རྩ་གསུམ་རིགས་འདུས་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rtsa gsum rigs 'dus dril sgrub rgyun khyer JKCL-KABUM-05-CA-041.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 41, Pages 579-581 (Folios 1a1 to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, སངས་རྒྱས་བླ་མ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, sangs rgyas bla ma)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rtsa gsum rigs 'dus dril sgrub rgyun khyer. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 579-581. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Daily Practice - rgyun khyer
Cycle རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ (rtsa gsum dril sgrub)
Colophon

།ཅེས་པའང་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ལྕགས་ཕུར་ཅན་དུ་བྲིས་པའོ།

/ces pa'ang sprel lo sprel zla'i tshes bcu la lho brag mkhar chu lcags phur can du bris pa'o/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྩ་གསུམ་རིགས་འདུས་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས། བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཀུན། །རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཕྱིར། །རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་བགྱི། །ཨ། སྟོང་དང་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་ལས། །རང་ཉིད་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་དཀར་དམར་མདངས། །ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་ཕྱར། །གཡོན་པས་བྷནྡྷ་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །མནྡ་ར་དང་གཉིས་མེད་འཁྲིལ། །སྤྱི་བོར་བླ་མ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །མཐིང་གསལ་མཉམ་བཞག་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། །མགྲིན་པར་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་དཀར། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་གདན་སྟེང་། །པད་དཀར་སྡོང་བུ་རྒྱས་པ་བསྣམས། །སྙིང་གར་པད་ཉིའི་གདན་སྟེང་དུ། །ཡི་དམ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ། མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི། །རྡོར་དྲིལ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རིར་འཁྱུད། །དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་འདོར་སྟབས་ཅན། །དབང་ཕྱུག་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་འགྱིང་། །ལྟེ་བར་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་། །མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ནི། །དམར་གསལ་ཅང་ཏེ་གྲི་གུག་བསྣམས། །པུཎྜ་རཱི་ཀའི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །གསང་བར་ཁྲག་མཚོ་འཁྱིལ་པའི་ཀློང་། །མ་མགོན་གཟའ་དང་དམ་ཅན་དང་། །གེ་སར་གཡུ་སྒྲོན་ལ་སོགས་པ། །རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བཞུགས། །གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་པོ་ལས། །འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །ཧཱུྃ། ཨོ་རྒྱན་ཡུལ༴སོགས་སིདྡྷི་དང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་མཐར། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པས་མཆོད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་བསྟོད། །ཉམས་ཆགས་འགལ་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་བཤགས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ལྷ་རྣམས་ཐུགས་ཀར་པད་ཟླ་དང་། །ཉི་སྟེང་རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱིས་མཚན། །འོད་འཕྲོས་བྱིན་བསྡུས་འགྲོ་སྒྲིབ་བསལ། །སྣོད་བཅུད་རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས། སྔགས་འབྲུ་གསུམ་དང་སིདྡྷི། མ་ཎི༴ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་པདྨོ་ཡོ་གི་ནི་ཛྙཱ་ན་ཝཱ་ར་ཧི་ཧཱུྃ། མ་མ་ཏྲ་ཀ་རཀྴ་ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི། མ་ཧ་ཀཱ་ལ་ཤ་རུ་རཀ་རཾ། བཛྲ་ས་དྷུ་ཏྲི། སིང་ཧ་མ་ནི་ར་ཛ། བཛྲ་པྲ་མོ་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་ངང་དུ་བསྟིམ། །སླར་ཡང་རིགས་འདུས་སྐུ་རུ་ལྡང་། །གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་མཚན་པར་གྱུར། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་དགེ་བསྔོ་ཤིས་བརྗོད་གང་ཤེས་བྱ། ཨོ་རྒྱན་མཚོའི་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །།། ཨ། རང་མདུན་ནམ་མཁར་འཇའ་འོད་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་། །སེང་ཁྲི་པད་དཀར་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྟེང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་རུ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དམར་སེར་རལ་གླེགས་བསྣམས། །ཐུགས་ཀར་དྷཱིཿཡིག་འོད་ཟེར་འབར་བ་ལས། །འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་འཕྲོས་པ་ཡིས། །རྨོངས་པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་བཟླ། མཐར་ནི་བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་གཉིས་རྒྱས་པར་བསམ། དགེ་བསྔོ་བྱའོ། །ཅེས་པའང་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་ལ་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་ལྕགས་ཕུར་ཅན་དུ་བྲིས་པའོ། །། །
[edit]

rtsa gsum rigs 'dus dril sgrub rgyun khyer bzhugs/__bdag gzhan mkha' khyab 'gro ba kun/__/rtsa ba gsum la skyabs su mchi/__/bla med byang chub myur thob phyir/__/rim gnyis rnal 'byor bsgom par bgyi/__/a/__stong dang snying rje zung 'jug las/__/rang nyid gu ru pad+ma 'byung /__/zhal gcig phyag gnyis dkar dmar mdangs/__/phyag g.yas rdo rje rtse lnga phyar/__/g.yon pas b+han+d+ha tshe bum bsnams/__/man+da ra dang gnyis med 'khril/__/spyi bor bla ma kun tu bzang /__/mthing gsal mnyam bzhag phyag rgya can/__/mgrin par sems nyid ngal gso dkar/__/phyag g.yas mchog sbyin g.yon gdan steng /__/pad dkar sdong bu rgyas pa bsnams/__/snying gar pad nyi'i gdan steng du/__/yi dam yang dag he ru ka/__mthing nag zhal gcig phyag gnyis kyi/__/rdor dril kro d+hi shwa rir 'khyud/__/dur khrod chas brgyad 'dor stabs can/__/dbang phyug pho mo'i gdan la 'gying /__/lte bar pad nyi bam ro'i steng /__/mkha' 'gro bde chen rgyal mo ni/__/dmar gsal cang te gri gug bsnams/__/puN+Da rI ka'i rgyan gyis mdzes/__/gsang bar khrag mtsho 'khyil pa'i klong /__/ma mgon gza' dang dam can dang /__/ge sar g.yu sgron la sogs pa/__/rgyud gsum dam can tshogs rnams bzhugs/__/gnas gsum yig 'bru gsum po las/__/'od 'phros ye shes spyan drangs gyur/__/hU~M/__o rgyan yul=sogs sid+d+hi dang thod phreng rtsal mthar/__dzaHhU~M ba~M hoHsa ma ya tiSh+Tha lhan:a ti pU hoHpra tIts+tsha hoHphyi nang gsang ba'i mchod pas mchod/__/sku gsung thugs yon phrin las bstod/__/nyams chags 'gal 'khrul thams cad bshags/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__lha rnams thugs kar pad zla dang /__/nyi steng rang srog sngags kyis mtshan/__/'od 'phros byin bsdus 'gro sgrib bsal/__/snod bcud rtsa gsum dkyil 'khor rdzogs/__sngags 'bru gsum dang sid+d+hi/__ma Ni=oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M/__oM pad+mo yo gi ni dz+nyA na wA ra hi hU~M/__ma ma tra ka rak+sha e ka tsa ti/__ma ha kA la sha ru raka raM/__badz+ra sa d+hu tri/__sing ha ma ni ra dza/__badz+ra pra mo ha hU~M phaT swA hA/__lhar snang 'od gsal ngang du bstim/__/slar yang rigs 'dus sku ru ldang /__/gnas gsum 'bru gsum mtshan par gyur/__/dge ba 'di yis myur du bdag__/rtsa gsum lha tshogs 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog__/ces sogs dge bsngo shis brjod gang shes bya/__o rgyan mtsho'i ngor chos kyi blo gros pas spel ba dge legs su gyur cig__///__a/__rang mdun nam mkhar 'ja' 'od 'khrigs pa'i klong /__/seng khri pad dkar zla ba rgyas pa'i steng /__/rtsa ba'i bla ma o rgyan rin po che/__/snang srid zil gnon gsal ba'i thugs ka ru/__/'jam dbyangs bla ma dmar ser ral glegs bsnams/__/thugs kar d+hIHyig 'od zer 'bar ba las/__/'od zer kha dog sna lnga 'phros pa yis/__/rmongs pa'i mun pa thams cad sel bar gyur/__/oM AHbadz+ra gu ru pad+ma pradz+nyA dz+nyA na sarba sid+d+hi pha la hU~M/__zhes bzla/__mthar ni bla ma 'od zhu rang la thim ji lta ji snyed mkhyen gnyis rgyas par bsam/__dge bsngo bya'o/__/ces pa'ang sprel lo sprel zla'i tshes bcu la lho brag mkhar chu lcags phur can du bris pa'o/__//__/

Footnotes

Other Information