JKCL-KABUM-05-CA-053

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད་ནི་སོགས།
Wylie title sman gyi brgyud mchod ni sogs JKCL-KABUM-05-CA-053.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 53, Pages 647 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sman gyi brgyud mchod ni sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 647. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Medicinal Pills - Offering Ritual - sman mchod

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སྨན་གྱི་བརྒྱུད་མཆོད་ནི། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་དང་། །ཐོད་ཕྲེང་རིགས་ལྔ་མདོ་སྔགས་སྟོན་པ་གཉིས། །པདྨ་སཾ་བྷ་དྷཱ་ཀི་མཚོ་རྒྱལ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་དང་། །རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ༴། ཨོཾ་མ་ཧཱ༴། དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་། །ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད། །མདོ་སྔགས་རྣམ་གཉིས་སྟོན་པའི་འཕྲུལ་མཚན་ལ། །སྨན་མཆོད༴། ཨོཾ་མ་ཧཱ༴། གུ་རུ་ཐུབ་དྲུག་སྒོ་སྐྱོང་རྣམ་པ་བཞི། །གཞན་ཡང་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་སོགས། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི༔ དངོས་གྲུབ་བླངས་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔མཐེབ་སྲིན་ཉི་ཟླའི་གའུ་སྦྱར་བ་ཡིས། །ལྷ་ཚོགས་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་འབྲུ་གསུམ་པོ། །བླངས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་ལྕེ་ཡི་ཧཱུྃ་ལས་བརྒྱུད། །ལུས་ཀུན་གང་བས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་གྱུར། ཀཱ་ཡ༴སོགས་གཞུང་ལྟར་རོ། །། །
[edit]

sman gyi brgyud mchod ni/__/kun tu bzang po rdo rje 'chang chen dang /__/thod phreng rigs lnga mdo sngags ston pa gnyis/__/pad+ma saM b+ha d+hA ki mtsho rgyal la/__/sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol/__/oM ma hA pany+tsa a mr-i ta pU dza khA hi:chos rgyal khri srong mchog grub rgyal po dang /__/rdo rje bzang po pad+ma mdo sngags gling /__/blo gros mtha' yas rtsa ba'i bla ma la/__/sman mchod 'bul lo=/__oM ma hA=/__dkyil 'khor gtso bo pad+ma kun tu 'chang /__/thod phreng sde lnga sprul pa'i mtshan mchog brgyad/__/mdo sngags rnam gnyis ston pa'i 'phrul mtshan la/__/sman mchod=/__oM ma hA=/__gu ru thub drug sgo skyong rnam pa bzhi/__/gzhan yang bla ma yi dam mkha' 'gro sogs/__/rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor lha tshogs la/__/sman mchod 'bul lo mchog thun dngos grub stsol/__/oM ma hA pany+tsa a mr-i ta pU dza khA hi:dngos grub blangs ba ni/__oM AHhU~M:mtheb srin nyi zla'i ga'u sbyar ba yis/__/lha tshogs dngos grub bdud rtsi'i 'bru gsum po/__/blangs te rdo rje lce yi hU~M las brgyud/__/lus kun gang bas ye shes rgyas par gyur/__kA ya=sogs gzhung ltar ro/__//__/

Footnotes

Other Information