཅན༔ ལག་ན་བེ་ཅོན་འཁོར་ལོ་ཐོགས༔ སྟག་ཤམ་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྲས༔ སྦྱོར་ཡུམ་གཏུམ་མོ་དུག་ཧྲུལ་མ༔ བེ་ཅོན་དང་ནི་ཞགས་པ་གདེངས༔ གཡས་སུ་ཚེ་བདག་གཡོན་སྲོག་བདག༔ ལ་སོགས་གཤེད་ཆེན་སྡེ་བཞི་དང༔ ལོ་གཤེད་འཆི་བདག་བཅུ་གཉིས་སོགས༔ མ་གཤིན་བྱེ་བའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་ལ་རྔམས༔ སྲོག་གཅོད་དུས་ཀྱི་ཞགས་པ་གདེང༔ ཁམས་གསུམ་ཟ་བའི་མཐུ་བོ་ཆེ༔ དུས་ཀྱི་དགྲ་ཆེན་ཡ་མ་ར༔ ཕོ་ཉ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་བཅས༔ སྐད་ཅིག་མདུན་དུ་གསལ་བར་བསྒོམས༔ ཧཱུྃ༔ མགོན་པོ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་པའི་དབྱངས༔ དྲག་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ཚེ་ཡི་བདག༔ ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ཧེ་རུ་ཀའི༔ བཀའ་ཉན་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ཆེ༔ གདུང་བའི་ང་རོས་དེང་འབོད་ཀྱིས༔ སྐད་ཅིག་མྱུར་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་གཤེགས༔ འཁོར་དང་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་འབུམ༔ ལན་ཆགས་ཤ་མཁོན་བདག་པོ་ཀུན༔ ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གནས་འདི་རུ༔ གཤེགས་ཤིག་དུས་ཀྱི་དགྲ་ཆེན་པོ༔ ཞིང་གི་པགས་པས་གཡབ་དོར་ཞིང༔ ཚིལ་ཆེན་དུད་པ་སྤྲིན་ལྟར་འཁྲིགས༔ རྐང་གླིང་ཐོད་པའི་རྔས་བསྐུལ་ན༔ གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ ཨོཾ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏོ་ད་ཀ་ཋ་ཋ་ཋ༔ ཧཱུྃ༔ ཡ་མ་རཱ་ཛ་འཁོར་བཅས་ལ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡིས་མཆོད༔ ནང་མཆོད་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ༔ གསང་བ་སྨན་རཀ་གཏོར་མའི་ཚོགས༔ སྦྱོར་སྒྲོལ་མཉམ་པའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་མ་ཧཱ་རུ་དྲ་མཱ་ར་ཡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་ཧོ༔ ཏ་ན་ག་ཎ་ཧོ༔ ཧཱུྃ༔ འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་བཀའ་ཉན་པ༔ གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པོ་མཐུ་བོ་ཆེ༔ ཁམས་གསུམ་ཚེ་འཆི་སྲོག་གི་བདག༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཁྲག་འཐུང་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཁྱོད༔ མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་དེང་བསྐུལ་ན༔ བགེགས་ལ་བཀའ་ནན་མ་ཆུང་བར༔ དུས་ཀྱི་ཞགས་པ་གྲོལ་བར་མཛོད༔ སཾ་བྷ་ར་ཡི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ༔ བརྗོད་ལ་མཆོད་དང་སླར་ཡང་ནི༔ བདེན་པའི་སྟོབས་བརྗོད་དགྲ་བགེགས་བཀུག༔ བསྒྲལ་ཏེ་ཤ་ཁྲག་ཟས་སྐལ་བསྔོ༔ ཧཱུྃ༔ ཡ་མ་རཱ་ཛ་འཁོར་དང་བཅས༔ ཉམས་པའི་ཤ་ཁྲག་འདི་བཞེས་ལ༔ བསྒྲུབ་བྱ་བདག་ཅག་མ་ལུས་པ༔ དུས་ཀྱི་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཡ་མ་རཱ་ཛ་སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་མཾ་ས་རཀྟ་ཀེཾ་ནི་རི་ཏི་ཁཱ་ཧི༔ དྲུག་བཅུ་རྩ་བཞིའི་བར་དུ་བསྔོ༔ མཐར་ནི་གཏོར་མ་རཀྟས་བྲན༔ ཧཱུྃ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ༔ རིམ་པ་བདུན་གྱི་ས་ཡི་འོག༔ ལྕགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་འཇིགས་རུང་བ༔ ཡི་དྭགས་བྱེ་བས་བསྐོར་བ་ནས༔ མུན་པ་འཁྲིགས་པའི་དུར་ཁྲོད་ན༔ འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པའི་བཀའ་ཉན་པ༔ ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ༔ ལན་ཆགས་བདག་པོ་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས༔ བཀའ་སྡོད་ཚུལ་དུ་གནས་ཀུན་ལ༔ ཕས་རྒོལ་བྱད་མ་བསྒྲལ་བ་ཡི༔ གཏི་མུག་ཤ་ཡི་རི་བོ་བརྩེགས༔ འདོད་ཆགས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོ་བསྐྱིལ༔ ཞེ་སྡང་རུས་པའི་ཕུང་པོ་བརྡལ༔ ཐོད་ཆེན་བྷཉྫའི་སྣོད་ནང་དུ༔ དུག་གིས་སྦག་ཏེ་འབུལ་ལགས་ན༔ བཞེས་ཤིག་ལྷག་མ་མེད་པར་རོལ༔ དགྱེས་པའི་གད་མོ་དང་བཅས་ཏེ༔ བསྒྲུབ་བྱ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས༔ ཚེ་ལ་བར་དུ་མ་གཅོད་ཅིག༔ སྲོག་ལ་རློམ་སེམས་མ་བསྐྱེད་ཅིག༔ བླ་ལ་ཧབ་ཐོབ་མ་མཛད་ཅིག༔ གཤིན་རྗེའི་ཁྲམ་ལ་བཏབ་ན་ཕྱིས༔ དུས་ཀྱི་ཞགས་པས་བཅིངས་ན་ཁྲོལ༔ འཕེན་པའི་ཤྭ་རྡེལ་ནག་ན་བཅོས༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་བདུད་ལས་སྐྱོབས༔ ཚེ་དང་དཔལ་གྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་ལ༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ སརྦ་བྷཱུ་ཏ་གཙྪ༔ ལྷོ་ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་ཟད་པའི་སར༔ བསྐྱལ་ནས་ཚེ་འགུགས་གཟུངས་སྔགས་བརྗོད༔ ཤིས་པའི་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་འཐོར༔ གལ་ཆེན་ལན་གསུམ་བསྐྱར་བྱས་ན༔ དུས་ལ་བབ་ཀྱང་ལོ་གསུམ་བསྲིང༔ ཟླ་གསང་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་སྟེ༔ ཟབ་མོའི་ངེས་པ་རྨད་བྱུང་ངོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས་འཆི་བ་བསླུ་བའི་ལེའུ་སྟེ་དགུ་པའོ༔ ཟབ་མོའི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ༔ བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་འདུལ་ཕྱིར༔ དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ བགེགས་ཚོགས་འདུལ་བའི་ཏིང་འཛིན་ནི༔ ན་མོ༔ བདག་དང་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན༔ རྩ་གསུམ་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཞན་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ པདྨ་ཁྲོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ༔ ཧྲཱི༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ཀ་ནས་དག༔ ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེ་སྒྱུ་མའི་གདངས༔ ཟུང་འཇུག་ས་བོན་ཡི་གེ་ཧྲཱི༔ འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་གཟུང་འཛིན་སྦྱངས༔ སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རང་སྣང་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ཆེ༔ པདྨ་རཱ་ག་ལས་གྲུབ་པའི༔ གཞལ་ཡས་ཟླ་གམ་སྒོ་གཅིག་པ༔ རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱི་བཀོད་པ་རྫོགས༔ དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བཞི་པའི༔ ལྟེ་བར་བདུད་བཞི་པད་ཉིའི་སྟེང༔ ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས༔ པདྨ་དབང་ཆེན་རྟ་སྐད་འཚེར༔ དམར་ནག་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར༔ ཕྱག་གཡས་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་གདེངས༔ སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་སྡུད༔ གཡོན་པས་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་ནི༔ རྒྱ་གྲམ་ཕྱག་རྒྱས་མཚན་པ་འཛིན༔ དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས༔ གཟི་བྱིན་འབར་བའི་འོད་ཕྲེང་ཅན༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་རོལ་པའི་སྟབས༔ རང་འོད་པདྨ་གཟི་ལྡན་སྦྱོར༔ པད་ཕྲེང་དུང་ཁྲག་བསྣམས་པས་འཁྱུད༔ ཕྱོགས་བཞིར་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ༔ བདེ་གཤེགས་ལས་ཀྱི་ཧྱ་གྲཱྀ༔ དཀར་སེར་མཐིང་ལྗང་གཙོ་དང་མཚུངས༔ རིགས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ སྒོ་སྲུང་པདྨ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ༔ ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་གདེངས་སྒེག་བཞད་ཁྲོ༔ གར་གྱི་སྟང་སྟབས་སྒྱུར་བཞིན་དུ༔ རུས་པ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བས་བརྒྱན༔ དབང་གི་ཞིང་ཁམས་སྐྱོང་བ་ཡི༔ དབང་མཛད་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཀུན༔ ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཁྲིགས་པ་ཡིས༔ བར་ཆད་བདུད་བགེགས་ཐམས་ཅད་འདུལ༔ གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡིག་འབྲུ་གསུམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ སྤྱི་བོའི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔ་ཡི༔ ས་བོན་ལས་གྱུར་རིགས་ལྔ་ཡི༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕུང་ཁམས་རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར༔ བདེ་གཤེགས་ལྔ་ཡི་ངོ་བོར་རྫོགས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་ཞིང༔ འོད་གསལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སརྦ་མཎྜ་ལ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་ལྷནཿ ན་མོ་ན་མ་མི༔ ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ འཆར་བའི་རྨད་བྱུང་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པས༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་ཆེན་པོར་མཆོད༔ ཧྲཱིཿཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ ཧྲཱི༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་དཀྱིལ་འཁོར་བདག༔ དབང་ཆེན་འབར་བ་གར་དགུའི་གཟུགས༔ བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿདམར་གསལ༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་བྱས༔ དབང་ཆེན་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི༔ ཕོ་ཉ་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་སྤྲོས༔ ཚེ་བདུད་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ གཟུང་འཛིན་འབྱུང་པོ་སྲུང་མཚམས་བཅད༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར༔ སྣང་སྲིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས༔ མཉམ་ཉིད་དགོངས་པའི་རྩལ་རྫོགས་གྱུར༔ ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊཿ འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླས་བར་ཆད་བགེགས༔ མཐའ་དག་ཞི་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ ཚེ་ཡི་འགལ་རྐྱེན་སྲུང་བྱེད་པའི༔ གུད་སྦས་གུ་ཧྱ་ཨ་ཐཾ་རྒྱ༔ སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོས་རྗེས་འཛིན་ན༔ དཀྱིལ་འཁོར་བཤམས་ནས་ལེགས་པར་སྒྲུབ༔ ཁྲུས་བྱས་བགེགས་བསྲུང་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད༔ མཎྜལ་ཕུལ་ལ་གསོལ་བ་གདབ༔ པདྨ་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་མཆོག༔ དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་དགོངས༔ རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རུ༔ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ སྐྱབས་སེམས་སྡོམ་བཟུང་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ ཐོག་མར་བུམ་པའི་ཆུ་སྦྱིན་ཏེ༔ ཧྲཱི༔ རང་བྱུང་བུམ་པ་གཞལ་མེད་ཁང༔ ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཚོགས་བདུད་རྩིར་འཁྱིལ༔ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བས༔ སྨིན་གྲོལ་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གཟུངས་སྔགས་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་ལ༔ ཨ༔ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེ༔ གདོད་ནས་རང་གི་སེམས་སུ་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་དགོངས་པས་ངོ་སྤྲད་ན༔ ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག་རིགས་ཀྱི་བུ༔ དམ་ཚིག་ཁས་བླང་མཎྜལ་ཕུལ༔ བསྔོ་སྨོན་ཟབ་མོའི་རྒྱས་གདབ་བྱ༔ དེ་ཉིད་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ སྨིན་བྱེད་ཙམ་གྱིས་བར་ཆད་སྲུང༔ དེ་ཕྱིར་སྙིང་ལས་གཅེས་པར་ཟུངས༔ དམ་མེད་ལོག་པར་སྤྱོད་ལ་རྒྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ བར་ཆད་སེལ་བའི་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པའོ༔ དག་པ་ཡེ་ཤེས་རྩ་ཐིག་རླུང༔ ལས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསྒྲིབས་པས༔ ཟག་བཅས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་གཟུགས༔ སྐྱེ་དང་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྣང༔ དེ་ཉིད་བཟློག་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཐབས་ལས་ཐབས་བྱུང་མན་ངག་གིས༔ རྩོལ་བཅས་ཏིང་འཛིན་ལམ་དུ་བྱ༔ ཨ༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དབྱིངས༔ ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་ལས་དབུགས་དབྱུང་ཕྱིར༔ འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི༔ ཨ༔ སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དལ༔ ཅིར་སྣང་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ སེམས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏེར༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འབྱོར་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཨ༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ ལོངས་སྐུ་རང་སྣང་མཁའ་ཁྱབ་སྙིང་རྗེའི་སྤྲིན༔ ཟུང་འཇུག་དྭངས་མའི་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ སྲིད་ཞི་བརྟན་གཡོའི་དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ཤར༔ བདེ་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་སྣང་ཞེན་སྦྱངས༔ སྣང་སྲིད་བདེ་ཆེན་དག་པའི་རོལ་མོ་ལས༔ རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ༔ ཚད་མེད་སྒོ་བཞི་རྣམ་ཐར་རྟ་བབ་རྫོགས༔ དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་འདབ་བཞི་པདྨའི་ལྟེར༔ ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྟེང༔ ཧྲཱིཿཡིག་ཟླ་བ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས༔ ཡོངས་གྱུར་དབྱིངས་ཕྱུག་དཔལ་མོ་མནྡ་ར༔ དམར་གསལ་འཆར་ཁའི་ཉི་གཞོན་ལང་ཚོ་རྒྱས༔ སྐེད་སྐབས་ཕྲ་ལྡེམ་ནུ་འབུར་མཐོ་ལ་མཁྲེགས༔ ཆུ་སྐྱེས་རབ་རྒྱས་ཞལ་རས་མཛེས་འཛུམ་སྒེག༔ སྤྱན་གསུམ་འོད་གསལ་སྣང་བཞིའི་སྒྲོན་མེ་འཆར༔ ལྗགས་འདྲིལ་ཚེམས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཅུང་ཟད་གསལ༔ གནག་སྣུམ་དབུ་སྐྲའི་ལན་ཚར་འཕྱང་བའི་རྩེར༔ ནོར་བུའི་ཐོར་ཚུགས་རུས་པའི་འཁོར་ལོས་མཛེས༔ ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པའི༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་བདེ་བའི་གར་སྟབས་བསྒྱུར༔ ཕྱག་གཡས་མདའ་དར་སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་འགུགས༔ གཡོན་པས་བུམ་བཟང་བདུད་རྩིས་ལྷན་སྐྱེས་སྟེར༔ དར་དཔྱངས་པུཎྜ་རི་ཀའི་དོ་ཤལ་ཅན༔ ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་ན་འགྱིང༔ ཤར་དུ་མཱ་ཀི་ཀ་ལ་སིདྡྷི་དཀར༔ ལྷོ་རུ་སྤྱན་མ་ཤཱཀྱ་དེ་ཝི་སེར༔ ནུབ་ཏུ་བདེ་གཤེགས་བཀྲ་ཤིས་ཁྱེའུ་འདྲེན་མཐིང༔ བྱང་དུ་སྒྲོལ་མ་མཚོ་རྒྱལ་ལྗང་གསལ་མཛེས༔ ཀུན་ཀྱང་གཙོ་མཚུངས་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔ བདེ་བའི་ཉམས་ལྡན་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ལུས༔ མདའ་དར་བུམ་འཛིན་འབུམ་ཕྲག་ཌཱ་ཀིས་བསྐོར༔ གཙོ་མོའི་རིགས་བདག་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དམར་གསལ་ཁྲོ་འཛུམ་ཡིད་ཙམ་ཆགས་པའི་ཉམས༔ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་འཆང་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཆས༔ ཕྱག་གཉིས་མདའ་དར་ཚེ་བུམ་བཅུད་ལྡན་བསྣམས༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཟི་བྱིན་འབར༔ པདྨ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་རོལ་པའི་འཁོར༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་མཚོ་ལ་སྐར་བཞིན་བཀྲ༔ སྒོ་བཞིར་དབང་ཆེན་སྡེ་བཞི་ལས་ཀྱི་མདོག༔ བེ་ཅོན་པདྨ་འཛིན་པ་ཁྲོ་བོའི་ཆས༔ ཕུང་ཁམས་དག་པ་བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔའི་དབང༔ ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་རྫོགས༔ གཉུག་མའི་སྒོ་གསུམ་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཏྲྃ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཧྲཱི༔ རྣམ་པར་མི་རྟོགས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་དབྱིངས༔ མི་འགྱུར་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་ཆོས་སྐུའི་ཡུམ༔ བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མར་རོལ་པ་ཌཱ་ཀིའི་ཚུལ༔ འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ཚོམ་བུ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བུ་ལ་དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བསྐུར༔ གཉིས་སྣང་བདུད་བགེགས་སྐྱེ་མེད་ཀློང་དུ་སྒྲོལ༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རབ་འབྱམས་འབྱུང་བའི་གནས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་འོད་སྐུར་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནི་མཎྜལ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཧྲཱི༔ སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གདོད་ནས་ཝཱ་ར་ཧི༔ རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་སུ་འདུ་འབྲལ་མེད༔ རོ་གཅིག་མཉམ་པའི་དེ་ཉིད་རྟོགས་པ་ཡི༔ གཉིས་མེད་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཧྲཱི༔ འོད་གསལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ༔ བཟང་ངན་འཛིན་པའི་ཀུན་རྟོག་གདོད་ནས་དག༔ ཟག་མེད་འབྲས་བུ་གཞི་ལ་རྫོགས་པ་ཡི༔ ངོ་མཚར་ལྟ་བ་འཇལ་བའི་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོ༔ ཧྲཱི༔ སྣང་བ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་མཁའ་ཀློང་དུ༔ སྲིད་པ་རང་གྲོལ་བདེ་ཆེན་མཆོད་པར་ཤར༔ ཟུང་འཇུག་ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་པའི༔ བློ་འདས་མཆོད་པ་དམ་པས་དགྱེས་གྱུར་ཅིག༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ ཧྲཱི༔ ཀུན་འབྱུང་འབར་བའི་ཙཎྜ་ལིས་བསྲོས་པའི༔ དྭངས་མ་བདེ་ཆེན་ཞུ་བའི་དཔྱིད་ཀྱི་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་རྡུལ་བྲལ་ནམ་མཁའི་ལང་ཚོ་ཅན༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བཙུན་མོར་བསྟོད་པར་བགྱི༔ རིགས་ཀྱི་ཡུམ་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས༔ ཚེ་ཡི་ཡུམ་མཆོག་དམར་གསལ་བདེ་བ་རྒྱས༔ ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་རྫོགས་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔ རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླ་ལ་རོལ་པའི༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་དམར་པོའི་གེ་སར་ཧྲཱིཿ རང་རིགས་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་གསལ་སྣང་གིས༔ མ་དག་ཕུང་ཁམས་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆག་སྦྱངས༔ འཆི་མེད་མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ རྟགས་བརྟན་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ༔ ཨོཾ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནི་པདྨ་མནྡ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ རིགས་བཞིའི་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་སྲོག་འོད་ཟེར་གྱིས༔ ཕྱི་འབྱུང་བཅུད་བསྡུས་དྭངས་མ་ལུས་ལ་ཐིམ༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་མི་ཕྱེད་སྐུ་གསུམ་གྱི༔ རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་སྲོག་ཐོབ་གྱུར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱཿ ཨོཾ་རཏྣ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཨོཾ་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ གཙོ་མོ་རྣམ་ལྔའི་འོད་ཀྱིས་སྒོ་བ་བསྐུལ༔ ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ལས་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་བསྡུས༔ བདག་ལ་ཐིམ་པས་མཉམ་ཉིད་རང་བྱུང་བའི༔ རྩོལ་མེད་མཁའ་ཁྱབ་དགོངས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་རཏྣ་པདྨ་ཀརྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ༔ ཤཱནྟིཾ་པུཥྚིཾ་ཝཱ་ཤཾ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ བསྙེན་པ་འབྲུ་འབུམ་སྒྲུབ་པ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག༔ ལས་སྦྱོར་ཁྲི་ཡིས་ངེས་པའི་རྟགས་མཐོང་ཞིང༔ རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་གྱི༔ རྟགས་ཀྱི་རིམ་པ་ལྷན་སྐྱེས་འཆར་བར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ ཐུན་མཚམས་བཟའ་བཏུང་ཚོགས་མཆོད་བྱ་བ་ནི༔ ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ནས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ གཙང་དམེའི་འཛིན་རྟོག་དག་པའི་བདུད་རྩི་ཆེ༔ རང་བྱུང་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བཅུད་ཀྱི་ལེན༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་རྫས་སུ་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧོ༔ རང་ལུས་གདན་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་དལ༔ རྩ་ཁམས་རླུང་ཀུན་འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་མཆོག༔ ཐབས་ཤེས་དམ་རྫས་ཀུན་ཀྱང་མཆོད་པའི་རྫས༔ ལག་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་དགང་བླུགས་ཀྱིས་ཕུལ་བས༔ ཞལ་གྱི་ཐབ་ཁུང་ལས་བརྒྱུད་སྙིགས་མ་བསྲེགས༔ དྭངས་མ་འབར་བའི་གོས་དཀར་བྱིན་ཟ་ལས༔ བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད་པ་འབུལ༔ ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེའི་ཚོགས༔ རིགས་ལྔའི་དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་དགའ་སྟོན་འབུལ༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དབྱིངས་ཕྱུག་ཌཱ་ཀི་ལྔར༔ གཟུང་འཛིན་ཉམས་པ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་འབུལ༔ དམ་ཚིག་ཉམ་ཆག་ཉེས་པའི་དྲི་མ་བཤགས༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་དགྱེས་པ་རྨད་བྱུང་བའི༔ བདེ་ཆེན་སྣང་བས་དངོས་གྲུབ་བླ་ན་མེད༔ ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཔལ་སྩོལ་གྱུར༔ མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཚིམ་པ་དྲུག་གིས་རོལ་པ་ལས༔ ལུས་ཀྱི་བཅུད་རྒྱས་དྭངས་མ་འཕེལ༔ སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་ཏིང་འཛིན་སྒོ༔ ཡིད་བཞིན་འཆར་བར་གདོན་མི་ཟ༔ ཧྲཱིཾ་ཕེཾཿ ཟག་བཅས་ལྷག་མའི་ཕམ་ཕབ་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ གནས་ཡུལ་ཞིང་སྐྱོང་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ བདེན་དོན་དག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་ལྡོག་གིས༔ སྲིད་པ་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་འདུས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ༔ གསང་མཆོག་དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་འདི་ཕུལ་བས༔ འཆི་མེད་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ནས༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་ཕྱམ་གཅིག་གྲོལ་བར་ཤོག༔ དེ་ལྟར་ལུས་ཀྱི་སྟོང་ར་གསལ༔ ང་རྒྱལ་བརྟན་ཅིང་དག་པ་དྲན༔ ཤེས་པ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས༔ རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་སྒྲུབ་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའོ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ༔ དད་བརྩོན་བརྟུལ་ཞུགས་མཐུ་ལྡན་པའི༔ སྣོད་ལྡན་དབང་གི་རིམ་པ་ཡིས༔ ཟབ་མོའི་ལམ་གྱི་སྣོད་རུང་ཕྱིར༔ བློ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ལ༔ ངེས་པའི་ཆོ་ག་འདིས་སྨིན་བྱ༔ བླ་མ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པ་ཅན༔ རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་ཡང་དག་ལམ་ཟབ་མོར༔ འཇུག་པའི་ཆོ་ག་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ་གསོལ་གདབ་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང༔ སྡོམ་གཟུང་ཆོ་ག་ནན་དུ་བྱ༔ གཞི་ལུས་ལྷར་བསྐྱེད་ཕུང་ཁམས་ཀུན༔ གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ༔ བྱིན་ཆེན་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཐོག་མར་བདེ་སྐྱོང་བུམ་དབང་བསྐུར༔ ཧྲཱི༔ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཀ་པཱ་ལ༔ བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སྦྱིན༔ གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་རོལ༔ ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ རོལ་པས་རྩ་ཁམས་འོད་དུ་དེངས༔ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་གསལ་སྣང་ལྟོས༔ བུམ་ཅན་རླུང་གི་རིམ་པ་བཅས༔ འབར་འཛག་གདམས་པ་ཕོག་ལ་སྒོམ༔ སིནྡྷུ་ཝཱ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཏད༔ ཐིག་ལེ་གནས་གསུམ་བྱུག་དང་བཅས༔ ཧྲཱི༔ རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་མེ་ལོང་དུ༔ བདེ་ཆེན་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ་བཀོད༔ གཉིས་མེད་སྦྱོར་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ལྷན་སྐྱེས་དགའ་བཞི་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཀརྨ་མུ་དྲ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧོ༔ འབར་བའི་ཙཎྜ་ལི་ཡི་རྟགས༔ སིནྡྷུ་ཝཱ་རའི་ཚོམ་བུའི་མེ༔ འབར་ཞིང་གནས་བཞིར་གང་བ་ལས༔ མ་དག་ཕུང་ཁམས་ཆོས་ཀུན་སྦྱངས༔ ཞུ་བདེའི་དྭངས་མ་ལས་སྨིན་པའི༔ ཕོ་ཉའི་གཟུགས་ཅན་ལྷག་པར་སྒོམས༔ རྟག་ཏུ་བདེ་སྟོང་བོགས་འབྱིན་བྱ༔ དྭངས་པའི་མན་ཤེལ་བསྟན་ནས་ཀྱང༔ ཧྲཱི༔ འོད་གསལ་དྭངས་མའི་ཡེ་ཤེས་ནི༔ གང་དུ་མི་གནས་ས་ལེར་གསལ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་ན༔ འོད་གསལ་དེ་ཉིད་འདི་ཀའོ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཨ༔ སྟོང་ཆའི་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་གཤིས༔ རང་ངོ་སྐྱོངས་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ སེམས་ཀྱི་དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་ཚེ༔ རྫོགས་རིམ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་གོ༔ ས་མ་ཡ་ཡི་གཡར་དམ་དང༔ ཡོན་ཕུལ་དགེ་བ་ཡང་དག་བསྔོ༔ ངེས་པའི་སྣོད་དང་ལྡན་པ་ལས༔ ཁྱབ་པར་མི་སྦྱིན་གུ་ཧྱ་རྒྱ༔ དེ་ནས་སྙིང་པོའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ རྣལ་འབྱོར་ལམ་དུ་བྱ་བ་ནི༔ འཁྲུལ་པའི་སྐྱེ་དང་འཆི་བ་ནི༔ བདེན་འཛིན་ཁོ་ནའི་ཉེར་ལེན་ལས༔ བྱུང་བའི་ལུས་ངག་སེམས་ལ་བརྟགས༔ དཔྱད་ན་གཅིག་ཀྱང་མ་གྲུབ་པ༔ རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གནས༔ སྐྱེ་འགགས་གནས་པ་ལྟར་སྣང་ཡང༔ ལུས་ནི་ལྟོས་བཅས་བེམ་པོའི་ཆོས༔ དཔྱད་ན་འབྱུང་བཞི་སིལ་བུ་པ༔ དེ་ཡང་ཆ་མེད་རྡུལ་གྱི་ཚུལ༔ རྡུལ་ཞེས་བྱ་བའང་བརྟགས་པ་ཙམ༔ ངག་ནི་ལུས་སེམས་ཚོགས་པ་ལས༔ གློ་བུར་སྣང་ཞིང་བརྟགས་པ་སྟེ༔ སེམས་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་བ་མེད༔ རྟོག་པའི་ཕྲེང་བ་འབའ་ཞིག་པ༔ དོན་ལ་གང་དུའང་མི་གནས་པའི༔ སྟོང་ཉིད་གཅིག་ལས་དུ་མ་མེད༔ ཡེ་ནས་སྟོང་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ༔ སུ་ཞིག་སྐྱེ་འགགས་གནས་པ་སྣང༔ ངོ་བོ་དེ་ལས་མི་འདའ་བཞིན༔ རྣམ་པ་རྟེན་འབྱུང་འགགས་མེད་ཀྱི༔ སྣང་ཆ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལས༔ སྒྱུ་མའི་ལུས་ངག་སེམས་སུ་སྣང༔ བརྟགས་པའི་རྟེན་ལས་རང་ཤར་བའི༔ ྃ སྣང་དུས་ཉིད་ནས་སྟོང་པ་ཉིད༔ དེ་ཕྱིར་སྟོང་གཟུགས་བར་སྣང་འཇའ༔ སྐྱེ་མཆེད་རྫོགས་པའི་ཚུལ་བསྒོམས་ཏེ༔ ལུས་དབུས་དབུ་མ་མཚན་ཉིད་ནི༔ ཁྱད་པར་བཞི་ལྡན་དཀར་དམར་སྔོ༔ ཤེལ་གྱི་ཀ་བ་ལྟར་གསལ་བའི༔ གཡས་གཡོན་རོ་རྐྱང་དཀར་ལ་དམར༔ མར་སྣེ་ལྟེ་འོག་ཟུང་དུ་ཆུད༔ ཡར་སྣ་ལྟག་པ་ནས་གུག་སྟེ༔ སྣ་བུག་འབྲེལ་བ་སྟོང་སང་ངེ༔ འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཕྲ་ལ་དྭངས༔ འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་ཅན་གསལ་བ༔ སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་གཞིག་ཏུ་མེད༔ ཕྱི་ནང་ཟང་ཐལ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཆོས་ལས་འདས༔ ཟག་པ་ཟད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ ལྷག་པའི་ལྷ་རུ་གསལ་བ་ཡི༔ སྙིང་གར་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ནི༔ ཕྲ་ལ་གསལ་བ་ཉ་མིག་ཙམ༔ སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཧྲཱིཿཡིས་མཚན༔ ཀུན་ཀྱང་བཀྲག་གསལ་གཟི་བྱིན་འབར༔ ལེགས་པར་བསམ་ལ་རླུང་རོ་བསལ༔ ཧ་སྒྲ་འདོན་བཞིན་བརྡབ་ཆུང་བྱ༔ བར་སྣང་མིག་གཏད་ངལ་ཡང་བསོ༔ དེ་ནས་ནང་དུ་རྔུབས་པ་ལས༔ སྣོད་བཅུད་དྭངས་མ་མ་ལུས་པ༔ ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡིས་ལྕགས་བཞིན་བསྡུས༔ སྣ་བུག་ནས་ཞུགས་རོ་རྐྱང་བརྒྱུད༔ དབུ་མའི་མར་སྣ་ནས་ཕྱུར་ཏེ༔ སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿལ་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ༔ རླུང་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་པའི༔ འདྲེས་པར་བསམ་ལ་རང་ངོ་བསྐྱངས༔ བུམ་ཅན་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་པ༔ གནད་དུ་བསྣུན་ལ་རླུང་རིག་བསྲེས༔ རྔུབ་ཆུང་འཐེན་གནོན་ཅི་རིགས་བྱ༔ དྭངས་མའི་ཟེར་གྱིས་སྙིང་གའི་ཧྲཱིཿ ཤིན་ཏུ་བཀྲག་འཚེར་འབར་བ་ལས༔ འོད་ཀྱིས་རྟེན་བཅས་རྩ་རླུང་ཐིག༔ མུན་ཁང་སྒྲོན་མེ་བཏེགས་པ་བཞིན༔ སངས་ཀྱིས་བསལ་སྟེ་དྭངས་མའི་ཆ༔ ལུས་དང་རྩ་ཐིག་མ་ལུས་པ༔ ཤེལ་གྱི་གོང་བུ་ལྟར་གསལ་བའི༔ སྐྱེ་མཆེད་གསལ་ལ་རྡོས་བཅས་སུ༔ མ་གྲུབ་ཆུ་ཟླ་བཞིན་དུ་བསམ༔ དེ་ལྟར་དམིགས་པའི་འཕྲོ་འདུ་ཡིས༔ བུམ་ཅན་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་དང༔ ཉེར་ལྔ་གང་འོས་གནད་དུ་བསྣུན༔ ཐུན་མཐར་ལུས་སྦྱང་འཁྲུལ་འཁོར་བྱ༔ ཡན་ལག་དྲག་ཏུ་བརྐྱང་བསྐུམ་བརྡབ༔ ཧ་སྒྲ་འབྱིན་ལ་སྤྲུག་ཅིང་བསྒྱུར༔ ཁྱད་པར་ན་ཚའི་ཟུག་རྔུ་དང༔ ལྡན་ན་དེ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས༔ སྟོང་པར་ཤེས་པས་གང་ན་བའི༔ རང་བཞིན་འཇའ་ཚོན་མི་གསལ་བ༔ དེ་ཡི་ཐད་ནས་བུན་བུན་དུ༔ སངས་པར་བསམ་ལ་ཐལ་མོས་བྲབ༔ དེས་ནི་ཟུག་གཟེར་མཐའ་དག་འཇོམས༔ རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པའི་གེགས་སེལ་ཏེ༔ ཐུན་མཚམས་ཆོས་རྣམས་མ་ལུས་དང༔ ཁྱད་པར་ལུས་ངག་སེམས་ཀྱི་ཚོགས༔ སྒྱུ་མའི་ལམ་ཁྱེར་མ་བྲལ་བྱ༔ ཕྱི་ནང་རོ་གཅིག་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད༔ རྨད་བྱུང་གསེང་ལམ་འདི་བསྟན་ན༔ འཛིན་པའི་མདུད་པ་ངང་གིས་གྲོལ༔ འདི་ནི་སྒྲོལ་མ་དམ་ཚིག་མའི༔ རྣམ་པ་ལམ་བྱེད་རྣལ་འབྱོར་ཏེ༔ བོགས་འབྱིན་མེ་ལོང་དྭངས་པ་ལ༔ ལྷ་སྐུ་མཛེས་པ་འཆར་དུ་བཞུགས༔ མཆོད་དང་བསྙེན་བཀུར་ཕུལ་བ་ཡིས༔ དེ་ལ་རེ་དོགས་མེད་ཚུལ་བསམ༔ ཡང་དུ་ངན་པའི་གཟུགས་བསྟན་ལ༔ མི་སྙན་བརྗོད་པས་ཁྲོ་འཁོན་བྲལ༔ མེ་ལོང་བཟང་ངན་གང་ཤར་ཡང༔ གོས་པ་མེད་ཅིང་སྣང་བ་ཙམ༔ མ་འགགས་གསལ་བའི་དུས་ནས་སྟོང༔ སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད༔ གཟུགས་བརྙན་དཔེ་ཡིས་མཚོན་བྱས་ཏེ༔ རང་གི་ལུས་ཀྱང་འདི་དང་མཚུངས༔ དཔེ་དོན་བསྲེས་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད༔ སྐྱིད་སྡུག་རོ་སྙོམས་ལམ་ཁྱེར་བྱ༔ ལུས་ལ་གཅེས་འཛིན་གཅམ་གྱིས་སྐྱུར༔ ཞེན་མེད་ངང་ནས་སྒྱུ་མར་སྦྱངས༔ ཨ་ཞེས་གླུ་དབྱངས་འཇམ་སྙན་ཅན༔ དལ་བུར་བླང་ལ་ངོ་བོར་བལྟ༔ བདེན་ཞེན་གཤིགས་པའི་མན་ངག་གོ༔ འདིས་ནི་ལུས་ཡངས་ཤེས་པ་གསལ༔ ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ རི་བྲག་ཐོགས་མེད་མངོན་ཤེས་འཆར༔ སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་འབྱོང༔ ཆོས་ཀུན་རྨི་ལམ་ཙམ་དུ་རྟོགས༔ འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་ཞེན་པ་བྲལ༔ རེ་དོགས་མེད་པའི་གདིང་རྙེད་ན༔ འཆི་མེད་བཙན་ས་ངེས་པར་ཟིན༔ འདི་ནི་དབྱིངས་ཕྱུག་ནམ་མཁའ་ཆེའི༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་སྒྲུབ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གཉིས་པའོ༔ ལུས་ནི་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་གྱི༔ ཕྱི་ནང་སྟོང་ར་ལེགས་གསལ་བའི༔ དབུ་མའི་ཡར་སྣེ་ཧཾ་ཡིག་དཀར༔ མར་སྣ་ཨ་ཐུང་འབར་ལ་ཁད༔ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ལ་དྭངས་མའི་གཟུགས༔ ཤེས་པ་རྩེ་གཅིག་གྲིམ་པར་གཏད༔ སྙིང་གར་ཧྲཱིཿཡིག་སྔར་བཞིན་གསལ༔ རླུང་རོ་བསལ་ལ་དལ་བུས་རྔུབས༔ ལྟེ་འོག་ཨ་ཤད་རྟ་རྔའི་ཆ༔ ལྟ་བུར་འབར་བ་དབུ་མའི་ནང༔ གློག་ཞགས་ལྟར་གཡོས་ཧཾ་ལ་རེག༔ རིམ་བཞིན་འབར་བས་དབུ་མ་དང༔ འཁོར་ལོ་བཞི་གང་བདེ་དྲོད་སྐྱེས༔ བུད་ཤིང་མར་ཁུས་བྲན་པ་ལྟར༔ ལྷག་པར་འབར་བས་རྩ་རྣམས་གང༔ དེ་ལས་འབར་ཞིང་འཁྱུགས་པའི་མེས༔ ལུས་ནང་ཐམས་ཅད་མེར་གྱིས་ཁེངས༔ བ་སྤུའི་བུ་ག་ཡན་ཆོད་དུ༔ མེས་གང་ལྕགས་གོང་བསྲེགས་པ་ལྟར༔ འབར་བའི་ཕྱི་ནང་ཟག་པའི་ཆ༔ ཉོན་མོངས་དང་བཅས་མིང་མེད་བསྲེགས༔ སྟོང་ཉིད་འབར་བའི་ཙཎྜ་ལི༔ ཤུགས་དྲག་མཆེད་པས་སྣོད་བཅུད་ཁྱབ༔ ཀུན་ཀྱང་མེ་ཡི་རང་བཞིན་འབར༔ ཁམས་གསུམ་ཞེན་པའི་ཡུལ་སྣང་བསྲེགས༔ ཚོགས་དྲུག་གང་ཤར་མ་ལུས་པ༔ མེ་དཔུང་གཅིག་ཏུ་འུར་འུར་འབར༔ དྲོད་ཀྱིས་རེག་པ་ཙམ་ཉིད་ནས༔ གང་སྣང་དངོས་པོ་མེ་རུ་ཤར༔ སྟོང་གསུམ་འབར་བའི་མེའི་ཕྲེང་བ༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་ལྷག་གེར་གསལ༔ ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་དུ་གཅོད༔ ཉོན་མོང་ལས་རྣམས་མ་ལུས་དང༔ སྐྱེ་འཆི་རང་གི་རྟོགས་པ་ཀུན༔ ལྷག་གེ་འབར་བའི་ཏིང་འཛིན་གཟིར༔ དྲག་རླུང་བུམ་པ་ཅན་དགང་སྟེ༔ ལྟོ་བ་མཉེ་ཞིང་འཕར་སྟངས་བྱ༔ ཐལ་མོས་བསྣུན་པས་སྐྱེས་པའི་དྲོད༔ ལུས་ཀུན་འཕུར་ཞིང་ཡང་ཡང་བྱུག༔ མཐར་ནི་མེ་ལྕེ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཚེ་ཡུམ་ཌཱ་ཀི་ཙཎྜ་ལི༔ དམར་གསལ་བདེ་བའི་གར་སྟབས་ཅན༔ རེས་འགའ་སྟོང་གསུམ་སྐུ་ཡིས་ཁྱབ༔ སྐུ་ནི་སྣང་སྟོང་ཐ་མི་དད༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོས་ཁྱབ༔ ཁམས་གསུམ་གང་བ་ཙམ་དུ་བསྐྱེད༔ སླར་ཡང་ཇེ་ཕྲ་མེ་སྟག་ཙམ༔ ལིང་ལིང་གར་བྱེད་འཕུར་ལ་ལྡིང༔ དེ་ཡང་སྐར་མདའ་ལྟར་ཡལ་ཏེ༔ སྟོང་པར་བསམ་ལ་ཕཊ་ཅེས་བརྗོད༔ ལྟ་སྟངས་རིག་པ་རྩེ་གཅིག་གཅུན༔ ངལ་བསོའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག༔ མེར་སྣང་སྟོང་སེམས་ཐམས་ཅད་པ༔ རོ་གཅིག་ཤེས་པས་གཤིས་ལ་ལྟ༔ མཉམ་པར་བཞག་པའི་གནད་ཀྱི་གཟེར༔ ཟག་པ་མཐའ་དག་འདིས་ཟད་བྱེད༔ ཐུན་མཚམས་སྣང་གྲགས་རིག་པ་ཀུན༔ ལྷ་སྔགས་མཉམ་པ་ཚེ་ཡི་ཡུམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་མི་ཕྱེད་པའི༔ ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངང་དུ་བསྐྱངས༔ བོགས་འབྱིན་ལྷ་ཡི་སྐུར་བསྒོམས་ཏེ༔ ཐུན་མིན་རིག་པའི་སྔགས་འདི་བཟླ༔ ཨོཾ་པདྨ་ཙཎྜ་ལི་ཛྙཱ་ན་ཛ་མ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ཞེས་བཟླས་འདིས་ནི་ནད་གདོན་བགེགས༔ ཉོན་མོངས་ཀུན་སྦྱངས་གསང་བ་ཆེ༔ གོས་དཀར་ཡུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ༔ འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་གོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་གསུམ་པའོ༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་བསྲང་སྟེ༔ ལྟེ་འོག་འབར་བའི་གཏུམ་མོ་ཡིས༔ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་རེག་པའི་མོད༔ བ་མོར་ཉི་མ་ཕོག་པ་བཞིན༔ བདེ་བའི་ཟིལ་པ་དལ་བུས་བབ༔ མུ་ཏིག་རྡོག་མ་ལྟར་འདྲིལ་ཏེ༔ མེ་ལ་ཕོག་པས་དྲོད་ཀྱི་ལྕེ༔ བདེ་བ་དབང་མེད་འདྲེན་ནུས་པ༔ སླར་སོང་བབ་པ་ཤུགས་དྲག་པས༔ མེ་མཆེད་དྭངས་མའི་ཟླ་བ་ཡང༔ ཆར་ལྟར་བྲུལ་ནས་གནས་བཞིར་སོན༔ དགའ་བཞི་རྒྱས་པའི་ལུས་ཁྱབ་སྟེ༔ བདེ་བའི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་རེག༔ ཀུན་ཀྱང་དྭངས་མར་མེར་གྱིས་ཞུ༔ སྙིང་པོ་མཚོ་ཡི་ལན་ཚྭ་བཞིན༔ གསལ་གསལ་ཤིན་ཏུ་འཚེར་བག་ཅན༔ བདེ་བའི་ཉམས་ལྡན་སྤྲིན་དུ་ཆགས༔ ཉིས་དྭངས་སུམ་དྭངས་ཆ་ཤས་བཅས༔ ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་ཚེ་འཕེལ་མ༔ རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་མཱ་མ་ཀི༔ དཀར་གསལ་བདེ་བའི་ཉམས་འགྱུར་ཅན༔ ལང་ཚོའི་ཆ་ཤས་མཆོག་རྫོགས་པའི༔ གཞོན་ནུའི་གཟུགས་སུ་ལམ་གྱིས་ཤར༔ འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེས་འབར་བའི༔ རེག་པས་ཀུན་ཀྱང་བདེ་བར་ཤར༔ བདེ་བ་སྟོང་པའི་སྙིང་པོ་ཅན༔ མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཚུལ་ཤེས་པས༔ གསང་བའི་རིག་པ་འདི་ཡང་བཟླ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནི་སུ་ཁ་ག་ཎཱ་མཱ་ཀི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ བཟླས་པ་རྩེ་གཅིག་རྣལ་འབྱོར་སྐྱོངས༔ བདེ་བའི་ཉམས་ནི་ཆེར་རྒྱས་ན༔ ལུས་བྱུག་རྐང་ལག་འཕེན་སྡུད་བྱ༔ ཁྱད་པར་རྐང་ལག་སོར་མོ་བསྐུམ༔ འོག་སྒོ་འབྱེད་འཛུམ་མང་དུ་བྱ༔ སྟོང་འདྲེན་བྱ་ཞིང་ཧུ་སྒྲ་འབྱིན༔ ཁ་ནས་རླུང་རྔུབ་མིག་འབྲས་བསྒྲིལ༔ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་ཤེས་པ་གཏད༔ མགོ་བོ་བསྒྲིལ་ལ་གཡོན་དུ་བསྐོར༔ བོགས་འབྱིན་སྐུ་མཉེ་བཟང་དུ་བརྟེན༔ མེ་དང་ཉི་མ་འཛེམ་བྱས་ཏེ༔ བདེ་བ་ཞེན་མེད་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ ཆགས་པ་རྒྱས་ན་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ སྟོང་པར་བཤིག་ལ་ངོ་བོར་བལྟ༔ ཉོན་མོངས་སྐྱེ་འགགས་གནས་བྲལ་བའི༔ རྗེས་ཤེས་ངང་དུ་རྩེ་གཅིག་གཏད༔ ཙནྡན་ག་པུར་བུ་རམ་བཅས༔ ཞུན་དང་སྦྱར་ཏེ་སྤྱི་བོར་བྱུག༔ སླར་ཡང་བདེ་འཕེལ་ཏིང་འཛིན་ནི༔ སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན༔ ཡང་ཡང་བསྒོམས་པས་གཉེར་མ་མེད༔ སྐྲ་གནག་དབང་པོ་མཆོག་ཏུ་གསལ༔ ལུས་རྒྱས་ལང་ཚོའི་མཛེས་པ་འཕེལ༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་རྒྱས་བདེ་སྟོང་གི༔ ཉམས་ཀྱི་རླུང་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཆ༔ འཕེལ་བས་སྤོབས་པ་བློ་གྲོས་བསྐྱེད༔ སེམས་མ་རྡོ་རྗེའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ ལང་ཚོ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པའོ༔ དེ་ལྟར་འབར་དང་འཛག་པ་ཡི༔ མཐར་ནི་དཀར་དམར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ དྭངས་མ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔ ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ༔ ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་རྩིས་ཐེབ་ལྟར༔ མ་དག་ཕུང་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྦྱང༔ དག་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྐུ༔ ལམ་གྱིས་ཤར་བའི་གནས་ལྔ་རུ༔ རིགས་ལྔའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ༔ དྭངས་མའི་དཔྱིད་ཐིག་སྨིན་པ་ལས༔ འཕྲོས་པའི་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔ སྣང་ཆ་ཐབས་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔ རྣམ་བཅས་དཔའ་བོའི་རང་བཞིན་དང༔ སྟོང་ཆ་རྣམ་མེད་དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་པ༔ དག་པ་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡི་སྐུ༔ གཞོམ་མེད་དྷཱུ་ཏིའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ངོ་བོ་བདེ་གཤེགས་སངས་རྒྱས་སྤྱན༔ ཕྱག་རྒྱའི་སྐུ་རུ་བཞེངས་པ་ལ༔ གསལ་སྣང་རྩེ་གཅིག་ཉིད་དུ་སྒྲུབ༔ མཐར་ནི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱང༔ འོད་དུ་འཁྲིལ་བ་འུབ་འུབ་འདུས༔ གནས་ལྔའི་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ལ༔ ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་ལྷག་པར་རྒྱས༔ བླ་ཚེ་ཉམས་འཁྱར་རང་སོར་ཚུད༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མའི་དཔྱིད༔ གཞོམ་དུ་མེད་པ་གཉུག་མའི་དབྱིངས༔ རང་ངོ་བསྐྱངས་ལ་སྔགས་འདི་བཟླ༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ལོ་ཙ་ན་རཏྣ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ༔ པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ ལུས་གནས་སྲོག་གི་དྭངས་མའི་ཆ༔ སྙིང་གར་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གྱི༔ གྭའུར་སྲོག་ཡིག་ཧྲཱིཿདམར་གསལ༔ རྒྱ་མཚལ་ཐིག་པ་ལྟ་བུར་གསལ༔ ལུས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ཐབས་ཤེས་ཆ༔ བཅུ་དྲུག་དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནི༔ དམར་འཚེར་མར་མེ་ལྟར་གནས་པ༔ ཀུན་ཀྱང་འོད་ལྔའི་མདངས་ཤིགས་སེ༔ དེ་དག་མ་ལུས་ཡི་གེ་ལས༔ འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་ནི༔ འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་སྲིད་དང་ཞིའི༔ དྭངས་བཅུད་ཁབ་ལེན་ལྕགས་ཀྱིས་བླང༔ ས་བོན་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་འབར༔ རགས་པའི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཀུན༔ སྦྱང་སྟེ་འོད་ཀྱི་ལུས་རྫོགས་པ༔ གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་ཅན་དུ་བསམ༔ དམིགས་པ་གཅུན་ལ་འཁྲུལ་འཁོར་སྦྱངས༔ འདི་ནི་བདེ་ཆེན་མི་འགྱུར་བའི༔ ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ༔ ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་དམིགས་པའི་གནད༔ ཡང་དག་དོན་གྱི་སྙིང་པོའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་ལུང་གི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་ལྔ་པའོ༔ ཡང་ན་དམིགས་པའི་མདེའུ་ཁ་ནི༔ སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་གནས་ལྔ་རུ༔ རླུང་གི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་མཐིང༔ སེར་ལྗང་བཀྲག་ཏུ་འཚེར་བ་གསལ༔ ཐོག་མར་རླུང་རོ་ལན་དགུ་འབུད༔ ཧ་སྤྲུག་འཕར་སྟངས་ཡང་ཡང་བྱ༔ ནད་གདོན་བར་དུ་གཅོད་པ་ཀུན༔ སངས་སངས་ཕྱིར་རུ་ཐོན་པར་བསམ༔ སྣོད་བཅུད་དྭངས་མ་རླུང་དུ་བསྡུས༔ བུམ་ཅན་ཁོ་ན་གནད་དུ་བསྣུན༔ ལུས་ནང་ཐིག་ལེ་ལྔའི་འོད་ཀྱིས༔ རགས་པའི་ཤ་ཁྲག་རུས་སོགས་དང༔ ཁྱད་པར་གཟུང་འཛིན་ཉོན་མོངས་ཆ༔ སྦྱངས་ཏེ་ཀུན་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ རླུང་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པ་རུ༔ ཨ་ལི་ཀ་ལི་དཀར་དམར་དུ༔ ཤིགས་སེ་གྱུར་པས་ལུས་ཀུན་གང༔ ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་རྒྱུན༔ མཐའ་དག་ཞི་སྟེ་གཟུངས་དྲན་དང༔ མངོན་ཤེས་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་སྒོ༔ གསལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཏིང་འཛིན་བཅས༔ ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ༔ སྐབས་སུ་ཐིག་ལེ་དེ་དག་ལས༔ དྭངས་མ་མར་ཁུ་ལྟ་བུ་བབ༔ ལུས་གང་རླུང་གི་ནད་གདོན་ཞི༔ མི་གཡོ་ལྟེམ་གྱིས་གནས་པར་བསམ༔ སྙིང་དབུས་ཨ་ཡིག་ཟླ་བའི་མདོག༔ དེ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་ནི༔ ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་རླུང་གི་ཟེར༔ འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་ཀུན་ལ་ཕོག༔ ལན་ཚྭ་ཆུ་རུ་ཞུ་བ་ལྟར༔ རིམ་གྱིས་ཞུ་ནས་ལུས་ལ་ཐིམ༔ ལུས་ཀྱང་སྙིང་གི་ཨ་ལ་འདུས༔ ཨ་ཡིག་འོད་ཞུ་མཁའ་ལ་ཡལ༔ སྟོང་པའི་རྗེས་ཤེས་ངང་དུ་བཞག༔ ཧ་ཞེས་རླུང་བཏང་རིག་ངོ་སྐྱོངས༔ དེས་ནི་ལུས་ཡངས་ཤེས་པ་གསལ༔ ཤིན་སྦྱངས་བདེ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ༔ བྱད་ཕུར་འཚུབ་སློང་མཐའ་དག་ཞི༔ སྟོང་གསལ་ཉམས་སྐྱེ་རླུང་རིག་དྭངས༔ ཡངས་པ་ཀུན་ཁྱབ་ཏིང་འཛིན་ཞེས༔ མཐར་ཐུག་སྐྱེལ་སོ་རྨད་དུ་བྱུང༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ གསལ་སྟོང་ཡངས་པ་ཆེན་པོའི་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་ལུང་གི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དྲུག་པའོ༔ དེ་ལྟར་བདེ་གསལ་མི་རྟོགས་པའི༔ རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་སྦྱོང་བའི་ཚེ༔ མཚན་མོ་གཉིད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རིམ༔ ལུས་ནང་འཁོར་ལོ་བཞི་གསལ་བའི༔ མགྲིན་པར་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨོཾ་ཨཱཿས་བསྐོར་བ་གསལ༔ གཉིད་དུ་ཕྱོགས་ཚེ་ཡིག་འབྲུ་རྣམས༔ ཨཿནས་འདུས་སྟེ་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔ ཧྲཱིཿནི་གསལ་སྟོང་འོད་ཀྱི་གུར༔ ཐོ་ཕྱི་ཚུན་ཆད་གསལ་བ་ལ༔ སེམས་གཏད་གཉིད་དུ་ལོག་པ་ན༔ རྨི་ལམ་ཟིན་ཚེ་དག་མ་དག༔ སྣ་ཚོགས་བསྒྱུར་ལ་སྤྲུལ་པ་བཀྱེ༔ དངོས་ཡོད་དངོས་མེད་དུ་མ་བསྒྱུར༔ གོམས་པས་ཉིན་སྣང་བག་ཆགས་དང༔ བསྲེས་ལ་ཉམས་མྱོང་སྐྱེས་པ་ན༔ ཉིན་སྣང་སྒྱུ་མའི་རྩལ་སྦྱང་བྱ༔ དེ་ཚེ་ཉིན་མཚན་སྐྱེ་འཆི་གཉིས༔ མཉམ་པར་ཤེས་པའི་ལམ་ཁྱེར་ན༔ བར་དོ་གྲོལ་བའི་གདེང་ཚད་རྙེད༔ བར་སྲིད་ཞེས་པ་རླུང་སེམས་འདུས༔ དྲན་པ་ཙམ་ནས་དེར་འཆར་བའི༔ རང་བཞིན་འཁྲུལ་པ་མ་ངེས་པ༔ ཡ་མ་ཟུང་དུ་འཆར་སྲིད་པས༔ ཕྱིར་བལྟས་འཁྲུལ་པས་བརྟགས་པ་ལས༔ དོན་ལ་གཞན་དུ་འཁྲུལ་པ་མེད༔ བརྡ་དང་བཏགས་པའི་ཆོས་ཁོ་ནས༔ སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་མཚང་ཤེས་ནས༔ བདེ་སྟོང་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་དང༔ བར་དོའི་སྣང་ཤེས་བསྲེས་ལ་སྦྱངས༔ ངེས་པའི་དོན་ལས་མ་འགྱུར་ན༔ འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་བཞིན༔ ཅིར་ཡང་འཆར་མེད་ཕན་གནོད་བྲལ༔ ལྟ་བའི་གདེང་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་ལ༔ སྐྱེ་འཆི་རྟོག་པའི་བརྡ་ཙམ་ནས༔ ད་ལྟའི་སྣང་བ་རྨི་ལམ་དང༔ རྨི་ལམ་བར་དོ་ཕན་ཚུན་དུ༔ སྤེལ་ཏེ་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་སྦྱངས༔ བར་དོ་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་གདེང༔ རྙེད་ན་འཆི་བ་ཞེས་པའང༔ རང་སེམས་བློ་ཡི་ཀུན་བརྟག་ཉིད༔ རྣམ་རྟོག་འཁྲུལ་པའི་སྣང་ཆ་ལས༔ སུ་ཞིག་སྐྱེ་དང་གནས་ཤིང་འགགས༔ ཀུན་ཀྱང་སྟོང་ཉིད་སྐྱེ་བ་དང༔ མཚན་མ་མེད་པའི་རྣམ་ཐར་གསུམ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་ལ་གདེང་ཐོབ་ན༔ འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ངང་གི་ཞི༔ སྣང་སྤྱོད་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཤར༔ ཡང་ཡང་གོམས་པས་འོད་གསལ་གྱི༔ རྟགས་སྣང་སྣ་ཚོགས་འཆར་བ་དང༔ ཉིན་མཚན་སྣང་བ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས༔ ཁ་སྦྱོར་ཆེན་པོ་ལ་གོམས་ནས༔ སྐྱེ་འཆི་བཙལ་ཀྱང་མི་རྙེད་པའི༔ ངེས་དོན་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་འགྲུབ་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ ཁ་སྦྱོར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པའོ༔ ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བོགས་དབྱུང་ན༔ ཐིག་ལེ་འཛིན་འདྲེན་དབང་ཐོབ་ནས༔ ལྷ་དང་བླ་མས་གནང་བ་ཡི༔ ཕྱག་རྒྱ་རིགས་ཅན་རྣམ་པ་ལྔའི༔ མཆོག་ནི་པདྨ་ཅན་ཉིད་དེ༔ ཁབ་ལེན་རྡོ་དང་སྔོ་ལྕགས་ཀྱུ༔ བྱི་རུ་ཟངས་ཕྱེ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ དཀར་དམར་བསྡུས་ལ་དབང་གི་ལྷ༔ སྒོམས་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཤམ་འདི་གདགས༔ ཙག་ཤུ་ཙེར་ལྡན་གུམ་ཛ༔ ཟེ་ཛོ་ཟེ་ཛོ་མུ་དྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛ༔ བཟླ་ཞིང་རང་ཐུགས་འོད་དམར་གྱིས༔ ཕྱག་རྒྱའི་བྷ་གར་རེག་པ་དང༔ སྐྱེ་གནས་ཆུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོལ༔ ལྟེ་བའི་ས་གཡོས་དྲོད་རླང་གིས༔ སྙིང་རྩ་བདེ་བའི་ཟིལ་པ་ཕོག༔ དབང་མེད་བསྐྱོད་དེ་བདག་ཁོ་ན༔ དྲན་པར་བསམ་སྟེ་དམིགས་པ་དང༔ རང་སེམས་ཆགས་པ་གཡོས་པའི་མོད༔ རིལ་བུ་བྱིན་པས་དབང་དུ་བྱེད༔ དྲང་ངེས་ཆོས་བཤད་རྒྱུད་སྦྱངས་ལ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་བརྟན་པ་ཅི་རིག་པའི༔ དྲོད་རྟགས་སྐྱེས་ནས་ཁམས་རྒྱས་པའི༔ ཟས་དང་བཅུད་ཀྱིས་ཡང་ཡང་གསོ༔ བལྟས་དགོད་ལག་པ་བཅང་བ་ཡིས༔ བདེ་བ་སྤེལ་བའི་སྤྱོད་པ་བྱ༔ ཡབ་ཡུམ་ཚེ་བདག་སྟངས་དཔྱལ་གྱི༔ སྐུ་དང་མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་དང༔ པདྨར་བལྟས་ལ་ལམ་འདི་ཡིས༔ འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེར༔ སྦྱོར་བའི་འདུན་པ་ཡང་དག་བཅས༔ མཁའ་གསང་སྤྲད་དེ་སྦྱོར་བ་ཡིས༔ སྲུབ་པའི་བདེ་བ་སྐྱེས་པ་དང༔ ཡབ་ཡུམ་གནས་ལྔའི་ཚེ་ཡི་བདག༔ སྦྱོར་བའི་འོད་ཀྱིས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ༔ བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་དང༔ ཁྱད་པར་སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས༔ ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་ལྔའི༔ ཐིག་ལེར་ཞུ་བ་ཆར་ལྟར་བྱོན༔ ཡུམ་གྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ཏེ༔ གནས་ལྔའི་ཚེ་བདག་རིགས་མཆོག་ལྔ༔ དྷཱུ་ཏིར་བཞུགས་པའི་སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད༔ ཡུམ་གྱི་པདྨའི་གེ་སར་རྩེར༔ བདེ་བའི་ཟིལ་པ་ཕྲུལ་གྱིས་བྱུང༔ ཡབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལྕེས་གཞིབ་སྟེ༔ བུ་གར་སྦྲིད་ཆིལ་བྱུང་བ་དང༔ གསང་ལྟེ་སྙིང་ག་མགྲིན་སྤྱི་བོར༔ མས་བརྟན་ཚུལ་གྱིས་བྱུང་བ་དང༔ ལུས་དཀྱིལ་ལྷ་ཚོགས་གཟི་བྱིན་འབར༔ བདེ་བའི་འོད་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ ཟིལ་པ་ཅན་སྤྲོས་ལུས་རྣམས་གང༔ སྙིགས་མ་སྦྱངས་ཤིང་དྭངས་བཅུད་རྒྱས༔ བརྟན་གཡོའི་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མའི་ཆ༔ སྙིང་པོར་གྱུར་ཀུན་གནས་ལྔ་ཡི༔ ཚེ་བདག་ལ་ཐིམ་མི་ཤིགས་པའི༔ སྲོག་དང་རོ་གཅིག་འདྲེས་པར་བསམ༔ བུམ་ཅན་བཟུང་ཞིང་སྟོང་འདྲེན་དང༔ ཁྱད་པར་ཐིག་ལེ་སྤྱི་བོར་བཟློག༔ དྭངས་མ་བཀྲམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག༔ རྩ་སྒོ་ཡངས་ན་ཁམས་གཡོས་ཚེ༔ སྲུབ་འཕྲོ་བཅད་དེ་གཟུང་བ་གཅེས༔ བདེ་བ་སྲ་ན་སྒྱུ་རྩལ་ནི༔ སྣ་ཚོགས་ཚུལ་གྱིས་བརྩེ་བར་བྱ༔ ཧ་ཅང་བདེ་བས་མྱོས་པ་ན༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ངལ་གསོ་ཞིང༔ སྒྱུ་མར་ཤེས་པས་མ་ཆགས་ནས༔ རིག་སྟོང་ཆེན་པོར་ངལ་གསོ་བྱ༔ སྐབས་སུ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་བའི་འོད༔ ཉི་མ་ལྟ་བུར་འབར་བའི་རྩེར༔ རང་འདྲའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ༔ ཆར་ལྟར་སྤྲོས་པས་འགྲོ་ཁམས་ཁྱབ༔ ཡིད་ཅན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་གནས་པའི༔ ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་གར་གྱི་དབང༔ པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྕམ་དྲལ་དུ༔ སད་པའི་མཐུ་ལས་འཆིང་བ་དག༔ བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་འབྱམས་ཀླས་བསམ༔ སྣང་སྤྱོད་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་བལྟ༔ ཐུན་མཚམས་སྔགས་ཀྱང་བཟླ་བར་བྱ༔ ཨཾ་ཨ་རོ་ལྀཀ༔ རཱ་ག་སུ་ཁ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་ཨ་ཨ༔ ཞེས་བཟླ་སྐབས་སུ་རྩ་བ་ལྔ༔ རྩི་བཞི་དྭངས་མ་ད་བྱིད་རིགས༔ དབང་ལག་ཨ་བ་རྟག་ཏུ་ངུ༔ འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་བཅས་བཏགས་ཏེ༔ རིལ་བུ་ལྷ་ཡི་ངོ་བོར་བསྒོམ༔ རྟགས་མཐོང་བར་དུ་སྒྲུབ་ནས་ཀྱང༔ སྟངས་དཔྱལ་ཟ་ཞིང་སྐུ་མཉེ་བརྟེན༔ ཁམས་འཕེལ་ཐབས་སུ་ཡང་ཡང་བརྩོན༔ དེ་ལྟར་བརྩོན་པས་ལུས་རྒྱས་ཤིང༔ ལང་ཚོའི་དཔལ་འཕེལ་དབང་པོ་གསལ༔ ཚེ་རིང་རྒས་སྲ་ནད་ལས་གྲོལ༔ རླུང་རྟ་དར་རྒྱས་མཆོག་འགྲུབ་འགྱུར༔ ཁྱད་པར་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ ཐབས་ཀྱི་ངེས་པའི་གསེང་ལམ་ནས༔ མཐོང་བའི་ཉེ་ལམ་བླ་ན་མེད༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ ཉེ་རྒྱུའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་པའོ༔ དེ་ལྟར་ལམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་པའི༔ དོན་གྱི་སྙིང་པོའི་སྐྱེལ་སོ་ནི༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་མ་ལུས་པ༔ བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རང་མཚན་དུ༔ གདོད་ནས་སྐྱེ་མེད་ཆེན་པོར་གནས༔ སྟོང་པའི་དེ་ཉིད་སྤྲོས་པ་བྲལ༔ ཡོད་མེད་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་ཞིང༔ བསམ་བརྗོད་སྨྲ་བའི་ཡུལ་མིན་ལ༔ ཡིད་དཔྱོད་དག་པའི་རང་བཞིན་ལ༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་མཐའ་དབུས་བྲལ༔ སྒྲིབ་པ་ལས་འདས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ གསལ་སྟོང་རིག་པའི་སྙིང་པོ་ཅན༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཡེ་ནས་བཞུགས༔ འགྲོ་ཀུན་སེམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཚུལ༔ བསལ་བཞག་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་སྟེ༔ འདི་ཡི་རྩལ་ལས་ཤར་བ་ཡི༔ ཀུན་རྫོབ་སྣང་ཆའི་ཆོས་ཀུན་ཀྱང༔ ལྷ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལས༔ མ་དག་ཞེས་པ་བཙལ་ཀྱང་མེད༔ བདེན་གཉིས་མཉམ་ཉིད་དག་པའི་གཤིས༔ སྲིད་དང་ཞི་བའི་སྟོང་སྲོག་སྟེ༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདག་ཉིད་ནི༔ རྟོགས་པར་འདོད་པས་བསམ་གཏན་བྱ༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་བག་ཕབ་སྟེ༔ འཁོར་བ་ཞེས་པའི་འཁྲུལ་གཞི་ནི༔ ལུས་ངག་སེམས་ཀྱི་ཚོགས་པ་སྟེ༔ ལུས་ནི་རྡུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཙམ༔ ངག་ནི་རླུང་གི་འགྱུ་བ་སྟེ༔ སེམས་ལ་སྐྱེ་འགགས་གནས་པ་བྲལ༔ སྣང་ཙམ་ཉིད་ནས་སྟོང་པ་ཉིད༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་སྙིང་པོ་ཅན༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་ཆེ༔ མི་ཕྱེད་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས༔ རང་གསལ་དཔེ་ལས་འདས་པ་ཡི༔ ངོ་བོ་བབས་ཀྱིས་མཐོང་བའི་མོད༔ རང་བབ་མ་བཅོས་ཚུལ་དུ་བཞག༔ སྒོམ་དུ་མེད་ལ་ཡེངས་སུ་མེད༔ སོ་མ་རང་བབ་ལྷོད་དེ་བ༔ གཤིས་ལ་གང་དུའང་མི་འཛིན་པའི༔ ངོ་བོ་ལྷག་གེར་ཤར་བ་ལ༔ ཚོགས་དྲུག་ཤེས་པ་གང་ཤར་ཡང༔ ཆགས་སྡང་དགག་སྒྲུབ་བྲལ་བ་ཡི༔ རིག་པས་སྣང་ཤེས་རྒྱས་ཐེབས་ན༔ གཟུང་འཛིན་མདུད་པ་རང་སར་གྲོལ༔ གྲོལ་ཞེས་བརྡ་ཡིས་བཏགས་ཙམ་ལས༔ བཅིངས་པ་མེད་ན་སུ་ཞིག་གྲོལ༔ དོན་འདི་ངེས་པའི་གདེང་ཐོབ་ན༔ བྱས་ལ་མི་སོགས་ཚོགས་འགྱུར་ཏེ༔ ཉོན་མོངས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་ཤར༔ འཁོར་བ་ཀ་ནས་དག་པ་ལ༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་མིང་ཡང་མེད༔ སྐྱེ་དང་འཆི་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ༔ འཇིགས་དང་སྡུག་བསྔལ་བདེ་ཆེན་ཤར༔ འོད་གསལ་དེ་ཉིད་བོགས་འབྱིན་ཕྱིར༔ སྙིང་ནས་རྒྱ་མཚོར་འབྲེལ་བ་ཡི༔ ཀ་ཏི་བ་མེན་ར་ལྟ་བུ༔ ཐིག་ལེ་ཁྲག་གི་མ་གོས་པར༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་རྒྱུ་བའི་སྲང༔ ཡང་དག་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ ཕྱི་ཡི་མེ་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང༔ ནང་གསལ་ནམ་མཁའ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ནང་གི་དབྱིངས་རིག་ཐིག་ལེའི་འཕེལ༔ མངོན་སུམ་སྣང་བ་ལོངས་སྤྱོད་ཕྱིར༔ སྐུ་གསུམ་བཞུགས་སྟངས་གཟིགས་སྟངས་ཀྱིས༔ གཅུན་ཏེ་རྩེ་གཅིག་སྒོམ་པ་ལས༔ ནང་གི་རིག་པ་ཟང་ཐལ་གསལ༔ ཕྱི་ཡི་དབྱིངས་སྣང་སྣ་ཚོགས་པ༔ འཆར་ནས་ཐིག་ལེ་སུམ་འབྲེལ་ཚུན༔ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་སྣང་བ་སྟེ༔ དབྱིངས་སྣང་རིག་པ་འཆར་བ་དང༔ ཐིག་ལེའི་དབྱིངས་སུ་བཙོན་དུ་བཟུང༔ སྣང་ཡུལ་འོད་སྣང་དྲ་བ་རིས༔ གྲུ་ཆད་ཐིག་ལེ་སུམ་འཁྱོགས་དང༔ ཉི་ཚེའི་སྐུ་ཡི་གཟུགས་འཆར་ཚེ༔ ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ་བའོ༔ འོད་ཟེར་ཀློང་དུ་ཞི་ཁྲོའི་སྐུ༔ རྒྱན་ཆས་རྫོགས་དང་སྟངས་དཔྱལ་རོལ༔ ངོ་མཚར་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཡིས༔ ཕྱི་ནང་རྡོས་བཅས་འོད་དུ་དེངས༔ མ་དག་འབྱུང་བ་དབྱིངས་སུ་ཟད༔ དག་པའི་ཕྱག་རྒྱར་སད་པ་ནི༔ རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་སྟེ༔ དེ་ལྟར་ཉམས་ཀྱི་འཕེལ་རྫོགས་ནས༔ དབྱིངས་རིག་སྣང་བ་ཀློང་དུ་ཟད༔ གཏིང་གསལ་བུམ་པ་སྐུ་ཡི་ཀློང༔ རེ་དོགས་བྲལ་བའི་གདིང་སྙེད་དེ༔ ཡེ་དག་ཆོས་སྐུ་གཉུག་མའི་ཀློང༔ བློས་བྱས་ཉམས་ཀྱི་འཛིན་པ་དག༔ ཡིད་དཔྱོད་འཁྲུལ་པ་དབྱིངས་སུ་བཟློག༔ གཡོ་མེད་དགོངས་པའི་གདིང་རྙེད་པ༔ ཆོས་ཟད་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་སྟེ༔ དབྱིངས་ནི་ཀ་དག་གོས་དཀར་མོ༔ རིག་པ་ཚེ་བདག་སྣང་མཐའ་ཡས༔ འཆི་མེད་གཉུག་མ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དེ༔ འོད་གསལ་དགོངས་པས་ཉམས་བླང་ན༔ ཀུན་འབྱུང་སྐྱེ་འཆིའི་སྣང་བ་ཟད༔ འཆི་མེད་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རྩོལ་བ་མེད་པ་མངོན་དུ་བྱེད༔ འཇའ་ལུས་དྭངས་མ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག༔ ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ མཐར་ཐུག་ངེས་པའི་སྐྱེལ་སོ་སྟེ༔ ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་བཅུད་དེ༔ སྐལ་བཟང་སྙིང་གི་བུ་ལ་གཏད༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ རྩོལ་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་དགུ་པའོ༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག༔ རང་བཞིན་གསང་བ་ཟབ་མོ་འདིས༔ སྤྲོས་པ་ཅན་ལ་ཕྱི་སྒྲུབ་སྟེ༔ བློ་གྲོས་མཆོག་ལ་བསྐྱེད་པའི་རིམ༔ བརྩོན་འགྲུས་ཅན་ལ་རང་ལུས་དང༔ ཕྱག་རྒྱའི་བདེ་བས་མཆོག་སྟེར་ཞིང༔ གཅིག་ཆར་རིགས་ལ་ངེས་པའི་གསང༔ རྩོལ་མེད་ནང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན༔ གནད་དུ་བསྣུན་པས་དབང་པོ་དང༔ སྐལ་བའི་མཆོག་བཞིན་ཉམས་བླང་བས༔ ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་དྭངས་མའི་སྲོག༔ མངོན་སུམ་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དེ་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་ངེས་པའི་སྲོག༔ སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་བློ་བསྐྱེད་ཅིང༔ ཁྱད་པར་རྒྱུ་འབྲས་ཡིད་ཆེས་པའི༔ བློ་ཡིས་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེར་བྱ༔ འགྲོ་ལ་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པ་དང༔ སྲོག་བསླུ་ཉེའུ་མང་དུ་འདོན༔ རྟེན་གསུམ་བསྙེན་བཀུར་རྒྱ་ཆེར་དང༔ སཱཙྪ་དཀར་པོ་གཟུངས་ལྡན་པ༔ བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་བཞེངས་བྱས་ནས༔ རབ་གནས་ལྡན་པ་ཚེ་འཕེལ་བའི༔ དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རི་ལ་སྦ༔ ཆུ་ལ་གཟུངས་སྔགས་ཕྲེང་བ་བཀོད༔ རླུང་ལ་འཕྱར་ཞིང་འཁོར་ལོ་བསྐོར༔ འཆི་མེད་མགོན་པོ་ལ་སོགས་པའི༔ སྐུ་བཞེངས་རྟེན་གསུམ་གཞིག་གཞོམ་སྤངས༔ ལྷ་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ལ༔ མི་ཕྱེད་བརྩོན་པ་མཐར་ཆགས་བྱ༔ ཟམ་པ་བཙུགས་དང་ལམ་འཕྲང་བཅོས༔ ཚེ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་དག༔ ཉ་སྟོང་ཚེས་པ་བརྒྱད་ལ་སོགས༔ དུས་བཟང་རྣམས་སུ་ཡང་ཡང་འབད༔ ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ་བསམ་ཡས་ལ༔ བརྩོན་པ་ཡལ་བར་མི་འདོར་བས༔ རྣལ་འབྱོར་ལྡན་པས་ལེགས་སྤྱད་ན༔ ངེས་པར་ཚེ་ཡི་འགལ་རྐྱེན་སེལ༔ རིང་དུ་འཚོ་བའི་དཔལ་ལྡན་ཞིང༔ འཆི་མེད་གཉུག་མ་འོད་གསལ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་འགྱུར༔ ཁྱད་པར་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན༔ ཡང་ཟབ་གསང་བའི་སྙིང་པོ་ནི༔ ཆོས་ཀུན་གཟོད་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད༔ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ངང༔ ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་ཏིང་འཛིན་ལས༔ རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་གསལ༔ མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཤར༔ དེ་ལས་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས༔ ཀློང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་རང་བཞིན་མཁར༔ རང་བྱུང་ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔ དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་དབུས༔ ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་པའི༔ ལྟེ་བར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་རོལ་མོ་ལས༔ འཆི་མེད་མགོན་པོའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བདག་ཉིད་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་འོད་ཅན༔ ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན༔ ཞི་འཛུམ་མཚན་དཔེའི་ཉམས་འགྱུར་རྫོགས༔ ཀུན་བཟང་དཀར་མོ་དགྱེས་པའི་ཡུམ༔ ཕྲེང་བ་བུམ་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད༔ སྟོང་གསལ་སྐུ་ཡི་དྭངས་མའི་རྩ༔ འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་ལྟེ་བ་རུ༔ སྤྱི་བོར་བདེ་གཤེགས་ཚེ་དཔག་མེད༔ མགྲིན་པར་པདྨ་སྣང་མཐའ་ཡས༔ ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་མི་བསྐྱོད་པ༔ ལྟེ་བར་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང༔ གསང་བར་ཕྲིན་ལས་དོན་ཡོད་གྲུབ༔ དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ རང་རིགས་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ ཕྲ་ལ་ཞལ་ཕྱག་མཚན་དཔེ་རྫོགས༔ རྩ་འདབ་རྣམས་སུ་ཚེའི་མགྱོགས་མ༔ གཞོན་མཛེས་གར་སྟབས་ལིང་ངེར་བཞུགས༔ ཁྱད་པར་སྙིང་གི་རྩ་འདབ་ཀྱི༔ ནང་དུ་ཕྱོགས་བཞིར་རིགས་མཆོག་བཞི༔ མཚམས་བཞིར་ཀུན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་དང༔ ཡེ་ཤེས་མི་གཡོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ ཀུན་ཀྱང་དམར་གསལ་ཚེ་བུམ་ཅན༔ རང་རིགས་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར༔ གཡས་གཡོན་དབང་པོའི་དྭངས་མའི་རྩ༔ ཐིག་ལེ་སྒེག་སོགས་ལྷ་མོ་དང༔ མགྱོགས་མ་བཞི་དང་ཡན་ལག་ལ༔ ཁྲོ་བོ་སྒོ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔ གདོད་ནས་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་རྫོགས༔ ཐུགས་ཀར་པདྨ་དཀར་པོ་ནི༔ གེ་སར་ཟིལ་ཕོད་དང་བཅས་པའི༔ ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿདམར་རང་སྒྲ་ཅན༔ མར་མེ་ལྟ་བུར་འབར་བ་ལས༔ འོད་འཕྲོས་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་དང༔ བདེ་བ་ཅན་སོགས་དག་པའི་ཞིང༔ རབ་འབྱམས་ཀུན་ན་བཞུགས་པ་ཡི༔ སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་ནས༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་འདྲ་བའི༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཆར་ལྟར་བབ་ནས་གཉིས་མེད་ཐིམ༔ མི་འགྱུར་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བསམ༔ ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་རྩེ་གཅིག་དྲིལ༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ངང་ནས་བཟླ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔ འབུམ་ཕྲག་གསུམ་གྱིས་དངོས་གྲུབ་འགྱུར༔ ཐུན་མཚམས་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བ་གདབ༔ ཡན་ལག་བདུན་དང་མཎྜལ་ཕུལ༔ སཱཙྪ་གདབ་ཅིང་ཆུ་སྦྱིན་བྱ༔ མཚན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱང་ཀློག༔ འདིས་ནི་དུས་མིན་འཆི་བ་ཞི༔ ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྟོབས་ཁོ་ནས༔ ཚེ་དབང་འཛིན་པའི་རིགས་སུ་འགྱུར༔ དེ་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་ལྡན་རྣམས་ཀྱི༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ ལམ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པའོ༔ རྒྱལ་ཀུན་གསུང་གི་གསང་བ་ཆེ༔ བདེ་ཆེན་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཡི༔ ངེས་པའི་གསང་བ་ལ་བརྟེན་ནས༔ འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ནི༔ རྨད་བྱུང་ཐབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ༔ ཡང་དག་བརྩོན་པ་མི་དོར་བས༔ སྐལ་བ་ཅན་གྱིས་ཉམས་བླང་ན༔ གནས་སྐབས་ནད་གདོན་བར་ཆད་དང༔ ཁྱད་པར་དུས་མིན་འཆི་བ་ཞི༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔལ་རྒྱས༔ རླུང་སེམས་དྭངས་མའི་སྟོབས་འཕེལ་ཞིང༔ ལུས་སེམས་ལྷ་ཡི་སྐུར་སྨིན་པའི༔ རྣམ་སྨིན་ཚེ་དབང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔ ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བཞི༔ མཐར་ཕྱིན་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ འཆི་མེད་གཉུག་མའི་མཚན་དཔེའི་མཆོག༔ ཚངས་དབྱངས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཚེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ནི༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ༔ རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་དབྱིངས་དམ་པ༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ༔ ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་མཛད་པ་དང༔ ཕན་བདེ་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ཡི༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་མཚོ༔ རྩོལ་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ནས་ཀྱང༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་ཐ་མི་དད༔ ཟག་མེད་འབྲས་བུའི་ཡེ་ཤེས་ལ༔ ཚེ་འདིར་སྤྱོད་པ་གདོན་མི་ཟ༔ ས་མ་ཡ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ལས༔ མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པའོ༔ དེ་སྐད་སྟོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པས༔ པདྨ་སེམས་གཙོའི་གུས་པ་ཆེས༔ ཡང་དག་ངེས་པའི་ལམ་ཟབ་མོ༔ ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་བསྟན་པ་ནི༔ ཤིན་ཏུ་བཀའ་དྲིན་རྨད་བྱུང་བས༔ སྐལ་བ་ཅན་ལ་སྣང་སྲིད་ཀྱིས༔ ངེས་པའི་གསང་བ་ཇི་ལྟར་སྤྱད༔ ཞེས་ཞུས་པས་སྟོན་པས་བཀའ་བསྩལ་པ༔ ཀྱེ་ཧོ་གསང་བ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ བསྟན་ཚེ་བཀའ་ཡི་སྲུང་མར་མཆོད༔ ཟངས་གཞོང་གཏོར་མ་དམར་ཟླུམ་བཤམས༔ ཆང་དང་མངར་གསུམ་ལ་སོགས་པ༔ རྫས་ཀྱིས་གཏམས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ༔ ཧྲཱི༔ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཞིང༔ པདྨ་དྲ་བས་ཁེབས་པ་ནས༔ འཆི་མེད་ཉེ་དབང་ཙཎྜི་ཀ༔ འཁོར་དང་བཅས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛནྟུ༔ ཧཱུྃ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ལས་བྱུང༔ ཀུན་བཟང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གཏེར༔ བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མར་རོལ་པ་ཡི༔ དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔ ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཙཎྜི་ཀ་ཛཿས་པ་རི་ཝ་ར་ཨི་དམ་བྷ་ལིངྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི༔ ཧྲཱི༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འཇིག་རྟེན་དབང༔ རྗེས་ཆགས་སིནྡྷུ་ཝཱ་རའི་མདངས༔ དམར་གསལ་པདྨའི་ཞལ་བཟང་ཅན༔ འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་བསྟོད༔ ཡིད་འོང་ལང་ཚོ་བལྟ་ན་སྡུག༔ སྒེག་བཞད་ཞལ་གྱིས་གཞན་ཡིད་འགུགས༔ ལྷ་རྫས་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་རྒྱན༔ ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གྱིས་མཛེས་ལ་བསྟོད༔ ཕྱག་གཡས་པདྨའི་ལྕགས་ཀྱུ་གདེངས༔ གཡོན་པས་ཚེ་བུམ་བཅུད་ལྡན་འཛིན༔ ཞབས་གཉིས་བཙུན་མོའི་རོལ་སྟབས་ཀྱིས༔ པད་ཉིའི་སྟེང་ན་འགྱིང་ལ་བསྟོད༔ འཁོར་དུ་དབང་མཛད་མཁའ་འགྲོ་མ༔ བསམ་ཡས་སྤྲུལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅན༔ འདོད་དགུའི་ཕྲིན་ལས་སྩོལ་མེད་དུ༔ སྟེར་མཛད་ཀུན་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི༔ མཆོད་སྦྱིན་བཟང་པོ་འདི་བཞེས་ལ༔ རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་རྟག་ཏུ་སྲུངས༔ ནད་གདོན་བར་གཅོད་ཞི་བ་དང༔ ཚེ་དཔལ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་སྤེལ༔ སྣང་སེམས་སྲིད་ཞི་དབང་དུ་སྡུས༔ གནོད་བྱེད་བྱད་མ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཁྱད་པར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ལམ༔ བརྩོན་ལ་སྡོང་གྲོགས་གཡེལ་མེད་མཛོད༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ཞེས་པས་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་པས༔ འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་འགྲུབ༔ བརྒྱུད་འཛིན་སློབ་མར་གཏོར་རྫས་ཀྱིས༔ བཀའ་གཏད་བྱས་པས་འགོ་བར་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ དེ་ལྟར་གསང་བའི་གཉེར་འཛིན་ལ༔ གཏད་པས་འཆད་ཉན་སྟོན་པ་ཀུན༔ བར་ཆད་མེད་ཅིང་སྡོང་གྲོགས་ཀྱིས༔ དངོས་གྲུབ་གསང་བ་མྱུར་དུ་ཐོབ༔ རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཏནྟྲའི་སྙིང༔ ཚེ་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག༔ པདྨ་རང་བྱུང་སྙིང་པོའི་རྒྱུད༔ སྟོན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ལ་གནས༔ སྒྲ་ཚིག་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བ་ཡི༔ ཆོས་སྐུ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དབྱིངས༔ ཟབ་ཅིང་གསང་བའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས༔ ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དཔྱིད༔ ཟག་མེད་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང༔ ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲའི་ཚུལ་གྱིས་སུ༔ དུས་གསུམ་དུས་མེད་ཆེན་པོར་སྟོན༔ རིག་རྩལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་གཙོ༔ ཞུ་དང་སྡུད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སུ༔ ལུང་གི་དུམ་བུ་མན་ངག་སྲོག༔ པདྨ་ཚེ་ཡི་ལམ་དུ་བསྟན༔ ངེས་པའི་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང༔ ལས་ཅན་སེམས་དཔའ་དག་པའི་འཁོར༔ སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་གཉིས་མེད་པས༔ རང་སྣང་སྤྲུལ་པ་སྒྱུ་མའི་ཚུལ༔ གང་འདུལ་སྟོན་པས་ཕྱི་མ་ཡི༔ གདུལ་བྱ་ཡོངས་ལ་སྨན་པའི་ཕྱིར༔ གསུང་གི་རྡོ་རྗེས་བཀའ་བསྩལ་ཏེ༔ རང་བྱུང་སེམས་དཔས་གཟུངས་སུ་བཟུང༔ ལས་སྨོན་དག་པའི་བགོ་སྐལ་དུ༔ རིམ་བཞིན་སྣང་བས་དོན་ཡོད་འགྱུར༔ ངེས་གསང་བླ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལམ༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་གསལ་བར་བྱས༔ ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རིག་པ་འཛིན༔ པདྨ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བདག༔ འབྲས་བུའི་སེམས་དཔའ་གཞོན་ནུའི་གཟུགས༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཆེན་པོའི༔ བདེན་དོན་དག་པའི་མཛད་པ་ཡིས༔ འཛམ་གླིང་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཚེ༔ རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་གདན༔ མཱ་ར་ཏི་ཀའི་ཀེའུ་ཚང༔ རིགས་གསུམ་དགྱེས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ༔ བདེ་ཆེན་ཌཱ་ཀི་མནྡ་རས༔ གསང་བའི་སྒྲུབ་སྡེ་མོ་བྱས་ཏེ༔ ཐབས་ཀྱི་ཉེ་རྒྱུའི་གསེང་ལམ་གྱིས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཚེ༔ དངོས་གྲུབ་གསང་བ་ངེས་པའི་མཐར༔ ཚེ་བདག་མགོན་པོ་སྒྲོལ་མ་བཅས༔ མངོན་སུམ་མདུན་གྱི་མཁར་བྱོན་ཏེ༔ རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དབང་ཡང་བསྐུར༔ སྐྱེ་ཤི་མེད་པར་རྒྱ་ཡིས་བཏབ༔ འཆི་མེད་གསང་བའི་ཏནྟྲ་ནི༔ བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བསྟན་ནས་ཀྱང༔ ངེས་པའི་གསང་བའི་མཛོད་གཏད་པ༔ ཀུན་གྱི་ཡང་སྙིང་མཐར་ཐུག་ལམ༔ རང་བྱུང་རང་ཤར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད༔ ཁ་ཚང་དོན་འདྲིལ་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི༔ སྙིང་པོ་བླ་ན་མེད་པ་འདི༔ སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་འཆང་བ་ལས༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་དངོས་སུ་གྲུབ༔ སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་དགོངས་པ་བརྙེས༔ ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་གྱི༔ དོན་ཀུན་ལུས་འདིས་སྒྲུབ་ནུས་བྱུང༔ སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་མཐུ་བཙན་པས༔ གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་ལྟེ་བ་རུ༔ སོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤེལ༔ ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་དམ་ལ་བཏགས༔ རྟེན་གསུམ་བྱིན་ཅན་བགྲངས་ཡས་བཞེངས༔ རབ་ཏུ་གནས་པས་མཐའ་དམག་དང༔ དམ་སྲིའི་རུ་གནོན་ས་གནད་གསོས༔ གངས་བྲག་རི་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ༔ ཚོགས་དང་གཅིག་པུའི་སྒྲུབ་གནས་བྱས༔ ཐུགས་ལ་བརྣག་པའི་སྙིང་པོའི་ཆོས༔ རྗེ་འབངས་འདུས་པ་ཡོངས་ལ་གདམས༔ དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བཻ་རོ་རྗེ༔ ཌཱ་ཀིའི་དབང་ཕྱུག་མཁར་ཆེན་བཟའ༔ ཐམས་ཅད་ལམ་འདིས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔ མངོན་སུམ་གྲུབ་ནས་འགྲོ་བ་འདྲེན༔ དེ་ཕྱིར་ཕྱི་མའི་གདུལ་བྱའི་ཕྱིར༔ རྗེ་འབངས་སོ་སོའི་ངོ་སྐལ་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་ཐབས༔ རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྣ་ཚོགས་པ༔ རྒྱས་བསྡུས་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག༔ ལ་ལ་ས་ཡི་གཏེར་དུ་སྦས༔ འགའ་ཞིག་དགོངས་པའི་དབྱིངས་སུ་སྦས༔ སྙན་རྒྱུད་གསང་བ་ངེས་པ་སོགས༔ དུ་མ་སྦས་པས་སྐལ་པ་བཞིན༔ ལས་འཕྲོ་སྨོན་ལམ་དག་པ་ལས༔ དུས་སུ་སྣང་ཞིང་ཕན་པར་སྤྱོད༔ འདི་ནི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ངེས་པའི་གསང་བ་བླ་ན་མེད༔ ཟབ་ལམ་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཏེ༔ ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་ཉམས་བླང་ཀྱང༔ དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་སྐྱོབས་ཤིང༔ ཚེ་ཡི་དཔལ་མཆོག་སྟེར་བྱེད་ན༔ མཐའ་དག་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གདོན་མི་ཟ༔ མཆོག་གི་ལམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ ཆ་རྐྱེན་གཞན་དུ་མ་བསྟན་པ༔ སྙིང་པོ་བཅུད་དུ་དྲིལ་བ་འདི༔ ཡང་ཟབ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཆོས༔ སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྲོག༔ རྩོད་པ་རྒྱས་པའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔ སེམས་ཅན་ལོག་པའི་ལས་ལ་བརྩོན༔ རང་བྱས་ལས་ངན་རང་གི་གཤེད༔ ནད་གདོན་བར་ཆད་འཚེ་བའི་ཚོགས༔ རླུང་དམར་བཞིན་དུ་འཁྲུགས་པ་ཡིས༔ ཚེ་དང་སྲོག་གི་མར་མེ་གསོད༔ བཟོད་དཀའི་ཚོར་བ་ཆུ་ལྟར་ཁོལ༔ དམག་ཇག་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད༔ དེ་ཡིས་སྣོད་བཅུད་རྒུད་པ་ལས༔ ཆོས་ལྡན་ཉིན་སྐར་ལྟར་དཀོན་ཚེ༔ བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་མཆོག་རྣམས་ཀྱང༔ མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་བར་གཅོད་མང༔ སྐུ་ཚེའི་འདུ་བྱེད་བཏུང་བ་དང༔ ནུས་པར་ལྡན་ཀྱང་མངོན་སྤྱོད་ལས༔ སྔགས་པ་ནང་འགྲས་ཕལ་ཆེར་འབྱུང༔ བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔ བསྟན་སེལ་སྡེ་འཁྲུག་མང་བའི་ཚེ༔ སྙིང་ནས་བརྩེ་བ་མི་བཟོད་པས༔ རིག་རྩལ་སྐྱེས་བུ་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང༔ ངང་རྒྱུད་དལ་ཞིང་ཤེས་རབ་ཆེ༔ བློ་གྲོས་སྤོབས་པ་སྒམ་ལ་བརྟན༔ སྙིགས་འགྲོ་སྐྱོབས་པའི་རིག་པ་འཛིན༔ པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་དང༔ མངའ་བདག་ཁུ་དབོན་ཡེ་ཤེས་གཟུགས༔ རང་བྱུང་དགོངས་པའི་རྩལ་རྫོགས་པའི༔ དཔའ་བོ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ༔ མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔ ལྕགས་ཁམས་དཔའ་བོའི་མཚན་དང་ལྡན༔ དེ་ཡི་སྐལ་བ་ཁོ་ནར་གདམས༔ དེ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི༔ རྣལ་འབྱོར་ངེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི༔ གསང་བའི་སྤྱོད་པ་མཐར་སོན་ཚེ༔ པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་དགྱེས་པ་ཡི༔ བྱིན་རླབས་ཟབ་མོའི་དབུགས་དབྱུང་སྟེ༔ ཐོལ་བྱུང་ཉིད་དུ་རྒྱུད་ལ་སད༔ ཡི་གེའི་རིས་སུ་གཏན་ལ་ཕོབས༔ སྤྱོད་པའི་སྐྱེས་བུ་སྐལ་བ་ཅན༔ རང་དང་གཉིས་མིན་པདྨའི་མཚན༔ མཉྫུ་ཤྲཱིའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔ སྙན་བརྒྱུད་གསང་བའི་ཚུལ་དུ་གདམས༔ གཉིས་ཀའི་ཉམས་སུ་བླང་བ་ཡི༔ ངེས་པའི་དྲོད་ཚད་རྙེད་པ་དང༔ བི་མ་མི་ཏྲ་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེའི་མིང༔ བཻ་རོ་ཙཱ་ན་དཔལ་གྱི་མཚན༔ ཨ་ཙར་ས་ལེ་དབྱངས་ཅན་མིང༔ ཧཱུྃ་ཆེན་ཀཱ་ར་གོ་ཆ་དང༔ ཤྲཱི་སེང་ཧ་བསྟན་པ་འཛིན༔ གཉགས་ལོ་ཆེན་པོ་སཱུརྻ་དང༔ རླངས་ཆེན་དཔལ་སེང་བློ་གྲོས་ཅན༔ ཀླུ་དབང་སྲུང་བ་པདྨའི་མིང༔ ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་བཛྲ་རྩལ༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རིག་པ་འཛིན༔ མཚོ་རྒྱལ་སྐྱེ་བ་བདེ་ཆེན་རྩལ༔ དངོས་བརྒྱུད་གདུལ་བྱའི་སྐལ་པ་རུ༔ དུས་ལ་བབ་ཚེ་རིམ་གྱིས་སྤྲོད༔ ངེས་པར་ཉམས་བླང་ཡིད་ཆེས་པའི༔ རྟགས་མཚན་ལྡན་ལ་གནས་སྐབས་དང༔ མཐར་ཐུག་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་སྐྱོབས༔ དངོས་གྲུབ་བཟང་པོའི་སྣོད་གྱུར་ནས༔ ཟབ་དོན་སྤེལ་བ་དོན་ཡོད་འགྱུར༔ ངེས་པར་གྱིས་ཤིག་ས་མ་ཡ༔ སྐུའི་རྒྱ༔ གསུང་གི་རྒྱ༔ ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ༔ ྀཨཐི༔ ཁ་ཐཾ༔ མནྟྲ་གྷརྦྷ་ཏནྟྲ་གུ་ཧྱ་ཨ་ཏི་ཧོ༔ ཞེས་འཆི་མེད་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ངོ་མཚར་གསང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ལམ་འདི་ཡང་མེ་ཕག་དབོ་ཟླའི་འཕེལ་ཚེས་སྐོར་ཀུན་གཟིགས་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྱག་བྲིས་ཤོག་དྲིལ་ཞིག་མཇལ་བ་ཛེ་ཏཱ་རི་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ལས་བརྒྱུད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་ཏུ་འདུག་པ་རྨིས་པའི་རྐྱེན་ལས་རིམ་པར་རིག་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་བརྡོལ་ཞིང༌། ལྷོ་ཟླའི་གནས་ཆེན་རྒྱམ་རྒྱལ་པདྨ་ཤེལ་རིའི་གནས་ཞལ་འབྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བཀྲ་ཤིས་འོ་མཚོའི་འགྲམ་གྱི་ནེའུ་གསེང་དུ་ཚེ་ཡི་བདག་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དབུག་དབྱུང་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པ་དང༌། ལྷག་པར་གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་འགྲན་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་སྒྲུབ་གནས་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྐུ་འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་གྱི་ཕུག་པར་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ངེས་པར་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་ཅིང༌། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མས་ཚེ་ཡི་གསོས་སྨན་དུ་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པ་ལ། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བས་འབྲལ་མེད་སྐྱོང་བའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས། བཛྲ་གཱིརྟི་རྒྱུད་མང་དང་ཆབས་ཅིག་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་ཨཱ་ཡུ་ཥེ། རིན་ཆེན་ཨསྨ་གྷརྦྷའི་དོ་ཤལ་གྱི་རྟེན་བཅས་དགྱེས་པའི་བཀའ་ལུང་མནྡ་རའི་ཕྲེང་བ་ཛ་ལནྡྷ་རར་བསྩལ་བ་ལས་གུས་ཤིང་སྤྲོ་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་སྦྱོར་གྱིས་རྒྱལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་རྒྱལ་བ་དང་པོའི་འཕེལ་ཚེས་གཟའ་སྐར་སྦྱོར་བྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབྱུང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནས་དབུ་བརྩམ་སྟེ་བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ཕྱ་གཡང་འཁྱིལ་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམ་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ། འཆི་མེད་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའམ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདིས་ཀྱང་ལུང་ཟིན་རྩ་བའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་འཇམ་མགོན་དྲན་པས་གདུང་སེལ་གྱི་གཙོར་མཛད་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་བླ་ནས་བླར་འདེགས་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དཔལ་དུ་གྱུར་ནས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་ལེན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དཔྱིད་དུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

skya_'chi med pad+ma tshe yi snying thig las:_rang byung pad+ma rdo rje tshe yi rgyud ces bya ba bzhugs so: skya___rgya gar skad du:_badz+ra A yu She tan+t+ra gar+b+ha:_bod skad du/_rdo rje tshe yi snying po'i rgyud ces bya ba:_'chi med rtsa ba gsum la phyag 'tshal lo:_'di skad bdag gis thos pa dus gcig na:_'chi med rnga sgra rang snang 'od gsal 'og min gyi zhing:_bde chen lhun rdzogs stug po bkod pa'i pho brang du:_bcom ldan 'das 'chi med pad+ma tshe yi rgyal po 'od snang mtha' yas pa'i gsung gi rdo rje gar gyi dbang phyug rang snang gi btsun mo'i dgyes pa can bzhugs te:_'khor du pad+ma rigs kyi 'bras bu'i sems dpa' lcam dral bsam mi khyab pa rdul gcig gi go sar rdul snyed kyi tshul du bskor ba'i tshe:_dus bzhi mnyam nyid rig pa chen po rtag pa rgyun gyi 'khor lor 'pho med mnyam pa chen po'i tshul rdo rje'i dbyings su lhun gyis grub pa las:_zab cing gsang ba rdo rje'i tshig chen po'i chos kyi 'khor lo nges don gyi rang rtsal chad med du snang ba'i tshe:_rang snang gi sems dpa' pad+ma'i myu gu zhes mngon du snang bar mdzad nas 'di skad ces gsol to:_kye kye mgon po bcom ldan 'das:_'chi med gnyug ma rdo rje'i sku:_sgrub pa'i rgyu rkyen thabs kyi mchog:_'bras bu bcas pa bstan du gsol:_zhes bskul ba dang:_ston pa mchog gis nyid las mi gzhan pa'i 'khor la 'od zer gyi snang ba dpag tu med pa bkyes te don gyi dgongs pa mngon du gyur pa mdzad nas 'di gsungs so:_e ma yang dag bde ba che:_gnyis su med pa'i rdo rje'i 'khor:_dpa' bo'i dgongs pa ji bzhin du:_pad+ma sems gtsos zhus pa legs:_dngos grub kun gyi snying po ni:_rdo rje tshe yi sgrub pa ste:_gang zhig 'chi ba med grub nas:_nges par bdag dang skal ba mnyam:_de nyid sgrub pa'i rgyu yi gzhi:_srid zhi kun la khyab cing gnas:_ngo bo skye med de bzhin nyid:_rnam pa kun gyi mchog ldan pa'i:_ye shes dngos po'i chos las 'das:_rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu:_gang gis bsam zhing su yis smra:_brjod pa kun bral rgyu yi mchog:_'od gsal mchog tu mi 'gyur [⁽1498⁾]'i:_ye shes 'di ni ches phra zhing:_rtogs par dka' ba'i rgyud kyi rgyal:_gang du mi gnas de kho na:_srid dang zhi ba gnyis med pa:_de ni rtag cing khyab par gnas:_'di la skye dang 'chi ba med:_nam yang dngos po'i mtshan nyid bral:_'dus ma byas shing lhun gyis grub:_'gyur ba med pa'i chos nyid de:_rtogs pas 'chi med mchog grub gyur:_rtsal las shar ba rig pa'i blo:_yul dang yul can rtog pa'i sems:_bdag dang gzhan du 'dzin pa las:_gnas don lus dang longs spyod sogs:_srid pa'i sdug bsngal so sor snang:_de la brten pa'i rgyu 'bras kyis:_'khor ba'i chos su snang ba'i phyir:_bag chags brten pa'i lus la yang:_rtsa rlung thig le'i grong khyer can:_bkod pa cho 'phrul bsam yas shar:_nang gi byed pas g.yo 'phrul gyi:_rlung gi 'gro 'ong kun gyi srog:_d+hU ti'i grong khyer la gnas pa'i:_srog nas 'dzin pa'i rlung nyid de:_lus ngag sems kyi snying po'i rgyun:_gnas shing spro bsdu 'di yis byed:_de las gyes pa'i rlung lnga yis:_srid pa'i 'khrul snang kun bkod cing:_las kyi bag chags thams cad pa:_sdud byed 'khrul pa kho na'i gzhi:_thabs dang ldan pa'i skyes bu yis:_gzhom du med pa'i srog rtsol na:_ye shes rnam pa thams cad pa'i:_bdag nyid gcig tu yang dag gnas:_rlung gi rta byas lus kyi zungs:_byang chub sems kyi thig le ni:_dwangs ma a dang haM yig ni:_nyi zla dkar dmar snying po'i tshul:_gang las byung ba kun khyab pa'i:_thig le chen po mchog gi tshe:_lus kun khyab cing dwangs ma 'dzin:_lang tsho'i dpal bskyed srog gi tig:_phra dang rags pa'i tshul nyid kyis:_skye mched kun gyi bdag nyid can:_rang bzhin nyid du 'grub pa las:_'pho zhing g.yo dang 'gyur bar snang:_de yis srid pa'i grong khyer kun:_skye 'chi'i sdug bsngal bsam mi khyab:_kun 'byung 'khor ba'i rgyu 'bras kun:_sdug bsngal mtha' klas kho na'i ngang:_med bzhin 'khrul pa rang rgyud pa'i:_chos la spyod cing zug rngus mnar:_gzhi las gzhan du ma gyur kyang:_rtsal la bdag tu rtog pa'i blos:_kun tu g.yo zhing 'khrul pa las:_gzung 'dzin rgyu 'bras mtha' klas shar:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las gzhi bstan pa'i le'u dang po'o:__de nas gnyis su med pa'i mnyam pa nyid rdo rje'i dbyings las rigs kyi sems dpas gsol ba:_bcom ldan bdag nyid chen po kye:_gang gi de nyid rtogs 'dod pas:_snying po'i rkyen la ji ltar brtson:_nges pa'i gsang ba rmad byung ba'i:_yang dag nyid de bstan du gsol:_zhes zhus pa dang ston pas bka' bstsal pa:_kye ho bde gshegs snying po las:_ma rtogs mtshan mar zhen pa'i chos:_'khrul ba'i snang ba lugs ldog tu:_dag pas gnas lugs rtogs 'dod na:_snying po'i rkyen ni 'di nyid do:__gzhi la gnas pa nus pa'i dbang:_sad byed rgyu yi dbang bskur te:_mtshan nyid ldan pa'i slob dpon gyis:_mtshan ma'i dkyil 'khor 'du byas la:_bsnyen sgrub gzhung bzhin bsrang nas kyang:_rim pa'i cho ga 'dis smin bya:_snod dang ldan pa'i slob ma la:_thun mong phyi yi dbang bskur ni:_khrus nas dbyung zhing mi shis bsal:_bgegs bskrad srung ba'i mtshams kyis bcings:_lo rgyus brjod la maN+Dal phul:_dkyil 'khor 'khor lor gsol ba gdab:_gsung gi rdo rje gar gyi dbang:_pad+ma sems gtso khyod la 'dud:_yang dag thar pa'i lam 'dod pas:_byang chub rdo rjes brtser dgongs te:_mgon po dkyil 'khor gtso bo yis:_bdag nyid 'jug par bstsal du gsol:_lan gsum gsol gdab gnang ba sbyin:_e ma rdo rje'i rigs kyi bu:_khyod ni tshul chen snod yin te:_'chi med mchog gi dngos grub phyir:_dkyil 'khor chen por smin par bya:_de nas thog mar 'jug pa'i sgo:_thar lam rtsa ba skyabs su 'gro:_na moH_bdag ni deng nas byang chub bar:_bla ma dkon mchog rnam gsum la:_mi phyed dad dang dwangs ba'i blos:_rtse gcig gus pas skyabs su mchi:_deng nas gzhan phan mchog gi blos:_smon dang 'jug pa'i byang sems bsgom:_ho:_nam mkha' mnyam pa'i sems can rnams:_ma rtogs bdag tu bzung ba'i blos:_skye 'chi mtshan ma'i chos la zhen:_bsgral phyir sems kyis dam bca' bzung:_'gro kun bdag gi pha ma ste:_de dag byang chub 'god pa'i blos:_sbyin sogs pha rol phyin pa yi:_rgyal sras spyod la bslab par bgyi:_sems can bde dang mi 'bral ldan:_sdug bsngal rgyu 'bras mtha' dag zhi:_bde dang rtag tu mi 'bral ba'i:_rang gzhan phyogs ris med gnas shog:_rgyud ni sdom dang ldan pa la:_dbang gi cho ga nges gnas pa'i:_dam bca' gsum dang mi 'bral ba'i:_tshul gyis yang dag 'dzin par bya:_sras bcas sangs rgyas thams cad dang:_dpa' bo rnal 'byor ma rnams kun:_bdag la dgongs par mdzad du gsol/_rig pa 'dzin pa bdag gis ni:_nges 'byung bsam pa mchog ldan pa'i:_so so thar pa'i sdom pa dang:_gzhan phan blo gros mi 'gyur ba'i:_byang chub sems dpa'i tshul khrims dang:_tha mal snang zhen sdom pa'i mchog:_rig pa 'dzin pa'i sde snod kyi:_dam tshig gnas rnams ma lus pa:_bdag gis yang dag bzung bar bgyi:_tshul bzhin srung zhing bslab pa yis:_rang rgyud dag par mdzad du gsol:_nang 'jug rigs kyi chos brtags pa:_nan tan tshul gyis dri ba ni:_kye ho yang dag lam 'dod pas:_dngos grub gnas la brtson pa ni:_nges par skal pa mchog gi rigs:_rdo rje theg pa'i gseng lam las:_rig pa 'dzin pa'i gnas 'dod na:_'jug par dka' yang khe nyen che:_dam tshig rim pa bgrangs las 'das:_nyams na sdug bsngal tshor ba rags:_de phyir yang dag blo gros dang:_ldan pas dpyod la lan smros shig:_lan du gus pas gsol gdab pa:_rang gi rgyud du dpyad de smra:_dpa' bo chen po bdag la dgongs:_bla med 'bras bu nges pa'i lam:_bde myur thob pa'i thabs chen po:_gsang chen sngags kyi rnal 'byor te:_lha dang bla mar rtag tu gus:_dam tshig mig gi 'bras bzhin srung:_dngos grub gnas la g.yel med brtson:_gsang ba mchog gi lam yang srung:_de phyir snod dang skal pa bzang:_dbang mchog bdag la bstsal du gsol:_zhes zhus thog mar bum dbang sbyin:_ho:_rin chen bum pa bcud dang ldan:_'chi med tshe yi lha tshogs bzhugs:_skal ldan khyod la dbang bskur bas:_ye shes bdud rtsis rgyud smin shog:_ka la sha dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa oM:_bum chu gtor zhing blud pa yis:_phung khams tha mal snang zhen sbyong:_slob ma'i lus ni lha yi skur:_gsal la ye shes brtan par bya:_snang stong sgyu ma'i ting 'dzin sgom:_de yi byin rlabs brtan pa'i phyir:_hrI:_gsung gi rdo rje bcom ldan 'das:_tshe mtha' yas pas dbang bskur bas:_'chi med rtag pa rdo rje'i skur:_'grub pa'i skal ba ldan par shog:_dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_hrI:_byams pa chen po'i ye shes dbyings:_rdo rje'i mgyogs ma tshe yi lhas:_skal ldan bu la dbang bskur bas:_tshe mchog 'gugs pa'i dbang thob shog:_hrI:_snying rje chen po'i ye shes dbyings:_rin chen mgyogs ma tshe yi lhas:_skal ldan bu la dbang bskur bas:_'pho med sdom pa'i dbang thob shog:_hrI:_dga' ba chen po'i ye shes dbyings:_pad+ma'i mgyogs ma tshe yi lhas:_skal ldan bu la dbang bskur bas:_mi phyed mnyam pa'i dbang thob shog:_hrI:_btang snyom chen po'i ye shes dbyings:_las kyi mgyogs ma tshe yi lhas:_skal ldan bu la dbang bskur bas:_btang snyom chen po'i dbang thob shog:_bsnyen sgrub sngags kyi bzlas lung sbyin:_A:_ye shes rnam pa thams cad pa:_rdo rje rig pa'i sngags su shar:_skal ldan ngag la dbang bskur bas:_'chi med rdo rje'i skal ldan shog:_bid+ya man+t+ra a b+hi Shiny+tsa a:_ye shes ngang la mnyam par bzhag:_a:_sems ni dus gsum skye ba med:_yang dag ye shes snying po'i srog:_rtag tu chos kyi dbyings su bzhugs:_rang la gnas pa'i de nyid ltos:_a a aH_zhes mnyam par bzhag:_tshe yi bdud rtsi sbyin byas la:_hrI:_'byung lnga'i dwangs ma snying po'i tshe:_ye shes bdud rtsi'i bcud du bskyil:_skal ldan bu la byin pa yis:_'chi med mchog gi gnas thob shog:_a mr-i ta a b+hi Shiny+tsa ho:_ril bu snying gar gtugs shing rol:_hrI:_ye shes sems dpa' tshe yi lha:_snying gi dkyil du gnyis med bzhugs:_dngos grub brda yi ril bu 'dis:_don gyi gnas lugs rtogs par shog:_ra sa ya na a b+hi Shiny+tsa ho:_mtha' brtan byin rlabs brtan pa'i phyir:_tshe yi 'brang rgyas spyi bor bzhag:_hrIHhrIHhrI:_'od snang mtha' yas bcom ldan tshe dpag med:_'chi med rnga sgra gsung gi rdo rje'i lha:_gar gyi dbang phyug pad+ma'i dkyil 'khor gtso:_'chi med mgyogs ma lha mo'i tshogs bcas kyis:_skal ldan rigs kyi bu la dbang bskur bas:_skye 'chi med pa tshe yi dbang thob nas:_'chi bdag la sogs bdud bzhi las rgyal te:_dngos grub mchog gi skal ba ldan par shog:_oM dz+nyA na a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:_dwangs ma ye shes srog la bstim:_gnyis su med par rgyas btab phyir:_a:_rnam kun mchog ldan dbyings kyi klong:_ye shes chen po'i rgyas btab pas:_rtag tu 'pho 'gyur med pa yi:_thig le gcig tu gnas par shog:_d+harma d+hA tu a:_gnyis pa nang gi dbang bskur ni:_bla ma tshe bdag yab yum sgoms:_gnas lngar rigs lnga'i stangs dpyal te:_gnyis med rol pa'i 'od dang sgras:_sangs rgyas thams cad snyoms par zhugs:_byang chub sems kyi bdud rtsi'i char:_babs pa bdag po'i lus la zhugs:_chags pa'i me yis bzhus pa yi:_byang chub sems kyi bdud rtsir 'dres:_mkha' gsang lhag pa'i sems kyi sprin:_slob mas gtsang dme med par rol:_brtul zhugs mnyam pa'i dbang bskur phyir:_thog mar gsol gdab maN+Dal phul:_e ma dkyil 'khor dbang phyug gtso:_bde ba chen po bla ma dgongs:_bdag ni sems dpa' chen po ste:_gsang ba zab mo'i skal bar ldan:_khyod la yang dag skyabs su mchi:_bla med nges pa'i lam 'dod pas:_snying po'i dkyil 'khor 'jug la spro:_mnyam nyid brtul zhugs spyod pa'i phyir:_gsang ba'i dbang mchog bdag la stsol:_lan du rdo rje'i tshig gdab pa:_bla na med pa gsang ba'i lam:_sangs rgyas byang chub bde ba che'i:_skal ba mchog tu khyod sgrub na:_de ring pha yi gam du shog:_spro dga' dang bcas gnas pa la:_b+han+d+ha'i bdud rtsi gnas bzhir bzhag:_gtsang dme med par spyod nas kyang:_AH_mtshan ldan pad+ma b+hany+dza'i snod:_lhag pa'i sems kyi bdud rtsi bskyil:_bu yi rdo rje'i lce la bzhag:_gnyis su med par rol te blang:_b+ho d+hi tsit+ta a la la ho:_bu yis bdud rtsi 'thung ba'i mod:_tshe dpag med pa stangs dpyal gyi:_'khor lo lnga ru dkyil 'khor bkod:_rang byung rang shar tshe yi lha:_ma 'dres gsal rdzogs tshul du shar:_lce ni rdo rje rtse gsum pa'i:_lam brgyud bdud rtsi'i lus gang ste:_lha tshogs thams cad dgyes pa skyed:_dwangs ma'i bdud rtsis phung khams sbyangs:_snang stong sgyu ma'i ting 'dzin la:_mnyam par bzhag ste bum can bzung:_de ni bum pa'i dbang bskur ro:_byang chub sems kyi zegs ma yis:_lus dkyil lha rnams dgyes pa bskyed:_bde chen rol pas sbyor ba yi:_sems kyi chu rgyun rtsa rnams gang:_rags pa'i phung khams thams cad sbyangs:_dwangs ma'i dbang shes lha ru sad:_ye shes sgyu ma'i sku thob bsam:_hrI:_bdud rtsi'i snying po rang byung ba:_dkar rtsi dmar rtsi dri chu dang:_dri chen go ro tsa na yi:_snying po'i bcud len rol bar gyis:_bi mu ma ra shu a mr-i ta a la la ho:_gsang ba sems kyi dbang bskur ro:_rang nyid dkyil 'khor stangs dang dpyal:_gnyis med sbyor ba'i bde ba yis:_lus dkyil lha tshogs mchog tu dgyes:_'od kyis brtan g.yo'i dwangs ma bsdus:_thig le'i rnam par lus la thim:_dwangs mas nang gang 'chi med kyi:_grub pa'i bdud rtsi'i lus sems rgyas:_snying po mi 'gyur srog ldan dmigs:_hrI:_lus kyi snying po sha chen lnga:_ngo mtshar bcud kyi len pa'i mchog:_sgrub pa'i dam tshig rdzas chen po:_rol gcig dngos grub mchog thob shog:_go ku da ha na a mr-i ta ma hA su kha ho:_gsum pa shes rab ye shes dbang:_bde ba'i rang ngo stong pa nyid:_stong nyid gang du'ang mi gnas pa'i:_ye shes bsam mi khyab pa'i dbyings:_mnyam par bzhag la rang ngo bskyangs:_rdo rje'i tshig gis ngo sprad pa:_a:_yang dag ye shes rgya che ba:_snying po'i mchog ni 'gyur ba med:_rang byung rdo rje'i sems chen po:_skye 'gags med pa'i chos 'di'o:_a a a:_dpon slob gnyis kas mnyam par bzhag:_don gyi gnas lugs rang ngo sprad:_ye shes mchog gi gshis lugs skyong:_bzhi pa'i ngo sprod zab pa'o:__gsum pa shes rab ye shes dbang:_bde chen mchog gi nye rgyu ni:_rdo rje'i rigs kyi bu rnams nas:_maN+Dal dang bcas gsol ba gdab:_e ma bde mchog dkyil 'khor gtso:_lhan cig skyes pa'i dgyes pa can:_gsang ba shes rab dbang bskur gyis:_bdag la smin par mdzad du gsol:_lan du gnang ba sbyin pa ni:_kye ho yang dag mchog gi lam:_sras bcas sangs rgyas thams cad kyi:_gsang ba bla na med pa yis:_nges par khyed cag smin par bya:_spro ba'i sems kyis gzungs ma ni:_rigs kyi DA ki tsaN+Da li'i:_ngo bor byin brlabs gtad nas su:_gnyis med rol pa'i dbang bskur phyir:_thog mar shes rab dgyes ma yis:_e ma rdo rje'i rigs kyi bu:_yang dag don la sbyor 'dod na:_dus gsum rgyal ba thams cad kyang:_nga la ma brten su zhig mchis:_thabs kyi gsang ba rmad byung ba'i:_lam la brten par khyod spro'am:_dris pa'i lan du dpa' bos gdab:_rdo rje nam mkha' sems chen po:_bde chen pad+ma'i reg bya yis:_drangs te btsan thabs sbyor nus na:_lam 'dir bdag kyang spro bas 'jug:_slar yang shes rab ma yis dri:_gtsang dme gnyis su 'dzin pa'i blo:_kun kyang rtog pas btags pa tsam:_don la thams cad mnyam nyid phyir:_byang sems bdud rtsi bza' nus sam:_b+ha ga'i pad+mar 'o byed cing:_chos kun 'byung gnas bdag nyid la:_gus pas mchod cing brten nus sam:_dris pas lan du gus pas gsol:_bdag ni yang dag lam 'dod pas:_khyod kyis ji ltar bsgo ba bzhin:_rang byung bdud rtsi'i zas la spyod:_dpa' mo khyod la nges par gus:_de nas ngo tsha 'khu 'phrigs blo:_spangs te gzungs ma gcer bur phyung:_dgyes pas pang du son pa dang:_'du shes gsum gyis rol pa'i phyir:_dga' ba'i gnas sbyin pad+ma can:_sna tshogs gzugs can lhan cig skyes:_gnyis med rol pa'i blo gros can:_spro dgas rol la mchod par gyis:_pad+ma b+hany+dza mok+Sha ho:_dpa' mo gdan gsum dkyil 'khor gyi:_khyab bdag shes pa bum pa'i dbang:_phyag rgya bzhi yis 'khyud sdom sprad:_rol pa'i lus kyi dkyil 'khor bcas:_sbyor ba'i byang chub sems chen po:_ri bong 'dzin pa gtsug nas g.yos:_yas bab rgyu yi dga' ba bzhi:_ngo sprad bskyod cing bskyod pa yi:_rdo rje nor bu'i bum pa gang:_'dzag tu mi gzhug bde ba ches:_rtog pa'i rgyu ba bkag la blta:_g.yo dus srub 'phro bcad nas su:_sems kyi gshis lugs ma nyams skyongs:_rlung gi lcags kyus thig le bzlog:_mas brtan 'bras bu'i dga' bzhi yis:_lugs ldog 'khor lo bzhir drangs te:_rtsa gnas kun tu khyab par bkram:_dwangs ma dza lan+d+ha rar bsdu:_ha sprug gdab chung mang du bya:_rlung sems thig le dbyer med pa'i:_rig stong ngo bor bskyangs nas su:_mnyam par bzhag pa gsang ba'i dbang:_slar yang bde ba spel ba'i phyir:_blta dgod lag bcang sgyu rtsal sbyang:_'khyud dang 'o bya gsang tshig smra:_bde ba rgyas pa'i de ma thag:_slar yang rol pas byang chub sems:_yas bab mas brtan dga' bzhi sbyang:_lus dkyil lha rnams bde ba g.yos:_rjes chags me yis bzhus nas kyang:_rang gi lus dang phyag rgya ma:_gnyis ka 'od du ltem gyis zhu:_dpa' bo spyi bo'i haM la thim:_rnal 'byor ma ni tsaN+Da lir:_thim ste zla nyi thig le'i gzugs:_bar snang gnas bzhin lham mer gsal:_thig ler sems bzung mnyam par bzhag:_shes rab dbang gi grub mtha' ste:_de yang mi dmigs stong par yal:_stong zhes bya ba btags pa tsam:_don la gnyis med chos kyi sku:_'od gsal zang thal brdal ba che'i:_de nyid bltas la mnyam par bzhag:_gom pa chung ba'i blo can dag:_bde ba zhes kyang blos btags te:_skye 'gags gnas pa thams cad bral:_ye nas stong pa nyid du gnas:_de phyir bde stong gnyis su med:_mnyam pa'i rang ngo bskyangs nas su:_don la mi gnas de kho na:_ngo sprod bzhi pa zhes su dbye:_rjes 'brel brtul zhugs spyod pa'i dbang:_hrI:_gnas yul dpa' bo rnal 'byor ma:_kun kyang spyod pas dbang sdud phyir:_rnal 'byor dam pa'i phyag rgya 'di:_skal pa can la gtad do longs:_yo gi ni A lang+ka ra a b+hi Shiny+tsa ho:_bza' bca' btung ba'i bdud rtsi gtad:_hrI:_rdo rje'i 'dod yon thams cad pa:_rol zhing spyod pas dgyes pa bskyed:_zhen med sgyu ma'i dga' ston la:_spyod de rdo rje'i bcud sgrubs shig:_ma hA su kha ho:__bzhi pa don dam tshig gi dbang:_shel dang me long brda yis bstan:_hrI:_'chi med gnyug ma don gyi tshe:_rig pa 'od gsal byang chub sems:_ye nas lhun grub chos kyi dbyings:_rang la gnas shing bri gang bral:_a a a d+harma d+hA tu a:_ye shes dgongs pa brdas mtshon pa:_bum pa'i dbang ste don dam gyi:_myong ba skyes pa gsang ba'i dbang:_gnas lugs rang ngo rgyun mi chad:_rnal 'byor bya ba gsum pa'i lam:_yid dpyod shun pa dang bral ba:_de nyid rtsal rdzogs bzhi pa'o:__khyad par man shel zer la phyar:_sku gsum rang snang ngo sprad pa:_hrI:_rang snang 'od gsal sgron ma'i sprin:_mngon sum lam byed skal ba che:_zag pa zad pa rdo rje'i sku:_mchog tu mi 'gyur gseng lam bstan:_a ti ho:_rjes 'brel bzhugs stang gzigs stang gis:_'od gsal rnal 'byor rten 'brel bsgrigs:_don dam ye shes tshe yi dbang:_mthar thug la zla nges pa'i dbang:_rnal 'byor kun gyi skyel so ste:_theg mchog snying po'i dbang mchog ni:_bskur thob blo las 'das pa'o:__de dag skal pa'i khyad par bzhin:_tha ma 'bring dang mchog nyid de:_rmad du byung ba'i blo can la:_smin byed rim pa bzhin du sbyin:_kun la dam tshig khas blang dang:_gtang rag gsang ba spyi ltar bya:_kun rdzob rgyu yi dbang bskur ni:_nus pa sad pa'i rkyen tsam ste:_dbang gi mchog ni rgyud la gnas:_ye nas lhun gyi grub par bzhugs:_rig pa don dam ye shes lha:_gzhir rdzogs bum pa'i dbang bskur te:_'od gsal stong nyid rgyun mi chad:_gsang ba don gyi dbang bskur dngos:_bde dang mi rtog mnyam pa nyid:_lhun gyis grub pa gsum pa'i dbang:_bsam gyis mi khyab de kho na:_bzhi pa tshig gi dbang zhes su:_brda ru btags pa tsam nyid de:_rang sems gdod nas ma skyes pa:_sku bzhi yongs rdzogs dbang gi mchog:_sems can kun la khyab par gnas:_dbang bskur 'di dang mi ldan na:_bskyed rdzogs 'bras bu btags pa tsam:_ye shes mchog gi bzhugs tshul la:_nges pa rnyed pa'i skyes bu ni:_ro gcig du ma'i tshul nyid kyis:_gsang sngags lam kun yongs su rdzogs:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_dbang gi le'u ste gnyis pa'o:__dbang srog rgyud la 'dzin pa ni:_dam tshig sdom la yang dag gnas:_sa ma ya las 'das gyur na:_dngos grub 'grub pa'i dus mi srid:_ji ltar dam bcas tshig nyid las:_mi 'da' nges pa'i gsang ba ste:_rtsa ba sku gsung thugs nyid dang:_yan lag dam tshig nyi shu lnga:_med phyal lhun grub gcig pu ru:_mthar thug don gyi skyel so yin:_khyad par rdo rje'i tshe sgrub par:_srog gcod rten gsum gzhig gzhom spang:_sku gsung thugs kyi phyag rgya bzhengs:_bsod nams tshogs chen mang du bsags:_rnam g.yengs spang la rnal 'byor brtson:_de ni phyi yi dam tshig go:_rtag tu lha yi rnal 'byor sgom:_gzungs sngags bsnyen pa'i bzlas par 'bad:_bskyed rdzogs ting 'dzin mi g.yel bas:_thun mtshams lam khyer mi 'bral skyongs:_dus gnyan rnams la tshogs skong brtson:_nang gi dam tshig snying po'o:__sgrub bya'i lha zhes gzhan du med:_rang byung rdo rje'i lus la gnas:_rtsa rlung thig le dag pa che:_kun kyang sku gsung thugs kyi gnas:_yang dag rdo rje'i gnas chen po:_gnyis su med pa'i chos su bzhugs:_de nyid shes pa'i rnal 'byor gyis:_thabs kyi lam dang ma bral na:_gsang ba nges pa'i dam tshig go:_chos kun 'byung gnas shes rab ma:_lhan skyes ye shes 'dren pa'i dpyid:_sgyu ma chen po'i gzugs can la:_gus shing dwangs ba de kho na:_rang rig ye shes byang chub sems:_gdod nas skye dang 'gag pa med:_'chi med gnyug ma'i gnas lugs la:_rnal 'byor bya ba dam tshig srog:_snod bcud sku gsung thugs kyi dbyings:_rdo rje'i dam tshig chen po las:_nam yang 'da' ba med pa'i chos:_mngon sum rtogs la srung mtshams bral:_de nyid ma rtogs rnal 'byor pas:_dran dang shes bzhin rab brtson pas:_sgrims te sems kyi blo btul na:_dag pas dngos grub nges par 'dzin:_tshe ring nad med bde zhing skyid:_mtho ris bde ba phun sum tshogs:_tshe la dbang ba'i rig pa 'dzin:_sku lnga'i ye shes srog kyang 'grub:_nyams na 'dir yang sdug bsngal zhing:_mi 'dod 'bras bu'i tshogs ldan la:_sa 'og rdo rje'i grong khyer du:_sdug bsngal bsam yas myong bar 'gyur:_des na gsang sngags lam rnams kun:_dam tshig nyid la 'dus pas na:_sngags pas mtshan nyid rab shes pas:_dam tshig ldan la nges brtson bya:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_dam tshig gi le'u ste gsum pa'o:__rig pa'i sems dpas gsol ba:_kye ho mgon po tshe dpag med:_khyod nyid sgrub pa'i rkyen gyi lam:_bstan pas thabs kyi nges pa dag:_bdag la yang dag bstsal du gsol:_zhes zhus pa dang chos nyid rdo rje'i rang sgras bka' bstsal pa:_thabs la phyi nang gsang ba dang:_bla na med pa'i sgrub tshul bzhi:_dang po yang dag lam 'dod pas:_bcos min nges 'byung bsam pa bskyed:_dal dang 'byor ba rnyed dka' zhing:_'dis mtshon snod bcud mi rtag g.yo:_gzhan du rgyu 'bras mi bslu bas:_nges pa'i srid pa mtho dman snang:_gang du skyes kyang sdug bsngal zhing:_rtag tu zag bcas las nyon gyi:_bskyed pa'i 'khrul snang mi zad las:_sgrol 'dod bsam pa rtse gcig pas:_yang dag lam la gcig car brtson:_gnas khang bkod pas brgyan pa ru:_gtsang sbra dang bcas mchod pa'i tshogs:_bstar la khrus dang gtsang ma'i gdan:_'khod pas rtse gcig 'di ltar bsgom:_oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haMH_chos kun gdod nas dag pa'i ye shes dbyings:_'du 'bral ma dmigs 'od gsal sgyu ma'i 'phrul:_snod bcud bde chen dag pa'i zhing gi khams:_tshad dang ngo mtshar bkod pa blo 'das dbus:_pad zla'i steng du gzhi lus pad+ma'i rigs:_rgyal sras gzhon nu sems dpa'i cha byad dang:_dmar gsal sems skyil mnyam bzhag phyag rgya can:_gus shing 'dud pa'i tshul gyis bzhugs pa'i mdun:_byang chub shing chen rab tu rgyas pa yi:_ngo mtshar grib bsil yangs pa'i lte ba la:_rma byas btegs pa'i rin chen khri yi steng:_pad+ma 'dab rgyas zla ba'i dkyil 'khor dbus:_rgyal kun gsung gi snying po yi ge hrI:_dmar gsal 'od zer 'bar ba'i phung po can:_yongs gyur yon tan dpag med zhing gi mgon:_tshe dang ye shes mtha' yas 'od dpag med:_sku mdog dmar gsal mtshan dang dpe byad rgyas:_longs spyod yongs rdzogs rin chen rgyan gyis spras:_phyag gnyis mnyam bzhag rin chen bai DUr+Ya'i:_lhung bzed bdud rtsi'i bcud kyis gang ba'i steng:_tshe bum 'chi med bdud rtsi'i gtams pa bsnams:_gzhon mdzes zhi 'dzum bzang po'i ngang tshul can:_ting 'dzin mi g.yo rdo rje'i skyil krung bzhugs:_phun tshogs rnam bkra dar gyi na bzas klubs:_dpag yas 'od zer bye ba'i dbus na rol:_phyogs bzhi mtshams brgyad gtso bo dang mtshungs pa'i:_tshe dpag med mgon rang 'dra brgyad kyis bskor:_'khor du sangs rgyas byang sems rig pa 'dzin:_lha dang drang srong grub pa'i skyes bus bskor:_kun kyang bdag la dgyes pa'i ngang tshul gyis:_mkhyen brtse'i ye shes dgongs pas gzigs par gyur:_bsgom pa lta bu spyan drangs shing:_khrus dang gos zung rgyan kyang 'bul:_bzang po spyod pa las byung ba'i:_yan lag bdun gyi cho ga bya:_maN+Dal nyer spyod la sogs pa'i:_kun bzang mchod pa rgya cher 'bul:_lha tshogs dgyes pa'i dam tshig gis:_byin gyis rlabs shing dbang bskur bsam:_de ni bsnyen pa'i rnal 'byor ro:__rang nyid sems dpa'i thugs ka nas:_'od zer mchod pa'i tshul du 'phros:_mdun bskyed gtso bo'i thugs rgyud bskul:_de yi thugs kar zla ba'i steng:_hrIHla gzungs sngags phreng bas bskor:_sngon gyi thugs dam rgyud bskul te:_brtan g.yo'i tshe yi dwangs bcud kun:_'od zer 'ja' tshon rnam par bsdus:_gzi byin 'bar ba'i 'od kyi phreng:_bdud rtsi'i zegs ma dang bcas spros:_bdag gi spyi bo nas zhugs te:_lus gang nad gdon sdig sgrib bsal:_khyad par tshe yi bgegs bar chad:_nyi mas mun bzhin sang gis dag:_lus kyi bla tshe srog la sogs:_nyams pa mtha' dag yud kyis gsos:_sa bon brlan gyis bran pa bzhin:_lang tsho'i dpal yon rgyas par gyur:_'chi med mchog gi dngos grub kyis:_lha dang skal pa mnyam par gyur:_oM na mo b+ha ga ba te a pa ra mi ta A yur+dz+nyAn su bi nish+tsi ta te dzo rA dza ya:_ta thA ga ta ya:_ar+ha te samyak+saM bud+d+ha ya:_tad+ya thA:_oM puN+ye puN+ye ma hA puN+ye:_a pa ri mi ta puN+ye a pa ri mi ta puN+ye dz+nyA na sam+b+ha ro pa tsi te:_oM sarba saM skA ra pa ri shud+d+ha d+harma te ga ga na sa mu.u[⁽1419⁾]rna[1$0000240]ga[1$0000300] te te swa b+hA wa:_bi shud+d+he:_ma hA na ya pa ri wa re swA hA:_dad mos gdung ba rtse gcig pas:_ting 'dzin gzhan du mi 'gyur pa:_rtse gcig gtad de nyams blang bas:_dngos nyams rmi lam gang rung bar:_zhal bstan gsung gi dbugs dbyung dang:_ting 'dzin yon tan rgyud la skye:_me tog tshal phyin khrus byas dang:_gos gsar gyon dang mkha' la 'phur:_ri bo'i rtser 'dzegs chu las brgal:_bdud rtsi 'thung sogs ngo mtshar ba'i:_mtshan ma brtan po thob pa dang:_gzungs sngags 'bum phrag bzhi bzlas 'grub:_thun mtshams gzungs mdo gus pas bklag:_gtor ma 'bul la mchod pa dang:_bstod pa'i dbyangs kyis thugs rgyud bskul:_mdun bskyed lha tshogs ma lus pa:_dgyes pa'i 'od kyis bdag la reg:_'chi med tshe dang ye shes kyi:_dngos grub skal pa bzang por sbyor:_tshogs zhing dag pa'i zhing rnams su:_rdzu 'phrul stobs kyis byon par bsam:_rang nyid sems dpa'i nga rgyal gyis:_phyag 'tshal mchod rten bskor ba dang:_mdo sde bri dang chos 'chad sogs:_rnam dkar spyod pas dus 'da' bya:_khyad par srog bslu mar me dang:_lam 'phrang bcos dang zam pa 'dzugs:_'gro la mi 'jigs sbyin pa la:_brtson pas ring 'tsho'i skal ldan 'gyur:_sa ma ya:_skabs su sdig sgrib zhi ba'i phyir:_stegs bur rin chen bum pa bkod:_mchod pas bskor la gtsang sbra bcas:_khrus kyi rnal 'byor bya ba ni:_a:_mdun du rin chen bum pa che:_mtshan nyid rdzogs pa'i gzhal yas khang:_bdud rtsi'i rgya mtsho yangs pa'i dbus:_pad+ma'i sdong bu 'dab rgyas steng:_hrIHlas bcom ldan tshe dpag med:_snang mtha' yas pa sprul sku'i chas:_dmar ser mtshan dpe'i gzi byin 'bar:_zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung bzhugs:_sku la chos gos rnam gsum gsol:_phyag gnyis mnyam bzhag phyag rgya'i steng:_bum pa bdud rtsis gang ba bsnams:_shin tu zhi 'dzum dgyes pa'i tshul:_snang stong 'od kyi phung por gsal:_thugs kar zla steng hrIHyig mthar:_sngags kyi phreng bas bskor bar gsal:_rtse gcig gsol ba btab pa yi:_sku las ye shes 'od kyi phreng:_bdud rtsi'i zegs ma char ltar brul:_bum pa'i gzungs chab la thim nas:_nad gdon sdig sgrib kun sel byed:_ye shes ngo bor byin brlabs bsam:_gzungs sngags rtse gcig bzlas la 'bad:_mthar ni bsgrub bya tha mal du:_gnas pa'i spyi bor sangs rgyas kyi:_thugs nas sprul pa'i lha yi tshogs:_nam mkha' gang bas rin po che'i:_bum pa bzang po'i khrus byas te:_nad gdon sdug bsngal sdig sgrib tshogs:_lhag med bkrus shing byang bar bsam:_phar phyin drug gi tshig bcad dang:_gzungs sngags spel la chu yis bkru:_rma bya'i sgros byabs rdo rje yi:_go cha bskon la rgyas gdab bya:_de yis mi mthun kun byang ste:_bsrung bya bkra shis stan la bkod:_gnas gsum byin rlabs grub pa'i rdzas:_du mas mnga' gsol shis pa brjod:_'dis ni tshe yi mi mthun phyogs:_spyi dang bye brag mtha' dag sbyangs:_de phyir blo dang ldan pa'i bus:_thun mtshams nyams su len par bya:_sa ma ya:_bsod nams bsags pa'i mthu med na:_dngos grub sgrub la bul bas na:_chos sku'i mchod sdong tshul bzhin bzhengs:_khyad par mtshan brgya'i gzungs kyis gtam:_bum nang dkyil 'khor legs bkod de:_bla bre ba dan rgyan gyis spras:_phun tshogs mchod pas mdun bdar te:_gzungs sngags bzla bzhin bskor ba bya:_dus su dri bzang rin po che'i:_khu ba'i bsnyen bkur na bza' dang:_khyad par snang gsal phreng ba'i tshogs:_brgya rtsa la sogs bstar nas su:_oM:_kun tu bzang po bla med pa'i:_snang gsal rin chen 'od kyi phreng:_ngo mtshar bkod pa rmad byung ba'i:_mchod sprin snang zhing 'char ba yi:_srid na mdzes pa'i nyi zla dang:_lha klu mi yi nor bu'i tshogs:_'od dang gzi byin bsam yas pa:_kun tu 'bar ba'i bkod pa che:_mtha' dag blo yis legs blang ste:_'chi med mgon po tshe mtha' yas:_'od snang dpag med 'jig rten mgon:_sangs rgyas byang chub sems dpa'i tshogs:_dpag yas 'khor dang bcas pa la:_gus pa'i sems kyis 'bul lags na:_dgyes pa chen pos bzhes nas kyang:_dus min 'chi ba'i sdug bsngal dang:_nad gdon bar gcod mtha' dag sol:_tshe dang ye shes bsod nams tshogs:_'phel zhing rgyas par mdzad du gsol:_bcom ldan snang ba mtha' yas kyi:_gsang ba gnyis su med pa yi:_byin rlabs da lta nyid du stsol:_'chi med mchog gi skal ldan mdzod:_rat+na dI pa pU dza me g+ha s+pha ra Na pra ma ya ho:_zhes 'bul gsol ba snying nas gdab:_yang yang 'phul bas tshe 'phel zhing:_bsod nams tshogs chen nges par rdzogs:_dngos grub skal pa mchog tu 'gyur:_sa ma ya:_thun mong dbang gis rjes 'dzin na:_dkyil 'khor cho ga bzhin du bshams:_bdag mdun bzlas pa yang dag bya:_khyad par bum pa gzhung bzhin sgrub:_khrus kyi cho ga sngon 'gro bas:_snod dang ldan pa'i slob ma yis:_mgon po dkyil 'khor dbang phyug dgongs:_bdag ni nges par rdo rje'i rigs:_skal pa bzang po'i snod ldan phyir:_bdag cag yang dag smin par mdzod:_skyabs sems sdom pa bzung ba'i rjes:_rin chen bum pa'i dbang bskur sbyin:_oM:_bum pa bzang po che ba'i mchog:_ye shes bdud rtsi'i bcud kyis btams:_skal ldan bu la dbang sbyin pas:_yang dag snod dang ldan par shog:_oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shrI ye hU~M:_chu yis bkru zhing blud nas su:_lus gang bdud rtsi'i zegs ma yis:_spyi bor rgyas btab rigs kyi bdag:_snang mtha' yas pa'i rgyas btab bsam:_nor bu'i cod pan thod du bcing:_oM:_sangs rgyas ye shes rigs mchog lnga:_mtshon byed rin chen cod pan 'dis:_skal ldan bu la dbang bskur bas:_chos kyi rgyal po dbang bsgyur shog:_oM rat+na mu ku Ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:_spro na bzlas pa'i lung bcas bya:_des ni nyams len snod ldan 'gyur:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_rdo rje tshe yi phyi sgrub bstan pa'i le'u ste bzhi pa'o:__gnyis pa nang ltar sgrub pa la:_dkyil 'khor mtshan nyid ldan bzhengs phyir:_thog mar sa gzhi brtags bslang sbyangs:_las su rung ba'i stegs bu ru:_thig tshon bya ba spyi ltar bya:_lha tshogs sta gon snyan gsan dbab:_oM:_mgon po kun gzigs thams cad mkhyen:_dkyil 'khor lha tshogs dgongs su gsol:_bdag gi gnas 'dir ye shes lha'i:_pho brang chen po bzhengs 'tshal gyis:_bdag cag rdo rje'i rig pa 'dzin:_yang dag mchog gi lam 'dod kyis:_brtse ba chen pos dgongs nas kyang:_sa yi gnas 'dir dkyil 'khor bzhengs:_bsnyen sgrub gzhung bzhin bgyid lags kyis:_dgyes pa'i gar gyis gnang ba dang:_dngos grub skal pa bzang por stsol:_zhes zhus gnang ba dang bcas te:_ye shes mkhar btegs tshom bu bsdu:_bum pa lha yi grangs mnyam pa:_bgegs bskrad dri bzang chu yis bkang:_lnga tshan rdzas btab lha tshogs bskyed:_bzlas mthar 'od zhu nus ldan bya:_slob ma rdo rje'i snod ldan pa:_zung du ma gyur khrus nas dbyung:_chos bshad rgyud sbyangs blo bcos te:_dri ldan shing gi so shing ni:_ha sa ha yis byin brlabs gtad:_maN+Dal dbus dor brtags pa yis:_phyogs bzhir las bzhi dbus su mchog:_'grub pa'i skal bar ldan shes bya:_las kyi khro bo h+ya gr-ir:_bskyed pa'i khyor chu byin brlabs sbyin:_oM pad+ma kro d+ha h+ya gr-I wa hU~M phaT:_srung skud dmar po rdo rje yi:_mdud pa gsum ldan dpung par bcing:_pad+ma mthar byed gsal ba yis:_bar chad mtha' dag srung bar mos:_gtsang zhing dag pa'i ku sha sbyin:_oM:_dag byed bkra shis lha yi rdzas:_ngo mtshar 'jig rten dge ba'i mchog:_rigs kyi bu yi stan du gyis:_bzang po'i rmi lam mthong yang srid:_d+hI hU~M:_slob ma lha yi skur gsal te:_skye mched byin brlabs mchod tshogs kyis:_mnga' 'bul chos bshad lhag par gnas:_dngos grub mchog gi skal pa yi:_rmi lam brtags la ngan na sbyangs:_bzang por mthong na snod ldan pas:_dkyil 'khor mchog tu gzhug par bya:_dngos gzhi slob ma 'jug pa bzhin:_kun byas dbang phyug rig pas 'jug:_gnang ba zhus te thob pa'i rjes:_rim pas cho gas dbang bskur bya:_rtogs gom ting 'dzin ldan pa yis:_rig pa'i me tog dor ba ni:_oM:_bcom ldan mgon po snang mtha' yas:_dkyil 'khor lha tshogs bsam yas pa'i:_sku gsung thugs yon phrin las kyi:_ye shes dbyings su bdag sbyor cig:_oM badz+ra sa ma ya oM:_AHbadz+ra sa ma ya AH_hU~M badz+ra sa ma ya hU~M:_swA badz+ra sa ma ya swA:_hA badz+ra sa ma ya hA:_oM:_rdo rje bzhi yi ye shes dbyings:_de bzhin gshegs pa thams cad kyi:_snying po'i dkyil 'khor dam pa 'dir:_bdag gi slob ma 'jug par bgyi:_oM badz+ra sa ma ya hU~M:_oM badz+ra sa ma ya s+t+wa~M:_oM badz+ra sa ma ya ho:_dkyil 'khor bdag po'i gsang gsum dang:_gnyis su med pa'i nga rgyal gyis:_mnyam pa chen por rol pa'i dbang:_rdo rje'i bu la sbyin par bya:_sa ma ya:_smin pa'i rjes su snod bcud kun:_ye shes lha yi phyag rgya bsgoms:_'gal rkyen bgegs kyi tshogs bskrad phyir:_rta mchog rol pa'i nga rgyal gyis:_hrI:_nga ni dbang chen he ru ka:_'khor 'das yongs kyi rje btsan te:_tshe bdud log 'dren bar chad bdud:_bsnyen pa'i skabs/_sngon gyi bag chags ngan pa yis:_gsang spyod lta ba'i skal med phyir:_gnas 'dir ma 'dug gzhan du song:_zhes kha bsgyur/_mchan/_sngon gyi lan chags sbyang ba'i phyir:_'dod yon glud gtor 'di sbyin gyis:_tshim par gyis la gzhan du song:_gal te mi nyan 'tshe byed na:_dbang gi rgyal po'i ting nge 'dzin:_'bar ba'i brtul zhugs rol pa yi:_cho 'phrul bsam gyis mi khyab pas:_brlag par 'gyur gyis phyir dengs shig:_hU~M bzhi'i sngags dang thun gyis gzir:_phyogs bcings srung ba'i mtshams bcad phyir:_hrI:_snang srid ye shes lha yi dal:_snang grags rig pa sku gsung thugs:_gnyis su med pa'i dkyil 'khor te:_kun kyang 'bar ba'i phyag rgya shar:_bgegs dang bar chad ming yang med:_mi shigs rdo rje 'khor lo dang:_rin chen pad+ma rgya gram gyi:_gur khang 'bar bas phyogs mtshams gtams:_mtshams kyi dkyil 'khor lhun gyis grub:_dz+nyA na badz+ra tsakra rat+na pad+ma khang+ga rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M b+h+rU~M b+h+rU~M:_'khon gcugs bshags pas sbyang ba ni:_ho:_tshe yi lha tshogs ma lus pa:_thugs rje brtse bas dgongs su gsol:_bdag ni ma rig 'khrul pa yi:_las dang nyon mongs gzhan dbang can:_srid pa 'khor ba'i las bsags pa'i:_mi dge nyes par byas pa'i nongs:_snying nas gdung ba'i mthol bshags kyis:_bzod par bzhes la sku gsung thugs:_ye shes rdo rje'i dngos grub stsol:_yi ge brgya pa yang yang brjod:_dam bca' sdom pa gzung ba ni:_oM:_ye shes spyan ldan rnal 'byor dbang:_thugs rje'i dbang bsgyur bcom ldan 'das:_srid gsum 'gro ba'i gnyen gcig po:_bdag la dgyes pas dgongs su gsol:_mtha' yas sems can ma lus pa'i:_don du yang dag lam 'dod pas:_so sor thar dang byang chub sems:_rig 'dzin nang gi bslab pa la:_spyi dang khyad par lhag pa yi:_rtsa ba sku gsung thugs mchog dang:_yan lag dam tshig nyi shu lnga:_rang bzhin lta ba'i dam tshig las:_nam yang 'gal bar mi bgyid cing:_yang dag nges pa'i gsang ba yi:_bla med rgyal po'i dam tshig gi:_rim pa yal bar mi 'dor ba'i:_rdo rje'i dam bca' gnyan po bzung:_badz+ra sa ma ya ho:_rdo rje'i byin chen dbab pa'i phyir:_spos dang rol mo brdas bskul zhing:_mda' dar g.yab la rol mo sbir:_gdung shugs ting 'dzin mi g.yel bas:_hU~M hrI:_'og min chos dbyings bde chen brdal ba che:_lhun grub rol pa bcom ldan snang mtha' yas:_rig stong ye shes chos sku'i lha tshogs kyis:_gnyis med mnyam pa chen por byin phob cig:_kha sbyor longs spyod rdzogs pa'i zhing khams nas:_gsung gi rdo rje 'chi med tshe yi lha:_rang snang khyab brdal longs sku'i lha tshogs kyis:_snang srid dkyil 'khor rdzogs pa'i byin phob cig:_snod bcud dag pa'i 'khor lo'i pho brang nas:_'gro 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i dkyil 'khor lha:_ting 'dzin sgyu ma rol pa'i cho 'phrul gyis:_sku gsung thugs kyi ye shes byin phob cig:_byin chen byin phob sku gsung thugs dbang bskur:_dbang chen dbang bskur gnyis med byin gyis rlobs:_snod bcud bde chen zhing gi rang bzhin dang:_sgrub rdzas ye shes rol mor 'char bar mdzod:_oM AHhU~M badz+ra ma hA A yur maN+Dal dz+nyA na a be sha ya a a:hrIM hrIM:_pheM pheM:_hU~M hU~M hU~M:_byin bsdu gnyis med bstim pa dang:_mchod rdzas byin gyis brlab pa ni:_oM AHhU~M:_snod bcud phun tshogs bde chen zhing:_rang snang kun bzang mchod pa'i sprin:_zag med nam mkha' gang ba'i tshogs:_ye shes chen po'i rol par shar:_oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da sarba sa ma ya pU dza dz+nyA na aHhU~M:_oM sarba pany+tsa a mr-i ta AHhU~M:_oM ma hA rak+ta AHhU~M:_oM ma hA ba ling+ta A hU~M:_dngos gzhi lha yi sa ma d+hi:_rtse gcig yid kyis bsgom pa ni:_oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba At+ma ko\u0f85haMH_'khor 'das chos kun dbyings kyi ngang:_rnam par thar pa sgo gsum gyi:_ye shes chen po'i rang bzhin du:_gdod nas dag pa'i chos su gnas:_ting 'dzin de yi ngang nyid las:_ma rtogs 'khrul ba'i sems can rnams:_dag pa chen por bsgral ba'i phyir:_snying rje sgyu ma khyab par brdal:_zung 'jug mchog gi ye shes ni:_sangs rgyas kun gyi thugs kyi dbyings:_rang byung lhun grub sa bon che:_yi ge hrIHyig mkha' la shar:_de las e yaM raM suM dang:_raM dang b+h+rU~M chad yongs gyur las:_nam mkha' rlung me sa ri rab:_me steng rdo rje'i rdul 'thas par:_pad+ma rgya gram yangs pa'i steng:_rin chen gzhal yas mtshan nyid rdzogs:_phyi gsal nang gsal 'od zer 'bar:_mdog lnga'i rtsig pa yid du 'ong:_pha gu drwa phyed mdzes pa'i spras:_mda' yab pu shu tog gis brjid:_'dod snam lha mo mchod pa'i sprin:_ye shes snang ba bsam mi khyab:_sgo bzhi rgyu 'bras rta bab brgyad:_chos 'khor ri dwags gdugs kyis brgyan:_ngo mtshar rgyan gyi bkod pa'i tshogs:_blo las 'das pa'i cho 'phrul shar:_sa ma ya maN+Dal b+h+rU~M:_pho brang de yi lte ba la:_pad+ma rin chen rma bya'i khri:_'dab stong ge sar zla ba'i steng:_sa bon bab pa yongs gyur las:_'phro 'dus brtan g.yo'i dwangs ma bsdus:_'od zhu pad+ma rA ga yi:_rdo rje rtse lnga 'od 'bar ba'i:_phyag mtshan yongs su gyur pa las:_'chi med mgon po snang mtha' yas:_gsung gi rdo rje tshe dpag med:_dmar gsal mtshan dpe'i gzi byin 'bar:_longs spyod rdzogs pa'i rgyan chas mdzes:_zhi 'dzum gzhon nu'i ngang tshul can:_rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs:_phyag gnyis mnyam bzhag phyag rgya'i steng:_'chi med tshe yi bum pa bsnams:_pang du rang 'od gos dkar mo:_dmar ser gzhon nu ma yi gzugs:_gcer bu rus pa'i phyag rgya can:_pad phreng tshe yi bum pa 'dzin:_gnyis med 'khril sbyor bde bas dgyes:_'od kyi phung po 'bar ba las:_pho nya mgyogs ma 'phro zhing 'du:_yab yum sbyor ba'i byang chub sems:_hU~M trAM oM AHyab kyi snying:_mUM lAM mAM tAM yum gyi snying:_zung re 'phros pa phyogs bzhir bab:_shar du mi bskyod tshe dpag med:_mA ki yum dang bcas pa mthing:_lho ru rin 'byung tshe dpag med:_spyan ma yum dang bcas pa ser:_nub tu rnam snang tshe dpag med:_dbyings phyug yum dang bcas pa dkar:_byang du don grub tshe dpag med:_sgrol ma yum dang bcas pa ljang:_kun kyang cha lugs gtso dang mtshungs:_mnyam bzhag phyag rgyas tshe bum 'dzin:_yum rnams pad phreng bum pa bcas:_bde stong sbyor ba'i cho 'phrul mdzes:_tshe bdag rigs bzhi'i g.yas kyi zur:_rdo rje sgeg mo sku mdog dkar:_rdo rje phreng ba mthing la mdzes:_rdo rje glu ma dmar mo sgeg:_rdo rje gar ma ljang khu'i mdog:_longs spyod rdzogs pa'i gzhon tshul gyis:_phyed skyil tshe yi bum pa 'dzin:_g.yon gyi zur bzhir mgyogs ma bzhi:_dkar mthing dmar ljang lha mo'i chas:_pad+ma'i skyil krung tshe bum can:_kun kyang pad zla'i steng na bzhugs:_sgo bzhir rdo rje lcags kyu ma:_zhags pa lcags sgrog dril bu can:_phyag rgya bzhi dang mda' dar 'dzin:_brkyang bskum gar gyis pad nyir bzhengs:_bar mtshams tshe yi rig 'dzin dang:_'chi med ye shes lha yi tshogs:_nyi zer rdul gyi phung po bzhin:_bsam yas bkod pa 'phro zhing 'du:_gnas gsum oM AHhU~M gi 'brus:_sku gsung thugs kyi byin rlabs bsdus:_spyi bo'i gnas lngar sa bon lnga:_yongs gyur rigs lnga'i cho 'phrul gyi:_byang chub sems kyi bdud rtsi yis:_dbang bskur rigs kyi 'khor los bsgyur:_snang mtha' yas pa'i rgyas btab ste:_dkyil 'khor chen po rdzogs par gyur:_badz+ra dz+nyA na kA ya wA ka tsit+ta oM AHhU~M:_hrIHhU~M trA~M oM AH_a b+hi Shiny+tsa mi:_ye shes 'khor lo spyan drangs pa:_hrI:_nub phyogs bde chen dbang gi zhing:_pad+ma sgyu 'phrul drwa ba yi:_bkod pa'i cho 'phrul bsam las 'das:_ye shes lha tshogs gshegs su gsol:_bcom ldan mgon po tshe dpag med:_'chi med rnga sgra pad+ma'i rigs:_'od snang mtha' yas dkyil 'khor lha:_'khor dang bcas pa gshegs su gsol:_rigs lnga bsam yas bkod pa'i tshogs:_gsung gi rdo rje gar gyi dbang:_'chi med rig 'dzin mkha' 'gro bcas:_rtsa gsum lha tshogs gshegs su gsol:_rdo rje'i gnas 'dir gshegs nas kyang:_sku gsung thugs kyi dbang chen bskur:_byin gyis rlobs la bar chad sol:_tshe bdud 'gal rkyen zhi ba dang:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_oM sarba ta thA ga ta a pa ri mi ta A yur+dz+nyA na maN+Dal sa ma ya dzaHdzaH_ma hA ka ru Ni ka dr-i sh+ya ho:_sa ma ya ho:_sa ma ya s+t+wa~MH_hrI:_dbyings nas spyan drangs ye shes pa:_dam tshig thugs rjes nyer dgongs la:_ting 'dzin bkod pa'i dkyil 'khor 'dir:_gnyis su med par bzhugs su gsol:_sa ma ya tiSh+Tha lhan:_hrI:_bde chen 'od 'bar chos kyi sku:_longs spyod yongs rdzogs 'chi med lha:_dkyil 'khor rgya mtsho'i tshogs bcas la:_mi phyed gus pas brda phyag 'tshal:_na mo pu ru sha ya ho:_rang las shar ba'i phyag rgya mos:_kun bzang mchod pa'i tshogs dpag yas:_nam mkha' gang ba rab spros te:_yang dag mchod cing bstod par bsam:_hrI:_dag pa'i zhing khams rab 'byams nas:_yid 'ong kun bzang mchod pa'i rdzas:_dri med lha yi mchod yon sbrengs:_dag gtsang zhabs bsil rgya mtshor bskyil:_bkod mdzes me tog char du 'bebs:_kun khyab spos kyi sprin lding zhing:_snang gsal 'od kyi phreng ba bstar:_dri bzang byug pa'i tshogs 'gyed de:_tshim byed lha yi zhal gyi zas:_dbyangs snyan rol mo'i sgra dang bcas:_dngos dang ting 'dzin las byung ba:_'bul gyi bzhes la dngos grub stsol:_oM sarba ta thA ga ta A yu de wa maN+Da la sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da pU dza AHhU~M:_hrI:_yid du 'ong ba'i gzugs kyi tshogs:_rdo rje sgeg mo'i phyag rgyar 'bul:_snyan 'jebs sgra yi dbyangs mtha' dag:_rdo rje glu ma'i dbyangs su stob:_sbyar dang lhan cig skyes pa'i dri:_rdo rje dri ma'i tshogs su 'bul:_phun tshogs lha yi zas kyi bcud:_rdo rje ro ma'i phyag rgya che:_reg 'jam lha rdzas na bza' yang:_rdo rje reg bya mar sprul te:_kun kyang chos kyi dbyings khyab pa'i:_bde chen mchod pa chen po yang:_rang byung rang shar tshul gyis 'bul:_bzhes nas tshe yi dngos grub stsol:_oM badz+ra rU pa shab+da g+han+d+he rA sa spar+she d+harma d+hA tu pU dza hU~M:_hrI:_dug lnga'i nad sel sman gyi mchog:_rtsa ba brgyad la yan lag stong:_rigs lnga rgyal ba sgrub pa'i rdzas:_dam tshig longs spyod chen por 'bul:_ma hA a mr-i ta khA hi:_hrI:_rgyud drug bsgral ba rak+ta'i bcud:_dmar gyi rba rlabs mkha' la 'phyo:_'khor ba stong pa'i ye shes phud:[ ⁽1494⁾\u0f71\u0f72]rti'i gsang ba'i mkha' las 'bebs:_ma hA rak+ta khA hi:_hrI:_'dod yon lnga ldan ba ling+ta:_zegs ma mchod pa'i sprin phung 'phro:_snod bcud yongs rdzogs chen po 'di:_dkyil 'khor lha la bdag gis 'bul:_ma hA ba ling+ta khA hi:_hrI:_gzung 'dzin ru dra'i tshogs bsgral zhing:_bde chen sbyor bas dgyes pa'i dpal:_mchod dang mchod bya gnyis su med:_mnyam pa'i mchod pa dam pa bzhes:_badz+ra ta na ga Na pU dza ho:_hrI:_'chi bdag la sogs bdud bzhi 'joms pa'i lha:_gsung gi rdo rje mgon po tshe mtha' yas:_'chi med dkyil 'khor 'khor lo'i dbang phyug che:_bcom ldan lha yi lha la phyag 'tshal lo:_sku mdog dmar gsal bye ru'i lhun po ltar:_mtshan dpe'i gzi byin rgyas pa'i snang ba can:_gar gyi dbang phyug 'od snang mtha' yas pa:_'jig rten gsum gyi mgon por phyag 'tshal bstod:_zab cing rgya che rmad byung tshangs pa'i dbyangs:_ngo mtshar theg pa'i chos sgo gang 'dul ston:_mtha' yas gdul bya 'dul ba'i cho 'phrul can:_mtshungs med 'dren pa de la phyag 'tshal bstod:_smra bsam brjod med chos sku de bzhin nyid:_nam yang mi g.yo 'od gsal chen po'i thugs:_shes bya kun gzigs 'gro la brtse bas dgongs:_ye shes rgya mtsho mnga' la phyag 'tshal bstod:_zag med yon tan yongs su rdzogs pa yi:_mnga' dbang chen pos don gnyis lhun gyis grub:_bde chen zhing gi ston pa rgyal kun gtso:_'gro ba'i mgon po khyod la phyag 'tshal bstod:_mtshan thos tsam gyis ngan song dus min 'chi:_'joms mdzad thugs bskyed chen po'i go cha can:_srid zhi'i 'jigs pa 'phrog mdzad dpa' bo che:_don gnyis lhun grub mchog la phyag 'tshal bstod:_chos nyid gcig la bzang ngan mtshan bral yang:_gdul bya 'dul phyir gang 'dul thugs rje'i sku:_bde stong sgyu mar rol pa'i phrin las can:_'khor dang bcas la gus pas bstod par bgyi:_gsang sngags bzlas pa'i ting 'dzin gyis:_dngos grub gnad la nges par bskul:_bsnyen dang sgrub pa las sbyor bas:_spro bsdus rim pa 'di ltar bya:_bdag nyid gtso bo'i thugs ka ru:_nyi zla'i gwa'u 'og rgya gram:_nang du srog gi snying po hrI:_dmar gsal sngags kyi phreng bas bskor:_dwangs ma'i 'od zer mkha' khyab 'phros:_'phags mchod tshogs gnyis rdzogs par byas:_sku gsung thugs kyi byin rlabs kyi:_dwangs ma bdud rtsi'i char du byung:_lus gang ye shes gzi byin 'bar:_slar yang mkha' khyab 'od zer gyis:_mtha' klas sems can la reg pas:_'gro kun skye 'chi'i sdug bsngal sogs:_srid pa'i rgyu 'bras thams cad sbyangs:_kun kyang lha yi 'khor lor sad:_phyi snod 'byung ba lnga'i dwangs ma:_nang bcud skye 'gro'i tshe dpal kun:_'od kyi bdud rtsi'i rnam pa ru:_bsdus nas slar yang sku la thim:_ma dag phung khams skye mched kyi:_rtsa rlung thig le kun sbyangs te:_dwangs ma'i rdo rje gsum du gyur:_gzhom gzhig bral ba gnyug ma'i srog:_ye shes phyag rgya che 'grub gyur:_oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:_A yu dz+nyA na puSh+TiM ku ru oM:_'bum phrag bzhi bzlas ting 'dzin gyis:_dngos grub sgo rnyed gdon mi za:_sa ma ya:_bsnyen pa'i rnal 'byor las rung bas:_sgrub pa'i rim pa dag la 'jug:_gtso bo rigs lnga'i thugs kar rgya gram steng:_nyi zla'i gwa'ur rang srog sa bon mthar:_sngags kyi phreng bas g.yas su bskor ba las:_'od zer spro bsdu'i don gnyis mtha' dag sgrub:_khyad par rigs lnga'i ye shes tshe yi bcud:_'byung lnga'i dwangs ma bsdus thim sku gsung thugs:_yon tan phrin las mi zad phyag rgya'i sprin:_gnyis su med pa'i ngo bor byin brlabs gyur:_oM hU~M trA~M hrIHAH_mU~M lA~M mA~M pA~M tA~M a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:_a yur+dz+nyA na puSh+TiM ku ru oM:_'bum phrag bzhi yi rnal 'byor la:_brtson pas tshe yi dngos grub thob:_bsnyen dang sgrub pa'i lha nyid dang:_skal ba mnyam tshe las la sbyor:_gtso 'khor yongs rdzogs thugs kyi 'od:_sgo ma bzhi bskul pho nya'i tshogs:_nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:_tshe bdud bar chad gzung 'dzin zhi:_bsod nams longs spyod dwangs ma 'phel:_mchog gi rlung sems dbang du 'dus:_bdud bgegs bsgral zhing thun mong dang:_khyad par las bzhi lhun grub gyur:_oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:_dzaHshan+tiM ku ru hU~M:_hU~M puSh+TiM ku ru oM:_ba~M wa shaM ku ru ho:_hoHmA ra ya phaT:_'bum res las 'grub gdon mi za:_tho rangs la sogs dus bzhi ru:_gnad du bsnun pas mtshan ma'i rtags:_mngon du 'gyur bas sid+d+hi blang:_hrI:_bcom ldan mgon po tshe dpag med:_sku gsung thugs kyi ye shes dbyings:_nam mkha' mnyam pa'i cho 'phrul las:_mkhyen brtse'i dgongs pa'i sgo phyes la:_lus ni 'chi med sku 'grub mdzod:_gzhom med tshangs dbyangs gsung thob mdzod:_ye shes thugs kyi srog thob mdzod:_'chi med gnyug ma'i gsang ba che:_da lta nyid du 'grub par mdzod:_kA ya wAka tsit+ta gu Na karma sid+d+hi pha la hU~M:_thun mtshams thabs dang shes rab kyi:_dam rdzas bkod pa bzang du bshams:_bsang chu bdud rtsis bran byas te:_gnyis med rol pas byin gyis rlabs:_raM yaM khaM:_dbyings kyi b+hany+dzar rig pa'i bcud:_ye shes lnga ldan bdud rtsi'i phud:_'dod yon zegs ma bsam yas 'phro:_mkha' khyab tshogs kyi 'khor lor gyur:_oM AHhU~M:_tshogs zhing lha rnams spyan 'dren ni:_hrI:_chos sku'i zhing na 'od mi 'gyur:_longs spyod yongs rdzogs tshe dpag med:_sprul pa'i gar sgyur rnga sgra'i gtso:_bcom ldan dkyil 'khor lha rnams kun:_tshogs kyi 'du bar spyan 'dren na:_ye shes dgongs pas gshegs su gsol:_tshogs mchod 'od phung ldems se ldem:_'chi med bdud rtsi'i bcud du 'khyil:_lha tshogs gar stabs shigs se shig:_rdo rje'i glu bro cir yang bsgyur:_rnal 'byor dgongs nyams bun ne bun:_bde stong cho 'phrul bsam mi khyab:_gnas mchog dag pa'i zhing du sgyur:_mched lcam thabs dang shes rab ldan:_bza' btung rdo rje'i dam tshig rdzas:_snod bcud dag par byin gyis rlobs:_sarba sa ma ya dzaHdzaHdz+nyA na sid+d+hi ho:_rang las spros pa'i lha mo'i tshogs:_bsam mi khyab pas mchod par bsam:_bza' btung phud kyi dang po mchod:_ho:_rdo rje bza' ba'i dam tshig rdzas:_longs spyod chen po rmad du byung:_'chi med grub pa'i ra sa yan:_dkyil 'khor lha la 'bul gyis bzhes:_ga Na tsakra pU dza ho:_bar pa bskang zhing bshags pa ni:_hrI:_bde chen sgyu mar rol pa yi:_rdo rje'i zhing gi bkod pa'i mchog:_ngo mtshar rgyan gyi rol mo che:_dbyings dang mnyam par spro zhing shar:_rang snang bkod pa rmad byung ba:_phyi nang gsang ba'i mchod rdzas che:_bla na med pa'i dam tshig gi:_rol pa'i cho 'phrul rmad du byung:_ngo mtshar bsam mi khyab pa 'dis:_'chi med mgon po'i dkyil 'khor gtso:_rigs kyi tshom bu dang bcas pa:_thugs dam gnyan po dgyes par bskang:_dam tshig nyams chag 'gal 'khrul bshags:_phyi nang gsang ba'i bar chad sol:_'chi med tshe yi dngos grub stsol:_yi ge brgya pas nyams chag mthol:_tha ma bsgral bstab rim pa ni:_e las 'bar ba'i b+hany+dza ru:_tshe bdud bar chad glo bur bgegs:_phyag brgya bzhi yis 'gugs 'ching bsdom:_myos te lha bral rang gshed dbab:_rta mchog rol pa'i rdo rje'i mtshon:_nyams pa'i snying la btab cing gzir:_dwangs ma'i snying po rang la bstim:_sha khrag dgyes pa'i mchod par 'bul:_mA ra ya phaT:_maM sa rak+ta go ro tsa na keM ni ri ti khA hi:_'dus pa'i tshogs la bza' btung brim:_brda dang brda yi lan gyis rol:_las kyi rdo rjes phyag byas te:_thabs shes bza' btung bsnol mar stob:_e ma ho:_rdo rje rgyal po gsang ba sngags kyi mdzod:_bde chen dgyes par rol pa'i brtul zhugs bskyed:_gtsang dme gnyis 'dzin bral ba'i 'khor lo yi:_bde mchog dgyes pa'i dpal la rol du gsol:_lan du pad+ma'i phyag rgyas blang:_a la la:_thabs dang shes rab bde ba mchog gi dbyings:_'du 'bral med pa gsang ba'i de kho na:_rol pa chen po'i dam tshig bla na med:_mchog gi ye shes rgyas phyir bdag gis blang:_zhes dang rang lus dkyil 'khor gsal:_rdo rje phung po'i dkyil 'khor ni:_gdod nas gdan gsum lha yi dal:_rtsa rlung thig le bde stong du:_dgyes pas rol pa'i dpal du spyod:_sa ma ya pU dza ho:_stangs dpyal mnyam par rol pa yis:_bde ba chen po lam du slong:_rdo rje pad+ma'i grong khyer ni:_mnyam par sbyor ba'i de nyid las:_a haM bsregs bzhu'i rol rtsed kyis:_gsang mchog dgyes pa'i dam tshig go:_a nu rA ga a la la ho:_nges pa'i gsang ba bla na med:_de kho na yi dbyings su bzhag:_phud kyi lhag ma kun bsdus te:_pany+tsa a mr-i ta ha ho hrIHe a ral+li hrIM hrIM:_hrI:_pad+ma dbang gi dkyil 'khor che:_skyong ba'i bka' nyan lhag sdud tshogs:_dpal gyi pham phab 'di bzhes la:_bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod:_uts+tshiSh+Ta ba liM ta khA hi:_bla med gsang ba'i dkyil 'khor du:_dam tshig chen pos mchod pa'i mthus:_tshogs gnyis yongs su rdzogs pa dang:_'chi med tshe yi dpal thob shog:_rdo rje'i glu dang gar chen pos:_lha tshogs dgyes bskyed dngos grub tshogs:_thob pa'i skal bzang mngon gyur nas:_lha dang skal pa mnyam par bsam:_rjes la thugs dam bskul ba ni:_hrI:_ye shes dbyings kyi pho brang nas:_tshe mtha' yas pa'i thugs dam bskul:_skye 'chi'i mtshan ma dag pa yi:_mchog gi tshe dbang bstsal du gsol:_bde chen rig pa'i pho brang nas:_gsung gi dbang phyug thugs dam bskul:_mi shigs rdo rje'i gsang ba gsum:_mngon sum 'grub par mdzad du gsol:_zung 'jug mkha' khyab dkyil 'khor nas:_pad+ma dbang gi thugs dam bskul:_'chi med ye shes tshe yi mchog:_'grub pa'i dngos grub mchog stsol mdzod:_gzung 'dzin 'khrul pa'i bag chag zhi:_tshe dang ye shes mchog tu rgyas:_rlung sems dbang 'dus phrin las kyis:_tshe bdud bar chad zhi bar mdzod:_gtor ma bskyangs la chad tho bsgrags:_hU~M hrI:_sngon tshe bskal pa'i dang po la:_slob dpon pad+ma thod phreng gis:_tshe yi rig 'dzin sgrub pa'i tshe:_brag phug mA ra ti ka ru:_'chi med pad+ma rig 'dzin dang:_lha lcam man+dA ra ba yis:_nye rgyu'i spyod pas mchog grub nas:_tshe bdag mgon po yab yum gyis:_rdo rje'i tshe yi dbang yang bskur:_skye 'chi dag pa'i go 'phang brnyes:_tshe rgyud bye ba phrag brgya gtad:_rdo rje'i sa la phyin pa'i tshe:_g.yar dam phog pa'i chos skyong kun:_gtor ma bdud rtsi'i mchod pa bzhes:_rnal 'byor tshe srog nyams pa gsos:_tshe dbang mchog gi dngos grub thob:_zab gter bstan pa rgyas pa dang:_'dod dgu'i phrin las 'grub par mdzod:_brtan ma bshal chus bran nas kyang:_hU~M b+h+yo:_bod khams skyong ba brtan ma'i tshogs:_bdud dang gnod sbyin sman mo'i tshul:_bshal chu'i bdud rtsi bzhes nas kyang:_so kha srungs la kla klo sgrol:_rtsa rlung thig le'i mdud pa dkrol:_bden don yan lag bcu gnyis tshogs:_mi rtog dbu ma'i dbyings su dag:_dngos grub mchog gi sdong grogs mdzod:_gtor gzhong ri rab gsal ba'i 'og:_sgab 'dre dam sri mnan par bsam:_hU~MH_e yi dkyil 'khor chen po ru:_bar du gcod pa'i dam sri'i tshogs:_mnan no klong chen yum lnga'i rgya:_nam yang ldang bar ma gyur cig:_mtshan bcas lha yi rten brten pa:_'od gsal dbyings kyi thig ler thim:_snang grags rig pa lha dang sngags:_ye shes rol pa'i 'khor lor shar:_ho:_legs spyad dge ba'i tshogs thams cad:_'chi med rig 'dzin 'grub phyir bsngo:_lha dang skal ba mnyam pa yis:_don gnyis 'bad med 'grub gyur cig:_oM:_gsung gi rdo rje dkyil 'khor gtso:_tshe mtha' yas pa'i bkra shis shog:_gsang ba ye shes mkha' 'gro'i mchog:_gos dkar yum gyi bkra shis shog:_ye shes rnam lngas 'gro ba sgrol:_tshe bdag rigs lnga'i bkra shis shog:_lha tshogs dgyes bskyed tshe dpal sdud:_'chi med DA ki'i bkra shis shog:_phrin las rnam bzhir dbang bsgyur ba'i:_phyag rgya ma bzhi'i bkra shis shog:_gnas skabs tshe dang bsod nams 'phel:_brtan g.yo'i dpal kun dbang du 'du:_mthar thug gnyug ma'i 'khor lo cher:_dbyer med 'grub pa'i bkra shis shog:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las/_rim pa dang po'i tshe bsring ba'i le'u ste lnga pa'o:__bsnyen dang sgrub pa las rung nas:_mtshan ma'i las kyi sbyor ba bya:_des ni 'gal rkyen mtha' dag zhi:_'chi med 'grub par gdon mi za:_dang po lha sku phyag rgya che'i:_thabs kyis tshe mchog bsring ba ni:_cho 'phrul dang ni sa ga zlar:_bzo bo gso sbyong la gnas pas:_ras dkar gtsang ma skyang nul bya:_thig btab cho ga bzhin du bri:_tshon gyis skye mched gsal ba dang:_dkyil 'khor 'khor lor bskyed nas kyang:_rab tu gnas la rtsa sngags mthar:_su pra tiSh+Tha badz+ra ye'i:_sham sbyar 'bum phrag gcig bzla zhing:_me tog 'thor la mchod pa bya:_bris sku bzhad dang 'od zer 'phro:_'dzum sogs dge ba'i ltas mthong na:_dngos grub blang la rten du 'chang:_dus bzang rnams su mchod pas bskor:_gsol btab tshe zad kun bsring zhing:_ring 'tsho sgrub pa'i thabs chen no:_sa ma ya:_gsung gi rig pa la brten nas:_tshe spel bar chad srung ba ni:_dar ram rgya shog gtsang ma'i ngos:_'khor lo phyi nang drug tu bskor:_lte bar hrIHla rtsa ba'i sngags:_rtsibs bzhir rigs bzhi'i sa bon gyi:_sngags ldan g.yas su bskor te bri:_rtsibs mchan rigs bzhi'i phyag mtshan bri:_mu khyud tshe yi rig pa dang:_de'i phyir dbyangs gsal rten 'brel snying:_oM:_'chi med mgon po lha yi lha:_dkyil 'khor chen por bzhugs pa yi:_ye shes lha tshogs thams cad kyis:_bdag la dgongs par mdzad du gsol:_rig pa chen po 'di 'chang ba'i:_rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas:_tshe bdud bar chad gdon bgegs zhi:_lus sems dwangs ma'i tshogs rgyas shing:_'chi med dngos grub mchog stsol mdzod:_su pra tiSh+Tha'i sngags bcas bri:_rdo rwa 'od zer phreng bas bskor:_dri bzang rdzas byug rab tu gnas:_lhag par shis brjod mang du bya:_me tog 'thor la bstebs nas kyang:_dar gyi na bza' dang bcas par:_mgul du bcangs pas gdon bgegs srung:_tshe dang dngos grub ngang gis 'phel:_sa ma ya:_thugs kyi sats+tsha la brten nas:_tshe mchog bsring ba'i cho ga ni:_rin chen 'bru sman bsres pa yi:_sa spyin gtsang mas sats+tsha bya:_gzungs sngags spel tshig ldan pa gzhug:_dus bzang yar ngor rab gnas bya:_khyad par me tog ser po 'thor:_oM:_bcom ldan mkhyen brtse nus pa'i bdag:_bde bar gshegs pa tshe mtha' yas:_lha yi lha mchog 'khor dang bcas:_bdag la dgongs par mdzad du gsol:_bdag cag 'khor dang bcas pa rnams:_ye shes mchod sdong chos sku'i rten:_rnam pa thams cad phyag rgya yi:_byin rlabs dbang dang dngos grub stsol:_tshe rabs thog med nas bsags pa'i:_las kyi rnam smin ma lus byang:_mthun rkyen bsod nams tshogs rdzogs nas:_ye shes rgyas par byin gyis rlobs:_mdor na dran pa tsam gyis kyang:_'dod pa'i don kun thogs med du:_'grub pa'i dngos grub kun thob nas:_mgon po khyod dang mnyam par shog:_sa ma ya sid+d+hi ho:_gsol ba btab la bkur bsti bcas:_mchod sdong nang du gzhug pa'am:_yang na dpal can sa yi ngogs:_bzhag la shis pa'i tshig mang brjod:_des ni tshe dang bsod nams sogs:_mthun rkyen mtha' dag rgyas par nges:_sa ma ya:_yon tan rdzas la brten pa yi:_bdud rtsi'i bcud len bya ba ni:_'bras bu gsum dang bzang po drug:_dbang lag rtag ngu rgyal ba'i spyan:_thal dkar rdo rje tsan dan gnyis:_ram bu rtsa ba lnga dang ni:_cong zhi brag zhun sbrang rtsi dang:_rgya mtshal shing mngar bu ram bcas:_dmar zal ba yi 'o mas sbru:_ril bu sran 'phos tsam du dril:_b+han d+har bzhag la dal du bkod:_khrus byas bgegs bsal mchod pas bskor:_bdag nyid lha yi skur bsgoms te:_mdun du rlung me thod sgyed steng:_b+han d+har bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil:_kha dog dri ro phun sum tshogs:_ye shes bdud rtsi'i rlangs sprin steng:_sa bon hrIHyig yongs gyur las:_spro bsdus brtan g.yo'i dwangs ma bsdus:_skad cig dkyil 'khor yongs rdzogs sgoms:_spyan 'dren phyag mchod bstod pa sogs:_las kyi rim pa rdzogs pa dang:_bdag nyid lha yi thugs ka'i 'od:_'phros pas rlung g.yos me sbar te:_thod pa dros shing bcud rnams khol:_ma dag rlangs pa'i rnam par thon:_dwangs mas lha rnams bskul ba las:_bde stong rgyas pa'i sbyor mtshams nas:_'od zer spro bsdus phyi snod kyi:_'byung ba lnga yi dwangs ma dang:_nang bcud skye 'gro'i tshe bsod dpal:_bsdus te sku la thim pa yis:_dwangs ma rjes chags byang chub sems:_char ltar bab nas rdzas la thim:_brten pas 'chi med mchog grub pa'i:_dngos grub bdud rtsi'i snying por gyur:_rtsa ba'i sngags la sham 'di gdags:_dz+nyA na ra sa ya na a mr-i ta sid+d+hi ho:_zhes btags thun mtshams byin 'bebs bya:_lha tshogs 'od zhu rdzas la bstim:_rtags mthong bar du bsgrubs nas kyang:_rgyun du rol pas tshe dpal 'phel:_dwangs ma rgyas shing stobs bkrag 'phel:_lus yangs rig pa gsal la dwangs:_nyams rtogs yon tan rgyas pa yi:_thabs kyi gsang ba rmad byung ngo:__sa ma ya:_phrin las me rlung la bsten nas:_sngags kyi nus pa rgyas pa dang:_rtags mtshan rno ba'i thabs mchog ni:_sa yi cho ga sngon 'gro bas:_stegs bur bris bskos thab bzhengs la:_mtshan nyid ldan pa'i bud shing brtsegs:_rdzas dang mchod pa bshams nas kyang:_byin rlabs cho ga'i rim pa ni:_sreg rdzas ming yig dang po ni:_thig le'i brgyan pa yongs gyur las:_dngos grub thogs med sgrub nus pa'i:_lha rdzas mchog gi ngo bor gyur:_oM AHhU~M dang sngags rnams brjod:_thab la gsang chus bran byas la:_stong pa'i ngang las 'bar ba'i me:_kun tu 'bar zhing 'khyil ba yi:_rdo rje'i thab khung mtshan nyid rdzogs:_las kun sgrub pa'i nus ldan pa'i:_nang du raM las ra skyes steng:_me lha drang srong cha byad can:_gun+d+he bgrang phreng 'dzin pa gsal:_skyabs sbyin mthe bong g.yab nas su:_kyai:_'jig rten tshangs dbang mgon gyi sras:_me lha'i rgyal po drang srong che:_Ta kis dbang bskur phrin las bdag:_gnas 'dir da lta gshegs su gsol:_ag+ne de wa a kar+Sha ya dza:_dzaHhU~M ba~M ho:_tiSh+Tha lhan:_nyer spyod mchod pa sngon 'gro bas:_lha yi lha mchog dngos grub tshogs:_thogs med stsol ba'i phrin las bdag:_shar lho'i gdon gyi rgyal po che:_'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:_byon pa'i skyems dang yaM shing phreng:_mar khu la sogs rdzas rnams phul:_sngags dang spel tshig rim pa'i tshogs:_gang 'dod las bzhin so sor sbyar:_slar yang ye shes me lha'i tshogs:_bskyed la mchod bstod rdzas rnams 'bul:_skabs su 'dod gsol rim pas bskul:_las sgrub dmigs pa'i ting 'dzin dang:_sbyar la bzlas pa dag kyang bya:_mchod bstod nongs bshags gshegs gsol bya:_slar yang 'jig rten me lha gsal:_rdzas dang gshegs skyems gtang rag 'bul:_mchod bstod nongs bshags rang gnas gshegs:_thal ba chu bor gshegs pa'am:_mdzod phug sba zhing ri yi rtser:_rlung la 'phyar bas las kun 'grub:_yang na rig sngags spel tshig can:_tshe spel tsakra gang yin pa:_legs par dril la na bza' gsol:_rab gnas dang bcas rlung la bskor:_gser skyems gtor ma btang nas su:_kyai:_'byung ba kun gyi rgyal po ni:_rlung gi las kun byed pa ste:_kun la khyab cing g.yo zhing sdud:_ngo bo yum chen dam tshig sgrol:_rnam pa rlung gi cho 'phrul la:_rig pa'i gsang sngags 'di bskor bas:_phyi nang gzhan gsum dbu ma'i dbyings:_dag pa'i byed las gcig pu yis:_rig sngags rdo rje'i nus pa'i mthu:_da lta nyid du mngon par mdzod:_rlung gis kun la khyab pa bzhin:_rigs sngags nus pas kun la khyab:_bsnyen sgrub bzlas pa tshad 'khyol te:_las kun thogs med 'grub par mdzod:_thogs med myur zhing shugs drag ltar:_dngos grub gnas la thogs med pas:_ji ltar 'dod pa'i las kyi tshogs:_da lta nyid du 'grub gyur cig:_badz+ra yaM yaM sarba karma ku ru ho:_zhes pas 'dod pa'i las gsol zhing:_de ltar las tshogs gang la yang:_rten 'brel snying po'i bzlas pa bya:_dngos grub thogs pa med 'grub pa'i:_rno 'don gsang ba'i snying po'o:__sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_sku gsung thugs yon tan phrin las la brten nas tshe bsring ba'i le'u ste drug pa'o:__rnal 'byor tshe yi mchog sgrub la:_bar chad tshe bdud bzlog pa'i mdos:_lan chags sbyang ba'i cho ga bya:_stegs bur ri rab bang rim steng:_dpal gyi gtor ma brjid ldan bkod:_phyogs mtshams mthun rdzas bshos bus bskor:_nam mkha' rgyang bu shing ris 'dzugs:_mda' 'phangs gzugs 'gros mthun rdzas bskor:_mtshams bzhir mar me phyogs bzhi ru:_me long steng du bya nag bzhi:_bkod la lha yi nga rgyal gyis:_yas rnams sngags drug phyag drug gis:_byin gyis brlabs la smreng gis bsngo:__kyai:_gdod nas dag pa'i chos nyid la:_'pho 'gyur mtshan ma las 'das kyang:_'gags med thugs rje'i cho 'phrul las:_srid zhi cir yang snang ba'i phyir:_'khrul pa rang rgyud zhen pa'i ngor:_bkod pa mi 'dra du ma shar:_las dang nyon mongs rang gzugs las:_'jig rten skye rga na 'chi byung:_thabs la rten 'brel bcos zab pas:_snang tshul mthun pa'i mdos shig bshams:_mdos la snod bcud yongs su rdzogs:_'dod yon mkho dgus 'byor zhing phyug:_yas stags mchod pas mi mgu med:_phud dang gtor mar mi gdung med:_rten 'brel cho gas mi bslu med:_bden pa'i tshig la mi nyan med:_de phyir rnal 'byor bdag cag gis:_dga' dgu bsags nas mthun dgu sdeb:_bzang dgu'i 'byor pa'i mgron chen du:_bla ma yi dam dkon mchog gsum:_ye shes thugs rje'i rtsal gyis byon:_mkha' 'gro chos skyong yon tan mgron:_dam tshig thugs rje'i shugs kyis byon:_'gro ba rigs drug snying rje'i mgron:_sems bskyed snying rje'i dbang gis byon:_sde brgyad bgegs rigs lan chags mgron:_tshe rabs sha 'khon sbyang phyir byon:_mdos la 'khor 'das thams cad 'bod:_mgron du bzang ngan pham rgyal med:_mdos mkhan stong nyid rtogs pa'i phyir:_stong pa nyid la bdag gzhan bral:_rnal 'byor thabs la mkhas pa'i phyir:_gang gi mgu ba de bzhin sbyin:_stong dang rten 'byung zung 'jug ltar:_snang stong gnyis su med par shar:_de phyir smreng gis dkrol ba bzhin:_bde chen sgyu ma'i snang cha las:_shar ba'i 'khor dang myang 'das kyi:_snang cha'i mgron kun gshegs su gsol:_sarba sa ma ya dzaHdzaHsarba big+h+nAn a kar+Sha ya dzaH_dzaHhU~M ba~M ho:_kyaiH_stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:_shar phyogs tshe bdud gdon gyi gtso:_dbang po rdo rje 'chang ba'i lha:_dkar po lha gdon bye bas bskor:_shing khams gdon gyi gtso bo ste:_'gram 'khrug byed pa gsum mthing sme:_bdun zur stag dang yos kyi lo:_spar kha zin la sogs pa yi:_tshe srog dpal la 'khu ba yi:_smyo 'bog gtong ba'i cho 'phrul can:_khyed rnams ma lus thams cad la:_rang rang mthun pa'i dam rdzas dang:_nam mkha' mda' rgyang shing ris dang:_bal ti shug ti shog shog dang:_dong rtse rin chen sman 'bru'i mdzod:_dar zab stag gzig ras ma sogs:_gang la ci 'dod 'byung ba'i rdzas:_khyad par bsgrub bya'i phung po khams:_skye mched rdzogs pa'i glud gtor ni:_'dod yon mi zad gter du bsngo:_bsgrub bya 'khor dang bcas pa rnams:_bzung ba thongs la bcings pa khrol:_'khon dang 'khrugs pa rang sar zhi:_'gras pa thams cad zhi bas bsdum:_bla yi rten phur ma phud cig:_srog gi ljon shing ma sgyel cig:_tshe yi rdzing bu ma 'phrog cig:_gdon gyis hab thob ma byed par:_brngan du dkor cha mkho dgu sbyin:_skyin du bsgrub bya'i sku glud 'bul:_'chi ba med pa'i tshe sgrub pa'i:_'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang:_khyad par shing khams dbang byed pa'i:_gdon dang bgegs kyi gnod pa srungs:_smyo 'bog brgyal nad sangs gyis la:_bkra shis bde legs phun tshogs mdzod:_kyai:_stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:_lho phyogs tshe bdud gdon gyi gtso:_gshin rje be con 'chang ba'i lha:_ser po gshin rje bye bas bskor:_me khams gdon gyi gtso bo ste:_'gram 'khrug byed pa dgu dmar te:_bdun zur rta dang sbrul gyi lo:_spar kha li la sogs pa yi:_tshe srog dpal la 'khu ba yi:_khram la 'debs pa'i cho 'phrul can:_khyed rnams ma lus thams cad la:_rang rang mthun pa'i dam rdzas dang:_nam mkha' mda' rgyang shing ris dang:_bal ti shug ti shog shog dang:_dong rtse rin chen sman 'bru'i mdzod:_dar zab stag gzig ras ma sogs:_gang la ci 'dod 'byung ba'i rdzas:_khyad par bsgrub bya'i phung po khams:_skye mched rdzogs pa'i glud gtor ni:_'dod yon mi zad gter du bsngo:_bsgrub bya 'khor dang bcas pa rnams:_bzung ba thongs la bcings pa khrol:_'khon dang 'khrugs pa rang sar zhi:_'gras pa thams cad zhi bas bsdum:_bla yi rten phur ma phud cig:_srog gi ljon shing ma sgyel cig:_tshe yi rdzing bu ma 'phrog cig:_gdon gyis hab thob ma byed par:_brngan du dkor cha mkho dgu sbyin:_skyin du bsgrub bya'i sku glud 'bul:_'chi ba med pa'i tshe sgrub pa'i:_'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang:_khyad par me khams dbang byed pa'i:_gdon dang bgegs kyi gnod pa srungs:_khram la btab pa da phyis la:_bkra shis bde legs phun tshogs mdzod:_kyai:_stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:_nub phyogs tshe bdud gdon gyi gtso:_chu bdag lag na sbrul zhags 'chang:_sngon po klu gdon bye bas bskor:_lcags khams gdon gyi gtso bo ste:_'gram 'khrug byed pa bdun dmar sme:_bdun zur bya dang sprel gyi lo:_spar kha dwa la sogs pa yi:_tshe srog dpal la 'khu ba yi:_zha grum gtong ba'i cho 'phrul can:_khyed rnams ma lus thams cad la:_rang rang mthun pa'i dam rdzas dang:_nam mkha' mda' rgyang shing ris dang:_bal ti shug ti shog shog dang:_dong rtse rin chen sman 'bru'i mdzod:_dar zab stag gzig ras ma sogs:_gang la ci 'dod 'byung ba'i rdzas:_khyad par bsgrub bya'i phung po khams:_skye mched rdzogs pa'i glud gtor ni:_'dod yon mi zad gter du bsngo:_bsgrub bya 'khor dang bcas pa rnams:_bzung ba thongs la bcings pa khrol:_'khon dang 'khrugs pa rang sar zhi:_'gras pa thams cad zhi bas bsdum:_bla yi rten phur ma phud cig:_srog gi ljon shing ma sgyel cig:_tshe yi rdzing bu ma 'phrog cig:_gdon gyis hab thob ma byed par:_brngan du dkor cha mkho dgu sbyin:_skyin du bsgrub bya'i sku glud 'bul:_'chi ba med pa'i tshe sgrub pa'i:_'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang:_khyad par lcags khams dbang byed pa'i:_gdon dang bgegs kyi gnod pa srungs:_mdze rigs gtong ba da sol la:_bkra shis bde legs phun tshogs mdzod:_kyai:_stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:_byang phyogs tshe bdud gdon gyi gtso:_gnod sbyin lag na be con thogs:_ljang gu dmu yi gdon gyis bskor:_chu khams gdon gyi gtso bo ste:_'gram 'khrugs byed pa gcig dkar te:_bdun zur byi ba phag gi lo:_spar kha kham la sogs pa yi:_tshe srog dpal la 'khu byed pa'i:_'thib gnon gtong ba'i cho 'phrul can:_khyed rnams ma lus thams cad la:_rang rang mthun pa'i dam rdzas dang:_nam mkha' mda' rgyang shing ris dang:_bal ti shug ti shog shog dang:_dong rtse rin chen sman 'bru'i mdzod:_dar zab stag gzig ras ma sogs:_gang la ci 'dod 'byung ba'i rdzas:_khyad par bsgrub bya'i phung po khams:_skye mched rdzogs pa'i glud gtor ni:_'dod yon mi zad gter du bsngo:_bsgrub bya 'khor dang bcas pa rnams:_bzung ba thongs la bcings pa khrol:_'khon dang 'khrugs pa rang sar zhi:_'gras pa thams cad zhi bas bsdum:_bla yi rten phur ma phud cig:_srog gi ljon shing ma sgyel cig:_tshe yi rdzing bu ma 'phrog cig:_gdon gyis hab thob ma byed par:_brngan du dkor cha mkho dgu sbyin:_skyin du bsgrub bya'i sku glud 'bul:_'chi ba med pa'i tshe sgrub pa'i:_'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang:_khyad par chu khams dbang byed pa'i:_gdon dang bgegs kyi gnod pa srungs:_dmu gab gtong ba da sol la:_bkra shis bde legs phun tshogs mdzod:_kyai:_stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:_shar lho'i tshe bdud gdon gyi gtso:_me lha lag na bgrang phreng thogs:_nag po bdud gdon bye bas bskor:_sa khams gdon gyi gtso bo ste:_'gram 'khrug byed pa bzhi ljang sme:_bdun zur gshed bzhi 'brug gi lo:_spar kha zon la sogs pa yi:_tshe srog dpal la 'khu byed pa'i:_hur thum gtong ba'i cho 'phrul can:_khyed rnams ma lus thams cad la:_rang rang mthun pa'i dam rdzas dang:_nam mkha' mda' rgyang shing ris dang:_bal ti shug ti shog shog dang:_dong rtse rin chen sman 'bru'i mdzod:_dar zab stag gzig ras ma sogs:_gang la ci 'dod 'byung ba'i rdzas:_khyad par bsgrub bya'i phung po khams:_skye mched rdzogs pa'i glud gtor ni:_'dod yon mi zad gter du bsngo:_bsgrub bya 'khor dang bcas pa rnams:_bzung ba thongs la bcings pa khrol:_'khon dang 'khrugs pa rang sar zhi:_'gras pa thams cad zhi bas bsdum:_bla yi rten phur ma phud cig:_srog gi ljon shing ma sgyel cig:_tshe yi rdzing bu ma 'phrog cig:_gdon gyis hab thob ma byed par:_brngan du dkor cha mkho dgu sbyin:_skyin du bsgrub bya'i sku glud 'bul:_'chi ba med pa'i tshe sgrub pa'i:_'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang:_khyad par sa khams dbang byed pa'i:_gdon dang bgegs kyi gnod pa srungs:_hur thum rgyug 'gyel ma gtong bar:_bkra shis bde legs phun tshogs mdzod:_kyaiH_stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:_lho nub tshe bdud gdon gyi gtso:_srin po lag na ral gri thogs:_dmar po btsan gdon bye bas bskor:_sa khams gdon gyi gtso bo ste:_'gram 'khrug byed pa gnyis nag sme:_bdun zur gshed bzhi lug gi lo:_spar kha khon la sogs pa yi:_tshe srog dpal la 'khu byed pa'i:_gri gzer gtong ba'i cho 'phrul can:_khyed rnams ma lus thams cad la:_rang rang mthun pa'i dam rdzas dang:_nam mkha' mda' rgyang shing ris dang:_bal ti shug ti shog shog dang:_dong rtse rin chen sman 'bru'i mdzod:_dar zab stag gzig ras ma sogs:_gang la ci 'dod 'byung ba'i rdzas:_khyad par bsgrub bya'i phung po khams:_skye mched rdzogs pa'i glud gtor ni:_'dod yon mi zad gter du bsngo:_bsgrub bya 'khor dang bcas pa rnams:_bzung ba thongs la bcings pa khrol:_'khon dang 'khrugs pa rang sar zhi:_'gras pa thams cad zhi bas bsdum:_bla yi rten phur ma phud cig:_srog gi ljon shing ma sgyel cig:_tshe yi rdzing bu ma 'phrog cig:_gdon gyis hab thob ma byed par:_brngan du dkor cha mkho dgu sbyin:_skyin du bsgrub bya'i sku glud 'bul:_'chi ba med pa'i tshe sgrub pa'i:_'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang:_khyad par sa khams dbang byed pa'i:_gdon dang bgegs kyi gnod pa srungs:_gri gzer gtong ba da sol la:_bkra shis bde legs phun tshogs mdzod:_kyai:_stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:_nub byang tshe bdud gdon gyi gtso:_rlung lha lag na ba dan thogs:_khra bo ma mo'i gdon gyis bskor:_sa khams gdon gyi gtso bo ste:_'gram 'khrug byed pa drug dkar sme:_rgyal po skye 'gro'i dpal dkar po:_bdun zur gshed bzhi khyi yi lo:_byis pa mthing gi kha dog can:_spar kha khen la sogs pa yi:_tshe srog dpal la 'khu byed pa'i:_dal yams gtong ba'i cho 'phrul can:_khyed rnams ma lus thams cad la:_rang rang mthun pa'i dam rdzas dang:_nam mkha' mda' rgyang shing ris dang:_bal ti shug ti shog shog dang:_dong rtse rin chen sman 'bru'i mdzod:_dar zab stag gzig ras ma sogs:_gang la ci 'dod 'byung ba'i rdzas:_khyad par bsgrub bya'i phung po khams:_skye mched rdzogs pa'i glud gtor ni:_'dod yon mi zad gter du bsngo:_bsgrub bya 'khor dang bcas pa rnams:_bzung ba thongs la bcings pa khrol:_'khon dang 'khrugs pa rang sar zhi:_'gras pa thams cad zhi bas bsdum:_bla yi rten phur ma phud cig:_srog gi ljon shing ma sgyel cig:_tshe yi rdzing bu ma 'phrog cig:_gdon gyis hab thob ma byed par:_brngan du dkor cha mkho dgu sbyin:_skyin du bsgrub bya'i sku glud 'bul:_'chi ba med pa'i tshe sgrub pa'i:_'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang:_khyad par sa khams dbang byed pa'i:_gdon dang bgegs kyi gnod pa srungs:_dal yams gtong ba da sol la:_bkra shis bde legs phun tshogs mdzod:_kyai:_stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:_byang shar tshe bdud gdon gyi gtso:_dbang ldan lag na lcags kyu thogs:_thal mdog the'u rang gdon gyis bskor:_sa khams gdon gyi gtso bo ste:_'gram 'khrug byed pa brgyad dkar te:_dbang phyug ma hA de wa dkar:_bdun zur gshed bzhi glang gi lo:_bu mo gser gyi kha dog can:_spar kha gin la sogs pa yi:_tshe srog dpal la 'khu byed pa'i:_god kha gtong ba'i cho 'phrul can:_khyed rnams ma lus thams cad la:_rang rang mthun pa'i dam rdzas dang:_nam mkha' mda' rgyang shing ris dang:_bal ti shug ti shog shog dang:_dong rtse rin chen sman 'bru'i mdzod:_dar zab stag gzig ras ma sogs:_gang la ci 'dod 'byung ba'i rdzas:_khyad par bsgrub bya'i phung po khams:_skye mched rdzogs pa'i glud gtor ni:_'dod yon mi zad gter du bsngo:_bsgrub bya 'khor dang bcas pa rnams:_bzung ba thongs la bcings pa khrol:_'khon dang 'khrugs pa rang sar zhi:_'gras pa thams cad zhi bas bsdum:_bla yi rten phur ma phud cig:_srog gi ljon shing ma sgyel cig:_tshe yi rdzing bu ma 'phrog cig:_gdon gyis hab thob ma byed par:_brngan du dkor cha mkho dgu sbyin:_skyin du bsgrub bya'i sku glud 'bul:_'chi ba med pa'i tshe sgrub pa'i:_'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang:_khyad par sa khams dbang byed pa'i:_gdon dang bgegs kyi gnod pa srungs:_god kha gtong ba da sol la:_bkra shis bde legs phun tshogs mdzod:_kyai:_stong gsum 'jig rten rab 'byams kyi:_steng 'og tshe bdud gdon gyi gtso:_tshangs pa lag na 'khor lo thogs:_lto 'phye lag na nor bu 'chang:_steng 'og gdon gyi tshogs kyis bskor:_gza' klu sa bdag gtso bo ste:_'gram 'khrug byed pa lnga ser sme:_sa bdag rgyal po gser gyi mdog:_'du 'khrug gtong ba'i cho 'phrul can:_khyed rnams ma lus thams cad la:_rang rang mthun pa'i dam rdzas dang:_nam mkha' mda' rgyang shing ris dang:_bal ti shug ti shog shog dang:_dong rtse rin chen sman 'bru'i mdzod:_dar zab stag gzig ras ma sogs:_gang la ci 'dod 'byung ba'i rdzas:_khyad par bsgrub bya'i phung po khams:_skye mched rdzogs pa'i glud gtor ni:_'dod yon mi zad gter du bsngo:_bsgrub bya 'khor dang bcas pa rnams:_bzung ba thongs la bcings pa khrol:_'khon dang 'khrugs pa rang sar zhi:_'gras pa thams cad zhi bas bsdum:_bla yi rten phur ma phud cig:_srog gi ljon shing ma sgyel cig:_tshe yi rdzing bu ma 'phrog cig:_gdon gyis hab thob ma byed par:_brngan du dkor cha mkho dgu sbyin:_skyin du bsgrub bya'i sku glud 'bul:_'chi ba med pa'i tshe sgrub pa'i:_'gal rkyen mtha' dag zhi ba dang:_khyad par gnam sa dbang byed pa'i:_gdon dang bgegs kyi gnod pa srungs:_'du 'khrug gtong ba da sol la:_bkra shis bde legs phun tshogs mdzod:_khyad par bdud kyi sde chen bzhi:_brngan pa'i gzer kha 'debs pa ni:_kyai:_shar nas bslu brid lha bu'i bdud:_dkar gsal khye'u gzhon nu'i tshul:_mdzes pa'i rgyan cha lams se lam:_khyod ni skye 'gro'i bdud du che:_'dod yon sgyu ma'i cho 'phrul gyis:_'gro ba bslu ni rkyen po la:_de ring bdag gis brngan zhig sbyin:_tshims par gyis la glags ma lta:_mgu bar gyis la rang gi gnas:_gzhan 'phrul dbang byed gnas su song:_mi 'chi tshe yi rdzi 'u mdzod:_kyai:_lho nas 'joms byed 'chi bdag bdud:_mthing nag khro gtum 'jigs pa'i gzugs:_mgo phreng dar nag khram shing thogs:_khyod ni skye 'gro'i bdud du che:_khams gsum skye 'gro khram la 'debs:_tshe srog bla yi dpal kun sdud:_de ring bdag gis brngan zhig sbyin:_tshims par gyis la glags ma lta:_mgu bar gyis la rang gi gnas:_lho phyogs mun pa'i gling du song:_mi 'chi tshe yi bdag po mdzod:_kyai:_nub tu 'ching byed nyon mongs bdud:_dmar gsal sgeg chags rol pa'i gzugs:_rgyan ldan lag na lcags kyu thogs:_khyod ni skye 'gro'i bdud du che:_mkha' khyab sems can khyod dbang bsgyur:_byang chub sgrub la bar gcod par:_de ring bdag gis brngan zhig sbyin:_tshims par gyis la glags ma lta:_mgu bar gyis la rang gi gnas:_nub phyogs skye med dbyings su dengs:_mi 'chi tshe yi srung ba mdzod:_kyai:_byang na sgyu ma phung po'i bdud:_ser po rngam pa'i gzi brjid can:_bgres tshul lag na mkhar ba thogs:_khyod ni skye 'gro'i bdud du che:_'gro kun las nyon khyod la brten:_zag bcas sdug bsngal kun gyi gzhi:_de ring bdag gis brngan zhig sbyin:_tshims par gyis la glags ma lta:_mgu bar gyis la rang gi gnas:_byang phyogs dur khrod chen por song:_mi 'chi tshe yi bla rten mdzod:_ces dang saM b+ha ra yis bsngo:_gdon kun mgu zhing tshims par bsam:_mthar ni 'dre lnga'i phyogs su khyer:_mgron rnams gshegs par zhu ba ni:_kye:_de ring rnal 'byor bdag cag gi:_dgyes pa'i longs spyod 'di bzhes la:_dga' mgu yi rang tshims pa'i sems:_bskyed la rang rang gnas su gshegs:_mdos 'di phyogs su mi bskyal rgyu:_lha srin sde brgyad mdos la gzigs:_yas la gdung zhing phud la dgyes:_mkho dgu'i sbyin pas ngo so bstod:_rang rang gnas su bde bar gshegs:_dga' zhing mgu ba'i tshul gyis song:_tshims shing ngoms pa'i yid kyis song:_mdos glud dgyes pa'i ston mo yin:_gtang rag tshul du bsnams la gshegs:_bsgrub bya mi bu rin chen 'di'i:_tshe yi ljon shing ma 'gyel mdzod:_srog gi nyi zla ma nyams mdzod:_bla yi rde'u ma yar mdzod:_lan chags thams cad byang gyur cig:_sha 'khon thams cad dag gyur cig:_bu lon thams cad sod gyur cig:_'khon 'gras thams cad bsdum gyur cig:_chos nyid skye ba med pa la:_bdag dang gzhan du dbye bsal med:_byang chub sems kyi rang bzhin la:_dgra dang gnyen du phyogs ris med:_snying rje chen po'i sbyin pa la:_mchog dang dman pa'i blang dor bral:_chos kun sems kyi btags pa tsam:_ming tshig brjod pa mnyam pa nyid:_stong nyid gcig gi rang bzhin du:_shes pas khyed rnams bka' la nyon:_gsung du sdod cing phrin las sgrubs:_stong pa'i rang mdangs rten 'byung du:_shar nas bcos na ci yang 'chos:_thabs kyi man ngag zab mo ni:_snang stong gnyis su med par shar:_chos kun bde chen ye shes te:_kun kyang bkra shis dpal gyi mchog:_bde legs don kun 'grub pa yi:_phyogs las rnam par rgyal gyur cig:_ces brjod shis pa rgya cher brjod:_thabs 'di spyod pa'i rnal 'byor pa:_'chi bdag bdud kyang bzlog nus na:_'phral rkyen ngan pa smos ci dgos:_de phyir zab pa'i rim pa'o:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_tshe bdud bzlog pa'i mdos kyi le'u ste bdun pa'o:_bla nyams tshe yi rdzing bu ral:_srog gi nyi zla yal srid pas:_sngags dang ting 'dzin rdzas sbyor gyis:_de nyid 'gugs pa'i cho ga brtsam:_bdag mdun dkyil 'khor gzhung bzhin bshams:_rgyun 'bab chu bo'i rde'u dkar:_bcu drug dbyangs kyis brgyan pa dang:_bla g.yu mda' dar phye mar bshams:_mdun bskyed dkyil 'khor lha tshogs kyi:_shar sgor pad+ma zla ba'i steng:_bsgrub bya sems dpa' gzhon nu'i tshul:_thal sbyar gus pas gnas pa dang:_dar dang rin chen rgyan gyis spras:_lus kyi cha rnams thams cad du:_dwangs ma dkar dmar 'od kyi klong:_dbyangs yig bcu drug bkrag tu gsal:_gus pa'i tshul gyis gtso la blta:_bdag mdun thugs nas 'od kyi phreng:_sna lnga lcags kyu lta bur 'phros:_phyogs bcu'i zhing khams rab 'byams kyi:_'khor 'das brtan g.yo'i dwangs ma dang:_khyad par bsgrub bya'i bla srog tshe:_'khyams dang yar dang sde brgyad kyis:_brkus 'phrog thams cad dbang med du:_khab len rdo yis lcags bzhin bsdus:_kun kyang 'od lnga'i thig le che:_rang dbang brtan pa med par bsdus:_srung bya'i lus ngag yid gsum la:_gnyis med bstims pas gzi byin 'bar:_bla tshe srog dbugs nyams pa kun:_sor chud mdun gyi bla rten la:_thim pas ring 'tsho'i dpal thob bsam:_rtsa ba'i sngags la sham 'di gdags:_rdzab rdzab rdzub rdzub b+ha ta slong slong nr-i khug dzaHdzaHha ri ni sa badz+ra A yu She swA hA:_dmigs pa rtse gcig dang bcas te:_rtags thon bar du yang yang bskyar:_skabs su mda' dar sna lnga g.yab:_snyan pa'i dbyangs kyis lha tshogs bskul:_hrI:_dkar mo mgyogs ma rdo rje rigs kyi yum:_zhi ba'i las mdzad mda' dar tshe bum bsnams:_rang 'dra'i sprul pa 'jig rten khyab par 'gengs:__shar phyogs snod bcud 'jig rten rab 'byams kyi:_brtan g.yo'i dpal dang tshe bsod dwangs ma'i tshogs:_khyad par bsgrub bya'i bla tshe yar ba khug:_sde brgyad 'byung pos brkus shing phrogs pa khug:_byad phur gdon gyis gzir dang nyams pa khug:_phyogs bcu'i 'jig rten rab 'byams kun nas khug:_bsgrub bya'i lus ngag yid la dbyer med bstim:_rdo rje'i tshe mchog 'grub pa'i las mdzod cig:_hrI:_ser mo mgyogs ma rin chen rigs kyi yum:_rgyas pa'i las mdzad mda' dar tshe bum bsnams:_rang 'dra'i sprul pa 'jig rten khyab par 'gengs:__lho phyogs snod bcud 'jig rten rab 'byams kyi:_brtan g.yo'i dpal dang tshe bsod dwangs ma'i tshogs:_khyad par bsgrub bya'i bla tshe yar ba khug:_sde brgyad 'byung pos brkus shing phrogs pa khug:_byad phur gdon gyis gzir dang nyams pa khug:_phyogs bcu'i 'jig rten rab 'byams kun nas khug:_bsgrub bya'i lus ngag yid la dbyer med bstim:_rin chen tshe mchog 'grub pa'i las mdzod cig:_hrI:_dmar mo mgyogs ma pad+ma'i rigs kyi yum:_dbang gi las mdzad mda' dar tshe bum bsnams:_rang 'dra'i sprul pa 'jig rten khyab par 'gengs:__nub phyogs snod bcud 'jig rten rab 'byams kyi:_brtan g.yo'i dpal dang tshe bsod dwangs ma'i tshogs:_khyad par bsgrub bya'i bla tshe yar ba khug:_sde brgyad 'byung pos brkus shing phrogs pa khug:_byad phur gdon gyis gzir dang nyams pa khug:_phyogs bcu'i 'jig rten rab 'byams kun nas khug:_bsgrub bya'i lus ngag yid la dbyer med bstim:_pad+ma tshe mchog 'grub pa'i las mdzod cig:_hrI:_ljang mo mgyogs ma las kyi rigs kyi yum:_drag po'i las mdzad mda' dar tshe bum bsnams:_rang 'dra'i sprul pas 'jig rten khyab par 'gengs:__byang phyogs snod bcud 'jig rten rab 'byams kyi:_brtan g.yo'i dpal dang tshe bsod dwangs ma'i tshogs:_khyad par bsgrub bya'i bla tshe yar ba khug:_sde brgyad 'byung pos brkus shing 'phrogs pa khug:_byad phur gdon gyis gzir dang nyams pa khug:_phyogs bcu'i 'jig rten rab 'byams kun nas khug:_bsgrub bya'i lus ngag yid la dbyer med bstim:_las rab tshe mchog 'grub pa'i las mdzod cig:_hrI:_sngon mo mgyogs ma bde gshegs rigs kyi yum:_mchog gi las mdzad mda' dar tshe bum bsnams:_rang 'dra'i sprul pa 'jig rten khyab par 'gengs:__phyogs mtshams snod bcud 'jig rten rab 'byams kyi:_brtan g.yo'i dpal dang tshe bsod dwangs ma'i tshogs:_khyad par bsgrub bya'i bla tshe yar ba khug:_sde brgyad 'byung pos brkus shing phrogs pa khug:_byad phur gdon gyis gzir dang nyams pa khug:_phyogs bcu'i 'jig rten rab 'byams kun nas khug:_bsgrub bya'i lus ngag yid la dbyer med bstim:_bde gshegs tshe mchog 'grub pa'i las mdzod cig:_dz+nyA na badz+ra A yu She dzaHdzaHdzaHhU~M ba~M ho:_skabs su bden pa'i stobs brjod la:_bla srog tshe bcas 'gugs sngags brjod:_lan chags sbyang phyir glud gtor bshams:_byin gyis brlabs te bsngo ba ni:_kyai:_'jig rten srid pa'i 'khrul snang la:_btags pa tsam nas ming zhig grub:_don la rang mtshan ma dmigs te:_kun kyang sems kyi snang cha tsam:_de phyir mkhas pa'i rnal 'byor gyis:_'byung lnga mthun sdeb glud du bzhengs:_skye mched mthun pa'i rdzas kun bsags:_rten 'byung snang cha gzugs su grub:_pho gdong thabs kyi go mtshon can:_spyan khro sma ra rgyan dang ldan:_rngam pa'i bro gar lams se lam:_gzi brjid ldan pa'i mchog tu shar:_mo gdong shes rab btsun mo'i chas:_zhi 'dzum lang tsho blta na sdug:_dar zab gos la rin chen rgyan:_snyan pa'i glu dang gling bu bsgyur:_mda' khra dpa' bo'i mtshon gyi mchog:_'phang khra dar zab skud pa 'khril:_rgyang bu zung 'jug dpag bsam ljon:_shing ris yul mkhar bkod pa can:_rta phyugs srog chags mdangs kyi gzugs:_rgyal mtshan 'phan khra mkha' la 'phur:_rin chen longs spyod dkor chas gtams:_ci bzhed lhun gyis grub pa 'di:_dngos las brgya stong bye bas lhag:_bsgrub bya'i bla srog skyin du 'bul:_zhi zhing byams pa'i sems bcas te:_dga' mgu yi rang tshims gyis la:_ma gnod ma 'khon gzhan du song:_brngan du mdos kyis mchod byas kyang:_bka' la 'khu ba'i yid can rnams:_bdag nyid pad+ma he ru ka:_dbang gi rgyal po rta skad 'tsher:_gdon bgegs 'dul ba'i dpa' bo ste:_cis kyang mi 'gro 'dug gyur na:_rdul du brlag par gdon mi za:_mgo bo tshal pa brgyar 'gas shing:_lus ni rdul phran bzhin du brlag:_de bas da lta phyir dengs shig:_hU~M bzhi'i sngags dang thun gyis gzir:_gu gul bdug la srung mtshams bcad:_glud gtor chu bo'i gzhung du dor:_rten 'byung pra yi brtags 'dod na:_chu lha'i rdzing la bla lug skor:_shwa bsgril la sogs byas kyang rung:_legs pa'i mtshan ma mthong ba dang:_bla rten ma nyams gta' ru bzung:_tshe yi smin byed yang yang zhu:_srog bslu mi 'jigs sbyin pa bya:_tshogs bsags rnal 'byor la brtson na:_bla tshe nyams pa mtha' dag gso:_yar gud ral zhig gnas su chud:_dwangs ma 'dzin zhing bkrag mdangs rgyas:_dngos grub nges pa'i rtags mthong 'gyur:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_bla bslu ba'i le'u ste brgyad pa'o:__'dzam gling las kyi sa pa la:_dus min 'chi ba'i bar gcod kyi:_de nyid bslu ba'i cho ga ni:_sngags pas yang dag brtsam par bya:_dur khrod la sogs phung sa ru:_lcags mkhar drug bcu rtsa bzhir brtsegs:_kha bad keng rus phreng ba'i steng:_dmar gtor dug khrag brgyan pa la:_'khor lnga bcu gnyis bcu yis bskor:_sha khrag nang khrol mtshon chas brgyan:_g.yas su chang bu brgya rtsa brgyad:_ril bu grangs mnyam dkar gsum brgyan:_g.yon du dmar gyi gtor chung ni:_drug bcu rtsa bzhi khrag gis sbag:_drag po rngam pa'i mchod pas bskor:_bdag gi rnal 'byor dang ldan pas:_mchod dang gtor ma byin gyis brlabs:_yaHlas drag po'i thod pa'i mkhar:_gru gsum rngam pa'i rgyan cha can:_'jigs pa'i mun pa 'khor yug 'khrigs:_dug gi sprin las thog ser 'bebs:_sa gzhir khrag gi rgya mtsho 'khyil:_mtsho 'gram mtshon cha'i nags tshal can:_bya gcan keng rus rgyu ba yi:_dbus su ma he 'jigs pa'i steng:_las kyi gshin rje ma he'i gdong:_gcer bu mi lpags rlon pa gyon:_mgo bor thod pa'i phreng ba can:_lag na be con 'khor lo thogs:_stag sham rus pa'i phyag rgyas spras:_sbyor yum gtum mo dug hrul ma:_be con dang ni zhags pa gdengs:_g.yas su tshe bdag g.yon srog bdag:_la sogs gshed chen sde bzhi dang:_lo gshed 'chi bdag bcu gnyis sogs:_ma gshin bye ba'i tshogs dang bcas:_khams gsum skye 'gro'i tshe la rngams:_srog gcod dus kyi zhags pa gdeng:_khams gsum za ba'i mthu bo che:_dus kyi dgra chen ya ma ra:_pho nya bye ba bsam yas bcas:_skad cig mdun du gsal bar bsgoms:_hU~M:_mgon po kun gzigs 'jam pa'i dbyangs:_drag po'i skur bzhengs tshe yi bdag:_phyag rgya zil gnon he ru ka'i:_bka' nyan ya ma rA dza che:_gdung ba'i nga ros deng 'bod kyis:_skad cig myur ba'i shugs kyis gshegs:_'khor dang sprul pa bye ba 'bum:_lan chags sha mkhon bdag po kun:_da lta nyid du gnas 'di ru:_gshegs shig dus kyi dgra chen po:_zhing gi pags pas g.yab dor zhing:_tshil chen dud pa sprin ltar 'khrigs:_rkang gling thod pa'i rngas bskul na:_gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:_ya ma rA dza sa pa ri wA ra sa ma ya dzaHdzaH_dzaHhU~M baM ho:_oM ya ma rA dza sa ma ya rak+Shan+tu:_badz+ra a mr-i to da ka Tha Tha Tha:_hU~M:_ya ma rA dza 'khor bcas la:_phyi mchod 'dod yon lnga yis mchod:_nang mchod 'dod pa'i yon tan lnga:_gsang ba sman raka gtor ma'i tshogs:_sbyor sgrol mnyam pa'i mchod pa 'bul:_dgyes par bzhes la phrin las mdzod:_oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da ma hA ru dra mA ra ya pany+tsa kA ma gu Na pU dza ho:_a mr-i ta rak+ta ba ling+ta ho:_ta na ga Na ho:_hU~M:_'jam dpal khros pa'i bka' nyan pa:_gshin rje'i rgyal po mthu bo che:_khams gsum tshe 'chi srog gi bdag:_'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:_khrag 'thung kA la rU pa khyod:_mchod cing thugs dam deng bskul na:_bgegs la bka' nan ma chung bar:_dus kyi zhags pa grol bar mdzod:_saM b+ha ra yi sngags brgya rtsa:_brjod la mchod dang slar yang ni:_bden pa'i stobs brjod dgra bgegs bkug:_bsgral te sha khrag zas skal bsngo:_hU~M:_ya ma rA dza 'khor dang bcas:_nyams pa'i sha khrag 'di bzhes la:_bsgrub bya bdag cag ma lus pa:_dus kyi bar chad zhi bar mdzod:_ya ma rA dza sarba sha trUn maM sa rak+ta keM ni ri ti khA hi:_drug bcu rtsa bzhi'i bar du bsngo:_mthar ni gtor ma rak+tas bran:_hU~M:_lho phyogs gshin rje'i grong khyer che:_rim pa bdun gyi sa yi 'og:_lcags kyi pho brang 'jigs rung ba:_yi dwags bye bas bskor ba nas:_mun pa 'khrigs pa'i dur khrod na:_'jam dpal khros pa'i bka' nyan pa:_las kyi gshin rje chos kyi rgyal:_lan chags bdag po bgegs kyi tshogs:_bka' sdod tshul du gnas kun la:_phas rgol byad ma bsgral ba yi:_gti mug sha yi ri bo brtsegs:_'dod chags khrag gi rgya mtsho bskyil:_zhe sdang rus pa'i phung po brdal:_thod chen b+hany+dza'i snod nang du:_dug gis sbag te 'bul lags na:_bzhes shig lhag ma med par rol:_dgyes pa'i gad mo dang bcas te:_bsgrub bya bdag cag 'khor dang bcas:_tshe la bar du ma gcod cig:_srog la rlom sems ma bskyed cig:_bla la hab thob ma mdzad cig:_gshin rje'i khram la btab na phyis:_dus kyi zhags pas bcings na khrol:_'phen pa'i shwa rdel nag na bcos:_dus min 'chi ba'i bdud las skyobs:_tshe dang dpal gyi stobs bskyed la:_bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod:_sarba b+hU ta gats+tsha:_lho phyogs grong khyer zad pa'i sar:_bskyal nas tshe 'gugs gzungs sngags brjod:_shis pa'i tshig gi me tog 'thor:_gal chen lan gsum bskyar byas na:_dus la bab kyang lo gsum bsring:_zla gsang rgyud kyi dgongs pa ste:_zab mo'i nges pa rmad byung ngo:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las 'chi ba bslu ba'i le'u ste dgu pa'o:_zab mo'i dngos grub bsgrub pa la:_bar du gcod pa'i bdud 'dul phyir:_dbang gi rgyal po'i ting 'dzin gyis:_bgegs tshogs 'dul ba'i ting 'dzin ni:_na mo:_bdag dang khams gsum 'gro ba kun:_rtsa gsum lha la skyabs su mchi:_gzhan don sangs rgyas thob bya'i phyir:_pad+ma khros pa'i rnal 'byor bsgom:_hrI:_de bzhin nyid dbyings ka nas dag:_kun snang snying rje sgyu ma'i gdangs:_zung 'jug sa bon yi ge hrI:_'od kyis snod bcud gzung 'dzin sbyangs:_stong pa'i ngang las ye shes kyi:_rang snang dbang gi pho brang che:_pad+ma rA ga las grub pa'i:_gzhal yas zla gam sgo gcig pa:_rin chen rgyan gyi bkod pa rdzogs:_dbus su pad+ma 'dab bzhi pa'i:_lte bar bdud bzhi pad nyi'i steng:_hrIHyig yongs gyur skad cig gis:_pad+ma dbang chen rta skad 'tsher:_dmar nag dus mtha'i me ltar 'bar:_phyag g.yas pad+ma'i lcags kyu gdengs:_snang srid thams cad dbang du sdud:_g.yon pas tshe yi bum pa ni:_rgya gram phyag rgyas mtshan pa 'dzin:_dpal dang dur khrod rol pa'i chas:_gzi byin 'bar ba'i 'od phreng can:_zhabs gnyis brkyang bskum rol pa'i stabs:_rang 'od pad+ma gzi ldan sbyor:_pad phreng dung khrag bsnams pas 'khyud:_phyogs bzhir rdo rje rin po che:_bde gshegs las kyi h+ya gr-I:_dkar ser mthing ljang gtso dang mtshungs:_rigs kyi DA ki mnyam par sbyor:_sgo srung pad+ma dbyings phyug ma:_lcags kyu zhags gdengs sgeg bzhad khro:_gar gyi stang stabs sgyur bzhin du:_rus pa me tog phreng bas brgyan:_dbang gi zhing khams skyong ba yi:_dbang mdzad dbang gi lha tshogs kun:_nyi zer rdul ltar 'khrigs pa yis:_bar chad bdud bgegs thams cad 'dul:_gnas gsum rdo rje'i yig 'bru gsum:_sku gsung thugs kyi phyag rgyar rdzogs:_spyi bo'i gnas lngar rigs lnga yi:_sa bon las gyur rigs lnga yi:_byang sems bdud rtsi'i dbang bskur bas:_phung khams rigs kyi 'khor los bsgyur:_bde gshegs lnga yi ngo bor rdzogs:_oM AHhU~M:_hrIHhU~M trA~M oM AH_hrI:_bde chen phyogs lhung bral ba'i zhing:_'od gsal sgyu 'phrul drwa ba'i lha:_rta mchog rol pa'i dkyil 'khor lha:_ye shes dbyings nas gshegs su gsol:_gnas mchog 'di ru byin phob la:_sgrub mchog bdag la dbang bzhi bskur:_bgegs dang log 'dren bar chad sol:_mchog dang thun mong dngos grub stsol:_sarba maN+Da la sa ma ya dzaH_dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha lhanaH_na mo na ma mi:_hrI:_bde chen sgyu ma'i cho 'phrul las:_'char ba'i rmad byung mchod pa'i sprin:_phyi nang gsang ba bla med pas:_rang byung rang shar chen por mchod:_hrIHh+ya gr-I wa sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da sarba pU dza ho:_ma hA pany+tsa r-i ta rak+ta ba ling+ta khA hi:_d+harma d+hA tu a:_hrI:_gsung gi rdo rje dkyil 'khor bdag:_dbang chen 'bar ba gar dgu'i gzugs:_bde chen phyag rgya chen po'i dbyings:_'du 'bral med pa'i lha la bstod:_rta mchog rol pa'i thugs ka ru:_pad nyi'i steng du hrIHdmar gsal:_rdo rje'i sngags kyi phreng bas bskor:_'od zer spro bsdus don gnyis byas:_dbang chen rol pa'i lha tshogs kyi:_sku dang yig 'bru phyag mtshan gyi:_pho nya nam mkha' khyab par spros:_tshe bdud bar chad dbyings su bsgral:_gzung 'dzin 'byung po srung mtshams bcad:_byad phur rbod gtong bzlog cing bsgyur:_snang srid sku gsung thugs kyi dbyings:_mnyam nyid dgongs pa'i rtsal rdzogs gyur:_hrIHpad+mAn+ta kr-ita badz+ra kro d+ha h+ya gr-I wa sarba big+h+nAn ha na ha na hU~M phaTaH_'bum phrag bzhi bzlas bar chad bgegs:_mtha' dag zhi zhing dngos grub thob:_tshe yi 'gal rkyen srung byed pa'i:_gud sbas gu h+ya a thaM rgya:_smin byed zab mos rjes 'dzin na:_dkyil 'khor bshams nas legs par sgrub:_khrus byas bgegs bsrung lo rgyus brjod:_maN+Dal phul la gsol ba gdab:_pad+ma dkyil 'khor gtso bo mchog:_dbang chen he ru kaHdpal dgongs:_rdo rje'i dkyil 'khor chen po ru:_smin cing grol bar mdzad du gsol:_skyabs sems sdom bzung byin chen dbab:_thog mar bum pa'i chu sbyin te:_hrI:_rang byung bum pa gzhal med khang:_ye shes lha tshogs bdud rtsir 'khyil:_skal ldan bu la dbang bskur bas:_smin grol yon tan rdzogs par shog:_ka la sha a b+hi Shiny+tsa oM:_gzungs sngags bzlas pa'i lung sbyin la:_a:_rang rig ye shes bde ba che:_gdod nas rang gi sems su bzhugs:_gnyis med dgongs pas ngo sprad na:_shes par gyis shig rigs kyi bu:_dam tshig khas blang maN+Dal phul:_bsngo smon zab mo'i rgyas gdab bya:_de nyid ldan pa'i slob dpon gyis:_smin byed tsam gyis bar chad srung:_de phyir snying las gces par zungs:_dam med log par spyod la rgya:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_bar chad sel ba'i dbang gi rgyal po'i sgrub thabs kyi le'u ste bcu pa'o:_dag pa ye shes rtsa thig rlung:_las kyi bag chags kyis bsgribs pas:_zag bcas nye bar len pa'i gzugs:_skye dang 'chi ba'i sdug bsngal snang:_de nyid bzlog pa'i rnal 'byor gyis:_thabs las thabs byung man ngag gis:_rtsol bcas ting 'dzin lam du bya:_a:_rnam thar gsum ldan rdo rje btsun mo'i dbyings:_ye shes mkha' 'gro'i lha la skyabs su mchi:_'gro kun srid zhi'i 'jigs las dbugs dbyung phyir:_'chi med mkha' 'gro'i rnal 'byor bsgom par bgyi:_a:_snod bcud dag pa ye shes mkha' 'gro'i dal:_cir snang bde chen sgyu ma'i mchod pa'i sprin:_sems kyi rin chen yid bzhin nor bu'i gter:_nam mkha' mdzod kyi 'byor pa lhun gyis grub:_oM badz+ra ar+g+haM sogs shab+da sarba pU dza sa ma ya ho:_sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba ling+ta pU dza ho:_a:_chos sku skye med dbyings yum kun tu bzang:_longs sku rang snang mkha' khyab snying rje'i sprin:_zung 'jug dwangs ma'i yi ge hrIHdmar po:_srid zhi brtan g.yo'i dpyid kyi thig ler shar:_bde ba'i 'od kyis snod bcud snang zhen sbyangs:_snang srid bde chen dag pa'i rol mo las:_rdo rje'i srung 'khor gzhal med khang chen po:_tshad med sgo bzhi rnam thar rta bab rdzogs:_dbus su chos 'byung 'dab bzhi pad+ma'i lter:_nyi ma'i dkyil 'khor rab tu rgyas pa'i steng:_hrIHyig zla ba snyoms par zhugs pa las:_yongs gyur dbyings phyug dpal mo man+da ra:_dmar gsal 'char kha'i nyi gzhon lang tsho rgyas:_sked skabs phra ldem nu 'bur mtho la mkhregs:_chu skyes rab rgyas zhal ras mdzes 'dzum sgeg:_spyan gsum 'od gsal snang bzhi'i sgron me 'char:_ljags 'dril tshems kyi phreng ba cung zad gsal:_gnag snum dbu skra'i lan tshar 'phyang ba'i rtser:_nor bu'i thor tshugs rus pa'i 'khor los mdzes:_thod skam dbu rgyan phyag rgya lngas brgyan pa'i:_zhabs gnyis brkyang bskum bde ba'i gar stabs bsgyur:_phyag g.yas mda' dar srid zhi'i tshe bcud 'gugs:_g.yon pas bum bzang bdud rtsis lhan skyes ster:_dar dpyangs puN+Da ri ka'i do shal can:_ye shes me 'od 'khrigs pa'i klong na 'gying:_shar du mA ki ka la sid+d+hi dkar:_lho ru spyan ma shAkya de wi ser:_nub tu bde gshegs bkra shis khye'u 'dren mthing:_byang du sgrol ma mtsho rgyal ljang gsal mdzes:_kun kyang gtso mtshungs snang stong sgyu ma'i sku:_bde ba'i nyams ldan 'od gsal ye shes lus:_mda' dar bum 'dzin 'bum phrag DA kis bskor:_gtso mo'i rigs bdag pad+ma thod phreng rtsal:_dmar gsal khro 'dzum yid tsam chags pa'i nyams:_brtul zhugs spyod 'chang he ru ka yi chas:_phyag gnyis mda' dar tshe bum bcud ldan bsnams:_zhabs zung rdo rje'i skyil krung gzi byin 'bar:_pad+ma zla ba'i gdan la rol pa'i 'khor:_rtsa gsum rab 'byams mtsho la skar bzhin bkra:_sgo bzhir dbang chen sde bzhi las kyi mdog:_be con pad+ma 'dzin pa khro bo'i chas:_phung khams dag pa bde gshegs rigs lnga'i dbang:_ye nas lhun gyis grub pa'i tshul du rdzogs:_gnyug ma'i sgo gsum bde gsal mi rtog pa'i:_sku gsung thugs kyi gsang ba lhun gyis grub:_oM AHhU~M:_hrIHhU~M tra~M oM AH_hrI:_rnam par mi rtogs a wa d+hU ti'i dbyings:_mi 'gyur dwangs ma'i thig le chos sku'i yum:_bde chen sgyu mar rol pa DA ki'i tshul:_'bum phrag yangs pa'i tshom bu gshegs su gsol:_sgrub mchog bu la dbang bzhi'i ye shes bskur:_gnyis snang bdud bgegs skye med klong du sgrol:_mchog thun dngos grub rab 'byams 'byung ba'i gnas:_'chi med rdo rje'i 'od skur 'grub par mdzod:_oM dz+nyA na DA ki ni maN+Dal sarba sa ma ya dzaHdzaH_hrI:_sems kyi rdo rje gdod nas wA ra hi:_rnam kun mchog ldan dbyings su 'du 'bral med:_ro gcig mnyam pa'i de nyid rtogs pa yi:_gnyis med chos sku'i klong du tiSh+Tha lhan:_hrI:_'od gsal bsam mi khyab pa'i ye shes la:_bzang ngan 'dzin pa'i kun rtog gdod nas dag:_zag med 'bras bu gzhi la rdzogs pa yi:_ngo mtshar lta ba 'jal ba'i phyag kyang 'tshal:_a ti pU ho:_pra tIts+tsha ho:_hrI:_snang ba skye med dbyings kyi mkha' klong du:_srid pa rang grol bde chen mchod par shar:_zung 'jug yul dang dbang po gnyis med pa'i:_blo 'das mchod pa dam pas dgyes gyur cig:_oM dz+nyA na DA ki ni sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shab+da ma hA pU dza ho:_sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta khA hi:_d+harma d+hA tu a:_hrI:_kun 'byung 'bar ba'i tsaN+Da lis bsros pa'i:_dwangs ma bde chen zhu ba'i dpyid kyi sku:_rdo rje rdul bral nam mkha'i lang tsho can:_lhan cig skyes pa'i btsun mor bstod par bgyi:_rigs kyi yum lnga'i thugs kar ye shes sems:_tshe yi yum mchog dmar gsal bde ba rgyas:_longs sku'i rgyan rdzogs mnyam bzhag tshe bum bsnams:_rdo rje'i dkyil krung pad zla la rol pa'i:_thugs kar pad+ma dmar po'i ge sar hrIH_rang rigs sngags kyis bskor ba'i gsal snang gis:_ma dag phung khams 'khrul pa'i bag chag sbyangs:_'chi med mkha' khyab ye shes rdo rje'i sku:_rtags brtan bde ba chen po'i thig ler 'khyil:_oM dz+nyA na DA ki ni pad+ma man+da ra sarba sid+d+hi hU~M:_A yu She swA hA:_rigs bzhi'i DA ki'i thugs srog 'od zer gyis:_phyi 'byung bcud bsdus dwangs ma lus la thim:_rtsa rlung thig le mi phyed sku gsum gyi:_rdo rje ye shes grub pa'i srog thob gyur:_oM badz+ra DA ki ni A yu She swA hAH_oM rat+na DA ki ni A yu She swA hA:_oM bud+d+ha DA ki ni A yu She swA hA:_oM karma DA ki ni A yu She swA hA:_gtso mo rnam lnga'i 'od kyis sgo ba bskul:_thun mong khyad par las bzhi'i dngos grub bsdus:_bdag la thim pas mnyam nyid rang byung ba'i:_rtsol med mkha' khyab dgongs pa lhun gyis grub:_oM badz+ra rat+na pad+ma karma kro d+ha h+ya gr-I wa hU~M:_shAn+tiM puSh+TiM wA shaM mA ra ya hU~M swA hA:_bsnyen pa 'bru 'bum sgrub pa 'bum phrag gcig:_las sbyor khri yis nges pa'i rtags mthong zhing:_rlung sems dbu mar zhugs gnas thim gsum gyi:_rtags kyi rim pa lhan skyes 'char bar 'gyur:_sa ma ya:_thun mtshams bza' btung tshogs mchod bya ba ni:_hrI:_bde chen dbyings nas thams cad kun tu bzang:_gtsang dme'i 'dzin rtog dag pa'i bdud rtsi che:_rang byung 'chi med grub pa'i bcud kyi len:_rdo rje'i tshe mchog sgrub pa'i rdzas su shar:_oM AHhU~M:_ho:_rang lus gdan gsum ye shes lha yi dal:_rtsa khams rlung kun 'chi med mkha' 'gro'i mchog:_thabs shes dam rdzas kun kyang mchod pa'i rdzas:_lag gnyis rdo rje'i dgang blugs kyis phul bas:_zhal gyi thab khung las brgyud snyigs ma bsregs:_dwangs ma 'bar ba'i gos dkar byin za las:_bde chen 'khor lo'i bla ma yab yum la:_ye shes bdud rtsi'i phud kyis mchod pa 'bul:_longs spyod 'khor lo'i yi dam rgyud sde'i tshogs:_rigs lnga'i dam rdzas bdud rtsi'i dga' ston 'bul:_chos kyi 'khor lo dbyings phyug DA ki lngar:_gzung 'dzin nyams pa bsgral ba'i sha khrag 'bul:_dam tshig nyam chag nyes pa'i dri ma bshags:_sku gsung thugs la dgyes pa rmad byung ba'i:_bde chen snang bas dngos grub bla na med:_yid bzhin lhun gyis grub pa'i dpal stsol gyur:_ma hA pU dza ga Na tsakra pU dza ho:_tshim pa drug gis rol pa las:_lus kyi bcud rgyas dwangs ma 'phel:_spyan dang mngon shes ting 'dzin sgo:_yid bzhin 'char bar gdon mi za:_hrIM pheMH_zag bcas lhag ma'i pham phab a mr-i ta:_gnas yul zhing skyong DA ki'i tshogs la 'bul:_bden don dag pa'i rten 'brel lugs ldog gis:_srid pa dbyings su sgrol ba'i phrin las mdzod:_uts+tshiSh+Ta ba ling+ta khA hi:_ye shes DA ki 'dus pa'i grong khyer du:_gsang mchog dgyes pa'i mchod pa 'di phul bas:_'chi med rtag pa rdo rje'i sku thob nas:_mkha' mnyam 'gro kun phyam gcig grol bar shog:_de ltar lus kyi stong ra gsal:_nga rgyal brtan cing dag pa dran:_shes pa gzhan du mi 'gyur bas:_rtse gcig ting 'dzin sgrub par bya:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_dbyibs kyi rnal 'byor bstan pa'i le'u ste bcu gcig pa'o:_de ltar nyams su len pa la:_dad brtson brtul zhugs mthu ldan pa'i:_snod ldan dbang gi rim pa yis:_zab mo'i lam gyi snod rung phyir:_blo dang ldan pa'i gang zag la:_nges pa'i cho ga 'dis smin bya:_bla ma bde chen dgyes pa can:_rnal 'byor ma dpal dgongs su gsol:_bdag cag yang dag lam zab mor:_'jug pa'i cho ga bstsal du gsol:_lan gsum gsol gdab rgyud sbyangs shing:_sdom gzung cho ga nan du bya:_gzhi lus lhar bskyed phung khams kun:_gdod nas grub pa'i dkyil 'khor gsal:_byin chen dbab cing brtan par bzhugs:_thog mar bde skyong bum dbang bskur:_hrI:_rang byung lhun grub ka pA la:_byang sems bdud rtsi'i sprin chen po:_rdo rje'i rigs kyi bu la sbyin:_gnyis med mnyam pa'i tshul gyis rol:_ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:_rol pas rtsa khams 'od du dengs:_snang stong sgyu ma'i gsal snang ltos:_bum can rlung gi rim pa bcas:_'bar 'dzag gdams pa phog la sgom:_sin+d+hu wA ra'i dkyil 'khor gtad:_thig le gnas gsum byug dang bcas:_hrI:_rnam thar gsum gyi me long du:_bde chen li khri'i thig le bkod:_gnyis med sbyor ba'i dbang bskur bas:_lhan skyes dga' bzhi rgyas par shog:_karma mu dra dz+nyA na sid+d+hi ho:_'bar ba'i tsaN+Da li yi rtags:_sin+d+hu wA ra'i tshom bu'i me:_'bar zhing gnas bzhir gang ba las:_ma dag phung khams chos kun sbyangs:_zhu bde'i dwangs ma las smin pa'i:_pho nya'i gzugs can lhag par sgoms:_rtag tu bde stong bogs 'byin bya:_dwangs pa'i man shel bstan nas kyang:_hrI:_'od gsal dwangs ma'i ye shes ni:_gang du mi gnas sa ler gsal:_gnyis su med pa'i don rtogs na:_'od gsal de nyid 'di ka'o:_d+harma d+hA tu a:_stong cha'i 'od gsal chos sku'i gshis:_rang ngo skyongs la mnyam par bzhag:_sems kyi de nyid mthong ba'i tshe:_rdzogs rim kun gyi mthar thug go:_sa ma ya yi g.yar dam dang:_yon phul dge ba yang dag bsngo:_nges pa'i snod dang ldan pa las:_khyab par mi sbyin gu h+ya rgya:_de nas snying po'i ting 'dzin gyis:_rnal 'byor lam du bya ba ni:_'khrul pa'i skye dang 'chi ba ni:_bden 'dzin kho na'i nyer len las:_byung ba'i lus ngag sems la brtags:_dpyad na gcig kyang ma grub pa:_rang bzhin stong pa nyid du gnas:_skye 'gags gnas pa ltar snang yang:_lus ni ltos bcas bem po'i chos:_dpyad na 'byung bzhi sil bu pa:_de yang cha med rdul gyi tshul:_rdul zhes bya ba'ang brtags pa tsam:_ngag ni lus sems tshogs pa las:_glo bur snang zhing brtags pa ste:_sems kyang chos nyid skye ba med:_rtog pa'i phreng ba 'ba' zhig pa:_don la gang du'ang mi gnas pa'i:_stong nyid gcig las du ma med:_ye nas stong pa'i chos nyid la:_su zhig skye 'gags gnas pa snang:_ngo bo de las mi 'da' bzhin:_rnam pa rten 'byung 'gags med kyi:_snang cha cir yang 'char ba las:_sgyu ma'i lus ngag sems su snang:_brtags pa'i rten las rang shar ba'i:_\u0f83_snang dus nyid nas stong pa nyid:_de phyir stong gzugs bar snang 'ja':_skye mched rdzogs pa'i tshul bsgoms te:_lus dbus dbu ma mtshan nyid ni:_khyad par bzhi ldan dkar dmar sngo:_shel gyi ka ba ltar gsal ba'i:_g.yas g.yon ro rkyang dkar la dmar:_mar sne lte 'og zung du chud:_yar sna ltag pa nas gug ste:_sna bug 'brel ba stong sang nge:_'od kyi sbu gu phra la dwangs:_'khor lo bzhi ldan can gsal ba:_snang stong gnyis med gzhig tu med:_phyi nang zang thal kun tu khyab:_phra rab rdul gyi chos las 'das:_zag pa zad pa rdo rje'i sku:_lhag pa'i lha ru gsal ba yi:_snying gar 'od kyi thig le ni:_phra la gsal ba nya mig tsam:_srog gi snying po hrIHyis mtshan:_kun kyang bkrag gsal gzi byin 'bar:_legs par bsam la rlung ro bsal:_ha sgra 'don bzhin brdab chung bya:_bar snang mig gtad ngal yang bso:_de nas nang du rngubs pa las:_snod bcud dwangs ma ma lus pa:_khab len rdo yis lcags bzhin bsdus:_sna bug nas zhugs ro rkyang brgyud:_dbu ma'i mar sna nas phyur te:_snying ga'i hrIHla sib kyis thim:_rlung dang rig pa dbyer med pa'i:_'dres par bsam la rang ngo bskyangs:_bum can sbyor ba bzhi ldan pa:_gnad du bsnun la rlung rig bsres:_rngub chung 'then gnon ci rigs bya:_dwangs ma'i zer gyis snying ga'i hrIH_shin tu bkrag 'tsher 'bar ba las:_'od kyis rten bcas rtsa rlung thig:_mun khang sgron me btegs pa bzhin:_sangs kyis bsal ste dwangs ma'i cha:_lus dang rtsa thig ma lus pa:_shel gyi gong bu ltar gsal ba'i:_skye mched gsal la rdos bcas su:_ma grub chu zla bzhin du bsam:_de ltar dmigs pa'i 'phro 'du yis:_bum can brgya dang lnga bcu dang:_nyer lnga gang 'os gnad du bsnun:_thun mthar lus sbyang 'khrul 'khor bya:_yan lag drag tu brkyang bskum brdab:_ha sgra 'byin la sprug cing bsgyur:_khyad par na tsha'i zug rngu dang:_ldan na de la zhib tu brtags:_stong par shes pas gang na ba'i:_rang bzhin 'ja' tshon mi gsal ba:_de yi thad nas bun bun du:_sangs par bsam la thal mos brab:_des ni zug gzer mtha' dag 'joms:_rnal 'byor ldan pa'i gegs sel te:_thun mtshams chos rnams ma lus dang:_khyad par lus ngag sems kyi tshogs:_sgyu ma'i lam khyer ma bral bya:_phyi nang ro gcig nges shes bskyed:_rmad byung gseng lam 'di bstan na:_'dzin pa'i mdud pa ngang gis grol:_'di ni sgrol ma dam tshig ma'i:_rnam pa lam byed rnal 'byor te:_bogs 'byin me long dwangs pa la:_lha sku mdzes pa 'char du bzhugs:_mchod dang bsnyen bkur phul ba yis:_de la re dogs med tshul bsam:_yang du ngan pa'i gzugs bstan la:_mi snyan brjod pas khro 'khon bral:_me long bzang ngan gang shar yang:_gos pa med cing snang ba tsam:_ma 'gags gsal ba'i dus nas stong:_snang stong dbyer med nges shes bskyed:_gzugs brnyan dpe yis mtshon byas te:_rang gi lus kyang 'di dang mtshungs:_dpe don bsres la zhib tu dpyad:_skyid sdug ro snyoms lam khyer bya:_lus la gces 'dzin gcam gyis skyur:_zhen med ngang nas sgyu mar sbyangs:_a zhes glu dbyangs 'jam snyan can:_dal bur blang la ngo bor blta:_bden zhen gshigs pa'i man ngag go:_'dis ni lus yangs shes pa gsal:_phyi nang 'byung ba gcig tu 'dres:_ri brag thogs med mngon shes 'char:_sgyu ma lta bu'i ting 'dzin 'byong:_chos kun rmi lam tsam du rtogs:_'jig rten chos brgyad zhen pa bral:_re dogs med pa'i gding rnyed na:_'chi med btsan sa nges par zin:_'di ni dbyings phyug nam mkha' che'i:_rdo rje'i srog gi sgrub pa'o:_sa ma ya:_rdo rje'i tshe yi rgyud las:_lha sku sgyu lus kyi ting nge 'dzin gyi le'u ste bcu gnyis pa'o:_lus ni rnam snang chos bdun gyi:_phyi nang stong ra legs gsal ba'i:_dbu ma'i yar sne haM yig dkar:_mar sna a thung 'bar la khad:_shin tu phra la dwangs ma'i gzugs:_shes pa rtse gcig grim par gtad:_snying gar hrIHyig sngar bzhin gsal:_rlung ro bsal la dal bus rngubs:_lte 'og a shad rta rnga'i cha:_lta bur 'bar ba dbu ma'i nang:_glog zhags ltar g.yos haM la reg:_rim bzhin 'bar bas dbu ma dang:_'khor lo bzhi gang bde drod skyes:_bud shing mar khus bran pa ltar:_lhag par 'bar bas rtsa rnams gang:_de las 'bar zhing 'khyugs pa'i mes:_lus nang thams cad mer gyis khengs:_ba spu'i bu ga yan chod du:_mes gang lcags gong bsregs pa ltar:_'bar ba'i phyi nang zag pa'i cha:_nyon mongs dang bcas ming med bsregs:_stong nyid 'bar ba'i tsaN+Da li:_shugs drag mched pas snod bcud khyab:_kun kyang me yi rang bzhin 'bar:_khams gsum zhen pa'i yul snang bsregs:_tshogs drug gang shar ma lus pa:_me dpung gcig tu 'ur 'ur 'bar:_drod kyis reg pa tsam nyid nas:_gang snang dngos po me ru shar:_stong gsum 'bar ba'i me'i phreng ba:_dkyil 'khor gcig tu lhag ger gsal:_nad gdon bgegs dang bar du gcod:_nyon mong las rnams ma lus dang:_skye 'chi rang gi rtogs pa kun:_lhag ge 'bar ba'i ting 'dzin gzir:_drag rlung bum pa can dgang ste:_lto ba mnye zhing 'phar stangs bya:_thal mos bsnun pas skyes pa'i drod:_lus kun 'phur zhing yang yang byug:_mthar ni me lce thams cad kun:_tshe yum DA ki tsaN+Da li:_dmar gsal bde ba'i gar stabs can:_res 'ga' stong gsum sku yis khyab:_sku ni snang stong tha mi dad:_ye shes 'od kyi snying pos khyab:_khams gsum gang ba tsam du bskyed:_slar yang je phra me stag tsam:_ling ling gar byed 'phur la lding:_de yang skar mda' ltar yal te:_stong par bsam la phaT ces brjod:_lta stangs rig pa rtse gcig gcun:_ngal bso'i ngang du mnyam par bzhag:_mer snang stong sems thams cad pa:_ro gcig shes pas gshis la lta:_mnyam par bzhag pa'i gnad kyi gzer:_zag pa mtha' dag 'dis zad byed:_thun mtshams snang grags rig pa kun:_lha sngags mnyam pa tshe yi yum:_sku gsung thugs gsum mi phyed pa'i:_ye shes gcig gi ngang du bskyangs:_bogs 'byin lha yi skur bsgoms te:_thun min rig pa'i sngags 'di bzla:_oM pad+ma tsaN+Da li dz+nyA na dza ma DA ki ni hU~M:_A yu puSh+TiM ku ru oM:_zhes bzlas 'dis ni nad gdon bgegs:_nyon mongs kun sbyangs gsang ba che:_gos dkar yum gyi rnal 'byor te:_'chi med sgrub pa'i man ngag go:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_'bar ba chen po'i tshe sgrub pa'i le'u ste bcu gsum pa'o:_bde ba'i stan la lus bsrang ste:_lte 'og 'bar ba'i gtum mo yis:_spyi bo'i haM la reg pa'i mod:_ba mor nyi ma phog pa bzhin:_bde ba'i zil pa dal bus bab:_mu tig rdog ma ltar 'dril te:_me la phog pas drod kyi lce:_bde ba dbang med 'dren nus pa:_slar song bab pa shugs drag pas:_me mched dwangs ma'i zla ba yang:_char ltar brul nas gnas bzhir son:_dga' bzhi rgyas pa'i lus khyab ste:_bde ba'i 'od kyis snod bcud reg:_kun kyang dwangs mar mer gyis zhu:_snying po mtsho yi lan tshwa bzhin:_gsal gsal shin tu 'tsher bag can:_bde ba'i nyams ldan sprin du chags:_nyis dwangs sum dwangs cha shas bcas:_lha sku sgyu ma tshe 'phel ma:_rdo rje'i rigs mchog mA ma ki:_dkar gsal bde ba'i nyams 'gyur can:_lang tsho'i cha shas mchog rdzogs pa'i:_gzhon nu'i gzugs su lam gyis shar:_'od kyi snang ba ches 'bar ba'i:_reg pas kun kyang bde bar shar:_bde ba stong pa'i snying po can:_mchog tu mi 'gyur tshul shes pas:_gsang ba'i rig pa 'di yang bzla:_oM badz+ra DA ki ni su kha ga NA mA ki hU~M:_A yu puSh+TiM ku ru oM:_bzlas pa rtse gcig rnal 'byor skyongs:_bde ba'i nyams ni cher rgyas na:_lus byug rkang lag 'phen sdud bya:_khyad par rkang lag sor mo bskum:_'og sgo 'byed 'dzum mang du bya:_stong 'dren bya zhing hu sgra 'byin:_kha nas rlung rngub mig 'bras bsgril:_spyi bo'i haM la shes pa gtad:_mgo bo bsgril la g.yon du bskor:_bogs 'byin sku mnye bzang du brten:_me dang nyi ma 'dzem byas te:_bde ba zhen med lam du khyer:_chags pa rgyas na lha yi sku:_stong par bshig la ngo bor blta:_nyon mongs skye 'gags gnas bral ba'i:_rjes shes ngang du rtse gcig gtad:_tsan+dan ga pur bu ram bcas:_zhun dang sbyar te spyi bor byug:_slar yang bde 'phel ting 'dzin ni:_snga ma bzhin du nyams su len:_yang yang bsgoms pas gnyer ma med:_skra gnag dbang po mchog tu gsal:_lus rgyas lang tsho'i mdzes pa 'phel:_byang chub sems rgyas bde stong gi:_nyams kyi rlung sems ye shes cha:_'phel bas spobs pa blo gros bskyed:_sems ma rdo rje'i ting 'dzin gyis:_lang tsho bskyed pa'i rim pa'o:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_bde ba chen po'i tshe sgrub pa'i le'u ste bcu bzhi pa'o:_de ltar 'bar dang 'dzag pa yi:_mthar ni dkar dmar gcig tu 'dres:_dwangs ma 'chi med bdud rtsi'i rgyun:_lus kyi phyi nang kun tu khyab:_lcags la gser 'gyur rtsis theb ltar:_ma dag phung khams thams cad sbyang:_dag pa ye shes 'od kyi sku:_lam gyis shar ba'i gnas lnga ru:_rigs lnga'i tshe dpag med yab yum:_dwangs ma'i dpyid thig smin pa las:_'phros pa'i 'od kyis snod bcud sbyangs:_snang cha thabs mchog he ru ka:_rnam bcas dpa' bo'i rang bzhin dang:_stong cha rnam med dbyings phyug yum:_gnyis med ye shes thams cad pa:_dag pa chen po lha yi sku:_gzhom med d+hU ti'i ye shes sku:_ngo bo bde gshegs sangs rgyas spyan:_phyag rgya'i sku ru bzhengs pa la:_gsal snang rtse gcig nyid du sgrub:_mthar ni dwangs ma thams cad kyang:_'od du 'khril ba 'ub 'ub 'dus:_gnas lnga'i tshe dpag med pa la:_thim pas gzi byin lhag par rgyas:_bla tshe nyams 'khyar rang sor tshud:_rtsa rlung thig le'i dwangs ma'i dpyid:_gzhom du med pa gnyug ma'i dbyings:_rang ngo bskyangs la sngags 'di bzla:_oM bud+d+ha lo tsa na rat+na DA ki ni hU~M:_puSh+TiM ku ru oM:_lus gnas srog gi dwangs ma'i cha:_snying gar thig le dkar dmar gyi:_gwa'ur srog yig hrIHdmar gsal:_rgya mtshal thig pa lta bur gsal:_lus kyi g.yas g.yon thabs shes cha:_bcu drug dbyangs kyi yi ge ni:_dmar 'tsher mar me ltar gnas pa:_kun kyang 'od lnga'i mdangs shigs se:_de dag ma lus yi ge las:_'od zer lcags kyu lta bu ni:_'phros pas snod bcud srid dang zhi'i:_dwangs bcud khab len lcags kyis blang:_sa bon thim pas gzi byin 'bar:_rags pa'i rtsa rlung thig le kun:_sbyang ste 'od kyi lus rdzogs pa:_gzhon nu'i lang tsho can du bsam:_dmigs pa gcun la 'khrul 'khor sbyangs:_'di ni bde chen mi 'gyur ba'i:_ye shes sgrub pa'i thabs zab mo:_kun las khyad 'phags dmigs pa'i gnad:_yang dag don gyi snying po'o:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_bde stong gnyis su med pa'i tshe sgrub pa'i lung gi le'u ste bco lnga pa'o:_yang na dmigs pa'i mde'u kha ni:_spyi bo la sogs gnas lnga ru:_rlung gi thig le dkar dmar mthing:_ser ljang bkrag tu 'tsher ba gsal:_thog mar rlung ro lan dgu 'bud:_ha sprug 'phar stangs yang yang bya:_nad gdon bar du gcod pa kun:_sangs sangs phyir ru thon par bsam:_snod bcud dwangs ma rlung du bsdus:_bum can kho na gnad du bsnun:_lus nang thig le lnga'i 'od kyis:_rags pa'i sha khrag rus sogs dang:_khyad par gzung 'dzin nyon mongs cha:_sbyangs te kun kyang ye shes kyi:_rlung gi ngo bo rnam pa ru:_a li ka li dkar dmar du:_shigs se gyur pas lus kun gang:_nyon mongs rnam par rtog pa'i rgyun:_mtha' dag zhi ste gzungs dran dang:_mngon shes ting 'dzin shes rab sgo:_gsal zhing rgyas pa'i ting 'dzin bcas:_oM tA re dz+nyA na karma DA ki ni hU~M:_A yu puSh+TiM ku ru oM:_skabs su thig le de dag las:_dwangs ma mar khu lta bu bab:_lus gang rlung gi nad gdon zhi:_mi g.yo ltem gyis gnas par bsam:_snying dbus a yig zla ba'i mdog:_de las byung ba'i 'od zer ni:_kha dog lnga ldan rlung gi zer:_'phros pas snod bcud kun la phog:_lan tshwa chu ru zhu ba ltar:_rim gyis zhu nas lus la thim:_lus kyang snying gi a la 'dus:_a yig 'od zhu mkha' la yal:_stong pa'i rjes shes ngang du bzhag:_ha zhes rlung btang rig ngo skyongs:_des ni lus yangs shes pa gsal:_shin sbyangs bde ba rgyud la skye:_byad phur 'tshub slong mtha' dag zhi:_stong gsal nyams skye rlung rig dwangs:_yangs pa kun khyab ting 'dzin zhes:_mthar thug skyel so rmad du byung:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_gsal stong yangs pa chen po'i rdo rje'i srog sgrub pa'i lung gi le'u ste bcu drug pa'o:_de ltar bde gsal mi rtogs pa'i:_rnal 'byor zab mo sbyong ba'i tshe:_mtshan mo gnyid kyi rnal 'byor rim:_lus nang 'khor lo bzhi gsal ba'i:_mgrin par yi ge hrIHdmar po:_hU~M trA~M oM AHsa bskor ba gsal:_gnyid du phyogs tshe yig 'bru rnams:_aHnas 'dus ste hrIHla thim:_hrIHni gsal stong 'od kyi gur:_tho phyi tshun chad gsal ba la:_sems gtad gnyid du log pa na:_rmi lam zin tshe dag ma dag:_sna tshogs bsgyur la sprul pa bkye:_dngos yod dngos med du ma bsgyur:_goms pas nyin snang bag chags dang:_bsres la nyams myong skyes pa na:_nyin snang sgyu ma'i rtsal sbyang bya:_de tshe nyin mtshan skye 'chi gnyis:_mnyam par shes pa'i lam khyer na:_bar do grol ba'i gdeng tshad rnyed:_bar srid zhes pa rlung sems 'dus:_dran pa tsam nas der 'char ba'i:_rang bzhin 'khrul pa ma nges pa:_ya ma zung du 'char srid pas:_phyir bltas 'khrul pas brtags pa las:_don la gzhan du 'khrul pa med:_brda dang btags pa'i chos kho nas:_sdug bsngal bskyed pa'i mtshang shes nas:_bde stong sgyu ma'i ting 'dzin dang:_bar do'i snang shes bsres la sbyangs:_nges pa'i don las ma 'gyur na:_'khrul snang thams cad rmi lam bzhin:_cir yang 'char med phan gnod bral:_lta ba'i gdeng ldan rnal 'byor la:_skye 'chi rtog pa'i brda tsam nas:_da lta'i snang ba rmi lam dang:_rmi lam bar do phan tshun du:_spel te 'dun pa rtse gcig sbyangs:_bar do sgyu mar shes pa'i gdeng:_rnyed na 'chi ba zhes pa'ang:_rang sems blo yi kun brtag nyid:_rnam rtog 'khrul pa'i snang cha las:_su zhig skye dang gnas shing 'gags:_kun kyang stong nyid skye ba dang:_mtshan ma med pa'i rnam thar gsum:_'du 'bral med la gdeng thob na:_'chi ba'i 'jigs pa ngang gi zhi:_snang spyod bde stong ye shes shar:_yang yang goms pas 'od gsal gyi:_rtags snang sna tshogs 'char ba dang:_nyin mtshan snang ba gcig tu 'dres:_kha sbyor chen po la goms nas:_skye 'chi btsal kyang mi rnyed pa'i:_nges don rdo rje'i tshe 'grub 'gyur:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_kha sbyor gyi rnal 'byor bstan pa'i le'u ste bcu bdun pa'o:_las kyi phyag rgyas bogs dbyung na:_thig le 'dzin 'dren dbang thob nas:_lha dang bla mas gnang ba yi:_phyag rgya rigs can rnam pa lnga'i:_mchog ni pad+ma can nyid de:_khab len rdo dang sngo lcags kyu:_byi ru zangs phye byang chub sems:_dkar dmar bsdus la dbang gi lha:_sgoms la sngags kyi sham 'di gdags:_tsag shu tser ldan gum dza:_ze dzo ze dzo mu dra ang+ku sha dza:_bzla zhing rang thugs 'od dmar gyis:_phyag rgya'i b+ha gar reg pa dang:_skye gnas chu yi dkyil 'khor bkol:_lte ba'i sa g.yos drod rlang gis:_snying rtsa bde ba'i zil pa phog:_dbang med bskyod de bdag kho na:_dran par bsam ste dmigs pa dang:_rang sems chags pa g.yos pa'i mod:_ril bu byin pas dbang du byed:_drang nges chos bshad rgyud sbyangs la:_bskyed rdzogs brtan pa ci rig pa'i:_drod rtags skyes nas khams rgyas pa'i:_zas dang bcud kyis yang yang gso:_bltas dgod lag pa bcang ba yis:_bde ba spel ba'i spyod pa bya:_yab yum tshe bdag stangs dpyal gyi:_sku dang mkha' gsang rdo rje dang:_pad+mar bltas la lam 'di yis:_'gro kun bde chen phyag rgya cher:_sbyor ba'i 'dun pa yang dag bcas:_mkha' gsang sprad de sbyor ba yis:_srub pa'i bde ba skyes pa dang:_yab yum gnas lnga'i tshe yi bdag:_sbyor ba'i 'od kyis zhing kun khyab:_brtan g.yo'i dwangs ma thams cad dang:_khyad par sangs rgyas sras dang bcas:_chags pa chen po'i 'od zer lnga'i:_thig ler zhu ba char ltar byon:_yum gyi spyi bo nas zhugs te:_gnas lnga'i tshe bdag rigs mchog lnga:_d+hU tir bzhugs pa'i sku'i dbyibs brgyud:_yum gyi pad+ma'i ge sar rtser:_bde ba'i zil pa phrul gyis byung:_yab kyi rdo rje'i lces gzhib ste:_bu gar sbrid chil byung ba dang:_gsang lte snying ga mgrin spyi bor:_mas brtan tshul gyis byung ba dang:_lus dkyil lha tshogs gzi byin 'bar:_bde ba'i 'od las byang chub sems:_zil pa can spros lus rnams gang:_snyigs ma sbyangs shing dwangs bcud rgyas:_brtan g.yo'i srid zhi'i dwangs ma'i cha:_snying por gyur kun gnas lnga yi:_tshe bdag la thim mi shigs pa'i:_srog dang ro gcig 'dres par bsam:_bum can bzung zhing stong 'dren dang:_khyad par thig le spyi bor bzlog:_dwangs ma bkram la mnyam par bzhag:_rtsa sgo yangs na khams g.yos tshe:_srub 'phro bcad de gzung ba gces:_bde ba sra na sgyu rtsal ni:_sna tshogs tshul gyis brtse bar bya:_ha cang bde bas myos pa na:_stong nyid dbyings su ngal gso zhing:_sgyu mar shes pas ma chags nas:_rig stong chen por ngal gso bya:_skabs su yab yum sbyor ba'i 'od:_nyi ma lta bur 'bar ba'i rtser:_rang 'dra'i tshe dpag med yab yum:_char ltar spros pas 'gro khams khyab:_yid can kun gyi rgyud gnas pa'i:_chags pa thams cad gar gyi dbang:_pad+ma rigs kyi lcam dral du:_sad pa'i mthu las 'ching ba dag:_bde stong so sor rtog pa yi:_ye shes chen por 'byams klas bsam:_snang spyod bde stong chen por blta:_thun mtshams sngags kyang bzla bar bya:_aM a ro l-ika:_rA ga su kha d+hA tu a a a:_zhes bzla skabs su rtsa ba lnga:_rtsi bzhi dwangs ma da byid rigs:_dbang lag a ba rtag tu ngu:_'bras bu sna tshogs bcas btags te:_ril bu lha yi ngo bor bsgom:_rtags mthong bar du sgrub nas kyang:_stangs dpyal za zhing sku mnye brten:_khams 'phel thabs su yang yang brtson:_de ltar brtson pas lus rgyas shing:_lang tsho'i dpal 'phel dbang po gsal:_tshe ring rgas sra nad las grol:_rlung rta dar rgyas mchog 'grub 'gyur:_khyad par 'od gsal ye shes che:_thabs kyi nges pa'i gseng lam nas:_mthong ba'i nye lam bla na med:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_nye rgyu'i tshe sgrub pa bstan pa'i le'u ste bco brgyad pa'o:__de ltar lam rnams thams cad pa'i:_don gyi snying po'i skyel so ni:_snang srid 'khor 'das ma lus pa:_btags pa tsam las rang mtshan du:_gdod nas skye med chen por gnas:_stong pa'i de nyid spros pa bral:_yod med phyogs su ma lhung zhing:_bsam brjod smra ba'i yul min la:_yid dpyod dag pa'i rang bzhin la:_'od gsal ye shes mtha' dbus bral:_sgrib pa las 'das chos kyi sku:_zag med yon tan lhun gyis grub:_gsal stong rig pa'i snying po can:_'du 'bral med pa ye nas bzhugs:_'gro kun sems la sangs rgyas tshul:_bsal bzhag 'das pa'i chos nyid ste:_'di yi rtsal las shar ba yi:_kun rdzob snang cha'i chos kun kyang:_lha dang ye shes rol pa las:_ma dag zhes pa btsal kyang med:_bden gnyis mnyam nyid dag pa'i gshis:_srid dang zhi ba'i stong srog ste:_lhan cig skyes pa'i bdag nyid ni:_rtogs par 'dod pas bsam gtan bya:_bde ba'i stan la bag phab ste:_'khor ba zhes pa'i 'khrul gzhi ni:_lus ngag sems kyi tshogs pa ste:_lus ni rdul gyi cha shas tsam:_ngag ni rlung gi 'gyu ba ste:_sems la skye 'gags gnas pa bral:_snang tsam nyid nas stong pa nyid:_ye shes rig pa'i snying po can:_rdo rje sems dpa' nam mkha' che:_mi phyed 'dus ma byas pa'i dbyings:_rang gsal dpe las 'das pa yi:_ngo bo babs kyis mthong ba'i mod:_rang bab ma bcos tshul du bzhag:_sgom du med la yengs su med:_so ma rang bab lhod de ba:_gshis la gang du'ang mi 'dzin pa'i:_ngo bo lhag ger shar ba la:_tshogs drug shes pa gang shar yang:_chags sdang dgag sgrub bral ba yi:_rig pas snang shes rgyas thebs na:_gzung 'dzin mdud pa rang sar grol:_grol zhes brda yis btags tsam las:_bcings pa med na su zhig grol:_don 'di nges pa'i gdeng thob na:_byas la mi sogs tshogs 'gyur te:_nyon mongs ye shes chen por shar:_'khor ba ka nas dag pa la:_sdug bsngal kun 'byung ming yang med:_skye dang 'chi zhes btags pa tsam:_'jigs dang sdug bsngal bde chen shar:_'od gsal de nyid bogs 'byin phyir:_snying nas rgya mtshor 'brel ba yi:_ka ti ba men ra lta bu:_thig le khrag gi ma gos par:_ye shes chen po rgyu ba'i srang:_yang dag mngon du bya ba'i phyir:_phyi yi me chu'i dkyil 'khor dang:_nang gsal nam mkha' la brten nas:_nang gi dbyings rig thig le'i 'phel:_mngon sum snang ba longs spyod phyir:_sku gsum bzhugs stangs gzigs stangs kyis:_gcun te rtse gcig sgom pa las:_nang gi rig pa zang thal gsal:_phyi yi dbyings snang sna tshogs pa:_'char nas thig le sum 'brel tshun:_chos nyid mngon sum snang ba ste:_dbyings snang rig pa 'char ba dang:_thig le'i dbyings su btson du bzung:_snang yul 'od snang dra ba ris:_gru chad thig le sum 'khyogs dang:_nyi tshe'i sku yi gzugs 'char tshe:_nyams snang gong du 'phel ba'o:_'od zer klong du zhi khro'i sku:_rgyan chas rdzogs dang stangs dpyal rol:_ngo mtshar snang ba chen po yis:_phyi nang rdos bcas 'od du dengs:_ma dag 'byung ba dbyings su zad:_dag pa'i phyag rgyar sad pa ni:_rig pa tshad la phebs pa ste:_de ltar nyams kyi 'phel rdzogs nas:_dbyings rig snang ba klong du zad:_gting gsal bum pa sku yi klong:_re dogs bral ba'i gding snyed de:_ye dag chos sku gnyug ma'i klong:_blos byas nyams kyi 'dzin pa dag:_yid dpyod 'khrul pa dbyings su bzlog:_g.yo med dgongs pa'i gding rnyed pa:_chos zad chen po'i snang ba ste:_dbyings ni ka dag gos dkar mo:_rig pa tshe bdag snang mtha' yas:_'chi med gnyug ma rdo rje'i sku:_'du 'bral med pa'i bdag nyid de:_'od gsal dgongs pas nyams blang na:_kun 'byung skye 'chi'i snang ba zad:_'chi med 'od gsal ye shes sku:_rtsol ba med pa mngon du byed:_'ja' lus dwangs ma rdo rje'i srog:_tshe 'dir 'grub par gdon mi za:_mthar thug nges pa'i skyel so ste:_theg pa rgya mtsho'i yang bcud de:_skal bzang snying gi bu la gtad:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_rtsol med kyi rnal 'byor gyis tshe sgrub pa'i le'u ste bcu dgu pa'o:__rmad du byung ba'i rdo rje'i tshig:_rang bzhin gsang ba zab mo 'dis:_spros pa can la phyi sgrub ste:_blo gros mchog la bskyed pa'i rim:_brtson 'grus can la rang lus dang:_phyag rgya'i bde bas mchog ster zhing:_gcig char rigs la nges pa'i gsang:_rtsol med nang gi ting nge 'dzin:_gnad du bsnun pas dbang po dang:_skal ba'i mchog bzhin nyams blang bas:_ye shes phyag rgya dwangs ma'i srog:_mngon sum 'grub par gdon mi za:_de tshe rnal 'byor nges pa'i srog:_srid las nges 'byung blo bskyed cing:_khyad par rgyu 'bras yid ches pa'i:_blo yis mchod pa rgya cher bya:_'gro la mi 'jigs sbyin pa dang:_srog bslu nye'u mang du 'don:_rten gsum bsnyen bkur rgya cher dang:_sAts+tsha dkar po gzungs ldan pa:_brgya rtsa la sogs bzhengs byas nas:_rab gnas ldan pa tshe 'phel ba'i:_dpal dang ldan pa'i ri la sba:_chu la gzungs sngags phreng ba bkod:_rlung la 'phyar zhing 'khor lo bskor:_'chi med mgon po la sogs pa'i:_sku bzhengs rten gsum gzhig gzhom spangs:_lha sngags rnal 'byor zab mo la:_mi phyed brtson pa mthar chags bya:_zam pa btsugs dang lam 'phrang bcos:_tshe spel thabs kyi rim pa dag:_nya stong tshes pa brgyad la sogs:_dus bzang rnams su yang yang 'bad:_thabs kyi rim pa bsam yas la:_brtson pa yal bar mi 'dor bas:_rnal 'byor ldan pas legs spyad na:_nges par tshe yi 'gal rkyen sel:_ring du 'tsho ba'i dpal ldan zhing:_'chi med gnyug ma 'od gsal gyi:_ye shes rdo rje'i sku thob 'gyur:_khyad par rgyun gyi ting nge 'dzin:_yang zab gsang ba'i snying po ni:_chos kun gzod nas de bzhin nyid:_'chi med gnyug ma'i ye shes ngang:_kun snang snying rje'i ting 'dzin las:_rgyu yi yi ge hrIHdmar gsal:_mkha' la 'ja' tshon bzhin du shar:_de las sngags kyi sgra bsgrags pas:_snod bcud dngos 'dzin dbyings su sbyangs:_klong lnga yum gyi rang bzhin mkhar:_rang byung tshe yi dkyil 'khor che:_dwangs gsal 'od kyi thig le'i dbus:_thar pa chen po'i gzhal med khang:_mtshan nyid thams cad yongs rdzogs pa'i:_lte bar pad+ma nyi zla'i steng:_rdo rje'i sngags kyi rol mo las:_'chi med mgon po'i phyag rgyar bzhengs:_oM badz+ra A yu She swA hA:_bdag nyid pad+ma tshe dpag med:_pad+ma rA ga'i mdangs 'od can:_phyag gnyis mnyam bzhag tshe bum 'dzin:_dar dang rin chen rgyan gyis brgyan:_zhi 'dzum mtshan dpe'i nyams 'gyur rdzogs:_kun bzang dkar mo dgyes pa'i yum:_phreng ba bum pa 'dzin pas 'khyud:_stong gsal sku yi dwangs ma'i rtsa:_'khor lo lnga yi lte ba ru:_spyi bor bde gshegs tshe dpag med:_mgrin par pad+ma snang mtha' yas:_thugs kar rdo rje mi bskyod pa:_lte bar rin chen 'byung ldan dang:_gsang bar phrin las don yod grub:_dkar dmar mthing ser ljang gu'i mdog:_rang rigs yum dang mnyam par sbyor:_phra la zhal phyag mtshan dpe rdzogs:_rtsa 'dab rnams su tshe'i mgyogs ma:_gzhon mdzes gar stabs ling nger bzhugs:_khyad par snying gi rtsa 'dab kyi:_nang du phyogs bzhir rigs mchog bzhi:_mtshams bzhir kun gzigs yon tan dang:_ye shes mi g.yo tshe dpag med:_kun kyang dmar gsal tshe bum can:_rang rigs yum dang mnyam par sbyor:_g.yas g.yon dbang po'i dwangs ma'i rtsa:_thig le sgeg sogs lha mo dang:_mgyogs ma bzhi dang yan lag la:_khro bo sgo ma'i tshogs rnams kun:_gdod nas rdo rje'i lus la rdzogs:_thugs kar pad+ma dkar po ni:_ge sar zil phod dang bcas pa'i:_lte bar hrIHdmar rang sgra can:_mar me lta bur 'bar ba las:_'od 'phros srid zhi'i dwangs bcud dang:_bde ba can sogs dag pa'i zhing:_rab 'byams kun na bzhugs pa yi:_sras bcas rgyal ba'i gsang gsum nas:_byin rlabs dngos grub rang 'dra ba'i:_ye shes sems dpa'i sku gsung thugs:_char ltar bab nas gnyis med thim:_mi 'gyur tshe dang ye shes kyi:_snang ba mchog tu rgyas par bsam:_yid mig rlung gsum rtse gcig dril:_dbyings rig dbyer med ngang nas bzla:_oM badz+ra A yu She swA hA:_'bum phrag gsum gyis dngos grub 'gyur:_thun mtshams mchod bstod gsol ba gdab:_yan lag bdun dang maN+Dal phul:_sAts+tsha gdab cing chu sbyin bya:_mtshan brgya brgyad kyi gzungs kyang klog:_'dis ni dus min 'chi ba zhi:_lha dang sngags kyi stobs kho nas:_tshe dbang 'dzin pa'i rigs su 'gyur:_de phyir rnal 'byor ldan rnams kyi:_rgyun gyi rnal 'byor snying po'o:__sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_lam spyi'i yan lag bstan pa'i le'u ste nyi shu pa'o:__rgyal kun gsung gi gsang ba che:_bde chen pad+ma'i rigs kyi gtso:_dkyil 'khor dbang phyug chen po yi:_nges pa'i gsang ba la brten nas:_'chi med sgrub pa'i lam bzang ni:_rmad byung thabs kyi snying po la:_yang dag brtson pa mi dor bas:_skal ba can gyis nyams blang na:_gnas skabs nad gdon bar chad dang:_khyad par dus min 'chi ba zhi:_bsod nams ye shes tshe dpal rgyas:_rlung sems dwangs ma'i stobs 'phel zhing:_lus sems lha yi skur smin pa'i:_rnam smin tshe dbang phyag rgya che:_lhun gyis grub pa'i rig 'dzin bzhi:_mthar phyin 'od gsal ye shes sku:_'chi med gnyug ma'i mtshan dpe'i mchog:_tshangs dbyangs rnam pa thams cad pa'i:_bde chen ye shes rdo rje tshe:_sku gsung thugs kyi gsang ba ni:_yon tan phrin las mi zad pa:_rgyan gyi 'khor lo'i dbyings dam pa:_gnyis su med par byang chub ste:_nam mkha' ji srid mdzad pa dang:_phan bde bsam mi khyab pa yi:_mkha' mnyam 'gro ba'i don rgya mtsho:_rtsol med lhun gyis grub nas kyang:_sangs rgyas kun dang tha mi dad:_zag med 'bras bu'i ye shes la:_tshe 'dir spyod pa gdon mi za:_sa ma ya:_rdo rje tshe yi rgyud las:_mthar phyin 'bras bu'i rnam bzhag bstan pa'i le'u ste nyi shu rtsa gcig pa'o:__de skad ston pas bka' bstsal pas:_pad+ma sems gtso'i gus pa ches:_yang dag nges pa'i lam zab mo:_zab cing rgya che rdo rje'i tshig:_chos nyid rang sgras bstan pa ni:_shin tu bka' drin rmad byung bas:_skal ba can la snang srid kyis:_nges pa'i gsang ba ji ltar spyad:_zhes zhus pas ston pas bka' bstsal pa:_kye ho gsang ba rdo rje'i sku:_bstan tshe bka' yi srung mar mchod:_zangs gzhong gtor ma dmar zlum bshams:_chang dang mngar gsum la sogs pa:_rdzas kyis gtams pa byin gyis brlab:_hrI:_bde chen 'bar ba dbang gi zhing:_pad+ma dra bas khebs pa nas:_'chi med nye dbang tsaN+Di ka:_'khor dang bcas pa gshegs su gsol:_badz+ra sa ma ya dza:_dzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Than+tu:_hU~M:_dngos su 'byor dang yid las byung:_kun bzang sgyu 'phrul drwa ba'i gter:_bde chen sgyu mar rol pa yi:_dgyes pa'i mchod pa bzhes su gsol:_oM ma hA su kha ar+g+haM nas/_shab+da pU dza ho:_a mr-i ta rak+ta khA hi:_oM a mA ra tsaN+Di ka dzaHsa pa ri wa ra i dam b+ha ling+ta kha kha khA hi:_hrI:_gsung gi rdo rje 'jig rten dbang:_rjes chags sin+d+hu wA ra'i mdangs:_dmar gsal pad+ma'i zhal bzang can:_'chi med lha yi lha la bstod:_yid 'ong lang tsho blta na sdug:_sgeg bzhad zhal gyis gzhan yid 'gugs:_lha rdzas rin chen nor bu'i rgyan:_phun tshogs dpal gyis mdzes la bstod:_phyag g.yas pad+ma'i lcags kyu gdengs:_g.yon pas tshe bum bcud ldan 'dzin:_zhabs gnyis btsun mo'i rol stabs kyis:_pad nyi'i steng na 'gying la bstod:_'khor du dbang mdzad mkha' 'gro ma:_bsam yas sprul pa'i cho 'phrul can:_'dod dgu'i phrin las stsol med du:_ster mdzad kun la bstod par bgyi:_mchod sbyin bzang po 'di bzhes la:_rnal 'byor pa la rtag tu srungs:_nad gdon bar gcod zhi ba dang:_tshe dpal bsod nams ye shes spel:_snang sems srid zhi dbang du sdus:_gnod byed byad ma rdul du rlog:_khyad par 'chi med grub pa'i lam:_brtson la sdong grogs g.yel med mdzod:_sa ma ya ho:_zhes pas las kyi gnyer gtad pas:_'dod pa'i phrin las thogs med 'grub:_brgyud 'dzin slob mar gtor rdzas kyis:_bka' gtad byas pas 'go bar 'gyur:_sa ma ya:_de ltar gsang ba'i gnyer 'dzin la:_gtad pas 'chad nyan ston pa kun:_bar chad med cing sdong grogs kyis:_dngos grub gsang ba myur du thob:_rmad du byung ba'i tan+t+ra'i snying:_tshe mchog sgrub pa'i thabs kyi mchog:_pad+ma rang byung snying po'i rgyud:_ston pa rdo rje'i thugs la gnas:_sgra tshig bya rtsol bral ba yi:_chos sku 'du 'bral med pa'i dbyings:_zab cing gsang ba'i tshul du bzhugs:_kha sbyor bde chen dgyes pa'i dpyid:_zag med gsang ba chen po'i klong:_chos nyid rang sgra'i tshul gyis su:_dus gsum dus med chen por ston:_rig rtsal ye shes sems dpa'i gtso:_zhu dang sdud pa'i tshul gyis su:_lung gi dum bu man ngag srog:_pad+ma tshe yi lam du bstan:_nges pa'i gsang ba rmad du byung:_las can sems dpa' dag pa'i 'khor:_ston 'khor dgongs pa gnyis med pas:_rang snang sprul pa sgyu ma'i tshul:_gang 'dul ston pas phyi ma yi:_gdul bya yongs la sman pa'i phyir:_gsung gi rdo rjes bka' bstsal te:_rang byung sems dpas gzungs su bzung:_las smon dag pa'i bgo skal du:_rim bzhin snang bas don yod 'gyur:_nges gsang bla med rdo rje'i lam:_yang dag nyid du gsal bar byas:_thugs kyi rdo rje rig pa 'dzin:_pad+ma dkyil 'khor rgya mtsho'i bdag:_'bras bu'i sems dpa' gzhon nu'i gzugs:_rdo rje thod phreng rtsal chen po'i:_bden don dag pa'i mdzad pa yis:_'dzam gling gdul bya 'dul ba'i tshe:_rgya gar shar phyogs rdo rje gdan:_mA ra ti ka'i ke'u tshang:_rigs gsum dgyes pa'i pho brang du:_bde chen DA ki man+da ras:_gsang ba'i sgrub sde mo byas te:_thabs kyi nye rgyu'i gseng lam gyis:_'chi med rdo rje'i srog sgrub tshe:_dngos grub gsang ba nges pa'i mthar:_tshe bdag mgon po sgrol ma bcas:_mngon sum mdun gyi mkhar byon te:_rdo rje tshe yi dbang yang bskur:_skye shi med par rgya yis btab:_'chi med gsang ba'i tan+t+ra ni:_bye ba phrag brgya bstan nas kyang:_nges pa'i gsang ba'i mdzod gtad pa:_kun gyi yang snying mthar thug lam:_rang byung rang shar rdo rje'i rgyud:_kha tshang don 'dril zab rgyas kyi:_snying po bla na med pa 'di:_snying gi thig ler 'chang ba las:_bdag nyid chen po yab yum gnyis:_rdo rje'i sku ru dngos su grub:_skye shi med pa'i dgongs pa brnyes:_nam mkha' ji srid sems can gyi:_don kun lus 'dis sgrub nus byung:_sngon gyi smon lam mthu btsan pas:_gangs can yul gyi lte ba ru:_son te sangs rgyas bstan pa spel:_lha srin gdug pa dam la btags:_rten gsum byin can bgrangs yas bzhengs:_rab tu gnas pas mtha' dmag dang:_dam sri'i ru gnon sa gnad gsos:_gangs brag ri gsum thams cad la:_tshogs dang gcig pu'i sgrub gnas byas:_thugs la brnag pa'i snying po'i chos:_rje 'bangs 'dus pa yongs la gdams:_dge slong nam mkha'i snying po dang:_sangs rgyas ye shes bai ro rje:_DA ki'i dbang phyug mkhar chen bza':_thams cad lam 'dis rdo rje'i sku:_mngon sum grub nas 'gro ba 'dren:_de phyir phyi ma'i gdul bya'i phyir:_rje 'bangs so so'i ngo skal du:_rdo rje'i tshe mchog sgrub pa'i thabs:_rgyud lung man ngag sna tshogs pa:_rgyas bsdus bsam mi khyab pa zhig:_la la sa yi gter du sbas:_'ga' zhig dgongs pa'i dbyings su sbas:_snyan rgyud gsang ba nges pa sogs:_du ma sbas pas skal pa bzhin:_las 'phro smon lam dag pa las:_dus su snang zhing phan par spyod:_'di ni de dag thams cad kyi:_nges pa'i gsang ba bla na med:_zab lam snying po'i bcud dril te:_cha shas tsam zhig nyams blang kyang:_dus min 'chi ba'i 'jigs skyobs shing:_tshe yi dpal mchog ster byed na:_mtha' dag nyams su blangs pa yis:_dngos grub thob par gdon mi za:_mchog gi lam rnams thams cad kyi:_cha rkyen gzhan du ma bstan pa:_snying po bcud du dril ba 'di:_yang zab snying gi thig le'i chos:_snyan brgyud gdams pa rgya mtsho'i srog:_rtsod pa rgyas pa'i dus kyi tshe:_sems can log pa'i las la brtson:_rang byas las ngan rang gi gshed:_nad gdon bar chad 'tshe ba'i tshogs:_rlung dmar bzhin du 'khrugs pa yis:_tshe dang srog gi mar me gsod:_bzod dka'i tshor ba chu ltar khol:_dmag jag sdug bsngal dpag tu med:_de yis snod bcud rgud pa las:_chos ldan nyin skar ltar dkon tshe:_bstan 'dzin skyes bu'i mchog rnams kyang:_mdzad pa phrin las bar gcod mang:_sku tshe'i 'du byed btung ba dang:_nus par ldan kyang mngon spyod las:_sngags pa nang 'gras phal cher 'byung:_byad phur rbod gtong cho 'phrul gyis:_bstan sel sde 'khrug mang ba'i tshe:_snying nas brtse ba mi bzod pas:_rig rtsal skyes bu brtul zhugs 'chang:_ngang rgyud dal zhing shes rab che:_blo gros spobs pa sgam la brtan:_snyigs 'gro skyobs pa'i rig pa 'dzin:_paN chen bi ma mi tra dang:_mnga' bdag khu dbon ye shes gzugs:_rang byung dgongs pa'i rtsal rdzogs pa'i:_dpa' bo gar gyi dbang phyug rtsal:_mdo sngags gling pa chos kyi rje:_'od gsal sprul pa'i rdo rje zhes:_lcags khams dpa' bo'i mtshan dang ldan:_de yi skal ba kho nar gdams:_de la phyi nang gsang ba yi:_rnal 'byor nges pa'i rten 'brel gyi:_gsang ba'i spyod pa mthar son tshe:_pad 'byung yab yum dgyes pa yi:_byin rlabs zab mo'i dbugs dbyung ste:_thol byung nyid du rgyud la sad:_yi ge'i ris su gtan la phobs:_spyod pa'i skyes bu skal ba can:_rang dang gnyis min pad+ma'i mtshan:_many+dzu shrI'i sgyu 'phrul las:_snyan brgyud gsang ba'i tshul du gdams:_gnyis ka'i nyams su blang ba yi:_nges pa'i drod tshad rnyed pa dang:_bi ma mi tra kun tu bzang:_nam mkha'i snying po rdo rje'i ming:_bai ro tsA na dpal gyi mtshan:_a tsar sa le dbyangs can ming:_hU~M chen kA ra go cha dang:_shrI seng ha bstan pa 'dzin:_gnyags lo chen po sUr+Ya dang:_rlangs chen dpal seng blo gros can:_klu dbang srung ba pad+ma'i ming:_lha sras dam 'dzin badz+ra rtsal:_sangs rgyas ye shes rig pa 'dzin:_mtsho rgyal skye ba bde chen rtsal:_dngos brgyud gdul bya'i skal pa ru:_dus la bab tshe rim gyis sprod:_nges par nyams blang yid ches pa'i:_rtags mtshan ldan la gnas skabs dang:_mthar thug tshe yi bar chad skyobs:_dngos grub bzang po'i snod gyur nas:_zab don spel ba don yod 'gyur:_nges par gyis shig sa ma ya:_sku'i rgya:_gsung gi rgya:_thugs kyi rgya:_\u0f80athi:_kha thaM:_man+t+ra g+har+b+ha tan+t+ra gu h+ya a ti ho:_zhes 'chi med pad+ma rdo rje tshe yi rgyud chen po ngo mtshar gsang ba yongs su rdzogs pa'i lam 'di yang me phag dbo zla'i 'phel tshes skor kun gzigs bla ma 'jam pa'i dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i phyag bris shog dril zhig mjal ba dze tA ri dgra las rnam par rgyal ba las brgyud pa'i rdo rje'i tshe sgrub pa'i man ngag ngo mtshar can zhig tu 'dug pa rmis pa'i rkyen las rim par rig pa'i chu gter las brdol zhing*/_lho zla'i gnas chen rgyam rgyal pad+ma shel ri'i gnas zhal 'byed pa'i skabs su bkra shis 'o mtsho'i 'gram gyi ne'u gseng du tshe yi bdag po'i byin rlabs kyi dbug dbyung khyad par can thob pa dang*/_lhag par gangs ri'i ljongs su 'gran zla thams cad dang bral ba'i sgrub gnas rang byung rdo rje'i bla ma pad+mas byin gyis brlabs pa'i sku 'chi med bde chen pad+ma shel gyi phug par bskyod pa'i skabs yid ches kyi nges par khyad par can thob cing*/_mtsho skyes bla mas tshe yi gsos sman du dbugs dbyung thob pa la/_tshe rabs kun tu thugs rje'i snang bas 'bral med skyong ba'i rigs kyi khyab bdag gdod ma'i mgon po 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan nas/_badz+ra gIrti rgyud mang dang chabs cig bkra shis pa'i lha rdzas A yu She/_rin chen asma g+har+b+ha'i do shal gyi rten bcas dgyes pa'i bka' lung man+da ra'i phreng ba dza lan+d+ha rar bstsal ba las gus shing spro ba'i lhag pa'i bsam sbyor gyis rgyal zla'i dkar phyogs rgyal ba dang po'i 'phel tshes gza' skar sbyor byed kyi rten 'byung rmad du byung ba nas dbu brtsam ste bka' gter chos kyi phya g.yang 'khyil ba'i gzhal med khang rdzong sar bkra shis lha rtse'i gzim spyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du/_'chi med pad+ma gar dbang 'od gsal sprul pa'i rdo rje'am mdo sngags gling pas gtan la phab pa 'dis kyang lung zin rtsa ba'i chos kyi bdag po 'jam mgon dran pas gdung sel gyi gtsor mdzad rgyal bstan rin po che bla nas blar 'degs pa'i bstan 'dzin gyi skyes bu chen po mchog rnams kyi sku tshe dang phrin las kyi dpal du gyur nas 'gro kun 'chi med rtag pa dam pa'i ye shes kyi bcud len rmad du byung ba'i dpyid du gyur cig_/sarba ar+tha sid+d+hi hU~M:_sarba mang+ga laM/__dge'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: