བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་འགུགས་པདྨའི་ཞགས་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bla ma'i rnal 'byor ye shes mchog stsol dang 'brel ba'i tshe 'gugs pad+ma'i zhags pa JKCL-KABUM-06-CHA-001.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 6, Text 1, Pages 1-5 (Folios 1a1 to 3a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Source Author(s) འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma'i rnal 'byor ye shes mchog stsol dang 'brel ba'i tshe 'gugs pad+ma'i zhags pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 6: 1-5. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo  ·  Longevity Rituals - tshe sgrub
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕན་བདེའི་བཞེད་སྐོང་དུ་སྨྲས་པའོ།།

/ces pa'ang chos kyi blo gros pas phan bde'i bzhed skong du smras pa'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་འགུགས་པདྨའི་ཞགས་པ་བཞུགས། ། ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་ཆེན་པོ་ནས། །ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །ལྷ་མོ་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་ལ། །མདའ་དར་ལྕགས་ཀྱུ་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནས་ཉམས་པ་གསོས། །གསལ་སྟོང་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས། །ལོངས་སྐུའི་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །ལྷ་མོ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཕྱག་ན་མདའ་དར་ལྕགས་སྒྲོག་བསྣམས། །དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག །མེ་ཡི་ཁམས་ནས་ཉམས་པ་གསོས། །སྣང་སྟོང་གཞིར་བཞེངས་རོལ་རྩལ་ཀློང་། །སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཕྱག་ན་མདའ་དར་ཐོད་པ་བསྣམས། །དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག །ཆུ་ཡི་ཁམས་ནས་ཉམས་པ་གསོས། །རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཕོ་བྲང་ནས། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །ལྷ་མོ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཕྱག་ན་མདའ་དར་ཞགས་པ་བསྣམས། དྲོངས་ཤིག་དྲོངས་ཤིག་ཚེ་དྲོངས་ཤིག །ས་ཡི་ཁམས་ནས་ཉམས་པ་གསོས། །གར་བཞུགས་འོད་གསལ་བཀོད་པ་ནས། །རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །ལྷ་མོ་ཕྲིན་ལས་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཕྱག་ན་མདའ་དར་དྲིལ་བུ་བསྣམས། །རླུང་ལྔའི་ཁམས་ནས་ཚེ་དྲངས་ཤིག །འཐོར་བ་བསྡུས་ལ་ཉམས་པ་གསོས། །སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་མ་ལུས་ཀུན། །འཁོར་ལོ་ལྔ་ཡི་དབུས་སུ་བསྟིམ། །ལུས་ཀྱི་ཟུངས་དང་སེམས་ཀྱི་རྟེན། །བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་དཔལ་དུ་འབར། །སྣང་སྲིད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིར་ཞུ། །རང་རིག་ཀློང་དུ་འུབ་ཆུབ་པས། །བསྒྲེས་རྒུད་མེད་པའི་རིག་འཛིན་ཐོབ། །མི་ཤིགས་གཉུག་མའི་ཀློང་དུ་ཨཱཿ ཞེས་པའང་ཆོས་བློས་ཆལ་ཆོལ་དུ་བྲིས་པ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བླ་མའི་གོ་འཕང་དཀའ་བ་མེད་པར་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་ལ་སྦྱོར་རྒྱུའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པར་གྲངས་བསོགས་པར་འདོད་ན། འདུས་པ་བཅུ་ལ་མཚོན་ན། སྣོད་བཅུ་ཚར་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་གཏོར་བཤམས་ལ་བསྡུས་པ་འདི་ཉིང་ཚར་དགུ་རེའི་མཚམས་རྗེ་སི་ཏུ་པས་མཛད་པའི་རྒྱས་པ་ཚར་རེ་དང་དེ་འདྲ་བཅུ་རྫོགས་དུས་བརྒྱ་ཚར་གཅིག་འགྲོ་བ་དེས་མཚོན་སྟེ་གྲངས་བསོག་པར་བྱ་དགོས་པ་ལ་ངག་འདོན་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿརང་བཞིན་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་མཆོད་པ་འབུལ། །རྨད་བྱུང་གཟུང་འཛིན་རྟོག་བྲལ་ཀ་པཱ་ལ། །རོ་མཉམ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཚོགས་མཆོད་འབུལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་བཤགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འཁྲུལ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ། །ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་རོལ་པས་མཉེས། །ཚོགས་བརྒྱད་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ལ་ཉུལ་བའི། །ལྷག་ལ་དབང་བའི་སྲུང་མས་གཏོར་མ་བཞེས། །ཨོཾ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ་ཨུཙྩེཥྚ་བ་ལིང་ཏ་ཁཱ་ཧི། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་བྱའོ། །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕན་བདེའི་བཞེད་སྐོང་དུ་སྨྲས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/bla ma'i rnal 'byor ye shes mchog stsol dang 'brel ba'i tshe 'gugs pad+ma'i zhags pa bzhugs/__/ hrIH_chos dbyings kun khyab chen po nas/__/chos sku'i bla ma thugs dam bskul/__/lha mo chos dbyings bde chen la/__/mda' dar lcags kyu tshe bum bsnams/__/drongs shig drongs shig tshe drongs shig__/nam mkha'i khams nas nyams pa gsos/__/gsal stong bde chen pho brang nas/__/longs sku'i bla ma'i thugs dam bskul/__/lha mo pad+ma mkha' 'gro ma/__/phyag na mda' dar lcags sgrog bsnams/__/drongs shig drongs shig tshe drongs shig__/me yi khams nas nyams pa gsos/__/snang stong gzhir bzhengs rol rtsal klong /__/sprul sku'i bla ma thugs dam bskul/__/lha mo rdo rje mkha' 'gro ma/__/phyag na mda' dar thod pa bsnams/__/drongs shig drongs shig tshe drongs shig__/chu yi khams nas nyams pa gsos/__/rig stong zung 'jug pho brang nas/__/ngo bo nyid sku'i thugs dam bskul/__/lha mo rin chen mkha' 'gro ma/__/phyag na mda' dar zhags pa bsnams/__drongs shig drongs shig tshe drongs shig__/sa yi khams nas nyams pa gsos/__/gar bzhugs 'od gsal bkod pa nas/__/rdo rje'i bla ma thugs dam bskul/__/lha mo phrin las mkha' 'gro ma/__/phyag na mda' dar dril bu bsnams/__/rlung lnga'i khams nas tshe drangs shig__/'thor ba bsdus la nyams pa gsos/__/srid zhi'i tshe bcud ma lus kun/__/'khor lo lnga yi dbus su bstim/__/lus kyi zungs dang sems kyi rten/__/bkrag mdangs gzi brjid dpal du 'bar/__/snang srid 'chi med bdud rtsir zhu/__/rang rig klong du 'ub chub pas/__/bsgres rgud med pa'i rig 'dzin thob/__/mi shigs gnyug ma'i klong du AH_zhes pa'ang chos blos chal chol du bris pa 'chi med rig 'dzin bla ma'i go 'phang dka' ba med par 'grub par gyur cig__/__!__bla ma'i rnal 'byor ye shes mchog stsol la sbyor rgyu'i tshogs mchod shin tu bsdus par grangs bsogs par 'dod na/__'dus pa bcu la mtshon na/__snod bcu tshar gcig tu tshogs gtor bshams la bsdus pa 'di nying tshar dgu re'i mtshams rje si tu pas mdzad pa'i rgyas pa tshar re dang de 'dra bcu rdzogs dus brgya tshar gcig 'gro ba des mtshon ste grangs bsog par bya dgos pa la ngag 'don ni/__ra~M ya~M kha~M/__oM AH_hU~M/__hU~M hrIHrang bzhin sku gsum rgyal ba'i zhing khams nas/__/bla ma sku gsum tshogs la spyan 'dren gshegs/__/phyi nang gsang ba yang gsang mchod pa 'bul/__/rmad byung gzung 'dzin rtog bral ka pA la/__/ro mnyam ye shes rdo rje'i tshogs mchod 'bul/__/sku gsung thugs kyi dam tshig nyams pa bshags/__/phyi nang gsang ba'i 'khrul rtog dbyings su sgrol/__/zag med ye shes bdud rtsir rol pas mnyes/__/tshogs brgyad rol pa'i dur khrod la nyul ba'i/__/lhag la dbang ba'i srung mas gtor ma bzhes/__/oM gu ru d+he wa DA ki ni ga Na tsakra pU dza ho uts+tseSh+Ta ba ling ta khA hi/__/rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor du sogs kyi smon lam dang bcas bya'o/__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas phan bde'i bzhed skong du smras pa'o//___//

Footnotes

Other Information