JKCL-KABUM-06-CHA-040

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་དང་སྦྱར་བའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title rje grub thob chen po'i bka' srol gyi bla ma'i rnal 'byor gsang spyod snyan brgyud dang sbyar ba'i tshogs kyi 'phrin las rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i rol mo JKCL-KABUM-06-CHA-040.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 40, Pages 471-639 (Folios 1a1 to 85a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje grub thob chen po'i bka' srol gyi bla ma'i rnal 'byor gsang spyod snyan brgyud dang sbyar ba'i tshogs kyi 'phrin las rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i rol mo. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 471-639. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Manual - las byang
Cycle གསང་སྤྱོད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ (gsang spyod mkha' 'gro'i snyan brgyud)
Colophon

།ཅེས་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་དང་སྦྱར་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི། དཔལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་བའི་སྙན་བརྒྱུད་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་རླངས་མ་ཡལ་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་དད་ཅིང་མི་ཕྱེད་པའི་མོས་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པའི་རང་སློབ་ལྷ་རྗེ་དགེ་སློང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ནས་མཎྜལ་གྱི་རྟེན་དང་བཅས་སྔ་ཕྱིར་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར། སྐྱབས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སི་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཀུན་སྤངས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཕེལ་རྣམ་གཉིས་སོགས་ལས་ཐབ་ཆོས་འདི་དག་གི་གདམས་སྐོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཆུ་ལུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་ཟླ་བ་ལ། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དངོས་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་གཟིམ་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ། དཔེ་ཁྱེར་མཁན་གྱི་དཀྱུས་བཞིན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་། ཡབ་རྗེ་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བབས་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུགས་སྤྱི་དང་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཕན་པ་མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces rje grub thob chen po'i bka' srol gyi bla ma'i rnal 'byor gsang spyod snyan brgyud dang sbyar ba'i tshogs kyi phrin las rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i rol mo zhes bya ba 'di/__dpal grub pa'i dbang phyug chen po'i thun mong ma yin ba'i snyan brgyud dpa' bo mkha' 'gro'i zhal rlangs ma yal ba la gcig tu dad cing mi phyed pa'i mos pa brtan po dang ldan pa'i rang slob lha rje dge slong tshe ring phun tshogs nas maN+Dal gyi rten dang bcas snga phyir nan tan chen pos bskul ba'i ngor/__skyabs rje thams cad mkhyen pa si tu o rgyan chos kyi rgya mtsho dang /__kun spangs rnal 'byor gyi dbang phyug grub rje 'jam dbyangs bstan 'phel rnam gnyis sogs las thab chos 'di dag gi gdams skor yongs su rdzogs pa thob pa'i skal bzang can/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas chu lug cho 'phrul chen po'i zla ba la/__rje grub thob chen po dngos dang dbyer mi phyed pa kun mkhyen rdo rje gzi brjid kyi gzim spyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du/__dpe khyer mkhan gyi dkyus bzhin bklags pas grub par bsdebs pa'i yi ge pa ni bkra shis dbang phyug gis bgyis pa 'dis kyang /__yab rje grub pa'i 'khor los bsgyur ba chen po'i bka' babs brgyad kyi ring lugs spyi dang gsang spyod snyan brgyud kyi bstan pa rin po che phyogs dus gnas skabs kun tu dar zhing rgyas te ris su ma chad pa'i bstan 'gro yongs la phan pa mtha' yas pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་དང་སྦྱར་བའི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ན་མོ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ཡེ། བདེ་ཆེན་ལྷན་སྐྱེས་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན། །སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱི་གར་མཛད་ཧེ་རུ་ཀཿ། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་གྲུབ་དབང་ཐང་སྟོང་པ། །རྩ་གསུམ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་ངེས་པས་འདུད། །ཚོགས་གཉིས་ནོར་བུའི་སྤྲིན་ཆེན་རྒྱས་པ་དང་། །བདག་གཞན་ལམ་གྱི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བའི་ཕྱིར། །འཁོར་འདས་མགྲོན་རྣམས་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །མཆོད་པའི་ལས་རིམ་རིག་འཛིན་དགྱེས་རོལ་སྤེལ། །དེ་ལ་འདིར་དཔལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བཀའ་བབས་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དམ་ཚིག་ཟབ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་རང་གཞན་གྱི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཧཱུྃ་ཀཱ་རས། སྣང་སྲིད་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ན། །རང་ཉིད་གདོད་ནས་སངས་རྒྱས་དངོས། །འཁྲུལ་སྣང་རྣམ་རྟོག་ཡེ་ནས་དག །བྱང་ཆུབ་རྟོག་མེད་ཡེ་ཤེས་ངང་། །ཆོས་སྐུ་མཚན་མའི་སྒྲིབ་གཡོགས་སངས། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་བེམ་རིག་ཕྲལ། །སྤྲུལ་སྐུ་འགྲོ་འདུལ་འཛམ་གླིང་རྒྱན། །བར་ཆད་རང་གྲོལ་བདུད་བཞི་བཅོམ། །གྲུབ་ཐོབ་ང་དང་རྣལ་འབྱོར་ཁྱོད། །འཕྲད་པ་དོན་ལྡན་བྱ་བའི་ཕྱིར། །དེ་རིང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །གསུངས་པའི་གདམས་ངག་དམ་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། བཤམ་བཀོད་ཆོ་ག་ཕན་ཡོན་གསུམ། དང་པོ་ནི། དུར་ཁྲོད་དམ་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཕྱགས་དར་སྐྱང་ནུལ་བྱས་པའི་སྟེགས་རིམ་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོར་མཆོད་ཡུལ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྟེན་བཀྲམ་ཞིང་། ཁེབ་ལྡན་གྱི་སྟེགས་བུ་གཉིས་པར་བདུད་རྩིས་བྱུགས་པའི་མཎྜལ་དབུས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་མཉྫིའི་ཁར་བཞག་པའི་རྒྱབ་ཏུ། ལྷ་དང་བླ་མའི་སྤྱི་གཏོར་དམར་ཟླུམ་མཐེབ་རིལ་གྱིས་བརྒྱན་པ། གཡས་གཡོན་དུ་མགོན་པོ་དང་མཁའ་འགྲོའི་སྤྱི་གཏོར། མདུན་དུ་བསྐང་གཏོར་མཐེབ་ཀྱུས་མཚན་པ། མཚམས་བཞིར་སྨན་རཀ་ཞོ་ཆང་བཅས་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐོར། སྟེགས་གསུམ་པ་ལ། བདུད་རྩི་རིལ་བུའི་གཏའ་དང་སྦྱར་བ་བཅུད་ལྡན་གྱིས་སྤྲས་པའི་ཚོགས་གཏོར་ཟན་ལེབ་ཟླུམ་པོ་ཆེ་ཆུང་མཉམ་པ་གསུམ་བརྩེགས་ཚོམས་སུ་བསྒྲིགས་པའི་སྟེང་དུ། གྲུ་བཞི། ཟླུམ་པོ། གྲུ་གསུམ། ཟླ་གམ་རྣམས་བརྩེགས་བའི་ཁར་ཟླུམ་ལེབ་འདྲ་མཉམ་བདུན་བརྩེགས་པའི་ཐོག་ཏུ་ཚོགས་བཤོས་ཟླུམ་བརྗིད་སྨུག་རྩི་ཅན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ་དང་བཅས་པའི་མཐར། ཚོགས་གཏོར་སྤུངས་པའི་ཕན་ཚུན་དུ་བ་ལ་དང་མ་དཱ་ན། ཐུན་གཏོར་དམར་པོ་གཉིས་དང་དཀར་གཏོར། བཟའ་བཅའ་བཏུང་བའི་རིགས་སོགས་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་ཅི་འབྱོར་བཀོད། རང་གི་མདུན་དུ་དུང་ཆེན་གྱི་གླིང་བུ། ནང་མཆོད། རྡོར་དྲིལ། ཅང་ཏེའུ་སོགས་བཤམས་ནས་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འདུག་གོ །གཉིས་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཆོག་གསུམ། དང་པོ་ལ། གསོལ་འདེབས་རླུང་འབུད་ཀུན་སློང་བཅོས། །རང་བརླབ་འབུད་དཀྲོལ་ཚོགས་མགྲོན་བསྡུ། མཆོད་བརླབ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། རྒྱུད་སྦྱང་བ་སྟེ་གཞུང་ཚན་བཅུ།

དང་པོ་ནི། ཕཊ་གཅིག་བརྗོད་ལ་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་སྒོ་འབྲེལ་གྱི་བསམ་མནོ་ཐམས་ཅད་ལིང་གིས་བསྐྱུར་ལ། རེ་ཞིག་ཆད་པ་ངལ་གསོ་བ་ལྟ་བུར་ལུས་སེམས་ཁོང་གློད་ལ་ལྷོད་དེ་བསྡད། ཅི་ཞིག་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ལ། གུ་རུ་ན་མོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཕྱིར་དུ་བདག་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དགེ་བའི་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་འཇུག་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་ངང་ནས། རང་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་སྟོང་དང་ལྡན་པ། ཉི་ཟླ་རིན་ཆེན་དར་ཟབ་དང་བཅས་པའི་གདན་ལ། རང་གི་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་བཀའ་བརྒྱུད་ཆོས་འབྲེལ་ཐོབ་པ་དང་བཅས་པ་མོས་གུས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་བླ་མ་རྣམས་གསལ་བར་གྱུར་པའི་སྤྱན་སྔར། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །རྒྱ་བོད་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བྱིན་རླབས་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འགྲོ་དྲུག་འདྲེན་པའི་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བདག་སོགས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །ངག་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །ཡིད་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །བྱ་རྒྱུ་ཆོས་དང་དགེ་བ་ལས་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །བློ་ཁ་ཆོས་དང་དགེ་བ་ལ་ཕྱོགས་པར་གྱུར་ཅིག །ཆོས་དང་དགེ་བ་ལམ་དུ་ལོངས་པར་གྱུར་ཅིག །ཆོས་མིན་གྱི་སྣང་བ་འགག་པར་གྱུར་ཅིག །མི་དགེ་བ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །གཉིས་པ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་དང་། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམས། འདོད་ཆགས་ཀྱི་རང་གཟུགས་བྱ་ཕུག་རོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཐོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་མེད་དུ་སོང་བར་བསམ། སྣ་བུག་གཡས་ནས་རླུང་ཕྱིར་སང་གིས་འབུད། ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་དང་། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམས་ཞེ་སྡང་གི་རང་གཟུགས་དུག་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་དོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་མེད་དུ་སོང་བར་བསམས་ལ། སྣ་བུག་གཡོན་ནས་རླུང་ཕྱིར་སང་གིས་འབུད། ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་དང་། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམས་གཏི་མུག་གི་རང་གཟུགས་ཕག་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་སྣ་བུག་གཉིས་ཆར་ནས་རླུང་དབུས་སུ་བསྒྲིལ་ཏེ་བུས་པའི་སྣ་ལ་ཕྱིར་རྒྱང་གིས་དོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་མེད་དུ་སོང་བར་བསམ། འདི་ནི་སྡིག་སྦྱོང་དང་ནད་གདོན་སེལ་བ་ལ་བསྔགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། བདག་གི་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ། ཅི་བྱེད་གཞན་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག་འགལ་རྐྱེན་ལམ་དུ་བླང་བར་བགྱིའོ། །རྣམ་རྟོག་ལ་ཆོས་སྐུར་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །བར་ཆད་ལ་དངོས་གྲུབ་ཏུ་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །རྐྱེན་ངན་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །ཅི་ཤར་ལ་དགག་སྒྲུབ་མེད་པར་བགྱིའོ། །བཞི་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧོཿཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀོ྅ཧཾ། རང་ཉིད་དམ་པ་སངས་རྒྱས་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་རལ་པའི་ཐོར་ཅོག་དང་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། གར་ཉམས་རབ་ཏུ་སྒེག་པའི་བརྗིད་བག་ཆགས་པ། ཕྱག་གཡས་བྷཉྫ་ལྟག་སྤྲོད་ནམ་མཁའ་ལ་དཀྲོལ་བ། གཡོན་དུང་ཆེན་གྱི་གླིང་བུ་འབུད་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རོས་མྱོས་ཤིང་གཟི་བྱིན་འབར་བ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གལ་ཏ་ཕྲག་པ་གཡོན་དུ་བཀལ་བ། འཁོར་འདས་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་ལྟོ་སྟངས་བར་སྣང་ལ་ཧྲིག་ཧྲིག་གཟིགས་པ། པདྨ་ཉི་ཟླ་ཀྲྀཥྞ་སཱ་རའི་པགས་པའི་གདན་ལ་བཞེངས་ཏེ་འགྱིང་བ། བཏེག་ན་རི་རྒྱལ་ཐེག་པ། མནན་ན་ས་གཞི་ནོན་པ། ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་ཞིང་། སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའོ། །ལྔ་པ་ནི་ཧེ་རུ་ཀའི་རོལ་མོའི་ཁྱད་པར་གསུམ་ལས། ཐོག་མར་དུང་ཆེན་གྱི་གླིང་བུ་འབུད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གནས་དང་གནས་གདོན་ལུས་དང་ལུས་གདོན། དབྱིངས་དང་རིག་པ་བསྲེ་བ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་འཛིན་པ་གཅོད་པའི་ཕྱིར། ཕཊ། ཕཊ། ཕཊ། ཅེས་པའི་གདངས་དང་ལྡན་པའི་རྐང་གླིང་གི་སྒྲ་དྲག་ལ་མྱུར་བ་གསུམ་དང་། བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར། ཨོཾ་གྱི་གདངས་དང་ལྡན་པའི་རྐང་གླིང་གི་སྒྲ་སྙན་ལ་རིང་བ་གཅིག །ཨཱཿ ཡི་གདངས་དང་ལྡན་པའི་རིང་བ་གཅིག །ཧཱུྃ་གི་གདངས་དང་ལྡན་པའི་དྲག་ལ་རིང་བ་གཅིག །དེ་ནས་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། བྃ། ཧ། རི། ནི། ས། ཞེས་བ་ལ་འགྱུར་འགུགས་འཕར་ལྡིང་བའི་ཚུལ་གྱི་སྒྲ་དྲག་ལ་བཞད་པ་རེ་རེས་མ་གཅིག་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། དེ་ནས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཧཱུྃ་ཞེས་པ་དང་། སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱི་གནོན་པ་ལ་བྷྱོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དྲག་ཤུལ་གྱི་གར་དང་ལྡན་པའི་རིང་བ་གཉིས་དང་། ཕཊ་ཅེས་འཛིན་པ་གཅོད་པའི་ཕྱིར་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྒྲ་འུར་ཚེག་པ་གཅིག་འབུད་ནས་ཅང་ཏེའུ་དག་པ་དྲན་པའི་ངང་ནས། ཤེར་སྙིང་གི་ག་ཏེ་གསུམ་གྱི་བར་ལ་རྒྱུན་དཀྲོལ་བྱེད། དེ་མཚམས་ཕཊ་གཅིག་གི་མཐར། མཁའ་འགྲོ་གནད་བསྐུལ་གྱི་ཌཱ་མ་རུའི་འཁྲོལ་ལུགས། མ་དང་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཞེས་ཚར་གསུམ་དང་། མ་དང་མཁའ་འགྲོ། ཞེས་པ་ཚར་གསུམ། ཡང་། མ་དང་ལ་མཁའ་འགྲོ། ཞེས་པ་ཚར་གཅིག་གི་གདངས་དང་ལྡན་པའི་ཅང་ཏེའུའི་སྒྲ་སྒྲོག་པར་བྱའོ།

།དྲུག་པ་ལ། བསྡུ་གནས་བསྡུ་བ་ཟིལ་གནོན་གསུམ། དང་པོ་ནི། ཕཊ་གཅིག་བརྗོད་པས། རང་གང་དུ་འདུག་པའི་ས་ཕྱོགས་གདོད་ནས་དག་པའི་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པའི་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་རང་གི་རྐང་པའི་འོག་ཏུ་མནན་པར་གྱུར། ངག་ནས། གཏུམ་དྲག་འཇིགས་བྱེད་ཐོད་པ་ཅན། །འབར་བ་ཧ་ཧ་རྒོད་པ་དང་། དཔལ་དང་མུན་ཅན་ཅ་ཅོ་སྒྲོག །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས། །བདག་ཉིད་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེར་བགྱིད། ཅེས་པས། །ཕྱོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད། དེ་དག་ལ་གནས་པའི་ཤིང་བརྒྱད། །ཤིང་གི་རྩ་བ་ལ་གནས་པའི་ཕྱོགས་སྐྱོང་བརྒྱད། ཤིང་གི་ཡལ་ག་ལ་གནས་པའི་ཞིང་སྐྱོང་བརྒྱད། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་སྤྲིན་བརྒྱད། ཀླུ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། ཆུ་བརྒྱད། མེ་བརྒྱད། མཆོད་རྟེན་བརྒྱད། གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་བརྒྱད། གཞན་ཡང་དཔའ་བོ་དང་། རྣལ་འབྱོར་མ་དང་། ཤ་ཟ་དང་། འབྱུང་པོ་དང་། རོ་ལངས་རྣམས་ཕཻཾ་ཞེས་པའི་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་། བྱ་ཤ་ཟ་བ་མང་པོ་དང་། ལྕེ་སྤྱང་སོགས་གཅན་གཟན་སྣ་ཆོགས་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ། རོ་མགོ་བོ་བཅད་པ་དང་། དཔྱང་བ་དང་། བསྙལ་བ་དང་། གསལ་ཤིང་གིས་ཕུག་པ་དང་། ཀེང་རུས་གར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་ཏེ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པ་གསལ་བར་གྱུར། དེ་རྗེས་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཕྱོགས་གཡོན་བསྐོར་དང་། བྱང་ཤར་ནས་བརྩམས་མཚམས་གཡས་བསྐོར་བྱས་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཉམ་དུ་ཕཊ་རེ་དང་འཛིན་པ་གཅོད་པའི་ཕཊ་རེ་རྒྱག །དེ་ཡང་། ཤར་ཕྱོགས་གཏུམ་དྲག་དུར་ཁྲོད་གནས། །ཨིནྡྲ་བོ་དྷིར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕཊ་ཕཊ། བྱང་ཕྱོགས་འཇིགས་བྱེད་དུར་ཁྲོད་གནས། །ཀུ་ཀུ་རི་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕཊ་ཕཊ། ནུབ་ཕྱོགས་ཐོད་ཅན་དུར་ཁྲོད་གནས། །པདྨ་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕཊ་ཕཊ། ལྷོ་ཕྱོགས་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་གནས། ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕཊ་ཕཊ། བྱང་ཤར་ཧ་ཧ་རྒོད་བར་གནས། ས་ར་ཧ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕཊ་ཕཊ། ཤར་ལྷོ་དཔལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་གནས། །ཌོམྦྷི་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕཊ་ཕཊ། ལྷོ་ནུབ་མུན་ཅན་དུར་ཁྲོད་གནས། །དྲིལ་བུ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕཊ་ཕཊ། ནུབ་བྱང་ཅ་ཅོ་སྒྲོག་པར་གནས། །ལཱུ་ཧི་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཕཊ་ཕཊ། ཅེས་ཕྱག་འཚལ། གཉིས་པ་ནི། དུར་ཁྲོད་བརྡལ་བའི་གནས་འདི་ཉམས་རེ་དགའ། །གནས་འདི་ཉམས་རེ་མི་དགའ་བར། །བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་བཞུགས་གནས་ལགས། །སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་འཚོགས་གྲལ་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མགྲོན་དུ་འདུ་རེ་རན། །ཅེས་མགྲོན་སྤྱི་དང་། སྒོས་མགྲོན། ཕཊ། ང་ནི་དེ་རིང་ལན་ཆགས་འཇལ། །བསྲུང་སྐྱོབས་རམ་ཟླ་སྒྲོན་རེ་ཤི། དེ་རིང་འཁོར་འདས་ཤན་ཕུགས་འབྱེད། །འདུས་ཤིག་འདུས་ཤིག་ཤ་ཟ་དང་། །དབུགས་ལེན་ཐམས་ཅད་རྩ་འདིར་འདུས། །ང་ནི་ལན་ཆགས་སྟོན་མོ་བྱེད། །མགྲོན་རིགས་སྲིད་རྩེ་མན་ཆད་ནས། །དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ཆད་ན། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་བྱ་དགའ་དང་། །དབུགས་དང་མདངས་དང་གཟི་བརྗིད་རྣམས། །གང་ལ་གང་དགོས་ཐམས་ཅད་འདུས། །བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཤོག །གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཤོག །བྱིས་པའི་གདོན་ཆེན་བཅོ་ལྔ་ཤོག །ཕོ་བདུད་བདུད་ཀྱི་ཕོ་ཉ་ཤོག །མོ་བདུད་ལས་ཀྱི་སྲིན་མོ་ཤོག །ཐོག་མེད་དུས་ནས་གཅེས་བཟུང་བའི། །ཤ་ཁྲག་འདི་ལ་དགའ་བར་གྱིས། །ལན་ཆགས་ཟོ་ལ་ཕྱིས་མ་བསྙགས། །འཛིན་པ་ནང་དུ་བརླག་པར་གྱིས། །གཟུང་བ་ཕྱི་རུ་བརླག་པར་གྱིས། །ཆགས་སྡང་རང་སར་བརླག་པར་གྱིས། །ཕྱིས་ནས་ལྡང་བ་མེད་པར་གྱིས། །གསུམ་པ་ནི། དཀར་པོ་དགེ་བ་ལ་གནས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་བགྱིའོ། །ནག་པོ་སྡིག་པ་ལ་གནས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་བགྱིའོ།

།སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདག་གི་སྣང་བ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཕཊཿཕཊཿབདུན་པ་ནི། ཕཊ། ཡྃ་ལས་རླུང་དང་རྃ་ལས་མེ། །ཀྃ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུའི་སྟེང་། །ཨ་ལས་ཐོད་པ་དུམ་གཅིག་པ། །ཕྱི་དཀར་ནང་དམར་རྒྱ་ཆེ་ཡངས། །དཔྲལ་བ་རང་ལ་བསྟན་པའི་ནང་། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཞུ་བས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿཚར་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ནང་མཆོད་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་འཐོར་ཞིང་། ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་གྲྀཧྞཱ་གྲྀཧྞཱ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་གྲྀཧྞཱ་པ་ཡ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧོཿབྷ་ག་ཝཱན་བིདྱ་རཱ་ཛ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། མཆོད་རྫས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ངོ་བོ་བཟང་ཞིང་དགེ་བ། བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དུས་ཇི་སྲིད་མཆོད་ཀྱི་བར་དུ་འབྱུང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་བིཏ་པཱུ་ར་པཱུ་ར། སུ་ར་སུ་ར། ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཧོཿབཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་འབུད་དཀྲོལ་བྱ་ཞིང་། ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པྲ་ཙ་ལི་ནི། པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ནཱ་ད་སམྦྷ་ཝི་ཏ། བཛྲ་དྷརྨཱ་ཧྲྀ་ད་ཡ། སནྟོ་ཥ་ནི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧོ་ཧོ་ཧོཿཨཱ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་བྱིན་དབབ། བརྒྱད་པ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁའི་གནས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ། ངོ་བོ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་རྣམ་པ་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་དཔལ་མཆོག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མའི་མདོག་ལྟ་བུ། ཕྱག་གཡས་པ་ས་གནོན་མཛད་ནས་ལྕགས་ཐག་གི་རྐང་བུ་ལྔ་སྦྲེལ་བསྣམས་པ། གཡོན་པ་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་དུ་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐོར་གཙུག་སྤྱི་བོར་བཅིངས་ཤིང་ལྷག་མ་སིལ་བུས་སྐུ་སྟོད་ཁྱབ་པ། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་སྐུ་ལ་གསོལ་ཞིང་། སྐུ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྒྲིབ་པ་འདག་པ། གསུང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་འགོད་ངེས་པ། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ། གསལ་ལ་རྙོག་པ་མེད་པར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པ། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་སྡེ་ལྔ་དང་། བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞིའི་ལྷ། བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས། དམ་ཆོས། དགེ་འདུན། ཡི་དམ། མཁའ་འགྲོ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ལྷ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། དེའི་དྲུང་ན་ཡར་ལ་དྲིན་ཅན་ཕ་མས་གཙོར་བྱས། བདག་སོགས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་གྱུར། ཅེས་བསམས་ལ། བདག་དང་བདག་གི་ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་ལ་སོགས་ཏེ། བདག་ལ་བློ་གཏད་ཅིང་འབྲེལ་ཐོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཤིན་གསོན་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་ལུས་གདོན་གནས་གདོན་གྱིས་ཐོག་དྲངས། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །རང་སེམས་སྟོང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་པ་ཚར་ཉེར་གཅིག་གམ་བདུན་ལས་མི་ཉུང་བར་བརྗོད། དེ་རྗེས། རྩ་བའི་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བྱིན་རླབས་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འདྲེན་པའི་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །རྩ་བརྒྱུད་འདྲེན་གསུམ་བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སྤངས་རྟོགས་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞི་གྱུར་ཆགས་བྲལ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཡོན་གནས་དམ་པ་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཡི་དམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཞབས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དམ་པ་མི་ཕམ་མགོན་པོའི་ཞབས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཡུམ་ཆེན་མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་ཞབས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །གྲུབ་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །གཞི་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ལྟ་བ་སྒོམ་པ་སྤྱོད་པ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བདེ་དང་གསལ་དང་མི་རྟོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སྣང་དང་སྟོང་དང་ཟུང་འཇུག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་བླ་མ་རྗེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སྐྱབས་ཀྱི་ངོ་བོ་གནས་ལུགས་རིག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་བདག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་། བདག་གི་འགལ་རྐྱེན་ལམ་དུ་ལོངས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །བདེ་སྡུག་རོ་སྙོམས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །རྐྱེན་ངན་གྲོགས་སུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ལྷ་འདྲེའི་འགྲོ་དོན་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སྤྱོད་ཡུལ་མཐའ་རུ་འཁྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འོད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ། དགུ་པ་ནི། བྲུལ་ཚོ་དྲུག་པ་ལས། ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་། ས་ཆེན་པོ་ལ་རབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་གིས་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ། །སེམས་ཅན་མ་སྨིན་པ་རྣམས་སྨིན་པར་བགྱིའོ། །མ་གྲོལ་བ་རྣམས་གྲོལ་བར་བགྱིའོ། །མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བར་བགྱིའོ། །དབུགས་མ་ཕྱུང་བ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བར་བགྱིའོ། །ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བར་བགྱིའོ། །ཞེས་ཚར་གསུམ་བརྗོད། བཅུ་པ་ནི། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་གསང་བ་མཆོག །སྟོན་མཛད་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་མི་རྟོག་པའི། །མོས་གུས་དམ་ཚིག་རྟག་ཏུ་བཟུང་། །དེ་ལྟར་ཟབ་མོའི་ལམ་མཆོག་འདི་ཉིད་སྟོན་པར་མཛད་པའི་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་བདག་ཉིད་མོས་གུས་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། ཚོགས་ཞིང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་ལུས་ལ་ཕོག་པས་སྙིགས་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་ནས། ཤེལ་གཙང་མའི་ངོས་ལ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལྟར། རང་ཉིད་དང་མདུན་གྱི་ལྷ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། ཡང་རང་ཉིད་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལྷའི་གསལ་སྣང་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་ལས་ཚད་མེད་པའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འོད་དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རེག་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །བདེ་སྡུག་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཚད་མེད་པ་བཞི་བསྒོམ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱང་མཆོད་འབུལ་གསུམ། དང་པོ་ལའང་། ཚོགས་རྟེན་སྒྲུབ་དང་ཚོགས་གསོག་གཉིས། །དང་པོ་ལ། ཞིང་གསལ་སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་གསུམ།

།དང་པོ་ནི། ཆོས་ཀུན་སྟོང་ཉིད་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་བའི། །ཚོགས་དྲུག་སྒྱུ་མའི་སྣང་བ་རང་བཞིན་གྱིས། །ཆོས་དབྱིངས་བསམ་མི་ཁྱབ་པར་མཉམ་པའི་མཐུས། །བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་དག་པར་ལྷུན་རྫོགས་པའི། །སྣོད་བཅུད་རྒྱལ་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན། །བཀོད་ལེགས་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་བའི། །མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཀློང་། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མི་འཇིགས་སེང་གེ་དང་། །གླང་ཆེན་རྟ་མཆོག་རྨ་བྱ་གྱད་སོགས་ཀྱིས། བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱ་ཆེའི་ཁྲིར། །པདྨ་འདབ་མ་སྣ་ཚོགས་སྟོང་ལྡན་དང་། །སྟོང་གསུམ་ཚད་མཉམ་ཟླ་བ་ཉི་མའི་ཐོག །སྣ་ཚོགས་ཟབ་ཆེན་དར་གདན་རྒྱབ་ཡོལ་བཅས། ཀྲྀཥྞ་སཱ་རའི་པགས་པས་བཀབ་པའི་སྟེང་། །སྐྱབས་ཀུན་རྩ་བ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་དཔལ། །དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཆོག་དང་གཉིས་མེད་པའི། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཉིད། །སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་ཟིལ་དང་གཟི་བརྗིད་འབར། །དབུ་སྐྲ་སྨར་སྨིན་ཨག་ཚོམ་སྐྱ་ཁྱུག་གེ། རིགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་རལ་པ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ། །སྤྱན་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་ལྟ་སྟངས་ཐད་ཀར་གཟིགས། །ཅུང་ཟད་ཁྲོ་ཞིང་དགྱེས་པའི་འཛུམ་ཞལ་བཞད། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་སླེ་བེར་དམར་ཁྲ་གསོལ། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་བདུད་རྩིའི་ཀ་པཱ་ལ། །ཕྱག་གཡོན་ངལ་གསོའི་ཕྱག་རྒྱ་འགྱིང་བག་གིས། །གདན་ལ་བརྟེན་ནས་ལྕགས་ཐག་རྐང་བུ་འཆང་། །ཞབས་གཡས་ཙོག་པུ་གཡོན་པ་བསྐུམས་ཏེ་བཞུགས། །འོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་གསལ་བའི་སྤྱི་བོའི་མཁར། །འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའི་ཁྱིམ་དབུས་པདྨ་དང་། །ཟླ་བའི་གདན་ལ་བླ་མ་མ་གཅིག་ཡུམ། །ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་དཀར་ལ་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །སྤྱན་གསུམ་དབུ་སྐྲ་སིལ་བུས་སྐུ་སྐེད་ནོན། །ཕྱག་གཉིས་ཌཱ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ། །གཅེར་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་ཁ་ཊྭཱྃ་འཆང་། །ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས། །དེའི་སྟེང་ནམ་མཁར་པད་མ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་། །ཕ་རྒོད་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་མི་ཕམ་མགོན། །ཨ་ཙ་ར་ཡི་ཆ་བྱད་ནག་ལ་སྣུམ། །རལ་པ་སྔོ་སྐྱ་གྱེན་སྤུངས་སྤྱན་གཉིས་གྱིས། །རྟེན་འབྲེལ་དབང་བསྒྱུར་ལྟ་སྟངས་ཧུར་རེ་གཟིགས། །འཛུམ་ཁྲོའི་ཞལ་རྔམ་གཟི་འོད་བཀྲག་མདངས་རྒྱས། །ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་ལས། །མཐེབ་མཛུབ་སྦྱར་བ་ཆོས་འཆད་རྣམ་པ་ཡི། །མཐིལ་གཉིས་མོས་པའི་བུ་ལ་མཉེན་པར་བསྟན། །དཀར་འཇམ་བལ་གྱི་ཐུལ་པ་སྐུ་ལ་མནབ། །ཞབས་གཉིས་གཤིབས་ཤིང་ཙོག་པུའི་སྟབས་སུ་བཞུགས། །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་གཡས་ཕྱོགས་ནམ་མཁའ་རུ། །པདྨ་འདབ་བཞིའི་དབུས་སུ་ཉི་སྟེང་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་འདབ་བཞིར་སངས་རྒྱས་དང་། །རིན་ཆེན་པདྨ་ལས་ཀྱི་ཕག་མོ་རྣམས། །རང་མདོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས། །གཙོ་མོའི་སྤྱི་བོར་ཐུགས་མཆོག་ཡུམ་ཆེན་སེར། །ཕྱག་བཞི་ཆས་རྫོགས་པད་ཟླར་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །གྲུབ་དབང་གཡོན་ཕྱོགས་ནམ་མཁར་པད་ཉི་ལ། །འཕྲིན་ལས་ཆོས་བདག་ཕག་ཞལ་རྒྱན་ལྡན་འཁྱུགས། །ནང་འཁོར་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ཐོག །པདྨ་འདབ་བཞིར་ཡོན་ཏན་མཁའ་འགྲོ་ལྔ། །སྔོ་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་འཚེར་ཌཱ་དྲིལ་འཁྲོལ། །དེ་རྣམས་གཡས་གཡོན་བར་མཚམས་ནམ་མཁའི་ཀློང་། །སྙན་བརྒྱུད་བླ་མས་གསུང་དབྱངས་ཕཊ་སྒྲ་སྒྲོགས། །ཕག་མོ་ལྷ་ལྔའི་གཡས་ཕྱོགས་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །པད་ཉིར་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྲས། ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཟ་གསོད་སྒོ་སྐྱོང་སྲུང་། །ཕྱོགས་མཚམས་ཡང་དག་འཇམ་དཔལ་པདྨ་གསུང་། །ཆེ་མཆོག་མ་མོ་རིགས་འདུས་མཆོད་བསྟོད་དྲེགས། །དྲག་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་ཚོམ་བུའི་སྟེང་། །རྡོར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་ཞི་ཁྲོ་རིགས་བརྒྱའི་མཐར། །ཐེག་དགུའི་དལ་སོགས་སྔ་འགྱུར་ལྷ་ཚོགས་རྫོགས། །ཆོས་བདག་ཁྲོས་མའི་གཡོན་ཕྱོགས་ནམ་མཁའི་གནས། །འདབ་བཞིའི་པད་དབུས་ཉི་མ་འཇིགས་དུས་སྟེང་། །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཡབ་ཡུམ་གཡོན་བསྐོར་འདབ། །མཁའ་འགྲོ་ལཱ་མ་དུམ་སྐྱེས་གཟུགས་ཅན་མ། །ཕྱོགས་བཞིར་དགྱེས་རྡོར་གསང་འདུས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེ། །འཇིགས་བྱེད་གཙོ་སྟེང་དུས་འཁོར་ཡབ་ཡུམ་ལ། །ཕྱི་འགྱུར་སྔགས་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་ཡིས་བསྐོར། །དམ་པའི་སྟེང་མཁའ་སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླར། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་སྔོ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བསྣོལ་རྒྱན་སྤྲས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །གཡས་གཡོན་མཁའ་སྤྱོད་དཀར་དམར་བྷ་ག་བསྟན། །ཤར་དུ་ཐུབ་པའི་དབང་པོར་སྨན་བླ་དང་། །མི་འཁྲུགས་པ་སོགས་མཆོག་གི་བརྒྱུད་པས་བསྐོར། །ལྷོ་རུ་འཇམ་དབྱངས་དམར་པོར་གསང་བདག་དང་། །བྱམས་པ་ལ་སོགས་ངོ་མཚར་བརྒྱུད་པས་བསྐོར། །ནུབ་ཏུ་སློབ་དཔོན་པདྨར་ས་ར་ཧ། །ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་སོགས་ཁྱད་པར་བརྒྱུད་པས་བསྐོར། །བྱང་དུ་ནི་གུཔྟ་ལ་སུ་ཁ་དང་། །བྲམ་ཟེ་མ་སོགས་བརྡ་ཡི་བརྒྱུད་པས་བསྐོར། །ཤར་ལྷོ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ལ་དྷརྨ་ར་ཏ། །ཨ་ཏི་ཀར་སོགས་གྲོལ་བའི་བརྒྱུད་པར་བསྐོར། །ལྷོ་ནུབ་བིཪྺ་པ་ལ་མཆོག་སྲེད་དང་། །བྱང་ཆུབ་ཆེ་སོགས་ཐབས་མཁས་བརྒྱུད་པས་བསྐོར། །ནུབ་བྱང་ཤ་ཝ་རི་ལ་ཀུ་ཀུ་རི། །སྐལ་ལྡན་གྲགས་སོགས་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པས་བསྐོར། །བྱང་ཤར་ཡན་ལག་འབྱུང་ལ་ཁྱུང་པོ་དང་། །ཨ་ཏི་ཤ་སོགས་ཐུན་མོང་བརྒྱུད་པས་བསྐོར། །གྲུབ་ཆེན་སྐུ་རྒྱབ་ནམ་མཁར་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཕྱག་གཉིས་ཕྱག་བཞི་ཕྱག་བརྒྱད་ཕྱག་སྟོང་བཞིའི། །གཡས་སུ་འདོད་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་བདུད་རྩི་འཁྱིལ། །གཡོན་དུ་སྒྲོལ་མ་རིག་བྱེད་རྣམ་རྒྱལ་མ། །ཀུན་ཀྱང་བཞེངས་སྟབས་ཐོག་ནས་ཐོག་ཏུ་བརྩེགས། །ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་སྤྱི་བོར་ཚེ་དཔག་མེད། །དེའི་སྟེང་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཕྱོགས་བཞི་རུ། །མི་བསྐྱོད་རིན་འབྱུང་རྣམ་སྣང་དོན་ཡོད་གྲུབ། །གྲུབ་དབང་ཞབས་ཁྲིའི་འོག་ཕྱོགས་མཁའ་ཀློང་ཆེར། །པད་ཉི་བགེགས་སྟེང་མྱུར་མཛད་ཕྱག་དྲུག་པར། །ཕུབ་རལ་བིང་དང་གྲི་གུག་ལྷ་མོ་ཡུམ། །གནོད་སྦྱིན་བཞི་དང་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུས་བསྐོར། །ཤར་དུ་ཕྱག་བཞི་ཡུམ་ཟུང་ལས་མགོན་གསུམ། །ལྷོ་རུ་བེར་ཆེན་ཚོགས་ཡུམ་ལྷ་མོ་བཞི། །ནུབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ་གུར་མགོན་ལྕམ་དྲལ་བརྒྱད། །བྱང་དུ་བྲམ་གཟུགས་ཡུམ་བཞི་ཤན་པ་ལྔ། །ཕྱག་བཞིའི་མདུན་གཡས་ཚོགས་བདག་ནོར་ལྷས་བསྐོར། །མདུན་གཡོན་རྣམ་སྲས་རྟ་བདག་སྲིང་མོར་བཅས། །མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གཡས་ཕྱོགས་མཁར། །ཨ་གྷོ་ར་ལ་མ་ནིང་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །རྒྱབ་ཕྱོགས་དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ། །རཱ་ཧུ་ལ་དང་རྡོར་ལེགས་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར། །གཡོན་ཕྱོགས་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ལ། །ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་ལ་སོགས་ལྷ་མོས་བསྐོར། །མདུན་ཕྱོགས་རྨུགས་འཛིན་འཆོལ་བ་ནག་པོ་ལ། །གཏེར་བདག་ཕོ་མོས་བསྐོར་ཞིང་དེ་ཀུན་གྱི། །རྒྱབ་མཁར་ཐུབ་པ་རྣམ་སྣང་གངས་ཆེན་མཚོ། །གནམ་ས་གང་བའི་མདུན་དུ་ཉེ་སྲས་བརྒྱད། །རྒྱབ་ཏུ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྐལ་བཟང་གི། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཚོགས། །གཡས་སུ་དཔའ་བོ་གཡོན་དུ་དཔའ་མོའི་སྡེ། །ཕྱི་རོལ་ཡུམ་བཞི་ཁྲོ་བཅུ་ལྷ་མོ་ལྔ། །གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་བཅུ་གཉིས་ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ། །རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་རང་རང་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །ཚོགས་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་བླ་མའི་གསང་གསུམ་འཕྲུལ། །མཇལ་བས་སྒྲིབ་དག་དྲན་པས་བདེ་ཆེན་འཆར། །ཉི་མ་བྱེ་བའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་སྟེ། །ཡར་གནས་མཆོད་ཡུལ་འདས་པའི་མགྲོན་རིགས་ཚོགས། །མ་ལུས་མི་ལུས་ལུས་པ་མེད་པ་རུ། །སྣང་སྟོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བས་མཁའ་དབྱིངས་ཁེངས། །རང་གི་གཡས་གཡོན་དྲིན་ཅན་ཕ་མ་དང་། །གདན་ཞབས་ལུས་གདོན་རྒྱབ་ཏུ་ལན་ཆགས་རིགས། །གནོད་འཚེའི་དགྲ་གདོན་ཁྲོ་འཁྲུགས་གདུག་རྩུབ་ཅན། །དེའི་རྒྱབ་མ་རུངས་མི་བསྲུན་སྡང་གདུག་བགེགས། །ལོག་འདྲེན་འབྱུང་པོ་བར་དུ་གཅོད་པའི་རྐྱེན། །མི་དང་མི་མིན་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱི་ཚོགས། །བཀའ་ཡི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཇིག་རྟེན་གྱི། །དྲེགས་བྱེད་ལྷ་དམག་ཀླུ་དམག་གཉན་དམག་འབུམ། །དེའི་རྒྱབ་ཡུལ་རི་ས་ཆ་འདི་དག་གི། ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་གནས་བདག་དཀོར་བདག་དང་། །གྲོང་བདག་གཉུག་མར་གནས་དང་གློ་བུར་དུ། །ལྷགས་སོགས་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེ་དང་། །ཀླུ་རིགས་རྣམས་དང་སྲིད་པ་བར་དོའི་འགྲོ། །དེ་དག་མཐའ་སྐོར་དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དང་། །དུད་འགྲོ་མི་དང་ལྷ་མིན་ལྷ་དང་བཅས། །ཕྱི་རོལ་ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་སོགས། །སྟོང་གསུམ་རབ་འབྱམས་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་དེ། །མདོར་ན་ལན་ཆགས་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་གྱུར་པའི། ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་འཁོར་བས་བསྡུས་པ་ཡི། །སྐྱེ་འགྲོར་གཏོགས་སོ་ཅོག་གིས་ས་གཞིར་ཁྱབ། །དེ་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་གོ་མ་བཀག་ཅིང་། །མ་བསྒྲིབ་མདུན་གྱི་ཡར་མགྲོན་ཚོགས་ཞིང་ལ། །དད་འདུན་ཞེ་ནས་མོས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར། །ཞི་དུལ་གུས་པ་ཆེན་པོས་དགའ་བདེར་གནས། །ཚོགས་མགྲོན་ཀུན་གྱི་དཔྲལ་མགྲིན་ཐུགས་ཀ་རུ། །སྐུ་དང་ལུས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་པོ། །གསུང་དང་ངག་གི་ངོ་བོ་ཨཱཿ དམར་པོ། །ཐུགས་དང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། །སྙིང་གའི་དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ། །རང་རང་ཐུགས་སྲོག་གདན་བཅས་འོད་ཟེར་འབར། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་རང་མདོག་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ། །སོ་སོའི་མིང་ཡིག་དང་པོས་མཚན་པར་གྱུར།

།གཉིས་པ་ནི། རང་དང་ཚོགས་རྟེན་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱིབས་ཅན་སྐར་མདའ་རྒྱུགས་པ་ལྟ་བུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས། དབང་བསྐུར་བ་དང་། སེམས་ངོ་སྤྲད་པ་མན་ཆད་ནས། ཀ་ལ་ཡིག་ངོ་བསྟན་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བླ་མ། ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས། དཔལ་མགོན་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སོགས་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་སུ་མཆིས་པའི་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད། འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་དང་རང་རང་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་པ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས་པ་ལྟར། འཇའ་འོད་ཀྱི་གུར། མེ་ཏོག་གི་ཆར། རོལ་མོའི་སྒྲ། བསུང་ཞིམ་གྱི་དྲི་འཐུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལྟས་དང་། རྟེན་འབྲེལ་སྒྱུ་མའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འབའ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་བཟང་པོའི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་ཏེ་བསོད་ནམས་གསོག་པའི་ཞིང་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འུར་གྱིས་བྱོན་པར་གྱུར། ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿཞེས་རྡོ་རྗེ་བསྡུ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ལག་པ་གཡས་སུ་ཌཱ་མ་རུ་འཛིན་པས་དབྱངས་དང་བཅས། ཧཱུྃ། འོད་གསལ་རྣམ་དག་ཀློང་ཡངས་ནས། །སྙིང་པོ་དོན་དམ་ཆོས་སྐུ་བཞེངས། །བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གཞལ་ཡས་ནས། །སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ལོངས་སྐུ་བཞེངས། །སྣང་སྲིད་མཁའ་ཀློང་བརྡལ་བ་ནས། །ཀུན་ཁྱབ་རང་གསལ་སྤྲུལ་སྐུ་བཞེངས། །ཚུར་སྤྱོན་ཚུར་སྤྱོན་ཞི་དྲག་ལྷ། །ཐུབ་པ་སྐྱེས་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །ཤིན་ཏུ་ལེགས་བྱས་གཟུགས་བརྙན་ནི། །མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རང་སྣང་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མཁའ་སྤྱོད་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་མཆོག་ནས། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཚིག་རྗེས་འབྲང་ཞིང་ཁམས་ནས། །བསྟན་སྲུང་ཆོས་སྐྱོང་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་འཁོར་རྣམས་དག །བདག་གིས་དེང་འདིར་སྤྱན་དྲང་གིས། །བདག་གི་རེ་བ་བསྐང་བའི་ཕྱིར། །ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་གཤེགས་པར་མཛོད། །ཡང་དག་བདེན་པའི་ཚིག་གསོལ་བ། །ཐམས་ཅད་བསླུ་བ་མེད་པར་ཤོག །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་ལྷེམས་སེ་ལྷེམ། །དར་གྱི་ཅོད་པན་པུ་རུ་རུ། །རྒྱན་ཆ་མང་པོ་ཁྲ་ལ་ལ། །རོལ་མོ་མང་པོ་དི་རི་རི། །གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །འཁོར་ཚོགས་འབུམ་སྡེ་ཤ་ར་ར། །སྒྱུ་མའི་རང་སྣང་རྗེན་ནེ་ནེ། །གཏད་མེད་རིག་པ་ས་ལ་ལ། །བརྗོད་མེད་དབྱིངས་སུ་ཐ་ལ་ལ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཕྲི་ལི་ལི། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་མན་ཆད་དང་། །གཙང་མའི་གནས་ནི་ཐམས་ཅད་དང་། །ཚངས་པ་ཚངས་ཆེན་མདུན་འདོན་དང་། །ཚངས་པའི་རྒྱལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་དང་། སྟོང་གསུམ་འཁོར་བའི་བར་དག་དང་། །མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གཙོ་བོ་དང་། །དེ་དང་དེ་ཡི་འཁོར་རྣམས་དང་། །དེ་ཀུན་དེང་འདིར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་མཛད་ཅིང་། །བརྩེ་བ་ཀུན་གྱིས་གཟུང་བར་མཛོད། །ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་རྣམས། །དྲི་ཟ་དང་ནི་ལྷ་མ་ཡིན། །གཞན་ཡང་མིའམ་ཅི་དག་དང་། །ལྟོ་འཕྱེ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས། །ཀུན་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་མཐུ་ཡིས་ནི། །བདག་གིས་དེང་འདིར་སྤྱན་དྲང་ངོ་། །ཇི་སྙེད་ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུགས་ཤིང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་མུས་ཀླས་པའི། །མཆོད་པའི་གནས་དང་སྦྱིན་པའི་ཡུལ། །ཐམས་ཅད་འདིར་ནི་གཤེགས་པར་གསོལ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱཀྐི་ནི་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན། མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་དྲི་ཤྱ་ཧོ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཧོཿས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་ཅང་ཏིའུ་དང་དུང་ཆེན་གྱི་གླིང་བུ་ལ་སོགས་པ་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་འབུད་དཀྲོལ་བྱེད། གསུམ་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །དགོངས་ནས་གནས་འདིར་བྱོན་པ་ལེགས། །བསྐྱེད་པར་འདུས་ཛཿདེར་ཐིམ་ཧཱུྃ། །བརྟན་པར་འདྲེས་བྃ་དགྱེས་བཞུགས་ཧོཿཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པདྨ་ཨ་ས་ན་ས་མ་སྟྭྃ། ཡིག་རྙིང་། མ་བཅོས་བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །རྣམ་དག་འོད་ལྔ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་། །བཀོད་མཛེས་པད་སྡོང་ཉི་ཟླ་འབར་བའི་གདན། །འདོད་ཡོན་ཟག་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོད་གནས་འདིར། །བླ་མ་བཀའ་བརྒྱུད་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་ཚོགས་དང་། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་ཡབ་ཡུམ་སྲུང་མའི་ཚོགས། །བསོད་ནམས་ཞིང་ཀུན་འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་དུ། །གཉིས་མེད་ཐུགས་རྗེས་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛནྟུ། གཉིས་པ་ལ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སྒོས་ཁྱད་བཞི། དང་པོ་ལ། ཡན་ལག་བདུན་དང་རྗེས་འབྲེལ་ལས། སྔ་མ་ནི། ཚོགས་ཞིང་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་བཞུགས་པ་ལ་དད་པ་ཆེན་པོས་རང་གི་ལུས་དཔག་ཏུ་མེད་པར་བློས་སྤྲུལ་ཏེ། བདག་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱག་མཆོད་དགེ་བའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པར་གྱུར། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྣམས་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་ཡི། །མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་འབུལ་བར་བགྱི། །བདག་གིས་སྡིག་པ་ཅི་བསགས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཤགས། །ཁྱེད་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ། །ཤིན་ཏུ་དད་པས་ཡི་རང་ངོ་། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་སླད་དུ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ཏུ་གསོལ། །ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་གནས་བར་དུ། །དེ་སྲིད་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བཞུགས། །ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར། །སེམས་ཅན་དོན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བདག་གིས་དགེ་བ་ཅི་བསགས་པ། །དེ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། །ཕྱི་མ་ནི། རང་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་གཉེན་རྣམས་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །བདག་གི་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། བདག་ལ་གནོད་ཅིང་ལན་ཆགས་པའི་དགྲ་བགེགས་རྣམས་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །བདག་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །བདག་གི་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཤིང་སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་བར་མཛད་དུ་གསོལ། གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚོགས་ལ། སྤྱིར་གསོལ་གནས་སྦྱར་བརྒྱུད་སྲོལ་བསྡུས། དམ་པ་མ་གཅིག་གྲུབ་ཆེན་དང་། མཁའ་འགྲོ་མགོན་པོ་གཅིག་དྲིལ་དགུ།

དང་པོ་ནི། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་ལིང་གིས་བཀལ་ནས། མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གདུང་སེམས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ་པར་གྱུར། རྣམ་བཤད་ལས། སྤྱི་གཙུག་པད་ཟླའི་གདན་སྟེང་ན། རྩ་བ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཆོས་ཉིད་དག་སྣང་གཞལ་ཡས་ན། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། དམ་ཚིག་བསྲུང་ཞིང་བསྟན་པ་སྐྱོང་མཛད་པ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། བུ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་ལམ་སྣ་དྲོངས། ཟབ་དོན། བླ་མ་བཀའ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ། །ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། འགལ་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ལམ་དུ་སློངས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བདེ་སྡུག་རོ་སྙོམས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལུས་ཀྱི་བདག་འཛིན་བློས་ཐོངས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། གཅོད་ཡུལ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལམ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། གཉིས་པ་ནི། དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །བདག་དང་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ལྷ་འདྲེར་བཅས། །ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་དད་གུས་རྩེ་གཅིག་གིས། །མགྲིན་གཅིག་དབྱངས་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས་པར་གྱུར། །དཔལ་ངག་དབང་ཉི་ཟླ་བཟང་པོའི་གསུང་ལ་ཞལ་བསྐང་བ། སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླར་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་། །འོག་མིན་དབྱིངས་སུ་ཡུམ་ཆེན་བྱིན་རླབས་ཅན། །མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་། །བྱ་རྒོད་སྤུངས་རིར་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །རི་བོ་རྩེ་ལྔར་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་སེང་དང་། །གཡུ་ལོ་བཀོད་དུ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ། །བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་དང་། །རྒྱ་གར་འཇག་མའི་སྤྱིལ་བུར་འཕགས་པ་ལྷ། །ལ་སྟོད་དིང་རིར་དམ་པ་སངས་རྒྱས་དང་། །ཏི་སེ་གངས་སུ་སྐྱོ་སྟོན་བླ་མ་ཆེ། །དབུས་གཙང་གཉན་སར་བསོད་ནམས་བླ་མ་དང་། །གནས་མཆོག་ཟངས་རིར་མ་གཅིག་ལབ་ཁྱེ་སྒྲོན། །གླང་ལུང་དབེན་སར་ཁུ་སྒོམ་ཆོས་སེང་དང་། །ཡར་ལུང་དགོན་དུ་འགྲོ་མགོན་དབུས་པ་མཆོག །ཆུ་བོ་རི་ལ་རྒྱ་ཉག་གཅེར་བུ་དང་། །མཐོང་སྨོན་དགོན་དུ་རྒྱ་སྒོམ་རི་བ་རྗེ། །ཕུག་མོ་ཆེ་རུ་སངས་རྒྱས་རབ་སྒོམ་དང་། །དཔལ་འཁོར་སྡིང་དུ་དོལ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཐར་གླིང་མཚམས་སུ་ལྷས་སྟོན་ཞིག་པོ་དང་། །མཚལ་ལུ་བྲག་ཏུ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །ཉན་པོ་དཔལ་དུ་བསོད་ནམས་བརྟན་པ་དང་། །མཐའ་གོང་གཉན་རྩེར་རྒྱལ་བ་མུས་པ་མཆོག །རྫིང་ལུང་དགོན་དུ་རྡོ་རྗེ་བསོད་ནམས་དང་། །སེང་གེ་ལུང་དུ་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །རི་བོ་ཆེ་རུ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་དང་། །བདུད་རྩི་ཕུག་ཏུ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་ལེགས། །དེ་ཉིད་གདན་སར་ཤཱཀྱའི་མཚན་ཅན་དང་། །བདེ་དྲོད་རང་འབར་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ། །གཤོང་ཆེན་དཔལ་དུ་འཇམ་དབྱངས་མཁས་བཙུན་དང་། མོས་གུས་མཐིལ་དུ་ཡོན་ཏན་གྲགས་བཟང་དཔལ། །གླང་མཁར་རྫོང་དུ་མང་ཐོས་རྒྱལ་མཚན་དང་། །ཕྱོགས་མེད་དབེན་པར་བྱ་བཏང་ནོར་བུའི་མཚན། །ཆོས་རྫོང་གནས་སུ་བཛྲ་མཚན་ཅན་དང་། །ནེ་རིང་དབེན་པར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ་ཞབས། །གཡའ་མཐོ་རིང་དུ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་འཕེལ་དང་། །བྱིན་རླབས་གནས་སུ་ངག་དབང་དཀོན་མཆོག་རྗེ། །ཆུ་བཟང་གདན་སར་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་། །རྣམ་པར་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་དོན་ཡོངས་སུ་གྲགས། །ཆུ་བོ་རི་རྩར་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །སྤང་སྟོན་གདན་སར་ཀུན་བཟང་ཚེ་དབང་ཞབས། །གྲུབ་རིའི་སྨིན་སྤོར་བློ་བཟང་བསྟན་འཕེལ་དང་། །སྨོན་གྲུབ་གླིང་དུ་མཁྱེན་རབ་མཐུ་སྟོབས་རྗེ། །འཆི་མེད་ཚལ་དུ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་། །ངེས་མེད་ཉམས་དགར་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་མཆོག །ཨེ་ཝྃ་ངོར་དུ་བློ་གཏེར་དབང་པོ་དང་། །ཀཿཐོག་གདན་སར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ། །མ་ཎི་འབུམ་རྡོར་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཕེལ་དང་། །བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས། །འབྲལ་མེད་སྙིང་གར་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་། །སྣང་སྲིད་ཆོས་སྐུར་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྗེ། །རང་ལུས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་། །རང་སེམས་རྣམ་དག་བདུད་གཅོད་ཟབ་མོ་ཉིད། །བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་དང་། །ཉེར་བཞིའི་གནས་སུ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ཚོགས། །རྒྱལ་ཁམས་ཕྱོགས་མེད་གྲུབ་ཆེན་ཕོ་མོ་དང་། །དམ་གཙང་ཚོགས་གྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྤུན་གྲོགས་ཏེ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ལྷར། །མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །གེགས་དང་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཞུ། །བོགས་དང་བློ་བསྐྱེད་ཐོན་པའི་བྱིན་རླབས་ཞུ། །རྩལ་དང་ཡོན་ཏན་རྫོགས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞུ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས། །བདག་གི་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དངོས་པོ་ཀུན། །ཞེན་པ་མེད་པར་ཁྱེད་ཤེས་དད་པས་འབུལ། །འགྲོ་ཀུན་དོན་དུ་བདག་འཛིན་བློས་ཐོངས་ཤིང་། །བརྒྱུད་པ་བཞི་ལྡན་ཟབ་གསང་བཅུད་ཀྱིས་སྨིན། །ཕྱིན་དྲུག་བསྐྱེད་རྫོགས་བརྡ་བཞིའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །གསང་སྤྱོད་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གསུམ་པ་ནི། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས། །ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿ དམར་ཧཱུྃ་མཐིང་དཔག་མེད་བྱུང་། །བདག་ཅག་གནས་གསུམ་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི། །སྒྲིབ་བྱང་གསང་གསུམ་བྱིན་བརླབས་དབང་ཐོབ་གྱུར། །ཤངས་ལུགས་ཟབ་གཅོད་ཡིག་རྙིང་ལ་ཁ་བཀང་བ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་རབ་འབྱོར་ཀུན་དགའ་བོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་ཆེ་ཆུང་སོགས། །ཕ་བརྒྱུད་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡུམ་ཆེན་སྒྲོལ་མ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་དང་། །དམ་པ་རྒྱ་གར་མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་སོགས། །མ་བརྒྱུད་ཤེར་རབ་བརྒྱུད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྟོན་མཆོག་བྱམས་པ་ཐོགས་མེད་དབྱིག་གི་གཉེན། །ཨཱརྱ་དེ་ཝ་དམ་པ་རྒྱ་གར་སོགས། །མདོ་ལུགས་རིང་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་པའི་དབང་པོ་གནས་བརྟན་ཡན་ལག་འབྱུང་། །གྲུབ་པའི་སྤྱི་མེས་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སོགས། །མདོ་ལུགས་ཉེ་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡུམ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་ཤཱཀྱ་ཐུབ། །སྨྲ་སེང་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་དམ་པ་སོགས། །སྔགས་ལུགས་རིང་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སོགས། །སྔགས་ལུགས་ཉེ་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་ཐུབ་དབང་སྤྱན་རས་གཟིགས། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སོགས། །ཟུང་འཇུག་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འཆི་མེད་སྤྱན་རས་གཟིགས། །པདྨ་འབྱུང་གནས་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སོགས། །དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕ་བརྒྱུད་དཔའ་བོ་མ་བརྒྱུད་དཔའ་མོའི་ཚོགས། །ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་དང་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སོགས། །ཚོགས་འཁོར་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སོགས། །སྙན་བརྒྱུད་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སོགས། །དག་སྣང་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ཉི་མ་བཟང་པོ་དང་། །འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་སོགས། །ཕུལ་བྱུང་བཀའ་བབས་ཆེན་པོ་རྣམ་བརྒྱད་ཀྱི། །རིང་བརྒྱུད་ཉེ་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བླ་མ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། །ལུང་སྟོང་སྨྱོན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སོགས། །བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྩ་བའི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཡིན་པར་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས། །ཉེ་བའི་བརྒྱུད་པ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རང་སེམས་རྟོགས་ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཉིད། །དེ་ལས་གཞན་ན་སངས་རྒྱས་མེད་གསུངས་ཕྱིར། །ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་སྲས་བཅས་སངས་རྒྱས་དང་། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ལ། །སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀའ་དྲིན་སྐྱོངས་ཤིག་རྩ་བའི་བླ་མ་དག །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས། །ཐུགས་རྗེས་དྲོངས་ཤིག་འདྲེན་པའི་བླ་མ་ཀུན། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །བར་ཆད་སོལ་ཅིག་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོར་བཅས། །འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས་ཤིག་བསྟན་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །ལུས་ལ་སྐུ་ཡི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ངག་ལ་གསུང་གི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ནུས་མཐུ་སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །སེམས་ལ་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །གསང་གསུམ་སྒོ་གསུམ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩོལ།

།བཞི་པ་ནི། དམ་པའི་ཕྱག་མཐིལ་གཡས་གཡོན་ལས། །མེ་ཆེན་འུར་འུར་འབར་ཞིང་མཆེད། །རང་གཞན་ནད་གདོན་ལུས་དང་བཅས། །རྩ་སྦུར་བཞིན་དུ་བུན་གྱིས་བསྲེགས། །ཡེ་ཤེས་རླུང་འཚུབས་གཞོབ་ཐལ་རྡུལ། །ནམ་མཁའི་མཐར་གཏོར་དམིགས་མེད་སྟོང་། །ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་མེ་བོ་ཆེས། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེར་གྱུར། །མ་གཅིག་གི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན། ཧཱུྃ། ཕ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གཟི་མདངས་ཅན། །སྐུ་སྟོད་སེང་ཆེན་འགྱིང་བ་འདྲ། །དེ་བདུད་བཞི་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པའི་རྟགས། །སྐུ་སྨད་རྨ་བྱ་འཛུམ་པ་འདྲ། །དེ་དུག་ལྔ་གནས་སུ་དག་པའི་རྟགས། །སྐེད་པ་རྡོ་རྗེ་འགྲིལ་བ་འདྲ། །དེ་འཁྲུལ་གཞི་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་རྟགས། །ཞབས་གཉིས་སྦ་ཕྲན་གཤིབས་པ་འདྲ། །དེ་བྱང་ཆུབ་རྒྱུན་ལམ་བགྲོད་པའི་རྟགས། །སྐུ་མདོག་ནག་ལ་སྣུམ་པ་དེ། །ཆོས་ཉིད་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྟགས། །དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་དེ། །མཐོ་རིས་ཐར་ལམ་འདྲེན་པའི་རྟགས། །སྤྱན་མིག་དམར་ལ་སྤྱན་རྩ་འཁྲུག་པ་དེ། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པའི་རྟགས། །ཚེམས་མདོག་དཀར་ལ་ཚེམས་རྩེ་རྣོ་བ་དེ། །སྐྱེ་ཤི་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་རྟགས། །ཕྱག་སོར་རིང་ལ་ཕྱག་སེན་རྣོ་བ་དེ། །སྐལ་ལྡན་ཐུགས་རྗེས་འདྲེན་པའི་རྟགས། །ཞབས་སོར་མོ་སེང་ཕྲུག་བཀྲམ་པ་འདྲ། །དེ་དུག་གསུམ་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་རྟགས། །རྗེ་རེས་འགའ་ཉིན་མཚན་ཁོར་ཡུག་གཟིམས། །སྒོམ་གཉུག་མ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་བརྡ། །རྗེ་རེས་འགའ་རྟེན་འབྲེལ་སྣ་ཚོགས་མཛད། །དེ་བཀའ་འཁོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བའི་བརྡ། །རྗེ་རེས་འགའ་སྨྱོན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད། །དེ་འཁོར་གྱི་བར་ཆད་སེལ་བའི་བརྡ། །རྗེ་རྒྱང་ན་བཞུགས་ན་མོས་ཕྱག་འཚལ། །དྲུང་ན་བཞུགས་ན་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཡིད་མོས་གུས་ཀྱི་ཕྱག་ལ་ཉེ་རིང་མེད། །གསོལ་བ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ནས་འདེབས། །བྱིན་རླབས་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་ཞུ། །རྗེ་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་ལུས་ལ་ཞུགས། །ལུས་ན་ཚའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། །ལུས་ལ་བདེ་དྲོད་བསྐྱེད་དུ་གསོལ། །ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་ཀྱང་། །ལུས་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྗེ་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ངག་ལ་ཞུགས། །ངག་འགག་འཛེར་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་། །ངག་ལ་ནུས་པ་སྦར་དུ་གསོལ། །ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་ཀྱང་། །ངག་ལོངས་སྐུར་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སེམས་ལ་ཞུགས། །སེམས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་ཞི་བ་དང་། །སེམས་ལ་རྟོགས་པ་འཆར་དུ་གསོལ། །སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་ཀྱང་། །སེམས་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྒྱུ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་གསུམ། །དུག་གསུམ་རང་སར་ཞི་བར་མཛོད། །རྐྱེན་ཕོ་གདོན་མོ་གདོན་ཀླུ་གདོན་གསུམ། །གདོན་གསུམ་གྱི་རྣམ་རྟོག་ཡལ་དུ་གསོལ། །ནད་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་འདུས་བ་བཞི། །བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་རང་སར་ཞི་རུ་གསོལ། །ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ། །སྐུ་གསུམ་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །གཞན་དོན་དཔག་མེད་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལྔ་པ་ནི། མ་གཅིག་ཐུགས་ནས་ཕག་མོའི་སྐུ། །ཚོན་གང་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ། །བྱོན་ཏེ་རང་གི་སྙིང་དཀྱིལ་དུ། །གསལ་འཚེར་མཉམ་གཞག་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །སྙིང་ནི་འཇའ་འོད་སྣ་ལྔ་ཡི། །སྐུད་པས་དཀྲིས་ཤིང་བཅིངས་པའི་ནང་། །ཕག་མོའི་སྐུ་ཡི་བདུད་རྩིས་གང་། །བདེ་ཆེན་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་གྱུར། །དམ་པས་མཛད་པ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་སྒོ་འབྱེད་མ། །བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་འཇོམས་མཛད་མ། །མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཆི་བློ་སྙིང་ལ་ཟུག་པ་དང་། །སྐྱོ་སེམས་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བ་དང་། །བདག་འཛིན་རྩ་བ་ཆོད་པ་རུ། །མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཉན་ས་རི་ཁྲོད་ཟིན་པ་དང་། །ཕུང་པོ་གཟན་དུ་བསྐྱུར་བ་དང་། །སྙེམས་ཐག་འཁྲི་བ་ཆོད་པ་རུ། །མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གནས་ལུགས་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་དང་། །སེམས་ངོ་རྗེན་པར་འཕྲོད་པ་དང་། །རིག་པ་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ་རུ། །མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འགལ་རྐྱེན་གྲོགས་སུ་འཆར་བ་དང་། །སྤྱོད་ལོག་སྲེད་དུ་ཆོད་པ་དང་། །ལྟས་ངན་གཡང་དུ་ཁུགས་པ་རུ། །མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གང་ཤར་ལམ་དུ་འཁྱེར་བ་དང་། །ཅིར་སྣང་སེམས་སུ་ཤེས་པ་དང་། །ཅི་བྱེད་གཞན་ལ་ཕན་པ་རུ། །མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མ་གཅིག་ཇོ་མོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། །བདག་སོགས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རྣམས། མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིག་པ་དབྱིངས་སུ་ཐལ་ལ་ལ། །འཛིན་མེད་ལྟ་བ་ཁྲོ་ལོ་ལོ། །བདེ་སྟོང་རྒྱུད་ལ་འཁྲིལ་ལི་ལི། །མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འགྲོ་དྲུག་ཕ་མར་ཤེས་པ་དང་། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་འབྱོངས་པ་དང་། །ལྷ་འདྲེའི་འགྲོ་དོན་ནུས་པ་རུ། །མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་བླ་མ་ལ། །མོས་གུས་ཅན་གྱི་སློབ་མ་ཡིས། །གསོལ་བ་སྙིང་གི་དཀྱིལ་ནས་འདེབས། །བྱིན་རླབས་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་ཞུ། །མ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མ་གཅིག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །ལབ་སྒྲོན་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།དྲུག་པ་ནི། གྲུབ་ཆེན་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འབར་ཧཱུྃ། །ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བདག་གི་སྙིང་གར་ཐིམ། །གྲུབ་དབང་ལྟ་དགོངས་མངོན་རྟོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཏིང་འཛིན་རྟེན་འབྲེལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀུན་ཐོབ་གྱུར། །དངོས་སློབ་བཀའ་བཅུ་པ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ལས་བྱུང་བ། ན་མོ་གུ་རུ། ཕ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་གཅིག་ཏུ་བརྩ྄ོ༵ན། །གནད་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲུས྄༵། །བདག་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ཀྱི་མགོན་དུ་བཟང྄༵་། །རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའ྄ི༵་ཞབས་ལ་འདུད། །ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་སྣང་བ་འགྱུར། །གསུང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དང་བ་འདྲེན། །ཐུགས་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་བསམ་དོན་འགྲུབ། །རྗེ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཞབས་ལ་འདུད། །སྐུ་འགྱུར་མེད་རིགས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན། །གསུང་འགག་མེད་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུར་ལྡན། །ཐུགས་འཁྲུལ་མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་ངང་། །རྗེ་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད། །ཕྱི་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་གཞུང་ལ་མཁས། །ནང་རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་པ་ཐུགས་ལ་ཤར། །བོད་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་གཙུག་གི་རྒྱན། །རྗེ་ཕུལ་ཕྱིན་ཡོན་ཏན་ལྡན་ལ་འདུད། །ཕ་མཚུངས་མེད་ལྕགས་ཟམ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །རྒྱ་དཀར་ནག་བལ་བོད་ཡོངས་སུ་གྲགས། །དུས་ད་ལྟ་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བྲལ། །རྗེ་བསམ་ཡས་འཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་འདུད། །རི་འཇིག་ལྟ་བཅོམ་པའི་ཐང྄༵་ཆེན་ན། །བདག་གཉིས་སྟོང྄༵་གནས་ལུགས་འཁོར་ལོ་ཡིས། །ཡོངས་མངའ་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ྄༵་པ྄ོ༵་མཆོག །མ་འགྲོ་ཀུན་དཔལ་དུ་ཤར་ལ་འདུད། །དབྱིངས་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོའི་དགོངས་ཀློང་ནས། །ཆོས་ལུང་རིགས་ནོར་བུའི་གཏེར་ཁ་ཕྱེ། །ཐབས་ཟབ་མོས་སྐལ་ལྡན་སྨིན་གྲོལ་མཛད། །རྗེ་དངོས་གྲུབ་གཏེར་བུམ་འཛིན་ལ་འདུད། །ཡུལ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དགོན་པ་ན། །ཕ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་། །རྗེ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་འདུད། །གནས་གར་བཞུགས་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ། །རྐྱེན་གང་བྱུང་བདེ་སྡུག་རོ་རུ་སྙོམས། །ཟས་གང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་བཅུད་དུ་ལེན། །རྗེ་ལུང་སྟོང་སྨྱོན་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །གཞི་ཉིད་རྟོགས་ལྟ་སྒོམ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི། །ལམ་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུ་རེ་དོགས་བྲལ། །ཕ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི། །བུ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་ཌཱ་ཀི་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། བདུན་པ་ནི། ཡུམ་ཆེན་ཕག་མོ་དམར་ནག་སྒྲོལ་མ་དང་། །མཁའ་སྤྱོད་གཉིས་སོགས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ལས། །བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་རང་གཞན་སྤྱི་བོར་ཞུགས། །བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་ཅིང་བྱིན་རླབས་བཅུད་ཕབ་གྱུར། །མ་གཅིག་གིས་མཛད་པ་ལས། ཀྱེ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་ཌཱཀྐི་ལ། །དད་མོས་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་དགོངས་མཛོད་ལ། །ལས་ཅན་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། དད་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་བཅུད་དུ་ཕོབས། །སྤྱན་གསུམ་བར་སྣང་མཁའ་ལ་གཟིགས་པ་ལ། །དུས་གསུམ་ཐོགས་མེད་གཟིགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན་པ་ལ། །རིགས་ལྔས་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །ཐོད་རློན་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་དོ་ཤལ་བྱས་པ་ལ། །འདུ་བྱེད་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཟད་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །དབུ་སྐྲ་སིལ་མས་སྐུ་རྒྱབ་ཁེབས་པ་ལ། །སེམས་ཅན་བདེ་ལ་འགོད་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་སྐུ་ལ་བརྒྱན་པ་ལ། །རྟོག་མེད་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་ལ། །སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །མི་མགོ་སུམ་བརྩེགས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་ལ། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །ཌཱ་རུ་ཅང་ཏེའུ་གསེར་གྱི་རྔེའུ་ཆུང་འདི། །དོན་དམ་སྙན་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁས་གསུང་སྙན་སྒྲོགས་པ་ནི། །སྟོང་གསུམ་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །དར་གྱི་འཕུར་ལྕེས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ་ནི། །སྤྲུལ་པས་ཡུལ་ཡང་འགྲིམ་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །བམ་ཆེན་གདན་ལ་བརྐྱང་བསྐུམ་བཞུགས་པ་ནི། །དུར་ཁྲོད་ཤ་ལ་རོལ་པའི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་མཛད་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་ཌཱ་ཀི་ལ། །དད་མོས་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཐུགས་རྗེས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་དགོངས་མཛོད་ལ། །ལས་ཅན་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དད་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་བཅུད་དུ་ཕོབས། །དབུས་ཕྱོགས་དེ་བཞིན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །བྱང་ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འབུམ། །ཡང་དག་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་ཌཱ་ཀི་ལ། །དད་མོས་དྲག་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཐུགས་རྗེས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་དགོངས་མཛོད་ལ། །ལས་ཅན་ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དད་ལྡན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལ་བཅུད་དུ་ཕོབས། །བརྒྱད་པ་ནི། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་མགོན་པོ་ལས། །བདེ་བའི་འོད་ཟེར་ཡར་མར་འཕྲོས། །བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་དུ། །གྱུར་པས་འགྲོ་ཀུན་བྱིན་བརླབས་གྱུར། །ཤ་ཝ་རི་པའི་རྒྱ་གཞུང་། ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱས་ཕྱིར་དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་འབར། །དབྱིངས་ན་བཞུགས་ཕྱིར་མི་བསྐྱོད་རྒྱ་ཡིས་བཏབ། ཁམས་གསུམ་ལ་གཟིགས་སྤྱན་གསུམ་དམར་ལ་ཟླུམ། །མཁའ་འགྲོ་བསྡུ་ཕྱིར་སིན་དྷུ་ར་ཡིས་བྱུགས། །རིགས་ལྔ་མཆོག་འདུས་ཐོད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་རྣོ་སྡུག་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་དག་ཕྱིར་ཕྱག་དྲུག་ལྡན། །བདུད་བཞི་རྩད་གཅོད་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་ཐོགས། །སྔགས་རྣམས་མི་བརྗེད་གཟུངས་ལྡན་ཐོད་ཕྲེང་འདྲེན། །གསང་ཆོས་སྒྲོགས་ཕྱིར་ཅང་ཏེའུ་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ། །ཉོན་མོངས་མ་སྤངས་དག་ཕྱིར་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས། །དུག་གསུམ་གཏིང་འབུགས་མདུང་རྩེ་གསུམ་ལྡན་འཛིན། །གདུལ་བྱ་མི་འདོར་རྟགས་སུ་ཞགས་པ་བཟུང་། །འཇིགས་པ་བསྐྱབ་ཕྱིར་སྟག་ལྤགས་སྐུ་སྨད་དཀྲིས། །བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་རྣམ་མང་རྒྱན་སྤྲས་བརྗིད། །འཁོར་བའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པདྨ་དང་། །མ་རིག་མུན་པ་སེལ་བ་ཉི་མའི་གདན། །ཉོན་མོངས་ཚད་སེལ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྟེང་། །གདུག་པ་འདུལ་རྟགས་བགེགས་རྒྱལ་ལོག་འདྲེན་མནན། །དགོས་འདོད་སྐོང་ཕྱིར་ཙནྡན་ལ་བཞུགས་པའི། །མགོན་པོ་བླ་མ་ཉིད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་མ་མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དགུ་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གནས་ལྔར་འབྲུ། །ལྔའི་འོད་དཀར་དམར་མཐིང་སེར་ལྗང་། །བདག་གནས་ལྔར་ཐིམ་སྒྲིབ་ལྔ་སྦྱངས། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལྔར་བྱིན་བརླབས་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། གསལ། རྗེ་སྐུ་ལྔ་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་དང་། །ཡས་འདྲེན་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་། །སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །འགྲོ་ཀུན་ཕྱག་འཚལ་དུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །དེང་ནས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །རྟོགས་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་རློགས་མཛོད་ཅིག །བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་བཀའ་དྲིན་ཅན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །མ་རྣམས་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འགྲོ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལུས་འདི་སྒྱུ་མ་རུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སེམས་སྐྱེ་མེད་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གསོལ་བ་བཏབ་ཚད་ཐེབས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྨོན་ལམ་བསམ་ཚད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཀུན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

།གསུམ་པ་སྒོས་ཀྱི་ཚོགས་བསག་པ་ལ། རྒྱས་དང་འབྲིང་བོ་བསྡུས་པ་གསུམ། དང་པོ་ནི། དུག་གསུམ་རླུང་འབུད་བྱས་རྗེས། རང་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་ལུས་ཀྱི་དབུས་དྲུང་པོར་རྩ་དབུ་མ་ཁོང་སྟོང་སྦོམ་ཕྲ་རྒྱུ་སྟོང་ཕུས་བཏབ་པ་ཙམ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན། ཡས་སྣ་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ཧར་སང་ངེ་ཡོད་པ་ལ་ཟུག་པ། དབུ་མ་དེའི་ནང་ན་རང་རིག་གི་ངོ་བོ་འོད་དཀར་པོ་ཤེལ་གོང་ལྟ་བུ་ཅོག་སྒོང་ཙམ་ཞིག་སྐྱ་རིལ་ལེ་འོད་དཀར་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དེ། སྤྱི་གཙུག་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་སྐྱ་རྒྱང་གིས་ཐོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་གྱུར། ཕཊ་བརྗོད་ལ་ནམ་མཁའ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ངང་དེར་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག་ལ། ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ནས་རང་རིག་ལས་བྱེད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་ཟངས་གྲི་བསྣམས་པ་གཅིག་ཡེར་གྱིས་བྱོན་ཏེ། རང་གི་པགས་པ་བཤུས། ས་གཞི་ཀུན་ཁྱབ་པར་ཆལ་གྱི་བཀྲམ། །རང་ལུས་མཎྜལ་དུ་བཀོད་པར་གྱུར། ཕཊ་པགས་པ་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི། ཕཊ་རྒྱུ་མའི་ཞགས་བསྐོར་མཐའ་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད། ཕཊ་སྒལ་ཚིགས་མགོ་བོ་དང་བཅས་པ་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ། ཕཊ་རྐང་པ་གཡས་ཤར་ལུས་འཕགས་པོ། ཕཊ་ལག་པ་གཡས་ལྷོ་འཛམ་བུ་གླིང་། ཕཊ་ལག་པ་གཡོན་ནུབ་བ་ལང་སྤྱོད། ཕཊ་རྐང་པ་གཡོན་བྱང་སྒྲ་མི་སྙན། ཕཊ་མིག་འབྲས་ཕྱིར་ཕྱུང་སྟེ་སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་ཤར་ནུབ་ཏུ་གནས་པ་ཉི་ཟླ། ཕཊ་སྙིང་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལྔ་དང་། ནང་ཁྲོལ་རྣམས་ལྷ་མིའི་འདོད་ཡོན་ཇི་སྙེད་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་བཀོད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཎྜལ་འདི་ཉིད་དྲིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་ལམ་དུ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཕཊ། བདག་ལུས་ཆགས་པ་མེད་པའི་མཎྜལ་འདི། །བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་དང་། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མཆོད་འོས་ཀུན་ལ་འབུལ། བདག་དང་ཕ་མ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན། །ཉོན་མོངས་སྒྲིབ་བྲལ་གནས་ལུགས་དོན་རྟོགས་ནས། །ཀུན་ཀྱང་ཐར་པའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །གཉིས་པ་ནི། མ་གཅིག་གི་གསུང་། ཕྱི་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་མཎྜལ་ལ། ནང་འབྱུང་བ་བཞི་ཡིས་ཆག་ཆག་གདབ། །རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཚོམ་བུ་བཀོད། །ཟད་མེད་རིན་ཆེན་གཏེར་དང་བཅས། །སྐྱབས་གནས་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་དང་། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ། །ཕྱི་སྣང་བརྒྱན་གྱི་མཎྜལ་འབུལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ལ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ནང་ཕུང་པོ་ལུས་ཀྱི་མཎྜལ་ལ། །རང་བྱུང་ལྷན་སྐྱེས་ཆག་ཆག་གདབ། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཚོམ་བུར་བཀོད། །ཀུན་གཞི་རིན་ཆེན་གཏེར་དང་བཅས། །སྐྱབས་གནས་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་དང་། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ། །ནང་ཕུང་པོ་ལུས་ཀྱི་མཎྜལ་འབུལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ལ་བཞེས་སུ་གསོལ། །གསང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་མཎྜལ་ལ། །རང་རིག་འོད་གསལ་གྱིས་ཆག་ཆག་གདབ། །འགག་མེད་ཉམས་མྱོང་ཚོམ་བུ་བཀོད། །གསལ་སྟོང་བདེ་བའི་གཏེར་དང་བཅས། །སྐྱབས་གནས་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་དང་། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ། །གསང་བ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་མཎྜལ་འབུལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ལ་བཞེས་སུ་གསོལ། །གསུམ་པ་ནི། གསེར་གྱི་ས་གཞི་ཁོར་ཡུག་རི་གླིང་ཉི་ཟླས་བརྒྱན། །ཞིང་ཆེན་གཡང་གཞིར་ཤ་རུས་ཁྲག་ཚིལ་འདོད་ཡོན་སྤུངས། །མོས་སེམས་གཙང་མར་འཕགས་ནོར་བདུན་གྱི་མཆོད་སྤྲིན་སྤྲུལ། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །ཕཊ། འདི་ཅི་ནུས་སུ་འབུལ། བཞི་པ་ཁྱད་པར་ལུས་ཀྱིས་ཚོགས་བསག་པ་ལ། ཡར་མཆོད་མར་སྦྱིན་ཞི་དམིགས་དང་། །ཞི་དྲག་ཕྱེད་དང་དྲག་དམིགས་དང་། །སྣ་ཚོགས་གནས་སྤོར་སྨོན་བཅས་བདུན། དང་པོ་ལ། རླུང་འབུད་འཕོ་བ་དངོས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་བྱ་ཕུག་རོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཕྱིར་རྒྱང་གིས་ཐོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་རྗེས་མེད་དུ་སོང་བར་གྱུར། སྣ་བུག་གཡས་ནས་རླུང་ཕྱིར་འབུད། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཞེ་སྡང་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཕྱིར་རྒྱང་གིས་ཐོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་བཞིན་རྗེས་མེད་དུ་སོང་བར་གྱུར། སྣ་བུག་གཡོན་ནས་རླུང་འབུད། རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏི་མུག་ཕག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཕྱིར་རྒྱང་གིས་ཐོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་རྗེས་མེད་དུ་སོང་བར་གྱུར། སྣ་བུག་གཉིས་ཆར་ནས་རླུང་དབུས་སུ་དྲིལ་ཏེ་འབུད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་ཁོག་པའི་ནང་ན་ཡར་རྩ་དབུ་མ་རྒྱུ་མ་རྒྱུ་ཚིལ་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟ་བུ། ཡས་སྣ་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་མཐེབ་སྒོར་གྱི་རྒྱ་ཙམ་ཧར་སང་ངེ་ཡོད་པ་སྦུབས་ཅན་དུ་ཟུག་པ། མས་སྣ་ལྟེ་འོག་སོར་བཞི་ཙམ་ལ་ཡོད་པའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་རང་རིག་གི་ངོ་བོ་དཀར་ལ་འཚེར་བ། སྣུམ་ལ་འདྲིལ་བ། ཅོག་སྒོང་ཙམ་ཞིག་སྐྱ་རིལ་ལེ་ཡོད་པར་གྱུར། རྒྱུ་ཞབས་བསྐུམ་བྱས་ལ། ཕཊ། རིག་པ་རླུང་གི་བཞོན་པ་ཅན་འོད་དཀར་པོ་དེ་རྩ་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཧྲིལ་གྱིས་ཞུགས་ཏེ། ལྟེ་བའི་ཐད་ཀྱི་རྩ་དབུ་མའི་ནང་དུ་འཕོས། ཕཊ། སྙིང་ཁར་འཕོས། ཕཊ། མགྲིན་པར་འཕོས། ཕཊ། རྩ་དབུ་མའི་ཡས་སྣ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་འཕོས། དེ་ནས། ཕཊ་དྲག་པོ་གཅིག་བརྒྱབ་བས། མེ་ནང་ནས་མེ་སྟག་གྱེན་དུ་ཡར་བའམ། གཞུ་བཀང་ལས་མདའ་འཕང་བ་ལྟར་རིག་པ་འོད་དཀར་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་སྐྱ་རྒྱང་ངེ་གྱེན་དུ་སོང་བས་ནམ་མཁའ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་རིག་པས་ཁྱབ། རིག་པས་གར་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཁྱབ། དེ་ལྟར་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དབྱེར་མེད་བློ་འདས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག

།གསུམ་པ་ནི། ཡི་གེ་རྙིང་པར་སྙིགས་མའི་སྒྱུ་ལུས་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་ཀྱང་། འདིར་ཞལ་ཤེས་ལྟར། རང་ལུས་རོ་བརྒྱའི་ཁ་ཟས་ཡིད་འོང་མཛེས། །དཀར་སྣུམ་སྙི་འབོལ་ཚོ་ཞིང་བཀྲག་མདངས་རྒྱས། །བློ་ཡིས་འཁྱུད་ཚད་ཙམ་གྱི་སྙིང་ག་ནས། །རང་སེམས་ཧཱུྃ་ཡིག་སྤྱི་བོའི་ནམ་མཁར་ཐོན། །ཕཊ། སེམས་ཉིད་དཔའ་བོ་རལ་གྲི་ཐོགས་པ་ཡིས། །སེམས་བྲལ་ཆེ་བརྗིད་ལུས་ཀྱི་རྐེ་ནས་མགོ །རྦད་ཀྱིས་བཅད་ནས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ། །མཆོད་པར་ཕུལ་བས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ནས་གསོལ། །དེ་བཞིན་ཡན་ལག་རོ་སྟོད་རོ་སྨད་ཀུན། །བཅད་ནས་ཕུལ་བས་དགྱེས་ཤིང་གསོལ་བར་གྱུར། །ཕཊ། དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཐང་སྟོང་པ། །དམ་པ་མ་གཅིག་བླ་མ་བརྒྱུད་པར་བཅས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་ཉན་ཐོས་ཚོགས་ལ་འབུལ། །མཉེས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ལམ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་སོགས་ལས་སྐྱོབ་པ་དང་། །མ་ནོར་ལམ་མཆོག་དམ་པ་ལེགས་སྟོན་པའི། །སྟོན་པ་མཛད་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཕཊ། ཕཊ། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་རྟ་མགྲིན་ཕག་མོ་སོགས། །ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དང་། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རྒྱུད་མཉེས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་དང་། །ཁྱད་པར་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ། མྱུར་དུ་བགྲོད་ནས་ས་ལམ་རྫོགས་མཛད་པའི། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་དམ་པ་མཛད་དུ་གསོལ། ཕཊ། ཕཊ། དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ། །ཕྱག་བཞི་བེར་གུར་ཞལ་བཞི་ལྕམ་དྲལ་དང་། །ཚོགས་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས་སོགས་ནང་དང་ཕྱིའི། །ཆོས་སྐྱོང་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ཡོངས་ལ་འབུལ། །ཐུགས་དམ་བསྐངས་ནས་བདག་གི་ས་ལམ་ལ། །བདུད་ཀྱིས་བར་ཆད་མེད་པར་འདོད་དོན་འགྲུབ། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིས། །བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་མཐུ་དཔུང་མཛོད། ཕཊ། ཕཊ། མཆོད་ཡུལ་མགྲོན་རྣམས་མཉེས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །བྱིན་རླབས་བདུད་རྩི་རང་གི་ཁ་རུ་བྱུང་། །རོལ་པས་ཉམས་ཆག་བསྐངས་ཤིང་དཀོར་སྒྲིབ་བྱང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། ཕཊ། ཕཊ། གང་ལ་མཆོད་པ་ནམ་མཁའ་འདྲར་ཤེས་ཤིང་། །གང་གིས་མི་དམིགས་གང་དུའང་འཛིན་པ་མེད། །དེ་ནི་མཆོད་པ་ཀུན་གྱི་དམ་པ་སྟེ། །ཡེ་ཤེས་གཞལ་མེད་བསམ་ཡས་རབ་འཐོབ་འགྱུར། །ཞེས་དཀོན་མཆོག་ཏ་ལའི་མདོའི་ཚིག་དོན་ལ་མཉམ་པར་འཇོག །གཉིས་པ་ནི། རང་ལུས་ཐ་མལ་དར་ལ་བབ་པ་ཡི། སྤྱི་བོར་ལྷ་ཡི་ས་བོན་ཨོཾ་དཀར་པོ། །མགྲིན་པར་ལྷ་མིན་ས་བོན་ཨཱཿ དམར་པོ། །སྙིང་གར་མི་ཡི་ས་བོན་ནྲྀཿལྗང་གུ། །ལྟེ་བར་བྱོལ་སོང་ས་བོན་དྭ་སྐྱ་བོ། །གསང་བར་ཡི་དྭགས་ས་བོན་རཿསེར་པོ། །རྐང་མཐིལ་དམྱལ་བའི་ས་བོན་ཏྲིཿནག་པོ། །ཡི་གེ་དྲུག་ལས་འོད་འཕྲོས་རིགས་དྲུག་གི། སེམས་ཅན་ཐ་དད་ཡི་གེ་སོ་སོར་ཐིམ། །དེ་རྣམས་སོ་སོའི་དངོས་པོ་སོ་སོར་གྱུར། །བདག་ལུས་རིགས་དྲུག་ལུས་འདུས་ཡེ་རེ་རེ། །ཆེར་སྐྱེས་ཡར་ལ་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་དང་། །འཕྲེད་དུ་ཕྱི་ཡི་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་པར། ཁྱབ་པའི་སྤྱི་བོའི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་སྟེང་། །མ་གཅིག་དཀར་མོ་ཐུགས་ཀར་ཐལ་སྦྱར་བ། །ཆོས་ཉིད་ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་ངང་ལ་བཞུགས། །རྐང་ཞབས་ཏྲིཿཡིག་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེར་ཞུ། །ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་གྱུར་གསང་གནས་རཿལ་ཐིམ། །དེ་གཉིས་གཅིག་འདྲེས་སྲན་འབྲུ་ཙམ་གྱུར་ཏེ། །ལྟེ་བའི་དྭཿལ་ཐིམ་པས་དེ་གསུམ་འདྲེས། །རྒྱ་སྲན་ཙམ་གྱུར་སྙིང་གའི་ནྲྀཿལ་ཐིམ། །དེ་རྣམས་འདྲེས་པས་ལྕུང་ཀའི་སྒོ་ང་ཙམ། །ཡར་འཕོས་མགྲིན་པའི་ཨཱཿ ལ་ཐིམ་སྟེ་འདྲེས། །ངང་སྒོང་ཙམ་གྱུར་སྤྱི་བོའི་ཨོཾ་ལ་ཐིམ། །ཐམས་ཅད་གཅིག་གྱུར་བྱ་ཆེན་སྒོ་ང་ཙམ། །འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་མ་གཅིག་ཐུགས་དབུས་སུ། །དབྱེར་མེད་ཐིམ་པས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་འདྲེས། །མ་གཅིག་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་འབར་བའི། །འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་ནས་ནམ་མཁའ་ལ། །འཇའ་ལྟར་ཡལ་ཏེ་འཁོར་བ་སྟོང་པར་གྱུར། ཕཊ། ཕཊ། ཕཊ། ཕཊ། ཕཊ། ཕཊ། ཕཊ། རང་རིག་ལྷར་བཞེབས་རིགས་དྲུག་ཕུར་པོ་དེ། །རྩ་ཁུར་ཐག་པ་བཅད་བཞིན་ཤིག་སེ་ཤིག །སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་མེར་གྱིས་གང་། །ལུས་རྣམས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱུར། ཕཊ། རང་ལུས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་འདི། །སྤྱི་རུ་འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གླུད་དུ་འབུལ། །སྒོས་སུ་ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱི་གླུད་དུ་འབུལ། ཡང་སྒོས་དྲིན་ཆེན་ཕ་མའི་གླུད་དུ་འབུལ། །ཁྱད་པར་རྩ་བའི་བླ་མའི་སྐུ་གླུད་དུ། །འབུལ་བའི་ལྷ་མོས་འགྲོ་དྲུག་སོ་སོར་འགྱེད། ཕཊ། ཕཊ། བདུད་རྩིའི་ཕུང་པོ་རིགས་དྲུག་ཀུན་གྱིས་རོལ། །ཐམས་ཅད་དགའ་མགུ་ཡི་རང་ཚིམ་ཞིང་ངོམས། །ཕན་ཚུན་སོ་སོའི་རིགས་དྲུག་ལན་ཆགས་བྱང་། རང་རང་སྒྲིབ་པ་དག་ནས་རིགས་དྲུག་སྟོང་། ཕཊ། ཕཊ། དམྱལ་བའི་ཕུང་པོ་དམྱལ་བའི་ལན་ཆགས་ལ། །བྱིན་པས་འགྲོ་ཀུན་ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞི། །ཞེ་སྡང་སྒྲིབ་བྲལ་དམྱལ་བ་སྟོང་པའི་ཤུལ། །གནམ་ལྟར་སྔོ་བ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་གྱུར། ཕཊ། ཕཊ། ཡི་དྭགས་ཕུང་པོ་ཡི་དྭགས་ལན་ཆགས་ལ། །བྱིན་པས་འགྲོ་ཀུན་བཀྲེས་སྐོམ་སྡུག་བསྔལ་ཞི། །སེར་སྣའི་སྒྲིབ་བྲལ་ཡི་དྭགས་སྟོང་པའི་ཤུལ། །པད་རཱག་ལྟར་དམར་པདྨའི་རང་བཞིན་གྱུར། །ཕཊ། ཕཊ། བྱོལ་སོང་ཕུང་པོ་བྱོལ་སོང་ལན་ཆགས་ལ། །བྱིན་པས་འགྲོ་ཀུན་གླེན་ལྐུག་སྡུག་བསྔལ་ཞི། །གཏི་མུག་སྒྲིབ་བྲལ་བྱོལ་སོང་སྟོང་པའི་ཤུལ། །ཤེལ་ལྟར་དཀར་བ་འཁོར་ལོའི་རང་བཞིན་གྱུར། ཕཊ། ཕཊ། མི་ཡི་ཕུང་པོ་མི་ཡི་ལན་ཆགས་ལ། །བྱིན་པས་འགྲོ་ཀུན་བྲེལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་ཞི། །འདོད་ཆགས་སྒྲིབ་བྲལ་མི་ཡུལ་སྟོང་པའི་ཤུལ། །གསེར་ལྟར་སེར་བ་རིན་ཆེན་རང་བཞིན་གྱུར། ཕཊ། ཕཊ། ལྷ་མིན་ཕུང་པོ་ལྷ་མིན་ལན་ཆགས་ལ། །བྱིན་པས་འགྲོ་ཀུན་འཐབ་རྩོད་སྡུག་བསྔལ་ཞི། །ཕྲག་དོག་སྒྲིབ་བྲལ་ལྷ་མིན་སྟོང་པའི་ཤུལ། །མརྒད་ལྟར་ལྗང་རྒྱ་གྲམ་རང་བཞིན་གྱུར། །ཕཊ། ཕཊ། ལྷ་ཡི་ཕུང་པོ་ལྷ་ཡི་ལན་ཆགས་ལ། །བྱིན་པས་འགྲོ་ཀུན་འཕོ་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་ཞི། །ང་རྒྱལ་སྒྲིབ་བྲལ་ལྷ་གནས་སྟོང་པའི་ཤུལ། །འོད་ལྔའི་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་གྱུར། ཕཊ། ཕཊ། མཁའ་མཉམ་དྲིན་ཅན་ཕ་མ་ཡིད་ཅན་ཀུན། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོས་རྒྱུད་གྲོལ་ནས། །ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་སྟོང་། །ཡུམ་དོན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཕཊ། འདི་རྒྱུན་དུ་བྱས་ན་མཁའ་འགྲོ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ལྷ་འདྲེས་སྟོང་གྲོགས་བྱེད། ཅི་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་པར་གསུངས་སོ།

།གསུམ་པ་ནི། སྣ་བུག་གཡས་ནས་འདོད་ཆགས་བྱ། གཡོན་ནས་ཞེ་སྡང་སྦྲུལ། དབུས་ནས་གཏི་མུག་ཕག་གི་རྣམ་པར་ཕྱིར་ཐོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་སོང་བར་གྱུར། སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་དབུས་གསུམ་ནས་རླུང་འབུད། ཕཊ་སྐོར་ལྔ་པའམ་བསྡུ་ན། རང་ལུས་དཀར་ལ་སྣུམ་པ་དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྙིང་གར་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཅོག་སྒོང་ཙམ་དབུ་མའི་ལམ་བརྒྱུད་ནམ་མཁའ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། ཕཊ། ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག་ལ། ཕཊ། ནམ་མཁའ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་ཀློང་ནས་གློ་བུར་དུ་སྤྲིན་དཀར་པོ་ཐོལ་སྐྱེས་སུ་བྱུང་བ་ལྟར། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོ། ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་རྣོ་ངར་དང་ལྡན་པ་བསྣམས་པ། གཡོན་ཀ་པཱ་ལ་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་པ་གཅིག་ཏུ་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་གར་སྟབས་ལིང་ལིང་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ནས་བྱོན། ཕཊ། ཕྱག་གཡས་ཀྱི་གྲི་གུག་གིས་རང་གི་ཕུང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐོད་པ་ལིང་བཅད། སྐད་ཅིག་གི་བློས་སྤྲུལ་པའི་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་བཀལ་བས་ཐོད་པ་དེ་ཉིད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། དཔྲལ་བ་རང་ལ་བསྟན་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ཕཊ། ཤ་རུས་རྣམས་དུམ་བུར་གཏུབས་ཏེ་ཐོད་པའི་ནང་དུ་བླུག །ཕཊ། མཁའ་འགྲོ་མའི་ལྟེ་བ་ནས་གཏུམ་མོའི་མེ་སྦར་བ། མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་འཛོམས་ཀྱི་ནང་དུ་འཁྱིལ་བས། ཐོད་ནང་གི་རྫས་རྣམས་ཁོལ་ཞིང་འོད་དུ་ཞུ། ཕཊ། ཕྱག་གཡོན་གྱི་རང་བྱུང་གི་བདུད་རྩི་ཐོད་པའི་ནང་དུ་བླུག་པས། ཐོད་ནང་གི་བཅུད་རྣམས་འོ་སྐོལ་ལྟར་ཁ་དོག་དཀར་ལ་སྣུམ་པ། དྲི་རོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཚར་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ནས། རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། འཕགས་པ་ཉན་རང་། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། གཞི་བདག་གཉུག་མར་གནས་པ། ཕ་མ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན། ཁྱད་པར་བདག་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བར་བྱེད་པའི་དགྲ་བགེགས་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ལ་སོགས་ཏེ། མདོར་ན་འཁོར་འདས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་མགྲོན་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས། ཡང་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ལས་བྱེད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཕྱག་ན་ཐོད་པ་ཐོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོས་ཏེ། ཕྱག་མཚན་གྱི་ཐོད་པས་སྔར་གྱི་ཐོད་ནང་གི་བདུད་རྩི་བཅུས་ནས། མགྲོན་སོ་སོ་ལ་མཆོད་སྦྱིན་བྱས་པས། མགྲོན་འཕགས་པ་རྣམས་མཆོད་པས་མཉེས། དམ་ཅན་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐངས། རིགས་དྲུག་རྣམས་སྦྱིན་པས་ཚིམས། ལན་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་ཤ་མཁོན་བུ་ལོན་རྣམས་སྦྱངས་པར་གྱུར། ཟབ་དོན། ཕ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཕ་རྒྱུད་དཔའ་བོའི་ལྷ་ཚོགས། མ་རྒྱུད་དཔའ་མོའི་ལྷ་ཚོགས། སྲས་རྒྱུད་ཉམས་མྱོང་གི་ལྷ་ཚོགས་ཏེ། གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། གཞན་ཡང་བཀའ་བརྒྱུད་སྒྲུབ་བརྒྱུད། དབང་བསྐུར། ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས། དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལོ། །མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་གྱུར་ཅིག །དཔལ་ཚངས་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་བཅུ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི། ལྷ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། ཀླུ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། གཟའ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད། འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་དགུ་སྟེ། གཙང་རིས་ཀྱི་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལོ། །གནས་པོ་ཆེན་པོ་འདིས་ཐོག་དྲངས་གཞི་བདག་གི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་ཕ་མ། ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་རིགས་དྲུག་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ། སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལོ། །ལན་གྱི་གླུད་དུ་རེ་བ། བུ་ལོན་མ་འཁོར་བ་ལན་ཆགས་ཀྱི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལོ། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་ཤ་ཁྲག་ལས་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྦྱིན་འདི་དག་མཐོང་བ་ཐོས་པ། ཟོས་པ། འཐུང་བ། ལོངས་སྤྱོད་པ་ཙམ་གྱིས་བླ་མ་དང་འཕགས་པ་རྣམས་མཉེས་ཤིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་བྱང་ཞིང་། ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་། ལས་བྱེད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐོད་ནང་གི་བདུད་རྩི་བཅུས། ཤར་ཕྱོགས། ལྷོ་ཕྱོགས། ནུབ་ཕྱོགས། བྱང་ཕྱོགས། ཤར་ལྷོ། ལྷོ་ནུབ། ནུབ་བྱང་། བྱང་ཤར། སྟེང་འོག །ཕྱོགས་མཚམས་བཅུར་གཏོར་བས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཁོར་འདས་ཀྱི་མགྲོན་རྣམས་ཚིམ། ཁྱད་པར་གནོད་བྱེད་གང་ཡོད་ཕྱོགས་ལ་གཏོར་བས། གནོད་འཚེའི་གདུག་རྩུབ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་ལན་ཆགས་བུ་ལོན་ཤ་འཁོན་ཐམས་ཅད་དག་པར་གྱུར། ཞེས་དམིགས་ལ་ཕཊ་རེ་དང་བསྟུན་སྦྱིན་གཏོང་བྱས་ནས། སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་རྫས་དང་། སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་པོ། སྦྱིན་པ་ལེན་པ་པོ་ཐམས་ཅད་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པ། སྨྲ་བསམ་བརྗོད་བྲལ་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག །ཕཊ། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན་འདི་ནས་ས་བཅད་བདུན་པ་ཡན་ཆད་རེས་མོས་སམ་གང་འདོད་རེ་ཟུང་བྱ།

བཞི་པ་ནི། དུག་གསུམ་རླུང་འབུད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཕཊ་སྐོར་ལྔས་འཕོ་པའམ། རང་ལུས་དབུ་མའི་ནང་ནས་རིག་པ་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་སྤྱི་གཙུག་ནས་འཕོས་ཏེ། ནམ་མཁར་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་སོང་བར་གྱུར། ཕཊ། ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །ཕཊ། རང་རིག་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དམར་མོ་ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་དང་། ཕྱག་གཡོན་ཀ་པཱ་ལ་བདུད་རྩི་དཀར་པོས་གང་བ་བསྣམས་པའི་སྐུར་བཞེངས། དེ་ནས། བྱ་རྒོད་ཟས་ལ་འབབས་པ་ལྟར་གར་སྟབས་ཀྱིས་གཡོན་བསྐོར་དུ་འཁྱིལ་བས་རང་གི་ཕུང་པོ་དེ་གན་རྐྱལ་དུ་གནས་པའི་མགོ་ཐད་དུ་བབས། ཕཊ། རྐང་པའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱང་འཆོང་། ཕཊ། མགོ་བོའི་ཐད་དུ་འཆོང་། ཕཊ། གཡས་ནས་གཡོན་དུ་འཆོང་། ཕཊ། གཡོན་ནས་གཡས་སུ་འཆོང་། ཕཊ། རོའི་མགྲིན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བརྡབས། ཕཊ། གྲི་གུག་གིས་སྤྱི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་བར་གཤགས་ཏེ། པགས་པ་ཆལ་གྱིས་བཀྲམ། ཕཊ། ཤ་རུས་རྣམས་དུམ་བུར་གཏུབས་ཏེ་སྤུངས་པའི་སྟེང་དུ་ཀླད་པ་བླུགས་པས། རྫ་རི་དམར་པོ་ལ་གངས་ཆགས་པ་ལྟར་གྱུར། ཕཊ། དེའི་སྟེང་དུ་ཕྱག་གི་བདུད་རྩི་བླུགས། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཚར་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཕཊ། རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། འཁོར་འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་མགྲོན་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས། ཕཊ། ལས་བྱེད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་གང་འདོད་འགྱེད་ཅིང་། མགྲོན་རྣམས་ཅི་འདོད་ཁྱེར་ཏེ་དགའ་ཞིང་ཚིམ་པར་གྱུར། ཕུང་པོ་ཚོགས་འབུལ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་འབུལ། མཆོད་པ་བཞེས་ལ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ། བཅོམ་ལྡན་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་འབུལ། །མཆོད་པ་བཞེས་ལ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ། སྤྱན་མ་ལ་སོགས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྣམས་ལ། །འབྱུང་བ་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་འབུལ། །མཆོད་པ་བཞེས་ལ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ། །ས་སྙིང་ལ་སོགས་སེམས་དཔའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །དབང་པོ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་འབུལ། །མཆོད་པ་བཞེས་ལ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ། གཟུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་སེམས་མ་ལ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་འབུལ། །མཆོད་པ་བཞེས་ལ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ། གཤིན་རྗེའི་གཤེད་སོགས་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཚིགས་ཆེན་བརྒྱད་སོགས་ཐམས་ཅད་མཆོད་པར་འབུལ། །མཆོད་པ་བཞེས་ལ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཨོཾ་གུ་རུ་བྃ་ཧ་རི་ནི་ས་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལྷན་སྐྱེས་འཚོ་སྲུང་སྐྱོབ་འགྲོགས་འགོ་ལྷ་ལ། །ཚེ་སྲོག་བཀྲག་མདངས་དབུགས་རྣམས་སྦྱིན་པར་གཏོང་། །གནས་བདག་གཞི་བདག་ཡུལ་གྲོང་ལུས་གདོན་ལ། །བདག་ལུས་ཤ་ཁྲག་གང་འདོད་སྦྱིན་པར་གཏོང་། །འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ལ། །བདག་ལུས་ཤ་ཁྲག་གང་འདོད་སྦྱིན་པར་གཏོང་། །ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་གཙོ་བོ་དང་། །ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ལུས་ཤ་ཁྲག་གང་འདོད་སྦྱིན་པར་གཏོང་། །དམུ་བདུད་བཙན་དང་རྒྱལ་པོ་མ་མོ་དང་། །སྲིན་པོ་གཟའ་དང་གནོད་སྦྱིན་གཉན་དང་བཅས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ལ། །བདག་ལུས་ཤ་ཁྲག་གང་འདོད་སྦྱིན་པར་གཏོང་། །ཞེས་སྦྱིན་གཏོང་བྱེད་ཅིང་། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག །རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ཞི་གྱུར་ཅིག །བུ་ལོན་ལན་ཆགས་ཤ་མཁོན་བྱང་གྱུར་ཅིག །ཞེས་བརྗོད་ལ། འཛིན་པ་བཅད་དེ་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པའི་ངང་དུ་བཞག །ཕཊ།

ལྔ་པ་ནི། བདག་ལ་སྡང་བར་བྱེད་པའི་དགྲ། གནོད་པར་བྱེད་པའི་བགེགས་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ། སེར་སྣས་ཆགས་པ་མེད་ཅིང་བདག་འཛིན་བློས་བཏང་། བདག་གིར་འཛིན་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྤྱད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་འདུན་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་དང་། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམས། །འདོད་ཆགས་ཀྱི་རང་གཟུགས་བྱ་ཕུག་རོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཐོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་མེད་དུ་སོང་བར་གྱུར། ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སྡང་དང་། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམས་ཞེ་སྡང་གི་རང་གཟུགས་དུག་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཐོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་མེད་དུ་སོང་བར་གྱུར། ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་དང་། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམས་གཏི་མུག་གི་རང་གཟུགས་ཕག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་སྣ་བུག་གཉིས་ཆར་ནས་རླུང་དབུས་སུ་བསྒྲིལ་ཏེ་བུས་པའི་སྣ་ལ་ཕྱིར་རྒྱང་གིས་ཐོན། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་དམིགས་མེད་དུ་སོང་བར་གྱུར། ཅེས་དུག་གསུམ་ཕྱིར་དབྱུང་བའི་རླུང་གསུམ་བུས་རྗེས། འདི་ལྟར་བསམ་ཞིང་བརྗོད་པར་བྱ། བདག་གིས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་གཅེས་པར་འཛིན་པས། དེ་སྔར་ཡང་ཕུང་པོ་མང་རབས་ཤིག་ཞིག་པ་དོན་མེད་དུ་ཆུད་ཟོས་སུ་སོང་། བདག་འཛིན་གྱི་འདྲེས་ཁྱེར་བས་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་དུ་འཁྱམས་ཤིང་ལུས་ངན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་གྲངས་མེད་པ་བླངས་ནས་ལས་ངན་སྡིག་པ་སྣ་ཚོགས་པ་བྱས་པས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མྱོང་བས། ད་ནི་འཁོར་བའི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་དང་བཅས་པ་ལ་མི་ཆགས་མི་ཞེན་ནས། སྤྱིར་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ་རྣམས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཐོང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བདག་གིས་ལུས་གཏོང་བར་བྱ། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་བདག་འཛིན་གཏོང་མི་ནུས་ནས་ལུས་སེམས་ཕྲལ་དོགས་ནས་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་སེམས་མི་འབྲལ་བར་བྱ་བའི་གླུད་དུ་བདག་གི་ལུས་འདི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ལ་གཏོང་བར་བྱ། ཡང་སྒོས་སུ་ཕ་མ་གཉིས་དྲིན་ཆེ་བས་དྲིན་ལན་གྱི་ཕྱིར་བདག་གི་ལུས་འདི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ལ་གཏོང་། སྔོན་ཆད་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མ་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་གྱི་ལན་ཆགས་པའི་བདག་པོ་བདག་མོ་རྣམས་ལ་བདག་གི་ལུས་འདི་ལན་ཆགས་སུ་འཇལ་བར་བྱའོ། །སྙམ་ནས། རང་ལུས་ཐ་མལ་པར་གནས་པའི་ཁོག་པའི་ནང་རྩ་དབུ་མའི་མས་སྣའི་སྦུབས་ནང་དུ་རང་གི་རིག་པའི་ངོ་བོ་འོད་དཀར་པོ་ཅོག་སྒོང་ཙམ། ཕཊ། སྦུབས་ནང་ནས་ཡར་འཕོས་ཏེ། སྙིང་གར་རང་རིག་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་ཆུང་ངུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ཕཊ། རང་རིག་གི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་དེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ནས་བརྒྱུད། ཚངས་པའི་བུ་གའི་ནང་ནས་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་རྒྱང་གིས་ཐོན། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་ཚད་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ཕཊ། རང་གི་ཕུང་པོ་བྃ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་དབུགས་ཕྲལ་མ་ཐག་པ་དྲོད་མ་ཡལ་བ་རླངས་པ་ཕ་ལ་ལ་གཞོན་ཞིང་ཤ་རྒྱས་པ། པགས་པ་འཇམ་ཞིང་སྲབ་ལ་ཤ་བཀྲག་གསལ་ཞིང་མདངས་དང་ལྡན་པ། ཆེ་ཞིང་བརྗིད་ལ་ཚོ་ཞིང་སྣུམ་པ། ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱི་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་དཔལ། མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ། རོ་མཆོག་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ། དྲི་བཟང་པོའི་ངད་པ་ཐུ་ལུ་ལུ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གྱུར། ཕཊ། མགྲོན་ལྷ་འདྲེ་འཇིགས་ཤིང་ཡང་བའི་གདུག་པ་ཅན་ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་ནས་ཤ་ཁྲག་ལ་རྔམ་པའི་ཕོ་བདུད་དང་མོ་བདུད་ལ་རང་རང་གི་འཁོར་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་རོ་དེ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཡིད་ཚིམ་ཞིང་དབང་པོ་དེར་འཇུག་ཅིང་གདུག་སེམས་ཐམས་ཅད་ངང་གིས་ཞི་ནས་དགའ་ཞིང་བྲོད་པའི་སེམས་དུང་ངེ་བ་སྐྱེས་ཏེ། མེ་ཏོག་གི་ཚལ་ན་བུང་བ་འདུ་བ་བཞིན་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་འུབ་ཀྱི་འདུས་པར་གྱུར། ཕཊ། དྲིན་ཅན་ཕ་མའི་དྲིན་ལན་དང་། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་གླུད་དུ། །བདག་ལུས་རྣམ་སྨིན་ཕུང་པོ་འདིའི། །སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས། །རྐང་མཐིལ་སེན་མོ་ཡན་ཆད་ལ། །ཁོ་བོ་ཞེན་ཆགས་མི་བྱེད་ཀྱི། །ཐམས་ཅད་བག་ཕོབ་ཚིམ་པར་ཟོ། །ཤ་ཁྱེར་ཁྲག་འཐུང་རུས་པ་མུར། །མདོ་ལས། ལག་པ་འདོད་པ་ལག་པ་ཁྱེར། རྐང་པ་འདོད་པ་རྐང་པ་ཁྱེར། མིག་འདོད་པ་མིག་ཁྱེར། ཤ་འདོད་པ་ཤ་ཁྱེར། ཁྲག་འདོད་པ་ཁྲག་ཁྱེར། རུས་པ་འདོད་པ་རུས་པ་ཁྱེར། མགོ་བོ་འདོད་པ་མགོ་བོ་ཁྱེར། ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་འདོད་པ་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཁྱེར། ཕོ་གདོན་སྟོད་ལ་དགའ་བ་སྟོད་ཁྱེར། མོ་གདོན་སྨད་ལ་དགའ་བ་སྨད་ཁྱེར། རྒྱལ་པོ་དོན་སྙིང་ལ་དགའ་བ་དོན་སྙིང་ཁྱེར། ས་བདག་ཀླུ་གཉན་རྩ་དང་ཆུ་རྒྱུས་ལ་དགའ་བ་རྩ་དང་ཆུ་རྒྱུས་ཁྱེར། མདོར་ན་སེམས་ཅན་གང་དང་གང་དག་ལ། ཅི་དང་ཅི་དགོས་པ་དེ་དང་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱེར། ཅེས་བརྗོད་པས། འདྲེ་གདོན་རྣམས་ཤ་རུལ་ལ་སྦྲང་བུ་ཐིབས་ཀྱིས་བབས་པ་ལྟར་འུབ་ཀྱིས་འདུས། རང་ལུས་རྗེས་མེད་དུ་ཟོས་པར་གྱུར། ཅེས་བསམས་ལ། ཕཊ་གྲངས་ངེས་མེད་པར་བརྗོད་ཅིང་། བདག་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པའི་ལྷ་འདྲེ་གང་ཡིན་པ་དེས་སྣ་དྲངས། ཕོ་བདུད་བྱེ་བ་དཔག་ཡས། མོ་བདུད་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུང་། རྒྱལ་བསེན་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད། དམུ་བདུད་བཙན་གསུམ། ཀླུ་གདོན་གཟའ་བདུད། གཤིན་རྗེ་མ་མོ། གནོད་སྦྱིན་གྲུལ་བུམ། གཉན་རིགས་ལྟོ་འཕྱེ། མ་བདུན་སྲིང་བཞི། ལན་ཆགས་བགེགས་རིགས། ནད་རིམས་ཡམས་བདག །གྲི་བོ་ཐེའུ་རང་། ཟ་འདྲེ་ཤི་གཤེད། དྲི་ཟ་རྦད་འདྲེ། ཡི་དྭགས་འབྱུང་པོ། དམ་སྲི་བསེ་རག །བྱད་མ་གནོད་བྱེད། ལས་གདོན་ལུས་གདོན། གནས་པོ་ཡུལ་བདག །དེ་རྣམས་འཁོར་དང་བཅས་པ། གྲིབ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་ངན་པ་གཏོང་བ། ལྷ་འདྲེ་གདུག་སེམས་འཆང་བ་ཐམས་ཅད་དང་། རྗེས་འབྲང་གི་ལྷག་མ་སྡུད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ཤ་ཁྲག་གི་ཕུང་པོ་འདི་བྱིན་པས་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པ་དང་། དགའ་ཞིང་མགུ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཕཊ། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་གསུང་མགུར་ལས། སྔོན་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས། །ལུས་ཇི་ཙམ་བླངས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་བ། །འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་འབའ་ཞིག་བསགས། །དོན་མེད་དུ་ཡང་ཡང་ཡལ་བར་དོར། །དུས་ད་རེས་འབྱུང་བཞི་འདུས་པ་ཡི། །ལུས་ཐག་བཅས་ཤ་ཁྲག་ཕུང་པོ་འདི། །འདིར་འདུས་པའི་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་ཚོགས། །ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྟེར་ཏེ། །ནང་འགྲོ་དྲུག་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ལ། །མི་ང་ཡི་ཕ་མར་མ་གྱུར་མེད། །དེ་རྣམས་ཀྱི་ལན་ཆགས་ལེན་པ་དང་། །བུ་ལོན་དང་ཤ་འཁོན་གཉེར་བ་ལ། །འཚབ་གླུད་དུ་ཁོ་བོའི་ལུས་འདི་གཏོང་། །གྱེན་ཡ་ཀི་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ནས་བཟུང་། །སྒབ་མ་ཀི་རྐང་མཐིལ་ཡན་ཆད་ལ། །ལྷུ་བཅུ་གཉིས་མགོ་དང་བཅུ་གསུམ་སྟེ། །དབང་པོ་ལྔ་དོན་སྙིང་རྣམ་པ་ལྔ། །ནང་ཁྲོལ་དྲུག་ཤ་རུས་རྐང་དང་ཚིལ། །གླད་པ་དང་གླད་རྒྱ་ཞག་དང་ཁྲག །སྐྲ་སེན་མོ་པགས་པ་དྲི་མ་དང་། །དབུགས་ཚེ་སྲོག་མདངས་དང་བཀྲག་ལ་སོགས། །ཁྱེད་སོ་སོའི་ཡིད་ལ་གང་འདོད་རྣམས། །དུས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཁྱེར་ལ་ཟོ། །ཀུན་ཚིམ་ཞིང་དགྱེས་པ་ཁོ་ནར་གྱུར། །ཕཊ། ལུས་ཤ་ཁྲག་མཆོད་སྦྱིན་འདིར་བརྟེན་ནས། །གདོན་ཤ་ཟ་གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའི་ཚོགས། །གདུག་རྩུབ་ཀྱི་བསམ་ངན་སླར་ཞི་ཞིང་། །རྒྱུད་ཟག་མེད་སྙིང་རྗེས་ཡོངས་སུ་གང་། །སྙིང་རྗེ་དེས་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཡི། །རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རྐྱེན་བྱས་ནས། །ད་ཕྱིན་ཆད་སྐྱེ་འགྲོ་སེམས་ཅན་ལ། །ངན་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ་མི་བྱེད་དེ། །སླར་གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་ལས་ལོག་ནས། །སེམས་ཤིན་ཏུ་བརྩེར་ལྡན་བྱམས་པ་དང་། །དགའ་གདུང་གི་བསམ་པ་དུ་མ་ཡིས། །ཕན་འདོགས་ཤིང་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི། །ལོངས་སྤྱོད་དང་འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཕཊ། ལར་ཁྱེད་ཅག་འཇིག་རྟེན་ལྷ་མ་སྲིན། །སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་སྲོག་ཉུལ་བ་རྣམས། །ང་སྒྱུ་མ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་འདི། །མི་རྟག་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཏེ། །ལར་ཅིས་ཀྱང་མི་སྟོང་འདོར་བ་ལ། །འདྲེ་ཁྱེད་ལ་དགོས་ན་སུས་འདོད་ཁྱེར། །སྤྱིར་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་གླུད་དུ་གཏོང་། །སྒོས་དྲིན་ཅན་ཕ་མའི་དོན་དུ་བསྔོ། །ལུས་ཤ་ཁྲག་མཆོད་སྦྱིན་འདི་བསྔོས་པས། །ཁྱེད་དགའ་མགུ་རངས་ཤིང་ཚིམ་གྱུར་ནས། །སྔོན་ཆད་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ཀྱི། །བུ་ལོན་འབྲེལ་ཐག་ཆོད་པར་གྱིས། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་བྲལ་བར་མཛོད། །སེམས་འགྱུ་བ་དངོས་མེད་སྟོང་པ་དེ། །འདྲེ་ཁྱོད་བས་ངས་ཀྱང་མཐོང་བ་མེད། །ང་གྲུབ་ཐོབ་རྗེ་ཡི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །འཁོར་འདས་དགག་སྒྲུབ་མེད་པར་གོ །ཅིར་སྣང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཤར། །འཁྲུལ་པ་གཞི་མེད་དུ་རྟོགས་པ་དེས། །རིག་པའི་ཆུ་ཟླ་རྙོག་པ་དྭངས། །འོད་གསལ་གྱི་ཉི་མ་སྤྲིན་དང་བྲལ། །མ་རིག་མུན་པ་མཐའ་ནས་སངས། །རྨོངས་པའི་མགོ་འཁོར་ཡལ་ནས་ཐལ། །ཡིན་ལུགས་ཞིག་ནང་ནས་འཆར་གྱིན་གདའ། །ལར་འདྲེར་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་རིན་པོ་ཆེ། །གཞི་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་གསལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཆེ། །ཞེས་བརྗོད་ལ། འཛིན་པ་བཅད་དེ་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པའི་ངང་དུ་སང་ངེར་བཞག །ཕཊ། དེ་རྗེས་རང་དང་གཞན་གྱི་བསོད་ནམས་བྱས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྒོམས་ནས། བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག

།དྲུག་པ་ནི། དུག་གསུམ་རླུང་འབུད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཕཊ། སེམས་སྤྱི་བོར་བླ་མའི་ཐུགས་དང་འདྲེས། །ལུས་ཉ་རོ་ཧི་ཏར་ཁྱུར་གྱིས་གྱུར། །མདངས་རོ་བཅུད་ལྡན་པས་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ། །མགྲོན་ཡོངས་ཀྱིས་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་རོལ། །ཀུན་ཅི་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་མཉེས་ཤིང་ཚིམ། ཡུལ་འདི་དང་གཞན་དུ་ནད་རིམས་ཀྱི། །རྒྱུན་ཆད་དེ་འགྲོ་ཕན་སྙིང་རྗེའི་སེམས། །ཉ་དེས་པ་ལྟ་བུར་འབྱོངས་གྱུར་ཅིག །ཕཊ། ཕཊ། ནད་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་གྱུར་ཅིག །ལས་ངན་པའི་རྣམ་སྨིན་དག་གྱུར་ཅིག །ལན་ཆགས་པའི་བུ་ལོན་འཁོར་གྱུར་ཅིག །རྒྱུད་ཟག་མེད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཕཊ། ཡང་ནད་རིམས་སོགས་ཀྱི་དོན་དུ་སྤྲོ་ན། རང་ལུས་གཞོན་དར་རྒྱས་པའི་སྙིང་དབུས་ནས། རྣམ་ཤེས་དཔའ་བོ་སྤྱི་བོའི་ནམ་མཁར་བྱོན། ཕཊ། བེམ་པོ་ཆེ་ཚོ་དྲོད་མ་ཡལ་བའི་གཡས། །རྒྱལ་པོ་བནྡྷེ་སག་ཞུ་ཅན་དང་གཡོན། །འདྲེ་མོ་གཡུ་རལ་གསེར་སྨིན་དུང་མཆེ་ཅན། །མདུན་དུ་ས་བདག་སྦལ་པ་ལག་པ་དགུ། །རྒྱབ་ཏུ་གཉན་གྱི་ཉ་ཆེན་ལྕགས་ཟེ་ཅན། །འོག་ཏུ་ཀླུ་བདུད་སྦྲུལ་མགོ་དགུ་པ་དང་། །སྟེང་དུ་གཟའ་བདུད་རཱ་ཧུ་ལ་རྣམས་ལ། །སོ་སོའི་དམག་ཚོགས་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་བཅས། །ནང་ངོས་བྱད་མ་ལྷར་བཅས་བར་མཚམས་སུ། །དམུ་བདུད་བཙན་དང་ཐེའུ་རང་དམ་སྲིའི་དམག །ཕྱི་རོལ་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་མཁའ་དབྱིངས་ཀློང་། །མཆོད་ཡུལ་སྦྱིན་གནས་འཁོར་འདས་མགྲོན་ཀུན་རྫོགས། །གཡག་སྡེ་པཎ་ཆེན་གྱི་གསུང་ལས་སོ། །ཕཊ། རང་ལུས་ཤ་ཁྲག་ཕུང་པོ་འདི། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བློས་སྤང་ནས། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་གིས་བྱིན་བརླབས་ནས། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་སྤེལ་བ་འདིས། །དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོད། །ཕྱི་ནང་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཆོད། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་མཆོད། །བྱང་སེམས་ཉན་རང་ཆེ་རྣམས་མཆོད། །བསྟན་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་མཆོད། །ཕོ་ཉ་བྱེ་བ་དུང་ཕྱུར་མཆོད། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་མཐུ་ཆེན་མཆོད། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་དྲེགས་བྱེད་མཆོད། །སྟོང་གསུམ་སྟོང་གི་གཞི་བདག་མཆོད། །ཁྱད་པར་འདིར་གནས་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་མཆོད། །འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་མཆོད། །ཐོག་མེད་དུས་ཀྱི་ལན་ཆགས་མཆོད། །རྒྱ་ཆེན་མཆོད་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་གྱུར་ཅིག །བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག །དྲེགས་ཅན་དམ་ལ་གནས་གྱུར་ཅིག །རིགས་དྲུག་འདོད་པ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བུ་ལོན་ལན་ཆགས་བྱང་གྱུར་ཅིག །ཤ་མཁོན་འབྲེལ་ཐག་ཆོད་གྱུར་ཅིག །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཕཊ། རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ངོ་། །རང་ཉིད་དཔའ་བོ་ལས་སྤྲུལ་པའི། །ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོའི་གཡས་སོར་ལྔ། །ལྕགས་སྤྱང་ལྔ་དང་གཡོན་སོར་ལྔ། །ཟངས་འཕར་ལྔ་ཡིས་ཕུང་པོ་བཅད། །ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་གདངས་པའི། །ནང་དུ་ཤ་ཁྲག་དམར་ཆལ་ཆལ། །འཕངས་མེད་གཏོར་བ་ཧབ་སྒྲ་དང་། །ལྕབ་སྒྲ་དིར་དིར་ཟོས་པར་གྱུར། །ཕཊ། གནས་གཉན་ས་འདི་ཡི་ལྷ་འདྲེ་དང་། །ཁྱེད་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་པའི་འདྲེ་གདོན་སོགས། །ཡོངས་སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས། །སྟེང་ནམ་མཁའི་སྤྲིན་བཞིན་འཐིབས་ལ་ཤོག །བར་བུ་ཡུག་བཞིན་དུ་འཚུབས་ལ་ཤོག །འོག་རྒྱ་མཚོའི་རླངས་བཞིན་འཕྱུར་ལ་ཤོག །ལུས་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ལྷག་མེད་རོལ། །ཀུན་དགའ་མགུ་ཡི་རང་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །སྒོས་རྦོད་གཏོང་རྦད་འདྲེ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །ལྷ་དཀོར་བདག་རྒྱལ་འགོང་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །འདྲེ་མ་ཡམ་གྲི་མོ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །གཟའ་རྒྱུ་སྐར་གདོང་མོ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །ཀླུ་ས་བདག་མཚོ་སྨན་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བདུད་ཡ་བདུད་མ་བདུད་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བཙན་ཁ་མྱུར་རྐང་མགྱོགས་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །སྲི་ལྟ་ལོག་དམ་ཉམས་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །གཉན་ཐེའུ་རང་བསེ་རག་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །རྗེས་བསྙེགས་པའི་སྒབ་འདྲེ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །དཔུང་མང་ཉུང་མེད་པར་ཚིམ་གྱུར་ཅིགཁ་དྲག་ཞན་མེད་པར་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །གདོན་རྒྱབ་ཅན་ལ། རང་བཞིན་གནས་ནས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྤྲུལ་པ་གཅན་གཟན་འདྲེར་བཅས་ཀྱིས། །ཤ་ཁྲག་ནད་གདོན་ལྷག་མེད་གསོལ། །སྡུག་བསྔལ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཅེས་དམིགས་བཞིན་དུ། ཕཊ། མ་ཡེ་ཤེས་ལས་དང་དམ་ཚིག་བདག །ཤ་ཟ་འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་མ། །གིང་ཆེན་གིང་ཆུང་ལྕམ་དྲལ་དང་། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་དང་བཅས། །ཧར་སྒྲ་ཕཊ་སྒྲ་དི་རི་རི། །དྲག་པོའི་རྐན་སྒྲ་ཐགས་སེ་ཐག །ཤ་ཟན་ལྕབ་སྒྲ་དི་རི་རི། ཁྲག་འཐུང་ཧུབ་སྒྲ་ཧོ་རོ་རོ། །རུས་མུར་སོ་སྒྲ་ཁྲ་ལ་ལ། །རྐང་བརྡུངས་ལྷ་ང་ལྗིབས་སེ་ལྗིབ། །དགྱེས་པའི་གད་རྒྱངས་ཤ་ར་ར། །མགུ་བའི་གླུ་ལེན་ཀྱུ་རུ་རུ། །མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་སྐད་སངས་སེ་སང་། །མ་འདིར་གཤེགས་ཤ་ཁྲག་ལུས་མཆོད་འདི། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །མཁའ་འགྲོ་མ་ཡིས་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡིས་ཚིམ་པ་དང་། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཕཊ། ཕཊ། གཉིས་མེད་དོན་དང་བསྲེ་བ་གཅེས། གསུངས་པའི་དོན། སྣང་སྲིད་བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་ཡིས། །ཡོམ་ཡོམ་ཤིགས་ཤིག་འོད་ལམ་ལམ། གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །དབྱིངས་རིག་སྟོང་གསལ་ཆོས་སྐུར་གྱུར། །ཅེས་བསྒོམ་ཞིང་། རྗེ་དམ་པ་ལབ་སྒྲོན་ཐང་སྟོང་སོགས། །གཅོད་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱུད་པ་རྣམས། །སྟེང་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་མི་ཤོངས་ཤིང་། །འོག་དོང་མོ་ས་ལ་མ་ཆུད་པར། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཅོད་དུ་ཞུ། །གཅོད་ཀྱང་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ངང་དུ་ཐིམ། །གནོད་བྱེད་སྟོང་པའི་རོལ་པ་ལ། །གནོད་རྒྱུ་མེད་ན་གནོད་བྱ་སྟོང་། །ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་འཇིགས་པ་ཀུན། །དུས་དེ་རིང་ནས་ཡོད་སྙམ་མི་བགྱིད་དོ། །བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་རྫུ་འཕྲུལ་འདིས། །འགྲོ་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་པ། །གཞི་མེད་དུ་གྲོལ་བའི་རྟོགས་ཐོབ་ནས། །སེམས་ཅན་ཀུན་གཏན་ཐར་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཕཊ། ཅེས་མཉམ་པར་བཞག་གོ །རྗེ་རྒོད་ཕྲུག་རས་པའི་དམིགས་འབུམ་ལས། ལན་ཆགས་གཏོར་མ། ཕཊ། རང་སེམས་དཔའ་བོ་སྤྱི་བོར་ཐོན། །བེམ་པོ་འདོད་རྒུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ལན་ཆགས་པ་ལ་མའོ་རྒུར་གཏོང་། །སེམས་ཅན་དོན་དུ་ཅི་བདེར་སྤྱོད། །ཕུང་པོ་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེན་འདི། །ཡར་གྱི་བླ་མར་མཆོད་པར་འབུལ། །མར་གྱི་འགྲོ་ལ་དྲིན་ལན་སྦྱིན། །བར་གྱི་དགྲ་འདྲེར་ལན་ཆགས་འཇལ། །བདག་ཅག་ཚེ་རབས་ཐོག་མེད་ནས། །ད་ལྟའི་ལུས་འདི་བླངས་པ་ཡན། །བསད་བཅད་སྲོག་གི་ལན་ཆགས་དང་། །བརྡུངས་པ་ན་ཚའི་ལན་ཆགས་དང་། །བརྐུས་ཕྲོགས་ཟས་ནོར་ལན་ཆགས་རྣམས། །ལུས་སྦྱིན་འདི་ཡིས་འཁོར་གྱུར་ཅིག །མཉམ་དུ་འོང་བའི་ལྷ་བདུད་དང་། །ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་བའི་གནོད་བྱེད་ལ། །ལུས་འདི་ལེགས་པར་བྱིན་ཟིན་གྱིས། །ཤ་མཁོན་བྱང་ནས་སངས་རྒྱས་ཤོག །ཕཊ། ཕཊ། གཟན་བསྐྱུར་རྣམ་བཤད་ལས། གཞི་བདག་གཏོར་མ། ཕཊ། བེམ་རིག་ཕྲལ་ལ་དབྱིངས་རིག་བསྲེ། །བདག་ལུས་གདོས་བཅས་ཕུང་པོ་འདི། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སྨན་གྱི་ཚོགས། །དར་ཟབ་དང་ནི་རིན་པོ་ཆེ། །འབྲུ་སྣ་དང་ནི་འདོད་ཡོན་སོགས། །བ་གླང་རྟ་དང་གླང་པོ་དང་། །དཀོར་ནོར་སྣ་ཚོགས་བང་མཛོད་དང་། །མེ་ཏོག་རྩི་སྨན་ནགས་ཚལ་དང་། །གཞི་བདག་འདོད་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས། །འདོད་དགུའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ། །བདག་ལ་མེད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། །ཅི་འདོད་ཅི་དགོས་བདག་གིས་སྦྱིན། །གཞི་བདག་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །ལྷག་མ་མེད་པར་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །དགའ་མགུ་ཡི་རང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །གདུག་རྩུབ་བསམ་ངན་ཞི་ནས་ཀྱང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཕཊ། རྣམ་བཤད་ཀྱི་ཀླུ་གཏོར། ཕཊ། བདག་ལུས་གདོས་བཅས་ཕུང་པོ་འདི། ཁྲག་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ། །རུས་པ་བཟང་དྲུག་གི་སྨན་དང་བཅས། །ཤ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་སྟོང་གསུམ་གང་། །མཚོ་དང་རྫིང་བུ་ལྟེང་ཀ་དང་། །ནེའུ་སེང་དང་ནི་དཔག་བསམ་ཤིང་། །སྐྱེད་མོས་ཚལ་དང་ཁང་བཟང་རི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་དྲི་བཟང་སྨན། །འདོད་ཡོན་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག །ཀླུ་ལ་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས། །བདག་ལ་མེད་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། །ཅི་འདོད་ཅི་མཁོ་བདག་གིས་སྦྱིན། །ཀླུ་རིགས་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །ལྷག་མ་མེད་པར་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །དགའ་མགུ་ཡི་རང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །གདུག་རྩུབ་བསམ་ངན་ཞི་ནས་ཀྱང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཕཊ། དགའ་སྟོན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ། ཕཊ། རིག་པ་བྲལ་བའི་བེམ་པོ་དཔག་བསམ་ཤིང་། །མཁའ་ཁྱབ་ལས་བྱེད་དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོས་བསྐུལ། །དགོས་འདོད་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཆར་དུ་བབས། །འཁོར་འདས་མགྲོན་རྣམས་ཅི་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་གྱུར། ཕཊ། ཕཊ། རིག་བ་བྲལ་བའི་བདག་ལུས་སྲིད་རྩེར་ཁྱབ། །རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱུར་པའི་རྩེ་མོ་རུ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུས་དགོས་འདོད་ཆར་དུ་འབེབས། །མཆོད་ཡུལ་མཉེས་ཤིང་སྦྱིན་ཡུལ་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། ཕཊ། ཕཊ། བདག་ལུས་རིན་ཆེན་བུམ་པ་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ། །ཁ་ལུད་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་དགུའི་གཏེར། །སྲིད་གསུམ་མགྲོན་རྣམས་ཅི་འདོད་ལོངས་སུ་སྤྱོད། །མཐར་ཐུག་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཕཊ། ཕཊ། བདག་ལུས་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི་རུ། །རི་རབ་ཉི་ཟླ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་མཚོ། །འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་རྫས། །མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་འདོད་འཇོའི་བ་ལང་རྟ། །གླང་ཆེན་བེའུ་ལུག་མ་ཧེ་ཕྱུགས་ཀྱི་རིགས། །གསེར་དངུལ་རྡོ་རྗེ་མུ་ཏིག་རིན་ཆེན་སོགས། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་གཏིབས། །འཁོར་འདས་མགྲོན་རྣམས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་གྱུར། ཕཊ། ཕཊ། ལྷག་མ་སྟོང་གསུམ་བྷནྡྷར་དཀར་མངར་བཅུད། །རང་རང་ཡིད་ལ་གང་འདོད་ནམ་མཁའི་མཛོད། །ལོངས་སུ་སྤྱོད་པས་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི། །མྱུར་དུ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཕཊ། ཕཊ།

བདུན་པ་ནི། དུག་གསུམ་རླུང་འབུད་བྱས་རྗེས། རང་ལུས་སྙིང་གར་ཕག་མོ་ཚོན་གང་བ། །དབུ་མའི་ནང་ནས་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་བུད། ཕཊ། དབྱིངས་རིག་བསྲེས་པའི་ངང་ནས་ནམ་མཁའ་ལ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རང་གི་ལུས་ཚད་ཙམ། །ས་གཞི་ཁོད་སྙོམས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་ཡི། །སྟེང་གི་ཆ་ལ་ལྕགས་ཁྲོལ་རྣོ་ངར་ལྡན། །སྟོང་གསུམ་ཁྱབ་པའི་རང་ལུས་བམ་ཆེན་ཉིད། །ལྕགས་ཁྲོལ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་བརྡབ་ནས་བཙིང་། ཕཊ། ཤ་རུས་ཁྲག་གསུམ་ཕྱེ་མར་གྱུར་པ་ཡིས། །མཁའ་ལྟར་ཡངས་བའི་ས་གཞི་ཀུན་ཁེངས་གྱུར། ཕཊ། འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་མགྲོན་ཀུན་བྱོན། །ཐམས་ཅད་དགྱེས་པར་རོལ་པས་མཉེས་ཚིམ་གྱུར། ཕཊ། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག །རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་འདོད་པ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །གདོན་བགེགས་ལན་ཆགས་བུ་ལོན་བྱང་གྱུར་ཅིག །ཕཊ། ངན་སོང་མགྲོན་རྣམས་བདེ་འགྲོའི་མགྲོན་ལ་ཐིམ། །མཐོ་རིས་འཁོར་བ་འདས་པའི་མགྲོན་ལ་བསྡུ། །འདས་པའི་མགྲོན་རྣམས་ནམ་མཁར་འཇའ་ལྟར་ཡལ། །འཛིན་མེད་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པའི་ངང་དུ་བཞག །ཕཊ། ཆོས་ཐམས་ཅད་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་དུ་དག་པའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་ཅི་གནས་སུ་བཞག་སྟེ། ལུས་ཤ་ཁྲག་གི་མཆོད་སྦྱིན་འདི་ཁར་རག་པ་ཙམ། དྲི་ཚོར་བ་ཙམ་གྱིས་ན་བ་ཕན། ཤི་བ་སོས། རྒས་པ་དར། ཕོ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མོ་ཐམས་ཅད་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཚེ་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསད་བསད་བཅད་བཅད་ཚེ་ཐུང་བའི་ལན་ཆགས་བྱང་བར་གྱུར་ཅིག །བརྡུངས་བརྡུངས་བཙོག་བཙོག་ནད་མང་བའི་ལན་ཆགས་བྱང་བར་གྱུར་ཅིག །འཕྲོག་འཕྲོག་བཅོམ་བཅོམ་ནོར་དབུལ་བའི་ལན་ཆགས་བྱང་བར་གྱུར་ཅིག །བཟང་དར་ཟབ། དབྱིག་གསེར་དངུལ། འབྲུ་བང་མཛོད། གྲོགས་ཁྱིམ་ཐབ། རྟ་མ་ཧེ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་ཚེ་དང་སྲོག་གི་ལན་ཆགས་པའི་བུ་ལོན་འཁོར། ལན་ཆགས་བྱང་། ཤ་མཁོན་དག་ནས་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཕཊ། ལུས་ཤ་ཁྲག་མཆོད་སྦྱིན་འདི་བསྔོས་པས། །ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ཀྱི། །བུ་ལོན་འབྲེལ་ཐག་ཆོད་གྱུར་ཅིག །ཤ་མཁོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག །རིགས་དྲུག་འདོད་པ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་བྱང་གྱུར་ཅིག །རྣམ་བཞིའི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་ལ། །ཚད་མེད་མཆོད་སྦྱིན་འདི་བསྔོས་བས། །ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཤོག །རྣམ་བཤད། བདག་གིས་ལུས་མཆོད་སྦྱིན་བྱས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་། །བདག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་། གཞན་ཡང་དུས་གསུམ་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱས་པ་ཐམས་ཅད། ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །དེ་ལྟར་བསྔོས་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་སོགས་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་ནས། ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཅིག །སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པ་ལ་མངའ་བརྙེས་ནས། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡབ་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལྟ་བུའི་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ནས་ཀྱང་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས། འཁོར་བ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །སྒྱུ་མ་མཁན་བཟང་པོ་ལུང་བསྟན་པར། གང་གིས་སྦྱིན་ལ་གང་ལ་སྦྱིན། །སྦྱིན་པ་ཇི་ལྟར་མི་དམིགས་པ། །སྦྱིན་པ་མཉམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། །སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡི་མཐུས། །འགྲོ་བའི་ནང་དུ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་ནས། །སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསྒྲལ་བའི། །སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་བདག་གིས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །སྦྱིན་པས་འབྱུང་པོ་དབང་དུ་འགྱུར། །སྦྱིན་པས་འཁོན་རྣམས་ཉམས་པར་འགྱུར། །སྦྱིན་བས་ཕ་རོལ་གཉེན་དུ་འགྱུར། །དེ་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་གཙོ་བོར་བརྗོད། །སྦྱིན་པ་འཇིག་རྟེན་རྒྱན་ཡིན་ཏེ། །སྦྱིན་པས་ངན་འགྲོ་ཟློག་པར་བྱེད། །སྦྱིན་པ་མཐོ་རིས་ཐེམ་སྐས་ཏེ། །སྦྱིན་པ་ཞི་བྱེད་དགེ་བའོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམས། །མི་ཟད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་གང་། །ལོངས་སྤྱོད་དེ་ནི་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །སྦྱིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་སྤེལ། །བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དང་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །བསྡུ་ན་སྨོན་ལམ་དེ་གསུམ་ལས་གང་རུང་གཅིག་བྱའོ། །གཉིས་པ་སྒྲིབ་སྦྱང་ནི། གང་འདུལ་ཐབས་མཁས་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །གྲངས་མེད་འགྲོ་བ་འདྲེན་མཛད་པའི། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་ལ། །སངས་རྒྱས་ཡབ་ལྔ་ཡུམ་ལྔ་དང་། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །བྱེ་བ་དཔག་མེད་འཕྲོ་ཞིང་འདུ། །བདག་དང་བདག་འདྲའི་འགྲོ་ཀུན་གྱི། །ལས་ངན་བག་ཆགས་སྦྱང་དུ་གསོལ། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་ཅག་མོས་པའི་བུ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྤྱི་གཙུག་རྒྱན་འདིར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །བཞུགས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སྲས་ཐོད་སྨྱོན་བསམ་འགྲུབ་ཀྱི་གསུང་ལས་སོ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཚོགས་ཞིང་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག །འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་པ་བསྡུས་ནས་ཚུར་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་འདུས་ཏེ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཚེར་བའི་བདུད་རྩི་དཀར་པོ་འོ་མའི་རྒྱུན་ལྟར་བྱུང་ནས་བདག་དང་འཁོར་དུ་བསྡུས་པའི་འབྱུང་པོ་རྣམས་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་བོར་ཞུགས་པས། འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་མི་དགེ་བའི་བག་ཆགས་རྒྱུ་འབྲས་དང་བཅས་པ་ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་བཀྲུ་བ་བཞིན་ནག་ནུར་ནུར་དུ་མར་ཐོན། མགོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྐང་པའི་སེན་ཕྲག་དང་འོག་སྒོ་ནས་བུད་དེས་རིམ་པ་དགུའི་འོག་ཏུ་འཆི་བདག་གི་བདུད་དམ་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ། ལན་ཆགས་ཀྱི་བདག་པོ་མདོག་ནག་ལ་འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཆ་བྱད་ཅན་ཁ་རབ་ཏུ་གདངས་པའི་ནང་དུ་ནག་ནུར་གྱིས་སོང་བས་འཆི་བདག་ཚིམ། བདག་གིས་ལན་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་མ་ལུས་པ་དག་ནས། ལུས་ཤེལ་གོང་ལྟར་དྭངས་སངས་ཀྱིས་སོང་བར་གྱུར། མགྲོན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་སྔགས་དི་རི་རི་བཟླ་བར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་སོགས་ཅི་རིགས་བཟླས་ཏེ། ས་ར་ཧས། མུན་ནག་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་དུ་ཟླ་བ་ནི། །ཇི་ལྟར་འཆར་བ་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་ནི། །བསགས་པའི་སྡིག་པ་མ་ལུས་ཕམ་པའོ། །ཞེས་མཉམ་པར་བཞག

།གསུམ་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ། ཕྱག་རྒྱ་རོ་སྙོམས་ཚོགས་འཁོར་གསུམ། དང་པོ་ནི། མ་གཅིག་གིས་མཛད་པ། སྟོང་གསུམ་རབ་འབྱམས་འཇིག་རྟེན་གྱི། །གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །སྐུ་མཆོག་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོད་པར་འབུལ། །སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྟོང་གསུམ་རབ་འབྱམས་འཇིག་རྟེན་གྱི། །སྒྲ་རུ་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །གསུང་མཆོག་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོད་པར་འབུལ། །གསུང་འགག་པ་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྟོང་གསུམ་རབ་འབྱམས་འཇིག་རྟེན་གྱི། །ཡིད་ཀྱི་དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཀུན། །ཐུགས་མཆོག་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོད་པར་འབུལ། །ཐུགས་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྟོང་གསུམ་རབ་འབྱམས་འཇིག་རྟེན་གྱི། །བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བཀྲ་ཤིས་ཕྱག་རྒྱའི་མཆོད་པར་འབུལ། །ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོའི་གསུངས། ན་མོ་གུ་རུ། བདག་ཞེན་སྒྱུ་ལུས་ཕུང་པོ་འདི། །ན་ན་ན་སྟེ་ན་བས་དགའ། །སྔར་བསགས་ཀྱི་ལས་ངན་འཛད་པ་ཡིན། །ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱང་། །སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན། །ན་བ་མེད་ན་མེད་དེ་དགའ། །ལུས་སེམས་བདེ་ན་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ། །མི་ལུས་དོན་ཅན་བྱེད་པ་ཡང་། །སྒོ་གསུམ་དགེ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན། །འབྱོར་པ་མེད་ན་མེད་དེ་དགའ། །བསྲུང་བསྲེལ་གྱི་བྱ་བྲེལ་དེ་ལ་མེད། །འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཁྲོ་འཁྲུག་ཇི་སྙེད་པ། །འཛིན་ཆགས་ཀྱི་ནོར་ལས་བྱུང་བར་ངེས། །འབྱོར་པ་ཡོད་ན་ཡོད་དེ་དགའ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་དགེ་ཚོགས་སྤེལ་བས་ཆོག །འཕྲལ་ཕུགས་ཀྱི་ཕན་བདེ་ཇི་སྙེད་པ། །བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ངེས། །མྱུར་དུ་ཤི་ན་ཤི་བས་དགའ། །རྐྱེན་ངན་གྱིས་བར་དུ་མ་ཆོད་ཅིང་། །མཚམས་སྦྱོར་གྱི་བག་ཆགས་བཟང་འགྲོགས་པས། །མ་ནོར་གྱི་ལམ་དུ་ཚུད་པར་ངེས། །ཡུན་དུ་གསོན་ན་གསོན་པས་དགའ། །ཉམས་མྱོང་གི་ལོ་ཐོག་སྐྱེས་པ་ལ། །གདམས་ངག་གི་རླན་དྲོད་མ་ཡལ་བར། །ཡུན་དུ་བརྟེན་པས་སྨིན་པར་འགྱུར། །གང་ཡིན་ཀྱང་དགའ་བའི་མཆོད་པར་འབུལ། །སྐྱིད་ན་བདེ་བ་ཚོགས་སུ་བསྔོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་ཤོག །སྡུག་ན་སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་ཁུར། །འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་སྐེམས་ནས་ཀྱང་། །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཕཊ། གསུམ་པ་ལ། ཕྱི་ནང་གསང་ལྷག་རྗེས་བསྐྱང་ལྔ། དང་པོ་ལ། བྱིན་འབེབས་བསྲེ་དང་བྱིན་བརླབ་མཆོད། གཏོར་འབུལ་བསྐང་དང་བཤགས་པ་བདུན། དང་པོ་ལ། བརྒྱུད་འདེབས་སྤྱིར་བསྐུལ་སྒོས་བསྐུལ་གསུམ། དང་པོ་ནི། ཚོགས་ཞིང་བླ་མ་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི། །སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོས། །ཡུལ་གནས་མཁའ་སྤྱོད་གཞལ་མེད་ཁང་། །འདིར་ཚོགས་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །སྣོད་སྤྱད་པདྨ་ཀཱ་པཱ་ལ། །ཚོགས་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་གྱུར། །ཅེས་བསྒོམ་ཞིང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་ནང་མཆོད་དང་ཆུ་ཆང་གིས་བྲན་ལ། གནས་ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་གི་གཞལ་ཡས་སུ། །ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་རིན་པོ་ཆེ། །ཁོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དབུས་ན་བཞུགས། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ། །ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། །ཁོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དབུས་ན་བཞུགས། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་བོ་རུ། །སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དབུས་ན་བཞུགས། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་སེང་ཆེན་བསྣོལ་བའི་ཁྲི་སྟེང་དུ། །འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དབུས་ན་བཞུགས། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། གནས་བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ། །སྟོན་པ་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀཱ་ར་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དབུས་ན་བཞུགས། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །གནས་ལ་སྟོད་དིང་རིའི་དགོན་པ་རུ། །ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི༴། བདག་མོས་གུས་གདུང་བས༴། གནས་ཟངས་རི་མཁར་དམར་གྱི་དགོན་པ་རུ། །མ་ཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་དཔའ་བོ༴། བདག་མོས་གུས༴། དཔལ་རི་བོ་ཆེ་ཡི་རྩེ་མོ་རུ། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི༴། བདག་མོས་གུས༴། གནས་གང་བཞུགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དགོན་པ་རུ། །གྲུབ་ཐོབ་གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་དཔའ་བོ༴བདག་མོས་གུས་གདུང་བས༴། ཕྱོགས་ངེས་མེད་ཉམས་དགའི་དབེན་གནས་སུ། །བཀའ་བབས་གདམས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དབུས་ན་བཞུགས། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས༴། གནས་སྤྱི་གཙུག་པད་ཟླའི་གདན་སྟེང་ན། །དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། ཁོང་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའི་དབུས་ན་བཞུགས། །བདག་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས། །རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །བདག་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཀྱེ། ཚོགས་ཁང་གཞལ་ཡས་འབར་བ་འདི། །ཨུ་རྒྱན་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདིར་ཚོགས་སྐྱེས་བུ་ཕོ་མོ་རྣམས། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིན་ཆེན་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྣོད། །པདྨ་བྷཉྫར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བཅུད་ཀྱི་ཞལ་ཟས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཐུན་པའི་ལམ་སྣ་དབྱིངས་སུ་དྲོངས། །ཕཊ། ཕཊ། གཉིས་པ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །དམ་ཅན་སྲུང་མ་མཆེད་ལྕམ་རྣམས། །དམ་རྫས་ཚོགས་ལ་འབྱོན་ཙ་ན། །ནམ་མཁའ་འཇའ་འོད་ཏ་ལ་ལ། །དྲི་ཞིམ་ངད་པ་ཐུ་ལུ་ལུ། །ཌཱ་མ་རུ་སྒྲ་ཁྲོལ་ལོ་ལོ། །དུང་ཆེན་གླིང་བུ་ཀྱུ་རུ་རུ། །རོལ་མོ་མང་པོ་འུ་རུ་རུ། །ཕཊ་ཀྱི་སྒྲ་སྐད་སངས་སེ་སང་། །གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཤེགས་སེ་ཤིག །བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཁྲིལ་ལི་ལི། །བྱིན་རླབས་བག་དྲོ་འུར་རུ་རུ། །རང་རིག་ངོ་བོ་རྗེན་ནེ་ནེ། །ཅིར་སྣང་འཛིན་མེད་ཐ་ལ་ལ། །མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གནས་མཆོག་འདིར། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བདག་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཀྱེ། ཚོགས་ཁང་གཞལ་ཡས་འབར་བ་འདི། །ཨུ་རྒྱན་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདིར་ཚོགས་སྐལ་ལྡན་ཕོ་མོ་རྣམས། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིན་ཆེན་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྣོད། །པདྨ་བྷཉྫར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བཅུད་ཀྱི་ཞལ་ཟས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཎྜལ་འདི་ལ་རྟེན་ཅིག་ཆོས། །མར་མེ་འདི་ལ་མདངས་ཤིག་ཕྱུང་། །སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་ཞིག་བསྐུར། །ཚོགས་གཏོར་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབ། །མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཐུན་པའི་ལམ་སྣ་དབྱིངས་སུ་དངོས། །ཕཊ། ཕཊ།

གསུམ་པ་ནི། ལྷ་ཚོགས་འོད་ཀྱིས་མཁའ་འགྲོ་བསྐུལ། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་ཁམས་ནས། །མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས། །ནམ་མཁའ་སྤྱན་དྲངས་གདན་ལ་བཞུགས། །བདག་ཅག་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་གྱུར། །ལག་གཡས་སུ་ཌཱ་མ་རུ་འཛིན་པས། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་སྒོ་འབྱེད་མ། །བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་འཇོམས་མཛད་མ། །མ་ག་ན་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ཤར་ན་བཞུགས་སམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྐུ་མདོག་དཀར་མོའི་མདངས་དང་ལྡན། །འཁོར་ཡང་དཀར་མོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །མ་ག་ན་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ལྷོ་ན་བཞུགས་སམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྐུ་མདོག་སེར་མོའི་མདངས་དང་ལྡན། །འཁོར་ཡང་སེར་མོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །མ་ག་ན་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ནུབ་ན་བཞུགས་སམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྐུ་མདོག་དམར་མོའི་མདངས་དང་ལྡན། །འཁོར་ཡང་དམར་མོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །མ་ག་ན་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་བྱང་ན་བཞུགས་སམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྐུ་མདོག་ལྗང་གུའི་མདངས་དང་ལྡན། །འཁོར་ཡང་ལྗང་གུ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །མ་ག་ན་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་དབུས་ན་བཞུགས་སམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྐུ་མདོག་སྨུག་མོའི་མདངས་དང་ལྡན། །འཁོར་ཡང་སྨུག་མོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །མ་ག་ན་བཞུགས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ན་བུན་ཐུ་ལུ་ལུ། །གདམས་ངག་གི་སྦྲང་ཆར་སིལ་ལི་ལི། །མི་རྐང་གི་གླིང་བུ་ཀྱུ་རུ་རུ། །ཤ་ཆེན་གྱི་དུད་པ་ཆིལ་ལི་ལི། །ཚིལ་ཆེན་གྱི་ཞུན་མར་ཡ་ལ་ལ། །གཡས་ན་དཔའ་བོ་ཤ་ར་ར། །གཡོན་ན་དཔའ་མོ་ཤིགས་སེ་ཤིག །ཞབས་གཉིས་བྲོ་བརྡུང་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཁྲོ་ལོ་ལོ། །བདག་མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་མོས་པའི་བུ་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར། །མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །དུར་ཁྲོད་ཚོགས་མཆོད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །དུག་ལྔ་གཅོད་ཕྱིར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་མཆོད་པར་འབུལ། །སྟོང་ཉིད་བཅོ་བརྒྱད་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀྱེ། ཚོགས་ཁང་གཞལ་ཡས་འབར་བ་འདི། །ཨུ་རྒྱན་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདིར་ཚོགས་སྐྱེས་བུ་ཕོ་མོ་རྣམས། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིན་ཆེན་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྣོད། །པདྨ་བྷཉྫར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བཅུད་ཀྱི་ཞལ་ཟས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཎྜལ་འདི་ལ་རྟེན་ཆོས་ལ། །མར་མེ་འདི་ལ་མདངས་ཤིག་ཕྱུང་། །སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་ཞིག་སྐུར། །ཚོགས་གཏོར་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབ། །རྣལ་འབྱོར་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྤོས་དང་མར་མེ་སྦར་ལ། ཚོགས་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་གྱིས། །མཁའ་འགྲོ་རྣམས་བསྐུལ་དེ་རྣམས་ལས། །འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཡུལ་ལ་ཕོག །གནས་ཡུལ་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་། །ནམ་མཁར་འཇའ་གུར་བླ་བྲེ་འཁྲིགས། །བར་སྣང་མེ་ཏོག་ཆར་པ་འབབས། །ས་གཞིར་ཚོགས་མཆོད་གཅལ་དུ་བཀྲམ། །ཕྱོགས་མཚམས་གླུ་རོལ་གར་བྱེད་པའི། །ལྷ་ཡི་བུ་དང་བུ་མོས་གང་། །འོད་ཟེར་སྒྲུབ་ཁང་ལ་ཕོག་པས། །ཐོད་མཁར་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་རྫོགས། །ཡོན་མཆོད་ཕོ་མོར་འོད་ཟེར་ཕོག །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོ་ནར་གྱུར། །ཚོགས་གཞོང་ཚོགས་གཏོར་རྣམས་ལ་ཕོག །བྷནྡྷར་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། །དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་རྫས་མར་མེར་ཕོག །ཡོ་བྱད་རྒྱན་བཀོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །མཆོད་པའི་སྤྲིན་གཏིབས་རྨོངས་མུན་སེལ། །གནོད་བྱེད་གཙོར་བྱས་འགྲོ་ཀུན་ལ། །ཕོག་པས་སྒྲིབ་དག་དབང་ཐོབ་གྱུར། །ཅེས་མོས་གུས་ཀྱི་ངར་བསྐྱེད་ལ་ཅང་ཏེའུ་བཟུང་ཞིང་། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །དབུས་དང་ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་གི། བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། །པདྨ་ལས་ཀྱི་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་འོད་འབར། །འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་དང་། །པདྨ་རྒྱ་གྲམ་པད་སྣོད་བསྣམས། །མུ་མེན་ཤེལ་གསེར་བྱི་རུ་དང་། །གཡུ་ཡི་ཐོར་ཚུགས་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ། །རིན་ཆེན་སྙན་ཆ་ཁྲ་ལ་ལ། །ཕྱག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་སི་ལི་ལི། །དར་གྱི་ཅོད་པན་པུ་རུ་རུ། །རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཁྲ་ལ་ལ། །ཌཱ་རུ་ཅང་ཏེའུ་ཁྲོ་ལོ་ལོ། །རྔ་སྒྲ་དུང་སྒྲ་འུ་རུ་རུ། །པི་ཝང་གླིང་བུ་ལྷངས་སེ་ལྷང་། །དུར་ཁྲོད་ཚོགས་མཆོད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་ཕྱིར། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །དུག་ལྔ་གཅོད་ཕྱིར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་མཆོད་པར་འབུལ། །སྟོང་ཉིད་བཅོ་བརྒྱད་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཀྱེ། ཚོགས་ཁང་གཞལ་ཡས་འབར་བ་འདི། །ཨུ་རྒྱན་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདིར་ཚོགས་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་རྣམས། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིན་ཆེན་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྣོད། །པདྨ་བྷཉྫར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བཅུད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ཟས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཎྜལ་འདི་ལ་རྟེན་ཆོས་ལ། །མར་མེ་འདི་ལ་མདངས་ཤིག་ཕྱུང་། །སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་ཞིག་བསྐུར། །ཚོགས་གཏོར་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབས། །རྣལ་འབྱོར་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་མ་གཅིག་རང་གིས་མཛད་པ་ལ། རི་གོང་བས་ཅུང་ཟད་ཁ་འགེངས་པར་མཛད་པ་ལས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཐ་མལ་པའི། །རྣམ་ཤེས་ཧཱུྃ་ཡིག་ཚངས་བུག་ནས། །ཐོན་ཏེ་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་ཡལ། །སེམས་དང་མཁའ་ཀློང་དབྱེར་མེད་གྱུར། །ཕཊ། རང་རིག་དཔའ་བོ་ཆུ་གྲི་དང་། །ཐོད་པ་ཐོགས་པའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། །སྤྲུལ་པའི་ལས་བྱེད་དཔའ་བོ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བས་རི་ཙམ་གྱི། །སྒྱུ་ལུས་ཕུང་པོ་ཚོགས་ཁྲོད་དུ། །བཅད་གཏུབ་བསྲེ་ཞིང་ཕྱག་མཚན་གྱིས། །དཀྲུགས་པས་ཚོགས་དང་བེམ་པོ་རྣམས། །དབྱེར་མེད་གཅིག་འདྲེས་གཏོར་མར་གྱུར། །གསུམ་པ་ནི། རྗེ་ཨརཱ་གའི་གསུང་ལས། ཕཊ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །གཞུ་ཡི་དབྱིབས་ཅན་བ་དན་ཡྃཿགིས་མཚན། །དེ་སྟེང་མེ་དཀྱིལ་གྲུ་གསུམ་རྃཿགྱིས་མཚན། །དེ་སྟེང་ཀེཾཿལས་ཐོད་སྒྱེད་རི་རབ་ཙམ། །དེ་སྟེང་ཚོགས་གཞོང་ཨ་ལས་ཀ་པཱ་ལ། །ཕྱི་ནི་དཀར་བ་ཟླ་བའི་གཞོང་པའི་ཚུལ། །ནང་ནི་དམར་བ་ཉི་མའི་གཞོང་པ་སྟེ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དབྱེར་མེད་སྣོད་གཅིག་ཚུལ། །དེ་ནང་ཕུང་པོ་ཚོགས་རྫས་ཐ་མི་དད། །དེ་སྟེང་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ས་བོན་ནི། །ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿ དམར་ཧཱུྃ་མཐིང་བརྩེགས་པ་ཡི། །རང་མདོག་འོད་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་དྭངས་བཅུད་འགུགས། །རང་རིག་དཔའ་བོ་ལས་བྱེད་ཌཱཀྐི་དང་། །ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་མགྲིན་ཐུགས་ཀ་རུ། །ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿ དམར་ཧཱུྃ་མཐིང་འབྲུ་གསུམ་གསལ། །བདག་གི་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །ཚོགས་སྟེང་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་སོ་སོར་ཐིམ། །ལྷ་ཚོགས་ཀུན་གྱི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས། །བདུད་རྩི་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་རྒྱུན་བབས་ནས། །ཚོགས་སྟེང་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིས། །ཡི་གེ་གསུམ་ཞུ་ཚོགས་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ནི། །དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་ཅུང་ཟད་སྔོ། །འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་དཔག་མེད་འཕྲོ་བར་གྱུར། །མ་གཅིག་གི་གསུང་ལས་བཏུས་པ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དམར་པོ་ཨཱཿ ཡི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྔོན་པོ་ཧཱུྃ་གི་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །གཞོང་པ་ཉི་ཟླའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །ཚོགས་ཀྱང་འོད་དུ་ལྟེམས་སེ་ཞུ། །འོད་ཕུང་འབར་བའི་ཚོགས་མཆོད་ཀྱིས། །རྗེ་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཆོས་སྐྱོང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་དང་། །དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག །འགྲོ་བ་དྲུག་ཚིམ་ལན་ཆགས་བྱང་གྱུར་ཅིག །ཕཊ། ཕཊ།

བཞི་པ་ལ། སྤྱི་་དང་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རང་དང་ལས་བྱེད་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཡི། །མིག་ལས་གཟུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་མ། །རྣ་ལས་སྒྲ་ཡི་རྡོ་རྗེ་སིལ་སྙན་མ། །སྣ་ལས་དྲི་ཡི་རྡོ་རྗེ་བདུག་སྤོས་མ། །ལྕེ་ལས་རོ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞལ་ཟས་མ། །ལུས་ལས་རེག་བྱའི་རྡོ་རྗེ་དྲི་ཆབ་མ། །ཡིད་ལས་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་མ། །གཡས་རྣམས་བདུད་རྩིའི་ཐོད་པ་གཡོན་རྣམས་ཀྱིས། །རང་རྟགས་མཆོད་རྫས་བསྣམས་པ་བགྲངས་ཡས་སྤྲོས། །ཚོགས་མཆོད་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོའི་རླངས་པ་ལས། །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་བར་སྣང་གང་། །ཉེར་སྤྱོད་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་མཆོད་དཔག་མེད་ཀྱིས། །བླ་མ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་པར་གྱུར། ལས་ཀྱི་སློབ་བུས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། སྣོད་བཟང་པོར་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་ཟས་རྒྱན་ལྡན་བཞག་པ་ལག་པ་གཡས་དང་། གཡོན་སྤོས་ཀྱི་རིང་བུ་བཅས་གུས་པས་བཏེགས་ཤིང་། བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་པ། །དམ་ཚིག་བཞིན་ལས་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཞེས་པ་ཙམ་མམ། རྒྱས་པར་བྱེད་ན་ཞི་བྱེད་ཡིག་རྙིང་ལྟར། ཅང་ཏེའུ་འཕྲོལ་བཞིན་དུ། ཧཱུྃ། མཆོད་ཡོན་མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་སྣང་གསལ་དང་། །དྲི་ཆབ་ཞལ་ཟས་དབྱངས་སྙན་རོལ་མོའི་ཚོགས། །སྒེག་མོ་འཕྲེང་བ་གླུ་གར་འདོད་དགུས་མཛེས། །བཀོད་མཛེས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཉི་ཟླ་སྣང་གསལ་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའི་རྒྱན། །ཀུན་བཟང་རྣམ་སྤྲུལ་དཔག་ཡས་བདེ་ཆེན་མཆོག །པི་ཝང་གླིང་བུ་རྔ་ཟླུམ་རྫ་རྔ་ཅན། །རྒོད་དང་སྒེག་དང་གླུ་ལེན་བྲོ་གར་མཁན། །མེ་ཏོག་བདུག་པ་སྣང་གསལ་དྲི་མཆོག་མ། །གཟུགས་མ་རོ་མ་རེག་མ་ཆོས་འབྱུང་མ། །འཁོར་ལོ་ནོར་བུ་བཙུན་མོ་དམ་པ་དང་། །བློན་པོ་གླང་པོ་རྟ་མཆོག་དམག་དཔོན་དང་། །རལ་གྲི་པགས་པ་སྐྱེད་ཚལ་ཁང་ཁྱིམ་དང་། །གཟིམས་ཆ་གོས་དང་མཆིལ་ལྷྭམ་རིན་པོ་ཆེ། །བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་མཁའ་འགྲོར་འབུལ། །ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་བླ་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རིན་ཆེན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བཻཌཱུཪྻ། །སྔོན་པོ་ལ་སོགས་ཁ་དོག་དབྱིབས་ཀྱི་གཟུགས། །རྣམ་གསུམ་གཟུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་མར་བྱས་ནས། །བླ་མ་ལྷ་ཡི་སྤྱན་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །མ་ཟིན་འབྱུང་བའི་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའི། །བརྗོད་བྲལ་དབྱངས་ལ་སོགས་པ་སྒྲ་ཡི་ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་སྒྲ་ཡི་རྡོ་རྗེ་མར་བྱས་ནས། །བླ་མ་ལྷ་ཡི་སྙན་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །ག་པུར་ཨ་གར་ཛཱ་ཏི་ལ་སོགས་པ། །ལེགས་པར་སྦྱར་ལས་བྱུང་བ་དྲི་ཡི་ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་དྲི་ཡི་རྡོ་རྗེ་མར་བྱས་ནས། །བླ་མ་ལྷ་ཡི་ཤངས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །ལུས་མཆོག་བརྟས་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཟས་སོགས་ཀྱི། །མངར་སྐྱུར་ཁ་དང་བསྐ་བ་སོགས་ཀྱི་རོ། །རྣམ་གསུམ་རོ་ཡི་རྡོ་རྗེ་མར་བྱས་ནས། །བླ་མ་ལྷ་ཡི་ལྗགས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །ལུས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་བདེ་སྟེར་བ། །དཔག་བསམ་གོས་ལ་སོགས་པ་རེག་བྱའི་ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་རེག་བྱའི་རྡོ་རྗེ་མར་བྱས་ནས། །བླ་མ་ལྷ་ཡི་སྐུ་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། ཧཱུྃ། ཤེས་རབ་མཁའ་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཐབས་མཆོག་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ་ཆེན་པོར་རོལ། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་བདེ་སྟོང་མཆོད་པ་འདིས། །བླ་མ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་གྱུར་ཅིག

།གཉིས་པ་ལ་མདོ་དང་རྒྱས་དང་བསྟབ་པ་གསུམ། དང་པོ་ནི། ཚོགས་ཀྱི་རྫས་རྣམས་སྤེལ་ནས་ཕུད་རིམ་པ་བདུན་བྱས་ཏེ། ཚོགས་མཆོད་བདུད་རྩིའི་ཕུད་རླངས་འོད་ཟེར་ལས། །འཕན་གདུགས་རྒྱལ་མཚན་བླ་བྲེ་ལྡ་ལྡི་དར། །ནོར་བུའི་དྲྭ་འཕྲེང་ལ་སོགས་མཆོད་སྤྲིན་འཁྲིགས། །ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །བདུད་རྩི་ཐོད་པས་བཅུས་ཏེ་བླ་མ་དང་། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་སོ་སོར་ཕུལ་བས་དགྱེས། །ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དང་ཐབས་ཤེས་སྙོམས་པར་ཞུགས། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་དགའ་བཞིས་མཉེས་པར་གྱུར། །ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལག་པ་གཡས་སུ་ཐོད་ཆང་བཟུང་། དེའི་སྟེང་དུ་གཡོན་པ་རྩེ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ལྡན་པས་རིན་ཆེན་གྱི་སྣོད་དུ་བཤམ་པའི་ཕུད་དང་པོ་དེ་ཐོགས་ལ། ཨོཾ་མཆོད་དོ། །དམན་པའི་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་ཤིང་། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་མཆོག །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ། །བདུད་རྩི་མཆོག་གི་མཆོད་པར་བཞེས། །སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །རྟོག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ། །བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བདེ་བ་ཆེན་པོར་མཉེས་གྱུར་ཅིག །རྩ་བའི་བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བྱིན་རླབས་ཅན། །འདྲེན་པའི་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། དམ་པ་མ་གཅིག་ཐང་སྟོང་པ། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ལྷ། །དཔལ་མགོན་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཙ་ཁཱ་ཧི། གཞན་ཡང་གནས་གསུམ་ཌཱཀྐི་དང་། །ཁྱད་པར་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོ་མ། །དམ་ཚིག་གཙང་མའི་རྡོ་རྗེ་མཆེད། །ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། །ན་མོ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ། རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པ། མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི། ངོ་བོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས་རྒྱས་བཏབ་པ་འདི་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། དམ་ཚིག་གི་རྩ་བ་མཆེད་ལྕམ་རྡོ་རྗེ་སྤུན་གྲོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་སྟེགས་ཀྱི་ཁར་ཕུལ། གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ཕུད་གཉིས་པ་ཐོགས་ཏེ། རང་བཞིན་ཆོས་སྐུའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། །རིགས་ལྔ་རིགས་བརྒྱའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །རང་རིག་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུ། །རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གཞལ་ཡས་སུ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཚོགས་བཅས་ལ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། །ཚོགས་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཉིད། མཆོད་འོས་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་གུས་པས་ཕུལ་བས། ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆར་ཕབ་པས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ལོ། །ཞེས་ཕུལ། ཚོགས་ཕུད་གསུམ་པ་ཐོགས་ཏེ། དག་པ་སྐུ་བཞིའི་ཕོ་བྲང་ན། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རིན་པོ་ཆེ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ན། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིན་པོ་ཆེ། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ན། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་རིན་པོ་ཆེ། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ན། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རིན་པོ་ཆེ། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུལ་བས། བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཉེས་ལྟུང་མཐའ་དག་སོར་ཆུད་པ་དང་། འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ་ལོ། །ཞེས་ཕུལ་ཞིང་ཕུད་བཞི་པ་ཐོགས་ཏེ། སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་ན། དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་པའི་ཕ་མའི་ཚོགས། ཁམས་གསུམ་ས་དགུས་བསྡུས་པ་ལ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །ལྷན་སྐྱེས་ལས་དང་གློ་བུར་གྱིས། །གནོད་པར་ཤར་བའི་དགྲ་གདོན་བགེགས། །སྔར་གྱི་ལན་ཆགས་ཅན་རྣམས་ལ། །འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ། །ཞེན་མེད་ཚུལ་དུ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །བདག་མེད་མཉམ་པའི་དོན་རྟོགས་ཏེ། །སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་ལ་གང་འདོད་ཡིད་དང་མཐུན་ཞིང་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་འདི་ཉིད། ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། ཕན་བྱེད་ཀྱི་ལྷ་དང་གནོད་བྱེད་ཀྱི་འདྲེ་རུ་སྣང་ཞིང་བཏགས་པའི་རིགས་སོགས་མཆོག་དམན་བར་མའི་མགྲོན་དུ་གྱུར་པ་མཐའ་དག་བླ་མ་དང་ལྷ་རུ་གསལ་བ་ལ་ཕུལ་ཞིང་བསྔོས་པས་དགྱེས་ཤིང་ཚིམ་སྟེ་ལན་ཆགས་ཤ་མཁོན་བྱང་བ་དང་། སོ་སོའི་ལས་ཉོན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་འཁོད་པར་གྱུར་ཅིག་གུ། ཞེས་ཕུལ་ལ། ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །དངོས་སམ་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྣམས། །ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་བཞེས། །བྱིན་རླབས་རྟགས་གསུམ་དྲོད་གསུམ་ཚུགས་གསུམ་སྩོལ། །སྐྱོན་མེད་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཕོ་བྲང་ནས། །འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་བཞེས། །འཁྲི་བ་བཞི་ཆོད་བདུད་ལྷར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུའི་ཕོ་བྲང་ནས། །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་བཞེས། །ལས་བཞི་གྲུབ་བརྒྱད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་རིས་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །བྱིན་རླབས་རྩ་བ་མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་རྣམས། །ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་བཞེས། །འབར་གསུམ་འདུ་གསུམ་མངོན་ཤེས་གསུམ་སྐྱེད་ཅིག །བཀའ་དང་དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ནས། །བསྟན་པ་བསྲུང་མཛད་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས། །ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་བཞེས། །མི་སྡོད་གསུམ་གྱིས་ཐོབ་གསུམ་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཕྱི་སྣོད་དག་པ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས། །ནང་བཅུད་རིགས་དྲུག་རྒྱལ་བའི་རང་བཞིན་རྣམས། །ཟག་མེད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་མཆོད་པ་བཞེས། །སྒོ་གསུམ་དྲིན་གསབ་སྐུ་བཞིར་གྲོལ་གྱུར་ཅིག །སྣོད་གཞན་དུ་བཞག་པའི་ཚོགས་གཏོར་གྱིས་རྒྱས་པའི་དོན་ཕྱོགས་འཐུས་སུ་ཚར་གྲངས་གསོག་དགོས་ན་དེ་འབུལ་བར་བྱའོ།

།གསུམ་པ་ལ། སྤྱིར་བསྟབ་སྒོས་སུ་བསྟབ་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ལས་བྱེད་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ། །ལྷ་མིའི་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་ཚོགས་རྣམས། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་མཆོད། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་གསང་ཡུམ་ཚོགས། །ཡི་དམ་ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་ལ་མཆོད། །བསྐང་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་རྟེན་རྫས་སྣ་ཚོགས་པ། །མ་མགོན་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་འབུལ། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་འབྲུ་སྨན་རིན་ཆེན་ཚོགས། །རིགས་དྲུག་ཀླུ་དང་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་སྦྱིན། །སྦྲ་ཁང་བང་མཛོད་གསེར་གཡུ་ཇ་དར་སོགས། །ལན་ཆགས་བདག་པོ་བདག་མོ་རྣམས་ལ་སྟེར། །ཐམས་ཅད་ཅི་འདོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཡི་རང་ཚིམ། །བདེ་ཆེན་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེས་དགའ་མགུར་གྱུར། ཚོགས་ཕུད་ལྔ་པ་བཏེགས་ཤིང་། ཧཱུྃ། ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན། །ཉེ་བར་བཀོད་དང་བློས་སྤྲུལ་པའི། །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་འདི། །ཡུམ་མཆོག་དམ་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རོལ་པར་མཛོད། །མཉེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་དང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །ཡུམ་ཆེན་ཤེར་ཕྱིན་མན་ཆད་དང་། །གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མན་ཆད་དང་། །མཁན་པོ་སློབ་དཔོན་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་མན་ཆད་དང་། །ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་མན་ཆད་དང་། །འཇིག་རྟེན་ལྷ་འདྲེ་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མན་ཆད་དང་། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མན་ཆད་དང་། །འཇིག་རྟེན་བསྟན་སྲུང་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་མན་ཆད་དང་། །འཇིག་རྟེན་སྨན་མོ་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་མན་ཆད་དང་། །འདིར་གནས་དགེ་བསྙེན་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མན་ཆད་དང་། །འཇག་མའི་སྲིན་བུ་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །ལྷ་གནས་སྲིད་རྩེ་མན་ཆད་དང་། །དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ཆད་རྣམས། །འཁོར་བཅས་མ་ལུས་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཨ་ལ་ལ་སྟེ་དགྱེས་པར་མཛོད། །རོལ་ཅིག་རོལ་ཅིག་ཚོགས་ལ་རོལ། །ལ་ལ་ཕྱི་ཡི་ཚོགས་ལ་རོལ། །ལ་ལ་ནང་གི་ཚོགས་ལ་རོལ། །ལ་ལ་གསང་བའི་ཚོགས་ལ་རོལ། །ལ་ལ་ཡང་གསང་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཕུད་ལྷག་མ་མེད་པར་བཞེས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། །སྡིག་སྒྲིབ་ནད་གདོན་ཞི་བར་མཛོད། །ཚེ་དང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པ་དང་། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པར་མཛོད། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འགྲོ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་གཉན་སྟོན་གྱིས་མཛད་པར་གྲགས་སོ།

།གཉིས་པ་ནི། དབུས་དང་ཕྱོགས་སུ་གཙོ་མོ་རེ་རེ་ལ། །མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་བྱེ་བའི་འཁོར་དང་བཅས། །སོ་སོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་ཀུན་གྱིས་བསྐོར། །ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་ཚོ་འབུམ་ཚོ་ཡིས། །ཚོགས་དང་ལུས་གདོན་སེམས་གདོན་དབྱེར་མེད་པའི། །ཤ་ཁྲག་ལོངས་སྤྱོད་མགྲོན་རྣམས་ཞལ་དུ་བསྟབས། །ལྷ་མཉེས་འདྲེ་ཚིམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས། །གདོན་སེམས་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ་ནས་སངས་རྒྱས་གྱུར། །ཕུད་དྲུག་པ་བཏེགས་ལ། ཀྱེ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །ལས་གྲུབ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་མཁའ་འགྲོ་དང་། མཁའ་ལ་འགྲོ་བའི་མཁའ་འགྲོ་དང་། །ཤུགས་ལ་འགྲོ་བའི་ཤུགས་འགྲོ་དང་། །བར་སྣང་འགྲོ་བའི་ལས་མཁན་དང་། །དེ་འོག་མཁའ་འགྲོ་ཞིང་སྐྱོང་དང་། །བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །གིང་ཆེན་གིང་ཆུང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས། །མཁའ་འགྲོའི་གནས་ནས་སྐུ་བསྐྱོད་འཚལ། །རང་མདོག་གཟི་བརྗིད་བཀྲག་མདངས་འབར། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་ལྡན། །ཕྱག་མཚན་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་འཛིན། །ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གར་སྟབས་བསྒྱུར། །དབུ་རྒྱན་ཐོར་གཙུག་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ། །དར་གྱི་ཅོད་པན་པུ་རུ་རུ། །རིན་ཆེན་སྙན་ཆ་ཁྲ་ལ་ལ། །ཕྱག་རྒྱའི་གར་སྟབས་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །ཕྱག་གདུབ་ཞབས་གདུབ་སི་ལི་ལི། །རུས་པའི་རྒྱན་ཆ་ཁྲ་ལ་ལ། །རྒྱན་གཞན་མང་པོ་ལྷུབས་སེ་ལྷུབ། །སྒྲ་སྙན་མང་པོ་འུ་རུ་རུ། །གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །ཧབ་སྒྲ་ཕཊ་སྒྲ་དི་རི་རི། །དྲག་པོའི་རྐན་སྒྲ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །གསང་བའི་བཤུག་གླུ་ཙེ་རེ་རེ། །མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་སྐད་ཏི་རི་རི། །ཕྱེས་ཤིག་ཕྱེས་ཤིག་ཞལ་ཕྱེས་ཤིག །གནམ་ས་ཙམ་གྱི་ཞལ་གདངས་ལ། །གངས་རི་ཙམ་གྱི་མཆེ་བ་གཙིག །གློག་དམར་ཙམ་གྱི་ལྗགས་བརྐྱངས་ལ། །བེམ་པོ་ལུས་གདོན་དབྱེར་མེད་པའི། །ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩི་ཚོགས་སུ་བཞེས། །ནད་འདྲེ་གཙོང་སྲི་ཚོགས་སུ་བཞེས། །ནད་རིགས་གདོན་རིགས་ཚོགས་སུ་བཞེས། །རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཚོགས་སུ་བཞེས། །གནོད་བྱེད་དགྲ་རྐུན་ཚོགས་སུ་བཞེས། །སྔོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་སྡེའི་ཞལ་དུ་བསྟབས། །བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་ཚོགས་སུ་རོལ། །ལྷག་མ་མེད་པར་ད་རོལ་ཅིག །ཧོམ་ཁུང་གདངས་པའི་ཞལ་དུ་བསྟབས། །ལྗགས་དམར་ཧོམ་གཟར་སྟེང་དུ་བཞུས། །མིད་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱུད་ལ་སྒྲིམས། །ལྟོ་བ་མེ་དཔུང་ནང་དུ་སྦྱོངས། །བསྟབ་བོ་བསྟབ་བོ་ཞལ་དུ་བསྟབས། །སྡུག་བསྔལ་ཉེར་ལེན་ཕུང་པོ་བསྟབས། །ཞལ་དུ་བསྟབ་བོ་ཁ་རྃ་ཁཱ་ཧི། །མགུལ་དུ་སྟིམས་ཤིག་ཨ་ར་ལི། །ལུས་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་ཚོགས་སུ་རོལ། །སེམས་དམིགས་མེད་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་བསྟིམས། །འཆུག་མེད་མངོན་སངས་རྒྱས་པར་མཛོད། །གསོལ་ཅིག་བཞེས་ཤིག་ས་མ་ཡ། །ཕཊ། ཕཊ། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་དྲི་ཟ་དང་། །མིའམ་ཅི་དང་ལྟོ་འཕྱེ་ཆེ། །འཁོར་ཚོགས་བྱེ་བ་ས་ཡ་བཅས། །བཀའ་ཡི་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་། །འབྱུང་བོ་ཤ་ཟ་སྲིན་པོ་དང་། །ཡི་དྭགས་ལན་ཆགས་འདྲེ་གདོན་རིགས། །རྒྱལ་བསེན་ཟ་འདྲེ་ཤི་གཤེད་སོགས། །གནོད་བྱེད་བགེགས་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ། །ལུས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་འདི་བསྔོས་བས། །ཐམས་ཅད་ངོམས་ཤིང་ཚིམ་གྱུར་ནས། །དགའ་མགུ་ཡི་རང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཀྱེ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་དང་བཅས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་འཁོར་དང་བཅས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལ། །ལུས་ཤ་ཁྲག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་འབུལ། མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་པར་རོལ། །ལྷ་འདྲེའི་འདོད་པ་ཚིམ་པར་རོལ། །གཏི་མུག་ཤ་ཡི་ཚོགས་ལ་རོལ། །འདོད་ཆགས་ཁྲག་གི་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཞེ་སྡང་རུས་པའི་ཚོགས་ལ་རོལ། །ཕུད་ལྷག་མ་མེད་པར་བཞེས་སུ་གསོལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཕཊ། ཕཊ། ལྔ་པ་ལ། སྤྱི་གཏོར་འབྱུང་གཏོར་བྲུལ་གཏོར་དང་། མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་འབུལ་བསྔོ་སྦྱངས་ལྔ། དང་པོ་ནི། ཚོགས་ཕུད་བདུན་པས་གཏོར་མ་ཐམས་ཅད་གསོས་ཏེ་བདུད་རྩི་བྲན་ལ། ཕཊ། རླུང་མེ་འཁྱིལ་བའི་མི་མགོ་གསུམ་གྱི་སྟེང་། །སྟོང་གསུམ་ཙམ་གྱི་ཐོད་པར་ཚོགས་གཏོར་རྣམས། །རི་ལྟར་སྤུངས་སྟེང་ཟླ་བ་ཧཱུྃ་ཡིག་བཅས། །རང་རིག་དཔའ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། །འོད་འཕྲོས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་གཏོར་མ་ཁོལ། །མགྲིན་པའི་ཨཱཿ ལས་འོད་འཕྲོས་མཆོད་གཏོར་གྱི། །དངོས་པོ་སྦྱངས་ནས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་ཞུ། །སྤྱི་བོའི་ཨོཾ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཧཱུྃ་ལ་ཕོག །ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀུན། །རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས། །སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་འོད་ཀྱིས་ཟླ་བ་དང་། །ཧཱུྃ་ཡིག་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ་ཐོད་ནང་ལྷུང་། །སྦྱོར་མཚམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི། །བདུད་རྩི་འདྲེས་ནས་འཕྱུར་བའི་རྦ་རླབས་ལས། །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གར་ཁྱུག་ཁྱུག །འཁོར་འདས་མགྲོན་ཀུན་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་པར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེའི་ཐལ་མོ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ། །སྣང་སྲིད་བླ་མ་ལྷའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གདོད་མ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞལ་དུ་བྷ་ལིང་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཐུགས་བཅུད་ལས། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ། །ནང་འབྱུང་བཞིའི་དངོས་པོ་བ་ལིང་ཏ། །དེ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །ལས་རབ་འབྱམས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལུས་དབང་ཆེན་པགས་པའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །ནང་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་བ་ལིང་ཏ། །དེ་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སེམས་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གཏོར་གཞོང་དུ། །ནང་དྲན་རིག་གསལ་བའི་བ་ལིང་ཏ། །དེ་མཁའ་ཁྱབ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འབུལ། །རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། རྒྱས་པར་སྤྲོ་བའི་སྐབས་སུ། བདག་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་སྤྲུལ། །སྲི་ཞུ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རིགས་ལ། །མཆོད་གཏོར་ཕུལ་བས་མཉེས་པར་བཞེས། །སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་དང་ལན་ཆགས་ཀྱི། །མགྲོན་ལ་བྱིན་པས་མོས་པ་བཞིན། །ཕམ་རྒྱལ་འཐབ་རྩོད་མེད་པར་ཐོབ། །སེམས་ཅན་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་ལས། །ཅི་བཅོལ་པ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། གཏན་པ་མེད་པའི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱལ་པོ་འདི། །ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །དཀོན་མཆོག་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་ཆེ་བ་དང་། །སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ངེས་པའི་དམ་ཚིག་དང་། །རྒྱུ་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ནུས་མཐུ་དང་། །དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་པ་དང་། །བདག་གི་སྨོན་ལམ་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ། །དབང་པོ་ལྔ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་མཁོ་དགུར་ལྡན། །ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་གཏེར་ཆེན་གྱུར་པ་འདི། །མཆོད་གནས་བླ་མ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱིས་རྒྱས་ཤིང་འཕེལ་བར་བསྔོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གྱུར་ཅིག །ཀུན་ཀྱང་གནོད་པ་རྣམས་དང་བྲལ། །ཡིད་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་བསྔགས་པའི། །འདོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཅིག །ཡང་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །བྱོལ་སོང་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བའི། །གནོད་པ་དེ་དག་ཡོངས་མ་འབྱུང་། །ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་ཟས་སྐོམ་སོགས། །ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གང་། །མི་བཟད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ། །བསོད་ནམས་བྱིན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དེ་དག་མྱུར་དུ་ཞི་གྱུར་ཅིག །སའམ་མཁའ་ལ་འཁོད་པ་ཡི། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་དྲི་ཟ་དང་། །འབྱུང་པོ་མང་པོ་གང་འཁོད་པ། །དགེ་བའི་བསམ་པ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །སློབ་དབོན་ཛ་ལ་སེ་ནས་མཛད་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ཟན་ཟླ་གམ། གྲུ་གསུམ། ཟླུམ་པོ། གྲུ་བཞི་རྣམས་ཚོགས་རྫས་དང་བཅས་བཤམས་ལ་བྲན་ཏེ། རིམ་པ་བཞིན་བཏེགས། ཕཊ། མཆོད་གཏོར་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་རྫས། །བྱེད་ལས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ལ། །ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་མཉམ་འདྲེས་ཏེ། །དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་བདུད་རྩིར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཌཱ་མ་རུ་འཁྲོལ་ཞིང་། ཏཱྃ། ལུས་ཀྱི་དབུགས་དང་ཕྱི་རོལ་རླུང་གི་ཁམས། །དབྱེར་མེད་རླུང་རྫས་ཡང་ཞིང་གཡོ་བའི་ཚོགས། །སྒྲོལ་མས་བྱིན་བརླབས་བཻཌཱུར་མདངས་འབར་འདི། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་བླ་མ་ཡི་དམ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །དྲི་ཟ་རྒྱལ་འགོང་ལྷ་ཡི་གདོན་རྣམས་དང་། །ཤར་དུ་གནས་དང་རླུང་ལ་བརྟེན་པ་སོགས། །འཁོར་འདས་མགྲོན་ལ་འདོད་རྒུའི་མཆོད་པར་འབུལ། ཨོཾ་ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ་ཡྃ་ཨོ་ཨཽ་སྭཱ་ཧཱ། ལས་རྐྱེན་རླུང་ཉེན་ཅན་སོགས་འགྲོ་ཀུན་ལ། །ཕྱི་འབྱུང་རླུང་གི་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་བར། །ནང་འབྱུང་རླུང་ནད་ཞི་སྟེ་འབྱུང་བཞི་སྙོམས། །རླུང་སྣང་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །ཞེ་སྡང་སྙིང་རྗེར་གྲོལ་ཏེ་རང་བྱུང་གི། ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །སྐྱེ་འགྲོའི་རྒྱུད་ཐུལ་རྡོ་རྗེའི་རིགས་སུ་བཀོད། །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྩོལ། པཱྃ། ལུས་ཀྱི་དྲོད་དང་ཕྱི་རོལ་མེ་ཡི་ཁམས། །དབྱེར་མེད་མེ་རྫས་ཚ་ཞིང་འབར་བའི་ཚོགས། །དཀར་མོས་བྱིན་བརླབས་ལི་ཁྲིའི་མདངས་འཚེར་འདི། །རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་བླ་མ་ཡི་དམ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །གཤིན་རྗེ་གྲུབ་བུམ་བདུད་བཙན་ཕོ་གདོན་དང་། །ལྷོ་རུ་གནས་དང་མེ་ལ་བརྟེན་པ་སོགས། །འཁོར་འདས་མགྲོན་ལ་འདོད་རྒུའི་མཆོད་པར་འབུལ། ཨོཾ་ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ་རྃ་ཨེ་ཨཻ་རྀ་རཱྀ་སྭཱ་ཧཱ། ལས་རྐྱེན་མེ་ཉེན་ཅན་སོགས་འགྲོ་ཀུན་ལ། །ཕྱི་འབྱུང་མེ་ཡི་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་བར། །ནང་འབྱུང་ཚད་མཁྲིས་ཞི་སྟེ་འབྱུང་བཞི་སྙོམས། །མེ་སྣང་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །ང་རྒྱལ་བྱམས་པར་གྲོལ་ཏེ་མཉམ་ཉིད་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་རྒྱས་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །སྐྱེ་འགྲོའི་ཡིད་འཕྲོག་རིན་ཆེན་རིགས་སུ་བཀོད། །རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྩོལ། མཱྃ། ལུས་ཀྱི་ཁྲག་དང་ཕྱི་རོལ་ཆུ་ཡི་ཁམས། །དབྱེར་མེད་ཆུ་རྫས་བརླན་ཞིང་གཤེར་བའི་ཚོགས། །མཱ་ཀཱིས་བྱིན་བརླབས་ཟླ་ཤེལ་མདངས་གསལ་འདི། །པདྨ་རིགས་ཀྱི་བླ་མ་ཡི་དམ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །ཆུ་བདག་ཀླུ་རིགས་དམ་སྲི་མོ་གདོན་དང་། །ནུབ་ཏུ་གནས་དང་ཆུ་ལ་བརྟེན་པ་སོགས། །འཁོར་འདས་མགྲོན་ལ་འདོད་རྒུའི་མཆོད་པར་འབུལ། །ཨོཾ་པ་ཕ་བ་བྷ་མ་ཝྃ་ཨུ་ཨཱུ་སྭཱ་ཧཱ། །ལས་རྐྱེན་ཆུ་ཉེན་ཅན་སོགས་འགྲོ་ཀུན་ལ། །ཕྱི་འབྱུང་ཆུ་ཡི་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་བར། །ནང་འབྱུང་གྲང་ནད་ཞི་སྟེ་འབྱུང་བཞི་སྙོམས། །ཆུ་ནང་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །འདོད་ཆགས་དགའ་བཞིར་གྲོལ་ཏེ་སོར་རྟོགས་པའི། །ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་དབང་གི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །སྐྱེ་འགྲོའི་སེམས་བསྒྱུར་པདྨའི་རིགས་སུ་བཀོད། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྩོལ། །ལཱྃ། ལུས་ཀྱི་ཤ་རུས་ཕྱི་རོལ་ས་རྡོའི་ཁམས། །དབྱེར་མེད་ས་རྫས་སྲ་ཞིང་འཐས་པའི་ཚོགས། །སྤྱན་མས་བྱིན་བརླབས་གསེར་སྦྱངས་མདངས་རྒྱས་འདི། །ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་བླ་མ་ཡི་དམ་དང་། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །གནོད་སྦྱིན་ས་བདག་ལྟོ་འཕྱེའི་གདོན་རྣམས་དང་། །བྱང་དུ་གནས་དང་ས་ལ་བརྟེན་པ་སོགས། །འཁོར་འདས་མགྲོན་ལ་འདོད་རྒུའི་མཆོད་པར་འབུལ། །ཨོཾ་ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན་ལྃ་ལྀ་ལཱྀ་ཨི་ཨཱི་སྭཱ་ཧཱ། ལས་རྐྱེན་ས་ཉེན་ཅན་སོགས་འགྲོ་ཀུན་ལ། །ཕྱི་འབྱུང་ས་ཡི་འཇིགས་པ་མི་འབྱུང་བར། །ནང་འབྱུང་བད་ཀན་ཞི་སྟེ་འབྱུང་བཞི་སྙོམས། །ས་སྣང་རྟེན་འབྲེལ་འཆར་ཞིང་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །ཕྲག་དོག་བཏང་སྙོམས་གྲོལ་ཏེ་བྱ་གྲུབ་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་སྣ་ཚོགས་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །སྐྱེ་འགྲོའི་དོན་བསྒྲུབ་ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་བཀོད། །དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་འགྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་སྩོལ། །གསུམ་པ་ནི། ལུས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གཅོད་དང་མཚུངས་ཤིང་ལྷག་པར་དེང་སང་གི་ཆོས་པ་རྣམས་ལ་མེད་ཁ་མེད་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་གདམས་པ་སྟེ། ཚོགས་གཏོར་ཟན་ལེབ་ཟླུམ་པོ་བཞིའི་དང་པོ་ལ་དཀར་མངར་གྱི་རིགས་དང་ཕྱི་མ་དག་ལ་ཚོགས་རྫས་བཅས་བཤམས་ལ་ཆབ་བྲན་ཅིང་རིམ་བཞིན་རང་ལུས་ཐ་མལ་པས་འབུལ། རིན་ཆེན་གཏོར་སྣོད་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པ་རུ། །གཏོར་མ་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ། །བདག་གི་ལུས་ལས་ལུས་ཚོགས་དཔག་མེད་འཕྲོས། །བདུད་རྩིའི་ནང་སོང་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སོགས། །མཆོད་རྫས་ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ཉན་རང་བྱང་སེམས་དང་། །གཙང་རིས་ཆོས་སྐྱོང་དཀར་ཕྱོགས་དགེ་བསྙེན་སོགས། །དཀར་མཆོད་ལ་དགྱེས་གཏོར་མགྲོན་ཐམས་ཅད་ལ། །བདག་ལུས་ཞུ་བའི་མཆོད་སྤྲིན་འདི་ཕུལ་བས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དཀོར་གླུད་ཟོས་པ་དང་། །བཤད་སྒྲུབ་དགེ་འདུན་རྫས་ལ་འབགས་པའི་སྒྲིབ། །མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་བཀའ་བཅག་ཐུགས་དཀྲུགས་སོགས། ཉེས་སྒྲིབ་མཐའ་དག་འདི་ཡིས་བྱང་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། རིན་ཆེན་བྷནྡྷའི་སྣོད་བཟང་འབར་བ་རུ། །གཏོར་མ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྣམ་ལྔས་བཀང་། །བདག་གི་ལུས་ལས་ལུས་ཚོགས་དཔག་མེད་འཕྲོས། །བདུད་རྩིའི་ནང་སོང་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་ཀྱི། །མཆོད་རྫས་བླ་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་དང་། །ཕོ་ཉ་ལས་མཁན་སྤྲུལ་འཁོར་བཅས་པ་ལ། །བདག་ལུས་ཞུ་བའི་དམ་རྫས་འདི་ཕུལ་བས། །བླ་མའི་དཀོར་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གཏོར་ཚོགས་རྒྱུའི། །དཀོར་ལ་འབགས་དང་ཟབ་མོའི་དབང་ཆོས་སོགས། །ནོར་ཕྱིར་བཙོང་དང་བླ་མ་མཆེད་ལྕམ་ལ། །དམ་ཚིག་ཉེས་ལྟུང་ཅི་བསགས་བྱང་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། སྟོང་གསུམ་མཉམ་པའི་རིན་ཆེན་སྣོད་ནང་དུ། །གཏོར་རྫས་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལྡན། །བདག་གི་ལུས་ལས་ལུས་ཚོགས་དཔག་མེད་སྤྲུལ། །དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར། །འདོད་ཡོན་ཟག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཁམས་གསུམ་སྲིད་པས་བསྡུས་པའི་སྐྱེ་འགྲོའི་རིགས། །ཐོག་མེད་ད་བར་ཕ་མར་གྱུར་པ་ཡི། །དྲིན་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ཚོགས་མ་ལུས་པར། །བདག་ལུས་ཞུ་བའི་འདོད་ཡོན་འདི་བྱིན་པས། །སོ་སོར་ཅི་འདོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཐོབ་ཅིང་། དད་རྫས་གཤིན་དཀོར་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བྱང་ནས། །ཕ་མའི་དྲིན་ལན་ཆོས་ཀྱིས་འཁོར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། གཏོར་སྣོད་རྒྱ་ཆེན་ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་རུ། །གཏོར་མ་བདུད་རྩིའི་འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་བཀང་། །བདག་གི་ལུས་ལས་ལུས་ཚོགས་དཔག་མེད་སྤྲུལ། །བདུད་རྩིའི་ནང་སོང་ཅི་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། །གནོད་བྱེད་བགེགས་ཚོགས་རེ་སྐོང་རྫས་སུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། དུག་གསུམ་ལས་དང་མ་རིག་འཁྲུལ་རྟོག་གི། རྒྱུ་འབྲས་ལས་གྲུབ་གནོད་བྱེད་གདོན་བགེགས་རིགས། །སྣང་སྲིད་ཀུན་ན་གར་གནས་ཅི་ཡོད་ལ། །བདག་ལུས་ཞུ་བའི་སྦྱིན་པ་བསྔོས་པའི་མཐུས། །དགའ་མགུར་ཚིམ་ནས་གཞན་ལ་གནོད་འཚེའི་སེམས། །ཞི་ཞིང་ལན་ཆགས་ཀུན་འཁོར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། མཁས་བཙུན་དམ་པ་པདྨ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་ལས་སོ། །བཞི་པ་ནི། ཚོགས་གཏོར་ཟླུམ་ལེབ་གཅིག་ཚོགས་རྫས་བཅས་བདུད་རྩི་བྲན་ལ་འབུལ་ཞིང་། ཀྱེ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །དབུས་ཕྱོགས་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །ནུབ་ཕྱོགས་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །བྱང་ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྟེང་མཁའ་སྤྱོད་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །འོག་ས་སྤྱོད་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཚམས་འཇིག་རྟེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཀུན་ཀྱང་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་དང་བཅས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །མ་འདིར་གཤེགས་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་བཞེས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེས་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡིས་ཚིམ་པ་དང་། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ས་བླ་ས་འོག་ས་སྟེང་གི། འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་མགྲོན་རིགས་རྣམས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡིས་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིགབསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ཀྱི། །ལན་ཆགས་ཤ་འཁོན་བྱང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྐྱེ་མེད་དགའ་ཡན་གྱིས་མཛད་པའོ།

།ལྔ་པ་ནི། ཚོགས་ལེབ་ཚོགས་རིལ་ཚོགས་རྫས་དང་བདུད་རྩི་བཅས་བཏེགས་ཤིང་། ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་ཞིང་ཁམས་ན། །སྐུ་གསུམ་འཁོར་འདས་ཐུགས་རྗེའི་མགྲོན། །སྟོང་གསུམ་བདུད་རྩིས་ཁེངས་པའི་རྫས། །གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ལྔ་རུ་བསྔོ། །ཕྱི་སྣོད་འཇིག་རྟེན་གཏོར་གཞོང་དུ། །ནང་བཅུད་སེམས་ཅན་གཏོར་མས་བཀང་། །སྐྱེ་འཆི་མེད་པའི་མཆོད་པར་བཞེས། །ཕྱི་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །ནང་འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་གཏོར་མས་བཀང་། །རང་སར་རང་དག་མཆོད་པར་བཞེས། །བཀའ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །ས་བཅུ་དག་པའི་གཏོར་མས་བཀང་། །མྱ་ངན་མི་འདའ་མཆོད་པར་བཞེས། །བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གཏོར་གཞོང་དུ། ཐེག་པ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏོར་མས་བཀང་། །མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་མཆོད་པར་བཞེས། །ཀུན་གཞི་ཡངས་པའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་གཏོར་མས་བཀང་། །འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པའི་མཆོད་པར་བཞེས། །རང་སེམས་གཉུག་མའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཏོར་མས་བཀང་། །བརྗོད་དུ་མེད་པའི་མཆོད་པར་བཞེས། །སྐྱེ་བ་མེད་པའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །རིག་པ་ཚོར་མྱོང་གཏོར་མས་བཀང་། །འགྱུ་བ་རང་གྲོལ་མཆོད་པར་བཞེས། །ཆོས་སྐུ་དག་པའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །གཟུགས་སྐུ་རྣམ་གཉིས་གཏོར་མས་བཀང་། །ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་དོན་མཆོད་པར་བཞེས། །སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གཏོར་གཞོང་དུ། །སྣང་བ་དཀར་དམར་གཏོར་མས་བཀང་། །སྣང་མེད་ཆེན་པོའི་མཆོད་པར་བཞེས། །རང་རྒྱུད་དག་པའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །རྗེ་བཙུན་གདམས་ངག་གཏོར་མས་བཀང་། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མཆོད་པར་བཞེས། །ཆོས་ཉིད་དག་པའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །བདེ་གསལ་མི་རྟོག་གཏོར་མས་བཀང་། །ངོས་བཟུང་མེད་པའི་མཆོད་པར་བཞེས། །རང་ལུས་རྒྱལ་བའི་གཏོར་གཞོང་དུ། །སེམས་མོས་གུས་གདུང་བའི་གཏོར་མས་བཀང་། །རེ་དོགས་མེད་པའི་མཆོད་པར་བཞེས། །ཀ་པཱ་ལ་ཡི་གཏོར་གཞོང་དུ། །ཤ་ཁྲག་དོན་སྙིང་གཏོར་མས་བཀང་། །ཆགས་ཞེན་མེད་པའི་མཆོད་པར་བཞེས། །རིན་པོ་ཆེ་ཡི་གཏོར་གཞོང་དུ། །དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་གཏོར་མས་བཀང་། །དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་མཆོད་པར་བཞེས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་དང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཡུམ་ཆེན་ཤེས་ཕྱིན་མན་ཆད་དང་། །གཅོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་མན་ཆད་དང་། །མཁན་པོ་སློབ་དཔོན་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་མན་ཆད་དང་། །རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་མན་ཆད་དང་། །འཇིག་རྟེན་ལྷ་འདྲེ་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མན་ཆད་དང་། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མན་ཆད་དང་། །འཇིག་རྟེན་བསྟན་སྲུང་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་མན་ཆད་དང་། །འཇིག་རྟེན་སྨན་མོ་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །སྟོང་གསུམ་གཞི་བདག་མན་ཆད་དང་། །འདིར་གནས་ལྷ་ཀླུ་ཡོན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིགཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་མན་ཆད་དང་། འཇག་མའི་སྲིན་བུ་ཡན་ཆད་ལ། བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ལྷ་གནས་སྲིད་རྩེ་མན་ཆད་དང་། །དམྱལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །གནས་གདོན་ལུས་གདོན་མན་ཆད་དང་། །བག་ལ་ཉལ་བ་ཡན་ཆད་ལ། །བསྔོས་པ་བཞིན་དུ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །བསམ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །གཏོར་མ་འདི་བསྔོས་ཡོན་ཏན་གྱིས། །བདག་དང་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པའི། །ལུས་ལ་བདེ་བ་རྙེད་གྱུར་ཅིག །ངག་ལ་ནུས་པ་འབར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ལ་རྟོགས་པ་འཆར་གྱུར་ཅིག །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །སྦྱིན་པ་འདི་དང་དུས་གསུམ་གྱི། །དགེ་བའི་རྩ་བ་མ་ལུས་པ། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ། །རྣམ་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་འགྲོ་མགོན་རི་གོང་བའི་གསུང་ངོ་། །དྲུག་པ་ནི་ཚོགས་རྫས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐང་གཏོར་གསོས་ཏེ་བྲན་ལ། ཕཊ། རང་ལུས་དང་སྣོད་བཅུད་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་བསྐང་གི་རྫས་ཀྱིས་ས་དང་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གྱུར། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨངྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ། བླ་མ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །བསྐང་ངོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དོན་དམ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ལ། །ཐུགས་དམ་བསྐང་བར་མི་དམིགས་ཀྱང་། །ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་དུ། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཕྱིར། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་དང་། །བླ་མེད་མཆོག་གི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ལྟ་བ་ལོག་པར་མ་གྱུར་ཏེ། །ལོག་ན་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་བསྐང་། །སྒོམ་པ་ནོར་ནི་མ་ནོར་ཏེ། །ནོར་ན་སེམས་ཉིད་དོན་གྱིས་བསྐང་། །སྤྱོད་པ་འཁྲུལ་ནི་མ་འཁྲུལ་ཏེ། །འཁྲུལ་ན་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོས་བསྐང་། །དམ་ཚིག་ཉམས་ནི་མ་ཉམས་ཏེ། །ཉམས་ན་བདེ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཉམས་ཆག་མ་ལུས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཟློག །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསྡུ་ན་འོག་གི་བམ་ཆེན་ཚོགས་བསྐང་ལ་འཇུག །རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ཚེ་གཟན་བསྒྱུར་ཚིགས་བཅད་བྱས་པ་འདི་ལྟར། ཧཱུྃ། བེམ་ཤུན་གཏོར་སྣོད་གསེར་གྱི་ས་གཞིའི་སྟེང་། །ཞག་དང་ཆུ་སེར་སྤོས་ཆུས་ཆག་ཆག་གདབ། །སེན་མཛུབ་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་འཕྲེང་བས་བསྐོར། ཡན་ལག་གླིང་བཞི་ཉིང་ལག་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད། །ཟོ་ཁོག་རི་རབ་མགོ་ནི་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་། །མིག་གཉིས་ཉི་ཟླ་རྒྱུ་མ་གསེར་རི་བདུན། ཁྲག་ནི་རོལ་མཚོ་སོ་ནི་རྒྱུ་སྐར་ཚོགས། །རྣ་བ་གཉིས་ནི་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། །ལྕེ་ནི་རྔ་ཡབ་བ་དན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཀླད་སྤྲི་བླ་བྲེ་མཆིན་ཁྲི་ཡོལ་བ་དང་། །ཨོལ་ཁྲང་རང་བྱུང་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད། །སྙིང་ནི་ནོར་བུ་གློ་བ་ཅང་ཤེས་རྟ། །མིད་ཡུ་སྲོག་རྩ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་ཤིང་། །མཚེར་པ་འདོད་འཇོའི་བ་མོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཕོ་བ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་དང་། །ཤ་ཁྲག་འདོད་ཡོན་དཔག་མེད་བསྐང་རྫས་ཀྱིས། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་སངས་རྒྱས་དང་། །བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གྲུབ་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་འདུལ་འཛིན་ཀུ་ས་ལུ། །དམ་པ་མ་གཅིག་གྲུབ་དབང་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་པའི་མཐུས། །འཁྲུལ་རྟོག་རྩད་ཆོད་ཉམས་ལེན་གནད་ཕེབས་ཤོག །ཧཱུྃ། བེམ་ཤུན་བྷནྡྷ་སྟོང་གསུམ་མཉམ་པའི་ནང་། །ཕུང་པོ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །ཕུད་རླངས་སྒེག་སོགས་བརྒྱད་དང་མཆོད་ལྷ་ལྔ། །མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་ནམ་མཁའ་གང་། །སྙན་པའི་གླུ་དབྱངས་རྡོ་རྗེའི་གར་དང་བཅས། །འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་ཟག་མེད་བསྐང་རྫས་ཀྱིས། །འཆི་མེད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡུམ་ཆེན་ཕག་མོ་སྒྲོལ་མ་མཁའ་སྤྱོད་ཟུང་། །ཆོས་བདག་ཕག་ཞལ་ཅན་སོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐངས་བའི་མཐུས། །ལྷོང་ཚར་མཐར་ཕྱིན་བསྐྱེད་རྫོགས་བརྟན་ཐོབ་ཤོག །ཧཱུྃ། བེམ་ཤུན་བྷནྡྷ་ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་ནང་། །ཕུང་པོ་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་བདུད་རྩིའི་མཚོ། །ཕུད་རླངས་ལས་བྱེད་ཌཱཀྐི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྨན་རཀ་གཏོར་མ་ཐོགས་པས་བར་སྣང་གང་། །བསྐང་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་རྟེན་རྫས་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབ། །བྱ་ནག་ཁྱི་ནག་གཡག་ནག་རྟ་ནག་འཕྱོ། །གོ་མཚོན་དར་ནག་ལ་སོགས་བསྐང་རྫས་ཀྱིས། །བླ་མ་མྱུར་མཛད་དབྱེར་མེད་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཕྱག་བཞི་ལེགས་ལྡན་གུར་ཞལ་དུར་ཁྲོད་བདག །ཨ་གྷོ་ར་སོགས་ཡུམ་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དཔལ་མགོན་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་བའི་མཐུས། རེ་དོགས་འཁུ་འཕྲིག་སྙེམས་ཐག་རྦད་ཆོད་ཤོག །ཧཱུྃ། བེམ་ཤུན་བཻཌཱུར་ས་གཞི་མིག་མང་རིས། །ཁྲག་རྣམས་འོ་མའི་མཚོ་རྫིང་ནེའུ་སེང་། །ཤ་རུས་རིན་ཆེན་རི་བོ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །དཀོར་ནོར་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་འཛད་མེད་ཀྱིས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཚོགས་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས། །རྨུགས་འཛིན་ནོར་རྒྱུན་ལ་སོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་གཞི་བདག་དཀར་པོའི་ཕྱོགས། །བསྟན་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གཏེར་བདག་ནོར་ལྷའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་བའི་མཐུས། །བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་རྩལ་རྫོགས་ཤོག །ཧཱུྃ། བམ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་ཁྱབ་པ་ལས། །དགོས་བཞེད་མཁོ་རྒུར་འཆར་བའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས། །མཆོད་གནས་སྦྱིན་ཡུལ་འཁོར་འདས་མགྲོན་རིགས་ཀུན། །དག་མཉམ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོར་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐངས་བའི་བྱིན་བརླབས་ཀྱིས། །ཆོས་བརྒྱད་མགོ་སྙོམས་འཛིན་མེད་འཁྲུལ་པ་ཞིག །བར་ཆད་རང་གྲོལ་ལྟས་ངན་གཡང་དུ་ཁུགས། །ཉམས་རྟོགས་གཞན་ཕན་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ། །འབྲེལ་ཚད་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེས་རྒྱུད་སྨིན་ནས། །འགྲོ་ཀུན་གཅོད་ཀྱིས་མཆོག་དངོས་གྲུབ་གྱུར་ཅིག

།བདུན་པ་ལ། དངོས་དང་བཟླ་དང་སྡོམ་བཟུང་གསུམ། དང་པོ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། སེམས་རང་བཞིན་སྡིག་པས་མ་གོས་ཀྱང་། །འཕྲལ་གློ་བུར་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཚོགས། །རྗེའི་སྤྱན་སྔར་གནོང་ཞིང་འགྱོད་པས་མཐོལ། །དབྱིངས་མཉམ་ཉིད་ངང་དུ་སོ་སོར་བཤགས། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ དགེ་སྡིག་དངོས་པོར་འཛིན་པ་ཡི། །སྡིག་སེམས་འདི་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི། །ཡངས་པའི་ཀློང་ཆེན་ངང་དུ་བཤགས་སོ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ གློ་བུར་བག་ཆགས་བདེ་སྟོང་དབྱིངས་སུ་བཤགས་སོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ མཐོལ་ལོ་མཐོལ་ལོ་ཡི་དམ་ལྷ་ལ་མཐོལ་ལོ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ བཤགས་སོ་བཤགས་སོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཤགས་སོ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ མཐོལ་བཤགས་ཕུལ་བས་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ བླ་མ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །བླ་མ་མགོན་པོས་བསྐྱབ་མཛོད་ཅིག །གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ། སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །གཉིས་པ་ནི། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཨ་དཀར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་ཟུང་འབྲེལ་བྱུང་བ། རང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་བྱོན། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་ངན་པ་དང་། ཉམས་གྲིབ་མི་གཙང་བ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྱིས་དག་སྟེ། རྒྱུད་ཤེལ་གོང་དག་པ་ལྟར་གསལ་སིང་ངེར་གནས་པར་གྱུར། ཅེས་བསམ་ལ། ཨ་བརྒྱ་རྩ་བཟླས་མཐར། ཨ་ཡི་ངག་གདངས་གཅིག་བརྗོད་ལ། སྤྲོས་བྲལ་ཡུམ་གྱི་དགོངས་པའི་ངང་དུ་དལ་གཅིག་བཞག །གསུམ་པ་ནི། དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་བླ་མར་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བླ་མེད་ཐེག་པར་བདག་གིས་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །དབང་བཞི་མནོས་ཤིང་དམ་ཚིག་ལམ་ལ་གནས། །བྱིན་བརླབས་རྒྱུད་སྦྱངས་རིམ་པ་གཉིས་ལ་སྒོམ། །ངོ་མཚར་སྤྱོད་པ་གསུམ་གྱིས་རོལ་པ་སོགས། །མཐའ་དག་ལམ་རྣམས་བདག་གིས་བསྟེན་པར་བགྱི། །ཏིང་འཛིན་བརྟན་ཅིང་འཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་འགྲུབ། ཕོ་ཉ་གསུམ་འདུས་གྲུབ་པ་བརྒྱད་སོགས་ཐོབ། །འགྲོ་བའི་དོན་སྤྱོད་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །ཚེ་འདིར་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཐོབ་པར་ཤོག །གཉིས་པ་ནང་གི་ཚོགས་མཆོད་ནི། ལས་ཀྱི་སློབ་མས་ཕྱག་འཚལ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ལག་པ་གཡས་སུ་ཐབས་ཀྱི་རྫས་དང་། གཡོན་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་བཟུང་ལ། འདིར་ནི་ཆོས་རྣམས་བཟང་པོར་ལྟོས། །འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བྲམ་ཟེ་ཁྱི་དང་གདོལ་པ་གསུམ། །རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་དགོངས་ཏེ་རོལ། །ཅེས་དམ་རྫས་བསྐོར་ཞིང་། ལེན་པ་པོས་པད་སྐོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཨ་ལ་ལ། བདེ་གཤེགས་ཆོས་ལ་རིན་ཐང་མེད། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་དྲི་མ་བྲལ། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྤང་། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བདག་གུས་སོ། །ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོ། ཞེས་བླངས། ཐོག་མར་ཆང་དཔའ་མོས་མ་སྤྱད་པར་དཔའ་བོས་མ་འཐུང་། ཤ་དཔའ་བོས་མི་སྤྱད་པར་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་སྤྱོད་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་ཞིང་། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་སརྦ་ཨམྲྀ་ཏ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཛཿརང་ཉིད་ལྷ་དང་ཚོགས་མགྲོན་གྱི། །འོད་ཀྱིས་སྲིད་ཞིའི་བཅུད་བསྡུས་པའི། །བཟའ་བཏུང་བསྲེགས་བླུགས་བདུད་རྩིའི་རོས། །ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དགྱེས་པར་གྱུར། །ཅེས་རང་ཉིད་ལྷའི་ལུས་དཀྱིལ་གསལ་བཏབ་ལ་ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཏུ་ལོངས་སྤྱོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། གསང་སྙིང་། གསལ་ལྡན་མའམ་བྱིན་བརླབས་ལ། །སྟོང་གསུམ་ཡུངས་འབྲུར་གཞུག་ཚུལ་དུ། །དབྱིངས་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱན་དྲངས་མཆོད། །མཉེས་ནས་གྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་མཆོག །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་མཆོད་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་མཉེས། །སྲིད་གསུམ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །དགའ་བ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་དོན་བསྒོམ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་བཞག །བཞི་པ་ལ། ཚོགས་ལྷག་ཕུད་ལྷག་གླུ་ཤིས་གསུམ། དང་པོ་ནི། འཁོར་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་མ་སྣོད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་ཆབ་བྲན་ནས། སྔར་ལུས་སྦྱིན་མང་པོ་བྱས་པའི་ལྷག་མ་རུ་བསྔོ་བ་སྟེ། ཕཊ། སྟོང་གསུམ་རྒྱར་མཉམ་རིན་ཆེན་ཀཱ་པཱ་ལར། །སྒྱུ་ལུས་མཆོད་སྦྱིན་བྱས་པའི་ལྷག་རྣམས་དང་། །ཚོགས་ལྷག་མྱོང་གྲོལ་དཀར་དམར་འོ་མའི་མཚོར། །འདོད་རྒུའི་རྦ་རླབས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་གང་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཕཊ། འདིར་འཁོད་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་བའི། །འབྱུང་པོ་ལྷག་སྡུས་ཚོགས་དང་བང་བུལ་བས། །སྐབས་སུ་མ་སླེབ་གློ་བུར་ལྷགས་རྣམས་དང་། །ཞ་བོ་ལོང་བ་འོན་པ་ལྐུག་པ་དང་། ཁ་ཞན་དབང་ཆུང་མ་ཐོབ་མ་ངོམས་པའི། །ལྷག་མར་རེ་བ་ཀུན་དང་ཉམས་ཐགས་རིགས། །ཁྱེད་རྣམས་ལྷག་མའི་གཏེར་ལ་ཅི་དགོས་རོལ། །ངོམས་ཤིང་ཚིམས་ནས་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་བྲལ། །དབང་པོ་ཀུན་གསལ་ཁས་དྲག་ནུས་རྩལ་ཐོབ། །དགའ་མགུ་ཡི་རང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཤོག །གཞན་ཡང་མགྲོན་དུ་བོས་ཀྱང་མི་ཁོམས་པའི། །རི་རྩེ་ཀན་དང་ལག་རིང་གཞོང་ཐོགས་དང་། །རྟག་མྱོས་གཏེར་སྲུང་ཧང་ཕན་ལྟོ་འཕྱེ་སོགས། །མི་འོངས་མི་ཉན་རིགས་མཐུན་དུ་མ་ལ། །ཟག་མེད་བདུད་རྩི་སོ་སོའི་གནས་སུ་བསྐྱལ། །དེར་ལོངས་སྤྱད་པས་ཀུན་མགུ་རང་རང་ལ། །ཉེར་མཁོའི་འདོད་རྒུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྲུབ། །སྲིད་ཞི་གཉིས་གྲོལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ཕཊ། ཕཊ། ཅེས་ཕྱི་སྒོའི་སྲང་མདོ་གཅིག་ཏུ་བླུགས།

གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ཚོགས་ལྷག་ཏུ་ཕུད་ཀྱི་ལྷག་མ་བཞག་སྟེ་ཁ་ཕྲུ་བཏབ། འདི་མན་ཆད་ཀྱི་གཏོར་མཆོད་རྣམས་ལ་རང་དང་བསྲུང་བྱའི་ཤ་ཁྲག་མི་བསྲེ་གསུངས། ཨོཾ་སུ་བི་ཤུདྡྷཿདྷརྨཱ་ཨཾ་ཨཱཿ བནྡྷའི་སྣོད་དུ་ལྷག་གཏོར་ཤ་ཁྲག་གི། ཕུང་པོ་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བརླབས་ཤིང་། ལས་བྱེད་སྤྲུལ་པ་ཀེང་རུས་གཟུགས་ཅན་གྱི། །མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་ལྷག་མའི་ཚོགས་གཏོར་ཁྱེར། །ལྷག་སྡུད་ལྷ་དང་འཇིག་རྟེན་ཌཱཀྐི་ལྔ། །རང་རང་མདོག་མཚུངས་ཐོར་ཚུགས་རལ་པ་ཅན། ལག་ན་རང་རྟགས་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས། །ཤ་ཟ་ཞིང་སྐྱོང་ལྷག་མགྲོན་འཁོར་བཅས་ལ། །སོ་སོར་ཅི་འདོད་སྦྱིན་པས་དགྱེས་པར་རོལ། །དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་དྷཱུ་མ་གཱ་ཏཱི་ཡཻ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་བྷྱ་ཨི་མཾ་བ་ལིང་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱས་བསྔོས་ལ། ཨོཾ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གཙོ་མངའ་མཛད་པའི། །འཇིགས་བྱེད་དྲག་པོ་སྟོབས་ལྡན་པ། །བདེ་གཤེགས་སྲས་སོགས་བྲན་མཛད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་རྗེ་ཅན། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ། །གནས་འདིར་འདུས་པའི་དམ་ཚིག་ཅན། །མཆོད་གཏོར་རྒྱན་དང་བཅས་པ་བཞེས། །དམ་ཚིག་སྲུངས་ཤིག་དམ་ཚིག་ཅན། །ལས་ལ་བརྩོན་པའི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས། །རྣལ་འབྱོར་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །ཧཱུྃ། དབྱིངས་མ་མོ་ཁྲོས་གཟུགས་ཕྱི་འཁོར་སྐྱོང་། །འཁོར་གནས་དང་ཕོ་ཉ་དམ་ཚིག་པ། །ཡོངས་ལས་བྱེད་ཤ་ཟ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །རྫས་ལྷག་གཏོར་འདི་བཞེས་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །སྒོས་ཕྱོགས་མཚམས་འཇིགས་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས། རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་འབར་མ། །དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མཐིང་ནག་རལ་པ་ཅན། །ཁྱོད་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན་མོད་ཀྱང་། །བདག་སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །བྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཁས་བླངས་ནས། །ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །དེ་ཡི་འཁོར་དུ་གཏོགས་པ་ཡི། །མཁའ་ལ་འགྲོ་བའི་མཁའ་འགྲོ་དང་། །ཤུགས་ལ་འགྲོ་བའི་ཤུགས་འགྲོ་དང་། །དེ་འོག་ཞིང་སྐྱོང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །བྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཁས་བླངས་ནས། །ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བཤིག་པ་དང་། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་སྨད་པ་དང་། །བླ་མའི་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་དགྲ་བོ་དང་། །སློབ་མ་དམ་ལས་ལོག་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་རྣམས། །ལྷག་གཏོར་འདི་དང་མཉམ་པོར་བཞེས། །འཁོར་རྣམས་སྲུངས་ལ་རྐྱེན་རྣམས་ཟློག །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །གཞན་ཡང་མཁའ་འགྲོ་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །ལས་ལ་མྱུར་ཞིང་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། ཁྱེད་དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་ལས་མཁན་ཡིན། །དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་སྲོག་གཅོད་ཡིན། །དམ་དེ་ཉུལ་ལ་མེལ་ཚེ་མཛོད། །ཕུད་ལྷག་བཤལ་ཆུའི་གཏོར་མ་ལོངས། །ལོག་པར་བལྟ་བའི་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིངྟ་བྷཀྵ་བྷྱ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འགྲོ་མགོན་རི་གོང་པའི་གསུང་བཅས་བརྗོད་ཅིང་། རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་འབུད་དཀྲོལ་བྱ། མཚན་དུས་ཡིན་ན་ལྷག་མ་ལ་དཔལ་འབར་བཙུགས་ཏེ་ནམ་མཁའ་མཐོང་སར་དོར། ཕཊ། ཅེས་འཛིན་པ་བཅད། ནང་དུ་སླེབས་པ་དང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ས་ལམ་བགྲོད་གྱུར་ཏེ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །དཔའ་བོ་གཉིས་མེད་མཆོད་པས་སྐྱེ་བ་འདི་ལ་ནི། །སྒྲིབ་པ་ཟད་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དངོས་གྲུབ་འགྱུར་བར་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་མཆོག་ཏུ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡི། །གྲུབ་པའི་འཇིག་རྟེན་དབུས་སུ་འགྲོ་བ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །གསུམ་པ་ནི། ཅང་ཏེ་ལུ་དཀྲོལ་ཞིང་། ཀ་མ། ཀྲོ་ཏ། མོ་ཧ། ལོ་པ། ཨ་ཀ་ར། ནིརྨ་ན་ཀཱ་ཡ། སཾ་བོ་ཀེ་ཀཱ་ཡ། དྷརྨ་ཀཱ་ཡ། ཀུ་སུ་དྷི་ན་ཀཱ་ཡ། གུ་རུ། གུ་ཡ་མུ་ཏྲས་མ། མ་ཧཱ་སུ་མུ་ཀུ་ཀཱ་ཡ་པཉྩ། ཛྙཱ་ན་མུ་ཏྲ། མ་ཧཱ་མུ་ཏྲ། ཀརྨ་མུ་ཏྲ། མུ་ཏྲ་ཨེ་ཏེ་པ། ཀ་ཀ་ཀར། བོ་ལ། ཀ་ཀོ་ལ། དྷ་རུ་ར། མ་ན་ཧ་གྷ་ཙ་ཡ། ཀ་མ། བཛྲ་སུ་ཀུ། ཙ་ལ། ཏ་ལ་ཏ་ལ། བྷེ་ཡ་བྷེ་ཡ། ཀརྨ་མུ་ཏྲ། སུ་རུ་མ་ཧཱ། ཨ་ཧོ་སུ་ཁ་ཧོཿཞེས་མཁའ་འགྲོའི་གླུ་བླང་སྟེ། རང་ཉིད་དམ་པ་མཐིང་ནག་སྤྱན་གསུམ་པ། །དུར་ཁྲོད་ཆས་གསོལ་ཕྱག་གཡས་ཌཱ་རུ་འཁྲོལ། །ཕྱག་གཡོན་ཐོད་པར་སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་བསྐྱིལ། །པད་ཉིར་དཔའ་བོ་རོལ་པའི་སྟབས་སུ་འགྱིང་། །རང་དང་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་ཧཱུྃ། །ཆེར་འཕྲོས་དངོས་ཀུན་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོའི་ཚོགས། །ལྕགས་ཀྱུ་བྷནྡྷ་ཅན་གྱུར་གནོད་བྱེད་ཀྱི། །སྟོབས་དང་འཁོར་འདས་བཅུད་བསྡུས་ཐོད་ཞལ་བཀང་། །རང་གནས་རིན་ཆེན་འབར་བ་ལྟ་བུའི་ནང་། །ལོངས་སྤྱོད་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཕབ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས། །གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་རང་ལ་ཐིམ་པས་བདག །གཟི་བརྗིད་མདངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འཕེལ་གྱུར། །དྲིལ་བུ་གསིལ་ཞིང་། རྗེ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་སངས་རྒྱས་དངོས། །དྲན་པས་ཆོག་པའི་རིན་པོ་ཆེ། །བསླུ་བ་མེད་པའི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །མཆེད་གྲོགས་ཆོས་མཛད་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྟག་ཏུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེ་ལེགས་ཤོག །ཚོགས་འཁོར་གྱི་ཡོན་བདག་ཡོད་ན། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་འདུས་ལ་གུས་པས་མཆོད་པ་དང་། །དཔའ་བོ་རྣམས་ལ་བཟའ་དང་བཏུང་བ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲངས། །ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་སྲུང་བ་མཆོག་གིས་སྦྱོར་བ་དང་། །ཡང་ན་ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག

།ལྔ་པ་ལ། གཏོར་སྐྱོང་གཏོར་བསྟབ་གཏོར་བྲོ་གསུམ། དང་པོ་ལ། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གཏེར་བདག་གསུམ། དང་པོ་ནི། དམར་གཏོར་གཅིག་ལ་ཕུད་རྒོད་ཀྱིས་བྲན་ཏེ་སྔགས་སོ་སོའི་ཕྱག་རྒྱ་བསྟན་ཅིང་། ཨོཾ་གཏོར་མ་སྟོང་པར་གྱུར། ཨཱཿ ཐོད་པ་དཀར་པོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གྱུར། ཧཱུྃ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས་གང་བར་གྱུར། ཧོཿཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿའབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བསྐོར་ཞིང་། ཕཻཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་རལླི་ཧོཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿབཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི། ས་མ་ཡ་སྟྲཾ། དྲི་ཤྱ་ཧོཿཞེས་མགྲོན་སྤྱན་དྲངས་པ་མདུན་བསྐྱེད་དང་དབྱེར་མེད་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སརྦ་ཡཀྵ། རཱཀྵ་ས། བྷཱུ་ཏ། པྲེ་ཏ། བི་ཤཱ་ཙི། ཨུན་མཱ་ད། ཨ་པ་སྨཱ་ར། ཌཱ་ཀཌཱ་ཀི་ནྱ་དཱ་ཡ། ཨི་མཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཎྜནྟུ། ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ། མ་མ་སརྦ་སིདྡྷི། མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪནྟུ། ཡ་ཐཻ་བཾ། ཡ་ཐེཥྚཾ། བྷུཉྫ་ཐ། ཛི་གྷྲ་ཐ། པི་པ་ཐ། མཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། མ་མ་སརྦ་ཀཱར་ཏ་ཡྃ། སཏ་སུ་ཁཾ། བི་ཤུད་དྷེ་ཡ། ས་ཧཱ་ཡི་ཀ་བྷ་ཝནྟུ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་དང་། མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དང་། །ཞལ་ཟས་སིལ་སྙན་རོལ་མོ་དང་། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས། །བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། ཞེས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། གསང་བའི་རྔེེའུ་ཆུང་དམ་ཌཱ་མ་རུ་འཕྲོལ་བཞིན་པས། ཧྲཱིཿའོག་མིན་གནས་དང་ཨོ་རྒྱན་ཞིང་། །རསྨི་ཤྭ་རའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །ཆོས་བདག་ཁྲོས་མ་ཕག་ཞལ་ཅན། །དེ་ཡི་ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱད། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས། །ཤ་ཆེན་ཟན་དང་ཆང་ཕུད་བཅས། །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གི་འདོད་དོན་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །ཧཱུྃ། ཕག་སྐད་སྟེང་དུ་སྒྲོགས་པ་ཡིས། །གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀུན་དབང་དུ་སྡུད། །ཕག་སྐད་བར་དུ་སྒྲོགས་པ་ཡིས། །གཟུགས་ཁམས་མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུད། །ཕག་སྐད་འོག་ཏུ་སྒྲོགས་པ་ཡིས། །འདོད་ཁམས་མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུད། །ཕག་སྐད་ཤར་དུ་སྒྲོགས་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་སྡུད། །ཕག་སྐད་ལྷོ་རུ་སྒྲོགས་པ་ཡིས། །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་སྡུད། །ཕག་སྐད་ནུབ་ཏུ་སྒྲོགས་པ་ཡིས། །པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་སྡུད། །ཕག་སྐད་བྱང་དུ་སྒྲོགས་པ་ཡིས། །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་སྡུད། །ཕག་སྐད་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོགས་པ་ཡིས། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་སྡུད། །ཁྲོ་མོ་ཆོས་བདག་ཕག་ཞལ་ཅན། །ནང་འཁོར་ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང་བཅས། །གདུག་པ་མ་ལུས་རྡུལ་དུ་རློག །འཇིགས་བྱེད་དྲེགས་ཚོགས་དབང་དུ་སྡུད། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ལས་ལ་འགྱེད། །བཀའ་དང་དམ་བཞིན་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཤར་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཅང་ཏེའུ་འཁྲོལ། །འཁོར་ཡང་དཀར་མོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །གར་སྟབས་བྲོ་བརྡུངས་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིག །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ལྷོ་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་སེར་མོ་རིན་ཆེན་བསྣམས། །འཁོར་ཡང་སེར་མོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །གར་སྟབས་བྲོ་བརྡུངས་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིགས། །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ནུབ་པདྨ་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་དམར་མོ་པདྨ་བསྣམས། །འཁོར་ཡང་དམར་མོ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །གར་སྟབས་བྲོ་བརྡུངས་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིགས། །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བྱང་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་ལྗང་གུ་རྒྱ་གྲམ་བསྣམས། །འཁོར་ཡང་ལྗང་གུ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །གར་སྟབས་བྲོ་བརྡུངས་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིག །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དབུས་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ག་འཁོར་ལོ་བསྣམས། །འཁོར་ཡང་མཐིང་ག་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །གར་སྟབས་བྲོ་བརྡུངས་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིག །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་བསྐུལ་བའང་བྱ་སྟེ། བྷྱོ། གནས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་གཞལ་ཡས་ནས། །རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་དཔག་མེད་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་དུག་ལྔ་འཇོམས། །སྤྱན་གསུམ་གདངས་མིག་དགྲ་ལ་བལྟ། །ཞལ་ནས་ངན་སྔགས་དགྲ་ལ་སྒྲོགས། །ཤངས་ནས་ནད་ཀྱི་འཚུབས་མ་འཐོར། །གཏོར་ཚོགས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །དགྲ་བགེགས་རང་བཞིན་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། བྷྱོ། རབ་འཇིགས་དུར་ཁྲོད་ནག་མོའི་གླིང་། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཡབ་ཡུམ་བཞུགས། །དམ་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་གསོལ་ལ། །རྣམ་རྟོག་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །མཁའ་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནས། །རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོ་དཔག་མེད་ཚོགས། །སྐུ་མདོག་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཏེ། །རྒྱན་ཆ་མང་པོ་པུ་རུ་རུ། །སིལ་སྙན་མང་པོ་སི་ལི་ལི། །རྐང་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒེག་འགྲོས་ཅན། །མཁའ་ལ་ཐོག་མེད་བུན་ནུ་ནུ། །ལག་པ་གསེར་གྱི་གདུ་བུ་ཅན། །གླུ་ལེན་གར་བྱེད་ཁྱུགས་སེ་ཁྱུག །ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་ལས་མཛད་མ། །གཏོར་ཚོགས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །འདོད་དགུའི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་སྒྲུབས། ཧཱུྃ། ཡུལ་གནས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ནས། །དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཉི་ཤུ་བཞི། །མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བའི་འཁོར་དང་བཅས། །གཙོ་མོ་མི་མངོན་དབྱིངས་ན་བཞུགས། །འཁོར་གྱི་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ། །ལ་ལ་བུད་མེད་རྒན་མོ་ལ། །རོ་ཤུན་རྙིངས་པའི་ན་བཟའ་གསོལ། །ཁྲག་དང་ཞག་གིས་ཐིག་ལེས་བརྒྱན། །ལ་ལ་བུད་མེད་གཞོན་ནུ་མ། །བཅུ་དྲུག་གཟུགས་མཛེས་ལང་ཚོ་རྒྱས། །སྙན་པའི་གླུ་ལེན་ཡིད་འཕྲོག་མ། །ལ་ལ་བུད་མེད་ཐ་མལ་གཟུགས། །འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་བྱེད། །ལ་ལ་སྒྱུར་བྱེད་ཚོས་མཁན་མོ། །ལ་ལ་མྱོས་བྱེད་ཆང་འཚོང་མ། །ལ་ལ་སྦྱོར་བྱེད་སྨད་འཚོང་མ། །ལ་ལ་དག་བྱེད་ཁྲུས་མཁན་མོ། །ལ་ལ་གསོད་བྱེད་ཤན་པ་མོ། །ལ་ལ་དཀའ་ཐུབ་བྲམ་ཟེ་མོ། །ལ་ལ་ཕྲོག་བྱེད་ཆོམ་རྐུན་མོ། །དེ་ལ་སོགས་ཏེ་མཐའ་ཡས་རྣམས། །གཏོར་ཚོགས་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ། །ནད་གདོན་གནོད་པ་བཟློག་པ་དང་། །བསམ་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །གཞན་ཡང་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དང་། །འགྲོ་བ་དྲུག་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྦྱངས་བྱས་ནས། །རང་གི་ལྷ་ཡི་གཟུགས་འཛིན་རྣམས། །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །དགེ་ལེགས་འབྲས་བུ་འགྲུབ་བར་མཛོད།

།གཉིས་པ་ནི། མགོན་པོའི་འབུལ་གཏོར་ལ་སྐྱེམས་ཕུད་བྲན་ཏེ་སྔགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཅའ་ཞིང་། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་དོན་སྙིང་གིས་གང་བའི་གཏོར་མ་ཟག་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ། མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་གསོལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ། ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎཱི། ཨེ་ཥོ་ཨ་པཤྩི་མ་ཀཱ་ལོ་྅། ཨ་ཡཾ་ཨི་དཾ། རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨ་པ་ཀཱ་རི་ཎི། ཡ་དི་པྲ་ཏཱི་ཛྙཱ། སྨ་ར་སི་ཏ་དཱ། ཨི་དཾ་དུ་ཥྚཾ། བ་ལིང་ཁ་ཁ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མཱ་ར་མཱ་ར། གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། དི་ན་མེ་ཀེ་ན། མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཚར་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ལ་འབུལ། ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུ། །བླ་མ་དབྱེར་མེད་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ། །རྨད་བྱུང་འདོད་ཡོན་བཅུད་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །འདོད་རྒུའི་དཔལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩོལ། །ཕྱག་བཞི་བེང་གུར་ཞལ་སོགས་ལྷ་མོར་བཅས། །བ་ལིང་ཏས་བསྐང་གྲུབ་རྗེའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་སོགས་ལས་རྣམས་ནི། །གཡེལ་བ་མེད་པར་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །གཞན་ཡང་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་པ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་ཚོགས་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་བཅོལ་བའི་ལས་ཀུན་མཛོད། །གསུམ་པ་ནི། དཀར་གཏོར་ལ་འོ་ཆབ་བྲན། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་པར་གཏོར་མ་ལྷའི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ་གཏེར་བདག་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨྨཱ་ཎཱཾ་ཨུདྱ་ནུད་པནྣ་ཏྭ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། ཇོ་བོ་གཟི་ལྡན་ཚོགས་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས། །རྨུགས་འཛིན་མཐིང་སེར་ནོར་རྒྱུན་དཔལ་ཆེན་མོ། །གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ཕྱོགས་སྐྱོང་ལྷན་སྐྱེས་ལྷ། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་སོགས་དགྱེས་མཆོད་མཉེས་པར་རོལ། །དམ་པ་ལབ་སྒྲོན་གཅོད་ཡུལ་བརྒྱུད་པ་ཡི། །བཀའ་ཉན་ལྷ་འདྲེ་འདིར་གནས་གཞི་བདག་དང་། །ཆོས་ལ་འཁོར་བའི་ལྷ་ཀླུ་ཟོ་དོར་ཀུན། །བཤོས་དང་སྐྱེམས་བཞེས་གསང་སྤྱོད་བསྟན་པ་སྤེལ། །ཁྱད་པར་ཡབ་གཅིག་གྲུབ་དབང་ཐང་སྟོང་པར། །གཡར་དམ་ནོས་པའི་དཀར་ཕྱོགས་འབྱུང་པོ་རྣམས། །མཆོད་གཏོར་འདི་སྣོམས་བཀའ་བབས་བརྒྱུད་ལྡན་གྱི། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་མངའ་ཐང་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཅེས་དམར་གཏོར་གཅིག་དང་དཀར་གཏོར་ནང་དུ་རྟེན་གྱི་དྲུང་སོགས་སུ་འབུལ། གཉིས་པ་ནི། དམར་གཏོར་གཅིག་ལ་སྤར་འབར་བཙུག་ནས་ཐོགས་སུ་བཅུག་སྟེ། ཕཊ། དེ་ལྟར་གཏོར་མ་གང་བཞེད་ཕུལ་བས་མཉེས། །ཕྲིན་ལས་གང་འདོད་བསྒྲུབ་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས། །བསྟན་དང་བདག་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་ལ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་མགོན་རྣམས་ཁྲོས་པས། །འཇིག་རྟེན་ཆོས་སྐྱོང་ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །རང་དབང་མེད་པར་ཁྲོས་འཁྲུགས་ང་རོ་སྒྲོགས། །ཡང་འཁོར་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དམག་དང་བཅས། །མེ་དཔུང་རླུང་ནག་ཐོག་སེར་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས། །མགོ་བརྙན་སྤྲུལ་པ་གློག་ལྟར་འཁྱུག་བྱེད་པས། །དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་གྱུར། །གནོད་པའི་ཕྱོགས་སམ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕུལ་ལ། ཀྱཻ། མ་མི་མིན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། །པདྨ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་རིགས། །མ་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་དང་བཅས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །འདིར་གཤེགས་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་བཞེས། །དམ་རྫས་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་བཞེས། །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས། །ད་རེས་སྡང་བའི་དགྲ་ལ་ཡ། །ད་རེས་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་ཡ། །མཁའ་སྤྱོད་རིགས་དང་ས་སྤྱོད་རིགས། །འཇིག་རྟེན་རིགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་དང་བཅས། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །འདིར་གཤེགས་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་བཞེས། །དམ་རྫས་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་བཞེས། །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས། །ད་རེས་སྡང་བའི་དགྲ་ལ་ཡ། །ད་རེས་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་ཡ། །བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཧཱུྃ། ཁྲག་འཐུང་ནག་པོ་མི་བཟད་པ། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས། །ཉིང་སྤྲུལ་མགོན་པོ་བྱ་རོག་གདོང་། །རང་འདྲ་སྟོང་གི་ཚོགས་དང་བཅས། །ཡང་སྤྲུལ་བྱ་རོག་མཁའ་ལྡིང་དང་། །ཁྱི་ནག་ས་ཡའི་ཚོགས་དང་བཅས། །ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་འཁོར་བཅས་ལ། །སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །འདིར་གཤེགས་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་བཞེས། །དམ་རྫས་བརྒྱན་པའི་གཏོར་མ་བཞེས། །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་བཞེས། །ད་རེས་སྡང་བའི་དགྲ་ལ་ཡ། །ད་རེས་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་ཡ། །དགྲ་འདི་ལྷ་འདྲེའི་རྒྱགས་སྐལ་དུ། །གཏད་དོ་རོལ་ཅིག་ས་མ་ཡཿཕཊ། ཕཊ།

གསུམ་པ་ནི། ལྷག་མའི་སྣོད་དང་གཏོར་འབུལ་སྣོད་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཐོག་ཏུ་གཅིག་སྡུབས། སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞགཕཊ། གཏོར་གཞོང་སྦུབས་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ། །གཉིས་འཛིན་དམ་སྲི་སྒབ་འདྲེའི་རིགས། །ས་འོག་ཐར་མེད་ཨེ་དབྱིངས་སུ། །རྡོ་རྗེའི་རྟ་བྲོས་མནན་པར་གྱུར། །ཧཱུྃ། ལྷུན་གྲུབ་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ས་གཞི་ལ། །རིགས་ལྔའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་ཞབས་བྲོ་བརྡུང་། །ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་མགོ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །སོ་སོའི་རིགས་ཀྱི་གོམ་སྟབས་ཤིགས་སེ་ཤིག །དཔའ་བོས་བཤུག་པ་མཁའ་འགྲོས་བརྡ་སྐད་གྱེར། །དུག་ལྔའི་དགྲ་གདོན་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡིས་མནན། །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ། །རྒྱུད་ལྔའི་གནས་སྟོངས་སྐུ་ལྔ་མངོན་དུ་གྱུར། །ཕཊ། དབེན་གནས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་འདིར། །རྟ་མཆོག་རོལ་བས་བྲོ་བརྡུངས་པས། །དཔའ་བོས་བྲོ་བརྡུངས་ཁྲིགས་སེ་ཁྲིག །དཔའ་མོས་གླུ་ལེན་ཀྱུ་རུ་རུ། །ད་ལན་བྲོ་ཞིག་བརྡུངས་པ་ནི། །ཕྱོགས་བཞིའི་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་བྲོ། །ཡ་བདུད་རྒྱལ་པོ་ཐལ་བར་བརླག་པའི་བྲོ། །མ་བདུད་རྒྱལ་མོ་ཐལ་བར་བརླག་པའི་བྲོ། །དམ་སྲི་དམ་ལ་བཏགས་པའི་བྲོ། །རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟློག་པའི་བྲོ། །བེ་ཐེལ་རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་བྲོ། །དགྲ་རྒྱལ་འགོང་མགོ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །བྲོ་འདི་གང་དང་གང་གི་བྲོ། །བྲོ་འདི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་བྲོ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་བྲོ་བརྡུངས་པས། །དགྲ་ཉོན་དྲུག་མགོ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །བྲོ་འདི་གང་དང་གང་གི་བྲོ། །བྲོ་འདི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བྲོ། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་བྲོ་བརྡུངས་པས། །དགྲ་གཉིས་སྣང་མགོ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །བྲོ་འདི་གང་དང་གང་གི་བྲོ། །བྲོ་འདི་རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་བྲོ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་བྲོ་བརྡུངས་པས། །དགྲ་ངར་འཛིན་མགོ་ལ་ཆེམས་སེ་ཆེམ། །དུག་གསུམ་མགོ་ལ་ནེམས་སེ་ནེམ། །དུག་ལྔའི་མགོ་ལ་ད་རོལ་ཅིག །ཕཊ། ཕཊ། གཏོར་གཞོང་ཡར་བཟེད་ལ་འབྲུ་འཐོར་ཞིང་། ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་ཏད། ཏེཥཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་བཱ་དི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿཡེ་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་པ་རྗེས་གྱི་ཆོ་ག་ལ། འཁོར་པའི་མགྲོན་ལ་གཏོང་ལེན་དང་། །འཁོན་སྦྱང་ཆོས་སྦྱིན་ལམ་བསྟན་དང་། །གཤེགས་གསོལ་ཡར་ལ་གཏང་རག་དང་། ནོངས་བཤགས་དགེ་བསྔོ་དབང་ཞུ་དང་། །མཉམ་གཞག་ལྷར་ལྡང་སྨོན་ལམ་དང་། །ཤིས་པར་བརྗོད་དང་བཅུ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཟབ་དོན། །གནོད་བྱེད་ཀྱིས་གཙོར་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་བདེ་དགེ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྨིན་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རླུང་ལ་བསྐྱོན་ཏེ་བསྒོམ་ཞིང་། ཁམས་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བདག་ལ་སྨིན། །བདག་གི་བསོད་ནམས་སེམས་ཅན་ཁྱེར། །བསོད་ནམས་འདི་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཤོག །མདོར་ན་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཡིས། །ཕན་བདེ་མ་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ། །མ་ཡི་གནོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །བསམ་པས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤོག །དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། །རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང་། ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པ་ཡིས། །ཞེན་པའི་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག །གཉིས་པ་ནི། སྔོན་གྱི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །ཤེར་ཕྱིན་ཨ་རུ་བསྡུས་ཏེ་གསུངས། །རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་དོན་གྱི་ཨ། །སྐྱེ་མེད་དོན་ལ་གདུང་བ་བསྐྱེད། །བཀའ་ཚོམས་ལས་སོ། །སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལས་ཨ་དཀར་པོ་བདུད་རྩི་འཛག་བཞིན་པའི་ཆར་བབས་པས། །གནས་འདིའི་གནས་བདག་གི་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཞི། གནས་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར། ངག་ཏུ། ཨ་ཨ་ཨ་ཞེས། ཨ་མང་དུ་བཟླས་རྗེས་ཌཱ་མ་རུ་འཁྲོལ་བཞིན་དུ། འདིར་གནས་གཞི་བདག་འདྲེ་གདོན་ཚོགས་རྣམས་ལ། །སྐྱེ་མེད་ཨ་དཀར་ཆར་པ་འདི་ཕབས་པས། །ལུས་ཀྱི་ནད་སོས་སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། །སྐྱེ་མེད་ས་ལ་མྱུར་དུ་གནས་པར་གྱུར། །གཞན་ཡང་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། དེའི་འཕྲོས་སུ་ཟབ་དོན་མེ་ལོང་ལྟར་བརྗོད་ཀྱང་ཆོག་པས། བདག་གི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །སྙིང་སྟོབས་ཅན་གྱིས་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ། །རྒྱལ་བུ་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་དུ་གྱུར་པ་ན། །བུ་དང་བུ་མོ་རྒྱལ་སྲིད་བྱིན་པ་ལྟར། །ཤིན་ཏུ་འཕྲེང་བའི་འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་སོགས། །ཕོངས་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་གཏོང་ནུས་ཤོག །རྒྱལ་བུ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ན། །སྟག་མོ་རང་གི་ཤ་ཡིས་གསོས་པ་ལྟར། །ཤིན་ཏུ་གཅེས་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཕུང་པོ་འདི། །ཤ་ཟའི་ཚོགས་ལ་དགའ་བས་སྦྱིན་ནུས་ཤོག །རྒྱལ་བུ་བྱམས་པའི་སྟོབས་སུ་གྱུར་པ་ན། །གནོད་སྦྱིན་རང་གི་ཁྲག་གིས་གསོས་པ་ལྟར། །བཅད་པར་དཀའ་བའི་སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་འདི། །ཁྲག་འཐུང་དག་ལ་བརྩེ་བས་སྦྱིན་ནུས་ཤོག །ཚོང་དཔོན་ཁྱེའུ་ཆུ་འབེབས་གྱུར་པ་ན། །བདེ་གཤེགས་མཚན་བརྗོད་ཉ་རྣམས་དྲངས་པ་ལྟར། །ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པའི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་དག་ལ། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་ནུས་ཤོག །རྒྱལ་བུ་དགེ་དོན་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ན། །སྡིག་དོན་ལོག་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེས་བཟོད་པ་ལྟར། །འཁོར་གྱི་ལོག་སྒྲུབ་གཤིས་ངན་དཀྲུག་པ་ལའང་། །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ལྷག་པར་བརྩེ་བར་ཤོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྲེ་འུར་གྱུར་པ་ན། །སྡིག་ཅན་ཁྲོན་པའི་གནས་ནས་དྲངས་པ་ལྟར། །ངན་པ་དག་ལ་ཕན་གདགས་མི་ཤོང་ཡང་། །བཟང་ལན་མི་འདོད་སྙིང་རྗེས་འདྲེན་ནུས་ཤོག །ཀྱི་ཧུད་ཕ་མར་མ་གྱུར་སུ་ཡང་མེད། །འཁོར་བའི་གནས་ན་བདེ་བ་སྐད་ཅིག་མེད། །དེ་ཕྱིར་སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེས་ཐོག་དྲངས་པའི། །མར་གྱུར་འཁོར་བའི་གནས་ནས་འདྲེན་ནུས་ཤོག །གང་དག་བདག་ལ་ཆགས་དང་སྡང་བ་དང་། །བསྟོད་དང་སྨད་དང་ཕན་དང་གནོད་བྱེད་དང་། །གང་གིས་བདག་མཐོང་རེག་ཐོས་དྲན་པ་རྣམས། །ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག

།གསུམ་པ་ནི། རང་རིག་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ། ས་གནོན་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་ངུར་སྨྲིག་གསོལ་ཞིང་། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། ལག་གཡས་ཆོས་སྟོན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ནས། ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང་། །དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྟན། །རྒྱུ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུངས། །སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །ལུས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་སྟེ། །ངག་གི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན། །ཡིད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་སྟེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས། །ཐམས་ཅད་བསྲུང་བའི་དགེ་སྦྱོང་དག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་དེ་གྲོལ་ལོ། །ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་སྟེ། །དག་ཅིང་གསལ་ལ་རྙོག་པ་མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་བརྗོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་གནས་མེད་པར། །དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཤེས་གྱིས་ལ། །སེམས་ཅན་དོན་ནི་མཉམ་མེད་བྱོས། །འོན་ཀྱང་སྐྱོབ་པའི་སྲས་སུ་སྐྱེ། །ཨོཾ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ་པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། བདག་གིས་སྦྱིན་པ་རྣམ་བཞི་བྱིན་པའི་མཐུས། །སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་། །བྱམས་པའི་སྟོབས་དང་གནོད་སྦྱིན་སྤུན་ལྔ་ལྟར། །ཁྱེད་རྣམས་བདག་གི་གདུལ་བྱར་འགྱུར་བར་ཤོག །བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཏེ། །སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡི། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །ལྷ་འདྲེ་གདོད་ནས་མ་གྲུབ་ཀྱང་། །འདྲེར་འཛིན་རྟོག་པ་ཤར་བ་ན། །འཆར་མཁན་གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་དུ། །ཡིད་ཆེས་ཐག་ཆོད་ལྟ་གདིང་གིས། །གཅོད་ཀྱི་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །བདུད་རྣམས་རང་བྱུང་རང་ཤར་ལ། །ཆེད་དུ་བཅད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། །གདུག་རྩུབ་ཚེ་འཕྲུལ་ཅི་བྱུང་ཡང་། །རང་ངོ་ཤེས་པའི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །གཅོད་ཀྱི་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །གཉན་ས་རི་ཁྲོད་ཕྱོགས་མེད་དུ། །ལྷ་འདྲེ་བདེ་ལ་འགོད་པ་དང་། །མཉམ་རྗེས་དབྱེར་མེད་བསྲེ་བ་དང་། །དུ་མ་རོ་གཅིག་རྟོགས་ཕྱིར་དུ། །གསང་སྤྱོད་ཉམས་སུ་ལེན་པར་ཤོག །འབྱུང་པོ་གང་དག་ཕྱོགས་འདིར་ལྷགས་གྱུར་ཏམ། །སའམ་འོན་ཏེ་བར་སྣང་འཁོད་ཀྱང་རུང་། །སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱེད་ཅིང་། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །སྐར་མ་རབ་རིབ་མར་མེ་དང་། །སྒྱུ་མ་ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང་། །རྨི་ལམ་གློག་དང་སྤྲིན་ལྟ་བུ། །འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་བལྟ། །བཞི་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་མེད་པར། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྲོ་བ་ཡི། །ལམ་དེ་ཉིད་དུ་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་དཔལ་ཞིང་དུ། །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ལས་འབྱུང་བ། །དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་གྱིས། །རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་རྣམ་དག་པ། །ཚོགས་ཀྱི་ལམ་དང་སྦྱོང་བའི་ལམ། །མཐོང་བའི་ལམ་དང་སྒོམ་པའི་ལམ། །བླ་ན་མེད་པའི་ཁྱད་པར་ལམ། །བྱང་ཆུབ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ། །རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་བརྟེན་ནས། །འཕགས་པའི་ལམ་དེར་འགྲོ་བར་ཤོག །དཀོན་མཆོག་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ལྷ་དང་སྙིང་པོ་ཕྱག་རྒྱའི་མཐུས། །ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་སྐད་ཅིག་ལ། །ཐོགས་པ་མེད་པར་བགྲོད་གྱུར་ཅིག །ལྔ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ས་ལམ་བསྟན་པས་ལན་ཆགས་དང་། །སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ཚོགས་ཕོ་རྣམས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །མོ་རྣམས་སྒྲོལ་མར་གྱུར་ཏེ་དག་ཞིང་ལྔར། །བྱ་ཁྱུ་འཕུར་ལྟར་ཐོགས་མེད་གཤེགས་པར་གྱུར། ཕཊ། ཞེ་སྡང་བྱས་པས་ལན་ཆགས་གནོད་བྱེད་དང་། །དམྱལ་བའི་འགྲོ་ཀུན་མངོན་དགའི་ཞིང་དུ་གཤེགས། །སེར་སྣ་བྱས་པས་ལན་ཆགས་གནོད་བྱེད་དང་། །ཡི་དྭགས་འགྲོ་ཀུན་དཔལ་ལྡན་ཞིང་དུ་གཤེགས། །རྨོངས་པས་ལན་ཆགས་བར་དོའི་ཚོགས་བཅས་དང་། །བྱོལ་སོང་འགྲོ་ཀུན་སྟུག་པོ་བཀོད་དུ་གཤེགས། །ཕྲག་དོག་བྱས་པ་ལན་ཆགས་གནོད་བྱེད་དང་། །ལྷ་མིན་འགྲོ་ཀུན་ལས་རབ་ཞིང་དུ་གཤེགས། །འདོད་ཆགས་ཁེངས་པས་ལན་ཆགས་རིགས་གྱུར་དང་། །མི་རྣམས་ལྷ་བཅས་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས། །རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་ཀུན་ཞིང་ལྔར་བདེ་གཤེགས་ལྔའི། །སྲས་སུ་གྱུར་ཏེ་ལམ་ལྔ་མཐར་སྦྱིན་ནས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྟོགས་བྱང་ཆུབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཐམས་ཅད་ཕྱམ་གཅིག་སྐུ་ལྔར་སངས་རྒྱས་ཤོག །ཕཊ། ཕཊ། དྲུག་པ་ལ། མཆོད་དང་བསྟོད་ཕྱག་འདོད་གསོལ་གསུམ། དང་པོ་ནི། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ན། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མ་གཏོགས་པ། །ཡོན་གྱི་གནས་འགའ་ཡོད་མིན་པས། །དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་དེ་ལ་མཆོད། །ནམ་མཁའ་བླ་མ་དང་ལྷ་ཡིས་གང་བ་ལ། །ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ནང་བཅུད་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ཚོགས། །སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་སུ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འབུལ། པཎ་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་མགོན་པོའི་གསུང་ངོ་། །གཉིས་པ་ནི། གང་གི་དྲིན་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བླ་མ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྐུ། །སློབ་དཔོན་ལ་ནི་བདག་སྐྱབས་མཆི། །དང་པོར་མེ་ཏོག་ཕོག་པ་ཡི། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཅས་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐྱོབ་བའི་ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དགེ་འདུན་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གསུམ་ལ་རྟག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་སྡེ་བཞི། །སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ། །ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བ་ཡི། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་བསྟོད། །སྟོན་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུ། །ཇི་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །གསུམ་པ་ནི། །བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བདག་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་མོས་པ་དང་གུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བདག་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མོས་པ་དང་གུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བདག་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ལ་མོས་པ་དང་གུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བདུན་པ་ནི། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲཱི་ཡཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝཱན། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་མཱ་མེ་མུཉྩ། ཧེ་རུ་ཀོ་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཕཊ། ཚར་གསུམ་དང་། ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ། བདག་གིས་ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་དུ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་ཉེས་པ་བགྱིས་པ་མཐའ་དག་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་གྱི། བདག་ཅག་ལ་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཅེས་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཚར་བདུན་བཟླ།

བརྒྱད་པ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་གིས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བླ་མ་ལ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། །བླ་མ་ལ་ཕུལ་བས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ། །དེ་ལྟར་བསྔོས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་སྲིད་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ནས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བདག་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ་མཐའ་དག་གི་བླ་མ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ངོ་། །དགུ་པ་ལ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཁྱད་པར་གསུམ། དང་པོ་ནི། རྗེ་མཁྱེན་པས་གཟིགས་ཤིག་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་རྣམས། །ཐུགས་བརྩེ་བས་དགོངས་ཤིག་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །དུས་འབྲལ་བ་མེད་པར་སྐྱོངས་ཤིག་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །འགལ་རྐྱེན་སྤོངས་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས་ཤིག་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོ། །བདག་འདིར་ཚོགས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་སྒྲུབ་པོ་ལ། །ཐུགས་བརྩེ་བ་ཡི་ཀློང་ནས་བྱིན་ཕོབས་ལ། །ཚེ་ཡར་བ་རྣམས་བསྡུས་ལ་ཉམས་པ་ཁོངས། །མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཏུ་གསོལ། །ཅེས་གསོལ་ལ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས། །འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། །བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགེ་ལེགས་བཀྲ་ཤིས་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཚེའི་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ལ་ཐིམ། སླར་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དང་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཆི་ལི་ལི་བྱུང་བ་རང་གི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་མར་ཞུགས་པས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་རིམ་བཞིན་ཁེངས་པའི་སྣ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་བག་ཆགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཐུར་དུ་བརྡས་ཏེ་རྐང་མཐིལ་ནས་ནག་བུན་གྱིས་ཐོན། ས་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་འོག་ཏུ་སོང་། མཐར་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི་དང་འོག་གི་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་པའི་ཡང་འོག་ཏུ་སོང་བ་སྲིད་པའི་རླུང་གིས་གཏོར་ཏེ་རྗེས་མེད་དུ་སྦྱངས། སྡིག་སྒྲིབ་ནང་དུ་མ་ལུས་ཚེ་བཅུད་ཕྱི་རུ་མ་ཟག་པར། བདུད་རྩི་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱིས་རྐང་བའི་མཐེ་བོང་སོགས་སོར་མོའི་ནང་ཚུན་ཆད་ནས། རིམ་གྱིས་ཡར་ལ་ཚངས་བུག་མན་ཆད་ཁྲིག་མེར་གྱིས་གང་། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་པའི་དབང་དང་གསང་བའི་དབང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་དང་འགྱུར་མེད་བཞི་པའི་དབང་ཐོབ་སྟེ་མཐུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པར་གྱུར། ཅེས་དམིགས་བཞིན་དུ། བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡི་དམ་ལྷ། །མ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས། །ཁྱེད་རྣམས་ལ་ནི་བདག་སྐྱབས་སོ། །ཁྱེད་རྣམས་ལ་ནི་རྟེན་བཅའ་འོ། །བདག་གི་ཚེ་སྲོག་མི་འགྱུར་བ། །གཡུང་དྲུང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་གི་ཚེ་སྲོག་མི་འཇིག་པ། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་གི་ཚེ་སྲོག་མི་ནུབ་པ། །རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་མཆོག་བརྙེས་པའི། །ཚེ་དཔག་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཁྱོད། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་པ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་མཆོག་གཙོ་བོའི་གཙོ། །དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་རིགས་ཀྱི་བདག །བླ་མའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུས་ལ་བདེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་ལ་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མའི་ཐུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སེམས་ལ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བདག་གི་དགེ་སྦྱོར་འཕེལ་བ་དང་། །ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རང་རང་སོ་སོའི་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་ཐིམ། གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཀུན་གྱི་དཔྲལ་མགྲིན་སྙིང་གའི་ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་བ་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །དབང་བཞི་ཐོབ། ལམ་བཞི་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག །ཡི་དམ་ལྷ་དང་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར། ཅེས་བསྒོམ་བཞིན་དུ། སྣང་སྲིད་ཀུན་བླ་མའི་རོལ་པ་ལས། །སྤང་བླང་གི་སྤྲོ་བསྡུ་མི་དགོས་པར། །རྩོལ་མེད་ཀྱི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས། །ལམ་བླ་མས་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཕ་ཀུན་ཤེས་ཀུན་རིག་དམ་པ་པོ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་འགྲོ་བའི་མགོན། །བྱིན་རླབས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་རུམ་འདྲ། །མཐའ་དབུས་མེད་པར་ཁྱབ་བརྡལ་ལེ། །ཅིར་སྣང་རང་བྱུང་རིག་པའི་ངང་། །སྣང་སྟོང་གཞི་མེད་རྩ་བ་བྲལ། །མ་འགགས་སྣང་བ་ཟང་ཐལ་ལེ། །གང་ཤར་རིས་མེད་སྟོང་པའི་ངང་། །རང་ཡལ་ཤར་གྲོལ་ཕྱམ་བརྡལ་ལེ། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཉིད་ངང་། །གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་མཁའ་ལྟར་དག །གཏད་མེད་རིག་པ་སོ་མ་དེ། །རང་གསལ་རྗེན་པར་བུད་གྱུར་ཅིག །གཉིས་སྣང་གི་འཁྲུལ་པ་རྫུན་པོ་ལ། །མཚན་འཛིན་གྱིས་བསླད་པ་ཀུན་སངས་ནས། །རྟེན་འབྲེལ་གྱི་འགྲོ་དོན་དུས་བབ་ཏེ། །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ཁེངས་པར་ཤོག

།གསུམ་པ་ནི། སྐུ་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །གསུང་མི་འགག་ཚངས་དབྱངས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཐུགས་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །དབྱིངས་ཟུང་འཇུག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ། །ཕ་སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་ལ། །འདུ་བྲལ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྤྲུལ་སྐུ་ལགས་པས་བུམ་དབང་སྩོལ། །གསུང་གི་བརྗོད་བྱ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ལོངས་སྐུ་ལགས་པས་གསང་དབང་སྩོལ། །ཐུགས་བདེ་སྟོང་གཉིས་པོ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཆོས་སྐུ་ལགས་པས་ཤེར་དབང་སྩོལ། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ཉིད་སྐུ་ལགས་པས་ཚིག་དབང་སྩོལ། །ཡང་དག་དོན་གྱི་འོག་མིན་ན། །བཞུགས་པའི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་དེ། །བླ་མ་ལ་གུས་ཡོད་གྱུར་ན། །འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །རྗེ་མི་ཕམ་མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཛམ་བུ་གླིང་གི་རྒྱན་གཅིག་བུ། །རྗེ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲོ་བའི་མགོན་པོས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལབ྄༵་ནི་འཁྲུངས་ཡུལ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་། །ཁྱ྄ེ༵་ནི་གདུང་ལས་དྲས་པའི་མཚན། །སྒྲོན྄༵་ནི་མ་རིག་མུན་པ་སེལ། །མ྄༵་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚེ་འདི་བློས་བཏང་ཆོས་བརྒྱད་སྤངས། །འབར་འཛག་གཏུམ་མོའི་བདེ་དྲོད་རྒྱས། །མ་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །དཔལ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཙུག་གི་རྒྱན། །དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེ། །ཕྱོགས་མེད་ལྟ་བས་ཞེན་པ་གྲོལ། །མཉམ་ཉིད་བསྒོམས་པས་དམིགས་པ་གྲོལ། །སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པས་འཁོར་བ་གྲོལ། །རྟོག་མེད་སྤྱོད་པས་ཉམ་ང་གྲོལ། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བསྐྱོད་ཙ་ན། །གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ཤ་ར་ར། །བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཐབས་སི་ལི་ལི། །ཉམས་དབྱངས་མགུར་མ་འུ་རུ་རུ། །བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཐོ་ལོ་ལོ། །དངོས་གྲུབ་ཆར་རྒྱུན་ཆི་ལི་ལི། །གཅོད་ཀྱི་མན་ངག་ས་ལ་ལ། །སྙེམ་བྱེད་རྟོག་པ་མྱ་ལ་ལ། །བདེ་སྟོང་རྒྱུད་ལ་འཁྲི་ལི་ལི། །འཁྲུལ་སྣང་དབྱིངས་སུ་ཡ་ལ་ལ། །རིག་པ་སྟོང་གསལ་པུ་རུ་རུ། །རིས་མེད་ལྟ་བ་ཕྱ་ལ་ལ། །གཟུང་འཛིན་མདུད་པ་ཁྲོ་ལོ་ལོ། །སྣང་ཆའི་ན་བུན་ཐ་ལ་ལ། །མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་ཐིབས་སེ་ཐིབ། །དམ་ཅན་ལས་ལ་འཁྱུགས་སེ་འཁྱུག །མཉམ་ཉིད་དགོངས་པ་ཝ་ལ་ལ། །བདག་དང་མོས་པའི་བུ་སློབ་ལ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དངོས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །བྱིན་རླབས་གནས་སུ་དེང་བདག་མཛོད། །རྗེ་རྨོག་ཅོག་པ་དང་ཐོང་སྨྱོན་བསམ་འགྲུབ་སོགས་ཀྱི་གསུང་ལས་སོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་གྱི་ཚོགས་ཞིང་གཙོ་བོ་གཙོ་མོ་ཐམས་ཅད། ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་ཆགས་ཤིང་བདེ་སྟོང་མཉམ་ཉིད་ཆེན་པོར་འོད་དུ་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ་བ་རྣམས། དབུས་ཀྱི་དཔལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག །ཡུམ་ལབ་ཁྱེ་སྒྲོན་མ། ཡབ་དམ་པ་སངས་རྒྱས། ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་སྟེ། སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་བཞི་ལ་ཐིམ་པས་དེ་རྣམས་བླ་མ་ཀུན་འདུས། ཡི་དམ་ཀུན་འདུས། མཁའ་འགྲོ་ཀུན་འདུས། ཆོས་སྐྱོང་ཀུན་འདུས། གསོལ་བ་བཏབ་ན་སྨོས་ཅི། མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ཀྱང་ངན་འགྲོའི་སྒོ་ཁེགས་ཤིང་། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་འགོད་པར་མཛད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར། ཅེས་སྙིང་ནས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཅིང་མོས་གུས་དུང་དུང་པ་བྱས་ལ། སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དབང་བཞིའི་རྟོགས་པ་ཆིག་ཆོད་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ལྟོས་མེད་བཞི་ལ་རང་རྒྱུད་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས༴སྐུ་བཞིའི་རྟེན་འབྲེལ་ཚེ་འདིར་འགྲིགས་པར༴ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར༴དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར༴ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བྱིན་གྱིས༴མྱུར་བ་ཉིད་དུ༴འདུག་ས་འདི་རུ༴སྟན་ཐོག་འདི་ཉིད་དུ༴ཚེ་དུས་ལ་མ་ལྟོས་པར་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་ཡིད་རྩེ་གཅིག་པའི་སྒོ་ནས་ཅི་ཙམ་ནུས་བར་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། ཞེས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པས་བླ་མ་རྣམ་བཞིའི་དཔྲལ་བ་ནས་སྐུ་ཡི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཨོཾ་དཀར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བཞིན་པ་བྱོན། རང་གི་དཔྲལ་བའི་གནས་སུ་ཐིམ་པས་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་ཡི་བྱིན་རླབས་ལུས་ལ་ཞུགས། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར། བླ་མ་རྣམ་བཞིའི་མགྲིན་པ་ནས་གསུང་གི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཨཱཿ དམར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བཞིན་པ་བྱོན། རང་གི་མགྲིན་པའི་གནས་སུ་ཐིམ་པས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །བླ་མ་དམ་པའི་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ངག་ལ་ཞུགས། །འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར། ཡང་བླ་མ་རྣམ་བཞིའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བཞིན་བ་བྱོན། རང་གི་སྙིང་གའི་གནས་སུ་ཐིམ་པས། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག །བླ་མ་དམ་པའི་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡིད་ལ་ཞུགས། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར། ཅེས་བསྒོམས་ཞིང་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་དཀྱིལ་ནས། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །བདག་ཅག་མོས་པ་དག་པའི་གདུལ་བྱ་ཡི། །ལུས་ངག་ཡིད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཞུགས་ཏེ། །མྱུར་དུ་ཁྱེད་རང་ལྟ་བུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་མང་དུ་བྱས་ཏེ། བླ་མ་མཉམ་མེད་སེམས་ཉིད་ངོ་སྤྲོད་པའི། །རང་དོན་མཐར་ཕྱིན་གཞན་དོན་ནང་དུ་ལོན། །ཕྱོགས་མེད་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་སྙོམས། །བླ་མ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་རྟོགས་སྩོལ། །བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་ཕན་པའི་ལམ་རྙེད་ན། །གྲོལ་བར་མི་འགྱུར་སྙམ་ཡང་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རང་རིག་རང་ལ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མ་རིག་བདུད་ལས་རྒྱལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། རང་སེམས་སངས་རྒྱས་སུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྟོགས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཕེལ་བ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་པས་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་འོད་ཟེར་གྱི་གོང་བུར་ཞུ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་རང་གི་དཔྲལ་བ་ནས་ཐིམ། དམ་པ་སངས་རྒྱས་རང་གི་མགྲིན་པ་ནས་ཐིམ། དབྱིངས་ཕྱུག་མ་གཅིག་རང་གི་སྙིང་ག་ནས་ཐིམ། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་རང་གི་ལྟེ་བ་ནས་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པས་བླ་མ་སྐུ་བཞི་རང་དང་ཐ་མི་དད་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་འདྲེས། སད་རྨི་གཉིད་སྟུག་འཕོ་བའི་གནས་སྐབས་བསྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་བཞི་སྦྱངས། དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་དང་གདོད་མ་ནས་གནས་པའི་རྡོ་རྗེ་བཞི་མངོན་དུ་གྱུར། དབང་བཞི་པ་ཐོབ། སྒོ་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག །བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་བ་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཞུགས། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་གསོས། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པར་གྱུར། བཅུ་པ་ནི། དངོས་སློབ་མངའ་རིས་ལོ་ཙཱ་པའི་གསུང་། ཅིར་སྣང་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རང་གི་སེམས། །མ་སྐྱེས་མི་འགག་སྤྲོས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ། །གཞི་ནས་རང་གྲོལ་ཀུན་ཁྱབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །རྐྱེན་གྱིས་མི་འཇིག་གཉེན་པོ་ཀུན་དང་བྲལ། །འགྲོ་འོང་མི་བདོག་དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད། ཀུན་ཁྱབ་རང་སེམས་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རང་སེམས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །སྟོང་ཉིད་རང་ཆས་ཆོས་སྐུ་བཙལ་མི་དགོས། །ཅིར་སྣང་རང་ཤར་གཟུགས་སྐུ་དགག་མི་དགོས། །རང་བབ་རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག །ཕཊ། ཅེས་རང་སེམས་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སྣང་སྟོང་སྤྲོས་བྲལ་འཛིན་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དེར་ཅི་ནུས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་གོ

།བཅུ་གཅིག་པ་ནི། རྗེ་གྲུབ་དབང་ཆེན་པོའི་ཞལ་སློབ་གྲུབ་ཐོབ་ཕྱར་ཐུལ་ཅན་གྱི་གསུང་རྒྱུན་འདི་ལྟར། སེམས་ཉིད་དག་པའི་མཁའ་ལ་ཉི་ཤར་བཞིན། །འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་མཛེས་པའི་གུར་ཁང་དུ། །རབ་བཞད་ཆུ་སྐྱེས་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྟེང་། །ཧྲཱིཿལས་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གངས་རི་ལྟར་དཀར་འོད་སྐུ་ཞལ་གཅིག་འཛུམ། །སྤྱན་གསུམ་ཕྱག་བཞི་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ། ཞབས་གཉིས་མཉམ་པར་བཞེངས་སྟབས་མཆོག་ཏུ་སྒེག །དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མོ་སྦྱར། །གཡས་ཀྱི་འོག་མས་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ་བགྲང་། །གཡོན་གྱི་འོག་མས་པདྨ་དཀར་པོ་བསྣམས། །དར་དང་རིན་ཆེན་རི་དྭགས་པགས་པས་སྤྲས། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་བརྒྱན། །གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་བས། །སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ། །སྒྲ་གྲགས་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་སྔགས། །དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་གསལ་སྟོང་སྙིང་རྗེའི་དང་། །མདུན་མཁར་བླ་མ་གྲུབ་དབང་ཐང་སྟོང་པའི། །ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐྱོང་བཅས། །བླ་མར་ཡོངས་བསྟིམ་སྐྱབས་ཀུན་ངོ་བོར་གྱུར། །རྩ་བའི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེས། །བདག་གིས་གཞན་དོན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་རང་ལ་ཐིམ། །འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དུང་དུང་ཤར། །སྙིང་རྗེའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླའི་དབུས། །ཇོ་བོ་ཚོན་གང་ཐུགས་དཀྱིལ་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་དྲུག་བཅས་ལས་ཇོ་བོ་དཔག་མེད་བྱུང་། །འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་སྦྱངས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་བཀོད། །མ་ཎིའི་སྒྲ་དབྱངས་འུར་དིར་ལྷང་ངེར་གྱུར། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། མ་གཅིག་གིས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡི་གེ་དྲུག་པ་མང་དུ་བཟླ། ཞེས་གསུངས་པས་ཇི་ཙམ་ནུས་པ་བཟླས་པའི་མཐར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྒོམས་ལ། བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཏུ། གཞན་དོན་འབའ་ཞིག་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་ལུས་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །ངག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཡིད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱིས་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འདི་སྟོང་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་། བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མགོན་སྐྱབས་རེ་གནས་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རེ་འདོད་ཀུན། །ཚུལ་བཞིན་དུ་ནི་སྐོངས་གྱུར་ཅིག །འདི་ལ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་དོ། །བཅུ་གཉིས་པ་ནི། འདི་ལྟར་རང་གཞན་གྱིས་འབད་པའི་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བའི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས། །བདག་དང་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་འཛིན་གྱི་འགོང་པོ་ཐུལ་བར་གྱུར་ཅིག །གཟུང་འཛིན་གྱི་འཁྲི་བ་ཆོད་པར་གྱུར་ཅིག །ངར་འཛིན་རྩ་བ་ནས་བརླག་པར་གྱུར་ཅིག །མ་རིག་འཁྲུལ་པ་རྗེས་མེད་དུ་ཐོངས་པར་གྱུར་ཅིག །རི་ཁྲོད་པ་བདག་ལ་ཕན་བཏགས་པ། གནོད་པ་བསྐྱལ་བ། མཐོང་བ། ཐོས་པ། རེག་པ། དྲན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཟད་ནས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་རྣམས་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་བདག་གིས་ཕན་ཐོགས་ནས་ཆོས་བྱེད་པའི་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ལམ་རྒྱུད་ལྔའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་གང་བསགས་ཚད་དུས་སྐད་ཅིག་ལ་དག་ནས། ངན་སོང་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་སྟོངས་པར་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག །བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་ཤོག་ཅིག །ཅེས་གདབ་ཅིང་། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། པཉྩནྡྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲྀ་ད་ཡ་ཨ་ནུ་ག་ཏེ་ཨོཾ་ཀུ་རུཾ་གི་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་བས་སྔ་མས་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དང་། ཕྱི་མས་དགེ་བ་གང་བྱས་འབུམ་འགྱུར་དུ་འཕེལ་བར་གསུངས་སོ།

།བཅུ་གསུམ་པ་ནི། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་རྣལ་འབྱོར་མ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་རོལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་གསོལ་པས། ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་བ་བྱུང་ནས། བདེ་ལེགས་ཀྱི་དབྱངས་སྣ་ཚོགས་བསྒྲག་པས་གནས་དུས་དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་གྱུར། ཅེས་བསྒོམ་ལ་སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས། ཡིན་ལུགས་དོན་ལ་སྐྱེ་བ་མེད་གྱུར་ཀྱང་། །རིགས་དྲུག་ངན་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་བསམ་མི་ཁྱབ། །དེང་ནས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡིན་ལུགས་སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡིན་ལུགས་དོན་ལ་རྒས་པ་མེད་གྱུར་ཀྱང་། །ན་ཚོད་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །དེང་ནས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། ཡིན་ལུགས་རྒས་མེད་རྟོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡིན་ལུགས་དོན་ལ་ན་བ་མེད་གྱུར་ཀྱང་། །འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །དེང་ནས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡིན་ལུགས་ནད་མེད་རྟོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡིན་ལུགས་དོན་ལ་འཆི་བ་མེད་གྱུར་ཀྱང་། །ས་སྟེང་འདི་ན་རྟག་པར་སྡོད་དབང་མེད། །དེང་ནས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡིན་ལུགས་འཆི་མེད་རྟོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཉམས་དང་འོད་གསལ་འདྲེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །འོད་གསལ་མ་བུ་འདྲེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རང་ལ་རང་ཕན་བྱེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གཞན་ཕན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དཔོན་སློབ་མི་འབྲལ་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས། །སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་སྲ་ཞིང་བརྟན། །ཇ་བཟང་བཞེས་སྤྲོ་རྒྱུན་མི་འཆད། །སྐྱིད་ལ་ཆོས་འཕེལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་བྱ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མར་བསྙིལ་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ལ་རིང་བས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །དོན་གསུམ་པ་དེ་ལྟར་ཚོགས་འཁོར་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། བདེ་མཆོག་ངེས་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་བླ་མ་ལ། སྐྱེ་བོ་ཉན་ཐོས་མཐའ་ཡས་ལས། །སྦྱིན་དང་བསོད་ནམས་སྤེལ་བ་བས། །ཚོགས་ཆུང་གཅིག་གི་བསོད་ནམས་ཀྱི། །འབུམ་གྱི་ཆར་ཡང་མི་ཕོད་དོ། །ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་རོ། །སླར་སྨྲས་པ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་སོགས་ཀྱིས། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་ལ། །སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པ་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་ཁྲག་འདི། །ཟབ་དོན་བདུད་གཅོད་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །རྩ་བའི་གཞུང་བཟང་དག་གི་བཅུད་བསྡུས་ཏེ། །དམ་པ་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱུད་པའི་གསུང་ཕྲེང་ལས། །རིགས་མཐུན་བཏུས་ཏེ་འཇུག་བདེར་བསྡེབས་པ་ལ། །ནོངས་པར་གྱུར་ཀུན་བླ་མ་མཁའ་འགྲོར་བཤགས། །ལེགས་བྱས་དགེ་བས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འདི། །གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞིན་དུ་རབ་འཕེལ་ནས། །འགྲོ་ཀུན་གཟུང་འཛིན་སྒྲིབ་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་ཞི། །མོས་སུས་རྩལ་རྫོགས་ལམ་གསང་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ཅེས་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་དང་སྦྱར་བའི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི། དཔལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་བའི་སྙན་བརྒྱུད་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ་རླངས་མ་ཡལ་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་དད་ཅིང་མི་ཕྱེད་པའི་མོས་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པའི་རང་སློབ་ལྷ་རྗེ་དགེ་སློང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ནས་མཎྜལ་གྱི་རྟེན་དང་བཅས་སྔ་ཕྱིར་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བའི་ངོར། སྐྱབས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སི་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཀུན་སྤངས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཕེལ་རྣམ་གཉིས་སོགས་ལས་ཐབ་ཆོས་འདི་དག་གི་གདམས་སྐོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཆུ་ལུག་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་ཟླ་བ་ལ། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དངོས་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཀུན་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་གཟིམ་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ། དཔེ་ཁྱེར་མཁན་གྱི་དཀྱུས་བཞིན་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་། ཡབ་རྗེ་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བབས་བརྒྱད་ཀྱི་རིང་ལུགས་སྤྱི་དང་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ལ་ཕན་པ་མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/rje grub thob chen po'i bka' srol gyi bla ma'i rnal 'byor gsang spyod snyan brgyud dang sbyar ba'i tshogs kyi 'phrin las rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i rol mo zhes bya ba bzhugs so/__/ oM AH_hU~M/__na mo gu ru de wa DA ki ye/__bde chen lhan skyes ngang las ma g.yos bzhin/__/sna tshogs thabs kyi gar mdzad he ru kaH/__khyab bdag bla ma grub dbang thang stong pa/__/rtsa gsum spyi dpal chen por nges pas 'dud/__/tshogs gnyis nor bu'i sprin chen rgyas pa dang /__/bdag gzhan lam gyi 'gal rkyen zhi ba'i phyir/__/'khor 'das mgron rnams tshogs kyi dkyil 'khor du/__/mchod pa'i las rim rig 'dzin dgyes rol spel/__/de la 'dir dpal grub pa'i dbang phyug chen po'i bka' babs kyi rgyud sde sgrub skor rnams kyi smin grol dang /__rdo rje phag mo'i dam tshig zab dbang gis rgyud smin pa'i skal ldan rnams kyis rang gzhan gyi bar chad zhi ba dang /__tshogs gnyis spel bar bya ba'i phyir tshogs kyi las rim la 'jug pa'i tshul/__rje grub thob chen po la 'phags yul gyi grub chen hU~M kA ras/__snang srid 'od kyi pho brang na/__/rang nyid gdod nas sangs rgyas dngos/__/'khrul snang rnam rtog ye nas dag__/byang chub rtog med ye shes ngang /__/chos sku mtshan ma'i sgrib g.yogs sangs/__/longs spyod rdzogs sku bem rig phral/__/sprul sku 'gro 'dul 'dzam gling rgyan/__/bar chad rang grol bdud bzhi bcom/__/grub thob nga dang rnal 'byor khyod/__/'phrad pa don ldan bya ba'i phyir/__/de ring tshogs kyi 'khor lo bskor/__/gsungs pa'i gdams ngag dam pa ltar bsgrub pa la 'di lta ste/__bsham bkod cho ga phan yon gsum/__dang po ni/__dur khrod dam dben pa'i gnas su phyags dar skyang nul byas pa'i stegs rim pa gsum gyi dang por mchod yul spyi dang bye brag gi rten bkram zhing /__kheb ldan gyi stegs bu gnyis par bdud rtsis byugs pa'i maN+Dal dbus dang phyogs mtshams su tshom bu bkod pa many+dzi'i khar bzhag pa'i rgyab tu/__lha dang bla ma'i spyi gtor dmar zlum mtheb ril gyis brgyan pa/__g.yas g.yon du mgon po dang mkha' 'gro'i spyi gtor/__mdun du bskang gtor mtheb kyus mtshan pa/__mtshams bzhir sman raka zho chang bcas nyer spyod kyis bskor/__stegs gsum pa la/__bdud rtsi ril bu'i gta' dang sbyar ba bcud ldan gyis spras pa'i tshogs gtor zan leb zlum po che chung mnyam pa gsum brtsegs tshoms su bsgrigs pa'i steng du/__gru bzhi/__zlum po/__gru gsum/__zla gam rnams brtsegs ba'i khar zlum leb 'dra mnyam bdun brtsegs pa'i thog tu tshogs bshos zlum brjid smug rtsi can rgyan gyis spras pa dang bcas pa'i mthar/__tshogs gtor spungs pa'i phan tshun du ba la dang ma dA na/__thun gtor dmar po gnyis dang dkar gtor/__bza' bca' btung ba'i rigs sogs mchod pa'i bye brag ci 'byor bkod/__rang gi mdun du dung chen gyi gling bu/__nang mchod/__rdor dril/__cang te'u sogs bshams nas bde ba'i stan la 'dug go__/gnyis pa la sbyor ba dngos gzhi rjes chog gsum/__dang po la/__gsol 'debs rlung 'bud kun slong bcos/__/rang brlab 'bud dkrol tshogs mgron bsdu/__mchod brlab skyabs 'gro sems bskyed dang /__rgyud sbyang ba ste gzhung tshan bcu/__dang po ni/__phaT gcig brjod la tshe 'di'i bya ba sgo 'brel gyi bsam mno thams cad ling gis bskyur la/__re zhig chad pa ngal gso ba lta bur lus sems khong glod la lhod de bsdad/__ci zhig nas byang chub kyi sems gsum dang ldan par byas la/__gu ru na mo/__sems can thams cad kyi don du yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya/__de'i phyir du bdag gis lus ngag yid gsum dge ba'i las khyad par can la 'jug par bgyi'o snyam pa'i ngang nas/__rang nyid lha yi thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros pas/__mdun gyi nam mkhar sna tshogs pad+ma 'dab ma stong dang ldan pa/__nyi zla rin chen dar zab dang bcas pa'i gdan la/__rang gi drin can rtsa ba'i bla ma bka' brgyud chos 'brel thob pa dang bcas pa mos gus kyi gnas su gyur pa'i bla ma rnams gsal bar gyur pa'i spyan sngar/__dpal ldan rtsa ba'i bla ma bka' drin can la skyabs su mchi'o/__/rgya bod brgyud pa'i bla ma byin rlabs can la skyabs su mchi'o/__/'gro drug 'dren pa'i bla ma thugs rje can la skyabs su mchi'o/__/bdag sogs nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyi lus dge bar gyur cig__/ngag dge bar gyur cig__/yid dge bar gyur cig__/bya rgyu chos dang dge ba las med par gyur cig__/blo kha chos dang dge ba la phyogs par gyur cig__/chos dang dge ba lam du longs par gyur cig__/chos min gyi snang ba 'gag par gyur cig__/mi dge ba skad cig kyang rgyud la mi skye bar gyur cig__/tshe 'di nyid la 'od gsal phyag rgya chen po mchog gi dngos grub thob par gyur cig__/gnyis pa ni/__rang rgyud kyi nyon mongs pa 'dod chags dang /__de las skyes pa'i nad gdon sdig sgrib rnams/__'dod chags kyi rang gzugs bya phug ron gyi rnam pa can zhig sna bug g.yas nas thon/__nam mkha' la 'ja' yal ba ltar dmigs med du song bar bsam/__sna bug g.yas nas rlung phyir sang gis 'bud/__yang rang rgyud kyi nyon mongs pa zhe sdang dang /__de las skyes pa'i nad gdon sdig sgrib rnams zhe sdang gi rang gzugs dug sbrul gyi rnam pa can zhig sna bug g.yon nas don/__nam mkha' la 'ja' yal ba ltar dmigs med du song bar bsams la/__sna bug g.yon nas rlung phyir sang gis 'bud/__yang rang rgyud kyi nyon mongs pa gti mug dang /__de las skyes pa'i nad gdon sdig sgrib rnams gti mug gi rang gzugs phag gi rnam pa can zhig sna bug gnyis char nas rlung dbus su bsgril te bus pa'i sna la phyir rgyang gis don/__nam mkha' la 'ja' yal ba ltar dmigs med du song bar bsam/__'di ni sdig sbyong dang nad gdon sel ba la bsngags so/__/gsum pa ni/__bdag gi dus 'di nas bzung ste byang chub ma thob kyi bar du/__ci byed gzhan don du byang chub bsgrub pa'i thabs kyi mchog 'gal rkyen lam du blang bar bgyi'o/__/rnam rtog la chos skur blta bar bgyi'o/__/bar chad la dngos grub tu blta bar bgyi'o/__/rkyen ngan la yon tan du blta bar bgyi'o/__/ci shar la dgag sgrub med par bgyi'o/__/bzhi pa ni/__oM AH_hU~M hoHshrI he ru ko\u0f85haM/__rang nyid dam pa sangs rgyas sku mdog smug nag ral pa'i thor cog dang rus pa'i rgyan gyis brgyan pa/__gar nyams rab tu sgeg pa'i brjid bag chags pa/__phyag g.yas b+hany+dza ltag sprod nam mkha' la dkrol ba/__g.yon dung chen gyi gling bu 'bud pa/__ting nge 'dzin gyi ros myos shing gzi byin 'bar ba/__rten 'brel gyi gal ta phrag pa g.yon du bkal ba/__'khor 'das zil gyis gnon pa'i lto stangs bar snang la hrig hrig gzigs pa/__pad+ma nyi zla kr-iSh+Na sA ra'i pags pa'i gdan la bzhengs te 'gying ba/__bteg na ri rgyal theg pa/__mnan na sa gzhi non pa/__khams gsum dbang du bsdu zhing /__srid gsum zil gyis gnon pa'o/__/lnga pa ni he ru ka'i rol mo'i khyad par gsum las/__thog mar dung chen gyi gling bu 'bud par bya ste/__de yang gnas dang gnas gdon lus dang lus gdon/__dbyings dang rig pa bsre ba rnams la rim pa bzhin 'dzin pa gcod pa'i phyir/__phaT/__phaT/__phaT/__ces pa'i gdangs dang ldan pa'i rkang gling gi sgra drag la myur ba gsum dang /__bdag gi lus ngag yid gsum byin gyis brlab pa'i phyir/__oM gyi gdangs dang ldan pa'i rkang gling gi sgra snyan la ring ba gcig__/AH_yi gdangs dang ldan pa'i ring ba gcig__/hU~M gi gdangs dang ldan pa'i drag la ring ba gcig__/de nas mkha' 'gro sde lnga'i thugs rgyud bskul ba'i phyir/__ba~M/__ha/__ri/__ni/__sa/__zhes ba la 'gyur 'gugs 'phar lding ba'i tshul gyi sgra drag la bzhad pa re res ma gcig mkha' 'gro sde lnga la sogs pa'i skyabs yul tshogs zhing rnams spyan drangs/__de nas khams gsum dbang du bsdu ba'i phyir hU~M zhes pa dang /__srid gsum zil gyi gnon pa la b+h+yo zhes pa'i sgra drag shul gyi gar dang ldan pa'i ring ba gnyis dang /__phaT ces 'dzin pa gcod pa'i phyir 'jigs su rung ba'i sgra 'ur tsheg pa gcig 'bud nas cang te'u dag pa dran pa'i ngang nas/__sher snying gi ga te gsum gyi bar la rgyun dkrol byed/__de mtshams phaT gcig gi mthar/__mkha' 'gro gnad bskul gyi DA ma ru'i 'khrol lugs/__ma dang la mkha' 'gro zhes tshar gsum dang /__ma dang mkha' 'gro/__zhes pa tshar gsum/__yang /__ma dang la mkha' 'gro/__zhes pa tshar gcig gi gdangs dang ldan pa'i cang te'u'i sgra sgrog par bya'o/__/drug pa la/__bsdu gnas bsdu ba zil gnon gsum/__dang po ni/__phaT gcig brjod pas/__rang gang du 'dug pa'i sa phyogs gdod nas dag pa'i dur khrod brgyad pad+ma 'dab brgyad kyi tshul du yod pa'i dur khrod kyi rtsa ba thams cad rang gi rkang pa'i 'og tu mnan par gyur/__ngag nas/__gtum drag 'jigs byed thod pa can/__/'bar ba ha ha rgod pa dang /__dpal dang mun can ca co sgrog__/dur khrod chen po brgyad kyi dbus/__/bdag nyid mchod sbyin rgya cher bgyid/__ces pas/__/phyogs mtshams brgyad du dur khrod brgyad/__de dag la gnas pa'i shing brgyad/__/shing gi rtsa ba la gnas pa'i phyogs skyong brgyad/__shing gi yal ga la gnas pa'i zhing skyong brgyad/__steng gi nam mkha' la gnas pa'i sprin brgyad/__klu chen po brgyad/__chu brgyad/__me brgyad/__mchod rten brgyad/__grub pa thob pa'i rnal 'byor pa brgyad/__gzhan yang dpa' bo dang /__rnal 'byor ma dang /__sha za dang /__'byung po dang /__ro langs rnams phaiM zhes pa'i sgra sgrog cing /__bya sha za ba mang po dang /__lce spyang sogs gcan gzan sna chogs 'jigs su rung ba'i sgra sgrog pa/__ro mgo bo bcad pa dang /__dpyang ba dang /__bsnyal ba dang /__gsal shing gis phug pa dang /__keng rus gar byed pa la sogs te dur khrod kyi mtshan nyid thams cad ma tshang ba med pa gsal bar gyur/__de rjes shar nas brtsams te phyogs g.yon bskor dang /__byang shar nas brtsams mtshams g.yas bskor byas te/__grub chen brgyad po re re la gus pas phyag 'tshal ba dang mnyam du phaT re dang 'dzin pa gcod pa'i phaT re rgyag__/de yang /__shar phyogs gtum drag dur khrod gnas/__/in+d+ra bo d+hir phyag 'tshal lo/__/phaT phaT/__byang phyogs 'jigs byed dur khrod gnas/__/ku ku ri par phyag 'tshal lo/__/phaT phaT/__nub phyogs thod can dur khrod gnas/__/pad+ma rdo rjer phyag 'tshal lo/__/phaT phaT/__lho phyogs 'bar ba'i dur khrod gnas/__klu sgrub snying por phyag 'tshal lo/__/phaT phaT/__byang shar ha ha rgod bar gnas/__sa ra ha la phyag 'tshal lo/__/phaT phaT/__shar lho dpal gyi dur khrod gnas/__/Dom+b+hi pa la phyag 'tshal lo/__/phaT phaT/__lho nub mun can dur khrod gnas/__/dril bu pa la phyag 'tshal lo/__/phaT phaT/__nub byang ca co sgrog par gnas/__/lU hi pa la phyag 'tshal lo/__/phaT phaT/__ces phyag 'tshal/__gnyis pa ni/__dur khrod brdal ba'i gnas 'di nyams re dga'/__/gnas 'di nyams re mi dga' bar/__/bla ma dang mkha' 'gro'i bzhugs gnas lags/__/sangs rgyas dang sems can ma lus pa/__/bla ma dang mkha' 'gro'i 'tshogs gral du/__/mchod sbyin gyi mgron du 'du re ran/__/ces mgron spyi dang /__sgos mgron/__phaT/__nga ni de ring lan chags 'jal/__/bsrung skyobs ram zla sgron re shi/__de ring 'khor 'das shan phugs 'byed/__/'dus shig 'dus shig sha za dang /__/dbugs len thams cad rtsa 'dir 'dus/__/nga ni lan chags ston mo byed/__/mgron rigs srid rtse man chad nas/__/dmyal khams bco brgyad yan chad na/__/lus dang longs spyod bya dga' dang /__/dbugs dang mdangs dang gzi brjid rnams/__/gang la gang dgos thams cad 'dus/__/bgegs rigs stong phrag brgyad cu shog__/gdon rigs sum brgya drug cu shog__/byis pa'i gdon chen bco lnga shog__/pho bdud bdud kyi pho nya shog__/mo bdud las kyi srin mo shog__/thog med dus nas gces bzung ba'i/__/sha khrag 'di la dga' bar gyis/__/lan chags zo la phyis ma bsnyags/__/'dzin pa nang du brlag par gyis/__/gzung ba phyi ru brlag par gyis/__/chags sdang rang sar brlag par gyis/__/phyis nas ldang ba med par gyis/__/gsum pa ni/__dkar po dge ba la gnas pa'i chos thams cad skye 'gag med pa'i dbyings su zil gyis gnon par bgyi'o/__/nag po sdig pa la gnas pa'i chos thams cad skye 'gag med pa'i dbyings su zil gyis gnon par bgyi'o/__/stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams thams cad bdag gi snang ba chen pos khyab par gyur/__phaTaHphaTaHbdun pa ni/__phaT/__ya~M las rlung dang ra~M las me/__/ka~M las mi mgo'i sgyed pu'i steng /__/a las thod pa dum gcig pa/__/phyi dkar nang dmar rgya che yangs/__/dpral ba rang la bstan pa'i nang /__/sha lnga bdud rtsi lnga zhu bas/__/ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__/oM AH_hU~M ha ho hrIHtshar gsum gyis byin gyis brlabs pa'i nang mchod gnas yo byad rnams la 'thor zhing /__oM sum+b+ha ni sum+b+ha hu~M hU~M phaT/__oM gr-ih+NA gr-ih+NA hu~M hU~M phaT/__oM gr-ih+NA pa ya gr-ih+NA pa ya hu~M hU~M phaT/__oM A na ya hoHb+ha ga wAn bid+ya rA dza hu~M hU~M phaT/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 ha~M/__stong pa'i ngang las gnas khang thar pa chen po'i gzhal yas khang du b+h+rU~M las rin po che dang /__a las ye shes kyi ka pA la yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du/__mchod rdzas bsam gyis mi khyab pa ngo bo bzang zhing dge ba/__bkod pa phun sum tshogs pa/__dus ji srid mchod kyi bar du 'byung ba'i mchod pa'i sprin phung rnam pa thams cad par gyur/__oM sarba bita pU ra pU ra/__su ra su ra/__A warta ya A warta ya hoHbadz+ra s+pha ra Na khaM/__rol mo sna tshogs pa 'bud dkrol bya zhing /__oM badz+ra d+harmA ra Ni ta/__pra ra Ni ta/__saM pra ra Ni ta/__sarba bud+d+ha k+She tra pra tsa li ni/__pradz+nyA pA ra mi tA nA da sam+b+ha wi ta/__badz+ra d+harmA hr-i da ya/__san+to Sha ni hU~M hU~M hU~M/__ho ho hoHA khaM swA hA/__zhes pas byin dbab/__brgyad pa ni/__mdun gyi nam mkha'i gnas su rin po che'i khri pad+ma dang zla ba'i steng du/__ngo bo rtsa ba'i bla ma la rnam pa rje grub thob chen po dus gsum sangs rgyas dpal mchog thang stong rgyal po sku mdog gser btso ma'i mdog lta bu/__phyag g.yas pa sa gnon mdzad nas lcags thag gi rkang bu lnga sbrel bsnams pa/__g.yon pa mnyam gzhag gi steng du tshe'i bum pa bsnams pa/__dbu skra ral pa'i thor gtsug spyi bor bcings shing lhag ma sil bus sku stod khyab pa/__rin po che sna tshogs kyi rgyan cha sku la gsol zhing /__sku mthong ba tsam gyis sgrib pa 'dag pa/__gsung thos pa tsam gyis phyir mi ldog pa'i sa la 'god nges pa/__snang la rang bzhin med pa/__gsal la rnyog pa med par rdo rje'i skyil mo krung du bzhugs pa/__de la ye shes kyi DA ki sde lnga dang /__bya spyod rnal 'byor bla med kyi rgyud sde chen po bzhi'i lha/__bla ma dang sangs rgyas/__dam chos/__dge 'dun/__yi dam/__mkha' 'gro/__chos skyong srung ma'i lha tshogs dpag tu med pas bskor nas bzhugs pa dang ldan par gyur/__de'i drung na yar la drin can pha mas gtsor byas/__bdag sogs nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad skyabs su 'gro bar gyur/__ces bsams la/__bdag dang bdag gi tshe 'di'i pha ma la sogs te/__bdag la blo gtad cing 'brel thogs pa'i dmigs yul gshin gson rnams dang /__khyad par lus gdon gnas gdon gyis thog drangs/__ma nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bla ma sangs rgyas rin po che la skyabs su mchi'o/__/sangs rgyas chos dang dge 'dun rnams la skyabs su mchi'o/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs la skyabs su mchi'o/__/rang sems stong gsal chos kyi sku la skyabs su mchi'o/__/zhes pa tshar nyer gcig gam bdun las mi nyung bar brjod/__de rjes/__rtsa ba'i bla ma bka' drin can la skyabs su mchi'o/__/brgyud pa'i bla ma byin rlabs can la skyabs su mchi'o/__/'dren pa'i bla ma thugs rje can la skyabs su mchi'o/__/rtsa brgyud 'dren gsum bla ma rnams la skyabs su mchi'o/__/spangs rtogs phun tshogs sangs rgyas rnams la skyabs su mchi'o/__/zhi gyur chags bral dam pa'i chos la skyabs su mchi'o/__/yon gnas dam pa dge 'dun rnams la skyabs su mchi'o/__/yi dam rdo rje phag mo'i zhabs la skyabs su mchi'o/__/dam pa mi pham mgon po'i zhabs la skyabs su mchi'o/__/yum chen ma gcig lab sgron zhabs la skyabs su mchi'o/__/grub chen brtson 'grus bzang po'i zhabs la skyabs su mchi'o/__/sangs rgyas rigs kyi mkha' 'gro ma la skyabs su mchi'o/__/rdo rje rigs kyi mkha' 'gro ma la skyabs su mchi'o/__/rin chen rigs kyi mkha' 'gro ma la skyabs su mchi'o/__/pad+ma rigs kyi mkha' 'gro ma la skyabs su mchi'o/__/las kyi rigs kyi mkha' 'gro ma la skyabs su mchi'o/__/chos sku longs sku sprul sku gsum la skyabs su mchi'o/__/gzhi dang lam dang 'bras bu gsum la skyabs su mchi'o/__/lta ba sgom pa spyod pa gsum la skyabs su mchi'o/__/rtsa dang rlung dang thig le gsum la skyabs su mchi'o/__/bde dang gsal dang mi rtog gsum la skyabs su mchi'o/__/snang dang stong dang zung 'jug gsum la skyabs su mchi'o/__/skyabs gnas mthar thug bla ma rje la skyabs su mchi'o/__/skyabs kyi ngo bo gnas lugs rig la skyabs su mchi'o/__/chos bdag ye shes mkha' 'gro ma la skyabs su mchi'o/__/zhes snying thag pa nas skyabs su 'gro zhing /__bdag gi 'gal rkyen lam du longs par byin gyis brlab tu gsol/__/bde sdug ro snyoms nus par byin gyis brlab tu gsol/__/rkyen ngan grogs su 'char bar byin gyis brlab tu gsol/__/lha 'dre'i 'gro don nus par byin gyis brlab tu gsol/__/spyod yul mtha' ru 'khyongs par byin gyis brlab tu gsol/__/tshe 'di nyid la 'od gsal phyag rgya chen po mchog gi dngos grub thob par byin gyis brlab tu gsol/__ces gsol ba btab/__dgu pa ni/__brul tsho drug pa las/__ji ltar sngon gyi de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das rnams dang /__sa chen po la rab tu bzhugs pa'i byang chub sems dpa' rnams kyis bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub sems bskyed pa de bzhin du/__bdag gis kyang bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu sems bskyed par bgyi'o/__/sems can ma smin pa rnams smin par bgyi'o/__/ma grol ba rnams grol bar bgyi'o/__/ma bsgral ba rnams bsgral bar bgyi'o/__/dbugs ma phyung ba rnams dbugs dbyung bar bgyi'o/__/yongs su mya ngan las ma 'das pa rnams yongs su mya ngan las bzla bar bgyi'o/__/zhes tshar gsum brjod/__bcu pa ni/__hU~M/__rdo rje btsun mo'i gsang ba mchog__/ston mdzad rtsa ba'i bla ma nyid/__/sangs rgyas las gzhan mi rtog pa'i/__/mos gus dam tshig rtag tu bzung /__/de ltar zab mo'i lam mchog 'di nyid ston par mdzad pa'i drin can rtsa ba'i bla ma la bdag nyid mos gus chen po'i dam tshig dang ldan pa'i stobs kyis/__tshogs zhing gi lha tshogs rnams thugs dgyes te sku las 'od zer byung ba bdag gi lus la phog pas snyigs ma'i phung khams skye mched nad gdon sdig sgrib thams cad dag nas/__shel gtsang ma'i ngos la gzugs brnyan shar ba ltar/__rang nyid dang mdun gyi lha dbyer med du gyur/__yang rang nyid 'ja' tshon lta bu'i lha'i gsal snang dang ldan pa'i sku las tshad med pa'i 'od zer 'phros/__'od des sems can thams cad la reg pas/__sems can thams cad bde ba dang bde ba'i rgyu dang ldan par gyur cig__/sdug bsngal dang sdug bsngal gyi rgyu dang bral bar gyur cig__/sdug bsngal med pa'i bde ba dang mi 'bral bar gyur cig__/bde sdug nye ring chags sdang dang bral ba'i btang snyoms la gnas par gyur cig__/ces tshad med pa bzhi bsgom/__gnyis pa dngos gzhi la/__tshogs bsags sgrib sbyang mchod 'bul gsum/__dang po la'ang /__tshogs rten sgrub dang tshogs gsog gnyis/__/dang po la/__zhing gsal spyan 'dren bzhugs gsol gsum/__/dang po ni/__chos kun stong nyid rten cing 'brel 'byung ba'i/__/tshogs drug sgyu ma'i snang ba rang bzhin gyis/__/chos dbyings bsam mi khyab par mnyam pa'i mthus/__/brtan g.yo'i dngos kun dag par lhun rdzogs pa'i/__/snod bcud rgyal pa'i zhing khams bde ba can/__/bkod legs dpal 'byor rgyas pa'i phyogs kun tu/__/kun tu bzang po'i rnam thar las byung ba'i/__/mchod sprin rgya mtsho phun sum tshogs pa'i klong /__/mdun gyi nam mkhar mi 'jigs seng ge dang /__/glang chen rta mchog rma bya gyad sogs kyis/__btegs pa'i rin chen sna tshogs rgya che'i khrir/__/pad+ma 'dab ma sna tshogs stong ldan dang /__/stong gsum tshad mnyam zla ba nyi ma'i thog__/sna tshogs zab chen dar gdan rgyab yol bcas/__kr-iSh+Na sA ra'i pags pas bkab pa'i steng /__/skyabs kun rtsa ba gcig tu 'dus pa'i dpal/__/drin can bla ma mchog dang gnyis med pa'i/__/grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po nyid/__/sku mdog smug nag zil dang gzi brjid 'bar/__/dbu skra smar smin ag tshom skya khyug ge/__rigs kyis brgyan pa'i ral pa spyi bor 'khyil/__/spyan gnyis rdo rje'i lta stangs thad kar gzigs/__/cung zad khro zhing dgyes pa'i 'dzum zhal bzhad/__/snang srid zil gnon sle ber dmar khra gsol/__/phyag g.yas mchog sbyin bdud rtsi'i ka pA la/__/phyag g.yon ngal gso'i phyag rgya 'gying bag gis/__/gdan la brten nas lcags thag rkang bu 'chang /__/zhabs g.yas tsog pu g.yon pa bskums te bzhugs/__/'od kyis phyogs kun gsal ba'i spyi bo'i mkhar/__/'ja' tshon sna lnga'i khyim dbus pad+ma dang /__/zla ba'i gdan la bla ma ma gcig yum/__/lab kyi sgron ma dkar la 'od zer 'phro/__/spyan gsum dbu skra sil bus sku sked non/__/phyag gnyis DA ma ru dang dril bu dkrol/__/gcer bu phyag rgya lngas brgyan kha T+wA~M 'chang /__/zhabs zung rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs/__/de'i steng nam mkhar pad ma nyi zla'i steng /__/pha rgod rje btsun dam pa mi pham mgon/__/a tsa ra yi cha byad nag la snum/__/ral pa sngo skya gyen spungs spyan gnyis gyis/__/rten 'brel dbang bsgyur lta stangs hur re gzigs/__/'dzum khro'i zhal rngam gzi 'od bkrag mdangs rgyas/__/phyag gnyis thugs kar skyabs sbyin phyag rgya las/__/mtheb mdzub sbyar ba chos 'chad rnam pa yi/__/mthil gnyis mos pa'i bu la mnyen par bstan/__/dkar 'jam bal gyi thul pa sku la mnab/__/zhabs gnyis gshibs shing tsog pu'i stabs su bzhugs/__/grub thob chen po'i g.yas phyogs nam mkha' ru/__/pad+ma 'dab bzhi'i dbus su nyi steng sku/__/rdo rje phag mo 'dab bzhir sangs rgyas dang /__/rin chen pad+ma las kyi phag mo rnams/__/rang mdog phyag mtshan rgyan dang cha lugs rdzogs/__/gtso mo'i spyi bor thugs mchog yum chen ser/__/phyag bzhi chas rdzogs pad zlar skyil krung bzhugs/__/grub dbang g.yon phyogs nam mkhar pad nyi la/__/'phrin las chos bdag phag zhal rgyan ldan 'khyugs/__/nang 'khor lha mo brgyad kyis bskor ba'i thog__/pad+ma 'dab bzhir yon tan mkha' 'gro lnga/__/sngo dkar ser dmar ljang 'tsher DA dril 'khrol/__/de rnams g.yas g.yon bar mtshams nam mkha'i klong /__/snyan brgyud bla mas gsung dbyangs phaT sgra sgrogs/__/phag mo lha lnga'i g.yas phyogs mkha' dbyings su/__/pad nyir rdo rje gzhon nu yum 'khril sras/__khro bcu yab yum za gsod sgo skyong srung /__/phyogs mtshams yang dag 'jam dpal pad+ma gsung /__/che mchog ma mo rigs 'dus mchod bstod dregs/__/drag sngags ye shes klong dgu'i tshom bu'i steng /__/rdor sems yab yum zhi khro rigs brgya'i mthar/__/theg dgu'i dal sogs snga 'gyur lha tshogs rdzogs/__/chos bdag khros ma'i g.yon phyogs nam mkha'i gnas/__/'dab bzhi'i pad dbus nyi ma 'jigs dus steng /__/'khor lo sdom pa yab yum g.yon bskor 'dab/__/mkha' 'gro lA ma dum skyes gzugs can ma/__/phyogs bzhir dgyes rdor gsang 'dus sgyu 'phrul che/__/'jigs byed gtso steng dus 'khor yab yum la/__/phyi 'gyur sngags rgyud rgya mtsho'i lha yis bskor/__/dam pa'i steng mkha' seng khri pad nyi zlar/__/bla ma rdo rje 'chang chen yab yum sngo/__/rdo rje dril bsnol rgyan spras skyil krung bzhugs/__/g.yas g.yon mkha' spyod dkar dmar b+ha ga bstan/__/shar du thub pa'i dbang por sman bla dang /__/mi 'khrugs pa sogs mchog gi brgyud pas bskor/__/lho ru 'jam dbyangs dmar por gsang bdag dang /__/byams pa la sogs ngo mtshar brgyud pas bskor/__/nub tu slob dpon pad+mar sa ra ha/__/klu sgrub snying sogs khyad par brgyud pas bskor/__/byang du ni gup+ta la su kha dang /__/bram ze ma sogs brda yi brgyud pas bskor/__/shar lho hU~M kA ra la d+harma ra ta/__/a ti kar sogs grol ba'i brgyud par bskor/__/lho nub biR+Wa pa la mchog sred dang /__/byang chub che sogs thabs mkhas brgyud pas bskor/__/nub byang sha wa ri la ku ku ri/__/skal ldan grags sogs byin rlabs brgyud pas bskor/__/byang shar yan lag 'byung la khyung po dang /__/a ti sha sogs thun mong brgyud pas bskor/__/grub chen sku rgyab nam mkhar spyan ras gzigs/__/phyag gnyis phyag bzhi phyag brgyad phyag stong bzhi'i/__/g.yas su 'dod rgyal rta mgrin bdud rtsi 'khyil/__/g.yon du sgrol ma rig byed rnam rgyal ma/__/kun kyang bzhengs stabs thog nas thog tu brtsegs/__/phyag stong spyan stong spyi bor tshe dpag med/__/de'i steng snang ba mtha' yas phyogs bzhi ru/__/mi bskyod rin 'byung rnam snang don yod grub/__/grub dbang zhabs khri'i 'og phyogs mkha' klong cher/__/pad nyi bgegs steng myur mdzad phyag drug par/__/phub ral bing dang gri gug lha mo yum/__/gnod sbyin bzhi dang dpal mgon bdun cus bskor/__/shar du phyag bzhi yum zung las mgon gsum/__/lho ru ber chen tshogs yum lha mo bzhi/__/nub tu rdo rje gur mgon lcam dral brgyad/__/byang du bram gzugs yum bzhi shan pa lnga/__/phyag bzhi'i mdun g.yas tshogs bdag nor lhas bskor/__/mdun g.yon rnam sras rta bdag sring mor bcas/__/mgon po bdun rdzogs dkyil 'khor g.yas phyogs mkhar/__/a g+ho ra la ma ning sogs kyis bskor/__/rgyab phyogs dur khrod bdag po yab yum la/__/rA hu la dang rdor legs sogs kyis bskor/__/g.yon phyogs drag mo seng ge'i gdong can la/__/e ka dzA Ti la sogs lha mos bskor/__/mdun phyogs rmugs 'dzin 'chol ba nag po la/__/gter bdag pho mos bskor zhing de kun gyi/__/rgyab mkhar thub pa rnam snang gangs chen mtsho/__/gnam sa gang ba'i mdun du nye sras brgyad/__/rgyab tu phyogs bcu'i rgyal ba skal bzang gi/__sangs rgyas byang sems nyan thos rang rgyal tshogs/__/g.yas su dpa' bo g.yon du dpa' mo'i sde/__/phyi rol yum bzhi khro bcu lha mo lnga/__/gnod sbyin sde dpon bcu gnyis phyogs skyong bcu/__/rgyal chen sde bzhi rang rang 'khor gyis bskor/__/tshogs zhing dkyil 'khor bla ma'i gsang gsum 'phrul/__/mjal bas sgrib dag dran pas bde chen 'char/__/nyi ma bye ba'i 'od zer 'phro ba ste/__/yar gnas mchod yul 'das pa'i mgron rigs tshogs/__/ma lus mi lus lus pa med pa ru/__/snang stong sgyu 'phrul drwa bas mkha' dbyings khengs/__/rang gi g.yas g.yon drin can pha ma dang /__/gdan zhabs lus gdon rgyab tu lan chags rigs/__/gnod 'tshe'i dgra gdon khro 'khrugs gdug rtsub can/__/de'i rgyab ma rungs mi bsrun sdang gdug bgegs/__/log 'dren 'byung po bar du gcod pa'i rkyen/__/mi dang mi min drag shul can gyi tshogs/__/bka' yi lha srin sde brgyad 'jig rten gyi/__/dregs byed lha dmag klu dmag gnyan dmag 'bum/__/de'i rgyab yul ri sa cha 'di dag gi/__yul lha gzhi bdag gnas bdag dkor bdag dang /__/grong bdag gnyug mar gnas dang glo bur du/__/lhags sogs snang zhing srid pa'i lha 'dre dang /__/klu rigs rnams dang srid pa bar do'i 'gro/__/de dag mtha' skor dmyal ba yi dwags dang /__/dud 'gro mi dang lha min lha dang bcas/__/phyi rol sa yi lha mo brtan ma sogs/__/stong gsum rab 'byams gzhi bdag thams cad de/__/mdor na lan chags snying rje'i mgron gyur pa'i/__khams gsum sa dgu 'khor bas bsdus pa yi/__/skye 'gror gtogs so cog gis sa gzhir khyab/__/de rnams gcig gis gcig go ma bkag cing /__/ma bsgrib mdun gyi yar mgron tshogs zhing la/__/dad 'dun zhe nas mos pas thal mo sbyar/__/zhi dul gus pa chen pos dga' bder gnas/__/tshogs mgron kun gyi dpral mgrin thugs ka ru/__/sku dang lus kyi ngo bo oM dkar po/__/gsung dang ngag gi ngo bo AH_dmar po/__/thugs dang sems kyi ngo bo hU~M sngon po/__/snying ga'i dbus su ye shes pa rnams la/__/rang rang thugs srog gdan bcas 'od zer 'bar/__/'jig rten rnams la rang mdog thig le'i dkyil/__/so so'i ming yig dang pos mtshan par gyur/__/gnyis pa ni/__rang dang tshogs rten yongs kyi thugs ka'i hU~M las 'od zer lcags kyu'i dbyibs can skar mda' rgyugs pa lta bu dpag tu med pa phyogs bcur 'phros pas/__dbang bskur ba dang /__sems ngo sprad pa man chad nas/__ka la yig ngo bstan pa yan chad kyi bla ma/__yi dam zhi khro rab 'byams phyogs bcu dus gsum gyi sangs rgyas dang byang chub sems dpa'/__'phags pa nyan thos dang rang sangs rgyas/__dpal mgon chos skyong ba'i srung ma gnod sbyin nor lha/__/dpa' bo mkha' 'gro sogs srid zhi'i khams su mchis pa'i mchod sbyin gyi mgron du gyur pa thams cad/__'og min stug po bkod dang rang rang so so'i bzhugs gnas phyogs bcu'i zhing rab 'byams rgya mtsho mtha' yas pa nas nam mkha' la sprin phung gtibs pa ltar/__'ja' 'od kyi gur/__me tog gi char/__rol mo'i sgra/__bsung zhim gyi dri 'thul ba la sogs pa'i ngo mtshar rmad du byung ba'i ltas dang /__rten 'brel sgyu ma'i snang ba thams cad bde stong ye shes chen po'i dkyil 'khor 'ba' zhig tu bsgyur ba'i cho 'phrul bzang po'i bkod pa bsam gyis mi khyab pa dang bcas te bsod nams gsog pa'i zhing du thogs pa med par 'ur gyis byon par gyur/__oM gu ru sarba ta thA ga ta sa pa ri wA ra badz+ra sa ma ya dza dzaHzhes rdo rje bsdu ba'i phyag rgya sngon du 'gro bas lag pa g.yas su DA ma ru 'dzin pas dbyangs dang bcas/__hU~M/__'od gsal rnam dag klong yangs nas/__/snying po don dam chos sku bzhengs/__/bde chen rdo rje'i gzhal yas nas/__/skye 'gag med pa'i longs sku bzhengs/__/snang srid mkha' klong brdal ba nas/__/kun khyab rang gsal sprul sku bzhengs/__/tshur spyon tshur spyon zhi drag lha/__/thub pa skyes mchog thams cad mkhyen/__/shin tu legs byas gzugs brnyan ni/__/mchod pa'i gnas 'dir gshegs su gsol/__/'og min chos dbyings pho brang nas/__/rtsa brgyud bla ma gshegs su gsol/__/sgyu 'phrul rang snang zhing khams nas/__/yi dam lha tshogs gshegs su gsol/__/mkha' spyod sprul pa'i zhing khams nas/__/ye shes mkha' 'gro gshegs su gsol/__/nyi shu rtsa bzhi'i gnas mchog nas/__/dpa' bo DA ki gshegs su gsol/__/dam tshig rjes 'brang zhing khams nas/__/bstan srung chos skyong gshegs su gsol/__/sangs rgyas nyan thos 'khor rnams dag__/bdag gis deng 'dir spyan drang gis/__/bdag gi re ba bskang ba'i phyir/__/thams cad myur du gshegs par mdzod/__/yang dag bden pa'i tshig gsol ba/__/thams cad bslu ba med par shog__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs/__/rigs kyi cod pan lhems se lhem/__/dar gyi cod pan pu ru ru/__/rgyan cha mang po khra la la/__/rol mo mang po di ri ri/__/glu len gar byed khyugs se khyug__/'khor tshogs 'bum sde sha ra ra/__/sgyu ma'i rang snang rjen ne ne/__/gtad med rig pa sa la la/__/brjod med dbyings su tha la la/__/bde ba chen po phri li li/__/byin gyis brlab phyir gshegs su gsol/__/srid pa'i rtse mo man chad dang /__/gtsang ma'i gnas ni thams cad dang /__/tshangs pa tshangs chen mdun 'don dang /__/tshangs pa'i rgyal 'khor thams cad dang /__stong gsum 'khor ba'i bar dag dang /__/mi mjed 'jig rten gtso bo dang /__/de dang de yi 'khor rnams dang /__/de kun deng 'dir spyan drangs te/__/thugs rjes bdag la dgongs mdzad cing /__/brtse ba kun gyis gzung bar mdzod/__/lha dang klu dang gnod sbyin rnams/__/dri za dang ni lha ma yin/__/gzhan yang mi'am ci dag dang /__/lto 'phye che la sogs pa rnams/__/kun kyang bcom ldan mthu yis ni/__/bdag gis deng 'dir spyan drang ngo /__/ji snyed nam mkha'i mtha' gtugs shing /__/chos kyi dbyings kyi mus klas pa'i/__/mchod pa'i gnas dang sbyin pa'i yul/__/thams cad 'dir ni gshegs par gsol/__/oM ma hA gu ru d+he wa DAk+ki ni e h+ye hi b+ha ga wAn/__ma hA kA ru Ni kA dri sh+ya ho/__sa pa ri wA ra sa ma ya hoHsa ma ya s+t+waM/__zhes cang ti'u dang dung chen gyi gling bu la sogs pa rol mo sna tshogs 'bud dkrol byed/__gsum pa ni/__khams gsum yongs la thugs rje yis/__/dgongs nas gnas 'dir byon pa legs/__/bskyed par 'dus dzaHder thim hU~M/__/brtan par 'dres ba~M dgyes bzhugs hoHoM gu ru sarba ta thA ga ta sa pa ri wA ra pad+ma a sa na sa ma s+t+wa~M/__yig rnying /__ma bcos bde chen lhun grub chos kyi dbyings/__/rnam dag 'od lnga rin chen gzhal yas khang /__/bkod mdzes pad sdong nyi zla 'bar ba'i gdan/__/'dod yon zag med phun tshogs mchod gnas 'dir/__/bla ma bka' brgyud rgyal sras 'phags tshogs dang /__/yi dam zhi khro yab yum srung ma'i tshogs/__/bsod nams zhing kun 'khor 'das mnyam nyid du/__/gnyis med thugs rjes brtan par bzhugs su gsol/__/gu ru de wa DA ki nI sa pa ri wA ra sa ma ya tiSh+Than+tu/__gnyis pa la/__spyi dang bye brag sgos khyad bzhi/__dang po la/__yan lag bdun dang rjes 'brel las/__snga ma ni/__tshogs zhing nam mkha' khyab par bzhugs pa la dad pa chen pos rang gi lus dpag tu med par blos sprul te/__bdag bzhin du sems can thams cad kyang phyag mchod dge ba'i spyod pa la 'jug par gyur/__thal mo sbyar la/__bla ma rdo rje 'dzin rnams la/__/sgo gsum gus pas phyag 'tshal lo/__/dngos bshams yid kyis sprul pa yi/__/mchod pa sna tshogs 'bul bar bgyi/__/bdag gis sdig pa ci bsags pa/__/de kun khyed kyi spyan sngar bshags/__/khyed kyi dge ba'i rtsa ba la/__/shin tu dad pas yi rang ngo /__/sems can kun la phan slad du/__/chos kyi 'khor lo bskor tu gsol/__/ji srid 'khor ba gnas bar du/__/de srid 'gro ba'i don la bzhugs/__/yongs su mya ngan mi 'da' bar/__/sems can don la bzhugs su gsol/__/bdag gis dge ba ci bsags pa/__/de kun byang chub chen por bsngo/__/phyi ma ni/__rang la phan 'dogs pa'i gnyen rnams bla ma dang dbyer med pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams la 'bul lo/__/bdag gi nyon mongs pa 'dod chags zhi bar mdzad du gsol/__bdag la gnod cing lan chags pa'i dgra bgegs rnams bla ma dang dbyer med pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams la 'bul lo/__/bdag gi nyon mongs pa zhe sdang zhi bar mdzad du gsol/__btang snyoms su gnas pa'i sems can rnams bla ma dang dbyer med pa'i dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams la 'bul lo/__/bdag gi nyon mongs pa gti mug zhi bar mdzad du gsol/__bdag gi lus dang longs spyod thams cad kyang bla ma dang dbyer med pa'i dkyil 'khor pa'i lha tshogs rnams la 'bul lo/__/tshogs gnyis rdzogs shing sgrib gnyis byang bar mdzad du gsol/__gnyis pa bye brag gsol 'debs kyi tshogs la/__spyir gsol gnas sbyar brgyud srol bsdus/__dam pa ma gcig grub chen dang /__mkha' 'gro mgon po gcig dril dgu/__dang po ni/__bdag dang sems can thams cad kyi gnas skabs dang mthar thug gi don thams cad bla ma dkon mchog la blo ling gis bkal nas/__mos gus rtse gcig tu gdung sems drag pos gsol ba gdab par gyur/__rnam bshad las/__spyi gtsug pad zla'i gdan steng na/__rtsa ba brgyud pa'i bla ma la gsol ba 'debs/__chos nyid dag snang gzhal yas na/__/yi dam lha tshogs rnams la gsol ba 'debs/__dam tshig bsrung zhing bstan pa skyong mdzad pa/__ye shes chos skyong srung ma la gsol ba 'debs/__/sems can rnams la byin gyis rlobs/__bu skye med dbyings su lam sna drongs/__zab don/__bla ma bka' brgyud dang bcas pa/__/yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs/__/dpa' bo mkha' 'gro ma thams cad kyis bdag la byin gyis brlab tu gsol/__'gal rkyen dang bar chad thams cad lam du slongs par byin gyis brlab tu gsol/__bde sdug ro snyoms par byin gyis brlab tu gsol/__lus kyi bdag 'dzin blos thongs par byin gyis brlab tu gsol/__gcod yul mthar phyin par byin gyis brlab tu gsol/__lam 'di la brten nas sems can thams cad rdzogs pa'i sangs rgyas thob par byin gyis brlab tu gsol/__gnyis pa ni/__dngos brgyud bla ma dkyil 'khor lha tshogs la/__/bdag dang pha ma sems can lha 'drer bcas/__/kha tsam ma yin dad gus rtse gcig gis/__/mgrin gcig dbyangs gcig gsol ba 'debs par gyur/__/dpal ngag dbang nyi zla bzang po'i gsung la zhal bskang ba/__spyi gtsug nyi zlar rtsa ba'i bla ma dang /__/'og min dbyings su yum chen byin rlabs can/__/mkha' spyod zhing du rdo rje phag mo dang /__/bya rgod spungs rir bcom ldan shAkya thub/__/ri bo rtse lngar 'jam dpal smra seng dang /__/g.yu lo bkod du rje btsun 'phags ma sgrol/__/bsil ba'i tshal du su kha sid+d+hi dang /__/rgya gar 'jag ma'i spyil bur 'phags pa lha/__/la stod ding rir dam pa sangs rgyas dang /__/ti se gangs su skyo ston bla ma che/__/dbus gtsang gnyan sar bsod nams bla ma dang /__/gnas mchog zangs rir ma gcig lab khye sgron/__/glang lung dben sar khu sgom chos seng dang /__/yar lung dgon du 'gro mgon dbus pa mchog__/chu bo ri la rgya nyag gcer bu dang /__/mthong smon dgon du rgya sgom ri ba rje/__/phug mo che ru sangs rgyas rab sgom dang /__/dpal 'khor sding du dol pa chos kyi rje/__/thar gling mtshams su lhas ston zhig po dang /__/mtshal lu brag tu bsod nams rgyal mtshan zhabs/__/nyan po dpal du bsod nams brtan pa dang /__/mtha' gong gnyan rtser rgyal ba mus pa mchog__/rdzing lung dgon du rdo rje bsod nams dang /__/seng ge lung du nam mkha'i rnal 'byor pa/__/ri bo che ru thang stong rgyal po dang /__/bdud rtsi phug tu 'jam dbyangs nam mkha' legs/__/de nyid gdan sar shAkya'i mtshan can dang /__/bde drod rang 'bar rgyal mtshan dpal bzang po/__/gshong chen dpal du 'jam dbyangs mkhas btsun dang /__mos gus mthil du yon tan grags bzang dpal/__/glang mkhar rdzong du mang thos rgyal mtshan dang /__/phyogs med dben par bya btang nor bu'i mtshan/__/chos rdzong gnas su badz+ra mtshan can dang /__/ne ring dben par 'jam dbyangs chos 'phel zhabs/__/g.ya' mtho ring du rnam rgyal tshe 'phel dang /__/byin rlabs gnas su ngag dbang dkon mchog rje/__/chu bzang gdan sar 'jam dpal bshes gnyen dang /__/rnam par rgyal du 'gro don yongs su grags/__/chu bo ri rtsar ye shes lhun grub dang /__/spang ston gdan sar kun bzang tshe dbang zhabs/__/grub ri'i smin spor blo bzang bstan 'phel dang /__/smon grub gling du mkhyen rab mthu stobs rje/__/'chi med tshal du mkhyen brtse'i dbang po dang /__/nges med nyams dgar kun bzang 'gyur med mchog__/e wa~M ngor du blo gter dbang po dang /__/kaHthog gdan sar chos kyi rgya mtsho'i sde/__/ma Ni 'bum rdor 'jam dbyangs bstan 'phel dang /__/bkra shis lha rtser chos kyi blo gros zhabs/__/'bral med snying gar rtsa ba'i bla ma dang /__/snang srid chos skur bka' brgyud bla ma rje/__/rang lus dkyil 'khor yi dam lha tshogs dang /__/rang sems rnam dag bdud gcod zab mo nyid/__/bsil ba'i tshal du ye shes mgon po dang /__/nyer bzhi'i gnas su mkha' 'gro sde lnga'i tshogs/__/rgyal khams phyogs med grub chen pho mo dang /__/dam gtsang tshogs gral rdo rje'i spun grogs te/__/rtsa brgyud bla ma dkyil 'khor rgya mtsho'i lhar/__/mos gus gdung shugs drag pos gsol ba 'debs/__/gegs dang 'gal rkyen zhi ba'i thugs rje zhu/__/bogs dang blo bskyed thon pa'i byin rlabs zhu/__/rtsal dang yon tan rdzogs pa'i dngos grub zhu/__/gsol ba 'debs so dngos brgyud bla ma'i tshogs/__/bdag gi lus dang longs spyod dngos po kun/__/zhen pa med par khyed shes dad pas 'bul/__/'gro kun don du bdag 'dzin blos thongs shing /__/brgyud pa bzhi ldan zab gsang bcud kyis smin/__/phyin drug bskyed rdzogs brda bzhi'i nyams len gyis/__/gsang spyod mtha' ru phyin par byin gyis rlobs/__/gsum pa ni/__tshogs zhing rnams kyi gnas gsum 'bru gsum las/__/oM dkar AH_dmar hU~M mthing dpag med byung /__/bdag cag gnas gsum thim pas sgo gsum gyi/__/sgrib byang gsang gsum byin brlabs dbang thob gyur/__/shangs lugs zab gcod yig rnying la kha bkang ba/__ston pa sangs rgyas rab 'byor kun dga' bo/__/klu sgrub Ar+ya de wa che chung sogs/__/pha brgyud thabs kyi brgyud par gsol ba 'debs/__/yum chen sgrol ma su kha sid+d+hi dang /__/dam pa rgya gar ma gcig lab sgron sogs/__/ma brgyud sher rab brgyud par gsol ba 'debs/__/ston mchog byams pa thogs med dbyig gi gnyen/__/Ar+ya de wa dam pa rgya gar sogs/__/mdo lugs ring brgyud rnams la gsol ba 'debs/__/thub pa'i dbang po gnas brtan yan lag 'byung /__/grub pa'i spyi mes thang stong rgyal po sogs/__/mdo lugs nye brgyud rnams la gsol ba 'debs/__/yum chen rdo rje 'chang dang shAkya thub/__/smra seng Ar+ya de wa dam pa sogs/__/sngags lugs ring brgyud rnams la gsol ba 'debs/__/rdo rje 'chang dang thang stong rgyal po sogs/__/sngags lugs nye brgyud rnams la gsol ba 'debs/__/rdo rje 'chang dang thub dbang spyan ras gzigs/__/rje btsun sgrol ma thang stong rgyal po sogs/__/zung 'jug brgyud pa rnams la gsol ba 'debs/__/snang ba mtha' yas 'chi med spyan ras gzigs/__/pad+ma 'byung gnas thang stong rgyal po sogs/__/don gyi brgyud pa rnams la gsol ba 'debs/__/pha brgyud dpa' bo ma brgyud dpa' mo'i tshogs/__/hU~M kA ra dang thang stong rgyal po sogs/__/tshogs 'khor brgyud pa rnams la gsol ba 'debs/__/rdo rje phag mo thang stong rgyal po sogs/__/snyan brgyud brgyud pa rnams la gsol ba 'debs/__/brtson 'grus bzang po blo bzang rgya mtsho sogs/__/dag snang brgyud pa rnams la gsol ba 'debs/__/thang stong rgyal po nyi ma bzang po dang /__/'gyur med bde chen ye shes lhun grub sogs/__/phul byung bka' babs chen po rnam brgyad kyi/__/ring brgyud nye brgyud rnams la gsol ba 'debs/__/thub dbang rdo rje 'chang chen kun tu bzang /__/ye shes mkha' 'gro bla ma lnga brgya dang /__/lung stong smyon pa mkhyen brtse'i dbang po sogs/__/bka' gter brgyud pa rnams la gsol ba 'debs/__/rtsa ba'i bla ma sangs rgyas chos kyi sku/__/yin par mdo rgyud kun las rgya cher gsungs/__/nye ba'i brgyud pa de la gsol ba 'debs/__/rang sems rtogs na rdo rje 'chang chen nyid/__/de las gzhan na sangs rgyas med gsungs phyir/__/shin tu nye brgyud de la gsol ba 'debs/__/dngos brgyud bla ma sras bcas sangs rgyas dang /__/yi dam mkha' 'gro chos skyong thams cad la/__/snying khong rus pa'i gting nas gsol ba 'debs/__/bka' drin skyongs shig rtsa ba'i bla ma dag__/byin gyis rlobs shig brgyud pa'i bla ma rnams/__/thugs rjes drongs shig 'dren pa'i bla ma kun/__/gsol ba 'debs so dkon mchog rin po che/__/dngos grub stsol cig yi dam dkyil 'khor lha/__/bar chad sol cig mkha' 'gro dpa' bor bcas/__/'phrin las sgrubs shig bstan srung nor lha'i tshogs/__/lus la sku yi byin gyis brlab tu gsol/__/'chi med tshe yi dngos grub stsal tu gsol/__/ngag la gsung gi byin gyis brlab tu gsol/__/nus mthu sngags kyi dngos grub stsal tu gsol/__/sems la thugs kyi byin gyis brlab tu gsol/__/phyag rgya chen po'i dngos grub stsal du gsol/__/gsang gsum sgo gsum 'dres par byin gyis rlobs/__/dngos grub thams cad da lta nyid du stsol/__/bzhi pa ni/__dam pa'i phyag mthil g.yas g.yon las/__/me chen 'ur 'ur 'bar zhing mched/__/rang gzhan nad gdon lus dang bcas/__/rtsa sbur bzhin du bun gyis bsregs/__/ye shes rlung 'tshubs gzhob thal rdul/__/nam mkha'i mthar gtor dmigs med stong /__/thugs rje'i byin rlabs me bo ches/__/ye shes snang ba lam mer gyur/__/ma gcig gi gsung byin rlabs can/__hU~M/__pha nag po chen po gzi mdangs can/__/sku stod seng chen 'gying ba 'dra/__/de bdud bzhi zil gyis non pa'i rtags/__/sku smad rma bya 'dzum pa 'dra/__/de dug lnga gnas su dag pa'i rtags/__/sked pa rdo rje 'gril ba 'dra/__/de 'khrul gzhi rtsad nas gcod pa'i rtags/__/zhabs gnyis sba phran gshibs pa 'dra/__/de byang chub rgyun lam bgrod pa'i rtags/__/sku mdog nag la snum pa de/__/chos nyid la 'gyur ba med pa'i rtags/__/dbu skra gnag snum gyen du 'khyil ba de/__/mtho ris thar lam 'dren pa'i rtags/__/spyan mig dmar la spyan rtsa 'khrug pa de/__/snang srid zil gyis non pa'i rtags/__/tshems mdog dkar la tshems rtse rno ba de/__/skye shi rtsad nas gcod pa'i rtags/__/phyag sor ring la phyag sen rno ba de/__/skal ldan thugs rjes 'dren pa'i rtags/__/zhabs sor mo seng phrug bkram pa 'dra/__/de dug gsum rtsad nas gcod pa'i rtags/__/rje res 'ga' nyin mtshan khor yug gzims/__/sgom gnyug ma la rgyun chad med pa'i brda/__/rje res 'ga' rten 'brel sna tshogs mdzad/__/de bka' 'khor byin gyis brlab ba'i brda/__/rje res 'ga' smyon pa'i brtul zhugs mdzad/__/de 'khor gyi bar chad sel ba'i brda/__/rje rgyang na bzhugs na mos phyag 'tshal/__/drung na bzhugs na gus phyag 'tshal/__/yid mos gus kyi phyag la nye ring med/__/gsol ba snying gi dkyil nas 'debs/__/byin rlabs thugs kyi klong nas zhu/__/rje sku yi byin rlabs lus la zhugs/__/lus na tsha'i sdug bsngal zhi ba dang /__/lus la bde drod bskyed du gsol/__/lus kyi sgrib pa dag nas kyang /__/lus sprul sku thob par mdzad du gsol/__/rje gsung gi byin rlabs ngag la zhugs/__/ngag 'gag 'dzer gyi sdug bsngal zhi ba dang /__/ngag la nus pa sbar du gsol/__/ngag gi sgrib pa dag nas kyang /__/ngag longs skur 'grub par mdzad du gsol/__/rje thugs kyi byin rlabs sems la zhugs/__/sems nyon mongs kyi rnam rtog zhi ba dang /__/sems la rtogs pa 'char du gsol/__/sems kyi sgrib pa dag nas kyang /__/sems chos skur rtogs par byin gyis rlobs/__/rgyu 'dod chags zhe sdang gti mug gsum/__/dug gsum rang sar zhi bar mdzod/__/rkyen pho gdon mo gdon klu gdon gsum/__/gdon gsum gyi rnam rtog yal du gsol/__/nad rlung mkhris bad kan 'dus ba bzhi/__/bzhi brgya rtsa bzhi rang sar zhi ru gsol/__/chos sku longs sku sprul sku gsum/__/sku gsum mngon du gyur nas kyang /__/gzhan don dpag med 'byung bar byin gyis rlobs/__/lnga pa ni/__ma gcig thugs nas phag mo'i sku/__/tshon gang mar me ltar 'bar ba/__/byon te rang gi snying dkyil du/__/gsal 'tsher mnyam gzhag skyil krung bzhugs/__/snying ni 'ja' 'od sna lnga yi/__/skud pas dkris shing bcings pa'i nang /__/phag mo'i sku yi bdud rtsis gang /__/bde chen byin rlabs brtan par gyur/__/dam pas mdzad pa/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/rnam thar gsum gyi sgo 'byed ma/__/bdud kyi dpung rnams 'joms mdzad ma/__/ma khyed rang lta bur byin gyis brlab mdzod cig__/bla ma la gsol ba 'debs so/__/ma gcig la gsol ba 'debs na/__/lab sgron gyi byin gyis rlobs/__/'chi blo snying la zug pa dang /__/skyo sems gting nas skye ba dang /__/bdag 'dzin rtsa ba chod pa ru/__/ma khyed rang lta bur byin gyis brlab mdzod cig__/bla ma la gsol ba 'debs so/__/ma gcig la gsol ba 'debs na/__/lab sgron gyi byin gyis rlobs/__/gnyan sa ri khrod zin pa dang /__/phung po gzan du bskyur ba dang /__/snyems thag 'khri ba chod pa ru/__/ma khyed rang lta bur byin gyis brlab mdzod cig__/bla ma la gsol ba 'debs so/__/ma gcig la gsol ba 'debs na/__/lab sgron gyi byin gyis rlobs/__/gnas lugs dngos su rtogs pa dang /__/sems ngo rjen par 'phrod pa dang /__/rig pa ye shes 'char ba ru/__/ma khyed rang lta bur byin gyis brlab mdzod cig__/bla ma la gsol ba 'debs so/__/ma gcig la gsol ba 'debs na/__/lab sgron gyi byin gyis rlobs/__/'gal rkyen grogs su 'char ba dang /__/spyod log sred du chod pa dang /__/ltas ngan g.yang du khugs pa ru/__/ma khyed rang lta bur byin gyis brlab mdzod cig__/bla ma la gsol ba 'debs so/__/ma gcig la gsol ba 'debs na/__/lab sgron gyi byin gyis rlobs/__/gang shar lam du 'khyer ba dang /__/cir snang sems su shes pa dang /__/ci byed gzhan la phan pa ru/__/ma khyed rang lta bur byin gyis brlab mdzod cig__/bla ma la gsol ba 'debs so/__/ma gcig la gsol ba 'debs na/__/lab sgron gyi byin gyis rlobs/__/ma gcig jo mo rnal 'byor ma/__/'gro drug sems can thams cad dang /__/bdag sogs gsol ba 'debs pa rnams/__ma khyed rang lta bur byin gyis brlab mdzod cig__/bla ma la gsol ba 'debs so/__/ma gcig la gsol ba 'debs na/__/lab sgron gyi byin gyis rlobs/__/rig pa dbyings su thal la la/__/'dzin med lta ba khro lo lo/__/bde stong rgyud la 'khril li li/__/ma khyed rang lta bur byin gyis brlab mdzod cig__/bla ma la gsol ba 'debs so/__/ma gcig la gsol ba 'debs na/__/lab sgron gyi byin gyis rlobs/__/'gro drug pha mar shes pa dang /__/byams dang snying rje 'byongs pa dang /__/lha 'dre'i 'gro don nus pa ru/__/ma khyed rang lta bur byin gyis brlab mdzod cig__/bla ma la gsol ba 'debs so/__/ma gcig la gsol ba 'debs na/__/lab sgron gyi byin gyis rlobs/__/byin rlabs can gyi bla ma la/__/mos gus can gyi slob ma yis/__/gsol ba snying gi dkyil nas 'debs/__/byin rlabs thugs kyi klong nas zhu/__/ma khyed rang lta bur byin gyis brlab mdzod cig__/bla ma la gsol ba 'debs so/__/ma gcig la gsol ba 'debs na/__/lab sgron gyi byin gyis rlobs/__/drug pa ni/__grub chen thugs ka'i hU~M las 'od 'bar hU~M/__/lu gu rgyud du bdag gi snying gar thim/__/grub dbang lta dgongs mngon rtogs byang chub sems/__/ting 'dzin rten 'brel brtul zhugs kun thob gyur/__/dngos slob bka' bcu pa rgyal mtshan bzang po'i gsung byin rlabs can las byung ba/__na mo gu ru/__pha 'gro ba'i don la gcig tu brtso?~Xn/__/gnad zab mo'i don la shin tu 'grusa?~X/__/bdag skye rgu rnams kyi mgon du bzanga?~X /__/rje grub thob chen po'i?~X zhabs la 'dud/__/zhal mjal ba tsam gyis snang ba 'gyur/__/gsung thos pa tsam gyis dang ba 'dren/__/thugs gtad pa tsam gyis bsam don 'grub/__/rje 'brel tshad don ldan zhabs la 'dud/__/sku 'gyur med rigs lnga'i bdag nyid can/__/gsung 'gag med yan lag drug cur ldan/__/thugs 'khrul med ye shes rgya mtsho'i ngang /__/rje bla ma'i sku gsung thugs la 'dud/__/phyi mtshan nyid theg pa'i gzhung la mkhas/__/nang rgyud sde'i dgongs pa thugs la shar/__/bod gangs can mkhas grub gtsug gi rgyan/__/rje phul phyin yon tan ldan la 'dud/__/pha mtshungs med lcags zam chos kyi rje/__/rgya dkar nag bal bod yongs su grags/__/dus da lta 'gran pa'i zla dang bral/__/rje bsam yas 'phrin las mdzad la 'dud/__/ri 'jig lta bcom pa'i thanga?~X chen na/__/bdag gnyis stonga?~X gnas lugs 'khor lo yis/__/yongs mnga' dbang bsgyur ba'i rgyala?~X po?~X mchog__/ma 'gro kun dpal du shar la 'dud/__/dbyings mnyam nyid chen po'i dgongs klong nas/__/chos lung rigs nor bu'i gter kha phye/__/thabs zab mos skal ldan smin grol mdzad/__/rje dngos grub gter bum 'dzin la 'dud/__/yul snang stong zung 'jug dgon pa na/__/pha stong nyid snying rje'i rnal 'byor pa/__/dpal kun tu bzang po'i spyod pa skyong /__/rje rnal 'byor dbang phyug zhabs la 'dud/__/gnas gar bzhugs chos dbyings pho brang du/__/rkyen gang byung bde sdug ro ru snyoms/__/zas gang byung bdud rtsi'i bcud du len/__/rje lung stong smyon pa'i zhabs la 'dud/__/gzhi nyid rtogs lta sgom brtul zhugs kyi/__/lam mthar phyin 'bras bu re dogs bral/__/pha khyed kyi rjes su bdag bsgrub kyi/__/bu byin gyis brlab par mdzad du gsol/__/oM AH_hU~M badz+ra gu ru DA ki A yur dz+nyA na sid+d+hi hU~M/__bdun pa ni/__yum chen phag mo dmar nag sgrol ma dang /__/mkha' spyod gnyis sogs mkha' 'gro'i tshogs rnams las/__/bdud rtsi'i rgyun babs rang gzhan spyi bor zhugs/__/bde chen bskyed cing byin rlabs bcud phab gyur/__/ma gcig gis mdzad pa las/__kye/__ma mi min ye shes kyi mkha' 'gro ma/__/yang dag bde chen bskyed pa'i DAk+ki la/__/dad mos drag po'i stobs kyis gsol ba 'debs/__/thugs rjes rgyun chad med par dgongs mdzod la/__/las can pho mo rnams la byin gyis rlobs/__dad ldan skyes bu rnams la bcud du phobs/__/spyan gsum bar snang mkha' la gzigs pa la/__/dus gsum thogs med gzigs pa'i mkha' 'gro 'bum/__/thod skam lnga yis dbu la brgyan pa la/__/rigs lngas 'gro don mdzad pa'i mkha' 'gro 'bum/__/thod rlon lnga bcu rtsa gcig do shal byas pa la/__/'du byed lnga bcu rtsa gcig zad pa'i mkha' 'gro 'bum/__/dbu skra sil mas sku rgyab khebs pa la/__/sems can bde la 'god pa'i mkha' 'gro 'bum/__/rus pa'i rgyan drug sku la brgyan pa la/__/rtog med nyams dang ldan pa'i mkha' 'gro 'bum/__/kha T+wA~M rtse gsum rab tu brgyan pa la/__/srid gsum zil gyis gnon pa'i mkha' 'gro 'bum/__/mi mgo sum brtsegs rab tu brgyan pa la/__/khams gsum dbang du bsdu ba'i mkha' 'gro 'bum/__/DA ru cang te'u gser gyi rnge'u chung 'di/__/don dam snyan brgyud 'dzin pa'i mkha' 'gro 'bum/__/gser gyi dril bu g.yer khas gsung snyan sgrogs pa ni/__/stong gsum chos sgra sgrogs pa'i mkha' 'gro 'bum/__/dar gyi 'phur lces rab tu brgyan pa ni/__/sprul pas yul yang 'grim pa'i mkha' 'gro 'bum/__/bam chen gdan la brkyang bskum bzhugs pa ni/__/dur khrod sha la rol pa'i mkha' 'gro 'bum/__/ye shes rol par mdzad pa'i mkha' 'gro ma/__/yang dag bde chen bskyed pa'i DA ki la/__/dad mos drag po'i stobs kyis gsol 'debs na/__/thugs rjes rgyun chad med par dgongs mdzod la/__/las can pho mo rnams la byin gyis rlobs/__/dad ldan skyes bu rnams la bcud du phobs/__/dbus phyogs de bzhin rigs kyi mkha' 'gro 'bum/__/shar phyogs rdo rje rigs kyi mkha' 'gro 'bum/__/lho phyogs rin chen rigs kyi mkha' 'gro 'bum/__/nub phyogs pad+ma rigs kyi mkha' 'gro 'bum/__/byang phyogs las kyi rigs kyi mkha' 'gro 'bum/__/yang dag bde chen bskyed pa'i DA ki la/__/dad mos drag po'i stobs kyis gsol 'debs na/__/thugs rjes rgyun chad med par dgongs mdzod la/__/las can pho mo rnams la byin gyis rlobs/__/dad ldan skyes bu rnams la bcud du phobs/__/brgyad pa ni/__rtsa brgyud bla ma mgon po las/__/bde ba'i 'od zer yar mar 'phros/__/bla ma mgon po dbyer med du/__/gyur pas 'gro kun byin brlabs gyur/__/sha wa ri pa'i rgya gzhung /__hU~M/__dpal ldan mgon po nag po gzi brjid che/__/chos nyid mi 'gyur sku mdog mthing nag zhal/__/ye shes rgyas phyir dbu skra gyen du 'bar/__/dbyings na bzhugs phyir mi bskyod rgya yis btab/__khams gsum la gzigs spyan gsum dmar la zlum/__/mkha' 'gro bsdu phyir sin d+hu ra yis byugs/__/rigs lnga mchog 'dus thod pa'i dbu rgyan can/__/gdug pa 'dul phyir rno sdug mche ba gtsigs/__/pha rol phyin drug dag phyir phyag drug ldan/__/bdud bzhi rtsad gcod rdo rje'i gri gug thogs/__/sngags rnams mi brjed gzungs ldan thod phreng 'dren/__/gsang chos sgrogs phyir cang te'u drag tu 'khrol/__/nyon mongs ma spangs dag phyir thod khrag bsnams/__/dug gsum gting 'bugs mdung rtse gsum ldan 'dzin/__/gdul bya mi 'dor rtags su zhags pa bzung /__/'jigs pa bskyab phyir stag lpags sku smad dkris/__/bsod nams tshogs rdzogs rnam mang rgyan spras brjid/__/'khor ba'i skyon gyis ma gos pad+ma dang /__/ma rig mun pa sel ba nyi ma'i gdan/__/nyon mongs tshad sel zla ba rgyas pa'i steng /__/gdug pa 'dul rtags bgegs rgyal log 'dren mnan/__/dgos 'dod skong phyir tsan+dan la bzhugs pa'i/__/mgon po bla ma nyid la gsol ba 'debs/__/bla ma mgon po nyid kyis byin gyis rlobs/__/dgu pa ni/__rdo rje 'chang gi gnas lngar 'bru/__/lnga'i 'od dkar dmar mthing ser ljang /__/bdag gnas lngar thim sgrib lnga sbyangs/__/ye shes sku lngar byin brlabs gyur/__/oM AH_hU~M swA hA/__gsal/__rje sku lnga dbyer med rdo rje 'chang chen dang /__/yas 'dren brgyud pa yid bzhin nor bu dang /__/skyabs gnas mthar thug rtsa ba'i bla ma la/__/'gro kun phyag 'tshal dung bas gsol ba 'debs/__/deng nas 'gro kun skye ba thams cad du/__/rtogs pa mngon du 'gyur bar byin gyis rlogs mdzod cig__/bla ma sangs rgyas rin po che la skyabs su mchi'o/__/chos rje sangs rgyas bka' drin can la skyabs su mchi'o/__/ma rnams bde ba dang ldan par byin gyis rlobs/__/'gro rnams sdug bsngal dang bral bar byin gyis rlobs/__/lus 'di sgyu ma ru rtogs par byin gyis rlobs/__/sems skye med du 'char bar byin gyis rlobs/__/gsol ba btab tshad thebs par byin gyis rlobs/__/smon lam bsam tshad 'grub par byin gyis rlobs/__/mchog gi dngos grub thob par byin gyis rlobs/__/kun gyis sangs rgyas thob par byin gyis rlobs/__/gsum pa sgos kyi tshogs bsag pa la/__rgyas dang 'bring bo bsdus pa gsum/__dang po ni/__dug gsum rlung 'bud byas rjes/__rang tha mal du gnas pa'i lus kyi dbus drung por rtsa dbu ma khong stong sbom phra rgyu stong phus btab pa tsam 'od kyi rang bzhin can/__yas sna spyi bo tshangs pa'i bu ga har sang nge yod pa la zug pa/__dbu ma de'i nang na rang rig gi ngo bo 'od dkar po shel gong lta bu cog sgong tsam zhig skya ril le 'od dkar gyi rnam pa can de/__spyi gtsug tshangs pa'i bu ga nas skya rgyang gis thon/__nam mkha' la 'ja' yal ba ltar gyur/__phaT brjod la nam mkha' dang dbyer med du 'dres pa'i ngang der cung zad mnyam par bzhag la/__nam mkha'i dkyil nas rang rig las byed kyi mkha' 'gro ma sku mdog ser mo zangs gri bsnams pa gcig yer gyis byon te/__rang gi pags pa bshus/__sa gzhi kun khyab par chal gyi bkram/__/rang lus maN+Dal du bkod par gyur/__phaT pags pa dbang chen gser gyi sa gzhi/__phaT rgyu ma'i zhags bskor mtha' lcags ri mu khyud/__phaT sgal tshigs mgo bo dang bcas pa ri'i rgyal po ri rab/__phaT rkang pa g.yas shar lus 'phags po/__phaT lag pa g.yas lho 'dzam bu gling /__phaT lag pa g.yon nub ba lang spyod/__phaT rkang pa g.yon byang sgra mi snyan/__phaT mig 'bras phyir phyung ste sgal tshigs kyi shar nub tu gnas pa nyi zla/__phaT snying la sogs pa'i don lnga dang /__nang khrol rnams lha mi'i 'dod yon ji snyed pa ma tshang ba med pa bkod pa yid du 'ong ba'i maN+Dal 'di nyid drin can rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong nor lha'i tshogs dang bcas pa'i spyan lam du dbul bar bgyi'o/__/thugs rjes 'gro ba'i don du bzhes su gsol/__/phaT/__bdag lus chags pa med pa'i maN+Dal 'di/__/bla ma yi dam chos skyong nor lha dang /__/dpa' bo mkha' 'gro mchod 'os kun la 'bul/__bdag dang pha ma sems can ma lus kun/__/nyon mongs sgrib bral gnas lugs don rtogs nas/__/kun kyang thar pa'i zhing la spyod par shog__/gnyis pa ni/__ma gcig gi gsung /__phyi snang ba rgyan gyi maN+Dal la/__nang 'byung ba bzhi yis chag chag gdab/__/rigs drug sems can tshom bu bkod/__/zad med rin chen gter dang bcas/__/skyabs gnas dam pa dkon mchog dang /__/bla ma yi dam mkha' 'gro la/__/phyi snang brgyan gyi maN+Dal 'bul/__/byin gyis rlobs la bzhes su gsol/__/nang phung po lus kyi maN+Dal la/__/rang byung lhan skyes chag chag gdab/__/rnam shes tshogs brgyad tshom bur bkod/__/kun gzhi rin chen gter dang bcas/__/skyabs gnas dam pa dkon mchog dang /__/bla ma yi dam mkha' 'gro la/__/nang phung po lus kyi maN+Dal 'bul/__/byin gyis rlobs la bzhes su gsol/__/gsang ba chos nyid kyi maN+Dal la/__/rang rig 'od gsal gyis chag chag gdab/__/'gag med nyams myong tshom bu bkod/__/gsal stong bde ba'i gter dang bcas/__/skyabs gnas dam pa dkon mchog dang /__/bla ma yi dam mkha' 'gro la/__/gsang ba chos nyid kyi maN+Dal 'bul/__/byin gyis rlobs la bzhes su gsol/__/gsum pa ni/__gser gyi sa gzhi khor yug ri gling nyi zlas brgyan/__/zhing chen g.yang gzhir sha rus khrag tshil 'dod yon spungs/__/mos sems gtsang mar 'phags nor bdun gyi mchod sprin sprul/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs la 'bul bar bgyi/__/phaT/__'di ci nus su 'bul/__bzhi pa khyad par lus kyis tshogs bsag pa la/__yar mchod mar sbyin zhi dmigs dang /__/zhi drag phyed dang drag dmigs dang /__/sna tshogs gnas spor smon bcas bdun/__dang po la/__rlung 'bud 'pho ba dngos dang gsum/__dang po ni/__rang rgyud kyi 'dod chags bya phug ron gyi rnam pa can phyir rgyang gis thon/__nam mkha' la 'ja' yal ba ltar rjes med du song bar gyur/__sna bug g.yas nas rlung phyir 'bud/__rang rgyud kyi zhe sdang sbrul gyi rnam pa can phyir rgyang gis thon/__nam mkha' la 'ja' yal ba bzhin rjes med du song bar gyur/__sna bug g.yon nas rlung 'bud/__rang rgyud kyi gti mug phag pa'i rnam pa can phyir rgyang gis thon/__nam mkha' la 'ja' yal ba ltar rjes med du song bar gyur/__sna bug gnyis char nas rlung dbus su dril te 'bud do/__/gnyis pa ni/__rang lus tha mal du gnas pa'i khog pa'i nang na yar rtsa dbu ma rgyu ma rgyu tshil dang bral ba'i rgyu ma phus btab pa lta bu/__yas sna spyi bo tshangs pa'i bu ga mtheb sgor gyi rgya tsam har sang nge yod pa sbubs can du zug pa/__mas sna lte 'og sor bzhi tsam la yod pa'i dbu ma'i nang du rang rig gi ngo bo dkar la 'tsher ba/__snum la 'dril ba/__cog sgong tsam zhig skya ril le yod par gyur/__rgyu zhabs bskum byas la/__phaT/__rig pa rlung gi bzhon pa can 'od dkar po de rtsa dbu ma'i nang du hril gyis zhugs te/__lte ba'i thad kyi rtsa dbu ma'i nang du 'phos/__phaT/__snying khar 'phos/__phaT/__mgrin par 'phos/__phaT/__rtsa dbu ma'i yas sna spyi gtsug tu 'phos/__de nas/__phaT drag po gcig brgyab bas/__me nang nas me stag gyen du yar ba'am/__gzhu bkang las mda' 'phang ba ltar rig pa 'od dkar po'i rnam pa can de skya rgyang nge gyen du song bas nam mkha' dang dbyer med du 'dres/__nam mkhas gar khyab rig pas khyab/__rig pas gar khyab ye shes kyis khyab/__de ltar rig pa ye shes dang /__chos kyi dbyings bsam gyis mi khyab pa dbyer med blo 'das phyag rgya chen po'i ngang la mnyam par bzhag__/gsum pa ni/__yi ge rnying par snyigs ma'i sgyu lus mchod sbyin byed kyang /__'dir zhal shes ltar/__rang lus ro brgya'i kha zas yid 'ong mdzes/__/dkar snum snyi 'bol tsho zhing bkrag mdangs rgyas/__/blo yis 'khyud tshad tsam gyi snying ga nas/__/rang sems hU~M yig spyi bo'i nam mkhar thon/__/phaT/__sems nyid dpa' bo ral gri thogs pa yis/__/sems bral che brjid lus kyi rke nas mgo__/rbad kyis bcad nas bla ma dkon mchog la/__/mchod par phul bas shin tu dgyes nas gsol/__/de bzhin yan lag ro stod ro smad kun/__/bcad nas phul bas dgyes shing gsol bar gyur/__/phaT/__drin can rtsa ba'i bla ma thang stong pa/__/dam pa ma gcig bla ma brgyud par bcas/__/dkyil 'khor lha tshogs sangs rgyas byang chub sems/__/'phags pa rang rgyal nyan thos tshogs la 'bul/__/mnyes nas sku gsung thugs kyis rjes su bzung /__/lam gyi nor 'khrul sogs las skyob pa dang /__/ma nor lam mchog dam pa legs ston pa'i/__/ston pa mdzad cing byin gyis brlab tu gsol/__phaT/__phaT/__spyan ras gzigs dbang rta mgrin phag mo sogs/__/yi dam rgyud sde bzhi yi lha tshogs dang /__/dpa' bo dpa' mo mkha' 'gro'i tshogs la 'bul/__/thugs rgyud mnyes nas sku gsung thugs kyi byin/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol ba dang /__/khyad par bla med rdo rje theg pa'i lam/__myur du bgrod nas sa lam rdzogs mdzad pa'i/__/lhag pa'i lha mchog dam pa mdzad du gsol/__phaT/__phaT/__dpal ldan ye shes mgon po phyag drug pa/__/phyag bzhi ber gur zhal bzhi lcam dral dang /__/tshogs bdag rnam thos sras sogs nang dang phyi'i/__/chos skyong pho rgyud mo rgyud yongs la 'bul/__/thugs dam bskangs nas bdag gi sa lam la/__/bdud kyis bar chad med par 'dod don 'grub/__/'gro ba'i don du 'phrin las rnam pa bzhis/__/bstan pa dar zhing rgyas pa'i mthu dpung mdzod/__phaT/__phaT/__mchod yul mgron rnams mnyes pa'i thugs ka nas/__/byin rlabs bdud rtsi rang gi kha ru byung /__/rol pas nyams chag bskangs shing dkor sgrib byang /__/mchog dang thun mong dngos grub thob par gyur/__phaT/__phaT/__gang la mchod pa nam mkha' 'drar shes shing /__/gang gis mi dmigs gang du'ang 'dzin pa med/__/de ni mchod pa kun gyi dam pa ste/__/ye shes gzhal med bsam yas rab 'thob 'gyur/__/zhes dkon mchog ta la'i mdo'i tshig don la mnyam par 'jog__/gnyis pa ni/__rang lus tha mal dar la bab pa yi/__spyi bor lha yi sa bon oM dkar po/__/mgrin par lha min sa bon AH_dmar po/__/snying gar mi yi sa bon nr-iHljang gu/__/lte bar byol song sa bon dwa skya bo/__/gsang bar yi dwags sa bon raHser po/__/rkang mthil dmyal ba'i sa bon triHnag po/__/yi ge drug las 'od 'phros rigs drug gi/__sems can tha dad yi ge so sor thim/__/de rnams so so'i dngos po so sor gyur/__/bdag lus rigs drug lus 'dus ye re re/__/cher skyes yar la srid pa'i rtse mo dang /__/'phred du phyi yi lcags ri mu khyud par/__khyab pa'i spyi bo'i nam mkhar pad zla'i steng /__/ma gcig dkar mo thugs kar thal sbyar ba/__/chos nyid cir yang mi rtog ngang la bzhugs/__/rkang zhabs triHyig 'od kyi thig ler zhu/__/yungs 'bru tsam gyur gsang gnas raHla thim/__/de gnyis gcig 'dres sran 'bru tsam gyur te/__/lte ba'i dwaHla thim pas de gsum 'dres/__/rgya sran tsam gyur snying ga'i nr-iHla thim/__/de rnams 'dres pas lcung ka'i sgo nga tsam/__/yar 'phos mgrin pa'i AH_la thim ste 'dres/__/ngang sgong tsam gyur spyi bo'i oM la thim/__/thams cad gcig gyur bya chen sgo nga tsam/__/'od kyi thig le ma gcig thugs dbus su/__/dbyer med thim pas bde stong chen por 'dres/__/ma gcig nyi ma'i dkyil 'khor ltar 'bar ba'i/__/'od kyi phung por gyur nas nam mkha' la/__/'ja' ltar yal te 'khor ba stong par gyur/__phaT/__phaT/__phaT/__phaT/__phaT/__phaT/__phaT/__rang rig lhar bzhebs rigs drug phur po de/__/rtsa khur thag pa bcad bzhin shig se shig__/stong gsum 'jig rten khams kun mer gyis gang /__/lus rnams zag med bdud rtsi'i rang bzhin gyur/__phaT/__rang lus bdud rtsi'i mchod pa rgya chen 'di/__/spyi ru 'gro ba rigs drug glud du 'bul/__/sgos su chos mdzad rnams kyi glud du 'bul/__yang sgos drin chen pha ma'i glud du 'bul/__/khyad par rtsa ba'i bla ma'i sku glud du/__/'bul ba'i lha mos 'gro drug so sor 'gyed/__phaT/__phaT/__bdud rtsi'i phung po rigs drug kun gyis rol/__/thams cad dga' mgu yi rang tshim zhing ngoms/__/phan tshun so so'i rigs drug lan chags byang /__rang rang sgrib pa dag nas rigs drug stong /__phaT/__phaT/__dmyal ba'i phung po dmyal ba'i lan chags la/__/byin pas 'gro kun tsha grang sdug bsngal zhi/__/zhe sdang sgrib bral dmyal ba stong pa'i shul/__/gnam ltar sngo ba rdo rje'i rang bzhin gyur/__phaT/__phaT/__yi dwags phung po yi dwags lan chags la/__/byin pas 'gro kun bkres skom sdug bsngal zhi/__/ser sna'i sgrib bral yi dwags stong pa'i shul/__/pad rAg ltar dmar pad+ma'i rang bzhin gyur/__/phaT/__phaT/__byol song phung po byol song lan chags la/__/byin pas 'gro kun glen lkug sdug bsngal zhi/__/gti mug sgrib bral byol song stong pa'i shul/__/shel ltar dkar ba 'khor lo'i rang bzhin gyur/__phaT/__phaT/__mi yi phung po mi yi lan chags la/__/byin pas 'gro kun brel phongs sdug bsngal zhi/__/'dod chags sgrib bral mi yul stong pa'i shul/__/gser ltar ser ba rin chen rang bzhin gyur/__phaT/__phaT/__lha min phung po lha min lan chags la/__/byin pas 'gro kun 'thab rtsod sdug bsngal zhi/__/phrag dog sgrib bral lha min stong pa'i shul/__/margad ltar ljang rgya gram rang bzhin gyur/__/phaT/__phaT/__lha yi phung po lha yi lan chags la/__/byin pas 'gro kun 'pho ltung sdug bsngal zhi/__/nga rgyal sgrib bral lha gnas stong pa'i shul/__/'od lnga'i rang bzhin ye shes chen por gyur/__phaT/__phaT/__mkha' mnyam drin can pha ma yid can kun/__/stong nyid snying rje'i snying pos rgyud grol nas/__/thams cad sangs rgyas khams gsum 'khor ba stong /__/yum don chos dbyings khyab brdal chen por gyur/__/phaT/__'di rgyun du byas na mkha' 'gro mas byin gyis brlab/__lha 'dres stong grogs byed/__ci bsam pa'i don 'grub par gsungs so/__/gsum pa ni/__sna bug g.yas nas 'dod chags bya/__g.yon nas zhe sdang sbrul/__dbus nas gti mug phag gi rnam par phyir thon/__nam mkha' la 'ja' yal ba ltar song bar gyur/__sna bug g.yas g.yon dbus gsum nas rlung 'bud/__phaT skor lnga pa'am bsdu na/__rang lus dkar la snum pa dri ro phun sum tshogs pa'i snying gar sems kyi ngo bo cog sgong tsam dbu ma'i lam brgyud nam mkha' dang dbyer med du gyur/__phaT/__cung zad mnyam par bzhag la/__phaT/__nam mkha' shin tu dwangs pa'i klong nas glo bur du sprin dkar po thol skyes su byung ba ltar/__chos kyi dbyings nas rang rig ye shes kyi mkha' 'gro ma sku mdog dkar mo/__phyag g.yas gri gug rno ngar dang ldan pa bsnams pa/__g.yon ka pA la bdud rtsis gang ba bsnams pa gcig tu skur bzhengs te gar stabs ling ling steng gi nam mkha' nas byon/__phaT/__phyag g.yas kyi gri gug gis rang gi phung po de nyid kyi thod pa ling bcad/__skad cig gi blos sprul pa'i mi mgo'i sgyed pu gsum gyi steng du bkal bas thod pa de nyid yangs shing rgya che ba/__dpral ba rang la bstan pa gcig tu gyur/__phaT/__sha rus rnams dum bur gtubs te thod pa'i nang du blug__/phaT/__mkha' 'gro ma'i lte ba nas gtum mo'i me sbar ba/__mi mgo'i sgyed pu gsum 'dzoms kyi nang du 'khyil bas/__thod nang gi rdzas rnams khol zhing 'od du zhu/__phaT/__phyag g.yon gyi rang byung gi bdud rtsi thod pa'i nang du blug pas/__thod nang gi bcud rnams 'o skol ltar kha dog dkar la snum pa/__dri ro phun sum tshogs pa ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AH_hU~M/__tshar gsum gyi byin gyis brlabs/__de nas/__rang rig ye shes kyi mkha' 'gro ma'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas/__rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs/__phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa'/__'phags pa nyan rang /__mkha' 'gro chos skyong srung ma nor lha'i tshogs dang bcas pa rnams dang /__gzhi bdag gnyug mar gnas pa/__pha ma rigs drug gi sems can/__khyad par bdag la gnod cing 'tshe bar byed pa'i dgra bgegs log par 'dren pa la sogs te/__mdor na 'khor 'das kyi bsdus pa'i mgron thams cad spyan drangs/__yang mkha' 'gro ma'i thugs ka nas las byed kyi mkha' 'gro ma phyag na thod pa thogs pa dpag tu med pa spros te/__phyag mtshan gyi thod pas sngar gyi thod nang gi bdud rtsi bcus nas/__mgron so so la mchod sbyin byas pas/__mgron 'phags pa rnams mchod pas mnyes/__dam can rnams thugs dam bskangs/__rigs drug rnams sbyin pas tshims/__lan chags rnams kyi sha mkhon bu lon rnams sbyangs par gyur/__zab don/__pha drin can rtsa ba'i bla ma brgyud pa dang bcas pa thams cad dang /__pha rgyud dpa' bo'i lha tshogs/__ma rgyud dpa' mo'i lha tshogs/__sras rgyud nyams myong gi lha tshogs te/__gcod yul brgyud pa'i bla ma rnams kyi zhal du oM AH_hU~M/__gzhan yang bka' brgyud sgrub brgyud/__dbang bskur/__zhal mjal gsung thos pa'i bla ma rnams kyi zhal du oM AH_hU~M/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs/__dus gsum gyi rgyal ba sras dang slob mar bcas pa thams cad dang /__dpa' bo mkha' 'gro dam pa chos skyong ba'i srung ma dkon mchog sri zhu'i mgron du gyur pa thams cad la 'bul lo/__/mnyes shing tshim par gyur cig__/dpal tshangs pa dang /__brgya byin la sogs pa phyogs skyong ba bcu/__rgyal po chen po bzhi/__lha chen po brgyad/__klu chen po brgyad/__gza' chen po brgyad/__rgyu skar nyi shu rtsa brgyad/__'jigs byed chen po dgu ste/__gtsang ris kyi mgon po bdun cu rtsa lnga 'khor dang bcas pa la sogs pa mgon po yon tan gyi mgron du gyur pa thams cad la 'bul lo/__/gnas po chen po 'dis thog drangs gzhi bdag gi rigs su gyur pa dang /__dus gsum gyi pha ma/__khams gsum gyi sems can rigs drug nam mkha' dang mnyam pa/__snying rje'i mgron du gyur pa thams cad la 'bul lo/__/lan gyi glud du re ba/__bu lon ma 'khor ba lan chags kyi mgron du gyur pa thams cad la 'bul lo/__/lan chags sha 'khon thams cad byang bar gyur cig__/bdag gi sha khrag las grub pa'i bdud rtsi'i mchod sbyin 'di dag mthong ba thos pa/__zos pa/__'thung ba/__longs spyod pa tsam gyis bla ma dang 'phags pa rnams mnyes shing sems can rnams kyi nyon mongs pa dang shes bya'i sgrib pa byang zhing /__tshogs gnyis rdzogs par gyur cig__/ces brjod cing /__las byed kyi mkha' 'gro ma de rnams kyi thod nang gi bdud rtsi bcus/__shar phyogs/__lho phyogs/__nub phyogs/__byang phyogs/__shar lho/__lho nub/__nub byang /__byang shar/__steng 'og__/phyogs mtshams bcur gtor bas phyogs bcu'i 'khor 'das kyi mgron rnams tshim/__khyad par gnod byed gang yod phyogs la gtor bas/__gnod 'tshe'i gdug rtsub thams cad nye bar zhi zhing lan chags bu lon sha 'khon thams cad dag par gyur/__zhes dmigs la phaT re dang bstun sbyin gtong byas nas/__sbyin par bya ba'i rdzas dang /__sbyin pa gtong ba po/__sbyin pa len pa po thams cad 'khor gsum rnam par mi rtog pa'i ngang du ro gcig pa/__smra bsam brjod bral yum gyi dgongs pa'i ngang du mnyam par bzhag__/phaT/__shin tu bsdu na 'di nas sa bcad bdun pa yan chad res mos sam gang 'dod re zung bya/__bzhi pa ni/__dug gsum rlung 'bud sngon du 'gro bas/__phaT skor lngas 'pho pa'am/__rang lus dbu ma'i nang nas rig pa 'od kyi gong bu spyi gtsug nas 'phos te/__nam mkhar 'ja' yal ba ltar song bar gyur/__phaT/__cung zad mnyam par bzhag__/phaT/__rang rig rdo rje phag mo dmar mo phyag g.yas gri gug dang /__phyag g.yon ka pA la bdud rtsi dkar pos gang ba bsnams pa'i skur bzhengs/__de nas/__bya rgod zas la 'babs pa ltar gar stabs kyis g.yon bskor du 'khyil bas rang gi phung po de gan rkyal du gnas pa'i mgo thad du babs/__phaT/__rkang pa'i phyogs su rgyang 'chong /__phaT/__mgo bo'i thad du 'chong /__phaT/__g.yas nas g.yon du 'chong /__phaT/__g.yon nas g.yas su 'chong /__phaT/__ro'i mgrin pa nas bzung ste kha sbub tu brdabs/__phaT/__gri gug gis spyi gtsug nas rkang mthil bar gshags te/__pags pa chal gyis bkram/__phaT/__sha rus rnams dum bur gtubs te spungs pa'i steng du klad pa blugs pas/__rdza ri dmar po la gangs chags pa ltar gyur/__phaT/__de'i steng du phyag gi bdud rtsi blugs/__oM AH_hU~M/__tshar gsum gyi byin gyis brlabs/__phaT/__rang rig ye shes kyi mkha' 'gro ma'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas/__'khor 'das kyis bsdus pa'i mgron thams cad spyan drangs/__phaT/__las byed kyi mkha' 'gro ma rnams kyis gang 'dod 'gyed cing /__mgron rnams ci 'dod khyer te dga' zhing tshim par gyur/__phung po tshogs 'bul ni/__bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs rnams la/__/phung khams skye mched thams cad mchod par 'bul/__mchod pa bzhes la 'gal rkyen bar chad sol/__/mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol/__/oM gu ru ba~M ha ri ni sa hU~M phaT/__bcom ldan rgyal ba rigs lnga'i lha tshogs la/__/phung po lnga po thams cad mchod par 'bul/__/mchod pa bzhes la 'gal rkyen bar chad sol/__/mchog dang thun mong dngos grub stsal du gsol/__/oM gu ru ba~M ha ri ni sa hU~M phaT/__spyan ma la sogs rgyal ba'i yum rnams la/__/'byung ba bzhi po thams cad mchod par 'bul/__/mchod pa bzhes la 'gal rkyen bar chad sol/__/mchog dang thun mong dngos grub stsal tu gsol/__/oM gu ru ba~M ha ri ni sa hU~M phaT/__/sa snying la sogs sems dpa'i tshogs rnams la/__/dbang po drug po thams cad mchod par 'bul/__/mchod pa bzhes la 'gal rkyen bar chad sol/__/mchog dang thun mong dngos grub stsal tu gsol/__/oM gu ru ba~M ha ri ni sa hU~M phaT/__gzugs kyi rdo rje la sogs sems ma la/__/'dod yon lnga po thams cad mchod par 'bul/__/mchod pa bzhes la 'gal rkyen bar chad sol/__/mchog dang thun mong dngos grub stsal tu gsol/__/oM gu ru ba~M ha ri ni sa hU~M phaT/__gshin rje'i gshed sogs khro bo'i tshogs rnams la/__/tshigs chen brgyad sogs thams cad mchod par 'bul/__/mchod pa bzhes la 'gal rkyen bar chad sol/__/mchog dang thun mong dngos grub stsal tu gsol/__/oM gu ru ba~M ha ri ni sa hU~M phaT/__lhan skyes 'tsho srung skyob 'grogs 'go lha la/__/tshe srog bkrag mdangs dbugs rnams sbyin par gtong /__/gnas bdag gzhi bdag yul grong lus gdon la/__/bdag lus sha khrag gang 'dod sbyin par gtong /__/'gro ba rigs drug khams gsum sems can la/__/bdag lus sha khrag gang 'dod sbyin par gtong /__/lto 'phye chen po la sogs gtso bo dang /__/klu chen brgyad po 'khor bcas thams cad la/__/bdag lus sha khrag gang 'dod sbyin par gtong /__/dmu bdud btsan dang rgyal po ma mo dang /__/srin po gza' dang gnod sbyin gnyan dang bcas/__/snang srid lha srin sde brgyad 'khor bcas la/__/bdag lus sha khrag gang 'dod sbyin par gtong /__/zhes sbyin gtong byed cing /__rgyal ba rgya mtsho mchod pas mnyes gyur cig__/dam can rgya mtsho'i thugs dam bskang gyur cig__/rigs drug sems can sdug bsngal zhi gyur cig__/bu lon lan chags sha mkhon byang gyur cig__/zhes brjod la/__'dzin pa bcad de yum gyi dgongs pa'i ngang du bzhag__/phaT/__lnga pa ni/__bdag la sdang bar byed pa'i dgra/__gnod par byed pa'i bgegs rnams kyis thog drangs sems can thams cad kyi ched du rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya/__de'i ched du/__ser snas chags pa med cing bdag 'dzin blos btang /__bdag gir 'dzin pa med pa'i sbyin pa'i pha rol tu phyin pa'i spyod pa rnam par dag pa spyad par bgyi'o snyam pa'i 'dun pa dang /__rang rgyud kyi nyon mongs pa 'dod chags dang /__de las skyes pa'i nad gdon sdig sgrib rnams/__/'dod chags kyi rang gzugs bya phug ron gyi rnam pa can zhig sna bug g.yas nas thon/__nam mkha' la 'ja' yal ba ltar dmigs med du song bar gyur/__yang rang rgyud kyi nyon mongs pa zhe sdang dang /__de las skyes pa'i nad gdon sdig sgrib rnams zhe sdang gi rang gzugs dug sbrul gyi rnam pa can zhig sna bug g.yon nas thon/__nam mkha' la 'ja' yal ba ltar dmigs med du song bar gyur/__yang rang rgyud kyi nyon mongs pa gti mug dang /__de las skyes pa'i nad gdon sdig sgrib rnams gti mug gi rang gzugs phag pa'i rnam pa can zhig sna bug gnyis char nas rlung dbus su bsgril te bus pa'i sna la phyir rgyang gis thon/__nam mkha' la 'ja' yal ba ltar dmigs med du song bar gyur/__ces dug gsum phyir dbyung ba'i rlung gsum bus rjes/__'di ltar bsam zhing brjod par bya/__bdag gis 'khor ba thog ma med pa nas da lta'i bar du lus ngag yid gsum bdag tu bzung zhing gces par 'dzin pas/__de sngar yang phung po mang rabs shig zhig pa don med du chud zos su song /__bdag 'dzin gyi 'dres khyer bas 'khor bar yun ring du 'khyams shing lus ngan pa la sogs pa'i phung po grangs med pa blangs nas las ngan sdig pa sna tshogs pa byas pas rnam par smin pa'i sdug bsngal gyi tshor ba dpag tu med pa myong bas/__da ni 'khor ba'i rgyu bdag 'dzin dang bcas pa la mi chags mi zhen nas/__spyir khams gsum gyi sems can thams cad bdag la shin tu chags shing zhen pa rnams kyi bdag 'dzin thong bar bya ba'i phyir du bdag gis lus gtong bar bya/__gal te sems can bdag 'dzin gtong mi nus nas lus sems phral dogs nas chags shing zhen pa rnams kyi lus sems mi 'bral bar bya ba'i glud du bdag gi lus 'di lha 'dre rnams la gtong bar bya/__yang sgos su pha ma gnyis drin che bas drin lan gyi phyir bdag gi lus 'di lha 'dre rnams la gtong /__sngon chad 'khor ba thog ma med pa nas tha ma da lta la thug gi bar gyi lan chags pa'i bdag po bdag mo rnams la bdag gi lus 'di lan chags su 'jal bar bya'o/__/snyam nas/__rang lus tha mal par gnas pa'i khog pa'i nang rtsa dbu ma'i mas sna'i sbubs nang du rang gi rig pa'i ngo bo 'od dkar po cog sgong tsam/__phaT/__sbubs nang nas yar 'phos te/__snying gar rang rig 'od kyi phung po de nyid rdo rje phag mo'i sku chung ngu gcig tu gyur/__phaT/__rang rig gi ngo bo rdo rje phag mo'i sku de nyid dbu ma'i lam nas brgyud/__tshangs pa'i bu ga'i nang nas steng gi nam mkhar rgyang gis thon/__rdo rje phag mo'i sku rang nyid kyi lus tshad dang mnyam par gyur/__phaT/__rang gi phung po ba~M gyi rnam pa can de dbugs phral ma thag pa drod ma yal ba rlangs pa pha la la gzhon zhing sha rgyas pa/__pags pa 'jam zhing srab la sha bkrag gsal zhing mdangs dang ldan pa/__che zhing brjid la tsho zhing snum pa/__lha 'dre rnams kyi dgos 'dod thams cad 'byung ba'i dpal/__mdzes shing yid du 'ong ba/__ro mchog brgya dang ldan pa/__dri bzang po'i ngad pa thu lu lu/__'jig rten gyi khams thams cad khyab par gyur/__phaT/__mgron lha 'dre 'jigs shing yang ba'i gdug pa can kha gdangs shing mche ba gtsigs nas sha khrag la rngam pa'i pho bdud dang mo bdud la rang rang gi 'khor dpag tu med pas bskor ba rnams kyis ro de mthong ba tsam gyis yid tshim zhing dbang po der 'jug cing gdug sems thams cad ngang gis zhi nas dga' zhing brod pa'i sems dung nge ba skyes te/__me tog gi tshal na bung ba 'du ba bzhin lha 'dre rnams rang dbang med par 'ub kyi 'dus par gyur/__phaT/__drin can pha ma'i drin lan dang /__/dpal ldan bla ma'i sku glud du/__/bdag lus rnam smin phung po 'di'i/__/spyi bo tshangs pa'i bu ga nas/__/rkang mthil sen mo yan chad la/__/kho bo zhen chags mi byed kyi/__/thams cad bag phob tshim par zo/__/sha khyer khrag 'thung rus pa mur/__/mdo las/__lag pa 'dod pa lag pa khyer/__rkang pa 'dod pa rkang pa khyer/__mig 'dod pa mig khyer/__sha 'dod pa sha khyer/__khrag 'dod pa khrag khyer/__rus pa 'dod pa rus pa khyer/__mgo bo 'dod pa mgo bo khyer/__yan lag dang nying lag 'dod pa yan lag dang nying lag khyer/__pho gdon stod la dga' ba stod khyer/__mo gdon smad la dga' ba smad khyer/__rgyal po don snying la dga' ba don snying khyer/__sa bdag klu gnyan rtsa dang chu rgyus la dga' ba rtsa dang chu rgyus khyer/__mdor na sems can gang dang gang dag la/__ci dang ci dgos pa de dang de bzhin du khyer/__ces brjod pas/__'dre gdon rnams sha rul la sbrang bu thibs kyis babs pa ltar 'ub kyis 'dus/__rang lus rjes med du zos par gyur/__ces bsams la/__phaT grangs nges med par brjod cing /__bdag la gnod par byed pa'i lha 'dre gang yin pa des sna drangs/__pho bdud bye ba dpag yas/__mo bdud bye ba dung phyung /__rgyal bsen sde brgyad thams cad/__dmu bdud btsan gsum/__klu gdon gza' bdud/__gshin rje ma mo/__gnod sbyin grul bum/__gnyan rigs lto 'phye/__ma bdun sring bzhi/__lan chags bgegs rigs/__nad rims yams bdag__/gri bo the'u rang /__za 'dre shi gshed/__dri za rbad 'dre/__yi dwags 'byung po/__dam sri bse rag__/byad ma gnod byed/__las gdon lus gdon/__gnas po yul bdag__/de rnams 'khor dang bcas pa/__grib dang cho 'phrul ngan pa gtong ba/__lha 'dre gdug sems 'chang ba thams cad dang /__rjes 'brang gi lhag ma sdud pa dang bcas pa rnams la lus sha khrag gi phung po 'di byin pas ma lus pa thams cad tshim pa dang /__dga' zhing mgu nas rjes su yi rang ba'i sems dang ldan par gyur cig__/phaT/__rje btsun mi la ras pa'i gsung mgur las/__sngon tshe rabs 'khor ba thog med nas/__/lus ji tsam blangs kyang sdug bsngal ba/__/'du byed kyi phung po 'ba' zhig bsags/__/don med du yang yang yal bar dor/__/dus da res 'byung bzhi 'dus pa yi/__/lus thag bcas sha khrag phung po 'di/__/'dir 'dus pa'i snang srid lha 'dre'i tshogs/__/khyed rnams la ci'i phyir mi ster te/__/nang 'gro drug bcud kyi sems can la/__/mi nga yi pha mar ma gyur med/__/de rnams kyi lan chags len pa dang /__/bu lon dang sha 'khon gnyer ba la/__/'tshab glud du kho bo'i lus 'di gtong /__/gyen ya ki spyi bo'i gtsug nas bzung /__/sgab ma ki rkang mthil yan chad la/__/lhu bcu gnyis mgo dang bcu gsum ste/__/dbang po lnga don snying rnam pa lnga/__/nang khrol drug sha rus rkang dang tshil/__/glad pa dang glad rgya zhag dang khrag__/skra sen mo pags pa dri ma dang /__/dbugs tshe srog mdangs dang bkrag la sogs/__/khyed so so'i yid la gang 'dod rnams/__/dus da lta nyid du khyer la zo/__/kun tshim zhing dgyes pa kho nar gyur/__/phaT/__lus sha khrag mchod sbyin 'dir brten nas/__/gdon sha za gnod sbyin srin po'i tshogs/__/gdug rtsub kyi bsam ngan slar zhi zhing /__/rgyud zag med snying rjes yongs su gang /__/snying rje des nye bar len pa yi/__/rgyu lhan cig byed pa'i rkyen byas nas/__/da phyin chad skye 'gro sems can la/__/ngan gnod cing 'tshe ba mi byed de/__/slar gnod 'tshe'i bsam sbyor las log nas/__/sems shin tu brtser ldan byams pa dang /__/dga' gdung gi bsam pa du ma yis/__/phan 'dogs shing thams cad bde skyid kyi/__/longs spyod dang 'byor pa phun sum tshogs/__/byang chub kyi sems dang ldan gyur cig__/phaT/__lar khyed cag 'jig rten lha ma srin/__/skye 'gro'i tshe srog nyul ba rnams/__/nga sgyu ma gzugs kyi phung po 'di/__/mi rtag 'jig pa'i chos can te/__/lar cis kyang mi stong 'dor ba la/__/'dre khyed la dgos na sus 'dod khyer/__/spyir 'gro ba yongs kyi glud du gtong /__/sgos drin can pha ma'i don du bsngo/__/lus sha khrag mchod sbyin 'di bsngos pas/__/khyed dga' mgu rangs shing tshim gyur nas/__/sngon chad 'khor ba thog med kyi/__/bu lon 'brel thag chod par gyis/__/lan chags sha 'khon bral bar mdzod/__/sems 'gyu ba dngos med stong pa de/__/'dre khyod bas ngas kyang mthong ba med/__/nga grub thob rje yi bka' drin gyis/__/'khor 'das dgag sgrub med par go__/cir snang phyag rgya chen por shar/__/'khrul pa gzhi med du rtogs pa des/__/rig pa'i chu zla rnyog pa dwangs/__/'od gsal gyi nyi ma sprin dang bral/__/ma rig mun pa mtha' nas sangs/__/rmongs pa'i mgo 'khor yal nas thal/__/yin lugs zhig nang nas 'char gyin gda'/__/lar 'drer 'dzin gyi rnam rtog rin po che/__/gzhi skye med kyi gsal 'debs ngo mtshar che/__/zhes brjod la/__'dzin pa bcad de yum gyi dgongs pa'i ngang du sang nger bzhag__/phaT/__de rjes rang dang gzhan gyi bsod nams byas pa la rjes su yi rang bsgoms nas/__bdag gi dge ba'i rtsa ba 'di la brten nas/__/sbyin pa'i pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par gyur cig__/myur du bla na med pa rdzogs pa'i byang chub chen po'i go 'phang thob par gyur cig__/drug pa ni/__dug gsum rlung 'bud sngon du 'gro bas/__phaT/__sems spyi bor bla ma'i thugs dang 'dres/__/lus nya ro hi tar khyur gyis gyur/__/mdangs ro bcud ldan pas 'jig rten khyab/__/mgron yongs kyis bdud rtsi'i rnam par rol/__/kun ci 'dod longs spyod mnyes shing tshim/__yul 'di dang gzhan du nad rims kyi/__/rgyun chad de 'gro phan snying rje'i sems/__/nya des pa lta bur 'byongs gyur cig__/phaT/__phaT/__nad sdug bsngal kun dang bral gyur cig__/las ngan pa'i rnam smin dag gyur cig__/lan chags pa'i bu lon 'khor gyur cig__/rgyud zag med bde dang ldan gyur cig__/phaT/__yang nad rims sogs kyi don du spro na/__rang lus gzhon dar rgyas pa'i snying dbus nas/__rnam shes dpa' bo spyi bo'i nam mkhar byon/__phaT/__bem po che tsho drod ma yal ba'i g.yas/__/rgyal po ban+d+he sag zhu can dang g.yon/__/'dre mo g.yu ral gser smin dung mche can/__/mdun du sa bdag sbal pa lag pa dgu/__/rgyab tu gnyan gyi nya chen lcags ze can/__/'og tu klu bdud sbrul mgo dgu pa dang /__/steng du gza' bdud rA hu la rnams la/__/so so'i dmag tshogs bye ba dung phyur bcas/__/nang ngos byad ma lhar bcas bar mtshams su/__/dmu bdud btsan dang the'u rang dam sri'i dmag__/phyi rol lha srin sde brgyad mkha' dbyings klong /__/mchod yul sbyin gnas 'khor 'das mgron kun rdzogs/__/g.yag sde paN chen gyi gsung las so/__/phaT/__rang lus sha khrag phung po 'di/__/bdag tu 'dzin pa'i blos spang nas/__/oM AH_hU~M gis byin brlabs nas/__/zag med bdud rtsir spel ba 'dis/__/drin chen rtsa ba'i bla ma mchod/__/phyi nang brgyud pa'i bla ma mchod/__/yi dam zhi khro'i lha tshogs mchod/__/byang sems nyan rang che rnams mchod/__/bstan srung ma mgon lcam dral mchod/__/pho nya bye ba dung phyur mchod/__/'jig rten skyong ba'i mthu chen mchod/__/snang srid lha 'dre dregs byed mchod/__/stong gsum stong gi gzhi bdag mchod/__/khyad par 'dir gnas kyi lha 'dre mchod/__/'gro ba rigs drug gi sems can mchod/__/thog med dus kyi lan chags mchod/__/rgya chen mchod pa 'di yi mthus/__/sangs rgyas bstan pa dar gyur cig__/bla ma'i thugs dgongs rdzogs gyur cig__/dkon mchog mchod pas mnyes gyur cig__/dam can thugs dam bskang gyur cig__/dregs can dam la gnas gyur cig__/rigs drug 'dod pa tshim gyur cig__/bu lon lan chags byang gyur cig__/sha mkhon 'brel thag chod gyur cig__/rdzogs pa'i sangs rgyas thob par shog__/phaT/__rje rang byung rdo rje'i gsung ngo /__/rang nyid dpa' bo las sprul pa'i/__/las byed mkha' 'gro'i g.yas sor lnga/__/lcags spyang lnga dang g.yon sor lnga/__/zangs 'phar lnga yis phung po bcad/__/lha 'dre rnams kyi kha gdangs pa'i/__/nang du sha khrag dmar chal chal/__/'phangs med gtor ba hab sgra dang /__/lcab sgra dir dir zos par gyur/__/phaT/__gnas gnyan sa 'di yi lha 'dre dang /__/khyed cho 'phrul ston pa'i 'dre gdon sogs/__/yongs snang zhing srid pa'i lha 'dre rnams/__/steng nam mkha'i sprin bzhin 'thibs la shog__/bar bu yug bzhin du 'tshubs la shog__/'og rgya mtsho'i rlangs bzhin 'phyur la shog__/lus sha khrag rus pa lhag med rol/__/kun dga' mgu yi rang tshim gyur cig__/sgos rbod gtong rbad 'dre tshim gyur cig__/lha dkor bdag rgyal 'gong tshim gyur cig__/'dre ma yam gri mo tshim gyur cig__/gza' rgyu skar gdong mo tshim gyur cig__/klu sa bdag mtsho sman tshim gyur cig__/bdud ya bdud ma bdud tshim gyur cig__/btsan kha myur rkang mgyogs tshim gyur cig__/sri lta log dam nyams tshim gyur cig__/gnyan the'u rang bse rag tshim gyur cig__/rjes bsnyegs pa'i sgab 'dre tshim gyur cig__/dpung mang nyung med par tshim gyur cigakha drag zhan med par tshim gyur cig__/gdon rgyab can la/__rang bzhin gnas nas mkha' 'gro'i tshogs/__/sprul pa gcan gzan 'drer bcas kyis/__/sha khrag nad gdon lhag med gsol/__/sdug bsngal bde stong chen por gyur/__/ces dmigs bzhin du/__phaT/__ma ye shes las dang dam tshig bdag__/sha za 'jig rten mkha' 'gro ma/__/ging chen ging chung lcam dral dang /__/sprul pa yang sprul 'khor dang bcas/__/har sgra phaT sgra di ri ri/__/drag po'i rkan sgra thags se thag__/sha zan lcab sgra di ri ri/__khrag 'thung hub sgra ho ro ro/__/rus mur so sgra khra la la/__/rkang brdungs lha nga ljibs se ljib/__/dgyes pa'i gad rgyangs sha ra ra/__/mgu ba'i glu len kyu ru ru/__/mkha' 'gro'i brda skad sangs se sang /__/ma 'dir gshegs sha khrag lus mchod 'di/__/mkha' 'gro'i tshogs kyis bzhes su gsol/__/mkha' 'gro ma yis bzhes nas kyang /__/'dod yon lnga yis tshim pa dang /__/mchog gi dngos grub thob par shog__/phaT/__phaT/__gnyis med don dang bsre ba gces/__gsungs pa'i don/__snang srid bla ma mkha' 'gro yis/__/yom yom shigs shig 'od lam lam/__gcig la gcig thim dbyings su thim/__/dbyings rig stong gsal chos skur gyur/__/ces bsgom zhing /__rje dam pa lab sgron thang stong sogs/__/gcod yul gyi grub thob brgyud pa rnams/__/steng nam mkha'i khams su mi shongs shing /__/'og dong mo sa la ma chud par/__/shes bya thams cad gcod du zhu/__/gcod kyang gnod byed kyi ngang du thim/__/gnod byed stong pa'i rol pa la/__/gnod rgyu med na gnod bya stong /__/phung po la brten pa'i 'jigs pa kun/__/dus de ring nas yod snyam mi bgyid do/__/bka' brgyud bla ma'i rdzu 'phrul 'dis/__/'gro drug gi sdug bsngal thams cad pa/__/gzhi med du grol ba'i rtogs thob nas/__/sems can kun gtan thar gyi rgyur gyur cig__/phaT/__ces mnyam par bzhag go__/rje rgod phrug ras pa'i dmigs 'bum las/__lan chags gtor ma/__phaT/__rang sems dpa' bo spyi bor thon/__/bem po 'dod rgu phun sum tshogs/__/lan chags pa la ma'o rgur gtong /__/sems can don du ci bder spyod/__/phung po mchod sbyin rgya chen 'di/__/yar gyi bla mar mchod par 'bul/__/mar gyi 'gro la drin lan sbyin/__/bar gyi dgra 'drer lan chags 'jal/__/bdag cag tshe rabs thog med nas/__/da lta'i lus 'di blangs pa yan/__/bsad bcad srog gi lan chags dang /__/brdungs pa na tsha'i lan chags dang /__/brkus phrogs zas nor lan chags rnams/__/lus sbyin 'di yis 'khor gyur cig__/mnyam du 'ong ba'i lha bdud dang /__/cho 'phrul ston ba'i gnod byed la/__/lus 'di legs par byin zin gyis/__/sha mkhon byang nas sangs rgyas shog__/phaT/__phaT/__gzan bskyur rnam bshad las/__gzhi bdag gtor ma/__phaT/__bem rig phral la dbyings rig bsre/__/bdag lus gdos bcas phung po 'di/__/dkar gsum mngar gsum sman gyi tshogs/__/dar zab dang ni rin po che/__/'bru sna dang ni 'dod yon sogs/__/ba glang rta dang glang po dang /__/dkor nor sna tshogs bang mdzod dang /__/me tog rtsi sman nags tshal dang /__/gzhi bdag 'dod pa'i yo byad rnams/__/'dod dgu'i longs spyod bsam mi khyab/__/bdag la med pa gcig kyang med/__/ci 'dod ci dgos bdag gis sbyin/__/gzhi bdag rnams la mchod par 'bul/__/lhag ma med par bzhes nas kyang /__/dga' mgu yi rang ldan gyur cig__/gdug rtsub bsam ngan zhi nas kyang /__/byang chub sems dang ldan gyur cig__/mthar thug sangs rgyas thob par shog__/phaT/__rnam bshad kyi klu gtor/__phaT/__bdag lus gdos bcas phung po 'di/__khrag 'o ma'i rgya mtsho chen po la/__/rus pa bzang drug gi sman dang bcas/__/sha 'chi med bdud rtsis stong gsum gang /__/mtsho dang rdzing bu lteng ka dang /__/ne'u seng dang ni dpag bsam shing /__/skyed mos tshal dang khang bzang ri/__/yid bzhin nor dang dri bzang sman/__/'dod yon gzugs sgra dri ro reg__/klu la mkho ba'i yo byad rnams/__/bdag la med pa gcig kyang med/__/ci 'dod ci mkho bdag gis sbyin/__/klu rigs rnams la mchod par 'bul/__/lhag ma med par bzhes nas kyang /__/dga' mgu yi rang ldan gyur cig__/gdug rtsub bsam ngan zhi nas kyang /__/byang chub sems dang ldan gyur cig__/mthar thug sangs rgyas thob par shog__/phaT/__dga' ston mu tig phreng ba/__phaT/__rig pa bral ba'i bem po dpag bsam shing /__/mkha' khyab las byed dam tshig mkha' 'gros bskul/__/dgos 'dod rin chen sna tshogs char du babs/__/'khor 'das mgron rnams ci 'dod longs spyod gyur/__phaT/__phaT/__rig ba bral ba'i bdag lus srid rtser khyab/__/rin chen rgyal mtshan gyur pa'i rtse mo ru/__/yid bzhin nor bus dgos 'dod char du 'bebs/__/mchod yul mnyes shing sbyin yul byang chub thob/__phaT/__phaT/__bdag lus rin chen bum pa stong gsum khyab/__/kha lud 'bru nor longs spyod 'dod dgu'i gter/__/srid gsum mgron rnams ci 'dod longs su spyod/__/mthar thug bla med byang chub thob par shog__/phaT/__phaT/__bdag lus dbang chen gser gyi sa gzhi ru/__/ri rab nyi zla gling bzhi gling phran mtsho/__/'dod yon rnam lnga 'bru nor longs spyod rdzas/__/ma rmos lo tog 'dod 'jo'i ba lang rta/__/glang chen be'u lug ma he phyugs kyi rigs/__/gser dngul rdo rje mu tig rin chen sogs/__/bkra shis rdzas rtags kun bzang mchod sprin gtibs/__/'khor 'das mgron rnams mnyes shing tshim par gyur/__phaT/__phaT/__lhag ma stong gsum b+han+d+har dkar mngar bcud/__/rang rang yid la gang 'dod nam mkha'i mdzod/__/longs su spyod pas so so'i sdug bsngal zhi/__/myur du bla med sangs rgyas thob par shog__/phaT/__phaT/__bdun pa ni/__dug gsum rlung 'bud byas rjes/__rang lus snying gar phag mo tshon gang ba/__/dbu ma'i nang nas steng gi nam mkhar bud/__phaT/__dbyings rig bsres pa'i ngang nas nam mkha' la/__/rdo rje phag mo rang gi lus tshad tsam/__/sa gzhi khod snyoms nam mkha' khyab pa yi/__/steng gi cha la lcags khrol rno ngar ldan/__/stong gsum khyab pa'i rang lus bam chen nyid/__/lcags khrol chen po de la brdab nas btsing /__phaT/__sha rus khrag gsum phye mar gyur pa yis/__/mkha' ltar yangs ba'i sa gzhi kun khengs gyur/__phaT/__'jig rten 'jig rten las 'das mgron kun byon/__/thams cad dgyes par rol pas mnyes tshim gyur/__phaT/__bla ma dkon mchog mchod pas mnyes gyur cig__/dam can srung ma'i thugs dam bskang gyur cig__/rigs drug sems can 'dod pa tshim gyur cig__/gdon bgegs lan chags bu lon byang gyur cig__/phaT/__ngan song mgron rnams bde 'gro'i mgron la thim/__/mtho ris 'khor ba 'das pa'i mgron la bsdu/__/'das pa'i mgron rnams nam mkhar 'ja' ltar yal/__/'dzin med yum gyi dgongs pa'i ngang du bzhag__/phaT/__chos thams cad 'khor 'das dbyer med du dag pa'i ngang la mnyam par ci gnas su bzhag ste/__lus sha khrag gi mchod sbyin 'di khar rag pa tsam/__dri tshor ba tsam gyis na ba phan/__shi ba sos/__rgas pa dar/__pho thams cad spyan ras gzigs kyi go 'phang thob par gyur cig__/mo thams cad rje btsun sgrol ma'i go 'phang thob par gyur cig__/bdag cag 'khor dang bcas pa'i tshe 'khor ba thog ma med pa nas bsad bsad bcad bcad tshe thung ba'i lan chags byang bar gyur cig__/brdungs brdungs btsog btsog nad mang ba'i lan chags byang bar gyur cig__/'phrog 'phrog bcom bcom nor dbul ba'i lan chags byang bar gyur cig__/bzang dar zab/__dbyig gser dngul/__'bru bang mdzod/__grogs khyim thab/__rta ma he la sogs pa mdor na tshe dang srog gi lan chags pa'i bu lon 'khor/__lan chags byang /__sha mkhon dag nas byang chub rin po che thob par gyur cig__/phaT/__lus sha khrag mchod sbyin 'di bsngos pas/__/tshe rabs 'khor ba thog med kyi/__/bu lon 'brel thag chod gyur cig__/sha mkhon sdig sgrib dag gyur cig__/rgyal ba mchod pas mnyes gyur cig__/dam can thugs dam bskang gyur cig__/rigs drug 'dod pa tshim gyur cig__/lan chags bu lon byang gyur cig__/rnam bzhi'i mgron du gyur pa la/__/tshad med mchod sbyin 'di bsngos bas/__/longs spyod ldan zhing tshogs rdzogs nas/__/thams cad myur du sangs rgyas shog__/rnam bshad/__bdag gis lus mchod sbyin byas pa'i dge ba'i rtsa ba dang /__/bdag gi byang chub kyi sems kyis lha 'dre rnams rjes su bzung ba'i dge ba'i rtsa ba dang /__gzhan yang dus gsum du dge ba'i rtsa ba ji snyed cig byas pa thams cad/__lha 'dre gdug pa can la sogs pa khams gsum sems can thams cad kyi don du bsngo bar bgyi'o/__/de ltar bsngos pa'i mthu la brten nas lha 'dre gdug pa can sogs sems can gyi rgyud la yod pa'i las ngan sdig sgrib thams cad dag nas/__pha rol du phyin pa drug yongs su rdzogs shing mthar phyin par gyur cig__/skye ba med pa yum gyi dgongs pa la mnga' brnyes nas/__rgyal ba thams cad kyi yab rigs rnams kun gyi bdag po rdo rje 'chang gi go 'phang thob par gyur cig__/de lta bu'i go 'phang mchog thob nas kyang 'phrin las rnam pa sna tshogs kyi sgo nas/__'khor ba ma stongs kyi bar du 'gro ba'i don rgya chen po 'byung bar gyur cig__/sgyu ma mkhan bzang po lung bstan par/__gang gis sbyin la gang la sbyin/__/sbyin pa ji ltar mi dmigs pa/__/sbyin pa mnyam pa de nyid kyis/__/sbyin bdag rnams la yongs rdzogs shog__/sbyin pa rgya chen gyur pa 'di yi mthus/__/'gro ba'i nang du rang byung sangs rgyas nas/__/sngon gyi rgyal ba rnams kyis ma bsgral ba'i/__/skye bo'i tshogs rnams bdag gis sgrol bar shog__/sbyin pas 'byung po dbang du 'gyur/__/sbyin pas 'khon rnams nyams par 'gyur/__/sbyin bas pha rol gnyen du 'gyur/__/de phyir sbyin pa gtso bor brjod/__/sbyin pa 'jig rten rgyan yin te/__/sbyin pas ngan 'gro zlog par byed/__/sbyin pa mtho ris them skas te/__/sbyin pa zhi byed dge ba'o/__/byang chub sems dpa'i longs spyod rnams/__/mi zad nam mkha' lta bu gang /__/longs spyod de ni thob bya'i phyir/__/sbyin pa de ni yang dag spel/__/bdag gi bsam pa'i stobs dang ni/__/de bzhin gshegs pa'i sbyin stobs dang /__/chos kyi dbyings kyi stobs rnams kyis/__/don rnams gang dag bsam pa kun/__/de dag thams cad ci rigs pa/__/thogs pa med par 'byung gyur cig__/bsdu na smon lam de gsum las gang rung gcig bya'o/__/gnyis pa sgrib sbyang ni/__gang 'dul thabs mkhas 'phrin las kyis/__/grangs med 'gro ba 'dren mdzad pa'i/__/bka' drin che ba'i bla ma la/__/sangs rgyas yab lnga yum lnga dang /__/dpa' bo dpa' mo mkha' 'gro'i tshogs/__/bye ba dpag med 'phro zhing 'du/__/bdag dang bdag 'dra'i 'gro kun gyi/__/las ngan bag chags sbyang du gsol/__/nad gdon sdig sgrib dag par byin gyis rlobs/__/bdag cag mos pa'i bu la dngos grub stsol/__/spyi gtsug rgyan 'dir bzhugs su gsol/__/bzhugs nas byin gyis brlab tu gsol/__/sras thod smyon bsam 'grub kyi gsung las so/__/zhes gsol ba btab pas tshogs zhing gtso bo rnams kyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__'khor gyi lha rnams la phog__/'khor gyi lha rnams kyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi nus pa bsdus nas tshur gtso bo rnams kyi thugs kar 'dus te/__de las 'od zer kha dog dkar dmar mthing gsum 'tsher ba'i bdud rtsi dkar po 'o ma'i rgyun ltar byung nas bdag dang 'khor du bsdus pa'i 'byung po rnams dang bcas pa'i spyi bor zhugs pas/__'khor ba thog med nas lus ngag yid gsum gyi sgo nas bsags pa'i sdig sgrib mi dge ba'i bag chags rgyu 'bras dang bcas pa lus kyi dri ma bkru ba bzhin nag nur nur du mar thon/__mgo nas rim pa bzhin du rkang pa'i sen phrag dang 'og sgo nas bud des rim pa dgu'i 'og tu 'chi bdag gi bdud dam las kyi gshin rje/__lan chags kyi bdag po mdog nag la 'jigs pa'i gzugs can shin tu khros pa'i cha byad can kha rab tu gdangs pa'i nang du nag nur gyis song bas 'chi bdag tshim/__bdag gis lan chags pa thams cad byang zhing /__rang gzhan thams cad kyi sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs ma lus pa dag nas/__lus shel gong ltar dwangs sangs kyis song bar gyur/__mgron thams cad kyis kyang sngags di ri ri bzla bar bsam la/__oM badz+ra satwa AH_zhes pa brgya phrag sogs ci rigs bzlas te/__sa ra has/__mun nag chen po'i dkyil du zla ba ni/__/ji ltar 'char ba byed pa de bzhin du/__/mchog tu mi 'gyur skad cig gcig gis ni/__/bsags pa'i sdig pa ma lus pham pa'o/__/zhes mnyam par bzhag__/gsum pa mchod pa 'bul ba la/__phyag rgya ro snyoms tshogs 'khor gsum/__dang po ni/__ma gcig gis mdzad pa/__stong gsum rab 'byams 'jig rten gyi/__/gzugs su snang ba thams cad kun/__/sku mchog phyag rgya'i mchod par 'bul/__/sku 'gyur ba med pa'i dngos grub stsol/__/stong gsum rab 'byams 'jig rten gyi/__/sgra ru grags pa thams cad kun/__/gsung mchog phyag rgya'i mchod par 'bul/__/gsung 'gag pa med pa'i dngos grub stsol/__/stong gsum rab 'byams 'jig rten gyi/__/yid kyi dran rtog thams cad kun/__/thugs mchog phyag rgya'i mchod par 'bul/__/thugs 'khrul pa med pa'i dngos grub stsol/__/stong gsum rab 'byams 'jig rten gyi/__/bde dang sdug bsngal thams cad kun/__/bkra shis phyag rgya'i mchod par 'bul/__/yon tan 'phrin las rgyas pa'i dngos grub stsol/__/gnyis pa ni/__rgyal sras chen po'i gsungs/__na mo gu ru/__bdag zhen sgyu lus phung po 'di/__/na na na ste na bas dga'/__/sngar bsags kyi las ngan 'dzad pa yin/__/chos spyod kyi bya ba sna tshogs kyang /__/sgrib gnyis sbyong ba'i ched du yin/__/na ba med na med de dga'/__/lus sems bde na dge sbyor 'phel/__/mi lus don can byed pa yang /__/sgo gsum dge la sbyor ba yin/__/'byor pa med na med de dga'/__/bsrung bsrel gyi bya brel de la med/__/'thab rtsod kyi khro 'khrug ji snyed pa/__/'dzin chags kyi nor las byung bar nges/__/'byor pa yod na yod de dga'/__/bsod nams kyi dge tshogs spel bas chog__/'phral phugs kyi phan bde ji snyed pa/__/bsod nams kyi 'bras bu yin par nges/__/myur du shi na shi bas dga'/__/rkyen ngan gyis bar du ma chod cing /__/mtshams sbyor gyi bag chags bzang 'grogs pas/__/ma nor gyi lam du tshud par nges/__/yun du gson na gson pas dga'/__/nyams myong gi lo thog skyes pa la/__/gdams ngag gi rlan drod ma yal bar/__/yun du brten pas smin par 'gyur/__/gang yin kyang dga' ba'i mchod par 'bul/__/skyid na bde ba tshogs su bsngo/__/bde ba chen pos nam mkha' khyab par shog__/sdug na sdug bsngal bdag gis khur/__/'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho skems nas kyang /__/khams gsum sems can thams cad bde dang ldan gyur cig__/phaT/__gsum pa la/__phyi nang gsang lhag rjes bskyang lnga/__dang po la/__byin 'bebs bsre dang byin brlab mchod/__gtor 'bul bskang dang bshags pa bdun/__dang po la/__brgyud 'debs spyir bskul sgos bskul gsum/__dang po ni/__tshogs zhing bla ma lha tshogs kyi/__/sku las 'od zer dpag yas 'phros/__/yul gnas mkha' spyod gzhal med khang /__/'dir tshogs dpa' bo rnal 'byor ma/__/snod spyad pad+ma kA pA la/__/tshogs rdzas ye shes bdud rtsir gyur/__/ces bsgom zhing tshogs kyi yo byad rnams la nang mchod dang chu chang gis bran la/__gnas chos nyid rnam dag gi gzhal yas su/__/chos sku yum chen sher phyin rin po che/__/khong dpa' bo mkha' 'gro'i dbus na bzhugs/__/bdag mos gus gdung bas gsol ba 'debs/__/gnas 'og min chos dbyings pho brang du/__/longs sku rdo rje 'chang chen rin po che/__/khong dpa' bo mkha' 'gro'i dbus na bzhugs/__/bdag mos gus gdung bas gsol ba 'debs/__/gnas bya rgod phung po'i ri bo ru/__/sprul sku shAkya thub pa rin po che/__khong dpa' bo mkha' 'gro'i dbus na bzhugs/__/bdag mos gus gdung bas gsol ba 'debs/__/gnas seng chen bsnol ba'i khri steng du/__/'jam dpal smra ba'i seng ge rin po che/__khong dpa' bo mkha' 'gro'i dbus na bzhugs/__/bdag mos gus gdung bas gsol ba 'debs/__gnas bsil ba tshal gyi dur khrod du/__/ston pa hU~M chen kA ra rin po che/__khong dpa' bo mkha' 'gro'i dbus na bzhugs/__/bdag mos gus gdung bas gsol ba 'debs/__/gnas la stod ding ri'i dgon pa ru/__/pha gcig dam pa sangs rgyas rin po che/__khong dpa' bo mkha' 'gro'i=/__bdag mos gus gdung bas=/__gnas zangs ri mkhar dmar gyi dgon pa ru/__/ma cig lab kyi sgron ma rin po che/__khong dpa' bo=/__bdag mos gus=/__dpal ri bo che yi rtse mo ru/__/grub pa'i dbang phyug thang stong rin po che/__khong dpa' bo mkha' 'gro'i=/__bdag mos gus=/__gnas gang bzhugs chos nyid kyi dgon pa ru/__/grub thob gcod kyi brgyud pa rin po che/__khong dpa' bo=bdag mos gus gdung bas=/__phyogs nges med nyams dga'i dben gnas su/__/bka' babs gdams pa'i brgyud 'dzin rin po che/__khong dpa' bo mkha' 'gro'i dbus na bzhugs/__/bdag mos gus gdung bas=/__gnas spyi gtsug pad zla'i gdan steng na/__/drin chen rtsa ba'i bla ma rin po che/__khong dpa' bo dang dpa' mo'i dbus na bzhugs/__/bdag mos gus gdung bas gsol ba 'debs/__/rje mkha' 'gro'i tshogs bcas gshegs su gsol/__/mkha' 'gro'i tshogs bcas gshegs nas kyang /__/bdag sgrub pa po la dngos grub stsol/__/sa gzhi byin gyis brlab bar mdzad du gsol/__/kye/__tshogs khang gzhal yas 'bar ba 'di/__/u rgyan gnas su byin gyis rlobs/__/'dir tshogs skyes bu pho mo rnams/__/dpa' bo dpa' mor byin gyis rlobs/__/rin chen la sogs sna tshogs snod/__/pad+ma b+hany+dzar byin gyis rlobs/__/bcud kyi zhal zas thams cad kyang /__/zag med bdud rtsir byin gyis rlobs/__/mi mthun rkyen dang bar chad sol/__/mthun pa'i lam sna dbyings su drongs/__/phaT/__phaT/__gnyis pa ni/__bla ma yi dam mkha' 'gro dang /__/dam can srung ma mched lcam rnams/__/dam rdzas tshogs la 'byon tsa na/__/nam mkha' 'ja' 'od ta la la/__/dri zhim ngad pa thu lu lu/__/DA ma ru sgra khrol lo lo/__/dung chen gling bu kyu ru ru/__/rol mo mang po 'u ru ru/__/phaT kyi sgra skad sangs se sang /__/glu len gar byed shegs se shig__/bde ba chen por khril li li/__/byin rlabs bag dro 'ur ru ru/__/rang rig ngo bo rjen ne ne/__/cir snang 'dzin med tha la la/__/mkha' 'gro 'du ba'i gnas mchog 'dir/__/byin gyis brlab phyir gshegs su gsol/__/bdag sgrub pa po la dngos grub stsol/__/sa gzhi byin gyis brlab tu gsol/__kye/__tshogs khang gzhal yas 'bar ba 'di/__/u rgyan gnas su byin gyis rlobs/__/'dir tshogs skal ldan pho mo rnams/__/dpa' bo dpa' mor byin gyis rlobs/__/rin chen la sogs sna tshogs snod/__/pad+ma b+hany+dzar byin gyis rlobs/__/bcud kyi zhal zas thams cad kyang /__/zag med bdud rtsir byin gyis rlobs/__/maN+Dal 'di la rten cig chos/__/mar me 'di la mdangs shig phyung /__/slob ma rnams la dbang zhig bskur/__/tshogs gtor 'di la bcud cig phob/__/mi mthun rkyen dang bar chad sol/__/mthun pa'i lam sna dbyings su dngos/__/phaT/__phaT/__gsum pa ni/__lha tshogs 'od kyis mkha' 'gro bskul/__/mkha' 'gro rnams las 'od zer 'phros/__/dag pa mkha' spyod zhing khams nas/__/mkha' 'gro sde lnga 'bum sde'i tshogs/__/nam mkha' spyan drangs gdan la bzhugs/__/bdag cag phyag 'tshal mchod par gyur/__/lag g.yas su DA ma ru 'dzin pas/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/rnam thar gsum gyi sgo 'byed ma/__/bdud kyi dpung rnams 'joms mdzad ma/__/ma ga na bzhugs kyang thugs rjes gzigs/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/ma shar na bzhugs sam mkha' 'gro'i tshogs/__/sku mdog dkar mo'i mdangs dang ldan/__/'khor yang dkar mo 'bum gyis bskor/__/ma ga na bzhugs kyang thugs rjes gzigs/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/ma lho na bzhugs sam mkha' 'gro'i tshogs/__/sku mdog ser mo'i mdangs dang ldan/__/'khor yang ser mo 'bum gyis bskor/__/ma ga na bzhugs kyang thugs rjes gzigs/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/ma nub na bzhugs sam mkha' 'gro'i tshogs/__/sku mdog dmar mo'i mdangs dang ldan/__/'khor yang dmar mo 'bum gyis bskor/__/ma ga na bzhugs kyang thugs rjes gzigs/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/ma byang na bzhugs sam mkha' 'gro'i tshogs/__/sku mdog ljang gu'i mdangs dang ldan/__/'khor yang ljang gu 'bum gyis bskor/__/ma ga na bzhugs kyang thugs rjes gzigs/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/ma dbus na bzhugs sam mkha' 'gro'i tshogs/__/sku mdog smug mo'i mdangs dang ldan/__/'khor yang smug mo 'bum gyis bskor/__/ma ga na bzhugs kyang thugs rjes gzigs/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/ma byin rlabs kyi na bun thu lu lu/__/gdams ngag gi sbrang char sil li li/__/mi rkang gi gling bu kyu ru ru/__/sha chen gyi dud pa chil li li/__/tshil chen gyi zhun mar ya la la/__/g.yas na dpa' bo sha ra ra/__/g.yon na dpa' mo shigs se shig__/zhabs gnyis bro brdung chems se chem/__/rus pa'i rgyan cha khro lo lo/__/bdag mos pa'i bu la byin gyis rlobs/__/bdag mos pa'i bu la dbang bzhi bskur/__/ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/dur khrod tshogs mchod byin gyis brlab pa'i phyir/__/mkha' 'gro'i tshogs rnams gshegs su gsol/__/mkha' 'gro'i tshogs rnams gshegs nas kyang /__/dug lnga gcod phyir pad zla'i gdan la bzhugs/__/pha rol phyin drug rdzogs la gus phyag 'tshal/__/gzugs sgra dri ro reg bya'i mchod par 'bul/__/stong nyid bco brgyad gnas la phyag 'tshal lo/__/kye/__tshogs khang gzhal yas 'bar ba 'di/__/u rgyan gnas su byin gyis rlobs/__/'dir tshogs skyes bu pho mo rnams/__/dpa' bo dpa' mor byin gyis rlobs/__/rin chen la sogs sna tshogs snod/__/pad+ma b+hany+dzar byin gyis rlobs/__/bcud kyi zhal zas thams cad kyang /__/zag med bdud rtsir byin gyis rlobs/__/maN+Dal 'di la rten chos la/__/mar me 'di la mdangs shig phyung /__/slob ma rnams la dbang zhig skur/__/tshogs gtor 'di la bcud cig phob/__/rnal 'byor bar chad zhi ba dang /__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/spos dang mar me sbar la/__tshogs zhing dkyil 'khor 'od zer gyis/__/mkha' 'gro rnams bskul de rnams las/__/'od zer 'phros pa yul la phog__/gnas yul dag pa mkha' spyod zhing /__/nam mkhar 'ja' gur bla bre 'khrigs/__/bar snang me tog char pa 'babs/__/sa gzhir tshogs mchod gcal du bkram/__/phyogs mtshams glu rol gar byed pa'i/__/lha yi bu dang bu mos gang /__/'od zer sgrub khang la phog pas/__/thod mkhar gzhal yas mtshan nyid rdzogs/__/yon mchod pho mor 'od zer phog__/dpa' bo dpa' mo kho nar gyur/__/tshogs gzhong tshogs gtor rnams la phog__/b+han+d+har sha lnga bdud rtsi lnga/__/dkyil 'khor mchod rdzas mar mer phog__/yo byad rgyan bkod phun sum tshogs/__/mchod pa'i sprin gtibs rmongs mun sel/__/gnod byed gtsor byas 'gro kun la/__/phog pas sgrib dag dbang thob gyur/__/ces mos gus kyi ngar bskyed la cang te'u bzung zhing /__ma mi min ye shes kyi mkha' 'gro ma/__/dbus dang shar lho nub byang gi/__bde gshegs rdo rje rin po che/__/pad+ma las kyi DAk+ki'i tshogs/__/mthing dkar ser dmar ljang 'od 'bar/__/'khor lo rdo rje rin chen dang /__/pad+ma rgya gram pad snod bsnams/__/mu men shel gser byi ru dang /__/g.yu yi thor tshugs ldems se ldem/__/rin chen snyan cha khra la la/__/phyag gdub zhabs gdub si li li/__/dar gyi cod pan pu ru ru/__/rus pa'i rgyan cha khra la la/__/DA ru cang te'u khro lo lo/__/rnga sgra dung sgra 'u ru ru/__/pi wang gling bu lhangs se lhang /__/dur khrod tshogs mchod byin gyis brlab pa'i phyir/__/mkha' 'gro'i tshogs rnams gshegs su gsol/__/mkha' 'gro'i tshogs rnams gshegs nas kyang /__/dug lnga gcod phyir pad zla'i gdan la bzhugs/__/pha rol phyin drug rdzogs la gus phyag 'tshal/__/gzugs sgra dri ro reg bya'i mchod par 'bul/__/stong nyid bco brgyad gnas la phyag 'tshal bstod/__/kye/__tshogs khang gzhal yas 'bar ba 'di/__/u rgyan gnas su byin gyis rlobs/__/'dir tshogs skye bo pho mo rnams/__/dpa' bo dpa' mor byin gyis rlobs/__/rin chen la sogs sna tshogs snod/__/pad+ma b+hany+dzar byin gyis rlobs/__/bcud tshogs kyi zhal zas thams cad kyang /__/zag med bdud rtsir byin gyis rlobs/__/maN+Dal 'di la rten chos la/__/mar me 'di la mdangs shig phyung /__/slob ma rnams la dbang zhig bskur/__/tshogs gtor 'di la bcud cig phobs/__/rnal 'byor bar chad zhi ba dang /__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/zhes ma gcig rang gis mdzad pa la/__ri gong bas cung zad kha 'gengs par mdzad pa las so/__/gnyis pa ni/__bdag dang bsgrub bya tha mal pa'i/__/rnam shes hU~M yig tshangs bug nas/__/thon te steng gi nam mkhar yal/__/sems dang mkha' klong dbyer med gyur/__/phaT/__rang rig dpa' bo chu gri dang /__/thod pa thogs pa'i skur bzhengs te/__/sprul pa'i las byed dpa' bo dang /__/mkha' 'gro bye bas ri tsam gyi/__/sgyu lus phung po tshogs khrod du/__/bcad gtub bsre zhing phyag mtshan gyis/__/dkrugs pas tshogs dang bem po rnams/__/dbyer med gcig 'dres gtor mar gyur/__/gsum pa ni/__rje arA ga'i gsung las/__phaT/__stong pa'i ngang las rlung gi dkyil 'khor ni/__/gzhu yi dbyibs can ba dan ya~MHgis mtshan/__/de steng me dkyil gru gsum ra~MHgyis mtshan/__/de steng keMHlas thod sgyed ri rab tsam/__/de steng tshogs gzhong a las ka pA la/__/phyi ni dkar ba zla ba'i gzhong pa'i tshul/__/nang ni dmar ba nyi ma'i gzhong pa ste/__/thabs dang shes rab dbyer med snod gcig tshul/__/de nang phung po tshogs rdzas tha mi dad/__/de steng dam tshig bdud rtsi'i sa bon ni/__/oM dkar AH_dmar hU~M mthing brtsegs pa yi/__/rang mdog 'od kyis snang srid dwangs bcud 'gugs/__/rang rig dpa' bo las byed DAk+ki dang /__/tshogs zhing rnams kyi dpral mgrin thugs ka ru/__/oM dkar AH_dmar hU~M mthing 'bru gsum gsal/__/bdag gi yi ge gsum las 'od zer 'phros/__/tshogs steng yi ge gsum la so sor thim/__/lha tshogs kun gyi gnas gsum 'bru gsum las/__/bdud rtsi dkar dmar mthing gsum rgyun babs nas/__/tshogs steng yig 'bru gsum la thim pa yis/__/yi ge gsum zhu tshogs dang dbyer med 'dres/__/zag med ye shes bdud rtsi'i rgya mtsho ni/__/dkar la dmar ba'i mdangs chags cung zad sngo/__/'dod yon mchod sprin dpag med 'phro bar gyur/__/ma gcig gi gsung las btus pa/__oM AH_hU~M/__dkar po oM gyi byin gyis rlobs/__/dmar po AH_yi byin gyis rlobs/__/sngon po hU~M gi byin gyis rlobs/__/oM AH_hU~M gi byin rlabs kyis/__/gzhong pa nyi zla'i gtor gzhong du/__/tshogs kyang 'od du ltems se zhu/__/'od phung 'bar ba'i tshogs mchod kyis/__/rje bla ma yi dam mkha' 'gro dang /__/rgyal ba'i dkyil 'khor mnyes gyur cig__/chos skyong ma mgon lcam dral dang /__/dam can srung ma'i thugs dam bskang gyur cig__/'gro ba drug tshim lan chags byang gyur cig__/phaT/__phaT/__bzhi pa la/__spyi dang phud kyi mchod pa gnyis/__dang po ni/__rang dang las byed lha dang lha mo yi/__/mig las gzugs kyi rdo rje me tog ma/__/rna las sgra yi rdo rje sil snyan ma/__/sna las dri yi rdo rje bdug spos ma/__/lce las ro yi rdo rje zhal zas ma/__/lus las reg bya'i rdo rje dri chab ma/__/yid las chos dbyings rdo rje bde chen ma/__/g.yas rnams bdud rtsi'i thod pa g.yon rnams kyis/__/rang rtags mchod rdzas bsnams pa bgrangs yas spros/__/tshogs mchod bdud rtsi'i rgya mtsho'i rlangs pa las/__/mchod pa'i lha mo bcu drug bar snang gang /__/nyer spyod bkra shis rdzas rtags rgyal srid bdun/__/phyi nang gsang ba'i tshogs mchod dpag med kyis/__/bla ma rgyal ba'i dkyil 'khor mchod par gyur/__las kyi slob bus phyag 'tshal te/__snod bzang por tshogs kyi zhal zas rgyan ldan bzhag pa lag pa g.yas dang /__g.yon spos kyi ring bu bcas gus pas btegs shing /__bla med mchog gi mchod pa dam pa ni/__/ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro/__/'dod pa'i yon tan lnga yis rab brgyan pa/__/dam tshig bzhin las ci bder bzhes su gsol/__/zhes pa tsam mam/__rgyas par byed na zhi byed yig rnying ltar/__cang te'u 'phrol bzhin du/__hU~M/__mchod yon me tog bdug spos snang gsal dang /__/dri chab zhal zas dbyangs snyan rol mo'i tshogs/__/sgeg mo 'phreng ba glu gar 'dod dgus mdzes/__/bkod mdzes rin chen sna tshogs gzhal yas khang /__/nyi zla snang gsal mchod sprin nam mkha'i rgyan/__/kun bzang rnam sprul dpag yas bde chen mchog__/pi wang gling bu rnga zlum rdza rnga can/__/rgod dang sgeg dang glu len bro gar mkhan/__/me tog bdug pa snang gsal dri mchog ma/__/gzugs ma ro ma reg ma chos 'byung ma/__/'khor lo nor bu btsun mo dam pa dang /__/blon po glang po rta mchog dmag dpon dang /__/ral gri pags pa skyed tshal khang khyim dang /__/gzims cha gos dang mchil l+h+wam rin po che/__/bla ma yi dam chos skyong mkha' 'gror 'bul/__/thugs rjes brtser dgongs bla med dngos grub stsol/__/rin chen dbang gi rgyal po baiDUR+Ya/__/sngon po la sogs kha dog dbyibs kyi gzugs/__/rnam gsum gzugs kyi rdo rje mar byas nas/__/bla ma lha yi spyan la dbul bar bgyi/__/ma zin 'byung ba'i tshogs pa las byung ba'i/__/brjod bral dbyangs la sogs pa sgra yi tshogs/__/rnam gsum sgra yi rdo rje mar byas nas/__/bla ma lha yi snyan la dbul bar bgyi/__/ga pur a gar dzA ti la sogs pa/__/legs par sbyar las byung ba dri yi tshogs/__/rnam gsum dri yi rdo rje mar byas nas/__/bla ma lha yi shangs la dbul bar bgyi/__/lus mchog brtas byed bdud rtsi'i zas sogs kyi/__/mngar skyur kha dang bska ba sogs kyi ro/__/rnam gsum ro yi rdo rje mar byas nas/__/bla ma lha yi ljags la dbul bar bgyi/__/lus la reg pa tsam gyis bde ster ba/__/dpag bsam gos la sogs pa reg bya'i tshogs/__/rnam gsum reg bya'i rdo rje mar byas nas/__/bla ma lha yi sku la dbul bar bgyi/__hU~M/__shes rab mkha' dbyings bde chen dkyil 'khor du/__/thabs mchog ye shes dga' ba chen por rol/__/lhan skyes ye shes bde stong mchod pa 'dis/__/bla ma lha yi tshogs rnams mnyes gyur cig__/gnyis pa la mdo dang rgyas dang bstab pa gsum/__dang po ni/__tshogs kyi rdzas rnams spel nas phud rim pa bdun byas te/__tshogs mchod bdud rtsi'i phud rlangs 'od zer las/__/'phan gdugs rgyal mtshan bla bre lda ldi dar/__/nor bu'i drwa 'phreng la sogs mchod sprin 'khrigs/__/las byed rnams kyis tshogs kyi rgya mtsho las/__/bdud rtsi thod pas bcus te bla ma dang /__/dkyil 'khor lha la so sor phul bas dgyes/__/lha tshogs rnams dang thabs shes snyoms par zhugs/__/zag med bde chen dga' bzhis mnyes par gyur/__/las kyi rdo rje lag pa g.yas su thod chang bzung /__de'i steng du g.yon pa rtse gsum gyi phyag rgya dang ldan pas rin chen gyi snod du bsham pa'i phud dang po de thogs la/__oM mchod do/__/dman pa'i yul las rab 'das shing /__/rgyal ba kun gyi dam tshig mchog__/dngos grub kun gyi gzhir gyur pa/__/bdud rtsi mchog gi mchod par bzhes/__/sgrib pa'i dri ma kun sel zhing /__/rtog pa kun las rnam grol ba/__/bla na med pa'i byang chub sems/__/bde ba chen por mnyes gyur cig__/rtsa ba'i bla ma bka' drin can/__/brgyud pa'i bla ma byin rlabs can/__/'dren pa'i bla ma thugs rje can/__/ga Na tsakra pU dza khA hi/__dam pa ma gcig thang stong pa/__/yi dam zhi khro rab 'byams lha/__/dpal mgon chos srung nor lha'i tshogs/__/ga Na tsakra pU tsa khA hi/__gzhan yang gnas gsum DAk+ki dang /__/khyad par chos bdag mkha' 'gro ma/__/dam tshig gtsang ma'i rdo rje mched/__/ga Na tsakra pU dza khA hi/__/na mo thabs dang shes rab gnyis su med pa'i tshogs kyi 'khor lo rgya chen po/__rang bzhin rnam par dag pa skye ba med pa/__mtshan nyid rnam par dag pa A li kA li/__ngo bo rnam par dag pa sha lnga bdud rtsi lngas rgyas btab pa 'di nyid byin rlabs kyi rtsa ba rtsa brgyud bla ma rnams kyi zhal du pany+tsa a mr-i ta ga Na tsakra pU dza khA hi/__dngos grub kyi rtsa ba yi dam lha tshogs rnams kyi zhal du pany+tsa a mr-i ta ga Na tsakra pU dza khA hi/__'phrin las kyi rtsa ba chos skyong srung ma mkha' 'gro'i tshogs dang bcas pa rnams kyi zhal du sarba pany+tsa a mr-i ta ga Na tsakra pU dza khA hi/__dam tshig gi rtsa ba mched lcam rdo rje spun grogs rnams kyi zhal du pany+tsa a mr-i ta ga Na tsakra pU dza khA hi/__zhes stegs kyi khar phul/__gnyis pa ni/__tshogs phud gnyis pa thogs te/__rang bzhin chos sku'i mkha' dbyings su/__/rdo rje 'chang chen rin po che/__/rigs lnga rigs brgya'i tshogs bcas la/__/'dod yon tshogs kyi mchod par 'bul/__/rang rig bde chen pho brang du/__/rtsa ba'i bla ma rin po che/__/brgyud pa'i bla ma'i tshogs bcas la/__/'dod yon tshogs kyi mchod par 'bul/__/phyogs bcu dus gsum gzhal yas su/__/skyabs gnas dkon mchog rin po che/__/sangs rgyas byang sems tshogs bcas la/__/'dod yon tshogs kyi mchod par 'bul/__oM AH_hU~M/__/tshogs mchod 'dod yon longs spyod phun sum tshogs pa phyi nang gsang ba de kho na nyid kyi mchod pa rmad du byung ba 'di nyid/__mchod 'os skyabs gnas dkon mchog rtsa brgyud bla ma rgyal ba sras bcas thams cad la gus pas phul bas/__tshogs gnyis yongs su rdzogs nas thugs rje byin rlabs kyi char phab pas bdag sogs sems can thams cad smin cing grol bar mdzad du gsol lo/__/zhes phul/__tshogs phud gsum pa thogs te/__dag pa sku bzhi'i pho brang na/__/yi dam lha tshogs rin po che/__/dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs bcas la/__/'dod yon tshogs kyi mchod par 'bul/__/bde chen lhun grub pho brang na/__/rdo rje phag mo rin po che/__/mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs bcas la/__/'dod yon tshogs kyi mchod par 'bul/__/bde chen lhun grub pho brang na/__/rdo rje phag mo rin po che/__/mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs bcas la/__/'dod yon tshogs kyi mchod par 'bul/__/dur khrod chen po'i pho brang na/__/chos skyong srung ma rin po che/__/dam can rgya mtsho'i tshogs bcas la/__/'dod yon tshogs kyi mchod par 'bul/__oM AH_hU~M/__/'dod yon tshogs kyi mchod pa rgya chen po 'di nyid/__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs mkha' 'gro dpa' bo dpa' mo chos srung dam can rgya mtsho dkar phyogs skyong ba'i yul lha gzhi bdag thams cad la phul bas/__bdag cag 'khor dang bcas pas dam tshig nyams chag 'gal 'khrul nyes ltung mtha' dag sor chud pa dang /__'gal rkyen bar chad zhi zhing mchog thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol lo/__/zhes phul zhing phud bzhi pa thogs te/__stong gsum mi mjed 'jig rten na/__drin gyis bskyangs pa'i pha ma'i tshogs/__khams gsum sa dgus bsdus pa la/__/'dod yon tshogs kyi mchod par 'bul/__/lhan skyes las dang glo bur gyis/__/gnod par shar ba'i dgra gdon bgegs/__/sngar gyi lan chags can rnams la/__/'dod yon tshogs kyi mchod par 'bul/__/zag med tshogs kyi dga' ston la/__/zhen med tshul du longs spyod nas/__/bdag med mnyam pa'i don rtogs te/__/skye med chos sku thob par shog__/oM AH_hU~M/__tshogs kyi dngos po gang la gang 'dod yid dang mthun zhing zag med bdud rtsi'i rgya mtsho 'di nyid/__khams gsum rigs drug gi sems can thams cad dang /__phan byed kyi lha dang gnod byed kyi 'dre ru snang zhing btags pa'i rigs sogs mchog dman bar ma'i mgron du gyur pa mtha' dag bla ma dang lha ru gsal ba la phul zhing bsngos pas dgyes shing tshim ste lan chags sha mkhon byang ba dang /__so so'i las nyon sdug bsngal thams cad zhi nas thar pa byang chub kyi go 'phang la 'khod par gyur cig gu/__zhes phul la/__chos dbyings rnam par dag pa'i pho brang nas/__/dngos sam brgyud pa'i dpal ldan bla ma rnams/__/zag med tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa bzhes/__/byin rlabs rtags gsum drod gsum tshugs gsum stsol/__/skyon med yon tan phun tshogs pho brang nas/__/'dren mchog dam pa skyabs gnas dkon mchog gsum/__/zag med tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa bzhes/__/'khri ba bzhi chod bdud lhar byin gyis rlobs/__/snang stong chu zla lta bu'i pho brang nas/__/bde gsal mi rtog yi dam lha tshogs rnams/__/zag med tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa bzhes/__/las bzhi grub brgyad mchog gi dngos grub stsol/__/thugs rje phyogs ris med pa'i pho brang nas/__/byin rlabs rtsa ba ma tshogs mkha' 'gro rnams/__/zag med tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa bzhes/__/'bar gsum 'du gsum mngon shes gsum skyed cig__/bka' dang dam tshig chen po'i pho brang nas/__/bstan pa bsrung mdzad chos skyong srung ma rnams/__/zag med tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa bzhes/__/mi sdod gsum gyis thob gsum grub par mdzod/__/phyi snod dag pa bde chen pho brang nas/__/nang bcud rigs drug rgyal ba'i rang bzhin rnams/__/zag med tshogs kyi 'khor lo'i mchod pa bzhes/__/sgo gsum drin gsab sku bzhir grol gyur cig__/snod gzhan du bzhag pa'i tshogs gtor gyis rgyas pa'i don phyogs 'thus su tshar grangs gsog dgos na de 'bul bar bya'o/__/gsum pa la/__spyir bstab sgos su bstab pa gnyis/__dang po ni/__las byed mchod pa'i lha mo dpag med kyis/__/nyer spyod lnga dang 'dod pa'i yon tan lnga/__/lha mi'i dpal 'byor longs spyod phun tshogs rnams/__/bla ma sangs rgyas byang sems rnams la mchod/__/sha lnga bdud rtsi lnga dang gsang yum tshogs/__/yi dam zhi dang khro bo'i tshogs la mchod/__/bskang rdzas sgrub rdzas rten rdzas sna tshogs pa/__/ma mgon chos skyong srung ma rnams la 'bul/__dkar gsum mngar gsum 'bru sman rin chen tshogs/__/rigs drug klu dang gzhi bdag rnams la sbyin/__/sbra khang bang mdzod gser g.yu ja dar sogs/__/lan chags bdag po bdag mo rnams la ster/__/thams cad ci 'dod tshogs kyis yi rang tshim/__/bde chen ting nge 'dzin skyes dga' mgur gyur/__tshogs phud lnga pa btegs shing /__hU~M/__phyi nang gsang ba de kho na/__/nye bar bkod dang blos sprul pa'i/__/tshogs kyi mchod pa rgya chen 'di/__/yum mchog dam pa khyed rnams kyis/__/dgyes pa'i tshul gyis rol par mdzod/__/mnyes pa'i tshul gyis bzhes su gsol/__/rdo rje 'chang chen man chad dang /__/rtsa ba'i bla ma yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/a la la ste dgyes par mdzod/__/yum chen sher phyin man chad dang /__/gcod kyi brgyud pa yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/a la la ste dgyes par mdzod/__/shAkya thub pa man chad dang /__/mkhan po slob dpon yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/a la la ste dgyes par mdzod/__/dkon mchog gsum po man chad dang /__/khams gsum sems can yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/a la la ste dgyes par mdzod/__/yi dam lha tshogs man chad dang /__/'jig rten lha 'dre yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/a la la ste dgyes par mdzod/__/rdo rje phag mo man chad dang /__/gnas gsum mkha' 'gro yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/a la la ste dgyes par mdzod/__/ye shes mgon po man chad dang /__/'jig rten bstan srung yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/a la la ste dgyes par mdzod/__/dpal ldan lha mo man chad dang /__/'jig rten sman mo yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/a la la ste dgyes par mdzod/__/stong gsum gzhi bdag man chad dang /__/'dir gnas dge bsnyen yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/a la la ste dgyes par mdzod/__/kun tu bzang po man chad dang /__/'jag ma'i srin bu yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__a la la ste dgyes par mdzod/__/lha gnas srid rtse man chad dang /__/dmyal khams bco brgyad yan chad rnams/__/'khor bcas ma lus tshogs la rol/__/a la la ste dgyes par mdzod/__/rol cig rol cig tshogs la rol/__/la la phyi yi tshogs la rol/__/la la nang gi tshogs la rol/__/la la gsang ba'i tshogs la rol/__/la la yang gsang tshogs la rol/__/phud lhag ma med par bzhes su gsol/__/rgyal ba'i bstan pa rgyas pa dang /__/sdig sgrib nad gdon zhi bar mdzod/__/tshe dang dpal 'byor rgyas pa dang /__/'phrin las rnam bzhi 'grub par mdzod/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/'gro rnams byang chub thob par shog__/ces pa 'di gnyan ston gyis mdzad par grags so/__/gnyis pa ni/__dbus dang phyogs su gtso mo re re la/__/mkha' 'gro bye ba bye ba'i 'khor dang bcas/__/so so'i phyogs kyi lha 'dre kun gyis bskor/__/las byed mkha' 'gro 'bum tsho 'bum tsho yis/__/tshogs dang lus gdon sems gdon dbyer med pa'i/__/sha khrag longs spyod mgron rnams zhal du bstabs/__/lha mnyes 'dre tshim mkha' 'gro'i tshogs rnams dgyes/__/gdon sems dbyings su bstim nas sangs rgyas gyur/__/phud drug pa btegs la/__kye/__ma mi min ye shes kyi mkha' 'gro ma/__sangs rgyas mkha' 'gro rdo rje mkha' 'gro dang /__/rin chen mkha' 'gro pad+ma mkha' 'gro dang /__/las grub mkha' 'gro thams cad mkha' 'gro dang /__mkha' la 'gro ba'i mkha' 'gro dang /__/shugs la 'gro ba'i shugs 'gro dang /__/bar snang 'gro ba'i las mkhan dang /__/de 'og mkha' 'gro zhing skyong dang /__/bstan pa bsrung ba'i chos skyong dang /__/ging chen ging chung lcam dral rnams/__/mkha' 'gro'i gnas nas sku bskyod 'tshal/__/rang mdog gzi brjid bkrag mdangs 'bar/__/zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ldan/__/phyag mtshan gri gug thod khrag 'dzin/__/zhabs gnyis brkyang bskum gar stabs bsgyur/__/dbu rgyan thor gtsug ldems se ldem/__/dar gyi cod pan pu ru ru/__/rin chen snyan cha khra la la/__/phyag rgya'i gar stabs khyugs se khyug__/phyag gdub zhabs gdub si li li/__/rus pa'i rgyan cha khra la la/__/rgyan gzhan mang po lhubs se lhub/__/sgra snyan mang po 'u ru ru/__/glu len gar byed khyugs se khyug__/hab sgra phaT sgra di ri ri/__/drag po'i rkan sgra chems se chem/__/gsang ba'i bshug glu tse re re/__/mkha' 'gro'i brda skad ti ri ri/__/phyes shig phyes shig zhal phyes shig__/gnam sa tsam gyi zhal gdangs la/__/gangs ri tsam gyi mche ba gtsig__/glog dmar tsam gyi ljags brkyangs la/__/bem po lus gdon dbyer med pa'i/__/sha khrag bdud rtsi tshogs su bzhes/__/nad 'dre gtsong sri tshogs su bzhes/__/nad rigs gdon rigs tshogs su bzhes/__/rkyen ngan bar chad tshogs su bzhes/__/gnod byed dgra rkun tshogs su bzhes/__/sngon las 'phral rkyen mi mthun phyogs/__/mkha' 'gro 'bum sde'i zhal du bstabs/__/bzhes shig rol cig tshogs su rol/__/lhag ma med par da rol cig__/hom khung gdangs pa'i zhal du bstabs/__/ljags dmar hom gzar steng du bzhus/__/mid pa byang chub rgyud la sgrims/__/lto ba me dpung nang du sbyongs/__/bstab bo bstab bo zhal du bstabs/__/sdug bsngal nyer len phung po bstabs/__/zhal du bstab bo kha ra~M khA hi/__/mgul du stims shig a ra li/__/lus sha khrag rus pa tshogs su rol/__/sems dmigs med chos nyid klong du bstims/__/'chug med mngon sangs rgyas par mdzod/__/gsol cig bzhes shig sa ma ya/__/phaT/__phaT/__lha dang klu dang gnod sbyin dang /__/nam mkha' lding dang dri za dang /__/mi'am ci dang lto 'phye che/__/'khor tshogs bye ba sa ya bcas/__/bka' yi lha srin sde brgyad dang /__/'byung bo sha za srin po dang /__/yi dwags lan chags 'dre gdon rigs/__/rgyal bsen za 'dre shi gshed sogs/__/gnod byed bgegs rigs thams cad la/__/lus tshogs kyi mchod sbyin 'di bsngos bas/__/thams cad ngoms shing tshim gyur nas/__/dga' mgu yi rang ldan gyur cig__/kye/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/mkha' 'gro bye ba 'bum dang bcas/__/snang srid lha 'dre'i 'khor dang bcas/__/'khor dang bcas pa khyed rnams la/__/lus sha khrag tshogs kyi mchod pa 'bul/__mkha' 'gro'i tshogs rnams mnyes par rol/__/lha 'dre'i 'dod pa tshim par rol/__/gti mug sha yi tshogs la rol/__/'dod chags khrag gi tshogs la rol/__/zhe sdang rus pa'i tshogs la rol/__/phud lhag ma med par bzhes su gsol/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/phaT/__phaT/__lnga pa la/__spyi gtor 'byung gtor brul gtor dang /__mkha' 'gro'i gtor 'bul bsngo sbyangs lnga/__dang po ni/__tshogs phud bdun pas gtor ma thams cad gsos te bdud rtsi bran la/__phaT/__rlung me 'khyil ba'i mi mgo gsum gyi steng /__/stong gsum tsam gyi thod par tshogs gtor rnams/__/ri ltar spungs steng zla ba hU~M yig bcas/__/rang rig dpa' bo'i thugs ka'i sa bon las/__/'od 'phros rlung g.yos me sbar gtor ma khol/__/mgrin pa'i AH_las 'od 'phros mchod gtor gyi/__/dngos po sbyangs nas zag med bdud rtsir zhu/__/spyi bo'i oM las 'od 'phros hU~M la phog__/hU~M las 'od 'phros sangs rgyas byang sems kun/__/rigs lnga yab yum rnam par spyan drangs nas/__/snyoms par zhugs pa'i 'od kyis zla ba dang /__/hU~M yig bdud rtsir gyur pa thod nang lhung /__/sbyor mtshams bdud rtsi'i rgyun dang gtor tshogs kyi/__/bdud rtsi 'dres nas 'phyur ba'i rba rlabs las/__/mchod pa'i lha mo rnams kyis gar khyug khyug__/'khor 'das mgron kun dgyes pa bskyed par gyur/__/oM AH_hU~M/__rdo rje'i thal mo kha phye ste/__/snang srid bla ma lha'i 'khor lor rdzogs pa/__sangs rgyas thams cad kyi ye shes gdod ma nyid nas rang bzhin dbyer med pa'i bdag nyid chen por rnam par dag pa'i zhal du b+ha ling ta kha kha khA hi khA hi/__thugs bcud las/__phyi snod kyi 'jig rten gtor gzhong du/__/nang 'byung bzhi'i dngos po ba ling ta/__/de rgyal ba zhi khro'i tshogs la 'bul/__/las rab 'byams 'grub par byin gyis rlobs/__/lus dbang chen pags pa'i gtor gzhong du/__/nang sha khrag rus pa'i ba ling ta/__/de bstan srung rgya mtsho'i tshogs la 'bul/__/tshe nyi zla dang mnyam par byin gyis rlobs/__/sems snang ba sna tshogs kyi gtor gzhong du/__/nang dran rig gsal ba'i ba ling ta/__/de mkha' khyab chos kyi sku la 'bul/__/rgyud ye shes lnga ru byin gyis rlobs/__/kha kha khA hi khA hi/__rgyas par spro ba'i skabs su/__bdag lus zhing gi rdul snyed sprul/__/sri zhu yon tan mgron rigs la/__/mchod gtor phul bas mnyes par bzhes/__/snying rje'i mgron dang lan chags kyi/__/mgron la byin pas mos pa bzhin/__/pham rgyal 'thab rtsod med par thob/__/sems can don du 'gyur ba'i las/__/ci bcol pa yang bsgrub par gyur/__/oM AH_hU~M/__gtan pa med pa'i mchod sbyin rgyal po 'di/__/chos nyid rnam par dag pa'i byin rlabs dang /__/dkon mchog yon tan dpag med che ba dang /__/snying po phyag rgya nges pa'i dam tshig dang /__/rgyu rkyen rten 'brel tshogs pa'i nus mthu dang /__/drang srong rig 'dzin rnams kyi grub pa dang /__/bdag gi smon lam ting 'dzin shes rab kyis/__/ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro/__/dbang po lnga yi longs spyod mkho dgur ldan/__/nam mkha'i mtha' klas gter chen gyur pa 'di/__/mchod gnas bla ma khyod kyi pho brang du/__/mchod pa'i sprin gyis rgyas shing 'phel bar bsngo/__/sems can thams cad bde gyur cig__/kun kyang gnod pa rnams dang bral/__/yid ni de bzhin gshegs bsngags pa'i/__/'dod pa phun sum tshogs gyur cig__/yang ni sems can thams cad kyang /__/bsam pa yid bzhin 'grub gyur cig__/byol song gcig la gcig za ba'i/__/gnod pa de dag yongs ma 'byung /__/yi dwags rnams la zas skom sogs/__/thogs pa med par 'byung gyur cig__/sems can dmyal ba'i sdug bsngal gang /__/mi bzad rnam pa sna tshogs pa/__/bsod nams byin pa'i byin rlabs kyis/__/de dag myur du zhi gyur cig__/sa'am mkha' la 'khod pa yi/__/lha klu gnod sbyin dri za dang /__/'byung po mang po gang 'khod pa/__/dge ba'i bsam pa rdzogs gyur cig__/slob dbon dza la se nas mdzad pa'o/__/gnyis pa ni/__tshogs zan zla gam/__gru gsum/__zlum po/__gru bzhi rnams tshogs rdzas dang bcas bshams la bran te/__rim pa bzhin btegs/__phaT/__mchod gtor rlung me chu sa'i rdzas/__/byed las mtshan nyid tshang ba la/__/phyi nang 'byung ba mnyam 'dres te/__/dgos 'dod kun 'byung bdud rtsir gyur/__/oM AH_hU~M/__DA ma ru 'khrol zhing /__tA~M/__lus kyi dbugs dang phyi rol rlung gi khams/__/dbyer med rlung rdzas yang zhing g.yo ba'i tshogs/__/sgrol mas byin brlabs baiDUr mdangs 'bar 'di/__/rdo rje'i rigs kyi bla ma yi dam dang /__/mkha' 'gro chos skyong rgyal ba'i dkyil 'khor lha/__/dri za rgyal 'gong lha yi gdon rnams dang /__/shar du gnas dang rlung la brten pa sogs/__/'khor 'das mgron la 'dod rgu'i mchod par 'bul/__oM Ta Tha Da D+ha Na ya~M o au swA hA/__las rkyen rlung nyen can sogs 'gro kun la/__/phyi 'byung rlung gi 'jigs pa mi 'byung bar/__/nang 'byung rlung nad zhi ste 'byung bzhi snyoms/__/rlung snang rten 'brel 'char zhing rten 'brel gyis/__/zhe sdang snying rjer grol te rang byung gi/__ye shes mngon gyur zhi ba'i 'phrin las kyis/__/skye 'gro'i rgyud thul rdo rje'i rigs su bkod/__/mi bskyod rdo rje 'grub pa'i rten 'brel stsol/__pA~M/__lus kyi drod dang phyi rol me yi khams/__/dbyer med me rdzas tsha zhing 'bar ba'i tshogs/__/dkar mos byin brlabs li khri'i mdangs 'tsher 'di/__/rin chen rigs kyi bla ma yi dam dang /__/mkha' 'gro chos skyong rgyal ba'i dkyil 'khor lha/__/gshin rje grub bum bdud btsan pho gdon dang /__/lho ru gnas dang me la brten pa sogs/__/'khor 'das mgron la 'dod rgu'i mchod par 'bul/__oM tsa tsha dza dz+ha nya ra~M e ai r-i r-I swA hA/__las rkyen me nyen can sogs 'gro kun la/__/phyi 'byung me yi 'jigs pa mi 'byung bar/__/nang 'byung tshad mkhris zhi ste 'byung bzhi snyoms/__/me snang rten 'brel 'char zhing rten 'brel gyis/__/nga rgyal byams par grol te mnyam nyid kyi/__/ye shes mngon gyur rgyas pa'i 'phrin las kyis/__/skye 'gro'i yid 'phrog rin chen rigs su bkod/__/rin chen 'byung ldan 'grub pa'i rten 'brel stsol/__mA~M/__lus kyi khrag dang phyi rol chu yi khams/__/dbyer med chu rdzas brlan zhing gsher ba'i tshogs/__/mA kIs byin brlabs zla shel mdangs gsal 'di/__/pad+ma rigs kyi bla ma yi dam dang /__/mkha' 'gro chos skyong rgyal ba'i dkyil 'khor lha/__/chu bdag klu rigs dam sri mo gdon dang /__/nub tu gnas dang chu la brten pa sogs/__/'khor 'das mgron la 'dod rgu'i mchod par 'bul/__/oM pa pha ba b+ha ma wa~M u U swA hA/__/las rkyen chu nyen can sogs 'gro kun la/__/phyi 'byung chu yi 'jigs pa mi 'byung bar/__/nang 'byung grang nad zhi ste 'byung bzhi snyoms/__/chu nang rten 'brel 'char zhing rten 'brel gyis/__/'dod chags dga' bzhir grol te sor rtogs pa'i/__/ye shes mngon gyur dbang gi 'phrin las kyis/__/skye 'gro'i sems bsgyur pad+ma'i rigs su bkod/__/snang ba mtha' yas 'grub pa'i rten 'brel stsol/__/lA~M/__lus kyi sha rus phyi rol sa rdo'i khams/__/dbyer med sa rdzas sra zhing 'thas pa'i tshogs/__/spyan mas byin brlabs gser sbyangs mdangs rgyas 'di/__/las kyi rigs kyi bla ma yi dam dang /__/mkha' 'gro chos skyong rgyal ba'i dkyil 'khor lha/__/gnod sbyin sa bdag lto 'phye'i gdon rnams dang /__/byang du gnas dang sa la brten pa sogs/__/'khor 'das mgron la 'dod rgu'i mchod par 'bul/__/oM ta tha da d+ha na la~M l-i l-I i I swA hA/__las rkyen sa nyen can sogs 'gro kun la/__/phyi 'byung sa yi 'jigs pa mi 'byung bar/__/nang 'byung bad kan zhi ste 'byung bzhi snyoms/__/sa snang rten 'brel 'char zhing rten 'brel gyis/__/phrag dog btang snyoms grol te bya grub kyi/__/ye shes mngon gyur sna tshogs 'phrin las kyis/__/skye 'gro'i don bsgrub las kyi rigs su bkod/__/don yod grub pa 'grub pa'i rten 'brel stsol/__/gsum pa ni/__lus kyis mchod sbyin gcod dang mtshungs shing lhag par deng sang gi chos pa rnams la med kha med lta bur snang ba'i gdams pa ste/__tshogs gtor zan leb zlum po bzhi'i dang po la dkar mngar gyi rigs dang phyi ma dag la tshogs rdzas bcas bshams la chab bran cing rim bzhin rang lus tha mal pas 'bul/__rin chen gtor snod mchog tu yangs pa ru/__/gtor ma zag med bdud rtsi'i rgya mtshor bskyil/__/bdag gi lus las lus tshogs dpag med 'phros/__/bdud rtsi'i nang song dkar gsum mngar gsum sogs/__/mchod rdzas kun bzang rnam 'phrul rgya chen gyur/__/oM AH_hU~M/__dkon mchog rnam gsum nyan rang byang sems dang /__/gtsang ris chos skyong dkar phyogs dge bsnyen sogs/__/dkar mchod la dgyes gtor mgron thams cad la/__/bdag lus zhu ba'i mchod sprin 'di phul bas/__/sku gsung thugs rten dkor glud zos pa dang /__/bshad sgrub dge 'dun rdzas la 'bags pa'i sgrib/__/mkhan slob dge 'dun bka' bcag thugs dkrugs sogs/__nyes sgrib mtha' dag 'di yis byang gyur cig__/oM ma Ni pad+me hU~M/__rin chen b+han+d+ha'i snod bzang 'bar ba ru/__/gtor ma sha lnga bdud rtsi rnam lngas bkang /__/bdag gi lus las lus tshogs dpag med 'phros/__/bdud rtsi'i nang song sman raka gtor tshogs kyi/__/mchod rdzas bla med yon tan kun ldan gyur/__/oM AH_hU~M/__rtsa brgyud bla ma yi dam lha yi tshogs/__/dpa' bo mkha' 'gro chos skyong dam can dang /__/pho nya las mkhan sprul 'khor bcas pa la/__/bdag lus zhu ba'i dam rdzas 'di phul bas/__/bla ma'i dkor dang dkyil 'khor gtor tshogs rgyu'i/__/dkor la 'bags dang zab mo'i dbang chos sogs/__/nor phyir btsong dang bla ma mched lcam la/__/dam tshig nyes ltung ci bsags byang gyur cig__/oM ma Ni pad+me hU~M/__stong gsum mnyam pa'i rin chen snod nang du/__/gtor rdzas gzugs sgra dri ro reg bya ldan/__/bdag gi lus las lus tshogs dpag med sprul/__/dgos 'dod 'byung ba'i yid bzhin nor bu ltar/__/'dod yon zag med lhun grub chen por gyur/__/oM AH_hU~M/__khams gsum srid pas bsdus pa'i skye 'gro'i rigs/__/thog med da bar pha mar gyur pa yi/__/drin chen snying rje'i mgron tshogs ma lus par/__/bdag lus zhu ba'i 'dod yon 'di byin pas/__/so sor ci 'dod phun sum tshogs thob cing /__dad rdzas gshin dkor sgrib pa kun byang nas/__/pha ma'i drin lan chos kyis 'khor gyur cig__/oM ma Ni pad+me hU~M/__gtor snod rgya chen nam mkha' mnyam pa ru/__/gtor ma bdud rtsi'i 'dod yon sna tshogs bkang /__/bdag gi lus las lus tshogs dpag med sprul/__/bdud rtsi'i nang song ci 'dod longs spyod kyis/__/gnod byed bgegs tshogs re skong rdzas su gyur/__oM AH_hU~M/__dug gsum las dang ma rig 'khrul rtog gi/__rgyu 'bras las grub gnod byed gdon bgegs rigs/__/snang srid kun na gar gnas ci yod la/__/bdag lus zhu ba'i sbyin pa bsngos pa'i mthus/__/dga' mgur tshim nas gzhan la gnod 'tshe'i sems/__/zhi zhing lan chags kun 'khor byang chub shog__/oM ma Ni pad+me hU~M/__mkhas btsun dam pa pad+ma legs grub kyi gsung las so/__/bzhi pa ni/__tshogs gtor zlum leb gcig tshogs rdzas bcas bdud rtsi bran la 'bul zhing /__kye/__ma mi min ye shes kyi mkha' 'gro ma/__/dbus phyogs sangs rgyas rigs kyi mkha' 'gro ma/__/shar phyogs rdo rje'i rigs kyi mkha' 'gro ma/__/lho phyogs rin chen rigs kyi mkha' 'gro ma/__/nub phyogs pad+ma'i rigs kyi mkha' 'gro ma/__/byang phyogs las kyi rigs kyi mkha' 'gro ma/__/steng mkha' spyod rigs kyi mkha' 'gro ma/__/'og sa spyod rigs kyi mkha' 'gro ma/__/mtshams 'jig rten rigs kyi mkha' 'gro ma/__/kun kyang mkha' 'gro bye ba 'bum dang bcas/__/snang srid lha 'dre'i 'khor gyis bskor/__/ma 'dir gshegs brgyan pa'i gtor ma bzhes/__/snang srid lha 'dres bzhes nas kyang /__/'dod yon lnga yis tshim pa dang /__/mchog gi dngos grub thob par shog__/sa bla sa 'og sa steng gi/__'khor 'das gnyis kyi mgron rigs rnams/__/'dod yon lnga yis tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cigabasngos pa bzhin du thob gyur cig__/tshe rabs 'khor ba thog med kyi/__/lan chags sha 'khon byang gyur cig__/ces skye med dga' yan gyis mdzad pa'o/__/lnga pa ni/__tshogs leb tshogs ril tshogs rdzas dang bdud rtsi bcas btegs shing /__khams gsum ma lus zhing khams na/__/sku gsum 'khor 'das thugs rje'i mgron/__/stong gsum bdud rtsis khengs pa'i rdzas/__/gtor ma 'dod yon lnga ru bsngo/__/phyi snod 'jig rten gtor gzhong du/__/nang bcud sems can gtor mas bkang /__/skye 'chi med pa'i mchod par bzhes/__/phyi nam mkha' yangs pa'i gtor gzhong du/__/nang 'byung ba bzhi yi gtor mas bkang /__/rang sar rang dag mchod par bzhes/__/bka' pha rol phyin pa'i gtor gzhong du/__/sa bcu dag pa'i gtor mas bkang /__/mya ngan mi 'da' mchod par bzhes/__/bka' rdzogs pa chen po'i gtor gzhong du/__theg pa brgyad kyi gtor mas bkang /__/ma 'dres yongs rdzogs mchod par bzhes/__/kun gzhi yangs pa'i gtor gzhong du/__/rnam shes tshogs brgyad gtor mas bkang /__/'phel 'grib med pa'i mchod par bzhes/__/rang sems gnyug ma'i gtor gzhong du/__/lus ngag yid gsum gtor mas bkang /__/brjod du med pa'i mchod par bzhes/__/skye ba med pa'i gtor gzhong du/__/rig pa tshor myong gtor mas bkang /__/'gyu ba rang grol mchod par bzhes/__/chos sku dag pa'i gtor gzhong du/__/gzugs sku rnam gnyis gtor mas bkang /__/thugs rje 'gro don mchod par bzhes/__/stong pa nyid kyi gtor gzhong du/__/snang ba dkar dmar gtor mas bkang /__/snang med chen po'i mchod par bzhes/__/rang rgyud dag pa'i gtor gzhong du/__/rje btsun gdams ngag gtor mas bkang /__/bde ba chen po'i mchod par bzhes/__/chos nyid dag pa'i gtor gzhong du/__/bde gsal mi rtog gtor mas bkang /__/ngos bzung med pa'i mchod par bzhes/__/rang lus rgyal ba'i gtor gzhong du/__/sems mos gus gdung ba'i gtor mas bkang /__/re dogs med pa'i mchod par bzhes/__/ka pA la yi gtor gzhong du/__/sha khrag don snying gtor mas bkang /__/chags zhen med pa'i mchod par bzhes/__/rin po che yi gtor gzhong du/__/dkar gsum mngar gsum gtor mas bkang /__/dgos 'dod 'byung ba'i mchod par bzhes/__/rdo rje 'chang chen man chad dang /__/rtsa ba'i bla ma yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/yum chen shes phyin man chad dang /__/gcod kyi brgyud pa yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/shAkya thub pa man chad dang /__/mkhan po slob dpon yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/dkon mchog gsum po man chad dang /__/rigs drug sems can yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/yi dam lha tshogs man chad dang /__/'jig rten lha 'dre yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/rdo rje phag mo man chad dang /__/gnas gsum mkha' 'gro yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/ye shes mgon po man chad dang /__/'jig rten bstan srung yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/dpal ldan lha mo man chad dang /__/'jig rten sman mo yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/stong gsum gzhi bdag man chad dang /__/'dir gnas lha klu yon chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cigakun tu bzang po man chad dang /__'jag ma'i srin bu yan chad la/__bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/lha gnas srid rtse man chad dang /__/dmyal khams bco brgyad yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/gnas gdon lus gdon man chad dang /__/bag la nyal ba yan chad la/__/bsngos pa bzhin du tshim gyur cig__/bsam pa bzhin du 'grub gyur cig__/gtor ma 'di bsngos yon tan gyis/__/bdag dang sems can ma lus pa'i/__/lus la bde ba rnyed gyur cig__/ngag la nus pa 'bar gyur cig__/sems la rtogs pa 'char gyur cig__/mchog gi dngos grub thob par shog__/sbyin pa 'di dang dus gsum gyi/__/dge ba'i rtsa ba ma lus pa/__khams gsum sems can don du bsngo/__/rnam mkhyen sangs rgyas thob par shog__/ces 'gro mgon ri gong ba'i gsung ngo /__/drug pa ni tshogs rdzas rnams kyis bskang gtor gsos te bran la/__phaT/__rang lus dang snod bcud tha mi dad pa'i phyi nang gsang ba'i mchod bskang gi rdzas kyis sa dang nam mkha' bar snang thams cad khyab par gyur/__na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsar+b+ba thA khaM ang+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/__hU~M/__bla ma rgyal ba rgya mtsho'i tshogs/__/bskang ngo mchod do thugs dam bskang /__/don dam 'khor 'das dbyer med la/__/thugs dam bskang bar mi dmigs kyang /__/kun rdzob sgyu ma'i rang bzhin du/__/thugs rjes 'gro ba'i don mdzad phyir/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa dang /__/bla med mchog gi thugs dam bskang /__/lta ba log par ma gyur te/__/log na chos nyid dbyings su bskang /__/sgom pa nor ni ma nor te/__/nor na sems nyid don gyis bskang /__/spyod pa 'khrul ni ma 'khrul te/__/'khrul na rten 'brel zab mos bskang /__/dam tshig nyams ni ma nyams te/__/nyams na bde chen tshogs kyis bskang /__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/nyams chag ma lus mthol lo bshags/__/phyi nang bar chad thams cad zlog__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/bsdu na 'og gi bam chen tshogs bskang la 'jug__/rgyas par bya ba'i tshe gzan bsgyur tshigs bcad byas pa 'di ltar/__hU~M/__bem shun gtor snod gser gyi sa gzhi'i steng /__/zhag dang chu ser spos chus chag chag gdab/__/sen mdzub lcags ri mu khyud 'phreng bas bskor/__yan lag gling bzhi nying lag gling phran brgyad/__/zo khog ri rab mgo ni rnam rgyal khang /__/mig gnyis nyi zla rgyu ma gser ri bdun/__khrag ni rol mtsho so ni rgyu skar tshogs/__/rna ba gnyis ni gdugs dang rgyal mtshan te/__/lce ni rnga yab ba dan lhun gyis grub/__/klad spri bla bre mchin khri yol ba dang /__/ol khrang rang byung shel gyi mchod rten brgyad/__/snying ni nor bu glo ba cang shes rta/__/mid yu srog rtsa dpag bsam ljon pa'i shing /__/mtsher pa 'dod 'jo'i ba mor lhun gyis grub/__/pho ba rin chen gter gyi bum pa dang /__/sha khrag 'dod yon dpag med bskang rdzas kyis/__/thub dbang rdo rje 'chang sogs sangs rgyas dang /__/byang sems rig 'dzin mkha' 'gro'i thugs dam bskang /__/grub chen rnal 'byor 'dul 'dzin ku sa lu/__/dam pa ma gcig grub dbang thugs dam bskang /__/rtsa brgyud bla ma'i thugs dam bskangs pa'i mthus/__/'khrul rtog rtsad chod nyams len gnad phebs shog__/hU~M/__bem shun b+han+d+ha stong gsum mnyam pa'i nang /__/phung po sha lnga bdud rtsi ye shes lnga/__/phud rlangs sgeg sogs brgyad dang mchod lha lnga/__/mchod pa'i lha mo bcu drug nam mkha' gang /__/snyan pa'i glu dbyangs rdo rje'i gar dang bcas/__/'dod yon mchod sprin zag med bskang rdzas kyis/__/'chi med spyan ras gzigs sogs rgyud sde bzhi'i/__/yi dam zhi khro rab 'byams thugs dam bskang /__/yum chen phag mo sgrol ma mkha' spyod zung /__/chos bdag phag zhal can sogs thugs dam bskang /__/dkyil 'khor lha tshogs thugs dam bskangs ba'i mthus/__/lhong tshar mthar phyin bskyed rdzogs brtan thob shog__/hU~M/__bem shun b+han+d+ha lcang lor bcas pa'i nang /__/phung po sha khrag rus pa bdud rtsi'i mtsho/__/phud rlangs las byed DAk+ki mkha' 'gro'i tshogs/__/sman raka gtor ma thogs pas bar snang gang /__/bskang rdzas sgrub rdzas rten rdzas sprin ltar gtib/__/bya nag khyi nag g.yag nag rta nag 'phyo/__/go mtshon dar nag la sogs bskang rdzas kyis/__/bla ma myur mdzad dbyer med thugs dam bskang /__/phyag bzhi legs ldan gur zhal dur khrod bdag__/a g+ho ra sogs yum bcas thugs dam bskang /__/dpal mgon srung ma'i thugs dam bskangs ba'i mthus/__re dogs 'khu 'phrig snyems thag rbad chod shog__/hU~M/__bem shun baiDUr sa gzhi mig mang ris/__/khrag rnams 'o ma'i mtsho rdzing ne'u seng /__/sha rus rin chen ri bo gzhal yas khang /__/dkor nor yo byad sna tshogs 'dzad med kyis/__/yid bzhin nor bu tshogs bdag rnam thos sras/__/rmugs 'dzin nor rgyun la sogs thugs dam bskang /__/lha klu gnod sbyin gzhi bdag dkar po'i phyogs/__/bstan la dga' ba rnams kyi thugs dam bskang /__/gter bdag nor lha'i thugs dam bskangs ba'i mthus/__/bstan 'gror sman pa'i brtul zhugs rtsal rdzogs shog__/hU~M/__bam chen tshogs kyis snang srid khyab pa las/__/dgos bzhed mkho rgur 'char ba'i longs spyod kyis/__/mchod gnas sbyin yul 'khor 'das mgron rigs kun/__/dag mnyam bde stong chen por thugs dam bskang /__/thugs dam gnyan po bskangs ba'i byin brlabs kyis/__/chos brgyad mgo snyoms 'dzin med 'khrul pa zhig__/bar chad rang grol ltas ngan g.yang du khugs/__/nyams rtogs gzhan phan yar ngo'i zla ltar 'phel/__/'brel tshad stong nyid snying rjes rgyud smin nas/__/'gro kun gcod kyis mchog dngos grub gyur cig__/bdun pa la/__dngos dang bzla dang sdom bzung gsum/__dang po ni/__thal mo sbyar la/__sems rang bzhin sdig pas ma gos kyang /__/'phral glo bur bsags pa'i sdig sgrib tshogs/__/rje'i spyan sngar gnong zhing 'gyod pas mthol/__/dbyings mnyam nyid ngang du so sor bshags/__/oM badz+ra satwa AH_dge sdig dngos por 'dzin pa yi/__/sdig sems 'di ni chos nyid kyi/__/yangs pa'i klong chen ngang du bshags so/__/oM badz+ra satwa AH_glo bur bag chags bde stong dbyings su bshags so/__/oM badz+ra sa twa AH_sku yi dam tshig nyams pa mthol lo bshags so/__/oM badz+ra satwa AH_gsung gi dam tshig nyams pa mthol lo bshags so/__/oM badz+ra satwa AH_thugs kyi dam tshig nyams pa mthol lo bshags so/__/oM badz+ra satwa AH_rtsa ba'i dam tshig nyams pa mthol lo bshags so/__/oM badz+ra satwa AH_yan lag gi dam tshig nyams pa mthol lo bshags so/__/oM badz+ra satwa AH_mthol lo mthol lo yi dam lha la mthol lo/__/oM badz+ra satwa AH_bshags so bshags so mkha' 'gro'i tshogs la bshags so/__/oM badz+ra satwa AH_mthol bshags phul bas tshangs par stsal du gsol/__/oM badz+ra satwa AH_bla ma bdag ni mi shes rmongs pa yis/__/dam tshig las ni 'gal zhing nyams/__/bla ma mgon pos bskyab mdzod cig__/gtso bo rdo rje 'dzin pa ste/__/thugs rje chen po'i bdag nyid can/__/'gro ba'i gtso la bdag skyabs mchi/__/bla ma'i sku gsung thugs rtsa ba dang yan lag gi dam tshig nyams pa thams cad mthol lo bshags so/__sdig sgrib nyes ltung dri ma'i tshogs thams cad byang zhing dag par byin gyis brlab tu gsol/__/gnyis pa ni/__tshogs zhing rnams kyi thugs kar a dkar po las 'od zer bdud rtsi zung 'brel byung ba/__rang gzhan rnams kyi spyi bo tshangs pa'i bu ga nas byon/__/lus ngag yid gsum gyi sdig sgrib bag chags ngan pa dang /__nyams grib mi gtsang ba thams cad sangs kyis dag ste/__rgyud shel gong dag pa ltar gsal sing nger gnas par gyur/__ces bsam la/__a brgya rtsa bzlas mthar/__a yi ngag gdangs gcig brjod la/__spros bral yum gyi dgongs pa'i ngang du dal gcig bzhag__/gsum pa ni/__dkon mchog rtsa ba bla mar skyabs su mchi/__/bla med theg par bdag gis sems bskyed do/__/dbang bzhi mnos shing dam tshig lam la gnas/__/byin brlabs rgyud sbyangs rim pa gnyis la sgom/__/ngo mtshar spyod pa gsum gyis rol pa sogs/__/mtha' dag lam rnams bdag gis bsten par bgyi/__/ting 'dzin brtan cing 'phrin las thogs med 'grub/__pho nya gsum 'dus grub pa brgyad sogs thob/__/'gro ba'i don spyod mthu dang ldan pa yi/__/tshe 'dir he ru ka dpal thob par shog__/gnyis pa nang gi tshogs mchod ni/__las kyi slob mas phyag 'tshal ba sngon du 'gro bas/__lag pa g.yas su thabs kyi rdzas dang /__g.yon shes rab kyi rdzas bzung la/__'dir ni chos rnams bzang por ltos/__/'dus pa rnams la the tshom med/__/bram ze khyi dang gdol pa gsum/__/rang bzhin gcig tu dgongs te rol/__/ces dam rdzas bskor zhing /__len pa pos pad skor sngon du 'gro bas/__oM AH_hU~M/__a la la/__bde gshegs chos la rin thang med/__/'dod chags la sogs dri ma bral/__/gzung dang 'dzin pa rnam par spang /__/de kho na nyid la bdag gus so/__/a ho ma hA su kha ho/__zhes blangs/__thog mar chang dpa' mos ma spyad par dpa' bos ma 'thung /__sha dpa' bos mi spyad par dpa' mo rnams kyis mi spyod gsungs pa ltar bya zhing /__oM AH_hU~M sarba amr-i ta sid+d+hi hU~M dzaHrang nyid lha dang tshogs mgron gyi/__/'od kyis srid zhi'i bcud bsdus pa'i/__/bza' btung bsregs blugs bdud rtsi'i ros/__/lus kyi dkyil 'khor dgyes par gyur/__/ces rang nyid lha'i lus dkyil gsal btab la nang gi sbyin sreg tu longs spyod do/__/gsum pa ni/__gsang snying /__gsal ldan ma'am byin brlabs la/__/stong gsum yungs 'brur gzhug tshul du/__/dbyings nas dkyil 'khor spyan drangs mchod/__/mnyes nas grub pa'i dam tshig mchog__/bdag nyid chen po mchod pa yis/__/sangs rgyas dkyil 'khor ma lus mnyes/__/srid gsum 'gro ba thams cad la/__/dga' ba chen pos khyab par 'gyur/__/zhes pa'i don bsgom la de kho na nyid kyi ngang du bzhag__/bzhi pa la/__tshogs lhag phud lhag glu shis gsum/__dang po ni/__'khor 'dus pa rnams kyi lhag ma snod gcig tu bsdus pa la chab bran nas/__sngar lus sbyin mang po byas pa'i lhag ma ru bsngo ba ste/__phaT/__stong gsum rgyar mnyam rin chen kA pA lar/__/sgyu lus mchod sbyin byas pa'i lhag rnams dang /__/tshogs lhag myong grol dkar dmar 'o ma'i mtshor/__/'dod rgu'i rba rlabs nam mkha'i khyon gang gyur/__/oM AH_hU~M/__phaT/__'dir 'khod gtso bo rnams kyi rjes 'brang ba'i/__/'byung po lhag sdus tshogs dang bang bul bas/__/skabs su ma sleb glo bur lhags rnams dang /__/zha bo long ba 'on pa lkug pa dang /__kha zhan dbang chung ma thob ma ngoms pa'i/__/lhag mar re ba kun dang nyams thags rigs/__/khyed rnams lhag ma'i gter la ci dgos rol/__/ngoms shing tshims nas nad dang sdug bsngal bral/__/dbang po kun gsal khas drag nus rtsal thob/__/dga' mgu yi rang byang chub sems ldan shog__/gzhan yang mgron du bos kyang mi khoms pa'i/__/ri rtse kan dang lag ring gzhong thogs dang /__/rtag myos gter srung hang phan lto 'phye sogs/__/mi 'ongs mi nyan rigs mthun du ma la/__/zag med bdud rtsi so so'i gnas su bskyal/__/der longs spyad pas kun mgu rang rang la/__/nyer mkho'i 'dod rgu phun sum tshogs par grub/__/srid zhi gnyis grol sangs rgyas thob gyur cig__/phaT/__phaT/__ces phyi sgo'i srang mdo gcig tu blugs/__gnyis pa ni/__rang gi tshogs lhag tu phud kyi lhag ma bzhag ste kha phru btab/__'di man chad kyi gtor mchod rnams la rang dang bsrung bya'i sha khrag mi bsre gsungs/__oM su bi shud+d+haHd+harmA aM AH_ban+d+ha'i snod du lhag gtor sha khrag gi/__phung po 'dod yon lnga ldan rgya mtshor gyur/__/oM AH_hU~M ha hoHhrIHsa brlabs shing /__las byed sprul pa keng rus gzugs can gyi/__/mkha' 'gro mang pos lhag ma'i tshogs gtor khyer/__/lhag sdud lha dang 'jig rten DAk+ki lnga/__/rang rang mdog mtshungs thor tshugs ral pa can/__lag na rang rtags gri gug thod khrag bsnams/__/sha za zhing skyong lhag mgron 'khor bcas la/__/so sor ci 'dod sbyin pas dgyes par rol/__/dgra bgegs bsgral ba'i 'phrin las bsgrub par gyur/__oM d+hU ma gA tI yai sa pa ri wA re b+h+ya i maM ba ling ga Na tsakra pU dza kha kha khA hi khA hi hU~M phaT swA hAs bsngos la/__oM 'jig rten kun gtso mnga' mdzad pa'i/__/'jigs byed drag po stobs ldan pa/__/bde gshegs sras sogs bran mdzad pa'i/__/byang chub sems dpa' snying rje can/__/dbang phyug chen po la sogs pa/__/gnas 'dir 'dus pa'i dam tshig can/__/mchod gtor rgyan dang bcas pa bzhes/__/dam tshig srungs shig dam tshig can/__/las la brtson pa'i mkha' 'gro rnams/__/rnal 'byor sgrub pa'i grogs mdzod cig__/hU~M/__dbyings ma mo khros gzugs phyi 'khor skyong /__/'khor gnas dang pho nya dam tshig pa/__/yongs las byed sha za DA ki'i tshogs/__/rdzas lhag gtor 'di bzhes 'phrin las sgrubs/__/sgos phyogs mtshams 'jigs pa'i dur khrod nas/__rigs lnga'i mkha' 'gro dpal 'bar ma/__/dkar ser dmar ljang mthing nag ral pa can/__/khyod don gyi rnal 'byor yin mod kyang /__/bdag sgrub pa po la phan gdags phyir/__/bran gyi tshul du khas blangs nas/__/lhag ma'i gtor ma 'di bzhes la/__/bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod/__/de yi 'khor du gtogs pa yi/__/mkha' la 'gro ba'i mkha' 'gro dang /__/shugs la 'gro ba'i shugs 'gro dang /__/de 'og zhing skyong mkha' 'gro'i tshogs/__/bran gyi tshul du khas blangs nas/__/lhag ma'i gtor ma 'di bzhes la/__/sangs rgyas bstan pa bshig pa dang /__/dkon mchog dbu 'phang smad pa dang /__/bla ma'i sku la bsdo ba dang /__/rnal 'byor bdag gi dgra bo dang /__/slob ma dam las log pa dang /__/byang chub bsgrub la bar gcod rnams/__/lhag gtor 'di dang mnyam por bzhes/__/'khor rnams srungs la rkyen rnams zlog__/rnal 'byor bcol pa'i phrin las mdzod/__/gzhan yang mkha' 'gro pho nya'i tshogs/__/las la myur zhing rdzu 'phrul can/__khyed dam tshig can gyi las mkhan yin/__/dam tshig nyams pa'i srog gcod yin/__/dam de nyul la mel tshe mdzod/__/phud lhag bshal chu'i gtor ma longs/__/log par blta ba'i dgra bgegs sgrol/__/'gal rkyen bar chad zhi ba dang /__/mthun rkyen bsam pa 'grub par mdzod/__/oM uts+tshiSh+Ta ba ling+ta b+hak+Sha b+h+ya swA hA/__zhes 'gro mgon ri gong pa'i gsung bcas brjod cing /__rol mo sna tshogs 'bud dkrol bya/__mtshan dus yin na lhag ma la dpal 'bar btsugs te nam mkha' mthong sar dor/__phaT/__ces 'dzin pa bcad/__nang du slebs pa dang thams cad kyis/__sgyu ma lta bu'i dge ba'i rtsa ba 'dis/__/sgyu ma lta bu'i mtha' yas sems can rnams/__/sgyu ma lta bu'i sa lam bgrod gyur te/__/sgyu ma lta bu'i sangs rgyas myur thob shog__/dpa' bo gnyis med mchod pas skye ba 'di la ni/__/sgrib pa zad dang phyag rgya'i dngos grub 'gyur bar shog__/skye ba kun tu mchog tu bde bar gshegs pa yi/__/grub pa'i 'jig rten dbus su 'gro ba nyid gyur cig__/gsum pa ni/__cang te lu dkrol zhing /__ka ma/__kro ta/__mo ha/__lo pa/__a ka ra/__nirma na kA ya/__saM bo ke kA ya/__d+harma kA ya/__ku su d+hi na kA ya/__gu ru/__gu ya mu tras ma/__ma hA su mu ku kA ya pany+tsa/__dz+nyA na mu tra/__ma hA mu tra/__karma mu tra/__mu tra e te pa/__ka ka kar/__bo la/__ka ko la/__d+ha ru ra/__ma na ha g+ha tsa ya/__ka ma/__badz+ra su ku/__tsa la/__ta la ta la/__b+he ya b+he ya/__karma mu tra/__su ru ma hA/__a ho su kha hoHzhes mkha' 'gro'i glu blang ste/__rang nyid dam pa mthing nag spyan gsum pa/__/dur khrod chas gsol phyag g.yas DA ru 'khrol/__/phyag g.yon thod par srid zhi'i dwangs bcud bskyil/__/pad nyir dpa' bo rol pa'i stabs su 'gying /__/rang dang lha tshogs thugs ka'i hU~M las hU~M/__/cher 'phros dngos kun mkha' 'gro dmar mo'i tshogs/__/lcags kyu b+han+d+ha can gyur gnod byed kyi/__/stobs dang 'khor 'das bcud bsdus thod zhal bkang /__/rang gnas rin chen 'bar ba lta bu'i nang /__/longs spyod 'dod rgu'i char phab mkha' 'gro rnams/__/gcig la gcig thim rang la thim pas bdag__/gzi brjid mdangs rgyas bkra shis dpal 'phel gyur/__/dril bu gsil zhing /__rje thar pa'i lam ston sangs rgyas dngos/__/dran pas chog pa'i rin po che/__/bslu ba med pa'i skyabs gcig pu/__/rtsa brgyud bla ma'i bkra shis shog__/yi dam lha tshogs rnams kyi bkra shis shog__/dpa' bo mkha' 'gro rnams kyi bkra shis shog__/chos skyong srung ma rnams kyi bkra shis shog__/mched grogs chos mdzad rnams kyi bkra shis shog__/yul lha gzhi bdag rnams kyi bkra shis shog__/rtag tu dkon mchog gsum gyi bde legs shog__/tshogs 'khor gyi yon bdag yod na/__mkha' 'gro ma rnams 'dus la gus pas mchod pa dang /__/dpa' bo rnams la bza' dang btung ba khyod kyis drangs/__/khyed la rtag tu srung ba mchog gis sbyor ba dang /__/yang na yid la 'dod pa phun sum tshogs par shog__/lnga pa la/__gtor skyong gtor bstab gtor bro gsum/__dang po la/__mkha' 'gro chos skyong gter bdag gsum/__dang po ni/__dmar gtor gcig la phud rgod kyis bran te sngags so so'i phyag rgya bstan cing /__oM gtor ma stong par gyur/__AH_thod pa dkar po yangs shing rgya che bar gyur/__hU~M sha lnga bdud rtsi lngas gang bar gyur/__hoHye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__oM AH_hU~M ha ho hrIH'bar ba'i phyag rgya dpral bar bskor zhing /__phaiM/__oM badz+ra A ral+li hoHdzaHhU~M ba~M hoHbadz+ra DA ki nI/__sa ma ya s+t+raM/__dri sh+ya hoHzhes mgron spyan drangs pa mdun bskyed dang dbyer med par bsam la/__oM kha kha khA hi khA hi/__sarba yak+Sha/__rAk+Sha sa/__b+hU ta/__pre ta/__bi shA tsi/__un mA da/__a pa smA ra/__DA kaDA ki n+ya dA ya/__i maM ba liM gr-iN+Dan+tu/__sa ma ya rak+Shan+tu/__ma ma sarba sid+d+hi/__m+me pra ya ts+tshan+tu/__ya thai baM/__ya theSh+TaM/__b+huny+dza tha/__dzi g+h+ra tha/__pi pa tha/__mA ti kra ma tha/__ma ma sarba kAr ta ya~M/__sata su khaM/__bi shud d+he ya/__sa hA yi ka b+ha wan+tu/__hU~M hU~M phaT phaT swA hA/__lan gsum dang /__me tog bdug spos mar me dang /__/zhal zas sil snyan rol mo dang /__/gzugs sgra dri ro reg bya chos/__/bla ma mkha' 'gro'i tshogs la 'bul/__zhes dang /__oM AH_hU~M/__gsang ba'i rnge+e'u chung dam DA ma ru 'phrol bzhin pas/__hrIH'og min gnas dang o rgyan zhing /__/rasmi shwa ra'i dur khrod nas/__/chos bdag khros ma phag zhal can/__/de yi las byed mkha' 'gro brgyad/__/'khor dang bcas pa gnas 'dir gshegs/__/sha chen zan dang chang phud bcas/__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/bdag gi 'dod don 'phrin las sgrubs/__/hU~M/__phag skad steng du sgrogs pa yis/__/gzugs med khams kun dbang du sdud/__/phag skad bar du sgrogs pa yis/__/gzugs khams ma lus dbang du sdud/__/phag skad 'og tu sgrogs pa yis/__/'dod khams ma lus dbang du sdud/__/phag skad shar du sgrogs pa yis/__/sangs rgyas mkha' 'gro'i tshogs rnams sdud/__/phag skad lho ru sgrogs pa yis/__/rin chen mkha' 'gro'i tshogs rnams sdud/__/phag skad nub tu sgrogs pa yis/__/pad+ma mkha' 'gro'i tshogs rnams sdud/__/phag skad byang du sgrogs pa yis/__/las kyi mkha' 'gro'i tshogs rnams sdud/__/phag skad phyogs bcur sgrogs pa yis/__/ma mo mkha' 'gro'i tshogs rnams sdud/__/khro mo chos bdag phag zhal can/__/nang 'khor lha mo brgyad dang bcas/__/gdug pa ma lus rdul du rlog__/'jigs byed dregs tshogs dbang du sdud/__/ma mo mkha' 'gro las la 'gyed/__/bka' dang dam bzhin phrin las mdzod/__/shar rdo rje rigs kyi mkha' 'gro ma/__/sku mdog dkar mo cang te'u 'khrol/__/'khor yang dkar mo 'bum gyis bskor/__/gar stabs bro brdungs khrigs se khrig__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/lho rin chen rigs kyi mkha' 'gro ma/__/sku mdog ser mo rin chen bsnams/__/'khor yang ser mo 'bum gyis bskor/__/gar stabs bro brdungs khrigs se khrigs/__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/nub pad+ma rigs kyi mkha' 'gro ma/__/sku mdog dmar mo pad+ma bsnams/__/'khor yang dmar mo 'bum gyis bskor/__/gar stabs bro brdungs khrigs se khrigs/__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/byang las kyi rigs kyi mkha' 'gro ma/__/sku mdog ljang gu rgya gram bsnams/__/'khor yang ljang gu 'bum gyis bskor/__/gar stabs bro brdungs khrigs se khrig__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/dbus sangs rgyas rigs kyi mkha' 'gro ma/__/sku mdog mthing ga 'khor lo bsnams/__/'khor yang mthing ga 'bum gyis bskor/__/gar stabs bro brdungs khrigs se khrig__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/rgyas par spro na/__mkha' 'gro yang tig gi phrin las bskul ba'ang bya ste/__b+h+yo/__gnas lnga ye shes gzhal yas nas/__/rigs lnga'i mkha' 'gro dpag med tshogs/__/ye shes lnga ldan dug lnga 'joms/__/spyan gsum gdangs mig dgra la blta/__/zhal nas ngan sngags dgra la sgrogs/__/shangs nas nad kyi 'tshubs ma 'thor/__/gtor tshogs mchod pa 'di bzhes la/__/dgra bgegs rang bzhin dbyings su sgrol/__b+h+yo/__rab 'jigs dur khrod nag mo'i gling /__/rdo rje phag mo yab yum bzhugs/__/dam rdzas bdud rtsi 'di gsol la/__/rnam rtog dgra bgegs dbyings su sgrol/__/mkha' dbyings bde ba chen po nas/__/rigs lnga'i mkha' 'gro dpag med tshogs/__/sku mdog phyag mtshan sna tshogs te/__/rgyan cha mang po pu ru ru/__/sil snyan mang po si li li/__/rkang pa rdo rje'i sgeg 'gros can/__/mkha' la thog med bun nu nu/__/lag pa gser gyi gdu bu can/__/glu len gar byed khyugs se khyug__/phrin las sna tshogs las mdzad ma/__/gtor tshogs mchod pa 'di bzhes la/__/'dod dgu'i phrin las thogs med sgrubs/__hU~M/__yul gnas nyi shu rtsa bzhi nas/__/dpa' bo dpa' mo nyi shu bzhi/__/mkha' 'gro bye ba'i 'khor dang bcas/__/gtso mo mi mngon dbyings na bzhugs/__/'khor gyi mkha' 'gro bye ba 'bum/__/la la bud med rgan mo la/__/ro shun rnyings pa'i na bza' gsol/__/khrag dang zhag gis thig les brgyan/__/la la bud med gzhon nu ma/__/bcu drug gzugs mdzes lang tsho rgyas/__/snyan pa'i glu len yid 'phrog ma/__/la la bud med tha mal gzugs/__/'jig rten spyod pa sna tshogs byed/__/la la sgyur byed tshos mkhan mo/__/la la myos byed chang 'tshong ma/__/la la sbyor byed smad 'tshong ma/__/la la dag byed khrus mkhan mo/__/la la gsod byed shan pa mo/__/la la dka' thub bram ze mo/__/la la phrog byed chom rkun mo/__/de la sogs te mtha' yas rnams/__/gtor tshogs mchod pa 'di bzhes la/__/nad gdon gnod pa bzlog pa dang /__/bsam pa'i don rnams 'grub par mdzod/__/gzhan yang lha srin sde brgyad dang /__/'gro ba drug po 'khor bcas rnams/__/lus ngag yid gsum sbyangs byas nas/__/rang gi lha yi gzugs 'dzin rnams/__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/dge legs 'bras bu 'grub bar mdzod/__/gnyis pa ni/__mgon po'i 'bul gtor la skyems phud bran te sngags kyi phyag rgya bca' zhing /__oM AH_hU~M ha ho hrIHka pA la yangs shing rgya che ba dgra bgegs kyi sha khrag don snying gis gang ba'i gtor ma zag med kyi bdud rtsir gyur pa/__mgon po bdun rdzogs lcam dral 'khor bcas kyis gsol bar gyur/__oM shrI ma hA kA la ya/__shA sa na u pa ha ri NI/__e Sho a pash+tsi ma kA lo \u0f85/__a yaM i daM/__rat+na tra yA ya/__a pa kA ri Ni/__ya di pra tI dz+nyA/__sma ra si ta dA/__i daM du Sh+TaM/__ba ling kha kha/__khA hi khA hi/__mA ra mA ra/__gr-ih+Na gr-ih+Na/__b+han+d+ha b+han+d+ha/__ha na ha na/__da ha da ha/__pa tsa pa tsa/__di na me ke na/__mA ra ya hU~M phaT/__tshar gsum gyis kun la 'bul/__thugs rje'i bdag nyid yid bzhin nor bu'i sku/__/bla ma dbyer med mgon po 'khor bcas la/__/rmad byung 'dod yon bcud kyi mchod par 'bul/__/'dod rgu'i dpal gyi dngos grub myur du stsol/__/phyag bzhi beng gur zhal sogs lha mor bcas/__/ba ling tas bskang grub rje'i bka' bzhin du/__/zhi rgyas dbang drag la sogs las rnams ni/__/g.yel ba med par da lta bsgrub par mdzod/__/gzhan yang bstan srung rgya mtsho 'khor bcas kyis/__/ting 'dzin sngags dang phyag rgyas byin brlabs pa/__/phyi nang gsang ba'i mchod tshogs 'di bzhes la/__/rnal 'byor bdag gis bcol ba'i las kun mdzod/__/gsum pa ni/__dkar gtor la 'o chab bran/__oM AH_hU~M/__rin po che'i snod yangs par gtor ma lha'i bdud rtsir gyur pa gter bdag rnams kyis gsol bar gyur/__oM a kA ro mu khaM sarba d+har+m+mA NAM ud+ya nud pan+na twa ta oM AH_hU~M phaT swA hA/__lan gsum gyis 'bul/__jo bo gzi ldan tshogs bdag rnam thos sras/__/rmugs 'dzin mthing ser nor rgyun dpal chen mo/__/gnod sbyin sde dpon phyogs skyong lhan skyes lha/__/rgyal chen bzhi sogs dgyes mchod mnyes par rol/__/dam pa lab sgron gcod yul brgyud pa yi/__/bka' nyan lha 'dre 'dir gnas gzhi bdag dang /__/chos la 'khor ba'i lha klu zo dor kun/__/bshos dang skyems bzhes gsang spyod bstan pa spel/__/khyad par yab gcig grub dbang thang stong par/__/g.yar dam nos pa'i dkar phyogs 'byung po rnams/__/mchod gtor 'di snoms bka' babs brgyud ldan gyi/__/sgrub brgyud mnga' thang dpal 'byor rgyas par mdzod/__/ces dmar gtor gcig dang dkar gtor nang du rten gyi drung sogs su 'bul/__gnyis pa ni/__dmar gtor gcig la spar 'bar btsug nas thogs su bcug ste/__phaT/__de ltar gtor ma gang bzhed phul bas mnyes/__/phrin las gang 'dod bsgrub par zhal gyis bzhes/__/bstan dang bdag la gnod pa'i dgra bgegs la/__/ye shes mkha' 'gro dpal mgon rnams khros pas/__/'jig rten chos skyong sha za mkha' 'gro'i tshogs/__/rang dbang med par khros 'khrugs nga ro sgrogs/__/yang 'khor lha srin sde brgyad dmag dang bcas/__/me dpung rlung nag thog ser 'brug sgra sgrogs/__/mgo brnyan sprul pa glog ltar 'khyug byed pas/__/dgra bgegs thams cad rdul du brlag par gyur/__/gnod pa'i phyogs sam phyi rol tu phul la/__kyai/__ma mi min ye shes mkha' 'gro ma/__/bde gshegs rdo rje rin po che/__/pad+ma las kyi mkha' 'gro'i rigs/__/ma mkha' 'gro bye ba 'bum dang bcas/__/snang srid lha 'dre'i 'khor gyis bskor/__/'dir gshegs brgyan pa'i gtor ma bzhes/__/dam rdzas brgyan pa'i gtor ma bzhes/__/sha khrag dmar gyi gtor ma bzhes/__/da res sdang ba'i dgra la ya/__/da res gnod pa'i bgegs la ya/__/mkha' spyod rigs dang sa spyod rigs/__/'jig rten rigs kyi mkha' 'gro ma/__/mkha' 'gro bye ba 'bum dang bcas/__/snang srid lha 'dre'i 'khor gyis bskor/__/'dir gshegs brgyan pa'i gtor ma bzhes/__/dam rdzas brgyan pa'i gtor ma bzhes/__/sha khrag dmar gyi gtor ma bzhes/__/da res sdang ba'i dgra la ya/__/da res gnod pa'i bgegs la ya/__/bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod/__/hU~M/__khrag 'thung nag po mi bzad pa/__/mkha' 'gro 'bum gyi tshogs dang bcas/__/nying sprul mgon po bya rog gdong /__/rang 'dra stong gi tshogs dang bcas/__/yang sprul bya rog mkha' lding dang /__/khyi nag sa ya'i tshogs dang bcas/__/khyod kyis sprul pa bsam mi khyab/__/dur khrod bdag po 'khor bcas la/__/snang srid lha 'dre'i 'khor gyis bskor/__/'dir gshegs brgyan pa'i gtor ma bzhes/__/dam rdzas brgyan pa'i gtor ma bzhes/__/sha khrag dmar gyi gtor ma bzhes/__/da res sdang ba'i dgra la ya/__/da res gnod pa'i bgegs la ya/__/dgra 'di lha 'dre'i rgyags skal du/__/gtad do rol cig sa ma yaHphaT/__phaT/__gsum pa ni/__lhag ma'i snod dang gtor 'bul snod thams cad gcig thog tu gcig sdubs/__steng du rdo rje rgya gram du bzhagaphaT/__gtor gzhong sbubs dang lhan gcig tu/__/gnyis 'dzin dam sri sgab 'dre'i rigs/__/sa 'og thar med e dbyings su/__/rdo rje'i rta bros mnan par gyur/__/hU~M/__lhun grub zhi rgyas dbang drag sa gzhi la/__/rigs lnga'i dpa' bo mkha' 'gros zhabs bro brdung /__/nyon mongs dug lnga'i mgo la chems se chem/__/so so'i rigs kyi gom stabs shigs se shig__/dpa' bos bshug pa mkha' 'gros brda skad gyer/__/dug lnga'i dgra gdon ye shes lnga yis mnan/__/zhi rgyas dbang drag mchog gi phrin las 'grub/__/rgyud lnga'i gnas stongs sku lnga mngon du gyur/__/phaT/__dben gnas dur khrod chen po 'dir/__/rta mchog rol bas bro brdungs pas/__/dpa' bos bro brdungs khrigs se khrig__/dpa' mos glu len kyu ru ru/__/da lan bro zhig brdungs pa ni/__/phyogs bzhi'i dgra bgegs rdul du brlag pa'i bro/__/ya bdud rgyal po thal bar brlag pa'i bro/__/ma bdud rgyal mo thal bar brlag pa'i bro/__/dam sri dam la btags pa'i bro/__/rkyen ngan bar chad bzlog pa'i bro/__/be thel rdul du brlag pa'i bro/__/dgra rgyal 'gong mgo la chems se chem/__/bro 'di gang dang gang gi bro/__/bro 'di pha rol phyin drug bro/__/pha rol phyin drug bro brdungs pas/__/dgra nyon drug mgo la chems se chem/__/bro 'di gang dang gang gi bro/__/bro 'di thabs dang shes rab bro/__/thabs shes zung 'brel bro brdungs pas/__/dgra gnyis snang mgo la chems se chem/__/bro 'di gang dang gang gi bro/__/bro 'di rnal 'byor bdag gi bro/__/rnal 'byor bdag gis bro brdungs pas/__/dgra ngar 'dzin mgo la chems se chem/__/dug gsum mgo la nems se nem/__/dug lnga'i mgo la da rol cig__/phaT/__phaT/__gtor gzhong yar bzed la 'bru 'thor zhing /__oM ye d+harmA he tu pra b+ha wA he tun+te ShAn+ta thA ga to h+ya wa tad/__teShany+tsa yo ni ro d+ha e wa~M bA di ma hA shra ma NaHye swA hA/__gsum pa rjes gyi cho ga la/__'khor pa'i mgron la gtong len dang /__/'khon sbyang chos sbyin lam bstan dang /__/gshegs gsol yar la gtang rag dang /__nongs bshags dge bsngo dbang zhu dang /__/mnyam gzhag lhar ldang smon lam dang /__/shis par brjod dang bcu gsum mo/__/dang po ni/__zab don/__/gnod byed kyis gtsor byas pa'i sems can thams cad kyi sdig pa dang sdug bsngal thams cad bdag la smin par gyur cig__/bdag gi bde dge thams cad sems can thams cad la smin par gyur cig__/ces rlung la bskyon te bsgom zhing /__khams gsum gyi sdug bsngal bdag la smin/__/bdag gi bsod nams sems can khyer/__/bsod nams 'di yi byin rlabs kyis/__/sems can thams cad sangs rgyas shog__/mdor na dngos dang brgyud pa yis/__/phan bde ma rnams kun la 'bul/__/ma yi gnod dang sdug bsngal kun/__/bsam pas bdag la len par shog__/de dag kun kyang chos brgyad kyi/__/rtog pa'i dri mas ma sbags shing /__chos kun sgyu mar shes pa yis/__/zhen pa'i 'ching ba las grol shog__/gnyis pa ni/__sngon gyi rdzogs pa'i sangs rgyas kyis/__/sher phyin a ru bsdus te gsungs/__/rang sems skye med don gyi a/__/skye med don la gdung ba bskyed/__/bka' tshoms las so/__/steng gi nam mkha' las a dkar po bdud rtsi 'dzag bzhin pa'i char babs pas/__/gnas 'di'i gnas bdag gi nad dang sdug bsngal thams cad zhi/__gnas nyams pa thams cad sor chud cing byin gyis brlabs par gyur/__ngag tu/__a a a zhes/__a mang du bzlas rjes DA ma ru 'khrol bzhin du/__'dir gnas gzhi bdag 'dre gdon tshogs rnams la/__/skye med a dkar char pa 'di phabs pas/__/lus kyi nad sos sems kyi sgrib sbyangs nas/__/skye med sa la myur du gnas par gyur/__/gzhan yang rgyas par spro na/__de'i 'phros su zab don me long ltar brjod kyang chog pas/__bdag gi ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das/__/snying stobs can gyis lam gyi gnas skabs su/__/rgyal bu thams cad sgrol du gyur pa na/__/bu dang bu mo rgyal srid byin pa ltar/__/shin tu 'phreng ba'i 'khor dang longs spyod sogs/__/phongs pa med par yongs su gtong nus shog__/rgyal bu snying stobs chen por gyur pa na/__/stag mo rang gi sha yis gsos pa ltar/__/shin tu gces pa'i sgyu lus phung po 'di/__/sha za'i tshogs la dga' bas sbyin nus shog__/rgyal bu byams pa'i stobs su gyur pa na/__/gnod sbyin rang gi khrag gis gsos pa ltar/__/bcad par dka' ba'i snying khrag dron mo 'di/__/khrag 'thung dag la brtse bas sbyin nus shog__/tshong dpon khye'u chu 'bebs gyur pa na/__/bde gshegs mtshan brjod nya rnams drangs pa ltar/__/chos kyis phongs pa'i skye bo mtha' dag la/__/dam pa'i chos kyi sbyin pa sbyin nus shog__/rgyal bu dge don chen por gyur pa na/__/sdig don log sgrub thugs rjes bzod pa ltar/__/'khor gyi log sgrub gshis ngan dkrug pa la'ang /__/snying rje chen pos lhag par brtse bar shog__/byang chub sems dpa' spre 'ur gyur pa na/__/sdig can khron pa'i gnas nas drangs pa ltar/__/ngan pa dag la phan gdags mi shong yang /__/bzang lan mi 'dod snying rjes 'dren nus shog__/kyi hud pha mar ma gyur su yang med/__/'khor ba'i gnas na bde ba skad cig med/__/de phyir snang srid lha 'dres thog drangs pa'i/__/mar gyur 'khor ba'i gnas nas 'dren nus shog__/gang dag bdag la chags dang sdang ba dang /__/bstod dang smad dang phan dang gnod byed dang /__/gang gis bdag mthong reg thos dran pa rnams/__/thams cad myur du byang chub mchog thob shog__/gsum pa ni/__rang rig thub pa'i dbang po sku mdog ser po/__sa gnon mnyam bzhag gi phyag rgya can/__sku la chos gos ngur smrig gsol zhing /__zhabs rdo rje'i skyil krung du bzhugs par gyur/__lag g.yas chos ston gyi phyag rgya byas nas/__chos rnams thams cad rgyu las byung /__/de rgyu de bzhin gshegs pas bstan/__/rgyu la 'gog pa gang yin pa/__/dge sbyong chen pos 'di skad gsungs/__/sdig pa ci yang mi bya zhing /__/dge ba phun sum tshogs par spyad/__/rang gi sems ni yongs su 'dul/__/'di ni sangs rgyas bstan pa yin/__/lus kyi sdom pa legs pa ste/__/ngag gi sdom pa legs pa yin/__/yid kyi sdom pa legs pa ste/__/thams cad du ni sdom pa legs/__/thams cad bsrung ba'i dge sbyong dag__/sdug bsngal kun las de grol lo/__/chos rnams gzugs brnyan lta bu ste/__/dag cing gsal la rnyog pa med/__/gzung du med cing brjod du med/__/rgyu dang las las kun tu 'byung /__/ngo bo nyid med gnas med par/__/de ltar chos rnams shes gyis la/__/sems can don ni mnyam med byos/__/'on kyang skyob pa'i sras su skye/__/oM ga te ga te pA ra ga te pA ra saM ga te bo d+hi swA hA/__zhes dang /__bdag gis sbyin pa rnam bzhi byin pa'i mthus/__/sbyin pa'i pha rol phyin pa yongs rdzogs shing /__/byams pa'i stobs dang gnod sbyin spun lnga ltar/__/khyed rnams bdag gi gdul byar 'gyur bar shog__/bsod nams 'di yis thams cad gzigs pa nyid/__/thob nas nyes pa'i dgra rnams pham byas te/__/skye rga na 'chi'i rba klong 'khrugs pa yi/__/srid pa'i mtsho las 'gro ba sgrol bar shog__/lha 'dre gdod nas ma grub kyang /__/'drer 'dzin rtog pa shar ba na/__/'char mkhan gzhi med rtsa bral du/__/yid ches thag chod lta gding gis/__/gcod kyi 'gro don mthar phyin shog__/bdud rnams rang byung rang shar la/__/ched du bcad rgyu gang yang med/__/gdug rtsub tshe 'phrul ci byung yang /__/rang ngo shes pa'i nyams len gyis/__/gcod kyi 'gro don mthar phyin shog__/gnyan sa ri khrod phyogs med du/__/lha 'dre bde la 'god pa dang /__/mnyam rjes dbyer med bsre ba dang /__/du ma ro gcig rtogs phyir du/__/gsang spyod nyams su len par shog__/'byung po gang dag phyogs 'dir lhags gyur tam/__/sa'am 'on te bar snang 'khod kyang rung /__/skye dgu rnams la rtag tu byams byed cing /__/nyin dang mtshan du chos la spyod par shog__/skar ma rab rib mar me dang /__/sgyu ma zil pa chu bur dang /__/rmi lam glog dang sprin lta bu/__/'dus byas chos rnams de ltar blta/__/bzhi pa ni/__sems can thams cad bde gyur cig__/sems can thams cad nad med par/__/sangs rgyas nyid du 'gro ba yi/__/lam de nyid du grub gyur cig__/dkon mchog rin chen dpal zhing du/__/dkon mchog rin chen las 'byung ba/__/dkon mchog rin chen 'od zer gyis/__/rin chen 'phreng ba rnam dag pa/__/tshogs kyi lam dang sbyong ba'i lam/__/mthong ba'i lam dang sgom pa'i lam/__/bla na med pa'i khyad par lam/__/byang chub bar chad med pa'i lam/__/rnam par grol ba'i lam brten nas/__/'phags pa'i lam der 'gro bar shog__/dkon mchog bden pa'i byin rlabs dang /__/lha dang snying po phyag rgya'i mthus/__/lam lnga sa bcu skad cig la/__/thogs pa med par bgrod gyur cig__/lnga pa ni/__de ltar sa lam bstan pas lan chags dang /__/snying rje'i mgron tshogs pho rnams spyan ras gzigs/__/mo rnams sgrol mar gyur te dag zhing lngar/__/bya khyu 'phur ltar thogs med gshegs par gyur/__phaT/__zhe sdang byas pas lan chags gnod byed dang /__/dmyal ba'i 'gro kun mngon dga'i zhing du gshegs/__/ser sna byas pas lan chags gnod byed dang /__/yi dwags 'gro kun dpal ldan zhing du gshegs/__/rmongs pas lan chags bar do'i tshogs bcas dang /__/byol song 'gro kun stug po bkod du gshegs/__/phrag dog byas pa lan chags gnod byed dang /__/lha min 'gro kun las rab zhing du gshegs/__/'dod chags khengs pas lan chags rigs gyur dang /__/mi rnams lha bcas bde ba can du gshegs/__/rgyud lnga'i 'gro kun zhing lngar bde gshegs lnga'i/__/sras su gyur te lam lnga mthar sbyin nas/__/ye shes lnga rtogs byang chub lhun gyis grub/__/thams cad phyam gcig sku lngar sangs rgyas shog__/phaT/__phaT/__drug pa la/__mchod dang bstod phyag 'dod gsol gsum/__dang po ni/__lha dang bcas pa'i 'jig rten na/__/bla ma dkon mchog ma gtogs pa/__/yon gyi gnas 'ga' yod min pas/__/dngos po kun gyis de la mchod/__/nam mkha' bla ma dang lha yis gang ba la/__/phyi snod kyi 'jig rten gzhal yas khang /__/nang bcud kyi longs spyod 'dod yon tshogs/__/snang srid gzhir bzhengs su ltos pa med par 'bul/__paN chen 'jam dbyangs mgon po'i gsung ngo /__/gnyis pa ni/__gang gi drin gyis bde chen nyid/__/skad cig nyid la 'char ba gang /__/bla ma rin chen lta bu'i sku/__/rdo rje can zhabs pad la 'dud/__/sangs rgyas kun gyi rang bzhin sku/__/slob dpon la ni bdag skyabs mchi/__/dang por me tog phog pa yi/__/dkyil 'khor lha tshogs bcas la 'dud/__/sangs rgyas gtso la phyag 'tshal lo/__/skyob ba'i chos la phyag 'tshal lo/__/dge 'dun che la phyag 'tshal lo/__/gsum la rtag tu phyag 'tshal lo/__/bya spyod rnal 'byor rgyud sde bzhi/__/ston pa nyid kyis gang gsungs pa/__/phyi dang nang dang gsang ba yi/__/yi dam mkha' 'gro rnams la bstod/__/ston pa'i bstan pa rin po che/__/ston pa nyid kyi zhabs drung du/__/ji bzhin skyong bar zhal bzhes pa'i/__/chos skyong rnams la phyag 'tshal bstod/__/gsum pa ni/__/bla ma dam pa rnams la phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o/__/bdag myur du mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar byin gyis brlab tu gsol/__sangs ma rgyas kyi bar du yang bla ma dam pa rnams la mos pa dang gus pa bsam gyis mi khyab pa rgyud la skye bar byin gyis brlab tu gsol/__yi dam gyi lha tshogs rnams la phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o/__/bdag myur du mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar byin gyis brlab tu gsol/__sangs ma rgyas kyi bar du yang yi dam gyi lha tshogs rnams la mos pa dang gus pa bsam gyis mi khyab pa rgyud la skye bar byin gyis brlab tu gsol/__mkha' 'gro ma'i tshogs rnams la phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o/__/bdag myur du mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar byin gyis brlab tu gsol/__sangs ma rgyas kyi bar du yang mkha' 'gro ma'i tshogs rnams la mos pa dang gus pa bsam gyis mi khyab pa rgyud la skye bar byin gyis brlab tu gsol/__bdun pa ni/__oM shrI badz+ra he ru ka sa ma ya ma nu pA la ya/__badz+ra he ru ka twe no pa tiSh+Tha/__dr-i D+ho me b+ha wa/__su to Sh+yo me b+ha wa/__a nu rak+to me b+ha wa/__su po Sh+yo me b+ha wa/__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha/__sarba karma su tsa me tsit+taM shrI yaHku ru hU~M/__ha ha ha ha hoHb+ha ga wAn/__badz+ra he ru ka mA me muny+tsa/__he ru ko b+ha wa/__ma hA sa ma ya satwa AH_hU~M phaT/__tshar gsum dang /__thal mo sbyar la/__bdag gis cho ga lhag chad du gyur pa la sogs pa nyes pa bgyis pa mtha' dag bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs la bzod par gsol gyi/__bdag cag la sgrib par mi 'gyur bar byin gyis brlab tu gsol/__ces dang /__oM badz+ra satwa AH_tshar bdun bzla/__brgyad pa ni/__bla ma yi dam mkha' 'gro ma'i tshogs rnams bdag la dgongs su gsol/__bdag gis 'das pa dang ma 'ongs pa dang da ltar byas pa'i dge ba'i rtsa ba thams cad gcig tu bsdus te bla ma la dbul bar bgyi'o/__/bla ma la phul bas bla ma rin po che rnams kyi thugs dgongs khyad par can yongs su rdzogs par gyur cig__/de las byung ba'i dge ba'i rtsa ba des bde bar gshegs pa rnams kyi spyan lam du mchod pa'i bye brag nam mkha' dang mnyam pa 'byung bar gyur cig__/de las byung ba'i dge ba'i rtsa ba de sems can thams cad la thun mong du bsngo bar bgyi'o/__/de ltar bsngos pas sems can thams cad 'khor ba srid pa sdug bsngal gyi rgya mtsho las bsgral nas myur du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub rin po che thob par gyur cig__/de ma thob kyi bar du bdag myur du mngon par rdzogs par sangs rgyas nas 'gro ba ma lus pa mtha' dag gi bla ma byed par gyur cig__/de kho na bzhin du grub par gyur cig__/rje btsun dam pa sangs rgyas kyi gsung ngo /__/dgu pa la/__spyi dang bye brag khyad par gsum/__dang po ni/__rje mkhyen pas gzigs shig drin chen bla ma rnams/__/thugs brtse bas dgongs shig yi dam lha yi tshogs/__/dus 'bral ba med par skyongs shig dkon mchog gsum/__/'gal rkyen spongs la mthun rkyen sgrubs shig mkha' 'gro chos skyong tsho/__/bdag 'dir tshogs kyi skal bzang sgrub po la/__/thugs brtse ba yi klong nas byin phobs la/__/tshe yar ba rnams bsdus la nyams pa khongs/__/mchog thun mong gi dngos grub stsal tu gsol/__/ces gsol la/__bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs kyi thugs ka nas/__/'od zer kha dog sna tshogs dpag tu med pa 'phros/__/brtan g.yo snod bcud thams cad kyi dge legs bkra shis thams cad dang /__khyad par phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dpa' bo mkha' 'gro tshe'i rig 'dzin grub pa'i lha tshogs thams cad kyi sku gsung thugs kyi byin rlabs thams cad 'chi med bdud rtsi kha dog lnga ldan gyi rnam par spyan drangs/__tshogs zhing rnams la thim/__slar de rnams kyi sku las 'od zer dang 'chi med bdud rtsi'i rgyun chi li li byung ba rang gi spyi bo tshangs pa'i bu ga nas mar zhugs pas/__lus kyi nang thams cad rim bzhin khengs pa'i sna la lus ngag yid gsum gyi sgrib pa bag chags ngan pa thams cad thur du brdas te rkang mthil nas nag bun gyis thon/__sa rim pa bcu gsum gyi 'og tu song /__mthar dbang chen gser gyi sa gzhi dang 'og gi rgya mtsho dang bcas pa'i yang 'og tu song ba srid pa'i rlung gis gtor te rjes med du sbyangs/__sdig sgrib nang du ma lus tshe bcud phyi ru ma zag par/__bdud rtsi kha dog lnga ldan gyis rkang ba'i mthe bong sogs sor mo'i nang tshun chad nas/__rim gyis yar la tshangs bug man chad khrig mer gyis gang /__'chi med tshe yi bum pa'i dbang dang gsang ba'i dbang /__shes rab ye shes kyi dbang dang 'gyur med bzhi pa'i dbang thob ste mthu stobs phun sum tshogs pa'i tshe yi rig 'dzin brnyes par gyur/__ces dmigs bzhin du/__bla ma bde gshegs yi dam lha/__/ma dang mkha' 'gro chos skyong tshogs/__/khyed rnams la ni bdag skyabs so/__/khyed rnams la ni rten bca' 'o/__/bdag gi tshe srog mi 'gyur ba/__/g.yung drung lta bur byin gyis rlobs/__/bdag gi tshe srog mi 'jig pa/__/rdo rje lta bur byin gyis rlobs/__/bdag gi tshe srog mi nub pa/__/rgyal mtshan lta bur byin gyis rlobs/__/'chi med rig 'dzin mchog brnyes pa'i/__/tshe dpag med du byin gyis rlobs/__/gnyis pa ni/__sangs rgyas kun gyi ngo bo khyod/__/sangs rgyas thams cad gcig bsdus pa/__/sangs rgyas kun mchog gtso bo'i gtso/__/dkyil 'khor gtso bo rigs kyi bdag__/bla ma'i sku la gsol ba 'debs/__/lus la bde bar byin gyis rlobs/__/bla ma'i gsung la gsol ba 'debs/__/ngag la nus par byin gyis rlobs/__/bla ma'i thugs la gsol ba 'debs/__/sems la rtogs par byin gyis rlobs/__/bdag gi dge sbyor 'phel ba dang /__/ye shes rgyas par mdzad du gsol/__/ces gsol ba btab pas 'khor gyi lha tshogs thams cad rang rang so so'i gtso bo rnams la thim/__gtso bo yab yum kun gyi dpral mgrin snying ga'i oM AH_hU~M las 'od zer dkar dmar mthing gsum byung ba rang gi gnas gsum du thim/__lus ngag yid gsum tha dad du 'dzin pa'i sdig sgrib bag chags dang bcas pa thams cad byang zhing dag__/dbang bzhi thob/__lam bzhi bsgom pa la dbang /__'bras bu sku bzhi'i sa bon rgyud la bzhag__/yi dam lha dang bla ma'i sku gsung thugs ye shes rdo rje'i rang bzhin du byin gyis brlabs par gyur/__ces bsgom bzhin du/__snang srid kun bla ma'i rol pa las/__/spang blang gi spro bsdu mi dgos par/__/rtsol med kyi gdung shugs drag po yis/__/lam bla mas bgrod par byin gyis rlobs/__/pha kun shes kun rig dam pa po/__/dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/__/thugs kyi sras mchog 'gro ba'i mgon/__/byin rlabs nam mkha'i dbyings rum 'dra/__/mtha' dbus med par khyab brdal le/__/cir snang rang byung rig pa'i ngang /__/snang stong gzhi med rtsa ba bral/__/ma 'gags snang ba zang thal le/__/gang shar ris med stong pa'i ngang /__/rang yal shar grol phyam brdal le/__/rang byung ye shes chos nyid ngang /__/gzung 'dzin rang grol mkha' ltar dag__/gtad med rig pa so ma de/__/rang gsal rjen par bud gyur cig__/gnyis snang gi 'khrul pa rdzun po la/__/mtshan 'dzin gyis bslad pa kun sangs nas/__/rten 'brel gyi 'gro don dus bab te/__/phrin las kyi nam mkha' khengs par shog__/gsum pa ni/__sku mthong ba don ldan sprul pa'i sku/__/gsung mi 'gag tshangs dbyangs longs spyod rdzogs/__/thugs mi 'gyur bde chen chos kyi sku/__/dbyings zung 'jug ngo bo nyid kyi sku/__/pha sku bzhi'i dbang phyug bla ma la/__/'du bral med par gsol ba 'debs/__/mgon sku yi sprul pa bsam mi khyab/__/sprul sku lags pas bum dbang stsol/__/gsung gi brjod bya bsam mi khyab/__/longs sku lags pas gsang dbang stsol/__/thugs bde stong gnyis po bsam mi khyab/__/chos sku lags pas sher dbang stsol/__/sku gsum dbyer med rdo rje'i sku/__/nyid sku lags pas tshig dbang stsol/__/yang dag don gyi 'og min na/__/bzhugs pa'i rdo rje 'chang chen de/__/bla ma la gus yod gyur na/__/'grub 'gyur 'di la the tshom med/__/rje mi pham mgon po bcom ldan 'das/__/dzam bu gling gi rgyan gcig bu/__/rje 'gro ba'i mgon po la gsol ba 'debs/__/'gro ba'i mgon pos byin gyis rlobs/__/laba?~X ni 'khrungs yul rgyal ba'i zhing /__/khye?~X ni gdung las dras pa'i mtshan/__/sgrona?~X ni ma rig mun pa sel/__/ma?~X rgyal ba'i yum la gsol ba 'debs/__/tshe 'di blos btang chos brgyad spangs/__/'bar 'dzag gtum mo'i bde drod rgyas/__/ma mkha' 'gros lung bstan dngos grub brnyes/__/dpal thang stong rgyal po'i zhabs la 'dud/__/rje yid bzhin nor bu gtsug gi rgyan/__/dgos 'dod 'byung ba'i rin po che/__/phyogs med lta bas zhen pa grol/__/mnyam nyid bsgoms pas dmigs pa grol/__/skye med rtogs pas 'khor ba grol/__/rtog med spyod pas nyam nga grol/__/ye shes mkha' 'gro'i tshogs dang bcas/__/'gro ba'i don la bskyod tsa na/__/gnad kyi gdams pa sha ra ra/__/bdud kyi gcod thabs si li li/__/nyams dbyangs mgur ma 'u ru ru/__/byin rlabs sprin phung tho lo lo/__/dngos grub char rgyun chi li li/__/gcod kyi man ngag sa la la/__/snyem byed rtog pa mya la la/__/bde stong rgyud la 'khri li li/__/'khrul snang dbyings su ya la la/__/rig pa stong gsal pu ru ru/__/ris med lta ba phya la la/__/gzung 'dzin mdud pa khro lo lo/__/snang cha'i na bun tha la la/__/mkha' 'gro mang po thibs se thib/__/dam can las la 'khyugs se 'khyug__/mnyam nyid dgongs pa wa la la/__/bdag dang mos pa'i bu slob la/__/byin gyis brlab par mdzad du gsol/__/dpal ldan bla ma rdo rje 'dzin/__/mi phyed rdo rje gsum gyi dngos/__/sku gsung thugs kyi rdo rje yis/__/byin rlabs gnas su deng bdag mdzod/__/rje rmog cog pa dang thong smyon bsam 'grub sogs kyi gsung las so/__/de ltar gsol ba btab pa'i rkyen gyis steng 'og phyogs mtshams kun gyi tshogs zhing gtso bo gtso mo thams cad/__thugs rje brtse bas rjes su chags shing bde stong mnyam nyid chen por 'od du ltem gyis zhu ba rnams/__dbus kyi dpal grub pa'i dbang phyug__/yum lab khye sgron ma/__yab dam pa sangs rgyas/__khyab bdag rdo rje 'chang ste/__sku bzhi'i dbang phyug bla ma bzhi la thim pas de rnams bla ma kun 'dus/__yi dam kun 'dus/__mkha' 'gro kun 'dus/__chos skyong kun 'dus/__gsol ba btab na smos ci/__mtshan tsam thos pas kyang ngan 'gro'i sgo khegs shing /__phyir mi ldog pa'i sa la 'god par mdzad pa'i bdag nyid can du gyur/__ces snying nas nges shes bskyed cing mos gus dung dung pa byas la/__sku bzhi'i dbang phyug dpal ldan bla ma rdo rje 'chang chen po la gsol ba 'debs so/__/bdag gzhan sems can thams cad kyi rgyud la dbang bzhi'i rtogs pa chig chod du 'char bar byin gyis brlab tu gsol/__ltos med bzhi la rang rgyud 'byongs par byin gyis=sku bzhi'i rten 'brel tshe 'dir 'grigs par=phrin las rnam bzhi thogs med du 'grub par=don dam lhan cig skyes pa'i ye shes mngon sum du rtogs par=da lta nyid du byin gyis=myur ba nyid du='dug sa 'di ru=stan thog 'di nyid du=tshe dus la ma ltos par mngon sum du 'gyur bar byin gyis brlab tu gsol/__zhes yid rtse gcig pa'i sgo nas ci tsam nus bar gsol ba btab la/__zhes gsol ba phur tshugs su btab pas bla ma rnam bzhi'i dpral ba nas sku yi ngo bo yi ge oM dkar po 'od zer 'phro bzhin pa byon/__rang gi dpral ba'i gnas su thim pas bum pa'i dbang thob/__lus kyi sdig sgrib dag__/bla ma dam pa'i sku yi byin rlabs lus la zhugs/__'bras bu sprul sku thob par gyur/__bla ma rnam bzhi'i mgrin pa nas gsung gi ngo bo yi ge AH_dmar po 'od zer 'phro bzhin pa byon/__rang gi mgrin pa'i gnas su thim pas gsang ba'i dbang thob/__ngag gi sdig sgrib dag__/bla ma dam pa'i gsung gi byin rlabs ngag la zhugs/__/'bras bu longs sku thob par gyur/__yang bla ma rnam bzhi'i thugs ka nas thugs kyi ngo bo yi ge hU~M mthing ga 'od zer 'phro bzhin ba byon/__rang gi snying ga'i gnas su thim pas/__shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid kyi sdig sgrib dag__/bla ma dam pa'i thugs kyi byin rlabs yid la zhugs/__'bras bu chos sku thob par gyur/__ces bsgoms zhing snying khong rus pa'i dkyil nas/__dpal ldan rtsa ba'i bla ma rin po che/__/bdag cag mos pa dag pa'i gdul bya yi/__/lus ngag yid la sku gsung thugs zhugs te/__/myur du khyed rang lta bur byin gyis rlobs/__/zhes pa'i gsol 'debs mang du byas te/__bla ma mnyam med sems nyid ngo sprod pa'i/__/rang don mthar phyin gzhan don nang du lon/__/phyogs med mkhyen pa'i thugs rje kun la snyoms/__/bla ma drin can rnams kyis nyams rtogs stsol/__/bla ma'i drin gyis phan pa'i lam rnyed na/__/grol bar mi 'gyur snyam yang grol bar 'gyur/__/thugs yid gcig tu 'dres par byin gyis rlobs/__/rang rig rang la 'char bar byin gyis rlobs/__/ma rig bdud las rgyal bar byin gyis rlobs/__rang sems sangs rgyas su rtogs par byin gyis rlobs/__/rtogs pa gong nas gong du 'phel bar byin gyis rlobs/__/'phel ba mtha' ru phyin par byin gyis rlobs/__/zhes mos gus gdung shugs drag pos gsol ba rtse gcig tu btab pas skyabs gnas kun 'dus kyi ngo bo bla ma dam pa rnams dgyes pa chen pos 'od zer gyi gong bur zhu ste/__rdo rje 'chang yab yum rang gi dpral ba nas thim/__dam pa sangs rgyas rang gi mgrin pa nas thim/__dbyings phyug ma gcig rang gi snying ga nas thim/__rje grub thob chen po rang gi lte ba nas sib kyis thim pas bla ma sku bzhi rang dang tha mi dad par chu la chu bzhag pa ltar 'dres/__sad rmi gnyid stug 'pho ba'i gnas skabs bskyed pa'i thig le bzhi sbyangs/__dga' ba bzhi'i ye shes dang gdod ma nas gnas pa'i rdo rje bzhi mngon du gyur/__dbang bzhi pa thob/__sgo gsum gyi sdig sgrib bag chags thams cad dag__/bla ma dam pa'i sku gsung thugs yon tan phrin las dang bcas pa'i byin rlabs ma lus ba rang gi lus ngag yid gsum la zhugs/__dam tshig nyams chag thams cad gsos/__'bras bu ngo bo nyid sku thob par gyur/__bcu pa ni/__dngos slob mnga' ris lo tsA pa'i gsung /__cir snang 'khor 'das dbyer med rang gi sems/__/ma skyes mi 'gag spros pa'i mtha' dang bral/__/gzhi nas rang grol kun khyab phyag rgya che/__/sems kyi gnas lugs rtogs par byin gyis rlobs/__/rgyu las ma byung rang bzhin lhun gyis grub/__/rkyen gyis mi 'jig gnyen po kun dang bral/__/'gro 'ong mi bdog dus gsum 'pho 'gyur med/__kun khyab rang sems bla mas byin gyis rlobs/__/rang sems bla ma sangs rgyas rin po che/__/stong nyid rang chas chos sku btsal mi dgos/__/cir snang rang shar gzugs sku dgag mi dgos/__/rang bab rang grol chen por byin gyis rlobs/__/zhes gsol ba btab nas/__bla ma'i sku gsung thugs dang rang gi lus ngag yid gsum dbyer med zung 'jug phyag rgya chen po'i ngang la mnyam par bzhag__/phaT/__ces rang sems bla ma dang dbyer med pa'i snang stong spros bral 'dzin med bde ba chen po'i ngang der ci nus su mnyam par bzhag go__/bcu gcig pa ni/__rje grub dbang chen po'i zhal slob grub thob phyar thul can gyi gsung rgyun 'di ltar/__sems nyid dag pa'i mkha' la nyi shar bzhin/__/'ja' tshon sna lnga mdzes pa'i gur khang du/__/rab bzhad chu skyes zla ba rgyas pa'i steng /__/hrIHlas thugs rje'i lha mchog spyan ras gzigs/__/gangs ri ltar dkar 'od sku zhal gcig 'dzum/__/spyan gsum phyag bzhi lang tsho dar la bab/__zhabs gnyis mnyam par bzhengs stabs mchog tu sgeg__/dang po gnyis kyis thugs kar thal mo sbyar/__/g.yas kyi 'og mas shel dkar phreng ba bgrang /__/g.yon gyi 'og mas pad+ma dkar po bsnams/__/dar dang rin chen ri dwags pags pas spras/__/'od dpag med kyis ral pa'i thor tshugs brgyan/__/gnas gsum oM AH_hU~M las 'od 'phros bas/__/snang ba thams cad thugs rje chen po'i sku/__/sgra grags thams cad yi ge drug pa'i sngags/__/dran rtog thams cad gsal stong snying rje'i dang /__/mdun mkhar bla ma grub dbang thang stong pa'i/__/thugs nas 'od 'phros sangs rgyas byang chub sems/__/yi dam lha tshogs ye shes chos skyong bcas/__/bla mar yongs bstim skyabs kun ngo bor gyur/__/rtsa ba'i bla ma sangs rgyas rin po ches/__/bdag gis gzhan don 'grub par byin gyis rlobs/__/gsol ba btab pas bla ma rang la thim/__/'gro la snying rje chen po dung dung shar/__/snying rje'i rkyen gyis rang nyid spyan ras gzigs/__/shin tu che ba'i thugs kar pad zla'i dbus/__/jo bo tshon gang thugs dkyil zla steng hrIHyig drug bcas las jo bo dpag med byung /__/'gro kun sgrib sbyangs spyan ras gzigs su bkod/__/ma Ni'i sgra dbyangs 'ur dir lhang nger gyur/__/oM ma Ni pad+me hU~M/__ma gcig gis/__spyan ras gzigs kyi skur gyur par bsams la/__rang gzhan thams cad kyis yi ge drug pa mang du bzla/__zhes gsungs pas ji tsam nus pa bzlas pa'i mthar/__sems can thams cad la snying rje chen po sgoms la/__bdag gi dge ba'i rtsa ba 'dis skye ba 'di dang skye ba gzhan dag tu/__gzhan don 'ba' zhig 'grub par gyur cig__/bdag gi lus gyis sems can thams cad smin cing grol bar byed par gyur cig__/ngag gi sems can thams cad smin cing grol bar byed par gyur cig__/yid kyis sems can thams cad smin cing grol bar byed par gyur cig__/lus ngag yid gsum gyis 'khor ba'i rgya mtsho chen po 'di stong par ma gyur gyi bar du sems can thams cad smin cing grol bar byed par gyur cig__/ces dang /__bdag ni sems can thams cad kyi/__/mgon skyabs re gnas gyur nas kyang /__/sems can kun gyi re 'dod kun/__/tshul bzhin du ni skongs gyur cig__/'di la yon tan dpag tu med pa yod do/__/bcu gnyis pa ni/__'di ltar rang gzhan gyis 'bad pa'i dus gsum gyi dge ba'i tshogs la brten nas/__/bdag dang pha ma sems can thams cad kyis bdag 'dzin gyi 'gong po thul bar gyur cig__/gzung 'dzin gyi 'khri ba chod par gyur cig__/ngar 'dzin rtsa ba nas brlag par gyur cig__/ma rig 'khrul pa rjes med du thongs par gyur cig__/ri khrod pa bdag la phan btags pa/__gnod pa bskyal ba/__mthong ba/__thos pa/__reg pa/__dran pa rnams kyi sdug bsngal zad nas sangs rgyas thob par gyur cig__/de rnams gang du skyes kyang bdag gis phan thogs nas chos byed pa'i skal pa dang ldan par gyur cig__/lam rgyud lnga'i sems can rnams kyis las ngan sdig sgrib gang bsags tshad dus skad cig la dag nas/__ngan song gsum gyi rtsa ba stongs par gyur cig__/thams cad 'od dpag med kyi zhing khams bde ba can du skye bar gyur cig__/bla ma rgyal ba sras dang bcas pas de bzhin du 'grub par byin gyis brlab par shog cig__/ces gdab cing /__na mo rat+na tra yA ya/__tad+ya thA/__pany+tsan+d+ri ya a wa bo d+ha na ye swA hA/__zhes dang /__na maHsarba ta thA ga ta hr-i da ya a nu ga te oM ku ruM gi ni swA hA/__zhes brjod bas snga mas smon lam gang btab myur du 'grub pa dang /__phyi mas dge ba gang byas 'bum 'gyur du 'phel bar gsungs so/__/bcu gsum pa ni/__rtsa brgyud bla ma yi dam rnal 'byor ma/__/mkha' 'gro chos skyong srung ma'i bden stobs kyis/__/gnas skabs mthar thug rgud pa kun zhi zhing /__/phan bde'i dpal la rol pa'i bkra shis shog__/ces gsol pas/__phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas kyi thugs ka nas bkra shis kyi lha tshogs dpag tu med ba byung nas/__bde legs kyi dbyangs sna tshogs bsgrag pas gnas dus dpon slob thams cad byin gyis brlab par gyur/__ces bsgom la snyan pa'i dbyangs kyis/__yin lugs don la skye ba med gyur kyang /__/rigs drug ngan 'gro'i skye gnas bsam mi khyab/__/deng nas 'gro kun skye ba thams cad du/__/yin lugs skye med rtogs pa'i bkra shis shog__/yin lugs don la rgas pa med gyur kyang /__/na tshod 'gyur ba'i sdug bsngal bsam mi khyab/__/deng nas 'gro kun skye ba thams cad du/__yin lugs rgas med rtogs pa'i bkra shis shog__/yin lugs don la na ba med gyur kyang /__/'byung bzhi 'khrugs pa'i sdug bsngal bsam mi khyab/__/deng nas 'gro kun skye ba thams cad du/__/yin lugs nad med rtogs pa'i bkra shis shog__/yin lugs don la 'chi ba med gyur kyang /__/sa steng 'di na rtag par sdod dbang med/__/deng nas 'gro kun skye ba thams cad du/__/yin lugs 'chi med rtogs pa'i bkra shis shog__/nyams dang 'od gsal 'dres pa'i bkra shis shog__/'od gsal ma bu 'dres pa'i bkra shis shog__/rang la rang phan byed pa'i bkra shis shog__/gzhan phan lhun gyis grub pa'i bkra shis shog__/dpon slob mi 'bral lhan cig 'grogs/__/sku tshe mi 'gyur sra zhing brtan/__/ja bzang bzhes spro rgyun mi 'chad/__/skyid la chos 'phel bkra shis shog__/bdag cag 'khor dang bcas pa thams cad spangs bya mi mthun pa'i phyogs thams cad las shin tu rgyal bar gyur cig__/ces me tog gi char sil mar bsnyil zhing rol mo'i sgra snyan la ring bas dge legs su bya'o/__/don gsum pa de ltar tshogs 'khor byas pa'i phan yon ni/__bde mchog nges par brjod pa'i rgyud bla ma la/__skye bo nyan thos mtha' yas las/__/sbyin dang bsod nams spel ba bas/__/tshogs chung gcig gi bsod nams kyi/__/'bum gyi char yang mi phod do/__/zhes gsung pa ltar ro/__/slar smras pa/__rdo rje phag mo hU~M kA ra sogs kyis/__/grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po la/__/snyan brgyud gdams pa DA ki'i thugs khrag 'di/__/zab don bdud gcod kun las khyad par 'phags/__/rtsa ba'i gzhung bzang dag gi bcud bsdus te/__/dam pa grub thob brgyud pa'i gsung phreng las/__/rigs mthun btus te 'jug bder bsdebs pa la/__/nongs par gyur kun bla ma mkha' 'gror bshags/__/legs byas dge bas tshogs kyi phrin las 'di/__/gang+gA'i chu rgyun bzhin du rab 'phel nas/__/'gro kun gzung 'dzin sgrib tshogs dbyings su zhi/__/mos sus rtsal rdzogs lam gsang mthar phyin shog__/ces rje grub thob chen po'i bka' srol gyi bla ma'i rnal 'byor gsang spyod snyan brgyud dang sbyar ba'i tshogs kyi phrin las rig 'dzin mkha' 'gro dgyes pa'i rol mo zhes bya ba 'di/__dpal grub pa'i dbang phyug chen po'i thun mong ma yin ba'i snyan brgyud dpa' bo mkha' 'gro'i zhal rlangs ma yal ba la gcig tu dad cing mi phyed pa'i mos pa brtan po dang ldan pa'i rang slob lha rje dge slong tshe ring phun tshogs nas maN+Dal gyi rten dang bcas snga phyir nan tan chen pos bskul ba'i ngor/__skyabs rje thams cad mkhyen pa si tu o rgyan chos kyi rgya mtsho dang /__kun spangs rnal 'byor gyi dbang phyug grub rje 'jam dbyangs bstan 'phel rnam gnyis sogs las thab chos 'di dag gi gdams skor yongs su rdzogs pa thob pa'i skal bzang can/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas chu lug cho 'phrul chen po'i zla ba la/__rje grub thob chen po dngos dang dbyer mi phyed pa kun mkhyen rdo rje gzi brjid kyi gzim spyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal du/__dpe khyer mkhan gyi dkyus bzhin bklags pas grub par bsdebs pa'i yi ge pa ni bkra shis dbang phyug gis bgyis pa 'dis kyang /__yab rje grub pa'i 'khor los bsgyur ba chen po'i bka' babs brgyad kyi ring lugs spyi dang gsang spyod snyan brgyud kyi bstan pa rin po che phyogs dus gnas skabs kun tu dar zhing rgyas te ris su ma chad pa'i bstan 'gro yongs la phan pa mtha' yas pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//___//

Footnotes

Other Information