JKCL-KABUM-07-JA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གླུ་ཌཱ་ཀིའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title bla ma rdo rje rnal 'byor ma la gsol ba 'debs pa'i glu DA ki'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-07-JA-017.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 17, Pages 371-372 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma rdo rje rnal 'byor ma la gsol ba 'debs pa'i glu DA ki'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 371-372. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs  ·  Vajra Songs - rdo rje'i glu
Deity rdo rje rnal 'byor ma
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་ལྡན་གྱི་སློབ་མས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གླུར་བླངས་པ་ཨི་ཐི།།

/ces pa'ang dad ldan gyi slob mas bskul ngor 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos glur blangs pa i thi//

[edit]
བླ་མ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གླུ་ཌཱ་ཀིའི་དབྱངས་སྙན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོཿབཛྲ་ཙཎྜ་ལི་ཡེ། །སྤྱི་གཙུག་འདབ་སྟོང་བཞད་པའི་ཚ་ཟེར་གྱི་དབུས་ན། །དྲག་པོ་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་དེ་བཞུགས་ཡོད། །བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཞིག་ཞུའོ། །རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་བཅུད་ཕྱུངས་ནཱ་རོ་ཡི་ཐུགས་བཅུད། །ས་སྐྱའི་རྗེ་བཙུན་མཆོག་ལ་སྙན་བརྒྱུད་དུ་བབ་པ། །དྲིན་ཅན་བླ་མ་ཚར་ཆེན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དྲིན་ལས། །སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་དོན་སེང་གེའི་འོ་མ་དེ་ཐོབ་བྱུང་། །བདག་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཕུང་པོ་གསེར་སྦྱངས་ཀྱི་བུམ་པར། །བྱིན་བརླབ་དབང་བཞིའི་བདུད་རྩིའི་བཅུད་མཆོག་དེས་གཏམས་པས། །ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ལག་མཐིལ་དུ་གདའོ། །གདམས་ངག་གཞན་ལ་འགྲམ་ཆུ་ལྡང་བ་ལ་མི་སྨོན། །བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་མོ་རྣལ་འབྱོར་བཅུ་གཅིག་གི་རིམ་པ། །རྫོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་དབུ་མའི་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཉམས་ལེན། །འོད་གསལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས། །མཁའ་སྤྱོད་མཆོག་གི་གྲོང་དུ་ད་ལྟ་རང་འགྲོའོ། །ལུས་སྣང་དྭངས་མ་འཇའ་དང་འོད་སྐུར་ནི་སྨིན་ནས། །རིག་པ་གཞོམ་བྲལ་ཆོས་སྐུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མ་དཔལ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་དབང་མོ། །མངོན་སུམ་བརྙེས་པའི་གདམས་ཟབ་འདི་འདྲ་དེ་ཨ་ཧོ། །སྙིང་དབུས་དྭངས་མ་མི་ཤིག་ཐིག་ལེ་ཡི་ངོ་བོ། །ཐབས་མཆོག་དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ནི་དགྱེས་རོལ། །ལྟེ་བའི་པདྨོར་རླུང་ལྔའི་ཏི་ལ་ཀའི་ངོ་བོར། །ཤེས་རབ་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ་གདོད་མ་ནས་བཞུགས་པའི། །ཁ་སྦྱོར་བདེ་བ་མཆོག་གི་རོལ་མོ་འདི་ཨ་ཧོ། །རང་སེམས་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་ནམ་མཁའ་ལྟར་འབྱམས་ཀླས། །བརྟན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་གནས་ལུགས། །རིག་པ་མཚན་མའི་སྒྲོགས་ལས་རང་གྲོལ་གྱི་ངང་དེར། །སྐུ་གསུམ་བདག་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་ཡི་རང་ཞལ། །བླ་མའི་དྲིན་གྱི་རང་ལ་རང་ཆས་སུ་མཐོང་ངོ་། །འདི་ནི་མི་འབྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི་རྒྱས་བཏབ། །དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དངོས་གྲུབ་དེ་ཨ་ཧོ། །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་གྱི་སློབ་མས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གླུར་བླངས་པ་ཨི་ཐི།། །།
[edit]

bla ma rdo rje rnal 'byor ma la gsol ba 'debs pa'i glu DA ki'i dbyangs snyan ces bya ba bzhugs so/__/na moHbadz+ra tsaN+Da li ye/__/spyi gtsug 'dab stong bzhad pa'i tsha zer gyi dbus na/__/drag po pho mo'i gdan la drin chen gyi bla ma/__/dpal ldan rdo rje rnal 'byor ma dpal de bzhugs yod/__/bde stong ye shes mchog gi byin rlabs zhig zhu'o/__/rnal 'byor gsang mtha'i bcud phyungs nA ro yi thugs bcud/__/sa skya'i rje btsun mchog la snyan brgyud du bab pa/__/drin can bla ma tshar chen yab sras kyi drin las/__/snyan brgyud zab don seng ge'i 'o ma de thob byung /__/bdag lus rdo rje'i phung po gser sbyangs kyi bum par/__/byin brlab dbang bzhi'i bdud rtsi'i bcud mchog des gtams pas/__/zung 'jug sku bzhi'i go 'phang lag mthil du gda'o/__/gdams ngag gzhan la 'gram chu ldang ba la mi smon/__/bskyed rim zab mo rnal 'byor bcu gcig gi rim pa/__/rdzogs rim ye shes dbu ma'i de nyid kyi nyams len/__/'od gsal bsam mi khyab pa'i rnal 'byor la brten nas/__/mkha' spyod mchog gi grong du da lta rang 'gro'o/__/lus snang dwangs ma 'ja' dang 'od skur ni smin nas/__/rig pa gzhom bral chos sku rnal 'byor gyi ma dpal/__/ye shes mkha' la spyod pa'i bde chen gyi dbang mo/__/mngon sum brnyes pa'i gdams zab 'di 'dra de a ho/__/snying dbus dwangs ma mi shig thig le yi ngo bo/__/thabs mchog dpal ldan 'khor lo sdom pa ni dgyes rol/__/lte ba'i pad+mor rlung lnga'i ti la ka'i ngo bor/__/shes rab rnal 'byor ma dpal gdod ma nas bzhugs pa'i/__/kha sbyor bde ba mchog gi rol mo 'di a ho/__/rang sems gdod nas ma skyes nam mkha' ltar 'byams klas/__/brtan g.yo kun khyab gsal stong zung 'jug gi gnas lugs/__/rig pa mtshan ma'i sgrogs las rang grol gyi ngang der/__/sku gsum bdag nyid ye shes DA ki yi rang zhal/__/bla ma'i drin gyi rang la rang chas su mthong ngo /__/'di ni mi 'bral ye shes rdo rje yi rgyas btab/__/dpal ldan 'khor lo bde mchog dngos grub de a ho/__/ces pa'ang dad ldan gyi slob mas bskul ngor 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos glur blangs pa i thi//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: