JKCL-KABUM-07-JA-042

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨོཾ་མཱུྃ་ཨེ་མ་མ་སལ་སལ་ཁཾ་ཁཾ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་བདེན་ཚིག་དང༌། དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདེན་ཚིག་ཐུང་ངུ་།
Wylie title oM mU~M e ma ma sal sal khaM khaM ye swA hA zhes bden tshig dang/ dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i bden tshig thung ngu JKCL-KABUM-07-JA-042.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 42, Pages 609 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM mU~M e ma ma sal sal khaM khaM ye swA hA zhes bden tshig dang dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i bden tshig thung ngu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 609. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers - smon lam
Colophon
  • First colophon: །ཅེས་པའང་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།།
  • Second colophon: ཞེས་པའང་ཆུ་འབྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་ཚེས་ལ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སྤེལ་བ་དགེའོ།།
  • First colophon: /ces pa'ang tshe dbang rdo rjes bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras pa dge zhing bkra shis//
  • Second colophon: zhes pa'ang chu 'brug cho 'phrul zla tshes la pad+ma ye shes rdo rjes spel ba dge'o//
[edit]
ཨོཾ་མཱུྃ་ཨེ་མ་མ་སལ་སལ་ཁཾ་ཁཾ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་ཨཱ་སོགས། ཀ་ཁ་ག་སོགས། ཡེ་དྷརྨཱ་སོགས། ཎཿཀླ་ཀློའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདེན་སྟོབས་དང་། །དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཡི། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་བདེན་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །ཀླ་ཀློའི་མདུན་གྲོས་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་རྣམས། །ལྷག་མ་མེད་པར་རྩད་ནས་ཞི་གྱུར་ཅིག །གང་གི་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པས་སྐད་ཅིག་གིས། །བློ་སྣ་ལྷ་མིན་བཞིན་དུ་སྒྱུར་བྱེད་པའི། །འབྱུང་པོ་གདུག་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཚར་བཅད་ནས། །ཕྱིན་ཆད་ཕྱོགས་འདིར་རྒྱུ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།། །། ༈ དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་བདེན་སྟོབས་དང་། །ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་གྱི། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་བསྐལ་པའི་མེ་བཞིན་སྦོར། །མཐའ་དམག་གདུག་པའི་དཔུང་ཚོགས་ལྷག་མེད་སྲེགས། །ཀླ་ཀློའི་འདུན་གྲོས་བྱེ་མར་ཆུ་བླུགས་བཞིན། །ནུས་མེད་རང་ཞིར་གྱུར་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །དེར་འཛིན་སྡེ་དང་བཅས་པ་གནོད་འཚེ་བྲལ། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརློབས། ཞེས་པའང་ཆུ་འབྲུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་ཚེས་ལ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སྤེལ་བ་དགེའོ།། །།
[edit]

oM mU~M e ma ma sal sal khaM khaM ye swA hA/__a A sogs/__ka kha ga sogs/__ye d+harmA sogs/__NaHkla klo'i bsam sbyor ngan pa thams cad shAn+tiM ku ru swA hA/__dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i bden stobs dang /__/dbyings phyug yum chen kun tu bzang mo yi/__/chos can chos nyid bden pa'i mthu stobs kyis/__/kla klo'i mdun gros bsam sbyor ngan pa rnams/__/lhag ma med par rtsad nas zhi gyur cig__/gang gi rgyud la zhugs pas skad cig gis/__/blo sna lha min bzhin du sgyur byed pa'i/__/'byung po gdug pa'i tshogs rnams tshar bcad nas/__/phyin chad phyogs 'dir rgyu bar ma gyur cig__/ces pa'ang tshe dbang rdo rjes bskul ngor 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras pa dge zhing bkra shis//___//__!__dkon mchog rtsa gsum rgya mtsho'i bden stobs dang /__/khyad par rig 'dzin rdo rje drag rtsal gyi/__/mthu stobs nus pa bskal pa'i me bzhin sbor/__/mtha' dmag gdug pa'i dpung tshogs lhag med sregs/__/kla klo'i 'dun gros bye mar chu blugs bzhin/__/nus med rang zhir gyur nas rgyal ba'i bstan/__/der 'dzin sde dang bcas pa gnod 'tshe bral/__/bsam don yid bzhin 'grub par byin gyis brlobs/__zhes pa'ang chu 'brug cho 'phrul zla tshes la pad+ma ye shes rdo rjes spel ba dge'o//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: