JKCL-KABUM-05-CA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
Wylie title snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi phrin las kyi byang bu khrigs su bsdebs pa phrin las rnam par rol pa'i dga' ston JKCL-KABUM-05-CA-026.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 26, Pages 323-339 (Folios 1a to 9a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People པྲ་བྷ་ཧསྟི་ (Prabhahasti)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi phrin las kyi byang bu khrigs su bsdebs pa phrin las rnam par rol pa'i dga' ston. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 323-339. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ (phrin las phur pa'i gnad tig)
Deity rdo rje phur pa
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-20-WA-010
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-018
Colophon

།ཅེས་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འདིའང་སྔ་སོར་དཔོན་མཛོད་བླ་མ་ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་དང་། ཉེ་ཆར་ཉག་ཨ་འཛི་རོང་གི་དྲི་རེད་དཔོན་བླ་མ་པདྨ་རིག་འཛིན་ནས་གསེར་གྱི་མཎྜལ། བྲི་གཞིའི་ཤོག་བུ་དང་བཅས་མྱུར་བར་བསྐུལ་བའི་གསུང་ངོ་མ་ལྕོགས་པར་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་གར་དུ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ། དཔལ་རིགས་མཆོག་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་གྱིས་ཆུ་ལུག་ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་པོར་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་སྤེལ་བའི་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་སུ་ཤྲེཿཡོ་བྷ་ྉྤཏུ།

/ces snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi phrin las khrigs su bsdebs pa 'di'ang snga sor dpon mdzod bla ma tshe dbang dpal 'byor gyis nan tan chen pos bskul ba dang /__nye char nyag a 'dzi rong gi dri red dpon bla ma pad+ma rig 'dzin nas gser gyi maN+Dal/__bri gzhi'i shog bu dang bcas myur bar bskul ba'i gsung ngo ma lcogs par rje gter chen bla ma'i phrin las kyi rol gar du ming gi dbang bskur thob pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'am/__dpal rigs mchog grub pa'i rdo rje phrin las 'dus pa rtsal gyis chu lug khrums stod zla ba'i tshes nyer gcig 'phrod sbyor bzang por bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du spel ba'i yi ge'i byed po ngag dbang blo gros kyis bgyis pa 'dis kyang rgyal bstan rin po che dar zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA su shreHyo b+ha \u0f89\u0fa4tu/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཡ། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཕུར་པའི་ལྷར། །གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུབ་འགྱུར་བ་མེད། །ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུར། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཕྱག་གིས་བཏུད། །གང་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །ཕུལ་བྱུང་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ཡི། །ཆོ་ག་སྐལ་བཟང་རྣམ་རོལ་གྱི། །དགའ་སྟོན་ཉུང་ངུ་འདིར་དབྱེ་བྱ། །དེ་ལ་འདིར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་དགོངས་པ་བདུད་འདུལ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེང་གེས་སྙན་བརྒྱུད་དུ་གདམས་པའི་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ལ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་མོ། །དང་པོ་ལ། སྦྱོར་བ་སྟ་གོན་དང་། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཉིས། དང་པོ་ནི། སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་གོང་དུ་དཔལ་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་ཡོད་ན་བཤམས། དབང་དང་སྒྲུབ་མཆོད་ལ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟ་བབས་སྣམ་བཞི་དུར་ཁྲོད་ཡོད་པ། དབུས་ལྕགས་འཁོར་རྩིབས་བཅུའི་ལྟེ་བ་དང་། རྩིབས་རྣམས་ལ་ལྷ་མཚན་བཀོད་པ་བཤམས། མ་འབྱོར་ན་མཎྜལ་སྟེང་འབྲུ་ནག་གཤེར་ཅན་གྱི་ཚོམ་བུ་བཅུ་གཅིག་བཀོད་པའི་ཁར་འཕྲུལ་སྟེགས་སྟེང་སྒྲུབ་ཕུར་དར་མཐིང་ནག་བཏགས་པ་ཨེ་ཁྲོམ་ལ་འཛུགས། སྒྲུབ་མཆོད་བདག་འཇུག་དང་། དབང་བསྐུར་སོགས་དང་འབྲེལ་ན་དེ་སྟེང་མཉྫིའི་ཁར་རྣམ་བུམ། སྐུ་ཙག །དུར་ཁྲོད་དཔལ་ཆས་ཀྱི་ཙཀླི། སྔགས་བྱང་། ཕྱག་མཚན། གསང་ཐོད། རིག་ཙག །ཤེལ་རྡོ། ཚེ་འབྲང་། ཚེ་རིལ་ཆང་། བྲུབ་ཁུང་དུ་ཉ་བོ། ཐོ་བ། སྒྲོལ་གྲི། ཧོམ་གཟར། ཐུན་རྫས། མེ་ཧོམ་སོགས་འདུ་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ། གཏོར་འབུལ། ཆད་བརྟན། ཞི་དྲག་གི་མཆོད་པ། དཀར་བགེགས་སོགས་ཀྱང་བཤམས། བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་ཚོམ་བུ། སྒྲུབ་ཕུར། སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང་། ཚེ་རྟེན་རྣམས་བཤམས་པས་ཆོག །སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་གཡོན་ནས་བརྩམས། ནང་མཆོད། རྡོར་དྲིལ། ཌཱ་རུ། ལས་བུམ། གདབ་ཕུར། འབྲུ་སྣོད་སོགས་བཤམས། གཉིས་པ་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་དངོས་ལ། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་། དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དགོངས་པ་ཡིས། །སོགས་ཤློ་ཀ་གཅིག་དང་། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམས་ལ། ཨཿསྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས༔འགགས་མེད་སྣང་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ༔རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་དང་། སྐྱབས་ཡུལ་དཔང་པོར་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་མ་རྟོགས་པའི༔འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བར་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད༔ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད། ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧོཿརྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ༔དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔མཆོག་གསུམ་བསྟན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ༔གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ༔དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས༔ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི༔ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས༔མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔དག་པ་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད༔རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ༔དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ༔ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན༔བསྡུས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ༔ཞེས་ཚོགས་བསགས་ཀྱང་བྱ། མཐར་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་མོས། དཀར་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་དང་བགེགས་གཏོར་བཤམས་ལ། ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །སོགས་ཀྱིས་གཏོར་མ་དང་གསེར་སྐྱེམས་ཕུལ། བགེགས་གཏོར་བསྔོ་བ་ནི། རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀཪྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་བཀུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོཿསོགས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། བགེགས་བསྐྲད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་རྣམས༔ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་མ་བྱེད༔རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་བཀའ་ལུང་ལས༔སྡིག་ཅན་གང་ཞིག་འདའ་བྱེད་པ༔སྟོབས་ཆེན་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་བཅུས༔ཀླད་པ་ཚལ་པ་བརྒྱ་རུ་ཁོས༔གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔སོང་ཞིག་ལྷ་མིན་ལྷ་ཡང་རུང་༔ང་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པ་རྣམས༔མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མེད་པར་མཛོད༔ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སོགས་དྲག་སྔགས་གུལ་ཡུངས་བཅས་ཀྱིས་བསྐྲད། སྲུང་བའི་མཚམས་གཅོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཁྱབ་པ་ཡི༔འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པས༔ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོ་མཚམས་བཅད་གྱུར༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ཞེས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་ཕྱོགས་མཚམས་དཀྲིགས་པར་མོས། རྒྱུན་བཤགས་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་ཀྱང་སྤྲོ་ན་བྱའོ། །ཕུར་པ་བྱིན་བརླབ་སྤྲོ་ན། ཕུར་བུ་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ། དུག་ཁྲག་གིས་བྱུགས། མ་གུ་ཏ་ལ་པྲ་ཏ་ལ༔སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བདག༔ཕྲིན་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དངོས༔ཏིང་འཛིན་གསལ་ཞིང་བརྟན་པ་ཡི༔སྒྲུབ་པའི་རྫས་སུ་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ༔ཕུར་པ་བྱིན་རླབས་འདི་བསྙེན་སྒྲུབ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་དང་པོར་ཐུན་གཅིག་ལས་མ་བྱས་ཀྱང་ཆད་སྐྱོན་མེད་ཅིང་། རོལ་མོ་འཁྲོལ་ནས་དལ་བུས་བཞག །བྱིན་དབབ་པ་ནི། སྤོས་རོལ་གཡབ་དར་དང་བཅས། རྟེན་ཕུར་མེད་ན་འདོན་མི་དགོས། མཆན། ཨོཾ༔སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ཡིས༔འགྲོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར༔དཔལ་ཆེན་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔མཆོག་ཐུན་གྲུབ་པའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབས༔ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿཞེས་ལན་མང་དུ་བརྗོད་པས་བདག་གནས་སྒྲུབ་རྫས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་བྱིན་དབབ། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔དབྱིངས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རིག་པའི་བཅུད༔འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་འཕྲོ་བ༔མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནི༔འཕེལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་རྒྱན་དུ་ཤར༔ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས༔སྙིང་རྗེའི་འགལ་ཟླ་ལ་ཁྲོས་པས༔ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་གཟུང་འཛིན་གཅོད༔མཚོན་ཆེན་ཧཱུྃ་སྔོན་འོད་འབར་བ༔རང་བྱུང་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་ཤར༔འཁོར་འདས་སྲོག་གི་གོ་རུ་བསྒོམ༔ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་ལས༔སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས༔ཀློང་ལྔའི་དྭངས་མ་འབྱུང་རིམ་སྟེང་༔ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གཞལ་མེད་ཁང་༔དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་བཀོད་པ་ཅན༔འཇིགས་ཤིང་སྐྱི་གཡའི་ནང་ཁོངས་སུ༔གནམ་ལྕགས་ཙཀྲ་རྩིབས་བཅུའི་དབུས༔བདག་ཉིད་མ་བཅོས་རྩ་བའི་ལྷ༔རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་སྐུ་མདོག་མཐིང་༔ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བཞི་བགྲད༔གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་རྔམས་བཞད་གཤེ༔ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྟགས༔གཡས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་ལྔ༔གཡོན་གཉིས་མེ་ཕུང་ཁ་ཊྭཱྃ་དང་༔ཐ་མས་རི་རབ་ཕུར་བུ་འདྲིལ༔ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔མཐིང་སྐྱ་ཨུཏྤལ་དུང་ཁྲབ་བསྣམས༔དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས༔པད་ཉི་ལྷ་ཆེན་ཁྱོ་ཤུགས་སྟེང་༔ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ཆེན་པོར་བཞེངས༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གི་གླུས་བསྐུལ་བས༔ཡབ་ཡུམ་བཟོད་མེད་བདེ་བ་འབར༔རྗེས་ཆགས་སྙོམས་ཞུགས་མཁའ་གསང་ནས༔ཨ་ཧྃ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་པོས༔སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔ཞལ་ཞུགས་བྱང་སེམས་ཐིག་ལེར་ཞུ༔འོད་ཀྱི་གོང་བུ་མཁའ་ནས་སྤྲོས༔རྩིབས་སྟེང་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔མཐིང་ནག་ཕུར་འདྲིལ་ཡུམ་དང་འཁྱུད༔ཟ་གསོད་ཕོ་ཉའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔སྒོ་བཞིར་ཕྲིན་ལས་སྒོ་མ་བཞི༔མུ་རན་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བས་བསྐོར༔གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གནས་ལྔ་རུ༔སངས་རྒྱས་པདྨ་རྡོ་རྗེ་དང་༔རིན་ཆེན་ལས་ཀྱི་ཀཱི་ལ་ཡ༔དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་གུའི་མདོག༔ལྷན་སྐྱེས་ཡུམ་དང་བཅས་པར་གསལ༔གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔བདེ་གཤེགས་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱར་རྫོགས༔ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཞེས་བསྐྱེད་རིམ་སྲིད་པ་ཕུར་བུ་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་གསལ་གདབ་པར་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ལ། སྤོས་དང་གཡབ་དར་དབྱངས་རོལ་དང་བཅས། ཧཱུྃ༔སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བྱའི་ཕྱིར༔ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ཁྲོ་རྒྱལ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿཞེས་སྤྱན་དྲངས། བཞུགས་གསོལ་ནི། ཧཱུྃ༔རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔སྲིད་པ་རྡོ་རྗེར་གྲུབ་མཛོད་ཅིག༔སྲིད་པ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ༔ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གྲུབ་པར་མཛོད༔ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བརྟན་པར་མོས། ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འགྲོ་དོན་དུ༔བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ༔སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་པའི༔ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿཔྲཏཱི་ཙྪ་ཧོཿམཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་ནི༔ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ༔ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་པ༔བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་རོལ༔ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བི་དྱ་ཤབྡ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོཿཁྱད་པར་དུ་རཀྟ་ཚར་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ་ནི། ཕུད་དང་རཀྟ་བསྲེས་ལ་དང་པོ་བཀའ་བསྒོ་བའི་ཕྱིར་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ༔དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ཟུངས་ཤིག་རྒྱོབ་ཅིག་རྣམ་པར་ཆིངས༔གཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་བྲལ་བར་གྱིས༔རེངས་པར་ཁུག་ལ་སྨྲར་ཆུག་ཅིག༔ཕོབ་ཅིག་རྣམ་པར་གཟིར་བར་གྱིས༔ང་ཡི་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་༔བསྒོ་བའི་བཀའ་ལ་ཉན་པར་བྱོས༔མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔གཉིས་པ་དམ་ཅན་གནད་དུ་དབབ་པའི་ཕྱིར་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔བྲན་དང་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབ༔སྔོན་ཆད་ཇི་བཞིན་བཅས་པ་ཡི༔མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་མཛོད༔མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔གསུམ་པ་མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་འཕྲོག་པའི་ཕྱིར་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས༔ལྷའམ་འོན་ཏེ་བདུད་ཀྱང་རུང་༔ང་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པ་རྣམས༔མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མེད་པར་གྱིས༔མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ཞེས་ཕུལ་བས་མཉེས་པར་བྱའོ། །བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔སྒེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྡུག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ༔རྒོད་གཤེ་དྲག་ཤུལ་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་གདངས་ཅན༔སྙིང་རྗེ་རྔམས་ཞི་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ལྡན་པའི༔ཕྲིན་ལས་འདུས་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ཅེས་བརྗོད་ལ། ལྷའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་ཅིང་གསལ་དག་བརྟན་གསུམ་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་ཚད་དུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་བོ། །དབང་དང་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཛབi་ཁང་སྤྱི་ལྟར་དབྱེ། བཟླས་བའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཐུགས་ཀ་དཔལ་གྱི་བེའུའི་དབྱིངས༔ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཐིག་ལེའི་དབུས༔བཛྲ་སཏྭ་ཚོན་གང་བའི༔སྙིང་དབུས་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་སྦུབ༔ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཕྲེང་འཕྲོས༔ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ནས་ཞལ་དུ་ཞུགས༔གསང་བའི་ལམ་ནས་འཁོར་བའི་མོད༔སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་མེ་འོད་མཚོན༔ནམ་མཁའ་གང་བའི་སྤྲོ་བསྡུ་ཡིས༔ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་མཉེས༔ཁམས་གསུམ་ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་སྦྱངས༔སྲིད་གསུམ་དྲེགས་པ་གཟིར་ཞིང་བསྔངས༔བར་ཆད་བདུད་བགེགས་ཚར་ཐག་བཅད༔སྣོད་བཅུད་ཀ་དག་གཉུག་མའི་བབས༔རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་ངོ་བོར་རྫོགས༔ཞེས་དམིགས་པའི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔ཞེས་རྩ་བའི་བསྙེན་སྔགས་གཙོ་བོར་བཟླ་ཞིང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ཅེས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱང་ཅི་ནུས་བཟླ། སྤྲོ་ན། མ་རཀྨོ་ཡཀྨོ། ཀཱ་ལ་རཱུ་པ། སྙིང་རྩ་ལ་ཡཾ་ཡཾ། སྲོག་ལ་ཡཾ་ཡཾ། སྙིང་ལ་ཕྲིལ་ཕྲིལ། སྲོག་ལ་ཆུཾ་ཆུཾ། ཙིཏྟ་སྲོག་ལ་ཏུང་ཏུང་། སྙིང་ཁྲག་སྲོག་ལ་ཤད་ཤད། ཐུཾ་རི་ལི་ལི། ཙེག་ཙེགའུར་འུར། ཤིག་ཤིགགུལ་གུལ། མྱགས་མྱགས། སོད་སོད། དྷཱ་ཏི་མ་མ་ཀརྨ་ཤཱི་གྷྲཾ་ཀ་ར་ཡེ། མཱ་ར་སེ་ན་པྲ་མརྡྷ་ན་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ཅེས་ལས་སྦྱོར་སྤུ་གྲིའི་སྔགས་ཤམ་བཏགས་པའང་ཅུང་ཟད་བཟླ། བསྙེན་སྒྲུབ་བྱེད་ན་བསྙེན་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་བདུན། སྒྲུབ་སྔགས་བྱེ་བ། ལས་སྦྱོར་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་བཟླས་པས་ལས་རུང་དུ་འགྱུར་རོ། །དབང་དང་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་བུམ་པ་སྤྱི་ལྟར་བསྒྲུབ། ལས་བུམ་དུ་འཁྱིལ་པ་བསྐྱེད། འོད་ཞུ་བྱ། ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་ནི། བདག་མདུན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རའི༔སོགས་གཏེར་གཞུང་ལྟར། ཀཱི་ལ་ཡའི་སྔགས་མཐར་ཚེ་ཤམ་གདགས། ཚེ་འགུགས་རྒྱས་གདབ་བཅས་བྱ། ཐུན་ལས་ལྡང་བར་བརྩམ་པ་ན་དབྱངས་གསལ། རྟེན་སྙིང་། ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་པས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་བསྐང་ཞིང་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་རྗེས་སྟོང་ཚིག་མཆོད་བསྟོད་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་འཚོགས་པར་བཤམས་ལ་ཆུ་ཆང་ནང་གསུམ་གྱིས་བྲན། རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་མེ་རླུང་ཆུས༔ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔སྟོང་ཉིད་བྷནྡྷར་བདེ་བ་ཆེའི༔ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་རྒྱ་མཚོར་གྱུར༔ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔དག་མཉམ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ཡངས་ནས༔ཁ་སྦྱོར་རྩལ་འཆང་ཧེ་རུ་ཀ༔དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔ཚུར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱོན༔ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ༔བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། ཚོགས་ཕུད་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྤྲོས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད༔དབང་པོའི་རོལ་པ་ཕྱི་ཡི་ཚོགས༔ཡུལ་དང་ཤེས་པ་མི་ཕྱེད་པ༔བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་ནང་གི་ཚོགས༔རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད༔བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གསང་བའི་ཚོགས༔གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་རོལ༔མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཏ་ན་ག་ཎ་ས་མ་ཡ་ཨ་ཧཾ༔བཤགས་པ་ནི། ཧོཿརྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ༔ཕྱི་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔བདེ་ཆེན་ལམ་དུ་མ་བསླངས་པའི༔ནང་གི་ཉམས་ཆག་བཟོད་པར་གསོལ༔མེད་དང་ཕྱལ་བ་གཅིག་པུ་དང་༔ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཉམ་བཞག་པས༔ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་མི་ཕྱེད་པའི༔རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་དག་གྱུར་ཅིག༔ས་མ་ཡ་ཧོཿཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། བསྒྲལ་བ་ནི། ཚོགས་ཐ་མ་ལ་རྟེན་བྱས་ཏེ། ན་མོ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་པ་དང་། ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས་མ་རུངས་པའི་སེམས་ཅན་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་འདི་ལ་མཆིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད་ཅིང་། ནྲྀ་ཡཾ་ཛཿནྲྀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿཞེས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱས་དམིགས་བྱ་དམིགས་རྟེན་ལ་བཀུག །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དགུགས་གཞུག་བཅིངས་ཏེ་མྱོས་པར་བྱས་ལ། ཕུར་པ་འདྲིལ་ཞིང་། ཧཱུྃ་བྷྱོཿབསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བ་ཡི༔དགྲ་བགེགས་ཀླ་ཀློ་དགུག་ཅིང་བསྟིམ༔ཐེ་ཚོམ་རྟོག་པའི་བྱུར་འདྲེ་ཀུན༔ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ༔གཟུང་དང་འཛིན་པའི་གཉིས་འཛིན་བདུད༔ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ༔ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་འོད་གསལ་བ༔གདོད་མའི་སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧོ་ཧཾ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ༔ཞལ་བསྟབ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿགནམ་ས་ཙམ་གྱི་ཞལ་གདངས་ལ༔གངས་རི་ཙམ་གྱི་མཆེ་བ་གཙིགས༔གློག་དམར་འགྱུ་འདྲའི་ལྗགས་རྐྱོངས་ཏེ༔ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་དགྲ་བོ་རོལ༔ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྩལ་དང་བཅས༔དབྱིངས་རིག་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དང་༔མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་མཛོད༔ས་མ་ཡ་ཧོ་ཧོ་ཧོ༔ཨ་ཧཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿལས་རྡོར་གྱིས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་སྟོབས་ལ། བརྡ་དང་བརྡའི་འབུལ་ལེན་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔གདན་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ༔བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན༔རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོར་རོལ༔ཨ་ལ་ལ་ཧོཿཞེས་བླངས་ཏེ་ཚིམ་པར་རོལ། ལྷག་མ་བསྡུས་ལ་གཙང་ལྷག་དང་བསྲེས་ཞལ་ཆབ་ཞུས། སྨན་རཀ་གིས་བྲན་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿལྷག་མའི་དམ་ཚིག་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ལ། ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲིཾ་ཛཿཞེས་པས་ལྷག་སྡུད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་རྣམས་དམ་ཚིག་གི་གནས་སུ་བྱོན་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཕཻཾ་ཕཻཾ། དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔ལྷག་མའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི་བཞེས་ལ༔གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ཞི་བ་དང་༔རིག་རྩལ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ས་མ་ཡ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔སྤྲོ་ན་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡང་བྱ། སྨོན་ལམ་གདབ་བ་ནི། ཧོཿཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གཉེན་དང་གཟུངས་མ་དང་༔རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པས༔རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་༔བུམ་གསང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བཞི་པའི༔སྐལ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པར་རབ་གྱུར་ཏེ༔དེ་དང་དེ་ཡི་དམ་ཚིག་རྣམ་དག་ཤོག༔བསྐྱེད་པའི་རིམ་པས་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་དགུ༔རྫོགས་རིམ་ཟབ་མོ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེར་རྫོགས༔རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་མངོན་སྨིན་ཏེ༔སྤང་ཐོབ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག༔ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ༔དེ་ནས་ཆད་ཐོ་སྐྱོང་བ་ནི། ཧཱུྃ༔སྔོན་ཚེ་རྡོ་རྗེ་ཁྲག་འཐུང་གིས༔ཆོས་ཉིད་རང་སྒྲས་གསང་ཆེན་རྒྱུད༔སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་དུ༔བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་གསུངས་པའི་ཚེ༔གཡར་དམ་བཞེས་པའི་སྲུང་མ་དང་༔རྗེས་འཇུག་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཡི༔དམ་ཚིག་གཉེར་དུ་གཏད་པ་ཀུན༔དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་བཞེས༔རྣམ་བཞིའི་ལས་ཀུན་གྲུབ་པ་དང་༔བསྟན་པ་དར་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་མ་ཡ་ཧོཿབཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་སྐྱོང་བ་ནི། བྷྱོཿབོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མའི་ཚོགས༔འདིར་གཤེགས་བཤལ་ཆུའི་བདུད་རྩི་བཞེས༔གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་བདེ་བ་དང་༔བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོདཿམ་མ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔གཏོར་གཞོང་ཁ་སྦུབས་པའི་འོག་ཏུ་དམ་སྲི་མནན་པར་བསམས་ལ་རྡོ་རྗེས་རྒྱ་གྲམ་དུ་རེག་ནས་རྟ་བྲོ་ནི། ཧཱུྃ༔རྣམ་ཐར་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་དབྱིངས༔གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དམ་སྲི་མནན༔རིག་པ་ཡེ་ཤེས་བྲོ་བརྡུངས་པས༔འབར་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས༔ས་མ་ཡ་ཧོ་ཧོཿདེ་ནས་གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་ཕུལ། དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི། ཨོཾ༔དབྱིངས་ཀྱི་ངང་དུ་འཁྲུལ་པ་ཞི༔རིག་པའི་རྩལ་ལས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔རླུང་སེམས་དབང་འདུས་གཟུང་འཛིན་ཐུལ༔མཆོག་དངོས་འགྲུབ་པའི་བྱིན་རླབས་སྩོལ༔མ་ཧཱ་པ་ར་མ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ཞེས་སྒྲུབ་རྫས་སྤྱི་བོར་བཞག །དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་ལོངས་སྤྱོད། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་སོགས་དང་། ཡིག་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། ཚོགས་མགྲོན་དང་མདུན་བསྐྱེད་ཡོད་ན་ཡེ་ཤེས་པ་བརྟན་བཞུགས་བྱ། དམ་ཚིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་ཞིང་ལྡང་བ་ནི། ཨ་ཨ་ཨ༔ལྷར་སྣང་རིག་རྩལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་༔བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྟགས་ཀྱི་སྐུ༔ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རོལ་པར་ཤར༔ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ཅེས་ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་། ཧོཿབསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས༔འགྲོ་རྣམས་སྒྲིབ་གཉིས་ཡོངས་དག་ནས༔ཁ་སྦྱོར་བཞི་ལྡན་དཔལ་ཆེན་པོ༔རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཨོཾ༔དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔རིག་པ་རང་སྣང་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར༔དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡིས༔མཆོག་ཐུན་དགེ་ལེགས་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ཅེས་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ། དགེ་འདིས་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཀུན། །བར་ཆད་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞིང་། །རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་མཆོག་འགྲུབ་སྟེ། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འདིའང་སྔ་སོར་དཔོན་མཛོད་བླ་མ་ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་དང་། ཉེ་ཆར་ཉག་ཨ་འཛི་རོང་གི་དྲི་རེད་དཔོན་བླ་མ་པདྨ་རིག་འཛིན་ནས་གསེར་གྱི་མཎྜལ། བྲི་གཞིའི་ཤོག་བུ་དང་བཅས་མྱུར་བར་བསྐུལ་བའི་གསུང་ངོ་མ་ལྕོགས་པར་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་གར་དུ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའམ། དཔལ་རིགས་མཆོག་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་གྱིས་ཆུ་ལུག་ཁྲུམས་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་པོར་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་སྤེལ་བའི་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་སུ་ཤྲེཿཡོ་བྷ་ྉྤཏུ། །། །
[edit]

@#/__snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi phrin las kyi byang bu khrigs su bsdebs pa phrin las rnam par rol pa'i dga' ston ces bya ba bzhugs so/__/ na mo badz+ra ku mA rA ya/__snang srid thams cad phur pa'i lhar/__/gdod nas yongs grub 'gyur ba med/__/chos nyid gnyug ma'i phyag rgya'i skur/__/'du 'bral med pa'i phyag gis btud/__/gang de sgrub pa'i phrin las kyi/__/phul byung snyan brgyud zab mo yi/__/cho ga skal bzang rnam rol gyi/__/dga' ston nyung ngu 'dir dbye bya/__/de la 'dir slob dpon chen po pra b+ha hasti'i dgongs pa bdud 'dul gu ru shAkya seng ges snyan brgyud du gdams pa'i phur pa'i gnad tig gi phrin las la/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes kyi las rim mo/__/dang po la/__sbyor ba sta gon dang /__sngon 'gro dngos gnyis/__dang po ni/__stegs bu khebs ldan gyi gong du dpal chen po'i dam tshig gi bris sku yod na bshams/__dbang dang sgrub mchod la ras bris kyi dkyil 'khor rta babs snam bzhi dur khrod yod pa/__dbus lcags 'khor rtsibs bcu'i lte ba dang /__rtsibs rnams la lha mtshan bkod pa bshams/__ma 'byor na maN+Dal steng 'bru nag gsher can gyi tshom bu bcu gcig bkod pa'i khar 'phrul stegs steng sgrub phur dar mthing nag btags pa e khrom la 'dzugs/__sgrub mchod bdag 'jug dang /__dbang bskur sogs dang 'brel na de steng many+dzi'i khar rnam bum/__sku tsag__/dur khrod dpal chas kyi tsakli/__sngags byang /__phyag mtshan/__gsang thod/__rig tsag__/shel rdo/__tshe 'brang /__tshe ril chang /__brub khung du nya bo/__tho ba/__sgrol gri/__hom gzar/__thun rdzas/__me hom sogs 'du bya/__dkyil 'khor gyi mdun rgyab gang bder sman raka gtor gsum/__gtor 'bul/__chad brtan/__zhi drag gi mchod pa/__dkar bgegs sogs kyang bshams/__bsnyen sgrub skabs tshom bu/__sgrub phur/__sman raka gtor gsum dang /__tshe rten rnams bshams pas chog__/slob dpon gyi mdun du g.yon nas brtsams/__nang mchod/__rdor dril/__DA ru/__las bum/__gdab phur/__'bru snod sogs bshams/__gnyis pa sngon 'gro'i las rim dngos la/__tshig bdun gsol 'debs dang /__dpal chen rdo rje gzhon nu'i dgongs pa yis/__/sogs sh+lo ka gcig dang /__brgyud pa'i gsol 'debs sngon du 'gro bas/__skyabs su 'gro ba ni/__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i dpal rdo rje gzhon nu rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi sprin phung 'phro ba mngon sum bzhin du bzhugs par bsams la/__aHskye ba med pa'i ye shes las:'gags med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:dpal chen rdo rje gzhon nu la:rang ngo shes pas skyabs su mchi:zhes lan gsum gyis skyabs 'gro dang /__skyabs yul dpang por bzhugs pa'i mdun du smon 'jug gi sems bskyed pa ni/__hU~M:de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:'gro la snying rje chen po'i blos:rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:khams gsum sgrol bar sems mchog bskyed:ces lan gsum gyis sems bskyed/__yan lag bdun pa 'bul ba ni/__hoHrdo rje slob dpon sangs rgyas dpal:dus gsum bzhugs la phyag 'tshal lo:mchog gsum bstan pa'i zhing gyur la:gnyis med yid kyis skyabs su mchi:dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:dag pa'i mchod pa bzhes su gsol:dngos grub chu bo gcod pa'i gegs:nyes byas ma lus bshags par bgyi:phyogs bcu 'khor gsum dag pa'i chos:ma chags spyod la rjes yi rang :dag pa mtha' bzhi'i dri ma med:rdzogs pa'i byang chub sems bskyed do:bde gshegs dbang phyug sems can la:dgos pa gsum phyir lus 'bul lo:tshe rabs bgrangs pa'i las rnams kun:bsdus te byang chub chen por bsngo:zhes tshogs bsags kyang bya/__mthar tshogs zhing rnams rang la thim par mos/__dkar gtor gser skyems dang bgegs gtor bshams la/__las bum gyi chus bran/__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las b+h+rUM las rin po che las grub pa'i snod yangs shing rgya che bar gtor ma kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs par gyur/__oM AHhU~M/__lan gsum gyis brlab/__b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra badz+ra sa ma dzaHsa mgron dgug__/b+hU mi pa ti sa pa ri wA ra oM a kA ro btags pa lan gsum gyis bsngo/__gang dag 'dir gnas lha dang klu/__/sogs kyis gtor ma dang gser skyems phul/__bgegs gtor bsngo ba ni/__rang nyid he ru ka'i skur gyur/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M ha hoHhrIHlan gsum gyis brlab/__oM sarba b+hU ta A kaR+Sha ya dzaHsa mgron bkug__/oM sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga ta b+h+yoHsogs btags pa lan gsum gyis bsngos la/__bgegs bskrad pa ni/__hU~M:nyon cig bgegs dang log 'dren rnams:nga yi bka' las 'da' ma byed:rdo rje gsang ba'i bka' lung las:sdig can gang zhig 'da' byed pa:stobs chen khro bo chen po bcus:klad pa tshal pa brgya ru khos:gdug cing sdang sems ldan pa rnams:song zhig lha min lha yang rung :nga la bar chad byed pa rnams:mthu dang rdzu 'phrul med par mdzod:oM sum+b+ha ni sogs drag sngags gul yungs bcas kyis bskrad/__srung ba'i mtshams gcod pa ni/__hU~M:nga nyid rdo rje chos dbyings las:phyi nang snod bcud khyab pa yi:'bar ba'i khro bo mi bzad pas:log 'dren 'byung po mtshams bcad gyur:hU~M hU~M hU~M badz+ra dz+nyA na rak+Sha b+h+rU~M:zhes srung ba'i 'khor los phyogs mtshams dkrigs par mos/__rgyun bshags ye shes sku mchog kyang spro na bya'o/__/phur pa byin brlab spro na/__phur bu gu gul gyis bdug__/yungs kar gyis brab/__dug khrag gis byugs/__ma gu ta la pra ta la:sangs rgyas thams cad 'dus pa'i bdag:phrin las yongs su rdzogs pa'i dngos:ting 'dzin gsal zhing brtan pa yi:sgrub pa'i rdzas su byin phob cig:oM badz+ra kI li kI la ya sarba sa ma ya A be sha ya a a a:phur pa byin rlabs 'di bsnyen sgrub sogs kyi skabs dang por thun gcig las ma byas kyang chad skyon med cing /__rol mo 'khrol nas dal bus bzhag__/byin dbab pa ni/__spos rol g.yab dar dang bcas/__rten phur med na 'don mi dgos/__mchan/__oM:sngon gyi thugs dam chen po yis:'gro rnams yongs su sgrol ba'i phyir:dpal chen lha sngags ye shes kyis:mchog thun grub pa'i byin chen phobs:oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:dz+nyA na A be sha ya a AHzhes lan mang du brjod pas bdag gnas sgrub rdzas snod bcud thams cad la byin dbab/__mchod pa byin rlabs ni/__oM AHhU~M:dbyings kyi snod du rig pa'i bcud:'dod yon rgya mtsho'i sprin 'phro ba:mchod pa'i phyag rgya chen po ni:'phel 'grib bral ba'i rgyan du shar:oM sarba pU dza AHhU~M/__lan gsum gyis byin brlab/__gnyis pa dngos gzhi lha bskyed pa ni/__hU~M:rdo rje de bzhin nyid kyi dbyings:snying rje'i 'gal zla la khros pas:nyon mongs zhe sdang gzung 'dzin gcod:mtshon chen hU~M sngon 'od 'bar ba:rang byung nam mkha'i dkyil du shar:'khor 'das srog gi go ru bsgom:cho 'phrul chen po'i ting 'dzin las:snod bcud dngos 'dzin dbyings su sbyangs:klong lnga'i dwangs ma 'byung rim steng :ye shes lnga rdzogs gzhal med khang :dur khrod drag po'i bkod pa can:'jigs shing skyi g.ya'i nang khongs su:gnam lcags tsakra rtsibs bcu'i dbus:bdag nyid ma bcos rtsa ba'i lha:rdo rje gzhon nu sku mdog mthing :zhal gsum phyag drug zhabs bzhi bgrad:g.yas dkar g.yon dmar rngams bzhad gshe:phyag drug ye shes rol pa'i rtags:g.yas gnyis rdo rje rtse dgu lnga:g.yon gnyis me phung kha T+wA~M dang :tha mas ri rab phur bu 'dril:yum chen 'khor lo rgyas 'debs ma:mthing skya ut+pal dung khrab bsnams:dpal dang dur khrod rol pa'i chas:pad nyi lha chen khyo shugs steng :khams gsum zil gnon chen por bzhengs:hU~M hU~M hU~M:rdo rje hU~M gi glus bskul bas:yab yum bzod med bde ba 'bar:rjes chags snyoms zhugs mkha' gsang nas:a ha~M sngags kyi sgra chen pos:sangs rgyas sras bcas spyan drangs te:zhal zhugs byang sems thig ler zhu:'od kyi gong bu mkha' nas spros:rtsibs steng dpal chen khro rgyal bcu:mthing nag phur 'dril yum dang 'khyud:za gsod pho nya'i sprin phung 'phro:sgo bzhir phrin las sgo ma bzhi:mu ran 'jig rten skyong bas bskor:gtso bo yab yum gnas lnga ru:sangs rgyas pad+ma rdo rje dang :rin chen las kyi kI la ya:dkar dmar mthing ser ljang gu'i mdog:lhan skyes yum dang bcas par gsal:gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:rdo rje gsum du byin gyis brlabs:bde gshegs dbang bskur ye shes lnga:khrag 'thung rigs lnga'i phyag rgyar rdzogs:oM AHhU~M:hU~M oM trA~M hrIHAHzhes bskyed rim srid pa phur bu lha sku phyag rgya'i rnal 'byor gsal gdab par bya'o/__/ye shes kyi 'khor lo spyan 'dren pa la/__spos dang g.yab dar dbyangs rol dang bcas/__hU~M:srid pa'i phur bu sgrub pa dang :dbang dang dngos grub blang bya'i phyir:ye shes khro bo gshegs su gsol:khro rgyal 'khor bcas gshegs nas kyang :rtags dang mtshan ma bstan pa dang :kI la ya yi dngos grub stsol:oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:badz+ra sa ma ya dza dzaHzhes spyan drangs/__bzhugs gsol ni/__hU~M:rdo rje gzhon nu'i lha tshogs rnams:srid pa rdo rjer grub mdzod cig:srid pa rdo rje phur pa'i lha:ye shes khro bo grub par mdzod:dzaHhU~M ba~M hoHsa ma ya tiSh+Tha lhan:dam ye dbyer med du brtan par mos/__phyag 'tshal ba ni/__hU~M:thabs kyi spyod pas 'gro don du:byams dang snying rjes gang 'dul ba:sangs rgyas phrin las rdzogs mdzad pa'i:khrag 'thung chen por phyag 'tshal lo:a ti pU hoHpratI ts+tsha hoHmchod pa 'bul ba ni/__hU~M:bla med mchog gi mchod pa ni:ye shes lnga yi 'od zer 'phro:yul dang dbang po gnyis med pa:bde chen longs spyod chen por rol:oM shrI badz+ra ku mA ra sa pa ri wA ra ar+g+haM pA d+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai bi d+ya shab+da sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta ma hA su kha pU dza hoHkhyad par du rak+ta tshar gsum gyi mchod pa ni/__phud dang rak+ta bsres la dang po bka' bsgo ba'i phyir phul la/__hU~M:dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:gdug cing sdang sems ldan pa rnams:zungs shig rgyob cig rnam par chings:gtogs shig grogs dang bral bar gyis:rengs par khug la smrar chug cig:phob cig rnam par gzir bar gyis:nga yi dbang du gyur nas kyang :bsgo ba'i bka' la nyan par byos:ma hA rak+ta khA hi:gnyis pa dam can gnad du dbab pa'i phyir 'bul ba ni/__hU~M:bran dang bka' nyan pho nya'i tshogs:khyed kyi dam tshig dus la bab:sngon chad ji bzhin bcas pa yi:mngon spyod phrin las myur du mdzod:ma hA rak+ta khA hi:gsum pa mthu dang rdzu 'phrul 'phrog pa'i phyir 'bul ba ni/__hU~M:dngos grub bar chad byed pa'i bgegs:gdug cing sdang sems ldan pa rnams:lha'am 'on te bdud kyang rung :nga la bar chad byed pa rnams:mthu dang rdzu 'phrul med par gyis:ma hA rak+ta khA hi:zhes phul bas mnyes par bya'o/__/bstod pa ni/__hU~M:sgeg pa dpa' ba mi sdug rdo rje'i sku:rgod gshe drag shul sngags kyi sgra gdangs can:snying rje rngams zhi ye shes srog ldan pa'i:phrin las 'dus pa'i lha la phyag 'tshal bstod:ces brjod la/__lha'i snang zhen la bslab cing gsal dag brtan gsum gyi bskyed rim tshad du phyin pa la bslab bo/__/dbang dang sgrub mchod sogs kyi skabs dzab[i] khang spyi ltar dbye/__bzlas ba'i rnal 'byor ni/__thugs ka dpal gyi be'u'i dbyings:ye shes sems dpa' thig le'i dbus:badz+ra satwa tshon gang ba'i:snying dbus nyi zla kha sbyor sbub:hU~M las rdo rje'i sngags phreng 'phros:yab yum zhal nas zhal du zhugs:gsang ba'i lam nas 'khor ba'i mod:sku dang sngags phreng me 'od mtshon:nam mkha' gang ba'i spro bsdu yis:phyogs dus rgyal ba mchod pas mnyes:khams gsum nyon mongs dug chen sbyangs:srid gsum dregs pa gzir zhing bsngangs:bar chad bdud bgegs tshar thag bcad:snod bcud ka dag gnyug ma'i babs:rdo rje gzhon nu'i ngo bor rdzogs:zhes dmigs pa'i srog tu bzung la/__oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:zhes rtsa ba'i bsnyen sngags gtso bor bzla zhing /__oM badz+ra kI li kI la ya sarba big+h+nAn ba~M hU~M phaT:ces sgrub pa'i sngags kyang ci nus bzla/__spro na/__ma rak+mo yak+mo/__kA la rU pa/__snying rtsa la yaM yaM/__srog la yaM yaM/__snying la phril phril/__srog la chuM chuM/__tsit+ta srog la tung tung /__snying khrag srog la shad shad/__thuM ri li li/__tseg tsega'ur 'ur/__shig shigagul gul/__myags myags/__sod sod/__d+hA ti ma ma karma shI g+h+raM ka ra ye/__mA ra se na pra mar+d+ha na ye hU~M phaT:ces las sbyor spu gri'i sngags sham btags pa'ang cung zad bzla/__bsnyen sgrub byed na bsnyen sngags 'bum phrag bdun/__sgrub sngags bye ba/__las sbyor khri phrag gcig bzlas pas las rung du 'gyur ro/__/dbang dang sgrub mchod sogs kyi skabs bum pa spyi ltar bsgrub/__las bum du 'khyil pa bskyed/__'od zhu bya/__tshe sgrub kyi dmigs bzlas ni/__bdag mdun badz+ra ku mA ra'i:sogs gter gzhung ltar/__kI la ya'i sngags mthar tshe sham gdags/__tshe 'gugs rgyas gdab bcas bya/__thun las ldang bar brtsam pa na dbyangs gsal/__rten snying /__yig brgya bzlas pas sngags kyi lhag chad bskang zhing nus pa brtan par byas rjes stong tshig mchod bstod bya'o/__/gsum pa rjes kyi las rim la tshogs kyi mchod pa ni/__thabs shes kyi rdzas 'tshogs par bshams la chu chang nang gsum gyis bran/__ra~M ya~M kha~M:dbyings rig zung 'jug me rlung chus:tshogs rdzas dngos 'dzin bsregs gtor bkrus:stong nyid b+han+d+har bde ba che'i:tshogs kyi 'du ba rgya mtshor gyur:oM AHhU~M:lan gsum gyis brlab/__tshogs zhing spyan drangs pa ni/__hU~M hU~M hU~M:dag mnyam chos sku'i klong yangs nas:kha sbyor rtsal 'chang he ru ka:dpal chen rdo rje gzhon nu'i sku:tshur gshegs tshogs kyi 'du bar spyon:oM badz+ra kI li kI la ya hU~M:badz+ra sa mA dzaHdzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med du bstim/__tshogs phud rim pa gsum du spros la mchod pa 'bul ba ni/__hU~M:byang chub sems ni bla na med:dbang po'i rol pa phyi yi tshogs:yul dang shes pa mi phyed pa:bde stong longs spyod nang gi tshogs:rdo rje'i dam tshig bla na med:bsam gyis mi khyab gsang ba'i tshogs:gnyis med mnyam pa'i ngang du rol:ma hA pU dza ta na ga Na sa ma ya a haM:bshags pa ni/__hoHrtsa ba yan lag dang bcas pa:phyi yi dam tshig nyams chag bshags:bde chen lam du ma bslangs pa'i:nang gi nyams chag bzod par gsol:med dang phyal ba gcig pu dang :lhun gyis grub par mnyam bzhag pas:kun nas kun tu mi phyed pa'i:rdo rje'i dam tshig dag gyur cig:sa ma ya hoHyig brgya brjod/__bsgral ba ni/__tshogs tha ma la rten byas te/__na mo/__dkon mchog gsum la phyag 'tshal lo/__/dkon mchog gsum gyi bka' bden pa dang /__chos nyid rnam par dag pa'i bden pa dang /__chos can rgyu 'bras bslu ba med pa'i bden pa dang /__zhi khro sgyu 'phrul rnam par rol pa'i lha tshogs rnams kyi bden pa dang /__sprul pa yang sprul phyag brnyan dang bcas pa rnams kyi bden pa dang /__bden pa chen po'i mthus ma rungs pa'i sems can bsgral ba'i zhing du gyur pa thams cad mtshan ma rdzas kyi rten 'di la mchis par gyur cig__/ces bden stobs brjod cing /__nr-i yaM dzaHnr-i badz+ra aM ku sha dzaHtri yaM dzaHtri badz+ra aM ku sha dzaHzhes lcags kyu'i phyag rgyas dmigs bya dmigs rten la bkug__/dzaHhU~M ba~M hoHsa dgugs gzhug bcings te myos par byas la/__phur pa 'dril zhing /__hU~M b+h+yoHbstan dang 'gro la 'tshe ba yi:dgra bgegs kla klo dgug cing bstim:the tshom rtog pa'i byur 'dre kun:dzaHhU~M ba~M hoH'i phyag rgyas gdab:gzung dang 'dzin pa'i gnyis 'dzin bdud:thams cad chos kyi dbyings su bsgral:kun nas kun tu 'od gsal ba:gdod ma'i stong chen dbyings su thim:hU~M hU~M ho haM mA ra ya phaT:zhal bstab ni/__hU~M b+h+yoHgnam sa tsam gyi zhal gdangs la:gangs ri tsam gyi mche ba gtsigs:glog dmar 'gyu 'dra'i ljags rkyongs te:nyams pa bdun ldan dgra bo rol:ye shes chen po'i gzi byin bskyed:bde ba chen po'i rtsal dang bcas:dbyings rig gnyis su med pa'i dang :mngon spyod phrin las mthar phyin mdzod:sa ma ya ho ho ho:a haM ma hA su kha hoHlas rdor gyis thabs shes kyi rdzas stobs la/__brda dang brda'i 'bul len dang /__oM AHhU~M:phung po khams dang skye mched kun:gdan gsum yongs rdzogs dkyil 'khor te:bza' bca' btung ba'i longs spyod kun:rdo rje'i dam tshig chen por rol:a la la hoHzhes blangs te tshim par rol/__lhag ma bsdus la gtsang lhag dang bsres zhal chab zhus/__sman raka gis bran la/__oM AHhU~M ha hoHhrIHlhag ma'i dam tshig 'dod yon gyi phung po zad mi shes pas nam mkha' gang bar gyur/__zhes byin gyis brlab la/__e a ral+li hriM dzaHzhes pas lhag sdud kyi pho nya'i tshogs rnams dam tshig gi gnas su byon la/__oM badz+ra puSh+pe nas shab+da pra tIts+tsha swA hA/__phaiM phaiM/__dpal gyi bka' sdod pho nya'i tshogs:lhag ma'i longs spyod 'di bzhes la:gzung 'dzin 'khrul pa zhi ba dang :rig rtsal rgyas pa'i phrin las mdzod:sa ma ya uts+tshiSh+Ta ba liM ta khA hi:spro na rdo rje'i glu yang bya/__smon lam gdab ba ni/__hoHchos dbyings rnam par dag pa'i dkyil 'khor du:rdo rje slob dpon gnyen dang gzungs ma dang :rdo rje'i srog gis sbrel ba'i mched lcam rnams:nam yang mi 'bral ting 'dzin rtse gcig pas:rdo rje theg pa'i rigs su skye ba dang :bum gsang shes rab ye shes dbang bzhi pa'i:skal ba mchog dang ldan par rab gyur te:de dang de yi dam tshig rnam dag shog:bskyed pa'i rim pas snang ba lha skur dgu:rdzogs rim zab mo rtsa rlung thig ler rdzogs:rdzogs pa chen po ye shes mngon smin te:spang thob med pa'i 'bras bu lhun grub shog:dz+nyA na sa ma ya a a a:de nas chad tho skyong ba ni/__hU~M:sngon tshe rdo rje khrag 'thung gis:chos nyid rang sgras gsang chen rgyud:ston 'khor dgongs pa dbyer med du:byin gyis brlabs shing gsungs pa'i tshe:g.yar dam bzhes pa'i srung ma dang :rjes 'jug rig 'dzin grub pa yi:dam tshig gnyer du gtad pa kun:dgra bgegs sha khrag gtor ma bzhes:rnam bzhi'i las kun grub pa dang :bstan pa dar ba'i phrin las sgrubs:d+harma pA la sa ma ya hoHbshal chus brtan ma skyong ba ni/__b+h+yoHbod khams skyong ba'i brtan ma'i tshogs:'dir gshegs bshal chu'i bdud rtsi bzhes:gangs can mtha' dbus bde ba dang :bshad sgrub bstan pa rgyas par mdzodaHma ma hrIM hrIM ba liM ta khA hi:gtor gzhong kha sbubs pa'i 'og tu dam sri mnan par bsams la rdo rjes rgya gram du reg nas rta bro ni/__hU~M:rnam thar gsum dang ldan pa'i dbyings:glo bur 'khrul pa'i dam sri mnan:rig pa ye shes bro brdungs pas:'bar ba'i brtul zhugs yongs su rdzogs:sa ma ya ho hoHde nas gtang rag gi mchod bstod phul/__dngos grub blang ba ni/__oM:dbyings kyi ngang du 'khrul pa zhi:rig pa'i rtsal las ye shes rgyas:rlung sems dbang 'dus gzung 'dzin thul:mchog dngos 'grub pa'i byin rlabs stsol:ma hA pa ra ma sid+d+hi hU~M:zhes sgrub rdzas spyi bor bzhag__/dngos grub kyi rdzas la longs spyod/__ma rnyed yongs su sogs dang /__yig ge brgya pas nongs pa bshags/__tshogs mgron dang mdun bskyed yod na ye shes pa brtan bzhugs bya/__dam tshig pa'i dkyil 'khor bsdu zhing ldang ba ni/__a a a:lhar snang rig rtsal dbyings su thim:dbyings rig 'du 'bral med pa'i ngang :bde stong zung 'jug rtags kyi sku:phyag rgya chen po'i rol par shar:phaT phaT phaT:ces lhar snang 'od gsal du bsdu zhing zung 'jug gi skur ldang /__hoHbsod nams ye shes tshogs gnyis kyis:'gro rnams sgrib gnyis yongs dag nas:kha sbyor bzhi ldan dpal chen po:rdo rje gzhon nu myur 'grub shog:ces bsngo smon dang /__oM:dbyings kyi ngo bo chos sku rdo rje sems:rig pa rang snang badz+ra ku mA ra:dbyings rig zung 'jug rtsa brgyud bla ma yis:mchog thun dge legs 'grub pa'i bkra shis shog:ces shis pa brjod pas mtshams sbyar te spyod lam la 'jug go/__dge 'dis bdag gzhan sems can kun/__/bar chad bdud las rnam rgyal zhing /__/rdo rje gzhon nu mchog 'grub ste/__/don gnyis lhun gyis grub par shog__/ces snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi phrin las khrigs su bsdebs pa 'di'ang snga sor dpon mdzod bla ma tshe dbang dpal 'byor gyis nan tan chen pos bskul ba dang /__nye char nyag a 'dzi rong gi dri red dpon bla ma pad+ma rig 'dzin nas gser gyi maN+Dal/__bri gzhi'i shog bu dang bcas myur bar bskul ba'i gsung ngo ma lcogs par rje gter chen bla ma'i phrin las kyi rol gar du ming gi dbang bskur thob pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtsho'am/__dpal rigs mchog grub pa'i rdo rje phrin las 'dus pa rtsal gyis chu lug khrums stod zla ba'i tshes nyer gcig 'phrod sbyor bzang por bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du spel ba'i yi ge'i byed po ngag dbang blo gros kyis bgyis pa 'dis kyang rgyal bstan rin po che dar zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA su shreHyo b+ha \u0f89\u0fa4tu/__//__/

Footnotes

Other Information