JKCL-KABUM-06-CHA-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་དངོས་གྲུབ་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན།
Wylie title klong chen snying thig gi bka' srung ma mgon lcam dral gyi bsnyen sgrub gsal byed nyung ngu dngos grub rol pa'i dga' ston JKCL-KABUM-06-CHA-025.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 25, Pages 349-369 (Folios 1a1 to 11a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. klong chen snying thig gi bka' srung ma mgon lcam dral gyi bsnyen sgrub gsal byed nyung ngu dngos grub rol pa'i dga' ston. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 349-369. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Recitation Manual - bsnyen yig
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Deity ma mgon lcam dral

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་དངོས་གྲུབ་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མཿཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡ། །མི་བཟད་བདུད་ཀྱི་སྟོབས་འཕྲོག་དཔལ་ཆེན་པོ། །དབྱིངས་ཕྱུག་ཁྲོས་མའི་རྒྱལ་མོ་གནམ་ཞལ་མ། །གང་གི་རྣམ་རོལ་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ལ། །གུས་པས་འདུད་ཅིང་གྲུབ་གཉིས་ཤིས་པ་སྩོལ། །ནག་མོ་ཁྲོས་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་གི། ལྕམ་དྲལ་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་བཅུད་འདི་ཁོ་ན། །བསྟན་སྲུང་མཉེས་བྱེད་བསྙན་སྒྲུབ་གནད་ཡིག་གི། ཡིག་ཆུང་གསལ་བྱེད་སྤེལ་ལ་གནང་བ་སྩོལ། །དེ་ལ་འདིར་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པོས། སྒྲུབ་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། དུར་ཁྲོད་སོགས་སུ་ར་བ་བཞི་གང་རུང་གི་མར་ངོའི་ཚེས་ཉེར་གསུམ་སོགས་གཟའ་སྐར་འཕྲོད་སྦྱོར་བཟང་པོར་འཇུག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་སྔོན་འགྲོ་རྟེན་བཅའ་བ་དང་། དངོས་གཞི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ། རྗེས་ལས་སྦྱོར་སོགས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་བཟོས་དར་དཀར་ནག་གང་རུང་ལ་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་དང་། བདུད་རྩི་ལྔས་སྦག་པའི་ཚོན་གྱིས་ལྕམ་དྲལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐུ་བྲིས་པ། སྐུ་ཡི་གནས་རྣམས་སུ་གནས་ཡིག་དང་། ཐུགས་ཀར་གོང་གི་རྫས་དེ་རྣམས་དང་བསྲེས་པའི་མཚལ་གྱི་ཏྲཀཱ་བྲིས་ལ་རབ་གནས་བྱས་པའི་བྲིས་སྐུ། དེ་ཡང་གཞན་གྱི་མི་མཐོང་བ་དང་། གསུང་རྟེན་དུ་དར་དམར་རམ་རྒྱ་ཤོག་དམར་པོ་ལ། གོང་གི་སྐུ་འབྲི་བའི་རྫས་རྣམས་བསྲེས་པའི་སྙིང་གཟུགས་བྲིས་པའི་ལྟེ་བར། སྲོག་འཁོར་གནད་ཡིག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྲི་ཞིང་། འཁོར་ལོའི་རབ་གནས་བྱས་སྟེ། ནལ་བུའི་ཤ་ཁྲག་དང་སྙིང་སྣ་བཅས་དར་དམར་པོས་དྲིལ་ནལ་གྲིའི་སྙིང་ནང་དུ་བཅུག་དེ་དངོས་མ་རྙེད་ན་བྱ་ནག་གི་སྙིང་གི་ནང་དུ་འཇོག་ཀྱང་རུང་། སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་ན་དེ་ཉིད་ཐོད་པ་དུམ་བུ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་གཞུག །ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ནི། གཞུང་ལས། སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་སོ་ཅོགཿཐམས་ཅད་མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་དལཿདྲན་པ་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ནིཿཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་སྦྱོརཿམ་མོ་འབུམ་གྱི་སྟོང་སྲོག་ཡིནཿཞེས་དང་། ཁྲོས་མའི་གསང་རྒྱུད་ལས། མ་མོ་རང་བྱུང་སེམས་སུ་སྒྲུབ༔ སེམས་ཉིད་ཡེ་སྒྲུབ་ཆེན་པོ་ཡིན༔ སྣང་མེད་སྣང་བའི་དགོངས་པ་ཅན༔ བྱ་བ་བྱེད་ཅིང་མཚན་ཉིད་ཅི་དགར་འགྱུར༔ ནོར་བུ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སེམས་ཉིད་དེ༔ མ་མོ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འཕྲོས༔ སེམས་ཉིད་མ་ཡེངས་མ་མོ་སྒྲུབ་པ་ཡིན༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་བླ་རྡོ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ལ། མཚོན་བྱེད་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་དུ་རུ་དར་ནག་པོ་མདུང་སོ་གཉིས་པ་ལ་སྒྲོན་པ་དང་། གོང་གི་ནལ་གྲིའི་སྙིང་དང་ཐོད་པ་རྣམས་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས། མདོས་ཀྱི་རྟེན་ལ་ནལ་བུའི་ཤ་ཁྲག་སྙིང་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྨིག་ཟླུམ་ཅན་དང་ཡུག་ས་རབ་ཆད་མཛེ་ནད་ཅན་མིན་པའི་ཤ་ཁྲག་སྙིང་སྣ་གང་འཛོམ་དང་། རིན་ཆེན་ཕྱེ་མ་རྣམས་ས་སྤྱིན་གཙང་མར་བསྲེས་པའི་སྟེགས་བུ་ཁྲུ་གང་ལས་མི་ཆུང་བ་དང་། དང་པོ་བཅའ་བའི་དུས་ནས་ནང་གི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཉེ་བར། གནད་ཡིག་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བླ་རྡོ་གསུམ༔ འཁོར་ལོ་རྒྱས་འབེབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར༔ སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་རྒྱབ་བརྟེན་གཞུག༔ ཞེས་གསུངས་པས་སྟེགས་བུ་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་སྲོག་ཤིང་གི་ཚུལ་དུ་སེང་སྡེང་ངམ་ཚེར་ནག་སོགས་ལ་ཕུར་བུ་རྒྱ་མདུད་སྟེང་འོག་གཉིས་ཡོད་པ་རྩེ་མོ་གྲུ་གསུམ་ཅན་འཛུགས་པའི་ཁར་མདོས་གདུགས་ཀྱི་ཡུ་བ་བཅིང་ལོ་བར་བྱ། གྲུ་བཞི་སེར་པོ་བྱས་པ། དེ་ལས་སོར་བཞི་ཙམ་ཆུང་བའི་ཟླུམ་པོ་དཀར་པོ། དེ་ལས་ཅུང་ཆུང་བའི་གྲུ་གསུམ་རྩེ་མོ་ལྷོར་བསྟན་ལ་ཁ་ཁྱེར་སོར་གཉིས་གྱེན་དུ་འཕགས་པ། དེའི་ནང་སྟོང་ཆ་ཐོད་པ་ཤོང་ཚད་ཙམ་བྲུས་པ་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་དུ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་སོལ་བས་ནག་པོ་བྱ། སྟེགས་བུ་རྒྱ་ཆུང་བས་ཐོད་པ་དུམ་བུ་ལྔ་མ་ཤོང་ན། ས་སྤྱིན་ལ་ཐོད་པ་དུམ་ལྔ་བཅོས་པའི་ནང་ནལ་གྲིའི་སྙིང་གི་དུམ་བུ་སོགས་ས་ལ་བསྲེས་ཏེ་སྙིང་གཟུགས་བཅོས་པའི་ནང་རྫས་དང་འཁོར་ལོ་འཇོག་ཀྱང་རུང་། སྟེང་སེར་པོའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་གླིང་བཞིའི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། རྟ་གཡག་མཛོ་དྲེལ་ར་ལུག་སོགས་དང་། བྱ་རིགས། རི་དྭགས། གཅན་གཟན། ཆུ་གནས་རྣམས་ཤིང་བྱང་ལ་བྲིས་པ་དང་། ནམ་རྒྱང་། མདའ་འཕང་། ཕོ་སྟོང་། མོ་སྟོང་། འཇའ་རིས་སོགས་ཀྱིས་བསྐོར། དཀར་པོ་ཟླུམ་པོའི་སྟེང་དུ་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་སྣ་བདུན་འདོད་ཡོན་ལྔ། མཆོད་ལྷ་སོགས་སྤྱན་གཟིགས་ཀྱི་རི་མོ་བཀོད་མཛེས་སྣ་ཚོགས་བཀྲ་བ་ཁ་ཁྱེར་སྟེང་ནས་བཀོད། ནང་གི་ཟླ་གམ་གསུམ་ལ་མ་མོ་དང་སྦྱོར་སྒྲོལ་གིང་གཉིས་ལས། སྒྲོལ་གིང་དམ་ཅན་ལ་ར་མགོས་མཚན་པ་བཅས་ཀྱི་དམར་གཏོར་མཐེབ་དཀྱུ་ཅན་རེ། གཏོར་མ་དེ་དག་ལ་མི་ཁྱི་རྟ་ཡི་བམ་ཆེན་གྱི་གཟུགས་དང་ཤ་སྣ་ཁྲག་སྣ་སྙིང་སྣས་བརྒྱན། དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་སྨན་སྣ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཤིང་ཏོག་འབྲུ་སྣ་ཚོགས་སོགས་བཀྲམ། གྲུ་གསུམ་གྱི་རྩེ་མོ་གསུམ་ལ་རུ་དར་དམར་ནག་དང་རྨ་བྱའི་རྒྱལ་མཚན་རེ་འགོད། གྲུ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཐོད་པ་སྲོག་འཁོར་བཅས་པ་བཞག །དེ་ལའང་འབྲུ་ནག་སྣ་ཚོགས་དང་། མི་རྟ་ཁྱིའི་རུས་ཆེན་གསུམ་གྱི་ཕྱེ་མ་གོང་གི་ཤ་ཁྲག་སྣ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་བླུགས། དེ་ཡི་སྟེང་དུ་སྦ་ལྕགས་དཀར་པོ་ཚིགས་གསུམ་པ་གཟུགས་ནས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་དགྲམ། དེ་ཐམས་ཅད་སྲོག་ཕུར་ལ་རྒྱབ་བརྟེན། སྟེང་དུ་གདུགས་དང་ཁྱུང་ཚང་ལྕགས་མཁར་དཔལ་བེའུ་རྣམས་གཡུལ་མདོས་ལྟར་དཀྲ། དེ་ཙམ་མི་ལྕོག་ན་དཔལ་བེའུ་རྐྱང་པས་ཀྱང་རུང་། གང་ལྟར་དེའི་རྩེར་རྨ་བྱའི་སྒྲོ་ཕུད་དར་སྣས་བརྒྱན་པ། དར་ལེ་རྒན་དང་། དར་མཐིང་ནག་གི་གདུགས་བཅས་གོ་རིམ་མ་འཆོར་བར་བཙུགས། ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་ཡོལ་བས་བྲིས། ལོག་ཤིག་ཏུ་ཡི་དམ་གང་ལ་བརྟན་པའི་མཆོད་གཏོར། ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་དང་། འཁྲུགས་སྐོང་གཏོར་མ། སྨན་རཀྟ། ཐུན་གཏོར་དང་ཞི་དྲུག་གི་མཆོད་པ། ཆང་ཕུད་དང་ཁྲག་སྐྱེམས་བཤམས། རྒྱུད་ལས། ཚེ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་བྱས་ལ༔ སྐབས་སུ་ཚེ་ཡི་སྙིང་པོ་བགྲང་༔ ཞེས་དང་། གནད་ཡིག་ལས་ཀྱང་། ཚེ་སྲོག་བདག་མོ་ཡིན་པས་ན༔ ཞེས་གསུངས་པས། ཡི་དམ་གྱི་གཏོར་མའི་ཉེ་ལོག་སུ། ཚེ་ཡི་འབྲང་རྒྱས་དང་། ཚེ་རིལ་ཆང་རྣམས་ཀྱང་བཤམས། བསྙེན་པ་རྐྱང་པ་ལས་སྒྲུབ་པ་མ་འབྲེལ་ན་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་དང་། རྟེན་གཏོར་མཆོད་གཏོར་སོགས་བཤམས་ནས་བྲིས་སྐུ་རྟེན་མགོར་ལྷར་བསྐྱེད་པས་ཆོག །སྒྲུབ་པ་པོའི་མདུན་དུ། ནང་མཆོད། རྡོར་དྲིལ། ཐོད་རྔ་སོགས་བསྒྲིགས། རྒྱལ་ཆེན་ཐོ་འཛུགས་ཀྱི་དཀར་གཏོར་བཞི་དང་། གཞི་བགེགས་གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་སོགས་ཀྱང་འདུ་བྱ། སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་གོང་དུ། ཆུ་གཏོར་བསྔོ་བ། སཱཙྪ་འདེབས་པ། མདོ་བཀླག་པ་སོགས་ཕྱི་བཤགས་ཅི་འགྲུབ་བྱའོ། །གཉིས་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་དངོས་ལ། དང་པོ་ནི། དགོང་ཐུན་ནས་དབུ་རྩམ་ཏེ་ཐོག་མར་སྔོན་གཏོར་དཀར་དམར་གཉིས་སྙིང་ཐིག་རང་གཞུང་ལྟར་རྒྱས་པར་བཏང་སྒོ་ཡི་ཕྱི་རོལ་དུ་རྒྱལ་ཆེན་ཐོ་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ནང་དུ་ལོག །མཚམས་བཅད། སྲུང་འཁོར་བརྟན་པོར་བསྒོམ། འདི་ཡན་རྒྱུན་གྱི་སྡོད་གནས་དེ་ལས་ཟུར་ཞིག་ཏུ་བྱ། དེ་ནས་སྟན་ནང་ཚང་ཅན་ལ་འཁོད་དེ་སྔོན་འགྲོ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རྣམས་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བཏང་ནས། གསང་རྒྱུད་ལས། རྒྱབ་ནས་འཇམ་དཔལ་ཕུར་ལ་བརྟེན༔ ཡང་ན་ཆེ་མཆོག་དེ་བཞིན་ནོ༔ ཞེས་གསུང་པས། གཤིན་རྗེ་ཕུང་པ་དཔལ་འདུས་ཡང་དག་གང་རུང་བསྙེན་པ་སྔོན་དུ་སོང་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་པ་གལ་ཆེ་བས། དེ་ཡི་ལས་བྱང་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་གི་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བསྡུ་ལྡང་བཅས་གྲུབ་ནས། མཆོད་གཏོར་རྣམས་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཆུ་ཆང་ནང་གསུམ་གྱི་བྲན། མཆོད་གཏོར་བྱིན་རླབས་མ་མགོན་རང་གཞུང་ལྟར་དང་། མདུན་རྟེན་མ་མགོན་གྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒོམ་ལ། སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྐང་། བསྟོད་པ་བཅས་རྫོགས་པར་བཏང་། བསྙེན་པའི་བཟླས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐོག་མར་ཕྲེང་བ་བྱིན་རླབས་བསྙེན་ཡིག་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་བྱས་ལ། ཐོག་མར་བཤགས་བཟླས་ཀྱི་དམིགས་པ་བསྡུས་པ་ནི། ཆོས་སྐྱོང་གི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་ལ་བདུད་རྩི་འབེབས་སྦྱོང་གིས་ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྐུ་ཡི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་གིས་ཆོས་སྐྱོང་མ་མཉེས་ཤིང་འཁྲུགས་པ་དང་གྲིབ་ཀྱིས་ཕོག་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མོས་པ་དང་། ཡང་ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་པས་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དཀར་པོ་དང་། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ལས་ཀྱང་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་བ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་སྣོད་བཅུད་དང་བཅས་པ་ལ་ཕོག་པས། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ་སོགས་བྱང་ཞིང་དག་པར་བསམ་ལ་ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་བརྒྱ་རྩའམ་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཅི་རིགས་བཟླ། བཤགས་བཟླས་འདི་ཐུན་རྗེས་མ་རྣམས་ལ་མ་གྲུབ་ཀྱང་རུང་། བཟླས་དམིགས་དངོས་ནི། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཏྲཀཱ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མཐིང་ནག་གཡོན་བསྐོར་དུ་འཁོར་བར་བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་བསྐུལ་ནས་ཆོས་སྐྱོང་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བྱུང་སྟེ་མ་མོའི་པདྨ་ནས་ཐོན། བདག་ཉིད་ཡི་དམ་གྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཞུགས། ཡབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིན་ན་དེའི་ཞབས་དཀྱུ་ལ་ཐིམ་པས་སྲོག་དབང་དུ་འདུས་ཞིང་ཅི་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་གྱུར། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་གིང་ཆེན་གཉིས་སོགས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས་སྲོག་ཡིག་ཀྱང་བླངས་སྟེ་རང་ཉིད་ཡི་དམ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་ལ་བསྡུ་བསྟིམ་བྱ་བར་མོས་ལ། གོང་གནོན་ཡི་དམ་གྱི་བཟླས་པ་བརྒྱ་རྩ་ཙམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཏྲཀཱ་རཀྴ་རུ་ཏྲ་མུཿརུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃཿརག་མོ་ཏེ་ཀེཾ་ཙ་ཙཿརུ་ལུ་རུ་ལུ་མ་ཧིཾ་བྷྱོཿམ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤ་ས་ན་ཧཱུྃཿབཛྲ་སཱ་དྷུ་ཏྲིཿཞེས་ཐུན་རེ་ལ་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། དབྱངས་གསལ། རྟེན་སྙིང་། ཡིག་བརྒྱ་རྣམས་ལན་གསུམ་རེས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་། ཧཱུྃ། དངོས་སུ་འབྱོར་བའི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ཡིད་སྤྲུལ་ཟག་མེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲིན། །བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་མཉམ་སྦྱོར་བས། །ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་བཅས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨཱ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ། དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོ་འབར་བའི་སྐུ། །མི་ཤིག་བརྗོད་བྲལ་ནཱ་དའི་རང་བཞིན་གསུང་། །འགྱུར་མེད་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་ཐུགས། །ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །ཅེས་པས་བསྟོད། དེ་ནས་ཕུད་མཆོད་དང་། འཁྲུགས་སྐོང་། མདོས་སྐོང་སྲིད་པ་གཞིར་བཞེངས། མངའ་གསོལ་སོགས་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་དང་བསྟུན། དེ་ཡང་རྒྱས་པར་ནི། ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་མཛད་པའི་ཚོགས་མཆོད་ལ། བསྐང་བ་སྦྱར་གྲུབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས། ཚོགས་ཀྱི་མགོར་བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་གསུང་། ཚོགས་འདོན་མིན་གང་ཡིན་ཀྱང་། གཏོར་འགུགས་དང་། གཏོར་སྔགས་ལན་གསུམ་རེས་ཐུན་གཏོར་བསྔོས་ལ། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་མས་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་འབུལ། ཆད་བརྟན་རྒྱུན་དུ་མ་ལྕོགས་ཀྱང་རུང་ཞིང་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། བརྟན་བཞུགས། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་རྣམས་མ་མགོན་ཚོགས་མཆོད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། དེའང་སྲོད་ཐུན་ལ་ཚོགས་མཆོད། བསྐང་བ། ཐུན་གཏོར་འབུལ་བ་རྣམས་རྒྱས་པ་དང་། ཐུན་གཞན་གསུམ་ལ་བཟླས་པའི་མཐར། སྟོང་ཚིག་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས། བརྟན་བཞུགས། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱས་པས་སྟབས་བདེའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཐུན་བཞིར་བཅད་དེ་བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་མམ་བདུན་དུ་བཟླ། གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། གཞན་སྔར་ལྟར་ལ། བསྐྱེད་ཆོག་སྐབས། སྣ་ཚོགས་རོ་ཡི་གདན་ལ་རང་གི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་ཏྲཀཱ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བབས་པ་ལས། འབར་བ་ཆེན་པོའི་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཏྲཀཱ་ཡིག་ལ་ཐིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔལ་སྔགས་ཀྱི་བདག་མོ་སོགས་མན་གཞུང་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་གསང་རྒྱུད་མདོས་ཀྱི་ལེའུ་ལས། ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་མཎྜལ་ལ༔ བྷནྡྷ་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ རང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ལས༔ ཡི་གེ་ཏྲཀཱ་ཏུ་འཕྲོས་པ་ཡི༔ ཏྲཀཱ་ལས་མ་མོ་གསལ་བསྒོམ་སྟེ༔ འཁོར་རི་ནག་མོ་འབུམ་དང་བཅས༔ ཏིང་འཛིན་བརྟན་པོས་མ་ཡེངས་བསྒོམ༔ ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དེ་ནས་བསྙེན་པའི་བཟླས་པ་གོང་ལྟར་བསྡུས་ཙམ་བཏང་རྗེས། སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་བཟླས་དམིགས་ལ། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ལྟེ་བར་ཆོས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་གི་དབུས་པད་ཉི་རོ་གདན་ལ་དཔལ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དང་། གཡས་གཡོན་སྦྱོར་སྒྲོལ་གིང་ཆེན་གཉིས་ལས་དམ་ཅན་ལ་ཞོན་པ་མེད་པ་བཅས་གསལ་བ་དང་། རང་ཡི་དམ་གྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལ་ཕོག །དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད། གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་མཐུ་དབང་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པས་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། འོད་དེས་དྲེགས་པ་སྤྱི་དགོས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་སྲོག་ཡིག་འོད་འབར་བའི་རྣམ་པས་ཆུང་ནས་ཚེ་རིམ་ལྟར་ཕུལ་ཏེ། མཐར་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་གཟི་བྱིན་ཇེ་ཆེར་སོང་། གཙོ་མོའི་ཐུགས་སྲོག་ལས་འོད་མཐིང་ནག་ལ་དམར་མདངས་ཅུང་ཡོད་པ་བ་ཐག་བསྐྱངས་པ་ལྟར་བྱུང་བ། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བརྒྱུད་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཡི་དམ་གང་ཡིན་དེའི་ཡུམ་གྱི་བྱིན་ནུས་ཀྱང་བསྡུ་བར་དམིགས་དགོས། ལྟེ་བའི་ཁྲོས་མའི་བྷ་ག་ནས་ཞུགས། ཞལ་ནས་ཐོན། ཡི་དམ་གྱི་སྐུའི་དབྱིངས་བརྒྱུད་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལ་གཡས་བསྐོར་གཅིག་བྱས་ཏེ་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཐོན། མདུན་གྱི་ཆོས་སྐྱོང་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས་སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་པདྨ་ནས་ཐོན། རང་གི་ཡི་དམ་གྱི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཞུགས་པ་དེ་ལྟར་སྔགས་ཕྲེང་བར་མ་ཆད་དུ་འཁོར་བའི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་བྱིན་བསྡུ་སོགས་བཤད་མ་ཐེག་པ་ལྟར་བྱས་ལ་ཏྲཀཱ་རཀྴ་བཟླ། ཐུན་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་ཚུར་བསྡུ་བའི་མཐར་རང་གི་ལྟེ་བར་བཞུགས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གི་འཁོར་རྣམ་གཉིས་ཁྲོས་མར་ཐིམ། ཁྲོས་མ་ཏྲཀཱ་ཡིག་མཐིང་ནག་ཏུ་གྱུར་པའི་ངང་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྟོང་སྲོག་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རིག་སྟོང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཞག་པས་དྲེགས་པའི་སྲོག་དབང་དུ་འདུས་ཏེ། ཅི་བཅོལ་བའི་ལས་སྒྲུབ་པར་བསམ་མོ། །གལ་ཏེ་མ་འཆུན་ན་རང་ཡི་དམ་གྱི་སྐུ་ཆེ་ཞིང་ཆོས་སྐྱོངས་རྣམས་ཆུང་ངུར་བསྒོམ་ལ། མེ་དང་མར་བཞིན་བདག་གིས་ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པར་བསམ་ལ། ཡི་དམ་སྔགས་ཤམས་ལ་བཏགས་ཏེ་བརྒྱ་རྩ་རེ་ཙམ་བཟླ། འདི་གལ་ཆེ་ན་མ་གཏོགས་རྒྱུན་དུ་མི་བྱ། སྒྲུབ་པའི་སྐབས་འདིར་ཚོགས་མཆོད། བསྐང་བ། ཕུད་མཆོད་སོགས་སྤྲོ་ན་ཐུན་བཞི་ཀར་བྱ་བའམ། ཐུན་གཉིས་ལ་རྒྱས་པ་རེ་བྱ། མ་མོ་འདི་ཚེ་སྲོག་གི་བདག་མོ་ཡིན་པས། ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱང་བྱ་བར་གསུངས་པས། སྒྲུབ་པ་རྫོགས་ཉེའི་ཞག་གསུམ་ཙམ་ལ་ཏྲཀཱ་རཀྵའི་སྔགས་འཇུག་ལ། ཨོཾ་ནྲྀ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུཿཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་བཏགས་པ་ཡང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་སྐབས་བསྟུན་བྱ། དེའི་སྐབས་སུ་དམིགས་པ་ནི། རང་ཡི་དམ་གྱི་ཐུགས་སྲོག་གི་ཁོག་པར་ནྲྀ་དམར་ལྗང་གསལ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་ཆོས་སྐྱོང་ལ་ཕོགས་པས་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་འོད་དུ་ཞུ་ཞིང་བསྐུལ། རང་གི་བླ་ཚེ་ཉམས་འཁྱར་འཕྲོག་པ་རང་། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་དང་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཨཱཿ ཡིག་མདོག་ལྗང་དམར་འོད་ཅན་ནམ་དཀར་པོ་དང་། ཐིག་ལེ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་རྣམ་པར་བསྡུས། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ནྲྀ་དང་ཚེ་ཡི་རྟེན་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བརྗིད་འབར། གཉུག་མའི་སྲོག་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་ལྟ་བས་རྒྱས་བཏབ་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་འགྲུབ་པར་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ། བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གམ། གསུམ་སོགས་བཟླ། དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱས་པས་གྲུབ་པའི་རྟགས་ནི། གནད་ཡིག་ལས། གྲུབ་རྟགས་མོན་ངར་བལ་མོ་དང་༔ རྨ་བྱ་ལུག་ནག་བྱ་ནག་ཁྱི༔ འབྲི་གཡག་རུ་མཚོན་ནག་པོ་མཐོང་༔ ཞེས་པ་ལྟར། དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་བརྟན་པོར་བྱུང་བ་ན། གསུམ་པ་ལས་སྦྱོར་ནི། འདིའི་ལས་ཀྱི་གཙོ་བོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ཡིན་པས། དྲག་པོའི་ལས་སྦྱོར་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ཚུར་རྭ་སྟོན་ཆོས་དབྱིངས་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འམ། སྟོབས་ལྡན་ཟིལ་གནོན་གྱི་གསུང་ལྟར་བྱ་དགོས། འདིར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས་ས་ཁོངས་འཛིན་བྱེད་དུ་སྒྲུབ་པ་རྫོགས་ནས། རང་ཡི་དམ་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོས་ཆོས་སྐྱོང་ལྕམ་དྲལ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞི་འཛུམ་ཅན་དང་། འོད་ཟེར་ཟླ་བའི་མདངས་ལྟར་གསལ་བས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། མ་མོ་འཁྲུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནད་མཚོན་མུ་གེའི་གནོད་པ་ཞི་བར་བྱས། འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་དཀར་པོའི་རྣམ་པས་ཚུར་འདུས། རང་ལུས་གང་བས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་དཀར་པོས་ཁྱབ་པས་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པར་བསམས་ལ་གནད་ཡིག་གི་འཁོར་ལོར་བཀོད་པའི་ཞི་བའི་སྔགས་བཟླ། རྒྱས་པར་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་སྒེག་ཅིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན། འོད་ཟེར་སེར་པོས་ཁྱབ། སྣོད་བཅུད་བཀྲག་མདངས་ལྡན་པར་བྱས། བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས། རང་དང་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་མདངས་སྣུམ་འོད་འབར་བས་ཁྱབ། རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པར་བསམ་ལ་རྒྱས་པའི་སྔགས་བཟླ། དབང་ལ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཆགས་པའི་ཉམས་ལྡན། འོད་དམར་བོས་སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་དམར་ལམ་གྱིས་ཞུ་བ་བདེ་བའི་རང་སྒྲ་དང་བཅས། དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ་ཞིང་རོ་མཉམ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་དབྱེར་མེད་པར་བསམ་ལ་དབང་གི་སྔགས་བཟླ། དྲག་པོ་ལ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཉམས་ཅན་སྐུ་མདོག་ནག་པོ། འོད་ཟེར་མཐིང་ནག་ཁྲོ་ཆུང་མེ་མཚོན་དང་། དྲག་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་འབྲུག་གི་སྒྲ་ལྟར་སྒྲོགས་པ་དང་བཅས་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་རྣམས་རྗེས་མེད་དུ་བརླག །རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྤར། ཚེ་བསོད་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ལ་དྲག་པོའི་སྔགས་བཟླ། དེ་རྣམས་དུས་གནད་དང་སྦྱར་ཏེ། ཐོ་རངས་ནས་ཉི་ཤར་རྒྱབ་བར་ཞི་བ། ཉི་དྲོས་རྒྱས་པ། དགོང་མོ་དབང་། སྲོད་ལ་དྲག་པོའི་སྔགས་བཟླ། དེ་ལྟ་བུ་ཉིན་གཅིག་གམ་གསུམ་བྱས་ནས་སོང་གྲོལ་རྒྱུའི་དོ་དགོང་ནས་མཆོད་གཏོར་རྣམས་རྒྱས་པར་གསོ། སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་ཁར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་འབྲང་རྒྱས་དང་། བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་སྣ་ཚོགས་དང་། བདུད་རྩི་སྦྱར་བའི་ཆང་དང་། རཀྟ་སྦྱར་བའི་ཁྲག་ཆེན་རྣམས་མེད་དུ་མི་རུང་ལ། ནང་པར་སྔ་བར་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་བཟླས་པ། མཆོད་བསྟོད། ཚོགས་བསྐང་བ་རྣམས་རྒྱས་པར་བྱས་ནས། བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས་ཚར་གཅིག་དང་། དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་ཁོག་གི་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་འབེབས་བྱ། དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་བྱིན་བརླབས་དྭངས་བཅུད་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་ཏྲཀཱ་རཀྴའི་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྐ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོཿབཏགས་པ་སུམ་བརྒྱ་བཟླས་མཐར། ཚོགས་མཆོད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གྱིིས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཞིང་རྟེན་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་གཏུག་ཅིང་། མཐར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་རོལ། ནོངས་བཤགས་སོགས་ཚོགས་མཆོད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱའོ། །སྒྲུབ་པ་མེད་པའི་བསྙེན་རྐྱང་ལ་བསྙེན་པའི་བཟླས་གྲངས་ཐིམ་པ་དང་། དངོས་གྲུབ་བླངས་དེ་ལྟར་ལྕམ་དྲལ་སྦགས་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་འདི་ཤིན་ཏུ་གཉན་པས་དམ་ཚིག་ལ་ལྷག་པར་གཅེས་སྤྲས་དང་། གྲིབ་གདོན་རིགས་ལ་འཛེམ། རྣམ་སྨེའི་ཁྲུས་སྒྲུབ་པའི་ཆུས་ཁྲུས་བྱ། དམིགས་འོག་ཏུ་མ་བཅུག་པའི་མི་ནག་སྐྱེ་བོ་ཕོ་མོ་དང་འཕྲད་པ་སོགས་སྤངས། དམ་ཉམས་འཁོན་སེལ་གྱི་རིགས་ལ་འཛེམ། གཞན་གྱིས་ཕྱེ་ཕུད་བསྲེ་བ་སོགས་སྤངས། ཆོས་སྐྱོང་གི་བསྙེན་པ་ཡིན་མི་ཟེ་བ་གཞན་དུ་ཁ་སྤོ། བཅའ་ཀ་གསར་པ་སྒྲུབ་ཁང་དེ་མིན་པ་ཞིག་ཏུ་བླངས། སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་གནོད་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་སྤངས་བ་སོགས་བསྙེན་ཡིག་སྤྱི་འགྲེ་ལྟར་ཤེས་དགོས་ཤིང་། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་སོགས་ཕྱི་མི་དང་ཉམས་ཆགས་ཅན་ལ་མི་སྦྱིན་པ་སོགས་གསང་བ་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །རྒྱལ་ཆེན་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་ཏེ་ཐོ་འགྲོལ་ཞིང་རིམ་གྱིས་མཚམས་གྲོལ། མདོས་ནི་རྟེན་མདོས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ནི་ཕྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དང་། ནང་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནི། གསང་རྒྱུད་ལས། རང་བྱུང་རྒྱལ་མོས་བཀའ་སྩལ་པཿའཁོར་བའི་རོ་སྙམ་ལུང་པ་རུཿབྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་བོ་བབཿརྣམ་རྟོག་མེ་ཆེན་འབར་བ་ལཿཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཆུ་བོ་དབབཿདུག་ལྔའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ལཿཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་སེར་བ་དབབཿདགུ་གསུམ་ལོ་མ་རྒྱས་པ་ལཿསྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་སེར་དབབཿགཟུང་འཛིན་འཚུབས་མ་ལྡང་བ་ལཿཏིང་འཛིན་རྟེན་པའི་ཐབས་ཀྱིས་མནནཿཡུམ་གྱི་པདྨ་བྷ་ག་རུཿབྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་བོ་དབབཿཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ད་ལ་རུཿརིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆུ་བོ་དབབཿམཁའ་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་ཀློང་ཡངས་སུཿཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་ཆུ་བོ་དབབཿམ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཕྱོགས་ཆད་ལཿསྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཆུ་བོ་དབབཿའབབ་ཏུ་མེད་དེ་ཡེ་འབབ་ཡིནཿདེ་ལྟར་འབབ་པ་བསྟན་པ་ནིཿབྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུ་ཆེན་དེཿམ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་དབབ་བཅད་ཡིནཿཞེས་གསུང་ཞིང་། གསང་བ་དང་ཡང་གསང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་བསྒོམ་སྒྲུབ་ནི། རྒྱུད་དེ་ཉིད་ལས། རང་བྱུང་རྒྱལ་མོས་བཀའ་སྩལ་པཿསྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་མ་མོར་སྒོམསཿམ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་སྒོམསཿཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ལྔ་རུ་སྒོམསཿའབྱུང་བ་ལྔ་ཉིད་ནམ་མཁར་སྒོམསཿཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་ཆོས་རྣམས་ཀུནཿཆོས་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་སྒོམསཿདབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ནཿདེ་ཡང་མ་མོ་སྒོམ་པ་ཡིནཿཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་ནཿདེ་ཡང་མ་མོ་སྒོམ་པ་ཡིནཿའཁོར་བ་མྱ་ངན་མེད་པ་ནཿདེ་ཡང་མ་མོ་སྒོམ་པ་ཡིནཿསེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་གཉིས་མེད་ནཿདེ་ཡང་མ་མོ་སྒོམ་པ་ཡིནཿབདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་གཉིས་མེད་ནཿདེ་ཡང་མ་མོ་སྒོམ་པ་ཡིནཿཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་གཉིས་མེད་ནཿདེ་ཡང་མ་མོ་སྒོམ་པ་ཡིནཿལྟ་བ་སྤྱོད་པ་གཉིས་མེད་ནཿདེ་ཡང་མ་མོ་སྒོམ་པ་ཡིནཿཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་གཉིས་མེད་ནཿདེ་ཡང་མ་མོ་སྒོམ་པ་ཡིན། མ་མོ་སེམས་སུ་གཉིས་མེད་ནཿསྒོམ་པ་མེད་པའི་སྒོམ་པ་ཡིནཿཞེས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་དོན་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ཤེས་མན་ངག་གིས་བཀྲལ་ཏེ། ཉམས་སུ་བླང་བས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་སྲིད་པ་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བྱུང་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་མོའི་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཀློང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀློང་དུ་དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྲས་བདེ་བ་ཆེན་པོར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནི་ངེས་པའོ། །སླར་སྨྲས་པ། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམ་མང་ཡང་། །གནད་ལས་གནད་དུ་དྲིལ་བ་འདི་ཁོ་ན། །ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་གསང་བའི་རྒྱུད་ཆེན་པོའི། །དངོས་བསྟན་མ་སྦས་གསལ་བར་སྟོན་པ་འདི། །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་ཡོངས་ཀྱི་སྙིང་ཏིག་ཡིན། །བསྟན་དགྲ་འཇོམས་པའི་ཚོན་ཆ་འདི་རྨད་བྱུང་། །དེ་ཡི་གསལ་བྱེད་གནད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ལ། །རྒྱུད་དང་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བསྡེབས། །འདི་བྲིས་དགེ་བས་སྔ་འགྱུར་རྫོགས་པ་ཆེའི། །རིང་ལུགས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་དཔལ་ཐོབ་ནས། །བསྟན་ལ་འཁུ་བའི་ཡིད་སྲུབ་དཔུང་བཅས་རྣམས། །མིང་ཙམ་མེད་པར་རྡུལ་དུ་བརླག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དཔལ་མངའ་གྲུ་སྲས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དང་། སྒྲུབ་བརྩོན་རྟོགས་ལྡན་བླ་མ་ཨ་འཚོགས་ཟུང་གིས་ནན་ཏན་ཆེན་པོའི་གསུང་བསྐུལ་ངོར་༧འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་མིང་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ལྕགས་སྦྲུལ་དབོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ལ་སྨྲས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་གླིང་ར་རི་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་རྣམ་གྲོལ་གྱི་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་། རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་རྒྱལ་དབང་པདྨ་ཀཱ་རའི་རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེར་འཁུ་ཞིང་སྡང་བའི་སེམས་ལྡན་རྣམས་རྩད་ནས་བརླག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། །དཔེ་འདི་སྣོད་ལྡན་བརྒྱུད་པ་འཛིན་ངེས་ལ་སྟོན་ཞིང་སྣོད་མིན་ལ་མི་སྟོན་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཡོད་པས་གཅེས་སྤྲས་སུ་བྱའོ།། །།
[edit]

@#/__/klong chen snying thig gi bka' srung ma mgon lcam dral gyi bsnyen sgrub gsal byed nyung ngu dngos grub rol pa'i dga' ston ces bya ba bzhugs so/__/ na maHshrI badz+ra he ru ka ya/__/mi bzad bdud kyi stobs 'phrog dpal chen po/__/dbyings phyug khros ma'i rgyal mo gnam zhal ma/__/gang gi rnam rol ma mgon lcam dral la/__/gus pas 'dud cing grub gnyis shis pa stsol/__/nag mo khros ma'i rgyud kyi yang snying gi/__lcam dral sgrub pa'i snying bcud 'di kho na/__/bstan srung mnyes byed bsnyan sgrub gnad yig gi/__yig chung gsal byed spel la gnang ba stsol/__/de la 'dir dbang thob cing dam tshig dang ldan pa'i sgrub pa pos/__sgrub pa'i gnas khyad par can dang /__dur khrod sogs su ra ba bzhi gang rung gi mar ngo'i tshes nyer gsum sogs gza' skar 'phrod sbyor bzang por 'jug par bya ste/__de la sngon 'gro rten bca' ba dang /__dngos gzhi bsnyen sgrub ji ltar bya ba'i tshul/__rjes las sbyor sogs bstan pa'o/__/dang po ni/__dam tshig dang ldan pa'i lha bzos dar dkar nag gang rung la byang sems dkar dmar dang /__bdud rtsi lngas sbag pa'i tshon gyis lcam dral yongs rdzogs kyi sku bris pa/__sku yi gnas rnams su gnas yig dang /__thugs kar gong gi rdzas de rnams dang bsres pa'i mtshal gyi trakA bris la rab gnas byas pa'i bris sku/__de yang gzhan gyi mi mthong ba dang /__gsung rten du dar dmar ram rgya shog dmar po la/__gong gi sku 'bri ba'i rdzas rnams bsres pa'i snying gzugs bris pa'i lte bar/__srog 'khor gnad yig las 'byung ba ltar bri zhing /__'khor lo'i rab gnas byas ste/__nal bu'i sha khrag dang snying sna bcas dar dmar pos dril nal gri'i snying nang du bcug de dngos ma rnyed na bya nag gi snying gi nang du 'jog kyang rung /__sgrub pa dang 'brel na de nyid thod pa dum bu lnga pa'i nang du gzhug__/thugs kyi rten ni/__gzhung las/__snang zhing srid pa'i chos so cogaHthams cad ma mo mkha' 'gro'i dalaHdran pa rang byung ye shes niHyul dang dbang po gnyis med sbyoraHma mo 'bum gyi stong srog yinaHzhes dang /__khros ma'i gsang rgyud las/__ma mo rang byung sems su sgrub:__sems nyid ye sgrub chen po yin:__snang med snang ba'i dgongs pa can:__bya ba byed cing mtshan nyid ci dgar 'gyur:__nor bu rin chen lta bu'i sems nyid de:__ma mo 'gro ba sems can rnams la 'phros:__sems nyid ma yengs ma mo sgrub pa yin:__ces gsungs pa ltar sems nyid rang byung gi ye shes gsang ba'i bla rdo mtshan nyid pa yin la/__mtshon byed dam tshig gi rten du ru dar nag po mdung so gnyis pa la sgron pa dang /__gong gi nal gri'i snying dang thod pa rnams thugs kyi rten du gsungs so/__/de nas sgrub pa dang 'brel ba'i phrin las yongs rdzogs/__mdos kyi rten la nal bu'i sha khrag snying gtso bor gyur pa'i rmig zlum can dang yug sa rab chad mdze nad can min pa'i sha khrag snying sna gang 'dzom dang /__rin chen phye ma rnams sa spyin gtsang mar bsres pa'i stegs bu khru gang las mi chung ba dang /__dang po bca' ba'i dus nas nang gi rgyab phyogs nye bar/__gnad yig las/__sku gsung thugs kyi bla rdo gsum:__'khor lo rgyas 'bebs yin pa'i phyir:__srid pa'i phur bu rgyab brten gzhug:__zhes gsungs pas stegs bu rgyab phyogs su srog shing gi tshul du seng sdeng ngam tsher nag sogs la phur bu rgya mdud steng 'og gnyis yod pa rtse mo gru gsum can 'dzugs pa'i khar mdos gdugs kyi yu ba bcing lo bar bya/__gru bzhi ser po byas pa/__de las sor bzhi tsam chung ba'i zlum po dkar po/__de las cung chung ba'i gru gsum rtse mo lhor bstan la kha khyer sor gnyis gyen du 'phags pa/__de'i nang stong cha thod pa shong tshad tsam brus pa phyi nang thams cad du dur khrod kyi sol bas nag po bya/__stegs bu rgya chung bas thod pa dum bu lnga ma shong na/__sa spyin la thod pa dum lnga bcos pa'i nang nal gri'i snying gi dum bu sogs sa la bsres te snying gzugs bcos pa'i nang rdzas dang 'khor lo 'jog kyang rung /__steng ser po'i mtha' bskor du gling bzhi'i bkod pa sna tshogs dang /__rta g.yag mdzo drel ra lug sogs dang /__bya rigs/__ri dwags/__gcan gzan/__chu gnas rnams shing byang la bris pa dang /__nam rgyang /__mda' 'phang /__pho stong /__mo stong /__'ja' ris sogs kyis bskor/__dkar po zlum po'i steng du bkra shis rdzas rtags sna bdun 'dod yon lnga/__mchod lha sogs spyan gzigs kyi ri mo bkod mdzes sna tshogs bkra ba kha khyer steng nas bkod/__nang gi zla gam gsum la ma mo dang sbyor sgrol ging gnyis las/__sgrol ging dam can la ra mgos mtshan pa bcas kyi dmar gtor mtheb dkyu can re/__gtor ma de dag la mi khyi rta yi bam chen gyi gzugs dang sha sna khrag sna snying snas brgyan/__dkar gsum mngar gsum sman sna rin po che sna tshogs shing tog 'bru sna tshogs sogs bkram/__gru gsum gyi rtse mo gsum la ru dar dmar nag dang rma bya'i rgyal mtshan re 'god/__gru gsum gyi nang du thod pa srog 'khor bcas pa bzhag__/de la'ang 'bru nag sna tshogs dang /__mi rta khyi'i rus chen gsum gyi phye ma gong gi sha khrag sna tshogs rnams kyang blugs/__de yi steng du sba lcags dkar po tshigs gsum pa gzugs nas de la brten pa'i tshul gyis dam tshig gi bris sku dgram/__de thams cad srog phur la rgyab brten/__steng du gdugs dang khyung tshang lcags mkhar dpal be'u rnams g.yul mdos ltar dkra/__de tsam mi lcog na dpal be'u rkyang pas kyang rung /__gang ltar de'i rtser rma bya'i sgro phud dar snas brgyan pa/__dar le rgan dang /__dar mthing nag gi gdugs bcas go rim ma 'chor bar btsugs/__zhing lpags kyi yol bas bris/__log shig tu yi dam gang la brtan pa'i mchod gtor/__chos skyong lcam dral dang /__'khrugs skong gtor ma/__sman rak+ta/__thun gtor dang zhi drug gi mchod pa/__chang phud dang khrag skyems bshams/__rgyud las/__tshe yi dkyil 'khor bzhengs byas la:__skabs su tshe yi snying po bgrang :__zhes dang /__gnad yig las kyang /__tshe srog bdag mo yin pas na:__zhes gsungs pas/__yi dam gyi gtor ma'i nye log su/__tshe yi 'brang rgyas dang /__tshe ril chang rnams kyang bshams/__bsnyen pa rkyang pa las sgrub pa ma 'brel na dam tshig gi bris sku dang /__rten gtor mchod gtor sogs bshams nas bris sku rten mgor lhar bskyed pas chog__/sgrub pa po'i mdun du/__nang mchod/__rdor dril/__thod rnga sogs bsgrigs/__rgyal chen tho 'dzugs kyi dkar gtor bzhi dang /__gzhi bgegs gtor ma gser skyems sogs kyang 'du bya/__sgrub pa la 'jug pa'i gong du/__chu gtor bsngo ba/__sAts+tsha 'debs pa/__mdo bklag pa sogs phyi bshags ci 'grub bya'o/__/gnyis pa bsnyen sgrub dngos la/__dang po ni/__dgong thun nas dbu rtsam te thog mar sngon gtor dkar dmar gnyis snying thig rang gzhung ltar rgyas par btang sgo yi phyi rol du rgyal chen tho 'dzugs byas te nang du log__/mtshams bcad/__srung 'khor brtan por bsgom/__'di yan rgyun gyi sdod gnas de las zur zhig tu bya/__de nas stan nang tshang can la 'khod de sngon 'gro brgyud pa'i gsol 'debs rnams rgyas bsdus ji ltar rigs par btang nas/__gsang rgyud las/__rgyab nas 'jam dpal phur la brten:__yang na che mchog de bzhin no:__zhes gsung pas/__gshin rje phung pa dpal 'dus yang dag gang rung bsnyen pa sngon du song zin pa zhig la brten pa gal che bas/__de yi las byang rgyas bsdus gang rung gi bdag bskyed bzlas pa bsdu ldang bcas grub nas/__mchod gtor rnams gu gul gyis bdug__/chu chang nang gsum gyi bran/__mchod gtor byin rlabs ma mgon rang gzhung ltar dang /__mdun rten ma mgon gyi rten dang brten pa'i dkyil 'khor bsgom la/__spyan 'dren mchod bskang /__bstod pa bcas rdzogs par btang /__bsnyen pa'i bzlas pa la 'jug pa'i thog mar phreng ba byin rlabs bsnyen yig spyi 'gre ltar byas la/__thog mar bshags bzlas kyi dmigs pa bsdus pa ni/__chos skyong gi spyi bor bla ma rdo rje sems dpa' he ru ka yab yum bsgom la bdud rtsi 'bebs sbyong gis chos skyong lcam dral gyi sku yi nang thams cad gang bas dam tshig nyams chags nyes ltung gis chos skyong ma mnyes shing 'khrugs pa dang grib kyis phog pa thams cad byang zhing dag par mos pa dang /__yang chos skyong lcam dral shin tu dgyes pas sku las 'od zer bdud rtsi'i rang bzhin dkar po dang /__bla ma rdo rje sems dpa'i sku las kyang 'od zer bdud rtsi'i rgyun byung ba bdag cag yon mchod snod bcud dang bcas pa la phog pas/__dam tshig nyams chags ma mo mkha' 'gro 'khrugs pa'i rgyu sogs byang zhing dag par bsam la he ru ka'i yig brgya brgya rtsa'am nyer gcig sogs ci rigs bzla/__bshags bzlas 'di thun rjes ma rnams la ma grub kyang rung /__bzlas dmigs dngos ni/__mdun bskyed kyi thugs kar nyi ma la gnas pa'i trakA yig gi mthar sngags kyi phreng ba mthing nag g.yon bskor du 'khor bar bdag nyid dpal chen por gsal ba'i thugs ka'i sa bon las byung ba'i 'od zer gyis phog pas thugs rgyud rab tu bskul nas chos skyong gi thugs srog sngags phreng lu gu rgyud du byung ste ma mo'i pad+ma nas thon/__bdag nyid yi dam gyi sbyor mtshams nas zhugs/__yab kyi rdo rje nas brgyud de thugs srog hU~M yin na de'i zhabs dkyu la thim pas srog dbang du 'dus zhing ci 'dod pa'i phrin las rab 'byams thog med du sgrub par gyur/__de dang mnyam du sbyor sgrol gyi ging chen gnyis sogs 'khor rnams kyis srog yig kyang blangs ste rang nyid yi dam gyi thugs srog la bsdu bstim bya bar mos la/__gong gnon yi dam gyi bzlas pa brgya rtsa tsam sngon du 'gro bas/__trakA rak+sha ru tra muHru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~MHrag mo te keM tsa tsaHru lu ru lu ma hiM b+h+yoHma hA kA la sha sa na hU~MHbadz+ra sA d+hu triHzhes thun re la ci nus bzlas mthar/__dbyangs gsal/__rten snying /__yig brgya rnams lan gsum res sngags kyi lhag chad kha bskang /__hU~M/__dngos su 'byor ba'i mchod pa sna tshogs dang /__/yid sprul zag med kun tu bzang po'i sprin/__/bde stong zung 'jug chen por mnyam sbyor bas/__/lcam dral bka' sdod 'khor bcas mnyes gyur cig__/shrI badz+ra d+harmA pA la sa pA ri wA ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__hU~M/__drag shul rdo rje'i lang tsho 'bar ba'i sku/__/mi shig brjod bral nA da'i rang bzhin gsung /__/'gyur med rnam pa kun gyi mchog ldan thugs/__/lcam dral bka' sdod 'khor dang bcas la bstod/__/ces pas bstod/__de nas phud mchod dang /__'khrugs skong /__mdos skong srid pa gzhir bzhengs/__mnga' gsol sogs rgyas bsdus skabs dang bstun/__de yang rgyas par ni/__kun gzigs mkhyen brtse'i dbang po'i mdzad pa'i tshogs mchod la/__bskang ba sbyar grub na shin tu legs/__tshogs kyi mgor brjod med don bshags gsung /__tshogs 'don min gang yin kyang /__gtor 'gugs dang /__gtor sngags lan gsum res thun gtor bsngos la/__sum cu rtsa gsum mas gtor ma phyi rol du 'bul/__chad brtan rgyun du ma lcogs kyang rung zhing mchod bstod/__nongs bshags/__brtan bzhugs/__bsngo smon shis brjod rnams ma mgon tshogs mchod nas 'byung ba ltar bya/__de'ang srod thun la tshogs mchod/__bskang ba/__thun gtor 'bul ba rnams rgyas pa dang /__thun gzhan gsum la bzlas pa'i mthar/__stong tshig mchod bstod/__nongs bshags/__brtan bzhugs/__bsngo smon shis brjod byas pas stabs bde'o/__/de lta bu'i thun bzhir bcad de bsnyen pa 'bum phrag gsum mam bdun du bzla/__gnyis pa sgrub pa ni/__gzhan sngar ltar la/__bskyed chog skabs/__sna tshogs ro yi gdan la rang gi rig pa ye shes chen po'i ngo bo trakA yig tu gyur pa mdun gyi dkyil 'khor gyi gdan gyi steng du babs pa las/__'bar ba chen po'i 'od zer 'phros pas rgyud gsum gyi dregs pa thams cad bsdus te trakA yig la thim/__de yongs su gyur pa las dpal sngags kyi bdag mo sogs man gzhung ltar ro/__/de yang gsang rgyud mdos kyi le'u las/__phrin las rnam bzhi'i maN+Dal la:__b+han+d+ha 'bar ba'i gzhal yas su:__rang gi ye shes chen po las:__yi ge trakA tu 'phros pa yi:__trakA las ma mo gsal bsgom ste:__'khor ri nag mo 'bum dang bcas:__ting 'dzin brtan pos ma yengs bsgom:__zhes 'byung bas so/__/de nas bsnyen pa'i bzlas pa gong ltar bsdus tsam btang rjes/__sgrub pa'i skabs kyi bzlas dmigs la/__rang yi dam du gsal ba'i lte bar chos 'byung gru gsum mthing nag gi dbus pad nyi ro gdan la dpal sngags kyi srung ma dang /__g.yas g.yon sbyor sgrol ging chen gnyis las dam can la zhon pa med pa bcas gsal ba dang /__rang yi dam gyi thugs ka'i 'od zer chos skyong lcam dral rnams kyi thugs ka'i sa bon sngags phreng dang bcas pa la phog__/de las 'od zer phyogs bcur 'phros/__rgyal ba sras bcas mchod/__gsang gsum byin rlabs mthu dbang thams cad 'od zer sna tshogs pa'i rnam pas gtso mo'i thugs kar thim/__'od des dregs pa spyi dgos kyi mthu stobs nus pa thams cad srog yig 'od 'bar ba'i rnam pas chung nas tshe rim ltar phul te/__mthar gtso mo'i thugs kar thim pas gzi byin je cher song /__gtso mo'i thugs srog las 'od mthing nag la dmar mdangs cung yod pa ba thag bskyangs pa ltar byung ba/__rang yi dam du gsal ba'i sbyor mtshams nas brgyud sngags kyi 'od zer gyis yi dam gang yin de'i yum gyi byin nus kyang bsdu bar dmigs dgos/__lte ba'i khros ma'i b+ha ga nas zhugs/__zhal nas thon/__yi dam gyi sku'i dbyings brgyud thugs srog hU~M la g.yas bskor gcig byas te yab kyi zhal nas thon/__mdun gyi chos skyong gi zhal du zhugs sku yi dbyibs brgyud pad+ma nas thon/__rang gi yi dam gyi sbyor mtshams nas zhugs pa de ltar sngags phreng bar ma chad du 'khor ba'i 'od zer spro bsdus byin bsdu sogs bshad ma theg pa ltar byas la trakA rak+sha bzla/__thun mthar sngags phreng tshur bsdu ba'i mthar rang gi lte bar bzhugs pa'i chos skyong gi 'khor rnam gnyis khros mar thim/__khros ma trakA yig mthing nag tu gyur pa'i ngang la 'khor 'das kyi stong srog gcig tu dril pa'i byang chub kyi sems rig stong bde ba chen po'i ngang du bzhag pas dregs pa'i srog dbang du 'dus te/__ci bcol ba'i las sgrub par bsam mo/__/gal te ma 'chun na rang yi dam gyi sku che zhing chos skyongs rnams chung ngur bsgom la/__me dang mar bzhin bdag gis chos skyong lcam dral rnams rang dbang med par zil gyis gnon par bsam la/__yi dam sngags shams la btags te brgya rtsa re tsam bzla/__'di gal che na ma gtogs rgyun du mi bya/__sgrub pa'i skabs 'dir tshogs mchod/__bskang ba/__phud mchod sogs spro na thun bzhi kar bya ba'am/__thun gnyis la rgyas pa re bya/__ma mo 'di tshe srog gi bdag mo yin pas/__tshe sgrub kyang bya bar gsungs pas/__sgrub pa rdzogs nye'i zhag gsum tsam la trakA rak+Sha'i sngags 'jug la/__oM nr-i b+h+rU~M badz+ra dz+nyA na A yuHShe hU~M AH_zhes btags pa yang brgya rtsa sogs skabs bstun bya/__de'i skabs su dmigs pa ni/__rang yi dam gyi thugs srog gi khog par nr-i dmar ljang gsal/__rang gi thugs ka'i 'od kyis chos skyong la phogs pas de rnams kyi sku las 'od zer 'phros/__'khor 'das thams cad la khyab pas 'od du zhu zhing bskul/__rang gi bla tshe nyams 'khyar 'phrog pa rang /__'khor 'das kyi tshe dang dwangs bcud thams cad 'od zer bdud rtsi'i rang bzhin AH_yig mdog ljang dmar 'od can nam dkar po dang /__thig le kha dog sna lnga'i rnam par bsdus/__rang gi thugs ka'i nr-i dang tshe yi rten rdzas la thim pas gzi brjid 'bar/__gnyug ma'i srog dang gnyis su med par lta bas rgyas btab pas rdo rje sems dpa'i tshe dang lang tsho 'grub par bsam mo/__/de ltar sgrub pa la/__bsnyen pa 'bum phrag gcig gam/__gsum sogs bzla/__de ltar bsnyen sgrub byas pas grub pa'i rtags ni/__gnad yig las/__grub rtags mon ngar bal mo dang :__rma bya lug nag bya nag khyi:__'bri g.yag ru mtshon nag po mthong :__zhes pa ltar/__dngos nyams rmi lam du grub pa'i rtags mtshan brtan por byung ba na/__gsum pa las sbyor ni/__'di'i las kyi gtso bo mngon spyod kyi las yin pas/__drag po'i las sbyor rgyas par bya ba'i tshur rwa ston chos dbyings stobs ldan rdo rje 'am/__stobs ldan zil gnon gyi gsung ltar bya dgos/__'dir bsnyen sgrub las gsum gyis sa khongs 'dzin byed du sgrub pa rdzogs nas/__rang yi dam gyi thugs ka nas 'od zer dkar po 'phros chos skyong lcam dral sku mdog dkar po zhi 'dzum can dang /__'od zer zla ba'i mdangs ltar gsal bas snod bcud thams cad khyab/__ma mo 'khrugs pa las byung ba'i nad mtshon mu ge'i gnod pa zhi bar byas/__'od zer bdud rtsi dkar po'i rnam pas tshur 'dus/__rang lus gang bas snang srid thams cad ye shes bdud rtsi dkar pos khyab pas zhi ba'i phrin las mthar phyin par bsams la gnad yig gi 'khor lor bkod pa'i zhi ba'i sngags bzla/__rgyas par sku mdog ser po sgeg cing 'dzum pa'i nyams can/__'od zer ser pos khyab/__snod bcud bkrag mdangs ldan par byas/__brtan g.yo'i dwangs bcud thams cad bkra shis pa'i rdzas sna tshogs kyi rnam par bsdus/__rang dang snod bcud thams cad la khyab pas ye shes kyi 'od zer gser mdangs snum 'od 'bar bas khyab/__rgyas pa'i phrin las mthar phyin par bsam la rgyas pa'i sngags bzla/__dbang la chos skyong rnams sku mdog dmar po chags pa'i nyams ldan/__'od dmar bos snang srid bde ba chen po'i ngang du dmar lam gyis zhu ba bde ba'i rang sgra dang bcas/__dwangs bcud thams cad rang la thim zhing ro mnyam gnyug ma'i ngang du dbyer med par bsam la dbang gi sngags bzla/__drag po la chos skyong rnams shin tu khros pa'i nyams can sku mdog nag po/__'od zer mthing nag khro chung me mtshon dang /__drag sngags kyi rang sgra 'brug gi sgra ltar sgrogs pa dang bcas gnod byed dgra bgegs rnams rjes med du brlag__/rnam shes chos kyi dbyings su spar/__tshe bsod rang la thim par bsam la drag po'i sngags bzla/__de rnams dus gnad dang sbyar te/__tho rangs nas nyi shar rgyab bar zhi ba/__nyi dros rgyas pa/__dgong mo dbang /__srod la drag po'i sngags bzla/__de lta bu nyin gcig gam gsum byas nas song grol rgyu'i do dgong nas mchod gtor rnams rgyas par gso/__stegs bu khebs ldan gyi khar dngos grub kyi 'brang rgyas dang /__bza' bca' btung ba sna tshogs dang /__bdud rtsi sbyar ba'i chang dang /__rak+ta sbyar ba'i khrag chen rnams med du mi rung la/__nang par snga bar bsnyen sgrub kyi bzlas pa/__mchod bstod/__tshogs bskang ba rnams rgyas par byas nas/__brjod med don bshags tshar gcig dang /__dpal chen sgrub khog gi dur khrod brgyad kyi byin 'bebs bya/__dkyil 'khor pa'i lha tshogs rnams rjes su chags pa chen pos 'od zer 'phros pas 'khor 'das brtan g.yo'i byin brlabs dwangs bcud nus mthu thams cad 'od dang 'od zer gyi rnam par bsdus nas dngos grub kyi rdzas la thim par mos la trakA rak+sha'i mthar/__kA ya wAk+ka tsit+ta sarba sid+d+hi pha la hoHbtags pa sum brgya bzlas mthar/__tshogs mchod nas 'byung ba ltar gyi+is dngos grub bskul zhing rten rnams gnas gsum du gtug cing /__mthar dngos grub kyi rdzas la rol/__nongs bshags sogs tshogs mchod nas 'byung ba ltar bya'o/__/sgrub pa med pa'i bsnyen rkyang la bsnyen pa'i bzlas grangs thim pa dang /__dngos grub blangs de ltar lcam dral sbags sgrub kyi bsnyen sgrub 'di shin tu gnyan pas dam tshig la lhag par gces spras dang /__grib gdon rigs la 'dzem/__rnam sme'i khrus sgrub pa'i chus khrus bya/__dmigs 'og tu ma bcug pa'i mi nag skye bo pho mo dang 'phrad pa sogs spangs/__dam nyams 'khon sel gyi rigs la 'dzem/__gzhan gyis phye phud bsre ba sogs spangs/__chos skyong gi bsnyen pa yin mi ze ba gzhan du kha spo/__bca' ka gsar pa sgrub khang de min pa zhig tu blangs/__sngags kyi nus pa la gnod pa'i rigs thams cad spangs ba sogs bsnyen yig spyi 'gre ltar shes dgos shing /__dngos grub kyi rdzas sogs phyi mi dang nyams chags can la mi sbyin pa sogs gsang ba spyi ltar bya'o/__/rgyal chen la gtor ma phul te tho 'grol zhing rim gyis mtshams grol/__mdos ni rten mdos su 'jog dgos pa yin no/__/de rnams ni phyi ltar sgrub pa dang /__nang ltar sgrub pa ni/__gsang rgyud las/__rang byung rgyal mos bka' stsal paH'khor ba'i ro snyam lung pa ruHbyang chub sems kyi chu bo babaHrnam rtog me chen 'bar ba laHye shes chen po'i chu bo dbabaHdug lnga'i 'bras bu smin pa laHye shes lnga yi ser ba dbabaHdgu gsum lo ma rgyas pa laHsku gsung thugs kyi thog ser dbabaHgzung 'dzin 'tshubs ma ldang ba laHting 'dzin rten pa'i thabs kyis mnanaHyum gyi pad+ma b+ha ga ruHbyang chub sems kyi chu bo dbabaHchos kyi dbyings kyi da la ruHrig pa ye shes chu bo dbabaHmkha' dbyings bde chen klong yangs suHshes rab ting 'dzin chu bo dbabaHma mo mkha' 'gro phyogs chad laHsnying po byang chub chu bo dbabaH'bab tu med de ye 'bab yinaHde ltar 'bab pa bstan pa niHbyang chub sems kyi chu chen deHma mo mkha' 'gro'i dbab bcad yinaHzhes gsung zhing /__gsang ba dang yang gsang de kho na nyid kyi bsgom sgrub ni/__rgyud de nyid las/__rang byung rgyal mos bka' stsal paHsnang srid thams cad ma mor sgomasaHma mo byang chub sems su sgomasaHthams cad 'byung ba lnga ru sgomasaH'byung ba lnga nyid nam mkhar sgomasaHphyi nang snod bcud chos rnams kunaHchos nyid byang chub sems su sgomasaHdbyings dang ye shes gnyis med naHde yang ma mo sgom pa yinaHthabs dang shes rab gnyis med naHde yang ma mo sgom pa yinaH'khor ba mya ngan med pa naHde yang ma mo sgom pa yinaHsems can sangs rgyas gnyis med naHde yang ma mo sgom pa yinaHbde dang sdug bsngal gnyis med naHde yang ma mo sgom pa yinaHshes rab ting 'dzin gnyis med naHde yang ma mo sgom pa yinaHlta ba spyod pa gnyis med naHde yang ma mo sgom pa yinaHphyi nang snod bcud gnyis med naHde yang ma mo sgom pa yin/__ma mo sems su gnyis med naHsgom pa med pa'i sgom pa yinaHzhes sogs kyi rgyu don rig 'dzin brgyud pa'i zhal shes man ngag gis bkral te/__nyams su blang bas snang srid thams cad srid pa ma mo'i dkyil 'khor rang byung mngon rdzogs rgyal mo'i yum lnga'i mkha' klong rnam par dag pa'i klong du dbyings ye gnyis su med pa'i sras bde ba chen por mngon par byang chub pa ni nges pa'o/__/slar smras pa/__zab cing rgya che'i chos skyong rnam mang yang /__/gnad las gnad du dril ba 'di kho na/__/khros ma nag mo'i gsang ba'i rgyud chen po'i/__/dngos bstan ma sbas gsal bar ston pa 'di/__/rig 'dzin rnal 'byor yongs kyi snying tig yin/__/bstan dgra 'joms pa'i tshon cha 'di rmad byung /__/de yi gsal byed gnad kyi yig chung la/__/rgyud dang rig 'dzin bla ma'i zhal lung bsdebs/__/'di bris dge bas snga 'gyur rdzogs pa che'i/__/ring lugs nyin mor byed pa'i dpal thob nas/__/bstan la 'khu ba'i yid srub dpung bcas rnams/__/ming tsam med par rdul du brlag gyur cig__/ces pa'ang mkhas btsun bzang po'i dpal mnga' gru sras 'jigs med rdo rje dang /__sgrub brtson rtogs ldan bla ma a 'tshogs zung gis nan tan chen po'i gsung bskul ngor 7'jam dbyangs mkhyen brtse'i phrin las kyi sprul ming pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos lcags sbrul dbo zla'i tshes bcu gsum la smras pa'i yi ge pa ni gling ra ri sprul sku ngag dbang rnam grol gyi bgyis pa 'dis kyang /__rgyal bstan spyi dang /__khyad par rgyal dbang pad+ma kA ra'i ring lugs phyogs dus kun tu dar zhing rgyas pa dang /__bstan pa rin po cher 'khu zhing sdang ba'i sems ldan rnams rtsad nas brlag pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM/__/dpe 'di snod ldan brgyud pa 'dzin nges la ston zhing snod min la mi ston pa'i bka' rgya yod pas gces spras su bya'o//___//

Footnotes

Other Information