རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་ངུ་བྱ་བའི་ཚུལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rtsa gsum dril sgrub rgyun gyi rnal 'byor nyung ngu bya ba'i tshul JKCL-KABUM-05-CA-044.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 44, Pages 595 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, སངས་རྒྱས་བླ་མ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, sangs rgyas bla ma)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rtsa gsum dril sgrub rgyun gyi rnal 'byor nyung ngu bya ba'i tshul. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 595. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Daily Practice - rgyun khyer
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Colophon

།ཅེས་པའང་རྒྱུན་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་ཁྱེར་བདེ་བའི་སླད་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཟིན་ཐོར་བཏབ་པ་དགེ།

/ces pa'ang rgyun gyis rnal 'byor khyer bde ba'i slad du chos kyi blo gros pas zin thor btab pa dge/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་ངུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། ན་མོ་བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སོགས། སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་ལན་གསུམ། ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་སོགས་ནས་ལྷ་བསྐྱེད་ཚང་བར་འདོན། དབྱིངས་ནས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་གྱུར༔ ཞེས་བརྗོད་ལ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱིས་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞག །སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་བསྟོད་སོགས་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག །བཟླས་པ་ནི། རྟ་མགྲིན་ཐུགས་ཀར་སོགས། རྩ་སྔགས་བཟླ། སྒོས་སྔགས་རྣམས་མ་བཟླས་ཀྱང་རུང་། ཐུན་མཐར་དབྱིངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་རྣམས་ལན་གསུམ་རེ་བཟླས་པས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་བསྐངས་ཞིང་བྱིན་བརླབ་བརྟན་པར་བྱ། འགགས་མེད་སྣང་ཆར་ཤར་བའི་སོགས། རྣམ་གྲོལ་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་ལ་སྤྱོད་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྷ་ཡི་གསལ་སྣང་དང་མ་བྲལ་བར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་རྒྱུན་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་ཁྱེར་བདེ་བའི་སླད་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཟིན་ཐོར་བཏབ་པ་དགེ། །།
[edit]

rtsa gsum dril sgrub rgyun gyi rnal 'byor nyung ngu bya ba'i tshul ni/__na mo bdag sogs 'gro kun sogs/__sems bskyed do/__/zhes lan gsum/__hU~M:de bzhin nyid dbyings sogs nas lha bskyed tshang bar 'don/__dbyings nas ye shes spyan drangs dbyer med gyur:zhes brjod la dam ye dbyer med kyis lha sku'i gsal snang la blo rtse gcig tu bzhag__/spyan 'dren mchod bstod sogs las kyi rim pa ma byas kyang chog__/bzlas pa ni/__rta mgrin thugs kar sogs/__rtsa sngags bzla/__sgos sngags rnams ma bzlas kyang rung /__thun mthar dbyings gsal yig brgya rten snying rnams lan gsum re bzlas pas sngags kyi lhag chad bskangs zhing byin brlab brtan par bya/__'gags med snang char shar ba'i sogs/__rnam grol sku bzhi'i go 'phang myur thob shog:ces brjod la spyod lam thams cad du lha yi gsal snang dang ma bral bar bya'o/__/ces pa'ang rgyun gyis rnal 'byor khyer bde ba'i slad du chos kyi blo gros pas zin thor btab pa dge/__//__

Footnotes

Other Information