Category:Tantras - rgyud

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Tantras - rgyud.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-18-TSHA-030འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རང་བྱུང་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རྒྱུད༔Khyentse, Dilgo18144187-258tshe dpag med'chi med pad+ma tshe yi snying thigDKR-KABUM-18-TSHA-030.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-005དཔལ་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་རྩ་བའི་རྒྱུད༔o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Khyentse, Dilgo
221880-88zhi khrodpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoDKR-KABUM-22-ZA-005.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-006དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས༔o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Khyentse, Dilgo
221289-94zhi ba'i lhadpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoDKR-KABUM-22-ZA-006.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-007དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་འབར་བ་ཁྲོ་བོ་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པ༔o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Khyentse, Dilgo
221695-102khro bo'i lhadpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoDKR-KABUM-22-ZA-007.pdf
JKCL-KABUM-05-CA-025རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ།512311-322rdo rje phur paJKCL-KABUM-05-CA-025.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-001འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་འཆད་ཚུལ།271-7bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-001.pdf
JKW-KABAB-20-WA-005རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ།20985-93rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-20-WA-005.pdf
JKW-KABUM-03-GA-001-025འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་གསང་སྡིག་པ་སྟོབས་ཆེན་གྱི་རྒྱུད་ལས་སོགས་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་ལུང་སྣ་ཚོགས།387432-518JKW-KABUM-03-GA-001.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-002གསང་འདུས་སྤྱི་དོན་ལས་ཁོལ་བཏུས།41539-53JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-021སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་གསང་བ་གྲུབ་པ།414269-282JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-004དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་དོན་བསྡུས།512271-282dpal gsang ba 'dus paJKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-006གསང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་བསྡུས་དོན།531287-317'jam dpal rdo rjegsang 'dus ye shes zhabs lugsJKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-003འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་རྫོགས་ཆེན་ལྟར་བཀྲལ་བ་ཚིག་དོན་སྙིང་པོ།511561-571JKW-KABUM-05-CA-003.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-001-007རྒྱུད་དང་མན་ངག་འཆད་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས།6393-95JKW-KABUM-06-CHA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-004-021འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་སྟེར།107309-315'jam dpal dbyangsJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-002བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རང་བྱུང་བཀླགས་པས་གྲོལ་བ་པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཀླགས་ཐབས་དང་བཅས་པ་mchog gyur gling pa159133-141bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selTerdzo-NI-034JKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-014-008ཕུར་པའི་རྩ་དུམ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྡུས་དོན།155338-342rdo rje phur paJKW-KABUM-15-BA-014.pdf