བཀའ་འདུས་བདུད་རྩིའི་རྟོགས་བརྗོད་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bka' 'dus bdud rtsi'i rtogs brjod dpal chen dgyes pa'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-05-CA-050.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 50, Pages 639-640 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bka' 'dus bdud rtsi'i rtogs brjod dpal chen dgyes pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 639-640. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Autobiographies - Expressions of Realization - rtogs brjod
Colophon

།ཅེས་པའང་གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བརྗོད་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།

/ces pa'ang g.yo ru khra 'brug tu rdo rje dbang phyug rtsal gyis brjod pa sid+d+hi rastu/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
བཀའ་འདུས་བདུད་རྩིའི་རྟོགས་བརྗོད་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན། ཨ་ཧོཿ ངོ་མཚར་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་རོལ་པ་ལས། །ཨོ་རྒྱན་དྷུ་མ་ཐ་ལའི་ཕོ་བྲང་དང་། །ས་འདིར་འཕོས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་རྫོང་། །བདུད་རྩི་གྲུབ་པའི་བྲག་རི་བ་གམ་དང་། །འབྲེལ་བ་འོག་མིན་སྤྲུལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །སྒྲུབ་གཞི་སྒྲུབ་ཆོས་སྒྲུབ་བྱེད་ཁྱད་པར་འཕགས། །རྨད་བྱུང་ལྟ་དགོངས་ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོ་ཡི། །དོན་ཆོས་རྟགས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་གཟི་བྱིན་འབར། །སྣང་སྲིད་གདོད་ནས་བདུད་རྩིར་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས། །ཟ་བྱེད་ཁམས་ཀྱི་འཆིང་བའི་ལྕགས་བཞིན་དུ། །བརྟན་གཡོ་ཡེ་ཤེས་དག་མཉམ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར་བ་རིག་འཛིན་ཚོགས། །ངོ་མཚར་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ་ཆེས་ཆེར་གཡོ། །མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ཉེར་གཅིག་གི། ཁྲག་འཐུང་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར། །རིག་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གསོས་ཐེབས་པས། །བསྐལ་པ་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་ལྷ། །ཡང་ཡང་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐེམ། །དེང་འདིར་བདག་ཅག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །བཀའ་འདུས་དཔལ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །གསང་མཛོད་འདིའམ་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཏུ། །རྫོགས་པར་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར། །འགྲོ་རྣམས་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཟབ་གསང་བཀའ་འདུས་ཀྱི། །བསྟན་པ་ནུབ་མེད་ཕྱོགས་མཐར་དར་ཤིང་རྒྱས། །བསྟན་ལ་འཚེ་བའི་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །བསྟན་པའི་བདུད་རྩིར་འཛད་མེད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་གཡོ་རུ་ཁྲ་འབྲུག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བརྗོད་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །། །
[edit]

bka' 'dus bdud rtsi'i rtogs brjod dpal chen dgyes pa'i dbyangs snyan/__a hoHngo mtshar grub pa mchog gi rol pa las/__/o rgyan d+hu ma tha la'i pho brang dang /__/sa 'dir 'phos pa he ru ka yi rdzong /__/bdud rtsi grub pa'i brag ri ba gam dang /__/'brel ba 'og min sprul pa'i gzhal med khang /__/dpal chen bka' 'dus dkyil 'khor lhun gyis grub/__/sgrub gzhi sgrub chos sgrub byed khyad par 'phags/__/rmad byung lta dgongs ting 'dzin zab mo yi/__/don chos rtags kyi bdud rtsi'i gzi byin 'bar/__/snang srid gdod nas bdud rtsir lhun gyis rdzogs/__/za byed khams kyi 'ching ba'i lcags bzhin du/__/brtan g.yo ye shes dag mnyam chen po yi/__/zag med bdud rtsir bsgyur ba rig 'dzin tshogs/__/ngo mtshar dgyes pa'i bzhad sgra ches cher g.yo/__/mngon par byang chub ye shes nyer gcig gi/__khrag 'thung yongs rdzogs dkyil 'khor chen po 'dir/__/rig pa byang chub sems kyi gsos thebs pas/__/bskal pa sngon nas 'brel ba'i yi dam lha/__/yang yang bsnyen cing sgrub pa'i dngos grub them/__/deng 'dir bdag cag rdo rje'i sku thob shog__/bka' 'dus dpal chen chos kyi rgya mtsho yi/__/gsang mdzod 'di'am skye ba gzhan dag tu/__/rdzogs par spyod pa'i skal ba mchog tu gyur/__/'gro rnams smin cing grol ba'i dpal thob shog__/bstan pa'i snying po zab gsang bka' 'dus kyi/__/bstan pa nub med phyogs mthar dar shing rgyas/__/bstan la 'tshe ba'i bdud las rnam par rgyal/__/bstan pa'i bdud rtsir 'dzad med bkra shis shog__/ces pa'ang g.yo ru khra 'brug tu rdo rje dbang phyug rtsal gyis brjod pa sid+d+hi rastu/__//__/

Footnotes

Other Information