JKCL-KABUM-07-JA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐང་རྒྱལ་གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title thang rgyal gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi tshogs las DA ki dgyes pa'i rol mo JKCL-KABUM-07-JA-001.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 1, Pages 1-73 (Folios 1a1 to 37a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Associated People མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་ (ma gcig lab sgron)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. thang rgyal gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi tshogs las DA ki dgyes pa'i rol mo. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 1-73. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Activity Practices - las tshogs
Cycle གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ (gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud)
Colophon

།ཅེས་པ་གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཟབ་ཆོས་འདི་ལ་མོས་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པ་རང་སློབ་དགེ་སློང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ནས་རྟེན་དང་བཅས་བསྐུལ་ངོར་སྐྱབས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སི་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་། གྲུབ་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཕེལ་རྣམ་གཉིས་ལས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་སྡེབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་དེས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པ་མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi tshogs las DA ki dgyes pa'i rol mo ces bya ba 'di zab chos 'di la mos pa brtan po dang ldan pa rang slob dge slong tshe ring phun tshogs nas rten dang bcas bskul ngor skyabs rje thams cad mkhyen pa si tu o rgyan chos kyi rgya mtsho dang /__grub rje 'jam dbyangs bstan 'phel rnam gnyis las 'di nyid kyi chos skor yongs rdzogs thob pa'i skal bzang can 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas chog khrigs su sdeb pa'i yi ge pa ni bkra shis dbang phyug des bgyis pa 'dis kyang bstan 'gro la phan pa mtha' yas pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །ཐང་རྒྱལ་གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ། བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་གར་གྱིས་རྣམ་རོལ་ཞིང་། །སྣ་ཚོགས་བདེ་ཆེན་བདག་ཉིད་གཟུགས་ཅན་མ། །བླ་མ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི། །ཞབས་མཐིལ་ཉི་འོད་དམར་མོར་གུས་པས་བཏུད། །ཚོགས་གཉིས་ནོར་བུའི་སྤྲིན་ཆེན་རྒྱས་པ་དང་། །བདག་གཞན་ལམ་གྱི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བའི་ཕྱིར། །འཁོར་འདས་མགྲོན་རྣམས་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །མཆོད་པའི་ལས་རིམ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་རོལ་སྤེལ། །དེ་ལ་འདིར་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དམ་ཚིག་ཟབ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་རང་གཞན་གྱི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། ཕྱག་དར་དང་སྐྱང་ནུལ་བྱ་ཞིང་རྟེན་དང་ཡོ་བྱད་བཤམས་ནས་སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དངོས་གཞི་ཆོ་གའི་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི་གང་དུ་བྲིས་སྐུ་བཤམས་པའི་མདུན་སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་སྟེང་དུ་མཎྜལ་གཡོན་པའི་སྲིན་ལག་གིས་ཆོས་འབྱུང་ཉིས་སྣོལ་དུ་བྲིས་པའི་སྟེང་འབྲུ་ཡི་ཚོམ་བུ་དབུས་དང་མདུན་ཕྱོགས་བཞི་དང་བཅས་ལ་བཀོད། དེའི་མདུན་ཕག་མོའི་གཏོར་མ་སྟོད་ཟུར་གསུམ་སྨད་ཟླུམ་པོ་པད་འདབ་འཐེབ་རིལ་གྱིས་བརྒྱན་པ་ལ་སྨུག་རྩི་བྱུགས་པ་ཅན། ཡུམ་ཆེན་མོར་དཀར་ཟླུམ་པད་འདབ་ཅན། མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔར་དཀར་ཟླུམ་ལྔ་ཚོམ། ཆོས་བདག་ཕག་ཞལ་ཅན་ལ་ཆོས་འབྱུང་སྣོལ་མའི་སྟེང་དམར་གཏོར་ཟུར་གསུམ་ཕག་མགོས་བརྒྱན་པ། གཞི་བདག་དཀར་གཏོར་དང་། ཐུན་གཏོར་དམར་པོར་མཐེབ་སྐྱུས་བརྒྱན་པ་རྣམས་བཤམས། ཉེར་སྤྱོད་གཡོན་བསྐོར་དང་སྦྲེང་ཚར་ཉེ་ལོགས་སུ་བགེགས་གཏོར་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་འདུ་བྱ། རང་གི་མདུན་དུ་ནང་མཆོད་རྡོར་དྲིལ་ཅང་ཏེའུ་རྐང་གླིང་རྣམས་བཤམས་ནས་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འདུག་སྟེ། དུག་གསུམ་རླུང་འབུད་དམིགས་པ་དང་བཅས་བྱ་ཞིང་རང་ལུགས་ཀྱི་དུང་ཆེན་གླིང་བུ་འབུད་ཅང་ཏེའུ་ག་ཏེ་གསུམ་གྱི་བར་རྒྱུན་དཀྲོལ་མཐར་ཕཊཿབརྗོད། མཁའ་འགྲོ་གདན་བསྐུལ་གྱི་ཌཱ་མ་རུ་དཀྲོལ་དེ་ནས་ལྕགས་ཟམ་ལུགས་སམ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་ཅི་རིགས་དང་ཐང་རྒྱལ་སྐུ་བསྟོད། འདི་ག་རང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡབ་ཕ་བརྒྱུད་དཔའ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་སོགས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དང་། བགེགས་གཏོར་ལ་ཆུ་ཆང་གིས་བྲན་ལ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྐུར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊཿསྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝརྣ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊཿཚར་གསུམ་བརྗོད། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས། ཧཱུྃ། ཉོན་ཅིག་ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། སྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་མ་འདུག་པར། རང་རང་སྡོད་པའི་ས་དེར་སོང་། ཅི་སྟེ་བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་ན། ང་ནི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནི། ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ཕོ་ཉ་བཅས། གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་སྙིང་ཁྲག་འཐུང་། དེ་བས་མྱུར་དུ་ཕྱིར་དེངས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་སུམ་བྷ་ནི་སོགས་དང་གུལ་ཡུངས་བཅས་པས་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕྱིར་དོར། གནས་ཡོ་བྱིན་རླབས་ནི། ནང་མཆོད་ལ་དམིགས་ཏེ། ཕཊཿ། ཡྃ་ལས་རླུང་དང་རྃ་ལས་མེ། །ཀྃ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུའི་སྟེང་། །ཨ་ལས་ཐོད་པ་དུམ་གཅིག་པ། །ཕྱི་དཀར་ནང་དམར་རྒྱ་ཆེ་ཡངས། །དཔྲལ་བར་རང་ལ་བསྟན་པའི་ནང་། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཞུ་བས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿལན་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས། སུམ་བྷ་ནིས་བསངས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱ་བཛྲ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཨོཾ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཞེས་པས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་སྲུང་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་བྷྲཱྃ་ལས་གནས་ཁང་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ། བྷྲཱྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། མཆོད་རྫས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ངོ་བོ་བཟང་ཞིང་དགེ་བ་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དུས་ཇི་སྲིད་མཆོད་ཀྱི་བར་དུ་འབྱུང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་གྱུར། ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས། ཨོཾ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར། སུ་ར་སུ་ར། ཨ་ཝརྡྷ་ཡ། ཨ་ཝརྡྷ་ཡ་ཧོཿབཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཨཉྩ་མ་ནཾ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ་ནས་ཤབྡ་ཧཱུྃ་གི་བར། ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཊ་པྲ་ཙ་ལི་ནི། པྲཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏ། ནཱ་ད་སཾ་བྷ་ཝེ། བཛྲ་དྷརྨ་ཧྲྀ་དཱ་ཡ། སནྟོ་ཥ་ནི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧོ་ཧོ་ཧོཿཨ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོས་བྱིན་དབབ་པར་བྱའོ། །དངོས་གཞི་མཆོད་པའི་ལས་རིམ་ལ། སྡོམ་ནི། བདག་བསྐྱེད་མདུན་བསྐྱེད་ཕྱག་འཚལ་མཆོད། །བསྟོད་བཤགས་བཟླས་དང་བསྟོད་གསོལ་འདེབས། །གཏོར་འབུལ་གསོལ་འདེབས་ལུས་མཆོད་སྦྱིན། །ཚོགས་མཆོད་ལྟག་གཏོར་གཏོང་པའོ། །དོན་ཚན་བཅུ་ཡོད་པའི་དང་པོར། བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་པ་ནི། བདག་དང་བདག་གི་ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་ལ་སོགས་ཏེ་བདག་ལ་བློ་གཏད་ཅིང་འབྲེལ་ཐོབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཤིན་གསོན་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་ལུས་གདོན་གནས་གདོན་གྱིས་ཐོག་དྲངས། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ༴བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ༴རང་སེམས་སྟོང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་འཆིའོ། །ཅེས་ཉེར་གཅིག་གམ་བདུན་ལས་མི་ཉུང་བ་བརྗོད། དེ་རྗེས། རྩ་བའི་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བྱིན་རླབས་ཅན་ལ༴འདྲེན་པའི་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ༴རྩ་བརྒྱུད་འདྲེན་གསུམ་གྱི་བླ་མ་རྣམས་ལ༴སྤངས་རྟོགས་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ༴ཞི་གྱུར་ཆགས་བྲལ་དམ་ཆོས་རྣམས་ལ༴ཡོན་གནས་དམ་པ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ༴ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཞབས་ལ༴ཡུམ་ཆེན་མ་ཅིག་ལབ་སྒྲོན་ཞབས་ལ༴སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ༴རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ༴རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ༴པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ༴ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ༴ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ལ༴གཞི་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་གསུམ་ལ༴ལྟ་བ་སྒོམ་བ་སྤྱོད་པ་གསུམ་ལ༴རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་གསུམ་ལ༴བདེ་དང་གསལ་དང་མི་རྟོགས་གསུམ་ལ༴སྣང་དང་སྟོང་དང་ཟུང་འཇུག་གསུམ་ལ༴སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་བླ་མ་རྗེ་ལ༴སྐྱབས་ཀྱི་ངོ་བོ་གནས་ལུགས་རིག་པ་ལ༴ཆོས་བདག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ༴བདག་གི་འགལ་རྐྱེན་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བདེ་སྡུག་རོ་སྙམས་ནུས་པར༴རྐྱེན་ངན་གྲོགས་སུ་འཆར་བར༴ལྷ་འདྲེའི་འགྲོ་དོན་ནུས་པར༴སྤྱོད་ཡུལ་མཐའ་རུ་འབྱོངས་པར༴ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཅེས་ཚར་གཅིག་བརྗོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བདག་གིས་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་འཇུག་པར་བགྱིའོ། །ལན་གསུམ། རང་སྐད་ཅིག་གི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་བྃ་ཡིག་ཧཱུྃ་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་མ་ཅིག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿན་མོ་མ་ཧཱ་ཌཱ་ཀི་མཎྜལ་ལེ་བྷྱཿབླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྣམས་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་འབུལ་བར་བགྱི། །བདག་གིས་སྡིག་པ་ཅི་བསགས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཤགས། །ཁྱེད་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ། །ཤིན་ཏུ་དད་པས་ཡི་རང་ངོ་། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་སླད་དུ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་གནས་བར་དུ། །དེ་སྲིད་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བཞུགས། །ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར། །སེམས་ཅན་དོན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གིས་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པ། །དེ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། ལན་གསུམ། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གསང་བ་མཆོག །སྟོན་མཛད་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་མི་རྟོགས་པའི། །མོས་གུས་དམ་ཚིག་རྟག་ཏུ་བཟུང་། ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་ཟབ་མོའི་ལམ་མཆོག་འདི་ཉིད་སྟོན་པར་མཛད་པའི་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་བདག་ཉིད་མོས་གུས་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཚོགས་ཞིང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་ལུས་ལ་ཕོག་པས་སྙིགས་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་ནས་ཤེལ་གཙང་མའི་ངོས་ལ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལྟར་རང་ཉིད་མདུན་གྱི་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། ཡང་རང་ཉིད་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལྷའི་གསལ་སྣང་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་ལས་ཚད་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འོད་དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རེག་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སོགས་ལན་གསུམ་བརྗོད། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ༴སོགས། ཨོཾ་བཛྲ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿབཛྲ་ཤུདྡྷོ྅་ཧྃཿཨོཾ་ཡོ་ག་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཿཡོ་ག་ཤུདྡྷོ྅་ཧྃཿཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དག་པའི་ངང་ལས། པྃ་ལས་པདྨ། ཨ་ལས་ཟླ་བ། རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རོ་དམར་སེར་མགོ་བོ་གཡོན་དུ་བསྟན་པའི་གདན་ལ་ཆོས་འབྱུང་དཀར་དམར་ཉིས་བསྣོལ་གྱི་དབུས་སུ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ངོ་བོ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་མདངས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་འཕྲོས། མཆོད་འོས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་མཆོད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་འོད་ཟེར་དེ་རྣམས་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་འཁྲིགས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་ཡིག་འབྲུ་དང་བཅས་པ་རྣམས་འདྲེས་པ་ལས་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་གཅེར་བུ་དབུ་སྐྲ་ཅུང་ཟད་བཅིངས་པ་ལྷོད་པར་གྱུར་པས་སིལ་བུར་གྲོལ་བ། བྷ་ག་དང་ནུ་འབུར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལང་ཚོས་སྒེག་པ། རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་རྩ་ཞལ་ཡིད་ཙམ་ཁྲོ་ལ་འཛུམ་པའི་མདངས་ཅན། སྟེང་གི་ཕག་ཞལ་སྔོན་མོ་རབ་ཏུ་ཁྲོ་ཞིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། སྤྱན་དབུས་མའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་དམར་པོ་གཡོན་བསྐོར་དུ་འཁོར་བ་ཞལ་གཉིས་ཀའང་སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་གཟི་མདངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཡོན་གྱི་གྲུ་མོའི་ངོས་ཁ་ཊྭཱྃ་བསྟེན་པ། ཐོད་སྐམ་ལྔས་ཅོད་པན་ཅན། བརྒྱ་ཕྱེད་མི་མགོའི་ཕྲེང་བའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ། འཁོར་ལོ། རྣ་ཆ། མགུལ་རྒྱན། གདུ་བུ། སྐ་རགས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡས་ཀྱི་མཐེ་བོང་གཡོན་པའི་བརླ་ལ་གཏད་ཅིང་། གཡོན་བརྐྱང་པའི་གར་སྟབས་ཀྱི་དབུགས་བྲལ་གསར་པའི་སྙིང་གར་མནན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན་བཞུགས་པ། སྐུ་དེའི་སྤྱི་བོར་བདེ་ཆེན་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དཀར་པོ་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་པའི་ལྟེར་ཧ་ལས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ག །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། མགྲིན་པར་ལོངས་སྤྱོད་མེའི་འཁོར་ལོ་དམར་པོ་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྟེ་བར་རི་ལས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་ཕྱག་གཡས་རིན་ཆེན་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། སྙིང་གར་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆུའི་འཁོར་ལོ་སྔོན་པོ་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་ནི་ལས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་ཕྱག་གཡས་པདྨ་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ལྟེ་བར་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་སེར་པོ་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པའི་ལྟེ་བར་ས་ལས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་དང་གཡོན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ཌཱ་ཀི་བཞི་ཀའང་སྐུ་གཅེར་བུར། སྐྲ་གྲོལ་བ་བྷ་ག་དང་ནུ་འབུར་རབ་ཏུ་འཁྲངས་ཤིང་རྒྱས་པ་བདེ་དྲོད་རབ་ཏུ་འབར་བའི་རོལ་གར་གྱི་འདུག་སྟང་ཅན། དཔའ་བོའི་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ཊྭཱྃ་མཆན་ཁུང་གཡོན་དུ་བསྒྲེངས་ཏེ་འཕྱང་བ། སྐུ་དེའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། དཔའ་བོ་རིགས་བཞི། རྣལ་འབྱོར་མ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གཟུགས་སུ་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་དབང་ལྷ་རིགས་ལྔ་དང་བཅས་པ་ཕཻཾ། ཅེས་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་སྨིན་མཚམས་སུ་བསྐོར་ཞིང་། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུྃ། དེ་བཞིན་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཕག་མོ་ལྷ་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་པ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿནམ་མཁའ་གང་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དབང་གི་ལྷས་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བདུད་རྩིའི་གང་བའི་བུམ་པའི་ཆུས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཐམས་ཅད་གང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །དབང་ཐམས་ཅད་ཐོབ། ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པས་དབུར་བརྒྱན། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་པཱུཥྤེ་པུ་ཛ་མེ་གྷ་སཱ་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། དེ་བཞིན། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གཡོན་པའི་མཐེ་སྲིན་གྱིས་ནང་མཆོད་ཕུལ་ལ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་ཉིད། །འགྲོ་བ་སྐྱབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཇི་སྙེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་འཆིང་གཅོད་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པའི། །དེ་སྙེད་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་ནཱི། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་འདུས་མ་བྱས། །ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཌཱ༴ །སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ཁྱེད་ལ༴ །བདག་ལ༴ །རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི༴ །མི་ཟད་པ་ཡི་གཏེར་དང་ལྡན། །ཁྱེད་ལ༴ །བདག་ལ༴ །པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཌཱ་ཀཱི་ནི། །ཆགས་པ་མེད་པས་སྐྱོན་དང་བྲལ། །ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་ནི། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་པས་བསྟོད། བཟླས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་ཀྱི་ངང་ནས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲཱི་ཡ་བཛྲ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། སྟོང་ཕྲག་སོགས་དང་། ཧ་རི་ནི་ས་བཞི་ཆ་ཙམ་བཟླ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་སཱ་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། དེ་བཞིན་ཤབྡའི་བར་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་ཕུལ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་བདག་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། གཉིས་པ་མདུན་བསྐྱེད་ཚོགས་ཞིང་སྒྲུབ་པ་ནི་རང་ཉིད་གཙོ་མོའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ནང་མཆོད་གཏོར་ཞིང་། སུམ་བྷ་ནིས་བསངས། གོང་གི་དག་པ་གསུམ་གྱི་སྔགས་ཀྱིས་སྦྱངས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དག་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་རྃ་ལྃ་ཁྃ་སྃ་རྣམས་ལས་རླུང་མེ་ཆུ་རི་རབ་ས་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་པྃ་ལས་པདྨ་འདབ་མ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་ལྟེ་བར་ཨ་ལས་ཟླ་བ་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རོ་དམར་སེར་མགོ་བོ་གཡོན་དུ་བསྟན་པའི་གདན་ལ་ཨེ་ཨེ་ལས་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གྲུ་གསུམ་ཕྱི་དཀར་ནང་དམར་ཉིས་བསྣོལ་གྱི་དབུས་སུ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ངོ་བོ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ལས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་མདངས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་འཕྲོས་མཆོད་འོས་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། འོད་ཟེར་དེ་རྣམས་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་འཁྲིགས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ། ཤར་དུ་གཏུམ་དྲག །བྱང་དུ་འཇིགས་བྱེད། ནུབ་ཏུ་ཐོད་ཅན། ལྷོར་འབར་བ། བྱང་ཤར་དུ་ཧ་ཧ་རྒོད་པ། ཤར་ལྷོར་དཔལ་ཆེན། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་མུན་ཅན། ནུབ་བྱང་དུ་ཅ་ཅོ་སྒྲོགས་པ་སྟེ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ཆོས་འབྱུང་ཡིག་འབྲུ་དང་བཅས་པ་རྣམས་འདྲེས་པ་ལས་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ་གཅེར་བུ་དབུ་སྐྲ་ཅུང་ཟད་བཅིང་པ་ལྷོད་པར་གྱུར་པས་སིལ་བུར་གྲོལ་བ། བྷ་ག་དང་ནུ་འབུར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལང་ཚོས་སྒེག་པ་རྩ་ཞལ་ཡིད་ཙམ་ཁྲོ་ལ་འཛུམ་པའི་མདངས་ཅན། སྟེང་གི་ཕག་ཞལ་སྔོན་མོ་རབ་ཏུ་ཁྲོ་ཞིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་སྤྱན་དབུས་མའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་དགའ་བ་འཁྱིལ་པ་དམར་པོ་གཡོན་བསྐོར་དུ་འཁོར་བ། ཞལ་གཉིས་ཀའང་སྤྱན་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་གཟི་མདངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གཡོན་གྱི་གྲུ་མོའི་ངོས་ལ་ཁ་ཊྭཱྃ་བསྟེན་པ། ཐོད་སྐམ་ལྔའི་ཅོད་པན་ཅན། བརྒྱ་ཕྱེད་མི་མགོའི་ཕྲེང་བའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་བ། འཁོར་ལོ། རྣ་ཆ། མགུལ་རྒྱན། གདུ་བུ། སྐ་རགས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡས་ཀྱི་མཐེ་བོང་གཡོན་པའི་བརླ་ལ་གཏད་ཅིང་གཡོན་བརྐྱང་པའི་གར་སྟབས་ཀྱིས་དབུགས་བྲལ་གསར་པའི་སྙིང་གར་མནན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན་བཞུགས་པའོ། །དེའི་མདུན་དུ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་མའི་སྐུ་ཅན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་སྐུ་སྐེམ་ཞིང་གཅེར་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། ཕག་ཞལ་གྱེན་དུ་བལྟ་ཞིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། ལྗགས་རྣམ་པར་འགྲིལ་བ། དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་སྤྱན་གསུམ་རྣམ་པར་གཡོ་བ། སྨིན་མཚམས་སུ་དགའ་བ་འཁྱིལ་པ་དམར་པོ་གཡོན་བསྐོར་དུ་འཁོར་བ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་སྔོ་ནག་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ཐོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གྲུ་མོ་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་འཆང་བ། ཞབས་གཡས་སྐུམ་པའི་རྟིང་པ་བྷ་ག་ལ་གཏད་ཅིང་། གཡོན་བརྐྱང་པས་ཡབ་བདུད་ཕོ་མོ་བརྫིས་པ་མེ་དཔུང་སྔོ་ནག་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན་བཞུགས་པ། གཙོ་མོའི་སྐུའི་སྤྱི་མགྲིན་སྙིང་ག་ལྟེ་བ་ནས་ཧ་རི་ནི་ས་རིམ་པ་བཞིན་སྤྲོས་པ་ལས་ཤར་གྱི་པད་འདབ་ལ་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ། ལྷོ་ཡི་པད་འདབ་ལ་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་སེར་མོ། ནུབ་ཀྱི་པད་འདབ་ལ་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ། བྱང་གི་པད་འདབ་ལ་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་དང་བཞུགས་སྟབས་གཙོ་མོ་དང་མཚུངས་པའོ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྤྱི་བོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་གཟི་བརྗིད་འབར་བ་དབུ་སྐྲ་དང་སྨ་ར་སྨིན་མ་ཨག་ཚོམ་རྣམས་སེ་ཁྱུག་གེ་བ། ཕྱག་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གི་བཞུགས་ཤིང་དར་དཀར་གྱི་སླེ་བེར་གསོལ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་མ་གཅིག་ལབ་ཁྱེར་སྒྲོན་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མ་དབུ་སྐྲ་སིལ་མས་སྐུ་སྐེད་ནོན་པ། ཕྱག་གཡས་ཌཱ་མ་རུ་དང་། གཡོན་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་བ། སྐུ་གཅེར་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། ཐབས་ཡབ་ཀྱི་ཁ་ཊྭཱྃ་འཆང་བ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གི་བཞུགས་པ། དེའི་མདུན་དུ་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ། ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་སྔོན་མོ། ལྷོར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་སེར་མོ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་དམར་མོ། བྱང་དུ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། ཕྱག་གཡས་སེང་ལྡེང་གི་ཌཱ་མ་རུ་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ་བ། གཡོན་དངུལ་དཀར་གྱི་དྲིལ་བུ་སྐུ་ལ་བརྟེན་པ། མཆན་ཁུང་གཡོན་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་བསྣམས་པ། གཅེར་བུ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན། ཞབས་གཡས་སྐུམ་པའི་རྟིང་པ་བྷ་ག་ལ་གཏད་པ། གཡོན་བརྐྱང་པས་རོ་ཡི་སྟེང་ན་གར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། དབུ་སྐྲ་སིལ་བུས་སྐུ་རྒྱབ་ནོན་པ། སྤྱན་དབུས་མ་བར་སྣང་ལ་ཧྲིག་ཧྲིག་གཟིགས་པ། སྐུ་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། བཏེགས་ན་རི་རྒྱལ་ཐེག་པ། མནན་ན་ས་གཞི་ནོན་པའོ། །དེའི་སྤྱི་བོར་ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས་ཆོས་འཆད་དང་མཉམ་བཞག །འོག་མ་གཉིས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་པུསྟི་འཛིན་པ། དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གི་བཞུགས་པ། དེ་ཐམས་ཅད་གྱི་སྟེང་གི་ཆ་ལ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། འོག་གི་ཆ་ལ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བའོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། ཕཻཾ། ཞེས་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་སྨིན་མཚམས་སུ་གཡོན་དུ་བསྐོར་ཞིང་། རྐང་གླིང་འབུད་ཅིང་ཚིལ་ཆེན་དང་གུ་གུལ་སྦྱར་བའི་སྤོས་བསྲེག །ཌཱ་མ་རུ་སོགས་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་དཀྲོལ་ཞིང་དབྱངས་དང་བཅས། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་སྒོ་འབྱེད་མ། །བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་འཇོམས་མཛད་མ། །མ་གང་ན་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ཤར་ན་བཞུགས་ཀྱང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་མདངས་དང་ལྡན། །འཁོར་ཡང་དཀར་མོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །མ་གང་ན་བཞུགས་ཀྱང་༴ །གནས་འདིར༴ །མ་ལྷོ་ན་བཞུགས་ཀྱང་༴ །སྐུ་མདོག་སེར་མོ༴ །འཁོར་ཡང་སེར་མོ༴ །མ་གང་ན༴ །གནས་འདིར༴ །མ་ནུབ་ན་བཞུགས༴ །སྐུ་མདོག་དམར་མོ༴ །འཁོར་ཡང་དམར་མོ༴ །མ་གང་ན༴ །གནས་འདིར༴ །མ་བྱང་ན༴ །སྐུ་མདོག་ལྗང་མོ༴ །འཁོར་ཡང་ལྗང་མོ༴ །མ་གང་ན༴ །གནས་འདིར༴ །མ་དབུས་ན་བཞུགས་ཀྱང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྐུ་མདོག་སྨུག་མོ་མདངས་དང་ལྡན། །འཁོར་ཡང་སྨུག་མོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །མ་གང་ན་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ན་བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །གདམས་ངག་གི་སྦྲང་ཆར་སི་ལི་ལི། །མི་རྐང་གི་གླིང་བུ་ཀྱུ་རུ་རུ། །ཤ་ཆེན་གྱི་ན་བུན་ཆི་ལི་ལི། །ཚིལ་ཆེན་གྱི་ཞུན་མར་ཡ་ལ་ལ། །གཡས་ན་དཔའ་བོ་ཤ་ར་ར། །གཡོན་ན་དཔའ་མོ་ཤིགས་སེ་ཤིག །ཞབས་གཉིས་བྲོ་བརྡུང་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཁྲོལ་ལོ་ལོ། །བདག་མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་མོས་པའི་བུ་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས་པས་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་ཡེ་ཤེས་པ་བྱོན་པ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུྃ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཕག་མོ་ལྷ་ལྔའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་པ་མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿསླར་ཡང་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿནམ་མཁའ་གང་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དབང་གི་ལྷས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱི་ཚེ་སོགས་དང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་ཐམས་ཅད་གང་། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །དབང་ཐམས་ཅད་ཐོབ། ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་མི་བསྐྱོད་པ། སངས་རྒྱས་ཕག་མོ་ལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། རིན་ཆེན་ཕག་མོ་ལ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། པདྨ་ཕག་མོ་ལ་འོད་དཔག་མེད། ལས་ཀྱི་ཕག་མོ་ལ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པས་དབུར་བརྒྱན། གསུམ་པ་ཚོགས་བསགས་པ་ལ་དང་པོ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི། གསེར་གྱི་ས་གཞི་འཁོར་ཡུག་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན། །ཞིང་ཆེན་གཡང་གཞིར་ཤ་རུས་ཁྲག་ཚིལ་འདོད་ཡོན་སྤུངས། །མོས་སེམས་གཙང་མས་འཕགས་ནོར་བདུན་གྱི་མཆོད་སྤྲིན་སྤྲུལ། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །གསུམ་པ་བླ་མ་མ་གཅིག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་ལ་ཕྱག་བྱ་བ་ནི། ཨོཾ་དང་ཧྲཱིཿའི་གདོངས་དང་ལྡན་པའི་རྐང་གླིང་སྒྲ་རྒྱུན་རིང་བ་གཉིས། ཧ་ཧ་གཉིས་ལ་འཕར་ལིང་གཉིས། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གཉིས་ལ་རིང་བ་གཉིས། ཕཊ་ལ་ཟུང་བ་གཅིག་འབུད། གང་དྲིན་མ་བྱེད། འགྱུར་བ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྤྲུལ་མ། །དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་རིན་ཆེན་སྐུ་སྤྲུལ་མ། །གདོད་ནས་དག་པ་པདྨའི་སྐུ༴ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པ་ལས་ཀྱི༴ །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་བདེ་གཤེགས་སྐུ་སྤྲུལ་མ། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །གཏི་མུག་རྣམ་དག་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་རིགས༴སེར་སྣ་རྣམ་དག་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན༴འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་སོར་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་པདྨ༴ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྔོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་བའི་སྐུ་ཅན་ཡབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཁ་ཊྭཱྃ་འཛིན། ཌཱ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་སྒྲོགས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་རོལ་རྩེད་མཁན། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མཁའ་འགྲོས་ཡོངས་བསྐོར་རྒྱལ་ཡུམ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔར་བསྟོད། །བཞི་པ་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ནི། མཆོད་རྫས་རྣམས། སུམ་བྷ་ནིས་བསངས། དག་པ་གསུམ་གྱིས་སྔགས་ཀྱིས་སྦྱངས་བ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་གོང་བཞིན་མཆོད་ལ། དེ་ནས་སྔགས་དབྱངས་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ། ཨོཾ། ཆོས་སྐུ་དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་དངོས། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་རྣམ་པར་དུ་མར་སྣང་། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཆོད་ཡོན་དྲི་མེད་འདི། །གར་མཁན་ཚུལ་དུ་འབུལ་གྱི་རོལ་པ་བྱ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་པཱུ་ཙ་མེ་གྷ་སཱ་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ། ཆོས་སྐུ༴ །བདེ་ཆེན༴ །བསྟན་དང་༴ །དག་ཅིང་དྲི་མེད་གཙང་ལྡན་ཞབས་བསིལ་འདི། །གར་མཁན༴ཨོཾ༴པཱདྱཾ༴ཨོཾ། ཆོས་སྐུ༴ །བདེ་ཆེན༴ །བསྟན་དང་༴ །གཙང་ཞིང་གཙང་མའི་ཡིད་འོང་ཞལ་བསིལ་འདི། གར་མཁན༴ཨཉྩ་མ་ནཾ༴ཨོཾ། ཆོས་སྐུ༴ །བདེ་ཆེན༴ །བསྟན་དང་༴ །པདྨ་ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་མེ་ཏོག་རིགས། །ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་དྲི་བསུང་ལྡན་པ་རྣམས། །གར་མཁན༴པུཥྤེ༴ཨོཾ། ཆོས་སྐུ༴ །བདེ་ཆེན༴ །བསྟན་དང་༴ །ཨ་གར་སི་ལ་དུ་རུ་ཀ་ལ་སོགས། །ལྷན་སྐྱེས་དྲི་ལྡན་ཡིད་འོང་སྦྱར་བ་རྣམས། །གར་མཁན༴དྷཱུ་པེ༴ཨོཾ། ཆོས་སྐུ༴ །བདེ་ཆེན༴ །བསྟན་དང་༴ །རྩི་ཐོག་སྙིང་པོ་འབྲུ་མར་སྒྲོན་ཤིང་སོགས། །འོད་མདངས་འོད་ཀྱིས་མུན་སེལ་རྣམ་པ་ཀུན། །གར་མཁན༴ཨཱ་ལོ་ཀེ༴ཨོཾ། ཆོས་སྐུ༴ །བདེ་ཆེན༴ །བསྟན་དང་༴གི་ཝཾ་ཙནྡན་གུར་གུམ་ལ་སོགས་པ། །རེག་པས་བསིལ་བསྐྱེད་བྱུག་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན། །གར་མཁན༴ །གནྡྷེ༴ཨོཾ། ཆོས་སྐུ༴བདེ་ཆེན༴ །བསྟན་དང་༴ །ལྷ་མིའི་ཞལ་ཟས་ལ་སོགས་བཅུད་ལྡན་རིགས། །ལེགས་སྦྱར་ཡིད་འོང་མདངས་སྟོབས་སྐྱེད་བྱེད་ཀུན། །གར་མཁན༴ །ནཻ་ཝིདྱ༴ཨོཾ། ཆོས་སྐུ༴ །བདེ་ཆེན༴ །བསྟན་དང་༴ །རྔ་སིལ་དུང་དང་པི་ཝཾ་ཅང་ཏེའུ་སོགས། །དབྱངས་སྙན་རོལ་སྒྲ་རྔམ་བརྗིད་ལྡན་པ་ཀུན། །གར་མཁན༴ཤབྡའི་བར། ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨ་ར་ཎི༴སོགས་ཀྱིས་རོལ་མོ་བྱ། དེ་ནས་རིགས་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆོད་པ་ནི། བདེ་ཆེན་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར། །བཅུ་དྲུག་ཉམས་ལྡན་བདེ་བའི་གླུ་གར་བསྒྱུར། །མཐོན་མཐིང་ལྷ་མོ་སྙན་པའི་རྒྱུད་མང་སྒྲེངས། །བདེ་ཆེན་མཆོད་པས་མཉེས་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ཝི་ཎི་པཱུ་ཙ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་སཱ་མ་ཡེ་ཨཱཿཧཱུྃ། བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །གསེར་མདོག་ལྷ་མོ་གླིང་བུའི་སྒྲ་དབྱངས་བསྒྱུར། །བདེ་ཆེན༴ཝཾ་སེ༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །དམར་མོ་ཕྱག་གཉིས་རྔ་ཟླུམ་བརྡུངས་བྱས་ཏེ། །བདེ་ཆེན༴མྲྀ་ཏྱཾ༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །ལྗང་གུ་ཕྱག་གཉིས་རྫ་རྔ་བརྡུངས་བྱས་ཏེ། །བདེ་ཆེན༴ །ཝི་དྱཾ༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །བཞད་མ་དམར་སྐྱ་འཛུམ་པའི་ལང་ཚོ་ངོམ། །བདེ་ཆེན༴ །ཧཱ་སྱ༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །སྒེག་མོ་སྔོ་སྐྱ་བདེ་བའི་རྣམ་པར་འགྱིངས། །བདེ་ཆེན༴ །ལཱ་སྱེ༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །གླུ་མ་དམར་མོ་གླུ་དབྱངས་རབ་ཏུ་འགྱུར། །བདེ་ཆེན༴ །གི་རྟི༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །གླུ་མ་དམར་མོ་གླུ་དབྱངས་རབ་ཏུ་འགྱུར། །བདེ་ཆེན༴ །གི་རྟི༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །གར་མ་ལྗང་གུས་ཕྱག་གཉིས་གར་སྟབས་བསྒྱུར། །བདེ་ཆེན༴ །ནི་རྟི༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །པུཥྤེ་དམར་མོས་ཆུ་སྐྱེས་ཕྲེང་བ་ཐོགས། །བདེ་ཆེན༴ །པུཥྤེ༴ །བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །དྷུ་པེ་མཐིང་ག་དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཁང་འཛིན། །བདེ་ཆེན༴ །དྷཱུ་པེ༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །ལྷ་མོ་དམར་སྐྱས་མར་མེའི་སྡོང་བུ་འཛིན། །བདེ་ཆེན༴ །ཨཱ་ལོ་ཀེ༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །དྲི་མ་ལྗང་གུ་དྲི་ཡི་དུད་ཆོས་འཛིན། །བདེ་ཆེན༴ །གནྡྷེ༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །གཟུགས་མ་ཀུནྡའི་མདངས་ཅན་མེ་ལོང་ཐོགས། །བདེ་ཆེན༴ །རཱུ་པ༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴ །རོ་མ་མཚམས་སྤྲིན་ལྟར་དམར་ཞལ་ཟས་སྟོབས། །བདེ་ཆེན༴ །རཱ་ས༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག༴རེག་མ་ལྗང་གུ་ལྷ་རྫས་ན་བཟའ་ཐོགས། །བདེ་ཆེན༴སྤཪྴེ༴བདེ་ཆེན༴ །བཅུ་དྲུག །ཆོས་མ་སྔོན་མོ་ཕྱག་གཉིས་ཆོས་འབྱུང་མཛད། །བདེ་ཆེན༴ །དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ༴དེ་ནས་ནང་མཆོད་ཕུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་འཐོར་ཏེ། མཆོད་དོ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ། དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙོ་བོ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ། སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མའི་མཚན་ནས་བརྗོད་དེ། ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མའི་ཞལ་དུ༴ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི༴སྤྲུལ་སྐུ་ལབ་ཁྱེར་སྒྲོན་མའི༴གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི༴འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་ལེགས་པའི༴མཁས་གྲུབ་ཤཱཀྱའི་མཚན་ཅན༴ཕ་རྒོད་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་༴མཁས་བཙུན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན༴འཁྲུལ་ཞིག་ཡོན་ཏན་གྲགས་བཟང་༴ །རྗེ་བཙུན་མང་ཐོས་མཚན་ཅན༴བྱ་གཏོང་ནོར་བུའི་མཚན་ཅན༴གྲུབ་དབང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར༴དགེ་སློང་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་འཕེལ༴རྗེ་བཙུན་ངག་དབང་དཀོན་མཆོག༴ངག་དབང་འགྲོ་དོན་ཡོངས་གྲགས༴བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ༴ཀུན་བཟང་པདྨ་ཚེ་དབང་༴དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྟན་འཕེལ༴བསྟན་འཛིན་བློ་བཟང་མཁྱེན་རབ་མཐུ་སྟོབས༴འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི༴འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོའི༴གྲུབ་བརྙེས་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད༴ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ༴འགྱུར་མེད་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཕེལ༴དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མའི༴ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴མ་གཅིག་གནས་གསུམ་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི༴དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ཆོས་བདག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་བཅས་པའི༴རང་ལུས་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བདུད་རྩི་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་མྱོང་། ཨོཾ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལག་པ་གཡོན་པའི་མཐེ་བོང་དབུས་སུ་ཨོཾ་བྃ་ཕག་མོ་དམར་མོ། འཛུབ་མོའི་ངོས་ལ་ཧྃ་ཡྃ་གཤིན་རྗེ་སྔོན་མོ། གུང་མོ་ལ་ཧྲཱིཾཿམྃ་རྨོངས་བྱེད་མ་དཀར་མོ། མིང་མེད་ལ་ཧྲཱིཾཿཧྲཱིཾ་སྐྱོང་བྱེད་མ་སེར་མོ། མཐེའུ་ཆུང་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྐྲག་བྱེད་མ་ལྗང་གུ། སོར་ཚིག་ལ་ཕཊ་ཕཊ་ཙཎྜི་ཀ་དུད་ཀ། ལག་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོང་ལ་ཨོཾ་ཧ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ། འཛུབ་མོ་ལ་ན་མ་ཧི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སེར་པོ། གུང་མོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ་ཧཱུྃ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དམར་པོ། སྲིན་ལག་ལ་བོ!་ཧེ་ཧེ་རུ་ཀ་ནག་པོ། མཐེའུ་ཆུང་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧོ་འོད་དཔག་མེད་མཐིང་ཀ། སེན་མོའི་ངོས་ལ་ཕཊ་ཕཊ་ཧྃ་དོན་གྲུབ་ལྗང་གུ། རང་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿདམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་རོ་མཉམ་པར་གྱུར། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ལག་པའི་ལྷ་རྣམས་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་དགྱེས་བཞིན་དུ་བདག་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧྃཿགནས་ལུགས་ཀྱི་རང་ཞལ་བལྟ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད་པའོ། །ལྔ་པ་བསྟོད་ཅིང་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྐུ། །སློབ་དཔོན་ལ་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །དང་པོ་མེ་ཏོག་ཕོག་པ་ཡི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཅས་ལ་འདུད། །སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །མ་སྐྱེས་མི་འགགས་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། །སོ་སོར་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་བ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བལྟ་བས་མི་ངོམས་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ཤར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་གཙོ་མ་གསེར་གྱི་མདོག །རིན་ཆེན་རྒྱན་སྤྲས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་ཁྱོད་ལ་ཕྱག༴ །ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་ཀྱང་། །གཟུགས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་སོ་སོར་གསལ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཆོག་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི། །རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་ལ༴ །ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ། །རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་མང་པོ་བཅལ་དུ་བཀྲམ། །མེ་ཏོག་པུཎྜ་རཱི་ཀ་ཆར་ལྟར་འབེབས། །ཡུམ་གྱུར་སྒྲོལ་མ་ཁྱོད་ལ༴ །མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྟོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ༴ །དག་པས་འདོད་ཆགས་བྲལ་བའི་རྒྱུ། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཞིང་། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་བ། །ཞིང་གྱུར་ཆོས་ལ༴ །གྲོལ་ནས་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན། །བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ལྡན། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་༴ །བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་སྡེ་བཞི། །སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ། །ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བ་ཡི། །ཡི་དམ་རྣམས་ལ༴དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། སོགས་ནས། བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སྟོན་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །སྟོན་པའི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། །ཇི་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ༴ །ཕྱག་བྱར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་རྙེད་ཀྱིས། །ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དེ་ནས་བཤགས་པ་བྱ་བ་ནི། སྲས་རྒྱལ་བ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་འདི་ལྟར་ཏེ། མ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །འཁོར་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །དང་པོ་ལུས་སེམས་བསྐྱེད་པའི་མ། །བར་དུ་ཟང་ཟིང་འབོག་པའི་མ། །ཐ་མར་ལམ་སྣ་འདྲེན་པའི་མ། །མ་དྲིན་མོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུམ་ལྡན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པས། །དད་འདུན་མོས་གུས་ཆུང་བ་དེ། །མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ། དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་འདི། །རྩ་བའི་བླ་མར་མ་ཤེས༴ །དངོས་གྲུབ་གཞན་དུ་ཞུས་པ་དེ། །མ་སྤྲུལ༴ཨོཾ༴ །རྣམ་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་འདི། །ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར༴ །དགག་སྒྲུབ་སྤངས་བླང་བགྱིས་པ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴ །རང་སེམས་རྩ་བ་ཆོད་པ་འདི། །སྐྱེ་མེད་ཡིན་པར༴ །ཆོས་སྐུ་ལོགས་སུ་བཙལ་བ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴ །རང་སེམས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདིར། །དགོས་འདོད་འབྱུང་བར༴འབད་རྩོལ་གཞན་དུ་བགྱིས་པ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴ །རྣམ་རྟོག་ང་བདག་ཆེན་པོ་འདི། །ཉེས་པའི་རྩ་བར༴ །དགྲ་འདྲེ་ལོགས་སུ་བརྟུལ་བ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴ །འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཕ་མ་ཡིན་པར༴ །གནོད་འཚེ་གཞན་ལ་བསྐྱལ་བ་དེ། མ༴ཨོཾ༴ །ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་འདི། །ཟབ་དོན་ཡིན་པར༴སྣོད་མིན་གཞན་ལ་སྟོན་པ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴བརྩེ་གདུང་འདྲེས་པའི་མཆེད་གྲོགས་འདི། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོར་མ༴ །རྣམ་རྟོག་དུག་ལྔ་སྐྱེས་པ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴ །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་དྲི་མེད་འདིས། །ཐར་ལམ་བསྒྲོད་པར༴ །འཆལ་བའི་ངོ་ལྐོག་ཤོར་བ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴ །དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་མཆོད་འདིས། །ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར༴ །རློམས་སེམས་སེར་སྣ་ཤོར་བ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴ །ཟབ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྲལ་འདིར། །གསང་གནས་ཡིན་པར༴ །ཉམས་གྲིབ་ཅན་དང་འགྲོགས་པ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴ །ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་ལ། །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བར༴ །ལོག་ལྟ་ཅན་ལ་སྤེལ་བ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴ །ཆགས་མེད་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་འདིས། །སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱང་བར༴ །ལུས་ལ་གཅེས་འཛིན་བྱས་པ་དེ། །མ༴ཨོཾ༴ །དགེ་སྡིག་དངོས་པོར་འཛིན་པ་ཡི། །སྡིག་སེམས་འདི་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི། །ཡངས་པའི་ཀློང་ཆེན་ངང་དུ་བཤགས། ཨོཾ༴ །བློ་བུར་བག་ཆགས་བདེ་སྟོང་དབྱིངས་སུ་བཤགས། ཨོཾ༴ །སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ༴ཨོཾ༴ །གསུང་གི་དམ་ཚིག༴ཨོཾ༴ །ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག༴ཨོཾ༴རྩ་བའི་དམ་ཚིག༴ །ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མཐོལ་ལོ་མཐོལ་ལོ་ཡི་དམ་ལྷ་ལ་མཐོལ། །བཤགས་སོ་བཤགས་སོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཤགས། །མཐོལ་བཤགས་ཕུལ་བས་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿབླ་མ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་སྟེ། སོགས་བཤགས་པར་བྱེད། དེ་ནས་བཟླས་པར་བྱ་བ་ནི། ཡུམ་ཆེན་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་། །ཨཿཡིག་དཀར་པོའི་མཐའ་མར་ག་ཏེའི་སྔགས། །ཡིག་ངོ་ནང་བསྟན་གཡས་བསྐོར་བཀོད་པ་དེ། །གཡོན་དུ་འཁོར་བས་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་གྲགས། །གྲགས་སྟོང་སྒྲ་དེས་སྣོད་བཅུད་འཁོར་འདས་ཀུན། །སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱིཿདྷིཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱཿདང་། ག་ཏེ་ཅུང་ཟད་བཟླ། མ་ཅིག་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་། །ཧཱུྃ་ཡིག་དཀར་པོའི་མཐའ་མར་གཡས་བསྐོར་དུ། །སྔགས་ཕྲེང་བཀོད་པ་གཡོན་དུ་དྲག་ཏུ་འཁོར། །དེ་ཡི་འོད་ཀྱིས་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། དེ་ཡི་འོད་ཟེར་ཡུམ་ཆེན་ལ་ཕོག་པས། །ཡུམ་ཆེན་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། །འོག་མིན་གནས་དང་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཡུམ་ཆེན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ནུས་མཐུ་རྣམས། །འོད་ཟེར་ཚུལ་དུ་མ་ཅིག་ཐུགས་ཀར་བསྡུས། །བྱིན་རླབས་ངོ་བོ་བདུད་རྩིས་སྐུ་ལུས་གང་། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ག་ཏེ་བཟླས། ཕག་མོ་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་ཀར་ས་བོན་མཐར། །སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །འཕགས་མཆོད་བྱིན་རླབས་བསྡུས་ནས་རང་ལ་བསྟིམས། །འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་སྦྱོང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཞིང་དང་སྐུ་རུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲཱི་ཡ་བཛྲ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླའོ། །ཁྲོས་མའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་དཀྱིལ་སྟེང་། །ཧྲཱིཿནག་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར། །འོད་འཕྲོས་དཔལ་བོ་ཌཱ་ཀི་རྣམས། །དབང་དུ་བསྡུད་ཅིང་བཀའ་ཉན་གྱུར། །ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་ཝརྞ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཕཊཿཅི་ནུས་བཟླས། །དྲུག་པ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། སྲས་རྒྱལ་བ་དོན་གྲུབ་གྱིས་མཛད་པའི་མ་ངོ་མཚར་མ་དང་། ཀྱཻ་མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །མ་སེར་སྣ་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་ཤིང་། །ཀུན་ཁྱབ་སྦྱིན་པ་བློས་ཐོངས་མ། །བདག་མོས་པའི་བུ་སློབ་ལ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །མ་ཀུན་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་དོན༴ །ཉམས་པ་མེད་པའི་ཁྲིམས་བསྲུང་མ། །བདག་མོས་པའི༴ །བྱིན་གྱིས༴ །མ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི༴ །སྐྱེ་མེད་བཟོད་པ་བསྒོམས་མཛད་མ། །བདག་མོས༴བྱིན་གྱིས༴ །མ་བྱ་རྩོལ་མེད་པའི་དོན༴ །བྱར་མེད་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་མཛད་མ། །བདག་མོས༴ །བྱིན་གྱིས༴ །མ་གཡོ་བ་མེད་པའི༴ །ཡེངས་མེད་བསམ་གཏན་བསྒོམས་མཛད་མ། །བདག་མོས༴བྱིན་གྱིས༴ །མ་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན༴ །བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ། །མ་ཕྱོགས་མེད་བལྟ་བས་ཞེན་པ་གྲོལ། །མཉམ་ཉིད་བསྒོམས་པས་དམིགས་པ་གྲོལ། །སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པས་འཁོར་བ་གྲོལ། །རྟོགས་མེད་སྤྱོད་པས་ཉམ་ང་གྲོལ། །བདག་མོས་པའི་བུ་སློབ་ལ། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཕཊཿཕཊཿཀྱཻ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །མ་མཉམ་ཉིད་ངང་ལ་གཟིམ་ཙ་ན། །དོན་ཉོན་མོངས་སངས་ནས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །གསུང་ཉམས་དབྱངས་མགུར་མ་འུར་རུ་རུ། །བྱིན་རླབས་ན་བུན་ཐིབས་སེ་ཐིབ། །དངོས་གྲུབ་ཆར་རྒྱུན་སིལ་ལི་ལི། །བདག་མོས་པའི༴ །བྱིན་གྱིས༴ །མ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལ་བཞེངས་ཙ་ན། །དོན་རྗེས་ཐོབ་རྟོགས་པའི་ཉམས་དང་ལྡན། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །གསུང་ཉམས་དབྱངས༴སོགས་གོང་དང་འགྲེ། མ་དགོངས་པ་ཤར་དུ་སྤྱོད་ཙ་ན། །དོན་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཉམས༴ །རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་འབུམ༴ །གསུང་ཉམས༴སོགས་མ་དགོངས་པ་ལྷོ་རུ༴ །དོན་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི༴ །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ༴ །གསུང་ཉམས༴སོགས། མ་དགོངས་པ་ནུབ་ཏུ་བསྐྱོད༴ །དོན་སྐྱེ་བ་མེད་པའི༴ །པདྨ་མཁའ་འགྲོ༴ །གསུང་ཉམས༴སོགས། མ་དགོངས་པ་བྱང་དུ༴ །དོན་འགགས་པ་མེད་པའི༴ །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ༴ །གསུང་ཉམས༴སོགས། མ་དགོངས་པ་སྟེང་དུ་བསྐྱོད་ཙ་ན། །དོན་མཐའ་དབུས་མེད་པའི་ཉམས་དང་ལྡན། །རིག་པ་དབྱིངས་སུ་པུ་རུ་རུ། །རིས་མེད་ལྟ་བ་ཕྱ་ལ་ལ། །མཉམ་ཉིད་དགོངས་པ་ཕྲི་ལི་ལི། །མཁའ་འགྲོའི་མ་ཚོགས་ཐིབས་སེ་ཐིབ། །བདག་མོས་པའི་བུ་སློབ་ལ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཕཊཿཕཊཿཀྱཻ་མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །མ་གཉན་ས་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་ཙ་ན། །སྙེམས་བྱེད་རྟོགས་པ་མྱ་ལ་ལ། །བདེ་སྟོང་རྒྱུད་ལ་ཁྲི་ལི་ལི། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཚོགས་ཐིབས་སེ་ཐིབ། །བདག་དང་༴ །བྱིན་གྱིས༴ །མ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བསྐྱོད་ཙ་ན། །གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ཤ་ར་ར། །བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཐབས་སི་ལི་ལི། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཚོགས་ཐིབས་སེ་ཐིབ། །མ་སྐྱེ་མེད་ངང་ལ་གཤེགས་ཙ་ན། །གཟུང་འཛིན་མདུད་པ་ཁྲོ་ལོ་ལོ། །སྣང་ཆའི་ན་བུན་ཡ་ལ་ལ། །མཉམ་ཉིད་དགོངས་པ་ཁྲི་ལི་ལི། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཚོགས་ཐིབས་སེ་ཐིབ། །བདག་དང་༴བྱིན་གྱིས༴ །མ་དབྱིངས་ལས་སྐྱེ་བ་མི་མངའ་ཡང་། །དོན་འགགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །བདག་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །དོན་ངེས་པར་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་དུ་གསོལ། །དོན་ངེས་པར་བར་ཆད་བསལ་དུ་གསོལ། །དོན་ངེས་པར་ལམ་སྣ་དྲངས་དུ་གསོལ། ཕཊཿཕཊཿགདུང་སྒྲམ་ཤར་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ། མ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་གྲུབ་ཐོབ་མ། །སྐལ་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུད་གྲོལ་མ། །མ་མདོ་རྒྱུད་དགོངས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཡང་དག་དོན་རྟོགས་འགྲོ་བའི་མགོན། །ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །མ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད། །ཐུགས་ཉིད་དབྱིངས་དང་མཚུངས་པར་ཁྱབ། །ཐོག་མཐའ་གཉིས་པོ་གཞི་ལ་དག །བདག་ཏུ་འཛིན་པ་རང་སར་གྲོལ། །མ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལ༴ །མ་ཤེས་རབ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཤར། །སྤྱོད་ལམ་རྣམ་བཞི་རྟོག་མི་མངའ། །སྙེམས་བྱེད་ཉམ་ང་གཞི་ལ་དག །རྣམ་པར་རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ། །མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ༴ །མ་མངོན་ཤེས་དྲུག་པོར་ཤེས་བྱ་མཁྱེན། །ཟག་མེད་བདེ་སྟོང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། །སྒོམ་མཚན་མར་འཛིན་པ་གཞི་ལ་དག །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་རང་སར་གྲོལ། །མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ལ༴ །མ་སྐྱེ་བ་བུད་མེད་ལུས་སུ་སྤྲུལ། །བཟང་ངན་མེད་པར་འགྲོ་དོན་མཛད། །ཆགས་སྡང་གཉིས་པོ་གཞི་ལ་དག །ཟོལ་ཟོག་གཉིས་པོ་རང་སར་གྲོལ། །མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཡོན་ཏན་བརྒྱད་ཀྱི་གདུང་ཁང་ལྷོ་ནས་བསྟོད་པ། ཀྱཻ་མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྒྲིབ་པ་བྱང་ནས་སྟོང་ཉིད་རྟོགས། །མ་ཤེས་རབ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ༴ །མ་ལུས་སེམས་བྲལ་བའི་སྟོང་ཉིད་སྟོན། །མ་གདམས་ངག་ཅན་ལ༴ །མ་དུར་ཁྲོད་འགྲིམས་པས་ཉམ་ང་མེད། །མ་ཉམས་མྱོང་ཅན་ལ༴ །མ་སྙེམས་ཐག་ཆོད་པས་བདུད་རྣམས་ཞི། །མ་ནུས་པ་ཅན་ལ༴ །མ་བདུད་རྣམས་ཞི་བས་ཡེ་ཤེས་འཕེལ། །མ་རྟོགས་པ་ཅན་ལ༴ །མ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པས་ས་རྣམས་ནོན། །མ་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ལ༴ །མ་སྐྱེ་མེད་སྒོམ་པས་མངོན་ཞེན་ལོག །མ་འཁོར་བ་སྤངས་ལ༴ །མ་གདམས་ངག་བཀའ་དང་བསྟུན་ནས་སྟོན། །མ་ལུང་དོན་མཁྱེན་ལ༴ །མ་མགུར་ཙམ་བཞེངས་ནས་ཡེ་ཤེས་འཕེལ། །མ་བྱིན་རླབས་ཅན་ལ༴ །མ་ཞབས་ཏོག་མེད་ཀྱང་གདམས་ངག་སྟོན། །མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ༴གདུང་སྒྲོམ་ནུབ་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ། ཀྱཻ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །མ་ངན་སོང་གསུམ་པོར་མི་འཇིགས་པའི། །མི་དགེ་བཅུ་པོ་སྙེམས་ཐག་ཆོད། །ངན་འགྲོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བདུད་ལས་རྒྱལ། །མ་མཐོ་རིས་འདྲེན་ལ༴ །མ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་མི་ཞན་པའི། །དགེ་བའི་ལས་རྣམས་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །ལྷ་མི་འཁོར་བའི་བདུད་ལས་ཐར། །མ་ཐར་ལམ་བསྒྲོད་ལ༴ །མ་སྐྱེ་འཆི་གཉིས་ལ་མི་འཇིགས་པའི། །སྙེམས་ཐག་ཡུམ་གྱི་ཀློང་དུ་ཆོད། །སྐྱེ་མེད་ཀློང་ནས་སྐྱེ་འཆི་མེད། །མ་བཙན་ས་ཟིན་ལ༴ །ལོག་འདྲེན་བགེགས་ལ་མི་འཇིགས་པའི། །འདྲེ་གདོན་རང་སྣང་སེམས་སུ་ཆོད། །གདོན་གནོད་ཕོ་མོའི་བདུད་ལས་གྲོལ། །མ་བར་ཆད་སེལ་ལ༴ །མ་དང་པོ་ལུས་སེམས་བསྐྱེད་པའི་མ། །བར་དུ་ཟང་ཟིང་འབོགས་པའི་མ། །ཐ་མར་སྐྱེ་མེད་སྟོན་པའི་མ། །མ་དྲིན་མོ་ཆེ་ལ༴ །མ་ལུས་སྲོག་ཟན་དུ་བོར་བའི་མ། །རིག་པ་གཞི་ལ་དག་པའི་མ། །མ་དབྱིངས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད། །བུས་ད་རུང་སྙེམས་བྱེད་ཐག་མ་ཆོད། །མ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ན་དགའ་མ་ཚོར། །གཤེགས་པའི་ཚེ་ན་སྙིང་མ་དགའ། །མ་བཞུགས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །བུས་ཀྱང་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མས་ཀྱང་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །བདག་ཅག་མོས་པའི་རྗེས་འཇུག་ལ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ལུས་ལ་བདེ་བ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ། །ངག་ལ་ནུས་པ་སྦར་དུ་གསོལ། །སེམས་ལ་རྟོགས་པ་འཆར་དུ་གསོལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གཉིས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གདུང་སྒྲམ་བྱང་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ། ཀྱཻ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། མ་རི་ཁྲོད་འགྲིམས་ཞིང་ཉམས་སུ་ལེན། །མ་གཅིག་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གནས། །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སེར་སྣ་མེད། །མ་སྦྱིན་པ་རྫོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །མ་གཅིག་སྟོང་པ༴ །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་འཆལ་བ་མེད། །མ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྫོགས་ལ༴ །མ་ཅིག་སྟོང་པ༴ །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཁོང་ཁྲོ་མེད། །མ་བཟོད་པ་རྫོགས་ལ༴ །མ་ཅིག༴ །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ལེ་ལོ་མེད། །མ་བརྩོན་འགྲུས་རྫོགས་ལ༴ །མ་ཅིག༴ །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཡོ་བ་མེད། །མ་བསམ་གཏན་རྫོགས་ལ༴ །མ་ཅིག༴ །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཏི་མུག་མེད། །མ་ཤེས་རབ་རྫོགས་ལ༴ །མ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ཐུགས་ལ་མངའ། །ཡོངས་དག་དོན་རྟོགས་གྲོལ་བའི་མགོན། །མ་ཅིག་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །མ་ཅིག་གི་བསྟོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་སྲས་རྒྱལ་བ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་བྱིན་རླབས་ཆེའོ། །བདུན་པ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། གཏོར་མ་རྣམས་ལ་ཆུ་ཆང་གིས་བྲན་ལ་བྱིན་རླབས་གོང་ལྟར་བྱ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བྱིན་གྱིས་རླབས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲཱི་ཡ། བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི་ཧ་ཧ་ཧི་ཕཻཾ་བྷ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཅེས་བདུན་གྱིས་གཏོར་མ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ། གིས་ཁྱད་པར་གྱི་སྦྱར་སྤོས་ཕུལ་ལ། དམ་རྫས་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་གཏོར་མ་འདི་ཉིད་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོ་མ་དཔའ་བོ་སྡེ་བཞི་ཆོས་བདག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཕག་ཞལ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་འབུལ་ལོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དམ་པ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་དབང་ཕྱུག་སྙན་གྲགས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བསྡུས་པའི་སྐབས་དེས་ཆོག །སྤྲོ་ན་ཡུམ་ཆེན་མོ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་དང་ཆོས་བདག་རྣམས་ལ་སྒོས་སུ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས། བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་པར་གཏོར་མ་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱི་བརླབ། ཨོཾ་པྲ་ཛྙཱ་པ་ར་མི་ཏ་ཨི་དཾ་བྷ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ་གྱིས་ཕུལ། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ལ། སྲས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ་དང་བཅས་པ་ལ་འབུལ་ལོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་བདུད་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ནུས་པ་དང་རང་སྣང་དབང་དུ་འདུས་ཤིང་ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཏེ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿརང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་མ་རིག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་གཏོར་མགྲོན་དུ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཨོཾ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་རཏྣ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཀརྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། སོ་སོར་མཐར། ཨ་ཀཱ་རོ༴བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་འབུལ། མ་ཅིག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྲུང་། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དམ་ཆོས་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས། སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ། རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཉེར་འཚེ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿརང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཆོས་བདག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཕག་ཞལ་ནག་མོ་གཏོར་མགྲོན་དུ་ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿསྤྲོ་ན་དབྱངས་དང་བཅས། ཧྲཱིཿའོག་མིན་གནས་དང་ཨོ་རྒྱན་ཞིང་། །ར་སྨི་ཤྭ་རའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །ཆོས་བདག་ཁྲོས་མ་ཕག་ཞལ་ཅན། །དེ་ཡི་ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱད། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས། །ཤ་ཆེན་ཟན་དང་ཆང་ཕུད་བཅས། །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གི་འདོད་དོན་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། ཞེས་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧི་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་དེ་ཝ་ཨཥྚ་ཨི་དཾ་བྷ་ལིངྟ་གྷྲཱྀ་ཧྣནྟུ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཙོ་འཁོར་ཐུན་མོང་ལ་འབུལ། དམ་རྫས་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་གཏོར་མ་འདི་ཉིད༴སོགས་གོང་བཞིན་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྐབས་འདིར་ཐང་ལུགས་བཀའ་སྲུང་བདུན་རྫོགས་ཀྱི་གཏོར་བསྐང་དམ་རང་རང་གི་ཆོས་སྐྱོང་གང་བྱེད་ཀྱི་གཏོར་ཆོག་བསྐོང་བ་སོགས་ཀྱང་བྱ། གཞི་བདག་གཏོར་མ་སྤྱི་ལྟར་བསྔོས། བརྒྱད་པ་གསོལ་འདེབས་དང་ལུས་སྦྱིན་གཏོང་བ་ནི། གསོལ་འདེབས་དམ་པའི་འཆི་བློ་མ་དང་། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་གནས་སྦྱར་མ་དང་། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིད་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ཕ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་གཟི་མདངས་ཅན། །སྐུ་སྟོད་སེངྒེ་འགྱིངས་པ་འདྲ། །དེ་བདུད་བཞི་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་རྟགས། །སྐུ་སྨད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དེ། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་པའི༴ །རྐེད་པ་ཐུང་ཞིང་སྦོམ་ལ་འགྲིལ། །དེ་འཁྲུལ་གཞི་རྩད་ནས་ཆོད་པའི༴ །ཞབས་གཉིས་སེམས་སྐྱིལ་བཞུགས་པ་དེ། །བྱང་ཆུབ་རྒྱུད་ལམ་བསྒྲོད་པའི༴ །སྐུ་མདོག་སྨུག་ལ་སྣུམ་པ་དེ། །ཆོས་ཉིད་དོན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི༴ །དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་ཐོར་ཅོག་བྱས་པ་དེ། །ས་བཅུའི་རྩེ་རྫོགས་སེམས་དཔའི༴ཨག་ཚོམ་དཀར་པོ་བྲང་མདོར་སླེབ་པ་དེ། །སྐྱེ་རྒུ་ཐར་ལམ་འདྲེན་པའི༴ །སྤྱན་མིག་དམར་ལ་སྤྱན་རྩ་འཁྲུགས་པ་དེ། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི༴ །སྐུ་ལ་སླེ་བམ་མནབ་པ་དེ། །འཇམ་རྩུབ་སྤྲོས་པ་ཆོད༴ །ཕྱི་ནང་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་བ་དེ། །འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་རྟོགས༴ །སླ་སྤེད་དཀར་དམར་ཁྲ་བ་འདི། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་བརྙེས༴ །ལྕགས་ཀྱུ་གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་འདི། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི༴ །དུམ་བུ་སྲས་བུས་བསྡུས་པ་འདི། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད༴ །གང་བ་གསུམ་མཐུད་བྱས་པ་འདི། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༴ །སྐུ་ལུས་ཧྲིལ་གྱི་ཁེབས་པ་འདི། །རང་སྣང་དབང་དུ་འདུས༴ །ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀོང་བསྣམ་པ་འདི། །འཁོར་བའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བའི༴ །ཕྱག་གཡོན་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པ་འདི། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བརྙེས༴ །རི་དྭགས་ལྤགས་གདན་གཏིང་པ་འདི། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་མངའ་བའི༴ །རྗེ་རེས་འགའ་ཉིན་མཚན་འཁོར་ཡུག་གཟིམས། །བསྒོམ་གཉུག་མ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་བརྡ། །རྗེ་རེས་འགའ་རྟེན་འབྲེལ་སྣ་ཚོགས་མཛད། །བཀའ་འཁོར་གཡོག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི༴ །རྗེ་རེ་འགའ་སྨྱོན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད། །དེ་འཁོར་གྱི་བར་ཆད་སེལ་བའི༴ །རྗེ་དེར་བཞུགས་ཐང་སྟོང་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེ་དེར་བཞུགས་ཐང་སྟོང་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྗེ་དེར་བཞུགས་ཐང་སྟོང་པས་ལམ་སྣ་དྲོངས། །རྗེ་རྒྱང་ན་བཞུགས་ན་མོས་ཕྱག་འཚལ། །དྲུང་ན་བཞུགས་ན་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཡིད་མོས་གུས་ཕྱག་ལ་ཉེ་རིང་མེད། གསོལ་བ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ནས་འདེབས། །བྱིན་རླབས་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་ཞུ། །རྗེ་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་ལུས་ལ་ཞུགས། །ལུས་ན་ཚའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། །ལུས་ལ་བདེ་བ་བསྐྱེད་དུ་གསོལ། །ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་ཀྱང་། །ལུས་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྗེ་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ངག་ལ་ཞུགས། །ངག་འགག་འཛེར་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། །ངག་ལ་ནུས་པ་སྦར་དུ་གསོལ། །ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་ཀྱང་། །ངག་ལོངས་སྐུར་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་ཞུགས། །སེམས་ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། །སེམས་ལ་རྟོགས་པ་སྦར་དུ་གསོལ། །སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་ཀྱང་། །སེམས་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྒྱུ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ། །དུག་གསུམ་རང་སར་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །གདོན་ཕོ་གདོན་མོ་གདོན་ཀླུ་གདོན་གསུམ། །གདོན་གསུམ་རང་སར་ཞི༴ནད་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་འདུས་པ་བཞི། །བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་རང་སར༴ །ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ། །སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་འཆར་བར༴ །གཞན་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཕཊཿཕཊཿ། མཁའ་འགྲོས་མཚན་གསོལ་རིག་འཛིན་ཐང་སྟོང་པ། །གཟུགས་སྐུ་མཁའ་ལྟར་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །གྲགས་སྟོང་གཞོམ་དུ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། །གཟུང་འཛིན་རྟོགས་བྲལ་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཐུགས། །ཡོན་ཏན་བསམ་ཡས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་མཚུངས། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་བསྐོང་། །རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དངོས། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་པ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིང་འགྲོ་མགོན་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་། །བར་ཆད་སོལ་ཅིག་དབང་དྲག་ཧེ་རུ་ཀ། དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་རྗེ། །རེ་ས་གཞན་ན་མེད་དོ་ཐུགས་རྗེས་ཟུང་། །ཞེས་པའང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གྲུབ་ཆེན་ཉིད་ལ་ལུང་བསྟན་མངའ་གསོལ་གནང་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གསོལ་འདེབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། །བདུད་དཔུང་འཇོམས་མཛད་སྨུག་ནག་ཁྲོ་བོའི་སྐུ། །ལྟ་བའི་གདིང་ལྡན་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་། །སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན། །ཨོ་རྒྱན་ལུང་བསྟན་སྐྱེས་མཆོག་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་འགྲོ་རྣམས་དབང་དུ་སྡུད། །སྡིགས་པ་ཙམ་གྱིས་སྡེ་བརྒྱད་བྲན་དུ་འཁོལ། །བསམ་པ་ཙམ་གྱིས་དགོས་འདོད་ཆར་ལྟར་འབེབས། །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཞབས༴ །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་སྐྱོང་། །དཀའ་སྤྱོད་ཆེན་པོས་ས་ལམ་ཐམས་ཅད་བགྲོད། །ནུས་མཐུ་ཆེན་པོས་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་འཇོམས། །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ནས་འཁོར་འདས་བསྲེ་བ་སོགས་ལུས་སྦྱིན་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པར་བྱའོ། །དགུ་པ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ། དེ་ནས་བསྲེ་བ་བཞིའི་དམིགས་པ་བྱ་བ་ནི། ཕཊཿཕཊཿསྲུང་བྱའི་ལུས་དང་བདག་ལུས་དབྱེར་མེད་བསྲེ། །རང་གི་རྣམ་ཤེས་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར་པ་དང་། །ཧཱུྃ་དེ་ཚངས་བུག་ནས་ཐོན་ནམ་མཁར་ཡལ། །ནམ་མཁའ་སེམས་ཉིད་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་བསྲེ། །ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོས་བེམ་པོ་དེ་བླང་ནས། །ཚོགས་ནང་བཅུག་ནས་གྲི་གུག་གིས་དཀྲུགས་པས། །ཚོགས་དང་བེམ་པོ་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་བསྲེ། ཕཊཿཕཊཿཕཊཿཕཊཿཚོགས་ཀྱི་བགེགས་བསལ་བ་ནི། གསེར་གླིང་བརྡལ་བའི་གནས་འདི་ཉམས་རེ་དགའ། །གནས་འདི་ཉམས་རེ་མི་དགའ་རྒྱུ། །བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོ་བཞུགས་གནས་ལགས། །དེ་ཕྱིར་བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོ་འདུ་རེ་རན། །ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱང་མི་འདུ་རྒྱུ། །རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཆོས་སྐྱོང་འདུ་བ་ཁས་བླང་པས། །དེ་ཕྱིར་ཆོས་སྐྱོང་འདུ་རེ་རན། །རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཨི་རེ་བདེ། །རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་མི་བདེ་རྒྱུ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྦྱོར་བ་ལགས། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ནི་འདིར་འདུས་ལ། །སྐལ་མེད་རྣམས་ནི་ཕྱི་ལ་དེངས། །སྐལ་མེད་ཕྱི་ལ་མི་དེངས་རྒྱུ། །དམ་ལ་གནས་པར་གཟིར་བར་བྱ། །དེ་ཕྱིར་སྐལ་མེད་ཕྱི་ལ་དེངས། །ཞེས་དྲག་རོལ་བྱ། ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་གྷ་གྷ་གྷ་ཊ་ཡ་གྷ་ཊ་ཡ་གནོད་བྱེད་སརྦ་དུཥྚཱན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད། དེ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཆུ་ཆང་གིས་བྲན། ནང་མཆོད་ལྟར་བྱིན་རླབས་བྱ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བརླབ། དེ་ནས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་ཡུལ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །དམ་ཅན་སྲུང་མ་མཆེད་ལྕམ་རྣམས། །དམ་རྫས་ཚོགས་ལ་འབྱོན་ཙམ་ན། །ནམ་མཁའ་འཇའ་འོད་ཏ་ལ་ལ། །དྲི་ཞིམ་ངད་པ་ཐུ་ལུ་ལུ། །ཌཱ་མ་རོལ་སྒྲ་ཁྲོ་ལོ་ལོ། །དུང་ཆེན་གླིང་བུ་ཀྱུ་རུ་རུ། །རོལ་མོ་མང་པོ་དི་རི་རི། །ཕཊཿཀྱི་བརྡ་སྐད་སངས་སེ་སང་། །གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཤིགས་སེ་ཤིག །བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཁྲི་ལི་ལི། །བྱིན་རླབས་བག་དྲོ་འུ་རུ་རུ། །རང་རིག་ངོ་བོ་རྗེན་ནེ་ནེ། །ཅི་སྣང་འཛིན་མེད་ཐལ་ལ་ལ། །མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གནས་མཆོག་འདིར། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཀྱཻ། ཚོགས་ཁང་གཞལ་ཡས་འབར་བ་འདི། །ཨོ་རྒྱན་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདི་ཚོགས་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་རྣམས། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོར༴ །རིན་ཆེན་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྣོད། །པདྨ་བྷནྡྷར༴ །བཅུད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ཟས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིར༴ །མཎྜལ་འདི་ལ་རྟེན་ཅིག་ཆོས། །མར་མེ་འདི་ལ་མདངས་ཤིག་ཕྱུང་། །སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་ཞིག་བསྐུར། །ཚོགས་གཏོར་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབ། །འདིར་ཚོགས་རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བུ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་ལམ་སྣ་དྲོངས། །ཕཊཿཅེས་ཅང་ཏེའུ་དང་དུང་ཆེན་གྱི་གླིང་བུ་སོགས་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་འབུད་དཀྲོལ་བྱེད། དེ་ནས་འདི་ལྟར་ཏེ། དཀར་པོ་ཨོཾ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །གཞོང་པ་ཉི་ཟླའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །ཚོགས་ཀྱང་འོད་དུ་ལྟེམས་ཀྱིས་ཞུ། །འོད་ཕུང་འབར་བའི་ཚོགས་མཆོད་འདིས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས༴ །དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༴ །འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་འདོད་པས་ཚིམ༴ །ལན་ཆགས་གདོན་བགེགས་བུ་ལོན་བྱང་གྱུར་ཅིག །དམར་པོ་ཨཱཿལ༴སོགས་གོང་གི་རིགས་འགྲེས། སྔོན་པོ་ཧཱུྃ་ལ༴སོགས་ནས། བྱང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད། དེ་ནས་ཚོགས་ཕུད་འབུལ་བ་ནི། རང་བཞིན་ཆོས་སྐུའི་མཁའ་དབྱིངས་ནས། །རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་ཚོགས་དང་བཅས། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཚིམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རོལ་པར་མཛོད། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ཕོ་བྲང་ནས། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཚོགས་དང་བཅས། །འདོད་ཡོན༴སོགས་འགྲེས། དག་པ་སྐུ་བཞིའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །འདོད་ཡོན༴སོགས། བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིན་པོ་ཆེ། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །འདོད་ཡོན་སོགས། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རིན་པོ་ཆེ། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །འདོད་ཡོན་སོགས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང་། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་མཛོད། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགྲོ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་ལྡན། །གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཁ་ཊྭཱྃ་འཛིན། །ཞབས་གཉིས་བརྐྱངས་སྐུམ་གར་སྟབས་བསྒྱུར། །དབུ་རྒྱན་ཐོར་གཙུག་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ། །དར་གྱི་ཅོད་པན་པུ་རུ་རུ། །རིན་ཆེན་སྙན་ཆ་ཁྲོ་ལོ་ལོ། །ཕྱག་རྒྱའི་གར་སྟབས་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །ཕྱག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་སི་ལི་ལི། །རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཁྲ་ལ་ལ། །རྒྱན་གཞན་མང་པོ་ལྷུབས་སེ་ལྷུབ། །སྒྲ་སྙན་མང་པོ་ཏི་རི་རི། །གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་རྒྱན་གྱི་ཚོགས་མཆོད་བཞེས། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི༴ །སྐུ་མདོག་སེར་ལ་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །གོང་བཞིན་འགྲེས། རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་འཁོར་སོགསནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་རིགས་ཀྱི༴ །སྐུ་མདོག་དམར་ལ༴སོགས་ནས། པདྨ་མཁའ་འགྲོ་སོགས། །བྱང་ཕྱོགས་ལས་གྲུབ༴ །སྐུ་མདོག་ལྗང་ལ༴སོགས་ནས། །ལས་གྲུབ་མཁའ་འགྲོ༴སོགས། །དབུས་ཕྱོགས་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་ནག་ལ་གཟི་བརྗིད་ཆེ། སོགས་ནས། སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་འཁོར་དང་བཅས། སོགས། སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་མཁའ༴ །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་པདྨ༴ །ལས་གྲུབ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི༴ །བལ་བོད་རུ་བཞིའི༴ །མཁའ་ལ་འགྲོ་བའི༴ །ཤུགས་ལ་འགྲོ་བའི་ཤུགས་འགྲོ་དང་། །བར་སྣང་འགྲོ་བའི་ལས་མཁན་དང་། །དེ་འོག་མཁའ་འགྲོ་ཞིང་སྐྱོང་དང་། །བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །གིང་ཆེན་གིང་ཆུང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས། །སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་སོ་སོ་ལ། །ཧབ་སྒྲ་ཕཊ་སྒྲ་ཏི་རི་རི། །དྲག་པོའི་རྐན་སྒྲ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །གསང་བའི་བཤུག་གླུ་ཚེ་རེ་རེ། །མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་སྐད་ཏི་རི་རི། །མཁའ་འགྲོའི་གནས་ནས་སྐུ་བསྐྱོད་འཚལ། །དབུ་རྒྱན་ཐོར་གཙུག་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ། ༴སོགས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མྱུར་འགྲུབ་པའི། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགྲོ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་ལྟར་བརྗོད་པས་མཆོད་ཡུལ་རྣམས་རབ་ཏུ་དགྱེས་པར་བསམ་མོ། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ། ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་གཟི་བརྗིད་མདངས་དང་ལྡན། །ཕྱག་གཡས་ཤེལ་གྱི་གྲི་གུག་འཕྱར། །ཕྱག་གཡོན་མཚན་ལྡན་ཀ་པཱ་ལ། །མ་གནས་འདིར་བྱོན་ལ་ཚོགས་ལ་རོལ། །རོལ་ཅིག་རོལ་ཅིག་ཚོགས་ལ་རོལ། །ལ་ལ་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་ལ་རོལ། །ལ་ལ་ནང་གི་ཚོགས་ལ་རོལ། །ལ་ལ་གསང་བའི༴ །ལ་ལ་ཡང་གསང་༴ །ལ་ལ་འདི་ཉིད་ཚོགས་ལ་རོལ། ཧཱུྃ། ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི༴ །སྐུ་མདོག་སེར་མོ་གཟི་བརྗིད༴ །ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་གྲི་གུག་འཕྱར། སོགས་གོང་བཞིན་སོ་སོར་སྦྱར་རོ། །ཧཱུྃ། ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་རིགས༴སྐུ་མདོག་དམར་ལ༴ །ཕྱག་གཡས་ཟངས་ཀྱི༴སོགས། ཧཱུྃ། བྱང་ཕྱོགས་ལས་གྲུབ༴ །སྐུ་མདོག་ལྗང་མོ༴ །ཕྱག་གཡས་གཡུ་ཡི༴སོགས། ཧཱུྃ། དབུས་ཕྱོགས་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་ནག་མོ་གཟི་བརྗིད་མདངས་དང་ལྡན། །ཕྱག་གཡས་གནམ་ལྕགས་གྲི་གུག་འཕྱར། །སོགས་ནས། ལ་ལ་འདི་ཉིད་ཚོགས་ལ་རོལ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་དང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་མན༴ །གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡན༴འཁོར་བཅས༴ །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ༴ །མཁན་པོ་སློབ་དཔོན༴ །འཁོར་བཅས༴ །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ༴ །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན༴ །འཁོར་བཅས༴ །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས༴ །འཇིག་རྟེན་ལྷ་འདྲེ༴ །འཁོར་བཅས༴ །རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ༴ །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ༴ །འཁོར་བཅས༴ །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ༴ །འཇིག་རྟེན་སྲུང་མ༴ །འཁོར་བཅས༴ །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ༴ །འཇིག་རྟེན་སྨན་མོ༴ །འཁོར་བཅས༴ །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ༴ །འཇག་མའི་སྲིན་བུ༴ །འཁོར་བཅས༴ །ལྷ་གནས་སྲིད་རྩེ་མན་ཆད་དང་། །དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །རོལ་ཅིག་རོལ་ཅིག༴ །ལ་ལ་ཕྱི༴ །ལ་ལ་ནང་༴ །ལ་ལ་གསང་༴ །ལ་ལ་ཡང་༴ །ལ་ལ་དེ་ཉིད༴ །ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན། །ཉེ་བར་བཀོད་དང་བློས་སྤྲུལ་པའི། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་འདི། །ཡུལ་མཆོག་དམ་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཚིམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་རོལ་པར་མཛོད། །དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང་། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མྱུར་འགྲུབ་པའི། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགྲོ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་ནས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩོལ་བར་བསམ། ཧཱུྃ། ན་མོ། །ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ། །ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་གཏོར་མས་བཀང་། །སྐྱེ་འཆི་མེད་པར་མཆོད་པ་བཞེས། །ཕྱི་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་གཏོར༴ །ནང་འབྱུང་བ་ལྔའི༴ །རང་གསལ་རང་དག་མཆོད༴ །བཀའ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་གཏོར༴ །ས་བཅུ་དག་པའི༴ །མྱ་ངན་མི་འདའ༴ །བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི༴ །ཐེག་པ་བརྒྱད་ཀྱི༴ །འཁོར་བ་རང་དག་བཅས་ཏེ༴ །ཀུན་གཞི་ཡངས་པའི༴ །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད༴ །འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པའི༴ །རང་སེམས་གཉུག་མའི༴ །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ༴ །བརྗོད་དུ་མེད་པའི༴ །སྐྱེ་བ་མེད་པའི༴ །རིག་པ་ཚོགས་མང་༴ །འགྱུ་བ་རང་གྲོལ་བཅས་ཏེ་བཞེས། ཆོས་སྐུ་དག་པའི༴ །གཟུགས་སྐུ་རྣམ་གཉིས༴ །ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་དོན་བཅས་ཏེ༴ །སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏོར༴ །སྣང་བ་དཀར་དམར༴ །སྣང་མེད་ཆེན་པོའི༴ །རང་རྒྱུད་དག་པའི༴ །གཉིས་མེད་གདམས་ངག༴ །བདེ་བ་ཆེན་པོའི༴ །ཚོགས་གཉིས་དག་པའི༴ །བདེ་གསལ་མི་རྟོག༴ །ཆགས་ཞེན་མེད་པའི༴ །རང་ལུས་རྒྱལ་བའི༴ །སེམས་དད་གུས་གདུང་བའི༴ །རེ་དོགས་མེད་པའི༴ །ཀ་པཱ་ལ་ཡི༴ །ཤ་ཁྲག་དོན་སྙིང་༴ །ཆགས་ཞེན་མེད་པའི༴ །རིན་པོ་ཆེའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་གཏོར་མས་བསྐང་། །དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་མཆོད་པ་བཞེས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་དང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་མན༴ །གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡན༴ །བསྔོས་པ༴བསམ་པ༴ །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ༴ །མཁན་པོ་སློབ་དཔོན༴ །བསྔོས་པ༴ །བསམ་པ༴ །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ༴རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཡན་ཆད༴ །བསྔོས་པ༴བསམ་པ༴ །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས༴ །འཇིག་རྟེན་ལྷ་འདྲེ༴བསྔོས་པ༴བསམ་པ༴ །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ༴ །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ༴བསྔོས་པ། བསམ་པ༴ །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ༴ །འཇིག་རྟེན་བསྟན་སྲུང་༴བསྔོས་པ༴བསམ་པ༴དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ༴ །འཇིག་རྟེན་སྨན་མོ༴བསྔོས་པ༴བསམ་པ༴ །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ༴ །འཇག་མའི་སྲིན་བུ༴ །བསྔོས་པ༴བསམ༴ལྷ་གནས་སྲིད་རྩེ༴ །དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད༴བསྔོས་པ༴བསམ་པ༴གནས་གདོན་ལུས་གདོན༴ །བག་ལ་ཉལ་བ༴བསྔོས་པ༴བསམ་པ༴ །གཏོར་མ་འདི་བསྔོས་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་དང་མ་ལུས་སེམས་ཅན་རྣམས། །ལུས་ལ་བདེ་བ་རྙེད་གྱུར་ཅིག །ངག་ལ་ནུས་པ་འབར༴སེམས་ལ་རྟོགས་པ་འཆར་གྱུར་ཅིག །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །སྦྱིན་པ་འདི་དང་དུས་གསུམ་གྱི། །དགེ་བའི་རྩ་བ་མ་ལུས་པ། །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ། །རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །དེ་ནས་རོལ་མོ་དང་དབྱངས་བྱ་ཞིང་། ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །དངོས་སམ་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས། །ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་བཞེས། །སྐྱོན་མེད་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་ནས། །འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ཟག་མེད༴ །སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའི་ཕོ༴ །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །ཟག་མེད༴ །ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི༴ །བྱིན་རླབས་རྩ་བ་མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་རྣམས། །ཟག་མེད༴ །བཀའ་དང་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི༴ །བསྟན་པ་སྐྱོང་མཛད་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས། །ཟག་མེད༴ །ཕྱི་སྣོད་དག་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕོ་བྲང་ནས། །ནང་བཅུད་རིགས་དྲུག་མཁའ་འགྲོའི་རང་བཞིན་ལ། །ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་བཞེས། ན་མོ། ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པ། །ངོ་བོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི། །མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། །འབུལ་བའི་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པ་རྗེ་བཙུན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པ་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ། སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །གཞན་ཡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀའ་དང་འཁོར་ན་གནས་པའི་སྡེ་བརྒྱད་གཞི་བདག་གནས་བདག་འབྱུང་པོས་གཙོར་བྱས་རིགས་དྲུག་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད། རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་ལྷར་གསལ་བ་ལ་འབུལ་ལོ། །ཐམས་ཅད་དགྱེས་ཤིང་ཚིམ་ནས་རྐྱེན་ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསལ་ནས་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། སྐབས་འདིར་ནད་པ་ཡོད་ན་མདུན་དུ་བསྙལ་ལ། ཕཊཿརང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གི་དུར་ཁྲོད་གྱི་བདག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བ་བཞི་གཙིགས་པ། ཕྱག་གཡས་མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་བརྡེབས་པ། གཡོན་མི་རྐང་གི་གླིང་བུ་འབུད་པ། མཐུ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ། གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ། ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུད་པ། སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པ། དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས། གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པ་མདུན་དུ་བཀུག་པར་གྱུར། ཕཊཿན་མོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདེན༴དགེ་འདུན་གྱི༴མ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུས། བསྲུང་བྱ་འདི་ལ་དང་པོ་ནད་ཀྱི་སྣ་འདྲེན་པ། བར་དུ་གདོན་གྱི་ཚང་བཅའ་བ། ཐ་མར་ནད་ལ་མི་ཕན་པ་བྱེད་པ། ནད་ནད་བདག་དང་བཅས་པ། གདོན་སྣ་འདྲེན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་རང་དབང་མེད་པར་འདིར་ཁུག་ཅིག །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཛཿཕཊཿཅེས་དགུག་གཞུག་ལན་གསུམ་བྱས་ལ། རྐང་དུང་བུས་ནས། ཀྱཻ། འདུས་ཤིག་འདུས་ཤིག་ཤ་ལ་འདུས། །དབུགས་ལེན་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་ཤིག །བཤས་བཤའ་རོགས་ལས་སླེབས་པར་གྱིས། །ཤ་བགོས་རོག་ལ་སླེབས་པར་གྱིས། །འདྲེ་ཁྱེད་རྣམས་བདག་གི་ཕ་མ་ཡིན། །བུ་ཡི་ཤ་ཁྲག་རོལ་དུ་ཤོག །ཁྱོད་ནི་དྲིན་ཅན་ཕ་མ་ཡིན། །ད་ལན་བཟང་ལེན་ལན་དུ་ཤོག །སྔོན་ཆད་ལུས་འདི་གཅེས་པར་བཟུང་། །རྒྱུ་དེས་ད་རུང་འཁོར་བར་འཁྱམས། །ད་ནི་མི་ཆགས་སྟོན་མོར་འགྱེད། །མགྲོན་རིགས་སྲིད་རྩེ་མན་ཆད་ནས། །ན་རག་དམྱལ་ཁམས་ཡན་ཆད་ན། །གནས་པའི་ལྷ་དང་ལྷ་མ་སྲིན། །ཕོ་བདུད་ལས་ཀྱི་འགོང་པོ་འདུས། །མོ་བདུད་ལས་ཀྱི་འདྲེ་མོ་འདུས། །ཕོ་བདུད་རྒྱལ་འགོང་སྲོག་བདག༴ །མོ་བདུད་འདྲེ་མོ་སྲིན་མོ༴ །སྲིད་པའི་ཡུལ་ནས་འདྲེ་དགུ༴ །གཙུག་ལག་ཁང་གི་གདོན་བཅུ༴ །གཙོ་བོའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད༴ །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ༴ །བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ༴ །ཡེ་འགྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ༴ །གློ་བུར་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་འདུས། །འདིར་ཤོག་འདིར་འདུས་ཤ་ཁྲག་རོལ། །སྤྱི་བོ་ཚངས་བུག་མན་ཆད་ནས། །རྐང་མཐིལ་སེན་མོ་ཡན་ཆད་ཀྱི། །ལུས་འདི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ལ། །ཁོ་བོས་ཆགས་ཞེན་མི་བྱེད་དོ། །ཤ་ཟོས་ཁྲག་འཐུང་རུས་པ་མུར། །མགོ་བོ་ཡན་ལག་དོན་སྙིང་ཁྱེར། །ཐམས་ཅད་བག་ཕེབས་ཚིམ་པར་རོལ། །ཞི་བར་གྱིས་ཤིག་བརླག་པར་གྱིས། །ཕུང་བར་གྱིས་ཤིག་རྩ་བར་ཆོད། །ཐུལ་ཅིག་ཆོམས་ཤིག་མཱ་ར་ཡ། ཕཊཿཕཊཿདེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཕུང་པོ་སྤར་བས་བཅད་ནས་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་ཚུལ་བྱ་ཞིང་། རང་གི་སོར་མོ་རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་མ། །དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཁྲི་ཕྲག་རེ་རེས་བསྐོར། །ཕུང་པོ་བཅད་ཅིང་མགྲོན་རྣམས་མཆོད་པར་གྱུར། ཕཊཿཕཊཿཤར་ཕྱོགས་གཏུམ་དྲག་དུར་ཁྲོད་ནས། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །དཀར་མོ་འབུམ་གྱི་འཁོར་དང་བཅས། །དབང་པོ་བརྒྱ་སྦྱིན་ལ་སོགས་པའི། །ཤར་ཕྱོགས་དྲི་ཟའི་གདོན་ཚོགས་ལ། །ལུས་ཤ་ཁྲག་མཆོད་སྦྱིན་འདི་བསྔོས་པས། ཐམས་ཅད་ངོམས་ཤིང་ཚིམ་གྱུར་ནས། །དགའ་མགུ་ཡི་རང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཕཊཿལྷོ་ཕྱོགས་གད་རྒྱངས་དུར་ཁྲོད༴ །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་གཟི་བརྗིད་ཅན། །སེར་མོ་འབུམ༴ །ཡ་མ་རཱ་ཙ་ལ་སོགས༴ །ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི༴ །ལུས་ཤ་ཁྲག་སོགས་གོང་བཞིན་འགྲེས། ཕཊཿནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་འཁྱིལ་པའི༴ །པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དྲི་མེད་མ། །དམར་མོ༴ །ཝ་རུ་ཎ་ལ༴ །ནུབ་ཕྱོགས་ཀླུ་ཡི༴ །ལུས་ཤ་ཁྲག་སོགས། ཕཊཿབྱང་ཕྱོགས་ཀི་ལ་ཡ་ཡི༴ །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་བདེ་བ་ཅན། །ལྗང་མོ༴ །ཀུ་བེ་ར་ལ༴ །བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན༴ །ལུས་ཤ་ཁྲག་སོགས། ཕཊཿཤར་ལྷོ་རབ་འཇིགས༴ །དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་དམིགས་པ་ཅན། །དཀར་མོ༴ །ཨགྣེ་ར་ལ༴ །ཤར་ལྷོ་དྲང་སྲོང་༴ །ལུས་ཤ་ཁྲག་སོགས། ཕཊཿ། ལྷོ་ནུབ་གཏུམ་པོའི༴ །སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་མི་ཐུབ་མ། །དམར་སེར༴ །ནི་རི་ཏི་ལ༴ །ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི༴ །ལུས་ཤ་ཁྲག་སོགས། ཕཊཿནུབ་བྱང་རབ་རྒྱུའི༴ །ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་རྒྱུ་མ། །དམར་ལྗང་༴ །བྷ་ཡ་བྷེ་ལ༴ །ནུབ་བྱང་རླུང་ལྷའི༴ །ལུས་ཤ་ཁྲག༴སོགས། ཕཊཿབྱང་ཤར་རྒྱུག་བྱེད༴ །བརྒྱུད་འཛིན་འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་མ། །དཀར་ལྗང་༴ །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ༴ །བྱང་ཤར་བགེགས་ཀྱི༴ །ལུས་ཤ་ཁྲག་སོགས། ཕཊཿསྟེང་ཕྱོགས་མཁའ་སྤྱོད༴ །དབྱིངས་ཕྱུག་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་མ། མཐིང་ག༴ །ཚངས་པ་ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་སོགས། །སྟེང་ཕྱོགས་ལྷ་ཡི༴ །ལུས་ཤ་ཁྲག་སོགས། ཕཊཿའོག་ཕྱོགས་ས་སྤྱོད་དུར་ཁྲོད་ནས། །ལས་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ། །ནག་མོ་འབུམ་གྱི་འཁོར་དང་བཅས། །ལྷ་མོ་བརྟན་མ་ལ་སོགས་པའི། །འོག་ཕྱོགས་ས་བདག་གདོན་ཚོགས་ལ། །ལུས་ཤ་ཁྲག་སོགས། ཕཊཿཕཊཿཕུང་པོ་རང་རང་ཡིད་དང་མཐུན་པ་ཡི། །འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས། །མགྲོན་རྣམས་སོ་སོའི་ཞལ་དུ་བསྟབས་པ་ཡིས། །དགའ་མགུ་ཡི་རང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་གྱུར། ཕཊཿལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་དྲི་ཟ་དང་། །མིའམ་ཅི་དང་ལྟོ་འཕྱེ་ཆེ། །འཁོར་ཚོགས་བྱེ་བ་ས་ཡ་བཅས། །བཀའ་ཡི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ལ། །ལུས་ཤ་ཁྲག་སོགས། །འབྱུང་པོ་ཤ་ཟ་སྲིན་པོ་དང་། །ཡི་དྭགས་ལན་ཆགས་འདྲེ་གདོན་རིགས། །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། །བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་དང་། །སྲིད་པའི་འདྲེ་དགུ་གཙུག་ལག་གདོན། །རྒྱལ་བསེན་གྲི་བོ་གྲི་མོ་དང་། །ཆུང་སྲི་ཟ་འདྲེ་ཤི་གཤེད་སོགས། །གནོད་བྱེད་བགེགས་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་ཤ་ཁྲག་མཆོད་སྦྱིན་འདི་བསྔོས་པས། །ཐམས་ཅད་ངོམས་ཤིང་ཚིམ་གྱུར་ནས། །དགའ་མགུ་ཡི་རང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཕཊཿདེ་ནས་བསྐང་བ་བྱ་བ་སྤྲོ་ན། བསྐང་རྫས་རྣམས། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་ལུས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྐོང་གི་རྫས་ཀྱིས་ས་དང་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གྱུར་པས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ་ལ། ཧཱུྃ། བེམ་ཤུན་གཏོར་སྣོད་གསེར་གྱི་ས་གཞིའི་སྟེང་། ཞག་དང་ཆུ་སེར་སྤོས་ཆུའི་ཆག་ཆག་གདབ། །སེན་འཛུམ་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་ཕྲེང་བས་བསྐོར། །ཡན་ལག་གླིང་བཞི་ཉིང་ལག་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད། །ཟོ་ཁོག་རི་རབ་མགོ་ནི་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་། །མིག་གཉིས་ཉི་ཟླ་རྒྱུ་མ་གསེར་རི་བདུན། །ཁྲག་ནི་རོལ་མཚོ་སོ་ནི་རྒྱུ་སྐར་ཚོགས། །རྣ་བ་གཉིས་ནི་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། །ལྕེ་ནི་རྔ་ཡབ་བ་དན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཀླད་སྤྲི་བླ་བྲེ་མཆིན་འཁྲི་ཡོལ་བ་དང་། །ཨོལ་ཁྲང་རང་བྱུང་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད། །སྙིང་ནི་ནོར་བུ་གློ་བ་ཅང་ཤེས་རྟ། །མིད་ཡུ་སྲོག་རྩ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་ཤིང་། །མཚེར་པ་འདོད་འཇོའི་བ་མོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཕོ་བ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་དང་། །ཤ་ཁྲག་འདོད་ཡོན་དཔག་མེད་བསྐང་རྫས་ཀྱིས། །འཕགས་བཞི་སྐྱེད་ཡུམ་ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་མོ། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །སྲས་ནི་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཚོགས། །བྱང་སེམས་ཉན་རང་བཅས་པའི༴ །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ། །ལོངས་སྐུ་གངས་ཅན་མཚོ་རྒྱལ༴ །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བཅོམ་ལྡན་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ༴ །མ་བརྒྱུད་ཀུན་གྱི་སྤྲུལ་གཞི་རྩ་བའི་ལྷ། །རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི༴ །འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀྐིའི་ཚོགས། །བླ་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི༴ །དམ་པ་རྒྱ་གར་ཨཱཪྻ་དེ་ཝ་སོགས། །གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི༴ །གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་བཀའ་བབས་བཅུ་དྲུག་སོགས། །རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི༴ །ཡུམ་ཆེན་ཐུགས་སྤྲུལ་གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་དཔལ། །མ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མའི༴ །སྲས་མོ་ལ་འདུལ་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མོ་བཞི། །ལབ་འདུལ་རྡོ་རྗེ་སྒྲོན་མའི༴ །ཁྱད་པར་ཨོ་རྒྱན་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཆེ། །བདུད་དཔུང་ཀུན་འཇོམས་འཆི་མེད་ཐང་སྟོང་རྒྱལ། །སྲས་སློབ་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །ཐུགས་དམ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པས་བསྐང་། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ནས་ཀྱང་། །ཉམས་དང་རྟོག་པ་ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་འཕེལ། །བྱིན་རླབས་མཛད་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་སྩོལ། །ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཧཱུྃ། བེམ་ཤུན་བྷནྡྷ་སྟོང་གསུམ་མཉམ་པའི་ནང་། །ཕུང་པོ་ཤ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་ལྔ། །ཕུད་རླངས་སྒེག་སོགས་བརྒྱད་དང་མཆོད་ལྷ་ལྔ། །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་ནམ་མཁར་གང་། །སྙན་པའི་གླུ་དབྱངས་རྡོ་རྗེའི་གར་དང་བཅས། །འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་ཟད་མེད་བསྐང་རྫས་འདིས། །ཡི་དམ་བདུད་འདུལ་ཁྲོས་མའི༴ །བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་སེར་མོ་དོན་གྲུབ་མ། །དམར་མོ་སྒྲ་སྒྲོགས་སྣ་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན་མ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །ཨོ་རྒྱན་གནས་ཀྱི་གཙོ་མོའི༴ །རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དང་། །པདྨ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི༴ །སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཌཱ་ཀིིི་དཀར་མོ་འབུམ། །ཞི་བའི་ལས་མཛད་མ་ཡི༴ །གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཌཱ་ཀིིི་དམར་མོ་འབུམ། །དབང་གི་ལས་མཛད་མ་ཡི༴ །ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཌཱ་ཀིིི་སྔོན་མོ་འབུམ། །དྲག་པོའི་ལས་མཛད་མ་ཡི༴ །ཡོན་ཏན་སྤྲུལ་པའི་ཌཱཀྐི་སེར་མོ་འབུམ། །རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་མ་ཡི༴ །ཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཌཱ་ཀི་ལྗང་མོ་འབུམ། །སྣ་ཚོགས་ལས་མཛད་མ་ཡི༴ །སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཌཱ་ཀིི་འབུམ་ཕྲག་བཅུ། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་འབེབ་མའི༴ །ཡི་དམ་ཕག་ཁྲོས་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དངོས་གྲུབ་མཛད་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་སྩོལ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པ་དང་། །བསྐྱེད་རྫོགས་བརྟན་ཐོབ་སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུས། །འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཧཱུྃ། བེམ་ཤུན་བྷནྡྷ་ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་ནང་། །ཕུང་པོ་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་བདུད་རྩིའི་མཚོ། །ཕུད་རླངས་ལས་བྱེད་ཌཱ་ཀིི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྨན་རཀ་གཏོར་མ་ཐོགས་པས་བར་སྣང་གང་། །བསྐང་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་རྟེན་རྫས་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབ། །བྱ་ནག་ཁྱི་ནག་གཡག་ནག་རྟ་ནག་འཕྱོ། །གོ་མཚོན་དར་ནག་ལ་སོགས་བསྐང་རྫས་འདིས། །རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི༴ །ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པས་གདུག་པ་འདུལ་མཛད་པ། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི༴ །རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི༴ །འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ས་བརྒྱད་སེམས་མ་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་རེ་མ་ཏི་ཡི༴ །དགྲ་བོའི་སྟོབས་འཕྲོགས་དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་པ། །བྲམ་ནག་ཤན་པ་དྲུག་གི༴ །ཀྵེ་ཊ་པཱ་ལ་ལ་སོགས་གནོད་སྦྱིན་བཞི། །གཙང་རིགས་དཔལ་མགོན་བཅས་པའི༴ །ཞི་བྱེད་བརྒྱུད་པའི་སྲུང་མ་ནག་པོ་ཆེ། །མགོན་པོ་ཨ་གྷོ་ར་ཡི༴ །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་དཔོན་ཆེ། །རྒྱ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས༴ །ཟློག་བྱེད་མ་དང་ནོར་རྒྱུན་མ་པ་སོགས། །འཁོར་དང་ཡང་འཁོར་བཅས་པའི༴ །གཅོད་ཡུལ་བཀའ་སྲུང་དུར་ཁྲོད་ཀུན་ན་བཞུགས། །དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ༴ །ལས་མཁན་མཚན་མོ་སྒྲ་སྒྲོགས་གཅེར་བུ་མང་། །ཤ་ཟ་ཞིང་སྐྱོང་མཁའ་འགྲོའི༴ །བུད་མེད་ནག་མོ་ལྕགས་སྤྱང་མགོ་དགུ་བཅིབས། །ལྷ་མོ་སྤྱང་ཞོན་མ་ཡི༴ །བུད་མེད་དམར་མོ་མཚལ་སྟག་མགོ་དགུ་བཅིབས། །ལྷ་མོ་སྟག་ཞོན་མ་ཡི༴ །བུད་མེད་ནག་མོ་ཟངས་འཕར་མགོ་དགུ་བཅིབས། །ལྷ་མོ་འཕར་ཞོན་མ་ཡི༴ །མགོ་དགུ་མིག་མང་འོད་འཕྲོ་སྦྲུལ་མཇུག་ཅན། །ཤམ་པོའི་གཟའ་བདུད་མགོ་དགུའི༴ །ཐོག་གི་བུ་ཡུག་གདོང་མོ་མཆེད་སྡེ་བཞི། །སྤྲུལ་པའི་གཟའ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས༴ །བཙན་རྒོད་འབར་བ་མ་རུངས་མཆེད་སྡེ་བདུན། །ཟངས་རི་འཁྱིལ་པ་འཁོར་བཅས༴གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །གཅོད་ཡུལ་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི། །གང་བཅོལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། །བསྟན་དགྲ་རྩད་ནས་བརླག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཧཱུྃ། བེམ་ཤུན་བཻཌཱུར་ས་གཞི་མིག་མང་རིས། །ཁྲག་རྣམས་འོ་མའི་མཚོ་རྫིང་ནེའུ་སེང་། །ཤ་རུས་རིན་ཆེན་རི་བོ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །དཀར་གསུམ་མངའ་གསུམ་སྨན་འབྲུ་རིན་པོ་ཆེ། །དར་ཟབ་ཤིང་ཏོག་ཀླུ་སྨན་བདུད་རྩིའི་མཚོ། །བྱ་རིགས་རི་དྭགས་གཅན་ཟན་ཆུ་གནས་སོགས། །བསྐང་རྫས་སྣ་ཚོགས་འཛད་མེད་ལོངས་སྤྱོད་འདིས། །གནོད་སྦྱིན་ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་བ། །ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པའི༴ །ནོར་ལྷ་མཆེད་བརྒྱད་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད་ཁྲིའི་ཚོགས། །འབྲོགས་གནས་མཆེད་ལྔར་བཅས་པའི༴ །ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐྱེས་སྤྱན་མི་བཟང་། །རྣམ་ཐོས་སྲས་པོ་འཁོར་བཅས༴ །ཐང་ལྷ་ཡར་བཞུད་འོད་དེ་གུང་རྒྱལ་དང་། །མཁའ་རི་ཤམ་པོ་རྣམས་ཀྱི༴ །བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་སྨན་ཕྲན་འབུམ་དང་བཅས། །ཀླུ་རྒྱལ་དྲག་པོ་ཟླ་སྐྱོང་༴ །གཞན་ཡང་མ་ཅིག་ལབ་ཁྱེར་སྒྲོན་མ་དང་། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཡི། །དམ་བཏགས་སྡེ་བརྒྱད་ཀུན་གྱི༴ །ཡུལ་ཕྱོགས་འདིར་གནས་གཞི་བདག་དཀར་པོའི་ཕྱོགས། །ཆོས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི༴ །དེ་ལྟར་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ལོངས་སྤྱོད་འཛད་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་སྩོལ། །གཞི་བྱེས་ལམ་གསུམ་གར་འགྲོ་གར་འདུག་ཀྱང་། །བསྐྱེལ་བསུ་རོགས་ལྡན་ཁ་འཛིན་མ་གཡེལ་ཅིག །ཉིན་གྱི་བྱ་ར་མཚན་གྱི་མེལ་ཚེ་མཛོད། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དེ་མཚམས་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས་ལག་པ་གཡས་སུ་ཐོད་ཆང་བཟུང་། གཡོན་པས་དེ་སྟེང་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བས་ཤ་བཟུང་ལ། འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་བཟང་པོར་ལྟོས། །འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བྲམ་ཟེ་ཁྱི་དང་གདོལ་པ་གསུམ། །རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་རོལ། །ཅེས་དམ་རྫས་བསྐོར་ཞིང་། ལེན་པ་པོས་པད་བསྐོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རྩེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྟོན་ཏོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃཿཨ་ལ་ལ་ཧོ། བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་རིན་ཐང་མེད། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྲི་མ་བྲལ། །བཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྤང་། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བདག་གུས་སོ། །ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ། ཅེས་བླང་ལ། ཐོག་མར་ཆང་དཔའ་མོས་མ་སྤྱོད་བར་དཔའ་བོས་མི་སྤྱོད། ཤ་དཔའ་བོས་མ་སྤྱོད་པ་དཔའ་མོས་མི་སྤྱོད་གསུངས། །བཅུ་པ་ལྷག་མ་བསྔོ་ཞིང་རྡོ་རྗེའི་གླུ་དང་བསྟོད་བསྐུལ་གཏོར་སྟབས་བྱ་བ་ནི། ལྷག་མ་བསྡུས་ལ། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ༴སོགས་ལན་གསུམ་བརྗོད། སློབ་དཔོན་གྱིས་ལྷག་མར་ཁ་ཕྲུ་བཏབ་སྟེ། ཧཱུྃ། དབྱིངས་མ་མོ་ཁྲོ་གཟུགས་ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་། །འཁོར་འདས་དང་ཕོ་ཉ་དམ་ཚིག་པ། །ཡང་ལས་བྱེད་ཤ་ཟ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། རྫས་ལྷག་གཏོར་འདི་བཞེས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། ཨོཾ་ཨུཥྩིཊ་བྷ་ལིཾ་ཏ་བྷཱཀྵཱ་བྷྱ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། ལྷག་མ་ལ་དབང་པའི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག །ལྷག་མ་གནས་ཁང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར་ལ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བླང་བ་ན། ཅང་དྲིལ་གྱིས་སྒྲ་དང་བཅས། ཀ་མཿཀྲོ་ཏཿམ་ཧཱཿལ་ས། ཨ་ཀ་ར། ནིརྨ་ཀཱ་ཡ། སཾ་བྷོ་ཀཱ་ཡ། མ་ཧཱ། དྷརྨཱ་ཀཱ་ཡ། ཀུ་སུ་དྷི་ན་ཀཱ་ཡ། གུ་རུ། གུ་ཡ། མུ་ཏ་པ་ལ་སུ་མུ་ཀུ་ཀཱ་ཡ་པཉྩ། ཛྙཱ་ན་མུ་དྲ། མ་ཧཱ་མུ་དྲ། ཀརྨ་མུ་དྲ། མུ་ཏྲ་ཨོཾ་ཏེ་ས་མྨ་རཱ། ས་ཀ་ཀཾ་ཀར། བོ་ལ། ཀཱཀྐོ་དྷ་ར་དུ་ར། མ་ཧཱ་རྣ་ཙ་ཡ། ཀཱ་མ་བཛྲ་སུ་ཀུ། ཙ་ལ་ཏ་ལ། ཏ་ལ། བྷ་ཡ་བྷ་ཡ། ཀརྨ་མུ་ཏྲ། སུ་ཀུ་མ་ཧཱཿཨ་ཧོཿསུ་ཁ་ཧོཿཕུན་སུམ་ཚོགས་པ༴སོགས་བཀྲ་ཤིས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གྱུར་ཅིག༴སོགས་དང་། ལྷ་མོ་ཚད་མ༴སོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ། བསྟོད་བསྐུལ་བྱ་བ་ནི། ཀྱཻ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །དབུས་ཕྱོགས་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་འབུམ། །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་ཌཱ་ཀི་ལ། །དད་མོས་དྲག་པོས་སྟོབས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་དགོངས་མཛད་ལ། །ལས་ཅན་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དད་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་བཅུད་དུ་ཕོབ། ཕཊཿཕཊཿརྒྱས་པ་ལ་འགྲེས་ཡིན་ཀྱང་བསྡུ་ན། ཀྱཻ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་འབུམ། །ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་རིགས༴ །ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་རིགས༴ །བྱང་ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་འབུམ། །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་ཌཱ་ཀི་ལ། སོགས། ཕཊཿཕཊཿགཙོ་མོའི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི། ཀྱཻ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྤྱན་གསུམ་བར་སྣང་མཁའ་ལ་གཟིགས་པ་ལ། །དུས་གསུམ་ཐོག་མེད་གཟིགས་པའི་ཌཱ་ཀི་འབུམ། །མི་མགོ་སུམ་བརྩེགས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་ལ། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་ཌཱ་ཀི༴ །ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡི་དབུ་ལ་བརྒྱན་པ་ལ། །རིགས་ལྔས་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི༴ །ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་བྱས་པ་ལ། །འཁྲུལ་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཟད་པའི༴ །དབུ་སྐྲ་སིལ་མས་སྐུ་རྒྱབ་ཁེངས་པ་ལ། །སེམས་ཅན་བདེ་བར་བཀོད་པའི༴ །རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་སྐུ་ལ་བརྒྱན་པ་ལ། །རྟོག་མེད་ཉམས་དང་ལྡན་པའི༴ །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་ཌཱ་ཀི་ལ། དད་མོས་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས། སོགས་གོང་ལྟར་རོ། །ཕཊཿཕཊཿཀྱཻ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་ནི། །སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ཌཱ་ཀི་འབུམ། །བྃ་ཆེན་གདན་ལ་བརྐྱང་སྐུམ་བཞུགས་པ་ནི། །འགྲོ་དྲུག་གནས་ནས་འདྲེན་པའི་ཌཱ་ཀི༴ །ཌཱ་རུ་ཅང་ཏེའུ་གསེར་གྱི་རྔེའུ་ཆུང་ནི། །དོན་དམ་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་པའི༴ །གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཀས་གསུང་སྙན་སྒྲོགས་པ་ལ། །སྟོང་གསུམ་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི༴ །དར་གྱི་འཕུར་ལྕེས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་ནི། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འགྱེད་པའི༴དུར་ཁྲོད་ཤ་ལ་རོལ་པ་མཛད་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་མཛད་པའི༴ །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་ཌཱ་ཀི་ལ། གོང་ལྟར་སོགས། ཕཊཿཕཊཿའབུམ་བསྐུལ་འདི་མ་གཅིག་གིས་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུན་གཏོར་འབུལ་བ་ནི། ཐུན་གཏོར་ལ་ཁྲག་ཆང་གིས་བྲན་ལ། དབྱིངས་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལབ་ཁྱེར་སྒྲོན། །མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས། །གཞན་ཡང་མཁའ་འགྲོ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཀུན་གྱི་ལས་བྱེད་དབང་མོ་ཆེ། །གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཞབས་གཉིས་དབང་ཆེན་ས་ལ་བརྟེན། །སྐུ་སྟོད་རི་རབ་དག་ལ་མཛད། །ཕག་ཞལ་སྲིད་པའི་རྩེ་ལ་རྔམ། །དམར་ལ་འཁྲུགས་པའི་སྤྱན་གསུམ་འབར། །ཞལ་གདངས་མཆེ་བའི་སེར་རྐང་བརྩིགས། །ལྗགས་ཀྱི་གློག་འཁྱུག་ཧཱུྃ་ཕཊ་བྷྱོའི། །འབྲུག་སྒྲ་དྲག་པོ་ཆེར་སྒྲོགས་པས། །དགྲ་བགེགས་ཀླད་པ་འགེམས་པར་བྱེད། །དབུ་སྐྲ་རལ་པ་བསིགས་པ་ཡིས། །རྡོ་རྗེའི་ཐོག་སེར་ཆེམ་ཆེམ་འབེབས། །དགྲ་བགེགས་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་བརླག །ཤངས་ནས་བསྐལ་པའི་རླུང་ནག་འཚུབ། །གནོད་བྱེད་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སྐྲོད། །ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་འབར་བ་ཡིས། །གཟུང་འཛིན་མདུད་པར་དུམ་བུར་གཅོད། །གཡོན་པར་ཐོད་ཁྲག་ཆེར་བཀང་ནས། །སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩི་སྩོལ། །བགེགས་ལ་ཁྲག་གི་ཟོར་དུ་འཕོངས། །མཆན་ཁུང་ཁ་ཊྭཱྃ་འབར་བ་ཡིས། །སྲིད་ཞིའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་རྫོགས། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་སྡེའི་སྤྲུལ་པར་འགྱེད། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ལས་ཀུན་སྒྲུབས། །ཁྱོད་ཉིད་དགྱེས་པའི་དམ་རྫས་མཆོག །གཏོར་མ་ཤ་ཆང་རྒྱན་ལྡན་འབུལ། །བདག་གིས་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་སོལ། །མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །ཞེས་གཏོར་མ་ཕུལ་ལོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་བྱ་བ་ནི། མཆོད་པ་རྣམས་ཁ་གསོས་ལ་བསང་སྦྱངས་དང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་སོགས་ནས་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ལྟར་གོང་བཞིན་བྱ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཆུ་གསུམ་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད་ཕུལ། དྷརྨ་ར་ཎི་ཏ་བརྗོད། ནང་མཆོད་ཕུལ་ལ། བསྟོད་པ། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཉིས་དང་། ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་སོགས་ནས། མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔར་བསྟོད། ཅེས་པའི་བར་དང་། བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། འདོད་དོན་གསོལ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་བདག་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་འདོད་དོན་གསོལ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཡིག་བརྒྱ་ཚར་གསུམ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿཚར་བདུན་བཟླས་ནས། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། ཧཱུྃ། བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། རྩ་བའི་བླ་མ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པ། །འབད་རྩོལ་གཞན་དུ་བཙལ་བ་དེ། །མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །རང་སེམས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དེ། །དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་མ་ཤེས་པ། །དངོས་གྲུབ་གཞན་དུ༴ །མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༴ །རང་སེམས་རྩ་བ་ཆོད་པ་དེ། །ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་མ༴ །སངས་རྒྱས་གཞན་དུ༴ །མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༴ །རྣམ་རྟོག་རང་བཞིན་ཤེས་པ་དེ། །སྐྱེ་མེད་ཡིན་པར༴ །གཉེན་པོ་གཞན་དུ༴ །མ་སྤྲུལ་པའི༴ །གཞན་རྟོག་རྩ་བ་ཆོད་པ་དེ། །སྙེམས་ཀྱི་རྩ་བར༴ །ལྷ་འདྲེ་གཞན་དུ༴ །མ་སྤྲུལ་པའི༴ །སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་དེ། །རང་ལས་བྱུང་བ༴ །ཡུལ་སྣང་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་དེ། །མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༴ །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཕ་མ་ཡིན་པར༴ །གཞན་ལ་གནོད་པ་སྐྱལ་བ་དེ། །མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ༴ །གདམས་ངག་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་དེ། །སྣོད་ངན་ཡིན་པར༴ །རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་ལ་སྤེལ་བ་དེ། །མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །གཉིས་པ་དབང་བླང་ཞིང་གཤེགས་བསྡུ་བྱ་བ་ནི། ཚོགས་ཞིང་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་མ་ཅིག་ལ་ཐིམ། མ་ཅིག་ལབ་ཁྱེར་སྒྲོན་མའི་དཔྲལ་མགྲིན་སྙིང་གའི་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་བ་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆག་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །དབང་བཞི་ཐོབ། ལམ་བཞི་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག །དེ་ནས་མ་ཅིག་དེ་སྤྱི་བོ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག །མདུན་གྱི་གཏོར་མགྲོན་རྟེན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྟེན་བཞུགས་ནི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་ས་ལ་མ་བཞག་གི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མགོན་དང་སྐྱབས་དང་དཔུང་གཉེན་དམ་པ་མཛད་དུ་གསོལ། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། རྟེན་མེད་ན། ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སོགས་དང་། བཛྲ་མུཿཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། འཇིག་རྟེན་པའི་མགྲོན་རྣམས་ལ། མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་སོགས་དང་། སརྦ་བིགྷྣཱན་གཙྪས་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རྣམས་བདག་ལ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿབདག་ཉིད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། གསུམ་པ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ནི། དགེ་བ་འདི་ཡི་མྱུར་དུ་བདག །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་འགྲུབ་གྱུར་སོགས། བདག་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པ། སོགས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ས་ལམ་བགྲོད་གྱུར་ཏེ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་དང་། ལྷ་མོ་ཚད་མ་དམ་ཚིག་ཚད་མ་དང་། །སོགས་དང་། ལྷ་འདྲེ་གདོད་ནས་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །འདྲེར་འཛིན་རྟོག་པ་ཤར་བ་ན། །འཆར་མཁན་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་དུ། །ཡིད་ཆེས་ཐག་ཆོད་ལྟ་གདིང་གིས། །གཅོད་ཀྱི་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །བདུད་རྣམས་རང་བྱུང་རང་ཞི་ལ། །ཆེད་དུ་གཅོད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། །གདུག་རྩུབ་ཆོ་འཕྲུལ་ཅི་བྱུང་ཡང་། །རང་ངོ་ཤེས་པའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །གཅོད་ཀྱི་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །གཉན་ས་རི་ཁྲོད་ཕྱོགས་མེད་དུ། །ལྷ་འདྲེ་བདེ་ལ་འགོད་པ་དང་། །མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་བསྲེ་བ་དང་། །དུ་མ་རོལ་གཅིག་རྟོགས་ཕྱིར་དུ། །གསང་སྤྱོད་ཉམས་སུ་ལེན་པར་ཤོག །ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ༴སོགས་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་ཚིག་བཅད་དང་། ཡིན་ལུགས་དོན་ལ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་གསུང་གི་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་བརྗོད་ཅིང་། རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ལ་རིང་བས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །སླར་སྨྲས་པ། ཡུམ་ཆེན་མ་གཅིག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡི། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་ལ། །སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པ་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་ཁྲག་འདི། །ཟབ་དོན་བདུད་གཅོད་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །རྩ་བའི་གཞུང་བཟང་ངག་གི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ། །གདམས་པ་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱུད་པའི་གསུང་ཕྲེང་ལས། །རིགས་མཐུན་བཏུས་ཏེ་ལེགས་པར་སྡེབས་པ་ལ། །ནོངས་པར་གྱུར་ཀུན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོར་བཤགས། །འདི་ཡི་ཚོགས་ལས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ་འདི། །གང་གཱའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞིན་དུ་རབ་འཕེལ་ནས། །གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྒྲིབ་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཞི། །ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པ་གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ལས་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཟབ་ཆོས་འདི་ལ་མོས་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པ་རང་སློབ་དགེ་སློང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ནས་རྟེན་དང་བཅས་བསྐུལ་ངོར་སྐྱབས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སི་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་། གྲུབ་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཕེལ་རྣམ་གཉིས་ལས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་སྡེབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་དེས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོ་ལ་ཕན་པ་མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/thang rgyal gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi tshogs las DA ki dgyes pa'i rol mo ces bya ba bzhugs so/__/ na mo gu ru DA ki nI ye/__bde chen lhan skyes gar gyis rnam rol zhing /__/sna tshogs bde chen bdag nyid gzugs can ma/__/bla ma bde chen rdo rje phag mo yi/__/zhabs mthil nyi 'od dmar mor gus pas btud/__/tshogs gnyis nor bu'i sprin chen rgyas pa dang /__/bdag gzhan lam gyi 'gal rkyen zhi ba'i phyir/__/'khor 'das mgron rnams tshogs kyi dkyil 'khor du/__/mchod pa'i las rim mkha' 'gro dgyes rol spel/__/de la 'dir rdo rje phag mo'i dam tshig zab dbang gis rgyud smin pa'i gang zag rnams kyis rang gzhan gyi bar chad zhi ba dang /__tshogs gnyis spel bar bya ba'i phyir tshogs kyi las rim la 'jug par 'dod pa la don gsum ste/__phyag dar dang skyang nul bya zhing rten dang yo byad bshams nas sngon 'gro'i las rim la 'jug pa dang /__dngos gzhi cho ga'i las rgyas par spros pa/__rjes kyi bya ba dang gsum las/__dang po ni gang du bris sku bshams pa'i mdun stegs bu khebs ldan gyi steng du maN+Dal g.yon pa'i srin lag gis chos 'byung nyis snol du bris pa'i steng 'bru yi tshom bu dbus dang mdun phyogs bzhi dang bcas la bkod/__de'i mdun phag mo'i gtor ma stod zur gsum smad zlum po pad 'dab 'theb ril gyis brgyan pa la smug rtsi byugs pa can/__yum chen mor dkar zlum pad 'dab can/__mkha' 'gro sde lngar dkar zlum lnga tshom/__chos bdag phag zhal can la chos 'byung snol ma'i steng dmar gtor zur gsum phag mgos brgyan pa/__gzhi bdag dkar gtor dang /__thun gtor dmar por mtheb skyus brgyan pa rnams bshams/__nyer spyod g.yon bskor dang sbreng tshar nye logs su bgegs gtor dang tshogs kyi yo byad rnams 'du bya/__rang gi mdun du nang mchod rdor dril cang te'u rkang gling rnams bshams nas bde ba'i stan la 'dug ste/__dug gsum rlung 'bud dmigs pa dang bcas bya zhing rang lugs kyi dung chen gling bu 'bud cang te'u ga te gsum gyi bar rgyun dkrol mthar phaTaHbrjod/__mkha' 'gro gdan bskul gyi DA ma ru dkrol de nas lcags zam lugs sam rang lugs kyi chos spyod ci rigs dang thang rgyal sku bstod/__'di ga rang gi brgyud 'debs yab pha brgyud dpa' bo'i lha tshogs sogs brgyud pa'i gsol 'debs dang /__bgegs gtor la chu chang gis bran la/__rang nyid skad cig gi rdo rje phag mo khros ma nag mo'i skur gyur/__oM badz+ra b+ha rA hi hU~M hU~M phaTaHswA hA/__oM badz+ra warna nI ye hU~M phaTaHtshar gsum brjod/__oM a kA ro lan gsum gyis bsngos/__hU~M/__nyon cig log 'dren 'byung po'i tshogs/__sgrub pa'i gnas 'dir ma 'dug par/__rang rang sdod pa'i sa der song /__ci ste bka' las 'da' byed na/__nga ni rdo rje phag mo ni/__khros ma nag mo pho nya bcas/__gdon bgegs 'byung po'i snying khrag 'thung /__de bas myur du phyir dengs shig__/ces brjod cing sum b+ha ni sogs dang gul yungs bcas pas bgegs bskrad cing gtor ma phyir dor/__gnas yo byin rlabs ni/__nang mchod la dmigs te/__phaTaH/__ya~M las rlung dang ra~M las me/__/ka~M las mi mgo'i sgyed pu'i steng /__/a las thod pa dum gcig pa/__/phyi dkar nang dmar rgya che yangs/__/dpral bar rang la bstan pa'i nang /__/sha lnga bdud rtsi lnga zhu bas/__/ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__oM AHhU~M ha ho hrIHlan gsum gyi byin gyis rlabs/__sum b+ha nis bsangs/__oM swa b+hA wa shud+d+ha sarba d+harmA swa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 ha~M/__oM badz+ra shud+d+haHsarba d+harmA badz+ra shud+d+ho\u0f85 haM/__oM yo ga shud+d+haHsarba d+harmA yo ga shud+d+ho\u0f85 haM/__zhes pas sbyangs/__stong pa'i ngang las hU~M yig las byung ba'i srung 'khor gyi nang du tshud pa'i b+h+rA~M las gnas khang gzhal med khang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i nang du/__b+h+rA~M las rin po che dang a las ye shes kyi ka pA la yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du/__mchod rdzas bsam gyis mi khyab pa ngo bo bzang zhing dge ba bkod pa phun sum tshogs pa/__dus ji srid mchod kyi bar du 'byung ba'i mchod pa'i sprin phung rnam pa thams cad par gyur/__phyag rgya dang bcas/__oM sarba bid pU ra pU ra/__su ra su ra/__a war+d+ha ya/__a war+d+ha ya hoHbadz+ra s+pha ra Na khaM/__oM AHbadz+ra ar+g+haM hU~M/__oM AHbadz+ra any+tsa ma naM hU~M/__oM AHbadz+ra puSh+pe hU~M nas shab+da hU~M gi bar/__oM badz+ra d+harmA ra Ni ta/__pra ra Ni ta/__saM pra ra Ni ta/__sarba bud+d+ha k+She Ta pra tsa li ni/__pradz+nyA pa ra mi ta/__nA da saM b+ha we/__badz+ra d+harma hr-i dA ya/__san+to Sha ni hU~M hU~M hU~M ho ho hoHa khaM swA hA/__lan gsum brjod cing rol mos byin dbab par bya'o/__/dngos gzhi mchod pa'i las rim la/__sdom ni/__bdag bskyed mdun bskyed phyag 'tshal mchod/__/bstod bshags bzlas dang bstod gsol 'debs/__/gtor 'bul gsol 'debs lus mchod sbyin/__/tshogs mchod ltag gtor gtong pa'o/__/don tshan bcu yod pa'i dang por/__bdag nyid lhar bskyed pa ni/__bdag dang bdag gi tshe 'di'i pha ma la sogs te bdag la blo gtad cing 'brel thob pa'i dmigs yul gshin gson rnams dang /__khyad par lus gdon gnas gdon gyis thog drangs/__ma nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bla ma sangs rgyas rin po che la skyabs su 'chi'o/__/sangs rgyas chos dang dge 'dun rnams la=bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs la=rang sems stong gsal chos kyi sku la skyabs su 'chi'o/__/ces nyer gcig gam bdun las mi nyung ba brjod/__de rjes/__rtsa ba'i bla ma bka' drin can la skyabs su mchi'o/__/brgyud pa'i bla ma byin rlabs can la='dren pa'i bla ma thugs rje can la=rtsa brgyud 'dren gsum gyi bla ma rnams la=spangs rtogs phun tshogs sangs rgyas rnams la=zhi gyur chags bral dam chos rnams la=yon gnas dam pa dge 'dun rnams la=yi dam rdo rje phag mo'i zhabs la=yum chen ma cig lab sgron zhabs la=sangs rgyas rigs kyi mkha' 'gro ma la=rdo rje rigs kyi mkha' 'gro ma la=rin chen rigs kyi mkha' 'gro ma la=pad+ma rigs kyi mkha' 'gro ma la=las kyi rigs kyi mkha' 'gro ma la=chos sku longs sku sprul sku gsum la=gzhi dang lam dang 'bras bu gsum la=lta ba sgom ba spyod pa gsum la=rtsa dang rlung dang thig le gsum la=bde dang gsal dang mi rtogs gsum la=snang dang stong dang zung 'jug gsum la=skyabs gnas mthar thug bla ma rje la=skyabs kyi ngo bo gnas lugs rig pa la=chos bdag ye shes mkha' 'gro ma la=bdag gi 'gal rkyen lam du longs par byin gyis brlab tu gsol/__bde sdug ro snyams nus par=rkyen ngan grogs su 'char bar=lha 'dre'i 'gro don nus par=spyod yul mtha' ru 'byongs par=tshe 'di nyid la 'od gsal phyag rgya chen po mchog gi dngos grub thob par byin gyis brlab tu gsol/__ces tshar gcig brjod/__sems can thams cad kyi don du rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya/__de'i ched du bdag gis rje btsun rdo rje phag mo'i sgom bzlas la 'jug par bgyi'o/__/lan gsum/__rang skad cig gi rje btsun rdo rje phag mor gsal ba'i thugs ka'i ba~M yig hU~M dang bcas pa las 'od zer 'phros mdun gyi nam mkhar bla ma dang ma cig rdo rje phag mo gnyis su med pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs oM badz+ra sa mA dzaHna mo gu ru b+h+yaHna mo ma hA DA ki maN+Dal le b+h+yaHbla ma rdo rje 'dzin rnams la/__/sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo/__/dngos bshams yid kyis sprul pa yi/__/mchod pa sna tshogs 'bul bar bgyi/__/bdag gis sdig pa ci bsags pa/__/de kun khyed kyi spyan sngar bshags/__/khyed kyi dge ba'i rtsa ba la/__/shin tu dad pas yi rang ngo /__/sems can kun la phan slad du/__/chos kyi 'khor lo bskor du gsol/__ji srid 'khor ba gnas bar du/__/de srid 'gro ba'i don la bzhugs/__/yongs su mya ngan mi 'da' bar/__/sems can don par bzhugs su gsol/__/bdag gis dge ba ci bsags pa/__/de kun byang chub chen por bsngo/__lan gsum/__hU~M/__rdo rje btsun mo'i gsang ba mchog__/ston mdzad rtsa ba'i bla ma nyid/__/sangs rgyas las gzhan mi rtogs pa'i/__/mos gus dam tshig rtag tu bzung /__lan gsum/__de ltar zab mo'i lam mchog 'di nyid ston par mdzad pa'i drin can rtsa ba'i bla ma la bdag nyid mos gus chen po'i dam tshig dang ldan pa'i stobs kyis tshogs zhing gi lha tshogs rnams thugs dgyes te sku las 'od zer byung ba bdag gi lus la phog pas snyigs ma'i phung khams skye mched nad gdon sdig sgrib thams cad dag nas shel gtsang ma'i ngos la gzugs brnyan shar ba ltar rang nyid mdun gyi lha dang dbyer med du gyur/__yang rang nyid 'ja' tshon lta bu'i lha'i gsal snang dang ldan pa'i sku las tshad med pa'i 'od zer 'phros/__'od des sems can thams cad la reg pas sems can thams cad bde ba dang bde ba'i rgyu dang ldan pa gyur cig__/ces sogs lan gsum brjod/__oM swa b+hA wa=sogs/__oM badz+ra shud+d+haHsarba d+harmAHbadz+ra shud+d+ho\u0f85 ha~MHoM yo ga shud+d+haHsarba d+harmaHyo ga shud+d+ho\u0f85 ha~MHchos thams cad rang bzhin rdo rje rnal 'byor gyi dag pa'i ngang las/__pa~M las pad+ma/__a las zla ba/__ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du ro dmar ser mgo bo g.yon du bstan pa'i gdan la chos 'byung dkar dmar nyis bsnol gyi dbus su mkha' 'gro sde lnga'i ngo bo ba~M ha ri ni sa las ye shes lnga'i rang mdangs 'od zer kha dog sna lnga 'phros/__mchod 'os rgya mtsho'i tshogs rnams mchod sems can gyi don byas 'od zer de rnams steng 'og phyogs mtshams su 'khrigs pas ye shes kyi rang snang las grub pa'i srung ba'i 'khor lo gzhal yas khang dang bcas pa'i dbus su chos 'byung yig 'bru dang bcas pa rnams 'dres pa las rje btsun rdo rje phag mo zhal gnyis ma sku mdog dmar mo gcer bu dbu skra cung zad bcings pa lhod par gyur pas sil bur grol ba/__b+ha ga dang nu 'bur rab tu rgyas pa'i lang tshos sgeg pa/__rab tu mdzes pa'i rtsa zhal yid tsam khro la 'dzum pa'i mdangs can/__steng gi phag zhal sngon mo rab tu khro zhing mche ba gtsigs pa/__spyan dbus ma'i steng gi nam mkhar dga' ba 'khyil ba dmar po g.yon bskor du 'khor ba zhal gnyis ka'ang spyan gsum dang ldan zhing gzi mdangs phun sum tshogs pa/__phyag g.yas gri gug nam mkhar 'phyar zhing g.yon thod pa khrag gis gang ba thugs kar 'dzin pa/__g.yon gyi gru mo'i ngos kha T+wA~M bsten pa/__thod skam lngas cod pan can/__brgya phyed mi mgo'i phreng ba'i do shal 'phyang ba/__'khor lo/__rna cha/__mgul rgyan/__gdu bu/__ska rags te phyag rgya lngas rnam par brgyan pa/__zhabs g.yas kyi mthe bong g.yon pa'i brla la gtad cing /__g.yon brkyang pa'i gar stabs kyi dbugs bral gsar pa'i snying gar mnan te ye shes kyi me 'bar ba'i klong dkyil na bzhugs pa/__sku de'i spyi bor bde chen rlung gi dkyil 'khor dkar po rtsa 'dab so gnyis pa'i lter ha las rdo rje mkha' 'gro sku mdog mthing ga__/phyag g.yas rdo rje dang g.yon dril bu 'dzin pa/__mgrin par longs spyod me'i 'khor lo dmar po rtsa 'dab bcu drug pa'i lte bar ri las rin chen mkha' 'gro sku mdog ser mo phyag g.yas rin chen dang g.yon dril bu 'dzin pa/__snying gar chos kyi pho brang chu'i 'khor lo sngon po rtsa 'dab brgyad pa'i lte bar ni las pad+ma mkha' 'gro sku mdog dmar mo phyag g.yas pad+ma dang g.yon dril bu 'dzin pa/__lte bar sprul pa'i 'khor lo ser po rtsa 'dab drug cu rtsa bzhi pa'i lte bar sa las las kyi mkha' 'gro sku mdog ljang gu phyag g.yas ral gri dang g.yon dril bu 'dzin pa DA ki bzhi ka'ang sku gcer bur/__skra grol ba b+ha ga dang nu 'bur rab tu 'khrangs shing rgyas pa bde drod rab tu 'bar ba'i rol gar gyi 'dug stang can/__dpa' bo'i rang bzhin gyi kha T+wA~M mchan khung g.yon du bsgrengs te 'phyang ba/__sku de'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros bla ma yi dam sangs rgyas byang chub sems dpa'/__dpa' bo rigs bzhi/__rnal 'byor ma/__chos skyong srung ma'i tshogs dang bcas pa rdo rje phag mo'i gzugs su steng gi nam mkhar dbang lha rigs lnga dang bcas pa phaiM/__ces 'bar ba'i phyag rgya smin mtshams su bskor zhing /__oM AHbadz+ra puSh+pe pra tIts+tsha hU~M/__de bzhin shab+da'i bar gyis mchod/__phag mo lha lnga'i ye shes pa dam tshig sems dpa' la dzaHhU~M ba~M hoHnam mkha' gang ba'i lha rnams kyis bdag la mngon par dbang bskur du gsol/__zhes gsol ba btab pas dbang gi lhas na maHsarba ta thA ga ta a b+hi She ka ta sa ma ya shrI ye hU~M/__zhes gsung zhing bdud rtsi'i gang ba'i bum pa'i chus dbang bskur/__lus thams cad gang /__dri ma thams cad dag__/dbang thams cad thob/__chu'i lhag ma yar lud pa las mi bskyod pas dbur brgyan/__oM shrI badz+ra b+ha rA hi pUSh+pe pu dza me g+ha sA mu dra s+pha ra Na sa ma ya hU~M/__de bzhin/__shab+da'i bar gyis mchod/__oM AHhU~M/__g.yon pa'i mthe srin gyis nang mchod phul la/__dpal ldan rdo rje mkha' 'gro ma/__/mkha' 'gro ma yi 'khor lo bsgyur/__/ye shes lnga dang sku gsum nyid/__/'gro ba skyabs la phyag 'tshal lo/__/ji snyed rdo rje mkha' 'gro ma/__/kun tu rtog pa'i 'ching gcod cing /__/'jig rten bya ba la 'jug pa'i/__/de snyed rnams la phyag 'tshal lo/__/bde gshegs rigs kyi DA ki nI/__/nam mkha' lta bu 'dus ma byas/__/khyed la phyag 'tshal skyabs su mchi/__/bdag la byin gyis brlab tu gsol/__/rdo rje rigs kyi DA=__/skye 'chi med pa rdo rje'i sku/__/khyed la=__/bdag la=__/rin chen rigs kyi=__/mi zad pa yi gter dang ldan/__/khyed la=__/bdag la=__/pad+ma rigs kyi DA kI ni/__/chags pa med pas skyon dang bral/__/khyed la phyag 'tshal skyabs su mchi/__/bdag la byin gyis brlab tu gsol/__/las kyi rigs kyi DA ki ni/__/phrin las rnam bzhi lhun gyis grub/__/khyed la phyag 'tshal skyabs su mchi/__/bdag la byin gyis brlab tu gsol/__/zhes pas bstod/__bzlas pa ni/__chos nyid rang bzhin yongs shes kyi ngang nas/__oM AHhU~M ba~M ha ri ni sa ra tsa hrI ya badz+ra sarba bud+d+ha DA ki nI sid+d+hi hU~M/__stong phrag sogs dang /__ha ri ni sa bzhi cha tsam bzla/__oM shrI badz+ra b+ha rA hi puSh+pe pra tIts+tsha pU dza me g+ha sA mu dra s+pha ra Na sa ma ye hU~M/__de bzhin shab+da'i bar dang /__oM AHhU~M gis nang mchod phul/__dpal ldan rdo rje mkha' 'gro ma/__sogs kyis bstod/__rje btsun rdo rje phag mos bdag la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__gnyis pa mdun bskyed tshogs zhing sgrub pa ni rang nyid gtso mo'i nga rgyal gyis nang mchod gtor zhing /__sum b+ha nis bsangs/__gong gi dag pa gsum gyi sngags kyis sbyangs/__chos thams cad rang bzhin rdo rje'i rnal 'byor gyi dag pa'i ngang las ya~M ra~M la~M kha~M sa~M rnams las rlung me chu ri rab sa dang bcas pa'i steng du pa~M las pad+ma 'dab ma bzhi dang ldan pa'i lte bar a las zla ba ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du ro dmar ser mgo bo g.yon du bstan pa'i gdan la e e las chos kyi 'byung gnas gru gsum phyi dkar nang dmar nyis bsnol gyi dbus su mkha' 'gro sde lnga'i ngo bo ba~M ha ri ni sa las ye shes lnga'i rang mdangs 'od zer kha dog sna lnga 'phros mchod 'os rgya mtsho'i tshogs rnams mchod/__sems can gyi don byas/__'od zer de rnams steng 'og phyogs mtshams su 'khrigs pas ye shes kyi rang snang las grub pa'i srung ba'i 'khor lo/__shar du gtum drag__/byang du 'jigs byed/__nub tu thod can/__lhor 'bar ba/__byang shar du ha ha rgod pa/__shar lhor dpal chen/__lho nub tu mun can/__nub byang du ca co sgrogs pa ste dur khrod chen po brgyad kyis bskor ba'i gzhal yas khang dang bcas pa'i dbus su chos 'byung yig 'bru dang bcas pa rnams 'dres pa las rje btsun rdo rje phag mo zhal gnyis ma sku mdog dmar mo gcer bu dbu skra cung zad bcing pa lhod par gyur pas sil bur grol ba/__b+ha ga dang nu 'bur rab tu rgyas pa'i lang tshos sgeg pa rtsa zhal yid tsam khro la 'dzum pa'i mdangs can/__steng gi phag zhal sngon mo rab tu khro zhing mche ba gtsigs pa spyan dbus ma'i steng gi nam mkhar dga' ba 'khyil pa dmar po g.yon bskor du 'khor ba/__zhal gnyis ka'ang spyan gsum dang ldan zhing gzi mdangs phun sum tshogs pa/__phyag g.yas gri gug nam mkhar 'phyar zhing /__g.yon thod pa khrag gis gang ba thugs kar 'dzin pa/__g.yon gyi gru mo'i ngos la kha T+wA~M bsten pa/__thod skam lnga'i cod pan can/__brgya phyed mi mgo'i phreng ba'i do shal 'phyang ba/__'khor lo/__rna cha/__mgul rgyan/__gdu bu/__ska rags te phyag rgya lngas rnam par brgyan pa/__zhabs g.yas kyi mthe bong g.yon pa'i brla la gtad cing g.yon brkyang pa'i gar stabs kyis dbugs bral gsar pa'i snying gar mnan pa ye shes kyi me rab tu 'bar ba'i klong dkyil na bzhugs pa'o/__/de'i mdun du gsang ba ye shes kyi mkha' 'gro ma khros ma nag mo shin tu khros ma'i sku can zhal gcig phyag gnyis ma sku skem zhing gcer bu phyag rgya lngas brgyan pa/__phag zhal gyen du blta zhing mche ba gtsigs pa/__ljags rnam par 'gril ba/__dmar la zlum pa'i spyan gsum rnam par g.yo ba/__smin mtshams su dga' ba 'khyil pa dmar po g.yon bskor du 'khor ba/__phyag g.yas gri gug sngo nag nam mkha' la 'phyar zhing /__g.yon thod khrag thugs kar 'dzin pa/__gru mo na kha T+wA~M ga 'chang ba/__zhabs g.yas skum pa'i rting pa b+ha ga la gtad cing /__g.yon brkyang pas yab bdud pho mo brdzis pa me dpung sngo nag 'bar ba'i klong dkyil na bzhugs pa/__gtso mo'i sku'i spyi mgrin snying ga lte ba nas ha ri ni sa rim pa bzhin spros pa las shar gyi pad 'dab la sangs rgyas rigs kyi phag mo sku mdog dkar mo/__lho yi pad 'dab la rin chen rigs kyi phag mo sku mdog ser mo/__nub kyi pad 'dab la pad+ma rigs kyi phag mo sku mdog dmar mo/__byang gi pad 'dab la las kyi rigs kyi phag mo sku mdog ljang gu phyag mtshan rgyan dang bzhugs stabs gtso mo dang mtshungs pa'o/__/rdo rje phag mo'i spyi bor 'chi med grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po sku mdog smug nag gzi brjid 'bar ba dbu skra dang sma ra smin ma ag tshom rnams se khyug ge ba/__phyag mnyam bzhag gi steng na tshe bum bsnams pa/__zhabs rdo rje skyil mo krung gi bzhugs shing dar dkar gyi sle ber gsol ba/__de'i spyi bor bla ma dang tha mi dad pa'i ma gcig lab khyer sgron ma sku mdog dkar la 'od zer 'phro ba/__zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ma dbu skra sil mas sku sked non pa/__phyag g.yas DA ma ru dang /__g.yon dril bu dkrol ba/__sku gcer bu phyag rgya lngas brgyan pa/__thabs yab kyi kha T+wA~M 'chang ba zhabs rdo rje skyil mo krung gi bzhugs pa/__de'i mdun du sangs rgyas mkha' 'gro sku mdog dkar mo/__shar du rdo rje mkha' 'gro sku mdog sngon mo/__lhor rin chen mkha' 'gro sku mdog ser mo/__nub tu pad+ma mkha' 'gro sku mdog dmar mo/__byang du las kyi mkha' 'gro sku mdog ljang gu thams cad kyang zhal gcig phyag gnyis ma/__phyag g.yas seng ldeng gi DA ma ru drag tu 'khrol ba/__g.yon dngul dkar gyi dril bu sku la brten pa/__mchan khung g.yon na kha T+wA~M bsnams pa/__gcer bu rus pa'i rgyan can/__zhabs g.yas skum pa'i rting pa b+ha ga la gtad pa/__g.yon brkyang pas ro yi steng na gar stabs kyis bzhugs pa/__dbu skra sil bus sku rgyab non pa/__spyan dbus ma bar snang la hrig hrig gzigs pa/__sku bkrag mdangs gzi brjid phun sum tshogs pa/__btegs na ri rgyal theg pa/__mnan na sa gzhi non pa'o/__/de'i spyi bor yum chen sher phyin sku mdog ser mo zhal gcig phyag bzhi'i dang po gnyis chos 'chad dang mnyam bzhag__/'og ma gnyis kyi rdo rje dang bcas pa'i skyabs sbyin gyi phyag rgya dang sher phyin gyi pusti 'dzin pa/__dar gyi na bza' dang /__rin po che'i rgyan gyis brgyan pa zhabs rdo rje skyil mo krung gi bzhugs pa/__de thams cad gyi steng gi cha la bka' brgyud kyi bla ma/__'khor yug tu yi dam sangs rgyas byang chub sems dpa'/__'og gi cha la dpa' bo mkha' 'gro chos skyong srung ma dang bcas pas bskor ba'o/__/de thams cad kyi dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros pas rdo rje phag mo lha lnga'i dkyil 'khor pa'i lha tshogs la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'/__dpa' bo dpa' mo chos skyong srung ma'i tshogs kyis bskor ba/__phaiM/__zhes 'bar ba'i phyag rgya smin mtshams su g.yon du bskor zhing /__rkang gling 'bud cing tshil chen dang gu gul sbyar ba'i spos bsreg__/DA ma ru sogs rol mo sna tshogs dkrol zhing dbyangs dang bcas/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/rnam thar gsum gyi sgo 'byed ma/__/bdud kyi dpung rnams 'joms mdzad ma/__/ma gang na bzhugs kyang thugs rjes gzigs/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/ma shar na bzhugs kyang mkha' 'gro'i tshogs/__/sku mdog dkar mo mdangs dang ldan/__/'khor yang dkar mo 'bum gyis bskor/__/ma gang na bzhugs kyang =__/gnas 'dir=__/ma lho na bzhugs kyang =__/sku mdog ser mo=__/'khor yang ser mo=__/ma gang na=__/gnas 'dir=__/ma nub na bzhugs=__/sku mdog dmar mo=__/'khor yang dmar mo=__/ma gang na=__/gnas 'dir=__/ma byang na=__/sku mdog ljang mo=__/'khor yang ljang mo=__/ma gang na=__/gnas 'dir=__/ma dbus na bzhugs kyang mkha' 'gro'i tshogs/__/sku mdog smug mo mdangs dang ldan/__/'khor yang smug mo 'bum gyis bskor/__/ma gang na bzhugs kyang thugs rjes gzigs/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/ma byin rlabs kyi na bun thu lu lu/__/gdams ngag gi sbrang char si li li/__/mi rkang gi gling bu kyu ru ru/__/sha chen gyi na bun chi li li/__/tshil chen gyi zhun mar ya la la/__/g.yas na dpa' bo sha ra ra/__/g.yon na dpa' mo shigs se shig__/zhabs gnyis bro brdung chems se chem/__/rus pa'i rgyan cha khrol lo lo/__/bdag mos pa'i bu la byin gyis rlobs/__/bdag mos pa'i bu la dbang bzhi bskur/__/ces brjod cing spyan drangs pas steng gi nam mkhar ye shes pa byon pa la/__oM AHbadz+ra puSh+pe pra tIts+tsha hU~M sogs kyis mchod/__phag mo lha lnga'i ye shes pa rten dang brten pa bcas pa mdun gyi dkyil 'khor la dzaHhU~M ba~M hoHslar yang thugs ka nas 'od zer 'phros pas dbang gi lha tshogs nam mkha' gang ba spyan drangs/__oM badz+ra sa mA dzaHnam mkha' gang ba'i lha tshogs rnams kyis 'di la mngon par dbang bskur du gsol/__zhes gsol ba btab pas dbang gi lhas/__ji ltar bltams pa tsam gyi tshe sogs dang /__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka ta sa ma ya shrI ye hU~M/__zhes gsung zhing bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur/__sku thams cad gang /__dri ma thams cad dag__/dbang thams cad thob/__chu lhag ma yar lud pa las rdo rje phag mo la mi bskyod pa/__sangs rgyas phag mo la rnam par snang mdzad/__rin chen phag mo la rin chen 'byung ldan/__pad+ma phag mo la 'od dpag med/__las kyi phag mo la don yod grub pas dbur brgyan/__gsum pa tshogs bsags pa la dang po phyi nang gsang gsum gyi maN+Dal 'bul ba ni/__gser gyi sa gzhi 'khor yug gling bzhi nyi zlas brgyan/__/zhing chen g.yang gzhir sha rus khrag tshil 'dod yon spungs/__/mos sems gtsang mas 'phags nor bdun gyi mchod sprin sprul/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs la dbul bar bgyi/__/gsum pa bla ma ma gcig mkha' 'gro sde lnga la phyag bya ba ni/__oM dang hrIH'i gdongs dang ldan pa'i rkang gling sgra rgyun ring ba gnyis/__ha ha gnyis la 'phar ling gnyis/__hU~M hU~M gnyis la ring ba gnyis/__phaT la zung ba gcig 'bud/__gang drin ma byed/__'gyur ba med pa rdo rje'i sku sprul ma/__/dgos 'dod 'byung ba rin chen sku sprul ma/__/gdod nas dag pa pad+ma'i sku=phrin las grub pa las kyi=__/lhun gyis grub pa bde gshegs sku sprul ma/__/sku lnga lhun grub ma la phyag 'tshal lo/__/zhe sdang rnam dag chos dbyings ye shes rdo rje rigs kyi mkha' 'gro ma/__/gti mug rnam dag me long ye shes sangs rgyas rigs=ser sna rnam dag mnyam nyid ye shes rin chen='dod chags rnam dag sor rtogs ye shes pad+ma=phrag dog rnam dag bya grub ye shes las kyi rigs kyi mkha' 'gro ma/__/sngo dkar ser dmar ljang ba'i sku can yab kyi rang bzhin kha T+wA~M 'dzin/__DA ma ru dang dril bu'i sgra sgrogs rdo rje'i glu gar rol rtsed mkhan/__/dpa' bo dpa' mo mkha' 'gros yongs bskor rgyal yum mkha' 'gro sde lngar bstod/__/bzhi pa phyi nang gi mchod pa 'bul ba ni/__mchod rdzas rnams/__sum b+ha nis bsangs/__dag pa gsum gyis sngags kyis sbyangs ba nas shab+da'i bar gyis gong bzhin mchod la/__de nas sngags dbyangs phyag rgya dang bcas te/__oM/__chos sku dpal ldan he ru ka yi dngos/__/bde chen ye shes dbyings las ma g.yos kyang /__/bstan dang 'gro ba'i rnam par du mar snang /__/yan lag brgyad ldan mchod yon dri med 'di/__/gar mkhan tshul du 'bul gyi rol pa bya/__oM shrI badz+ra wA rA hI ar+g+haM pra tIts+tsha pU tsa me g+ha sA mu dra s+pha ra Na sa ma ye AHhU~M/__oM/__chos sku=__/bde chen=__/bstan dang =__/dag cing dri med gtsang ldan zhabs bsil 'di/__/gar mkhan=oM=pAd+yaM=oM/__chos sku=__/bde chen=__/bstan dang =__/gtsang zhing gtsang ma'i yid 'ong zhal bsil 'di/__gar mkhan=any+tsa ma naM=oM/__chos sku=__/bde chen=__/bstan dang =__/pad+ma ut+pal la sogs me tog rigs/__/lta na sdug cing dri bsung ldan pa rnams/__/gar mkhan=puSh+pe=oM/__chos sku=__/bde chen=__/bstan dang =__/a gar si la du ru ka la sogs/__/lhan skyes dri ldan yid 'ong sbyar ba rnams/__/gar mkhan=d+hU pe=oM/__chos sku=__/bde chen=__/bstan dang =__/rtsi thog snying po 'bru mar sgron shing sogs/__/'od mdangs 'od kyis mun sel rnam pa kun/__/gar mkhan=A lo ke=oM/__chos sku=__/bde chen=__/bstan dang =gi waM tsan+dan gur gum la sogs pa/__/reg pas bsil bskyed byug pa ji snyed kun/__/gar mkhan=__/gan+d+he=oM/__chos sku=bde chen=__/bstan dang =__/lha mi'i zhal zas la sogs bcud ldan rigs/__/legs sbyar yid 'ong mdangs stobs skyed byed kun/__/gar mkhan=__/nai wid+ya=oM/__chos sku=__/bde chen=__/bstan dang =__/rnga sil dung dang pi waM cang te'u sogs/__/dbyangs snyan rol sgra rngam brjid ldan pa kun/__/gar mkhan=shab+da'i bar/__oM badz+ra d+harma ra Ni=sogs kyis rol mo bya/__de nas rigs ma bcu drug gis mchod pa ni/__bde chen dbyings las ye shes sgyu ma'i gar/__/bcu drug nyams ldan bde ba'i glu gar bsgyur/__/mthon mthing lha mo snyan pa'i rgyud mang sgrengs/__/bde chen mchod pas mnyes phyir bzhes su gsol/__oM shrI badz+ra wA rA hI wi Ni pU tsa me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sA ma ye AHhU~M/__bde chen=__/bcu drug=__/gser mdog lha mo gling bu'i sgra dbyangs bsgyur/__/bde chen=waM se=bde chen=__/bcu drug=__/dmar mo phyag gnyis rnga zlum brdungs byas te/__/bde chen=mr-i t+yaM=bde chen=__/bcu drug=__/ljang gu phyag gnyis rdza rnga brdungs byas te/__/bde chen=__/wi d+yaM=bde chen=__/bcu drug=__/bzhad ma dmar skya 'dzum pa'i lang tsho ngom/__/bde chen=__/hA s+ya=bde chen=__/bcu drug=__/sgeg mo sngo skya bde ba'i rnam par 'gyings/__/bde chen=__/lA s+ye=bde chen=__/bcu drug=__/glu ma dmar mo glu dbyangs rab tu 'gyur/__/bde chen=__/gi rti=bde chen=__/bcu drug=__/glu ma dmar mo glu dbyangs rab tu 'gyur/__/bde chen=__/gi rti=bde chen=__/bcu drug=__/gar ma ljang gus phyag gnyis gar stabs bsgyur/__/bde chen=__/ni rti=bde chen=__/bcu drug=__/puSh+pe dmar mos chu skyes phreng ba thogs/__/bde chen=__/puSh+pe=__/bde chen=__/bcu drug=__/d+hu pe mthing ga dri zhim spos khang 'dzin/__/bde chen=__/d+hU pe=bde chen=__/bcu drug=__/lha mo dmar skyas mar me'i sdong bu 'dzin/__/bde chen=__/A lo ke=bde chen=__/bcu drug=__/dri ma ljang gu dri yi dud chos 'dzin/__/bde chen=__/gan+d+he=bde chen=__/bcu drug=__/gzugs ma kun+da'i mdangs can me long thogs/__/bde chen=__/rU pa=bde chen=__/bcu drug=__/ro ma mtshams sprin ltar dmar zhal zas stobs/__/bde chen=__/rA sa=bde chen=__/bcu drug=reg ma ljang gu lha rdzas na bza' thogs/__/bde chen=spaR+she=bde chen=__/bcu drug__/chos ma sngon mo phyag gnyis chos 'byung mdzad/__/bde chen=__/d+harma d+hA tu=de nas nang mchod phul ba ni/__oM AHhU~M ha ho hrIHsa byin gyis brlabs/__g.yon pa'i mtheb srin gyis 'thor te/__mchod do rigs thams cad kyi bdag po/__dkyil 'khor thams cad kyi gtso bo/__/dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo/__sku bzhi ye shes lnga yi bdag nyid drin can rtsa ba'i bla ma'i mtshan nas brjod de/__zhal du oM AHhU~M/__chos sku yum chen shes rab pha rol phyin ma'i zhal du=longs sku rdo rje phag mo'i=sprul sku lab khyer sgron ma'i=grub chen thang stong rgyal po'i='jam dbyangs nam mkha' legs pa'i=mkhas grub shAkya'i mtshan can=pha rgod rgyal mtshan dpal bzang =mkhas btsun bstan pa'i rgyal mtshan='khrul zhig yon tan grags bzang =__/rje btsun mang thos mtshan can=bya gtong nor bu'i mtshan can=grub dbang rdo rje rnal 'byor=dge slong rnam rgyal tshe 'phel=rje btsun ngag dbang dkon mchog=ngag dbang 'gro don yongs grags=bstan 'dzin ye shes lhun grub=kun bzang pad+ma tshe dbang =dge slong blo bzang bstan 'phel=bstan 'dzin blo bzang mkhyen rab mthu stobs='jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i='jam dbyangs blo gter dbang po'i=grub brnyes kun bzang 'gyur med=o rgyan chos kyi rgya mtsho='gyur med 'jam dbyangs bstan 'phel=drin can rtsa ba'i bla ma'i=yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi=ma gcig gnas gsum gyi mkha' 'gro ma rnams kyi=dam can chos skyong srung ma chos bdag gsang ba ye shes kyi mkha' 'gro ma dang bcas pa'i=rang lus yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi zhal du oM AHhU~M/__zhes bdud rtsi lce thog tu myong /__oM gu ru de wa DA ki nI sarba pany+tsa a mr-i ta pra tIts+tsha ye swA hA/__lag pa g.yon pa'i mthe bong dbus su oM ba~M phag mo dmar mo/__'dzub mo'i ngos la ha~M ya~M gshin rje sngon mo/__gung mo la hrIMHma~M rmongs byed ma dkar mo/__ming med la hrIMHhrIM skyong byed ma ser mo/__mthe'u chung la hU~M hU~M skrag byed ma ljang gu/__sor tshig la phaT phaT tsaN+Di ka dud ka/__lag pa g.yas pa'i mthe bong la oM ha rdo rje sems dpa' dkar po/__'dzub mo la na ma hi rnam par snang mdzad ser po/__gung mo la swA hA hU~M rin chen 'byung ldan dmar po/__srin lag la bo[!] he he ru ka nag po/__mthe'u chung la hU~M hU~M ho 'od dpag med mthing ka/__sen mo'i ngos la phaT phaT ha~M don grub ljang gu/__rang las 'od zer 'phros dzaHhU~M ba~M hoHdam tshig pa dang ye shes pa ro mnyam par gyur/__thal mo sbyar te/__lag pa'i lha rnams snyoms par zhugs te zag med kyi bde bas dgyes bzhin du bdag la thim par gyur/__oM sarba ta thA ga ta a nu rA ga na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 ha~MHgnas lugs kyi rang zhal blta ba de kho na nyid kyis mchod pa'o/__/lnga pa bstod cing bshags pa bya ba ni/__gang gi drin gyis bde chen nyid/__/skad cig nyid la 'char ba gang /__/bla ma rin chen lta bu'i sku/__/rdo rje can zhabs pad la 'dud/__/sangs rgyas kun gyi rang bzhin sku/__/slob dpon la ni skyabs su mchi/__/dang po me tog phog pa yi/__/dkyil 'khor lha tshogs bcas la 'dud/__/smra bsam brjod med shes rab pha rol phyin/__/ma skyes mi 'gags nam mkha'i ngo bo nyid/__/so sor rang rig ye shes spyod yul ba/__/dus gsum rgyal ba'i yum la phyag 'tshal bstod/__/blta bas mi ngoms 'gro ba'i dpal du shar/__/zhal gcig phyag bzhi gtso ma gser gyi mdog__/rin chen rgyan spras rdo rje'i skyil krung bzhugs/__/rgyal ba'i yum gyur khyod la phyag=__/chos sku nam mkha' bzhin du dbyer med kyang /__/gzugs sku 'ja' tshon bzhin du so sor gsal/__/thabs dang shes rab mchog la mnga' brnyes pa'i/__/rigs lnga bde bar gshegs la=__/zhing khams thams cad gser gyi sa gzhi la/__/rin chen me tog mang po bcal du bkram/__/me tog puN+Da rI ka char ltar 'bebs/__/yum gyur sgrol ma khyod la=__/mgon po thugs rje che ldan pa/__/thams cad mkhyen pa'i ston pa po/__/bsod nams yon tan rgya mtsho'i zhing /__/de bzhin gshegs la=__/dag pas 'dod chags bral ba'i rgyu/__/dge bas ngan song las grol zhing /__/gcig tu don dam mchog gyur ba/__/zhing gyur chos la=__/grol nas grol ba'i lam yang ston/__/bslab pa dag la rab tu gnas/__/zhing gi dam pa yon tan ldan/__/dge 'dun la yang =__/bya spyod rnal 'byor rgyud sde bzhi/__/ston pa nyid kyis gang gsungs pa/__/phyi dang nang dang gsang ba yi/__/yi dam rnams la=dpal ldan rdo rje mkha' 'gro ma/__sogs nas/__bdag la byin gyis brlab tu gsol/__/ston pa'i bstan pa rin po che/__/ston pa'i nyid kyi zhabs drung du/__/ji bzhin skyong bar zhal bzhes pa'i/__/chos skyong rnams la=__/phyag byar 'os pa thams cad la/__/zhing rdul kun gyi grangs rnyed kyis/__/lus btud pa yis rnam kun tu/__/mchog tu dad pas phyag 'tshal bstod/__/de nas bshags pa bya ba ni/__sras rgyal ba don grub kyis mdzad pa 'di ltar te/__ma cig ye shes mkha' 'gro ma/__/'khor bcas bdag la dgongs su gsol/__/dang po lus sems bskyed pa'i ma/__/bar du zang zing 'bog pa'i ma/__/tha mar lam sna 'dren pa'i ma/__/ma drin mo che la phyag 'tshal lo/__/gsum ldan bla ma rin po che/__/gtan gyi skyabs gnas yin par ma shes pas/__/dad 'dun mos gus chung ba de/__/ma sprul pa'i sku la mthol lo bshags/__oM badz+ra satwa AH/__dge legs dpal gyi thugs rje 'di/__/rtsa ba'i bla mar ma shes=__/dngos grub gzhan du zhus pa de/__/ma sprul=oM=__/rnam rtog ye shes chen po 'di/__/chos sku yin par=__/dgag sgrub spangs blang bgyis pa de/__/ma=oM=__/rang sems rtsa ba chod pa 'di/__/skye med yin par=__/chos sku logs su btsal ba de/__/ma=oM=__/rang sems yid bzhin nor bu 'dir/__/dgos 'dod 'byung bar='bad rtsol gzhan du bgyis pa de/__/ma=oM=__/rnam rtog nga bdag chen po 'di/__/nyes pa'i rtsa bar=__/dgra 'dre logs su brtul ba de/__/ma=oM=__/'gro drug sems can thams cad kun/__/pha ma yin par=__/gnod 'tshe gzhan la bskyal ba de/__ma=oM=__/zab mo bdud kyi spyod yul 'di/__/zab don yin par=snod min gzhan la ston pa de/__/ma=oM=brtse gdung 'dres pa'i mched grogs 'di/__/dpa' bo mkha' 'gror ma=__/rnam rtog dug lnga skyes pa de/__/ma=oM=__/tshul khrims rnam dag dri med 'dis/__/thar lam bsgrod par=__/'chal ba'i ngo lkog shor ba de/__/ma=oM=__/dngos 'byor yid kyis sprul mchod 'dis/__/tshogs gnyis rdzogs par=__/rloms sems ser sna shor ba de/__/ma=oM=__/zab mo mkha' 'gro'i tshogs gral 'dir/__/gsang gnas yin par=__/nyams grib can dang 'grogs pa de/__/ma=oM=__/zhal zas tshogs kyi longs spyod la/__/dngos grub 'byung bar=__/log lta can la spel ba de/__/ma=oM=__/chags med sbyin pa gtong ba 'dis/__/sgrib gnyis sbyang bar=__/lus la gces 'dzin byas pa de/__/ma=oM=__/dge sdig dngos por 'dzin pa yi/__/sdig sems 'di ni chos nyid kyi/__/yangs pa'i klong chen ngang du bshags/__oM=__/blo bur bag chags bde stong dbyings su bshags/__oM=__/sku yi dam tshig nyams pa mthol lo=oM=__/gsung gi dam tshig=oM=__/thugs kyi dam tshig=oM=rtsa ba'i dam tshig=__/yan lag gi dam tshig nyams pa mthol lo bshags/__/mthol lo mthol lo yi dam lha la mthol/__/bshags so bshags so mkha' 'gro'i tshogs la bshags/__/mthol bshags phul bas tshangs pa stsal du gsol/__/oM badz+ra satwa AHbla ma bdag ni mi shes rmongs pa ste/__sogs bshags par byed/__de nas bzlas par bya ba ni/__yum chen thugs kar pad+ma zla ba'i steng /__/aHyig dkar po'i mtha' mar ga te'i sngags/__/yig ngo nang bstan g.yas bskor bkod pa de/__/g.yon du 'khor bas sngags kyi rang sgra grags/__/grags stong sgra des snod bcud 'khor 'das kun/__/snang stong sgyu ma chu zla lta bur gyur/__/oM AHhrIHd+hiHhU~M swA hAHdang /__ga te cung zad bzla/__ma cig thugs kar pad+ma zla ba'i steng /__/hU~M yig dkar po'i mtha' mar g.yas bskor du/__/sngags phreng bkod pa g.yon du drag tu 'khor/__/de yi 'od kyis lha tshogs thugs dam bskul/__de yi 'od zer yum chen la phog pas/__/yum chen thugs las 'od zer phyogs bcur 'phros/__/'og min gnas dang phyogs bcu'i zhing khams nas/__/yum chen rgyal ba sras bcas thams cad kyi/__/sku gsung thugs kyi byin rlabs nus mthu rnams/__/'od zer tshul du ma cig thugs kar bsdus/__/byin rlabs ngo bo bdud rtsis sku lus gang /__phaT phaT phaT/__ga te bzlas/__phag mo rigs lnga'i thugs kar sa bon mthar/__/sngags kyi phreng bas bskor las 'od zer 'phros/__/'phags mchod byin rlabs bsdus nas rang la bstims/__/'gro kun sgrib sbyong snod bcud thams cad kun/__/rdo rje phag mo'i zhing dang sku ru gyur/__oM AHhU~M ba~M ha ri ni sa ra tsa hrI ya badz+ra sarba bud+d+ha DA ki nI sid+d+hi hU~M/__zhes ci nus bzla'o/__/khros ma'i thugs kar nyi dkyil steng /__/hrIHnag sngags kyi phreng bas bskor/__/'od 'phros dpal bo DA ki rnams/__/dbang du bsdud cing bka' nyan gyur/__/oM badz+ra b+ha rA hi hU~M hU~M phaT swA hA/__oM badz+ra war+Na nI ye hU~M phaTaHci nus bzlas/__/drug pa bstod cing gsol ba 'debs pa ni/__sras rgyal ba don grub gyis mdzad pa'i ma ngo mtshar ma dang /__kyai ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/ma ser sna med pa'i don rtogs shing /__/kun khyab sbyin pa blos thongs ma/__/bdag mos pa'i bu slob la/__/byin gyis brlab par mdzad du gsol/__/ma kun 'byung ye shes don=__/nyams pa med pa'i khrims bsrung ma/__/bdag mos pa'i=__/byin gyis=__/ma skye ba med pa'i=__/skye med bzod pa bsgoms mdzad ma/__/bdag mos=byin gyis=__/ma bya rtsol med pa'i don=__/byar med brtson 'grus rtsom mdzad ma/__/bdag mos=__/byin gyis=__/ma g.yo ba med pa'i=__/yengs med bsam gtan bsgoms mdzad ma/__/bdag mos=byin gyis=__/ma kun gyi rang bzhin=__/bdag med rtogs pa'i rnal 'byor ma/__/ma phyogs med blta bas zhen pa grol/__/mnyam nyid bsgoms pas dmigs pa grol/__/skye med rtogs pas 'khor ba grol/__/rtogs med spyod pas nyam nga grol/__/bdag mos pa'i bu slob la/__/byin gyis brlabs par mdzad du gsol/__/phaTaHphaTaHkyai/__ma mi min ye shes kyi mkha' 'gro ma/__/ma mnyam nyid ngang la gzim tsa na/__/don nyon mongs sangs nas ye shes rgyas/__/sangs rgyas mkha' 'gro 'bum gyis bskor/__/gsung nyams dbyangs mgur ma 'ur ru ru/__/byin rlabs na bun thibs se thib/__/dngos grub char rgyun sil li li/__/bdag mos pa'i=__/byin gyis=__/ma skye med dbyings la bzhengs tsa na/__/don rjes thob rtogs pa'i nyams dang ldan/__/ye shes mkha' 'gro 'bum gyis bskor/__/gsung nyams dbyangs=sogs gong dang 'gre/__ma dgongs pa shar du spyod tsa na/__/don 'gyur ba med pa'i nyams=__/rdo rje mkha' 'gro 'bum=__/gsung nyams=sogs ma dgongs pa lho ru=__/don yon tan rdzogs pa'i=__/rin chen mkha' 'gro=__/gsung nyams=sogs/__ma dgongs pa nub tu bskyod=__/don skye ba med pa'i=__/pad+ma mkha' 'gro=__/gsung nyams=sogs/__ma dgongs pa byang du=__/don 'gags pa med pa'i=__/las kyi mkha' 'gro=__/gsung nyams=sogs/__ma dgongs pa steng du bskyod tsa na/__/don mtha' dbus med pa'i nyams dang ldan/__/rig pa dbyings su pu ru ru/__/ris med lta ba phya la la/__/mnyam nyid dgongs pa phri li li/__/mkha' 'gro'i ma tshogs thibs se thib/__/bdag mos pa'i bu slob la/__/byin gyis brlab par mdzad du gsol/__phaTaHphaTaHkyai ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/ma gnyan sa ri khrod 'grim tsa na/__/snyems byed rtogs pa mya la la/__/bde stong rgyud la khri li li/__/mkha' 'gro ma tshogs thibs se thib/__/bdag dang =__/byin gyis=__/ma 'gro ba'i don la bskyod tsa na/__/gnad kyi gdams pa sha ra ra/__/bdud kyi gcod thabs si li li/__/mkha' 'gro ma tshogs thibs se thib/__/ma skye med ngang la gshegs tsa na/__/gzung 'dzin mdud pa khro lo lo/__/snang cha'i na bun ya la la/__/mnyam nyid dgongs pa khri li li/__/mkha' 'gro ma tshogs thibs se thib/__/bdag dang =byin gyis=__/ma dbyings las skye ba mi mnga' yang /__/don 'gags pa med pa'i thugs rje yis/__/bdag ma rig 'khrul pa'i sems can rnams/__/don nges par thugs rjes bzung du gsol/__/don nges par bar chad bsal du gsol/__/don nges par lam sna drangs du gsol/__phaTaHphaTaHgdung sgram shar sgo nas bstod pa/__ma pha rol phyin pa'i grub thob ma/__/skal ldan yongs kyi rgyud grol ma/__/ma mdo rgyud dgongs pa thugs su chud/__/yang dag don rtogs 'gro ba'i mgon/__/lab kyi sgron ma'i sku la phyag 'tshal bstod/__/ma rang bzhin rnam dag thugs su chud/__/thugs nyid dbyings dang mtshungs par khyab/__/thog mtha' gnyis po gzhi la dag__/bdag tu 'dzin pa rang sar grol/__/ma ngo bo nyid kyi sku la=__/ma shes rab nam mkha'i dbyings su shar/__/spyod lam rnam bzhi rtog mi mnga'/__/snyems byed nyam nga gzhi la dag__/rnam par rtog pa rang sar grol/__/ma chos kyi sku la=__/ma mngon shes drug por shes bya mkhyen/__/zag med bde stong rgyud la skyes/__/sgom mtshan mar 'dzin pa gzhi la dag__/snang srid lha 'dre rang sar grol/__/ma longs spyod rdzogs pa'i sku la=__/ma skye ba bud med lus su sprul/__/bzang ngan med par 'gro don mdzad/__/chags sdang gnyis po gzhi la dag__/zol zog gnyis po rang sar grol/__/ma sprul pa'i sku la phyag 'tshal bstod/__/yon tan brgyad kyi gdung khang lho nas bstod pa/__kyai ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/sgrib pa byang nas stong nyid rtogs/__/ma shes rab can la phyag 'tshal=__/ma lus sems bral ba'i stong nyid ston/__/ma gdams ngag can la=__/ma dur khrod 'grims pas nyam nga med/__/ma nyams myong can la=__/ma snyems thag chod pas bdud rnams zhi/__/ma nus pa can la=__/ma bdud rnams zhi bas ye shes 'phel/__/ma rtogs pa can la=__/ma stong nyid rtogs pas sa rnams non/__/ma tshogs gnyis rdzogs la=__/ma skye med sgom pas mngon zhen log__/ma 'khor ba spangs la=__/ma gdams ngag bka' dang bstun nas ston/__/ma lung don mkhyen la=__/ma mgur tsam bzhengs nas ye shes 'phel/__/ma byin rlabs can la=__/ma zhabs tog med kyang gdams ngag ston/__/ma thugs rje can la=gdung sgrom nub sgo nas bstod pa/__kyai/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/ma ngan song gsum por mi 'jigs pa'i/__/mi dge bcu po snyems thag chod/__/ngan 'gro'i phyogs kyi bdud las rgyal/__/ma mtho ris 'dren la=__/ma 'gro ba'i don la mi zhan pa'i/__/dge ba'i las rnams dbyings su grol/__/lha mi 'khor ba'i bdud las thar/__/ma thar lam bsgrod la=__/ma skye 'chi gnyis la mi 'jigs pa'i/__/snyems thag yum gyi klong du chod/__/skye med klong nas skye 'chi med/__/ma btsan sa zin la=__/log 'dren bgegs la mi 'jigs pa'i/__/'dre gdon rang snang sems su chod/__/gdon gnod pho mo'i bdud las grol/__/ma bar chad sel la=__/ma dang po lus sems bskyed pa'i ma/__/bar du zang zing 'bogs pa'i ma/__/tha mar skye med ston pa'i ma/__/ma drin mo che la=__/ma lus srog zan du bor ba'i ma/__/rig pa gzhi la dag pa'i ma/__/ma dbyings kyi thugs la 'khrul pa med/__/bus da rung snyems byed thag ma chod/__/ma bzhugs pa'i tshe na dga' ma tshor/__/gshegs pa'i tshe na snying ma dga'/__/ma bzhugs nas byin gyis brlab tu gsol/__/bus kyang ma la gsol ba 'debs/__/mas kyang bu la byin gyis brlab tu gsol/__/bdag cag mos pa'i rjes 'jug la/__/byin gyis brlab par mdzad du gsol/__/lus la bde ba bskyed du gsol/__/ngag la nus pa sbar du gsol/__/sems la rtogs pa 'char du gsol/__/sku gsung thugs dang yon tan phrin las dang /__/mchog dang thun mong gnyis kyi dngos grub stsol/__/gdung sgram byang sgo nas bstod pa/__kyai/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__ma ri khrod 'grims zhing nyams su len/__/ma gcig stong pa nyid la gnas/__/stong pa nyid la ser sna med/__/ma sbyin pa rdzogs la phyag 'tshal bstod/__/ma gcig stong pa=__/stong pa nyid la 'chal ba med/__/ma tshul khrims rdzogs la=__/ma cig stong pa=__/stong pa nyid la khong khro med/__/ma bzod pa rdzogs la=__/ma cig=__/stong pa nyid la le lo med/__/ma brtson 'grus rdzogs la=__/ma cig=__/stong pa nyid la g.yo ba med/__/ma bsam gtan rdzogs la=__/ma cig=__/stong pa nyid la gti mug med/__/ma shes rab rdzogs la=__/ma pha rol phyin drug thugs la mnga'/__/yongs dag don rtogs grol ba'i mgon/__/ma cig khyed la phyag 'tshal bstod/__/ma cig gi bstod pa de thams cad sras rgyal ba don grub kyis mdzad pa shin tu byin rlabs che'o/__/bdun pa gtor ma 'bul ba ni/__gtor ma rnams la chu chang gis bran la byin rlabs gong ltar bya/__oM AHhU~M ha ho hrIHsa byin gyis rlabs/__oM AHhU~M ba~M ha ri ni sa ra tsa hrI ya/__badz+ra wA rA hI ha ha hi phaiM b+ha liM ta kha kha khA hi khA hi/__ces bdun gyis gtor ma dang /__oM badz+ra d+hU pe AHhU~M/__gis khyad par gyi sbyar spos phul la/__dam rdzas rgyan dang ldan pa'i gtor ma 'di nyid bla ma dang gnyis su med pa'i rje btsun rdo rje phag mo rigs bzhi'i mkha' 'gro ma dpa' bo sde bzhi chos bdag gsang ba ye shes kyi mkha' 'gro ma phag zhal can 'khor dang bcas pa la 'bul lo/__/rnal 'byor pa bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa'i dam pa chos sgrub pa'i bar du gcod pa thams cad nye bar zhi ba dang /__mthun rkyen tshe dang bsod nams dpal dang 'byor pa dbang phyug snyan grags bkra shis dge mtshan thams cad gong nas gong du 'phel zhing rgyas par mdzad du gsol/__bsdus pa'i skabs des chog__/spro na yum chen mo mkha' 'gro sde lnga dang chos bdag rnams la sgos su 'bul ba ni/__oM a mr-i te hU~M phaT/__swa b+hA was stong par sbyangs/__b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs par gtor ma 'dod rgu 'byung bar gyur/__oM AHhU~M/__gsum gyis byin gyi brlab/__oM pra dz+nyA pa ra mi ta i daM b+ha liM ta kha kha khA hi khA hi/__gsum gyis phul/__mchod sbyin gtor ma rgya chen po 'di nyid chos sku yum chen shes rab pha rol tu phyin ma la/__sras phyogs bcu'i sangs rgyas kyi 'khor gyis bskor ba dang bcas pa la 'bul lo/__/rnal 'byor pa bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa rnams byang chub sgrub pa'i gegs su gyur pa'i bdud tshogs thams cad zil gyis gnon nus pa dang rang snang dbang du 'dus shing chos rab rnam 'byed kyi shes rab khyad par can rgyud la skyes te yum chen mo'i dgongs pa mngon du 'gyur ba byin gyis brlab tu gsol/__oM AHhU~M ha ho hrIHrang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas ma rig mkha' 'gro sde lnga'i lha tshogs 'khor dang bcas pa gtor mgron du oM badz+ra sa mA dzaHoM badz+ra DA ki nI hU~M phaT swA hA/__oM bud+d+ha DA ki nI hU~M phaT swA hA/__oM rat+na DA ki ni hU~M phaT swA hA/__oM pad+ma DA ki nI hU~M phaT swA hA/__oM karma DA ki nI hU~M phaT swA hA/__so sor mthar/__a kA ro=btags pa gsum gyis 'bul/__ma cig mkha' 'gro sde lnga'i lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams mchod sbyin gtor ma rgya chen po 'di bzhes la/__dpal ldan bla ma dam pa'i sku tshe bsrings/__sangs rgyas kyi bstan pa bsrung /__dkon mchog gi dbu 'phang bstod/__dam chos mi nub pa'i rgyal mtshan tshugs/__sems can gyi bde skyid spel/__rnal 'byor pa bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa'i 'gal rkyen nyer 'tshe bar du gcod pa thams cad nye bar zhi ba dang mthun rkyen bsam don thams cad chos ldan yid bzhin du 'grub pa'i phrin las mdzad du gsol/__oM AHhU~M ha ho hrIHrang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas chos bdag gsang ba ye shes kyi mkha' 'gro ma phag zhal nag mo gtor mgron du oM badz+ra b+ha ra hi badz+ra sa mA dzaHspro na dbyangs dang bcas/__hrIH'og min gnas dang o rgyan zhing /__/ra smi shwa ra'i dur khrod nas/__/chos bdag khros ma phag zhal can/__/de yi las byed mkha' 'gro brgyad/__/'khor dang bcas pa gnas 'dir gshegs/__/sha chen zan dang chang phud bcas/__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/bdag gi 'dod don phrin las sgrubs/__zhes spyan drangs/__oM badz+ra b+ha ra hi sa pA ri wa ra de wa aSh+Ta i daM b+ha ling+ta g+hr-I h+nan+tu kha kha khA hi khA hi/__ces lan gsum gyis gtso 'khor thun mong la 'bul/__dam rdzas rgyan dang ldan pa'i gtor ma 'di nyid=sogs gong bzhin phrin las bcol/__skabs 'dir thang lugs bka' srung bdun rdzogs kyi gtor bskang dam rang rang gi chos skyong gang byed kyi gtor chog bskong ba sogs kyang bya/__gzhi bdag gtor ma spyi ltar bsngos/__brgyad pa gsol 'debs dang lus sbyin gtong ba ni/__gsol 'debs dam pa'i 'chi blo ma dang /__brgyud pa'i gsol 'debs gnas sbyar ma dang /__rje grub thob chen po la bstod cid gsol ba 'debs pa ni/__pha grub thob chen po gzi mdangs can/__/sku stod seng+ge 'gyings pa 'dra/__/de bdud bzhi zil gyis gnon pa'i rtags/__/sku smad shin tu rgyas pa de/__/bde chen ye shes brnyes pa'i=__/rked pa thung zhing sbom la 'gril/__/de 'khrul gzhi rtsad nas chod pa'i=__/zhabs gnyis sems skyil bzhugs pa de/__/byang chub rgyud lam bsgrod pa'i=__/sku mdog smug la snum pa de/__/chos nyid don la 'gyur ba med pa'i=__/dbu skra dkar po thor cog byas pa de/__/sa bcu'i rtse rdzogs sems dpa'i=ag tshom dkar po brang mdor sleb pa de/__/skye rgu thar lam 'dren pa'i=__/spyan mig dmar la spyan rtsa 'khrugs pa de/__/snang srid zil gyis gnon pa'i=__/sku la sle bam mnab pa de/__/'jam rtsub spros pa chod=__/phyi nang gcig tu sbyar ba de/__/'khor 'das gnyis med rtogs=__/sla sped dkar dmar khra ba 'di/__/phrin las rnam bzhi brnyes=__/lcags kyu gnyis kyis brgyan pa 'di/__/thabs shes zung du 'brel ba'i=__/dum bu sras bus bsdus pa 'di/__/khams gsum dbang du sdud=__/gang ba gsum mthud byas pa 'di/__/sku gsum lhun gyis grub=__/sku lus hril gyi khebs pa 'di/__/rang snang dbang du 'dus=__/phyag g.yas lcags kong bsnam pa 'di/__/'khor ba'i mtsho las sgrol ba'i=__/phyag g.yon tshe bum bsnams pa 'di/__/'chi med rig 'dzin brnyes=__/ri dwags lpags gdan gting pa 'di/__/dmigs med snying rje mnga' ba'i=__/rje res 'ga' nyin mtshan 'khor yug gzims/__/bsgom gnyug ma la rgyun chad med pa'i brda/__/rje res 'ga' rten 'brel sna tshogs mdzad/__/bka' 'khor g.yog byin gyis brlabs pa'i=__/rje re 'ga' smyon pa'i brtul zhugs mdzad/__/de 'khor gyi bar chad sel ba'i=__/rje der bzhugs thang stong pa la gsol ba 'debs/__/rje der bzhugs thang stong pas byin gyis rlobs/__/rje der bzhugs thang stong pas lam sna drongs/__/rje rgyang na bzhugs na mos phyag 'tshal/__/drung na bzhugs na gus phyag 'tshal/__/yid mos gus phyag la nye ring med/__gsol ba snying gi dkyil nas 'debs/__/byin rlabs thugs kyi klong nas zhu/__/rje sku yi byin rlabs lus la zhugs/__/lus na tsha'i sdug bsngal zhi ba dang /__/lus la bde ba bskyed du gsol/__/lus kyi sgrib pa dag nas kyang /__/lus sprul sku thob par mdzad du gsol/__/rje gsung gi byin rlabs ngag la zhugs/__/ngag 'gag 'dzer gyi sdug bsngal zhi ba dang /__/ngag la nus pa sbar du gsol/__/ngag gi sgrib pa dag nas kyang /__/ngag longs skur thob par mdzad du gsol/__/rje thugs kyi byin rlabs sems la zhugs/__/sems nyon mongs sdug bsngal zhi ba dang /__/sems la rtogs pa sbar du gsol/__/sems kyi sgrib pa dag nas kyang /__/sems chos skur rtogs par mdzad du gsol/__/rgyu 'dod chags zhe sdang gti mug gsum/__/dug gsum rang sar zhi bar mdzad du gsol/__/gdon pho gdon mo gdon klu gdon gsum/__/gdon gsum rang sar zhi=nad rlung mkhris bad kan 'dus pa bzhi/__/bzhi brgya rtsa bzhi rang sar=__/chos sku longs sku sprul sku gsum/__/sku gsum mngon du 'char bar=__/gzhan don dpag med 'byung bar mdzad du gsol/__/nad gdon sdig sgrib dag par byin gyis rlobs/__phaTaHphaTaH/__mkha' 'gros mtshan gsol rig 'dzin thang stong pa/__/gzugs sku mkha' ltar dag pa chos kyi sku/__/grags stong gzhom du med pa rdo rje'i gsung /__/gzung 'dzin rtogs bral 'dus ma byas pa'i thugs/__/yon tan bsam yas yid bzhin nor bur mtshungs/__/phrin las rnam bzhi'i gdul bya'i re ba bskong /__/rtsa gsum kun 'dus dkon mchog gsum gyi dngos/__/gsol ba 'debs so grub chen thang stong pa/__/byin gyis rlobs shing 'gro mgon brtson 'grus bzang /__/bar chad sol cig dbang drag he ru ka/__dngos grub stsol cig skyabs kun 'dus pa'i rje/__/re sa gzhan na med do thugs rjes zung /__/zhes pa'ang o rgyan rin po ches grub chen nyid la lung bstan mnga' gsol gnang ba'i rdo rje'i gsung gsol 'debs su bsgyur ba'i byin rlabs can no/__/bdud dpung 'joms mdzad smug nag khro bo'i sku/__/lta ba'i gding ldan brtul zhugs spyod pa skyong /__/sbas pa'i rnal 'byor 'gro ba yongs kyi mgon/__/o rgyan lung bstan skyes mchog sprul pa'i sku/__/thang stong rgyal po'i zhabs la gsol ba 'debs/__/bltas pa tsam gyis 'gro rnams dbang du sdud/__/sdigs pa tsam gyis sde brgyad bran du 'khol/__/bsam pa tsam gyis dgos 'dod char ltar 'bebs/__/thang stong rgyal po'i zhabs=__/thugs rje chen pos 'gro kun rjes su skyong /__/dka' spyod chen pos sa lam thams cad bgrod/__/nus mthu chen pos dgra bgegs ma lus 'joms/__/thang stong rgyal po'i zhabs la gsol ba 'debs/__/de nas 'khor 'das bsre ba sogs lus sbyin rgyas bsdus ci rigs par bya'o/__/dgu pa tshogs kyi mchod pa la/__de nas bsre ba bzhi'i dmigs pa bya ba ni/__phaTaHphaTaHsrung bya'i lus dang bdag lus dbyer med bsre/__/rang gi rnam shes hU~M du gyur pa dang /__/hU~M de tshangs bug nas thon nam mkhar yal/__/nam mkha' sems nyid dbyer med gcig tu bsre/__/las byed mkha' 'gros bem po de blang nas/__/tshogs nang bcug nas gri gug gis dkrugs pas/__/tshogs dang bem po dbyer med gcig tu bsre/__phaTaHphaTaHphaTaHphaTaHtshogs kyi bgegs bsal ba ni/__gser gling brdal ba'i gnas 'di nyams re dga'/__/gnas 'di nyams re mi dga' rgyu/__/bla ma dang mkha' 'gro bzhugs gnas lags/__/de phyir bla ma dang mkha' 'gro 'du re ran/__/chos skyong rnams kyang mi 'du rgyu/__/rigs bzhi'i mkha' 'gro'i spyan snga ru/__/chos skyong 'du ba khas blang pas/__/de phyir chos skyong 'du re ran/__/rnal 'byor pho mo i re bde/__/rnal 'byor pho mo mi bde rgyu/__/bde ba chen po'i sbyor ba lags/__/skal ldan rnams ni 'dir 'dus la/__/skal med rnams ni phyi la dengs/__/skal med phyi la mi dengs rgyu/__/dam la gnas par gzir bar bya/__/de phyir skal med phyi la dengs/__/zhes drag rol bya/__oM badz+ra b+ha rA hi g+ha g+ha g+ha Ta ya g+ha Ta ya gnod byed sarba duSh+TAn mA ra ya hU~M phaT/__ces brjod/__de nas tshogs kyi yo byad rnams chu chang gis bran/__nang mchod ltar byin rlabs bya/__oM AHhU~M ha ho hrIHsa brlab/__de nas tshogs kyi mchod yul spyan drangs pa ni/__bla ma yi dam mkha' 'gro dang /__/dam can srung ma mched lcam rnams/__/dam rdzas tshogs la 'byon tsam na/__/nam mkha' 'ja' 'od ta la la/__/dri zhim ngad pa thu lu lu/__/DA ma rol sgra khro lo lo/__/dung chen gling bu kyu ru ru/__/rol mo mang po di ri ri/__/phaTaHkyi brda skad sangs se sang /__/glu len gar byed shigs se shig__/bde ba chen po khri li li/__/byin rlabs bag dro 'u ru ru/__/rang rig ngo bo rjen ne ne/__/ci snang 'dzin med thal la la/__/mkha' 'gro 'du ba'i gnas mchog 'dir/__/byin gyis brlab phyir gshegs su gsol/__kyai/__tshogs khang gzhal yas 'bar ba 'di/__/o rgyan gnas su byin gyis rlobs/__/'di tshogs skye bo pho mo rnams/__/dpa' bo dpa' mor=__/rin chen la sogs sna tshogs snod/__/pad+ma b+han+d+har=__/bcud tshogs kyi zhal zas thams cad kyang /__/zag med bdud rtsir=__/maN+Dal 'di la rten cig chos/__/mar me 'di la mdangs shig phyung /__/slob ma rnams la dbang zhig bskur/__/tshogs gtor 'di la bcud cig phob/__/'dir tshogs rnal 'byor thams cad la/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/bu skye med dbyings su lam sna drongs/__/phaTaHces cang te'u dang dung chen gyi gling bu sogs rol mo sna tshogs 'bud dkrol byed/__de nas 'di ltar te/__dkar po oM la gsol ba 'debs/__/dkar po oM gyi byin gyis rlobs/__/dkar po oM gyi byin rlabs kyis/__/gzhong pa nyi zla'i gtor gzhong du/__/tshogs kyang 'od du ltems kyis zhu/__/'od phung 'bar ba'i tshogs mchod 'dis/__/bla ma yi dam mkha' 'gro mnyes gyur cig__/dkyil 'khor lha tshogs dgyes=__/dam can srung ma'i thugs dam bskang =__/'gro ba rigs drug 'dod pas tshim=__/lan chags gdon bgegs bu lon byang gyur cig__/dmar po AHla=sogs gong gi rigs 'gres/__sngon po hU~M la=sogs nas/__byang gyur cig__/ces brjod/__de nas tshogs phud 'bul ba ni/__rang bzhin chos sku'i mkha' dbyings nas/__/rtsa ba'i bla ma rin po che/__/brgyud pa'i bla ma'i tshogs dang bcas/__/'dod yon tshogs kyi mchod pa 'bul/__/tshim pa'i tshul gyis bzhes su gsol/__/dgyes pa'i tshul gyis rol par mdzod/__/phyogs bcu dus gsum pho brang nas/__/skyabs gnas dkon mchog rin po che/__/sangs rgyas byang sems tshogs dang bcas/__/'dod yon=sogs 'gres/__dag pa sku bzhi'i pho brang nas/__/yi dam lha tshogs rin po che/__/dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs dang bcas/__/'dod yon=sogs/__bde chen lhun grub pho brang nas/__/rdo rje phag mo rin po che/__/mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs dang bcas/__/'dod yon sogs/__dur khrod chen po'i pho brang nas/__/chos skyong srung ma rin po che/__/dam can rgya mtsho'i tshogs dang bcas/__/'dod yon sogs/__rgyal ba'i bstan pa rgyas par mdzod/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/sdig sgrib nad gdon zhi ba dang /__/tshe dang dpal 'byor rgyas pa dang /__/phrin las rnam bzhi 'grub par mdzod/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/'gro rnams byang chub thob par shog__/shar phyogs rdo rje rigs kyi mkha' 'gro ma/__/sku mdog dkar la gzi brjid che/__/zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ldan/__/gri gug thod khrag kha T+wA~M 'dzin/__/zhabs gnyis brkyangs skum gar stabs bsgyur/__/dbu rgyan thor gtsug ldems se ldem/__/dar gyi cod pan pu ru ru/__/rin chen snyan cha khro lo lo/__/phyag rgya'i gar stabs khyugs se khyug__/phyag gdub zhabs gdub si li li/__/rus pa'i rgyan cha khra la la/__/rgyan gzhan mang po lhubs se lhub/__/sgra snyan mang po ti ri ri/__/glu len gar byed khyugs se khyug__/rdo rje mkha' 'gro 'khor dang bcas/__/'dir gshegs rgyan gyi tshogs mchod bzhes/__/phyi nang bar chad zhi ba dang /__/mchog thun dngos grub stsal du gsol/__/lho phyogs rin chen rigs kyi=__/sku mdog ser la gzi brjid che/__/gong bzhin 'gres/__rin chen mkha' 'gro 'khor sogasanub phyogs pad+ma rigs kyi=__/sku mdog dmar la=sogs nas/__pad+ma mkha' 'gro sogs/__/byang phyogs las grub=__/sku mdog ljang la=sogs nas/__/las grub mkha' 'gro=sogs/__/dbus phyogs sangs rgyas rigs kyi mkha' 'gro ma/__/sku mdog nag la gzi brjid che/__sogs nas/__sangs rgyas mkha' 'gro 'khor dang bcas/__sogs/__sangs rgyas mkha' 'gro rdo rje mkha'=__/rin chen mkha' 'gro pad+ma=__/las grub mkha' 'gro thams cad dang /__/o rgyan yul gyi=__/bal bod ru bzhi'i=__/mkha' la 'gro ba'i=__/shugs la 'gro ba'i shugs 'gro dang /__/bar snang 'gro ba'i las mkhan dang /__/de 'og mkha' 'gro zhing skyong dang /__/bstan pa srung ba'i chos skyong dang /__/ging chen ging chung lcam dral rnams/__/sku mdog phyag mtshan so so la/__/hab sgra phaT sgra ti ri ri/__/drag po'i rkan sgra chems se chem/__/gsang ba'i bshug glu tshe re re/__/mkha' 'gro'i brda skad ti ri ri/__/mkha' 'gro'i gnas nas sku bskyod 'tshal/__/dbu rgyan thor gtsug ldems se ldem/__=sogs/__rgyal ba'i bstan pa rgyas pa dang /__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/sdig sgrib nad gdon zhi ba dang /__/tshe dang dpal 'byor rgyas par mdzod/__/phrin las rnam bzhi myur 'grub pa'i/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/'gro rnams byang chub thob par shog__/de ltar brjod pas mchod yul rnams rab tu dgyes par bsam mo/__/shin tu rgyas par spro na/__hU~M/__shar phyogs rdo rje rigs kyi mkha' 'gro ma/__/sku mdog dkar la gzi brjid mdangs dang ldan/__/phyag g.yas shel gyi gri gug 'phyar/__/phyag g.yon mtshan ldan ka pA la/__/ma gnas 'dir byon la tshogs la rol/__/rol cig rol cig tshogs la rol/__/la la phyi yi tshogs la rol/__/la la nang gi tshogs la rol/__/la la gsang ba'i=__/la la yang gsang =__/la la 'di nyid tshogs la rol/__hU~M/__lho phyogs rin chen rigs kyi=__/sku mdog ser mo gzi brjid=__/phyag g.yas gser gyi gri gug 'phyar/__sogs gong bzhin so sor sbyar ro/__/hU~M/__nub phyogs pad+ma rigs=sku mdog dmar la=__/phyag g.yas zangs kyi=sogs/__hU~M/__byang phyogs las grub=__/sku mdog ljang mo=__/phyag g.yas g.yu yi=sogs/__hU~M/__dbus phyogs sangs rgyas rigs kyi mkha' 'gro ma/__/sku mdog nag mo gzi brjid mdangs dang ldan/__/phyag g.yas gnam lcags gri gug 'phyar/__/sogs nas/__la la 'di nyid tshogs la rol/__rdo rje 'chang chen man chad dang /__/rtsa ba'i bla ma yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/yum chen sher phyin man=__/gcod kyi brgyud pa yan='khor bcas=__/shAkya thub pa=__/mkhan po slob dpon=__/'khor bcas=__/dkon mchog gsum po=__/khams gsum sems can=__/'khor bcas=__/yi dam lha tshogs=__/'jig rten lha 'dre=__/'khor bcas=__/rdo rje mkha' 'gro=__/gnas gsum mkha' 'gro=__/'khor bcas=__/ye shes mgon po=__/'jig rten srung ma=__/'khor bcas=__/dpal ldan lha mo=__/'jig rten sman mo=__/'khor bcas=__/kun tu bzang po=__/'jag ma'i srin bu=__/'khor bcas=__/lha gnas srid rtse man chad dang /__/dmyal khams bco brgyad yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/rol cig rol cig=__/la la phyi=__/la la nang =__/la la gsang =__/la la yang =__/la la de nyid=__/phyi nang gsang ba de kho na/__/nye bar bkod dang blos sprul pa'i/__/tshogs kyi mchod pa rgya chen 'di/__/yul mchog dam pa khyed rnams kyis/__/tshim pa'i tshul gyis rol par mdzod/__/dgyes pa'i tshul gyis bzhes su gsol/__/rgyal ba'i bstan pa rgyas pa dang /__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/sdig sgrib nad gdon zhi ba dang /__/tshe dang dpal 'byor rgyas pa dang /__/phrin las rnam bzhi myur 'grub pa'i/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/'gro rnams byang chub thob par shog__/de nas phrin las rnam pa bzhi dang mchog gi dngos grub thams cad stsol bar bsam/__hU~M/__na mo/__/phyi snod 'jig rten gtor gzhong du/__/nang bcud sems can gtor mas bkang /__/skye 'chi med par mchod pa bzhes/__/phyi nam mkha' yangs pa'i gtor=__/nang 'byung ba lnga'i=__/rang gsal rang dag mchod=__/bka' pha rol phyin drug gtor=__/sa bcu dag pa'i=__/mya ngan mi 'da'=__/bka' rdzogs pa chen po'i=__/theg pa brgyad kyi=__/'khor ba rang dag bcas te=__/kun gzhi yangs pa'i=__/rnam shes tshogs brgyad=__/'phel 'grib med pa'i=__/rang sems gnyug ma'i=__/lus ngag yid gsum=__/brjod du med pa'i=__/skye ba med pa'i=__/rig pa tshogs mang =__/'gyu ba rang grol bcas te bzhes/__chos sku dag pa'i=__/gzugs sku rnam gnyis=__/thugs rje 'gro don bcas te=__/stong pa nyid kyi gtor=__/snang ba dkar dmar=__/snang med chen po'i=__/rang rgyud dag pa'i=__/gnyis med gdams ngag=__/bde ba chen po'i=__/tshogs gnyis dag pa'i=__/bde gsal mi rtog=__/chags zhen med pa'i=__/rang lus rgyal ba'i=__/sems dad gus gdung ba'i=__/re dogs med pa'i=__/ka pA la yi=__/sha khrag don snying =__/chags zhen med pa'i=__/rin po che'i gtor gzhong du/__/dkar gsum mngar gsum gtor mas bskang /__/dgos 'dod 'byung ba'i mchod pa bzhes/__/rdo rje 'chang chen man chad dang /__/rtsa ba'i bla ma yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/yum chen sher phyin man=__/gcod kyi brgyud pa yan=__/bsngos pa=bsam pa=__/shAkya thub pa=__/mkhan po slob dpon=__/bsngos pa=__/bsam pa=__/dkon mchog gsum po=rigs drug sems can yan chad=__/bsngos pa=bsam pa=__/yi dam lha tshogs=__/'jig rten lha 'dre=bsngos pa=bsam pa=__/rdo rje phag mo=__/gnas gsum mkha' 'gro=bsngos pa/__bsam pa=__/ye shes mgon po=__/'jig rten bstan srung =bsngos pa=bsam pa=dpal ldan lha mo=__/'jig rten sman mo=bsngos pa=bsam pa=__/kun tu bzang po=__/'jag ma'i srin bu=__/bsngos pa=bsam=lha gnas srid rtse=__/dmyal khams bco brgyad=bsngos pa=bsam pa=gnas gdon lus gdon=__/bag la nyal ba=bsngos pa=bsam pa=__/gtor ma 'di bsngos byin rlabs kyis/__/bdag dang ma lus sems can rnams/__/lus la bde ba rnyed gyur cig__/ngag la nus pa 'bar=sems la rtogs pa 'char gyur cig__/mchog gi dngos grub thob par shog__/sbyin pa 'di dang dus gsum gyi/__/dge ba'i rtsa ba ma lus pa/__/khams gsum sems can don du bsngo/__/rnam mkhyen sangs rgyas thob par shog__/de nas rol mo dang dbyangs bya zhing /__chos dbyings rnam par dag pa'i pho brang nas/__/dngos sam brgyud pa'i dpal ldan bla ma rnams/__/zag med tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa bzhes/__/skyon med yon tan phun tshogs pho brang nas/__/'dren mchog dam pa skyabs gnas dkon mchog gsum/__/zag med=__/snang stong chu zla lta bu'i pho=__/bde gsal mi rtog yi dam lha tshogs rnams/__/zag med=__/thugs rje phyogs ris med pa'i=__/byin rlabs rtsa ba ma tshogs mkha' 'gro rnams/__/zag med=__/bka' dang dam tshig chen po'i=__/bstan pa skyong mdzad chos skyong srung ma rnams/__/zag med=__/phyi snod dag pa o rgyan pho brang nas/__/nang bcud rigs drug mkha' 'gro'i rang bzhin la/__/zag med tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa bzhes/__na mo/__thabs shes gnyis su med pa'i rang bzhin rnam par dag pa skye ba med pa/__/ngo bo rnam par dag pa A li kA li/__/mtshan nyid rnam par dag pa sha lnga bdud rtsi lnga/__/'bul ba'i zhing rnam par dag pa rje btsun rtsa ba dang brgyud pa bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa/__skyabs gnas dkon mchog gsum dpa' bo mkha' 'gro chos skyong srung ma rnams la 'bul lo/__/gzhan yang dkon mchog gsum gyi bka' dang 'khor na gnas pa'i sde brgyad gzhi bdag gnas bdag 'byung pos gtsor byas rigs drug lan chags thams cad/__rigs lnga'i mkha' 'gro lhar gsal ba la 'bul lo/__/thams cad dgyes shing tshim nas rkyen phyi nang gi bar chad thams cad bsal nas mchog dang thun mong gi dngos grub stsal du gsol/__skabs 'dir nad pa yod na mdun du bsnyal la/__phaTaHrang nyid skad cig gi dur khrod gyi bdag mo khros ma nag mo zhal gcig phyag gnyis spyan gsum mche ba bzhi gtsigs pa/__phyag g.yas mi lpags kyi g.yang gzhi brdebs pa/__g.yon mi rkang gi gling bu 'bud pa/__mthu stobs dang ldan pa/__gzi brjid dang ldan pa/__khams gsum dbang du bsdud pa/__srid gsum zil gyis non pa/__de'i thugs ka nas las byed kyi mkha' 'gro ma dpag tu med pa 'phros pas/__gnod byed thams cad rang dbang med pa mdun du bkug par gyur/__phaTaHna mo sangs rgyas kyi bden pa dang /__chos kyi bden=dge 'dun gyi=ma cig ye shes kyi mkha' 'gro ma khros ma nag mo'i lha tshogs 'khor dang bcas pa'i bden pa dang /__bden pa chen po'i mthus/__bsrung bya 'di la dang po nad kyi sna 'dren pa/__bar du gdon gyi tshang bca' ba/__tha mar nad la mi phan pa byed pa/__nad nad bdag dang bcas pa/__gdon sna 'dren dang bcas pa thams cad skad cig rang dbang med par 'dir khug cig__/hU~M hU~M hU~M/__dzaHphaTaHces dgug gzhug lan gsum byas la/__rkang dung bus nas/__kyai/__'dus shig 'dus shig sha la 'dus/__/dbugs len thams cad 'dir 'dus shig__/bshas bsha' rogs las slebs par gyis/__/sha bgos rog la slebs par gyis/__/'dre khyed rnams bdag gi pha ma yin/__/bu yi sha khrag rol du shog__/khyod ni drin can pha ma yin/__/da lan bzang len lan du shog__/sngon chad lus 'di gces par bzung /__/rgyu des da rung 'khor bar 'khyams/__/da ni mi chags ston mor 'gyed/__/mgron rigs srid rtse man chad nas/__/na rag dmyal khams yan chad na/__/gnas pa'i lha dang lha ma srin/__/pho bdud las kyi 'gong po 'dus/__/mo bdud las kyi 'dre mo 'dus/__/pho bdud rgyal 'gong srog bdag=__/mo bdud 'dre mo srin mo=__/srid pa'i yul nas 'dre dgu=__/gtsug lag khang gi gdon bcu=__/gtso bo'i gdon chen bco brgyad=__/bgegs rigs stong phrag brgyad cu=__/byis pa'i gdon chen bco lnga=__/ye 'grog sum brgya drug cu=__/glo bur dgu bcu rtsa gcig 'dus/__/'dir shog 'dir 'dus sha khrag rol/__/spyi bo tshangs bug man chad nas/__/rkang mthil sen mo yan chad kyi/__/lus 'di phyi nang thams cad la/__/kho bos chags zhen mi byed do/__/sha zos khrag 'thung rus pa mur/__/mgo bo yan lag don snying khyer/__/thams cad bag phebs tshim par rol/__/zhi bar gyis shig brlag par gyis/__/phung bar gyis shig rtsa bar chod/__/thul cig choms shig mA ra ya/__phaTaHphaTaHde nas lag pa gnyis kyis phung po spar bas bcad nas mchod sbyin byed tshul bya zhing /__rang gi sor mo rigs lnga'i mkha' 'gro ma/__/dkar ser dmar ljang khri phrag re res bskor/__/phung po bcad cing mgron rnams mchod par gyur/__phaTaHphaTaHshar phyogs gtum drag dur khrod nas/__/mi phyed rdo rje mkha' 'gro ma/__/dkar mo 'bum gyi 'khor dang bcas/__/dbang po brgya sbyin la sogs pa'i/__/shar phyogs dri za'i gdon tshogs la/__/lus sha khrag mchod sbyin 'di bsngos pas/__thams cad ngoms shing tshim gyur nas/__/dga' mgu yi rang ldan gyur cig__/phaTaHlho phyogs gad rgyangs dur khrod=__/rin chen mkha' 'gro gzi brjid can/__/ser mo 'bum=__/ya ma rA tsa la sogs=__/lho phyogs gshin rje'i=__/lus sha khrag sogs gong bzhin 'gres/__phaTaHnub phyogs pad+ma 'khyil pa'i=__/pad+ma mkha' 'gro dri med ma/__/dmar mo=__/wa ru Na la=__/nub phyogs klu yi=__/lus sha khrag sogs/__phaTaHbyang phyogs ki la ya yi=__/las kyi mkha' 'gro bde ba can/__/ljang mo=__/ku be ra la=__/byang phyogs gnod sbyin=__/lus sha khrag sogs/__phaTaHshar lho rab 'jigs=__/dam tshig mkha' 'gro dmigs pa can/__/dkar mo=__/ag+ne ra la=__/shar lho drang srong =__/lus sha khrag sogs/__phaTaH/__lho nub gtum po'i=__/sna tshogs mkha' 'gro mi thub ma/__/dmar ser=__/ni ri ti la=__/lho nub srin po'i=__/lus sha khrag sogs/__phaTaHnub byang rab rgyu'i=__/thams cad mkha' 'gro kun rgyu ma/__/dmar ljang =__/b+ha ya b+he la=__/nub byang rlung lha'i=__/lus sha khrag=sogs/__phaTaHbyang shar rgyug byed=__/brgyud 'dzin 'jig rten mkha' 'gro ma/__/dkar ljang =__/dbang phyug chen po=__/byang shar bgegs kyi=__/lus sha khrag sogs/__phaTaHsteng phyogs mkha' spyod=__/dbyings phyug sangs rgyas mkha' 'gro ma/__mthing ga=__/tshangs pa nyi zla gza' skar sogs/__/steng phyogs lha yi=__/lus sha khrag sogs/__phaTaH'og phyogs sa spyod dur khrod nas/__/las byed sprul pa'i mkha' 'gro ma/__/nag mo 'bum gyi 'khor dang bcas/__/lha mo brtan ma la sogs pa'i/__/'og phyogs sa bdag gdon tshogs la/__/lus sha khrag sogs/__phaTaHphaTaHphung po rang rang yid dang mthun pa yi/__/'dod yon longs spyod dpag tu med pa rnams/__/mgron rnams so so'i zhal du bstabs pa yis/__/dga' mgu yi rang byang chub sems ldan gyur/__phaTaHlha dang klu dang gnod sbyin dang /__/nam mkha' lding dang dri za dang /__/mi'am ci dang lto 'phye che/__/'khor tshogs bye ba sa ya bcas/__/bka' yi lha srin sde brgyad la/__/lus sha khrag sogs/__/'byung po sha za srin po dang /__/yi dwags lan chags 'dre gdon rigs/__/bgegs rigs stong phrag brgyad cu dang /__/byis pa'i gdon chen bco lnga dang /__/srid pa'i 'dre dgu gtsug lag gdon/__/rgyal bsen gri bo gri mo dang /__/chung sri za 'dre shi gshed sogs/__/gnod byed bgegs rigs thams cad la/__/lus sha khrag mchod sbyin 'di bsngos pas/__/thams cad ngoms shing tshim gyur nas/__/dga' mgu yi rang ldan gyur cig__/phaTaHde nas bskang ba bya ba spro na/__bskang rdzas rnams/__a mr-i tas bsangs/__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las rang lus snod bcud thams cad phyi nang gsang ba'i mchod skong gi rdzas kyis sa dang nam mkha' bar snang thams cad khyab par gyur pas nam mkha' mdzod kyi sngags dang phyag rgya lan gsum gyis brlab la/__hU~M/__bem shun gtor snod gser gyi sa gzhi'i steng /__zhag dang chu ser spos chu'i chag chag gdab/__/sen 'dzum lcags ri mu khyud phreng bas bskor/__/yan lag gling bzhi nying lag gling phran brgyad/__/zo khog ri rab mgo ni rnam rgyal khang /__/mig gnyis nyi zla rgyu ma gser ri bdun/__/khrag ni rol mtsho so ni rgyu skar tshogs/__/rna ba gnyis ni gdugs dang rgyal mtshan te/__/lce ni rnga yab ba dan lhun gyis grub/__/klad spri bla bre mchin 'khri yol ba dang /__/ol khrang rang byung shel gyi mchod rten brgyad/__/snying ni nor bu glo ba cang shes rta/__/mid yu srog rtsa dpag bsam ljon pa'i shing /__/mtsher pa 'dod 'jo'i ba mo lhun gyis grub/__/pho ba rin chen gter gyi bum pa dang /__/sha khrag 'dod yon dpag med bskang rdzas kyis/__/'phags bzhi skyed yum chos sku yum chen mo/__/shes rab pha rol phyin ma'i thugs dam bskang /__/sras ni phyogs bcu dus gsum bde gshegs tshogs/__/byang sems nyan rang bcas pa'i=__/nges pa lnga ldan longs spyod rdzogs pa'i sku/__/longs sku gangs can mtsho rgyal=__/ye shes lnga ldan sku lnga lhun gyis grub/__/bcom ldan rigs lnga yab yum=__/ma brgyud kun gyi sprul gzhi rtsa ba'i lha/__/rje btsun 'phags ma sgrol ma'i=__/'khor lo lnga yi dpa' bo DA k+ki'i tshogs/__/bla med dkyil 'khor lha yi=__/dam pa rgya gar AR+Ya de wa sogs/__/gcod yul brgyud pa'i bla ma'i=__/grub chen brgyad cu bka' babs bcu drug sogs/__/rig 'dzin grub thob rnams kyi=__/yum chen thugs sprul gangs can 'gro ba'i dpal/__/ma cig lab kyi sgron ma'i=__/sras mo la 'dul thugs kyi sras mo bzhi/__/lab 'dul rdo rje sgron ma'i=__/khyad par o rgyan thugs kyi sprul pa che/__/bdud dpung kun 'joms 'chi med thang stong rgyal/__/sras slob gcod yul brgyud par bcas rnams kyi/__/thugs dam phyi nang gsang ba'i mchod pas bskang /__/rtsa brgyud bla ma rgyal ba sras bcas kyi/__/thugs dam gnyan po bskang ba'i byin rlabs kyis/__/nyams chags sdig sgrib thams cad byang nas kyang /__/nyams dang rtog pa yar ngo'i zla bzhin 'phel/__/byin rlabs mdzad med chu bo'i rgyun bzhin stsol/__/tshe gcig sangs rgyas 'grub bar mdzad du gsol/__hU~M/__bem shun b+han+d+ha stong gsum mnyam pa'i nang /__/phung po sha lnga ye shes bdud rtsi lnga/__/phud rlangs sgeg sogs brgyad dang mchod lha lnga/__/mchod pa'i lha mo bcu drug nam mkhar gang /__/snyan pa'i glu dbyangs rdo rje'i gar dang bcas/__/'dod yon mchod sprin zad med bskang rdzas 'dis/__/yi dam bdud 'dul khros ma'i=__/bde chen dkar mo ser mo don grub ma/__/dmar mo sgra sgrogs sna tshogs mthar phyin ma/__/lhan cig skyes ma rdo rje rnal 'byor ma/__/o rgyan gnas kyi gtso mo'i=__/rdo rje mkha' 'gro rin chen mkha' 'gro dang /__/pad+ma las kyi mkha' 'gro'i=__/sku las sprul pa'i DA ki+i+i dkar mo 'bum/__/zhi ba'i las mdzad ma yi=__/gsung las sprul pa'i DA ki+i+i dmar mo 'bum/__/dbang gi las mdzad ma yi=__/thugs las sprul pa'i DA ki+i+i sngon mo 'bum/__/drag po'i las mdzad ma yi=__/yon tan sprul pa'i DAk+ki ser mo 'bum/__/rgyas pa'i las mdzad ma yi=__/phrin las sprul pa'i DA ki ljang mo 'bum/__/sna tshogs las mdzad ma yi=__/sku las sprul pa'i DA ki+i 'bum phrag bcu/__/byin rlabs dngos grub 'beb ma'i=__/yi dam phag khros lha tshogs 'khor bcas kyi/__/thugs dam gnyan po bskang ba'i byin rlabs kyis/__/dngos grub mdzad med chu bo'i rgyun bzhin stsol/__/lus ngag yid gsum bsrung zhing skyob pa dang /__/bskyed rdzogs brtan thob snang srid dbang du 'dus/__/'ja' lus mkha' spyod 'grub par mdzad du gsol/__hU~M/__bem shun b+han+d+ha lcang lor bcas pa'i nang /__/phung po sha khrag rus pa bdud rtsi'i mtsho/__/phud rlangs las byed DA ki+i mkha' 'gro'i tshogs/__/sman raka gtor ma thogs pas bar snang gang /__/bskang rdzas sgrub rdzas rten rdzas sprin ltar gtib/__/bya nag khyi nag g.yag nag rta nag 'phyo/__/go mtshon dar nag la sogs bskang rdzas 'dis/__/rdo rje khros ma nag mo'i=__/thugs rje khros pas gdug pa 'dul mdzad pa/__/myur mdzad ye shes mgon po'i=__/rdo rje gur gyi mgon po'i=__/'dod khams dbang phyug sa brgyad sems ma che/__/dpal ldan re ma ti yi=__/dgra bo'i stobs 'phrogs dpal mgon gdong bzhi pa/__/bram nag shan pa drug gi=__/k+She Ta pA la la sogs gnod sbyin bzhi/__/gtsang rigs dpal mgon bcas pa'i=__/zhi byed brgyud pa'i srung ma nag po che/__/mgon po a g+ho ra yi=__/gnod sbyin nor lha rgya mtsho'i sde dpon che/__/rgya chen rnam mang thos sras=__/zlog byed ma dang nor rgyun ma pa sogs/__/'khor dang yang 'khor bcas pa'i=__/gcod yul bka' srung dur khrod kun na bzhugs/__/dur khrod bdag po yab yum=__/las mkhan mtshan mo sgra sgrogs gcer bu mang /__/sha za zhing skyong mkha' 'gro'i=__/bud med nag mo lcags spyang mgo dgu bcibs/__/lha mo spyang zhon ma yi=__/bud med dmar mo mtshal stag mgo dgu bcibs/__/lha mo stag zhon ma yi=__/bud med nag mo zangs 'phar mgo dgu bcibs/__/lha mo 'phar zhon ma yi=__/mgo dgu mig mang 'od 'phro sbrul mjug can/__/sham po'i gza' bdud mgo dgu'i=__/thog gi bu yug gdong mo mched sde bzhi/__/sprul pa'i gza' brgyad 'khor bcas=__/btsan rgod 'bar ba ma rungs mched sde bdun/__/zangs ri 'khyil pa 'khor bcas=gcod yul brgyud pa'i chos skyong thams cad kyi/__/thugs dam gnyan po bskang ba'i byin rlabs kyis/__/gcod yul bstan pa dar zhing rgyas pa dang /__/rnal 'byor bdag gi phrin las rnam pa bzhi/__/gang bcol thogs pa med par sgrub pa dang /__/bstan dgra rtsad nas brlag pa'i phrin las mdzod/__hU~M/__bem shun baiDUr sa gzhi mig mang ris/__/khrag rnams 'o ma'i mtsho rdzing ne'u seng /__/sha rus rin chen ri bo gzhal yas khang /__/dkar gsum mnga' gsum sman 'bru rin po che/__/dar zab shing tog klu sman bdud rtsi'i mtsho/__/bya rigs ri dwags gcan zan chu gnas sogs/__/bskang rdzas sna tshogs 'dzad med longs spyod 'dis/__/gnod sbyin zhang blon rdo rje bdud 'dul ba/__/yab yum 'khor dang bcas pa'i=__/nor lha mched brgyad gnod sbyin brgyad khri'i tshogs/__/'brogs gnas mched lngar bcas pa'i=__/yul 'khor srung dang 'phags skyes spyan mi bzang /__/rnam thos sras po 'khor bcas=__/thang lha yar bzhud 'od de gung rgyal dang /__/mkha' ri sham po rnams kyi=__/brtan ma bcu gnyis sman phran 'bum dang bcas/__/klu rgyal drag po zla skyong =__/gzhan yang ma cig lab khyer sgron ma dang /__/grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po yi/__/dam btags sde brgyad kun gyi=__/yul phyogs 'dir gnas gzhi bdag dkar po'i phyogs/__/chos la dga' ba rnams kyi=__/de ltar thugs dam bskang ba'i byin rlabs kyis/__/longs spyod 'dzad med chu bo'i rgyun bzhin stsol/__/gzhi byes lam gsum gar 'gro gar 'dug kyang /__/bskyel bsu rogs ldan kha 'dzin ma g.yel cig__/nyin gyi bya ra mtshan gyi mel tshe mdzod/__/bkra shis bde legs 'grub par mdzad du gsol/__/de mtshams las kyi rdo rjes lag pa g.yas su thod chang bzung /__g.yon pas de steng mtheb srin sbyar bas sha bzung la/__'di ni chos rnams bzang por ltos/__/'dus pa rnams la the tshom med/__/bram ze khyi dang gdol pa gsum/__/rang bzhin gcig tu dgongs te rol/__/ces dam rdzas bskor zhing /__len pa pos pad bskor sngon du 'gro bas rtse gsum gyi phyag rgya ston to/__/oM AHhU~MHa la la ho/__bde gshegs chos la rin thang med/__/'dod chags la sogs dri ma bral/__/bzung dang 'dzin pa rnam par spang /__/de kho na nyid la bdag gus so/__/a ho ma hA su kha/__ces blang la/__thog mar chang dpa' mos ma spyod bar dpa' bos mi spyod/__sha dpa' bos ma spyod pa dpa' mos mi spyod gsungs/__/bcu pa lhag ma bsngo zhing rdo rje'i glu dang bstod bskul gtor stabs bya ba ni/__lhag ma bsdus la/__oM a kA ro=sogs lan gsum brjod/__slob dpon gyis lhag mar kha phru btab ste/__hU~M/__dbyings ma mo khro gzugs phyi 'khor skyong /__/'khor 'das dang pho nya dam tshig pa/__/yang las byed sha za DA ki'i tshogs/__rdzas lhag gtor 'di bzhes phrin las sgrubs/__oM uSh+tsiT b+ha liM ta b+hAk+ShA b+h+ya swA hA/__lan gsum/__lhag ma la dbang pa'i 'byung po'i tshogs thams cad tshim par gyur cig__/lhag ma gnas khang gi phyi rol du dor la rdo rje'i glu blang ba na/__cang dril gyis sgra dang bcas/__ka maHkro taHma hAHla sa/__a ka ra/__nirma kA ya/__saM b+ho kA ya/__ma hA/__d+harmA kA ya/__ku su d+hi na kA ya/__gu ru/__gu ya/__mu ta pa la su mu ku kA ya pany+tsa/__dz+nyA na mu dra/__ma hA mu dra/__karma mu dra/__mu tra oM te sa m+ma rA/__sa ka kaM kar/__bo la/__kAk+ko d+ha ra du ra/__ma hA rna tsa ya/__kA ma badz+ra su ku/__tsa la ta la/__ta la/__b+ha ya b+ha ya/__karma mu tra/__su ku ma hAHa hoHsu kha hoHphun sum tshogs pa=sogs bkra shis dang /__sems can thams cad bde gyur cig=sogs dang /__lha mo tshad ma=sogs kyi smon lam btab bo/__/gsum pa rjes kyi rim pa la/__bstod bskul bya ba ni/__kyai/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/dbus phyogs sangs rgyas rigs kyi DA ki 'bum/__/yang dag bde chen bskyed pa'i DA ki la/__/dad mos drag pos stobs kyis gsol ba 'debs/__/thugs rje rgyun chad med par dgongs mdzad la/__/las can pho mo rnams la byin gyis rlobs/__/dad ldan skyes bu rnams la bcud du phob/__phaTaHphaTaHrgyas pa la 'gres yin kyang bsdu na/__kyai/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/shar phyogs rdo rje rigs kyi DA ki 'bum/__/lho phyogs rin chen rigs=__/nub phyogs pad+ma rigs=__/byang phyogs las kyi rigs kyi DA ki 'bum/__/yang dag bde chen bskyed pa'i DA ki la/__sogs/__phaTaHphaTaHgtso mo'i thugs las sprul pa'i mkha' 'gro bye ba la gsol ba 'debs pa ni/__kyai/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/spyan gsum bar snang mkha' la gzigs pa la/__/dus gsum thog med gzigs pa'i DA ki 'bum/__/mi mgo sum brtsegs rab tu brgyan pa la/__/khams gsum dbang du sdud pa'i DA ki=__/thod skam lnga yi dbu la brgyan pa la/__/rigs lngas 'gro don mdzad pa'i=__/thod rlon lnga bcu'i do shal byas pa la/__/'khrul pa lnga bcu rtsa gcig zad pa'i=__/dbu skra sil mas sku rgyab khengs pa la/__/sems can bde bar bkod pa'i=__/rus pa'i rgyan drug sku la brgyan pa la/__/rtog med nyams dang ldan pa'i=__/yang dag bde chen bskyed pa'i DA ki la/__dad mos drag po'i stobs kyis gsol ba 'debs/__sogs gong ltar ro/__/phaTaHphaTaHkyai/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/kha T+wA~M rtse gsum rab tu brgyan pa ni/__/srid gsum zil gyis gnon pa'i DA ki 'bum/__/ba~M chen gdan la brkyang skum bzhugs pa ni/__/'gro drug gnas nas 'dren pa'i DA ki=__/DA ru cang te'u gser gyi rnge'u chung ni/__/don dam snyan brgyud 'dzin pa'i=__/gser gyi dril bu g.yer kas gsung snyan sgrogs pa la/__/stong gsum chos sgra sgrogs pa'i=__/dar gyi 'phur lces rab tu brgyan pa ni/__/sprul pa yang sprul 'gyed pa'i=dur khrod sha la rol pa mdzad pa ni/__/ye shes rol par mdzad pa'i=__/yang dag bde chen bskyed pa'i DA ki la/__gong ltar sogs/__phaTaHphaTaH'bum bskul 'di ma gcig gis mdzad pa yin no/__/thun gtor 'bul ba ni/__thun gtor la khrag chang gis bran la/__dbyings yum shes rab pha rol phyin/__/rdo rje phag mo lab khyer sgron/__/mkha' 'gro sde lnga 'bum sde'i tshogs/__/gzhan yang mkha' 'gro bsam mi khyab/__/kun gyi las byed dbang mo che/__/gsang ba ye shes mkha' 'gro ma/__/zhabs gnyis dbang chen sa la brten/__/sku stod ri rab dag la mdzad/__/phag zhal srid pa'i rtse la rngam/__/dmar la 'khrugs pa'i spyan gsum 'bar/__/zhal gdangs mche ba'i ser rkang brtsigs/__/ljags kyi glog 'khyug hU~M phaT b+h+yo'i/__/'brug sgra drag po cher sgrogs pas/__/dgra bgegs klad pa 'gems par byed/__/dbu skra ral pa bsigs pa yis/__/rdo rje'i thog ser chem chem 'bebs/__/dgra bgegs thal ba rdul du brlag__/shangs nas bskal pa'i rlung nag 'tshub/__/gnod byed rgya mtsho'i pha mthar skrod/__/phyag g.yas gri gug 'bar ba yis/__/gzung 'dzin mdud par dum bur gcod/__/g.yon par thod khrag cher bkang nas/__/sgrub la dngos grub bdud rtsi stsol/__/bgegs la khrag gi zor du 'phongs/__/mchan khung kha T+wA~M 'bar ba yis/__/srid zhi'i yon tan ma lus rdzogs/__/mkha' 'gro 'bum sde'i sprul par 'gyed/__/phrin las rnam bzhi'i las kun sgrubs/__/khyod nyid dgyes pa'i dam rdzas mchog__/gtor ma sha chang rgyan ldan 'bul/__/bdag gis bcol pa'i phrin las sgrubs/__/mi mthun rkyen ngan bar chad sol/__/mthun pa'i dngos grub bdag la stsol/__/zhes gtor ma phul lo/__/gsum pa rjes kyi rim pa la gsum las/__dang po mchod bstod nongs bshags bya ba ni/__mchod pa rnams kha gsos la bsang sbyangs dang /__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las sogs nas mchod pa byin rlabs ltar gong bzhin bya/__oM shrI badz+ra b+ha rA hi ar+g+haM sogs chu gsum sngon 'gro'i nyer spyod phul/__d+harma ra Ni ta brjod/__nang mchod phul la/__bstod pa/__dpal ldan rdo rje mkha' 'gro ma/__sogs shwa lo ka gnyis dang /__zhe sdang rnam dag chos dbyings sogs nas/__mkha' 'gro sde lngar bstod/__ces pa'i bar dang /__bstod par 'os pa thams cad la/__sogs kyis bstod/__'dod don gsol ba ni/__rje btsun rdo rje phag mos bdag la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__/zhes sogs ji ltar rigs pas 'dod don gsol/__rdo rje sems dpa'i yig brgya tshar gsum dang /__oM badz+ra satwa AHtshar bdun bzlas nas/__thal mo sbyar la/__hU~M/__bde gshegs rnams kyi mchog tu gyur pa ni/__rtsa ba'i bla ma yin par ma shes pa/__/'bad rtsol gzhan du btsal ba de/__/ma sprul pa'i sku la mthol lo bshags/__/rang sems yid bzhin nor bu de/__/dgos 'dod 'byung ba ma shes pa/__/dngos grub gzhan du=__/ma sprul pa'i sku=__/rang sems rtsa ba chod pa de/__/chos sku yin par ma=__/sangs rgyas gzhan du=__/ma sprul pa'i sku=__/rnam rtog rang bzhin shes pa de/__/skye med yin par=__/gnyen po gzhan du=__/ma sprul pa'i=__/gzhan rtog rtsa ba chod pa de/__/snyems kyi rtsa bar=__/lha 'dre gzhan du=__/ma sprul pa'i=__/snang ba sems kyi cho 'phrul de/__/rang las byung ba=__/yul snang gnyis su 'dzin pa de/__/ma sprul pa'i sku=__/khams gsum sems can thams cad kun/__/pha ma yin par=__/gzhan la gnod pa skyal ba de/__/ma sprul pa'i sku la=__/gdams ngag bdud kyi gcod yul de/__/snod ngan yin par=__/rgyal khams yongs la spel ba de/__/ma sprul pa'i sku la mthol lo bshags/__/gnyis pa dbang blang zhing gshegs bsdu bya ba ni/__tshogs zhing thams cad 'od du zhu nas spyi bo'i bla ma ma cig la thim/__ma cig lab khyer sgron ma'i dpral mgrin snying ga'i oM AHhU~M gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum byung ba rang gi gnas gsum du thim pas lus ngag yid gsum tha dad du 'dzin pa'i sdig sgrib bag chag dang bcas pa thams cad byang zhing dag__/dbang bzhi thob/__lam bzhi bsgom pa la dbang /__'bras bu sku bzhi'i sa bon rgyud la bzhag__/de nas ma cig de spyi bo nas rang la thim pas ye shes mkha' 'gro ma'i sku gsung thugs dang rang gi lus ngag yid gsum dbyer med zung 'jug phyag rgya chen po'i ngang la mnyam par bzhag__/mdun gyi gtor mgron rten yod pa rnams la rten bzhugs ni me tog dang bcas thal mo sbyar te/__phyogs bcu na bzhugs pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad bdag la dgongs su gsol/__ji srid nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad mi gnas pa'i sa la ma bzhag gi bar du sangs rgyas rnams mya ngan las mi 'da' bar brtan par bzhugs su gsol/__brtan par bzhugs nas bdag dang sems can thams cad la mgon dang skyabs dang dpung gnyen dam pa mdzad du gsol/__oM su pra tiSh+Tha badz+ra ye swA hA/__rten med na/__oM khyed kyi sems can sogs dang /__badz+ra muHye shes pa gshegs/__'jig rten pa'i mgron rnams la/__mchod sbyin gnas 'dir sogs dang /__sarba big+h+nAn gats+tshas gshegs/__dam tshig pa rnams bdag la dzaHhU~M ba~M hoHbdag nyid kyi dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__gsum pa bsngo smon shis brjod ni/__dge ba 'di yi myur du bdag__/rdo rje phag mo 'grub gyur sogs/__bdag gi dus gsum dge ba ci bsags pa/__sogs/__sgyu ma lta bu'i dge ba'i rtsa ba 'dis/__/sgyu ma lta bu'i mtha' yas sems can rnams/__/sgyu ma lta bu'i sa lam bgrod gyur te/__/sgyu ma lta bu'i sangs rgyas myur thob shog__/ces dang /__lha mo tshad ma dam tshig tshad ma dang /__/sogs dang /__lha 'dre gdod nas ma grub kyang /__/'drer 'dzin rtog pa shar ba na/__/'char mkhan gzhi med rtsa bral du/__/yid ches thag chod lta gding gis/__/gcod kyi 'gro don mthar phyin shog__/bdud rnams rang byung rang zhi la/__/ched du gcod rgyu gang yang med/__/gdug rtsub cho 'phrul ci byung yang /__/rang ngo shes pa'i nyams len gyis/__/gcod kyi 'gro don mthar phyin shog__/gnyan sa ri khrod phyogs med du/__/lha 'dre bde la 'god pa dang /__/mnyam rjes dbyer med bsre ba dang /__/du ma rol gcig rtogs phyir du/__/gsang spyod nyams su len par shog__/ces bsngo smon dang /__phun sum tshogs pa=sogs zhal nas gsungs pa'i tshig bcad dang /__yin lugs don la sogs grub thob chen po'i gsung gi shis brjod rgyas par brjod cing /__rol mo'i sgra snyan la ring bas dge legs su bya'o/__/slar smras pa/__yum chen ma gcig rdo rje phag mo yi/__/grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po la/__/snyan brgyud gdams pa DA ki'i thugs khrag 'di/__/zab don bdud gcod kun las khyad par 'phags/__/rtsa ba'i gzhung bzang ngag gi bcud bsdus te/__/gdams pa grub thob brgyud pa'i gsung phreng las/__/rigs mthun btus te legs par sdebs pa la/__/nongs par gyur kun ye shes mkha' 'gror bshags/__/'di yi tshogs las DA ki dgyes rol 'di/__/gang gA'i chu rgyun bzhin du rab 'phel nas/__/gzung 'dzin 'khrul pa'i sgrib tshogs dbyings su zhi/__/shes rab phar phyin rdzogs pa'i bkra shis shog__/ces pa gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud kyi tshogs las DA ki dgyes pa'i rol mo ces bya ba 'di zab chos 'di la mos pa brtan po dang ldan pa rang slob dge slong tshe ring phun tshogs nas rten dang bcas bskul ngor skyabs rje thams cad mkhyen pa si tu o rgyan chos kyi rgya mtsho dang /__grub rje 'jam dbyangs bstan 'phel rnam gnyis las 'di nyid kyi chos skor yongs rdzogs thob pa'i skal bzang can 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas chog khrigs su sdeb pa'i yi ge pa ni bkra shis dbang phyug des bgyis pa 'dis kyang bstan 'gro la phan pa mtha' yas pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: