ཐོད་བུམ་སྒྲུབ་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title thod bum sgrub pa JKCL-KABUM-05-CA-049.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 49, Text 2, Pages 632 (Folios 1b1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་, ཇོ་མོ་སྨན་མོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, jo mo sman mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. thod bum sgrub pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 632. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Vase Consecration - bum sgrub
Cycle མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ (mkha' 'gro gsang ba kun 'dus)
Recension Link Other Versions on this site: ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ།
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NGI-047

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༈ ཐོད་བུམ་སྒྲུབ་པ་ནི། བྷནྡྷའི་སྣོད་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བཅུད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་པའི་དབུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ། ཕྱོགས་བཞིར་སྙིང་པོའི་མཁའ་འགྲོ་རིགས་བཞི། དེ་རྒྱབ་གནས་ཡུལ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ། ཕྲ་མེན་དང་དམ་ཚིག་གི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་ཟླ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་གྱུར། གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྗེས་ཆགས་བསྐུལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་པར་གྱུར། ལྷ་སྔགས་རྣམས་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླས། ཛབ྄་དབྱངས། དགོངས་པ་བསྐྱང་ནས་ཧཱུྃ་གླུ་དབྱངས། དབྱངས་གསལ་ཡིག་བརྒྱ་རྟེན་སྙིང་རྣམས་ལན་གསུམ་རེ་བཟླ། མཆོད་བསྟོད་ནོངས་བཤགས་བཅས་བྱས་ལ། ལྷ་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། །།
[edit]

!thod bum sgrub pa ni/__b+han+d+ha'i snod dur khrod rol pa'i gzhal yas khang bcud ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil pa'i dbus su bcom ldan 'das ma rdo rje khros ma nag mo/__phyogs bzhir snying po'i mkha' 'gro rigs bzhi/__de rgyab gnas yul gyi dpa' bo mkha' 'gro/__phra men dang dam tshig gi mkha' 'gro'i tshogs kyis bskor ba dwangs pa'i mtsho la zla skar shar ba bzhin skad cig gis gsal bar gyur/__gzungs thag blangs la/__rang gi thugs ka nas sngags kyi 'od zer gzungs thag la 'khril te lha rnams la phog pas bde ba chen po'i rjes chags bskul/__byang chub sems kyi bdud rtsi ye shes kyi bcud du 'khyil par gyur/__lha sngags rnams cung zad re bzlas/__dzaba? dbyangs/__dgongs pa bskyang nas hU~M glu dbyangs/__dbyangs gsal yig brgya rten snying rnams lan gsum re bzla/__mchod bstod nongs bshags bcas byas la/__lha rnams bde ba chen po'i ngo bor 'od du zhu nas thod pa'i bdud rtsi dang dbyer med du gyur/__//__/

Footnotes

Other Information