ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དགུག་བྱའི་ཕྱིར་ཞེས་ཚེ་འགུགས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title tshe dang bsod nams dgug bya'i phyir zhes tshe 'gugs JKCL-KABUM-05-CA-022.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 22, Pages 297-298 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. tshe dang bsod nams dgug bya'i phyir zhes tshe 'gugs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 297-298. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len
Deity tshe dkar
Colophon

ཉེར་མཁོའི་ཆེད་གཏེར་གཞུང་ནས་ཟུར་དུ་བཀོལ་བའོ།

nyer mkho'i ched gter gzhung nas zur du bkol ba'o/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དགུག་བྱའི་ཕྱིར༔ ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ནི༔ སྤོས་བསྲེགས་རོལ་མོ་སྙན་པར་འཁྲོལ༔ མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་གདུང་དབྱངས་བཅས༔ ཨཱཿ གདོད་མའི་མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་འོད་དཔག་མེད༔ དྲི་མེད་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྐུ༔ མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དཔལ་དུ་འབར༔ ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བརྗིད་ལྷམ་མེ་བ༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་ཡི༔ མཁྱེན་བརྩེ་བྱིན་རླབས་གཅིག་བསྡུས་པ༔ ཚེ་ཡི་བདག་པོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ཀ་དག་གཉུག་མའི་ངང་ཉིད་ལས༔ ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤྲོ༔ རྡོ་རྗེའི་ཚེ་ཡི་ཕོ་ཉ་མོ༔ མགྱོགས་མ་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཁྲིགས༔ ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བའི་དྭངས་མ་དང་༔ ནང་བཅུད་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་སྟོབས༔ གསང་བ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི༔ ཐུགས་རྗེ་ནུས་སྟོབས་ཡོན་ཏན་དཔལ༔ བདག་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱིས་བསྡུས༔ བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བསྟིམས༔ ཚེ་བཅུད་ཉམས་པ་གོང་དུ་གསོས༔ གནས་པ་སྤེལ་ལ་ཡར་བ་སྡུས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྐྱིལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ ངོ་མཚར་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན༔ ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་གཅིག་གི་ངང་༔ འཆི་མེད་མགོན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཨོཾ་ཨ་པཱ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿ ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཏིཥྛ་བྷྲཱུྃཿ ཞེས་བསྐུལ་བཟླས་པ་མང་དུ་བྱཿ རྟེན་འབྲེལ་མདའ་ཡི་པྲ་ལ་བརྟག༔ བྲིན་ཚེ་ཉམས་སོར་གསུམ་ལས༔ ལྷག་ན་ཚེ་ཡར་རིམ་གྲོ་བྱ༔ སོར་གཅིག་ནད་མེད་གཉིས་ཚེ་རིང་༔ གསུམ་ལྡན་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ༔ ཉེར་མཁོའི་ཆེད་གཏེར་གཞུང་ནས་ཟུར་དུ་བཀོལ་བའོ། །། །
[edit]

tshe dang bsod nams dgug bya'i phyir:thugs dam bskul ba'i phrin las ni:spos bsregs rol mo snyan par 'khrol:mda' dar g.yab cing gdung dbyangs bcas:AHgdod ma'i mgon po bcom ldan 'das:tshe dang ye shes 'od dpag med:dri med zla ba rgyas pa'i sku:mtshan dang dpe byad dpal du 'bar:thugs rje'i gzi brjid lham me ba:phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba yi:mkhyen brtse byin rlabs gcig bsdus pa:tshe yi bdag po dbyings nas bzhengs:ka dag gnyug ma'i ngang nyid las:lhun grub snang ba phyogs brgyar spro:rdo rje'i tshe yi pho nya mo:mgyogs ma nyi zer rdul ltar 'khrigs:phyi snod 'byung ba'i dwangs ma dang :nang bcud skye 'gro'i tshe bsod stobs:gsang ba rgyal ba sras bcas kyi:thugs rje nus stobs yon tan dpal:bdag gi bla tshe chad nyams bcas:ye shes chen po'i byin gyis bsdus:bdag dang sgrub pa'i rdzas la bstims:tshe bcud nyams pa gong du gsos:gnas pa spel la yar ba sdus:'chi med tshe yi dngos grub stsol:sgrub rdzas ye shes bdud rtsir bskyil:phyi nang gsang ba'i bar chad sol:lus ngag yid la dbang bzhi bskur:ngo mtshar rtags dang cho 'phrul ston:thams cad chos nyid gcig gi ngang :'chi med mgon po'i sku gsung thugs:ye shes rdo rjer byin gyis rlobs:oM a pA ri mi ta A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hi hU~M hrIHdz+nyA na A yu She hU~M b+h+rU~M nr-i dzaHA be sha ya a AHdzaHhU~M ba~M hoHtiSh+Tha b+h+rU~MHzhes bskul bzlas pa mang du byaHrten 'brel mda' yi pra la brtag:brin tshe nyams sor gsum las:lhag na tshe yar rim gro bya:sor gcig nad med gnyis tshe ring :gsum ldan bsod nams ye shes rgyas:gu h+ya sa ma ya:nyer mkho'i ched gter gzhung nas zur du bkol ba'o/__//__/

Footnotes

Other Information