JKCL-KABUM-05-CA-058

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ཚོགས་བྱིན་བརླབ།
Wylie title grub thob thugs tig gi tshogs byin brlab JKCL-KABUM-05-CA-058.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 58, Pages 711 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. grub thob thugs tig gi tshogs byin brlab. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 711. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Descent of Blessings - byin 'bebs  ·  Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Cycle ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ (khrag 'thung bde gshegs 'dus pa)
Parent Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Deity bka' brgyad
Colophon

།འདི་ཡང་ཕ་དམ་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རིགས་མཐུན་བསྡབས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བྲིས་པའོ།།

/'di yang pha dam pa'i snyan brgyud las byung ba rdo rje'i gsung rigs mthun bsdabs te chos kyi blo gros kyis bris pa'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་གི་ཚོགས་བྱིན་བརླབ་ནི། ཨཿ སྣང་བ་སྣོད་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལར༔ སྲིད་པ་བཅུད་ཀྱི་འདོད་ཡོན་བཤམས༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་བྱིན་བརླབ་པས༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན་དུ་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ལན་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་ནི། ཨཿ ཚོགས་བརྒྱད་རང་གྲོལ་ཕོ་བྲང་ནས༔ གཉུག་མ་འགྲོ་འོང་བྲལ་བའི་དངོས༔ སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་ཧེ་རུ་ཀ༔ རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལ༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ༔ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོངས་འཁོར་གྱིས་བསྐོར༔ ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཚིག་རྐང་འདི་ངེད་ཀྱི་ཁ་བསྒྱུར་གསར་འཛུད་ཡིན། འདིར་སྤྱོན་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་༔ ཚོགས་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན༔སྣང་གྲགས་ལྷ་དང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔ རྟོག་ཚོགས་ཆོས་སྐུར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག༔ ཨོཾ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ། ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས།དེ་ནས་གཞུང་ལ་འཇུག་གོ །འདི་ཡང་ཕ་དམ་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རིགས་མཐུན་བསྡབས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

grub thob thugs tig gi tshogs byin brlab ni/_aHsnang ba snod kyi ka pA lar:_srid pa bcud kyi 'dod yon bshams:_ye shes mchog gi byin brlab pas:nam mkha' mdzod kyi sprin du gyur:_oM AHhU~M ha ho hrIH_lan gsum/_tshogs zhing spyan 'dren ni/_aH_tshogs brgyad rang grol pho brang nas:_gnyug ma 'gro 'ong bral ba'i dngos:_sku bzhi dbyer med he ru ka:_rig 'dzin grub pa'i dbang phyug la:_rtsa brgyud bla ma yi dam lha:_mkha' 'gro chos skyongs 'khor gyis bskor:_tshogs kyi 'du bar spyan 'dren na:_tshig rkang 'di nged kyi kha bsgyur gsar 'dzud yin/_'dir spyon bdag la byin gyis rlobs:_gnas khang dur khrod rol pa'i zhing :_tshogs rdzas ye shes bdud rtsi'i sprin:snang grags lha dang sngags kyi sgra:_rtog tshogs chos skur byin phob cig:_oM gu ru dz+nyA na badz+ra sa ma ya dza dzaH/_zhes pas spyan drangs/de nas gzhung la 'jug go_/'di yang pha dam pa'i snyan brgyud las byung ba rdo rje'i gsung rigs mthun bsdabs te chos kyi blo gros kyis bris pa'o//____//

Footnotes

Other Information