sde tshan 6

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྡེ་ཚན་དྲུག་པ། བཀའ་གཏེར་གྱི་སྒྲུབ་ཕྲིན་ཆོག་ཁྲིགས་སྐོར་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་བང་མཛོད།

The cycle of ritual arrangements, activity practices, and sādhanas from the Kama and Terma that is like a treasure trove of siddhis.

157 Texts[edit]

ཅ་
1
1-44
འདུས་མདོའི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་སྤྱོད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དོན་གསལ་མེ་ལོང་།
'dus mdo'i dbang chog rin chen phreng ba las spyod rgyud rnam snang gi dkyil 'khor bklag chog tu bkod pa don gsal me long
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
2
45-95
རྒྱུད་ལུགས་འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་ཕུབ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
rgyud lugs 'jam dpal zhi ba'i dkyil 'khor gyi sgrub pa'i khog phub rin chen phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
3
97-118
འཇམ་དཔལ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ཀྱི་སྟོང་ཐུན་ཉེར་མཁོ།
'jam dpal rgyud lugs kyi sgrub chen skabs kyi stong thun nyer mkho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
4
119-140
ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་སྒྲུབ་མཆོད་ལ་མཁོ་བའི་མར་མེའི་སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་དགའ་སྟོན།
cho 'phrul zla ba'i sgrub mchod la mkho ba'i mar me'i smon lam gyi stong thun skal bzang rna ba'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
5
141-144
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གནམ་ལྕགས་སྡིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ།
'jam dpal gshin rje gnam lcags sdig pa'i rnal 'byor snying po rgyun gyi nyams len ye shes rang gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
6
145-146
འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་རྒྱུན་ཁྱེར།
'jam dpal gshin rje'i rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
7
147
འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ཡ་མཱནྟ་ཀའི་སྒྲ་དབྱངས།
'jam dpal phyag rgya zil gnon gyi dngos grub bskul ba ya mAn+ta ka'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
8
149-151
བླ་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཡི། བསྐང་བ་དབྱངས་ཅན་ཐོལ་གླུ།
bla ma smra ba'i seng+ge yi/ bskang ba dbyangs can thol glu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
9
153-184
ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་པདྨའི་སྡོང་པོ།
thugs chen 'khor ba dong sprugs kyi sgrub thabs phyi nang gsang gsum chig dril du sgrub pa'i las byang pad+ma'i sdong po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
10
185-193
ཆོས་དབང་ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
chos dbang thugs chen 'khor ba dong sprugs kyi gshin po rjes 'dzin thugs rje'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
11
195
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་གྱི་ཚོགས་བསྡུས།
thugs rje chen po ngan song rang grol gyi tshogs bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
12
197-208
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་རང་གྲོལ་གྱི་རིལ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟིན་བྲིས་གཞན་ཕན་བདེ་འཇུག།
thugs rje chen po ngan song rang grol gyi ril sgrub dang 'brel ba'i zin bris gzhan phan bde 'jug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
13
209-237
འཆི་མེད་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ནང་སྒྲུབ་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་པདྨའི་ཕྲེང་བ།
'chi med pad+ma'i snying thig las/ rdo rje tshe yi nang sgrub bklags chog tu bkod pa 'chi med pad+ma'i phreng ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
14
239-247
པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་གི་བསྐང་བ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲ།
pad+ma tshe yi snying thig gi bskang ba 'chi med rnga sgra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
15
249-259
གུར་དྲག་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག།
gur drag ye shes rab 'bar gyi rgyun khyer ye shes bcud thig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
16
261-262
གུར་དྲག་རྒྱུན་ཁྱེར།
gur drag rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
17
263-264
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཅ་
18
265-275
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབེབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།
lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'bebs su bkod pa ye shes gsang rdzogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs blo gter dbang po)
ཅ་
19
277-288
ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག་གི་གསང་བ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས།
lce btsun snying thig gi gsang ba don gyi phrin las
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
20
289-290
མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
mi tra'i tshe dkar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
21
291-295
མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།
mi tra'i tshe sgrub kyi rgyun khyer ye shes grub pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
22
297-298
ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དགུག་བྱའི་ཕྱིར་ཞེས་ཚེ་འགུགས།
tshe dang bsod nams dgug bya'i phyir zhes tshe 'gugs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
23
299-303
རྩ་གསུམ་ཚེ་དཀར་གྱི་བསྐང་བ་འཆི་མེད་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབས།
rtsa gsum tshe dkar gyi bskang ba 'chi med bde chen bcud 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
24
305-310
ཉེས་སེལ་གྱི་ཆོ་ག་འབྲིང་པོའི་སྨིན་དབང་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི།
nyes sel gyi cho ga 'bring po'i smin dbang zla ba'i bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
25
311-322
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ།
rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
26
323-339
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi phrin las kyi byang bu khrigs su bsdebs pa phrin las rnam par rol pa'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
27
341-353
སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་བི་ཛ་ཧ་རཾ།
snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi las byang phrin las rnam rol mdzes par byed pa'i rgyan ces bya ba bi dza ha raM
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
28
355-385
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་བཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས།
snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi gtor bzlog phrin las rdo rje'i thog 'bebs dgra bgegs kun 'joms
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
29
387-401
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las bzhi'i sbyin sreg mdor bsdus phrin las myur 'grub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
30
403-424
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་མནན་པ་རྡོ་རྗེའི་རི་རབ།
snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi mnan pa rdo rje'i ri rab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
31
425-431
སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་བསྐང་བ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།
snyan brgyud phur pa'i bskang ba bdud las rnam rgyal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
32
433
རཀྟ་ཚར་གསུམ།
rak+ta tshar gsum
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
33
435-448
སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་བསྒྲགས་མའི་གཏོར་བཟློག་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ།
snyan brgyud yang phur bsgrags ma'i gtor bzlog bdud las rnam rgyal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
34
449-450
སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་བསྐང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
snyan brgyud rta mgrin bskang ba dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
35
451-511
དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད།
dgongs gter 'chi med 'phags ma'i snying thig gi sgrub khog ye shes gter mdzod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
36
513-518
འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་བསྐང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
'chi med 'phags ma snying tig gi bskang ba rin chen phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
37
519-527
ཧཱ༔ འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན་ཉུང་ངུ་།
hA: 'chi med 'phags ma'i sgrub mchod skabs kyi zur rgyan nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
38
529-559
རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ།
rgyud sde bzhi dang 'brel ba'i rje btsun sgrol ma'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa phrin las kun khyab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
39
561-570
ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུ་།
tshe g.yang 'gugs pa'i dbang gi mtshams sbyor nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
40
571-578
སེང་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཡང་སྒྲུབ་བསམ་འཕེལ་དབང་རྒྱལ།
seng chen yid bzhin nor bu'i g.yang sgrub bsam 'phel dbang rgyal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
41
579-581
རྩ་གསུམ་རིགས་འདུས་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར།
rtsa gsum rigs 'dus dril sgrub rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
42
583-591
རྩ་གསུམ་བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་གློག་ཞགས།
rtsa gsum byin 'bebs thugs rje'i glog zhags
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
43
593-594
བྱིན་འབེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
byin 'bebs thugs rje'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
44
595
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་ངུ་བྱ་བའི་ཚུལ།
rtsa gsum dril sgrub rgyun gyi rnal 'byor nyung ngu bya ba'i tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
45
597
རྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་གྲངས་གསོག།
rtsa gsum dril bsgrub kyi tshogs mchod grangs gsog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
46
599-615
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དབྱངས་རོལ་ས་ལུགས་ཕུར་པ་ལྟར་སྦྱར་བའི་ཟིན་བྲིས་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན།
rtsa gsum dril sgrub dbyangs rol sa lugs phur pa ltar sbyar ba'i zin bris lha yi rnga chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
48
625-629
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དམིགས་ཟིན་བྲིས།
rtsa gsum dril sgrub kyi tshogs dmigs zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49
631-637
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཛབ་ཁང་སོགས།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus dzab khang sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.1
631-632
མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ།
mkha' 'gro gsang 'dus dzab khang dbye ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.2
632
ཐོད་བུམ་སྒྲུབ་པ།
thod bum sgrub pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.3
632
ཚོགས་བསྒྲལ་བའི་སྐབས་སོགས།
tshogs bsgral ba'i skabs sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.4
632-634
ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་ར་ཧི་སོགས།
oM baM badz+ra b+hA ra hi sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.5
634-635
མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུམ་ཐེར་བསགས་སྐབས་ལྟ་བུར་གྲངས་གསོག།
mkha' 'gro gsang 'dus kyi tshogs shin tu bsdus pa 'bum ther bsags skabs lta bur grangs gsog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
49.6
635-637
མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆད་ཐོ།
mkha' 'gro gsang ba kun 'dus la sbyar rgyu'i chad tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
50
639-640
བཀའ་འདུས་བདུད་རྩིའི་རྟོགས་བརྗོད་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
bka' 'dus bdud rtsi'i rtogs brjod dpal chen dgyes pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
51
641-643
རྩ་གསུམ་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
rtsa gsum tshogs mchod mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
52
645
པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་སྐོངས་བསྡུས་བདེ་ཆེན་དཔལ་སྟེར།
pad+ma mkha' 'gro'i skongs bsdus bde chen dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
53
647
སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད་ནི་སོགས།
sman gyi brgyud mchod ni sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
54
649-662
གྲུབ་ཐོབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
grub thob bka' brgyad kyi rgyun gyi rnal 'byor dngos grub rgya mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
55
663-671
གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་ལུས་དཀྱིལ་རྒྱུན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་བའི་ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག།
grub thob thugs tig gi bka' brgyad kyi lus dkyil rgyun du nyams su blangs ba'i ngag 'don mdor bsdus ye shes bcud thig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
56
673-674
བཀའ་བརྒྱད་རྒྱུན་ཁྱེར།
bka' brgyad rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
57
675-710
བཀའ་བརྒྱད་བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་ལ་མཁོ་བའི་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་གི་སྟོང་ཐུན།
bka' brgyad bdud rtsi sman sgrub la mkho ba'i dngos grub len chog gi stong thun
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
58
711
གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ཚོགས་བྱིན་བརླབ།
grub thob thugs tig gi tshogs byin brlab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
1
1-5
བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་འགུགས་པདྨའི་ཞགས་པ།
bla ma'i rnal 'byor ye shes mchog stsol dang 'brel ba'i tshe 'gugs pad+ma'i zhags pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
2
7-8
ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིའི་རྒྱབ་ཆོས་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་དུས་སངས་མ་ཉམས་སུ་བླངས་ཐབས།
thugs sgrub rnam bzhi'i rgyab chos gu ru'i gsol 'debs dus sangs ma nyams su blangs thabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
3
9-11
ཐུགས་སྒྲུབ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་གྱི་ཡང་གསང་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར།
thugs sgrub bdud kyi gshed chen gyi yang gsang spros med rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
4
13-18
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ་བླ་མ་སྨྲ་སེང་གི་བསྙེན་ཡིག་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱིན།
bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi sgos sgrub bla ma smra seng gi bsnyen yig ye shes mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
5
19-29
འཇམ་དཔལ་དྲག་པོ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་ཀྱི་བསྙེན་ཟིན་བདུད་དཔུང་ཚར་གཅོད།
'jam dpal drag po pha rol rgol 'joms kyi bsnyen zin bdud dpung tshar gcod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
6
31-41
བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསྐང་བ་ཕྱྭ་གཡང་འདོད་རྒུའི་སྤྲིན་ཆེན།
bla ma nor lha'i bskang ba phywa g.yang 'dod rgu'i sprin chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
7
43-59
ཕུར་པ་རོང་ལུགས་ཀྱིས་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་སྡེ་མཐར་བྱེད།
phur pa rong lugs kyis dbang gi mtshams sbyor bdud sde mthar byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
8
61-110
རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གཉགས་ལུགས་ཀྱི་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུའི་རྩ་བའི་ལས་བྱང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་ཡོངས་སྒྲོལ།
rdo rje phur pa gnyags lugs kyi yi dam khro bo rdo rje gzhon nu'i bskyed rim srid pa phur bu'i rtsa ba'i las byang bklags chog tu bkod pa khams gsum gdug pa yongs sgrol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
9
111-158
གཉགས་ལུགས་ཐུགས་དམ་ཕུར་གཅིག་མའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་སྒྱོགས་ཆེན།
gnyags lugs thugs dam phur gcig ma'i dmar chen gtor zlog gi las rim rdo rje'i sgyogs chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
10
159-200
ཞི་ཁྲོ་ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་ཁོག་ཁྱུང་ལྡིང་གི་གསལ་བྱེད་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
zhi khro nges don snying po'i sgrub khog khyung lding gi gsal byed dngos grub rgya mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
11
201-207
འཇའ་ཚོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ནང་སྒྲུབ་དང་། ཁྲུས་ཆབ། རིལ་སྒྲུབ། སོགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བ་སྒོ་འབྱེད།
'ja' tshon thugs rje chen po'i nang sgrub dang/ khrus chab/ ril sgrub/ sogs kyi zin bris mthong ba sgo 'byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
12
209-210
གུ་རུ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེའི་བརྒྱུད་འདེབས།
gu ru Ar+ya tA re'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
13
211-239
དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས། དབང་མཛད་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེའི་སྒྲུབ་ཐབས་རླུང་གི་ཞགས་པ་ལ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་སྡེབ་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
dpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyud las/ dbang mdzad Ar+ya tA re'i sgrub thabs rlung gi zhags pa la gsal byed nyung ngu bcas phyogs gcig tu sdeb pa grub gnyis dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
14
241-262
དཔལ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དགོས་འདོད་ནོར་བུའི་རྒྱུད་ལས༔ དབང་བྱེད་ཨཱརྱཱ་ཏཱ་རེ་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་མཎྜལ་གྱི་རིམ་པ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་༔
dpal gdod ma'i mgon po dgos 'dod nor bu'i rgyud las: dbang byed Ar+yA tA re bsgrub cing mchod pa'i maN+Dal gyi rim pa dpag bsam ljon shing:
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
15
263-267
དབང་མཛད་སྒྲོལ་མའི་བསྐང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།
dbang mdzad sgrol ma'i bskang ba dngos grub char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
16
269-270
གཏེར་སྲུང་མཆོད་ཐབས།
gter srung mchod thabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
17
271-296
རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ལམ།
rig 'dzin srog sgrub kyi sngon 'gro'i ngag 'don byang chub myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
18
297-303
སྙན་བརྒྱུད་ཡུམ་བཀའ་ལྷན་སྐྱེས་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བདེ་ཆེན་བཅུད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
snyan brgyud yum bka' lhan skyes ma'i rgyun khyer bde chen bcud kyi thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
19
305-313
རྡོ་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་སོགས།
rdo sems rgyun khyer ye shes chu rgyun sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
20
315-323
ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཁོག་གི་གསལ་བྱེད་འཆི་མེད་ཟིལ་ཐིག།
tshe sgrub gnam lcags rdo rje'i sgrub khog gi gsal byed 'chi med zil thig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
21
325-329
ཨོཾ་སྭསྟི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་མང་སོགས་ཛཾ་སེར་སྦྱིན་སྲེག།
oM swasti/ /byang chub sems dpa' rin chen mang sogs dzaM ser sbyin sreg
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
22
331
༁ྃ༔ །ས་ཡི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་སོགས།
sa yi 'jigs pa zhi ba'i phyir sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
23
333-342
ལྷ་བཙུན་དག་སྣང་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སྐབས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྟོང་ཐུན་ཉུང་ངུ་།
lha btsun dag snang rig 'dzin srog sgrub kyi sgrub chen skabs la nye bar mkho ba'i stong thun nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
24
343-348
གཏེར་གསར་རྟ་མགྲིན་ཡང་ཕྱུངས་དམར་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།
gter gsar rta mgrin yang phyungs dmar po'i bsnyen sgrub zin bris nyung ngu rnam gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
25
349-369
ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་དངོས་གྲུབ་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
klong chen snying thig gi bka' srung ma mgon lcam dral gyi bsnyen sgrub gsal byed nyung ngu dngos grub rol pa'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
26
371-375
སྨན་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྲོག་དབང་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ་ཡེ་ཤེས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།
sman btsun rdo rje g.yu sgron ma'i srog dbang bde chen myur lam ye shes 'gugs pa'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
27
377-381
ཚོགས་གླུ་ཨ་ཧོ་ཡེ། འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་དྷཱུ་མ་ཐ་ལ་སོགས་དང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གླུ་པི་ཝང་དབྱངས་སྙན་དང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གླུ་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་ཏམ་བུ་ར།
tshogs glu a ho ye/ 'og min o rgyan d+hU ma tha la sogs dang tshogs kyi 'khor lo'i glu pi wang dbyangs snyan dang tshogs kyi 'khor lo'i glu mtsho byung dgyes pa'i tam bu ra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
28
383-384
སུན་བཟློག་མདོར་བསྡུས།
sun bzlog mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
29
385
རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
rdo rje mi 'khrugs pa'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
30
387-414
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོ་ག་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་མུན་འཇོམས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར།
rdo rje snying po las/ bcom ldan 'das mgon po mi 'khrugs pa'i cho ga dbang bskur dang bcas pa mun 'joms zla ba'i 'od zer
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཆ་
31
415-416
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། རྟགས་བརྒྱད། རྫས་བརྒྱད། སྣ་བདུན། ཤིས་བརྗོད་བཅས་ཚན་སྦྲེལ།
skyabs su 'gro ba ni/ rtags brgyad/ rdzas brgyad/ sna bdun/ shis brjod bcas tshan sbrel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
32
417-427
ཀློང་གསལ་མི་འཁྲུགས་བའི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་མངོན་དགའི་སྒོ་འབྱེད།
klong gsal mi 'khrugs ba'i bsnyen yig nyung gsal mngon dga'i sgo 'byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
33
429-438
ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞི་བའི་སྲེག་བླུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་སྦྱོང་།
klong gsal rdo rje mi 'khrugs pa'i zhi ba'i sreg blugs kyi cho ga sdig sgrib rnam sbyong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
34
439-441
དཀྱུས་ཀྱི་བཟླས་དམིགས་ཀྱི་འཕྲོར་ལ་འདི་ལྟར་སྦྱོར་ཞེས་སོགས་བྱང་ཆོག།
dkyus kyi bzlas dmigs kyi 'phror la 'di ltar sbyor zhes sogs byang chog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
35
443-451
ཀློང་གསལ་མི་འཁྲུགས་པའི་གཤིན་ཆོག་གི་ཡན་ལག་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན།
klong gsal mi 'khrugs pa'i gshin chog gi yan lag thugs rje'i chu rgyun
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
36
453-455
གང་སེར་མ།
gang ser ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
37
457-459
མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
mi 'khrugs pa'i cho ga'i yan lag sAts+tsha rab gnas snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
38
461-465
བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞིང་བཀོད་དོན་བསྡུས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་།
bcom ldan 'das mi 'khrugs pa'i zhing bkod don bsdus kyi smon lam rin po che'i phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
39
467-470
མངོན་དགའི་སྨོན་ལམ་དག་ཞིང་སྒོ་འབྱེད།
mngon dga'i smon lam dag zhing sgo 'byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
40
471-639
རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་དང་སྦྱར་བའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
rje grub thob chen po'i bka' srol gyi bla ma'i rnal 'byor gsang spyod snyan brgyud dang sbyar ba'i tshogs kyi 'phrin las rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
41
641-664
གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ངག་འདོན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གྲུབ་དབང་དགོངས་རྒྱན།
grub chen thang stong rgyal po'i gsang spyod snyan brgyud kyi nyams len ngag 'don bklag chog tu bkod pa grub dbang dgongs rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
42
665-668
མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྐུའི་ཁྲིད་ཀྱི་མཇུག་མཐུད།
ma gcig gsang spyod snyan brgyud las/ gsung rdo rje longs sku'i khrid kyi mjug mthud
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
43
669-681
མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། ཤེར་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུའི་ཁྲིད་ཡིག།
ma gcig gsang spyod snyan brgyud las/ sher dbang dang 'brel ba thugs rdo rje chos sku'i khrid yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
44
683-692
མ་གཅིག་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཁྲིད།
ma gcig gsang spyod snyan brgyud las/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i khrid
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
45
693-702
གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་གནད་འབེབས།
gsol 'debs byin rlabs gnad 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཆ་
46
703-709
གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི། །བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་།
gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi/ /brgyud pa'i rnam thar kha skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
1
1-73
ཐང་རྒྱལ་གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
thang rgyal gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi tshogs las DA ki dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
2
75-89
གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོ་སྙན་རྒྱུད་ཀྱི་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ངན་སོང་ཀུན་འཇོམས།
gsang spyod mkha' 'gro snyan rgyud kyi gshin po rjes 'dzin ngan song kun 'joms
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
3
91-237
དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པའི་བསྟན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད།
dpal lcags zam pa'i bstan srung dbang po rnams kyi 'phrin las dngos grub gter mdzod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
4
239-241
ཡུམ་ཆེན་བསྒོམ་བཟླས་མདོར་བསྡུས་དང་ལུས་སྦྱིན་དཀར་དམར་མདོར་བསྡུས།
yum chen bsgom bzlas mdor bsdus dang lus sbyin dkar dmar mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
5
243-270
བླ་མ་རིན་འབྱུང་དང་ཐང་རྒྱལ་གཡང་སྐྱབས་སྦྲག་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོན་ཟིན་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།
bla ma rin 'byung dang thang rgyal g.yang skyabs sbrag sgrub kyi 'don zin phywa g.yang 'gugs pa'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
6
271-272
ཀུན་མཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་རྒྱུན་ཁྱེར།
kun mkhyil mched gsum rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
7
273-274
སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་།
sgrol dkar sgrub thabs nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
8
275-277
སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདུས།
sgrol ma dmar mo'i brgyud 'debs byin rlabs bcud 'dus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
9
279-280
སྒྲོལ་མ་དམར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁམས་གསུམ་མྱུར་འགུགས།
sgrol ma dmar mo'i sgrub thabs khams gsum myur 'gugs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
10
281-284
འཕགས་མ་རྗེ་བཙུན་རིག་བྱེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།
'phags ma rje btsun rig byed ma'i sgrub thabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
11
285-298
འཁོན་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་བསྐང་བ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
'khon lugs rdo rje phur pa'i bskang ba khrag 'thung rol pa'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
12
299
འཁོན་ལུགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཚོགས་བསྡུས་གྲུབ་གཉིས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།
'khon lugs rdo rje phur pa'i tshogs bsdus grub gnyis 'gugs pa'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
13
301-310
དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
dpal kye rdo rje'i lam dus shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
14
311-312
ཀྱཻ་རྡོར་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས།
kyai rdor lhan skyes kyi sgrub thabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
15
313-361
དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཀུན་བཟང་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
dpal kye rdo rje'i tshogs kyi mchod pa gsal bar bkod pa kun bzang rnam par rol pa'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
16
363-370
ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་སྟེར།
kye rdor rgyud kyi bklag thabs zung 'jug grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
17
371-372
བླ་མ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གླུ་ཌཱ་ཀིའི་དབྱངས་སྙན།
bla ma rdo rje rnal 'byor ma la gsol ba 'debs pa'i glu DA ki'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
18
373-385
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs snying por dril ba mkha' spyod lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
19
387-389
རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་བསྟོད་པ་པདྨའི་ལྕུག་ཕྲན།
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma la bstod pa pad+ma'i lcug phran
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
20
391-400
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཡུམ་རྐྱང་གི་འཕོ་བའི་ངག་འདོན་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས།
nA ro mkha' spyod kyi yum rkyang gi 'pho ba'i ngag 'don mkha' spyod bgrod pa'i them skas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
21
401-402
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་བདུད་རྩི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ་ཚུལ།
nA ro mkha' spyod kyi bdud rtsi ril bu bsgrub tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
22
403-405
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་ཚོགས་མཆོད་བསྐང་བཤགས་བསྡུས་པ།
nA ro mkha' spyod ma'i tshogs mchod bskang bshags bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
23
407
རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་བརྒྱ་སོགས་གྲངས་གསོག་པར་འདོད་པ།
rnal 'byor ma'i tshogs brgya sogs grangs gsog par 'dod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
24
409-454
དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད།
dpal rdo rje 'jigs byed lha bcu gsum gyi sgrub thabs bsdus pa dngos grub rin po che'i gter mdzod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
25
455-510
དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོའི་སྲུང་འཁོར་རྡོ་རྗེ་བྲག་རྫོང་མ་གསང་སྒྲུབ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པའི་མཚོན་ཆ།
dpal rdo rje nag po chen po'i srung 'khor rdo rje brag rdzong ma gsang sgrub dang bcas pa'i rgyun khyer bdud sde 'joms pa'i mtshon cha
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
26
511-520
དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ཁྲོ་བཅུའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།
dpal rdo rje nag po chen po gur gyi mgon po khro bcu'i sgrub thabs rgyun khyer nyung ngu rnam gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
27
521-529
མགོན་པོ་གསང་ཁྲིད་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཉུང་ངུར་དྲིལ་བ་ལྷན་སྐྱེས་གྲུབ་སྟེར།
mgon po gsang khrid kyi rgyun khyer nyung ngur dril ba lhan skyes grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
28
531-537
འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉལ་བསྒོམ་མདོར་བསྡུས་དང༌། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྡིག་སྦྱོང་བ། འདིར་གཤིན་པོ་ལ་འཕོ་བ་འདེབས་མཁན་མ་རྙེད་པའམ་རྙེད་ཀྱང་རྒྱ་བརྟེན་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚུལ་དུ་འཕོ་བའི་དམིགས་རིམ་འདོན་པར་འདོད་ན་ཞེས་པ་དང༌། ཨཿ ཆོས་རྣམས་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་སོགས་འོད་དཔག་ཐུང་བཅས།
'od dpag med kyi nyal bsgom mdor bsdus dang/ 'od dpag med kyi sgo nas sdig sbyong ba/ 'dir gshin po la 'pho ba 'debs mkhan ma rnyed pa'am rnyed kyang rgya brten gsol 'debs smon lam gyi tshul du 'pho ba'i dmigs rim 'don par 'dod na zhes pa dang/ aH chos rnams mi dmigs stong pa'i sogs 'od dpag thung bcas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
29
539-541
ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གཟུངས་མདོ་བཀླག་ཐབས་དང་མེ་ཏོག་མཆོད་པ།
tshe dpag med kyi gzungs mdo bklag thabs dang me tog mchod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
30
543-547
སྨན་བླའི་མདོ་ཆོག་དང་འབྲེལ་བའི་གཤིན་པོ་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཆོ་ག་རུས་སྦྱངས་དང་སཱཙྪའི་ངག་འདོན་ཉུང་ངུ་ཐར་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།
sman bla'i mdo chog dang 'brel ba'i gshin po la phan gdags pa'i cho ga rus sbyangs dang sAts+tsha'i ngag 'don nyung ngu thar pa'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
31
549-564
རིལ་བུ་སྒྲུབ་སྐབས་ཀྱི་མཚན་ཐུན་སྐབས་ལ་བདག་མདུན་སྒྲུབ་ཚུལ་ཉུང་ངུ་།
ril bu sgrub skabs kyi mtshan thun skabs la bdag mdun sgrub tshul nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
32
565-570
ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབས་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མཆོད་ཉུང་ངུ་བསོད་ནམས་གྲུ་ཆར།
thugs chen tshem bu lugs kyi sgrubs thabs dang 'brel ba'i tshogs mchod nyung ngu bsod nams gru char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
33
571-573
ཐུགས་ཆེན་ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱིས་གཤིན་པོ་ལ་ཕན་གདགས་པ་རུས་སྦྱང་དང་སཱཙྪ་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིས།
thugs chen tshem bu lugs kyis gshin po la phan gdags pa rus sbyang dang sAts+tsha sgrub pa'i cho ga'i zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
34
575-580
རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ས་ཟླའི་བུམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཆེན་རྗེས་གནང་ལ་རིལ་བུའི་དབང་བསྐུར།
rdzong sar bkra shis lha rtse'i sa zla'i bum sgrub kyi thugs chen rjes gnang la ril bu'i dbang bskur
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
35
581-582
རང་གཞན་གྱི་བློ་བུར་ཚེ་སྒྲུབ།
rang gzhan gyi blo bur tshe sgrub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
36
583
རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་སོགས་དབང་རྒྱས་ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ།
rtsa brgyud bla ma yi dam lha tshogs dang sogs dbang rgyas lha rnams thugs dam rgyud bskul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
37
585
འཐོར་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ།
'thor nas sgrub tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
38
587-595
འཕགས་པ་ཛཾ་བྷ་ལ་དཀར་པོའི་ཆུ་སྦྱིན་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྒོ་འབྱེད།
'phags pa dzaM b+ha la dkar po'i chu sbyin dngos grub rgya mtsho'i sgo 'byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
39
597-598
སྤྱན་རས་གཟིགས་དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་གཟུངས་བཀླག་ཐབས།
spyan ras gzigs don yod zhags pa'i gzungs bklag thabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
40
599-606
དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་བརྗེད་འབོད་བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད།
dpal rdo rje 'jigs byed kyi brjed 'bod bstan dgra tshar gcod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
41
607
རྡོར་དྲིལ་བྱིན་བརླབ།
rdor dril byin brlab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
42
609
ཨོཾ་མཱུྃ་ཨེ་མ་མ་སལ་སལ་ཁཾ་ཁཾ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་བདེན་ཚིག་དང༌། དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདེན་ཚིག་ཐུང་ངུ་།
oM mU~M e ma ma sal sal khaM khaM ye swA hA zhes bden tshig dang/ dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i bden tshig thung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
43
611
བཟང་སྤྱོད་འདོན་ཐབས་ཉུང་ངུ་།
bzang spyod 'don thabs nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
44
613-615
ཚོགས་བསྡུས།
tshogs bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
45
617-618
དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་རྒྱུན་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཉུང་ངུ་།
dus 'khor lhan skyes rgyun khyer dang 'brel ba'i tshogs mchod 'bul tshul nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
46
619
སེང་གདོང་མའི་ཚོགས་མཆོད།
seng gdong ma'i tshogs mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
47
621-624
འཕགས་པ་ས་ཡི་སྙིང་པའི་བསྒོམ་བཟླས་ཀྱི་ལུང་འབོག་ཚུལ།
'phags pa sa yi snying pa'i bsgom bzlas kyi lung 'bog tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཇ་
48
625-628
ཆོས་སྐྱོང་བཀའ་སྒོ།
chos skyong bka' sgo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)