Category:Cleansing Ritual - khrus chog

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Cleansing Ritual - khrus chog.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-23-'A-020དགྲ་འདུལ་ཝེར་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཞི་བྱེད་བསང་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀྲ་ཤིས་བདུད་རྩིའི་མེ་ཏོག༔Khyentse, Dilgo2311363-373ge sardgra 'dul wer ma'i snying tigDKR-KABUM-23-A-020.pdf
JKCL-KABUM-06-CHA-011འཇའ་ཚོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ནང་སྒྲུབ་དང་། ཁྲུས་ཆབ། རིལ་སྒྲུབ། སོགས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བ་སྒོ་འབྱེད།'ja' tshon snying po67201-207thugs rje chen pothugs rje chen po ngan song rang grolJKCL-KABUM-06-CHA-011.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-051སེང་གདོང་དཀར་མོའི་ཁྲུས་ཆོག།94623-626seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-051.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-049བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི།mchog gyur gling pa216373-388bla ma'i thugs sgrub bar chad kun selsa gter - Earth TreasureTerdzo-PI-012JKW-KABAB-02-KHA-049.pdf
JKW-KABAB-10-THA-014ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལས། བུམ་པའི་གཟུངས་ཁྲུས་ཆོ་ག།nyang ral nyi ma 'od zer
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1016375-390thugs rje chen ponyang gter thugs rje chen po 'gro 'dulyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-ZHA-039JKW-KABAB-10-THA-014.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-001-009རི་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག།21435-38JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf

Pages in category "Cleansing Ritual - khrus chog"

The following 6 pages are in this category, out of 6 total.