JKCL-KABUM-06-CHA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིའི་རྒྱབ་ཆོས་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་དུས་སངས་མ་ཉམས་སུ་བླངས་ཐབས།
Wylie title thugs sgrub rnam bzhi'i rgyab chos gu ru'i gsol 'debs dus sangs ma nyams su blangs thabs JKCL-KABUM-06-CHA-002.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 2, Pages 7-8 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. thugs sgrub rnam bzhi'i rgyab chos gu ru'i gsol 'debs dus sangs ma nyams su blangs thabs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 7-8. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Liturgy - ngag 'don
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Colophon

།ཞེས་པའང་གླིང་དཀར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མདུན་ན་འདོན་གླིང་རུ་སྟོབས་ལྡན་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/zhes pa'ang gling dkar chos kyi rgyal po'i mdun na 'don gling ru stobs ldan gyis gsung bskul ngor chos kyi blo gros pas so//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིའི་རྒྱབ་ཆོས་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་དུས་སངས་མ་ཉམས་སུ་བླངས་བར་འདོད་པས་སྐྱབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ལྟ་བུ། སེམས་སྤྱི་ལྟར་དང་། ཨེ་མ་ཧོཿ རང་སྣང་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་པདྨ་འོད། །རྒྱ་ཁྱོན་བཀོད་པ་བསམ་ལས་འདས་བའི་དབུས། །རང་ཉིད་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་མོ་བོད་མོའི་ཆས། །མཉམ་བཞག་བདུད་རྩི་ཐོད་ཞལ་བསྣམ་པར་གསལ། །མདུན་མཁར་སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་། །དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་དང་། །ཚེ་བུམ་བསྣམས་ཤིང་ཁ་ཊྭཱྃ་མཆན་གཡོན་བརྟེན། །པད་ཞྭ་གསང་གོས་འདང་དམར་ཕོད་ཀ་དང་། །བེར་ཕྱམས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་མཛེས་པར་བཀླུབས། །ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས། །དབུ་གཙུག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དཀར་དམར་མདངས། །རྡོ་རྗེ་ཐོད་འཛིན་དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན། །མནྡ་ར་བ་གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་སྦྱོར། །ཐུགས་ཀར་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི། །མཉམ་བཞག་ཐོད་ནང་བདུད་རྩི་བམ་གྱིས་མཚན། །དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་སྔོ། །ཁྲོ་ཆས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོར་དྲིལ་འཛིན། །ཕག་མོ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་སྦྱོར། །དེ་ཀུན་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན། །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །ཚིགས་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཡང་ཡང་འདོན། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལན་གསུམ་བྱ། མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས༴ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ཅི་ནུས་དང་། སིདྡྷི་དང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཅི་ནུས་བཟླས་ལ། བླ་མའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་ལས། །རང་འདྲའི་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་དང་། །ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །དཔག་མེད་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ། །རིམ་དང་ཅིག་ཆར་ཐིམ་པ་ཡིས། །སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །རང་རིག་བླ་མ་སྐུ་བཞི་ཡི། །རོལ་པར་བལྟས་ལ་དགོངས་པ་བསྐྱངས། །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དགེ་བསྔོ་དང་། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ༴སོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བྱའོ། །ཞེས་པའང་གླིང་དཀར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མདུན་ན་འདོན་གླིང་རུ་སྟོབས་ལྡན་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

thugs sgrub rnam bzhi'i rgyab chos gu ru'i gsol 'debs dus sangs ma nyams su blangs bar 'dod pas skyabs sangs rgyas chos tshogs lta bu/__sems spyi ltar dang /__e ma hoH_rang snang rnga yab dpal ri pad+ma 'od/__/rgya khyon bkod pa bsam las 'das ba'i dbus/__/rang nyid mtsho rgyal dkar mo bod mo'i chas/__/mnyam bzhag bdud rtsi thod zhal bsnam par gsal/__/mdun mkhar seng khri pad nyi zla ba'i steng /__/rtsa ba'i bla ma o rgyan rdo rje 'chang /__/bar chad kun sel gu ru pad+ma 'byung /__/dkar dmar mdangs ldan rdo rje thod pa dang /__/tshe bum bsnams shing kha T+wA~M mchan g.yon brten/__/pad zhwa gsang gos 'dang dmar phod ka dang /__/ber phyams chos gos rnam gsum mdzes par bklubs/__/zhabs gnyis rgyal po rol pa'i stabs kyis bzhugs/__/dbu gtsug mtsho skyes rdo rje dkar dmar mdangs/__/rdo rje thod 'dzin dar dang rin chen rgyan/__/man+da ra ba gri thod 'dzin dang sbyor/__/thugs kar gu ru bde ba chen po ni/__/mnyam bzhag thod nang bdud rtsi bam gyis mtshan/__/de yi thugs dbus rdo rje drag rtsal sngo/__/khro chas zhal gcig phyag gnyis rdor dril 'dzin/__/phag mo dmar mo gri thod 'dzin dang sbyor/__/de kun gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan/__/de las 'od 'phros ye shes spyan drangs gyur/__/tshigs bdun gsol 'debs yang yang 'don/__rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal/__sogs kyi yan lag brgyad pa lan gsum bya/__mos gus gdung shugs drag pos/__dus gsum sangs rgyas=kyis gsol 'debs ci nus dang /__sid+d+hi dang thod phreng rtsal ci nus bzlas la/__bla ma'i gnas gsum yig 'bru las/__/rang 'dra'i sku dang sngags phreng dang /__/phyag mtshan 'od zer bdud rtsi'i rgyun/__/dpag med rang gi gnas gsum du/__/rim dang cig char thim pa yis/__/sgrib dag dbang dang dngos grub thob/__/bla ma 'od zhu rang la thim/__/rang rig bla ma sku bzhi yi/__/rol par bltas la dgongs pa bskyangs/__/thun las ldang ba na/__dge bsngo dang /__skye ba kun tu=sogs kyi smon lam bya'o/__/zhes pa'ang gling dkar chos kyi rgyal po'i mdun na 'don gling ru stobs ldan gyis gsung bskul ngor chos kyi blo gros pas so//___//

Footnotes

Other Information