Category:Consecration Rituals - rab gnas cho ga

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Consecration Rituals - rab gnas cho ga.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
JKCL-KABUM-06-CHA-037མི་འཁྲུགས་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།klong gsal snying po63457-459rdo rje mi 'khrugs paklong gsal rdo rje snying poJKCL-KABUM-06-CHA-037.pdf
JKCL-KABUM-07-JA-041རྡོར་དྲིལ་བྱིན་བརླབ།71607JKCL-KABUM-07-JA-041.pdf
JKW-KABAB-01-KA-016དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje111619-629rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub pabka' ma - Oral TransmissionTerdzo-NI-017JKW-KABAB-01-KA-016.pdf
JKW-KABAB-04-NGA-021རྟེན་གསུམ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབས།421249-261yang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-DI-053JKW-KABAB-04-NGA-021.pdf
JKW-KABAB-05-CA-036དཔལ་བཀའ་འདུས་ལ་བརྟེན་པའི་རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།o rgyan gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
519639-657dpal bka' 'dus chos kyi rgya mtshoyang gter - Rediscovered TreasureJKW-KABAB-05-CA-036.pdf
JKW-KABUM-02-KHA-001-040ཀྱེ་རྡོར་རབ་གནས་བཟང་པོ་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའི་འབེལ་གཏམ།233200-232kye rdo rjeJKW-KABUM-02-KHA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-014-007དེའི་སཱཙྪ་སྒྲུབ་པའི་རབ་གནས་དང་ངག་འདོན་ལྡེབ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje123513-515rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paJKW-KABUM-12-NA-014.pdf
JKW-KABUM-12-NA-015དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje125517-521rdo rje sems dpa'dpal rdo rje sems dpa' thugs kyi sgrub paTerdzo-NI-017JKW-KABUM-12-NA-015.pdf
JKW-KABUM-16-MA-022སྙིང་ཏིག་རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་འདོད་འཇོ་བསྡུས་པ།'jigs med gling pa1624145-168klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-16-MA-022.pdf
JKW-KABUM-16-MA-022-001རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་འདོད་འཇོའི་སྙིང་པོ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ།'jigs med gling pa1624145-168klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-16-MA-022.pdf
JKW-KABUM-16-MA-022-002ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་རབ་གནས་བཀྲ་ཤིས་འདོད་འཇོའི་ཕྱག་ལེན་རེག་ཟིག་ཉུང་གསལ།'jigs med gling pa16klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-16-MA-022.pdf
JKW-KABUM-16-MA-026རྟེན་གསུམ་རབ་ཏུ་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་དགེ་ལེགས་ཆར་འབེབ།1621229-249JKW-KABUM-16-MA-026.pdf
JKW-KABUM-16-MA-027སངས་རྒྱས་སྤྱི་བསྟོད།162251-252JKW-KABUM-16-MA-027.pdf
JKW-KABUM-16-MA-028བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་སྦྱིན་ཚུལ།164253-256JKW-KABUM-16-MA-028.pdf
JKW-KABUM-20-WA-003ཀུན་རིག་རབ་གནས་འབྲིང་པོ་ཕྲིན་ལས་རབ་ཏུ་རྒྱས་བྱེད་རྨོར་ཆེན་གསུང་ལ་ཞལ་སྐོང་གནང་བ།2031337-367JKW-KABUM-20-WA-003.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-002-009སོ་འབྲང་འཁོར་ལོ་བཅུ་གསུམ་མའི་རབ་གནས་དང་འདོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསལ་བྱེད་འདོད་དགུའི་རེ་སྐོང་།218170-177'phags ma so sor 'brang maJKW-KABUM-21-ZHA-002.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-016-002བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་སྲུང་འབུམ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བའི་ཙཀྲ་རབ་གནས་བྱ་ཚུལ་ཉུང་གསལ།sangs rgyas gling pa219489-497bla ma dgongs pa 'dus paJKW-KABUM-21-ZHA-016.pdf