JKCL-KABUM-05-CA-017

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs JKCL-KABUM-05-CA-017.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 5, Text 17, Pages 263-264 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 5: 263-264. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་ (lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig)
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-17-TSA-002
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-LI-006
Colophon

།ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །།

/ces pa'ang blo gros mtha' yas kyis dben pa'i gnas su sbyar ba dge legs 'phel/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས། སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན། །རང་བྱུང་རིག་པ་སྐུར་སྨིན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །རྩོལ་མེད་ཐེག་མཆོག་སྟོན་པ་དགའ་རབ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དགོངས་པས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཨ་ཏིའི་མཛོད་འཛིན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཞབས། །རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ། །འཕོ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་བི་མ་ལར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴། གང་དེས་རྗེས་བཟུང་མི་སློབ་ལམ་མཐར་ཕྱིན། །འོད་གསལ་སྐུ་བརྙེས་ལྕེ་བཙུན་སེངྒེ་དབང་། །གསང་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་གྱི་བློ་གྲོས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴། བི་མ་ཡབ་སྲས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར། །ཁྱབ་བདག་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴། ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རབ་རྫོགས་ཤིང་། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་པདྨ་བི་ཛ་དང་། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴། རིམ་པ་དབང་གིས་སྨིན་གྲོལ་ཅིག་ཅར་རྫོགས། །སེམས་སྦྱོང་ཉམས་ལེན་སྲིད་ཞིའི་འཆིང་ལས་གྲོལ། །སྒྲིབ་དག་ཚོགས་རྫོགས་མོས་གུས་ཚད་དུ་ཕྱིན། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་གཞི་རྩ་དྲུངས་ནས་གཅོད། །ཀ་དག་རང་སྣང་རིས་མེད་མངོན་དུ་གྱུར། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞི་ཟད་སར་འཁྱོལ་ནས་ཀྱང་། །གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཟག་པ་རང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་སར་དེང་། །དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས། །སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་མཉམ་གྱུར་ནས། །གྲོལ་བ་རྣམ་བཞིས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ཤོག །ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དབེན་པའི་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །། །
[edit]

lce btsun chen po'i bi ma la'i zab tig gi brgyud pa'i gsol 'debs bzhugs/__srid zhi'i khyab bdag kun bzang gdod ma'i mgon/__/rang byung rig pa skur smin rdo rje sems/__/rtsol med theg mchog ston pa dga' rab la/__/gsol ba 'debs so dgongs pas byin gyis rlobs/__/a ti'i mdzod 'dzin 'jam dpal bshes gnyen zhabs/__/rig pa rtsal gyi dbang thob shrI siM ha/__/'pho chen rdo rje'i skur bzhengs bi ma lar/__/gsol ba 'debs so=/__gang des rjes bzung mi slob lam mthar phyin/__/'od gsal sku brnyes lce btsun seng+ge dbang /__/gsang 'dzin mkha' 'gro dpal gyi blo gros la/__/gsol ba 'debs so=/__bi ma yab sras ye shes sgyu ma'i gar/__/khyab bdag 'od gsal sprul pa'i rdo rje'i zhabs/__/pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas la/__/gsol ba 'debs so=/__kun bzang dgongs pa'i rtsal chen rab rdzogs shing /__/'khor lo'i mgon po pad+ma bi dza dang /__/rab 'byams rtsa gsum rgyal ba'i dkyil 'khor la/__/gsol ba 'debs so=/__rim pa dbang gis smin grol cig car rdzogs/__/sems sbyong nyams len srid zhi'i 'ching las grol/__/sgrib dag tshogs rdzogs mos gus tshad du phyin/__/bla ma'i byin rlabs rgyud la 'jug par shog__/sgo gsum 'khrul pa'i gzhi rtsa drungs nas gcod/__/ka dag rang snang ris med mngon du gyur/__/lhun grub snang bzhi zad sar 'khyol nas kyang /__/gzhon nu bum sku'i dbyings su byang chub shog__/zag pa rang zad 'byung ba rang sar deng /__/dran pa rang grol zang thal 'od kyi lus/__/seng+ge dbang phyug nyid dang mnyam gyur nas/__/grol ba rnam bzhis 'khor ba dong sprug shog__/ces pa'ang blo gros mtha' yas kyis dben pa'i gnas su sbyar ba dge legs 'phel/__//__/

Footnotes

Other Information