JKCL-KABUM-06-CHA-038

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞིང་བཀོད་དོན་བསྡུས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་།
Wylie title bcom ldan 'das mi 'khrugs pa'i zhing bkod don bsdus kyi smon lam rin po che'i phreng JKCL-KABUM-06-CHA-038.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 38, Pages 461-465 (Folios 1a1 to 3a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་ (klong gsal snying po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bcom ldan 'das mi 'khrugs pa'i zhing bkod don bsdus kyi smon lam rin po che'i phreng. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 461-465. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Prayers - smon lam
Cycle ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ (klong gsal rdo rje snying po)
Deity rdo rje mi 'khrugs pa
Colophon

དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོངས་ནས་གསུངས་པའོ།།

dri med zhing skyongs nas gsungs pa'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་འཁྲུགས་པའི་ཞིང་བཀོད་དོན་བསྡུས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ། ། མངོན་དགའི་ཞིང་ན་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དབང་དྲུང་། མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བ་དཔལ་གྱིས་ལྷམ་མེར་བཞུགས། །ཉན་ཐོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་བཅས་ལ། །ལུས་དང་ངག་ཡིད་དྭང་བས་གུས་ཕྱག་འཚལ། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་བདག་པོས་མ་བཟུང་བའི། །ལྷ་མའི་དཔལ་འབྱོར་བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་ཀྱི། །མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བྱས་ཏེ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོད། །ཐོག་མེད་དུས་ནས་དུས་གསུམ་གྱིས་བསགས་པའི། །སྲིད་དང་ངན་འགྲོའི་རྒྱུར་གྱུར་མི་དགེའི་ལས། །གང་བསགས་འགྱོད་པས་སོ་སོར་བཤགས་པ་ནི། །སླན་ཆད་མི་བགྱིའི་སྡོམ་ལ་གནས་པར་བགྱི། །འཕགས་སྐྱེའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ཞིང་། །རྒྱལ་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། །མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟའི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོ་བས། །གང་སྨོན་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་ཆེན་པོར། །མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བས་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིང་། །ནམ་ཡང་ཁྲོ་བ་གནོད་སེམས་མི་འབྱུང་སོགས། །སྨོན་ལམ་བརྒྱད་བཏབ་བདག་གིས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་བགྱིད་པ་དང་། །གོམ་རེ་བཞིན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཡིད་བྱེད་དང་། །ཚེ་རབ་ཀུན་ཏུ་ཁྱིམ་ནས་འབྱུང་སོགས་ཀྱི། །སྒྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་བཅོ་བརྒྱད་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །དེ་བཞིན་འཁོར་བཞིའི་ཉེས་ལྟུང་མི་གླེང་དང་། །འཚང་རྒྱའི་ཞིང་དུ་ལྟུང་བའི་སྒྲ་ཙམ་ཡང་། །མི་གྲགས་དག་ཅིང་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་སོགས། །ནན་ཏན་སྨོན་ལམ་བདུན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཇི་ལྟར་མི་འཁྲུགས་སྤྱད་བ་སྤྱོད་ཚེ་བཞིན། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་ཞིང་འགྲོ་ཞིང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ཐུགས་དབྱུང་མི་བགྱིད་ཤོག །ཚེ་རབ་ཀུན་ཏུ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་དང་། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་ཆོས་ཉིད་ལས་བརྩམ་པ། །སྟོན་ཅིང་དེ་ཚེ་བདག་གི་ལུས་དང་སེམས། །ངལ་དང་དུབ་པ་ཅུང་ཟད་མེད་པར་ཤོག །ཆོས་སྦྱིན་དེ་ཡི་དགེ་ཚོགས་ཇི་སྙེད་པས། །རང་གི་སངས་རྒྱས་ཞིང་དེར་བྱང་སེམས་རྣམས། །ཚེ་རབ་བརྗེས་ཀྱང་དམ་ཆོས་མི་བརྗེད་ཅིང་། །གང་དུ་སྨོན་པའི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་ཤོག །དེ་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ནི། །རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་གུས་པས་རབ་བསྙེན་ཅིང་། །བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་དག་གིས། །ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་བླགས་རྙེད་མ་གྱུར་ཅིག །ཇི་ལྟར་རང་ཉིད་དམ་ཆོས་འདོད་པ་ལྟར། །སེམས་ཅན་དེ་དག་ཆོས་འདོད་གྱུར་པ་ལ། །དེ་དག་དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་མ་རྫོགས་པར། །བདག་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པར་ཤོག །བདག་ནི་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་གྱུར་པའི་འོག །མངོན་པར་དགའ་བ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །བཅོམ་ལྡན་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བའི་དྲུང་སྐྱེས་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་པས་མཉེས་བྱེད་ཤོག །རྒྱལ་སྲས་སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ལ་སོགས་པ། །ཞིང་དེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི། །ཡོན་ཏན་ཇི་སྙེད་བདག་ལའང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རྟག་ཏུ་བསྔགས་མཛད་ཤོག །ཇི་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་དེ་དག་བཅོམ་ལྡན་དེས། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་མངོན་སུམ་ལུང་བསྟན་བཞིན། །བདག་ཀྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ཐོབ་སྟེ། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །རྒྱལ་བ་དེ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་ཅིང་། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བྱས་ཏེ། །ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། །སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་སྨིན་བྱེད་ཤོག །མདོར་ན་མི་འཁྲུགས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། །སྤྱོད་པ་སྨོན་ལམ་ཇི་བཞིན་བདག་སྤྱོད་ཅིང་། །མངོན་དགའི་ཞིང་མཚུངས་དག་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ། །བཅོམ་ལྡན་དེ་འདྲའི་གོ་འཕང་མངོན་བྱེད་ཤོག །།། དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོངས་ནས་གསུངས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/bcom ldan 'das mi 'khrugs pa'i zhing bkod don bsdus kyi smon lam rin po che'i phreng ba bzhugs so/__/ mngon dga'i zhing na byang chub shing dbang drung /__mi 'khrugs rgyal ba dpal gyis lham mer bzhugs/__/nyan thos byang chub sems dpa' 'khor bcas la/__/lus dang ngag yid dwang bas gus phyag 'tshal/__/dngos 'byor yid sprul bdag pos ma bzung ba'i/__/lha ma'i dpal 'byor bde ba'i yo byad kyi/__/mchod pa'i sprin gyis nam mkha' gang byas te/__/bde bar gshegs pa sras dang bcas rnams mchod/__/thog med dus nas dus gsum gyis bsags pa'i/__/srid dang ngan 'gro'i rgyur gyur mi dge'i las/__/gang bsags 'gyod pas so sor bshags pa ni/__/slan chad mi bgyi'i sdom la gnas par bgyi/__/'phags skye'i dge tshogs kun la yi rang zhing /__/rgyal rnams chos kyi 'khor lo bskor ba dang /__/mya ngan mi 'da' bzhugs par gsol ba 'debs/__/de lta'i dge ba byang chub phyir bsngo bas/__/gang smon 'das pa'i sangs rgyas spyan chen por/__/mi 'khrugs rgyal bas byang chub thugs bskyed cing /__/nam yang khro ba gnod sems mi 'byung sogs/__/smon lam brgyad btab bdag gis 'grub gyur cig__/gzhan yang dam bca' ji bzhin bgyid pa dang /__/gom re bzhin yang sangs rgyas yid byed dang /__/tshe rab kun tu khyim nas 'byung sogs kyi/__/sgrub pa'i smon lam bco brgyad 'grub gyur cig__/de bzhin 'khor bzhi'i nyes ltung mi gleng dang /__/'tshang rgya'i zhing du ltung ba'i sgra tsam yang /__/mi grags dag cing yon tan ldan pa sogs/__/nan tan smon lam bdun po 'grub gyur cig__/ji ltar mi 'khrugs spyad ba spyod tshe bzhin/__/sangs rgyas zhing nas sangs rgyas zhing 'gro zhing /__/de bzhin gshegs rnams mnyes par byed pa la/__/skad cig tsam yang thugs dbyung mi bgyid shog__/tshe rab kun tu tshangs par spyod pa dang /__/pha rol phyin pa'i chos nyid las brtsam pa/__/ston cing de tshe bdag gi lus dang sems/__/ngal dang dub pa cung zad med par shog__/chos sbyin de yi dge tshogs ji snyed pas/__/rang gi sangs rgyas zhing der byang sems rnams/__/tshe rab brjes kyang dam chos mi brjed cing /__/gang du smon pa'i zhing der skye bar shog__/de dag rdzogs pa'i sangs rgyas rnams dang ni/__/rtag tu mi 'bral gus pas rab bsnyen cing /__/bdud dang bdud kyi rigs kyi lha dag gis/__/thams cad du yang blags rnyed ma gyur cig__/ji ltar rang nyid dam chos 'dod pa ltar/__/sems can de dag chos 'dod gyur pa la/__/de dag de ltar yon tan ma rdzogs par/__/bdag nyid byang chub spyad pa spyod par shog__/bdag ni 'di nas shi 'phos gyur pa'i 'og__/mngon par dga' ba dag pa'i zhing khams su/__/bcom ldan mi 'khrugs rgyal ba'i drung skyes te/__/byang chub lam gyi sgrub pas mnyes byed shog__/rgyal sras spos kyi glang po la sogs pa/__/zhing de'i byang chub sems dpa' che rnams kyi/__/yon tan ji snyed bdag la'ang ldan gyur cig__/sangs rgyas rnams kyi rtag tu bsngags mdzad shog__/ji ltar rgyal sras de dag bcom ldan des/__/byang chub chen por mngon sum lung bstan bzhin/__/bdag kyang phyir mi ldog pa'i sa thob ste/__/byang chub mchog tu lung bstan thob par shog__/rgyal ba de yi dam pa'i chos 'dzin cing /__/byang chub spyod pa kun tu snang byas te/__/tshogs gnyis rgya mtsho yongs su rdzogs pa dang /__/sems can rgya mtsho rab tu smin byed shog__/mdor na mi 'khrugs rgyal ba'i thugs bskyed dang /__/spyod pa smon lam ji bzhin bdag spyod cing /__/mngon dga'i zhing mtshungs dag pa'i 'jig rten du/__/bcom ldan de 'dra'i go 'phang mngon byed shog__///__dri med zhing skyongs nas gsungs pa'o//___//

Footnotes

Other Information