Category:Lineage Transmission Records - brgyud yig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Lineage Transmission Records - brgyud yig.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-04-NGA-006རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཞལ་སྐོང་ཞུས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཡིག་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་གསོས་སྨན།415102-109Terdzo-KHA-003DKR-KABUM-04-NGA-006.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-046གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི། །བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཁ་སྐོང་།thang stong rgyal po67703-709gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyudJKCL-KABUM-06-CHA-046.pdf
JKW-KABAB-01-KA-003རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་བཀའ་བབས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་ཡིག་གསེར་ལྡན་དལ་འབབ།1112209-320JKW-KABAB-01-KA-003.pdf
JKW-KABAB-21-ZHA-004ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཉུང་གསལ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ།mchog gyur gling pa
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
2167571-637snyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHA-006JKW-KABAB-21-ZHA-004.pdf
JKW-KABUM-03-GA-001-016བུ་སྟོན་གྱིས་མཛད་པའི་བདེ་མཆོག་རྒྱུད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་དོན་གསལ་ལས།316291-306JKW-KABUM-03-GA-001.pdf
JKW-KABUM-03-GA-001-025འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་གསང་སྡིག་པ་སྟོབས་ཆེན་གྱི་རྒྱུད་ལས་སོགས་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པའི་ལུང་སྣ་ཚོགས།387432-518JKW-KABUM-03-GA-001.pdf
JKW-KABUM-24-YA-001-003ཀུན་མཁྱེན་པྲཛྙཱ་རསྨིའི་བཀའ་འབུམ་སྐོར་གྱི་ལུང་ཐོབ་པའི་རིང་བརྒྱུད་ནི།24219-20JKW-KABUM-24-YA-001.pdf
JKW-KABUM-24-YA-001-011གཅོད་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱིས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཟབ་དོན་ཁྲིད་བརྒྱར་གྲགས་པ།242125-126jo nang khrid brgyaJKW-KABUM-24-YA-001.pdf

Pages in category "Lineage Transmission Records - brgyud yig"

The following 8 pages are in this category, out of 8 total.