JKCL-KABUM-07-JA-045

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་རྒྱུན་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཉུང་ངུ་།
Wylie title dus 'khor lhan skyes rgyun khyer dang 'brel ba'i tshogs mchod 'bul tshul nyung ngu JKCL-KABUM-07-JA-045.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 45, Pages 617-618 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dus 'khor lhan skyes rgyun khyer dang 'brel ba'i tshogs mchod 'bul tshul nyung ngu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 617-618. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Deity dus 'khor
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་ལྡན་རྒིས་སྣ་རྣམ་བཟང་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang dad ldan rgis sna rnam bzang nas bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa'o//

[edit]
དུས་འཁོར་ལྷན་སྐྱེས་རྒྱུན་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་ཚུལ་ཉུང་ངུ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭཱསྟི། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །བླ་མ་མཆོག་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཉུང་ངུ་སྤེལ། །དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་རྫས་ཅི་རིགས་ཚོགས་པར་བྱས་ལ། བདུད་རྩིས་བསང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཕཊཿཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་། །ཨཱཿལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་། །ཐོད་པ་དུམ་གཅིག་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་། །ཨི་རྀ་ཨུ་ལྀ་ལཱྀ་ཨཱུ་རཱྀ་ཨཱི་ཨཱ། ཡོངས་གྱུར་ཤ་ལྔ་རླུང་མེས་ཞུ་བ་དང་། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོས་སྦྱངས་སྤེལ་བདུད་རྩིར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཡང་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་བརྗོད། ཨོཾ། རང་བཞིན་དབྱིངས་ནས་བླ་མ་དུས་འཁོར་ལོ། །གཙོ་འཁོར་སྤྲུལ་པ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རྨད་བྱུང་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། ཚོགས་ཀྱི་རྫས་ལ་བཅུད་ཕོབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཅེས་སྤྱན་དྲངས། ན་མོ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་པའི། །ཚོགས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག །སྐྱེ་མེད་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །ངོ་བོ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔའི་རང་བཞིན། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །དངོས་གྲུབ་རྩ་བ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་མཆེད་གྲོགས་རྡོ་རྗེའི་སྤུན། །སྣོད་བཅུད་ལྷ་རུ་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ། ཨོཾ་གཱ་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་སཱ་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཕུལ་ལ། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཚིམ་པར་ལོངས་སྤྱོད་མཐར། ལྷག་མར་བདུད་རྩིས་བྲན། འབྲུ་བཞིས་བརླབ་པ། ཨ་ཀཱ་རོ་དང་། ཨོཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཨུཙྪིཥྚ་བྷཀྵ་བྷཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ལྷག་ལ་དབང་བའི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །ཕྱོགས་སྐྱོངས་ཞིང་སྐྱོངས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ལ་བསྔོ། །རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ནས། །རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་བསྔོས་ལ། རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱས་མཐར། ཀྵཿཞེས་ཁུ་ཚུར་རྒྱབ་བརྟན་སེ་གོལ་གྱིས་མགྲོན་རྣམས་གཤེགས་པར་བསམ་མོ། །ཅེས་པའང་དད་ལྡན་རྒིས་སྣ་རྣམ་བཟང་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

dus 'khor lhan skyes rgyun khyer dang 'brel ba'i tshogs mchod 'bul tshul nyung ngu bzhugs so/__/oM swAsti/__mchog tu mi 'gyur bde ba che/__/dpal ldan dus kyi 'khor lo dang /__/bla ma mchog la gus btud nas/__/tshogs kyi mchod pa nyung ngu spel/__/de la thabs shes kyi rdzas ci rigs tshogs par byas la/__bdud rtsis bsang /__oM AHhU~M hrIHphaTaHkyis bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las rlung me'i dkyil 'khor steng /__/AHlas mi mgo'i sgyed bu gsum gyi steng /__/thod pa dum gcig yangs shing rgya che'i nang /__/i r-i u l-i l-I U r-I I A/__yongs gyur sha lnga rlung mes zhu ba dang /__/oM AHhU~M hos sbyangs spel bdud rtsir gyur/__oM AHhU~M hoHyang yang phyag rgya dang bcas te brjod/__oM/__rang bzhin dbyings nas bla ma dus 'khor lo/__/gtso 'khor sprul pa bcas pa thams cad kun/__/rmad byung tshogs kyi 'du bar spyan 'dren gshegs/__tshogs kyi rdzas la bcud phob dngos grub stsol/__badz+ra sa mA dzaHces spyan drangs/__na mo/__thabs dang shes rab gnyis med pa'i/__/tshogs 'khor rgya chen rang bzhin rnam par dag__/skye med A li kA li'i mtshan nyid can/__/ngo bo sha lnga bdud rtsi lnga'i rang bzhin/__/rtsa brgyud bla ma rnams la 'bul bar bgyi/__/dngos grub rtsa ba yi dam lha tshogs dang /__/chos skyong srung ma mched grogs rdo rje'i spun/__/snod bcud lha ru gsal ba thams cad la/__/zag med bdud rtsi'i tshogs kyi mchod pa 'bul/__oM gA Na tsakra pU dza me g+ha sA mu dra s+pha ra Na sa ma ye hU~M/__zhes phul la/__rang nyid kyis tshim par longs spyod mthar/__lhag mar bdud rtsis bran/__'bru bzhis brlab pa/__a kA ro dang /__oM kha kha khA hi khA hi uts+tshiSh+Ta b+hak+Sha b+hak+Sha swA hA/__lan gsum gyis bsngo/__lhag la dbang ba'i rdo rje mkha' 'gro dang /__/phyogs skyongs zhing skyongs 'byung po'i tshogs la bsngo/__/rnal 'byor lam gyi bar chad kun zhi nas/__/rdo rje'i rnal 'byor 'grub pa'i phrin las mdzod/__/ces bsngos la/__rdo rje'i glu dang /__bsngo smon shis brjod byas mthar/__k+ShaHzhes khu tshur rgyab brtan se gol gyis mgron rnams gshegs par bsam mo/__/ces pa'ang dad ldan rgis sna rnam bzang nas bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa'o//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: