JKCL-KABUM-07-JA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་མཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་རྒྱུན་ཁྱེར།
Wylie title kun mkhyil mched gsum rgyun khyer JKCL-KABUM-07-JA-006.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 6, Pages 271-272 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kun mkhyil mched gsum rgyun khyer. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 271-272. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Daily Practice - rgyun khyer
Colophon

།ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so//

[edit]
ཀུན་མཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས། སྐྱབས་སེམས་ནི། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷ། །གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར། །ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་བསྒྲུབ་པར་བགྱི། ལྷར་བསྐྱེད་པ་ནི། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་མཁར༔ཡིད་འཕྲོག་འདོད་འཇོའི་ལྗོན་ཤིང་ནི༔མེ་ཏོག་དམར་སེར་འཁྲིགས་པའི་དབུས༔ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྟེང་༔དྷཱ་ཀི་ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་ནི༔སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞི་འཛུམ་སྒེག༔གཡས་གཡོན་གཏེར་བུམ་ནོར་བུ་འཛིན༔ཞབས་ཟུང་བརྐྱང་བསྐུམ་གར་གྱིས་རོལ༔གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཟེར་གྱིས༔ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་ཐིམ༔ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཙིཏྟ་རཏྣ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛཿཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་ནགས་ཚལ་ཡིད་འཕྲོག་ཏུ༔སྒྱུ་མའི་གར་མཛད་དྷཱ་ཀི་ནཱི༔ཡིད་བཞིན་རེ་སྐོང་མཆེད་གསུམ་ལ༔མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔ལྷ་མོ་མཆེད་གསུམ་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་སྟོང་གསུམ་ཁྱབ༔ཟས་གོས་ནོར་སོགས་མཐུན་པའི་རྐྱེན༔དབང་བསྡུས་ཆར་བཞིན་འབེབས་པར་བསམ༔ཨོཾ་ཨི་ལི་ཀི་ལི་པི་ལི་ཀི་ལི་ཀི་ཀི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ཟས་བསྒྲུབ་པའོ༔ཨོཾ་ཨ་ནཱ་ལེ་ཀུཎྜ་ལི་གྲྀཧྣ་པི་ཤ་ཙི་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔གོས་བསྒྲུབ་པའོ། །ཨོཾ་ན་མ་ཤུཀྵ་ན་བཱ་སུ་མུ་ཁཾ་མ་ཧཱ་པི་ཤཱ་ཙི་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ནོར་བསྒྲུབ་པའོ༔སྔགས་དེ་གསུམ་ཅི་ནུས་བཟླ། ཐུན་མཚམས་སུ་ཟས་ཕུད་བཤམས་ལ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བརླབ། གཏོར་མགྲོན་ལྷ་མོ་མཆེད་གསུམ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿཔདྨ་ཀ་ལཱ་ཡ་སྟྭྃ། གོང་གི་སྔགས་སོ་སོའི་མཐར་ནམ་མཁའ་མཛོད་སྔགས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་རེས་ཕུལ། མཆོད་བསྟོད་བྱས་ལ། ཡེ་ཤེས་པ་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བཞུགས། །དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ། །གཡས་གཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་གཉིས་རང་ལ་ཐིམ། །རང་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ངང་དུ་བཞག །སླར་ཡང་དྷཱ་ཀིའི་སྐུར་གྱུར། །བཛྲ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་རཀྵ་ཧཾ། འདིས་བསྲུངས་ལ་དགེ་བསྔོ་ཤིས་བརྗོད་བྱའོ། །ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

kun mkhyil mched gsum rgyun khyer bzhugs/__skyabs sems ni/__bla ma mchog gsum yi dam lha/__/gus pas skyabs mchi mkha' mnyam 'gro/__/bla med byang chub mchog thob phyir/__/kun 'khyil mched gsum bsgrub par bgyi/__lhar bskyed pa ni/__oM swa b+hA wA sogs/__stong pa'i ngang las mdun gyi mkhar:yid 'phrog 'dod 'jo'i ljon shing ni:me tog dmar ser 'khrigs pa'i dbus:zla ba'i dkyil 'khor gsum gyi steng :d+hA ki kun 'khyil mched gsum ni:sku mdog sngon po zhi 'dzum sgeg:g.yas g.yon gter bum nor bu 'dzin:zhabs zung brkyang bskum gar gyis rol:gnas gsum 'bru gsum 'od zer gyis:ye shes spyan drangs dbyer med thim:oM pi sha tsi d+hA ki nI sarba tsit+ta rat+na hrIng hrIng dzaHdzaHdzaHhU~M ba~M ho:oM badz+ra ar+g+haM sogs/__hU~M/__dur khrod nags tshal yid 'phrog tu:sgyu ma'i gar mdzad d+hA ki nI:yid bzhin re skong mched gsum la:mchod cing bstod do dngos grub stsol:rang gi thugs nas 'od 'phros pas:lha mo mched gsum thugs rgyud bskul:sprul pa yang sprul stong gsum khyab:zas gos nor sogs mthun pa'i rkyen:dbang bsdus char bzhin 'bebs par bsam:oM i li ki li pi li ki li ki ki ye swA hA:zas bsgrub pa'o:oM a nA le kuN+Da li gr-ih+na pi sha tsi na ye swA hA:gos bsgrub pa'o/__/oM na ma shuk+Sha na bA su mu khaM ma hA pi shA tsi na ye swA hA:nor bsgrub pa'o:sngags de gsum ci nus bzla/__thun mtshams su zas phud bshams la 'bru gsum gyis brlab/__gtor mgron lha mo mched gsum badz+ra sa ma dzaHpad+ma ka lA ya s+t+wa~M/__gong gi sngags so so'i mthar nam mkha' mdzod sngags btags pa lan gsum res phul/__mchod bstod byas la/__ye shes pa rten dang dbyer med du bzhugs/__/dam tshig pa rang la bsdu/__/g.yas g.yon gyi lha mo gnyis rang la thim/__/rang yang mi dmigs pa'i ngang du bzhag__/slar yang d+hA ki'i skur gyur/__/badz+ra kA wA tsi rak+Sha haM/__'dis bsrungs la dge bsngo shis brjod bya'o/__/zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: