སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་བི་ཛ་ཧ་རཾ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi las byang phrin las rnam rol mdzes par byed pa'i rgyan ces bya ba bi dza ha raM JKCL-KABUM-05-CA-027.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 27, Pages 341-353 (Folios 1a to 7a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People པྲ་བྷ་ཧསྟི་ (Prabhahasti)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi las byang phrin las rnam rol mdzes par byed pa'i rgyan ces bya ba bi dza ha raM. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 341-353. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Supplemental Instructions - zur 'debs - zur rgyan
Cycle ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ (phrin las phur pa'i gnad tig)
Deity rdo rje phur pa
Recension Link Other Versions on this site: སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན།
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-019
Colophon

།ཞེས་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སྤྲོས་བཅས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རང་གིས་བསྒྲིགས་པའི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་གྱི་མཛེས་རྒྱན་དུ་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལས་བསྒྲིགས་པའི་ཡི་གེ་པ་ཝཱ་གིནྡྲ་མ་ཏིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། །།

/zhes phur pa'i sgrub mchod sogs kyi skabs spros bcas la dga' ba rnams kyi don du chos kyi blo gros pas rang gis bsgrigs pa'i las byang phrin las rnam rol gyi mdzes rgyan du rig 'dzin gong ma rnams kyi gsung las bsgrigs pa'i yi ge pa wA gin+d+ra ma tis bgyis pa dge legs 'phel/__/sarba dA mang+ga laM/__//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་བི་ཛ་ཧ་རཾ། ། སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། བྱིན་འབེབས་ལ། ཧཱུྃ། །གདལ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ་སངས་རྒྱས་འདུས་པའི་རྗེ། །བྱིན་རླབས་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་འབེབས་མཛད་པ། །ཕུར་པ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས། །རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །མཐུ་དབང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྱིར། །དབྱིངས་ནས་འདིར་གཤེགས་དཀྱིལ་འཁོར་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །དེ་ནས་རང་གཞུང་གི་བྱིན་འབེབས་སྔགས་བཅས་བརྗོད། མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ལས་བྱང་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གྱི་རྗེས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྨན་བྱིན་བརླབ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རླུང་ཆུར་གྱུར་པས་མཆོད་རྫས་ཀྱི་ཉེས་སྐྱོན་དངོས་འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས་ཏེ་དག་པར་བྱས། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀ་ནས་ཨོཾ་དཀར་པོ་འཕྲོས། བདུད་རྩིའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བས་རྫས་རང་ག་མའི་རྟོག་པ་སྦྱངས། ཨཱཿདམར་པོ་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེར་འབར་བས་བག་ཆགས་ངན་པའི་གཉིས་རྟོག་བསྲེགས། ཧཱུྃ་མཐིང་ག་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་ཞུ་བས་བདུད་རྩི་རོ་མཆོག་བརྒྱ་དང་ལྡན་པ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་རོ་གཅིག་པའི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔ཞེས་བདུན་ནམ་གསུམ་བརྗོད། ཡང་། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ར་ཡིག་དམར་པོ་འཕྲོས་རཀྟའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བས་འཁོར་བ་རྒྱུན་གཅོད་ཀྱི་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་ཁ་ཞག་དང་བཅས་པ་ཤ་ཆེན་གྱི་ལྷུ་དུམ་གྱིས་བརྒྱན་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭ་ལ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བདུན་ནམ་གསུམ། ཡང་། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྷྲཱུྃ་འཕྲོས་གཏོར་མའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་འབར་བས་གཏོར་གཞོང་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ས་གཞི་དང་མཉམ་པའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་འདོད་ཡོན་ལྔའི་ཕུང་པོ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཁ་ཏ་ལི་བྷྲཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཞེས་ལན་བདུན་ནམ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བྱའོ། །མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ༔བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་ནི། །ལྷ་རྫས་མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་དང་། །མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི། །བཤོས་གཙང་སྒྲ་སྙན་སྣ་ཚོགས་པ། །སོ་སོའི་ལྷ་མོའི་རོལ་པར་བཅས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་འཕྲོ། །ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་མེད་པ། །བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བཞེས། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་པཱུ་ཛ་ཧོཿའདོད་ཡོན་ལྔ་སོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། །གཟུགས་མཛེས་སྒྲ་སྙན་དྲི་ཞིམ་རོ་བདའ་དང་། །རེག་བདེ་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྒྱལ་སྲིད་བདུན། །བཀྲ་ཤིས་རྟགས་རྫས་མཐོ་རིས་འབྱོར་པའི་ཚོགས། །མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་སྦར་ཏེ་མཆོད། །ཨོཾ་རཱུ་པ་ཤཔྡ་གྷནྡྷེ་རཱ་ས་སྤཪྴེ་སཔྟ་རཏྣ་ཨཥྚ་མངྒ་ལཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དྲག་པོའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། །དབང་པོའི་མེ་ཏོག་ཚིལ་གསུར་བདུག་པའི་སྤྲིན། །ཞུན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ཁྲག་ཞག་བདུད་རྩིའི་དྲི། །ཤ་རུས་ཞལ་ཟས་དུར་ཁྲོད་རོལ་མོའི་སྒྲ། །འཇིགས་རུང་གཤིན་རྗེའི་མདུན་ས་བཞིན་དུ་མཆོད། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྨ་ཤྭཱ་ན་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱག་རྒྱ་གར་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་པོ་གར་ལ་དགྱེས། །སྐུ་མདོག་ཞལ་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར། །སྐུ་ཡི་གར་སྟབས་གློག་འགྱུ་བའི། །ཕྱག་རྒྱ་གར་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་མ་ཧཱ་མུ་དྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿགསང་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །ཡིད་འོང་ལྷ་མོའི་མཆོད་པ་འབུལ། །འཁྲིལ་བའི་མཆོད་ཆེན་མཉམ་སྦྱོར་བའི། །བདག་ཉིད་མཉེས་པས་མཉེས་པར་མཆོད། །མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཛ་ཧོཿསྨན་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། །རང་བྱུང་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་སྨན། །རྩ་བ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་བཅུད། །རཱ་ས་ཡ་ན་ལ་སོགས་སྨན། །རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་དངོས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྫོགས་གྲུབ་པའི་རྫས། །རྒྱུད་དྲུག་སེམས་ཅན་ཀུན་སྒྲོལ་བ། །དུག་ལྔ་སེལ་བ་སྨན་གྱི་མཆོག །དཔའ་བོའི་རོ་དང་མཉམ་སྦྱར་ནས། །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་ལ་འབུལ། །བླ་མེད་འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། བརྒྱུད་མཆོད་ནི། གཞི་དབྱིངས་གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་བཛྲ་ཀུ་མཱར་ར། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་མཐུ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མ་ཧཱ་པཉྩ༴ཕུར་པའི་གྲུབ་བརྙེས་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་ཞབས། །བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་དང་། །བཀའ་བབས་ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་མཚོ་རྒྱལ་རྗེར། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ༴། མ་ཧཱ༴། སྙན་བརྒྱུད་བྱིན་ཐོབ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །ཕུར་པའི་རིག་འཛིན་པདྨ་གར་དབང་དང་། །གདམས་པའི་བཅུད་འཛིན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །སྨན་མཆོད༴མ་ཧཱ༴། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་དང་། །སྲས་མཆོག་ཕྲ་ཕྱག་སྒོ་མ་དབང་ཕྱུག་མ། །དམ་ཅན་དགེ་བསྙེན་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ལ། །སྨན་མཆོད༴མ་ཧཱ༴བདུད་རྩི་ལས་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བླངས་ནས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་། །ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་གནས་གསུམ་རེག་ཅིང་། ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧོཿཞེས་བདུད་རྩི་ལྕེར་མྱང་བས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམ། རཀྟའི་མཆོད་པ་ཚར་གསུམ་ནི་རང་གཞུང་ལྟར་བྱ། གཏོར་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། ང་ནི་ཟ་བྱེད་ཆེན་པོ་སྟེ། །ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་བསྒྲལ་བ་དང་། །གདུལ་དཀའ་མ་ལུས་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །ཤ་རུས་ལ་སོགས་བཟའ་བར་བྱ། །ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་དུས་ལ་བབས། །གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ཀྲོ་དྷ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི། ཧ་ཧ་ཧ། ཧི་ཧི་ཧི། ཞེས་འདོད་ཡོན་དྲུག་གི་ལྷ་མོས་མཆོད་ཅིང་ལྷག་མ་བདུད་རྩི་དང་ཤ་ཁྲག་ཏུ་གྱུར་པ་དམ་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱད་པར་བསམ་མོ། །དུག་གསུམ་མཆོད་པ་ནི། གཏི་མུག་ཤ་ཆེན་སྤུངས་སེ་སྤུང་། །འདོད་ཆགས་ཁྲག་མཚོ་མེ་རེ་རེ། །ཞེ་སྡང་རུས་གྲམ་ཉི་ལི་ལི། །དཔལ་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །མ་ཧཱ་མཱཾ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། དུག་གསུམ་རང་གནས་སུ་དག་པར་བསམ། སྦྱོར་སྒྲོལ་གྱི་མཆོད་པ་ལས། སྒྲོལ་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། །རྡུངས་ཤིག་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་གཏུན། །བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་སྡིག་ཅན་རྣམས། །རྡོ་རྗེ་མེ་དབལ་སྙིང་བསྲེགས་ནས། །ལུས་ངག་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་རློག །རྡོ་རྗེའི་ཐོ་བས་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་བརླག་ཅིང་འོད་ཟེར་མེ་སྟག་འཕྲོ་བས་བསྲེགས་པར་བསམ། སྦྱོར་མཆོད་ནི། ཁྲོ་མོ་འབར་བའི་གཏུན་ཁུང་དུ། །རྡོ་རྗེ་ཐོ་བས་བརྡུངས་བྱས་ནས། །ལྷ་ཡང་རུང་སྟེ་བརླག་པར་འགྱུར། །ཁ་ཏཾ་ཁ་ཏཾ་ཁ་ཏཾ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། བཛྲ་ཡཀྵ་ཀྲོ་དྷ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔ཅེས་བརྗོད་པས་ཡུམ་གྱི་མཁའ་གྲུ་གསུམ་དུ་ཡབ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གཏུན་ཤིང་གི་སྦྱོར་བས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་ཞིང་རྟོག་ཚོགས་དབྱིངས་སུ་དག་པར་བསམ་མོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། །རང་རིག་རྒྱལ་པོ་སྤྱོད་ཡུལ་བྲལ། །འཁོར་གསུམ་ཀ་དག་ཁྱབ་བརྡལ་ཆེ། །སྤང་བླང་མེད་པར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །འོད་གསལ་ཟང་ཐལ་ངང་དུ་རོལ། །དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་པཱུ་ཛ་ཧོ༔བསྟོད་པ་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། རང་གཞུང་གི་བསྟོད་པའི་མཐར། ཧཱུྃ། །དཔལ་ལྡན་ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ལྷ་ཡི་ལྷ། །དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་དཔལ་ཆེན་པོ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །གཏུམ་ཆེན་བརྗིད་པ་འགྱིང་ཞིང་སྒེག་པའི་སྐུ། །བདུད་ཚོགས་སྡེར་བཅས་འདུལ་བའི་དཔའ་བོ་ཆེ། །མི་སྡུག་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས། །སྲིད་གསུམ་གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །བཞད་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་འདྲའི་གད་རྒྱངས་ཅན། །དྲག་ཤུལ་ཆེན་པོས་རི་རབ་ཐལ་བར་རློག །འཇིགས་རུང་རྩལ་གྱིས་ཁམས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་སྒྲོལ། །དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་བོའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །སྙིང་རྗེས་བསྒྲལ་བའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་ཡིས། །འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་འདྲེན་མཛད་ཅིང་། །ཐུགས་རྗེ་དབྱིངས་ནས་ཁྲོས་པའི་རྔམས་སྟབས་ཀྱིས། །འཁོར་བ་གཏན་ནས་བརླག་བྱེད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །གདུག་ཅན་དྲག་པོས་འདུལ་བར་ཉེར་དགོངས་ནས། །འབར་བའི་ཁྲོ་ཚུལ་དུ་མས་གར་མཛད་ཀྱང་། །ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བའི་ངང་ལས་མི་གཡོ་བ། །དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཁྲོ་རྒྱལ་འདུས་པའི་སྲས་མཆོག་ཀཱི་ལ་ཡ། །རིགས་ལྔ་ཁྲོ་བཅུ་སྒོ་མ་རྣམ་པ་བཞི། །བགེགས་འདུལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དངོས་ལ་བསྟོད། །ཞེས་སྤྲོ་བར་བྱའོ། །སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཛབi་ཁང་དབྱེ་བ་ནི། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་སོགས་འབྲུ་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐར། ཕཊ་ཛཿབདག་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལོགས་སུ་བྱེ་ནས་མདུན་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། ཛབ྄་བསྐུལ་སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ། །གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དབང་ཕྱུག་ཨུ་མ་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་ན། །བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནི། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་འཇིགས་པའི་སྐུར་སྟོན་པ། །ཡབ་ཡུམ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད། །འཁོར་གྱི་ཕྲ་མེན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ལ་སོགས། །ཡུན་རིང་དུས་ནས་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ལྷ། །དྲག་པོ་རང་བྱུང་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་སོགས་སྒྲུབ་སྔགས་བརྗོད་ལ་བཟླས་དམིགས་ལ་འཇུག་གོ། དངོས་གྲུབ་བླང་ཚིག་རྒྱས་པར་འདོད་ན། གཞུང་གི་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་མཐར། ཧཱུྃ། །སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་། །དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བླང་བའི་ཕྱིར། །ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རྡོ་རྗེ་ཕུར་བའི་ལྷ་ཚོགས་དགོངས། །དང་པོ་བསྙེན་པའི་དབུ་ཚུགས་ནས། །དོ་ནུབ་ཕན་ཆད་ཞག་གྲངས་ཐེམས། །བཟླས་བརྗོད་བསྙེན་པའི་གྲངས་ཡང་ཚང་། །འགྲོ་བ་མ་ལུས་བསྒྲལ་སླད་དུ། །ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །གསང་བ་བྱང་སེམས༴། དབང་བཅུ་ཡོངས་རྫོགས༴། ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ༴། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག༴ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་གྲུབ་རྟགས་རྣམས། །མཐུ་བྱིན་དྲེགས་པའི༴དྲག་རྩལ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད། །ཕྲིན་ལས་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྒྲུབ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨོཾ། ཝཱཀྐ་སིདྡྷི་ཨཱཿཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿབཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དང་འབྲུ་གསུམ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་ཆར་བབ་པ་ལྟར་འཕྲོས་ནས་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམ་མོ། །སྨོན་ལམ་དང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་མོས་ན་འདི་ཡང་བྱ་སྟེ། དགེ་བ་འདི་དང་མ་ལུས་དགེ་བའི་མཐུས། །མ་རིག་མུན་པར་འཁྱམས་པའི་འགྲོ་འདི་རྣམས། །བརྒྱུད་པ་གསུམ་ལྡན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་བྱེད་དབང་བཞིས་སྨིན་པར་ཤོག །མ་བཅོས་སྟོང་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་དེ་བཞིན་ཉིད། །དམིགས་མེད་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་། །ཟུང་འཇུག་འགགས་མེད་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་རྒྱུ། །ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །ཆོས་སྐུ་ལམ་བྱེད་བདག་ཉིད་རྩ་བ་དང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ལམ་བྱེད་ཁྲོ་བོའི་ཚོགས། །སྤྲུལ་སྐུ་ལམ་བྱེད་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ། །རྒྱུ་འབྲས་དབྱེར་མེད་ལམ་མཆོག་བསྒོམ་པར་ཤོག །ཞེ་སྡང་རྩད་གཅོད་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྨན། །གཏི་མུག་གནས་སུ་དག་པ་བ་ལིཾ་ཏ། །འདོད་ཆགས་བསྒྲལ་བ་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། །མཆོད་པ་གསུམ་གྱིས་རྒྱལ་བ་མཉེས་བྱེད་ཤོག །མ་དག་བདེན་འཛིན་འཁྲུལ་སྣང་མཐུག་པོ་འདི། །བསྐྱེད་རིམ་བཟླས་པར་བཅས་པས་ལེགས་སྦྱངས་ཏེ། །དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་ངོ་བོས་སྟོང་། །བློ་འདས་ཟུང་འཇུག་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱིས་ཞིང་བཅུ་སྒྲོལ་བའི་ཚེ། །ཐ་མལ་སྙིང་ནང་དྭངས་མ་ལྔ་ཡི་དབུས། །རྣམ་ཤེས་དང་པོའི་དབྱངས་ཡིག་དཀར་ལ་འཚེར། །ཀུན་གཞིའི་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤེས་པར་ཤོག །ལས་ཉོན་དྲི་མ་སྦྱོང་བྱེད་ཁྲུས་ལུང་དང་། །འཆི་མེད་ཆོས་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ཚེ་ཡི་ལུང་། །བཅུ་གཉིས་གནད་ལྡན་དགོངས་པ་རྣམ་གསུམ་གྱིས། །བདག་འཛིན་དགྲ་བགེགས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བར་ཤོག །ཆུ་བོ་བཞི་འདུས་གདམས་པ་ཉམས་ལེན་ཅིང་། །ཡེ་ཤེས་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་ཕུར་བུ་བཞི། །ནམ་མཁའ་ཙན་དན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་བཞི། །ཀུན་བཟང་རིགས་བཞིའི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ལམ་མཆོག་འདི་ཉིད་ལ། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་གུས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང་། །བར་ཆད་བགེགས་ཀྱི་གནོད་པ་མི་འབྱུང་བར། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་འབད་མེད་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཚེ་འདིར་འཆི་མེད་དཔལ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཐོབ་པའི་དོན། །ཡང་དག་ཤེས་ཤིང་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་བྱས་ཏེ། །ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག །ཕྱོགས་རིས་མུ་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །ཡང་ཡང་དྲིན་གྱིས་སྐྱོང་བའི་མར་ཤེས་ནས། །ཚད་མེད་སྙིང་ནས་བརྩེ་བའི་བསམ་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་གཞན་གྱི་དོན་ལ་བརྩོན་པར་ཤོག །ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་རིང་ལུགས་མཐའ་དག་དང་། །རྨད་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་པ་མཆོག །ཁྱད་པར་བླ་མེད་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་རྣམས། །ཉན་བཤད་སྒྲུབ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་ཤོག །རང་བཞིན་རྣམ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། །རིག་འཛིན་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་རྣམས་འགྲུབ་པར་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་ནི། ཧཱུྃ། སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལས། །ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །མི་འགྱུར་རྟག་པའི་དོན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཡུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཤེས་རབ་ཁྲོ་མོ་བཅུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་ཚོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྲས་མཆོག་ཕུར་བའི་ཚོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཡེ་ཤེས་སྒོ་སྐྱོང་བཞི་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དམ་ཅན་བཀའ་སྡོད་སྲུང་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དགེ་ལེགས་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་ལ་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །ཞེས་ཕུར་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སྤྲོས་བཅས་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རང་གིས་བསྒྲིགས་པའི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་གྱི་མཛེས་རྒྱན་དུ་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལས་བསྒྲིགས་པའི་ཡི་གེ་པ་ཝཱ་གིནྡྲ་མ་ཏིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། །། །
[edit]

@#/__/snyan brgyud phrin las phur pa'i gnad tig gi las byang phrin las rnam rol mdzes par byed pa'i rgyan ces bya ba bi dza ha raM/__/ snyan brgyud phur pa'i las byang phrin las rnam rol sgrub mchod sogs kyi skabs cung zad rgyas par spro na/__byin 'bebs la/__hU~M/__/gdal ba chen po chos dbyings pho brang nas/__/rdo rje 'dzin rgyal sangs rgyas 'dus pa'i rje/__/byin rlabs 'dod rgu'i char chen 'bebs mdzad pa/__/phur pa grub pa'i rig 'dzin brgyud par bcas/__/rdo rje gzhon nu'i dkyil 'khor lha tshogs kyis/__/sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi/__/mthu dbang byin rlabs dngos grub stsol ba'i phyir/__/dbyings nas 'dir gshegs dkyil 'khor byin phob cig__/de nas rang gzhung gi byin 'bebs sngags bcas brjod/__mchod pa byin brlab las byang gzhung nas 'byung ba ltar gyi rjes/__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da AHhU~M/__sman byin brlab ni/__ra~M ya~M kha~M/__bdag gi thugs ka nas ra~M ya~M kha~M 'phros/__ye shes kyi me rlung chur gyur pas mchod rdzas kyi nyes skyon dngos 'dzin bag chags dang bcas pa bsregs gtor bkrus te dag par byas/__slar yang thugs ka nas oM dkar po 'phros/__bdud rtsi'i steng gi nam mkha' la ye shes kyi 'od zer 'bar bas rdzas rang ga ma'i rtog pa sbyangs/__AHdmar po 'phros ye shes kyi mer 'bar bas bag chags ngan pa'i gnyis rtog bsregs/__hU~M mthing ga 'phros ye shes kyi bdud rtsir zhu bas bdud rtsi ro mchog brgya dang ldan pa rigs lnga yab yum gyi byang sems dkar dmar ro gcig pa'i rang bzhin nam mkha' dang mnyam par bsams la/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrIHThA:zhes bdun nam gsum brjod/__yang /__rang gi thugs ka nas ra yig dmar po 'phros rak+ta'i steng gi nam mkha' la ye shes kyi 'od zer 'bar bas 'khor ba rgyun gcod kyi rak+ta'i rgya mtsho kha zhag dang bcas pa sha chen gyi lhu dum gyis brgyan pa nam mkha' dang mnyam par bsams la/__oM ma hA rak+ta dz+wa la ni hU~M phaT/__ces bdun nam gsum/__yang /__rang gi thugs ka nas b+h+rU~M 'phros gtor ma'i steng gi nam mkha' la ye shes kyi 'od zer 'bar bas gtor gzhong rin po che'i gzhal yas khang sa gzhi dang mnyam pa'i nang du gtor ma 'dod yon lnga'i phung po nam mkha' dang mnyam par bsams la/__oM kha ta li b+h+rU~M ma hA ba liM ta AHzhes lan bdun nam gsum gyis byin gyis brlab par bya'o/__/mchod phreng cung zad rgyas par spro na/__hU~M:bla med mchog gi mchod pa ni/__/lha rdzas mchod yon zhabs bsil dang /__/me tog bdug spos mar me dri/__/bshos gtsang sgra snyan sna tshogs pa/__/so so'i lha mo'i rol par bcas/__/ye shes lnga yi 'od zer 'phro/__/yul dang dbang po gnyis med pa/__/bde chen longs spyod chen por bzhes/__/oM shrI badz+ra ku mA ra sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shap+da pU dza hoH'dod yon lnga sogs kyi mchod pa ni/__hU~M/__/gzugs mdzes sgra snyan dri zhim ro bda' dang /__/reg bde 'dod yon lnga dang rgyal srid bdun/__/bkra shis rtags rdzas mtho ris 'byor pa'i tshogs/__/mi zad nam mkha'i mdzod du sbar te mchod/__/oM rU pa shap+da g+han+d+he rA sa spaR+she sap+ta rat+na aSh+Ta mang+ga laM pra tIts+tsha swA hA/__drag po'i mchod pa ni/__hU~M/__/dbang po'i me tog tshil gsur bdug pa'i sprin/__/zhun chen sgron me khrag zhag bdud rtsi'i dri/__/sha rus zhal zas dur khrod rol mo'i sgra/__/'jigs rung gshin rje'i mdun sa bzhin du mchod/__/oM ma hA sh+ma shwA na puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+ya shab+da AHhU~M/__phyag rgya gar mchod ni/__hU~M/__khrag 'thung rgyal po gar la dgyes/__/sku mdog zhal ni rnam par 'gyur/__/sku yi gar stabs glog 'gyu ba'i/__/phyag rgya gar gyi mchod pa 'bul/__oM badz+ra kI li kI la ya ma hA mu dra pU dza hoHgsang mchod ni/__hU~M/__rdo rje phur bu'i lha tshogs la/__/yid 'ong lha mo'i mchod pa 'bul/__/'khril ba'i mchod chen mnyam sbyor ba'i/__/bdag nyid mnyes pas mnyes par mchod/__/ma hA su kha pU dza hoHsman mchod ni/__hU~M/__/rang byung gdod nas rnam par dag__/rtsa brgyad stong la sbyar ba'i sman/__/rtsa ba 'bum phrag yangs pa'i bcud/__/rA sa ya na la sogs sman/__/rigs lnga dam tshig lnga yi dngos/__/ye shes lnga rdzogs grub pa'i rdzas/__/rgyud drug sems can kun sgrol ba/__/dug lnga sel ba sman gyi mchog__/dpa' bo'i ro dang mnyam sbyar nas/__/rgyal ba'i dkyil 'khor yongs la 'bul/__/bla med 'phrul gyi dngos grub stsol/__/oM ma hA sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi/__brgyud mchod ni/__gzhi dbyings gdod nas rnam dag kun tu bzang /__/gzhi snang ye shes rol pa rdo rje sems/__/dbyings rig zung 'jug badz+ra ku mAr ra/__/sman mchod 'bul lo mthu dbang dngos grub stsol/__/ma hA pany+tsa=phur pa'i grub brnyes pra b+ha hasti'i zhabs/__/bdud sde tshar gcod shAkya seng ge dang /__/bka' babs thugs kyi gzungs ma mtsho rgyal rjer/__/sman mchod 'bul lo=/__ma hA=/__snyan brgyud byin thob pad+ma mdo sngags gling /__/phur pa'i rig 'dzin pad+ma gar dbang dang /__/gdams pa'i bcud 'dzin rtsa ba'i bla ma la/__/sman mchod=ma hA=/__rdo rje gzhon nu khro bcu yab yum dang /__/sras mchog phra phyag sgo ma dbang phyug ma/__/dam can dge bsnyen brtan ma bcu gnyis la/__/sman mchod=ma hA=bdud rtsi las mtheb srin gyis blangs nas/__oM AHhU~M/__khro bo chen po gshegs su gsol/__/khro bo chen po gshegs nas kyang /__/rtags dang mtshan ma bstan pa dang /__/kI la ya yi dngos grub stsol/__/kA ya sid+d+hi oM/__wA ka sid+d+hi AHtsit+ta sid+d+hi hU~M/__zhes gnas gsum reg cing /__a ho ma hA su kha hoHzhes bdud rtsi lcer myang bas sku gsung thugs kyi dngos grub thob par bsam/__rak+ta'i mchod pa tshar gsum ni rang gzhung ltar bya/__gtor mchod ni/__hU~M/__nga ni za byed chen po ste/__/khams gsum ma lus bsgral ba dang /__/gdul dka' ma lus 'dul ba'i phyir/__/sha rus la sogs bza' bar bya/__/khyed kyi dam tshig dus la babs/__/gtor ma'i mchod pa bzhes su gsol/__/oM badz+ra yak+Sha kro d+ha kha kha khA hi/__ha ha ha/__hi hi hi/__zhes 'dod yon drug gi lha mos mchod cing lhag ma bdud rtsi dang sha khrag tu gyur pa dam can rnams kyis longs spyad par bsam mo/__/dug gsum mchod pa ni/__gti mug sha chen spungs se spung /__/'dod chags khrag mtsho me re re/__/zhe sdang rus gram nyi li li/__/dpal chen mkha' 'gro'i tshogs la 'bul/__/ma hA mAM sa rak+ta kiM ni ri ti kha raM khA hi/__dug gsum rang gnas su dag par bsam/__sbyor sgrol gyi mchod pa las/__sgrol mchod ni/__hU~M/__/rdungs shig rdo rje 'bar ba'i gtun/__/bka' las 'da' byed sdig can rnams/__/rdo rje me dbal snying bsregs nas/__/lus ngag rdul phran bzhin du rlog__/rdo rje'i tho bas dgra bgegs rdul du brlag cing 'od zer me stag 'phro bas bsregs par bsam/__sbyor mchod ni/__khro mo 'bar ba'i gtun khung du/__/rdo rje tho bas brdungs byas nas/__/lha yang rung ste brlag par 'gyur/__/kha taM kha taM kha taM/__hU~M hU~M hU~M/__phaT phaT phaT/__badz+ra yak+Sha kro d+ha kha kha khA hi khA hi/__ha ha hU~M hU~M phaT phaT:ces brjod pas yum gyi mkha' gru gsum du yab kyi rdo rje gtun shing gi sbyor bas dgra bgegs bsgral zhing rtog tshogs dbyings su dag par bsam mo/__/de kho na nyid kyi mchod pa ni/__hU~M/__/rang rig rgyal po spyod yul bral/__/'khor gsum ka dag khyab brdal che/__/spang blang med par lhun gyis grub/__/'od gsal zang thal ngang du rol/__/d+harma d+hA tu dz+nyA na pU dza ho:bstod pa rgyas par spro na/__rang gzhung gi bstod pa'i mthar/__hU~M/__/dpal ldan che ba'i che mchog lha yi lha/__/dus gsum bde bar gshegs pa thams cad kyi/__/phrin las thams cad rdzogs pa'i dpal chen po/__/he ru ka dpal khyod la phyag 'tshal bstod/__/gtum chen brjid pa 'gying zhing sgeg pa'i sku/__/bdud tshogs sder bcas 'dul ba'i dpa' bo che/__/mi sdug srin po khros pa'i cha lugs kyis/__/srid gsum gdug pa 'dul mdzad khyod la bstod/__/bzhad sgra 'brug stong ldir 'dra'i gad rgyangs can/__/drag shul chen pos ri rab thal bar rlog__/'jigs rung rtsal gyis khams gsum gcig tu sgrol/__/dpal chen khro bo'i dbang phyug khyod la bstod/__/snying rjes bsgral ba'i dam tshig chen po yis/__/'gro kun byang chub snying por 'dren mdzad cing /__/thugs rje dbyings nas khros pa'i rngams stabs kyis/__/'khor ba gtan nas brlag byed khyod la bstod/__/gdug can drag pos 'dul bar nyer dgongs nas/__/'bar ba'i khro tshul du mas gar mdzad kyang /__/chos dbyings zhi ba'i ngang las mi g.yo ba/__/dpal chen rdo rje gzhon nu khyod la bstod/__/gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor nas/__/khro rgyal 'dus pa'i sras mchog kI la ya/__/rigs lnga khro bcu sgo ma rnam pa bzhi/__/bgegs 'dul byang chub sems kyi dngos la bstod/__/zhes spro bar bya'o/__/sgrub pa'i skabs dzab[i] khang dbye ba ni/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he oM badz+ra kI li sogs 'bru bcu drug pa'i mthar/__phaT dzaHbdag nyid kyi rtsa ba'i dkyil 'khor las ye shes kyi dkyil 'khor rten dang brten par bcas pa logs su bye nas mdun rten dang dbyer med du bzhugs par gyur/__dzaba? bskul spro na/__hU~M/__/gru gsum mthing nag 'bar ba'i dkyil 'khor du/__/dbang phyug u ma bsnol ba'i gdan steng na/__/bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu ni/__/sku mdog mthing nag 'jigs pa'i skur ston pa/__/yab yum thabs dang shes rab gnyis su med/__/'khor gyi phra men pho nya'i tshogs la sogs/__/yun ring dus nas bsnyen cing sgrub pa'i lha/__/drag po rang byung dbang dang dngos grub stsol/__/oM badz+ra kI li sogs sgrub sngags brjod la bzlas dmigs la 'jug go/__dngos grub blang tshig rgyas par 'dod na/__gzhung gi dngos grub bskul mthar/__hU~M/__/srid pa'i phur bu sgrub pa dang /__/dbang dang dngos grub blang ba'i phyir/__/ye shes khro bo gshegs su gsol/__/ye shes khro bo gshegs nas kyang /__/kI la ya yi dngos grub stsol/__/rdo rje phur ba'i lha tshogs dgongs/__/dang po bsnyen pa'i dbu tshugs nas/__/do nub phan chad zhag grangs thems/__/bzlas brjod bsnyen pa'i grangs yang tshang /__/'gro ba ma lus bsgral slad du/__/kI la ya yi dngos grub stsol/__/gsang ba byang sems=/__dbang bcu yongs rdzogs=/__khams gsum yongs grol=/__zhi rgyas dbang drag=tshe dbang longs spyod grub rtags rnams/__/mthu byin dregs pa'i=drag rtsal dngos grub rgya mtsho'i mdzod/__/phrin las yid bzhin dngos grub stsol/__/sgrub sngags mthar/__kA ya sid+d+hi oM/__wAk+ka sid+d+hi AHtsit+ta sid+d+hi hU~M/__sarba sid+d+hi hrIHbadz+ra dz+nyA na A yu She swA hA/__mdun bskyed kyi gnas gsum nas sku gsung thugs kyi dngos grub thams cad 'od zer dang 'bru gsum dkar dmar mthing gsum char bab pa ltar 'phros nas rang gi gnas gsum du thim pas dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par bsam mo/__/smon lam dang shis brjod rgyas par mos na 'di yang bya ste/__dge ba 'di dang ma lus dge ba'i mthus/__/ma rig mun par 'khyams pa'i 'gro 'di rnams/__/brgyud pa gsum ldan bla mas rjes bzung ste/__/byang chub sgrub byed dbang bzhis smin par shog__/ma bcos stong nyid spros bral de bzhin nyid/__/dmigs med snying rje sgom pa kun tu snang /__/zung 'jug 'gags med 'khor 'das kun gyi rgyu/__/ting 'dzin gsum gyi nyams len mthar phyin shog__/chos sku lam byed bdag nyid rtsa ba dang /__/longs spyod rdzogs sku lam byed khro bo'i tshogs/__/sprul sku lam byed rdzas kyi dkyil 'khor te/__/rgyu 'bras dbyer med lam mchog bsgom par shog__/zhe sdang rtsad gcod phyi nang gsang ba'i sman/__/gti mug gnas su dag pa ba liM ta/__/'dod chags bsgral ba rak+ta'i rgya mtsho ste/__/mchod pa gsum gyis rgyal ba mnyes byed shog__/ma dag bden 'dzin 'khrul snang mthug po 'di/__/bskyed rim bzlas par bcas pas legs sbyangs te/__/dag pa'i ye shes rang bzhin ngo bos stong /__/blo 'das zung 'jug mngon du 'gyur bar shog__/mngon spyod las kyis zhing bcu sgrol ba'i tshe/__/tha mal snying nang dwangs ma lnga yi dbus/__/rnam shes dang po'i dbyangs yig dkar la 'tsher/__/kun gzhi'i gnas tshul ji bzhin shes par shog__/las nyon dri ma sbyong byed khrus lung dang /__/'chi med chos skur bsgyur ba tshe yi lung /__/bcu gnyis gnad ldan dgongs pa rnam gsum gyis/__/bdag 'dzin dgra bgegs dbyings su sgrol bar shog__/chu bo bzhi 'dus gdams pa nyams len cing /__/ye shes byang chub sems sogs phur bu bzhi/__/nam mkha' tsan dan lta bu'i gang zag bzhi/__/kun bzang rigs bzhi'i sa la 'god par shog__/skye ba kun tu lam mchog 'di nyid la/__/the tshom med par gus pas sgrub byed cing /__/bar chad bgegs kyi gnod pa mi 'byung bar/__/mthun rkyen ma lus 'bad med 'grub par shog__/tshe 'dir 'chi med dpal dang tshul khrims ldan/__/byang chub sems gnyis zung 'jug thob pa'i don/__/yang dag shes shing sgrub la brtson byas te/__/lhag pa'i lha yis rjes su 'dzin par shog__/phyogs ris mu mtha' med pa'i sems can rnams/__/yang yang drin gyis skyong ba'i mar shes nas/__/tshad med snying nas brtse ba'i bsam pa yis/__/rtag tu gzhan gyi don la brtson par shog__/shAkya seng ge'i ring lugs mtha' dag dang /__/rmad byung rdo rje theg pa'i bstan pa mchog__/khyad par bla med nang rgyud sde gsum rnams/__/nyan bshad sgrub pas phyogs bcur rgyas par shog__/rang bzhin rnam dag dbyings kyi bden pa dang /__/rig 'dzin yi dam lha yi byin rlabs dang /__/chos srung dam can rgya mtsho'i nus mthu yis/__/ji ltar smon pa'i gnas rnams 'grub par shog__/bkra shis ni/__hU~M/__skye med chos sku'i rang bzhin rnam dag las/__/thugs dam dbang gis gzugs kyi skur sprul pa/__/bcom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu'i sku/__/mi 'gyur rtag pa'i don gyi bkra shis shog__/'khor lo rgyas 'debs yum gyi bkra shis shog__/sprul pa'i khro rgyal bcu yi bkra shis shog__/shes rab khro mo bcu yi bkra shis shog__/yang sprul phyag brnyan tshogs kyi bkra shis shog__/sras mchog phur ba'i tshogs kyi bkra shis shog__/ye shes sgo skyong bzhi yi bkra shis shog__/dam can bka' sdod srung ma'i bkra shis shog__/dge legs 'bras bu smin pa'i bkra shis shog__/ces brjod la rol mo'i sgra dang me tog gi char dbab pas dge legs su bya'o/__/zhes phur pa'i sgrub mchod sogs kyi skabs spros bcas la dga' ba rnams kyi don du chos kyi blo gros pas rang gis bsgrigs pa'i las byang phrin las rnam rol gyi mdzes rgyan du rig 'dzin gong ma rnams kyi gsung las bsgrigs pa'i yi ge pa wA gin+d+ra ma tis bgyis pa dge legs 'phel/__/sarba dA mang+ga laM/__//__/

Footnotes

Other Information