JKCL-KABUM-07-JA-036

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་སོགས་དབང་རྒྱས་ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ།
Wylie title rtsa brgyud bla ma yi dam lha tshogs dang sogs dbang rgyas lha rnams thugs dam rgyud bskul JKCL-KABUM-07-JA-036.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 36, Pages 583 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rtsa brgyud bla ma yi dam lha tshogs dang sogs dbang rgyas lha rnams thugs dam rgyud bskul. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 583. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Practices - las tshogs  ·  Invocations - bskul ba
Colophon

།ཞེས་པའང་མི་ཉག་ཕན་ཞབས་པས་གསུང་གི་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།།

/zhes pa'ang mi nyag phan zhabs pas gsung gi bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa dge'o//

[edit]
རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་། །ཁྱད་པར་དབང་མཛད་རྗེ་བཙུན་རིགས་བྱེད་མ། །ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་། །མྱུར་མཛད་མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས། །དབང་རྒྱས་ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན། །རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ས་སྐྱ་པའི། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ་བའི་སླད། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་ཆེན་འཛུགས་པ་ལ། །ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་བློན་འབྱོར་ལྡན་ཁྱིམ་བདག་སོགས། །དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་ལོངས་སྤྱོད་ཕོངས་མེད་པ། །ལྷོ་སྤྲིན་བཞིན་དུ་ངང་གིས་འདུ་བར་མཛོད། །སྤང་དང་ཀློག་པའི་བྱ་བ་འཕེལ་རྒྱས་ཤོག །དེ་ལ་བར་གཅོད་རྩོམ་པའི་འབྱུང་པོ་དང་། །ལྷ་མིན་ཀླ་ཀློའི་འཇུག་པ་རབ་ཞི་ནས། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་རབ་མཐོ་ཞིང་། །བསྟན་འགྲོར་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་མི་ཉག་ཕན་ཞབས་པས་གསུང་གི་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

rtsa brgyud bla ma yi dam lha tshogs dang /__/khyad par dbang mdzad rje btsun rigs byed ma/__/tshogs kyi bdag po 'dod pa'i rgyal po dang /__/myur mdzad mgon dkar yid bzhin nor bu sogs/__/dbang rgyas lha rnams thugs dam rgyud bskul na/__/rgyal bstan spyi dang khyad par sa skya pa'i/__/bstan pa rin chen phyogs bcur spel ba'i slad/__/bshad dang sgrub pa'i sde chen 'dzugs pa la/__/chos ldan rgyal blon 'byor ldan khyim bdag sogs/__/dbang du bsdus shing longs spyod phongs med pa/__/lho sprin bzhin du ngang gis 'du bar mdzod/__/spang dang klog pa'i bya ba 'phel rgyas shog__/de la bar gcod rtsom pa'i 'byung po dang /__/lha min kla klo'i 'jug pa rab zhi nas/__/dkon mchog gsum gyi dbu 'phang rab mtho zhing /__/bstan 'gror bde skyid 'phel bar byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang mi nyag phan zhabs pas gsung gi bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa dge'o//___//

Footnotes

Other Information