JKCL-KABUM-07-JA-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྡོར་དྲིལ་བྱིན་བརླབ།
Wylie title rdor dril byin brlab JKCL-KABUM-07-JA-041.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 41, Pages 607 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rdor dril byin brlab. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 607. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Consecration Rituals - rab gnas cho ga
[edit]
རྡོ་དྲིལ་རྩེ་དགུ་རྩེ་ལྔ་གང་ཡིན་ཀྱང་རབ་གནས་རྒྱས་པ་ལྷ་སོ་སོའི་རྭ་དང་པདྨ་སོགས་ལ་བསྐྱེད་པ་ལོགས་སུ་ཤེས་ལ། འདིར་བསྡུས་ནས་ཆོ་གའི་སྔོན་དུ་བྱ་བ་ནི། རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེར་གྱུར། དྲིལ་བུ་ཨཱཿལས་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དྲིལ་བུ་གྱུར། ཐལ་མོ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལག་གཡས་སུ་ཉི་མ་དང་གཡོན་དུ་ཟླ་བ་གསལ་བར་གྱུར་པར་བསམ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡྷི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ཨེ་ཥ་སྟྭཾ་དྷཱ་ར་ཡ་མི་བཛྲ་སཏྭ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧི་ཧི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་གཡས་པའི་ཕྱག་མཐེ་བོང་དང་མིང་མེད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སྙིང་ཁར་བཟུང་། ཨོཾ་བཛྲ་གཎྜ་ཨཱཿཞེས་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་དང་མིང་མེད་ཀྱིས་བླངས་ནས་དཀུ་གཡོན་པར་བཟུང་། སླར་རྡོ་རྗེ་སྔར་ལྟར་ལ་དྲིལ་བུ་ནང་གི་ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་ལྕེ་བསྐྱོད་ནས་དཀྲོལ་ཞིང་། ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པྲ་ཙ་ལི་ནི། པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏ། ནཱ་ད་སྭ་བྷཱ་ཝེ། བཛྲ་སཏྭ་ཧྲྀ་ད་ཡ། སནྟོ་ཥ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧོ་ཧོ་ཧོ། ཞེས་དཀྲོལ། དེ་ནས་ཕྲིན་ལས་གང་ཡིན་ལ་འཇུག་གོ། །།
[edit]

rdo dril rtse dgu rtse lnga gang yin kyang rab gnas rgyas pa lha so so'i rwa dang pad+ma sogs la bskyed pa logs su shes la/__'dir bsdus nas cho ga'i sngon du bya ba ni/__rdo rje hU~M las rdo rje sems dpa' zhu ba las byung ba'i thabs bde ba chen po'i rang bzhin rdo rjer gyur/__dril bu AHlas rdo rje snyems ma zhu ba las byung ba'i shes rab stong pa nyid kyi rang bzhin dril bu gyur/__thal mo A li kA li yongs su gyur pa las lag g.yas su nyi ma dang g.yon du zla ba gsal bar gyur par bsam/__oM sarba ta thA ga ta sid+d+hi badz+ra sa ma ya tiSh+Tha e Sha s+t+waM d+hA ra ya mi badz+ra satwa hi hi hi hi hi/__hU~M hU~M hU~M phaT swA hA/__zhes g.yas pa'i phyag mthe bong dang ming med kyi rdo rje snying khar bzung /__oM badz+ra gaN+Da AHzhes g.yon pa'i mthe bong dang ming med kyis blangs nas dku g.yon par bzung /__slar rdo rje sngar ltar la dril bu nang gi phyogs mtshams brgyad du lce bskyod nas dkrol zhing /__oM badz+ra d+harma ra Ni ta/__pra ra Ni ta/__saM pra ra Ni ta/__sarba bud+d+ha k+She tra pra tsa li ni/__pradz+nyA pA ra mi ta/__nA da swa b+hA we/__badz+ra satwa hr-i da ya/__san+to Sha ni/__hU~M hU~M hU~M/__ho ho ho/__zhes dkrol/__de nas phrin las gang yin la 'jug go/__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: