JKCL-KABUM-05-CA-049-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁའ་འགྲོ་གསང་འདུས་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ།
Wylie title mkha' 'gro gsang 'dus dzab khang dbye ba JKCL-KABUM-05-CA-049.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 49, Text 1, Pages 631-632 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, ཇོ་མོ་སྨན་མོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, jo mo sman mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mkha' 'gro gsang 'dus dzab khang dbye ba. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 631-632. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Mantra Repetition Preparatory Liturgies - dzab khang dbye ba - dzab bskul
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-06-CHA-013
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-047

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ་ནི། ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཎྜ་ལ་སྥ་ར་ཎ་ཕཊ༔ཅེས་པས། རང་འདྲའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་སྤྲོས༔སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ༔ཞེས་པས། མདུན་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར༔ཛབ྄་བསྐུལ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སོགས་དང་། ཧཱུྃ༔དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་རང་བྱུང་གྲུབ་པའི་ལྷ༔བཅོམ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་ཁྲོས་མ་ནག༔བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་མཛད་ནས་ཀྱང་༔མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཆར་དུ་ཕོབ༔ཅེས་དང་རྩ་སྔགས་བརྗོད་ལ་རོལ་མོ་བྱ། གཞན་ལའང་དེས་འགྲེས། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཐུགས་ཀ་སོགས། ཧཱུྃ༔ཕྱོགས་བཞིའི་གནས་ནས་རང་བྱུང་༴བཅོམ་ལྡན་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞིའི་ཚོགས༔བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས༴། མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ༴རིགས་བཞིའི་སྔགས། རིགས་བཞི་མཁའ་འགྲོའི་སོགས། ཧཱུྃ༔འཁོར་ལོ་གསུམ་ནས་རང་༴གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞིའི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས༴། མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ༴ཐུགས་གསུང་སྐུའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྔགས། ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་སོགས། ཧཱུྃ༔སྒོ་བཞི་མཚམས་བཞིར་རང་༴ཕྲ་མེན་ལམ་བྱེད་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས༴། མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ༴ལས་དང་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོའི་སྔགས། སླར་ཡང་གཙོ་མོའི་སོགས། སོ་སོར་སྟོང་ཚིག་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ།
[edit]

dzaba? khang dbye ba ni/__oM sarba dz+nyA na d+hA ki nI maN+Da la s+pha ra Na phaT:ces pas/__rang 'dra'i dkyil 'khor gnyis pa spros:saM ha ra Na hU~M:zhes pas/__mdun rten dang dbyer med du bzhugs par gyur:dzaba? bskul ni/__hU~M hU~M:mkha' 'gro rgya mtsho'i sogs dang /__hU~M:dbus kyi phyogs nas rang byung grub pa'i lha:bcom ldan khyab bdag bde chen khros ma nag:bzlas pa'i phrin las g.yel med mdzad nas kyang :mchog thun dngos grub ye shes char du phob:ces dang rtsa sngags brjod la rol mo bya/__gzhan la'ang des 'gres/__mkha' 'gro ma rnams thugs ka sogs/__hU~M:phyogs bzhi'i gnas nas rang byung =bcom ldan las kyi mkha' 'gro rigs bzhi'i tshogs:bzlas pa'i phrin las=/__mchog thun dngos grub=rigs bzhi'i sngags/__rigs bzhi mkha' 'gro'i sogs/__hU~M:'khor lo gsum nas rang =gnas yul nyer bzhi'i dpa' bo rnal 'byor ma:bzlas pa'i phrin las=/__mchog thun dngos grub=thugs gsung sku'i dpa' bo dpa' mo'i sngags/__thugs kyi lha tshogs sogs/__hU~M:sgo bzhi mtshams bzhir rang =phra men lam byed mkha' 'gro'i tshogs rnams kun:bzlas pa'i phrin las=/__mchog thun dngos grub=las dang dam tshig mkha' 'gro'i sngags/__slar yang gtso mo'i sogs/__so sor stong tshig sogs spyi ltar bya/

Footnotes

Other Information