JKCL-KABUM-06-CHA-036

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གང་སེར་མ།
Wylie title gang ser ma JKCL-KABUM-06-CHA-036.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 36, Pages 453-455 (Folios 1a1 to 2a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (klong gsal snying po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gang ser ma. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 453-455. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre
Cycle ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ (klong gsal rdo rje snying po)
Deity rdo rje mi 'khrugs pa
Colophon

།འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ལས་སོ།།

'phags pa yangs pa'i grong khyer las so//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
གང་ལ་སེར་སྣ་རྣམས་ཆགས་པ། །རྣམ་བཅོམ་དྲི་མ་མེད་མཛད་ཅིང་། །ཐུགས་ཞི་གནོད་པ་མི་མངའ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །འདྲེན་པ་གང་ཞིག་འགྲོ་བ་རྣམས། །ཐར་པའི་ལམ་དུ་འཇུག་མཛད་ཅིང་། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་དེ། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས༴སྟོན་པ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །གང་གིས་བདེ་བ་མངའ་མཛོད་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས༴སྐྱོབ་པ་གང་ཞིག་བྱམས་པ་ཡི། །ཐུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །བུ་གཅིག་བཞིན་དུ་རྟག་བསྐྱངས་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས༴གང་ཞིག་འཁོར་བར་འགྲོ་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རྟེན་གྱུར་ཅིག །གླིང་དང་དཔུང་གཉེན་གྱུར་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས༴གང་ཞིག་ཆོས་ཀུན་མངོན་སུམ་གྱུར། །གཙང་ཞིང་བཀྲུ་བ་མི་མངའ་ལ། །གསུང་གཙང་གཙང་མར་མཛད་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས༴དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་གང་སྐྱེས་པས། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་དོན་འབྱོར་གྱུར་ཅིང་། །དོན་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱང་གྲུབ་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་སྐྱེས་པས་ས་རྣམས་ནི། །ནགས་ཚལ་བཅས་བ་རབ་གཡོས་ཤིང་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་དགའ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས༴བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་གཤེགས་པ་ན། །ས་དག་རྣམ་དྲུག་གཡོས་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་ཡིད་མི་བདེར་གྱུར་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས༴ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་པ་ན། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་གསུངས་པ། །ཐུབ་པའི་སྙན་པ་གང་བྱུང་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས༴ཡིད་འཕྲོག་གང་གིས་མུ་སྟེགས་བྱེད། །ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱིས་ཕམ་མཛད་ཅིང་། །ཚོགས་ཀུན་དབང་དུ་མཛད་པ་དེས། །ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས༴སངས་རྒྱས་ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་མཛད། །བརྒྱ་བྱིན་ཚང་པའི་ལྷ་རྣམས་དང་། །འབྱུང་པོ་ཀུན་གྱི་བདེ་ལེགས་ནི། །ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་མཐུ་དག་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནི་བསམ་པ་ཡིས། །ཁྱེད་ཀྱི་དོན་འདོད་གང་ཡིན་པ། །དོན་དེ་དེ་རིང་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །རྐང་གཉིས་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །རྐང་བཞི་ཁྱེད་ཅག་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཁྱེད་ཅག་ལམ་འགྲོ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཕྱིར་འོང་རྣམས་ཀྱང་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །ཉི་མའི་གུང་ལའང་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཁྱེད་ཅག་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཁྱེད་ཅག་སྡིག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་ལྷ་རྣམས་སྟོང་དག་གིས། །ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ་གཤེགས་མཛད་ཀྱིས། །སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས་དབྱེར་ཅིག །སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་འཁོད། །སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། །དགྲ་བཅོམ་སློབ་པའི་བདེན་ཚིག་གིས། །འཇིག་རྟེན་མི་ཕན་བྱེད་པ་རྣམས། །གྲོང་ཁྱེར་འདིར་ནི་སྟོང་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཀུན་དང་སྲོག་ཆགས་ཀུན། །འབྱུང་པོ་ཀུན་དང་ཁྱེད་ཅག་ཀུན། །བདེ་བ་འབའ་ཞིག་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་ནད་རྣམས་མེད་པར་ཤོག །ཀུན་གྱིས་བཟང་རྣམས་མཐོབ་གྱུར་ཅིག །གང་ཡང་སྡིག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །འབྱུང་པོ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཅིག །ས་དང་བར་སྣང་དག་ན་གནས་པ་རྣམས། །སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཤོག །ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ཀྱང་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །འཕགས་པ་ཡངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ལས་སོ།། །།
[edit]

gang la ser sna rnams chags pa/__/rnam bcom dri ma med mdzad cing /__/thugs zhi gnod pa mi mnga' des/__/khyed la bde legs mdzad par 'gyur/__/'dren pa gang zhig 'gro ba rnams/__/thar pa'i lam du 'jug mdzad cing /__/chos rnams thams cad ston pa de/__/khyed la bde legs=ston pa 'gro ba rnams kyi rten/__/sems can kun gyi don gyi phyir/__/gang gis bde ba mnga' mdzod des/__/khyed la bde legs=skyob pa gang zhig byams pa yi/__/thugs kyis 'gro ba 'di dag kun/__/bu gcig bzhin du rtag bskyangs des/__/khyed la bde legs=gang zhig 'khor bar 'gro ba yi/__/sems can kun gyi rten gyur cig__/gling dang dpung gnyen gyur pa des/__/khyed la bde legs=gang zhig chos kun mngon sum gyur/__/gtsang zhing bkru ba mi mnga' la/__/gsung gtsang gtsang mar mdzad pa des/__/khyed la bde legs=dpa' bo chen po gang skyes pas/__/phun sum tshogs don 'byor gyur cing /__/don grub tshogs kyang grub pa des/__/khyed la bde legs mdzad par 'gyur/__/gang zhig skyes pas sa rnams ni/__/nags tshal bcas ba rab g.yos shing /__/sems can thams cad rab dga' des/__/khyed la bde legs=byang chub snying por gshegs pa na/__/sa dag rnam drug g.yos gyur cing /__/bdud yid mi bder gyur pa des/__/khyed la bde legs=chos kyi 'khor lo bskor pa na/__/'phags pa'i bden pa rnams gsungs pa/__/thub pa'i snyan pa gang byung des/__/khyed la bde legs=yid 'phrog gang gis mu stegs byed/__/thams cad chos kyis pham mdzad cing /__/tshogs kun dbang du mdzad pa des/__/khyed la bde legs=sangs rgyas khyed la bde legs mdzad/__/brgya byin tshang pa'i lha rnams dang /__/'byung po kun gyi bde legs ni/__/khyed la rtag tu sbyin gyur cig__/sangs rgyas bsod nams mthu dag dang /__/lha rnams kyi ni bsam pa yis/__/khyed kyi don 'dod gang yin pa/__/don de de ring 'grub gyur cig__/rkang gnyis khyed cag bde legs shog__/rkang bzhi khyed cag bde legs shog__/khyed cag lam 'gro bde legs shog__/phyir 'ong rnams kyang bde legs shog__/nyin mo bde legs mtshan bde legs/__/nyi ma'i gung la'ang bde legs shing /__/khyed cag kun tu bde legs shog__/khyed cag sdig par ma gyur cig__/sangs rgyas lha rnams stong dag gis/__/yongs su bskor te gshegs mdzad kyis/__/sdang sems ldan pa rnams dbyer cig__/snying rje'i bdag nyid can rnams 'khod/__/sangs rgyas rang sangs rgyas rnams dang /__/dgra bcom slob pa'i bden tshig gis/__/'jig rten mi phan byed pa rnams/__/grong khyer 'dir ni stong gyur cig__/sems can kun dang srog chags kun/__/'byung po kun dang khyed cag kun/__/bde ba 'ba' zhig ldan gyur cig__/thams cad nad rnams med par shog__/kun gyis bzang rnams mthob gyur cig__/gang yang sdig par ma gyur cig__/'byung po gang dag 'dir ni lhags gyur cig__/sa dang bar snang dag na gnas pa rnams/__/skye dgu rnams la rtag tu byams byed shog__/nyin dang mtshan du chos kyang spyod gyur cig__/'phags pa yangs pa'i grong khyer las so//___//

Footnotes

Other Information