JKCL-KABUM-07-JA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པའི་བསྟན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད།
Wylie title dpal lcags zam pa'i bstan srung dbang po rnams kyi 'phrin las dngos grub gter mdzod JKCL-KABUM-07-JA-003.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 7, Text 3, Pages 91-237 (Folios 1a1 to 74a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal lcags zam pa'i bstan srung dbang po rnams kyi 'phrin las dngos grub gter mdzod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 7: 91-237. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Manual - las byang  ·  Protector Rituals - gsol mchod  ·  Torma-offering Rituals - gtor chog
Deity bstan srung
Colophon

།དཔལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་བསྟན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་སྒྲུབ་མཆོད་བསྐང་གི་ཕྱག་བཞེས་གཙང་སྟོད་རི་བོ་ཆེའི་གཙོས་གདན་ས་རྣམས་སུ། འཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་སོགས་རྒྱས་བསྡུས་མང་པོ་བཞུགས་པར་སྣང་ཡང་ཕྱོགས་འདིར་ཡིག་ཆ་མི་ཚང་ཞིང་། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གྲུབ་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མཛད་འཕྲོ་ལུས་པས་ཕྱག་དྲུག་གུར་ཞལ་ཙམ་ལས་འདིའི་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་རྒྱུན་དཀོན་ཀྱང་། གྲུབ་དབང་ཆེན་པོས་ཡང་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཉིད་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་འདི་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་གཏད་ཐོབ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ། ཤར་འགུ་ལོག་གི་ལྗོངས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པའི་བག་ཆགས་མངའ་བ་རེ་ཁེད་བླ་མ་རིག་འཛིན་གྱི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེར་ལྕགས་ཟམ་པའི་ཡིག་རྙིང་འཐོར་བསྡུས་དང་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས། བསྙེན་པའི་ཐུན་གསེང་རྣམས་སུ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ཏེ་ངག་ཏུ་འདོན་བདེ་བར་བྲིས་པ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/dpal grub pa'i dbang phyug thang stong pa'i bka' srol bstan srung dbang po rnams kyi gtor sgrub mchod bskang gi phyag bzhes gtsang stod ri bo che'i gtsos gdan sa rnams su/__'phrin las myur mgyogs sogs rgyas bsdus mang po bzhugs par snang yang phyogs 'dir yig cha mi tshang zhing /__kun mkhyen bla ma'i grub chen thugs tig gi bka' srung mgon po bdun rdzogs gcig tu bsdus pa mdzad 'phro lus pas phyag drug gur zhal tsam las 'di'i lugs kyi rjes gnang gi rgyun dkon kyang /__grub dbang chen pos yang yang byin gyis brlabs pa'i rje mkhyen brtse'i dbang po nyid nas brgyud pa'i chos skyong 'di rnams kyi srog gtad thob pa rgyu mtshan du byas te/__shar 'gu log gi ljongs su skyes shing rje grub thob chen po la dad pa'i bag chags mnga' ba re khed bla ma rig 'dzin gyi gsung gis bskul ngor/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rdzong gsar bkra shis lha rtser lcags zam pa'i yig rnying 'thor bsdus dang bla ma gong ma rnams kyis gsung la brten nas/__bsnyen pa'i thun gseng rnams su dkyus gcig tu bsdebs te ngag tu 'don bde bar bris pa rgyal ba'i bstan pa rin po che dar zhing rgyas la yun ring du gnas pa'i rgyu gyur cig__/sarba mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པའི་བསྟན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པའི་བསྟན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པོ་ཆེ། །དྲན་པའི་མོད་ལ་བདུད་སྡེ་ཕྱེ་མར་འཐག །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བསྟན་སྲུང་སྐུར་སྟོན་པ། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཚོགས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །དེ་རྣམས་ཐུགས་དམ་དགྱེས་སྐོངས་གསོལ་མཆོད་ཀྱི། །ལས་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་གྱི་སྒོ། །དད་པས་འབྱེད་ལ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས། །དགྱེས་པའི་གར་བརྒྱས་རོལ་ཞིང་ཤིས་པ་སྩོལ། །ཁུངས་དང་དམིགས་གནད་མཐའ་དཔྱོད་སོགས། །མན་ངག་གཞན་དུ་འཆད་པའི་ཕྱིར། །འདིར་ནི་གྲུབ་པའི་ཞལ་གྱི་ལུང་། །བཀླག་ཆོག་ཉིད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ། །དཔལ་རྒྱུད་སྡེ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བ་དང་སྲུང་མའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བྱིན་རླབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་སོགས་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པོས་རྒྱུན་གྱི་མཆོད་གཏོར་ནར་མའམ། ཆོས་བརྒྱད་བཅུ་བཞི་ཉེར་གསུམ་ཉེར་དགུ་སོགས་དུས་གཉན་རྣམས་སུ། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཀའ་སྲུང་ཁྱད་པར་ཅན་མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པ་གཏོར་མས་མཆོད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་ཆོ་ག་ཉམས་སུ་བསྟར་བའི་ཚུལ་མདོ་རྒྱས་འཚམས་པར་འཇུག་བདེའི་ཁྲིགས་སུ་སྤེལ་བ་ལ། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་གྱི་སྡོམ་ནི། རྟེན་མཆོད་ལེགས་༡བཤམས་བདག་༢བསྐྱེད་ཡོ་བྱད་༣བརླབ། །སྤྱི་༤གཏོར་སྒོས་༥གཏོར་རྣམ་ལྔ་སྦྱོར་བའི་ཆོས། །མདུན་༡བསྐྱེད་གནད་གསུམ་༢བསྙེན་པ་༣གཏོར་མ་༤འབུལ། །བསྐང་བཤགས་༥འཕྲིན་བཅོལ་༦དྲག་ཟླས་༧བསྐང་གཏོར་བསྔོ། །བསྟོད་བསྐུལ་༩རྗེས་འབྲེལ་༡༠ཚོགས་༡༡འཁོར་མངའ་གསོལ་༡༢བ། །གཏོར་༡༣བསྟབ་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གསུམ་དངོས་གཞིའི་ལས། །དངོས་གྲུབ་ཞུ་༡བསྐུལ་ནོངས་བཤགས་༢བརྟན་༣བཞུགས་གསོལ། །བསྔོ་༤སྨོན་ཤིས་༥བརྗོད་རྣམ་ལྔ་རྗེས་ཆོག་གོ། ཞེས་པའི་དང་པོ་སྦྱོར་བ་ལ་ལྔའི་དང་པོ་ཡོ་བྱད་བཤམ་པ་ནི། གནས་དབེན་པར་རྒྱན་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་གུང་དུ་བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐུ་བྲིས་འབུར་དང་སྤྱན་གཟིགས་བཀྲམ་པའི་སྟེགས་བུར་འབྲུ་ནག་དང་རུས་ཆེན་གྱི་ཕྱེ་མ་སོགས་བརྡལ་བའི་སྟེགས་གོང་མར། བླ་མའི་གཏོར་མ་ཟླུམ་པོ་དང་ཡི་དམ་སྤྱིའི་དཔལ་གཏོར་སྨུག་རྩིས་བྱུགས་པ། ཆོས་བདག་གི་གཏོར་མ་ཆོས་འབྱུང་ཉིས་བརྩེགས་བསྣོལ་བའི་སྟེང་དུ་གཏོར་ནག་ཟུར་གསུམ་ལ་གཏོར་ཕྲན་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་གསུམ་ལས་ཅུང་ཟད་དམའ་བའི་མདུན་དུ། ནས་ནག་རྗེན་འཐག་ལ་བདུད་རྩི་སོགས་བསྲེས་པ་ཁྲག་ཆང་གཙང་མས་སྤྲུས་ཏེ། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གཏོར་མ་ཟུར་གསུམ་ཧ་ཅང་མི་རྣོ་བ་མཐེབ་ཀྱུ་བཅད་ཁ་ནང་དུ་བསྟན་པ་གྲངས་མང་བརྩེགས་པ། ཕྱག་བཞི་པར་དཔལ་བཤོས་པད་འདབ་མཐེབ་རིལ་ཅན། བདེ་གུར་ཞལ་གསུམ་ལ་གཏོར་མ་གྲུ་གསུམ་མཐེབ་ཀྱུ་བཅད་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་མང་དུ་བརྩེགས་པ་རེ་རེ། ཚོགས་བདག་ལ་ཛམ་བཤོས་དཀར་པོ་རྩེ་མོ་གླང་སྣ་ལྟར་མདུན་དུ་བཀུག་པ། རྣམ་སྲས་ལ་ཁང་བཟང་ངམ་ཟླུམ་གཏོར་དཀར་པོ་མཐེབ་ཀྱུ་བརྩེགས་པ་རྣམས་ལ། སྤྲོ་ན་སོ་སོའི་འཁོར་གྲངས་ཀྱི་གཏོར་ཕྲན་བཅས་གྲལ་ལམ་གཙོ་འཁོར་དུ་བསྒྲིགས་པའི་གཡས་གཡོན་དུ། མགོན་ལྗང་དང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དཔལ་བཤོས་གཅིག་བསྡུས་ཟུར་གསུམ་ལྡིར་བ་ནོར་བུའི་དབྱིབས་ཅན་རྩ་བ་ཟླུམ་པོ་མཐེབ་ཀྱུ་བཅད་ཁ་ནང་བསྟན་གྱིས་བསྐོར་བ་དཀར་པོ། རྗེས་འབྲེལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་སྤྱིའི་གཏོར་མ་ཟླུམ་པོ་སྟོད་ཀྱི་སུམ་གཉིས་གྲུ་གསུམ་བྱས་པ་ལ་མཐེབ་ཀྱུ་མང་པོས་བསྐོར་བ། སྟེགས་གཉིས་པར་བསྐང་བའི་གཏོར་མ་མགོན་ཆེན་རྣམས་ལ་དམར་ནག་བཤོས་བུ་རེ་རེ། གཟི་ལྡན་དང་རྗེས་འབྲེལ་ལ་དབྱིབས་གོང་མཚུངས། ཚོགས་བདག་ལ་ཛམ་བཤོས། རྣམ་སྲས་ལ་ནོར་གཟུགས་དང་། མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོར་དམར་ཟླུམ་མཐེབ་ཀྱུ་སྦྱར་བ། གྲུབ་རྗེར་གཡར་དམ་ནོས་པ་རྣམས་དང་གཞི་བདག་ལ་དཀར་ཟླུམ་པད་འདབ་ཅན་རེ། འབྱུང་པོ་སྤྱི་ལ་དཀར་ཟླུམ་རིལ་བུས་མཚན་པ་སྟེ། ཐམས་ཅད་རྒྱན་སྤྲོས་ཀྱིས་བཀྲ་བ་ལ་སྐུ་མདོག་དང་མཚུངས་པའི་གཏོར་གདུགས་ཕུབ། དེ་དག་གི་མདུན་དུ་ཞི་དྲག་གི་ཉེར་སྤྱོད། ཛ་གད་ཀྱི་ཕུད། བདུད་རྩི་བཏབ་པའི་ནང་མཆོད་ཀྱི་ཐོད་པ། དཀར་དམར་གྱི་སྐྱེམས། ཐུན་གཏོར་དམར་གཏོར་གཅིག་ལ་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའམ་མདུན་རྒྱབ་ཐམས་ཅད་དུ་མཐེབ་ཀྱུ་བརྩེགས་པ་དང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་བག་དྲོ་རྔམས་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་བཤམས། རང་གི་མདུན་དུ་ནང་མཆོད། རྡོར་དྲིལ་ཐོད་རྔ་འཐོར་ནས་སོགས་དང་། མཐེབ་ཀྱུ་དཀར་དམར་གཉིས། སྒྲུབ་གྲོགས་ཡོད་ན་རྔ་དུང་སོགས་རོལ་ཆ་རྣམས་ཀྱང་ཚོགས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི། བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་གནས་པས་འདུག་སྟེ་སྤྱི་བོའི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་ཡབ་གཅིག་གྲུབ་དབང་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་གསལ་བའི་སྤྱན་སྔར། གསོལ་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །རང་སེམས་སྟོང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་སོགས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་བར་ཆད་བསྲུང་བར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་དཔལ་མཆོག་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བསྒྲུབ་པར་བགྱིའོ། །ལན་གསུམ།

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་ལ་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འདུལ་བའི་བརྡ་རུ་སྦྲུལ་བརྒྱད་བསྣོལ་བའི་སྟེང་དུ་ཞབས་བརྒྱད་བགྲད་པ། ཞལ་གསུམ་གྱི་གཡས་ལྗང་། གཡོན་དཀར། དབུས་དམར་བ། རྟ་མགོ་ལྗང་ནག་རྟ་སྐད་འཚེར་ཞིང་། རྔོག་མའི་གསེབ་ནས་མེ་སྟག་འཕྲོས་པས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་མན་ཆད་མེ་ཡི་གུར་གྱིས་གང་བ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་དང་པོ་ན་རྡོ་རྗེ། བར་པ་ན་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་མི་མགོ་གསུམ་བརྩེགས་བ་དན་དང་བཅས། ཐ་མ་ན་རལ་གྲིའི་ཡུ་བ་རང་ལ་བསྟན་པ་བསྣམས་བའོ། །གཡོན་གྱི་དང་པོས་སྡིགས་མཛུབ། བར་བ་ན་མདུང་ཐུང་། ཐ་མ་ན་རྒྱུ་ཞགས་བསྣམས་པ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་མགུལ་གྱི་བུམ་པ་ནས་ཞབས་ཀྱི་ལོངས་བུ་ཡན་ཆད་ཁྲོ་ཆུང་ཚོན་གང་བ་སྡང་མིག་ཏུ་བལྟ་བ། ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། བྱེ་ཕྲུག་ཆང་ཕུགས་སུ་བཅུག་པ་ལྟར་ཁ་བས་མིག་ཆེ་བའི་ཁྲོ་ཆུང་གིས་གཏམས་པ། མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་ཞལ་ནས་སྔགས་བཟླས་པས་ཁྲོ་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་འབྲུག་སྒྲ་བཞིན་ལྡི་རི་རི་སྒྲོགས་པས། ཆེམ་ཆེམ་འུར་འུར་གཡོས་པས་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་མེ་ཕུང་དུ་འབར་བས་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཐུལ་གྱིས་བསྲེགས། བ་སྤུ་ཉག་མ་རེ་རེའི་རྩ་བ་ནས་རྟ་མགྲིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས། གནོད་བྱེད་ཀྱི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་དངངས་རེངས་བརྒྱལ། སྟོང་གསུམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་དུའང་བསྡད་དབང་མེད་པར་རང་བརླག་ཏུ་བརླག་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔཱདྨནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཅི་ནུས་དང་། དེའི་ཤམ་བུར། ཨོཾ་བཛྲ་དུན་བྷྱོཿཏྲིག་ནན་ཛཿཛཿས་མ་ཡ་སྟྭྃ། ཞེས་ལོ་གྲངས་དང་དེ་གཉིས་ཀྱི་གཤམ་དུ། ཁྃ་རཀྴ་ས་མ་ཡ་ཛཿས་མ་ཡ་ཟློག །ས་མ་ཡ་བྷྱོཿས་མ་ཡ་གཏུབས། ས་མ་ཡ་བྱེར། ས་མ་ཡ་རྦད། ས་མ་ཡ་རྦད་རྦུད་ཕཊ་ཡ། འབྱུང་པོ་མཱ་ར་ཡ་ཛཿཛཿཞེས་གསུམ་ཀ་སྦྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་བཟླས་མཐར། བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་ལ། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་རང་ལ་འདུས་ཏེ་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཞེས་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག་ནས། རང་ཉིད་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོའི་སྐུར་གྱུར་པའི་གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གྱུར། ཞེས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷར་ལྡང་སྟེ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྟ་མཆོག་རོལ་པ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །གསུམ་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བ་ནི། མཐེབ་ཀྱུ་དཀར་དམར་གཉིས་ཆང་ཕལ་པ་དང་ཆུས་བྲན་ཅིང་། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གཏོར་མ་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿལན་གསུམ་གྱིས་བརླབས། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འབྱུང་པོའི་རིགས་རྣམས་ཨཱ་ཀཪྵ་ཡ་ཛཿཞེས་བཀུག །ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁྃ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱྃ། ཨཱདྱ་ནུ་ཏྤནྣ་ཏྭཱ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་གཞི་བདག་གཉུག་མར་གནས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྟོངས་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །གསང་སྤྱོད་ལ་བལྟ་བར་མི་དབང་བའི་ནག་ཕྱོགས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ལ། ས་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་འགྲོ་བར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་ཕྱིར་དོར་ཞིང་ཁྲོ་བོའི་སྔགས་དང་རོལ་མོ་བཅས་གཏོར་མཆོད་རྣམས་ལ་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །བདུད་རྩི་རིལ་བུའམ་ཆོས་སྨན་ལྟ་བུ་བཏབ་པའི་ནང་མཆོད། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསངས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧྃ་གིས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་ལས་རླུང་། རྃ་ལས་མེ། ཀྃ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་ལ་ཨ་ལས་ཐོད་པའི་ནང་དུ། ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཨཱྃ་ཁྃ་ལས་ཤ་ལྔ། བྃ་མཱྃ་ལཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་ལས་བདུད་རྩི་ལྔ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་ལ། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བདུད་རྩི་ཐམས་ཅད་བཀུག་སྟེ་ཐིམ་པས་དམ་རྫས་འབར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿལན་གསུམ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་འཐོར་ཞིང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་སྲུང་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་བྷྲཱུྃ་ལས་གནས་ཁང་གཞལ་མེད་ཁང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནང་དུ། ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་མཆོད་རྫས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ངོ་བོ་བཟང་ཞིང་དགེ་བ་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུས་ཇི་སྲིད་མཆོད་ཀྱི་བར་དུ་འབྱུང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་གྱུར། ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས། ཨོཾ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར། སུ་ར་སུ་ར། ཨཱ་ཝརྟ་ཡ། ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཧོཿབཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་པཱདྱཾ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཨཉྩ་མ་ཎཾ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་པུཥྤེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷཱུ་པེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་གནྡྷེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ནཻ་ཝིདྱ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཤབྡ་ཧཱུྃ། རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་འབུད་དཀྲོལ་བྱ་ཞིང་། ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཊ། པྲ་ཙཱ་ལི་ནི། པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ། ནཱ་ད་སམ་བྷ་ཝི་ཏེ། བཛྲ་དྷརྨཱ་ཧྲྀ་ད་ཡ། སནྟོ་ཥ་ནི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧོ་ཧོ་ཧོ་ཨཱ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་དབབ། གཏོར་མ་རྣམས་ལ་ཆུ་ཆང་ནང་གསུམ་གྱིས་བྲན། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཡྃ་ལས་རླུང་། རྃ་ལས་མེ། ཀྃ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ།

དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་བྷྲཱུྃ་ཨཱྃཿཛྲིཾ་ཁྃ་ཧཱུྃ་རྣམས་ལས་ཤ་ལྔ། ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་བྃ་རྣམས་ལས་བདུད་རྩི་ལྔ། སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཨོཾ་དཀར་པོ། ཨཱཿལས་ཟླ་བ། ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་རྣམས་བརྩེགས་པ། རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་འོད་དུ་ཞུ། ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས། །དེ་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཐིམ། ཨོཾ་དང་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ཀྱང་འོད་དུ་ཞུ་ཞིང་ཐིམ་པས། ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཟད་མི་ཤེས་པ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་བརྗོད། རཀྟ་ལ་བདུད་རྩི་གཏོར་ལ་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་ཐོད་པ་སྟོང་གསུམ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་ར་ལས་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་རྦ་རླབས་འཁྲུག་ཅིང་ལྦུ་བའི་འཕྲེང་བ་འཁྲིགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། སྐྱེམས་ཕུད་སོགས་མཆོད་པ་གཞན་རྣམས་ལ་བདུད་རྩི་གཏོར་ཞིང་། བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་རྫས་རང་རང་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཟག་པ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་རེག་བྱ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ་བོ། །བཞི་པ་མཆོད་ཡུལ་སྤྱི་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། རང་ཉིད་ཡི་དམ་ལྷ་རུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཁྱབ་སྐྱབས་གསུམ་བཀའ་སྡོད་བཅས། །ཉོན་མོངས་འགྲོ་ལ་མཁྱེན་བརྩེས་རབ་དགོངས་ནས། །དཔག་མེད་ཞིང་ནས་ཐོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་བཞུགས་གསོལ། ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་ཝཱན་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་དྲི་ཤྱ་ཧོ། ས་མ་ཡ་ཧོཿཔདྨ་ཨཱ་ས་ནི་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ། ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་ལ་བཞུགས་པར་གསོལ། བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་ལ། །དྭངས་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་མཆོད། ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་དེ་ཝ་ཌཱཀྐི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་ཨཉྩ་མ་ཎཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་སརྦ་པཱ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྡོ་རྗེའི་ཐལ་མོ་ཁ་གྱེན་དུ་ཕྱེས་ལ། ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ལས་འོད་ཟེར་སྦུ་གུའི་རྣམ་པ་ཅན་བྱུང་ནས་གཏོར་མ་རྡུབས་ཏེ་གསོལ་བས་མཉེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་བཛྲ་དྷ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དམ་བ་ལིནྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལྔའམ་བདུན་གྱིས་ཕུལ་ཏེ། ཨོཾ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་དབུལ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ལོ། །མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་དང་། གནས་སྐབས་སུ་བདེ་ཞིང་ཆོས་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་བཟང་པོའི་གསུང་། དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་མཆོག་གསུམ་འདུས་པའི་དངོས། །བྱིན་རླབས་མྱུར་སྟེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །རྨད་བྱུང་འདོད་ཡོན་བཅུད་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་མྱུར་དུ་སྩོལ། །སྐུ་གསུམ་རང་བཞིན་རིགས་བརྒྱའི་རྒྱལ་བ་དངོས། །དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྟེར་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་ལ། །རྨད་བྱུང་འདོད་ཡོན་བཅུད་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩོལ། །ཆོས་དབྱིངས་ངང་ལས་དྲག་པོའི་སྐུར་སྟོན་ཅིང་། །ནུས་མཐུའི་དབང་ཕྱུག་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ལ། །རྨད་བྱུང་འདོད་ཡོན་བཅུད་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཕྱོགས་བཅུའི་རབ་འབྱམས་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན། །ཉེ་བར་བཞུགས་པའི་མཆོད་འོས་ཇི་སྙེད་ལ། །རྨད་བྱུང་འདོད་ཡོན་བཅུད་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །རང་གཞན་དོན་ཀུན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་སེམས་ཅན་ཀུན། །རང་བཞིན་ལྷུན་མཉམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །རྨད་བྱུང་འདོད་ཡོན་བཅུད་ཀྱི་མཆོད་པར་འབུལ། །སྣང་སྲིད་དག་པའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས་གྱུར་ཅིག །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཆོས་སྐྱོང་ལ། །བདུད་རྩི་འབར་བའི་གཏོར་མ་དང་། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་དང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་ཤོག །ལྔ་པ་ལྷག་པའི་ལྷ་སོ་སོའི་མཆོད་གཏོར་བྱེ་བྲག་པ་ནི། ཡི་དམ་གྱི་གཏོར་མ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་སྤེལ་ལ། མདུན་གྱི་བར་སྣང་ལ་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ཞབས་བརྒྱད་བགྲད་པ་རྔམས་ཤིང་འཇིགས་པ་ལ། ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས། དཔའ་བོ་དང་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ་བཞུགས་པར་གྱུར། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འོག་མིན་ནས་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་ལྷ་ཚོགས། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་འཁོར་བཅས་སྐུ་བཞེངས་ཤིག །དབང་ཆེན་ཁྲོས་པའི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་བཞེངས་ཤིག

།གཉིས་མེད་རང་བྱུང་དག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །བརྗོད་མེད་ཆོས་ཉིད་དོན་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་འདུལ་བའི་དོན་སླད་དུ། །བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་རྟ་སྐད་མཚེར། །ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཉི་ཟླ་པདྨ་བརྩེགས་པའི་གདན་སྟེང་དུ། །རྔམས་བརྗིད་དར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །དམ་རྫས་འབར་བའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །འཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་དབང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཐལ་མོ་ཕྱེ་མཐར་སེ་གོལ་གཏོག་ཅིང་། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་གཏོར་མ་ལ་ཟུག་ནས་གསོལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དི་བ་ལིནྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་བྷཱུཉྫ་ཧོ། རཀྟ་པི་བོནྟ་ས་མ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལྔའམ་བདུན་གྱིས་ཕུལ་ལ། མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི། །ཞལ་ཟས་སིལ་སྙན་བདེ་བའི་སྤྲིན། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས། །བདུད་རྩི་སྨན་གཏོར་རཀྟའི་མཚོ། །སྦྱོར་སྒྲོལ་ཏིང་འཛིན་ཚོགས་མཆོད་སོགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་རཱ་ག་སརྦ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཧྲཱིཿརྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་སྐུ་པདྨའི་གདུང་། །ཆོས་རྗེ་འོད་དཔག་མེད་མགོན་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་སྤྲུལ་ཧྲཱིཿལས་རྔམས་ཆེན་སྤྲུལ། །རྟ་མགྲིན་རྟ་སྐད་བཞད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དབང་ཆེན་ཀུན་འདུས་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་སྟེ། །དབང་གི་མདོག་དམར་བསྐལ་པའི་མེ་འདྲ་ལ། །དབང་ཆེན་རྔམས་བརྗིད་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་གཟིས། །དབང་མཛད་དབང་གི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་རྗེ་བྱམས་པའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །ལས་ངན་གདུག་པའི་སེམས་ཅན་སྒྲོལ་མཛད་པ། །ཞེ་སྡང་གཏུམ་ཁྲོ་དུས་མཐའི་མེ་ལྟར་འབར། །རྔམས་བརྗིད་འགྱིང་བའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཧཱུྃ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་ཁྲོ་རྒྱལ་སྐུར་བསྟན་པ། །གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཁྲོ་བོ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྲོ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས། །ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་སྐྱོངས། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་བསྒྲལ་བ་དང་། །བསྟན་པ་བཤིག་པའི་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སོགས། །བདུད་དང་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་གྲུབ་བར་མཛོད། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །གསང་བའི་མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། ངན་འགྲོ་འཁོར་བའི་འཇིགས་ལས་སྐྱབས་མཛད་ནས། །བདག་དོན་ཡོངས་རྫོགས་གཞན་དོན་མཐར་ཕྱིན་མཛོད། །ཅེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་གསོལ་བ་གདབ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ། མཆོད་གཏོར་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རོ་མཆོག་བརྒྱ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གིས་སྤེལ། ཧཱུྃ༔ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་ངང་ཉིད་ལས༔ཐུགས་རྗེའི་སྨོན་ལམ་ལས་འཁྲུངས་པ༔ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་མཚན་དཔེས་སྤྲས༔བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་རྗེའི་ངང་ཅན་མ༔ཚུར་གཤེགས་རྒྱལ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ༔འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་འོད་དུ་འབར༔པདྨ་གེ་སར་ཟླ་བའི་སྟེང་༔བཅོམ་ལྡན་འཕགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན༔དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ཧཱུྃ༔ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ནི༔རང་བྱུང་རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡི་ཕུང་པོར་གསལ༔མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་གང་༔ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་སྨན་གཏོར་རཀྟའི་ཚོགས༔༔དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འདིས༔རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔གཏོར་མ་གསོལ་བར་བསམ་པ་སྟེ། ཏཱ་ར་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃ༔ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ཞེས་ལན་གསུམ། སྒྲོལ་མ་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུད། ཟླ་བ་ཉི་མའི་སྐུ་འདྲ་བའི། །ལྗང་གུའི་མདོག་ཅན་འགྱིང་བག་ཅན། །པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་ན་བཞུགས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་ཡུ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་གྱུར་པའི། །ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །འཕགས་མ་ཁྱོད་མཆོད་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ནད་མེད་ཚེ་རིང་དཔལ་དང་གྲགས༔བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་མཆོག་ཐོབ་ཅིང་༔བདག་གཞན་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ཅེས་པས་འབུལ་ལོ། །རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་ལྷའི་གཏོར་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་ལས་རླུང་། རྃ་ལས་མེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཀ་པཱ་ལ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས་ཡོངས་སུ་གང་བ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ཨཱྃཿཛྲིཾ་ཁྃ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ། རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་རྫས་བཅུ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ཞུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་བསྟིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿལན་གསུམ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་གྱུར་པའི། །ལྗགས་ལས་ཧཱུྃ་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ཡི། །འོད་ཀྱིས་གསོལ་ཞིང་མཉེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གསུམ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གསུམ། ཨོཾ་དེ་ཝ་པི་ཙུ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་དྷྲྀ་ཀཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཥྚི་ཝི་ཀྲྀ་ཏཱ་ན་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། གསུམ་རེས་འབུལ་ཞིང་། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭཱ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་སྤྱིར་འབུལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་པཉྩ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་བྷྱཿཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ནས་ཤཔྡའི་བར་གྱིས་ཕྱི་མཆོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་གསང་མཆོད། མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་མཆོད་པ་རྣམས་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་དམིགས་སུ་མེད་པའོ། །ཞེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་རབ་རྫོགས་པ། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཀུན་ནས་དྭང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་། །སྲིད་པ་གསུམ་ན་གང་གནས་པ། །འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་སྤྱོད་པ་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་ཕྱག་ཀྱང་འཚལ། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་རྣམ་དག་ནས། །རྣམ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་གོ་འཕང་ནི། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་མཐུས་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱུད་སྡེ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས། བདག་ཅག་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོར་མཛད་དེ་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། ཡི་དམ་གཞན་གྱི་གཏོར་ཆོག་བྱེད་པར་སྤྲོ་ན་སྐབས་འདིར་བྱ། ཆོས་བདག་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་དྲན་པར་བྱས་ལ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཕག་མོ་ནག་མོ་གཏོར་མགྲོན་དུ་ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧི་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཧྲཱིཿའོག་མིན་གནས་དང་ཨོ་རྒྱན་ཞིང་། །རསྨི་ཤྭ་རའི་དུར་ཁྲོད་ནས། །ཆོས་བདག་ཁྲོས་མ་ཕག་ཞལ་ཅན། །དེ་ཡི་ལས་བྱེད་མཁའ་འགྲོ་བརྒྱད། །འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས། །ཤ་ཆེན་ཟན་དང་ཆང་ཕུད་བཅས། །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་གི་འདོད་དོན་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །ཞེས་སྤྱན་དྲངས། བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ། ཞེས་དམ་ལ་བཞག །ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧི། ཧ་ཧ་ཧི། ཕེཾ་ཕེཾ་ཕེཾ། ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ཚར་བདུན་གྱིས་གཙོ་མོ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་བྷ་ར་ཧི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དེ་ཝི་ཨཥྚ་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་གྲྀ་ཧྣནྟུ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཚར་གསུམ་གྱིས་གཙོ་འཁོར་ཐུན་མོང་ལ་བསྔོ།

དམ་རྫས་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་གཏོར་མ་འདི་ཉིད། ཆོས་བདག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཕག་ཞལ་ཅན་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་འབུལ་ལོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དམ་པ་ཆོས་བསྒྲུབ་པའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་དབང་ཕྱུག་སྙན་གྲགས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་དང་། དབྱིངས་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལབ་ཁྱེ་སྒྲོན། །མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས། །གཞན་ཡང་མཁའ་འགྲོ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཀུན་གྱི་ལས་བྱེད་དབང་མོ་ཆེ། །གསང་བ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མ། །ཞབས་གཉིས་དབང་ཆེན་ས་ལ་བརྟེན། །སྐུ་སྟེགས་རི་རབ་དག་ལ་མཛད། །ཕག་ཞལ་སྲིད་པའི་རྩེ་ན་རྔམས། །དམར་ལ་འཁྲུག་པའི་སྤྱན་གསུམ་འབར། །ཞལ་གདངས་མཆེ་བའི་སེར་རྐང་གཙིགས། །ལྗགས་ཀྱི་གློག་འཁྱུག་ཧཱུྃ་ཕཊ་བྷྱོའི། །འབྲུག་སྒྲ་དྲག་པོ་ཆེར་སྒྲོགས་པས། །དགྲ་བགེགས་ཀླད་པ་འགེམ་པར་བྱེད། །དབུ་སྐྲ་རལ་པ་བསིགས་པ་ཡིས། །རྡོ་རྗེའི་ཐོག་སེར་ཆེས་ཆེར་འབེབས། །དགྲ་བགེགས་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག །ཤངས་ནས་བསྐལ་པའི་རླུང་ནག་འཚུབ། །གནོད་བྱེད་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་བསྐྲོད། །ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་འབར་བ་ཡིས། །གཟུང་འཛིན་མདུད་པ་དུམ་བུར་གཅོད། །གཡོན་པ་ཐོད་ཁྲག་ཆེར་བཀང་ནས། །སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩི་སྩོལ། །བགེགས་ལ་ཁྲག་གི་ཟོར་དུ་འཕེན། །མཆན་ཁུང་ཁ་ཊྭཱྃ་འབར་བ་ཡིས། །སྲིད་ཞིའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་རྫོགས། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་སྡེ་སྤྲུལ་པ་འགྱེད། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ། །ཁྱོད་ཉིད་དགྱེས་པའི་དམ་རྫས་མཆོག །གཏོར་མ་ཤ་ཆང་རྒྱན་ལྡན་འབུལ། །བདག་གིས་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཐོག་མར་བསྐང་གཏོར་རྣམས་ནང་མཆོད་དང་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ལ་གོང་བཞིན་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་ལས་རླུང་། རྃ་ལས་མེ། ཀྃ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་བུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་། དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་དུ་མ་ལས་གྲུབ་བའི་གཏོར་མ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་ནས་འདི་ལ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་མདུན་བསྐྱེད་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་དམ་ཚིག་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཆོས་ཀུན་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རང་རྩལ་གྱི། །སྲུང་འཁོར་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་། །དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱིས་ཡོངས་བསྐོར་བའི། །འཇིགས་རུང་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་ཆེར། །རང་ཉིད་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི། །མདུན་དུ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་། །མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱིལ་མཐོའི་དབུས། །པྃ་རྃ་གྃ་ལས་པདྨ་དང་། །ཉི་མར་ཚོགས་བདག་གླང་ཆེན་ཞལ། །དཀར་པོ་ལ་ཕུག་ནེའུ་ལེ་ཅན། །འགྱེལ་བའི་གདན་ལ་ཧཱུྃ་མཐིང་ལས། །གྲི་གུག་ཧཱུྃ་མཚན་འོད་འཕྲོས་པས། །གདུག་ཅན་ཚར་བཅད་འཕགས་པ་མཆོད། །སེམས་ཅན་དོན་བྱས་སླར་འདུས་ཏེ། །ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །གསུང་གསང་སྟོན་པའི་བླ་མ་ཉིད། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །རྒྱུད། ནག་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་པ། །གྲི་གུག་ཕྲེང་བ་ཌཱ་མ་རུ། །ཐོད་པ་མདུང་དང་ཞགས་པ་རྣམས། །གཡས་གཡོན་རིམ་པས་བསྣམས་པའོ། །སྦྲུལ་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན། །སྐུ་སྨད་པ་ཏི་ཁྲ་བོ་གསོལ། །སྟག་ལྤགས་ཞིང་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །གཏུམ་པོ་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བ་གཙིགས། །དཔྲལ་བར་དྲི་ཡི་ཐིག་ལེས་བརྒྱན། །སྤྱི་གཙུག་མི་བསྐྱོད་སྤྲུལ་སྐུ་བརྟན། །སྨིན་མ་སྨ་ར་ཨག་ཚོམ་བརྗིད། །དམར་སེར་དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་བརྫེས། །དབུ་རྒྱན་མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔ། །རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། །རུས་རྒྱན་དར་ལྗང་སྐེ་རགས་བཅིངས། །ལྟོ་བ་འཕྱང་ཞིང་ཡན་ལག་སྦོམ། །ཕྱག་ཞབས་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁས་བརྒྱན། །གླང་ཆེན་ལྤགས་རློན་གོས་སུ་གྱོན། །ཀྲིག་ཀྲིག་ཞབས་གཉིས་མཉམ་སྟབས་ཀྱིས། །ཙནྡན་སྡོང་པོར་རྒྱབ་བརྟེན་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་དབུས་ན་བཞེངས། །གཡོན་ན་དྲེའུ་གྭ་པའི་ཐོག །བྷྱོཿལས་ལྷ་མོ་ཨུཏྤལ་མདོག །སྤྱན་གསུམ་ཁྲམ་ཤིང་ཐོད་ཁྲག་འཆང་། །ཐོད་སྐམ་ཟླ་ཚེས་རྨ་བྱའི་སྒྲོས། །དབུར་བརྒྱན་དུག་སྦྲུལ་སེང་གེས་སྙན། །སྦྲུལ་གདེངས་ལྟེ་བར་ཉི་མ་གསལ། །མི་མགོའི་དོ་ཤལ་རེ་ལྡེ་དཀྲིས། །ཞིང་ཆེན་ཀོ་གསོལ་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར། །མདུན་དུ་ཧཱུྃ་ལས་ཕུབས་རལ་ཅན། །ནག་པོ་རལ་གྲི་ཕུབས་འཛིན་པ། །མི་ལྤགས་སྟོད་གཡོགས་སྟག་ཤམ་དང་། །ཡན་ལག་རྒྱུ་མ་རློན་པས་སྤྲས། །སྨིན་མཚམས་ཁྲག་གིས་ཐིག་ལེས་མཚན། །གཡས་སུ་ཧཱུྃ་ལས་བེང་ཆེན་ནག །ཙནྡན་བེང་དང་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས། །བེར་ནག་གསེར་སྐེད་སག་ལྷྭམ་གསོལ། །ལྷ་མོའི་གཡོན་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས། །གྲི་གུག་མཐིང་ནག་གྲི་ཐོད་འཛིན། །སྟག་ལྤགས་སྦྲུལ་དཀྲིས་གསུམ་ཀ་ཡང་། །སྤྱན་གསུམ་སྐྲ་བརྫེས་མཆེ་བ་གཙིགས། །འཁོར་བཅས་མི་རོའི་གདན་ལ་འགྱིང་། །ཕྱོགས་བཞིར་ཀྵེ་ཊ་པཱ་ལ་སྨུག །དོམ་ཞོན་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་སྟོབ། །ཛཱི་ན་མི་ཏྲ་དམར་ནག་ཁྲོས། །ཌཱ་མ་རུ་དཀྲོལ་ཐོད་ཁྲག་འཐུང་། །ཊཱཀྐི་རཱ་ཛ་མཐིང་ནག་གིས། །ཅང་ཏེའུ་འཁྲོལ་ཞིང་སྡིགས་མཛུབ་བསྒྲེང་། །ཏྲཀྴད་ནག་པོ་རྟ་ནག་ཞོན། །བེར་གྱོན་ཐོ་ལུམ་ཐོད་ཁྲག་ཐོགས། །བཞི་ཀར་གནོད་སྦྱིན་འབུམ་འབུམ་དང་། །དབང་པོ་མེ་ལྷ་གཤིན་རྗེ་སྲིན། །ཆུ་བདག་རླུང་ལྷ་གནོད་སྦྱིན་འབྱུང་། །ཚངས་པ་ས་བདག་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད། །ཀླུ་བརྒྱད་གཟའ་བརྒྱད་འཇིགས་བྱེད་དགུ། །རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི། །འཁོར་དུ་སྲིད་གསུམ་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་སྡེ་བརྒྱད་དམག །ཁྲོ་གཏུམ་སྣ་ཚོགས་མཚོན་ཐོགས་ཀུན། །སྒྲུབ་པོའི་རེ་འདོད་སྐོང་བར་བཞུགས། ༈

ཤར་དུ་པདྨ་ཉི་མ་དང་། །དགྲ་བགེགས་ཕོ་མོ་བསྣོལ་བའི་སྟེང་། །རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་ཧཱུྃ་མཚན་ལས། །འོད་འཕྲོས་ལོག་འདྲེན་ཚར་བཅད་དེ། །ཚུར་འདུས་ཐུགས་མགོན་བྱ་རོག་མཚན། །མདོག་ནག་ཕྱག་བཞི་སྤྱན་གསུམ་འཁྲུག །སྨར་སྨིན་དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་བརྫིས། །སྐྲ་གསེབ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་བརྒྱན། །ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་གཙིགས། །ཐུང་ཞིང་སྦོམ་ལ་གསུས་ཁྱིམ་ཆེ། །གཡས་གཉིས་གྲི་གུག་རལ་གྲི་དང་། །གཡོན་གཉིས་ཐོད་ཁྲག་ཁ་ཊྭཱྃ་བསྣམས། །ཐོད་སྐམ་དབུ་རྒྱན་ཐོད་རློན་གྱི། །དོ་ཤལ་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་དང་། །དར་ནག་སྟོད་གཡོགས་སྟག་ཤམ་དཀྲིས། །སྦྲུལ་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན། །ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་སྤྲུལ་པ་བཀྱེ། །བརྐྱང་བསྐུམ་དཔའ་བོའི་སྟངས་ཀྱིས་གནས། །གཡས་སུ་པད་ཉི་རོའི་སྟེང་དུ། །བྷྱོཿལས་ཡུམ་མཆོག་ཙཎྜི་ཀ། དམར་མོ་ཞལ་གཅིག་སྤྱན་གསུམ་བགྲད། །ཕྱག་བཞིས་རལ་གྲི་ཐོད་ཁྲག་གཡས། །དགྲ་མགོ་མདའ་གཞུ་གཡོན་གྱིས་བཟུང་། །གཡོན་དུ་ཁྲག་མཚོར་གྭ་དམར་གྱི། །དྲེའུ་སྟེང་བྷྱོཿལས་ལྷ་མོ་ནག །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་མ། །རལ་གྲི་འཕྱར་ཞིང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན། །གཉིས་ཀ་ཐོད་པ་སྐམ་རློན་གྱི། །དབུ་རྒྱན་དོ་ཤལ་རུས་པ་དང་། །ཞིང་ལྤགས་གླང་ཆེན་སྟག་གི་པགས། །རེ་ལྡེའི་ཤམ་ཐབས་སྦྲུལ་གྱིས་བརྒྱན། །མེ་རླུང་འཚུབས་མའི་དབུས་སུ་རོལ། །མགོན་པོའི་ཐུགས་ནས་ཧཱུྃ་གསུམ་ལས། །གཙོ་མདུན་སྐུ་སྤྲུལ་ཚེ་བདག་དང་། །གསུང་སྤྲུལ་སྲོག་བདག་བྱ་རོག་གདོང་། །མདོག་ནག་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་འཛིན། །ཐུགས་སྤྲུལ་འཆི་བདག་ནག་པོ་བདུད། །སེང་གེའི་གདོང་ཅན་རལ་གྲི་གཡས། །བྷཉྫ་སྙིང་གིས་བཀང་བ་གཡོན། །གསུམ་ཀ་སྤྱན་གསུམ་རལ་པ་གཡོ། །མགོ་རློན་དོ་ཤལ་རུས་པས་སྤྲས། །ཞིང་ལྤགས་སྟོད་གཡོགས་སྟག་ཤམ་ལ། །སྦྲུལ་ནག་སྐེད་བཅིངས་པད་ཉི་རོར། །བརྐྱང་བསྐུམ་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་འགྱིང་། །གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ། །ནག་པོ་སྟོང་དང་ཤ་ཟ་འབུམ། །མ་མོ་བྱེ་བ་གནོད་སྦྱིན་ཁྲི། །བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་དྲེགས་པས་བསྐོར། །ལྷོ་རུ་དགྲ་བགེགས་ཀུན་བསྒྲལ་བའི། །ཤ་ཁྲག་ལྷུན་པོར་སྤུངས་པའི་སྟེང་། །པདྨ་ཟླ་བ་ཉི་མའི་ཐོག །ཧཱུྃ་ལས་བེང་ཤིང་ཧཱུྃ་མཚན་པར། །འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་དོན་བྱས། །གདུག་ཅན་ཚར་བཅད་ཚུར་འདུས་ལས། །ཡོན་ཏན་ལེགས་ལྡན་བེང་ཆེན་མགོན། །མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །དམར་ཟླུམ་སྤྱན་གསུམ་སྨིན་མ་དང་། །ཨག་ཚོམ་དབུ་སྐྲ་མེ་ལྟར་འབར། །ཞལ་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་རྔམས་བརྗིད་སྒེག །གསེར་གྱི་ཆོ་ལོ་རིས་བཀྲ་བའི། །ཟབ་ཆེན་ནག་པོའི་འཇོལ་བེར་དང་། །སག་ལྷྭམ་མནབས་ཏེ་དགྲ་བགེགས་བརྫིས། ཁྲག་འཛག་མགོ་འཕྲེང་སྦྲུལ་རིགས་དང་། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །འཇིགས་ལ་མཛེས་ཤིང་གྲི་གུག་དང་། །ཐོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་འཛིན་བའི་བར། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འབར་བ་ཡིས། །མཚན་པའི་ཙནྡན་བེང་ཆེན་བསྣམས། །དབུ་ལ་རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ། །སྤྱི་བོའི་གནས་སུ་མི་བསྐྱོད་བརྒྱན། །བྱ་ནག་ཁྱི་ནག་ལྕགས་སྤྱངས་དང་། །མི་ནག་ཁྱུང་ནི་སྐུ་ལས་སྤྲུལ། །གཡས་སུ་ཚོགས་བདག་དམར་པོ་དང་། །གཡོན་དུ་དཔལ་ལྡན་རེ་མ་ཏཱི། །མདུན་དུ་ལས་གཤིན་ཕོ་ཉར་བཅས། །ཡེ་ཤེས་མེ་དབུས་བཞུགས་པའི་འཁོར། །པད་ཉི་རོ་སྟེང་བྷྱོཿབཞི་ལས། །ཤར་དུ་ཀཉྩི་ཀ་དཀར་མོ། །ལྷོ་རུ་བྷེ་ཏ་ལི་སེར་མོ། །ནུབ་ཏུ་ཙནྜ་ལི་དམར་མོ། །བྱང་དུ་ཛྭ་ལ་མུ་ཁ་ལྗང་། །རང་འདྲའི་ལྷ་མོ་འབུམ་འབུམ་གྱིས། །མདོག་མཐུན་ཞགས་པ་ཕུར་བུ་འདྲིལ། །གཞན་ཡང་སྟེང་ན་ལྷ་ཆེན་བརྒྱད། །འོག་ན་ཀླུ་བརྒྱད་བར་མཚམས་སུ། །སྡེ་བརྒྱད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར། །ནུབ་ཏུ་པདྨ་ཉི་མ་དང་། །མི་རོ་དམར་སེར་གདན་གྱི་སྟེང་། །ཧཱུྃ་གིས་ཡི་གེ་ལས་སྐྱེས་པ། །སྐུ་ཡི་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་གུར། །ཕྱག་གཉིས་པ་དང་ཞལ་གཅིག་ལྡན། །ཁ་དོག་ནག་ཅིང་ཆེར་འབར་བ། །གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན་པ་ཡི། །དབུས་ན་རྣམ་འཕྲུལ་གཎྜི་བསྣམས། །སྤྱན་གསུམ་དབུ་སྐྲ་སེར་པོ་བརྫེས། །མགོ་བོའི་ཕྲེང་བས་དོ་ཤལ་བྱས། །མཆེ་བ་ཆེན་པོས་འཇིགས་པར་བྱེད། །གཟུགས་ཐུང་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་ཉིད། །ཁ་ནས་ཁྲག་ནི་འཛག་པ་སྟེ། །དབུ་རྒྱན་མི་བསྐྱོད་ཐོད་སྐམ་ལྔ། །སྐུ་རྒྱན་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་སྦྲུལ། །སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །དར་སྣའི་ཅོད་པན་ལྷབ་ལྷུབ་ཀླུབས། །མིའུ་ཐུང་གེལ་པའི་འདུག་སྟངས་ཀྱིས། །སྤྲིན་ཕུང་དུ་བའི་མདོག་ཅན་དབུས། །བཞུགས་པའི་གཡས་གཡོན་རྒྱབ་མདུན་སྟེང་། །བྱ་ནག་ཁྱི་ནག་ཅེ་སྤྱང་དང་། །མི་ནག་མཁའ་ལྡིང་ཕོ་ཉ་འཕྲོས། །གཡོན་དུ་ཊཾ་ལས་ཨེ་ཀ་ཛ། །སྔོན་མོ་རལ་གཅིག་གཡོན་དུ་འཕྱང་། །ཕྱག་གཉིས་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་འཛིན། །དར་དཀར་སྟོད་གཡོགས་སྟག་ཤམ་ཅན། །དེ་ཡི་ལྟོ་བར་ཁྲག་མཚོའི་ནང་། །བྷྱོཿལས་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མ། །སྔོ་ནག་སྤྱན་གསུམ་ཕྱག་བཞི་རིང་། །མི་རོ་ཁར་བཅུག་བོང་བུར་ཞོན། །གཡས་གཉིས་རལ་གྲི་ཐོད་ཁྲག་དང་། །གཡོན་གཉིས་མདུང་དང་རྩེ་གསུམ་འཛིན། །གླང་ཆེན་བ་ཀོ་རེ་ལྡེ་གྱོན། །མ་མོ་འབུམ་དབུས་ཧཱུྃ་བྷྱོཿསྒྲོགས། །ལྕམ་དྲལ་ཐུགས་ནས་ཡ་མམ་ལས། །གནོད་སྦྱིན་ཡབ་ཡུམ་གྲི་གུག་དང་། །སྤུ་གྲི་ཀླད་ཁྲག་ཐོད་འཛིན་པའི། །ཐུགས་ནས་ཏྲི་གཉིས་བྷྱོཿགཅིག་ལས། །པུ་ཏྲ་བྷ་ཊ་རལ་གཅིག་མ། །རལ་གྲི་ཐོད་ཁྲག་དམ་ཤིང་སྙིང་། །སྤུ་གྲི་རྒྱུ་མ་འཛིན་ལྔ་ནག །གཙོ་འཁོར་བརྒྱད་ལ་སྣང་སྲིད་ཀྱི། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་རུ་འདྲེན་བཞི། །དམ་ཅན་དྲེགས་པ་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐོར།། །། ༈

བྱང་དུ་པད་ཉི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི། །རོ་སྟེང་ཧཱུྃ་ནག་འོད་འཕྲོས་པས། །གདུག་ཅན་ཚར་བཅད་དོན་གཉིས་བྱས། །ཚུར་འདུས་འཕྲིན་ལས་གཉན་མགོན་ཆེ། །ལྷ་མཆོག་དབང་ཕྱུག་ཞལ་བཞི་པ། །དགྱེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས། །མཐིང་ནག་སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་བགྲད། །རལ་བ་དཀར་པོའི་ཐོར་ཚུགས་བསྒྲེངས། །སྨིན་མ་སྨ་ར་དཀར་པོ་གཡོ། །དྲག་རྔམས་མཆེ་བའི་མྱུ་གུ་གཙིགས། །ཕྱག་གཡས་མི་རྐང་གླིང་བུ་འབུད། །གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་དཀུ་རུ་བསྟེན། །མི་མགོ་སྐམ་པོ་ལྔའི་ཐོད་དང་། །རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་། །ཚངས་སྐུད་རུས་རྒྱན་དྲུག་གིས་སྤྲས། །རུས་ཕྲེང་སྟག་ལྤགས་ཤམ་ཐབས་ཅན། །གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས། །ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་དབུས་བཞུགས་འཁོར། །ཕཊ་ལྔ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། །མདུན་དུ་སྐུ་ཡི་བཤན་པ་གཏུམ། །ནག་པོ་རལ་གྲི་འཛིན་པ་དེའི། །གཡོན་དུ་གསུང་གི་བཤན་པ་རྔམས། །དམར་པོ་ལྕགས་སྒྲོག་དགྲ་མགོ་འཛིན། །གཙོ་གཡས་ཐུགས་ཀྱི་བཤན་པ་དཔའ། །སྔོན་པོ་ཞགས་པ་ཐོད་པ་འཛིན། །རྒྱབ་ཏུ་ཡོན་ཏན་བཤན་པ་མཛངས། །སེར་པོ་གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན། །གཡོན་དུ་འཕྲིན་ལས་བཤན་པ་གྲིམས། །ལྗང་གུ་ལྕགས་ཀྱུ་མི་ལག་འཛིན། །ཐམས་ཅད་གཙོ་ལ་མདུན་གྱིས་ཕྱོགས། །མོན་པའི་ཉམས་ཅན་གསོད་ལ་བཙོན། །སྐྲ་གཟེངས་རྣ་བར་དུང་ཝང་ཅན། །དར་གྱི་ཨང་རག་ནག་པོ་གྱོན། །གནས་གསུམ་མ་ར་ཡ་ཡིས་མཚན། །ཤ་ལ་དགའ་ཞིང་ཁྲག་ལ་དགྱེས། །ཞལ་ནས་སི་རི་ཙི་རི་སྒྲོགས། །ཁྱི་ནག་ཁྲིད་ཅིང་མདའ་གཞུ་ཐོགས། །གཞན་ཡང་གཡུང་མོ་གཏུམ་མོ་དང་། །སྲིན་མོ་སིང་ག་ལི་མ་སོགས། །ཡུམ་དང་ཞིང་སྐྱོང་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར།། །། ༈ དཔལ་མགོན་སྡེ་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །གཡས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་པད་ཟླའི་ཐོག །ནོར་སྐྱུག་བྱི་བ་སྔོན་པོའི་ཁྲིར། །གཿལས་ཚོགས་བདག་གླང་ཆེན་གདོང་། །རབ་དཀར་སྤྱན་གསུམ་ཆགས་པས་གཟིགས། །སྣ་ཤལ་དམར་ཞིང་དབུ་སྐྲ་ནག །ཟུར་ཕུད་ལྔ་བཅིངས་ནོར་བུ་དང་། །ཟླ་ཚེས་འོད་དཔག་མེད་པས་བརྒྱན། །ཡ་གཅིག་རིང་བའི་མཆེ་བ་གཙིགས། །སྦོམ་མཛེས་ཕྱག་བཞིའི་དང་པོ་གཉིས། །པའི་སྙིང་ལ་ཕུག་ལོ་མར་བཅས། །ནོར་བུས་བཀང་བའི་ཀ་པཱ་ལ། །ལྷག་གཉིས་བགྲང་ཕྲེང་དགྲ་སྟ་བསྣམས། །མིའུ་ཐུང་གཟུགས་ཅན་གསུས་པ་འཕྱང་། །སྣ་ཚོགས་རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་གིས། །མགུལ་བྲང་ལྷུ་ཚིགས་ཐམས་ཅད་སྤྲས། །ལྷ་ཡི་གོས་དང་སྟག་ལྤགས་གསོལ། །དབང་གི་འོད་ཟེར་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་། །གཡས་བརྐྱང་གེལ་བའི་ཚུལ་བཞུགས་པར། །རྣམ་སྤྲུལ་ག་ཎ་པ་ཏི་དང་། །ལྷ་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་ཚོགས། །གཏེར་བདག་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར།། །། ༈ མགོན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཡོན་ཕྱོགས་སུ། །པད་ཟླར་བཻ་ལས་ངལ་བསོས་པོ། །གསེར་མདོག་གཟི་འབར་བརྗིད་ཆགས་སྒེག །ཞལ་གཅིག་སྤྱན་ཟུང་སྒྲུབ་ལ་གཟིགས། །ཕྱག་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། །གཏེར་གྱི་ནེའུ་ལེས་ནོར་བུ་སྐྱུགས། །ནེའུ་ལེར་མིག་ཕྱོགས་སེང་གེ་དཀར། །རྩལ་ལྡན་ཉལ་སྟེང་རོལ་པས་བཞུགས། །ཞལ་ནས་འདོད་རྒུའི་ཆར་རྒྱུན་འབེབས། །ཉི་མ་འབུམ་གྱི་འོད་མདངས་འཚེར། །རིན་ཆེན་ཐོར་ཚུགས་དབུ་རྒྱན་སོགས། །རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་ཅིང་གསེར་ཁྲབ་དང་། །སྣ་ཚོགས་དར་གོས་ལྷབ་ལྷུབ་གཡོ། །ཕྲག་པ་གཉིས་ནས་ཉི་ཟླ་འཆར། །མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་མངའ་བརྙེས། །འཁོར་དུ་རྨུགས་འཛིན་གང་བ་བཟང་། །ནོར་བཟང་ཀུ་བེར་ཡང་དག་ཤེས། །འབྲོག་གནས་ལྔས་རྩེན་འཇམ་པོ་འཁྱིལ། །སྲིང་མོ་ཡུམ་སྲས་མཐུ་ཆེན་གྱི། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་བྱེ་བས་བསྐོར།། །། ༈

དེ་རྣམས་སྟེང་འོག་བར་མཚམས་སུ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ། །བླ་མ་ཡི་དམ་སྤྲིན་ལྟར་འཐིབས། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཆར་ལྟར་འཁྲིགས། །འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་རླུང་ལྟར་འཚུབ། །ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་གློག་ལྟར་འཁྱུག །སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ཐོག་ལྟར་འབེབས། །སྣང་སྲིད་མ་མོ་མཚོ་ལྟར་འཕྱུར། །རྒྱུད་གསུམ་བཀའ་ཉན་དྲེགས་པའི་ཚོགས། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བཅས་པའི། །ཕྱི་རོལ་ཁོར་ཡུག་དུར་ཁྲོད་དུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་། །འཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་པ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །མཐིང་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་པ་ཡི། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་གཟུགས་ཅན། །སྣ་ཚོགས་མཛེས་རྔམས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །ཀུན་ཀྱང་སྒྲིབ་བྲལ་འོད་གཟུགས་ཀྱི། །དཔྲལ་མགྲིན་སྙིང་གར་རང་གདན་ལ། །ཨོཾ་དཀར་སྐུ་དང་ཨཱཿདམར་གསུང་། །ཧཱུྃ་མཐིང་ཐུགས་ཏེ་འཁོར་འདས་ཀུན། །བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་དུ། །རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་གྱུར། །གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཟེར་སྣར། །ལྷ་རྣམས་གནད་ནས་བསྐུལ་བྱེད་པའི། །དཔའ་བོ་སྔོ་སྐྱ་མཚན་མ་བསྒྲེང་། །དཔའ་མོ་དམར་མོ་བྷ་ག་རྒྱས། །རུས་རྒྱན་མེ་ཏོག་འཕྲེང་ཅན་ཚོགས། །ཆགས་པས་མྱོས་པའི་བདེ་གར་གྱིས། །ཌཱ་རུ་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་བཞིན་པ། །རྒྱང་གིས་འཕྲོས་ཏེ་རང་བཞིན་གནས། །འོག་མིན་བདེ་ཆེན་རིགས་ལྔའི་ཞིང་། །པོ་ཏ་ལ་དང་རྡོ་རྗེ་གདན། །ཙནྡན་ལྗོན་ཤིང་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད། །རི་བོ་ཆེ་སོགས་གར་བཞུགས་ལྷའི། །ཤངས་བུག་ནས་ཞུགས་ཐུགས་སྲོག་ལ། །བསྐོར་བ་ཙམ་གྱིས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད། །དབང་མེད་བསྐུལ་བས་མགོན་པོ་བདུན། །སྟེང་ན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །གཡས་གཡོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་སྡེ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡི་དམ་ལྷ། །བཀའ་སྡོད་ཞིང་སྐྱོང་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི། །དམ་ཅན་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །གནམ་སའི་ཁྱོན་གང་དར་དང་བཅས། །དགྱེས་འཛུམ་ཅང་ཏེའུ་ཁྲོ་ལོ་ལོ། །དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁ་སི་ལི་ལི། །འུར་འུར་ཆེམ་ཆེམ་སྐར་མདའ་བཞིན། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བྱོན་པར་གྱུར། །སྦྱར་སྤོས་དང་རྔ་རོལ་རྐང་གླིང་གཡབ་དར་བཅས། ཧཱུྃ། བཞེངས་ཤིག་བཞེངས་ཤིག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་བསྟན་པ། །ལྷ་ཆེན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ནོ། །ཧཱུྃ། བདེ་གཤེགས་བླ་མ་མགོན་དང་བཅས། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་དྲུག་གཙོ་འཁོར་དང་། །དམ་ཅན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །བསྟན་བསྲུང་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་དོན་དུ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གནས་འདིར་གཤེགས། །གདུང་བའི་སེམས་ཀྱིས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི། །ཐུགས་དམ་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་ནི། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵཱིཾ། ཧཱུྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་གཤེགས་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཚོགས། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །དཀྱིལ་འཁོར་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྣལ་འབྱོར་དགྲ་ལྷ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རིག་འཛིན་སྲུང་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞིང་སྐྱོང་ནག་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འཁོར་གྱི་དམག་ཚོགས་གཤེགས་སུ་གཤེགས། །འཁོར་གྱི་བཀའ་ཉན་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འབྲུ་བཅུད་ཆང་དང་རཀྟ་ཁྲག །མཱཾ་ས་ཤ་དང་རུས་པའི་ཚོགས། །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདིར་མཆིས་ཀྱིས། །འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ། །འཇིགས་སུ་རུང་བ་བསྐལ་པ་ཡི། །མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་མཐུ་བོ་ཆེ། །སྡེ་བརྒྱད་མ་མོ་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར། །ནག་པོ་མི་ཟད་བསམ་ལས་འདས། །ལྷ་མོ་དཀར་ནག་བགྲང་དུ་མེད། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་བྲན། །སྲིད་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར། །དྲེགས་བ་ཅན་རྣམས་ལས་མཁན་ཏེ། །སྟོང་གསུམ་སྐད་ཅིག་གློག་ལྟར་ཉུལ། །སྡང་དགྲ་གནོད་བགེགས་ཐལ་བར་རློག །བདག་ཅག་དམ་ཚིག་སྒྲུབ་པ་པོ། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདས་དང་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་དྲན་དགོངས་ལ། །གཏོར་མ་རི་ལ་རཀྟ་མཚོ། །བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་འཁྱིལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྟེན་རྣམས་ཚང་། །དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས། །ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཀྵིཾ། དྲུང་ཤེས་རབ་དཔལ་ལྡན་གྱི་གསུང་། ཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་མཁར། །སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེར་ཞི་ནས། །གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །བསྟན་སྲུང་ནག་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེ། །རབ་འཇིགས་རོ་ལངས་ཁུའི་འདེབས་ཤིང་། །ཤ་ཟ་སྲིན་པོ་གནས་པ་ནས། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་གནས། །དམ་ཉམས་མ་ལུས་གཞོམ་པའི་ས། །ཙནྡན་རྐང་གཅིག་དྲུང་ཤེད་ནས། །ཕྱག་དྲུག་མགོན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བསྟན་ལ་གནོད་བྱེད་ཚར་གཅོད་ཅིང་། །རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ཡི། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །མ་ཧཱ་ཀ་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཁྱོད་ཀྱི་ལས་མཛད་འཁོར་གྱི་ཚོགས། །ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ལ་སོགས་པ། །མི་སྡུག་སྲིན་པོའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདི་ན་ཁྱོད་ཉིད་དགྱེས་པ་ཡི། །དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་དང་། །མི་ཤས་བརྒྱན་པའི་གཏོར་ཚོགས་ལ། །རིངས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཧཱུྃ། གནས་འདིར་པད་ཉི་བགེགས་ཀྱི་གདན། །དམ་ཉམས་དགྲ་བོའི་སྙིང་ག་རུ། །རྡུལ་དུ་བརླག་པའི་བྲོ་བརྡུངས་ལ། །མཆོད་གཏོར་བཞེས་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཀྵཱིྃ། རིང་པོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བརྗོད། ཧཱུྃ། །བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ནས། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སྙན་གསོན་ཅིག །བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་དུས་ལ་བབས། །ཆོས་ཀྱི་སྲུང་མ་ད་ཚུར་སྤྱོན། །དགྲ་བགེགས་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས། །རྣལ་འབྱོར་དགྲ་བླ་ད་ཚུར་སྤྱོན། །བར་ཆད་བསྲུང་བའི་དུས་ལ་བབས། །རིག་འཛིན་སྲུང་མ་ད་ཚུར་སྤྱོན། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབས། །ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་ད་ཚུར་སྤྱོན། །དམ་ཚིག་ལྡན་པ་བདག་འབོད་ཀྱིས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བྱ་རོག་མཚན་ཅན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལེགས་ལྡན་བེང་ཆེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལྕམ་དྲལ་མཁའ་འགྲོར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ནག་པོ་དམ་འཆང་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཚོགས་བདག་དཀར་དམར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ལུས་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་དྲན་དགོངས་ལ། །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འདིར་སྤྱོན་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཞེས་པའི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད། འཇམ་མགོན་ཉི་ཟླ་བཟང་པོའི་གསུང་།

ཧཱུྃ། ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །གདུག་ཅན་གཞོམ་ཕྱིར་དྲག་པོའི་སྐུར་བསྟན་པ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་སྤྲུལ་མཆོག །བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ལོ་ཀེ་ཤྭ་རའི་ཐུགས་སྤྲུལ་བཀའ་ཉན་པ། །ཕྱག་དྲུག་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་པ། །ཞིང་སྐྱོང་ཕྱག་བཞི་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་པ། །བེང་ནག་སྤྲུལ་པ་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་སྤྲུལ་བཀའ་ཉན་པ། །རྡོ་རྗེ་གུར་མགོན་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གསང་བ་འདུས་བའི་ཐུགས་སྤྲུལ་བཀའ་ཉན་པ། །དཔལ་མགོན་གདོང་བཞི་འཁོར་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ཧཱ་དེ་ཝའི་སྲས་པོ་དམ་ཚིག་ཅན། །ཚོགས་བདག་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གནོད་སྦྱིན་བྱེ་བའི་སྡེ་དཔོན་ངལ་བསོས་པོ། །བཙུན་མོ་སྲས་འཁོར་འབངས་བཅས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མདོར་ན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བཀའ་ཉན་ཅིང་། །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་མཛད་པའི། །དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྣལ་འབྱོར་ཉམས་ཆག་བསྐང་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿལན་གསུམ་བརྗོད་པས་ཡེ་ཤེས་པ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས། གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་འབར་བའི་དབུས། །མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་དུ། །པདྨ་ཉི་ཟླ་བམ་རོའི་སྟེང་། །མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ལྟར། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་གནས་འདི་རུ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཧཱུྃ། བདུད་འདུལ་དམག་དཔོན་ནག་པོ་ཆེ། །རབ་བརྗིད་འཁོར་གྱི་ཚོགས་དང་བཅས། །དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཧཱུྃ། དབེན་ཞིང་ཡིད་འོང་དམ་རྫས་ཚོགས། །སྒྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་འདིར། །བསྐྱེད་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རྣམས་ལ། །དགྱེས་ཤིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ས་མ་ཡ་ཏིཥྛན། ཧཱུྃ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་བཞིན། །བསྐྱེད་ཅིང་བསྟིམས་པའི་རང་བཞིན་གྱིས། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་འདིར་བཞུགས་ལ། །བདག་གི་མཆོད་བསྟོད་བཞེས་སུ་གསོལ། །པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། བཞི་པ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་འདུས་མ་བྱས། །ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་སོགས། །བླ་མ་རྣམས་དང་ནག་པོ་ཆེ། །ཐ་མི་དད་དུ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཆོས་དབྱིངས་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །མ་རུངས་ཀུན་འདུལ་ཁྲོ་བོའི་གཟུགས། །བསྟན་པའི་རུ་ཏྲ་འཇོམས་མཛད་པའི། །ནག་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཧཱུྃ། མཉམ་མེད་མཐུ་ཆེན་མེ་ལྟར་འབར། །དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་ཐལ་བར་རློག །ཐལ་བྱེད་གཞོན་ནུ་འཇིགས་པའི་སྐུ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྔ་པ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་ནི། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡི། །ལྷ་རྫས་བཟང་པོའི་མཆོད་པ་ནི། །སྣ་ཚོགས་དྭངས་ཤིང་ཡིད་འོང་བའི། །ཡོན་ཆབ་སྣ་ཚོགས་མཛེས་པ་དང་། །མེ་ཏོག་ཆུ་སྐྱེས་ཐང་སྐྱེས་དང་། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དང་སྦྱར་བའི་སྤོས། །རང་གཞན་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་འོད། །ལྷན་སྐྱེས་སྦྱར་བྱུང་དྲི་བཟང་ཆབ། །འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཟས། །སྙན་བརྗིད་རོལ་མོ་དམ་པ་འདི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤཔྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ལ། །བདག་གི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ནས། །མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་འབུལ་བ་ནི། །མི་ཁྱི་གླང་ཆེན་རྟ་ཡི་ཤ། བ་གླང་ཁྱུ་མཆོག་སོགས་ཀྱི་ཤ། དྲི་ཆེན་ཀླད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །རཀྟ་དྲི་ཆུར་སྦྱར་བ་རྣམས། །མི་ཟད་འབུལ་ལོ་བཞེས་སུ་གསོལ། །གཞན་ཡང་དྲག་པོའི་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ། །དྲག་པོའི་རྒྱན་དང་མཚོན་ཆ་དང་། །དཔལ་གྱི་ཆས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ། །འབུལ་གྱི་ཡང་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་ཡིད་འོང་མ། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་ཕྲེང་སྣ་ཚོགས་གོས། །སྣ་ཚོགས་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་སྟོན། །པི་ཝང་སྙན་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་། །གླིང་བུ་སྙན་པར་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར། །རྔ་ཟླུམ་ལྷ་ཡི་རྔ་ལྟར་བརྡུང་། །རྫ་རྔ་ངང་བའི་རྒྱལ་པོའི་སྐད། །ཧེ་ཧེ་བཞད་གད་འཛུམ་དང་བཅས། །སྒེག་པའི་ལུས་ནི་མཉེན་པར་བསྒྱུར། །ཡིད་འོང་གླུ་ལེན་མཛེས་པའི་གར། །མེ་ཏོག་སིལ་མའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་། །དྲི་མཆོག་སྤོས་ཀྱི་དུད་པ་འཐུལ། །སྣང་གསལ་སྒྲོན་ཞིང་དྲི་ཆབ་འཐོར། །མེ་ལོང་གཟུགས་འབུལ་ཞལ་ཟས་འདྲེན། །གོས་རེག་འཁྱུད་དང་ཆོས་སྟོབ་པའི། །ཟག་མེད་དགའ་བཞིའི་བདེ་བ་དང་། །སྟོང་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་འཁོར་ལོ་དང་། །ཁམས་གསུམ་རེ་སྐོང་ཡིད་བཞིན་ནོར། །གཟུགས་མཛེས་ཡིད་འོང་བཙུན་མོ་དང་། །རྣམ་དཔྱོད་རྩལ་ལྡན་བློན་པོ་དང་། །ཐེག་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་གླང་པོ་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་རྟ་མཆོག་དང་། །འཇིགས་མེད་བདུད་འདུལ་དམག་དཔོན་དང་། །འཛད་མེད་གཏེར་ཆེན་བུམ་པ་དང་། །ལྷ་མིའི་ཡོ་བྱད་ཕུན་ཚོགས་རྣམས། །འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། །མདོར་ན་ཕྱི་ཡི་སྣང་བ་རུ། །མཚར་དང་དགའ་དང་བདེ་བ་དང་། །རིན་ཐང་མེད་པའི་ནོར་རྫས་དང་། །བལྟ་ན་མཛེས་ཤིང་མཉན་ན་སྙན། །བསྣམ་ན་ཡིད་འོང་མྱང་ན་ཞིམ། །རེག་ན་འཇམ་པའི་མཆོད་པའི་ཚོགས། །དམིགས་མེད་སྒྱུ་མའི་ངང་ནས་འབུལ། །སྒྱུ་མའི་ངང་དུ་བཞེས་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་སརྦ་པཱུ་ཛ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

ཧཱུྃ། །མཚན་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀ་པཱ་ལར། །སྨན་ལྔ་བཅུད་ལྔ་སྙིང་པོ་ལྔ། །འབྲུ་ལྔ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། །བདེ་ཆེན་སྟེར་བའི་རྫས་མཆོག་འདི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་བྱིན་བརླབས་ནས། །ལྷ་ཆེན་མགོན་པོ་དགྱེས་ཕྱིར་འབུལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ནང་མཆོད་གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་ཐིགས་གཏོར་སྤྱི་བོ་སྙིང་ག་ལྟེ་གསར་གྱི་ཐད་ནས་རིམ་པར་འབུལ་བཞིན་དུ། རྡོ་རྗེ་འཆང་སོགས་ལྔ་བརྒྱ་ས་ར་ཧ། །ཀླུ་སྒྲུབ་མཆོག་སྲེད་དྷཱ་ན་སང་སྐྲྀ་ཏ། །ཤཱ་ཝ་རི་པ་མཻ་ཏྲི་རཱ་ཧུ་ལ། །ཁྱུང་པོ་དཀོན་མཆོག་མཁར་དང་ཞང་སྒོམ་མཆོད། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྨོག་ལྕོགས་དབོན་སྟོན་གཉན་སྟོན་འགྲོ་མགོན་རྗེ། །ཤངས་སྟོན་མུས་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་། །ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་བྱང་སེམས་སྦྱིན་པ་བཟང་། །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་སོགས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་མཆོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་དུས་འཁོར་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་དཔལ་ཆེན་དཀྱིལ་འཁོར་དགུ། བདེ་མཆོག་དགྱེས་རྡོར་གསང་འདུས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེ། །འཇིགས་མཛད་མཁའ་སྤྱོད་མ་སོགས་ཡི་དམ་མཆོད། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཡུམ་ཆེན་ཕག་མོ་སྒྲོལ་མ་ཆོས་བདག་ཡུམ། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ། །ལྷ་མོ་ཕུབ་རལ་བདེ་དང་གྲི་གུག་ཅན། །གནོད་སྦྱིན་བཞི་དང་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་མཆོད། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཕྱག་བཞི་ལེགས་ལྡན་གུར་མགོན་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས། །ཚོགས་བདག་རྣམ་སྲས་རང་རང་ཡུམ་འཁོར་བཅས། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཡུལ་གཞིའི་བདག །ཁམས་གསུམ་འགྲོ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ལྷར་གསལ་མཆོད། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། །རྣལ་འབྱོར་མ་ནི་ཀུན་གྱི་གནས། །དེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བདག་མཆོད་དོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་རང་གིས་ཀྱང་མྱང་ངོ་། །ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཆོས་དབྱིངས་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་ལས། །གདུག་པ་འདུལ་ཞིང་བར་ཆད་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །འཇིགས་བྱེད་འཇིགས་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཐུགས་དམ་རྗེས་སུ་སྐྱོང་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །སྒེག་ཅིང་དཔའ་གཏུམ་མི་སྡུག་གཟུགས་འཆང་བ། །འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་བསྐལ་པའི་མུན་རུམ་བཞིན། །མཐིང་ནག་རབ་འབར་རྣམ་འགྱུར་ཅིར་ཡང་སྟོན། །ཁྲོ་གཏུམ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །རྒོད་དང་དྲག་ཤུལ་འཇིགས་སུ་རུང་པ་ཡི། །ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་ཀྱིས་ལོག་འདྲེན་སྙིང་རབ་འགས། །ཧ་ལ་ཧ་ལའི་གད་མོས་འཇིག་རྟེན་གཡོ། །གཟི་བརྗིད་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོགས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །སྙིང་རྗེ་རྔམས་ཞིང་ཞི་བའི་རང་བཞིན་ལས། །སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་སྤྲོས་པའི་ཕྱོགས་ལས་དབེན། །འགྲོ་འོང་སྐྱེ་བའི་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཀློང་། །དུས་གསུམ་རྣམ་པར་གཟིགས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །གང་གིས་ཁྱོད་ལ་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་ན། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དཔལ་འབྱོར་དགོས་འདོད་ཀུན། །དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀྱང་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཡོན་ཏན་མི་ཟད་གཏེར་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །བདུད་བཞི་དྲེགས་པ་གདུག་པའི་ཚོགས་པ་ལ། །གནམ་ལྕགས་རལ་གྲི་གངས་རིའི་ཆར་བབ་ནས། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བསྒྲལ་ནས་རྗེས་སུ་འཛིན། །འཕྲིན་ལས་ཐོགས་པ་མདོ་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་འབུལ་གྱི་མི་དགེ་བཤགས། །ཉིད་ཀྱི་ཟག་མེད་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཀའ་སྒྲུབ་སྐྱོང་བ་ལ། །མྱ་ངན་མི་འདའ་རྟག་པར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །མགོན་པོ་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བཏབ་པས། །བདག་ནི་སྒྱུ་ལུས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སུ། །ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཡིས། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་ནས་སྐེམ་པར་ཤོག །ཀུན་དགའ་འོད་ཀྱིས་རྨོག་ལྕོགས་སུ་ཞལ་མཇལ་དུས་བསྟོད་པའོ། །གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གནད་གསུམ་ལ། དང་པོ་བླ་མ་མགོན་པོའི་གསོལ་འདེབས་ནི། མགོན་པོའི་སྤྱི་བོའི་སྟེང་གི་མཐོ་གང་ཙམ་གྱི་སྟེང་དུ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ། རྩ་བའི་བླ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་ཐོད་པའི་ཌཱ་མ་རུའམ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། གཡོན་གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁ་བསྣམས་པ། ཞབས་གཉིས་བཞེངས་ཐབས་སུ་བཞུགས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་སྒྲིབ་པ་འདག་ཅིང་། གསུང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་བའི་ས་ལ་འགོད་ངེས་པ། འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོ་བ། དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ལ་བསྟིམ་མོ། །ཞེས་རོལ་མོ་བྱ། བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་ལ་དད་གུས་དྲག་པོ་བྱས་པས། བླ་མ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་ནས་མགོན་པོ་ལ་ཕོག་པས་མགོན་པོ་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་འབར། ཌཱ་མ་རུའི་སྒྲ་སྒྲོགས། བླ་མ་དང་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར། མགོན་པོ་ལས་འོད་ཟེར་བདེ་བའི་རང་གཞིན་དམར་ལ་སྨུག་པ་འཕྲོས་པས། བླ་མ་འོད་དང་བདེ་བའི་རང་བཞིན་དུ་འབར། ཌཱ་མ་རུ་དང་དྲིལ་བུའི་སྒྲ་སྒྲོག །མགོན་པོ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར། ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿཧེ་བཛྲ་ཝཱི་ར་ཝཱི་རི་ནཱི་ཌཱ་ཀ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛོ་ཀ་ཛོ་ཀི་ནཱི་སརྦ་བུདྡྷཱ་བོ་དྷི་སཏྭ་ཡ་ཤ་ར་ཎྃ་གཙྪ་མི། ཀྱེ་ཀྱེ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་ན་བཞུགས་པའི་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག

།སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ། རྣལ་འབྱོར་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཡེ་ཤེས་ལ་སྒྲིབ་པ་མི་མངའ་བ། མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བ། ཐུགས་རྗེ་ལ་ཕྱི་བཤོལ་མི་མངའ་བ། བྱིན་རླབས་ལ་རྒྱང་རིང་ཐུང་མི་མངའ་བ། ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་སྐུའི་སྒོ་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །གསུང་གི་སྒོ་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཐུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་མི་ཟད་པའི་སྒོ་ནས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །འདུག་ས་འདི་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །ཅེས་རོལ་ཆེན་བྱས་ལ། སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །དཔལ་ལྡན་ཤཱ་ཝ་རི་དབང་ཕྱུག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མངའ་བདག་མཻ་ཏྲི་པ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །གྲུབ་ཐོབ་རཱ་ཧུ་ལ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །གྲུབ་ཐོབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མཉམ་མེད་རིན་ཆེན་བརྩོན་འགྲུས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །དཔལ་ལྡན་སྐྱེར་སྒང་པ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་གཉན་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཆོས་རྗེ་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟོན་ཆོས་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མུས་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མཁས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མཚུངས་མེད་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བྱང་སེམས་སྦྱིན་པ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཕ་རྒོད་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བརྒྱུད་འཛིན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མཁས་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་དར་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །རྗེ་བཙུན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ལོ་ཆེན་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མཁས་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ངག་དབང་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མང་ཐོས་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས་དཔལ་བཟང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །སྐལ་ལྡན་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མཚུངས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཡོངས་འཛིན་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བྱམས་པ་ངག་དབང་གྲགས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །སྐལ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེའི་དཔལ་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །མགོན་པོ་བླ་མ་དབྱེར་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཨོཾ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། བརྒྱ་རྩ་ཙམ་བཟླས་ཏེ། བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་ལ། །བདག་ནི་གུས་བས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཉོན་མོངས་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག །བར་ཆད་མ་ལུས་ཞི་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་གསུམ་སོགས་ཅི་འགྲུབ་བརྗོད། །གནད་གཉིས་པ་ཐིབ་སེལ་ནི། མགོན་པོའི་སྤྱི་བོའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་གཡས་ཤེལ་གྱི་རྡོ་རྗེ། གཡོན་ཐོད་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན་པའི་ནམ་མཁའ་ལ། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་བྱོན་ནས་བླ་མ་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་ནས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་། བླ་མའི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། བླ་མའི་གནས་གསུམ་ནས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་མགོན་པོའི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། བླ་མ་དང་མགོན་པོ་གཉིས་ཀའི་གནས་གསུམ་ནས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཁོར་རྣམས་དང་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་དག །བདག་གི་ལུས་ཀྱི་ནང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གང་བས་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་ནས་བྱང་ཞིང་དག་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷིམྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། བཛྲཱི་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླས་པའི་མཐར། རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་དཔལ་ལྡན་ཤཱ་ཝ་རི། །མཻ་ཏྲི་རཱ་ཧུ་ཁྱུང་པོ་རྨོག་ལྕོགས་པ། །དབོན་སྟོན་གཉན་སྟོན་འགྲོ་མགོན་ཚུལ་ཁྲིམས་འབུམ། །མུས་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནམ་མཁའི་མཚན། །དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་སོགས། །རིན་ཆེན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དགོངས་སུ་གསོལ། །འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་པའི། །བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལ། །དག་པ་གཉིས་ལྡན་ཆོས་སྐུར་མ་རྟོགས་པར། །འཇིག་རྟེན་རྟོག་བཅས་དབང་གྱུར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་དང་། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལྷ་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ཅག་ཐེག་མཆོག་སྔགས་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས་ནས། །རྩ་བ་ཡན་ལག་འགལ་ཉམས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་ཤིང་། །སྐད་ཅིག་དྲན་པས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ། །འདུ་འབྲལ་མེད་པར་དངོས་གྲུབ་སྟེར་མཛད་པའི། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་དགོངས་སུ་གསོལ། །དུར་ཁྲོད་ནགས་འདབ་ཆུ་གླིང་བས་མཐའ་རུ། །ཕྱི་ནང་རྟེན་དང་དམ་རྫས་ཚོགས་བཅས་ནས། །བསྙེན་སྒྲུབ་བསྐང་བཤགས་ཚུལ་བཞིན་མ་བསྒྲུབ་པར། །ལེ་ལོ་གཡེང་བའི་དབང་གྱུར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཁྱད་པར་གསང་བའི་རྟེན་མཆོག་བླ་ན་མེད། །བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་སྐུ། །ཁྱོད་ལ་ཡིད་ཆེས་མོས་གུས་འབྲལ་མེད་ཀྱིས། །རྣམ་དག་ཆོས་སྐུར་མ་རྟོགས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །བདག་ནི་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་དབང་གྱུར་ཏེ། །བླ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །གནོང་ཞིང་འགྱོད་པའི་སེམས་དང་བཅས་ནས་ཀྱང་། །ལྷ་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཡེ་ཤེས་བཀའ་བསྒྲུབ་ལས་ཀྱི་ཕོ་ཉ་བ། །ནག་པོ་རལ་ཕུབས་བིང་ཤིང་གྲི་གུག་ཅན། །ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་། །ཊཱཀྐི་རཱ་ཛ་ཏྲཀྴད་རེ་མ་ཏཱི། །ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་དང་གཙང་རིགས་དགོངས་སུ་གསོལ། །ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན། །བདག་གི་འཕྲིན་ལས་དཔག་མེད་བསྒྲུབ་པ་ལ། །ཡི་ཆད་བགྱིས་ཤིང་ཤ་ཁྲག་གཏོར་ཚོགས་ཀྱིས། །གཏོར་རག་དུས་སུ་མ་ཐོངས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མངོན་ཤེས་མེད་པས་ཉེས་སྐྱོན་མ་རྟོགས་པར། །བསྟན་པ་འཇིག་དང་བླ་མའི་སྐུ་དགྲ་ལ། །དྲག་པོའི་ལས་ཀྱིས་ཚར་གཅོད་མ་བགྱིས་པར། །གསང་བ་བསྒྲགས་ཤིང་བྱམས་བགྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དམ་ཉམས་གྲིབ་ཕོག་གཏམ་འདྲེས་ཟས་ཟོས་དང་། །རྒྱུ་ཆུང་ཕུད་ཉམས་བསྒོམ་བཟླས་ནོར་བ་སོགས། །ཉེས་སྐྱོན་འཁྲུལ་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཅི་མཆིས་པ། །གནོང་ཞིང་འགྱོད་པའི་སྒོ་ནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །བླ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་སྔ་རུ། །སྐུ་ཡི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས།

།ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཚོར་ཏེ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མ་ཚོར་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཉམས་གྲིབ་དག་ཕྱིར་བཤགས་པ་འདི་བྱས་པས། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །ཕ་མ་བུ་ཚ་བཞིན་དུ་བཟོད་བཞེས་ལ། །དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དུས་འདིར་བདག་ལ་སྩོལ། །བཤགས་དང་བཤགས་པར་བྱ་བ་མི་དམིགས་ཀྱང་། །རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བག་ཆགས་དག་བྱའི་ཕྱིར། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཡུལ་གྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །རབ་ཏུ་བཤགས་པས་བདེ་ཆེན་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །རྒྱ་གཞུང་ལས། བཤགས་པ་བྱ་ཞིང་དམ་ཚིག་བསྐང་། གསུངས་པས་བསྐང་རྫས་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་བཀོད་པ་ཅན་དུ། ཧཱུྃ་ཡིག་ནག་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལས་བྱུང་བའི། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྟེན་སྒྲུབ་མཐུན་བསྐང་སོགས་ཀྱི་རྫས་མ་ཚང་བ་མེད་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཡེ་ཤེས་མགོན་བོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དགྱེས་པ་སྐོང་བའི་དམ་ཚིག་གི་མཆོད་སྤྲིན་ཚད་མེད་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྒྱས་པར་གང་བར་གྱུར། ཨོཾ་སརྦ་བིད་པཱུ་ར་པཱུ་ར། སུ་ར་སུ་ར། ཨཱ་ཝརྟ་ཡ། ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཧོཿབཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་སྤེལ་ལ། ཧཱུྃ། ཁྱོད་ཉིད་མཉེས་པའི་དམ་རྫས་འབུལ་བ་ནི། །རྟ་ནག་གཡག་ནག་ལ་སོགས་རྐང་བཞིའི་ཚོགས། །འཁོར་ལོ་ནོར་བུ་ལ་སོགས་རིན་ཆེན་བདུན། །རིན་ཆེན་དཔག་བསམ་ཤིང་སོགས་བཀྲ་ཤིས་རྫས། །རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་ཉེར་སྦྱོད་ལྔ། །གྲི་གུག་རལ་གྲི་ལ་སོགས་མཚོན་ཆའི་ཚོགས། །མི་རྐང་གླིང་བུ་ལ་སོགས་རོལ་མོའི་སྒྲ། །མདོར་ན་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་མཆོད་རྫས་ཀུན། །མཆོག་ཏུ་ནག་བོ་ཆེན་པོ་མཉེས་པ་ཡི། །ཚོགས་དང་གཏོར་མར་ཏིང་འཛིན་སྔགས་ཀྱིས་སྤེལ། །ཞེན་པ་མེད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་པོའི་ངང་། །རྩ་སྔགས་ལ་སོགས་གསུང་ལ་བཟླས་པ་དང་། །ཟག་མེད་མཆོད་པ་བདེ་ཆེན་དགའ་བཞི་སོགས། །སྤྲོས་བཅས་སྤྲོས་པ་མེད་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱིས། །བླ་མ་ཀུན་འདུས་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡི་དམ་ཀུན་འདུས་མགོན་བོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཆོས་སྐྱོང་ཀུན་འདུས་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ལྷ་མོ་འཁོར་མགོན་གནོད་སྦྱིན་ཐུགས་དམ་བསྐང་། འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ནས། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་ཉམས་ཆག་སོས་གྱུར་ཅིག །ཉེས་ཚོགས་གང་མཆིས་ཐུགས་རྗེ་མངའ་བའི་ལྷ། །ཁྱོད་ལ་མཐོལ་བཤགས་བཟོད་པར་གསོལ་བ་དང་། །རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་མཛད་པ་རྣམས། །བདག་གིས་ཁྱེད་ལ་གསོལ་འདེབས་འབུལ་བ་ནི། །ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་། །བསྟན་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་གསོད་པ་དང་། །ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀུན། །ཆོས་དང་མཐུན་ཅིང་ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ། །བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཅེས་དཔལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དངོས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་ཉེ་བར་གནས་པ་དྲུང་ཆེན་ཤེས་རབ་དཔལ་ལྡན་གྱི་གསུང་འདི་ཉིད་ཚར་གསུམ་སོགས་བྱའོ། །གནད་གསུམ་པ་མཁའ་འགྲོ་དབང་སྡུད་ནི། མགོན་པོའི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་དམར་པོ་ཌཱ་མ་རུ་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་བལྟ་བས་མི་ངོམས་ཤིང་། བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཅན། གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཅི་འདོད་དབང་དུ་བསྡུད་པ། མགོན་པོའི་དཔྲལ་བའི་སིནྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེའི་ནང་དུ། ཧྲཱིཿདམར་པོ་བཅུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གསང་བའི་མཁའ་འགྲོ་མ་དམར་མོ་ཌཱ་མ་རུ་དང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པ་བཅུ་གསུམ་དུ་གྱུར། བླ་མའི་སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་དམར་པོ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་ཕོག་པས་དེ་རྣམས་ཌཱ་མ་རུ་དང་གཡེར་ཁའི་སྒྲ་ཁྲོལ་ཁྲོལ། ཞབས་གཉིས་གར་སྟབས་ལིང་ལིང་བ། སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཧྲིག་ཧྲིག་གཟིགས་པ། མགོན་པོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གི་དབང་དུ་བསྡུས། དགོས་འདོད་ཆར་ལྟར་བབས་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ན་ར་ཀྲིཾ་ཀྲིཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་པ་བཟླ།

།གསུམ་པ་སྙིང་པོ་རྣམས་ཀྱི་བསྙེན་པ་བྱ་བ་ནི། བདག་ཉིད་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་གསང་བའི་སྔགས། །མཐིང་ནག་འོད་དམར་འཕྲོ་བ་འོད་ལྔར་བརྒྱུད། །རང་གི་ཞལ་ནས་མགོན་པོའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། །ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་སྟེ་ཧཱུྃ་ལས་སྔགས། །ལྟེ་བ་ནས་ཐོན་བདག་གི་ལྟེ་བར་ཞུགས། །སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པ་མགལ་མེ་ཡི། །འཁོར་ལོའི་ཚུལ་གྱིས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བསྲེགས། །སྔགས་ལས་འོད་འཕྲོས་ལས་བཞི་བྱས་པར་བལྟ། །ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵཱེཾ་ཀྵེ་ཏྲ་བིགྷྣཱན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། གྲངས་ཀྱི་བསྙེན་པ་འབུམ་ཚོ་གཉིས། གསུངས་པས་བསྙེན་སྔགས་ཡི་གེ་ཉེར་གཉིས་པ་འདི་ཉིད་ཅི་ནུས་དང་། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵཱེཾ་ཀྵེ་ཏྲ་ཡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། བྷཀྵ་བྷཀྵ། རུ་དྷི་ར་མཱྃ་ས་ཧ་ར་སྟྭྃ། གྷྲྀ་ཧི་ཏ་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཀྱང་བཟླ། བདག་ཉིད་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། །འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཁོར་རྣམས་རང་རང་གི། ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་རང་རང་ས་བོན་ལ། །ཕོག་པས་སོ་སོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་གྱུར། །ཨོཾ་ཤྲཱི་དེ་ཝཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལྷ་མོའི་མཚན་སྔགས་དང་། བྷྱོ་མ་མོ་ནག་མོ་བཻ་ཏཱ་ལི་སིནྡྷ་ཀུ་ལུ་ཀུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་དང་། ཨོཾ་ཏྲག་རག་མོ་རཀྟ་རུ་དྷི་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་པ་སྙིང་པོའོ། །ཕུབས་རལ་ཅན་ལ། ཨོཾ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སིདྡྷི་ཡཾ་དུ་ཛ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ། བེང་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རཀྵ་དུ་བེང་ཎི་ཛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། གྲི་གུག་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལས་མཁན་བཞི་ལ། ཨོཾ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་བིགྷྣཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཊཱཀྐི་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་བྷྱོཿདུ་ཛ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་དུ་ཡོ་ཀ་ཛཿམ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏྲཀྴད་ཧཱུྃ་ཕཊ། རེ་རེ་ནས་ཅི་འགྲུབ་བཟླའོ། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་རང་སྲོག་མཐར། །སོ་སོའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལ། །མེ་སྟག་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཅེས་གསལ་ལ། རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཟེར་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་འཕྲེང་ལ་རེག་པས་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་མཛད་དེ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ཝུ་ཝ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཙནྚི་ཀ་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ཝྃ་ཧྲི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལྷ་མོ་ལ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་ཝཱི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོཿཛཿབྱ་གདོང་གཉིས་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ་ཀ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཡང་དེ་ཉིད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ་ཀ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཕཊ། སེང་གདོང་ལ། ཡ་མ་ར་ཛ་དུ་ཏྲི་ཕུ་ཏྲི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལས་མགོན་ཐུན་མོང་དུ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ་ཀ་མུ་ཁ། སིང་ཧ་མུ་ཁ་ས་མ་ཡ་སྲོག་ཏུང་ཏུང་། དུན་དུན། བྲེང་བྲེང་། ཛཿཛཿཞེས་བཟླའོ། །ལེགས་ལྡན་བེང་ཆེན་མགོན་པོའི་སྟེང་གི་ཆ་ལ། སངས་རྒྱས་མཛེས་པའི་སྙིང་པོ་མེ་ཏོག་གི་དཔལ་ལ་འཁོར་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་སོགས་པ། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་གང་བར་བཞུགས་ནས། མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ། རྣལ་འབྱོར་པའི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཆེད་དུ་བརྗོད། འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛད་པར་གྱུར། ན་མོ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་སཏྭ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཅེས་ཅི་རིགས་བརྗོད་དེ། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་མགོན་པོའི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཀྱིས་མཚན་པ་ལ་ཕོག་པས་འཕྲིན་ལས་གང་བཅོལ་བསྒྲུབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་དེ་ཝ་ཨ་སུ་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་དང་། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་ས་མ་ཡ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨཱཿའཁོར་སྔགས་བསྡུས་པ། ཨོཾ་ཨཱཿཧ་ག་ཡ་བྷྱོཿབྷྱོཿབྷྱོཿབྷྱོཿརེ་མ་ཏི་ཧཱུྃ་བྷྱོཿཛཿལས་སྔགས། ཨོཾཿདེཿབཿཨཿསུཿརཿཨཿརོཿཀཿལཿཡཿཀྵིཿདུཿནཿམཿཀཿརུཿཤཿཤཿཏྲུཾཿཏྲུཾ། མ་ར་མ་ར། ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ། བྷུར་ཏ་བྷུར་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བཟླའོ། །བདག་ལྷག་པའི་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་གཙོ་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་དང་། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལྷ་མོ་ལ། ཨོཾ་རོ་རུ་རོ་རུ་བི་ཏིཥྛ་བདྷོདྶི་ཀ་མ་ལ་རཀྵ་སཱི་ཧཱུྃ་བྷྱོཿཧཱུྃ། ལས་མགོན་ལ། ཨ་ལི་ཨ་ལི་མ། ཛ་ཛ། ཤཾ་ཤཾ། ལི་ཤི་དེད། ཨ་ཤྭ་དེད། མོ་སྨུགས། པུ་ཏྲི་ཨ་ལི་མ། ཛ་ཛ། ནག་མོ་ཤ་ལ་རུབ། ཛ་ཛ། ཨོཾ་རོ་རུ་རོ་རུ་ཏྲི་ཙ་པ་ལ། ཨ་ཤུག་མེ། མ་ཧཱུྃ་མ་བྷྱོཿཛ་ཛཿཞེས་བཟླའོ། །རང་ཉིད་ལྷའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་ཞིང་སྐྱོང་གཟི་ལྡན་དབང་ཕྱུག་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས། གང་བསྒོ་བ་ཉན་ཅིང་འདོད་རྒུའི་འཕྲིན་ལས་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་པར་གྱུར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་བི་ཀཱ་ལ་ར་ཏྲི་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་དང་། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་བི་ཀཱ་ལ་ར་ཏྲི་ཏ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། འཁོར་ལ། པ་ཨི་ཡཾ། པ་ཨ་ཀ། ར་ལ་ཧི་ཡཾ། པ་ཧུ་བཾ། གྷྲི་ཏ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ། བི་བྷི་ཥ་ཎ་ས་ཏྭ་ཡ་ན་མ། ཞེས་དང་། ཌོཾ་བི་ནཱི། ཙནྡྲ་ཝཱི། རཀྑ་སཱི། སིང་གྷ་ལཱི། དེ་ཝཱི་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཞེས་བཟླའོ། །བདག་ཡི་དམ་གྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་ཚོགས་བདག་མངགས། དེ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་འོད་ཟེར་དམར་པོས་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་བདག་གི་དབང་དུ་བསྡུས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཝ་ར་ཏ་ཀ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་ག་ཎ་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླའོ། །བདག་ཉིད་དཔལ་གྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རྣམ་ཐོས་སྲས་གཙོ་འཁོར་བསྐུལ་བས་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཚེ་དང་སྟོབས་དང་བསོད་ནམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསྐྱེད། བཀྲ་ཤིས་དང་བདེ་ལེགས་སུ་མཛད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་བྷྲཱུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་པུཎྱ་དྷ་ར་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླ་ཞིང་། དེ་ལྟར་སྔགས་རྣམས་ཅི་རིགས་པར་བཟླས་མཐར་ཡིག་བརྒྱ་བཏོན་ལ།

ན་མོ། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་མ་གཡེལ་ཅིག །མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏི་མ་གཡེལ་ཅིག །གྲུབ་པའི་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ་མ་གཡེལ་ཅིག །དཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་བེང་ཆེན་ནག་པོ་མ་གཡེལ་ཅིག །རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་ནག་པོ་ཆེན་པོ་མ་གཡེལ་ཅིག །ལྷ་ཆེན་ནག་པོ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་མ་གཡེལ་ཅིག །དབང་མཛད་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་མ་གཡེལ་ཅིག །རྒྱས་མཛད་རྣམ་ཐོས་སྲས་པོ་མ་གཡེལ་ཅིག །བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་མ་གཡེལ་ཅིག །བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་བསྟེན་བསྟེན་པ་རྣམས་མ་གཡེལ་ཅིག །སློབ་དཔོན་བརྒྱུད་པའི་སྲུང་མ་མ་གཡེལ་ཅིག །བར་ཆད་བསྲུང་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་མ་གཡེལ་ཅིག །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་མ་གཡེལ་ཅིག །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀྱིས་མ་གཡེལ་ཅིག །ཅེས་གསོལ། །བཞི་པ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། བླ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་དམར་པོའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མ་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བས་ཐུགས་རྒྱུད་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་ཚིམ་ནས་དགྱེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལྔའམ་གསུམ་གྱིས་དབུལ། ཨོཾ་མཎྜ་ལ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ། ཕྱག་རྒྱའི་རྒྱན་ལྡན་གཏོར་མ་འདི། །བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་དགྱེས་པར་རོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵཱིཾ་ཀྵེ་ཏྲ་བིགྷྣཱན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་གྱིས་གཙོ་བོ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵཱིཾ་ཀྵེ་ཏྲ་བིགྷྣན་བི་ན་ཡ་ཀ་ཏྲཀ་རཀྨོ་བ་ལིཾ་ཏ་མཱཾ་ས་རཀྟ་རུ་དྷི་ར་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ་གྱིས་ལྕམ་དྲལ་ཐུན་མོང་དུ་འབུལ། བྷྱོ་མ་མོ་ནག་མོ་བཻ་ཏཱ་ལི་སིནྡྷ་ཀུ་ལུ་ཀུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ། ཨོཾ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སིདྡྷི་ཡྃ་དུ་ཛ་ཛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་རཀྵ་དུ་བེང་ཎི་ཛ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ། ཨོཾ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་བིགྷྣཱན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ། ཨོཾ་ཛཱི་ན་མི་ཏྲ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ། ཨོཾ་ཊཀྐི་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་བྷྱོཿདུ་ཛཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ། ཨོཾ་དུ་ཡོ་ག་ཛ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏྲཀྴད་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གསུམ། བདེ་སྐྱོང་མ་ཤ་འབྲས་ཆན་དང་། །ཉ་དང་ཤ་དང་ཁྲག་དང་ཆང་། །ཉེར་སྤྱོད་བདུད་རྩི་ལྔས་བཀང་སྟེ། །ཕྱག་བཞི་ཡུམ་སྤྲུལ་འཁོར་བཅས་མཆོད། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ཝུ་ཝ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་དྭ་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀ་ཀ་མུ་ཁ། སིང་ཧ་མུ་ཁ་ས་མ་ཡ་སྲོག་ཏུང་ཏུང་། དུན་དུན། བྲེང་བྲེང་། ཛཿཛཿཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཤ་སྣ་ཁྲག་སྣ་སྙིང་སྣ་དང་། །ཚིལ་དང་བདུད་རྩི་སྣ་ཚོགས་དང་། །འབྲུ་སྣ་ཀུན་སྦྱར་གཏོར་མ་ཡིས། །བེང་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ན་མོ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡེ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་དེ་ཝཱ་ཨ་སུ་ར་ཧཱུྃ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ག་ཎ་པ་ཏི་རེ་མ་ཏཱི་ཀིང་ཀ་ར་ཙ་ཏུར་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། བྷནྡྷ་ལྕང་ལོ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི། །དོན་སྙིང་ཤ་རུས་ཁྲག་གིས་བཀང་། །འབྲུ་བཅུད་སྟོང་སྦྱར་ཛ་གད་བཅས། །གུར་མགོན་འཁོར་བཅས་དགྱེས་པར་རོལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨ་ལི་ཨ་ལི་མ། ཛ་ཛ། ཤཾ་ཤཾ། ལི་ཤི་དེད། ཨ་ཤྭ་དེད། མོ་སྨུགས། པུ་ཏྲི་ཨ་ལི་མ། ཛ་ཛ། ནག་མོ་ཤ་ལ་རུབ། ཛ་ཛ། ཨོཾ་རོ་རུ་རོ་རུ་ཏྲི་ཙ་པ་ལ། ཨ་ཤུག་མེ། མ་ཧཱུྃ་མ་བྷྱོ་ཛཿཛཿཨི་དཾ་བ་ལིཾ་བྷུཉྫ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། བྲམ་ཟེ་དཔའ་བོ་བཤན་པ་ལྔ། །ཡུམ་བཞི་འཁོར་བཅས་གཏོར་མ་ལོངས། དམ་རྫས་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་འདི། ཁྱེར་ཅིག་ཟོ་ཞིག་དམ་ཚིག་ཅན། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་བི་ཀཱ་ལ་རཱ་ཏྲི་ཏ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། པ་ཨི་ཡཾ། པ་ཨ་ཀ། ར་ལ་ཧི་ཡཾ། པ་ཧུ་བཾ། གྷྲི་ཏ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ། བི་བྷི་ཥ་ཎ་ས་ཏྭ་ཡ་ན་མ་དེ་ཝཱི་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལ་ཕུག་ལ་དུའི་ཞལ་ཟས་ཚོགས། །ཚོགས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་ག་ཎ་པ་ཏི་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ག་ཎ་པ་ཏི་ཌཱ་ཀི་ནི་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། རྣམ་ཐོས་སྲས་དང་རྟ་བདག་བརྒྱད། །ཁ་ཟས་བཟང་དགུས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་མ་ཎཱ་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་ཨཥྚ་བཱ་སུ་དྷཱ་རི་ཎཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། གཞན་ཡང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །དགྲ་བགེགས་གཏོར་མའི་ངོ་བོར་བཞེས། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གྲྀཧྞ་དཾ་ཨརྒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པཱདྱཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ་སོགས་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། གི་བར་གྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཨོཾ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་ནང་མཆོད་འབུལ། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ། རྒྱན་དམ་པ། དྲི་དམ་པ། རོ་དམ་པ། རེག་བྱ་དམ་པ་འདི་ཉིད་འབུལ་ཞིང་བསྔོ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ནི། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས། ལས་མཛད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དཔལ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ། མྱུར་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས་གསུང་གི་བསྟན་སྲུང་། བྱ་རོག་མཚན་ཅན་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་། ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ཡོན་ཏན་གྱི་བསྟན་སྲུང་། གུར་གྱི་མགོན་པོ་སྐུ་ཡི་བསྟན་སྲུང་། སྟོབས་འཕྲོག་དབང་པོ་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་། ལྷ་ཆེན་ཚོགས་བདག་དབང་གི་བསྟན་སྲུང་། རྣམ་ཐོས་སྲས་པོ་རྒྱས་པའི་བསྟན་སྲུང་སྟེ། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འདོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་སོགས། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མའི་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དམ་རྫས་རྒྱན་དང་ལྡན་པའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དམ་ཆོས་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས་སེམས་ཅན་གྱི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ། དགེ་འདུན་གྱི་ཆོས་འཁོར་སྐྱོངས། ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་འགལ་རྐྱེན་ནད་གདོན་ཉེར་འཚེ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་དབང་ཕྱུག་སྙན་གྲགས་འཁོར་འབངས་ལོངས་སྤྱོད་བསྟན་སྲིད་མངའ་ཐང་ཆོས་བརྒྱུད་ཉམས་རྟོགས་ལ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། འདི་ཕྱི་བར་དོའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་བསྐྱབ་ཅིང་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་མྱུར་དུ་སྩོལ་ཅིག

།བསྡུས་པར་བྱེད་སྐབས་འོག་གི་བསྐང་བཤགས་ལ་འཇུག་ཅིང་། འདིར་སྤྲོས་པ་བསྐྱེད་པར་མོས་ཤིང་ལྕོགས་ན། གཏོར་མའི་མན་ངག་ཏུ། བསྟོད་པ་བྱ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ། གསུངས་པ་བཞིན་བྱ་བ་ལ། ཧཱུྃ། མྱུར་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞབས་གདུབ་དང་བཅས་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་མནན། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །ཕྱག་དྲུག་སྦྲུལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །གཡས་པས་གྲི་གུག་བར་པས་འཕྲེང་བ་འཛིན། །ཐ་མས་ཌཱ་མ་རུ་ནི་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ། །གཡོན་པས་ཐོད་པ་དང་ནི་མདུང་རྩེ་གསུམ། །དེ་བཞིན་ཞགས་པ་བཟུང་ནས་འཆིང་བར་བྱེད། །དྲག་པོའི་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས། །སྤྱན་གསུམ་དྲག་པོའི་དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་འབར། །དཔྲལ་བར་སིནྡྷུ་ར་ཡི་ཐིག་ལེས་བྱུགས། །སྤྱི་བོར་མི་བསྐྱོད་རྒྱལ་པོས་རྒྱས་བཏབ་བརྟེན། །ཁྲག་འཛག་མི་མགོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན། །རིན་ཆེན་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། །ཤིང་ལས་བྱོན་ནས་གཏོར་མ་ལེན་མཛད་པའི། །དཔལ་ལྡན་ཕྱག་དྲུག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་གཉན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང་། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་གཉན་པོ་བསྟོད་པ་དང་། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི། །རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། །ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ལང་ཀ་པུ་རི་གསུམ་བསྲེགས་ཤིང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྐྱོང་བདུད་དཔུང་འཇོམས། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་ནག་པོ་ཆེ། །འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །རྒྱས་པར་བྱ་བའམ། །རེས་མོས་ལྟ་བུར་སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ། ལྷོ་ཕྱོགས་རྣམ་དག་ཙན་དན་ཤིང་གི་གསེབ། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལས། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ནི། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་པ། །སྟོབས་ཆེན་རབ་འབར་འགྱིང་བའི་ཆ་བྱད་ཅན། །ཁྲོ་གཉེར་རབ་འཇིགས་མཐིང་ནག་བརྗིད་པའི་སྐུ། །དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་སྤྱན་གསུམ་མེ་འོད་འཕྲོ། །ཤངས་ནས་རླུང་འབྱུང་འཇིག་རྟེན་གཡོ་བར་བྱེད། །རབ་ཏུ་འཇིགས་པའི་ལྗགས་འདྲིལ་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོགས། །རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་ཚེམས་བསྒྲད་མཆེ་བ་གཙིགས། །བར་ནས་རྡོ་རྗེའི་ཁྲག་གི་སེར་ཆེན་འབེབས། །སྨིན་མ་ཨག་ཚོམ་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར། །ཐོད་པ་ལྔས་བརྒྱན་མི་བསྐྱོད་དབུ་རྒྱན་ཅན། །དྲག་པོའི་དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་གྱེན་དུ་འབར། །སྒེག་པའི་ཉམས་ལྡན་དར་གྱི་ཅོད་པན་མཛེས། །མགུལ་གྱི་བུམ་པར་གསང་བའི་ཤུགས་གླུ་ལེན། །ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་ཀྱི་གླུ་སྒྲ་དི་རི་རི། །སྐུ་སྟོད་གླང་ཆེན་ཀོ་བས་བརྒྱན་པ་ཡང་། །དཔའ་ཐུལ་ཆེན་པོའི་གྱད་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །སྐུ་སྨད་སྟག་གི་ལྤགས་པས་དཀྲིས་པ་ནི། །ཁམས་གསུམ་གཡུལ་རྒྱལ་སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །བདུད་བཞི་བསྲེག་མཛད་མེ་དཔུང་ཀློང་ན་འགྱིང་། །རྣམ་རྟོག་སྤང་ཕྱིར་མི་རོའི་གདན་ལ་བཞུགས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་ཕྱིར་ཕྱག་དྲུག་ལྡན། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །འཁོར་བའི་རྣམ་རྟོག་སྤང་ཕྱིར་མགོ་འཕྲེང་ཅན། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད། །གྲི་གུག་རབ་ཏུ་འབར་བས་དགྲ་སྲོག་གཅོད། །ཐོད་སྐམ་ཕྲེང་བས་དགྲ་བགེགས་རྩིས་ལ་འདེབས། །ཌཱ་མ་རུ་སྒྲས་མཁའ་འགྲོ་མ་ཚོགས་བསྡུད། །ཐོད་རློན་རབ་ཏུ་འབར་བས་དགྲ་ཁྲག་གསོལ། །མདུང་རྩེ་གསུམ་པས་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུད། །བདུད་ཞགས་ནག་པོས་སྐེ་ནས་འཛིན་པར་བྱེད། །ཙནྡན་བེ་ཅོན་ཀླད་པའི་རྒྱ་སྲུབ་འགས། །ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ། །གདུག་པའི་གནོད་སྦྱིན་འབུམ་གྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ལ་སོགས་ལས་ལ་འབྱེད། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་བྲན་དུ་འཁོལ། །དཀར་པོའི་ཆོས་སྐྱོང་ནག་པོའི་དཔུང་འཇོམས་པའི། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལྷ་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ། །བདག་ཅག་བསྟོད་དང་གཏོར་མ་དྲག་ཏུ་འབུལ། །བརྩེ་བས་དགོངས་ལ་བུ་བཞིན་བསྐྱང་དུ་གསོལ། །ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །དཔལ་ཤཱ་རི་པས་མགོན་པོའི་ཞལ་གཟིགས་པའི་དུས་སུ་དོན་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའོ། །བྷྱོཿབསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན། །རླུང་ནག་འཚུབས་མར་འཚུབས་པའི་ཕོ་བྲང་ན། །མ་གཅིག་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་ཏཱི། །སྐུ་མདོག་སྔོ་ནག་ཆར་སྤྲིན་ལྟ་བུ་ལ། །ཐོད་སྐམ་དབུ་བརྒྱན་སྙན་གཡོན་སེང་གེ་འཕྱོ། །སྙན་གཡས་སྦྲུལ་འཁྱིལ་སྦྲུལ་གྱི་གདེངས་ཀ་བརྗིད། །སྤྱན་གསུམ་དམར་འཁྲུགས་ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས། །འཇིགས་པའི་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཕྱག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་འབར་བས་དམ་ཉམས་སྒྲོལ། །གཡོན་པ་ཐོད་རློན་དགྲ་བགེགས་སྙིང་ཁྲག་གསོལ། །སྐུ་སྟོད་ཞིང་ལྤགས་སྦྲུལ་ནག་སྐ་རགས་བཅིངས། །སྐུ་སྨད་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་རེ་ལྡེས་དཀྲིས། །སྟོང་གསུམ་ཉུལ་བྱེད་དྲེའུ་གྭ་པ་ཆིབས། །སྲིན་པོའི་ཡ་མགལ་སྔ་རུ་ཁྲམ་བམ་བཏགས། །གོང་སྨེད་སྦྲུལ་ནག་ནད་རྐྱལ་གདུག་པས་བརྒྱན། །མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་ལ་ཤོག །མཻ་ཏྲི་པས་མཛད་པའོ།

།ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་པ། །མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་དྲག་རྩལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྲིད་གསུམ་དྲེགས་པ་ཡོངས་ཀྱི་སྡེ་དཔོན་ཏེ། །བཀའ་སྡོད་མགོན་པོ་གསུམ་དང་གནོད་སྦྱིན་བཞི། །ལྷ་དང་གནོད་སྦྱིན་གཟའ་སྲིན་གཤིན་རྗེ་བདུད། །མ་རུངས་འཇིགས་གཟུགས་མཚོན་ཆའི་ཆར་པ་འབེབས། །དམ་ལྡན་སྐྱོང་ཞིང་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་གཤེད། །རང་རང་རིགས་མཐུན་འབུམ་གྱིས་བསྐོར་ལ་བསྟོད། །དབང་པོ་གཤིན་རྗེ་ཆུ་ལྷ་གནོད་སྦྱིན་དང་། །མེ་ལྷ་སྲིན་པོ་རླུང་ལྷ་འབྱུང་པོ་དང་། །སྟེང་གི་ཚངས་པ་ས་ཡི་ལྷ་མོ་སྟེ། །རང་འདྲའི་འཁོར་གཡོག་འབུམ་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །ལྷ་ཀླུ་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་བརྒྱད། །རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་དགུ། སྲིད་གསུམ་འབྱུང་པོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་སྒྲུབ་མཆོག་སྐྱོང་ལ་བསྟོད། །འབྲིང་དུ་བྱེད་ན་བསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་བསྟན་འཛིན་གསུམ་པའི་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་བྱ་སྟེ། ཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་བཞིན་དུ། །མི་བསྲུན་འདུལ་ཕྱིར་དྲག་པོའི་སྐུར་བསྟན་ནས། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་བུ་བཞིན་ལེགས་སྐྱོང་བའི། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ལ་བསྟོད། །སྔོན་ཚེ་དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་ནས། །སྲིན་པོའི་གཟུགས་འཆང་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་བའི། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཕྱག་བཞི་འཁོར་བཅས་བསྟོད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་མཛད་མཐུ་བོ་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཇིགས་པའི་གཟུགས། ལྷ་མིན་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་མཛད་ལྷ་ཡི་མགོན། །བཅོམ་ལྡན་ལྷ་མཆོག་བེང་ཆེན་འཁོར་བཅས་བསྟོད། །དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་གུར། །ཁྱབ་བདག་སྟོན་པ་ཀྱེ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྲུང་མ་མཆོག །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་བཅས་བསྟོད། །གང་གི་མཐུ་སྟོབས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །ལྷ་མིན་བདུད་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་རབ་བཅོམ་ནས། །ཐུབ་བསྟན་ལྷ་དབང་གྲོང་ཁྱེར་སྐྱོང་མཛད་པའི། །དཔའ་བོ་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་འཁོར་བཅས་བསྟོད། །འདོད་ཡོན་གཏེར་འཆང་ལྷ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་། །བགེགས་ཚོགས་ཟིལ་གནོན་གངས་རིའི་མདོག་ལྟར་དཀར། །གླང་པོའི་གདོང་ཅན་རྒྱལ་བའི་བཞེད་པ་སྒྲུབ། །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་འཁོར་བཅས་བསྟོད། །རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་ནོར་མང་ལྡན། །གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་ཆགས་ཤིང་། །སྤྲིན་བྲལ་ཉི་མ་སྟོང་གི་གཟི་འབར་བ། །འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་ངལ་བསོས་འཁོར་བཅས་བསྟོད། །ཡིད་ལ་དྲན་པས་དགྲ་བགེགས་འཇོམས་མཛད་ཅིང་། །བཅོལ་པའི་ལས་རྣམས་གཡེལ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ནག་པོ་ཆེ། །ཕྱི་ནང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་འཁོར་བཅས་བསྟོད། །འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་མོ་ནམ་གྲུ་མ། །སྲིད་གསུམ་གནས་པའི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མ། །ལྷ་ཆེན་དཱེ་ཝས་མཆོད་པའི་དཔལ་ལྡན་མ། །མ་ལུས་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་འཁོར་བཅས་བསྟོད། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་དང་མངོན་པར་ཤེས་པའི་དཔལ། །ཉེ་བར་ཐོབ་ནས་ཐུབ་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ལེགས་སྐྱོང་བའི། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་བསྟོད། །མཆོད་བསྟོད་གཏོར་མ་ཕུལ་བ་དགྱེས་བཞེས་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བསྲིང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་ཉམས་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་བར་མཛོད། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་འཚེ་བའི་དགྲ་དང་བགེགས། །ཐམས་ཅད་དྲག་པོའི་ལས་ཀྱིས་ཚར་ཆོད་ལ། །འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་བཤད་སྒྲུབ་མཐུན་པའི་རྐྱེན། །ཐམས་ཅད་ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་འཕེལ་བར་མཛོད། །ལྔ་པ་བསྐང་བཤགས་ལ། ཧེ་རུ་ཀའི་བཟླས་བཤགས། སོ་སོ་དང་ཐུན་མོང་དུ་བསྐང་བ། དེ་དང་འབྲལ་བའི་བཤགས་པ་སྟེ་གསུམ་ལས། །དང་པོ་ནི། བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་བབས་པས་སྐུ་ལུས་ཀྱི་ནང་གང་། ཐུགས་མ་མཉེས་པ་སོགས་ཞི་ནས་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་འཕྲོས་པས་བདག་དང་ཡོན་བདག་སོགས་ཀྱི་ལུས་གང་། ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་འཁུ་ལྡོག་ཐམས་ཅད་དག་ནས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་པ་ལ་ཡ། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏོཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡེཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝཱན། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་མཱ་མེ་མུཉྩ། ཧེ་རུ་ཀོ་བྷ་ཝ། མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། གསུམ་བདུན་ཉེར་གཅིག་སྐབས་སྦྱར་བརྗོད་ལ། བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་བདུན། །ལྕམ་དྲལ་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་བདག་ལ་དགོངས། །བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཐུབ་དབང་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་སོགས་དངོས་བརྒྱུད་ཀྱི། །དམ་པ་རྣམས་ལ་མ་གུས་རྨོངས་པའི་ལས། །དངོས་གྲུབ་གེགས་གྱུར་སྙིང་ནས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དཔལ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས། །སྨིན་བྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་མ་ཞུགས་ཤིང་། །གྲོལ་ལམ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་དང་བྲལ་ཏེ། །བག་མེད་ལེ་ལོའི་དབང་གྱུར་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཁྱད་པར་དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དམ་རྫས་གསོག་པ་དང་། །བསྙེན་སྒྲུབ་ལོ་ཟླ་དུས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྣམས། །གཡེང་བའི་དབང་གིས་མ་གྲུབ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །ཐུབ་བསྟན་འཇིག་ཅིང་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ཚོགས། །འཕྲོག་བྱེད་ཞིང་བཅུ་ཚང་བའི་ལོག་འདྲེན་དགྲར། །མངོན་སྤྱོད་ལས་སྦྱོར་མ་བགྱིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་། །བརྩེ་བས་ཕན་གདགས་བྱས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་ལ་སོགས་གསང་སྔགས་ཀྱི། །དམ་ཚིག་ཉམས་པར་བདག་འཇུག་བླང་བ་དང་། །སྟོབས་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཕྱིར་བཅོས་བཤགས་སྡོམ་སོགས། །མ་བགྱིས་ཡལ་བར་གྱུར་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མདོར་ན་ཐོག་མེད་དུས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ། །ཉེར་གོས་མ་རིག་སྡུག་པོའི་བག་ཆགས་ཀྱིས། །བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་ཐུགས་འགལ་རྣམས། །བཟོད་པར་མཛད་ཅིང་ཉེས་ཚོགས་སྦྱང་དུ་གསོལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི། ཆག་ཉམས་འགལ་འཁྲུལ་བྱང་དག་སོར་ཆུད་དེ། །གདོད་ནས་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག །མངོན་གྱུར་ཕན་བདེའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །གཉིས་པ་ནི། བསྐང་རྫས་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་རྟེན་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་བསྐང་རྫས་སྤྱན་གཟིགས་ཀྱི་ཚོགས་བཟང་ཞིང་གྱ་ནོམ་པ། བདེ་སྟོང་ཟག་པ་མེད་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཐུགས་མཉེས་པར་བྱེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བ་མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོར་གྱུར། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུད་ག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་པས་སྤེལ་ལ། སླར་ཡང་། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རིམ་པ་ན། རོལ་ཆེན་དང་བཅས་པས་འདི་སྐད་དོ།

།ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་འཇིགས་པའི་གླིང་། །བསིལ་བ་ཚལ་ཞེས་གྲགས་པ་ནས། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ནི། །འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཀྵཱིཾ་རིང་ཉེར་གཅིག་བརྗོད། ཧཱུྃ། དཔལ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ནི། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རྫས་མཆོག་ནི། །རི་རབ་གསེར་རི་གླིང་རྣམས་དང་། །ཉི་ཟླ་ཁོར་ཡུག་རི་བོའི་འཁོར། །ཇི་སྙེད་མཆིས་པའི་འཇིག་རྟེན་ན། །ལྷ་མི་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་སོགས། །སྐྱེ་འགྲོའི་རྫས་དང་ཡོ་བྱད་དང་། །བདག་པོས་བཟུང་དང་མ་བཟུང་བའི། །མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་དང་། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་རྫས། །སྨན་རག་གཏོར་མ་དམ་རྫས་དང་། །ཕྱག་མཚན་སྤྱན་གཟིགས་སྐྱེ་འགྲོ་སོགས། །མཐུན་པའི་དམ་རྫས་མ་ལུས་པ། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་དཔག་མེད་འདིས། །མྱུར་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང་། །དབྱེར་མེད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ལྷ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི༴རྟགས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་བསྐང་གི་འགྲེས་སྦྱར། །ཚེ་ཡི་བདག་པོའི༴ །མཐུ་ཆེན་སྲུང་མའི༴ །སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན༴ །དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྟེར༴ །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི༴ །མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོའི༴ །དྲེགས་པའི་དབང་མོའི༴ །རལ་ཕུབས་འཛིན་པའི༴ །བེང་ཆེན་ནག་པོའི༴ །གྲི་གུག་ཅན་གྱི༴ །ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལའི༴ །ཛཱི་ན་མི་ཏྲའི༴ །ཊཱཀྐི་རཱ་ཛའི༴ །ཏྲཀྴད་ནག་པོའི༴ །ལས་ཀྱི་མགོན་པོའི༴ །གཙང་རིགས་མགོན་པོའི་ཐུགས༴ །དྲེགས་པ་ཡོངས་ཀྱི༴ །སྡེ་བརྒྱད་དམག་དཔུང་༴ །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི༴ །དགྲ་བགེགས་གཤེད་མའི༴ །དབུགས་ལེན་ཕོ་མོའི༴ །སྟོབས་འཕྲོག་ནག་པོའི༴ །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག༴ །བསྟན་སྲུང་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ནས། །བདག་གི་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་ཡི། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བར་ཆད་ཅན་རྣམས་བཟློག་བ་དང་། །དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་མྱུར་བར་མཛོད། །དགྱེས་པའི་ཞལ་བཟང་དངོས་སུ་སྟོན། །འཆི་མེད་རྒྱལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་བ་འདིའང་ལས་བཞི་འགྲུབ་པའི་སྔགས་འཆང་གིས་སྦྱར་བའོ། །ཕྱག་བཞི་པ་ལ། ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་བྱ་རོག་མཚན། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་ནི། །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་ཆེན་དང་། །མཐིང་ནག་དར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་། །དམར་ཆེན་ཙིཏྟའི་འཕྲེང་བ་དང་། །བཤོས་བུ་དམར་ནག་ཟུར་གསུམ་དང་། །གཡག་ནག་ལུག་ནག་བྱ་ནག་དང་། །ཛ་གད་སྨན་དང་རཀྟ་ཡིས། །མགོན་པོ་ནག་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡུམ་མཆོག་ཟུང་གི༴ །སྤྲུལ་པ་གསུམ་གྱི༴ །འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི༴ །ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་བསྐངས་པའི་མཐུས། །བགེགས་ཞི་མཐུ་དབང་ཐོབ་པར་ཤོག །ནག་པོ་ཆེན་པོ་བེང་མ་ལ། ཧཱུྃ། ལེགས་ལྡན་བདེ་ཆེན་ནག་པོ་ལ། །གུས་པས་བཤམས་ཞིང་མོས་པས་སྤྲུལ། །འཛམ་བུའི་གླིང་སོགས་སྟོང་གསུམ་གྱི། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་བསྐང་བའི་རྫས། །བརྟན་པ་སྣོད་དང་གཡོ་བ་དང་། །དགོས་འདོད་ལོངས་སྤྱོད་མངའ་ཐང་གིས། །དཔལ་མགོན་བེང་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཐུགས༴ །སྤྲུལ་པ་འབུམ་གྱི༴ །ལྷ་མོ་བྱེ་བའི༴ །ལས་མཛད་ཕོ་ཉའི༴ །ཚོགས་བདག་དམར་པོའི༴ །རེ་མ་ཏཱི་ཡི༴ །ལྷ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད༴ །འདོད་རྒུའི་རེ་བ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །གུར་གྱི་མགོན་པོ་ལ། ཧཱུྃ། བཀའ་སྲུང་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གུར། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྤྲུལ་པ་སྟེ། །སློབ་དཔོན་ལ་སྡང་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ཁྲེལ་ཞིང་སེམས་ཅན་གསོད་བྱེད་པ། །ནག་པོ་ཆེན་པོས་ཟ་བར་བྱེད། །ཁྲག་གི་རྒྱུན་ནི་འཐུང་བར་བྱེད། །མོན་སྲན་ཁྲེ་དང་འཛམ་བུ་ཊི། །མེ་ཏོག་བདུག་པ་བྱུག་པ་ཆང་། །ཤ་ལྔ་ཉིད་དང་བདུད་རྩི་ཡིས། །བརྒྱན་པའི་དམ་རྫས་གཏོར་མ་དང་། །སྤྱན་གཟིགས་རྒྱལ་མཚན་ལ་སོགས་པའི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྟེན་རྣམས་ཀྱིས། །ལྕམ་དྲལ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །པུ་ཏྲ་ཕོ་མོའི་ཐུགས༴ །བྲན་གཡོག་འཁོར་བཅས༴ །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །དཔལ་མགོན་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་ལ། ཧཱུྃ། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔ་རུ། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས། །ཡུམ་བཞི་ཤན་པ་ལྔ་དང་བཅས། །ཤ་ཆེན་ཟན་དང་མེ་ཏོག་སྤོས། །ཆང་ཕུད་ཤ་ཁྲག་དག་གིས་མཆོད། །རྒྱུ་རྩུབ་དུག་གིས་ངར་བླུད་པའི། །སྟོབས་ཆེན་ཤུགས་དྲག་རལ་གྲི་སོགས། །མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆགས་བཤགས། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་དང་། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་ལ། གཿདཀོན་མཆོག་གསུམ་མཆོད་གཟུངས་བཟླ་བའི། །བགེགས་སོལ་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་བྱེད་ཅེས། །ཞལ་བཞེས་ཚོགས་བདག་འཁོར་དང་བཅས། །མེ་ཏོག་འཕྲེང་སོགས་རིན་ཆེན་དབྱིག །ལ་དུ་ལ་ཕུག་ཡིད་འོང་ཟས། །ཙནྡན་ག་བུར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །སྤོས་མཆོག་མར་མེ་རོལ་མོ་དབྱངས། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཚེ་དང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང་། །ནད་དང་འབྱུང་པོ་ཞི་བར་མཛོད། །མི་དང་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་རྣམས། །བདག་གི་བྲན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ། བཱཻ། རིན་ཆེན་མང་སྤྲུལ་རྣམ་ཐོས་སྲས། །གཏེར་བདག་འཁོར་བཅས་མཉེས་པའི་དཔྱིད། །དཀར་དམར་རོ་བརྒྱའི་གཏོར་མ་དང་། །འབྲུ་རིགས་བཟའ་བཏུང་དར་ཟབ་གོས། །ཁང་བཟང་གཏེར་སྒྲོམ་སྐྱེད་ཚལ་ལྗོངས། །སྣ་ཚོགས་ནོར་རྫས་དཀོར་ཆའི་མཛོད། །རྔོག་ཆགས་མཛོ་ལུག་འབྲི་གཡག་ཕྱུགས། །གོས་སྔོན་ལུང་ཐང་ཕྲེང་བ་སོགས། །ཡོ་བྱད་མཁོ་རྒུས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཆོག་མི་ཤེས་སོགས་ནོངས་པ་བཤགས། །དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་གཞོམས་པ་དང་། །འབྱོར་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །འདོད་རྒུ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །གཞན་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་སོ་སོའི་བསྐང་བ་དང་། ཐུན་མོང་དུ་དཔལ་ངག་དབང་ཉི་ཟླ་བཟང་པོའི་གསུང་འདི་ཉིད་བྱ་སྟེ། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་འབར་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །རྒྱུ་རློན་ལྡ་ལྡི་སྙིང་ཕྲེང་དང་། །ཞིང་ཆེན་བླ་བྲེ་འཕན་གདུགས་ཅན། །ཤ་ཁྲག་ནང་ཁྲོལ་གཅལ་དུ་བཀྲམ། །སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་ལྕེ་སྤྱང་དུར། །རོ་ལངས་ཧཱུྃ་དང་ཕེམ་སྒྲ་སྒྲོགས། །ཤིང་ཆུ་མེ་དང་མཆོད་རྟེན་སོགས། །མ་ཚང་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་འདིས། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཕྱག་དྲུག་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཕྱག་བཞི་འཁོར་བཅས་ཐུགས༴ །བེང་ཆེན་འཁོར་བཅས༴ །ནག་པོ་ཆེན་པོའི༴ །ཞལ་བཞི་འཁོར་བཅས༴ །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་བདག༴ །རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི༴ །ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི༴དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི༴ །སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མ་ལུས་པ། །བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་མཛོད།

།ཧཱུྃ། གཏོར་མ་ཤ་ཁྲག་དམར་གྱིས་བརྒྱན། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བྱིན་བརླབས་ཤིང་། །དར་ནག་རྒྱལ་མཚན་རབ་བཙུགས་ཏེ། །འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་བ་ལིང་འདིས། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཕྱག་དྲུག་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཕྱག་བཞི་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བེང་ཆེན་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ནག་པོ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཞལ་བཞི་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་བདག་ཐུགས༴ །རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་ཐུགས༴ །ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི༴ །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི༴ །སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མ་ལུས་པ། །བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཧཱུྃ། མཚན་ལྡན་ཡེ་ཤེས་ཀ་པཱ་ལར། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་རྒྱ་མཚོ་བསྐྱིལ། །དྲག་པོའི་བྷནྡྷ་ལྕང་ལོ་ཅན། །སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོས་རབ་བཀང་ཞིང་། །སྨན་རཀ་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འདིས། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཕྱག་དྲུག་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས༴ །ཕྱག་བཞི་འཁོར་བཅས༴ །བེང་ཆེན་འཁོར་བཅས༴ །ནག་པོ་ཆེན་པོའི༴ །ཞལ་བཞི་འཁོར་བཅས༴ །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་བདག༴ །རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི༴ །ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི༴ །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི༴ །སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མ་ལུས་པ། །བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཧཱུྃ། ཡིད་འོང་མཛེས་བའི་ཕྱི་མཆོད་དང་། །དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ནང་མཆོད་དང་། །གོ་མཚོན་མཛེས་པའི་སྤྱན་གཟིགས་དང་། །རྔམས་བརྗིད་རོལ་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་དང་། །དགྱེས་པའི་ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཕྱག་དྲུག་འཁོར་བཅས་ཐུགས༴ །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི༴ །ཕྱག་བཞི་འཁོར་བཅས༴ །བིང་ཆེན་འཁོར་བཅས༴ །ནག་པོ་ཆེན་པོའི༴ །ཞལ་བཞི་འཁོར་བཅས༴ །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་བདག༴ །རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི༴ །ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི༴ །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི༴ །སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མ་ལུས་པ། །བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །མདོར་ན་ཆོས་སྐྱོང་འཁོར་བཅས་རྣམས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་དགྱེས་བྱེད་པའི། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་དང་། །མཐུན་པའི་དམ་ཚིག་རྟེན་རྫས་སོགས། །གནས་འདིར་དངོས་བཤམས་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ། །གནས་གཞན་དག་ན་གང་མཆིས་པ། །འདོད་རྒུ་མ་ཚང་མེད་པ་ཡིས། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཕྱག་དྲུག་འཁོར་བཅས་ཐུགས༴ །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི༴ །ཕྱག་བཞི་འཁོར་བཅས༴ །བེང་ཆེན་འཁོར་བཅས༴ །ནག་པོ་ཆེན་པོའི༴ །ཞལ་བཞི་འཁོར་བཅས༴ །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་བདག༴ །རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི༴ །ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི༴ །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི༴ །སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མ་ལུས་པ། །བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཧཱུྃ། ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལ་ལ་སོགས་པ། །ལས་མཁན་བྲན་གཡོག་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བྱ་རོག་གདོང་ཅན་ལ་སོགས་པ། །ལས་མཁན་བྲན་གཡོག༴ །ལས་གཤིན་གདོང་དམར་ལ་སོགས་པ། །ལས་མཁན་བྲན་གཡོག༴ །དམ་ཅན་པུ་ཏྲ་ལ་སོགས་པ། །ལས་མཁན་བྲན་གཡོག༴ །ཡུམ་ཆེན་གཡུང་མོ་ལ་སོགས་པ། །ལས་མཁན་བྲན་གཡོག༴ །ག་ཎ་པ་ཏི་ལ་སོགས་པ། །ལྷ་བྲན་མ་ལུས༴ །རྨུགས་འཛིན་ནོར་རྒྱུན་ལ་སོགས་པ། །ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ཀྱི༴ །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི༴ །སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མ་ལུས་པ། །བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །དེ་ལས་བསྡུས་པར་འདོད་ན། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེའི་གུར་ཁང་མེ་རིའི་ནང་། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་ཀློང་དཀྱིལ་དུ། །ཐོད་པ་སྐམ་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཁྲག་ཞག་ཞལ་བ་མགོ་བོའི་ཏོག །དྲག་པོའི་རྒྱན་འཕྲིན་ཀུན་གྱིས་བརྒྱན། །དགྲ་བོའི་ཞིང་ཆེན་བླ་བྲེ་དང་། །རྒྱུ་རློན་ལྡ་ལྡི་གློ་སྙིང་འཕན། །ཤ་ཁྲག་ནང་ཁྲོལ་མཆོད་རྫས་བཀྲམ། །རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་རྟག་ཏུ་བསྐང་། །ཤ་ལྔ་དང་ནི་བདུད་རྩི་ལྔ། །འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔ་དོན་སྙིང་ལྔ། །མཆོད་པ་སྣ་ལྔ་རིན་ཆེན་ལྔ། །སྣ་ཚོགས་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གྲི་ཐོད་མཚན་ལྡན་ལྕང་ལོ་ཅན། །རྟེན་གཏོར་རྒྱུན་གཏོར་ནར་མ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་། །ལྷ་མོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །སྤྲུལ་པའི་ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་བདག །ཡང་སྤྲུལ་མི་ནག་ཁྱུང་ཆེན་དང་། །བྱ་ནག་ཅེ་སྤྱང་ཁྱི་ནག་ཚོགས། །དྲེགས་པ་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ཀུན། །ཤ་ཆེན་ཁྲག་ཞག་ཆེན་པོ་དང་། །ཛམ་བུ་ཏྭཱི་ས་ལ་སོགས་པའི། །དམ་རྫས་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །དུས་གཏོར་གཉན་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཟབ་བརྗིད་སྙན་པའི་གདངས་དབྱངས་དང་། །རྔ་ཆེན་དུང་དང་སིལ་སྙན་སྒྲ། །དར་ཆེན་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་དང་། །མཐིང་ནག་གུར་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གསེར་དངུལ་མུ་ཏིག་བྱི་རུ་དང་། །མུ་མེན་དབང་པོའི་རྡོ་རྗེ་སོགས། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་དང་བཅས། །སྤྱན་གཟིགས་དུ་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །སྲ་བརྟན་རྒྱུ་ལས་རབ་གྲུབ་པའི། །ཁྲབ་རྨོག་བེར་དང་ཕུབ་ཞོལ་མདའ། །གྲི་མདུང་མཚོན་ཆའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མི་དབང་རྒྱལ་མཚན་ནལ་བུ་ཡི། །སྐྲ་ཅན་ཐོད་པར་ཤ་ཚིལ་གཏམས། །ཤ་སྣ་སྙིང་སྣ་ཁྲག་སྣ་དང་། །དོན་སྙིང་ནང་ཁྲོལ་ལ་སོགས་པའི། །དམ་རྫས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །རྟ་མཆོག་ནག་པོ་རླུང་ལྟར་མགྱོག །གཡུ་མཐུར་མཆོང་སྒ་ཟབ་ཆེན་སྟན། །གསེར་སྲབ་དངུལ་ཡོབ་དར་ནག་བརྒྱན། །བོང་བུ་གྭ་དམར་གློག་ལྟར་འཁྱུག །རུས་ཆེན་སྒ་སྲབ་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །མི་ལྤགས་གཡང་གཞིའི་སྟན་དང་བཅས། །སྦྲུལ་ནག་གོང་སྨེད་གློ་ཆེན་བསྡམ། །གཡག་རྒོད་རོག་པོ་ཞོལ་ཆེན་འབྲོང་། །ལུག་ནག་དཔྱི་དཀར་བྱ་ནག་དང་། །ཁྱི་ནག་སྙིང་དཀར་ལ་སོགས་པས། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྷ་མོར་བཅས། །མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས༴ །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར༴ །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་ཕྱིར༴ །ཉམས་ཆག་བསྐང་ཕྱིར༴ །དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་ཕྱིར་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་གྱུར་ནས། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བསམ་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཡང་ཉེར་དགུའི་དུས་མཆོད་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ། གང་ཞིག་དྲན་པས་མཆོག་སྟེར་བླ་མ་ཉིད། །གང་འདུལ་དེར་འཆར་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །མྱུར་མཛད་མགོན་པོ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །ཕྱག་བཞི་ལེགས་ལྡན་བེང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གུར། །གདོང་བཞི་ཚོགས་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་སོགས། །རྣམ་རོལ་སྣ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིས། །དངོས་གྲུབ་སྩལ་ཞིང་བར་ཆད་སེལ་མཛད་པའི། །ལྷ་ཚོགས་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་བར་བགྱི། །ངོ་བོ་གདོད་ནས་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་། །རྣམ་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་མཆོད་པའི་རྫས། །བྱེད་ལས་དབང་པོ་དྲུག་ཡུལ་ཟག་མེད་ཀྱི། །བདེ་ཆེན་མཆོད་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་གྱུར་ཅིག

།རྣམ་སྣང་གངས་ཅན་མཚོ་ཡི་ཕོ་བྲང་ཆེར། །སྲིད་ཞིའི་འབྱོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་མཆོད་སྤྲིན་འཁྲིགས། །དྭངས་བསིལ་རྒྱུན་ལུད་ཐང་སྐྱེས་མེ་ཏོག་འཛུམ། །དྲི་ཞིམ་སྤོས་འཐུལ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་འབར། །རྩི་སྨན་དང་བཟང་བཟའ་བཅའ་གཡོས་སྦྱར་བདའ། །གསལ་དག་གྱེར་འདོན་འབུད་དཀྲོལ་བརྡུང་སྒྲ་འཇེབས། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་ཀྱང་རབ་འཇིགས་རྔམས། །བྷནྡྷཱ་སྐམ་རློན་བརྩིགས་པའི་སྐུ་མཁར་གྱིས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས༴ །དཔལ་མགོན་བྱ་རོག་མཚན་ཅན༴ །ལེགས་ལྡན་བེང་ཆེན་ནག་པོའི༴ །རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི༴ །བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་དཔའ་པོའི༴ །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི༴ །གཏེར་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི༴ །མགོན་པོ་ཕོ་རྒྱུད་ཡབ་ཀྱི༴ །ལྷ་མོ་མོ་རྒྱུད་ཡུམ་གྱི༴ །བཀའ་ཉན་འཁོར་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴ །བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ནས། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་ཉམས་ཆག་སོར་ཆུད་ཚངས། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་འཁོར་འབངས་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །སྒོམ་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །མཆོད་པའི་ལྷ་མོས་རབ་སྦྲེང་ཞལ་སྐྱེམས་བཅུད། །ལྦུ་འཕྲེང་འཁྲིགས་པའི་དམར་ཆེན་ཁྲག་མཚོ་འཕྱུར། །མིག་རྣ་སྣ་ལྕེ་དོན་སྙིང་འཕྲིག་འཕྲིག་འདར། །གསར་རྙིང་བམ་རོ་བསྲེགས་པའི་དུད་སྤྲིན་འཐིབས། །ཚིལ་ཞུན་རྐང་མར་སྦར་བའི་འོད་སྣང་གསལ། །ཞག་ཆེན་མཁྲིས་པ་བསྲེས་བའི་རཀྟ་བསྐྱིལ། །གློ་མཆིན་མཁལ་མཚེར་རྒྱུ་ལོང་ཤ་ལྷུ་སྤུངས། །ཐོད་རྔ་རྐང་གླིང་གསང་བའི་རྔ་ཆུང་འཁྲོལ། །ལྷུན་པོ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ལྕགས་རིས་བསྐོར། །རི་བོ་ས་བརྟོལ་བ་མཆོག་མ་རྨོས་ལོ། །རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་བུམ་བཟང་ཉི་ཟླ་ཟུང་། །སྟོང་གསུམ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་འཇིག་རྟེན་གྱིས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི༴ །དཔལ་མགོན་བྱ་རོག་མཚན་ཅན༴ །ལེགས་ལྡན་བེང་ཆེན་ནག་པོའི༴ །རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི༴ །བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་དཔའ་བོའི༴ །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི༴ །གཏེར་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི༴ །མགོན་པོ་ཕོ་རྒྱུད་ཡབ་ཀྱི༴ །ལྷ་མོ་མོ་རྒྱུད་ཡུམ་གྱི༴ །བཀའ་ཉན་འཁོར་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴ །བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི༴ །འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ནས། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་ཉམས་ཆག་སོར་ཆུད་ཚངས། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་འཁོར་འབངས་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །སྒོམ་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །གཟུགས་བཟང་སྒྲ་དབྱངས་བསུང་ཞིམ་བཟའ་བཏུང་རིགས། །འཇམ་ལེགས་ན་བཟའ་སྟོབ་པའི་ལྷ་མོའི་ཚོགས། །མཛེས་སྡུག་ལུས་སྒེག་མཉེན་ལྕུག་བཀུར་བསྟི་མཚར། །སྙན་པའི་གླུ་ལེན་ཡིད་འོང་ཟློས་གར་བསྒྱུར། །སྒ་སྲབ་སྤྲས་པའི་རྟ་ནག་ཚོགས་རྣམས་མཚེར། །འབྲོང་གཡག་ཞོལ་ཆེན་ངུར་ཞིང་ལུག་ནག་འབའ། །བྱ་ནག་ཁྱུང་ཆེན་ལྡིང་ཞིང་ཁྱི་ནག་ཟུག །ཅེ་སྤྱང་འབྲོས་འདེད་མི་ནག་འོ་དོད་འབོད། །ཤ་རྐྱང་རི་དྭགས་རྩེ་ཞིང་གཅན་གཟན་ངར། །འདོད་འཇོའི་བ་འབྲི་མཛོ་དྲེལ་མ་ཧེའི་ཁྱུ། །རང་བསྲུང་སྲ་མཁྲེགས་གོ་ཁྲབ་རྨོག་དཀར་ཕུབ། །ཕ་རོལ་འཇོམས་བྱེད་མཚོན་ཆའི་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི༴ །དཔལ་མགོན་བྱ་རོག་མཚན་ཅན༴ །ལེགས་ལྡན་བེང་ཆེན་ནག་པོའི༴ །རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི༴ །བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་དཔའ་བོའི༴ །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི༴ །གཏེར་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི༴ །མགོན་པོ་ཕོ་རྒྱུད་ཡབ་ཀྱི༴ །ལྷ་མོ་མོ་རྒྱུད་ཡུམ་གྱི༴ །བཀའ་ཉན་འཁོར་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴ །བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ནས། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་ཉམས་ཆག་སོར་ཆུད་ཚངས། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་འཁོར་འབངས་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །སྒོམ་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་མི་མགོའི་དོ་ཤལ་སྦྲུལ། །ཞིང་ཆེན་ཁྲག་ཞག་ཐལ་ཆེན་གླང་སྟག་ལྤགས། །གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་ཅང་ཏེའུ་ཏྲི་ཤུ་ལ། །མགོ་འཕྲེང་རལ་གྲི་ཞག་པ་གཎྜི་བེང། །རྟག་གཏོར་རྒྱུན་གཏོར་དུས་གཏོར་བསྐང་གཏོར་སོགས། །སྒྲུབ་རྫས་རི་བོ་ལྟར་སྤུངས་ལྷུན་ཆགས་བརྗིད། །ཤ་སྣ་འཁུར་སྣ་སྨན་སྣ་ཤིང་ཏོག་ཞོ། །བུར་སྦྲང་སྦྱར་ཤིང་འབྲུ་ཆང་ཁྲག་གི་མཚོ། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའི་རྫས། །མ་དག་སྐྱོན་སྦྱངས་བདེ་ཆེན་ཨ་མྲྀ་ཏར། །རབ་རྟོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བས་ཟག་མེད་ཀྱིས། །ངོ་བོ་ནང་གི་མཆོད་པ་བླ་མེད་ཀྱིས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི༴ །དཔལ་མགོན་བྱ་རོག་མཚན་ཅན༴ །ལེགས་ལྡན་བེང་ཆེན་ནག་པོའི༴ །རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན་བོའི༴ །བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་དཔའ་བོའི༴ །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི༴ །གཏེར་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི༴ །མགོན་པོ་ཕོ་རྒྱུད་ཡབ་ཀྱི༴ །ལྷ་མོ་མོ་རྒྱུད་ཡུམ་གྱི༴ །བཀའ་ཉན་འཁོར་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴ །བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི༴ །འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ནས། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་ཉམས་ཆག་སོར་ཆུད་ཚངས། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་འཁོར་འབངས་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །སྒོམ་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །ནུ་འབུར་བྷ་ག་མངོན་རྒྱས་རྐེད་སྐབས་ཕྲ། །ལང་ཚོ་བཅུ་དྲུག་དར་བབ་སྒྱུ་རྩལ་རྫོགས། །མཚན་ལྡན་མཛེས་སྒེག་ཕྱག་རྒྱ་མ་རྣམས་ཀྱི། །དགའ་བཞིའི་འགྲོས་ཀྱིས་བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་ཀུན་མཚན་མ་མ་ལུས་པ། །གཞི་མེད་རྩ་བྲལ་སྟོང་ཆེན་དག་པའི་དབྱིངས། །གང་ཤར་ཆོས་སྐུར་འཆར་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །གཉུག་མ་དོན་གྱི་བླ་མ་མགོན་པོ་ཉིད། །ལོག་འདྲེན་གཤེད་དུ་ཤ་ཁྲག་སྲོག་དབུགས་ལ། །རབ་རྔམས་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་གཟུགས་འཆང་ཡང་། །དོན་གྱི་སྙིང་པོར་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀར། །ཡིད་ཆེས་ངེས་པ་རྙེད་པའི་རྟེན་མཆོག་གིས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི༴ །དཔལ་མགོན་བྱ་རོག་མཚན་ཅན༴ །ལེགས་ལྡན་བེང་ཆེན་ནག་པོའི༴ །རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི༴ །བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་དཔའ་བོའི༴ །ལྷ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི༴ །གཏེར་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི༴ །མགོན་པོ་ཕོ་རྒྱུད་ཡབ་ཀྱི༴ །ལྷ་མོ་མོ་རྒྱུད་ཡུམ་གྱི༴ །བཀའ་ཉན་འཁོར་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི༴ །བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ནས། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་ཉམས་ཆག་སོར་ཆུད་ཚངས། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་འཁོར་འབངས་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན། །སྒོམ་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་གཞན་ཕན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད།

།གསུམ་པ་ནི། ཨོཾ། །ཡོན་ཏན་ལྷུན་རྫོགས་དངོས་གྲུབ་མངའ་བའི་ལྷ། །མ་ལུས་རྨད་བྱུང་ཕན་བདེའི་དགོངས་པ་ཅན། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་བདུད་དཔུང་ཚར་གཅོད་པའི། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཚོགས་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །བསྲུང་བར་དམ་བཅས་འདའ་རྒྱུ་མ་ལགས་ན། །བདག་ཅག་མ་རིག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས། །བག་མེད་ཚུལ་གྱིས་དམ་ལས་འདས་པ་རྣམས། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པའི་ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ། །བཟོད་བར་གསོལ་ལོ་ཚངས་པར་སྤྱད་དུ་གསོལ། །ཚངས་པ་འཕྲུལ་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །དྲུག་པ་འདོད་པའི་དོན་ལ་འཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། ས་བཅུའི་མངའ་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་མཆོག་ཚོགས། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཞིང་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་རྣམས། །དྲན་པར་མཛོད་ལ་བརྩེ་བས་བདག་ལ་དགོངས། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་མཆོག །ཉིན་མོའི་པདྨོ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པ་དང་། །བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་རྣམས། །སྐུ་ཁམས་བཟང་ཞིང་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་མཛོད། །སྲོག་བཞིན་གཅེས་སྤྲས་བཀུར་འོས་བསྟན་པ་ལ། །གནོད་པའི་ངན་སྤྱོད་ཚེར་དབལ་ལྟར་གཟེངས་པའི། །ཕས་རྒོལ་ཉེར་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་དམ་སྲིའི་འཕྲུལ། །དཀར་མིན་ལས་རྐྱེན་མཐའ་དག་བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར། །འབད་རྩོལ་ཐམས་ཅད་སྤྱི་སྒོས་བསྟན་སྲིད་ལ། །སྨན་བའི་ཐབས་ལས་གཉེར་བྱ་གཞན་མེད་པས། །ལུགས་གཉིས་བགྱི་བྱའི་གྲུ་གཟིངས་མང་བཤམས་ན། །བསམ་དོན་ནོར་བུའི་ཁུར་ནི་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཤེད་མ་ཕྱེ་བའི་བྱིས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །རང་ནུས་ཕྲ་ཕྱིར་གདུང་བས་འབོད་ལགས་ན། །ཡབ་གཅིག་བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་ཀྱིས། །བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་དཔུང་དེང་འདིར་བསྐྱེད། །བླ་མའི་སྐུ་དགྲ་བསྟན་པའི་དཀྲུགས་ཤིང་བྱེད། །བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་པའི་མ་རུངས་རྣམས། །རྩད་ནས་བཅད་ནས་མ་ནོར་ལམ་མཆོག་ཏུ། །གཞུག་ཅིང་དོན་ཆེན་འགྲུབ་པའི་ལས་མཛོད་ཅིག །ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་དུས་ངན་འཐབ་རྩོད་ཞི། །ནད་དང་ཉེར་འཚེ་མུ་གེ་མེད་པ་དང་། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་གྱུར་ནས། །མྱུར་དུ་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བར་མཛོད། །སོ་བྱང་སྔགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་འདུས་པའི་ཚོགས། །མཐུན་རྐྱེན་འབྲུ་ནོར་ཕྱུགས་སོགས་མངའ་ཐང་དཔལ། །བཤད་སྒྲུབ་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་དགེ་མཚན་ཀུན། །ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཁྱད་པར་གྲུབ་དབང་ཐང་སྟོང་རྒྱས་པོའི་སྲོལ། །མཁས་གྲུབ་ལྔ་བརྒྱའི་བཀའ་བབས་རྣམ་བརྒྱད་ཀྱི། །སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པ་དེ་འཛིན་སློབ་བརྒྱུད་བཅས། །དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་གནས་པར་མཛོད། །རི་བོ་ཆེ་དང་དཔལ་གྱི་གནས་གསར་སོགས། །ས་གནད་མཆོད་རྟེན་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་དང་། །རིན་ཆེན་ལྕགས་ཟམ་ལ་སོགས་བསྟན་དང་འགྲོར། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་མི་ནུབ་ཡུན་བརྟན་མཛོད། །གྲུབ་རྗེས་བྱིན་བརླབས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམས། །ཞིང་མཆོག་དམ་པར་ལྷར་བཅས་སྐྱེ་རྒུས་བཀུར། །རྗེས་འཇུག་རིགས་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་ཆེར་འཕེལ་བའི། །འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་གྱིས་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་མཛོད། །སྒྲུབ་པོ་འཁོར་བཅས་འཆི་བདག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་ཀ་བ་བརྟན། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན། །ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གསང་ལམ་མཐར་ཕྱིན་མཛོད། །སྣོད་ལྡན་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སློབ་བུ་དང་། །དཔྱོད་ལྡན་རང་སྲིད་སྐྱོང་བའི་བློན་དང་འཁོར། །བརྩེ་ལྡན་སྔ་ན་མཆིས་རྣམས་རིང་དུ་བརྟན། །སྐལ་ལྡན་གཞན་ཡང་ཆད་མེད་འདུ་བར་མཛོད། །མདོར་ན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་མ་ཐོབ་བར། །བླ་མ་མགོན་པོས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལ་དབང་འབྱོར་བའི། །འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྒྲུབས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་སོལ། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཟློག །འདི་ཕྱི་བར་དོའི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱོབས། །བསྟན་འཛིན་བུ་སློབ་མི་ནོར་ཟས་གསུམ་བསྡུས། །ཐུགས་བསྐྱེད་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་མ་བསྙེལ་བར། །མོས་པའི་བུ་ལ་རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་། །འདོད་པའི་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཧཱུྃ། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །རིན་ཆེན་རྣམ་བདུན་དཀོན་མཆོག་མཁར་སོགས་ཀྱི། །གསང་འཛིན་བཟང་པོ་དཔལ་གྱིས་གྲུབ་ཆེན་ལ། །དབྱེར་མེད་བསྒོས་པའི་བཀའ་བཞིན་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཕྱག་བཞི་འཁོར་བཅས་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོར་བསྒོས་པའི་བཀའ་བཞིན་མཛོད། །བེང་ཆེན་འཁོར་བཅས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡི། །གྲུབ་པའི་དབང་པོར་བསྒོས་པའི་བཀའ་བཞིན་མཛོད། །གུར་མགོན་འཁོར་བཅས་བྲམ་ཟེ་མཆོག་སྲེད་ཀྱིས། །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་བསྒོས་པའི་བཀའ་བཞིན་མཛོད། །ཞལ་བཞི་འཁོར་བཅས་རྗེ་བཙུན་རེད་མདའ་བས། །ལུང་སྟོང་སྨྱོན་པར་བསྒོས་པའི་བཀའ་བཞིན་མཛོད། །ཚོགས་བདག་རྣམ་སྲས་འཁོར་བཅས་གྲུབ་མཆོག་རྗེའི། །།

ན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་ལྟར་མཛོད་ཅིག །གཞན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལྕགས་ཟམ་པའི། །དམ་ཚིག་མནོས་པའི་སྲིད་གསུམ་བདག་མོ་སོགས། །བསྟན་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་ཚོགས་རྣམས་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་བཀའ་བསྒོས་ལྟར་མཛོད་ཅིག །ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཤར་གྱི་བཀའ་ཉན་པ། །གནོད་སྦྱིན་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ལས་མཛོད་ཅིག །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ལྷོ་ཡི་བཀའ་ཉན་པ། །དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མི་ཏྲ་ལས་མཛོད་ཅིག །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ནུབ་ཀྱི་བཀའ་ཉན་པ། །གཤིན་རྗེ་ཊཱཀྐི་རཱ་ཛ་ལས་མཛོད་ཅིག །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་བྱང་གི་བཀའ་ཉན་པ། །བདུད་མགོན་ཏྲཀྴད་ནག་པོ་ལས་མཛོད་ཅིག །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་ཕྱི་འཁོར་ལས་བྱེད་པ། །དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ལས་མཛོད་ཅིག །ཧཱུྃ། གཏུམ་ཆེན་འབར་བ་ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་སྒྲ་ཅན། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལྡན་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །བསྐུལ་ལོ་བསྐུལ་ལོ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བསྐུལ། །ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་འཕྲིན་ལས་གཉན་པོ་མཛོད། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་དཔལ་ལྡན་ནག་པོ་ཆེ། །སྐྱོབ་པ་ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །བསྟན་པ་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་པའི། །ལས་འདི་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆིས་པར་མཛོད། །བདུན་བ་དྲག་པོའི་བཟླས་པའི་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་སྟེ་རྩ་སྔགས་བཟླ་བ་ནི། རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ་དང་མགོན་པོའི་སྟེང་གི་བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་མེ་འོད་ལྟ་བུ་འཕྲོས་ཏེ་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལ་ཕོག་པས་དེ་རྣམས་ཁྲོས་འཁྲུགས་རྔམས་པའི་སྤྱན་གསུམ་འཁོར་རྣམས་ལ་ཧྲིག་ཧྲིག་གཟིགས་པས། འཁོར་རྣམས་རང་དབང་མེད་པར་དྲག་ཏུ་ཁྲོས་ཤིང་འཁྲུགས་ཏེ་རང་རང་དང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ། ཤཱ་ས་ན། ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎཱི། ཨེ་ཥོ྅་ཨ་པཤྩི་མ། ཀཱ་ལོ྅་ཨ་ཡཾ་ཨི་དཾ། རནྟ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨ་པ་ཀཱ་རི་ཎི། ཡ་དི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ། སྨ་ར་སི་ཏ་དཱ། །ཨི་དཾ་དུཥྚཾ་ཁ་ཁ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མཱ་ར་མཱ་ར། གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། དི་ན་མེ་ཀེ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་གཙོ་འཁོར་ཐུན་མོང་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་འབོད་རྦད་བསད་གསུམ་ཚང་བ་འདི་ཉིད་བགྲངས་མཐར་ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་། །བརྒྱད་པ་བསྐང་གཏོར་འབུལ་ཞིང་བསྔོ་བ་ནི། ལྷ་ཆེན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཚོགས། །འཁོར་བཅས་དུས་འདིར་བདག་ལ་དགོངས། །གང་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྨོད་དང་། །བླ་མ་བརྙས་བྱེད་སེམས་ཅན་འཚེ། །བདག་གིས་བསྒོ་བ་ཀུན་ཁུག་ལ། །གཏོར་མ་འདི་ལ་མྱུར་དུ་ཆུག །འདི་ཡི་ཤ་ཟོ་ཁྲག་ལ་འཐུང་། །རུས་པ་ཀླད་པ་ནང་རོལ་གསོལ། །བླ་མ་ཤངས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ལྟར་གྱི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པས། ཧཱུྃ་རིང་བོ་དྲུག་བརྗོད་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ། ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎཱི་ཨེ་ཥོ་ཨ་པཤྩི་མ་ཀཱ་ལོ྅་ཨ་ཡཾ་ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨ་པ་ཀཱ་རི་ཎི་ཡ་དི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་སྨ་ར་སི་ཏ་དཱ། ཨི་དཾ་དུཥྚན་བ་ལིཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མཱ་ར་མཱ་ར། གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ་དི་ན་མེ་ཀེ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལྔའམ་བདུན་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀཧྞེ་དཾ་བ་ལྱ་དི་སྭཱ་ཧཱ། གསུམ་གྱིས་དབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སོགས་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ་བར་གྱིས་མཆོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་གཏོར་ལ། དཔལ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ནག་པོ། བདུད་གཅོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ། སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ཤན་པ། བདུད་འདུལ་གྱི་དམག་དཔོན། སྲིན་པོ་ལངྐ་པཱུ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་སུམ་བརྩེགས་བརླག་པར་མཛད་པ། རྣལ་འབྱོར་བའི་དགྲ་ལྷ། རིག་འཛིན་གྱི་སྲུང་མ། བླ་མའི་བཀའ་སྲུང་། བསྟན་པའི་བྱ་ར་མཁན། ལེགས་ཉེས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན། ཁྲོ་བོའི་གཟུགས་ཅན། ཟ་བྱེད་ཀྱི་གདོང་ཅན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་ལྡན། ཤ་ཟན་གྱི་གཙོ་བོ། ཁྲག་འཐུང་གི་རྒྱལ་པོ། དམ་ཉམས་ཀྱི་སྲོག་བདུད། མནའ་ཟན་གྱི་གཤེད་མ། ནག་པོ་འབུམ་གྱི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ། ཤ་ཟ་བྱེ་བའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ། གཡས་ནས་ཕོ་རྒྱུད་སྟོང་གི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ། གཡོན་ནས་མོ་རྒྱུད་སྟོང་གི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ། བཀའ་སྡོད་ལྷ་མོ། དཔལ་མགོན་གསུམ། གནོད་སྦྱིན་བཞི། གཙང་རིས་ཀྱི་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་དང་། དཔལ་ཕྱག་བཞི་པ། བེང་ཆེན། གུར་མགོན། ཞལ་བཞི་པ། ཚོགས་བདག་རྣམ་ཐོས་སྲས་སོགས་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསང་བ་སུན་འབྱིན་པ། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དགྲ་བོར་གྱུར་པ། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕངས་སྨོད་པ། དགེ་འདུན་གྱི་ཆོས་འཁོར་བཤིག་པ། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྡང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། གདུག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། དྲག་ཤུལ་གྱི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་། སྦྱོར་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བྱེད་པའི་འབྱུང་པོ་ལས་ངན་སྡིག་ཅན་མི་དང་མི་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་པ་ངན་པ་དང་སྦྱོར་བ་རྩུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །གལ་ཏེ་དེ་དག་ཞི་བས་འདུལ་དུ་མ་འཚལ་བ་ལྟར་ན། བསད་པ་དང་། གཟིར་བ་དང་། བསྐྲད་པ་དང་། དབྱེ་བ་དང་། རེངས་པ་དང་། རྨུགས་ཤིང་ལྐུགས་པ་དང་། བསྡིགས་ཤིང་དཔའ་སྐོང་བ་ལ་སོགས་པ་དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཚར་བཅད་དེ་ཐལ་བ་རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་གསོལ་ཞིང་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས། བླ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ། །བདག་གིས་མཆོད་གཏོར་ཕུལ་བ་ཡིས། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕངས་སྨད་པ་དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སུན་འབྱིན་དང་། །བསྟན་པ་འཇིག་དང་དབྱེན་བྱེད་དང་། །བླ་མའི་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་སྡང་བ་རྣམས། །དེ་ཀུན་ནག་པོ་ཆེན་པོས་སྒྲོལ། མཱ་ར་ཡ་ཕཊ།

དགུ་པ་བསྟོད་བསྐུལ་བཟློག་པ་དང་འབྲེལ་བར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། བྱིན་བརླབས་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ནི། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་འབར་བ་ལ། །དུར་ཁྲོད་ཕྱག་རྒྱས་སྐུ་ལ་བརྒྱན། །ཞལ་གཅིག་མཐིང་ནག་རྔམས་པ་ནི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་རྟགས། །ཕྱག་དྲུག་བརྡ་དང་ལྡན་པ་ནི། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་པའི་རྟགས། །ཞབས་གཉིས་བགེགས་ཆེན་མནན་པ་ནི། །བགེགས་རྣམས་བྲན་དུ་བཀོལ་བའི་རྟགས། །ཕྱག་གཡས་གྲི་གུག་བསྣམས་པ་ནི། །ཉོན་མོངས་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་རྟགས། །བར་པ་འཕྲེང་བ་འདྲེན་པ་ནི། །སེམས་ཅན་མི་བརྗེད་འདྲེན་པའི་རྟགས། །ཐ་མ་ཅང་ཏེའུ་འཁྲོལ་བ་ནི། །ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས་པའི་རྟགས། །གཡོན་པ་ཐོད་པ་བསྣམས་པ་ནི། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཅོད་པའི་རྟགས། །བར་པ་ཁ་ཊྭཱྃ་བསྣམས་པ་ནི། །དུག་གསུམ་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་རྟགས། །ཐ་མ་ཞགས་པ་བསྣམས་པ་ནི། །སེམས་ཅན་བཅིངས་པ་སྒྲོལ་བའི་རྟགས། །ཞལ་གདངས་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ནི། །ཉམས་པའི་ཤ་ལ་རོལ་པའི་རྟགས། །སྤྱན་གསུམ་མེ་ལྟར་འབར་བ་ནི། །དུག་གསུམ་སེམས་ཅན་སྒྲོལ་བའི་རྟགས། །དབུ་སྐྲ་གྱེན་དུ་བརྫེས་པ་ནི། །རྣལ་འབྱོར་ཐར་པར་འདྲེན་པའི་རྟགས། །སིན་དྷཱུ་ར་ཡིས་མཚན་པ་ནི། །མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་རྟགས། །མི་བསྐྱོད་པ་ཡིས་བརྒྱན་པ་ནི། །དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྟགས། །བྱིན་བརླབས་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལ། །བདག་ནི་དང་བས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྲམ་ཟེ་ས་ར་ཧས་ཞལ་གཟིགས་དུས་སུ་རྟགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའོ། །ཧཱུྃ། སྙིང་རྗེ་ཅན་ཁྱོད་གཏུམ་པོའི་གཟུགས། །ཐབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་ནས་རྣལ་འབྱོར་དང་། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །སྐྱོང་མཛད་ནག་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད། །པད་ཉི་ཚོགས་བདག་བསྒྱེལ་བའི་སྟེང་། །ཧཱུྃ་ཡིག་འབར་བ་ལས་བྱུང་བའི། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་དུ། །འཇིག་རྟེན་དབང་པོ་རབ་ཁྲོས་ནས། །དགྲ་བགེགས་ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་པའི། །བསྟན་པའི་སྲུང་མ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་བྷྱོཿསྒྲ་སྒྲོགས། །སྟོང་གསུམ་ཉུལ་བྱེད་དྲེའུ་ཆིབས། །བསྟན་དང་རྣལ་འབྱོར་ལེགས་སྐྱོང་བའི། །འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད། །བཀའ་སྡོད་ལས་མཁན་ནག་པོ་ཆེ། །ཕུབས་རལ་ཅན་དང་གྲི་གུག་བེང་། །དྲག་ཤུལ་ཆེ་ལ་མཐུ་རྩལ་མྱུར། །དཔལ་བསྐྱེད་མགོན་མཛད་རྣམས་ལ་བསྟོད། །རྣལ་འབྱོར་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་མཛད་ཅིང་། །དམ་ཉམས་ཤ་ཁྲག་རྔམས་ཞིང་གསོལ། །མགོན་པོའི་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་གཙོ། །གནོད་སྦྱིན་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལར་བསྟོད། །སྲིན་པོའི་གདོང་ཅན་སྦོམ་ཞིང་ཐུང་། །ཁྲག་འཛག་མི་མགོའི་འཕྲེང་བས་བརྒྱན། །གཏུམ་ཞིང་ཁྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་མེད། །དབང་ཕྱུག་ཛི་ན་མི་ཏྲར་བསྟོད། །བསྟན་ལ་གནོད་བྱེད་ཐལ་བར་རློག །མི་སྡུག་གཟུགས་འཛིན་སྤྱན་རྩ་དམར། །གྲུ་གསུམ་ཁ་ནས་ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོགས། །གཤིན་རྗེ་ཊཱཀྐི་རཱ་ཛར་བསྟོད། །ནག་ཕྱོགས་བདུད་བགེགས་མཐར་བྱེད་ཅིང་། །རྒྱུག་ཅིང་འཕྱོང་བའི་རྟར་ཞོན་ནས། །བསྟན་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་སྐྱོང་བའི། །བདུད་མགོན་ཏྲཀྴད་ནག་པོར་བསྟོད། །རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་ནས། །བསྟན་བ་སྐྱོང་བའི་ལས་ལ་བརྩོན། །གཙང་རིགས་མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་སོགས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད། །བསྟན་སྲུང་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བསྟན་དང་རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་བ་དང་། །བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །དགྲ་བགེགས་དཔའ་སྐོང་བའི་བསྟོད་པའོ། །ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་བྱ་རོག་མཚན། །ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་བའི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་འཇིགས་པའི་གཟུགས། །ནག་པོ་ཆེན་པོ་མཐུ་སྟོབས་ཅན། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར། །ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་དབང་དུ་བསྡུད། །བདུད་དཔུང་མ་ལུས་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །དགྲ་བགེགས་འདུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཙནྜི་ཀ་དང་དབང་ཕྱུག་མ། །གདོང་ཅན་གསུམ་དང་ནག་པོ་སྟོང་། །ཤ་ཟ་མ་མོ་གནོད་སྦྱིན་སོགས། །བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་ལ་བསྟོད།

།ཧཱུྃ། མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དང་ལྡན། །ཐོགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་དང་ལྡན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་མཛད་པའི། །དཔལ་མགོན་བེང་ཆེན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྲུང་མཐུ་བོ་ཆེ། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་འཇིགས་གཟུགས་ཅན། །ལྷ་མིན་འདུལ་མཛད་ལྷ་ཡི་གཙོ། །བགེགས་རྣམས་སྐྲག་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །མཛེས་སྙིང་མེ་ཏོག་དཔལ་བསྟན་ལ། །སེམས་བསྐྱེད་བུ་སྟོང་བྲམ་ཟེ་བདུན། །བདེ་གཤེགས་སྟོང་དང་མགོན་པོ་བདུན། །གྱུར་པའི་ཐུ་བོ་བེང་ལ་བསྟོད། །བླ་མ་མགོན་དང་ཆོས་ཀྱི་སྤུན། །ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་སྒྲུབ་པ་པོ། །ཡེངས་པ་མེད་པར་སྐྱོང་བའི་ལྷ། །མ་ཚོགས་འབུམ་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །ཧཱུྃ། སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱིས་གདུག་པ་ཅན། །ཚར་གཅོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །གྲོང་ཁྱེར་སུམ་བརྩེགས་འཇིགས་བྱེད་པ། །གཏུམ་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །མདོག་ནག་གཟུགས་ཐུང་གཟི་བརྗིད་ཆེ། །གདུག་པ་ཚར་གཅོད་གྲི་གུག་གཡས། །གཡོན་ན་གདུག་པའི་ཁྲག་བཀང་སྣོད། །ཐོད་ཕྲེང་ཅན་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ཁྲོས་པས་ཞབས་བརྡབས་ས་གཞི་གཡོ། །འཇིགས་པའི་གད་མོས་རི་རབ་བསྒྱེལ། །དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་སྙིང་འབྱིན་པ། །དམ་ཚིག་ཅན་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །མི་ནད་གང་ཡིན་ཁྱོད་མིང་ཤེས། །དེ་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་མཛོད། །གཤིན་རྗེའི་ལྕམ་མོ་བདུད་ཀྱི་ཡུམ། །འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད། །ནག་པོ་གནོད་སྦྱིན་ཡབ་ཡུམ་དང་། །པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་གསུམ་སོགས་འཁོར། །རྔམས་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཀྱིས། །བདུད་དང་དགྲ་བགེགས་འཇོམས་ལ་བསྟོད། །ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ནག་པོ་ཆེ། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་སྲིད་གསུམ་བདག །མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་མཆུ་འཕྱང་བ། །ཤུགས་ཆེན་བྱིས་པའི་ལུས་ཅན་ལ། །དྲིལ་བུའི་སྒྲ་སྒྲོགས་འཇིགས་པར་བྱེད། །ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་འཕྲེང་བས་བརྒྱན། །དགྲ་བགེགས་གཅོད་པའི་དཔའ་བོ་སྟེ། །མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་པོ་ཅན། །ཉི་ཟླ་འབར་བའི་སྡང་མིག་གིས། །ཁམས་གསུམ་སྐྲག་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། ལས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་། །ཟས་སུ་དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་རུས། །ཟ་བྱེད་ཁྲོ་བོ་འཁོར་དང་བཅས། །མཐུ་སྟོབས་ཅན་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །གཿརྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་དབང་ཚོགས་ཀྱི་བདག །བགེགས་ཀྱི་གཙོ་ལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། །ཉི་མའི་འོད་བཞིན་གསལ་བའི་ཞལ། །མ་རིག་སྒྲིབ་པ་སངས་པའི་སྐུ། །འཇིག་རྟེན་འདིར་ནི་དོན་མཛད་པའི། །ཚོགས་བདག་ཉིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཇིག་རྟེན་མགོན་མཛད་སྣང་བར་མཛད། །དཔལ་མཛད་དེ་བཞིན་ཕན་པར་མཛད། །མཉམ་པ་མེད་ཅིང་དཔེ་མེད་པ། །ཚོགས་བདག་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །བཱཻ། དྲང་སྲོང་རྣམ་མང་ཐོས་པ་དང་། །བཙུན་མོ་དཔལ་ཚུལ་བཟང་མོ་ཡི། །སྲས་སུ་སྨོན་ལམ་རྫོགས་མཛད་པ། །རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མི་འཇིགས་སེང་གེའི་གདན་སྟེང་ན། །བཱཻ་ལས་བྱུང་བའི་མགོན་པོ་ནི། །ངལ་བསོས་དགེ་བ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །ས་བརྒྱད་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །བཙུན་མོའི་ཚོགས་དང་སྲས་རྣམས་དང་། །ཁྱད་པར་ལས་བསྒྲུབ་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད། །ནོར་སྟེར་བ་ཡི་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བཅས་ལ་བསྟོད། །གཉིས་པ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་འཕྲིན་ལས་བསྐུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་མཐུ་བོ་ཆེ། །སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཆེན་པོ་ལ། །དབུ་སྐྲ་ཁམ་སེར་རལ་པ་ཅན། །རལ་པའི་ཐོར་ཅོག་གྱེན་དུ་བསྒྲེངས། །རལ་བའི་གསེབ་ནས་མེ་སྟགས་འཕྲོ། །མེ་སྟགས་འཕྲོས་པས་བགེགས་རྣམས་བསྲེག །བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བའི་ཀློང་། །དམ་ཉམས་དགྲ་བོའི་གདན་སྟེང་ན། །བརྐྱང་བསྐུམ་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་སྟེ། །སྤྱན་གསུམ་སྡང་མིག་གློག་ལྟར་འཁྱུགས། །རྣོ་གདུག་མཆེ་བ་བགེགས་ལ་གཙིགས། །སྐུ་སྟོད་གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་གསོལ། །སྐུ་སྨད་སྟག་གི་ཤམ་ཐབས་ཅན། །ཐོད་རློན་འབར་བའི་དོ་ཤལ་འཕྱང་། །ཡན་ལག་ལྷུ་ཚིགས་སྦྲུལ་གྱིས་བརྒྱན། །ནག་པོ་ཀླུ་འདུལ་ཆེན་པོ་ཁྱོད། །བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས། །སྡོམ་དང་སྡིག་པའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ། །དམ་ཉམས་དགྲ་ལ་སྤྲུལ་པ་འགྱེད། །རལ་པ་སྤྲུགས་པས་ཁམས་གསུམ་འགེངས། །སྟོང་གསུམ་འབྱུང་པོ་རྡུལ་དུ་རློག །ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན། །གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་གྲི་གུག་གིས། །དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་སྲོག་རྩ་གཅོད། །ཕྱག་དྲུག་གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན། །བྷནྡྷ་ཁྲག་གིས་གང་བ་བསྣམས། །དགྲ་བགེགས་ཀླད་ཁྲག་ཞལ་དུ་གསོལ། །ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་བར་པ་ན། །ཐོད་སྐམ་འབར་བའི་ཕྲེང་བ་འདྲེན། །འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་འདྲེན་པའི་རྟགས། །ཕྱག་དྲུག་གཡོན་གྱི་བར་བ་ན། །ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་བསྣམས་པ་ནི། །འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་རྟགས། །ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་ཐ་མ་ན། །ཌཱ་མ་རུ་ནི་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་བསྡུད། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདིར་སྤྱོན་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་བཞེས། །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་ལས་མཛོད་ཅིག །ཕྱག་དྲུག་གཡོན་གྱི་ཐ་མ་ན། །བདུད་ཞགས་ནག་པོ་བསྣམས་པ་ནི། །བསྟན་པ་བཤིགས་པའི་རྐེ་ལ་ཐོབ། །ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་གྱི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །མཁའ་འགྲོ་མ་དང་ཤུགས་འགྲོ་མ། །གནོད་སྦྱིན་ཕོ་དང་གནོད་སྦྱིན་མོ། །གནོད་སྦྱིན་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལའི་ཚོགས། །བྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཁས་བླངས་པ། །དམ་བཅའ་བཞིན་དུ་འདིར་གཤེགས་ཤིག

།ཧཱུྃ། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་མཚན་བཏགས་པ། །མཐུ་ཆེན་ལོག་འདྲེན་རྣམས་ཀྱི་གཤེད། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་མཚན་བཏགས་པ། །ནག་པོ་ཀླུ་འདུལ་ཆེན་པོ་སྟེ། །གཤིན་རྗེའི་གཤེད་པོས་མཚན་བཏགས་པ། །རྡོ་རྗེ་རོ་ལངས་དུར་ཁྲོད་བདག །གསང་བའི་མཚན་ནས་འབོད་ཀྱིས་སྤྱོན། །བོས་པའི་ཚེ་ན་སྙན་མ་སྲ། །གཡབས་པའི་ཚེ་ན་སྤྱན་མ་བརྟུལ། །བསྐུལ་བའི་ཚེ་ན་བང་མ་བུལ། །རྦད་པའི་ཚེ་ན་མཐུ་མ་ཆུང་། །བསྐང་བའི་ཚེ་ན་ཐུགས་མ་གཡེལ། །གསོལ་བཏབ་ཚེ་ན་སྙིང་མ་རིང་། །གཙང་ཞིང་ཚང་ལ་མ་ཉམས་པ། །དགྱེས་པའི་དམ་རྫས་རྒྱ་མཚོ་འདིས། །དོ་ནུབ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཉམས་ཆག་ཅི་མཆིས་བཤགས་པར་བགྱི། །སྔར་བཅོལ་ལེགས་པའི་གཏང་རག་གཏོང་། །ད་འཆོལ་ལས་ཀྱི་རྟེན་དུ་འབུལ། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །ཧཱུྃ། ཁྱོད་ལ་ཞུ་ཞིང་གསོལ་བ་ནི། །བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་ཡི་དགྲ། །བསྟན་བཤིག་དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་དང་། །བདུད་ཀྱི་རིགས་གྱུར་ནག་པོའི་ཕྱོགས། །བར་དུ་གཅོད་པའི་བགེགས་རྣམས་ཀྱིས། །དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོ་དྲལ་བ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་བཤིག་པ་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་བཤད་སྒྲུབ་གེགས་བྱེད་ཅིང་། །ཆོས་འཁོར་གཉན་པོ་བཤིག་པ་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས། །མི་ནོར་དགེ་འདུན་བཅས་པ་རྣམས། །བཅོལ་ལོ་ལྟོས་སོ་མཐུ་མ་ཆུང་། །ཉིན་གསུམ་བྱ་ར་མ་གཡེལ་ཅིག །མཚན་གསུམ་མེལ་ཚེ་མ་གཡེལ་ཅིག །འགལ་རྐྱེན་ཟློག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས། །ཧཱུྃ་བྷྱོཿདམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་དམག་ཚོགས་རྣམས། །ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སྔ་དགྲ་ཐམས་ཅད་རྩད་ནས་ཆོད། །ཕྱི་དགྲ་སེམས་པ་དྲུང་ནས་ཕྱུངས། །ད་ལྟའི་དགྲ་བོ་རྡུལ་དུ་རློགས། །གདོན་དང་བགེགས་ཀྱི་དཔུང་ཚོགས་ཆོམས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་དང་། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། ཅེས་ཡིད་རྩེ་གཅིག་པས་བསྐུལ་ཞིང་། ཆོས་སྐྱོང་སྤྱི་བསྐུལ་ངག་དབང་ཉི་ཟླ་བཟང་པོས་གསུངས་པའང་བྱ་སྟེ། ཧཱུྃ། བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ། །བཞེངས་ཤིང་དྲག་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ཤིག །བརྟེན་ཅིང་བསྒྲུབ་པའི་སྲུང་མའི་ཚོགས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབས། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བཀའ་མ་བཅག །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པ་དོན་མ་ཆུང་། །བསྐུལ་ཞིང་རྦད་ན་མཐུ་མ་ཆུང་། །དྲག་པོའི་འཕྲིན་ལས་དུས་ལ་བབས། །སྔགས་འཆང་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ལུས་ངག་ཡིད་ལ་འཚེ་བ་ཡི། །གཞན་གྱི་ངན་སྔགས་རྦོད་གཏོང་དང་། །བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་གཏད་ཁྲམ་དང་། །དམོད་བཅོལ་འཁྲུལ་འཁོར་ལས་སོགས་པ། །བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ལྟས་ངན་ཡེ་འདྲོགས་རྨི་ལྟས་ངན། །གློ་བུར་བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་དང་། །ནད་གདོན་སྡེ་བརྒྱད་བར་ཆད་སོགས། །མདོར་ན་སྔོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་གྱི། །བར་ཆད་མི་མཐུན་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །བཟློག་ཅིང་བསྒྱུར་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཧཱུྃ། གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་གར་གནས་ཀྱང་། །ལྕགས་ཀྱུས་ཁུག་ལ་ཞགས་པས་ཆིངས། །ལྕགས་སྒྲོག་གིས་སྡོམས་དྲིལ་བུས་མྱོས། །ལུས་ལ་ཟོར་དང་ཐུན་གྱིས་བསྣུན། །རྒྱོབ་ཅིག་སྙིང་ལ་ཀཱི་ལ་ཡ། །སོད་ཅིག་ཐུལ་ཅིག་ཁ་རམ་ཁཱ་ཧི། །དུས་ལ་བབས་སོ་ས་མཱ་ཡ། །ཡང་དམིགས་བསལ་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་ན་དམར་གཏོར་གསར་དུ་བཤམས་ཏེ། བཀའ་སྡོད་ལས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་གཏོར་མ་ལ་བཀུག་བསྟིམ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག །མཁའ་འགྲོ་ཐོད་པ་ཐོགས་པ་མང་པོས་བཅུས་ཏེ་དོན་སྙིང་གཙོ་བོ་ལ་སྟོབ། ཤ་རུས་མགོན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ལྷག་མེད་དུ་རོལ་པས་གནོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་བརླག་པར་གྱུར། རཀྟ་སྦྲེངས་ཞིང་། ཧཱུྃ། ད་ནི་མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །བསྟན་པ་བཤིག་པའི་དགྲ་བོ་དང་། །འགྲོ་ལ་འཚེ་བའི་མི་མ་ཡིན། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་སྡང་བ་ཡིས། །བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་བྱེད་པ་རྣམས། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །གཟི་བརྗིད་མཐུ་སྟོབས་ད་བསྐྱེད་ལ། །ཤ་དང་རུས་པ་ཟས་སུ་ཟོ། །སྙིང་ཁྲག་དྲོན་མོ་སྐོམ་དུ་འཐུངས། །དོན་སྙིང་ནང་ཁྲོལ་ཞལ་དུ་ཐོབས། །ལྤགས་པ་ཡན་ལག་མགོ་བོ་སོགས། །ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་ཡི་རྒྱན་དུ་བཞེས། །རྣམ་ཤེས་མི་བསྐྱོད་དབྱིངས་སུ་དྲོངས། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འདི། །མ་མཛད་དམ་ལས་འགལ་བར་གྱུར། །གཞན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ལ། །མི་དང་མི་མིན་འགའ་ཞིག་གིས། །བསམ་པ་ངན་དང་སྦྱོར་བ་ངན། །མནན་གཏད་གཟིར་དང་བྱོལ་ཁ་དང་། །མི་སྙན་བརྗོད་དང་རྨི་ལམ་ངན། །ཉམ་ང་བག་ཚ་མཚན་མ་རྩུབ། །ནད་དང་བྱུར་དང་སྐལ་པ་ངན། །རྦོད་གཏོང་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀུན། །སྡང་བ་དགྲ་ཡི་སྟེང་དུ་བཟློག །བཟློག་གོ་བཟློག་གོ་དགྲ་ལ་བཟློག །བསྒྱུར་རོ་བསྒྱུར་རོ་དགྲ་ལ་བསྒྱུར། །ཅེས་གཏོར་མ་གནོད་བྱེད་ཕྱོགས་སུ་ཟོར་དུ་འཕང་ངོ་། །གསུམ་པ་ཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཆོས་སྐུ་ཡངས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །ལྷ་ཆེན་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །མཐུན་པའི་དམ་རྫས་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ལ། །གཞན་གྱི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་དང་། །མཚེ་ཟོར་ཡུངས་ཟོར་འཕེན་པ་ཟློག །འབྱུང་པོས་ཐོད་ཟོར་འཕེན་པ་ཟློག །གཤིན་རྗེས་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཟློག །བདུད་ཀྱིས་ཁྲམ་ཁ་བསྟན་པ་ཟློག །མ་མོས་ཁྲག་ཟོར་འཕེན་བ་ཟློག །ཞང་ཞུང་བཙོད་དམར་འཕེན་པ་ཟློག །སུམ་པས་གླང་ཟོར་འཕེན་པ་ཟློག །བནྡེས་སྔགས་ཟོར་འཕེན་པ་ཟློག །བོན་པོས་བརྡ་ཟོར་འཕེན་པ་ཟློག །སྔགས་པས་ཀོང་ཟོར་འཕེན་པ་ཟློག །སྐྱེས་པས་མདའ་ཟོར་འཕེན་པ་ཟློག །བུད་མེད་དམོད་ཟོར་འཕེན་པ་ཟློག །མུ་སྟེགས་བར་ཆད་བྱེད་པ་ཟློག །ངན་སྔགས་གདུག་པའི་རྦོད་གཏོང་ཟློག །ཀླུ་ཡིས་བྱད་དུ་བཅུག་པ་ཟློག །ཐེའུ་རང་སྲིས་ལ་བརྐུ་བ་ཟློག །རྒྱལ་པོས་སྨྱོ་འབོག་གཏོང་བ་ཟློག །དྲང་སྲོང་གཟའ་ཡི་ཀིང་ཀང་ཟློག །ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཟློག །ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །ལོ་ཀེགས་ཟླ་ཀེགས་ཞག་ཀེགས་དང་། །ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞི་ཟློག །མཁའ་འགྲོ་མ་དང་རོ་ལངས་དང་། །རྒྱལ་བསེན་བར་ཆད་བྱེད་པ་ཟློག

།དེ་ལ་སོགས་པའི་གདུག་སེམས་རྣམས། །ཐམས་ཅད་སྡང་བའི་དགྲ་ལ་བྷྱོ། །ཐམས་ཅད་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་བྷྱོ། །བཅུ་པ་མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཆོས་སྲུང་བསྟན་འཛིན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དམ་བརྗེད་བྱང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བའི་རིམ་པ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ཚེ་བདག་སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་ཆོག་ནི། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། ཡྃ་ལས་རླུང་དང་རྃ་ལས་མེ། །ཀྃ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུའི་སྟེང་། །ཨ་ལས་ཐོད་པ་དུམ་གཅིག་པ། །ཕྱི་དཀར་ནང་དམར་རྒྱ་ཆེ་ཡངས། །དཔྲལ་བ་རང་ལ་བསྟན་བའི་ནང་། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཞུ་བས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿཚར་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མྱུར་མཛད་མགོན་ལྗང་མཁའ་འགྲོ་ལྔ་དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་གྲུབ་པར་གྱུར། ཅེས་མགྲོན་གསལ་བཏབ་ལ། བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ། །དཔལ་ལྡན་འབྱོར་བཅུ་ཚེ་ཡི་བདག །ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཚོགས། །དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དང་ཉེར་བཞི་ཡི། །དམ་ཅན་འཁོར་བཅས་འདིར་འདུས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་མཆོག་སྩོལ་ཅིག །ཀྵཱིཾ། རིང་པོ་ཉེར་གཅིག་གིས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿདཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུས་གཏོར་མ་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་བི་ཤྭ་ཌཱ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་བདུན། གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་བི་ཤྭ་ཌཱ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་བི་ཤྭ་ཌཱ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཅིང་། བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་འཕྲིན་ལས་སྐུ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་མཛད་པ། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པ། །ཕྱག་དྲུག་སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །རིག་པའི་བློ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་དང་། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་འབྱོར་གང་ལགས་པ། །དེ་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །གཉིས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏོར་ཆོག་བསྐང་གསོའི་འཕྲིན་ལས་ནི། མཆོད་གཏོར་དང་བསྐང་རྫས་རྣམས་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རྒྱ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་ཞིང་རྒྱུན་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་ཀྱི་བར་དུ་འབྱུང་བར་གྱུར། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་པས་སྤེལ། མདུན་བསྐྱེད། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་དངུལ་ཆུའི་མདོག་ཅན་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོ་བ་ལས་མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་པའི་མདངས་ཆགས་པ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་སྤྱན་གསུམ་པ། ཕྱག་དྲུག་གཡས་ཀྱི་དང་པོ་ན་གྲི་གུག །བར་པ་ན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཐ་མ་ན་ཌཱ་མ་རུ་དྲག་ཏུ་འཁྲོལ་བ། གཡོན་གྱི་དང་པོ་ན་ཐོད་པའི་ནང་དུ་བུམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་བ་བརླ་གཡོན་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་འཛིན་པ། བར་པ་ན་རྩེ་གསུམ། ཐ་མ་ན་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པ། སྐུ་སྟོད་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དུ་མས་བརྒྱན་ཅིང་། སྐུ་སྨད་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟར་བུ་དང་ཆུན་འཕྱང་དུ་མས་མཛེས་པ། ཞབས་གཉིས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བསིལ་བའི་ཚལ་ནས་ད་ལྟ་རང་འབྱོན་པ་འདྲ་བ། འགྲོ་འཕྲོ་ལ་ཚོམ་སྟེ་བཞུགས་པ་འདྲ་བའི་འོག་ན་ཚོགས་བདག་ཁ་བཤང་ཐམས་ཅད་ནས་ནོར་བུ་སྐྱུགས་པ་གཉིས་མནན་པ། མགོན་པོའི་སྤྱི་བོར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་པ་དགོས་འདོད་འབྱུང་བ་འཛུམ་དང་ལྡན་པ། མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀར་དབང་སྡུད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཐོད་པ་བསྣམས་པ། གར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། སྤྱན་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལ་ཧྲིག་ཧྲིག་གཟིགས་པས་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུད་པ། དེའི་ཐུགས་ཀ་ན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་འོད་འཕྲོ་བ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་ནས་མགོན་པོ་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿགུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང་། ཀྵཱིཾཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་སོགས་བརྗོད་ཅིང་། ཧཱུྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་སྤྱོན་ཡིད་བཞིན་མགོན་པོ་ཆེ། །འོད་དཔག་མེད་པའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །འཕགས་པ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡིས། འགྲོ་ལ་བྱམས་པས་ཉེར་དགོངས་ནས། །དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བསོད་ནམས་སྐྱེད་བྱེད་དུ། །སྲུལ་པའི་དམ་ཚིག་བཞིན་དུ་སྤྱོན། །ཁྱོད་ནི་འཕགས་པའི་སྤྲུལ་པ་སྟེ། །བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་དུ། །དཔག་བསམ་ཤིང་གཅིག་རྩ་བར་གནས། །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་གྱི་འཁོར་དང་བཅས། །ཆོས་ཉིད་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །དེ་རིང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་བཞེངས། །འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །མཐུ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཡིད་བཞིན་མགོན། །དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་དཔའ་བོ་ཆེ། །དཀར་སེར་དམར་ལྗང་ཡིད་འོང་མ། །ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་མཛད་མ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཌཱ་ཀིའི་འཁོར་ཚོགས་དཔག་མེད་དང་། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །བསྟན་སྲུང་ནོར་ལྷ་གནོད་སྦྱིན་རྣམས། །འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་ལྡེམས་སེ་ལྡེམ། །དར་གྱི་ཅོད་པན་པུ་རུ་རུ། །རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སི་ལི་ལི། །གསང་བའི་རྔ་ཆུང་དི་རི་རི། །དཔའ་བོའི་ངར་སྐད་ཙེ་རེ་རེ། །དཔའ་མོའི་བརྡ་གླུ་ལྷངས་སེ་ལྷང་། །བླ་མ་ཡི་དམ་ཐིབས་སེ་ཐིབ། །ནོར་ལྷ་གནོད་སྦྱིན་སྤུངས་སེ་སྤུང་། །སྙིང་རྗེའི་རང་ཉམས་ལྷངས་སེ་ལྷང་། །སྒྱུ་མའི་རང་སེམས་རྗེན་ནེ་ནེ། །སྤྲོས་མེད་རིག་པ་གསལ་ལ་ལ། །གཏད་མེད་ངང་དུ་ཡ་ལ་ལ། །བདེ་ཆེན་གོང་བུར་ཁྲི་ལི་ལི། །བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །གནས་ཁང་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབས་ལ། །རིན་ཆེན་ནོར་གྱི་ཆར་པ་ཕོབས། །སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་བྱིན་རློབས་ལ། །ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་དབང་དུ་སྡུས། །གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཌཱ་ཀི་ནི་སརྦ་ཨཱ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་ལ་བསྟིམ།

ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་མེ་རིས་ཡོངས་བསྐོར་བའི། །རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་གཞལ་ཡས་ཁང་། །ཕྱི་ནང་རྔམས་བརྗིད་རབ་མཛེས་པའི། །མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་ཡོངས་སུ་གང་། །གནམ་ལྕགས་ཆོས་འབྱུང་འབར་བ་དང་། །ཡིད་འོང་སྣ་ཚོགས་པད་ཉིའི་སྟེང་། །བགེགས་རྒྱལ་ནོར་བདག་འགྱིངས་པའི་གདན། །ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་ཕོ་བྲང་དབུས། །བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་པ། །འཁོར་བཅས་དགྱེས་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་བཞུགས་སུ་གསོལ། བླ་མ་ཡིད་བཞིན་མགོན་པོ་ལ། །མཆོད་ཡོན་ཞབས་བསིལ་མེ་ཏོག་སྤོས། །སྣང་གསལ་དྲི་ཆབ་བཟའ་བཏུང་བཅུད། །སྙན་འཇེབས་དབྱངས་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ། །གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་མཆོག །བརྟན་གཡོའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་པས་མཆོད། བཅོམ་ལྡན་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཐུགས་རྗེ་ཁྲོས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །འགྲོ་བ་ཉམས་ཐག་རྣམས་ཀྱི་མགོན། །འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་རྗེས་དགོངས་ཏེ། །མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ། །དངོས་གྲུབ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྒོ། །ཐོགས་མེད་མྱུར་དུ་ཕྱེ་བར་མཛོད། །ཅེས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་ལ། གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་རི་ནི་ས་སིདྡྷི་ཛཿཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ། མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ཅན་གྱིས་གཏོར་མ་གསོལ་བར་གྱུར། རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཇུག་ཏུ། ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་སོགས་ལྔའམ་བདུན་གྱིས་གཏོར་མ་དང་། བླ་མ་མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་ནང་མཆོད་འབུལ། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་དམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་བླ་མ་མགོན་པོ་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་རིགས་བཞིའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །འཕྲིན་ལས་སུ་ཞུ་ཞིང་གསོལ་བ་ནི། བླ་མ་དམ་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་གཟི་བརྗིད་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཁྱད་པར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་ཞིང་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ། ཧཱུྃ། ལྷ་ཆེན་མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ནོར་གྱི་བདག །ཡིད་བཞིན་མགོན་པོ་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ། །དཔལ་ལྡན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང་། །ཌཱ་ཀིའི་འཁོར་ཚོགས་དཔག་མེད་དང་། །ནོར་ལྷ་གནོད་སྦྱིན་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་བའི་རྫས། །བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་འཇིག་རྟེན་གྱི། །རབ་མཛེས་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་དང་། །ལྷ་ཡི་ཁང་བཟང་སྐྱེད་མོས་ཚལ། །མེ་ཏོག་ཚལ་དང་ནོར་བུའི་མཚོ། །འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤིང་། །རིན་ཆེན་རི་དང་བདུད་རྩིའི་ཆུ། །གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ཉི་ཟླ་དང་། །དེ་ལ་གནས་པའི་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚོགས། །སྣ་ཚོགས་ཆས་རྒྱན་ཟ་འོག་གོས། །ཟས་ནོར་འབྲུ་སྨན་ལོངས་སྤྱོད་གཏེར། །ས་གཞི་གང་བར་བཅས་པ་དང་། །བླ་བྲེ་རྒྱལ་མཚན་འཕན་གདུགས་ཀྱིས། །བར་སྣང་འགེངས་ཤིང་རྣམ་པར་མཛེས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་དང་། །ཀེ་ཀེ་རུ་སོགས་རིན་ཆེན་རིགས། །མཛེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་། །རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་བདུན། །འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་རྫས་མཆོག་བརྒྱད། །ཚོགས་དང་གཏོར་མ་སྤྱན་གཟིགས་རྣམས། །རི་ལྟར་སྤུངས་ཤིང་ས་ལྟར་བཀྲམ། །བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་བསྐྱིལ། །ཡིད་འཕྲོག་རིག་མས་དགའ་བཞི་བསྐྱེད། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །དཔག་མེད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཁྱབ་པར། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །དམིགས་བྲལ་དམིགས་པས་རབ་བཅད་ནས། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གུ་རུ་དབྱེར་མེད་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གྲངས་མེད་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བསྟན་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ནས། །སྒྲུབ་ལ་མྱུར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདི་ཕྱི་བར་དོའི་འཇིགས་ལས་སྐྱོབས། །ལྷ་འདྲེ་མི་གསུམ་དབང་དུ་སྡུས། །ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་། ཧཱུྃ། བླ་མ་མགོན་པོ་ཉེར་བསྟེན་ཀྱང་། །སེམས་བསྐྱེད་དམན་ཅིང་སྒོམ་བཟླས་གཡེང་། །སྒྲུབ་རྫས་མཆོད་གཏོར་ཞན་པ་སོགས། །མཐོལ་བཤགས་ཐུགས་རྗེས་ཚངས་པར་སྩོལ། །ཞེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད་པས་མ་བསྐངས་པ་བཤགས། ཧཱུྃ། བླ་མ་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །བརྟེན་ཅིང་བསྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །བསམ་པའི་དོན་འདི་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བརྟེན་ནི་ལྷ་ཆེན་མགོན་པོ་བརྟེན། །མཆོད་ནི་ཡིད་བཞིན་མགོན་པོ་མཆོད། །བསྒྲུབ་ནི་གུ་རུ་མགོན་པོ་བསྒྲུབ། །བགྲང་ནི་མགོན་པོའི་རྩ་སྔགས་བགྲང་། །དོན་ནི་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསམ། །ད་ནི་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །སྔགས་འཆང་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །དགྲ་དང་ཆོམ་རྐུན་འཇོམས་པ་དང་། །མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་བཟློག་པ་དང་། །བསམ་དོན་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་དང་། །དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པར་མཛོད། །ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །བསྟན་སྲིད་མཐའ་དབུས་རྒྱས་པར་མཛོད། །ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་པ། །དབང་དུ་འདུ་ཞིང་བརྟན་པར་མཛོད། །གནས་དང་ཡུལ་དང་ཡོན་བདག་རྣམས། །བདེ་ཞིང་འབྲུ་ཕྱུགས་འཕེལ་བར་མཛོད། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི། །ལས་རྣམས་མཐའ་དག་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པ་ཡི། །འཕྲིན་ལས་ད་ལྟ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །དངོས་གྲུབ་ད་ལྟ་སྩོལ་བ་དང་། །བྱིན་གྱིས་མྱུར་དུ་བརླབ་པ་དང་། །ལྷ་ཆེན་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་སྟེ། །འཆི་མེད་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་འཕྲིན་ལས་ཞུའོ། །གསུམ་པ་ཟབ་ཆོས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ལེགས་ལྡན་དྲི་མེད་མགོན་པོ་མཆོད་པའི་འཕྲིན་ལས་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་གཏོར་མ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ། ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་ཨ་གྷོ་ར། །སྐུ་ལ་དར་ནག་འཇོལ་བེར་གསོལ། ཕྱག་གཡས་ཙནྡན་བེང་ཆེན་བསྣམས། །གཡོན་པ་ལྕགས་པར་དཀུ་ལ་བརྟེན། །འཁོར་ཚོགས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །དགྲ་བགེགས་གཉན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བསད་པའི་ཤ་དང་མྱོས་པའི་ཆང་། །གསོལ་ཞིང་རོལ་ཞིག་དགྱེས་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཨ་གྷོ་ར་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨི་དཾ་བ་ལིནྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། བདག་ཅག་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོས། །ཅི་ནུས་མཆོད་པས་ཁྱོད་མཆོད་ཀྱིས། །སྔོན་གྱི་ཁས་བླངས་དྲན་གྱིས་ལ། །ད་ལྟ་ཉིད་དུ་འཕྲིན་ལས་མཛོད།

།གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ནི། གཏོར་མ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་རླབས་དང་། ཨོཾ་ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཧཱུྃ་ཛཿཛཿས་སྤྱན་འདྲེན་བྱས་ལ། ཧཱུྃ། ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་དག་པའི་ཡུམ༔སྨུག་ནག་རལ་གཅིག་ཁྲོ་མོའི་གཟུགས༔ཞིང་དབྱུག་ཁ་ཊྭཱྃ་ཕྱག་ན་བསྣམས༔སྤྲིན་དང་འཇའ་འོད་ན་བཟའ་གསོལ༔སྤྱན་གཅིག་ཚེམ་གཅིག་ནུ་མ་གཅིག༔རལ་གཅིག་ཐིག་ལེ་གཅིག་གི་རྟགས༔མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་མངོན་གསུམ་གྱི༔ཡེ་ཤེས་རང་ལ་གནས་པ་ལ༔འཁྲུལ་རྟོག་རླུང་གི་སྒྲིབ་པ་སོལ༔རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་སྲུངས༔མ་མ་ཏྲག་རཀྴ་པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧིཿཧཱུྃ༔གཟའ་མཆོག་ཆེན་པོ་རཱ་ཧུ་ལ༔མགོ་དགུ་ཕྱག་བཞི་སྦྲུལ་མཇུག་ཅན༔མིག་སྟོང་དང་ལྡན་མདའ་གཞུ་དང་༔ཆུ་སྲིན་རྒྱལ་མཚན་ཞགས་པ་འཛིན༔རིག་པ་རང་གསལ་བསྟན་པའི་གཉེར༔མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་བར་ཆད་སྲུངས༔རཀྴ་ར་ཧུ་ལ་པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ཧཱུྃ༔དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཐིག་ལེ་རྩལ༔མདོག་དམར་རྡོ་རྗེ་ཙིཏྟ་བསྣམས༔དར་དཀར་གོས་གསོལ་སྙུག་ཞྭ་ཅན༔བཙན་དམག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བསམ་པ་སྒྲུབས༔རིག་པ་རང་གསལ་རྫོགས་པར་མཛོད༔བཛྲ་སཱ་དྷུ་ས་མ་ཡ་པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ཧཱུྃ༔གཞན་ཡང་གནས་དང་རིགས་ལས་སྐྱེས༔ལས་ལ་གྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་ཅན༔མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་འཁོར་དང་བཅསཿདམ་རྫས་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ༔བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔སརྦ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་པཉྩ་བ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ཁཱ་ཧིཿགསུམ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཀ་ནི། གཏོར་མ་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བདུད་རྩིར་བསམ་ལ། ཧཱུྃ༔འབར་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔གཉིས་མེད་མ་ནིང་ནག་པོ་དང་༔དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་དང་༔སྔགས་བདག་དྲེགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས༔བཀའ་སྡོད་ཡོངས་རྫོགས་འདིར་གཤེགས་ལ༔དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་རོལ༔ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ཨོཾ་བཛྲ་སརྦ་དུཥྚན་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤ་ཏྲཱུན་མཱ་ར་ཡ་མ་ཧཱ་མཱྃ་ས་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧཱི༔ཧཱུྃ༔དྲེགས་པ་རྒྱུད་གསུམ་འཁོར་དང་བཅས། །དམ་ལས་མ་འདའ་རྗེས་སུ་དགོངས༔རིག་འཛིན་སྲུང་མར་མངའ་གསོལ་ནཿདཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་བསྟོད༔སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུངས༔རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐུ་དགྲ་སྒྲོལ༔བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཆོམས༔འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་གྱིས༔བཞི་པ་སྨུགས་འཛིན་ཆུའི་དབང་པོའི་མཆོད་གཏོར་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་གཏོར་མ་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ༔བྱང་ཕྱོགས་གནོད་སྦྱིན་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་མི་བསྐྱོད་པ༔ཐུགས་རྗེས་སྐུར་སྤྲུལ་ཛམྦྷ་ལ༔འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔བདུད་རྩི་མཆོག་གི་མཆོད་ཡོན་དང་༔མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ཚོགས༔བཟའ་བཅའ་བཏུང་བ་དང་བཅས་པའི༔འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་བར་ཆད་སོལ༔ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྙན་གྲགས་སྤེལ༔འཛད་མེད་འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་དང་༔གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ལྔ་པ་མགོན་དཀར་དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་མཆོད་ཅིང་བསྐུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་མཆོད་གཏོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་མཆོག་ནས། །ཀེང་རུས་ཐོད་པའི་སྐུ་མཁར་ནས། །རཀྟའི་རྦ་ཀློང་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་ཡབ་དང་ཡུམ། །གཏི་མུག་སྤོངས་ཕྱིར་ཀེང་རུས་སྐུ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་དཀར། །ཞེ་སྡང་འཇོམས་ཕྱིར་ཐོད་དབྱུག་འཕྱར། །འདོད་ཆགས་སྐེམ་ཕྱིར་ཐོད་ཁྲག་འཐུང་། །འབར་བའི་སྤྱན་བགྲད་མཆེ་བ་གཙིགས། །དབུ་ལ་རིན་ཆེན་པྲོག་ཞུ་གསོལ། །མི་མགོ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་བྱས། །སྐུ་ལ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བརྒྱན། །བརྐྱང་བསྐུམ་གར་གྱིས་གདུག་པ་འདུལ། །མི་རོ་བསྣོལ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས། །རང་རྟགས་སྲོག་སྙིང་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་། །སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་འགྱེད། །ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཁྱེད་ཀྱི་འཁོར། །སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཁྱེད་ཀྱི་བྲན། །འབོད་པའི་ཚེ་ན་སྙན་མ་སྲ། །གཡབ་པའི་ཚེ་ན་སྤྱན་མ་བརྟུལ། །འདིར་གཤེགས་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི། །ཁྲོ་རྔམས་སྟབས་ཀྱིས་བཞེས་སུ་གསོལ། ཨོཾ་གྷྲྀ་རཱ་ཛ་གྷྲྀ་རཱ་ཛ་ཀུ་མ་ཀུ་མ་ཁུམ་ཐིས་སྭཱ་ཧཱ། ཨི་དཾམ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་གྷྲྀ་རཱ་ཛ་གྷྲྀ་རཱ་ཛ་ཁུ་མ་ཁུ་མ་ཀུམ་ཐིས་སྭཱ་ཧཱ། ཨི་དཾམ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཤྲཱི་ཤྨ་ཤ་ན་ཨ་དྷི་པ་ཏི་མ་ཧཱ་པི་ཤཱ་ཙི་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། དཔལ་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །ཁྱེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་གར་ཡང་ཁྱབ། །གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་ཅིང་། །དམ་ཚིག་ཅན་ལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །ཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཅན། །རིགས་སྔགས་བཟློག་པའི་མཐུ་བོ་ཆེ། །དགྲ་བགེགས་འདུལ་ཕྱིར་མཐུ་མ་ཆུང་། །རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་ཕྱིར་ཐུགས་མ་རིང་། །གདུག་པ་འདུལ་ཕྱིར་བང་མ་ཞན། །སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་སྐྱབས་མ་ཆུང་། །འགྲོ་བ་སྲུངས་ཤིག་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །བདག་གིས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་པའི་ཚེ། །དཀོར་ཁང་སྲུངས་ཤིག་བར་ཆད་སོལ། །ཡོན་བདག་བསྲུང་ཞིང་བསྒྲུབ་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་། །ཆོས་སྐྱོང་ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་དང་། །བསོད་ནམ་རྒྱ་ཆེན་བསྐྱེད་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །བཀའ་ཡི་གཏོར་མ་འདི་ལོངས་ལ། །ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །བཞི་པ་མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོར་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བརླབས་ལ་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བསྐོར་ཞིང་། ཕཻཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ར་ལླི་ཧོཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿབཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། དྲྀ་ཤྱ་ཧོཿས་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཨོཾ་ཁ་ཁ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སརྦ་ཡཀྵ། རཀྵ་ས། བྷཱུ་ཏ། པྲེ་ཏ། པི་ཤཱ་ཙི། ཨུན་མཱད། ཨ་པ་སྨ་ར། ཌཱ་ཀ། ཌཱ་ཀི་ནྱཱ་ད་ཡ། ཨི་མཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞནྟུ། ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ། མ་མ་སརྦ་སིདྡྷིཾ། མྨེ་པྲ་ཡཙྪནྟུ། ཡ་ཐཻ་བཾ། ཡ་ཐེཥྚཾ། བྷཱུཉྫ་ཐ། ཛི་གྷྲ་ཐ། པི་པ་ཐ། མཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། མ་མ་སརྦ་ཀཱར་ཏ་ཡཾ། སཏྶུ་ཁཾ། བི་ཤུད་དྷ་ཡེ། སྭཱ་ཧཱ་ཡི་ཀ་བྷ་ཝནྟུ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་འབུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྟ་ཨཱཿཧཱུྃཿགིས་བར་གྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་འབུལ། དཔལ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་དུ་མཆོད་པ་དམ་པ་འབུལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་དུ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་དང་། བདག་ཅག་དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་དང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་སྦ་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །ལྔ་པ་གྲུབ་དབང་ཆེན་པོར་གཡར་དམ་ནོས་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བསྔོ་བ་ནི། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བྱིན་རླབས་དྲན་པར་བྱས་ལ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཡབ་གཅིག་གྲུབ་དབང་ཆེན་པོའི་བསྟན་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཞེས་པས་བཀུག་ལ། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ། ཨཱ་དྱནུཏྤནྣ་ཏྭཱ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྟ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་བར་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་ཕྱི་ནང་གིས་མཆོད། མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་དང་། སྐྱེས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་སོགས་དཔལ་ལྕགས་ཟམ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྗེས་འཇུག་དཀོར་ནོར་བཅས་བསྲུང་ཞིང་སྐྱོབ་པར་མཛད་པའི་དཀར་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔར་དམ་ཚིག་ནོས་ཤིང་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་ལྟར། བཀའ་བབས་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་རྐྱེན་ཕྱི་ནང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། ཆོས་དང་མཐུན་པའི་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དྲུག་པ་གཞི་བདག་གཏོར་མ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབས། ཧཱུྃ་མཛད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ། ཨོཾ་བྷུ་མི་པ་ཏི་ཨཱ་ཀཪྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྟ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་བར་གྱིས་མཆོད། གཏོར་མ་འདི་གནས་བདག་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་འབུལ་ལོ། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་འགྲོ་བ་ལ་རུ་ང་བ་དང་། སྡོད་པ་ལ་ཕྲག་དོག་པ་དང་། སྤྱོད་པ་ལ་ཀོ་ལོང་མ་མཛད་པར་གཞི་ཆོས་ལྡན་དུ་སྐྱོང་བའི་འཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །བདུན་པ་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་སྤྱི་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་དྲན་པར་བྱས་ལ། ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་དུར་ཁྲོད་རྣམས་སུ་གནས་པ་སོགས་དེང་འདིར་བོས་པའི་མགྲོན་དུ་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་གཏོར་མས་མཉེས་པར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང་། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སོགས་ཚར་གསུམ་གྱིས་ཚིམས་པར་བལྟས་ལ། ཕུད་འཐོར་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་མཉམ་པའི་ཐོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་མང་པོ་ལྷ་ཀླུ་གཟའ་སོགས་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མགོན་པོ་དང་ལྷ་མོར་གྱུར་པའི་ཞལ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་ཕུད་དང་ནང་མཆོད་གཏོར་ཞིང་སྤྲོ་ན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤྨ་ཤྭཱ་ན་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤབྟ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱང་བསྟབ་སྟེ། ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །ཀླུ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །སྲིན་པོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །ཡི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས༴ །ཤ་ཟའི་ཚོགས་རྣམས༴ །སྨྱོ་བྱེད་ཚོགས་རྣམས༴ །བརྗེད་བྱེད་ཚོགས་རྣམས༴ །མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས༴ །མ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང་། །དེ་ལ་སོགས་ཏེ་འབྱུང་པོའི་ཚོགས། །མ་ལུས་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བསྟན་པ་བསྲུང་དང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཕྱིར། །ཐུགས་དམ་བཅས་ཤིང་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་རྣམས། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་སྡོད་ཡིད་ལྟར་མགྱོགས་པ་ཡི། །འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་དྲག་གཏུམ་མི་བཟད་པ། །གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ནག་པོའི་ཕྱོགས་རྣམས་འཇོམས། །རྣལ་འབྱོར་ལས་ལ་འབྲས་བུ་སྟེར་མཛད་ཅིང་། །མཐུ་སྟོབས་བྱིན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་སོགས་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྡེ་བརྒྱད་བཙུན་མོ་སྲས་དང་གཡོག་བཅས་ཀྱིས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་བཀའ་དྲིན་བདག་ལ་སྩོལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་པ་བཟང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་བདག་ལ་སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྟོང་གྲོགས་མཛོད། །དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང་། །གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་བ། །དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་དང་། སྣང་སྲིད་མགྲོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཚད་མེད་གཏོར་མ་འདི་བསྔོས་པས། །ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཤོག

།བརྒྱད་པ་རྗེས་འབྲེལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་དམ་ཚིག་ཅན། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བཀའ་ཉན་ཅིང་། །མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་རྗེས་འབྲང་ཞིང་། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །རང་རང་འཁོར་དང་སྤྲུལ་པས་བསྐོར། །དམ་ཅན་རྣམས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པས་མངའ་གསོལ་ཞིང་། །རྒྱལ་བས་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་སྟོབས་པོ་ཆེ། །བཀའ་སྲུང་རྣམས་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །ངག་དབང་ཉི་ཟླ་བཟང་པོའི་གསུང་ངོ་། །བཅུ་གཅིག་པ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ། ཚོགས་རྫས་རྣམས་ཆུ་ཆང་ནང་མཆོད་ཀྱིས་བྲན། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨནྟ་ཀྲྀཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང་། ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་ལས་རླུང་། རྃ་ལས་མེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཀ་པཱ་ལ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས་གང་བ། ཟླ་ཕྱེད་རྡོ་རྗེས་བརྒྱན་པ། རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་རྫས་རྣམས་ཞུ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བཀུག་སྟེ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་བཟླ། ཧཱུྃ། བཞེངས་ཤིག་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་བཞེངས། །སྤྱོན་ཅིག་མྱུར་མཛད་ཕྱག་བཞི་བེང་། །གུར་ཞལ་ཚོགས་བདག་རྣམ་སྲས་སྤྱོན། །བསྐྱོད་ཅིག་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སོགས། །འཁོར་འདས་ལྷ་ཡི་རོལ་པར་སྐྱོད། །ཀུན་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་འཁོར་ཚོགས་བཅས། །ཚུར་གཤེགས་ཚོགས་ཀྱི་མགྲོན་དུ་གཤེགས། །གནས་ཁང་འདི་ལ་བྱིན་ཕོབ་ལ། །ཚོགས་རྫས་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཆུག །འདིར་འདུས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་བྱིན་རླབས་འབེབས་ཤིང་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཕུད་ཕུལ་ལ། ན་མོ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ། རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེ་བ་མེད་པ། མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི། ངོ་བོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔས་རྒྱས་བཏབ་པ་འདི་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། དམ་ཚིག་གི་རྩ་བ་མཆེད་ལྕམ་རྡོ་རྗེ་སྤུན་གྲོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི། ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེས། འདིར་ཆོས་རྣམས་བཟང་པོ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཡོངས་གཙང་སྨེ་ཀུན་རང་བཞིན་གཅིག་པར་རོལ། ཞེས་སོ་སོར་དྲངས་སོ། །སོ་སོས་ཀྱང་། ཨ་ལ་ལ་ཧོ། བདེ་གཤེགས་ཆོས་དབྱིངས་དྲི་བྲལ་དེ་ལ་བདག་གུས་སོ། །ཞེས་བླང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུད་སྤྱི་འབུངས་སུ་བསྡུས་ནས། ཨོཾ་མཆོད་དོ། །དམན་པའི་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་ཤིང་། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་མཆོག །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ། །བདུད་རྩི་མཆོག་གི་མཆོད་པར་བཞེས། །སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །རྟོག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ། །བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བདེ་བ་ཆེན་པོར་མཉེས་གྱུར་ཅིག །གཟུགས་དང་སྒྲ་དང་དྲི་དང་རོ། །རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་མཆིས་པ་རྣམས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ། །བསྟན་སྲུང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་འབུལ། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འདོད་ཡོན་གྱིས། །འཕགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་མཉེས་པ་དང་། །དམ་ཅན་ཐུགས་དམ་བསྐངས་པ་དང་། །ལན་ཆགས་བུ་ལོན་ཁྱེར་བ་དང་། །རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཚིམ་བྱས་ནས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་སྤྱིར་མཆོད་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཚོགས་རྫས་ཀྱིས་བསྐང་གཏོར་རྣམས་གསོ་ཞིང་བྲན། རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཟེར་གྱིས་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་བཀུག །རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཚར་བཅད་པའི་ཤ་ཁྲག་གི་ཕུང་པོ་ཚོགས་གཏོར་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་ཤ་ཁྲག་བདུད་རྩིར་སྤེལ་ལ། ཀྱཻ། བསྟན་སྲུང་མགོན་པོའི་ཚོགས་རྣམས་དགོངས། །དམ་ཚིག་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ལ། །འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །བསྟན་པ་གཉན་པོ་བསྲུང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །དོ་ནུབ་ཚོགས་གཏོར་མཆོད་པར་བཞེས། །དོ་ནུབ་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་། །དོ་ནུབ་ཞིག་རལ་མ་ལུས་གསོ། །དོ་ནུབ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བསྐང་། །དོ་ནུབ་སྔ་མའི་གཏང་རག་གཏོང་། །དོ་ནུབ་ཕྱི་མའི་ཞུ་བ་འབུལ། །དོ་ནུབ་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འབུལ། །བདག་གིས་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་མཆོད་རྫས་དང་། །དངོས་འབྱོར་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ་འདི། །མགོན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པའི་གནས་སུ་འབུལ། །གཤེགས་པ་ཡི་ནི་བཞོན་པར་འབུལ། །དགྱེས་པའི་མཆོད་རྫས་ཆེན་པོར་འབུལ། །བརྟེན་པར་བྱེད་པའི་གཟུགས་སུ་འབུལ། །མི་ཟད་སྤྱོད་པའི་གཏེར་དུ་འབུལ། །མཐུན་པར་འགྲོགས་པའི་གྲོགས་སུ་འབུལ། །མཛའ་བའི་གཉེན་དང་འཁོར་དུ་འབུལ། །འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་རུ་འབུལ། །བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་དུ་འབུལ། །ལས་བཞི་སྒྲུབ་པའི་རྫས་སུ་འབུལ། །ཉམས་ཆགས་གསོ་བའི་བསྐང་དུ་འབུལ། །ཉེས་པ་འཆགས་པའི་བཤགས་པར་འབུལ། །དངོས་གྲུབ་ཞུ་བའི་འཕྲིན་དུ་འབུལ། །ཡུན་དུ་གནས་པའི་རྟེན་དུ་འབུལ། །མི་མཐུན་བསྲུང་བའི་གོ་ཆར་འབུལ། །དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་དཔུང་དུ་འབུལ། །བཀྲ་ཤིས་བསྔོ་བས་མཉེས་གྱུར་ཏེ། །བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ལ། །རྒྱུན་དུ་འགོ་ཞིང་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །ཅེས་ཚོགས་རྫས་བཞེད་རྒུར་སྦར་བས་ཐུགས་དམ་དགྱེས་པར་བསྐངས་ཤིང་། ཨོཾ་གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་ཚོགས་གཏོར་བསྔོ། ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །དམ་ཚིག་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །བདག་ཅག་རྒྱུ་སྦྱོར་ལ་སོགས་པའི། །ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །བསྲུང་ཞིང་བཟློག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཚེ་རིང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང་། །དབང་ཐང་འཕྲིན་ལས་ཀུན་རྒྱས་ཤིང་། །མི་ནོར་ཟས་སོགས་འཕེལ་བར་མཛོད། །རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་ཕྲན་བློན་པོ་དང་། །ཡུལ་མི་གཙོ་བོ་དབང་དུ་སྡུས། །སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་ཅན་བྲན་དུ་འཁོལ། །བསྒྲུབ་བྱ་དབང་བྱས་འགུགས་པར་མཛོད། །སྡང་བའི་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་པ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་ཐལ་བར་རློག །མ་དད་སྨྲ་བའི་དུག་ཅན་རྣམས། །རྣམ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་ཁ་སྦྱོར་ཕྱེས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་མི་ཤིགས་པས། །ལུས་ངན་འདི་དག་བོར་དུ་ཆུག །དྲག་པོའི་ཕོ་ཉ་ད་སྤྲོས་ཤིག །མཚོན་ཆའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཆར་ལྟར་ཕོབ། །དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན་སྙིང་ལྔ། །ད་ལྟ་ཐོན་ལ་ལུས་སེམས་ཕྲོལ། །རྣམ་ཤེས་མར་མེ་ལྟར་བསད་ནས། །ཚོན་ཆར་ས་མུན་སྲོས་བྱེད་པས། །ལུས་ངག་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་རློག །རྣམ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྤར་དུ་གསོལ། །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ནད་ཁ་ཁྲམ་ཁ་དགྲ་ལ་སྒྱུར། །ཆགས་ཆེན་ཉམ་ང་དགྲ་ལ་སྒྱུར། །གནོད་བྱེད་བར་ཆད་མི་མཐུན་པ། །ཐམས་ཅད་སྡང་བའི་དགྲ་ལ་བྷྱོ།

།ཐམས་ཅད་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་བྷྱོ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་བ་དང་། །སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བར་མཛོད། །ཅེས་མངོན་པར་འདོད་པའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་ཅིང་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། ཧཱུྃ། མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་པ་ནས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཅས། །མཉམ་ཉིད་བཟང་ངན་རྟོག་དང་བྲལ་ན་ཡང་། །ཡུད་ཙམ་བདག་གི་ཚིག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་ཤིང་ལེ་ལོ་ཆེ། །སྒོམ་སྒྲུབ་མི་བརྩོན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་བ་དང་། །དམ་རྫས་མ་ཚང་མཆོད་གཏོར་གཡེལ་བ་དང་། །རྒྱུ་ཆུང་ཕུད་ཉམས་མཆོད་རྫས་འབགས་པ་དང་། །ཆོ་ག་འཁྲུལ་དང་གསང་བ་གཡེལ་བ་སོགས། །དམ་ཚིག་འགལ་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི། །ཐུགས་དང་འགལ་བ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་གསོལ། །ཆོས་དབྱིངས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་དག་གྱུར་པས། །བདག་ཅག་བླ་མེད་བདེ་ཆེན་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་ཉམས་པ་བཤགས་ཤིང་ཡིག་བརྒྱ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླས་ལ། ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ། ཞེས་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་ཚིམས་པར་ཟའོ། །ཏེ་ན་ཧཱུྃ། ཏེ་ན་ཧཱུྃ་ཏེ་ན་ཏེ་ཏེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གླུ་བླང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧྃ། ཞེས་བདེ་བ་བསྒོམ། ཚོགས་ལྷག་བསྡུས་ལ། ཨོཾ་སུ་བི་ཤུདྡྷཿདྷརྨཱ་ཨཾ་ཨཱཿས་བསང་སྦྱང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བརླབས། མ་མོ་ལྷག་སྡུད་ཐམས་ཅད་ལྷག་མའི་དམ་ཚིག་གི་གནས་སུ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཨོཾ་མ་ག་རི་ཡེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྟ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་མ་ག་རི་ཡེ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་བྷྱ། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ། མ་མོ་ནག་མོ་དུད་པའི་སོལ་བ་མོ། །ལྷག་སྡུད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཕོ་ཉ་མོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས། ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ལ་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་སྒྲུབས་ཤིག །ཕྱི་རོལ་སྒོ་དྲུང་ན་གནས་པའི་འབྱུང་པོ་འཆོལ་བའི་ཚོགས་དམ་ཚིག་གི་ཆོ་ག་ལ་བལྟ་བར་མི་དབང་བ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་ནོ། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་གསང་བ་མཆོག་གི་སྒོར་སྦྱོང་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨུཙྪིཥྚ་བྷཀྵ་སི་སྭཱ་ཧཱ། སྙིང་པོ་བཟླས་ཤིང་ཕྱི་རོལ་དུ་དོར། དཔའ་བོ་གཉིས་མེད་མཆོད་པས་སྐྱེ་བ་འདི་ལ་ནི། །སྒྲིབ་པ་ཟད་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དངོས་གྲུབ་འགྱུར་བར་ཤོག །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་མཆོག་ཏུ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡི། །གྲུབ་པའི་འཇིག་རྟེན་དབུས་སུ་འགྲོ་བ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །བཅུ་གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱིས་དུས་ལ་སོགས་པར་མངའ་གསོལ་བར་བྱ་བ་ནི། མཆོད་གཏོར་དང་སྤྱན་གཟིགས་ཁ་གསོས་ཏེ་ནང་མཆོད་ཀྱིས་བྲན་ལ། བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་རྫས་དང་མཐུན་རྫས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་བ། མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་འཁོར་བཅས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིས་སྤེལ། མྱུར་མཛད་མགོན་པོའི་སྤྱི་བོར་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་ཁྲུ་གང་བ་གཟི་འོད་འབར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་སྣོད་བཅུད་བརྟན་གཡོའི་མདངས་དཔལ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་དུ་བསྡུས་ནས་ཧཱུྃ་ལ་བསྟིམ་པས་ཧཱུྃ་སྔར་བས་ཆེ་ཞིང་གཟི་བྱིན་འབར་ཏེ། མགོན་པོའི་དབུ་གཙུག་ནས་ཐུགས་ཀར་ཕེབས་པ་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ནག་པོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་མ་ཧེ་དང་གཤིན་རྗེ་ཕོ་མོ་བརྫིས་པའི་སྐུར་གྱུར་ཏེ་ཇེ་ཆེར་སོང་བ་དང་། མགོན་པོ་ཡང་སྐུ་ཇེ་ཆེར་གྱིས་སྟོང་གསུམ་གང་སྟེ་མི་མཇེད་ཀྱི་ཞིང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ལས་ནུས་མཐུ་ཆེ་བ་མེད་པའི་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་པ་ལ། མངའ་གསོལ་བས་མགོན་པོའི་འོད་ཟེར་དཔལ་མགོན་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་འཁོར་རྣམས་ལ་ཕོག་པས་ཐམས་ཅད་སྟོབས་རྩལ་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བས་དགྱེས་པར་གྱུར། ཅེས་དམིགས་ཞིང་དབྱངས་རོལ་བཅས། ཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་བླ་མ་དང་། །དབྱེར་མེད་མགོན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ངོ་བོའི་ཕྱིར། །ཡི་དམ་མཆོག་ཏུ་མངའ་གསོལ་ལོ། །སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་མཛད་པའི་ཕྱིར། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་སུ་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཐེག་ཆེན་དམ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མངའ་བདག་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གཙོ་བོ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཐུབ་དབང་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར། །ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །ལྷ་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོའི་ཕྱིར། །ལེགས་ལྡན་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །དྲག་པོའི་ལས་ལ་དབང་མཛད་ཕྱིར། །ནག་པོ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །གསང་སྔགས་རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྲུང་མ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །རྣལ་འབྱོར་དམ་ཚིག་ལྡན་རྣམས་ཀྱི། །དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མགོན་དང་སྐྱབས་སུ་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་བསྟན་པ་སྲུངས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་འཕྲིན་ལས་མཛོད། །འགལ་རྐྱེན་བཟློག་ཅིང་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབས། །མངའ་གསོལ་དོན་དང་ལྡན་པར་མཛོད། །ཅེས་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོར་བྱེ་བྲག་ཏུ་མངའ་གསོལ་ཞིང་ཐུན་མོང་སྤྱི་ལ། ཧཱུྃ། རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་འཕྲིན་ལས་ཀུན། །མགོན་པོ་བདུན་དུ་རྫོགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །བྱིན་རླབས་གཟི་འབར་དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་རུ། །སྒྱུ་མའི་གར་གྱིས་རོལ་པར་མངའ་གསོལ་ལོ། །བགྲང་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་ཀྱི། །རྣམ་པར་འཕྲུལ་པོ་ཆེ་རུ་མངའ་གསོལ་ལོ། །འགོག་ལམ་མངོན་གྱུར་སངས་རྒྱས་དེས་གསུངས་ཆོས། །བསྒྲུབ་མཛད་ཚོགས་བཅས་འདུས་པར་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སྲོག །སྙན་བརྒྱུད་བསྲུང་སྤེལ་བྱེད་པོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །རྟག་ཏུ་མཆོད་སྒྲུབ་བསྟན་ལ་འབྲལ་མེད་དུ། །འགོ་བའི་ལྷ་རུ་མངའ་གསོལ་དཔལ་ཀུན་སྩོལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྟེན་དང་སྤྱན་གཟིགས་འཛོམ་པ་སོགས་དང་འབྲེལ་ན་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་འདིའང་བྱ་སྟེ། ཧཱུྃ། རབ་བརྗིད་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་རི་དབང་བསྐལ་པའི་མེ་ཡི་དཔུང་རྒྱན་དང་། །བདུད་ཀྱི་མགོ་རློན་འཕྲེང་བས་སྤུད་ན་གང་གི་དཔེ་ཟླར་བགྲང་འོས་སྐུ། །ཁྲོས་པའི་གར་ཉམས་འབུམ་དུ་བརྟན་པའི་རྡོ་རྗེ་གད་མོའི་སྒྲ་ཡིས་ཀྱང་། །ཁམས་གསུམ་གཅིག་ཅར་འདར་ཞིང་ལྡེག་མཛད་དཔལ་མགོན་རྣམས་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དྲག་པོར་ཁྲོས་ཤིང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རབ་མྱོས་པ། །མཆོད་གསོལ་བསྟོད་ཅིང་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འདི་ཕྱི་བར་དོའི་འཕྲང་ལས་སྒྲོལ། །སིལ་སིལ་སྒྲ་སྒྲོགས་མི་བསྐྱོད་དབུར་བརྒྱན་དཔྲལ་བར་སིན་དྷཱུའི་ཐིག་ལེས་མཚན། །བུང་བ་ལྟར་གནག་ཁྲོ་ཆགས་སྤྱན་དམར་ནག་པོ་ཆེ་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ།

།འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་ཕྱག་བཞི་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་ཉམས། །ཀ་ཧ་ལ་སོགས་བཞད་པའི་ང་རོ་འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ལྟར་སྒྲོགས་པས། །ས་གསུམ་བདུད་བགེགས་དགྲ་དང་འབྱུང་པོའི་དོན་སྙིང་ལྐོག་མར་ལྷུང་མཛད་པའི། །ཁམས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་བྱ་རོག་མཚན་ཅན་བསྟན་སྲུང་གཙོ་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཐུགས་རྗེ་རབ་ཁྲོས་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་སྐུ་ནི་ཆར་སྤྲིན་ནག་པོའི་མདོག །འབར་བའི་སྤྱན་གསུམ་གཡོ་ཞིང་དར་ནག་བེར་དང་སྭག་ཆེན་ཡུ་རིང་གསོལ། །ཙནྡན་བེང་ཐོགས་ལྷ་མིན་ཕམ་མཛད་ལྷ་དམག་དཀར་པོའི་དབུགས་འབྱིན་པའི། །ཁྲག་འཐུང་ལེགས་ལྡན་དཔལ་འབར་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པ་འཇིགས་རུངས་གར་གྱིས་སྒེག་པའི་སྐུ། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་སྲིད་གསུམ་གཡུལ་རྒྱལ་དུས་མཐའི་མུན་པའི་ཁ་དོག་འཆང་། །བདུད་དང་དགྲ་རྣམས་ཕྱེ་མར་འཐག་ཅིང་ཁྲག་དྲོན་ཐོད་པར་གསོལ་མཛད་པ། །གཎྜི་འཆང་ཞིང་ཟླུམ་པོའི་སྟབས་ཅན་རྡོ་རྗེ་གུར་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་གཉེར་ཁ་མཛད་ཅིང་དམ་ཉམས་ལོག་འདྲེན་རྣམས་ཀྱི་གཤེད། །ཡང་དག་མཐའ་བྲལ་དོན་དང་རོ་གཅིག་དཔའ་བོ་ཤུགས་ཆེན་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས། །མཐིང་ནག་རུས་རྒྱན་ཚངས་སྐུད་ཀྱིས་སྤྲས་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་དྲྭ་བ་འཕྱང་། །ཞིང་སྐྱོང་སྟོབས་འཕྲོག་དབང་པོ་འཇིག་རྟེན་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །མིང་བརྒྱ་མ་ལ་མཚན་སྟོང་དང་ལྡན་དུས་མཚན་ནག་མོ་སྲིན་མོའི་ཚུལ། །བོང་བུར་ཞོན་ནས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱུག་ཅིང་རླུང་ནག་འཚུབས་མར་འཚུབས་པས་བསྐོར། །རེ་ལྡེའི་གོས་གྱོན་མི་ཤ་ཟ་ཞིང་ནག་མོ་འབུམ་སྡེའི་ཚོགས་དང་བཅས། །དུས་བཞིར་དབང་བསྒྱུར་མ་མོའི་གཙོ་མོ་དཔལ་ལྡན་མ་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །ལྷ་ཡི་སྡེ་དཔོན་བགེགས་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་བདག་དཔལ་དང་ལྡན། །གངས་རིའི་མདོག་འཆང་རྒྱ་སྐྱེགས་མདངས་ཀྱི་སྣ་ཞགས་དམར་པོ་བརྐྱངས་པ་ཡིས། །སྲིད་པའི་དཔལ་གཡང་གམ་དུ་འགུགས་ཤིང་ཕྱེད་ཀྲུང་སྟབས་ཀྱིས་ནོར་བདག་མནན། །ལྷ་རྫས་དར་དང་རིན་ཆེན་གྱིས་བརྒྱན་གསུས་པོ་ཆེ་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །བྱང་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་འབྱུང་གནས་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །མི་འཇིགས་རྩལ་ལྡན་གདོང་ལྔའི་ཁྲི་ལ་རབ་འགྱིང་གནོད་སྦྱིན་སྡེ་དཔོན་ཆེ། །ངལ་བསོས་པོ་ཞེས་ཉི་མ་སྟོང་གི་གཟི་འབར་གསེར་གྱི་ཡ་ལད་ཅན། །ནོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན་ནེའུ་ལེ་བསྣམས་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་དམ་ལ་གནས་ཤིང་རྣལ་འབྱོར་སྐྱོང་། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ་སྡོད་ཡེ་ཤེས་པ་དང་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ཚོགས། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་གནོད་སྦྱིན་ཕྱོགས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་སྣང་སྲིད་དྲེགས་པའི་སྡེ། །རྣམ་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་མཛད་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་ཡོངས་ལ་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་གཏོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་མངའ་གསོལ་ན། །དགྱེས་པས་དགོངས་མཛོད་སྤྱི་སྒོས་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཤིང་འགྲོ་རྣམས་བདེ། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་དབུ་འཕང་རབ་མཐོ་ཡིད་སྲུབས་ཀླ་ཀློའི་དཔུང་སྟོངས་ནས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་རྔ་ལེགས་བརྡུང་གྲུབ་གཉིས་དགེ་མཚན་སྩོལ་ཅིགཀྱཻ། བཅུ་གསུམ་པ་གཏོར་སྐྱོངས་སྤྱི་བསྟབ་བྱ་བ་ནི། ཐུན་གཏོར་ལ་སྒྲོན་མེ་བཙུགས་ཏེ་བདུད་རྩིས་བྲན། སྐད་ཅིག་ཙམ་ལས་ཀཱ་པ་ལར། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་སྟེང་། །འབྲུ་གསུམ་ཞུ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །བདུད་རྩི་དཔག་མེད་འཕེལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐྱེམས་ཕུད་སྦྲེང་བ་དང་བཅས། ཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་མྱུར་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས། །མ་གཅིག་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་རེ་མ་ཏི། །ཕྱག་བཞི་བེང་ཆེན་གུར་མགོན་ཞལ་བཞི་པ། །ཚོགས་བདག་རྣམ་སྲས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་ཚོགས། །ལྕམ་དྲལ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ལས་མི་འདའ་བའི། དྲེགས་པ་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ཤིག །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ཤིག །འཛམ་བུ་ཏི་བའི་ཞལ་ཟས་འདི་བཞེས་ཤིག །ཛ་གད་དཔའ་བོའི་སྨན་ཕུད་འདི་བཞེས་ཤིག །སྔར་བཅོལ་ལས་ཀྱི་གཏང་རག་གཉན་པོར་འབུལ། །ད་བཅོལ་ལས་ཀྱི་གསལ་འདེབས་གཉན་པོར་བཞེས། །འཁོར་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་རྐྱེན་རྣམས་བཟློག་པ་དང་། །སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་སོགས། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམ་མང་པོ། །ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ལས་འདི་མྱུར་དུ་སྒྲུབ། །རྣལ་འབྱོར་བཅོལ་བའི་འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་མཛོད། །བསྟན་འཛིན་ཉི་ཟླ་བཟང་པོའི་གསུང་། ཧཱུྃ། བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་དང་། །སྨན་རཀ་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་དང་། །གསང་བ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །ཕུད་ཀྱི་གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་སོགས། །བཞེས་ཤིག་རོལ་ཅིག་དགྱེས་པར་མཛོད། །བསམ་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་། །བར་ཆད་མ་ལུས་སེལ་བར་མཛོད། །དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །བསྟན་དང་སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་དུ། །དགེ་ལས་རྟེན་བཞེངས་ལ་སོགས་པ། །བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ལ། །འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། །མཐུན་རྐྱེན་འཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་། །འགྲོ་རྣམས་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་སྒྲུབ་ཁང་གི་ཐོག་ཏུ་འབུལ་ལོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ཞིང་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་འཕྲིན་ལས་བཞིའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་ཡུད་ཙམ་ཡང་མི་འདོར་བར་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

གཉིས་པ་ཆོ་ག་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས་ཡི་གེ་རྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བཟླས་ལ། མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །བགྱིས་པ་དང་ནི་བགྱིད་སྩལ་བ། །དེ་ཀུན་མགོན་པོས་བཟོད་པར་མཛོད། །མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང་། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས། །འདི་ནི་བྱ་མིན་གང་བགྱིས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱི་བཟོད་མཛད་རིགས། །ཞེས་པས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། །གསུམ་པ་བརྟན་བཞུགས་སོགས་ཀྱིས་གཏོར་མགྲོན་གྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་ལ། །བདག་ནི་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཉོན་མོངས་མ་ལུས་སེལ་བར་ཤོག །ཅེས་གསོལ་འདེབས་གང་འགྲུབ་བྱ་ཞིང་མདུན་བསྐྱེད་རྟེན་ཡོད་པ་རྣམས་ལ། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མེ་ཏོག་འཐོར། བཛྲ་མུཿརྟེན་མེད་པའི་གཏོར་མགྲོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རྣམས་རང་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ། །བཞི་པ་དགེ་རྩ་བསྔོ་སྨོན་གྱི་རྒྱས་གདབ་པ་ནི། དགེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་བསགས་པ་ཀུན། །བདག་གིར་ཡོངས་སུ་བཟུང་མེད་པར། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན་དོན་དུ། །ཆོས་དབྱིངས་བླ་ན་མེད་པར་བསྔོ། ཞེས་དང་། དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་སོགས་འགྲོ་བ་ཀུན། །བླ་མ་མགོན་པོའི་ཚོགས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ནས། །སྲིད་ཞིར་མི་གནས་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་གི། གོ་འཕང་དམ་པ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ། བདག་གི་དུས་གསུམ་དགེ་བ་ཅི་སྤྱད་པས། །ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྣོད་གྱུར་ཏེ། །ཀུན་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཞི། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། །དེ་འཛིན་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས། །དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བརྒྱན་ཡུན་རིང་ཞབས་བརྟན་ཤོག །བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་རྣམས། ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བསམ་པའི་དོན་རྣམས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །འགྲོ་བའི་དོན་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ། ལྔ་པ་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ནི། མཐར་ཐུག་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ནས། །མཁྱེན་གཉིས་ཡོན་ཏན་རབ་རྒྱས་པ། །ཐུགས་རྗེ་འཕྲིན་ལས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། །མཆོག་གསུམ་བླ་མའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྣོད་བཅུད་དག་པའི་བདེ་ཆེན་དང་། །སྣང་སྟོང་ཞལ་སྦྱོར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་མཆོག་གི་ལྷ། །སྐུ་གསུམ་ཡི་དམ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གཞི་ཡི་དེ་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར། །ལམ་ཤེས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཅིང་། །རྣམ་མཁྱེན་གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །བསླུ་མེད་རྒྱུ་འབྲས་བསླབ་བྱ་ཕྲ། །ལྷག་བསམ་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ། །སྨིན་གྲོལ་ཟུང་འཇུག་ཟབ་པའི་ལམ། །ཐེག་གསུམ་དམ་ཆོས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །གནས་བརྟན་དགེ་སྦྱོང་ངུར་སྨྲིག་འཛིན། །ཀུན་ལ་ཕན་སྒྲུབ་རྒྱལ་བའི་སྲས། །སྒོ་གསུམ་གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་འཆང་། རིགས་གསུམ་དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཁྲོ་གཏུམ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་སྟོབས་འབར། །འཕྲིན་ལས་ཀུན་བསྒྲུབ་བསྟན་པ་སྐྱོང་། །བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་དང་། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་རྗེས་འབྲང་སྟེ། །གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་གྱིས་ཚར་གཅོད་པའི། །རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སྟོད་ལུགས་མགོན་པོའི་བཀྲ་ཤིས་དང་། དཔོན་སློབ་མི་འབྲལ་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས། །སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་སྲ་ཞིང་བརྟན། །ཇ་བཟང་བཞེས་སྤྲོ་རྒྱུན་མི་འཆད། །སྐྱིད་ལ་ཆོས་འཕེལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་ཤིས་པར་བརྗོད་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །བསྟན་པ་སྐྱོང་བ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བོ་རྣམས། །དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་མངོན་པར་གདན་འཛོམས་པ། །དགྱེས་པའི་དགའ་སྟོན་ཆོ་གས་འཕྲལ་ཡུན་གྱི། །འདོད་འབྲས་མྱུར་མགྱོགས་འབྱིན་ཐབས་སྤེལ་བའི་མཐུས། །འགྲོ་ཀུན་བླ་མ་མགོན་པོས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །བསྟན་དང་དེ་འཛིན་དབུ་འཕང་སྲིད་རྩེར་བསྙེགས། །ནག་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ནས། །དགེ་ལེགས་རྫོགས་ལྡན་གསར་པས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །དཔལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་བསྟན་སྲུང་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་སྒྲུབ་མཆོད་བསྐང་གི་ཕྱག་བཞེས་གཙང་སྟོད་རི་བོ་ཆེའི་གཙོས་གདན་ས་རྣམས་སུ། འཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་སོགས་རྒྱས་བསྡུས་མང་པོ་བཞུགས་པར་སྣང་ཡང་ཕྱོགས་འདིར་ཡིག་ཆ་མི་ཚང་ཞིང་། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གྲུབ་ཆེན་ཐུགས་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་མགོན་པོ་བདུན་རྫོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་མཛད་འཕྲོ་ལུས་པས་ཕྱག་དྲུག་གུར་ཞལ་ཙམ་ལས་འདིའི་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་རྒྱུན་དཀོན་ཀྱང་། གྲུབ་དབང་ཆེན་པོས་ཡང་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཉིད་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་སྐྱོང་འདི་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་གཏད་ཐོབ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ། ཤར་འགུ་ལོག་གི་ལྗོངས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པའི་བག་ཆགས་མངའ་བ་རེ་ཁེད་བླ་མ་རིག་འཛིན་གྱི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེར་ལྕགས་ཟམ་པའི་ཡིག་རྙིང་འཐོར་བསྡུས་དང་བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས། བསྙེན་པའི་ཐུན་གསེང་རྣམས་སུ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ཏེ་ངག་ཏུ་འདོན་བདེ་བར་བྲིས་པ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/dpal lcags zam pa'i bstan srung dbang po rnams kyi 'phrin las dngos grub gter mdzod ces bya ba bzhugs so/__/ oM swasti sid+d+haM/__dpal lcags zam pa'i bstan srung dbang po rnams kyi 'phrin las dngos grub kyi gter mdzod ces bya ba/__bla ma dang khyab bdag he ru ka gnyis su med pa'i zhabs la gus pas phyag 'tshal lo/__/ye shes rigs lnga'i rnam par 'phrul po che/__/dran pa'i mod la bdud sde phye mar 'thag__/he ru ka dpal bstan srung skur ston pa/__/dpal ldan mgon po'i tshogs la gus btud nas/__/de rnams thugs dam dgyes skongs gsol mchod kyi/__/las rim dngos grub rgya mtsho'i gter gyi sgo/__/dad pas 'byed la rdo rje'i chos skyong rnams/__/dgyes pa'i gar brgyas rol zhing shis pa stsol/__/khungs dang dmigs gnad mtha' dpyod sogs/__/man ngag gzhan du 'chad pa'i phyir/__/'dir ni grub pa'i zhal gyi lung /__/bklag chog nyid du brjod par bya/__/dpal rgyud sde lnga la sogs pa rnal 'byor bla med kyi dkyil 'khor chen por dbang bskur ba dang srung ma'i dbang po rnams kyi bka' byin rlabs rjes gnang man ngag sogs legs par thob cing dam tshig dang ldan pa'i sgrub pa pos rgyun gyi mchod gtor nar ma'am/__chos brgyad bcu bzhi nyer gsum nyer dgu sogs dus gnyan rnams su/__rje grub thob chen po'i thun mong ma yin pa'i bka' srung khyad par can mgon po bdun rdzogs rjes 'brel gyi chos skyong dang bcas pa gtor mas mchod cing thugs dam bskang ba'i cho ga nyams su bstar ba'i tshul mdo rgyas 'tshams par 'jug bde'i khrigs su spel ba la/__sbyor dngos rjes gsum gyi sdom ni/__rten mchod legs 1bshams bdag 2bskyed yo byad 3brlab/__/spyi 4gtor sgos 5gtor rnam lnga sbyor ba'i chos/__/mdun 1bskyed gnad gsum 2bsnyen pa 3gtor ma 4'bul/__/bskang bshags 5'phrin bcol 6drag zlas 7bskang gtor bsngo/__/bstod bskul 9rjes 'brel 10tshogs 11'khor mnga' gsol 12ba/__/gtor 13bstab rnam grangs bcu gsum dngos gzhi'i las/__/dngos grub zhu 1bskul nongs bshags 2brtan 3bzhugs gsol/__/bsngo 4smon shis 5brjod rnam lnga rjes chog go/__zhes pa'i dang po sbyor ba la lnga'i dang po yo byad bsham pa ni/__gnas dben par rgyan yo byad kyis spras pa'i gung du bla ma yi dam chos skyong gi sku bris 'bur dang spyan gzigs bkram pa'i stegs bur 'bru nag dang rus chen gyi phye ma sogs brdal ba'i stegs gong mar/__bla ma'i gtor ma zlum po dang yi dam spyi'i dpal gtor smug rtsis byugs pa/__chos bdag gi gtor ma chos 'byung nyis brtsegs bsnol ba'i steng du gtor nag zur gsum la gtor phran brgyad kyis bskor ba gsum las cung zad dma' ba'i mdun du/__nas nag rjen 'thag la bdud rtsi sogs bsres pa khrag chang gtsang mas sprus te/__myur mdzad ye shes mgon po'i gtor ma zur gsum ha cang mi rno ba mtheb kyu bcad kha nang du bstan pa grangs mang brtsegs pa/__phyag bzhi par dpal bshos pad 'dab mtheb ril can/__bde gur zhal gsum la gtor ma gru gsum mtheb kyu bcad kha phyir bstan mang du brtsegs pa re re/__tshogs bdag la dzam bshos dkar po rtse mo glang sna ltar mdun du bkug pa/__rnam sras la khang bzang ngam zlum gtor dkar po mtheb kyu brtsegs pa rnams la/__spro na so so'i 'khor grangs kyi gtor phran bcas gral lam gtso 'khor du bsgrigs pa'i g.yas g.yon du/__mgon ljang dang yid bzhin nor bu'i dpal bshos gcig bsdus zur gsum ldir ba nor bu'i dbyibs can rtsa ba zlum po mtheb kyu bcad kha nang bstan gyis bskor ba dkar po/__rjes 'brel gyi bka' srung spyi'i gtor ma zlum po stod kyi sum gnyis gru gsum byas pa la mtheb kyu mang pos bskor ba/__stegs gnyis par bskang ba'i gtor ma mgon chen rnams la dmar nag bshos bu re re/__gzi ldan dang rjes 'brel la dbyibs gong mtshungs/__tshogs bdag la dzam bshos/__rnam sras la nor gzugs dang /__mkha' 'gro spyi gtor dmar zlum mtheb kyu sbyar ba/__grub rjer g.yar dam nos pa rnams dang gzhi bdag la dkar zlum pad 'dab can re/__'byung po spyi la dkar zlum ril bus mtshan pa ste/__thams cad rgyan spros kyis bkra ba la sku mdog dang mtshungs pa'i gtor gdugs phub/__de dag gi mdun du zhi drag gi nyer spyod/__dza gad kyi phud/__bdud rtsi btab pa'i nang mchod kyi thod pa/__dkar dmar gyi skyems/__thun gtor dmar gtor gcig la 'khor gyis bskor ba'am mdun rgyab thams cad du mtheb kyu brtsegs pa dang tshogs kyi yo byad sogs bag dro rngams brjid dang ldan par bshams/__rang gi mdun du nang mchod/__rdor dril thod rnga 'thor nas sogs dang /__mtheb kyu dkar dmar gnyis/__sgrub grogs yod na rnga dung sogs rol cha rnams kyang tshogs par bya'o/__/gnyis pa bdag gi rnal 'byor ni/__bde ba'i stan la bsam gtan gyi gnas pas 'dug ste spyi bo'i nam mkhar skyabs gnas kun 'dus kyi ngo bo bla ma yab gcig grub dbang chen po'i rnam par gsal ba'i spyan sngar/__gsol 'debs rgyas bsdus gang rung sngon du 'gro bas/__ma nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bla ma sangs rgyas rin po che la skyabs su mchi'o/__/sangs rgyas chos dang dge 'dun rnams la skyabs su mchi'o/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i tshogs la skyabs su mchi'o/__/rang sems stong gsal chos kyi sku la skyabs su mchi'o/__/zhes bdun nam nyer gcig sogs dang /__sems can thams cad kyi don du sangs rgyas thob pa'i bar chad bsrung bar bya/__de'i ched du dpal mchog dbang gi rgyal po bsgrub par bgyi'o/__/lan gsum/__rang nyid skad cig la dpal rta mgrin zhal gsum phyag drug pa/__lha srin sde brgyad 'dul ba'i brda ru sbrul brgyad bsnol ba'i steng du zhabs brgyad bgrad pa/__zhal gsum gyi g.yas ljang /__g.yon dkar/__dbus dmar ba/__rta mgo ljang nag rta skad 'tsher zhing /__rngog ma'i gseb nas me stag 'phros pas tshangs pa'i 'jig rten man chad me yi gur gyis gang ba/__phyag drug gi g.yas dang po na rdo rje/__bar pa na kha T+wA~M ga mi mgo gsum brtsegs ba dan dang bcas/__tha ma na ral gri'i yu ba rang la bstan pa bsnams ba'o/__/g.yon gyi dang pos sdigs mdzub/__bar ba na mdung thung /__tha ma na rgyu zhags bsnams pa/__dur khrod kyi chas brgyad kyis brgyan cing mgul gyi bum pa nas zhabs kyi longs bu yan chad khro chung tshon gang ba sdang mig tu blta ba/__kha gdangs shing mche ba gtsigs pa/__bye phrug chang phugs su bcug pa ltar kha bas mig che ba'i khro chung gis gtams pa/__me dpung 'bar ba'i klong na bzhugs pa'i zhal nas sngags bzlas pas khro chung rnams kyi zhal nas kyang 'brug sgra bzhin ldi ri ri sgrogs pas/__chem chem 'ur 'ur g.yos pas snang srid thams cad me phung du 'bar bas bgegs thams cad thul gyis bsregs/__ba spu nyag ma re re'i rtsa ba nas rta mgrin dpag tu med pa 'phros pas/__gnod byed kyi dgra bgegs thams cad dngangs rengs brgyal/__stong gsum gyi 'jig rten du'ang bsdad dbang med par rang brlag tu brlag par gyur/__oM hrIHpAd+man+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya gr-I wa hu lu hu lu hU~M phaT/__ces ci nus dang /__de'i sham bur/__oM badz+ra dun b+h+yoHtrig nan dzaHdzaHsa ma ya s+t+wa~M/__zhes lo grangs dang de gnyis kyi gsham du/__kha~M rak+sha sa ma ya dzaHsa ma ya zlog__/sa ma ya b+h+yoHsa ma ya gtubs/__sa ma ya byer/__sa ma ya rbad/__sa ma ya rbad rbud phaT ya/__'byung po mA ra ya dzaHdzaHzhes gsum ka sbrel ba cung zad bzlas mthar/__bcom ldan 'das dpal rta mgrin dbang gi rgyal pos mchog thun mong gi dngos grub thams cad stsal du gsol/__zhes dang yig brgya bzlas la/__snang ba thams cad 'od zer gyi rnam par rang la 'dus te 'od gsal gyi dbyings su thim par gyur/__zhes cung zad mnyam par bzhag nas/__rang nyid dpal mchog chen po'i skur gyur pa'i gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan par gyur/__zhes thun mtshams kyi lhar ldang ste/__dge ba 'di yis myur du bdag__/rta mchog rol pa 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog__/gsum pa mchod rdzas byin gyis brlab ba ni/__mtheb kyu dkar dmar gnyis chang phal pa dang chus bran cing /__rin po che'i snod du gtor ma 'dod dgu 'byung ba'i rgya mtshor gyur/__oM AHhU~M hoHlan gsum gyis brlabs/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas 'byung po'i rigs rnams A kaR+Sha ya dzaHzhes bkug__/oM a kA ro mu kha~M sarba d+harmA NA~M/__Ad+ya nu t+pan+na twA ta oM AHhU~M phaT swA hA/__lan gsum gyis bsngos la/__dkar po'i phyogs la mngon par dga' ba'i gzhi bdag gnyug mar gnas pa sogs kyis mchod sbyin gyi gtor ma 'di bzhes la/__bdag cag dpon slob rnams kyis dam pa'i chos sgrub pa'i stongs grogs mdzod cig__/gsang spyod la blta bar mi dbang ba'i nag phyogs gdug pa can thams cad gtor ma 'dis tshim par gyis la/__sa phyogs 'dir ma gnas par gzhan du 'gro bar gyis shig__/ces phyir dor zhing khro bo'i sngags dang rol mo bcas gtor mchod rnams la gu gul gyis bdug__/bdud rtsi ril bu'am chos sman lta bu btab pa'i nang mchod/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI ha na ha na hU~M phaT kyis bsangs/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 ha~M gis sbyangs/__stong pa'i ngang las ya~M las rlung /__ra~M las me/__ka~M las mi mgo'i sgyed pu gsum la a las thod pa'i nang du/__hU~M b+h+rU~M trA~M A~M kha~M las sha lnga/__ba~M mA~M lA~M pA~M tA~M las bdud rtsi lnga 'od du zhu ba las dam tshig gi bdud rtsi la/__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i bdud rtsi thams cad bkug ste thim pas dam rdzas 'bar ba ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__oM AHhU~M ha ho hrIHlan gsum phyag rgya dang bcas te byin gyis brlabs nas gnas yo byad rnams la 'thor zhing /__oM badz+ra a mr-i tas bsang /__oM swa b+hA was sbyang /__stong pa'i ngang las hU~M yig las byung ba'i srung 'khor gyi nang du chud pa'i b+h+rU~M las gnas khang gzhal med khang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i nang du/__oM las rin po che dang a las ye shes kyi ka pA la yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du mchod rdzas bsam gyis mi khyab pa ngo bo bzang zhing dge ba bkod pa phun sum tshogs pa dus ji srid mchod kyi bar du 'byung ba'i mchod pa'i sprin phung rnam pa thams cad par gyur/__phyag rgya dang bcas/__oM sarba bid pU ra pU ra/__su ra su ra/__A warta ya/__A warta ya hoHbadz+ra s+pha ra Na khaM/__oM AHbadz+ra ar+g+haM hU~M/__oM AHbadz+ra pAd+yaM hU~M/__oM AHbadz+ra any+tsa ma NaM hU~M/__oM AHbadz+ra puSh+pe hU~M/__oM AHbadz+ra d+hU pe hU~M/__oM AHbadz+ra A lo ke hU~M/__oM AHbadz+ra gan+d+he hU~M/__oM AHbadz+ra nai wid+ya hU~M/__oM AHbadz+ra shab+da hU~M/__rol mo sna tshogs pa 'bud dkrol bya zhing /__oM badz+ra d+harmA ra Ni ta/__pra ra Ni ta/__saM pra ra Ni ta/__sarba bud+d+ha k+She Ta/__pra tsA li ni/__pra dz+nyA pA ra mi tA/__nA da sam b+ha wi te/__badz+ra d+harmA hr-i da ya/__san+to Sha ni hU~M hU~M hU~M/__ho ho ho A khaM swA hA/__lan gsum gyis byin dbab/__gtor ma rnams la chu chang nang gsum gyis bran/__oM badz+ra a mr-i tas bsangs/__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las/__ya~M las rlung /__ra~M las me/__ka~M las mi mgo'i sgyed pu gsum/__de'i steng du a las thod pa mtshan ldan yangs shing rgya che ba'i nang du b+h+rU~M A~MHdz+riM kha~M hU~M rnams las sha lnga/__lA~M mA~M pA~M tA~M ba~M rnams las bdud rtsi lnga/__steng gi nam mkha' la oM dkar po/__AHlas zla ba/__hU~M las rdo rje rnams brtsegs pa/__rlung g.yos me sbar sha lnga bdud rtsi lnga 'od du zhu/__yi ge 'bru gsum las bdud rtsi'i rgyun babs/__/de rnams kyi 'od kyis sangs rgyas thams cad kyi rdo rje gsum ye shes kyi bdud rtsir spyan drangs te thim/__oM dang zla ba rdo rje rnams kyang 'od du zhu zhing thim pas/__kha dog dri ro nus mthu phun sum tshogs pa zad mi shes pa bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__oM AHhU~M/__lan gsum brjod/__rak+ta la bdud rtsi gtor la bsangs sbyangs/__stong pa'i ngang las a las thod pa stong gsum tsam gyi nang du ra las rak+ta'i rgya mtsho rba rlabs 'khrug cing lbu ba'i 'phreng ba 'khrigs par gyur/__oM ma hA rak+ta AHhU~M/__lan gsum/__skyems phud sogs mchod pa gzhan rnams la bdud rtsi gtor zhing /__bsangs sbyangs/__stong pa'i ngang las a las ye shes kyi ka pA la yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du rdzas rang rang 'od du zhu ba las byung ba'i zag pa med pa ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen po kha dog dri ro reg bya bcud nus pa phun sum tshogs pa'i yon tan thams cad dang ldan par gyur/__oM AHhU~M/__lan gsum gyis brlab bo/__/bzhi pa mchod yul spyi la gtor ma 'bul ba ni/__rang nyid yi dam lha ru gsal ba'i thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros pas/__rtsa brgyud kyi bla ma rgyal ba rgya mtsho gsang sngags gsar rnying gi lha tshogs rnams kyis nam mkha' gang bar gyur/__/phyogs dus kun khyab skyabs gsum bka' sdod bcas/__/nyon mongs 'gro la mkhyen brtses rab dgongs nas/__/dpag med zhing nas thogs med rdzu 'phrul gyis/__/'dir gshegs mchod sprin rgya mtsho'i dbus bzhugs gsol/__oM e h+ye hi b+ha ga wAn ma hA kA ru Ni kA dri sh+ya ho/__sa ma ya hoHpad+ma A sa ni sa ma ya s+t+wa~M/__zhes pas spyan drangs la bzhugs par gsol/__bla ma dkon mchog yi dam lha/__/mkha' 'gro chos skyong thams cad la/__/dwangs ba'i sems kyis phyag 'tshal lo/__/dngos bshams yid kyis sprul nas mchod/__oM gu ru sarba ta thA ga ta de wa DAk+ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM pA d+yaM any+tsa ma NaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wid+ya shab+da pany+tsa kA ma gu Na sarba pA dza AHhU~M/__rdo rje'i thal mo kha gyen du phyes la/__lha tshogs rnams kyi ljags las 'od zer sbu gu'i rnam pa can byung nas gtor ma rdubs te gsol bas mnyes par gyur/__oM AHgu ru badz+ra d+ha ra hU~M hU~M oM AHhU~M/__lan gsum/__oM AHhU~M gu ru lo ke shwa ra de wa DA ki nI sarba ta thA ga ta sa pa ri wA ra i dam ba lin+ta kha kha khA hi khA hi/__zhes lnga'am bdun gyis phul te/__oM gu ru bud+d+ha bo d+hi sa twa sa pa ri wA ra oM AHhU~M gis nang mchod dbul/__bla ma yi dam mkha' 'gro'i lha tshogs sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad la 'bul lo/__/mkha' mnyam sems can thams cad kyis myur du sangs rgyas kyi go 'phang thob pa dang /__gnas skabs su bde zhing chos dang ldan par byin gyis brlab tu gsol/__bstan 'dzin nyi zla bzang po'i gsung /__dngos grub kun 'byung mchog gsum 'dus pa'i dngos/__/byin rlabs myur ster rtsa brgyud bla ma la/__/rmad byung 'dod yon bcud kyi mchod par 'bul/__/byin rlabs dngos grub ma lus myur du stsol/__/sku gsum rang bzhin rigs brgya'i rgyal ba dngos/__/dngos grub myur ster yi dam lha tshogs la/__/rmad byung 'dod yon bcud kyi mchod par 'bul/__/mchog dang thun mong dngos grub myur du stsol/__/chos dbyings ngang las drag po'i skur ston cing /__/nus mthu'i dbang phyug mkha' 'gro chos skyong la/__/rmad byung 'dod yon bcud kyi mchod par 'bul/__/bar chad kun sel 'dod pa'i dngos grub stsol/__/phyogs bcu'i rab 'byams zhing khams thams cad na/__/nye bar bzhugs pa'i mchod 'os ji snyed la/__/rmad byung 'dod yon bcud kyi mchod par 'bul/__/rang gzhan don kun myur du 'grub par shog__/bsod nams zhing du sangs rgyas sems can kun/__/rang bzhin lhun mnyam rgyal ba'i dkyil 'khor la/__/rmad byung 'dod yon bcud kyi mchod par 'bul/__/snang srid dag pa'i 'khor lor rdzogs gyur cig__/bla ma yi dam mkha' 'gro dang /__/sangs rgyas byang sems chos skyong la/__/bdud rtsi 'bar ba'i gtor ma dang /__/phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas dang /__/mtha' yas sems can ma lus la/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/yon tan phrin las rgyas par shog__/lnga pa lhag pa'i lha so so'i mchod gtor bye brag pa ni/__yi dam gyi gtor ma/__oM AHhU~M/__lan gsum gyis spel la/__mdun gyi bar snang la pad nyi'i steng du bcom ldan 'das dpal rta mgrin dbang gi rgyal po zhal gsum phyag drug zhabs brgyad bgrad pa rngams shing 'jigs pa la/__zhi khro rab 'byams dang gsang ba'i dkyil 'khor gyi lha tshogs/__dpa' bo dang ma mo mkha' 'gro/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dpag tu med pas bskor ba bzhugs par gyur/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros/__'og min nas pad+ma dbang chen gyi lha tshogs/__oM badz+ra sa mA dzaHhU~M/__chos kyi dbyings las 'khor bcas sku bzhengs shig__/dbang chen khros pa'i rgyal po sku bzhengs shig__/gnyis med rang byung dag pa'i dkyil 'khor nas/__/brjod med chos nyid don las ma g.yos kyang /__/dgra bgegs gdug pa 'dul ba'i don slad du/__/brtse ba'i thugs rjes gnas 'dir gshegs su gsol/__/khams gsum dbang du sdud pa'i rta skad mtsher/__/ye shes rol pa'i sku la phyag 'tshal lo/__/nyi zla pad+ma brtsegs pa'i gdan steng du/__/rngams brjid dar dang bcas te bzhugs su gsol/__/dam rdzas 'bar ba'i gtor ma 'di bzhes la/__/'phrin las myur mgyogs dbang gi dngos grub stsol/__/thal mo phye mthar se gol gtog cing /__lha rnams kyi ljags rdo rje'i sbu gu gtor ma la zug nas gsol bar gyur/__oM hrIHpad+man+ta kr-ita badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT/__sa pa ri wA ra i di ba lin+ta kha kha khA hi khA hi/__gr-ih+Na gr-ih+Na b+hUny+dza ho/__rak+ta pi bon+ta sa ma ya swA hA/__zhes lnga'am bdun gyis phul la/__me tog bdug spos mar me dri/__/zhal zas sil snyan bde ba'i sprin/__/gzugs sgra dri ro reg bya chos/__/bdud rtsi sman gtor rak+ta'i mtsho/__/sbyor sgrol ting 'dzin tshogs mchod sogs/__/phyi nang gsang ba'i mchod sprin 'bul/__/oM shrI badz+ra rA ga sarba pU dza me g+ha AHhU~M/__hrIHrgyal ba kun gyi chos sku pad+ma'i gdung /__/chos rje 'od dpag med mgon rdo rje chos/__/spyan ras gzigs sprul hrIHlas rngams chen sprul/__/rta mgrin rta skad bzhad la phyag 'tshal lo/__/dbang chen kun 'dus dbang gi rgyal po ste/__/dbang gi mdog dmar bskal pa'i me 'dra la/__/dbang chen rngams brjid nyi ma 'bum gyi gzis/__/dbang mdzad dbang gi sku la phyag 'tshal lo/__/thugs rje byams pa'i ngang las ma g.yos kyang /__/las ngan gdug pa'i sems can sgrol mdzad pa/__/zhe sdang gtum khro dus mtha'i me ltar 'bar/__/rngams brjid 'gying ba'i sku la phyag 'tshal lo/__/hU~M/__thugs rje chen po 'phags pa spyan ras gzigs/__/thugs rje'i dbang gis khro rgyal skur bstan pa/__/gar gyi dbang phyug khro bo kun gyi rje/__/ye shes sprul pa'i khro tshogs 'khor dang bcas/__/thugs dam dbang gis gtor ma 'di bzhes la/__/dam tshig dbang gis rnal 'byor bdag cag skyongs/__/byang chub lam gyi bar chad bsgral ba dang /__/bstan pa bshig pa'i dgra dang bgegs la sogs/__/bdud dang log par 'dren pa thams cad la/__/mngon spyod drag po'i 'phrin las grub bar mdzod/__/deng nas bzung ste byang chub ma thob bar/__/gsang ba'i mgon po khyod dang mi 'bral zhing /__ngan 'gro 'khor ba'i 'jigs las skyabs mdzad nas/__/bdag don yongs rdzogs gzhan don mthar phyin mdzod/__/ces mchod cing bstod de gsol ba gdab/__rje btsun sgrol ma la/__mchod gtor rnams ye shes kyi bdud rtsi ro mchog brgya dang ldan par gyur/__oM AHhU~M/__gis spel/__hU~M:chos sku skye med ngang nyid las:thugs rje'i smon lam las 'khrungs pa:longs spyod rdzogs sku mtshan dpes spras:bcom ldan thugs rje'i ngang can ma:tshur gshegs rgyal ba bskyed pa'i yum:'phags ma sgrol ma gshegs su gsol:pho brang gzhal yas 'od du 'bar:pad+ma ge sar zla ba'i steng :bcom ldan 'phags ma'i tshogs rnams kun:dgyes shing brtan par bzhugs su gsol:hU~M:ngo mtshar rmad du byung ba'i gtor ma ni:rang byung rnam dag bdud rtsi'i ngo bo nyid:ye shes lnga yi 'od zer rnam par 'phro:'dod pa'i yon tan lnga yi phung por gsal:mchod pa'i lha mo dpag tu med pas gang :sha lnga bdud rtsi sman gtor rak+ta'i tshogs::dpag tu med pa'i mchod sprin rgya mtsho 'dis:rje btsun 'phags ma'i lha tshogs mnyes gyur cig:gtor ma gsol bar bsam pa ste/__tA ra d+he ba d+hA ki nI a mr-i ta ma hA ba liM ta rak+ta sarba pU dza hU~M:kha kha khA hi khA hi:zhes lan gsum/__sgrol ma las sna tshogs 'byung ba'i rgyud/__zla ba nyi ma'i sku 'dra ba'i/__/ljang gu'i mdog can 'gying bag can/__/pad+ma zla ba'i steng na bzhugs/__/sangs rgyas thams cad bskyed pa'i yu/__/sems can kun gyi skyabs gyur pa'i/__/ut+pal bsnams la phyag 'tshal bstod/__/'phags ma khyod mchod byin rlabs kyis:nad med tshe ring dpal dang grags:bkra shis bde legs mchog thob cing :bdag gzhan don gnyis mthar phyin shog:ces pas 'bul lo/__/rgyud sde lnga'i lha'i gtor 'bul/__oM badz+ra a mr-i tas bsang /__oM swa b+hA was sbyang /__stong pa'i ngang las ya~M las rlung /__ra~M las me'i steng du a las ka pA la sha lnga bdud rtsi lngas yongs su gang ba hU~M b+h+rU~M A~MHdz+riM kha~M rnams kyis mtshan pa/__rlung g.yos me sbar rdzas bcu yi ge dang bcas pa zhu/__sangs rgyas rnams kyi thugs ka nas bdud rtsi spyan drangs te bstim pas ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M ha hoHhrIHlan gsum/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros/__rgyud sde lnga'i dkyil 'khor gyi lha tshogs badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__sangs rgyas byang sems mkha' 'gro'i tshogs/__/sems can thams cad lhar gyur pa'i/__/ljags las hU~M byung rdo rje yi/__/'od kyis gsol zhing mnyes par gyur/__oM hrIHha ha hU~M hU~M phaT oM AHhU~M/__gsum dang /__oM badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M hU~M phaT swA hA oM AHhU~M/__gsum/__oM de wa pi tsu badz+ra hU~M hU~M hU~M phaT swA hA oM AHhU~M/__oM AHbadz+ra d+hr-i kA hU~M hU~M phaT swA hA oM AHhU~M/__oM AHhrIHhU~M hU~M phaT swA hA oM AHhU~M/__oM hrIHSh+Ti wi kr-i tA na na hU~M phaT oM AHhU~M/__gsum res 'bul zhing /__oM a kA ro mu khaM sarba d+harmA NAM Ad+ya nut+pan+na twA ta oM AHhU~M phaT swA hA/__lan gsum gyis spyir 'bul/__oM shrI he ru ka pany+tsa maN+Da la sa pa ri wA re b+h+yaHoM badz+ra ar+g+haM pra tIts+tsha hU~M swA hA/__oM badz+ra pAd+yaM pra tIts+tsha hU~M swA hA/__oM badz+ra puSh+pe AHhU~M/__nas shap+da'i bar gyis phyi mchod/__oM AHhU~M gis nang mchod/__oM AHhU~M gis gsang mchod/__mchod bya mchod byed mchod pa rnams gnyis su med cing dmigs su med pa'o/__/zhes de kho na nyid kyis mchod de/__sangs rgyas kun gyi sku gsung thugs/__/yon tan 'phrin las rab rdzogs pa/__/dkyil 'khor lnga po thams cad la/__/kun nas dwang bas phyag 'tshal lo/__/dam tshig ldan zhing 'jig rten skyong /__/srid pa gsum na gang gnas pa/__/'gro ba'i don kun spyod pa la/__/mchod cing bstod de phyag kyang 'tshal/__/de ltar bstod pa'i dge ba yis/__/rgyud lnga'i 'gro ba rnam dag nas/__/rnam lnga ye shes go 'phang ni/__/rdo rje 'dzin pa'i mthus thob shog__/ces bstod cing /__bcom ldan 'das rgyud sde lnga'i lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyis/__bdag cag la thugs brtse ba chen por mdzad de bar chad zhi ba dang dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__zhes 'dod don gsol/__yi dam gzhan gyi gtor chog byed par spro na skabs 'dir bya/__chos bdag phag mo khros ma nag mo la mchod gtor 'bul ba ni/__oM AHhU~M ha ho hrIHlan gsum gyis byin rlabs dran par byas la/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas gsang ba ye shes kyi mkha' 'gro ma phag mo nag mo gtor mgron du oM badz+ra b+ha ra hi badz+ra sa mA dzaHhrIH'og min gnas dang o rgyan zhing /__/rasmi shwa ra'i dur khrod nas/__/chos bdag khros ma phag zhal can/__/de yi las byed mkha' 'gro brgyad/__/'khor dang bcas pa gnas 'dir gshegs/__/sha chen zan dang chang phud bcas/__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/bdag gi 'dod don 'phrin las sgrubs/__/zhes spyan drangs/__badz+ra sa ma ya s+t+wa~M/__zhes dam la bzhag__/oM badz+ra b+ha ra hi/__ha ha hi/__pheM pheM pheM/__kha kha khA hi khA hi/__zhes tshar bdun gyis gtso mo dang /__oM badz+ra b+ha ra hi sa pa ri wA ra de wi aSh+Ta i daM ba ling+ta gr-i h+nan+tu kha kha khA hi khA hi/__tshar gsum gyis gtso 'khor thun mong la bsngo/__dam rdzas rgyan dang ldan pa'i gtor ma 'di nyid/__chos bdag gsang ba ye shes kyi mkha' 'gro ma phag zhal can ma 'khor dang bcas pa la 'bul lo/__/rnal 'byor pa bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa'i dam pa chos bsgrub pa'i bar du gcod pa thams cad nye bar zhi ba dang /__mthun rkyen tshe dang bsod nams dpal dang 'byor pa dbang phyug snyan grags bkra shis dge legs thams cad gong nas gong du 'phel zhing rgyas par mdzad du gsol/__zhes dang /__dbyings yum shes rab pha rol phyin/__/rdo rje phag mo lab khye sgron/__/mkha' 'gro sde lnga 'bum sde'i tshogs/__/gzhan yang mkha' 'gro bsam mi khyab/__/kun gyi las byed dbang mo che/__/gsang ba ye shes mkha' 'gro ma/__/zhabs gnyis dbang chen sa la brten/__/sku stegs ri rab dag la mdzad/__/phag zhal srid pa'i rtse na rngams/__/dmar la 'khrug pa'i spyan gsum 'bar/__/zhal gdangs mche ba'i ser rkang gtsigs/__/ljags kyi glog 'khyug hU~M phaT b+h+yo'i/__/'brug sgra drag po cher sgrogs pas/__/dgra bgegs klad pa 'gem par byed/__/dbu skra ral pa bsigs pa yis/__/rdo rje'i thog ser ches cher 'bebs/__/dgra bgegs thal ba'i rdul du rlog__/shangs nas bskal pa'i rlung nag 'tshub/__/gnod byed rgya mtsho'i pha mthar bskrod/__/phyag g.yas gri gug 'bar ba yis/__/gzung 'dzin mdud pa dum bur gcod/__/g.yon pa thod khrag cher bkang nas/__/sgrub la dngos grub bdud rtsi stsol/__/bgegs la khrag gi zor du 'phen/__/mchan khung kha T+wA~M 'bar ba yis/__/srid zhi'i yon tan ma lus rdzogs/__/mkha' 'gro 'bum sde sprul pa 'gyed/__/'phrin las rnam bzhi'i las kun bsgrub/__/khyod nyid dgyes pa'i dam rdzas mchog__/gtor ma sha chang rgyan ldan 'bul/__/bdag gis bcol pa'i phrin las sgrubs/__/mi mthun rkyen dang bar chad sol/__/mthun pa'i dngos grub bdag la stsol/__/gnyis pa dngos gzhi'i thog mar bskang gtor rnams nang mchod dang chab kyis bran la gong bzhin bsang sbyang /__stong pa'i ngang las ya~M las rlung /__ra~M las me/__ka~M las mi mgo'i sgyed bu gsum gyi steng du a las ye shes kyi ka pA la yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du sha lnga bdud rtsi lnga dang /__dgra bgegs kyi sha khrag du ma las grub ba'i gtor ma zag pa med pa'i ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__phyag rgya dang bcas/__oM AHhU~M ha hoHhrIHlan gsum brjod pas byin gyis brlabs/__de nas 'di la bcu gsum gyi dang po mdun bskyed bsgrub pa la lnga las/__dang po dam tshig pa'i dkyil 'khor gsal gdab pa ni/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 haM/__chos kun stong pa'i ngang nyid las/__/ye shes chen po'i rang rtsal gyi/__/srung 'khor me dpung 'bar ba'i klong /__/dur khrod brgyad kyis yongs bskor ba'i/__/'jigs rung rdo rje'i sa gzhi cher/__/rang nyid dbang chen he ru ka'i/__/mdun du b+h+rU~M las gzhal yas khang /__/mtshan nyid yongs rdzogs dkyil mtho'i dbus/__/pa~M ra~M ga~M las pad+ma dang /__/nyi mar tshogs bdag glang chen zhal/__/dkar po la phug ne'u le can/__/'gyel ba'i gdan la hU~M mthing las/__/gri gug hU~M mtshan 'od 'phros pas/__/gdug can tshar bcad 'phags pa mchod/__/sems can don byas slar 'dus te/__/yongs su gyur pa rgyal kun gyi/__/gsung gsang ston pa'i bla ma nyid/__/myur mdzad mgon po spyan ras gzigs/__/rgyud/__nag po zhal gcig phyag drug pa/__/gri gug phreng ba DA ma ru/__/thod pa mdung dang zhags pa rnams/__/g.yas g.yon rim pas bsnams pa'o/__/sbrul dang rin chen rgyan gyis brgyan/__/sku smad pa ti khra bo gsol/__/stag lpags zhing gi sham thabs can/__/gtum po spyan gsum mche ba gtsigs/__/dpral bar dri yi thig les brgyan/__/spyi gtsug mi bskyod sprul sku brtan/__/smin ma sma ra ag tshom brjid/__/dmar ser dbu skra gyen du brdzes/__/dbu rgyan mi mgo skam po lnga/__/rlon pa lnga bcu'i do shal can/__/rus rgyan dar ljang ske rags bcings/__/lto ba 'phyang zhing yan lag sbom/__/phyag zhabs dril bu g.yer khas brgyan/__/glang chen lpags rlon gos su gyon/__/krig krig zhabs gnyis mnyam stabs kyis/__/tsan+dan sdong por rgyab brten te/__/ye shes me 'bar dbus na bzhengs/__/g.yon na dre'u gwa pa'i thog__/b+h+yoHlas lha mo ut+pal mdog__/spyan gsum khram shing thod khrag 'chang /__/thod skam zla tshes rma bya'i sgros/__/dbur brgyan dug sbrul seng ges snyan/__/sbrul gdengs lte bar nyi ma gsal/__/mi mgo'i do shal re lde dkris/__/zhing chen ko gsol mkha' 'gros bskor/__/mdun du hU~M las phubs ral can/__/nag po ral gri phubs 'dzin pa/__/mi lpags stod g.yogs stag sham dang /__/yan lag rgyu ma rlon pas spras/__/smin mtshams khrag gis thig les mtshan/__/g.yas su hU~M las beng chen nag__/tsan+dan beng dang thod khrag bsnams/__/ber nag gser sked sag l+h+wam gsol/__/lha mo'i g.yon du hU~M yig las/__/gri gug mthing nag gri thod 'dzin/__/stag lpags sbrul dkris gsum ka yang /__/spyan gsum skra brdzes mche ba gtsigs/__/'khor bcas mi ro'i gdan la 'gying /__/phyogs bzhir k+She Ta pA la smug__/dom zhon gri gug thod khrag stob/__/dzI na mi tra dmar nag khros/__/DA ma ru dkrol thod khrag 'thung /__/TAk+ki rA dza mthing nag gis/__/cang te'u 'khrol zhing sdigs mdzub bsgreng /__/trak+shad nag po rta nag zhon/__/ber gyon tho lum thod khrag thogs/__/bzhi kar gnod sbyin 'bum 'bum dang /__/dbang po me lha gshin rje srin/__/chu bdag rlung lha gnod sbyin 'byung /__/tshangs pa sa bdag lha chen brgyad/__/klu brgyad gza' brgyad 'jigs byed dgu/__/rgyu skar nyer brgyad rgyal chen bzhi'i/__/'khor du srid gsum 'byung po'i tshogs/__/dam can rgya mtsho sde brgyad dmag__/khro gtum sna tshogs mtshon thogs kun/__/sgrub po'i re 'dod skong bar bzhugs/__!shar du pad+ma nyi ma dang /__/dgra bgegs pho mo bsnol ba'i steng /__/rdo rje'i gri gug hU~M mtshan las/__/'od 'phros log 'dren tshar bcad de/__/tshur 'dus thugs mgon bya rog mtshan/__/mdog nag phyag bzhi spyan gsum 'khrug__/smar smin dbu skra kham ser brdzis/__/skra gseb rdo rje sems dpas brgyan/__/zhal gdangs ljags 'dril mche ba gtsigs/__/thung zhing sbom la gsus khyim che/__/g.yas gnyis gri gug ral gri dang /__/g.yon gnyis thod khrag kha T+wA~M bsnams/__/thod skam dbu rgyan thod rlon gyi/__/do shal glang chen ko rlon dang /__/dar nag stod g.yogs stag sham dkris/__/sbrul dang rin chen rus pas brgyan/__/ye shes me 'bar sprul pa bkye/__/brkyang bskum dpa' bo'i stangs kyis gnas/__/g.yas su pad nyi ro'i steng du/__/b+h+yoHlas yum mchog tsaN+Di ka/__dmar mo zhal gcig spyan gsum bgrad/__/phyag bzhis ral gri thod khrag g.yas/__/dgra mgo mda' gzhu g.yon gyis bzung /__/g.yon du khrag mtshor gwa dmar gyi/__/dre'u steng b+h+yoHlas lha mo nag__/zhal gcig phyag gnyis spyan gsum ma/__/ral gri 'phyar zhing thod khrag 'dzin/__/gnyis ka thod pa skam rlon gyi/__/dbu rgyan do shal rus pa dang /__/zhing lpags glang chen stag gi pags/__/re lde'i sham thabs sbrul gyis brgyan/__/me rlung 'tshubs ma'i dbus su rol/__/mgon po'i thugs nas hU~M gsum las/__/gtso mdun sku sprul tshe bdag dang /__/gsung sprul srog bdag bya rog gdong /__/mdog nag gri gug thod khrag 'dzin/__/thugs sprul 'chi bdag nag po bdud/__/seng ge'i gdong can ral gri g.yas/__/b+hany+dza snying gis bkang ba g.yon/__/gsum ka spyan gsum ral pa g.yo/__/mgo rlon do shal rus pas spras/__/zhing lpags stod g.yogs stag sham la/__/sbrul nag sked bcings pad nyi ror/__/brkyang bskum me dpung klong na 'gying /__/gtso 'khor rnams kyi mtha' skor du/__/nag po stong dang sha za 'bum/__/ma mo bye ba gnod sbyin khri/__/bka' sdod dam can dregs pas bskor/__/lho ru dgra bgegs kun bsgral ba'i/__/sha khrag lhun por spungs pa'i steng /__/pad+ma zla ba nyi ma'i thog__/hU~M las beng shing hU~M mtshan par/__/'od 'phros 'phags mchod 'gro don byas/__/gdug can tshar bcad tshur 'dus las/__/yon tan legs ldan beng chen mgon/__/mthing nag zhal gcig phyag gnyis pa/__/dmar zlum spyan gsum smin ma dang /__/ag tshom dbu skra me ltar 'bar/__/zhal bgrad mche gtsigs rngams brjid sgeg__/gser gyi cho lo ris bkra ba'i/__/zab chen nag po'i 'jol ber dang /__/sag l+h+wam mnabs te dgra bgegs brdzis/__khrag 'dzag mgo 'phreng sbrul rigs dang /__/rin chen rgyan cha sna tshogs kyis/__/'jigs la mdzes shing gri gug dang /__/thod khrag thugs kar 'dzin ba'i bar/__/yid bzhin nor bu 'bar ba yis/__/mtshan pa'i tsan+dan beng chen bsnams/__/dbu la rin chen thod skam lnga/__/spyi bo'i gnas su mi bskyod brgyan/__/bya nag khyi nag lcags spyangs dang /__/mi nag khyung ni sku las sprul/__/g.yas su tshogs bdag dmar po dang /__/g.yon du dpal ldan re ma tI/__/mdun du las gshin pho nyar bcas/__/ye shes me dbus bzhugs pa'i 'khor/__/pad nyi ro steng b+h+yoHbzhi las/__/shar du kany+tsi ka dkar mo/__/lho ru b+he ta li ser mo/__/nub tu tsan+Da li dmar mo/__/byang du dz+wa la mu kha ljang /__/rang 'dra'i lha mo 'bum 'bum gyis/__/mdog mthun zhags pa phur bu 'dril/__/gzhan yang steng na lha chen brgyad/__/'og na klu brgyad bar mtshams su/__/sde brgyad dam can rgya mtshos bskor/__/nub tu pad+ma nyi ma dang /__/mi ro dmar ser gdan gyi steng /__/hU~M gis yi ge las skyes pa/__/sku yi mgon po rdo rje gur/__/phyag gnyis pa dang zhal gcig ldan/__/kha dog nag cing cher 'bar ba/__/gri gug thod pa 'dzin pa yi/__/dbus na rnam 'phrul gaN+Di bsnams/__/spyan gsum dbu skra ser po brdzes/__/mgo bo'i phreng bas do shal byas/__/mche ba chen pos 'jigs par byed/__/gzugs thung gzi brjid chen po nyid/__/kha nas khrag ni 'dzag pa ste/__/dbu rgyan mi bskyod thod skam lnga/__/sku rgyan rus pa'i rgyan drug sbrul/__/stag gi pags pa'i sham thabs can/__/dar sna'i cod pan lhab lhub klubs/__/mi'u thung gel pa'i 'dug stangs kyis/__/sprin phung du ba'i mdog can dbus/__/bzhugs pa'i g.yas g.yon rgyab mdun steng /__/bya nag khyi nag ce spyang dang /__/mi nag mkha' lding pho nya 'phros/__/g.yon du TaM las e ka dza/__/sngon mo ral gcig g.yon du 'phyang /__/phyag gnyis bdud rtsi'i bum pa 'dzin/__/dar dkar stod g.yogs stag sham can/__/de yi lto bar khrag mtsho'i nang /__/b+h+yoHlas 'dod khams dbang phyug ma/__/sngo nag spyan gsum phyag bzhi ring /__/mi ro khar bcug bong bur zhon/__/g.yas gnyis ral gri thod khrag dang /__/g.yon gnyis mdung dang rtse gsum 'dzin/__/glang chen ba ko re lde gyon/__/ma mo 'bum dbus hU~M b+h+yoHsgrogs/__/lcam dral thugs nas ya mam las/__/gnod sbyin yab yum gri gug dang /__/spu gri klad khrag thod 'dzin pa'i/__/thugs nas tri gnyis b+h+yoHgcig las/__/pu tra b+ha Ta ral gcig ma/__/ral gri thod khrag dam shing snying /__/spu gri rgyu ma 'dzin lnga nag__/gtso 'khor brgyad la snang srid kyi/__/lha srin sde brgyad ru 'dren bzhi/__/dam can dregs pa yongs kyis bskor//___//__!__byang du pad nyi dgra bgegs kyi/__/ro steng hU~M nag 'od 'phros pas/__/gdug can tshar bcad don gnyis byas/__/tshur 'dus 'phrin las gnyan mgon che/__/lha mchog dbang phyug zhal bzhi pa/__/dgyes pa'i rnam 'gyur bram ze'i gzugs/__/mthing nag spyan gsum sdang mig bgrad/__/ral ba dkar po'i thor tshugs bsgrengs/__/smin ma sma ra dkar po g.yo/__/drag rngams mche ba'i myu gu gtsigs/__/phyag g.yas mi rkang gling bu 'bud/__/g.yon pas thod khrag dku ru bsten/__/mi mgo skam po lnga'i thod dang /__/rlon pa lnga bcu'i do shal 'phyang /__/tshangs skud rus rgyan drug gis spras/__/rus phreng stag lpags sham thabs can/__/g.yas bskum g.yon brkyang skyil krung gis/__/ye shes me 'bar dbus bzhugs 'khor/__/phaT lnga yongs su gyur pa las/__/mdun du sku yi bshan pa gtum/__/nag po ral gri 'dzin pa de'i/__/g.yon du gsung gi bshan pa rngams/__/dmar po lcags sgrog dgra mgo 'dzin/__/gtso g.yas thugs kyi bshan pa dpa'/__/sngon po zhags pa thod pa 'dzin/__/rgyab tu yon tan bshan pa mdzangs/__/ser po gri gug thod pa 'dzin/__/g.yon du 'phrin las bshan pa grims/__/ljang gu lcags kyu mi lag 'dzin/__/thams cad gtso la mdun gyis phyogs/__/mon pa'i nyams can gsod la btson/__/skra gzengs rna bar dung wang can/__/dar gyi ang rag nag po gyon/__/gnas gsum ma ra ya yis mtshan/__/sha la dga' zhing khrag la dgyes/__/zhal nas si ri tsi ri sgrogs/__/khyi nag khrid cing mda' gzhu thogs/__/gzhan yang g.yung mo gtum mo dang /__/srin mo sing ga li ma sogs/__/yum dang zhing skyong tshogs kyis bskor//___//__!__dpal mgon sde lnga'i dkyil 'khor gyi/__/g.yas kyi phyogs su pad zla'i thog__/nor skyug byi ba sngon po'i khrir/__/gaHlas tshogs bdag glang chen gdong /__/rab dkar spyan gsum chags pas gzigs/__/sna shal dmar zhing dbu skra nag__/zur phud lnga bcings nor bu dang /__/zla tshes 'od dpag med pas brgyan/__/ya gcig ring ba'i mche ba gtsigs/__/sbom mdzes phyag bzhi'i dang po gnyis/__/pa'i snying la phug lo mar bcas/__/nor bus bkang ba'i ka pA la/__/lhag gnyis bgrang phreng dgra sta bsnams/__/mi'u thung gzugs can gsus pa 'phyang /__/sna tshogs rin chen me tog gis/__/mgul brang lhu tshigs thams cad spras/__/lha yi gos dang stag lpags gsol/__/dbang gi 'od zer 'khrigs pa'i klong /__/g.yas brkyang gel ba'i tshul bzhugs par/__/rnam sprul ga Na pa ti dang /__/lha chen mkha' 'gro ma yi tshogs/__/gter bdag nor lha rgya mtshos bskor//___//__!__mgon po'i dkyil 'khor g.yon phyogs su/__/pad zlar bai las ngal bsos po/__/gser mdog gzi 'bar brjid chags sgeg__/zhal gcig spyan zung sgrub la gzigs/__/phyag gnyis nor bu'i rgyal mtshan dang /__/gter gyi ne'u les nor bu skyugs/__/ne'u ler mig phyogs seng ge dkar/__/rtsal ldan nyal steng rol pas bzhugs/__/zhal nas 'dod rgu'i char rgyun 'bebs/__/nyi ma 'bum gyi 'od mdangs 'tsher/__/rin chen thor tshugs dbu rgyan sogs/__/rgyan gyis brgyan cing gser khrab dang /__/sna tshogs dar gos lhab lhub g.yo/__/phrag pa gnyis nas nyi zla 'char/__/mi zad nam mkha'i mdzod mnga' brnyes/__/'khor du rmugs 'dzin gang ba bzang /__/nor bzang ku ber yang dag shes/__/'brog gnas lngas rtsen 'jam po 'khyil/__/sring mo yum sras mthu chen gyi/__/lha klu gnod sbyin bye bas bskor//___//__!__de rnams steng 'og bar mtshams su/__/sangs rgyas byang sems mkha' ltar khyab/__/bla ma yi dam sprin ltar 'thibs/__/ye shes mgon po char ltar 'khrigs/__/'jig rten mgon po rlung ltar 'tshub/__/las kyi mgon po glog ltar 'khyug__/sprul pa'i pho nya thog ltar 'bebs/__/snang srid ma mo mtsho ltar 'phyur/__/rgyud gsum bka' nyan dregs pa'i tshogs/__/bsam gyis mi khyab par bcas pa'i/__/phyi rol khor yug dur khrod du/__/sku gsung thugs dang yon tan dang /__/'phrin las sprul pa mkha' 'gro'i tshogs/__/mthing dkar ser dmar ljang pa yi/__/dam can rgya mtsho 'jigs gzugs can/__/sna tshogs mdzes rngams rgyan gyis spras/__/kun kyang sgrib bral 'od gzugs kyi/__/dpral mgrin snying gar rang gdan la/__/oM dkar sku dang AHdmar gsung /__/hU~M mthing thugs te 'khor 'das kun/__/bla ma mgon po dbyer med du/__/rdzogs pa'i dkyil 'khor chen por gyur/__/gnyis pa ye shes kyi 'khor lo spyan 'dren pa ni/__rang gi snying ga'i 'od zer snar/__/lha rnams gnad nas bskul byed pa'i/__/dpa' bo sngo skya mtshan ma bsgreng /__/dpa' mo dmar mo b+ha ga rgyas/__/rus rgyan me tog 'phreng can tshogs/__/chags pas myos pa'i bde gar gyis/__/DA ru dril bu 'khrol bzhin pa/__/rgyang gis 'phros te rang bzhin gnas/__/'og min bde chen rigs lnga'i zhing /__/po ta la dang rdo rje gdan/__/tsan+dan ljon shing dur khrod brgyad/__/ri bo che sogs gar bzhugs lha'i/__/shangs bug nas zhugs thugs srog la/__/bskor ba tsam gyis thugs dam rgyud/__/dbang med bskul bas mgon po bdun/__/steng na rtsa brgyud bla ma dang /__/g.yas g.yon dpa' bo dpa' mo'i sde/__/sangs rgyas byang sems yi dam lha/__/bka' sdod zhing skyong pho nya'i tshogs/__/ye shes las dang 'jig rten gyi/__/dam can bstan srung rgya mtsho kun/__/gnam sa'i khyon gang dar dang bcas/__/dgyes 'dzum cang te'u khro lo lo/__/dril bu g.yer kha si li li/__/'ur 'ur chem chem skar mda' bzhin/__/skad cig nyid la byon par gyur/__/sbyar spos dang rnga rol rkang gling g.yab dar bcas/__hU~M/__bzhengs shig bzhengs shig chos kyi dbyings nas bzhengs/__/chos dbyings rnam dag ngang las ma g.yos kyang /__/gdug pa 'dul phyir khro bo'i skur bstan pa/__/lha chen ma hA kA la spyan 'dren no/__/hU~M/__bde gshegs bla ma mgon dang bcas/__/ye shes phyag drug gtso 'khor dang /__/dam can mkha' 'gro'i tshogs rnams kun/__/bstan bsrung 'phrin las bsgrub don du/__/rnal 'byor bdag gi gnas 'dir gshegs/__/gdung ba'i sems kyis spyan 'dren gyi/__/thugs dam thugs rje'i dbang gis ni/__/da lta nyid du gshegs su gsol/__/oM badz+ra ma hA kA la k+ShIM/__hU~M/__dad pa dang ni dam tshig gis/__/tshur gshegs ma hA kA la'i tshogs/__/dpal ldan mgon po 'khor dang bcas/__/dkyil 'khor gnas 'dir gshegs su gsol/__/nag po chen po gshegs su gsol/__/legs ldan nag po gshegs su gsol/__/rnal 'byor dgra lha gshegs su gsol/__/rig 'dzin srung ma gshegs su gsol/__/zhing skyong nag po gshegs su gsol/__/'khor gyi dmag tshogs gshegs su gshegs/__/'khor gyi bka' nyan gnod sbyin tshogs/__/dam can rgya mtsho gshegs su gsol/__/'bru bcud chang dang rak+ta khrag__/mAM sa sha dang rus pa'i tshogs/__/dam rdzas gtor ma 'dir mchis kyis/__/'phrin las bsgrub phyir gshegs su gsol/__/dur khrod chen po bsil ba'i tshal/__/'jigs su rung ba bskal pa yi/__/me ltar 'bar ba'i klong dkyil na/__/ma hA kA la mthu bo che/__/sde brgyad ma mo mkha' 'gros bskor/__/nag po mi zad bsam las 'das/__/lha mo dkar nag bgrang du med/__/snang srid thams cad khyod kyi bran/__/srid gsum thams cad khyod kyi 'khor/__/dregs ba can rnams las mkhan te/__/stong gsum skad cig glog ltar nyul/__/sdang dgra gnod bgegs thal bar rlog__/bdag cag dam tshig sgrub pa po/__/byin gyis brlab phyir gshegs su gsol/__/'das dang bzhugs pa'i sangs rgyas kyi/__/spyan sngar zhal bzhes dran dgongs la/__/gtor ma ri la rak+ta mtsho/__/bdud rtsi rgya mtsho lta bur 'khyil/__/phyi nang gsang ba'i rten rnams tshang /__/dam tshig ldan pa'i gnas 'dir gshegs/__/oM badz+ra ma hA kA la sa pA ri wA ra k+ShiM/__drung shes rab dpal ldan gyi gsung /__hU~M/__chos kyi dbyings kyi pho brang mkhar/__/spros pa thams cad nyer zhi nas/__/gdug pa can rnams 'dul ba'i phyir/__/bstan srung nag po gshegs su gsol/__/bsil ba tshal gyi dur khrod che/__/rab 'jigs ro langs khu'i 'debs shing /__/sha za srin po gnas pa nas/__/ye shes mgon po gshegs su gsol/__/ma mo mkha' 'gro 'du ba'i gnas/__/dam nyams ma lus gzhom pa'i sa/__/tsan+dan rkang gcig drung shed nas/__/phyag drug mgon po gshegs su gsol/__/bstan la gnod byed tshar gcod cing /__/rnal 'byor dam tshig ldan pa yi/__/phrin las rnam bzhi bsgrub pa'i phyir/__/ma hA ka la gshegs su gsol/__/khyod kyi las mdzad 'khor gyi tshogs/__/k+She tra pA la la sogs pa/__/mi sdug srin po'i cha lugs can/__/dam can rgya mtsho gshegs su gsol/__/'di na khyod nyid dgyes pa yi/__/dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag dang /__/mi shas brgyan pa'i gtor tshogs la/__/rings pa'i tshul gyis gshegs su gsol/__/hU~M/__gnas 'dir pad nyi bgegs kyi gdan/__/dam nyams dgra bo'i snying ga ru/__/rdul du brlag pa'i bro brdungs la/__/mchod gtor bzhes phyir bzhugs su gsol/__/k+ShI~M/__ring po nyi shu rtsa gcig brjod/__hU~M/__/bsil ba tshal gyi dur khrod nas/__/ma hA kA la snyan gson cig__/bstan pa bsrung ba'i dus la babs/__/chos kyi srung ma da tshur spyon/__/dgra bgegs 'dul ba'i dus la babs/__/rnal 'byor dgra bla da tshur spyon/__/bar chad bsrung ba'i dus la babs/__/rig 'dzin srung ma da tshur spyon/__/dngos grub stsol ba'i dus la babs/__/lha chen dpal 'bar da tshur spyon/__/dam tshig ldan pa bdag 'bod kyis/__/spyan ras gzigs mgon gshegs su gsol/__/ye shes mgon po gshegs su gsol/__/yid bzhin nor bu gshegs su gsol/__/dpal ldan lha mo gshegs su gsol/__/bya rog mtshan can gshegs su gsol/__/legs ldan beng chen gshegs su gsol/__/lcam dral mkha' 'gror gshegs su gsol/__/nag po dam 'chang gshegs su gsol/__/tshogs bdag dkar dmar gshegs su gsol/__/rnam mang thos sras gshegs su gsol/__/dam can rgya mtsho gshegs su gsol/__/dpal mgon bdun cu gshegs su gsol/__/ma lus 'khor bcas gshegs su gsol/__/sngon gyi dam bca' dran dgongs la/__/myur ba nyid du 'dir spyon cig__/oM badz+ra ma hA kA la sa pA ri wA ra e h+ye hi/__zhes pa'i sngags lan gsum brjod/__'jam mgon nyi zla bzang po'i gsung /__hU~M/__chos dbyings spros bral ngang las ma g.yos kyang /__/gdug can gzhom phyir drag po'i skur bstan pa/__/rdo rje 'chang sogs rgyal ba'i thugs sprul mchog__/bstan srung dam can rgya mtsho gshegs su gsol/__/lo ke shwa ra'i thugs sprul bka' nyan pa/__/phyag drug mgon po 'khor bcas gshegs su gsol/__/'khor lo sdom pa'i bka' nyan las byed pa/__/zhing skyong phyag bzhi 'khor bcas gshegs su gsol/__/rdo rje 'dzin pa'i bka' nyan las byed pa/__/beng nag sprul pa 'khor bcas gshegs su gsol/__/dgyes pa rdo rje'i thugs sprul bka' nyan pa/__/rdo rje gur mgon 'khor bcas gshegs su gsol/__/gsang ba 'dus ba'i thugs sprul bka' nyan pa/__/dpal mgon gdong bzhi 'khor bcas gshegs su gsol/__/ma hA de wa'i sras po dam tshig can/__/tshogs bdag nor lha'i tshogs rnams gshegs su gsol/__/gnod sbyin bye ba'i sde dpon ngal bsos po/__/btsun mo sras 'khor 'bangs bcas gshegs su gsol/__/mdor na rtsa brgyud bla ma'i bka' nyan cing /__/thang stong rgyal po'i phrin las bsgrub mdzad pa'i/__/dam tshig ldan pa'i srung ma rgya mtsho'i tshogs/__/dam tshig dbang gis gnas 'dir gshegs su gsol/__/rgyal ba'i bstan pa bsrung phyir gshegs su gsol/__/gdug pa'i dgra bgegs bsgral phyir gshegs su gsol/__/rnal 'byor nyams chag bskang phyir gshegs su gsol/__/mchog thun dngos grub stsol phyir gshegs su gsol/__/oM badz+ra ma hA kA la sa pA ri wA ra badz+ra sa mA dzaHlan gsum brjod pas ye shes pa 'khor bcas spyan drangs/__gsum pa bzhugs su gsol ba ni/__hU~M/__dur khrod rab 'jigs 'bar ba'i dbus/__/me dpung 'bar ba'i klong dkyil du/__/pad+ma nyi zla bam ro'i steng /__/mgon po 'khor bcas bzhugs su gsol/__hU~M/__rdo rje 'chang gi spyan snga ru/__/ji ltar khas blangs dam bcas ltar/__/byin gyis brlab pa'i gnas 'di ru/__/bstan pa bsrung phyir bzhugs su gsol/__/hU~M/__bdud 'dul dmag dpon nag po che/__/rab brjid 'khor gyi tshogs dang bcas/__/dgra bgegs ma lus 'dul ba'i phyir/__/nag po chen po bzhugs su gsol/__/dzaHhU~M ba~M hoHhU~M/__dben zhing yid 'ong dam rdzas tshogs/__/sgrub pa'i gnas mchog dam pa 'dir/__/bskyed cing sgrub pa'i rten rnams la/__/dgyes shing brtan par bzhugs su gsol/__sa ma ya tiSh+Than/__hU~M/__rgyu dang 'bras bu'i khyad par bzhin/__/bskyed cing bstims pa'i rang bzhin gyis/__/ma hA kA la 'dir bzhugs la/__/bdag gi mchod bstod bzhes su gsol/__/pad+ma ka ma lA ya s+t+waM/__bzhi pa phyag 'tshal ba ni/__bde chen lhun grub 'dus ma byas/__/longs sku rdo rje 'chang chen sogs/__/bla ma rnams dang nag po che/__/tha mi dad du gus phyag 'tshal/__/chos dbyings ngang las ma g.yos kyang /__/ma rungs kun 'dul khro bo'i gzugs/__/bstan pa'i ru tra 'joms mdzad pa'i/__/nag po che la phyag 'tshal lo/__/hU~M/__mnyam med mthu chen me ltar 'bar/__/dgra bgegs ma lus thal bar rlog__/thal byed gzhon nu 'jigs pa'i sku/__/'khor dang bcas la phyag 'tshal lo/__/lnga pa mchod cing bstod pa ni/__rten cing 'brel bar 'byung ba yi/__/lha rdzas bzang po'i mchod pa ni/__/sna tshogs dwangs shing yid 'ong ba'i/__/yon chab sna tshogs mdzes pa dang /__/me tog chu skyes thang skyes dang /__/lhan cig skyes dang sbyar ba'i spos/__/rang gzhan rkyen las byung ba'i 'od/__/lhan skyes sbyar byung dri bzang chab/__/'dod yon lnga dang ldan pa'i zas/__/snyan brjid rol mo dam pa 'di/__/mgon po 'khor dang bcas la 'bul/__/bstan pa bsrung phyir bzhes su gsol/__/oM shrI badz+ra ma hA kA la sa pA ri wA ra badz+ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hu pe A lo ke gan+d+he nai wi d+ya shap+da pra tIts+tsha hU~M swA hA/__hU~M/__dpal ldan mgon po nag po la/__/bdag gi gnas mchog dam pa nas/__/mchod pa'i bye brag 'bul ba ni/__/mi khyi glang chen rta yi sha/__ba glang khyu mchog sogs kyi sha/__dri chen klad pa byang chub sems/__/rak+ta dri chur sbyar ba rnams/__/mi zad 'bul lo bzhes su gsol/__/gzhan yang drag po'i nyer spyod lnga/__/drag po'i rgyan dang mtshon cha dang /__/dpal gyi chas brgyad la sogs pa/__/'bul gyi yang dag bzhes su gsol/__/sna tshogs mdog can yid 'ong ma/__/sna tshogs rgyan phreng sna tshogs gos/__/sna tshogs rnam 'gyur sna tshogs ston/__/pi wang snyan pa'i sgra sgrogs shing /__/gling bu snyan par yongs su bsgyur/__/rnga zlum lha yi rnga ltar brdung /__/rdza rnga ngang ba'i rgyal po'i skad/__/he he bzhad gad 'dzum dang bcas/__/sgeg pa'i lus ni mnyen par bsgyur/__/yid 'ong glu len mdzes pa'i gar/__/me tog sil ma'i char 'bebs shing /__/dri mchog spos kyi dud pa 'thul/__/snang gsal sgron zhing dri chab 'thor/__/me long gzugs 'bul zhal zas 'dren/__/gos reg 'khyud dang chos stob pa'i/__/zag med dga' bzhi'i bde ba dang /__/stong gsum dbang bsgyur 'khor lo dang /__/khams gsum re skong yid bzhin nor/__/gzugs mdzes yid 'ong btsun mo dang /__/rnam dpyod rtsal ldan blon po dang /__/theg chen stobs ldan glang po dang /__/rdzu 'phrul shugs ldan rta mchog dang /__/'jigs med bdud 'dul dmag dpon dang /__/'dzad med gter chen bum pa dang /__/lha mi'i yo byad phun tshogs rnams/__/'phrin las bsgrub phyir bzhes su gsol/__/mdor na phyi yi snang ba ru/__/mtshar dang dga' dang bde ba dang /__/rin thang med pa'i nor rdzas dang /__/blta na mdzes shing mnyan na snyan/__/bsnam na yid 'ong myang na zhim/__/reg na 'jam pa'i mchod pa'i tshogs/__/dmigs med sgyu ma'i ngang nas 'bul/__/sgyu ma'i ngang du bzhes par mdzod/__/oM shrI badz+ra ma hA kA la sa pA ri wA ra pany+tsa kA ma gu Na sarba pU dza pra tIts+tsha swA hA/__hU~M/__/mtshan ldan ye shes ka pA lar/__/sman lnga bcud lnga snying po lnga/__/'bru lnga sha lnga bdud rtsi lnga/__/bde chen ster ba'i rdzas mchog 'di/__/ye shes lnga ru byin brlabs nas/__/lha chen mgon po dgyes phyir 'bul/__/oM AHhU~M/__nang mchod g.yon pa'i mtheb srin gyis thigs gtor spyi bo snying ga lte gsar gyi thad nas rim par 'bul bzhin du/__rdo rje 'chang sogs lnga brgya sa ra ha/__/klu sgrub mchog sred d+hA na sang skr-i ta/__/shA wa ri pa mai tri rA hu la/__/khyung po dkon mchog mkhar dang zhang sgom mchod/__/oM AHhU~M/__rmog lcogs dbon ston gnyan ston 'gro mgon rje/__/shangs ston mus chen rdo rje gzhon nu dang /__/nam mkha'i rnal 'byor byang sems sbyin pa bzang /__/thang stong rgyal sogs rtsa brgyud bla ma mchod/__oM AHhU~M/__tshe dpag med mgon dus 'khor spyan ras gzigs/__/ha ya grI wa dpal chen dkyil 'khor dgu/__bde mchog dgyes rdor gsang 'dus sgyu 'phrul che/__/'jigs mdzad mkha' spyod ma sogs yi dam mchod/__/oM AHhU~M/__yum chen phag mo sgrol ma chos bdag yum/__/myur mdzad ye shes mgon po phyag drug pa/__/lha mo phub ral bde dang gri gug can/__/gnod sbyin bzhi dang dpal mgon bdun cu mchod/__/oM AHhU~M/__phyag bzhi legs ldan gur mgon bram ze'i gzugs/__/tshogs bdag rnam sras rang rang yum 'khor bcas/__/gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro yul gzhi'i bdag__/khams gsum 'gro kun ye shes lhar gsal mchod/__/oM AHhU~M/__bdag nyid sangs rgyas thams cad dang /__/rnal 'byor ma ni kun gyi gnas/__/de bas 'bad pa thams cad kyis/__/he ru ka dpal bdag mchod do/__/oM AHhU~M/__zhes rang gis kyang myang ngo /__/hU~M hU~M hU~M hU~M hU~M/__chos dbyings spros dang bral ba'i rang bzhin las/__/gdug pa 'dul zhing bar chad bsrung ba'i phyir/__/'jigs byed 'jigs par byed pa'i rnam 'phrul gyis/__/thugs dam rjes su skyong la bdag bstod do/__/sgeg cing dpa' gtum mi sdug gzugs 'chang ba/__/'jigs pa'i cha lugs bskal pa'i mun rum bzhin/__/mthing nag rab 'bar rnam 'gyur cir yang ston/__/khro gtum gshin rje'i gshed la bdag bstod do/__/rgod dang drag shul 'jigs su rung pa yi/__/hU~M dang phaT kyis log 'dren snying rab 'gas/__/ha la ha la'i gad mos 'jig rten g.yo/__/gzi brjid 'brug sgra sgrogs la bdag bstod do/__/snying rje rngams zhing zhi ba'i rang bzhin las/__/sgrib gnyis bag chags spros pa'i phyogs las dben/__/'gro 'ong skye ba'i 'pho 'gyur med pa'i klong /__/dus gsum rnam par gzigs la bdag bstod do/__/gang gis khyod la gus pas gsol btab na/__/mchog dang thun mong dpal 'byor dgos 'dod kun/__/dbang gi rgyal po las kyang lhag par 'gyur/__/yon tan mi zad gter la bdag bstod do/__/bdud bzhi dregs pa gdug pa'i tshogs pa la/__/gnam lcags ral gri gangs ri'i char bab nas/__/skad cig nyid la bsgral nas rjes su 'dzin/__/'phrin las thogs pa mdo la bdag bstod do/__/gtor ma rgya chen 'bul gyi mi dge bshags/__/nyid kyi zag med dge la rjes yi rang /__/'gro ba'i don du bka' sgrub skyong ba la/__/mya ngan mi 'da' rtag par bzhugs gsol 'debs/__/mgon po mchog la bstod cing gsol btab pas/__/bdag ni sgyu lus 'di la brten nas su/__/sa lam mthar phyin 'phrin las rnam bzhi yis/__/'khor ba'i rgya mtsho gting nas skem par shog__/kun dga' 'od kyis rmog lcogs su zhal mjal dus bstod pa'o/__/gnyis pa thun mong ma yin pa'i gnad gsum la/__dang po bla ma mgon po'i gsol 'debs ni/__mgon po'i spyi bo'i steng gi mtho gang tsam gyi steng du pad+ma dang zla ba'i gdan la/__rtsa ba'i bla ma sku mdog dkar po zhal gcig phyag gnyis pa/__g.yas thod pa'i DA ma ru'am nor bu rin po che/__g.yon gser gyi dril bu g.yer kha bsnams pa/__zhabs gnyis bzhengs thabs su bzhugs pa/__dar dang rin po che'i rgyan sna tshogs kyis brgyan pa/__zhi zhing 'dzum pa'i nyams dang ldan pa/__sku mthong ba tsam gyis sgrib pa 'dag cing /__gsung thos pa tsam gyis phyir mi ldog ba'i sa la 'god nges pa/__'od zer dpag tu med pa 'phro ba/__de'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas/__rtsa brgyud kyi bla ma dang yi dam thams cad spyan drangs la bstim mo/__/zhes rol mo bya/__bla ma mgon po dbyer med la dad gus drag po byas pas/__bla ma las 'od zer dpag tu med pa bsam gyis mi khyab pa byung nas mgon po la phog pas mgon po 'od kyi rang bzhin du 'bar/__DA ma ru'i sgra sgrogs/__bla ma dang mgon po dbyer med par gyur/__mgon po las 'od zer bde ba'i rang gzhin dmar la smug pa 'phros pas/__bla ma 'od dang bde ba'i rang bzhin du 'bar/__DA ma ru dang dril bu'i sgra sgrog__/mgon po dang bla ma dbyer med du gyur/__na mo bud+d+hA ya/__na mo gu ru b+h+yaHhe badz+ra wI ra wI ri nI DA ka DA ki nI dzo ka dzo ki nI sarba bud+d+hA bo d+hi satwa ya sha ra Na~M gats+tsha mi/__kye kye/__phyogs bcu dus gsum na bzhugs pa'i rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams kyis byin gyis rlobs shig__/yi dam lha tshogs rnams kyis byin gyis rlobs shig__/sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs thams cad kyis byin gyis rlobs shig__/dpa' bo dang dpa' mo mkha' 'gro dang mkha' 'gro ma/__rnal 'byor dang rnal 'byor ma'i tshogs thams cad kyis byin gyis rlobs shig__/dpal ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i lha tshogs ye shes la sgrib pa mi mnga' ba/__mthu dang nus pa la thogs pa mi mnga' ba/__thugs rje la phyi bshol mi mnga' ba/__byin rlabs la rgyang ring thung mi mnga' ba/__khyod rnams kyis sku'i sgo nas byin gyis rlobs shig__/gsung gi sgo nas byin gyis rlobs shig__/thugs kyi sgo nas byin gyis rlobs shig__/sku gsung thugs yon tan phrin las dang bcas pa mi zad pa'i sgo nas byin gyis rlobs shig__/da lta nyid du byin gyis rlobs shig__/myur ba nyid du byin gyis rlobs shig__/'dug sa 'di ru byin gyis rlobs shig__/ces rol chen byas la/__sangs rgyas rdo rje 'chang chen po la gsol ba 'debs so/__/dpal ldan shA wa ri dbang phyug la gsol ba 'debs so/__/mnga' bdag mai tri pa chen po la gsol ba 'debs so/__/grub thob rA hu la chen po la gsol ba 'debs so/__/grub thob khyung po rnal 'byor la gsol ba 'debs so/__/mnyam med rin chen brtson 'grus la gsol ba 'debs so/__/dpal ldan skyer sgang pa chen po la gsol ba 'debs so/__/bla ma sangs rgyas gnyan ston la gsol ba 'debs so/__/chos rje sangs rgyas ston pa la gsol ba 'debs so/__/mkhas grub shangs ston chos rje la gsol ba 'debs/__/mus chen rgyal mtshan dpal bzang la gsol ba 'debs so/__/mkhas grub rdo rje gzhon nu la gsol ba 'debs so/__/mtshungs med nam mkha'i rnal 'byor la gsol ba 'debs so/__/byang sems sbyin pa bzang po la gsol ba 'debs so/__/pha rgod thang stong rgyal po la gsol ba 'debs so/__/brgyud 'dzin blo gros rgyal mtshan la gsol ba 'debs so/__/mkhas grub dpal ldan dar po la gsol ba 'debs so/__/rje btsun bsod nams rtse mo la gsol ba 'debs so/__/lo chen 'gyur med bde chen la gsol ba 'debs so/__/mkhas chen ngag dbang chos grags la gsol ba 'debs so/__/'jam dbyangs bsod nams rgyal mtshan la gsol ba 'debs so/__/ngag dbang bstan pa rab rgyas la gsol ba 'debs so/__/mang thos bsod nams chos 'phel la gsol ba 'debs so/__/kun dga' legs pa'i 'byung gnas la gsol ba 'debs so/__/'jam dbyangs bsod nams dpal bzang la gsol ba 'debs so/__/skal ldan chos nyid ye shes la gsol ba 'debs so/__/mtshungs med ye shes rgyal mchog la gsol ba 'debs so/__/yongs 'dzin blo gros rgya mtsho la gsol ba 'debs so/__/'jam mgon rdo rje rin chen la gsol ba 'debs so/__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po la gsol ba 'debs so/__/'jam dbyangs blo gter dbang po la gsol ba 'debs so/__/byams pa ngag dbang grags pa la gsol ba 'debs so/__/skal bzang mkhyen brtse'i dpal ldan la gsol ba 'debs so/__/phyag drug ye shes mgon po la gsol ba 'debs so/__/bla ma mgon po dbyer med la gsol ba 'debs so/__/mgon po bla ma dbyer med la gsol ba 'debs so/__/drin can rtsa ba'i bla ma la gsol ba 'debs so/__/oM gu ru ma hA kA la sid+d+hi hU~M/__brgya rtsa tsam bzlas te/__bla ma mgon po dbyer med la/__/bdag ni gus bas skyabs su mchi/__/bdag gis sems can thams cad kyi/__/nyon mongs ma lus sel bar shog__/bar chad ma lus zhi ba dang /__/bsam don chos bzhin 'grub par mdzod/__/ces pa gsum sogs ci 'grub brjod/__/gnad gnyis pa thib sel ni/__mgon po'i spyi bo'i bla ma rdo rje sems dpa' dkar po g.yas shel gyi rdo rje/__g.yon thod pa bdud rtsis gang ba 'dzin pa'i nam mkha' la/__sangs rgyas byang sems dpa' bo mkha' 'gro thams cad sku gsung thugs rdo rje'i lha tshogs kyi rnam par byon nas bla ma la zhal phyogs te bzhugs pa'i gnas gsum nas yi ge brgya pa dkar dmar mthing gsum byung /__bla ma'i gnas gsum du thim/__bla ma'i gnas gsum nas yi ge brgya pa dkar dmar mthing gsum mgon po'i gnas gsum du thim/__bla ma dang mgon po gnyis ka'i gnas gsum nas yi ge brgya pa dkar dmar mthing gsum 'khor rnams dang bdag sogs sems can thams cad kyi gnas gsum du thim/__sku gsung thugs kyi nyams chag thams cad dag__/bdag gi lus kyi nang yi ge brgya pa'i 'od zer gyis gang bas sdig sgrib nyes ltung thams cad rtsa ba nas byang zhing dag par gyur/__oM badz+ra satwa sa ma ya/__ma nu pA la ya/__badz+ra satwa twe no pa tiSh+Tha/__dr-i D+ho me b+ha wa/__su to Sh+yo me b+ha wa/__a nu rak+to me b+ha wa/__su po Sh+yo me b+ha wa/__sarba sid+d+him+me pra yats+tsha/__sarba karma su tsa me/__tsit+taM shri yaHku ru hU~M/__ha ha ha ha hoHb+ha ga wAn sarba ta thA ga ta badz+ra mA me muny+tsa/__badz+rI b+ha wa/__ma hA sa ma ya sa twa AHnyi shu rtsa gcig bzlas pa'i mthar/__rdo rje 'chang dang dpal ldan shA wa ri/__/mai tri rA hu khyung po rmog lcogs pa/__/dbon ston gnyan ston 'gro mgon tshul khrims 'bum/__/mus chen rdo rje gzhon nu nam mkha'i mtshan/__/dpal 'byor shes rab thang stong rgyal po sogs/__/rin chen brgyud pa'i bla ma dgongs su gsol/__/'gro ba'i re skong yon tan rab rdzogs pa'i/__/brgyud ldan bla ma dus gsum sangs rgyas la/__/dag pa gnyis ldan chos skur ma rtogs par/__/'jig rten rtog bcas dbang gyur mthol lo bshags/__/sku gsung thugs dang yon tan 'phrin las dang /__/phyi nang gsang ba'i lha rnams dgongs su gsol/__/bdag cag theg mchog sngags kyi sgor zhugs nas/__/rtsa ba yan lag 'gal nyams mthol lo bshags/__/mthu stobs nus pa 'phrin las phun tshogs shing /__/skad cig dran pas bar chad thams cad sel/__/'du 'bral med par dngos grub ster mdzad pa'i/__/ye shes mgon po phyag drug dgongs su gsol/__/dur khrod nags 'dab chu gling bas mtha' ru/__/phyi nang rten dang dam rdzas tshogs bcas nas/__/bsnyen sgrub bskang bshags tshul bzhin ma bsgrub par/__/le lo g.yeng ba'i dbang gyur mthol lo bshags/__/khyad par gsang ba'i rten mchog bla na med/__/bla ma mgon po dbyer med bde chen sku/__/khyod la yid ches mos gus 'bral med kyis/__/rnam dag chos skur ma rtogs mthol lo bshags/__/bdag ni ma rig 'khrul pa'i dbang gyur te/__/bla ma mgon po 'khor dang bcas rnams kyis/__/sku gsung thugs dang 'gal ba ci mchis pa/__/gnong zhing 'gyod pa'i sems dang bcas nas kyang /__/lha mchog khyod kyi spyan sngar mthol lo bshags/__/ye shes bka' bsgrub las kyi pho nya ba/__/nag po ral phubs bing shing gri gug can/__/k+She tra pA la dzi na mi tra dang /__/TAk+ki rA dza trak+shad re ma tI/__/phyogs skyong bcu dang gtsang rigs dgongs su gsol/__/ji ltar khyod kyis khas blangs dam bcas bzhin/__/bdag gi 'phrin las dpag med bsgrub pa la/__/yi chad bgyis shing sha khrag gtor tshogs kyis/__/gtor rag dus su ma thongs mthol lo bshags/__/mngon shes med pas nyes skyon ma rtogs par/__/bstan pa 'jig dang bla ma'i sku dgra la/__/drag po'i las kyis tshar gcod ma bgyis par/__/gsang ba bsgrags shing byams bgyis mthol lo bshags/__/dam nyams grib phog gtam 'dres zas zos dang /__/rgyu chung phud nyams bsgom bzlas nor ba sogs/__/nyes skyon 'khrul pa'i tshogs rnams ci mchis pa/__/gnong zhing 'gyod pa'i sgo nas mthol lo bshags/__/bla ma mgon po 'khor bcas spyan snga ru/__/sku yi dam tshig nyams pa mthol lo bshags/__/gsung gi dam tshig nyams pa mthol lo bshags/__/thugs kyi dam tshig nyams pa mthol lo bshags/__/rtsa ba'i dam tshig nyams pa mthol lo bshags/__/yan lag dam tshig nyams pa mthol lo bshags/__/tshor te dam tshig nyams pa mthol lo bshags/__/ma tshor dam tshig nyams pa mthol lo bshags/__/nyams grib dag phyir bshags pa 'di byas pas/__/dpal ldan mgon po 'khor dang bcas rnams kyis/__/pha ma bu tsha bzhin du bzod bzhes la/__/dngos grub thams cad dus 'dir bdag la stsol/__/bshags dang bshags par bya ba mi dmigs kyang /__/rnam par rtog pa'i bag chags dag bya'i phyir/__/rje btsun dam pa yul gyi mchog rnams la/__/rab tu bshags pas bde chen thob gyur cig__/rgya gzhung las/__bshags pa bya zhing dam tshig bskang /__gsungs pas bskang rdzas bsang sbyang /__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las gnas khang dur khrod drag po'i bkod pa can du/__hU~M yig nag po dpag tu med pa las byung ba'i/__phyi nang gsang ba'i rten sgrub mthun bskang sogs kyi rdzas ma tshang ba med cing phun sum tshogs pa/__ye shes mgon bo 'khor dang bcas pa dgyes pa skong ba'i dam tshig gi mchod sprin tshad med pas nam mkha'i khams rgyas par gang bar gyur/__oM sarba bid pU ra pU ra/__su ra su ra/__A warta ya/__A warta ya hoHbadz+ra s+pha ra Na khaM/__zhes byin gyis brlabs shing spel la/__hU~M/__khyod nyid mnyes pa'i dam rdzas 'bul ba ni/__/rta nag g.yag nag la sogs rkang bzhi'i tshogs/__/'khor lo nor bu la sogs rin chen bdun/__/rin chen dpag bsam shing sogs bkra shis rdzas/__/rak+ta'i rgya mtsho la sogs nyer sbyod lnga/__/gri gug ral gri la sogs mtshon cha'i tshogs/__/mi rkang gling bu la sogs rol mo'i sgra/__/mdor na 'jig rten khams kyi mchod rdzas kun/__/mchog tu nag bo chen po mnyes pa yi/__/tshogs dang gtor mar ting 'dzin sngags kyis spel/__/zhen pa med pa'i bskyed rim gsal po'i ngang /__/rtsa sngags la sogs gsung la bzlas pa dang /__/zag med mchod pa bde chen dga' bzhi sogs/__/spros bcas spros pa med pa rgya chen gyis/__/bla ma kun 'dus mgon po'i thugs dam bskang /__/yi dam kun 'dus mgon bo'i thugs dam bskang /__/chos skyong kun 'dus mgon po'i thugs dam bskang /__/dkon mchog gsum gyi srung ma'i thugs dam bskang /__/ye shes mgon po phyag drug thugs dam bskang /__/lha mo 'khor mgon gnod sbyin thugs dam bskang /__'khor dang bcas pa'i thugs dam bskang gyur nas/__/rnal 'byor dpon slob nyams chag sos gyur cig__/nyes tshogs gang mchis thugs rje mnga' ba'i lha/__/khyod la mthol bshags bzod par gsol ba dang /__/rgyal ba'i spyan sngar zhal bzhes mdzad pa rnams/__/bdag gis khyed la gsol 'debs 'bul ba ni/__/thub bstan rin chen yun ring gnas pa dang /__/dpal ldan bla ma'i sku tshe brtan pa dang /__/bstan la gnod pa'i dgra bgegs gsod pa dang /__/khyad par rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kun/__/chos dang mthun cing tshe ring nad med bde/__/bsam pa'i don kun 'grub par mdzad du gsol/__/ces dpal grub pa'i dbang phyug dngos kyi zhal slob nye bar gnas pa drung chen shes rab dpal ldan gyi gsung 'di nyid tshar gsum sogs bya'o/__/gnad gsum pa mkha' 'gro dbang sdud ni/__mgon po'i spyi bor bla ma dmar po DA ma ru dang thod pa 'dzin pa blta bas mi ngoms shing /__bzod par dka' ba'i gzi brjid can/__gzigs pa tsam gyis ci 'dod dbang du bsdud pa/__mgon po'i dpral ba'i sin+d+hu ra'i thig le'i nang du/__hrIHdmar po bcu gsum yongs su gyur pa las/__gsang ba'i mkha' 'gro ma dmar mo DA ma ru dang thod khrag 'dzin pa bcu gsum du gyur/__bla ma'i sku las byung ba'i 'od zer dmar po mkha' 'gro ma la phog pas de rnams DA ma ru dang g.yer kha'i sgra khrol khrol/__zhabs gnyis gar stabs ling ling ba/__spyan gsum nam mkha' la hrig hrig gzigs pa/__mgon po dang mkha' 'gro ma'i 'od zer gyis sems can thams cad bdag gi dbang du bsdus/__dgos 'dod char ltar babs par gyur/__oM badz+ra na ra kriM kriM hU~M hU~M phaT phaT swA hA/__zhes brgya rtsa la sogs pa bzla/__/gsum pa snying po rnams kyi bsnyen pa bya ba ni/__bdag nyid thugs ka'i hU~M las gsang ba'i sngags/__/mthing nag 'od dmar 'phro ba 'od lngar brgyud/__/rang gi zhal nas mgon po'i zhal du zhugs/__/thugs ka'i hU~M la thim ste hU~M las sngags/__/lte ba nas thon bdag gi lte bar zhugs/__/snying ga'i hU~M la thim pa mgal me yi/__/'khor lo'i tshul gyis nad gdon sdig sgrib bsregs/__/sngags las 'od 'phros las bzhi byas par blta/__/oM badz+ra ma hA kA la k+ShA+eM k+She tra big+h+nAn bi nA ya ka hU~M hU~M phaT phaT swA hA/__grangs kyi bsnyen pa 'bum tsho gnyis/__gsungs pas bsnyen sngags yi ge nyer gnyis pa 'di nyid ci nus dang /__oM shrI badz+ra ma hA kA la k+ShA+eM k+She tra ya/__ha na ha na/__da ha da ha/__pa tsa pa tsa/__b+hak+Sha b+hak+Sha/__ru d+hi ra mA~M sa ha ra s+t+wa~M/__g+hr-i hi ta b+hasmiM ku ru hrIHhU~M hU~M phaT swA hA/__zhes 'phrin las sgrub pa'i sngags kyang bzla/__bdag nyid dpal gyi thugs ka'i sa bon las/__/'od zer dmar po 'khor rnams rang rang gi/__thugs kar nyi steng rang rang sa bon la/__/phog pas so so'i thugs rgyud bskul bar gyur/__/oM shrI de wI hU~M phaT/__lha mo'i mtshan sngags dang /__b+h+yo ma mo nag mo bai tA li sin+d+ha ku lu ku lu hU~M phaT swA hA/__zhes pa dang /__oM trag rag mo rak+ta ru d+hi ra hU~M phaT/__ces pa snying po'o/__/phubs ral can la/__oM karma ma hA kA la sid+d+hi yaM du dza dza hU~M hU~M phaT phaT/__beng la/__oM ma hA kA la rak+Sha du beng Ni dza hU~M hU~M phaT/__gri gug la/__oM shrI ma hA kA la hU~M hU~M phaT/__las mkhan bzhi la/__oM k+She tra pA la big+h+nAn hU~M phaT/__oM dzi na mi tra wa shaM ku ru hU~M phaT/__oM TAk+ki rA dza sa ma ya b+h+yoHdu dza hU~M phaT/__oM du yo ka dzaHma hA kA la trak+shad hU~M phaT/__re re nas ci 'grub bzla'o/__/rdo rje'i chos srung 'khor bcas kyi/__/thugs kar nyi steng rang srog mthar/__/so so'i sngags kyis bskor ba la/__/me stag 'od zer 'phro bar gyur/__ces gsal la/__rang gi snying ga'i 'od zer mgon po phyag bzhi pa 'khor dang bcas pa'i thugs ka'i sngags 'phreng la reg pas 'phrin las thams cad mdzad de dngos grub stsol bar gyur/__oM ma hA kA la hU~M phaT/__ces dang /__oM badz+ra ka wu wa ma hA kA la hU~M phaT/__tsan+Ti ka la/__oM ma hA kA li de wI wa~M hri hU~M phaT/__lha mo la/__oM hU~M shrI ya de wI kA li kA li ma hA kA li hU~M b+h+yoHdzaHbya gdong gnyis la/__oM ma hA kA la ka ka mu kha hU~M phaT/__yang de nyid/__oM ma hA kA la ka ka mu kha hU~M phaT/__seng gdong la/__ya ma ra dza du tri phu tri hU~M hU~M phaT/__las mgon thun mong du/__oM ma hA kA la ka ka mu kha/__sing ha mu kha sa ma ya srog tung tung /__dun dun/__breng breng /__dzaHdzaHzhes bzla'o/__/legs ldan beng chen mgon po'i steng gi cha la/__sangs rgyas mdzes pa'i snying po me tog gi dpal la 'khor bskal pa bzang po'i sangs rgyas stong la sogs pa/__phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad nam mkha' gang bar bzhugs nas/__mgon po'i thugs dam gyi rgyud bskul/__rnal 'byor pa'i rgyud byin gyis brlab/__ched du brjod/__'phrin las thams cad 'grub pa'i grogs mdzad par gyur/__na mo bud+d+ha bo d+hi satwa ye swA hA/__ces ci rigs brjod de/__rang yi dam du gsal ba'i thugs ka'i 'od zer mgon po'i thugs srog sngags kyis mtshan pa la phog pas 'phrin las gang bcol bsgrub par gyur/__oM de wa a su ra hU~M/__zhes dang /__oM shrI ma hA kA la sarba sa ma ya sid+d+hi hU~M AH'khor sngags bsdus pa/__oM AHha ga ya b+h+yoHb+h+yoHb+h+yoHb+h+yoHre ma ti hU~M b+h+yoHdzaHlas sngags/__oMHdeHbaHaHsuHraHaHroHkaHlaHyaHk+ShiHduHnaHmaHkaHruHshaHshaHtruMHtruM/__ma ra ma ra/__tshin+d+ha tshin+d+ha/__b+hur ta b+hur ta hU~M phaT/__ces bzla'o/__/bdag lhag pa'i lhar gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas/__rdo rje gur gyi mgon po gtso 'khor rnams kyi thugs rgyud bskul te las rab 'byams thogs med du bsgrub par gyur/__oM ma hA kA la hU~M phaT/__ces dang /__oM ma hA kA la ya hU~M hU~M phaT phaT swA hA/__lha mo la/__oM ro ru ro ru bi tiSh+Tha bad+hod+si ka ma la rak+Sha sI hU~M b+h+yoHhU~M/__las mgon la/__a li a li ma/__dza dza/__shaM shaM/__li shi ded/__a shwa ded/__mo smugs/__pu tri a li ma/__dza dza/__nag mo sha la rub/__dza dza/__oM ro ru ro ru tri tsa pa la/__a shug me/__ma hU~M ma b+h+yoHdza dzaHzhes bzla'o/__/rang nyid lha'i thugs ka'i 'od zer zhing skyong gzi ldan dbang phyug 'khor bcas kyi thugs kar phog pas/__gang bsgo ba nyan cing 'dod rgu'i 'phrin las skad cig nyid la bsgrub par gyur/__oM ma hA kA la kA la bi kA la ra tri ta hU~M phaT/__ces dang /__oM ma hA kA la kA la bi kA la ra tri ta mA ra ya hU~M phaT/__'khor la/__pa i yaM/__pa a ka/__ra la hi yaM/__pa hu baM/__g+h+ri ta kI li kI la ya/__bi b+hi Sha Na sa twa ya na ma/__zhes dang /__DoM bi nI/__tsan+d+ra wI/__rak+kha sI/__sing g+ha lI/__de wI hU~M b+h+yo hU~M/__zhes bzla'o/__/bdag yi dam gyi thugs ka'i 'od kyis tshogs bdag mngags/__de 'khor dang bcas pa'i 'od zer dmar pos skye 'gro thams cad bdag gi dbang du bsdus par gyur/__oM wa ra ta ka swA hA/__zhes dang /__oM b+h+rU~M ga Na pa ta ye swA hA/__zhes bzla'o/__/bdag nyid dpal gyi thugs ka'i 'od zer gyis rnam thos sras gtso 'khor bskul bas rnal 'byor pa'i tshe dang stobs dang bsod nams phun sum tshogs par bskyed/__bkra shis dang bde legs su mdzad par gyur/__oM bai shra ma NA ya swA hA/__zhes dang /__oM bai shra ma NA ya b+h+rU sarba sid+d+hi pha la puN+ya d+ha ra puSh+TiM ku ru swA hA/__zhes bzla zhing /__de ltar sngags rnams ci rigs par bzlas mthar yig brgya bton la/__na mo/__myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa ma g.yel cig__/ma gcig dpal ldan lha mo re ma ti ma g.yel cig__/grub pa'i nag po chen po phyag bzhi pa ma g.yel cig__/dpal mgon legs ldan beng chen nag po ma g.yel cig__/rdo rje gur gyi nag po chen po ma g.yel cig__/lha chen nag po rdo rje bdud 'joms ma g.yel cig__/dbang mdzad tshogs kyi bdag po ma g.yel cig__/rgyas mdzad rnam thos sras po ma g.yel cig__/bka' sdod dam can rgya mtsho ma g.yel cig__/bsgrubs bsgrubs bsten bsten pa rnams ma g.yel cig__/slob dpon brgyud pa'i srung ma ma g.yel cig__/bar chad bsrung ba'i dus la bab kyis ma g.yel cig__/dgra bgegs sgrol ba'i dus la bab kyis ma g.yel cig__/dngos grub stsol ba'i dus la bab kyis ma g.yel cig__/ces gsol/__/bzhi pa gtor ma 'bul ba ni/__bla ma mgon po 'khor dang bcas pa thams cad kyi ljags hU~M las byung ba'i rdo rje dmar po'i 'od kyi sbu gus gtor ma drangs te gsol bas thugs rgyud zag med kyi bde bas tshim nas dgyes par gyur/__oM gu ru ma hA kA la sid+d+hi hU~M i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__lnga'am gsum gyis dbul/__oM maN+Da la de wa DA ki nI i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__lan gsum/__phyag rgya'i rgyan ldan gtor ma 'di/__/bzhes shig rol cig dgyes par rol/__/oM badz+ra ma hA kA la k+ShIM k+She tra big+h+nAn bi nA ya ka hU~M hU~M phaT phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi swA hA/__gsum gyis gtso bo dang /__oM badz+ra ma hA kA la k+ShIM k+She tra big+h+nan bi na ya ka traka rak+mo ba liM ta mAM sa rak+ta ru d+hi ra kha kha khA hi khA hi/__gsum gyis lcam dral thun mong du 'bul/__b+h+yo ma mo nag mo bai tA li sin+d+ha ku lu ku lu hU~M phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__gsum/__oM karma ma hA kA la sid+d+hi ya~M du dza dza hU~M hU~M phaT phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__gsum/__oM ma hA kA la rak+Sha du beng Ni dza hU~M hU~M phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__gsum/__oM shrI ma hA kA la hU~M hU~M phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__gsum/__oM k+She tra pA la big+h+nAn hU~M phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__gsum/__oM dzI na mi tra wA shaM ku ru hU~M phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__gsum/__oM Tak+ki rA dza sa ma ya b+h+yoHdu dzaHhU~M phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__gsum/__oM du yo ga dza ma hA kA la trak+shad hU~M phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__gsum/__bde skyong ma sha 'bras chan dang /__/nya dang sha dang khrag dang chang /__/nyer spyod bdud rtsi lngas bkang ste/__/phyag bzhi yum sprul 'khor bcas mchod/__/oM badz+ra ka wu wa ma hA kA la hU~M phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__oM ma hA kA li de wI dwa ya i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__oM ma hA kA la ka ka mu kha/__sing ha mu kha sa ma ya srog tung tung /__dun dun/__breng breng /__dzaHdzaHi daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__sha sna khrag sna snying sna dang /__/tshil dang bdud rtsi sna tshogs dang /__/'bru sna kun sbyar gtor ma yis/__/beng chen lha tshogs mnyes gyur cig__/na mo bud+d+ha bo d+hi sa twa ye i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__oM de wA a su ra hU~M i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__oM shrI ma hA kA la ga Na pa ti re ma tI king ka ra tsa tur de wI sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__b+han+d+ha lcang lo dgra bgegs kyi/__/don snying sha rus khrag gis bkang /__/'bru bcud stong sbyar dza gad bcas/__/gur mgon 'khor bcas dgyes par rol/__/oM shrI ma hA kA la hU~M phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__oM shrI ma hA kA la ya/__ma hA kA li de wI sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__a li a li ma/__dza dza/__shaM shaM/__li shi ded/__a shwa ded/__mo smugs/__pu tri a li ma/__dza dza/__nag mo sha la rub/__dza dza/__oM ro ru ro ru tri tsa pa la/__a shug me/__ma hU~M ma b+h+yo dzaHdzaHi daM ba liM b+huny+dza kha kha khA hi khA hi/__bram ze dpa' bo bshan pa lnga/__/yum bzhi 'khor bcas gtor ma longs/__dam rdzas rgyan dang ldan pa 'di/__khyer cig zo zhig dam tshig can/__/oM ma hA kA la kA la bi kA la rA tri ta mA ra ya hU~M phaT i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__pa i yaM/__pa a ka/__ra la hi yaM/__pa hu baM/__g+h+ri ta kI li kI la ya/__bi b+hi Sha Na sa twa ya na ma de wI sa pa ri wa ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__la phug la du'i zhal zas tshogs/__/tshogs bdag 'khor dang bcas la 'bul/__/oM b+h+rU~M ga Na pa ti i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__oM ma hA ga Na pa ti DA ki ni sa pa ri wa ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__rnam thos sras dang rta bdag brgyad/__/kha zas bzang dgus mnyes gyur cig__/oM bai shra ma NA ya i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__ma hA yak+Sha aSh+Ta bA su d+hA ri NI sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__gzhan yang dam can rgya mtsho'i tshogs/__/dgra bgegs gtor ma'i ngo bor bzhes/__oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__zhes lan gsum gyis phul/__oM gu ru ma hA kA la shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra gr-ih+Na daM ar+g+haM swA hA/__oM pAd+yaM swA hA/__oM badz+ra puSh+pe AHhU~M sogs nas/__oM badz+ra shab+da AHhU~M/__gi bar gyis phyi mchod dang /__oM gu ru ma hA kA la shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra oM AHhU~M/__zhes nang mchod 'bul/__mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po/__rgyan dam pa/__dri dam pa/__ro dam pa/__reg bya dam pa 'di nyid 'bul zhing bsngo ba'i gnas su gyur pa ni/__rtsa brgyud kyi bla ma/__gsang sngags kyi lha tshogs/__las mdzad kyi mkha' 'gro dpal ma hA kA la/__myur mdzad spyan ras gzigs gsung gi bstan srung /__bya rog mtshan can thugs kyi bstan srung /__legs ldan nag po yon tan gyi bstan srung /__gur gyi mgon po sku yi bstan srung /__stobs 'phrog dbang po 'phrin las kyi bstan srung /__lha chen tshogs bdag dbang gi bstan srung /__rnam thos sras po rgyas pa'i bstan srung ste/__dpal ye shes kyi mgon po bdun rdzogs dpal ldan lha mo 'dod pa khams kyi dbang phyug ma sogs/__rdo rje'i chos skyong ba'i srung ma'i tshogs 'khor dang bcas pa thams cad kyis dam rdzas rgyan dang ldan pa'i gtor ma 'di bzhes la/__dpal ldan bla ma dam pa'i sku tshe bsrings/__sangs rgyas kyi bstan pa srungs/__dkon mchog gi dbu 'phang bstod/__dam chos mi nub pa'i rgyal mtshan tshugs sems can gyi bde skyid spel/__dge 'dun gyi chos 'khor skyongs/__khyad par rnal 'byor pa bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa'i 'gal rkyen nad gdon nyer 'tshe bar du gcod pa thams cad nye bar zhi ba dang /__mthun rkyen tshe dang bsod nams dpal dang 'byor pa dbang phyug snyan grags 'khor 'bangs longs spyod bstan srid mnga' thang chos brgyud nyams rtogs la sogs bkra shis dge legs thams cad gong nas gong du 'phel zhing rgyas pa dang /__'di phyi bar do'i 'jigs pa thams cad las bskyab cing mchog thun mong gi dngos grub ma lus myur du stsol cig__/bsdus par byed skabs 'og gi bskang bshags la 'jug cing /__'dir spros pa bskyed par mos shing lcogs na/__gtor ma'i man ngag tu/__bstod pa bya zhing 'phrin las bcol/__gsungs pa bzhin bya ba la/__hU~M/__myur mdzad spyan ras gzigs la phyag 'tshal lo/__/zhabs gdub dang bcas bi nA ya ka mnan/__/nag po chen po stag gi sham thabs can/__/phyag drug sbrul gyi rgyan gyis rnam par brgyan/__/g.yas pas gri gug bar pas 'phreng ba 'dzin/__/tha mas DA ma ru ni drag tu 'khrol/__/g.yon pas thod pa dang ni mdung rtse gsum/__/de bzhin zhags pa bzung nas 'ching bar byed/__/drag po'i zhal gdangs mche ba rnam par gtsigs/__/spyan gsum drag po'i dbu skra gyen du 'bar/__/dpral bar sin+d+hu ra yi thig les byugs/__/spyi bor mi bskyod rgyal pos rgyas btab brten/__/khrag 'dzag mi mgo lnga bcu'i do shal can/__/rin chen thod skam lnga yis dbu la brgyan/__/shing las byon nas gtor ma len mdzad pa'i/__/dpal ldan phyag drug pa la phyag 'tshal bstod/__/bka' yi gtor ma gnyan po 'di bzhes la/__/sangs rgyas bstan pa gnyan po bsrung ba dang /__/dkon mchog dbu 'phang gnyan po bstod pa dang /__/bdag cag dpon slob 'khor dang bcas rnams kyi/__/rkyen ngan bar chad thams cad zhi ba dang /__/ci 'dod dngos grub myur du stsal du gsol/__/lang ka pu ri gsum bsregs shing /__/sangs rgyas bstan skyong bdud dpung 'joms/__/zhal gcig phyag drug nag po che/__/'jigs pa'i gzugs can khyod la bstod/__/rgyas par bya ba'am/__/res mos lta bur spro na/__hU~M/__lho phyogs rnam dag tsan dan shing gi gseb/__/ma mo mkha' 'gro'i dkyil 'khor chen po las/__/thugs rje'i sprul pa ma hA kA la ni/__/sku mdog mthing nag zhal gcig phyag drug pa/__/stobs chen rab 'bar 'gying ba'i cha byad can/__/khro gnyer rab 'jigs mthing nag brjid pa'i sku/__/dmar la zlum pa'i spyan gsum me 'od 'phro/__/shangs nas rlung 'byung 'jig rten g.yo bar byed/__/rab tu 'jigs pa'i ljags 'dril hU~M sgra sgrogs/__/rdo rje 'bar ba'i tshems bsgrad mche ba gtsigs/__/bar nas rdo rje'i khrag gi ser chen 'bebs/__/smin ma ag tshom bskal pa'i me ltar 'bar/__/thod pa lngas brgyan mi bskyod dbu rgyan can/__/drag po'i dbu skra kham ser gyen du 'bar/__/sgeg pa'i nyams ldan dar gyi cod pan mdzes/__/mgul gyi bum par gsang ba'i shugs glu len/__/hU~M dang phaT kyi glu sgra di ri ri/__/sku stod glang chen ko bas brgyan pa yang /__/dpa' thul chen po'i gyad las khyad par 'phags/__/sku smad stag gi lpags pas dkris pa ni/__/khams gsum g.yul rgyal srid gsum zil gyis gnon/__/bdud bzhi bsreg mdzad me dpung klong na 'gying /__/rnam rtog spang phyir mi ro'i gdan la bzhugs/__/pha rol phyin drug rdzogs phyir phyag drug ldan/__/sa bcu'i dbang phyug mgon po spyan ras gzigs/__/'khor ba'i rnam rtog spang phyir mgo 'phreng can/__/ma hA kA la khrag 'thung rgyal po khyod/__/gri gug rab tu 'bar bas dgra srog gcod/__/thod skam phreng bas dgra bgegs rtsis la 'debs/__/DA ma ru sgras mkha' 'gro ma tshogs bsdud/__/thod rlon rab tu 'bar bas dgra khrag gsol/__/mdung rtse gsum pas srid gsum dbang du bsdud/__/bdud zhags nag pos ske nas 'dzin par byed/__/tsan+dan be con klad pa'i rgya srub 'gas/__/khyod kyi sprul pa nam mkha'i mtha' dang mnyam/__/gdug pa'i gnod sbyin 'bum gyi 'khor gyis bskor/__/k+She tra pA la la sogs las la 'byed/__/ma mo mkha' 'gro'i tshogs rnams bran du 'khol/__/dkar po'i chos skyong nag po'i dpung 'joms pa'i/__/ma hA kA la lha mchog chen po la/__/bdag cag bstod dang gtor ma drag tu 'bul/__/brtse bas dgongs la bu bzhin bskyang du gsol/__/nyams pa'i dgra bgegs thal ba'i rdul du rlog__/bcol ba'i 'phrin las lhun gyis grub par mdzod/__/dpal shA ri pas mgon po'i zhal gzigs pa'i dus su don gyi sgo nas bstod pa'o/__/b+h+yoHbskal pa'i me ltar 'bar ba'i klong dkyil na/__/rlung nag 'tshubs mar 'tshubs pa'i pho brang na/__/ma gcig 'dod khams dbang phyug re ma tI/__/sku mdog sngo nag char sprin lta bu la/__/thod skam dbu brgyan snyan g.yon seng ge 'phyo/__/snyan g.yas sbrul 'khyil sbrul gyi gdengs ka brjid/__/spyan gsum dmar 'khrugs zhal gdangs mche ba gtsigs/__/'jigs pa'i lha mo khyod la bdag bstod do/__/phyag g.yas khram shing 'bar bas dam nyams sgrol/__/g.yon pa thod rlon dgra bgegs snying khrag gsol/__/sku stod zhing lpags sbrul nag ska rags bcings/__/sku smad glang chen ko rlon re ldes dkris/__/stong gsum nyul byed dre'u gwa pa chibs/__/srin po'i ya mgal snga ru khram bam btags/__/gong smed sbrul nag nad rkyal gdug pas brgyan/__/mchod gtor 'di bzhes dgra bgegs sgrol la shog__/mai tri pas mdzad pa'o/__/hU~M/__dpal ldan mgon po'i bka' nyan las byed pa/__/mthu stobs rdzu 'phrul drag rtsal bsam mi khyab/__/srid gsum dregs pa yongs kyi sde dpon te/__/bka' sdod mgon po gsum dang gnod sbyin bzhi/__/lha dang gnod sbyin gza' srin gshin rje bdud/__/ma rungs 'jigs gzugs mtshon cha'i char pa 'bebs/__/dam ldan skyong zhing dam tshig nyams pa'i gshed/__/rang rang rigs mthun 'bum gyis bskor la bstod/__/dbang po gshin rje chu lha gnod sbyin dang /__/me lha srin po rlung lha 'byung po dang /__/steng gi tshangs pa sa yi lha mo ste/__/rang 'dra'i 'khor g.yog 'bum dang bcas la bstod/__/lha klu gza' dang rgyu skar nyi shu brgyad/__/rgyal chen sde bzhi 'jigs byed chen po dgu/__srid gsum 'byung po dam can rgya mtsho'i tshogs/__/bstan pa srung zhing sgrub mchog skyong la bstod/__/'bring du byed na bstan srung yongs rdzogs kyi bstod pa bstan 'dzin gsum pa'i gsung rgyun ltar bya ste/__hU~M/__chos kyi sku la 'gyur ba med bzhin du/__/mi bsrun 'dul phyir drag po'i skur bstan nas/__/bstan dang bstan 'dzin bu bzhin legs skyong ba'i/__/ye shes mgon po yum 'khor bcas la bstod/__/sngon tshe dpal chen khrag 'thung spyan snga ru/__/sangs rgyas bstan pa bsrung bar khas blangs nas/__/srin po'i gzugs 'chang gdug pa kun 'dul ba'i/__/ma hA kA la phyag bzhi 'khor bcas bstod/__/sangs rgyas bstan pa bsrung mdzad mthu bo che/__/rdo rje nag po chen po 'jigs pa'i gzugs/__lha min g.yul las rgyal mdzad lha yi mgon/__/bcom ldan lha mchog beng chen 'khor bcas bstod/__/dpal ldan mkha' 'gro'i dbang phyug rdo rje gur/__/khyab bdag ston pa kye yi rdo rje yi/__/sku gsung thugs las sprul pa'i srung ma mchog__/nag po chen po lcam dral 'khor bcas bstod/__/gang gi mthu stobs ye shes rdo rje yis/__/lha min bdud kyi dpung tshogs rab bcom nas/__/thub bstan lha dbang grong khyer skyong mdzad pa'i/__/dpa' bo bram ze'i gzugs can 'khor bcas bstod/__/'dod yon gter 'chang lha la dbang bsgyur zhing /__/bgegs tshogs zil gnon gangs ri'i mdog ltar dkar/__/glang po'i gdong can rgyal ba'i bzhed pa sgrub/__/lha chen tshogs kyi bdag po 'khor bcas bstod/__/rgyal chen rnam mang thos sras nor mang ldan/__/gser gyi lhun po lta bur brjid chags shing /__/sprin bral nyi ma stong gi gzi 'bar ba/__/'dod rgu'i char 'bebs ngal bsos 'khor bcas bstod/__/yid la dran pas dgra bgegs 'joms mdzad cing /__/bcol pa'i las rnams g.yel ba med par sgrub/__/sangs rgyas bstan pa'i srog shing nag po che/__/phyi nang srung ma'i tshogs rnams 'khor bcas bstod/__/'dod khams dbang phyug lha mo nam gru ma/__/srid gsum gnas pa'i dgra las rnam rgyal ma/__/lha chen dA+e was mchod pa'i dpal ldan ma/__/ma lus mkha' 'gro'i gtso mo 'khor bcas bstod/__/rdzu 'phrul stobs dang mngon par shes pa'i dpal/__/nye bar thob nas thub pa'i bka' bzhin du/__/bstan pa rin chen bang mdzod legs skyong ba'i/__/rdo rje'i chos srung dam can rgya mtshor bstod/__/mchod bstod gtor ma phul ba dgyes bzhes la/__/sangs rgyas bstan pa dar zhing rgyas pa dang /__/dpal ldan bla ma'i sku tshe bsring ba dang /__/rnal 'byor nyams rtogs ye shes 'phel bar mdzod/__/bstan dang 'gro la 'tshe ba'i dgra dang bgegs/__/thams cad drag po'i las kyis tshar chod la/__/'khor dang longs spyod bshad sgrub mthun pa'i rkyen/__/thams cad yar ngo'i zla bzhin 'phel bar mdzod/__/lnga pa bskang bshags la/__he ru ka'i bzlas bshags/__so so dang thun mong du bskang ba/__de dang 'bral ba'i bshags pa ste gsum las/__/dang po ni/__bla ma yi dam chos skyong rnams kyi thugs ka'i hU~M yig rdo rje sems dpa' he ru ka'i ngo bor gnas pa las bdud rtsi'i rgyun dkar la dmar ba'i mdangs chags pa babs pas sku lus kyi nang gang /__thugs ma mnyes pa sogs zhi nas sku las 'od zer dkar dmar bdud rtsi'i rang bzhin 'phros pas bdag dang yon bdag sogs kyi lus gang /__nad gdon sdig sgrib 'khu ldog thams cad dag nas bde chen gyi ye shes skyes par gyur/__oM shrI badz+ra he ru ka sa ma ya ma nu pa la ya/__badz+ra he ru ka twe no pa tiSh+Tha/__dr-i D+ho me b+ha wa/__su toSh+yo me b+ha wa/__a nu rak+to me b+ha wa/__su po Sh+yo me b+ha wa/__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha/__sarba karma su tsa me tsit+taM shre yeHku ru hU~M/__ha ha ha ha hoHb+ha ga wAn/__badz+ra he ru ka mA me muny+tsa/__he ru ko b+ha wa/__ma hA sa ma ya satwa AHhU~M phaT/__gsum bdun nyer gcig skabs sbyar brjod la/__byin rlabs gter mdzod rtsa brgyud bla ma dang /__/dngos grub 'byung gnas yi dam dkyil 'khor lha/__/'phrin las lhun grub ye shes mgon po bdun/__/lcam dral mkha' 'gro rgya mtsho bdag la dgongs/__/bla ma mgon po dbyer med rdo rje 'chang /__/thub dbang thang stong rgyal sogs dngos brgyud kyi/__/dam pa rnams la ma gus rmongs pa'i las/__/dngos grub gegs gyur snying nas mthol lo bshags/__/dpal ldan he ru ka dpal yab yum gyis/__/smin byed dkyil 'khor chen por ma zhugs shing /__/grol lam bskyed rdzogs nyams len dang bral te/__/bag med le lo'i dbang gyur mthol lo bshags/__/khyad par dpal ldan mgon po 'khor bcas kyi/__/phyi nang gsang ba'i dam rdzas gsog pa dang /__/bsnyen sgrub lo zla dus kyi mchod pa rnams/__/g.yeng ba'i dbang gis ma grub mthol lo bshags/__/thub bstan 'jig cing 'gro ba'i bde skyid tshogs/__/'phrog byed zhing bcu tshang ba'i log 'dren dgrar/__/mngon spyod las sbyor ma bgyis dbang bskur zhing /__/brtse bas phan gdags byas pa mthol lo bshags/__/rtsa ltung bcu bzhi la sogs gsang sngags kyi/__/dam tshig nyams par bdag 'jug blang ba dang /__/stobs bzhi'i sgo nas phyir bcos bshags sdom sogs/__/ma bgyis yal bar gyur pa mthol lo bshags/__/mdor na thog med dus nas rang rgyud la/__/nyer gos ma rig sdug po'i bag chags kyis/__/bla ma yi dam chos srung thugs 'gal rnams/__/bzod par mdzad cing nyes tshogs sbyang du gsol/__/sku gsung thugs dang rtsa ba yan lag gi/__chag nyams 'gal 'khrul byang dag sor chud de/__/gdod nas lhan skyes bde chen ye shes mchog__/mngon gyur phan bde'i dpal la spyod gyur cig__/gnyis pa ni/__bskang rdzas rnams/__oM badz+ra a mr-i tas bsang /__swa b+hA was sbyang /__stong pa'i ngang las gnas khang dur khrod drag po'i zhing khams bsam gyis mi khyab par phyi nang gsang ba'i mchod rdzas rten rdzas sgrub rdzas bskang rdzas spyan gzigs kyi tshogs bzang zhing gya nom pa/__bde stong zag pa med ba'i ye shes kyi rang bzhin la/__rdo rje'i chos skyong ba'i srung ma rnams thugs mnyes par byed pa'i bde ba chen po'i longs spyod rnam pa thams cad par 'char ba mi zad nam mkha' mdzod kyi 'khor lo'i sprin chen por gyur/__na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ud ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/__zhes sngags rgya lan gsum dang /__oM badz+ra s+pha ra Na khaM/__zhes pas spel la/__slar yang /__myur mdzad ye shes kyi mgon po'i thugs dam bskang ba'i rim pa na/__rol chen dang bcas pas 'di skad do/__/hU~M/__dur khrod chen po 'jigs pa'i gling /__/bsil ba tshal zhes grags pa nas/__/myur mdzad ye shes mgon po ni/__/'khor dang bcas te gshegs su gsol/__k+ShIM ring nyer gcig brjod/__hU~M/__dpal chen ye shes mgon po ni/__/dam can rgya mtsho'i tshogs bcas la/__/thugs dam bskang ba'i rdzas mchog ni/__/ri rab gser ri gling rnams dang /__/nyi zla khor yug ri bo'i 'khor/__/ji snyed mchis pa'i 'jig rten na/__/lha mi klu dang gnod sbyin sogs/__/skye 'gro'i rdzas dang yo byad dang /__/bdag pos bzung dang ma bzung ba'i/__/mchod pa'i khyad par gang yod dang /__/phyi nang gsang ba'i mchod pa'i rdzas/__/sman rag gtor ma dam rdzas dang /__/phyag mtshan spyan gzigs skye 'gro sogs/__/mthun pa'i dam rdzas ma lus pa/__/dngos bshams yid sprul dpag med 'dis/__/myur mdzad spyan ras gzigs dbang dang /__/dbyer med bla ma'i thugs dam bskang /__/ye shes mgon po'i thugs dam bskang /__/nag po chen po'i thugs dam bskang /__/lha chen rgyal po'i=rtags 'di la thugs dam bskang gi 'gres sbyar/__/tshe yi bdag po'i=__/mthu chen srung ma'i=__/snying rje'i gter chen=__/dngos grub myur ster=__/dpal ldan lha mo'i=__/mkha' 'gro'i gtso mo'i=__/dregs pa'i dbang mo'i=__/ral phubs 'dzin pa'i=__/beng chen nag po'i=__/gri gug can gyi=__/k+She tra pA la'i=__/dzI na mi tra'i=__/TAk+ki rA dza'i=__/trak+shad nag po'i=__/las kyi mgon po'i=__/gtsang rigs mgon po'i thugs=__/dregs pa yongs kyi=__/sde brgyad dmag dpung =__/dam can rgya mtsho'i=__/dgra bgegs gshed ma'i=__/dbugs len pho mo'i=__/stobs 'phrog nag po'i=__/yul lha gzhi bdag=__/bstan srung 'khor bcas thugs dam bskang /__/'khor bcas thugs dam bskangs gyur nas/__/bdag gi ji ltar 'dod pa yi/__/'phrin las rnam bzhi ma lus pa/__/myur du 'grub pa'i dngos grub stsol/__/bar chad can rnams bzlog ba dang /__/dgra bgegs tshar gcod myur bar mdzod/__/dgyes pa'i zhal bzang dngos su ston/__/'chi med rgyal ba'i dngos grub stsol/__/ces ba 'di'ang las bzhi 'grub pa'i sngags 'chang gis sbyar ba'o/__/phyag bzhi pa la/__hU~M/__dpal ldan mgon po bya rog mtshan/__/khyed kyi thugs dam bskang ba ni/__/sha khrag dmar gyi gtor chen dang /__/mthing nag dar gyi rgyal mtshan dang /__/dmar chen tsit+ta'i 'phreng ba dang /__/bshos bu dmar nag zur gsum dang /__/g.yag nag lug nag bya nag dang /__/dza gad sman dang rak+ta yis/__/mgon po nag po'i thugs dam bskang /__/yum mchog zung gi=__/sprul pa gsum gyi=__/'khor tshogs rgya mtsho'i=__/thugs dam gnyen po bskangs pa'i mthus/__/bgegs zhi mthu dbang thob par shog__/nag po chen po beng ma la/__hU~M/__legs ldan bde chen nag po la/__/gus pas bshams zhing mos pas sprul/__/'dzam bu'i gling sogs stong gsum gyi/__/'jig rten khams kun bskang ba'i rdzas/__/brtan pa snod dang g.yo ba dang /__/dgos 'dod longs spyod mnga' thang gis/__/dpal mgon beng chen thugs dam bskang /__/sangs rgyas byang sems thugs=__/sprul pa 'bum gyi=__/lha mo bye ba'i=__/las mdzad pho nya'i=__/tshogs bdag dmar po'i=__/re ma tI yi=__/lha klu sde brgyad=__/'dod rgu'i re ba yongs rdzogs pa'i/__/dngos grub 'byung ba'i 'phrin las mdzod/__/gur gyi mgon po la/__hU~M/__bka' srung gtso bo rdo rje gur/__rnam par snang mdzad sprul pa ste/__/slob dpon la sdang dkon mchog gsum/__/khrel zhing sems can gsod byed pa/__/nag po chen pos za bar byed/__/khrag gi rgyun ni 'thung bar byed/__/mon sran khre dang 'dzam bu Ti/__/me tog bdug pa byug pa chang /__/sha lnga nyid dang bdud rtsi yis/__/brgyan pa'i dam rdzas gtor ma dang /__/spyan gzigs rgyal mtshan la sogs pa'i/__/phyi nang gsang ba'i rten rnams kyis/__/lcam dral mkha' 'gro'i thugs dam bskang /__/pu tra pho mo'i thugs=__/bran g.yog 'khor bcas=__/bar chad kun sel dngos grub stsol/__/dpal mgon bram ze'i gzugs can la/__hU~M/__rdzogs pa'i sangs rgyas spyan snga ru/__/bstan pa bsrung bar zhal bzhes pa'i/__/nag po chen po bram ze'i gzugs/__/yum bzhi shan pa lnga dang bcas/__/sha chen zan dang me tog spos/__/chang phud sha khrag dag gis mchod/__/rgyu rtsub dug gis ngar blud pa'i/__/stobs chen shugs drag ral gri sogs/__/mthun pa'i dam rdzas sna tshogs kyis/__/thugs dam bskang zhing nyams chags bshags/__/rgyal ba'i bstan pa skyong ba dang /__/bcol ba'i 'phrin las 'grub par mdzod/__/tshogs kyi bdag po la/__gaHdkon mchog gsum mchod gzungs bzla ba'i/__/bgegs sol don kun sgrub byed ces/__/zhal bzhes tshogs bdag 'khor dang bcas/__/me tog 'phreng sogs rin chen dbyig__/la du la phug yid 'ong zas/__/tsan+dan ga bur bdud rtsi'i rgyun/__/spos mchog mar me rol mo dbyangs/__/'dod yon rgya mtshos thugs dam bskang /__/tshe dang longs spyod 'phel ba dang /__/nad dang 'byung po zhi bar mdzod/__/mi dang lha klu gnod sbyin rnams/__/bdag gi bran du 'gyur bar shog__/rnam thos sras la/__bA+ai/__rin chen mang sprul rnam thos sras/__/gter bdag 'khor bcas mnyes pa'i dpyid/__/dkar dmar ro brgya'i gtor ma dang /__/'bru rigs bza' btung dar zab gos/__/khang bzang gter sgrom skyed tshal ljongs/__/sna tshogs nor rdzas dkor cha'i mdzod/__/rngog chags mdzo lug 'bri g.yag phyugs/__/gos sngon lung thang phreng ba sogs/__/yo byad mkho rgus thugs dam bskang /__/chog mi shes sogs nongs pa bshags/__/dgra bgegs ma lus gzhoms pa dang /__/'byor pa'i longs spyod phun sum tshogs/__/'dod rgu yid bzhin 'grub pa dang /__/gzhan don lhun gyis grub par mdzod/__/ces so so'i bskang ba dang /__thun mong du dpal ngag dbang nyi zla bzang po'i gsung 'di nyid bya ste/__hU~M/__dur khrod 'bar ba'i gzhal med khang /__/rgyu rlon lda ldi snying phreng dang /__/zhing chen bla bre 'phan gdugs can/__/sha khrag nang khrol gcal du bkram/__/stag gzig dom dred lce spyang dur/__/ro langs hU~M dang phem sgra sgrogs/__/shing chu me dang mchod rten sogs/__/ma tshang med pa'i pho brang 'dis/__/ma hA kA la'i thugs dam bskang /__/phyag drug 'khor bcas thugs dam bskang /__/ye shes mgon po'i thugs dam bskang /__/phyag bzhi 'khor bcas thugs=__/beng chen 'khor bcas=__/nag po chen po'i=__/zhal bzhi 'khor bcas=__/lha chen tshogs bdag=__/rnam thos sras kyi=__/lha mo rnams kyi=dam can rgya mtsho'i=__/srung ma rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/'gal rkyen bar chad zhi ba dang /__/bsam don yid bzhin 'grub pa dang /__/'phrin las rnam bzhi ma lus pa/__/bla ma'i bka' bzhin bsgrub par mdzod/__/hU~M/__gtor ma sha khrag dmar gyis brgyan/__/ye shes bdud rtsir byin brlabs shing /__/dar nag rgyal mtshan rab btsugs te/__/'dod rgu 'byung ba'i ba ling 'dis/__/ma hA kA la'i thugs dam bskang /__/phyag drug 'khor bcas thugs dam bskang /__/ye shes mgon po'i thugs dam bskang /__/phyag bzhi 'khor bcas thugs dam bskang /__/beng chen 'khor bcas thugs dam bskang /__/nag po chen po'i thugs dam bskang /__/zhal bzhi 'khor bcas thugs dam bskang /__/lha chen tshogs bdag thugs=__/rnam thos sras kyi thugs=__/lha mo rnams kyi=__/dam can rgya mtsho'i=__/srung ma rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/'gal rkyen bar chad zhi ba dang /__/bsam don yid bzhin 'grub pa dang /__'phrin las rnam bzhi ma lus pa/__/bla ma'i bka' bzhin bsgrub par mdzod/__/hU~M/__mtshan ldan ye shes ka pA lar/__/ye shes bdud rtsi rgya mtsho bskyil/__/drag po'i b+han+d+ha lcang lo can/__/snying khrag dron mos rab bkang zhing /__/sman raka bdud rtsi'i mchod pa 'dis/__/ma hA kA la'i thugs dam bskang /__/phyag drug 'khor bcas thugs dam bskang /__/ye shes mgon po'i thugs=__/phyag bzhi 'khor bcas=__/beng chen 'khor bcas=__/nag po chen po'i=__/zhal bzhi 'khor bcas=__/lha chen tshogs bdag=__/rnam thos sras kyi=__/lha mo rnams kyi=__/dam can rgya mtsho'i=__/srung ma rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/'gal rkyen bar chad zhi ba dang /__/bsam don yid bzhin 'grub pa dang /__/'phrin las rnam bzhi ma lus pa/__/bla ma'i bka' bzhin bsgrub par mdzod/__/hU~M/__yid 'ong mdzes ba'i phyi mchod dang /__/dgra bgegs bsgral ba'i nang mchod dang /__/go mtshon mdzes pa'i spyan gzigs dang /__/rngams brjid rol pa'i skye 'gro dang /__/dgyes pa'i phyag mtshan sna tshogs kyis/__/ma hA kA la'i thugs dam bskang /__/phyag drug 'khor bcas thugs=__/ye shes mgon po'i=__/phyag bzhi 'khor bcas=__/bing chen 'khor bcas=__/nag po chen po'i=__/zhal bzhi 'khor bcas=__/lha chen tshogs bdag=__/rnam thos sras kyi=__/lha mo rnams kyi=__/dam can rgya mtsho'i=__/srung ma rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/'gal rkyen bar chad zhi ba dang /__/bsam don yid bzhin 'grub pa dang /__/'phrin las rnam bzhi ma lus pa/__/bla ma'i bka' bzhin bsgrub par mdzod/__/mdor na chos skyong 'khor bcas rnams/__/sku gsung thugs mchog dgyes byed pa'i/__/phyi nang gsang ba'i mchod sprin dang /__/mthun pa'i dam tshig rten rdzas sogs/__/gnas 'dir dngos bshams yid kyis sprul/__/gnas gzhan dag na gang mchis pa/__/'dod rgu ma tshang med pa yis/__/ma hA kA la'i thugs dam bskang /__/phyag drug 'khor bcas thugs=__/ye shes mgon po'i=__/phyag bzhi 'khor bcas=__/beng chen 'khor bcas=__/nag po chen po'i=__/zhal bzhi 'khor bcas=__/lha chen tshogs bdag=__/rnam thos sras kyi=__/lha mo rnams kyi=__/dam can rgya mtsho'i=__/srung ma rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/'gal rkyen bar chad zhi ba dang /__/bsam don yid bzhin 'grub pa dang /__/phrin las rnam bzhi ma lus pa/__/bla ma'i bka' bzhin bsgrub par mdzod/__/hU~M/__k+She tra pa la la sogs pa/__/las mkhan bran g.yog thugs dam bskang /__/bya rog gdong can la sogs pa/__/las mkhan bran g.yog=__/las gshin gdong dmar la sogs pa/__/las mkhan bran g.yog=__/dam can pu tra la sogs pa/__/las mkhan bran g.yog=__/yum chen g.yung mo la sogs pa/__/las mkhan bran g.yog=__/ga Na pa ti la sogs pa/__/lha bran ma lus=__/rmugs 'dzin nor rgyun la sogs pa/__/nor lha'i tshogs kyi=__/dam can rgya mtsho'i=__/srung ma rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/'gal rkyen bar chad zhi ba dang /__/bsam don yid bzhin 'grub pa dang /__/'phrin las rnam bzhi ma lus pa/__/bla ma'i bka' bzhin bsgrub par mdzod/__/de las bsdus par 'dod na/__hU~M/__rdo rje'i gur khang me ri'i nang /__/dur khrod chen po'i klong dkyil du/__/thod pa skam po'i gzhal yas khang /__/khrag zhag zhal ba mgo bo'i tog__/drag po'i rgyan 'phrin kun gyis brgyan/__/dgra bo'i zhing chen bla bre dang /__/rgyu rlon lda ldi glo snying 'phan/__/sha khrag nang khrol mchod rdzas bkram/__/rak+ta'i rgya mtsho 'khyil ba'i dbus/__/dgra bgegs bsgral ba'i gdan steng du/__/mgon po bdun rdzogs 'khor bcas kyi/__/thugs dam gnyan po rtag tu bskang /__/sha lnga dang ni bdud rtsi lnga/__/'dod yon sna lnga don snying lnga/__/mchod pa sna lnga rin chen lnga/__/sna tshogs mchod pas thugs dam bskang /__/gri thod mtshan ldan lcang lo can/__/rten gtor rgyun gtor nar ma yis/__/dpal ldan mgon po'i lha tshogs dang /__/lha mo 'khor bcas thugs dam bskang /__/sprul pa'i zhing skyong dur khrod bdag__/yang sprul mi nag khyung chen dang /__/bya nag ce spyang khyi nag tshogs/__/dregs pa pho rgyud mo rgyud kun/__/sha chen khrag zhag chen po dang /__/dzam bu twI sa la sogs pa'i/__/dam rdzas mchod pa sna tshogs dang /__/dus gtor gnyan pos thugs dam bskang /__/zab brjid snyan pa'i gdangs dbyangs dang /__/rnga chen dung dang sil snyan sgra/__/dar chen kha dog sna tshogs dang /__/mthing nag gur gyis thugs dam bskang /__/gser dngul mu tig byi ru dang /__/mu men dbang po'i rdo rje sogs/__/rin chen sna tshogs rgyan dang bcas/__/spyan gzigs du mas thugs dam bskang /__/sra brtan rgyu las rab grub pa'i/__/khrab rmog ber dang phub zhol mda'/__/gri mdung mtshon cha'i tshogs rnams kyis/__/mgon po 'khor bcas thugs dam bskang /__/mi dbang rgyal mtshan nal bu yi/__/skra can thod par sha tshil gtams/__/sha sna snying sna khrag sna dang /__/don snying nang khrol la sogs pa'i/__/dam rdzas rnam pa sna tshogs kyis/__/dpal ldan lha mo'i thugs dam bskang /__/rta mchog nag po rlung ltar mgyog__/g.yu mthur mchong sga zab chen stan/__/gser srab dngul yob dar nag brgyan/__/bong bu gwa dmar glog ltar 'khyug__/rus chen sga srab rgyan gyis spras/__/mi lpags g.yang gzhi'i stan dang bcas/__/sbrul nag gong smed glo chen bsdam/__/g.yag rgod rog po zhol chen 'brong /__/lug nag dpyi dkar bya nag dang /__/khyi nag snying dkar la sogs pas/__/nag po chen po lha mor bcas/__/mgon po bdun rdzogs thugs dam bskang /__/'khor tshogs rgya mtsho'i thugs=__/bstan pa bsrung phyir=__/dgra bgegs sgrol phyir=__/nyams chag bskang phyir=__/dpal 'byor rgyas phyir thugs dam bskang /__/thugs dam gnyan po bskang gyur nas/__/phyi nang bar chad zhi ba dang /__/bsam pa'i don kun 'grub par mdzod/__/yang nyer dgu'i dus mchod sogs kyi skabs su rgyas par spro na/__hU~M/__gang zhig dran pas mchog ster bla ma nyid/__/gang 'dul der 'char yi dam dkyil 'khor lha/__/myur mdzad mgon po dpa' bo rnal 'byor ma/__/phyag bzhi legs ldan beng chen rdo rje gur/__/gdong bzhi tshogs bdag rnam thos sras la sogs/__/rnam rol sna tshogs mtha' yas sgyu 'phrul gyis/__/dngos grub stsal zhing bar chad sel mdzad pa'i/__/lha tshogs 'khor bcas thugs dam bskang bar bgyi/__/ngo bo gdod nas spros dang bral ba'i ngang /__/rnam pa phyi nang gsang ba mchod pa'i rdzas/__/byed las dbang po drug yul zag med kyi/__/bde chen mchod pas dgyes pa bskyed gyur cig__/rnam snang gangs can mtsho yi pho brang cher/__/srid zhi'i 'byor tshogs rgya mtsho'i mchod sprin 'khrigs/__/dwangs bsil rgyun lud thang skyes me tog 'dzum/__/dri zhim spos 'thul rin chen sgron me 'bar/__/rtsi sman dang bzang bza' bca' g.yos sbyar bda'/__/gsal dag gyer 'don 'bud dkrol brdung sgra 'jebs/__/dur khrod chen po'i gnas kyang rab 'jigs rngams/__/b+han+d+hA skam rlon brtsigs pa'i sku mkhar gyis/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i thugs dam bskang /__/myur mdzad ye shes mgon po'i thugs=__/dpal mgon bya rog mtshan can=__/legs ldan beng chen nag po'i=__/rdo rje gur gyi mgon po'i=__/bram ze'i gzugs can dpa' po'i=__/lha chen tshogs kyi bdag po'i=__/gter bdag rnam thos sras kyi=__/mgon po pho rgyud yab kyi=__/lha mo mo rgyud yum gyi=__/bka' nyan 'khor tshogs rnams kyi=__/bstan srung dam can rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/'khor dang bcas pa'i thugs dam bskangs gyur nas/__/rnal 'byor dpon slob nyams chag sor chud tshangs/__/tshe ring nad med 'khor 'bangs longs spyod ldan/__/sgom sgrub mthar phyin gzhan phan lhun grub mdzod/__/mchod pa'i lha mos rab sbreng zhal skyems bcud/__/lbu 'phreng 'khrigs pa'i dmar chen khrag mtsho 'phyur/__/mig rna sna lce don snying 'phrig 'phrig 'dar/__/gsar rnying bam ro bsregs pa'i dud sprin 'thibs/__/tshil zhun rkang mar sbar ba'i 'od snang gsal/__/zhag chen mkhris pa bsres ba'i rak+ta bskyil/__/glo mchin mkhal mtsher rgyu long sha lhu spungs/__/thod rnga rkang gling gsang ba'i rnga chung 'khrol/__/lhun po gling bzhi gling phran lcags ris bskor/__/ri bo sa brtol ba mchog ma rmos lo/__/rgyal srid sna bdun bum bzang nyi zla zung /__/stong gsum bye ba phrag brgya'i 'jig rten gyis/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i thugs dam bskang /__/myur mdzad ye shes mgon po'i=__/dpal mgon bya rog mtshan can=__/legs ldan beng chen nag po'i=__/rdo rje gur gyi mgon po'i=__/bram ze'i gzugs can dpa' bo'i=__/lha chen tshogs kyi bdag po'i=__/gter bdag rnam thos sras kyi=__/mgon po pho rgyud yab kyi=__/lha mo mo rgyud yum gyi=__/bka' nyan 'khor tshogs rnams kyi=__/bstan srung dam can rgya mtsho'i=__/'khor dang bcas pa'i thugs dam bskangs gyur nas/__/rnal 'byor dpon slob nyams chag sor chud tshangs/__/tshe ring nad med 'khor 'bangs longs spyod ldan/__/sgom sgrub mthar phyin gzhan phan lhun grub mdzod/__/gzugs bzang sgra dbyangs bsung zhim bza' btung rigs/__/'jam legs na bza' stob pa'i lha mo'i tshogs/__/mdzes sdug lus sgeg mnyen lcug bkur bsti mtshar/__/snyan pa'i glu len yid 'ong zlos gar bsgyur/__/sga srab spras pa'i rta nag tshogs rnams mtsher/__/'brong g.yag zhol chen ngur zhing lug nag 'ba'/__/bya nag khyung chen lding zhing khyi nag zug__/ce spyang 'bros 'ded mi nag 'o dod 'bod/__/sha rkyang ri dwags rtse zhing gcan gzan ngar/__/'dod 'jo'i ba 'bri mdzo drel ma he'i khyu/__/rang bsrung sra mkhregs go khrab rmog dkar phub/__/pha rol 'joms byed mtshon cha'i 'phrul 'khor gyis/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i thugs dam bskang /__/myur mdzad ye shes mgon po'i=__/dpal mgon bya rog mtshan can=__/legs ldan beng chen nag po'i=__/rdo rje gur gyi mgon po'i=__/bram ze'i gzugs can dpa' bo'i=__/lha chen tshogs kyi bdag po'i=__/gter bdag rnam thos sras kyi=__/mgon po pho rgyud yab kyi=__/lha mo mo rgyud yum gyi=__/bka' nyan 'khor tshogs rnams kyi=__/bstan srung dam can rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/'khor dang bcas pa'i thugs dam bskangs gyur nas/__/rnal 'byor dpon slob nyams chag sor chud tshangs/__/tshe ring nad med 'khor 'bangs longs spyod ldan/__/sgom sgrub mthar phyin gzhan phan lhun grub mdzod/__/rin chen rus rgyan mi mgo'i do shal sbrul/__/zhing chen khrag zhag thal chen glang stag lpags/__/gri gug thod khrag cang te'u tri shu la/__/mgo 'phreng ral gri zhag pa gaN+Di beng/__/rtag gtor rgyun gtor dus gtor bskang gtor sogs/__/sgrub rdzas ri bo ltar spungs lhun chags brjid/__/sha sna 'khur sna sman sna shing tog zho/__/bur sbrang sbyar shing 'bru chang khrag gi mtsho/__/sha lnga bdud rtsi lnga las grub pa'i rdzas/__/ma dag skyon sbyangs bde chen a mr-i tar/__/rab rtogs rgya cher spel bas zag med kyis/__/ngo bo nang gi mchod pa bla med kyis/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i thugs dam bskang /__/myur mdzad ye shes mgon po'i=__/dpal mgon bya rog mtshan can=__/legs ldan beng chen nag po'i=__/rdo rje gur gyi mgon bo'i=__/bram ze'i gzugs can dpa' bo'i=__/lha chen tshogs kyi bdag po'i=__/gter bdag rnam thos sras kyi=__/mgon po pho rgyud yab kyi=__/lha mo mo rgyud yum gyi=__/bka' nyan 'khor tshogs rnams kyi=__/bstan srung dam can rgya mtsho'i=__/'khor dang bcas pa'i thugs dam bskangs gyur nas/__/rnal 'byor dpon slob nyams chag sor chud tshangs/__/tshe ring nad med 'khor 'bangs longs spyod ldan/__/sgom sgrub mthar phyin gzhan phan lhun grub mdzod/__/nu 'bur b+ha ga mngon rgyas rked skabs phra/__/lang tsho bcu drug dar bab sgyu rtsal rdzogs/__/mtshan ldan mdzes sgeg phyag rgya ma rnams kyi/__/dga' bzhi'i 'gros kyis bde stong ye shes bskyed/__/sna tshogs sprul kun mtshan ma ma lus pa/__/gzhi med rtsa bral stong chen dag pa'i dbyings/__/gang shar chos skur 'char ba phyag rgya che/__/gnyug ma don gyi bla ma mgon po nyid/__/log 'dren gshed du sha khrag srog dbugs la/__/rab rngams srin po khros pa'i gzugs 'chang yang /__/don gyi snying por khyab bdag he ru kar/__/yid ches nges pa rnyed pa'i rten mchog gis/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i thugs dam bskang /__/myur mdzad ye shes mgon po'i=__/dpal mgon bya rog mtshan can=__/legs ldan beng chen nag po'i=__/rdo rje gur gyi mgon po'i=__/bram ze'i gzugs can dpa' bo'i=__/lha chen tshogs kyi bdag po'i=__/gter bdag rnam thos sras kyi=__/mgon po pho rgyud yab kyi=__/lha mo mo rgyud yum gyi=__/bka' nyan 'khor tshogs rnams kyi=__/bstan srung dam can rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/'khor dang bcas pa'i thugs dam bskangs gyur nas/__/rnal 'byor dpon slob nyams chag sor chud tshangs/__/tshe ring nad med 'khor 'bangs longs spyod ldan/__/sgom sgrub mthar phyin gzhan phan lhun grub mdzod/__/gsum pa ni/__oM/__/yon tan lhun rdzogs dngos grub mnga' ba'i lha/__/ma lus rmad byung phan bde'i dgongs pa can/__/'phrin las rnam bzhis bdud dpung tshar gcod pa'i/__/dpal ldan mgon po'i tshogs rnams dgongs su gsol/__/sku gsung thugs dang yon tan 'phrin las kyi/__/spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig rnams/__/bsrung bar dam bcas 'da' rgyu ma lags na/__/bdag cag ma rig lus dang ngag sems kyis/__/bag med tshul gyis dam las 'das pa rnams/__/dpal ldan mgon pa'i tshogs la bzod par gsol/__/bzod bar gsol lo tshangs par spyad du gsol/__/tshangs pa 'phrul gyi dngos grub stsal du gsol/__/drug pa 'dod pa'i don la 'phrin las gsol ba ni/__hU~M/__sa bcu'i mnga' bdag rdo rje gtum mchog tshogs/__/bstan pa bsrung zhing 'gro ba 'dul ba'i phyir/__/sngon gyi thugs dam zhal gyis bzhes pa rnams/__/dran par mdzod la brtse bas bdag la dgongs/__/phan bde'i 'byung gnas rgyal ba'i bstan pa mchog__/nyin mo'i pad+mo bzhin du rgyas pa dang /__/bka' bzhin bsgrub pa'i skyes mchog dam pa rnams/__/sku khams bzang zhing don gnyis mthar phyin mdzod/__/srog bzhin gces spras bkur 'os bstan pa la/__/gnod pa'i ngan spyod tsher dbal ltar gzengs pa'i/__/phas rgol nyer 'tshe'i bsam sbyor dam sri'i 'phrul/__/dkar min las rkyen mtha' dag bzlog cing bsgyur/__/'bad rtsol thams cad spyi sgos bstan srid la/__/sman ba'i thabs las gnyer bya gzhan med pas/__/lugs gnyis bgyi bya'i gru gzings mang bshams na/__/bsam don nor bu'i khur ni grub par mdzod/__/shed ma phye ba'i byis pa ji bzhin du/__/rang nus phra phyir gdung bas 'bod lags na/__/yab gcig bla ma mgon po dbyer med kyis/__/byin rlabs thugs rje'i mthu dpung deng 'dir bskyed/__/bla ma'i sku dgra bstan pa'i dkrugs shing byed/__/bsgral ba'i zhing du gyur pa'i ma rungs rnams/__/rtsad nas bcad nas ma nor lam mchog tu/__/gzhug cing don chen 'grub pa'i las mdzod cig__/yul khams kun tu dus ngan 'thab rtsod zhi/__/nad dang nyer 'tshe mu ge med pa dang /__/sems can thams cad bde skyid ldan gyur nas/__/myur du srid zhi'i mtha' las grol bar mdzod/__/so byang sngags kyi dge 'dun 'dus pa'i tshogs/__/mthun rkyen 'bru nor phyugs sogs mnga' thang dpal/__/bshad sgrub lung dang rtogs pa'i dge mtshan kun/__/yar ngo'i zla ltar 'phel zhing rgyas par mdzod/__/khyad par grub dbang thang stong rgyas po'i srol/__/mkhas grub lnga brgya'i bka' babs rnam brgyad kyi/__/snyan brgyud bstan pa de 'dzin slob brgyud bcas/__/dar zhing rgyas la yun ring gnas par mdzod/__/ri bo che dang dpal gyi gnas gsar sogs/__/sa gnad mchod rten gtsug lag khang rnams dang /__/rin chen lcags zam la sogs bstan dang 'gror/__/phan bde'i 'byung gnas mi nub yun brtan mdzod/__/grub rjes byin brlabs sku gsung thugs rten rnams/__/zhing mchog dam par lhar bcas skye rgus bkur/__/rjes 'jug rigs chos brgyud 'dzin cher 'phel ba'i/__/'phrin las rgyun gyis 'khor ba mtha' can mdzod/__/sgrub po 'khor bcas 'chi bdag g.yul las rgyal/__/'chi med rdo rje'i srog gi ka ba brtan/__/nges 'byung byang chub sems kyis sgrub la brtson/__/lta sgom spyod pa'i gsang lam mthar phyin mdzod/__/snod ldan chos brgyud 'dzin pa'i slob bu dang /__/dpyod ldan rang srid skyong ba'i blon dang 'khor/__/brtse ldan snga na mchis rnams ring du brtan/__/skal ldan gzhan yang chad med 'du bar mdzod/__/mdor na rdo rje 'chang dbang ma thob bar/__/bla ma mgon pos 'bral med rjes bzung ste/__/mchog thun dngos grub dpal la dbang 'byor ba'i/__/'phrin las thams cad thogs pa med par sgrubs/__/phyi nang gsang ba'i 'gal rkyen thams cad sol/__/byang chub sgrub la bar du gcod pa zlog__/'di phyi bar do'i 'jigs pa kun las skyobs/__/bstan 'dzin bu slob mi nor zas gsum bsdus/__/thugs bskyed thugs dam gnyen po ma bsnyel bar/__/mos pa'i bu la rtag tu thugs rjes gzigs/__/lus ngag yid gsum byin gyis brlab pa dang /__/'dod pa'i don kun lhun gyis grub par mdzod/__/hU~M/__myur mdzad ye shes mgon po 'khor bcas kyis/__/rin chen rnam bdun dkon mchog mkhar sogs kyi/__/gsang 'dzin bzang po dpal gyis grub chen la/__/dbyer med bsgos pa'i bka' bzhin 'phrin las mdzod/__/phyag bzhi 'khor bcas 'phags mchog klu sgrub kyis/__/brtson 'grus bzang por bsgos pa'i bka' bzhin mdzod/__/beng chen 'khor bcas phyag na rdo rje yi/__/grub pa'i dbang por bsgos pa'i bka' bzhin mdzod/__/gur mgon 'khor bcas bram ze mchog sred kyis/__/thang stong rgyal por bsgos pa'i bka' bzhin mdzod/__/zhal bzhi 'khor bcas rje btsun red mda' bas/__/lung stong smyon par bsgos pa'i bka' bzhin mdzod/__/tshogs bdag rnam sras 'khor bcas grub mchog rje'i/__//__na sngar khas blangs dam bcas ltar mdzod cig__/gzhan yang pad+ma 'byung gnas lcags zam pa'i/__/dam tshig mnos pa'i srid gsum bdag mo sogs/__/bstan srung lcam dral tshogs rnams 'khor bcas kyis/__/rtsa brgyud bla mas bka' bsgos ltar mdzod cig__/hU~M/__dpal ldan mgon po'i shar gyi bka' nyan pa/__/gnod sbyin k+She tra pA la las mdzod cig__/dpal ldan mgon po'i lho yi bka' nyan pa/__/dbang phyug dzi na mi tra las mdzod cig__/dpal ldan mgon po'i nub kyi bka' nyan pa/__/gshin rje TAk+ki rA dza las mdzod cig__/dpal ldan mgon po'i byang gi bka' nyan pa/__/bdud mgon trak+shad nag po las mdzod cig__/dpal ldan mgon po'i phyi 'khor las byed pa/__/dpal mgon bdun cu rtsa lnga las mdzod cig__/hU~M/__gtum chen 'bar ba hU~M dang phaT sgra can/__/ye shes thugs ldan bstan srung rgya mtsho'i tshogs/__/bskul lo bskul lo 'gro ba'i don la bskul/__/thugs dam rgyud bskul 'phrin las gnyan po mdzod/__/ma g.yel ma g.yel dpal ldan nag po che/__/skyob pa shAkya seng ge'i spyan snga ru/__/bstan pa bsrung bar khas blangs dam bcas pa'i/__/las 'di rnams kyi 'bras bu mchis par mdzod/__/bdun ba drag po'i bzlas pa'i dmigs pa gsal btab ste rtsa sngags bzla ba ni/__rang nyid he ru ka dang mgon po'i steng gi bla ma'i thugs ka'i hU~M las 'od zer me 'od lta bu 'phros te gtso bo rnams kyi thugs ka'i hU~M la phog pas de rnams khros 'khrugs rngams pa'i spyan gsum 'khor rnams la hrig hrig gzigs pas/__'khor rnams rang dbang med par drag tu khros shing 'khrugs te rang rang dang 'dra ba'i sprul pa 'khor dang bcas pa dpag tu med pas dam pa'i chos bsgrub pa la bar du gcod pa thams cad tshar bcad par gyur/__oM shrI ma hA kA la ya/__shA sa na/__u pa ha ri NI/__e Sho\u0f85 a pash+tsi ma/__kA lo\u0f85 a yaM i daM/__ran+ta tra yA ya/__a pa kA ri Ni/__ya di pra ti dz+nyA/__sma ra si ta dA/__/i daM duSh+TaM kha kha/__khA hi khA hi/__mA ra mA ra/__gr-ih+Na gr-ih+Na/__ban+d+ha ban+d+ha/__ha na ha na/__da ha da ha/__pa tsa pa tsa/__di na me ke na mA ra ya hU~M phaT/__ces gtso 'khor thun mong spyi khyab tu 'bod rbad bsad gsum tshang ba 'di nyid bgrangs mthar yi ge brgya pas lhag chad kha bskang /__/brgyad pa bskang gtor 'bul zhing bsngo ba ni/__lha chen ma hA kA la'i tshogs/__/'khor bcas dus 'dir bdag la dgongs/__/gang zhig dkon mchog gsum smod dang /__/bla ma brnyas byed sems can 'tshe/__/bdag gis bsgo ba kun khug la/__/gtor ma 'di la myur du chug__/'di yi sha zo khrag la 'thung /__/rus pa klad pa nang rol gsol/__/bla ma shangs pa nas brgyud pa'i man ngag ltar gyi dmigs pa dang bcas pas/__hU~M ring bo drug brjod la/__oM shrI ma hA kA la ya/__shA sa na u pa ha ri NI e Sho a pash+tsi ma kA lo\u0f85 a yaM i daM rat+na tra yA ya/__a pa kA ri Ni ya di pra ti dz+nyA sma ra si ta dA/__i daM duSh+Tan ba liM kha kha khA hi khA hi/__mA ra mA ra/__gr-ih+Na gr-ih+Na/__ban+d+ha ban+d+ha/__ha na ha na/__da ha da ha/__pa tsa pa tsa di na me ke na mA ra ya hU~M phaT/__lnga'am bdun dang /__oM badz+ra ma hA kA la sarba d+harma pA la sa pa ri wA ra na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM gr-ih+Ne daM ba l+ya di swA hA/__gsum gyis dbul/__oM badz+ra ar+g+haM AHhU~M sogs nas/__oM badz+ra shap+da AHhU~M bar gyis mchod/__oM AHhU~M gis nang mchod gtor la/__dpal myur mdzad ye shes kyi mgon po legs ldan nag po/__bdud gcod kyi skyes bu/__srog gcod kyi shan pa/__bdud 'dul gyi dmag dpon/__srin po lang+ka pU ri'i grong khyer sum brtsegs brlag par mdzad pa/__rnal 'byor ba'i dgra lha/__rig 'dzin gyi srung ma/__bla ma'i bka' srung /__bstan pa'i bya ra mkhan/__legs nyes kyi stangs 'dzin/__khro bo'i gzugs can/__za byed kyi gdong can/__ye shes kyi spyan ldan/__sha zan gyi gtso bo/__khrag 'thung gi rgyal po/__dam nyams kyi srog bdud/__mna' zan gyi gshed ma/__nag po 'bum gyi 'khor gyis bskor ba/__sha za bye ba'i 'khor gyis bskor ba/__g.yas nas pho rgyud stong gi 'khor gyis bskor ba/__g.yon nas mo rgyud stong gi 'khor gyis bskor ba/__bka' sdod lha mo/__dpal mgon gsum/__gnod sbyin bzhi/__gtsang ris kyi mgon po bdun cu rtsa lnga dang /__dpal phyag bzhi pa/__beng chen/__gur mgon/__zhal bzhi pa/__tshogs bdag rnam thos sras sogs bstan srung dam can rgya mtsho'i dmag tshogs 'khor dang bcas pa khyed rnams kyis sha khrag dmar gyi gtor ma rgya chen po 'di bzhes la/__dpal ldan bla ma dam pa'i sku la bsdo ba/__rdo rje theg pa'i gsang ba sun 'byin pa/__sangs rgyas bstan pa'i dgra bor gyur pa/__dkon mchog gi dbu 'phangs smod pa/__dge 'dun gyi chos 'khor bshig pa/__bdag cag dpon slob yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la sdang ba'i sems dang ldan pa rnams dang /__gdug pa'i sems dang ldan pa rnams dang /__drag shul gyi sems dang ldan pa rnams dang /__sbyor ba phyin ci log byed pa'i 'byung po las ngan sdig can mi dang mi ma yin pa thams cad kyi bsam pa ngan pa dang sbyor ba rtsub pa thams cad nye bar zhi ba'i 'phrin las mdzod cig__/gal te de dag zhi bas 'dul du ma 'tshal ba ltar na/__bsad pa dang /__gzir ba dang /__bskrad pa dang /__dbye ba dang /__rengs pa dang /__rmugs shing lkugs pa dang /__bsdigs shing dpa' skong ba la sogs pa drag po'i 'phrin las kyis tshar bcad de thal ba rdul phran bzhin du brlag par mdzod cig__/ces gsol zhing rol mo dang bcas pas/__bla ma mgon po 'khor bcas la/__/bdag gis mchod gtor phul ba yis/__/dkon mchog dbu 'phangs smad pa dang /__/theg pa chen po sun 'byin dang /__/bstan pa 'jig dang dbyen byed dang /__/bla ma'i sku la bsdo ba dang /__/rnal 'byor bdag la sdang ba rnams/__/de kun nag po chen pos sgrol/__mA ra ya phaT/__dgu pa bstod bskul bzlog pa dang 'brel bar bya ba la gsum gyi dang po bstod pa ni/__hU~M/__byin brlabs nag po chen po ni/__/zhal gcig phyag drug 'jigs pa'i gzugs/__/sku mdog mthing nag 'bar ba la/__/dur khrod phyag rgyas sku la brgyan/__/zhal gcig mthing nag rngams pa ni/__/chos kyi dbyings las ma g.yos rtags/__/phyag drug brda dang ldan pa ni/__/pha rol phyin drug rdzogs pa'i rtags/__/zhabs gnyis bgegs chen mnan pa ni/__/bgegs rnams bran du bkol ba'i rtags/__/phyag g.yas gri gug bsnams pa ni/__/nyon mongs rtsad nas gcod pa'i rtags/__/bar pa 'phreng ba 'dren pa ni/__/sems can mi brjed 'dren pa'i rtags/__/tha ma cang te'u 'khrol ba ni/__/chos kyi sgra chen sgrogs pa'i rtags/__/g.yon pa thod pa bsnams pa ni/__/rnam par rtog pa gcod pa'i rtags/__/bar pa kha T+wA~M bsnams pa ni/__/dug gsum rtsad nas gcod pa'i rtags/__/tha ma zhags pa bsnams pa ni/__/sems can bcings pa sgrol ba'i rtags/__/zhal gdangs mche ba gtsigs pa ni/__/nyams pa'i sha la rol pa'i rtags/__/spyan gsum me ltar 'bar ba ni/__/dug gsum sems can sgrol ba'i rtags/__/dbu skra gyen du brdzes pa ni/__/rnal 'byor thar par 'dren pa'i rtags/__/sin d+hU ra yis mtshan pa ni/__/mkha' 'gro dbang du sdud pa'i rtags/__/mi bskyod pa yis brgyan pa ni/__/dbang bzhi yongs su rdzogs pa'i rtags/__/byin brlabs nag po chen po la/__/bdag ni dang bas phyag 'tshal lo/__/bram ze sa ra has zhal gzigs dus su rtags kyi sgo nas bstod pa'o/__/hU~M/__snying rje can khyod gtum po'i gzugs/__/thabs kyis sprul nas rnal 'byor dang /__/rgyal ba'i bstan pa rin po che/__/skyong mdzad nag po che la bstod/__/pad nyi tshogs bdag bsgyel ba'i steng /__/hU~M yig 'bar ba las byung ba'i/__/nag po chen po phyag drug pa/__/ye shes mgon po khyod la bstod/__/bstan dang 'gro ba'i don phyir du/__/'jig rten dbang po rab khros nas/__/dgra bgegs log 'dren tshar gcod pa'i/__/bstan pa'i srung ma khyod la bstod/__/'jigs pa'i gzugs can b+h+yoHsgra sgrogs/__/stong gsum nyul byed dre'u chibs/__/bstan dang rnal 'byor legs skyong ba'i/__/'dod khams dbang phyug ma la bstod/__/bka' sdod las mkhan nag po che/__/phubs ral can dang gri gug beng /__/drag shul che la mthu rtsal myur/__/dpal bskyed mgon mdzad rnams la bstod/__/rnal 'byor 'phrin las bsgrub mdzad cing /__/dam nyams sha khrag rngams zhing gsol/__/mgon po'i bka' sdod pho nya'i gtso/__/gnod sbyin k+She tra pA lar bstod/__/srin po'i gdong can sbom zhing thung /__/khrag 'dzag mi mgo'i 'phreng bas brgyan/__/gtum zhing khro la snying rje med/__/dbang phyug dzi na mi trar bstod/__/bstan la gnod byed thal bar rlog__/mi sdug gzugs 'dzin spyan rtsa dmar/__/gru gsum kha nas hU~M sgra sgrogs/__/gshin rje TAk+ki rA dzar bstod/__/nag phyogs bdud bgegs mthar byed cing /__/rgyug cing 'phyong ba'i rtar zhon nas/__/bstan 'dzin thub bstan legs skyong ba'i/__/bdud mgon trak+shad nag por bstod/__/rgyal ba'i spyan sngar khas blangs nas/__/bstan ba skyong ba'i las la brtson/__/gtsang rigs mgon po bdun cu sogs/__/dam can rgya mtsho'i tshogs la bstod/__/bstan srung mgon po 'khor bcas rnams/__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/bstan dang rnal 'byor skyong ba dang /__/bcol ba'i 'phrin las bsgrub par mdzod/__/dgra bgegs dpa' skong ba'i bstod pa'o/__/hU~M/__ye shes mgon po bya rog mtshan/__/khrag 'thung rgyal ba'i sprul pa ste/__/bstan pa bsrung phyir 'jigs pa'i gzugs/__/nag po chen po mthu stobs can/__/lha srin sde brgyad 'khor gyis bskor/__/khams gsum ma lus dbang du bsdud/__/bdud dpung ma lus zil gyis gnon/__/dgra bgegs 'dul la phyag 'tshal bstod/__/tsan+Di ka dang dbang phyug ma/__/gdong can gsum dang nag po stong /__/sha za ma mo gnod sbyin sogs/__/bka' nyan pho nya'i tshogs la bstod/__/hU~M/__mgon po ye shes spyan dang ldan/__/thogs med rdzu 'phrul zhabs dang ldan/__/sangs rgyas bstan pa bsrung mdzad pa'i/__/dpal mgon beng chen khyod la bstod/__/rgyal ba'i bka' srung mthu bo che/__/ma hA kA la 'jigs gzugs can/__/lha min 'dul mdzad lha yi gtso/__/bgegs rnams skrag mdzad khyod la bstod/__/mdzes snying me tog dpal bstan la/__/sems bskyed bu stong bram ze bdun/__/bde gshegs stong dang mgon po bdun/__/gyur pa'i thu bo beng la bstod/__/bla ma mgon dang chos kyi spun/__/phyogs bcur bzhugs pa'i sgrub pa po/__/yengs pa med par skyong ba'i lha/__/ma tshogs 'bum dang bcas la bstod/__/hU~M/__srin po'i gzugs kyis gdug pa can/__/tshar gcod byang chub sems dpa' ste/__/grong khyer sum brtsegs 'jigs byed pa/__/gtum po khyod la bdag bstod do/__/mdog nag gzugs thung gzi brjid che/__/gdug pa tshar gcod gri gug g.yas/__/g.yon na gdug pa'i khrag bkang snod/__/thod phreng can la bdag bstod do/__/khros pas zhabs brdabs sa gzhi g.yo/__/'jigs pa'i gad mos ri rab bsgyel/__/dam tshig nyams pa'i snying 'byin pa/__/dam tshig can la bdag bstod do/__/mi nad gang yin khyod ming shes/__/de la 'jigs pa med par mdzod/__/gshin rje'i lcam mo bdud kyi yum/__/'dod khams dbang phyug ma la bstod/__/nag po gnod sbyin yab yum dang /__/pu tra ming sring gsum sogs 'khor/__/rngams zhing 'khrugs pa'i cha lugs kyis/__/bdud dang dgra bgegs 'joms la bstod/__/hU~M/__dpal ldan mgon po nag po che/__/dbang phyug chen po srid gsum bdag__/mche ba gtsigs shing mchu 'phyang ba/__/shugs chen byis pa'i lus can la/__/dril bu'i sgra sgrogs 'jigs par byed/__/shin tu drag po'i 'phreng bas brgyan/__/dgra bgegs gcod pa'i dpa' bo ste/__/ming gi rnam grangs mang po can/__/nyi zla 'bar ba'i sdang mig gis/__/khams gsum skrag mdzad khyod la bstod/__las su sangs rgyas bstan pa bsrung /__/zas su dgra bgegs sha khrag rus/__/za byed khro bo 'khor dang bcas/__/mthu stobs can la bdag bstod do/__/gaHrgyal ba'i sku gsung thugs rdo rje/__/gnyis med ye shes las byung ba'i/__/tshogs rje tshogs dbang tshogs kyi bdag__/bgegs kyi gtso la mchod cing bstod/__/nyi ma'i 'od bzhin gsal ba'i zhal/__/ma rig sgrib pa sangs pa'i sku/__/'jig rten 'dir ni don mdzad pa'i/__/tshogs bdag nyid la phyag 'tshal lo/__/'jig rten mgon mdzad snang bar mdzad/__/dpal mdzad de bzhin phan par mdzad/__/mnyam pa med cing dpe med pa/__/tshogs bdag 'khor dang bcas la bstod/__/bA+ai/__drang srong rnam mang thos pa dang /__/btsun mo dpal tshul bzang mo yi/__/sras su smon lam rdzogs mdzad pa/__/rnam thos sras la phyag 'tshal lo/__/mi 'jigs seng ge'i gdan steng na/__/bA+ai las byung ba'i mgon po ni/__/ngal bsos dge ba stobs po che/__/sa brgyad dbang phyug khyod la bstod/__/btsun mo'i tshogs dang sras rnams dang /__/khyad par las bsgrub gnod sbyin brgyad/__/nor ster ba yi klu chen brgyad/__/lha srin sde brgyad bcas la bstod/__/gnyis pa mngon spyod kyi yul la 'phrin las bskul ba ni/__hU~M/__ma hA kA la mthu bo che/__/sku mdog mthing nag chen po la/__/dbu skra kham ser ral pa can/__/ral pa'i thor cog gyen du bsgrengs/__/ral ba'i gseb nas me stags 'phro/__/me stags 'phros pas bgegs rnams bsreg__/bskal pa'i me ltar 'bar ba'i klong /__/dam nyams dgra bo'i gdan steng na/__/brkyang bskum tshul du bzhugs pa ste/__/spyan gsum sdang mig glog ltar 'khyugs/__/rno gdug mche ba bgegs la gtsigs/__/sku stod glang chen ko rlon gsol/__/sku smad stag gi sham thabs can/__/thod rlon 'bar ba'i do shal 'phyang /__/yan lag lhu tshigs sbrul gyis brgyan/__/nag po klu 'dul chen po khyod/__/ba spu'i bu ga thams cad nas/__/sdom dang sdig pa'i tshwa tshwa 'phro/__/dam nyams dgra la sprul pa 'gyed/__/ral pa sprugs pas khams gsum 'gengs/__/stong gsum 'byung po rdul du rlog__/phyag drug g.yas kyi dang po na/__/gnam lcags 'bar ba'i gri gug gis/__/dgra bgegs 'byung po'i srog rtsa gcod/__/phyag drug g.yon gyi dang po na/__/b+han+d+ha khrag gis gang ba bsnams/__/dgra bgegs klad khrag zhal du gsol/__/phyag drug g.yas kyi bar pa na/__/thod skam 'bar ba'i phreng ba 'dren/__/'gro drug sems can 'dren pa'i rtags/__/phyag drug g.yon gyi bar ba na/__/kha T+wA~M rtse gsum bsnams pa ni/__/'bras bu sku gsum brnyes pa'i rtags/__/phyag drug g.yas kyi tha ma na/__/DA ma ru ni drag tu 'khrol/__/ma mo mkha' 'gro dbang du bsdud/__/ma mo mkha' 'gro gshegs su gsol/__/'dir spyon sha khrag gtor ma bzhes/__/dgra bgegs sgrol ba'i las mdzod cig__/phyag drug g.yon gyi tha ma na/__/bdud zhags nag po bsnams pa ni/__/bstan pa bshigs pa'i rke la thob/__/khyod kyi 'khor gyi pho nya'i tshogs/__/mkha' 'gro ma dang shugs 'gro ma/__/gnod sbyin pho dang gnod sbyin mo/__/gnod sbyin k+She tra pA la'i tshogs/__/bran gyi tshul du khas blangs pa/__/dam bca' bzhin du 'dir gshegs shig__/hU~M/__'jam pa'i dbyangs kyis mtshan btags pa/__/mthu chen log 'dren rnams kyi gshed/__/phyag na rdo rjes mtshan btags pa/__/nag po klu 'dul chen po ste/__/gshin rje'i gshed pos mtshan btags pa/__/rdo rje ro langs dur khrod bdag__/gsang ba'i mtshan nas 'bod kyis spyon/__/bos pa'i tshe na snyan ma sra/__/g.yabs pa'i tshe na spyan ma brtul/__/bskul ba'i tshe na bang ma bul/__/rbad pa'i tshe na mthu ma chung /__/bskang ba'i tshe na thugs ma g.yel/__/gsol btab tshe na snying ma ring /__/gtsang zhing tshang la ma nyams pa/__/dgyes pa'i dam rdzas rgya mtsho 'dis/__/do nub 'khor bcas thugs dam bskang /__/nyams chag ci mchis bshags par bgyi/__/sngar bcol legs pa'i gtang rag gtong /__/da 'chol las kyi rten du 'bul/__/bcol ba'i phrin las bsgrub par mdzod/__/hU~M/__khyod la zhu zhing gsol ba ni/__/bla ma dam pa'i sku yi dgra/__/bstan bshig dam nyams dgra bo dang /__/bdud kyi rigs gyur nag po'i phyogs/__/bar du gcod pa'i bgegs rnams kyis/__/dkyil 'khor gnyan po dral ba ste/__/thub pa'i bstan pa bshig pa ste/__/rnal 'byor bshad sgrub gegs byed cing /__/chos 'khor gnyan po bshig pa ste/__/rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas/__/mi nor dge 'dun bcas pa rnams/__/bcol lo ltos so mthu ma chung /__/nyin gsum bya ra ma g.yel cig__/mtshan gsum mel tshe ma g.yel cig__/'gal rkyen zlog la mthun rkyen sgrubs/__/hU~M b+h+yoHdam can rgya mtsho'i dmag tshogs rnams/__/sha khrag gtor ma 'di bzhes la/__/snga dgra thams cad rtsad nas chod/__/phyi dgra sems pa drung nas phyungs/__/da lta'i dgra bo rdul du rlogs/__/gdon dang bgegs kyi dpung tshogs choms/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/mi mthun rkyen dang bar chad sol/__/mthun pa'i dngos grub stsol ba dang /__/bcol ba'i phrin las grub par mdzod/__ces yid rtse gcig pas bskul zhing /__chos skyong spyi bskul ngag dbang nyi zla bzang pos gsungs pa'ang bya ste/__hU~M/__bskul lo thugs dam gnad nas bskul/__/bzhengs shing drag po'i skur bzhengs shig__/brten cing bsgrub pa'i srung ma'i tshogs/__/khyod kyi thugs dam dus la babs/__/rdo rje 'dzin pa'i bka' ma bcag__/mchod cing bstod pa don ma chung /__/bskul zhing rbad na mthu ma chung /__/drag po'i 'phrin las dus la babs/__/sngags 'chang dpon slob 'khor bcas kyi/__/lus ngag yid la 'tshe ba yi/__/gzhan gyi ngan sngags rbod gtong dang /__/byad kha phur kha gtad khram dang /__/dmod bcol 'khrul 'khor las sogs pa/__/bzlog cing bsgyur ba'i 'phrin las mdzod/__/ltas ngan ye 'drogs rmi ltas ngan/__/glo bur bsam ngan sbyor rtsub dang /__/nad gdon sde brgyad bar chad sogs/__/mdor na sngon las 'phral rkyen gyi/__/bar chad mi mthun tshogs rnams kun/__/bzlog cing bsgyur ba'i 'phrin las mdzod/__/hU~M/__gnod byed dgra bgegs 'byung po'i tshogs/__/phyogs dang phyogs mtshams gar gnas kyang /__/lcags kyus khug la zhags pas chings/__/lcags sgrog gis sdoms dril bus myos/__/lus la zor dang thun gyis bsnun/__/rgyob cig snying la kI la ya/__/sod cig thul cig kha ram khA hi/__/dus la babs so sa mA ya/__/yang dmigs bsal dgos pa dang 'brel na dmar gtor gsar du bshams te/__bka' sdod las mkhan rnams kyis dgra bgegs gtor ma la bkug bstim bsgral ba'i sha khrag__/mkha' 'gro thod pa thogs pa mang pos bcus te don snying gtso bo la stob/__sha rus mgon po'i tshogs kyis lhag med du rol pas gnod byed thams cad brlag par gyur/__rak+ta sbrengs zhing /__hU~M/__da ni mgon po 'khor dang bcas/__/bstan pa bshig pa'i dgra bo dang /__/'gro la 'tshe ba'i mi ma yin/__/rnal 'byor bdag la sdang ba yis/__/bsam sbyor ngan pa byed pa rnams/__/ye shes mgon po 'khor bcas kyis/__/gzi brjid mthu stobs da bskyed la/__/sha dang rus pa zas su zo/__/snying khrag dron mo skom du 'thungs/__/don snying nang khrol zhal du thobs/__/lpags pa yan lag mgo bo sogs/__/khyed kyi sku yi rgyan du bzhes/__/rnam shes mi bskyod dbyings su drongs/__/rnal 'byor bcol ba'i 'phrin las 'di/__/ma mdzad dam las 'gal bar gyur/__/gzhan yang rnal 'byor bdag nyid la/__/mi dang mi min 'ga' zhig gis/__/bsam pa ngan dang sbyor ba ngan/__/mnan gtad gzir dang byol kha dang /__/mi snyan brjod dang rmi lam ngan/__/nyam nga bag tsha mtshan ma rtsub/__/nad dang byur dang skal pa ngan/__/rbod gtong ma lus thams cad kun/__/sdang ba dgra yi steng du bzlog__/bzlog go bzlog go dgra la bzlog__/bsgyur ro bsgyur ro dgra la bsgyur/__/ces gtor ma gnod byed phyogs su zor du 'phang ngo /__/gsum pa zlog pa'i phrin las gsol ba ni/__chos sku yangs pa'i pho brang nas/__/lha chen mgon po 'khor bcas kyis/__/mthun pa'i dam rdzas 'di bzhes la/__/rnal 'byor dpon slob 'khor bcas la/__/gzhan gyi bsam sbyor ngan pa dang /__/mtshe zor yungs zor 'phen pa zlog__/'byung pos thod zor 'phen pa zlog__/gshin rjes 'khor lo bskor ba zlog__/bdud kyis khram kha bstan pa zlog__/ma mos khrag zor 'phen ba zlog__/zhang zhung btsod dmar 'phen pa zlog__/sum pas glang zor 'phen pa zlog__/ban+des sngags zor 'phen pa zlog__/bon pos brda zor 'phen pa zlog__/sngags pas kong zor 'phen pa zlog__/skyes pas mda' zor 'phen pa zlog__/bud med dmod zor 'phen pa zlog__/mu stegs bar chad byed pa zlog__/ngan sngags gdug pa'i rbod gtong zlog__/klu yis byad du bcug pa zlog__/the'u rang sris la brku ba zlog__/rgyal pos smyo 'bog gtong ba zlog__/drang srong gza' yi king kang zlog__/ltas ngan brgyad cu rtsa bzhi zlog__/ye 'drogs sum brgya drug cu zlog__/rmi lam ngan dang mtshan ma ngan/__/lo kegs zla kegs zhag kegs dang /__/nad rigs bzhi brgya rtsa bzhi zlog__/mkha' 'gro ma dang ro langs dang /__/rgyal bsen bar chad byed pa zlog__/de la sogs pa'i gdug sems rnams/__/thams cad sdang ba'i dgra la b+h+yo/__/thams cad gnod pa'i bgegs la b+h+yo/__/bcu pa mgon po bdun rdzogs dang rjes su 'brel ba'i chos srung bstan 'dzin rin po che'i thugs dam brjed byang du gsungs pa rnams la mchod gtor 'bul ba'i rim pa la brgyad las/__dang po tshe bdag sna tshogs mkha' 'gro'i gtor chog ni/__a mr-i tas bsangs/__swa b+hA was sbyangs/__ya~M las rlung dang ra~M las me/__/ka~M las mi mgo'i sgyed pu'i steng /__/a las thod pa dum gcig pa/__/phyi dkar nang dmar rgya che yangs/__/dpral ba rang la bstan ba'i nang /__/sha lnga bdud rtsi lnga zhu bas/__/ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__oM AHhU~M ha hoHhrIHtshar gsum gyis byin gyis brlabs/__mdun gyi nam mkhar myur mdzad mgon ljang mkha' 'gro lnga dang bcas pa skad cig gis grub par gyur/__ces mgron gsal btab la/__bsil ba tshal gyi dur khrod du/__/dpal ldan 'byor bcu tshe yi bdag__/phyag drug ye shes mgon po'i tshogs/__/dur khrod brgyad dang nyer bzhi yi/__/dam can 'khor bcas 'dir 'dus la/__/rnal 'byor bdag la mchog stsol cig__/k+ShIM/__ring po nyer gcig gis spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHdkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi ljags rdo rje'i sbu gus gtor ma drangs te gsol bar gyur/__gu ru ma hA kA la bi shwa DA ka sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__lan bdun/__gu ru ma hA kA la bi shwa DA ka sa pa ri wA ra ar+g+haMnas/__shap+ta pra tIts+tsha swA hA/__zhes dang /__gu ru ma hA kA la bi shwa DA ka sa pa ri wA ra oM AHhU~M gis mchod cing /__bla ma mgon po dbyer med 'phrin las sku/__/dus gsum sangs rgyas kun gyis phyag mdzad pa/__/gang la gang 'dul de la der ston pa/__/phyag drug sna tshogs mkha' 'gro la phyag 'tshal/__/'chi med tshe yi dpal la longs spyod cing /__/rig pa'i blo dang rnam dpyod shes rab dang /__/srid dang zhi ba'i dpal 'byor gang lags pa/__/de kun lhun gyis grub par mdzad du gsol/__/gnyis pa bcom ldan 'das yid bzhin nor bu'i gtor chog bskang gso'i 'phrin las ni/__mchod gtor dang bskang rdzas rnams bsang sbyang /__stong pa'i ngang las gnas khang b+h+rU~M las rin po che'i gzhal yas khang rgyan dang bkod pa phun sum tshogs pa'i nang du hU~M las phyi nang gsang ba'i mchod pa'i yo byad rgya nam mkha'i mtha' dang mnyam zhing rgyun 'khor ba ji srid kyi bar du 'byung bar gyur/__nam mkha' mdzod kyi sngags rgya dang /__oM badz+ra s+pha ra Na khaM/__zhes pas spel/__mdun bskyed/__swa b+hA was sbyang /__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang a las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M dngul chu'i mdog can 'od zer dpag tu med pa 'phro ba las mgon po yid bzhin gyi nor bu sku mdog dkar la dmar pa'i mdangs chags pa/__zhal gcig phyag drug spyan gsum pa/__phyag drug g.yas kyi dang po na gri gug__/bar pa na yid bzhin nor bu/__tha ma na DA ma ru drag tu 'khrol ba/__g.yon gyi dang po na thod pa'i nang du bum pa rin po che sna tshogs kyis gang ba brla g.yon pa la brten te 'dzin pa/__bar pa na rtse gsum/__tha ma na lcags kyu bsnams pa/__sku stod la rin po che'i rgyan du mas brgyan cing /__sku smad la rin po che'i zar bu dang chun 'phyang du mas mdzes pa/__zhabs gnyis dur khrod chen po bsil ba'i tshal nas da lta rang 'byon pa 'dra ba/__'gro 'phro la tshom ste bzhugs pa 'dra ba'i 'og na tshogs bdag kha bshang thams cad nas nor bu skyugs pa gnyis mnan pa/__mgon po'i spyi bor bla ma rdo rje 'chang dbang gi rgyal po yid bzhin gyi nor bu bsnams pa dgos 'dod 'byung ba 'dzum dang ldan pa/__mgon po'i thugs kar dbang sdud kyi mkha' 'gro ma zhal gcig phyag gnyis ma rgyan sna tshogs kyis brgyan pa/__lcags kyu dang thod pa bsnams pa/__gar stabs kyis bzhugs pa/__spyan gsum nam mkha' la hrig hrig gzigs pas khams gsum dbang du bsdud pa/__de'i thugs ka na chos nyid kyi thig le dmar po 'od 'phro ba/__de las 'od zer phyogs bcur 'phros pas dur khrod bsil ba'i tshal nas mgon po mkha' 'gro ma'i tshogs kyis bskor ba bsam gyis mi khyab pa oM badz+ra sa mA dzaHgu ru ma hA kA la dang /__k+ShIMnyi shu rtsa gcig sogs brjod cing /__hU~M/__dad pa dang ni dam tshig gis/__/tshur spyon yid bzhin mgon po che/__/'od dpag med pa'i spyan snga ru/__/'phags pa lo ke shwa ra yis/__'gro la byams pas nyer dgongs nas/__/dbul ba'i sdug bsngal sel ba dang /__/rnal 'byor bsod nams skyed byed du/__/srul pa'i dam tshig bzhin du spyon/__/khyod ni 'phags pa'i sprul pa ste/__/bsil ba tshal gyi dur khrod du/__/dpag bsam shing gcig rtsa bar gnas/__/mkha' 'gro 'bum gyi 'khor dang bcas/__/chos nyid ngang las ma g.yos kyang /__/de ring yid bzhin nor bur bzhengs/__/'khor bcas gnas 'dir gshegs su gsol/__/ma hA ka la thugs rje'i gter/__/mthu chen rgyal po yid bzhin mgon/__/dgos 'dod kun 'byung dpa' bo che/__/dkar ser dmar ljang yid 'ong ma/__/las bzhi'i 'phrin las sgrub mdzad ma/__/ye shes lnga yi bdag nyid can/__/DA ki'i 'khor tshogs dpag med dang /__/rtsa brgyud bla ma yi dam lha/__/bstan srung nor lha gnod sbyin rnams/__/'khor bcas gnas 'dir gshegs su gsol/__/rigs kyi cod pan ldems se ldem/__/dar gyi cod pan pu ru ru/__/rin chen rgyan cha si li li/__/gsang ba'i rnga chung di ri ri/__/dpa' bo'i ngar skad tse re re/__/dpa' mo'i brda glu lhangs se lhang /__/bla ma yi dam thibs se thib/__/nor lha gnod sbyin spungs se spung /__/snying rje'i rang nyams lhangs se lhang /__/sgyu ma'i rang sems rjen ne ne/__/spros med rig pa gsal la la/__/gtad med ngang du ya la la/__/bde chen gong bur khri li li/__/byin gyis brlab phyir gshegs su gsol/__/gnas khang 'di ru byin phobs la/__/rin chen nor gyi char pa phobs/__/sgrub mchog bdag la byin rlobs la/__/khams gsum ma lus dbang du sdus/__/gu ru ma hA kA la DA ki ni sarba A we sha ya a AHdzaHhU~M ba~M hoHzhes pas spyan drangs la bstim/__hU~M/__dur khrod me ris yongs bskor ba'i/__/rin chen las grub gzhal yas khang /__/phyi nang rngams brjid rab mdzes pa'i/__/mchod sprin rgya mtshos yongs su gang /__/gnam lcags chos 'byung 'bar ba dang /__/yid 'ong sna tshogs pad nyi'i steng /__/bgegs rgyal nor bdag 'gyings pa'i gdan/__/ye shes las grub pho brang dbus/__/bla ma mgon po dbyer med pa/__/'khor bcas dgyes par bzhugs su gsol/__/pad+ma ka ma lA ya s+t+waM/__zhes bzhugs su gsol/__bla ma yid bzhin mgon po la/__/mchod yon zhabs bsil me tog spos/__/snang gsal dri chab bza' btung bcud/__/snyan 'jebs dbyangs dang rol mo'i sgra/__/gzugs sgra dri ro reg bya'i mchog__/brtan g.yo'i phun tshogs thams cad 'bul/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shap+da pany+tsa kA ma gu Na sarba pU dza AHhU~M/__zhes pas mchod/__bcom ldan 'phags pa spyan ras gzigs/__/thugs rje khros pa'i skur bzhengs pa/__/'gro ba nyams thag rnams kyi mgon/__/'dod rgu'i char 'bebs khyod la bstod/__/sngon gyi thugs dam rjes dgongs te/__/mchod bstod gsol ba 'debs pa la/__/dngos grub nam mkha' mdzod kyi sgo/__/thogs med myur du phye bar mdzod/__/ces bstod cing gsol la/__gu ru ma hA kA la ha ri ni sa sid+d+hi dzaHzhes ci nus bzla/__mgon po 'khor bcas kyi ljags rdo rje'i sbu gu can gyis gtor ma gsol bar gyur/__rtsa sngags kyi mjug tu/__i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__na maHsarba ta thA ga te b+h+yo sogs lnga'am bdun gyis gtor ma dang /__bla ma mgon po yid bzhin gyi nor bu 'khor dang bcas pa'i zhal du oM AHhU~M/__zhes nang mchod 'bul/__mchod sbyin gyi gtor ma dam pa rgya chen po 'di nyid bla ma mgon po yid bzhin gyi nor bu rigs bzhi'i mkha' 'gro'i tshogs dang bcas pa rnams la 'bul lo/__/'phrin las su zhu zhing gsol ba ni/__bla ma dam pa'i bka' dang dam las ma 'da' bar sangs rgyas kyi bstan pa srungs/__dkon mchog gi dbu 'phang bstod/__rnal 'byor pa bdag cag 'khor dang bcas pa'i 'gal rkyen bar chad thams cad zhi ba dang /__mthun rkyen tshe bsod dpal 'byor gzi brjid thams cad gong nas gong du 'phel zhing rgyas par mdzad du gsol/__khyad par du sems can thams cad dbul ba'i sdug bsngal zhi zhing dgos 'dod thams cad yid bzhin du 'grub par mdzad du gsol/__zhes 'dod pa'i don la gsol ba gdab/__hU~M/__lha chen mgon po thugs rje'i gter/__/dpa' bo chen po nor gyi bdag__/yid bzhin mgon po DA ki'i gtso/__/dpal ldan ma hA kA la dang /__/DA ki'i 'khor tshogs dpag med dang /__/nor lha gnod sbyin 'khor bcas kyi/__/thugs dam gnyan po bskang ba'i rdzas/__/bye ba phrag brgya'i 'jig rten gyi/__/rab mdzes ri rgyal lhun po dang /__/lha yi khang bzang skyed mos tshal/__/me tog tshal dang nor bu'i mtsho/__/'dod 'jo'i bum bzang dpag bsam shing /__/rin chen ri dang bdud rtsi'i chu/__/gling bzhi gling phran nyi zla dang /__/de la gnas pa'i skye 'gro'i tshogs/__/sna tshogs chas rgyan za 'og gos/__/zas nor 'bru sman longs spyod gter/__/sa gzhi gang bar bcas pa dang /__/bla bre rgyal mtshan 'phan gdugs kyis/__/bar snang 'gengs shing rnam par mdzes/__/yid bzhin nor bu bsam 'phel dang /__/ke ke ru sogs rin chen rigs/__/mdzes pa'i bkra shis rtags brgyad dang /__/rgyal srid rin chen rnam pa bdun/__/'dod yon lnga dang rdzas mchog brgyad/__/tshogs dang gtor ma spyan gzigs rnams/__/ri ltar spungs shing sa ltar bkram/__/bdud rtsi sman gyi rgya mtsho bskyil/__/yid 'phrog rig mas dga' bzhi bskyed/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa'i sprin/__/dpag med nam mkha'i khams khyab par/__/sgyu ma lta bu'i ting 'dzin gyis/__/dmigs bral dmigs pas rab bcad nas/__/ye shes mgon po'i thugs dam bskang /__/gu ru dbyer med thugs dam bskang /__/dbang gi rgyal po'i thugs dam bskang /__/mkha' 'gro sde lnga'i thugs dam bskang /__/grangs med DA ki'i thugs dam bskang /__/bstan srung yongs kyi thugs dam bskang /__/khyed kyi thugs dam bskangs gyur nas/__/sgrub la myur du byin gyis rlobs/__/'di phyi bar do'i 'jigs las skyobs/__/lha 'dre mi gsum dbang du sdus/__/ci bsam yid bzhin 'grub par mdzod/__/ces thugs dam bskang zhing /__hU~M/__bla ma mgon po nyer bsten kyang /__/sems bskyed dman cing sgom bzlas g.yeng /__/sgrub rdzas mchod gtor zhan pa sogs/__/mthol bshags thugs rjes tshangs par stsol/__/zhes dang yig brgya brjod pas ma bskangs pa bshags/__hU~M/__bla ma mgon po 'khor bcas kyis/__/brten cing bsgrub pa'i rnal 'byor gyi/__/bsam pa'i don 'di 'grub par mdzod/__/brten ni lha chen mgon po brten/__/mchod ni yid bzhin mgon po mchod/__/bsgrub ni gu ru mgon po bsgrub/__/bgrang ni mgon po'i rtsa sngags bgrang /__/don ni sems can don du bsam/__/da ni thugs rjes myur du gzigs/__/sngags 'chang dpon slob 'khor bcas kyi/__/nad gdon bar chad zhi ba dang /__/dgra dang chom rkun 'joms pa dang /__/mi mthun phyogs rnams bzlog pa dang /__/bsam don ma lus 'grub par mdzod/__/tshe dang bsod nams 'phel ba dang /__/dpal 'byor snyan grags rgyas par mdzod/__/longs spyod phun sum tshogs pa dang /__/bstan srid mtha' dbus rgyas par mdzod/__/khams gsum srid gsum ma lus pa/__/dbang du 'du zhing brtan par mdzod/__/gnas dang yul dang yon bdag rnams/__/bde zhing 'bru phyugs 'phel bar mdzod/__/rnal 'byor bdag gis sna tshogs kyi/__/las rnams mtha' dag 'grub gyur nas/__/rang gzhan don gnyis 'grub pa yi/__/'phrin las da lta 'grub par mdzod/__/dngos grub da lta stsol ba dang /__/byin gyis myur du brlab pa dang /__/lha chen khyod kyi zhal mthong ste/__/'chi med dpal la spyod par shog__/ces 'phrin las zhu'o/__/gsum pa zab chos nye brgyud kyi bka' srung rnams kyi gsol mchod la lnga las/__dang po legs ldan dri med mgon po mchod pa'i 'phrin las ni/__oM AHhU~M ha hoHhrIHsa gtor ma byin gyis brlabs la/__hU~M/__legs ldan nag po a g+ho ra/__/sku la dar nag 'jol ber gsol/__phyag g.yas tsan+dan beng chen bsnams/__/g.yon pa lcags par dku la brten/__/'khor tshogs dam can rgya mtshor bcas/__/dgra bgegs gnyan po gshegs su gsol/__/bsad pa'i sha dang myos pa'i chang /__/gsol zhing rol zhig dgyes par mdzod/__/oM a g+ho ra ma hA kA la du re swA hA hU~M hU~M i daM ba lin+ta kha kha khA hi khA hi/__bdag cag rig 'dzin sgrub pa pos/__/ci nus mchod pas khyod mchod kyis/__/sngon gyi khas blangs dran gyis la/__/da lta nyid du 'phrin las mdzod/__/gnyis pa rdzogs pa chen po'i bka' srung mchod pa'i cho ga ni/__gtor ma oM AHhU~M gis byin rlabs dang /__oM e ka tsa ti sa pa ri wA ra hU~M dzaHdzaHsa spyan 'dren byas la/__hU~M/__chos dbyings skye med dag pa'i yum:smug nag ral gcig khro mo'i gzugs:zhing dbyug kha T+wA~M phyag na bsnams:sprin dang 'ja' 'od na bza' gsol:spyan gcig tshem gcig nu ma gcig:ral gcig thig le gcig gi rtags:mchod gtor 'di bzhes mngon gsum gyi:ye shes rang la gnas pa la:'khrul rtog rlung gi sgrib pa sol:rdzogs pa chen po'i bstan pa srungs:ma ma trag rak+sha pany+tsa ba liM ta rak+ta khA hiHhU~M:gza' mchog chen po rA hu la:mgo dgu phyag bzhi sbrul mjug can:mig stong dang ldan mda' gzhu dang :chu srin rgyal mtshan zhags pa 'dzin:rig pa rang gsal bstan pa'i gnyer:mchod gtor bzhes la bar chad srungs:rak+sha ra hu la pany+tsa ba liM ta rak+ta khA hi:hU~M:dam can skyes bu thig le rtsal:mdog dmar rdo rje tsit+ta bsnams:dar dkar gos gsol snyug zhwa can:btsan dmag 'khor dang bcas pa rnams:mchod gtor 'di bzhes bsam pa sgrubs:rig pa rang gsal rdzogs par mdzod:badz+ra sA d+hu sa ma ya pany+tsa ba liM ta rak+ta khA hi:hU~M:gzhan yang gnas dang rigs las skyes:las la grub pa'i dam tshig can:mkha' 'gro dam can 'khor dang bcasaHdam rdzas mchod gtor 'di bzhes la:bcol ba'i 'phrin las 'grub par mdzod:sarba de wa DA ki nI pany+tsa ba liM ta rak+ta khA hiHgsum pa bka' brgyad kyi srung ma rnams kyi gsol ka ni/__gtor ma dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag rus pa'i phung po chen por gyur pa/__oM AHhU~M gis bdud rtsir bsam la/__hU~M:'bar ba chen po'i ye shes sku:gnyis med ma ning nag po dang :dregs pa'i sde dpon sum cu dang :sngags bdag dregs chen bco brgyad sogs:bka' sdod yongs rdzogs 'dir gshegs la:dgra bgegs sha khrag gtor ma rol:oM shrI ma hA kA la ga Na gu h+ya hU~M phaT:oM badz+ra sarba duSh+Tan sarba big+h+nAn sha trUn mA ra ya ma hA mA~M sa rak+ta kiM ni ri ti ba liM ta khA hI:hU~M:dregs pa rgyud gsum 'khor dang bcas/__/dam las ma 'da' rjes su dgongs:rig 'dzin srung mar mnga' gsol naHdkon mchog gsum gyi dbu 'phang bstod:sangs rgyas bstan pa gnyan po srungs:rig 'dzin 'dus pa'i sku dgra sgrol:byang chub lam gyi bar chad choms:'phrin las thams cad bsgrub par gyis:bzhi pa smugs 'dzin chu'i dbang po'i mchod gtor ni/__oM AHhU~M gis gtor ma brlabs la/__hU~M:byang phyogs gnod sbyin 'dul ba'i phyir:bcom ldan mgon po mi bskyod pa:thugs rjes skur sprul dzam+b+ha la:'khor bcas gnas 'dir gshegs su gsol:bdud rtsi mchog gi mchod yon dang :me tog la sogs nyer spyod tshogs:bza' bca' btung ba dang bcas pa'i:'dod yon gtor ma 'di bzhes la:bdag cag rnal 'byor bar chad sol:tshe dang bsod nams snyan grags spel:'dzad med 'bru nor longs spyod dang :gnod sbyin gter gyi dngos grub stsol:lnga pa mgon dkar dur khrod bdag po yab yum mchod cing bskul ba ni/__oM AHhU~M ha hoHhrIHsa mchod gtor byin gyis brlabs la/__hU~M/__dur khrod chen po'i gnas mchog nas/__/keng rus thod pa'i sku mkhar nas/__/rak+ta'i rba klong dkyil 'khor nas/__/dur khrod bdag po yab dang yum/__/gti mug spongs phyir keng rus sku/__/zhal gcig phyag gnyis sku mdog dkar/__/zhe sdang 'joms phyir thod dbyug 'phyar/__/'dod chags skem phyir thod khrag 'thung /__/'bar ba'i spyan bgrad mche ba gtsigs/__/dbu la rin chen prog zhu gsol/__/mi mgo lnga bcu'i do shal byas/__/sku la rin chen sna tshogs brgyan/__/brkyang bskum gar gyis gdug pa 'dul/__/mi ro bsnol ba'i gdan la bzhugs/__/rang rtags srog snying sgra sgrogs shing /__/sprul pa bye ba bsam yas 'gyed/__/lha srin sde brgyad khyed kyi 'khor/__/stong phrag brgyad cu khyed kyi bran/__/'bod pa'i tshe na snyan ma sra/__/g.yab pa'i tshe na spyan ma brtul/__/'dir gshegs rgyan gyi gtor ma 'di/__/khro rngams stabs kyis bzhes su gsol/__oM g+hr-i rA dza g+hr-i rA dza ku ma ku ma khum this swA hA/__i daMm ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__oM g+hr-i rA dza g+hr-i rA dza khu ma khu ma kum this swA hA/__i daMm ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__shrI sh+ma sha na a d+hi pa ti ma hA pi shA tsi ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__dpal ldan yab yum thugs rje can/__/khyed kyi sprul pas gar yang khyab/__/gdug pa'i dgra bgegs tshar gcod cing /__/dam tshig can la dngos grub ster/__/shes rab 'phel ba'i dbang phyug can/__/rigs sngags bzlog pa'i mthu bo che/__/dgra bgegs 'dul phyir mthu ma chung /__/rnal 'byor skyong phyir thugs ma ring /__/gdug pa 'dul phyir bang ma zhan/__/srung ba'i 'khor lo skyabs ma chung /__/'gro ba srungs shig thugs rje can/__/bdag gis mchod cing bstod pa'i tshe/__/dkor khang srungs shig bar chad sol/__/yon bdag bsrung zhing bsgrub pa dang /__/rnal 'byor bsam pa 'grub pa dang /__/chos skyong thugs dam bskang ba dang /__/bsod nam rgya chen bskyed pa dang /__/sangs rgyas bstan pa bsrung ba'i phyir/__/bka' yi gtor ma 'di longs la/__/thugs dam bzhin du 'phrin las mdzod/__/bzhi pa mkha' 'gro spyi gtor ni/__oM AHhU~M ha hoHhrIHsa brlabs la 'bar ba'i phyag rgya dpral bar bskor zhing /__phaiM/__oM badz+ra A ra l+li hoHdzaHhU~M ba~M hoHbadz+ra DA ki nI/__sa ma ya s+t+waM/__dr-i sh+ya hoHsa spyan drangs la/__oM kha kha/__khA hi khA hi/__sarba yak+Sha/__rak+Sha sa/__b+hU ta/__pre ta/__pi shA tsi/__un mAd/__a pa sma ra/__DA ka/__DA ki n+yA da ya/__i maM ba liM gr-ih+Nan+tu/__sa ma ya rak+Shan+tu/__ma ma sarba sid+d+hiM/__m+me pra yats+tshan+tu/__ya thai baM/__ya theSh+TaM/__b+hUny+dza tha/__dzi g+h+ra tha/__pi pa tha/__mA ti kra ma tha/__ma ma sarba kAr ta yaM/__sat+su khaM/__bi shud d+ha ye/__swA hA yi ka b+ha wan+tu/__hU~M hU~M phaT phaT swA hA/__zhes lan gsum gyis 'bul/__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+ta AHhU~MHgis bar gyis phyi mchod dang /__oM AHhU~M gis nang mchod 'bul/__dpal bo dang mkha' 'gro ma thams cad kyi zhal du mchod pa dam pa 'bul lo/__/sangs rgyas kyi bstan pa dar ba dang /__'jig rten du dge legs rgya chen po 'byung ba dang /__bdag cag dam pa'i chos sgrub pa po rnams kyi 'gal rkyen thams cad zhi zhing mthun rkyen thams cad chos ldan yid bzhin du 'grub pa dang byang chub ma thob kyi bar du srung skyob sba ba'i 'phrin las mdzad du gsol/__/lnga pa grub dbang chen por g.yar dam nos pa'i dkar phyogs kyi 'byung po rnams la gtor ma bsngo ba ni/__/oM AHhU~M ha hoHhrIHsa byin rlabs dran par byas la/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas yab gcig grub dbang chen po'i bstan srid skyong ba'i lha klu gnod sbyin 'byung po'i tshogs thams cad e h+ye hi/__zhes pas bkug la/__oM a kA ro mu khaM sarba d+harmA NaM/__A d+yanut+pan+na twA ta oM AHhU~M phaT swA hA/__lan gsum gyis bsngo/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+ta AHhU~M gi bar dang /__oM AHhU~M zhes phyi nang gis mchod/__mchod sbyin gyi gtor ma 'di gnod sbyin gyi sde dpon chen po bcu gnyis dang /__skyes mchog rdo rje legs pa sogs dpal lcags zam pa'i bstan pa rin po che rjes 'jug dkor nor bcas bsrung zhing skyob par mdzad pa'i dkar po'i phyogs kyi 'byung po rnams la 'bul lo/__/rje grub thob chen po'i spyan sngar dam tshig nos shing 'phrin las bsgrub par khas blangs pa ltar/__bka' babs brgyad kyi bstan pa dar zhing bdag cag 'khor dang bcas pa'i rkyen phyi nang gi bar chad thams cad zhi ba dang /__chos dang mthun pa'i bsam don yid bzhin du 'grub par mdzad du gsol/__/drug pa gzhi bdag gtor ma ni/__oM AHhU~M gis brlabs/__hU~M mdzad kyi phyag rgya bcas la/__oM b+hu mi pa ti A kaR+Sha ya dzaHsa mgron dgug__/oM a kA ro gsum gyis bsngo/__oM ar+g+haM nas shab+ta AHhU~M gi bar gyis mchod/__gtor ma 'di gnas bdag gzhi bdag rnams la 'bul lo/__/bdag cag dpon slob 'khor bcas 'gro ba la ru nga ba dang /__sdod pa la phrag dog pa dang /__spyod pa la ko long ma mdzad par gzhi chos ldan du skyong ba'i 'phrin las mdzad du gsol/__/bdun pa 'byung po'i tshogs spyi la gtor ma 'bul ba ni/__oM AHhU~M/__lan gsum gyis byin rlabs dran par byas la/__phyi'i khor yug dur khrod rnams su gnas pa sogs deng 'dir bos pa'i mgron du mchis pa thams cad gtor mas mnyes par gyur par bsam zhing /__oM a kA ro mu khaM sogs tshar gsum gyis tshims par bltas la/__phud 'thor ba'i rdul phra rab dang mnyam pa'i thod pa ye shes kyi bdud rtsis gang ba mang po lha klu gza' sogs 'jig rten skyong ba kun dang sangs rgyas dang sems can thams cad mgon po dang lha mor gyur pa'i zhal du oM AHhU~M/__zhes phud dang nang mchod gtor zhing spro na/__oM ma hA sh+ma shwA na puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he nai wi d+ya shab+ta AHhU~M gis dur khrod kyi nyer spyod kyang bstab ste/__lha yi tshogs rnams ma lus dang /__/klu yi tshogs rnams ma lus dang /__/gnod sbyin tshogs rnams ma lus dang /__/srin po'i tshogs rnams ma lus dang /__/'byung po'i tshogs rnams ma lus dang /__/yi dwags tshogs rnams=__/sha za'i tshogs rnams=__/smyo byed tshogs rnams=__/brjed byed tshogs rnams=__/mkha' 'gro'i tshogs rnams=__/ma mo'i tshogs rnams ma lus dang /__/de la sogs te 'byung po'i tshogs/__/ma lus ji snyed yod pa rnams/__/'dir gshegs bdag la dgongs su gsol/__/bstan pa bsrung dang 'gro ba'i don mdzad phyir/__/thugs dam bcas shing zhal gyis bzhes pa rnams/__/dpal chen bka' sdod yid ltar mgyogs pa yi/__/'jigs pa'i gzugs can drag gtum mi bzad pa/__/gdug pa 'dul mdzad nag po'i phyogs rnams 'joms/__/rnal 'byor las la 'bras bu ster mdzad cing /__/mthu stobs byin rlabs bsam gyis mi khyab pa'i/__/gnod sbyin tshogs sogs brgyad la phyag 'tshal lo/__/sde brgyad btsun mo sras dang g.yog bcas kyis/__/dngos grub kun gyi bka' drin bdag la stsol/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la/__/nad med tshe dang dbang phyug dang /__/dpal dang grags dang skal pa bzang /__/longs spyod rgya chen kun thob cing /__/zhi dang rgyas la sogs pa yi/__/las kyi dngos grub bdag la stsol/__/dam tshig can gyi bdag la srungs/__/dngos grub kun gyi stong grogs mdzod/__/dus min 'chi dang nad rnams dang /__/gdon dang bgegs rnams med par mdzod/__/rmi lam ngan dang mtshan ma ngan/__/bya byed ngan pa med par mdzod/__/'jig rten bde zhing lo legs dang /__/'bru rnams 'phel zhing chos 'phel ba/__/dge legs thams cad 'byung ba dang /__/yid la 'dod pa kun 'grub shog__/ces dang /__snang srid mgron rnams thams cad la/__/tshad med gtor ma 'di bsngos pas/__/longs spyod ldan zhing tshogs rdzogs nas/__/thams cad myur du sangs rgyas shog__/brgyad pa rjes 'brel gyi bka' srung rnams la thun mong du bstod pa ni/__hU~M/__rgyal ba'i bstan srung dam tshig can/__/rtsa brgyud bla ma'i bka' nyan cing /__/mthu stobs rdzu 'phrul bsam mi khyab/__/srung ma'i tshogs la bdag bstod do/__/dam tshig ldan pa'i rjes 'brang zhing /__/'phrin las rnam bzhi'i dngos grub ster/__/rang rang 'khor dang sprul pas bskor/__/dam can rnams la bdag bstod do/__/rdo rje 'dzin pas mnga' gsol zhing /__/rgyal bas dbang bskur byin gyis brlabs/__/'gran zla bral ba'i stobs po che/__/bka' srung rnams la bdag bstod do/__/ngag dbang nyi zla bzang po'i gsung ngo /__/bcu gcig pa tshogs kyi 'khor lo bskor ba la/__tshogs rdzas rnams chu chang nang mchod kyis bran/__oM hrIHpad+man+ta kr-ita hU~M phaT kyis bsang /__oM swA b+hA was sbyang /__stong pa'i ngang las ya~M las rlung /__ra~M las me'i steng du a las ka pA la sha lnga bdud rtsi lngas gang ba/__zla phyed rdo rjes brgyan pa/__rlung g.yos me sbar rdzas rnams zhu/__/ye shes kyi bdud rtsi bkug ste thim par gyur/__oM AHhU~M gsum bzla/__hU~M/__bzhengs shig rtsa brgyud bla ma dang /__/yi dam zhi khro rab 'byams bzhengs/__/spyon cig myur mdzad phyag bzhi beng /__/gur zhal tshogs bdag rnam sras spyon/__/bskyod cig mkha' 'gro chos skyong sogs/__/'khor 'das lha yi rol par skyod/__/kun kyang rigs kyi 'khor tshogs bcas/__/tshur gshegs tshogs kyi mgron du gshegs/__/gnas khang 'di la byin phob la/__/tshogs rdzas 'di la bcud cig chug__/'dir 'dus rnal 'byor bdag cag la/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/zhes byin rlabs 'bebs shing tshogs kyi spyi phud phul la/__na mo thabs dang shes rab gnyis su med pa'i tshogs kyi 'khor lo rgya chen po/__rang bzhin rnam par dag pa skye ba med pa/__mtshan nyid rnam par dag pa A li kA li/__ngo bo rnam par dag pa sha lnga bdud rtsi lngas rgyas btab pa 'di nyid byin rlabs kyi rtsa ba rtsa brgyud bla ma rnams kyi zhal du pany+tsa a mr-i ta ga Na tsakra pU dza khA hi/__dngos grub kyi rtsa ba yi dam lha tshogs rnams kyi zhal du pany+tsa a mr-i ta ga Na tsakra pU dza khA hi/__'phrin las kyi rtsa ba chos skyong srung ma mkha' 'gro'i tshogs dang bcas pa rnams kyi zhal du pany+tsa a mr-i ta ga Na tsakra pU dza khA hi/__dam tshig gi rtsa ba mched lcam rdo rje spun grogs rnams kyi zhal du pany+tsa a mr-i ta ga Na tsakra pU dza khA hi/__las kyi rdo rjes/__'dir chos rnams bzang po the tshom med/__/yongs gtsang sme kun rang bzhin gcig par rol/__zhes so sor drangs so/__/so sos kyang /__a la la ho/__bde gshegs chos dbyings dri bral de la bdag gus so/__/zhes blang /__thams cad kyi phud spyi 'bungs su bsdus nas/__oM mchod do/__/dman pa'i yul las rab 'das shing /__/rgyal ba kun gyi dam tshig mchog__/dngos grub kun gyi gzhir gyur pa/__/bdud rtsi mchog gi mchod par bzhes/__/sgrib pa'i dri ma kun sel zhing /__/rtog pa kun las rnam grol ba/__/bla na med pa'i byang chub sems/__/bde ba chen por mnyes gyur cig__/gzugs dang sgra dang dri dang ro/__/reg bya'i khyad par mchis pa rnams/__/rtsa brgyud bla ma yi dam lha/__/bstan srung mkha' 'gro'i tshogs la 'bul/__/dngos grub ma lus stsal du gsol/__/phyi nang bar chad zhi bar mdzod/__oM a kA ro lan gsum gyis phul/__phyi nang gsang ba'i 'dod yon gyis/__/'phags pa'i tshogs rnams mnyes pa dang /__/dam can thugs dam bskangs pa dang /__/lan chags bu lon khyer ba dang /__/rigs drug sems can tshim byas nas/__/bla med byang chub myur thob shog__/ces spyir mchod nas bye brag tu tshogs rdzas kyis bskang gtor rnams gso zhing bran/__rang gi snying ga'i 'od zer gyis dgra bgegs thams cad bkug__/rdo rje khro bo rnams kyis tshar bcad pa'i sha khrag gi phung po tshogs gtor dang gcig tu 'dres/__oM AHhU~M ha hoHhrIHsa sha khrag bdud rtsir spel la/__kyai/__bstan srung mgon po'i tshogs rnams dgongs/__/dam tshig dbang gis 'dir gshegs la/__/'gro ba'i don phyir bzhugs nas kyang /__/bstan pa gnyan po bsrung ba dang /__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/bar chad dgra bgegs bsgral ba'i phyir/__/do nub tshogs gtor mchod par bzhes/__/do nub thugs dam gnyan po bskang /__/do nub zhig ral ma lus gso/__/do nub dam tshig nyams chag bskang /__/do nub snga ma'i gtang rag gtong /__/do nub phyi ma'i zhu ba 'bul/__/do nub rgyan gyi gtor ma 'bul/__/bdag gis bcol ba'i 'phrin las sgrubs/__/'jig rten khams kyi mchod rdzas dang /__/dngos 'byor sprul pa'i mchod pa 'di/__/mgon po 'khor dang bcas pa la/__/rgyun du bzhugs pa'i gnas su 'bul/__/gshegs pa yi ni bzhon par 'bul/__/dgyes pa'i mchod rdzas chen por 'bul/__/brten par byed pa'i gzugs su 'bul/__/mi zad spyod pa'i gter du 'bul/__/mthun par 'grogs pa'i grogs su 'bul/__/mdza' ba'i gnyen dang 'khor du 'bul/__/'chi ba med pa'i tshe ru 'bul/__/byang chub sgrub pa'i lam du 'bul/__/las bzhi sgrub pa'i rdzas su 'bul/__/nyams chags gso ba'i bskang du 'bul/__/nyes pa 'chags pa'i bshags par 'bul/__/dngos grub zhu ba'i 'phrin du 'bul/__/yun du gnas pa'i rten du 'bul/__/mi mthun bsrung ba'i go char 'bul/__/dgra bgegs sgrol ba'i dpung du 'bul/__/bkra shis bsngo bas mnyes gyur te/__/bdag cag yon mchod 'khor bcas la/__/rgyun du 'go zhing grogs mdzod cig__/ces tshogs rdzas bzhed rgur sbar bas thugs dam dgyes par bskangs shing /__oM gu ru ma hA kA la sarba d+harma pA la sa pa ri wA ra ga Na tsakra kha kha khA hi khA hi/__lan gsum gyis tshogs gtor bsngo/__hU~M/__ye shes mgon po 'khor bcas kyis/__/dam tshig 'phrin las bsgrub tu gsol/__/bdag cag rgyu sbyor la sogs pa'i/__/nad gdon bar chad zhi ba dang /__/bsrung zhing bzlog par mdzad du gsol/__/tshe ring longs spyod 'phel ba dang /__/dbang thang 'phrin las kun rgyas shing /__/mi nor zas sogs 'phel bar mdzod/__/rgyal po rgyal phran blon po dang /__/yul mi gtso bo dbang du sdus/__/sde brgyad dregs can bran du 'khol/__/bsgrub bya dbang byas 'gugs par mdzod/__/sdang ba'i dgra bgegs ma lus pa/__/skad cig tsam gyis thal bar rlog__/ma dad smra ba'i dug can rnams/__/rnam shes ye shes kha sbyor phyes/__/ye shes chen po mi shigs pas/__/lus ngan 'di dag bor du chug__/drag po'i pho nya da spros shig__/mtshon cha'i 'khrul 'khor char ltar phob/__/dbang po lnga dang don snying lnga/__/da lta thon la lus sems phrol/__/rnam shes mar me ltar bsad nas/__/tshon char sa mun sros byed pas/__/lus ngag thal ba rdul du rlog__/rnam shes dbyings su spar du gsol/__/bdag cag dpon slob 'khor bcas kyi/__/nad kha khram kha dgra la sgyur/__/chags chen nyam nga dgra la sgyur/__/gnod byed bar chad mi mthun pa/__/thams cad sdang ba'i dgra la b+h+yo/__/thams cad gnod pa'i bgegs la b+h+yo/__/sangs rgyas bstan pa dar ba dang /__/sems can bde skyid 'phel bar mdzod/__/ces mngon par 'dod pa'i 'phrin las kyi gnyer gtad cing thugs dam bskul/__hU~M/__mgon po bdun rdzogs dkyil 'khor dam pa nas/__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i lha tshogs bcas/__/mnyam nyid bzang ngan rtog dang bral na yang /__/yud tsam bdag gi tshig la dgongs su gsol/__/bdag ni mi shes rmongs shing le lo che/__/sgom sgrub mi brtson bsnyen sgrub g.yel ba dang /__/dam rdzas ma tshang mchod gtor g.yel ba dang /__/rgyu chung phud nyams mchod rdzas 'bags pa dang /__/cho ga 'khrul dang gsang ba g.yel ba sogs/__/dam tshig 'gal 'khrul thams cad so sor bshags/__/bla ma yi dam chos skyong dbyer med kyi/__/thugs dang 'gal ba thams cad bzod par gsol/__/chos dbyings mnyam pa nyid du dag gyur pas/__/bdag cag bla med bde chen thob par shog__/ces nyams pa bshags shing yig brgya ji ltar rigs pa bzlas la/__a ho ma hA su kha/__zhes lha'i rnal 'byor gyi sgo nas tshims par za'o/__/te na hU~M/__te na hU~M te na te te hU~M/__zhes glu blang /__oM sarba ta thA ga ta a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 ha~M/__zhes bde ba bsgom/__tshogs lhag bsdus la/__oM su bi shud+d+haHd+harmA aM AHsa bsang sbyang /__oM AHhU~M ha hoHhrIHsa brlabs/__ma mo lhag sdud thams cad lhag ma'i dam tshig gi gnas su badz+ra sa mA dzaHoM ma ga ri ye sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shap+ta AHhU~M/__oM hU~M ma ga ri ye sa pa ri wA re b+h+ya/__oM a kA ro sogs lan gsum/__ma mo nag mo dud pa'i sol ba mo/__/lhag sdud kyi rdo rje pho nya mo'i tshogs dang bcas pa rnams/__lhag ma'i gtor ma 'dis tshim par gyis la bdag cag rnams kyi 'phrin las thams cad thogs pa med par sgrubs shig__/phyi rol sgo drung na gnas pa'i 'byung po 'chol ba'i tshogs dam tshig gi cho ga la blta bar mi dbang ba rnams la sbyin no/__/rdo rje theg pa gsang ba mchog gi sgor sbyong pa'i skal ba dang ldan par gyur cig__/oM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__uts+tshiSh+Ta b+hak+Sha si swA hA/__snying po bzlas shing phyi rol du dor/__dpa' bo gnyis med mchod pas skye ba 'di la ni/__/sgrib pa zad dang phyag rgya'i dngos grub 'gyur bar shog__/skye ba kun tu mchog tu bde bar gshegs pa yi/__/grub pa'i 'jig rten dbus su 'gro ba nyid gyur cig__/ces smon lam btab bo/__/bcu gnyis pa khyad par gyis dus la sogs par mnga' gsol bar bya ba ni/__mchod gtor dang spyan gzigs kha gsos te nang mchod kyis bran la/__badz+ra a mr-i tas bsang /__swa b+hA was sbyang /__hU~M yig las byung ba'i mchod rdzas dang mthun rdzas nam mkha'i khams thams cad yongs su gang ba/__mgon po bdun rdzogs 'khor bcas kyi spyan lam du 'byung bar gyur cig__/oM badz+ra s+pha ra Na khaM gis spel/__myur mdzad mgon po'i spyi bor hU~M mthing nag khru gang ba gzi 'od 'bar ba las 'od zer 'phros pas sras bcas rgyal ba kun gyi thugs rje byin rlabs snod bcud brtan g.yo'i mdangs dpal thams cad 'od zer du bsdus nas hU~M la bstim pas hU~M sngar bas che zhing gzi byin 'bar te/__mgon po'i dbu gtsug nas thugs kar phebs pa khro bo rdo rje 'jigs byed nag po zhal gsum phyag drug pa ma he dang gshin rje pho mo brdzis pa'i skur gyur te je cher song ba dang /__mgon po yang sku je cher gyis stong gsum gang ste mi mjed kyi zhing na ye shes kyi mgon po las nus mthu che ba med pa'i bkrag mdangs gzi brjid phun sum tshogs par gyur pa la/__mnga' gsol bas mgon po'i 'od zer dpal mgon srung ma'i tshogs dang 'khor rnams la phog pas thams cad stobs rtsal gzi byin mchog tu 'bar bas dgyes par gyur/__ces dmigs zhing dbyangs rol bcas/__hU~M/__rdo rje 'chang dngos bla ma dang /__/dbyer med mgon por mnga' gsol lo/__/spyan ras gzigs dbang ngo bo'i phyir/__/yi dam mchog tu mnga' gsol lo/__/sku bzhi mngon du mdzad pa'i phyir/__/rdzogs sangs rgyas su mnga' gsol lo/__/theg chen dam chos thams cad kyi/__/mnga' bdag chen por mnga' gsol lo/__/'phags tshogs dge 'dun thams cad kyi/__/gtso bo chen por mnga' gsol lo/__/thub dbang bstan pa bsrung ba'i phyir/__/chos skyong chen por mnga' gsol lo/__/lha chen rnams kyi gtso bo'i phyir/__/legs ldan chen por mnga' gsol lo/__/drag po'i las la dbang mdzad phyir/__/nag po chen por mnga' gsol lo/__/gsang sngags rig 'dzin thams cad kyi/__/srung ma chen por mnga' gsol lo/__/rnal 'byor dam tshig ldan rnams kyi/__/dgra lha chen por mnga' gsol lo/__/bdag cag 'khor bcas thams cad kyi/__/mgon dang skyabs su mnga' gsol lo/__/thub pa'i dbang po'i bstan pa srungs/__/rnal 'byor bdag gi 'phrin las mdzod/__/'gal rkyen bzlog cing mthun rkyen sgrubs/__/mnga' gsol don dang ldan par mdzod/__/ces myur mdzad ye shes mgon por bye brag tu mnga' gsol zhing thun mong spyi la/__hU~M/__rab 'byams rgyal ba'i thugs rje 'phrin las kun/__/mgon po bdun du rdzogs pa'i dkyil 'khor lha/__/byin rlabs gzi 'bar dngos brgyud bla ma ru/__/sgyu ma'i gar gyis rol par mnga' gsol lo/__/bgrang yas dkyil 'khor rgya mtsho'i bdag nyid kyi/__/rnam par 'phrul po che ru mnga' gsol lo/__/'gog lam mngon gyur sangs rgyas des gsungs chos/__/bsgrub mdzad tshogs bcas 'dus par mnga' gsol lo/__/thub bstan spyi dang dpa' bo mkha' 'gro'i srog__/snyan brgyud bsrung spel byed por mnga' gsol lo/__/rtag tu mchod sgrub bstan la 'bral med du/__/'go ba'i lha ru mnga' gsol dpal kun stsol/__/phyi nang gsang ba'i rten dang spyan gzigs 'dzom pa sogs dang 'brel na de las cung zad rgyas pa 'di'ang bya ste/__hU~M/__rab brjid in+d+ra nI la'i ri dbang bskal pa'i me yi dpung rgyan dang /__/bdud kyi mgo rlon 'phreng bas spud na gang gi dpe zlar bgrang 'os sku/__/khros pa'i gar nyams 'bum du brtan pa'i rdo rje gad mo'i sgra yis kyang /__/khams gsum gcig car 'dar zhing ldeg mdzad dpal mgon rnams la mnga' gsol lo/__/spyan ras gzigs dbang drag por khros shing snying rje chen pos rab myos pa/__/mchod gsol bstod cing dran pa tsam gyis 'di phyi bar do'i 'phrang las sgrol/__/sil sil sgra sgrogs mi bskyod dbur brgyan dpral bar sin d+hU'i thig les mtshan/__/bung ba ltar gnag khro chags spyan dmar nag po che la mnga' gsol lo/__/'khor lo sdom pa 'bar ba'i skur bzhengs phyag bzhi srin po khros pa'i nyams/__/ka ha la sogs bzhad pa'i nga ro 'brug stong dus gcig ltar sgrogs pas/__/sa gsum bdud bgegs dgra dang 'byung po'i don snying lkog mar lhung mdzad pa'i/__/khams gsum dbang phyug bya rog mtshan can bstan srung gtso la mnga' gsol lo/__/thugs rje rab khros 'jigs byed chen po'i sku ni char sprin nag po'i mdog__/'bar ba'i spyan gsum g.yo zhing dar nag ber dang swag chen yu ring gsol/__/tsan+dan beng thogs lha min pham mdzad lha dmag dkar po'i dbugs 'byin pa'i/__/khrag 'thung legs ldan dpal 'bar bdud las rnam par rgyal la mnga' gsol lo/__/he ru ka yi thugs las sprul pa 'jigs rungs gar gyis sgeg pa'i sku/__/dpa' bo chen po srid gsum g.yul rgyal dus mtha'i mun pa'i kha dog 'chang /__/bdud dang dgra rnams phye mar 'thag cing khrag dron thod par gsol mdzad pa/__/gaN+Di 'chang zhing zlum po'i stabs can rdo rje gur la mnga' gsol lo/__/dam tshig can gyi gnyer kha mdzad cing dam nyams log 'dren rnams kyi gshed/__/yang dag mtha' bral don dang ro gcig dpa' bo shugs chen bram ze'i gzugs/__/mthing nag rus rgyan tshangs skud kyis spras dril bu g.yer kha'i drwa ba 'phyang /__/zhing skyong stobs 'phrog dbang po 'jig rten mnga' dbang bsgyur la mnga' gsol lo/__/ming brgya ma la mtshan stong dang ldan dus mtshan nag mo srin mo'i tshul/__/bong bur zhon nas phyogs bcur rgyug cing rlung nag 'tshubs mar 'tshubs pas bskor/__/re lde'i gos gyon mi sha za zhing nag mo 'bum sde'i tshogs dang bcas/__/dus bzhir dbang bsgyur ma mo'i gtso mo dpal ldan ma la mnga' gsol lo/__/lha yi sde dpon bgegs la dbang bsgyur tshogs rje tshogs bdag dpal dang ldan/__/gangs ri'i mdog 'chang rgya skyegs mdangs kyi sna zhags dmar po brkyangs pa yis/__/srid pa'i dpal g.yang gam du 'gugs shing phyed krung stabs kyis nor bdag mnan/__/lha rdzas dar dang rin chen gyis brgyan gsus po che la mnga' gsol lo/__/byang phyogs rin chen gter gyi 'byung gnas nor bu'i gzhal med khang chen por/__/mi 'jigs rtsal ldan gdong lnga'i khri la rab 'gying gnod sbyin sde dpon che/__/ngal bsos po zhes nyi ma stong gi gzi 'bar gser gyi ya lad can/__/nor bu'i rgyal mtshan ne'u le bsnams rnam thos sras la mnga' gsol lo/__/gzhan yang rgyal ba'i bstan srung rdo rje'i dam la gnas shing rnal 'byor skyong /__/rdo rje 'chang gi bka' sdod ye shes pa dang 'jig rten mgon po'i tshogs/__/ma mo mkha' 'gro gnod sbyin phyogs skyong zhing skyong snang srid dregs pa'i sde/__/rnam bzhi'i 'phrin las bsgrub mdzad rdo rje'i chos srung yongs la mnga' gsol lo/__/phyi nang gsang mchod gtor tshogs rgya mtshos mgon po bdun rdzogs mnga' gsol na/__/dgyes pas dgongs mdzod spyi sgos bstan pa yun ring gnas shing 'gro rnams bde/__/bstan 'dzin skyes bu'i dbu 'phang rab mtho yid srubs kla klo'i dpung stongs nas/__/phyogs las rnam rgyal rgyal rnga legs brdung grub gnyis dge mtshan stsol cigakyai/__bcu gsum pa gtor skyongs spyi bstab bya ba ni/__thun gtor la sgron me btsugs te bdud rtsis bran/__skad cig tsam las kA pa lar/__/sha lnga bdud rtsi lnga yi steng /__/'bru gsum zhu bas ye shes kyi/__/bdud rtsi dpag med 'phel bar gyur/__oM AHhU~M/__skyems phud sbreng ba dang bcas/__hU~M/__dpal ldan mgon po myur mdzad spyan ras gzigs/__/ma gcig 'dod khams dbang phyug re ma ti/__/phyag bzhi beng chen gur mgon zhal bzhi pa/__/tshogs bdag rnam sras ye shes mgon po'i tshogs/__/lcam dral rnams kyi bka' las mi 'da' ba'i/__dregs pa pho rgyud mo rgyud 'khor dang bcas/__/'dir gshegs rgyan gyi gtor ma 'di bzhes shig__/sha khrag dmar gyi gtor ma 'di bzhes shig__/'dzam bu ti ba'i zhal zas 'di bzhes shig__/dza gad dpa' bo'i sman phud 'di bzhes shig__/sngar bcol las kyi gtang rag gnyan por 'bul/__/da bcol las kyi gsal 'debs gnyan por bzhes/__/'khor rnams bsrung zhing rkyen rnams bzlog pa dang /__/sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs la sogs/__/bdud dang bar du gcod pa rnam mang po/__/thams cad nye bar zhi bar mdzad du gsol/__/bstan pa rgyas pa'i las 'di myur du sgrub/__/rnal 'byor bcol ba'i 'phrin las bsgrub par mdzod/__/bstan 'dzin nyi zla bzang po'i gsung /__hU~M/__bstan srung dam can rgya mtsho'i tshogs/__/sha khrag dmar gyi gtor ma dang /__/sman raka bdud rtsi'i mchod pa dang /__/gsang ba tshogs kyi 'khor lo dang /__/phud kyi gser skyems gtsang ma sogs/__/bzhes shig rol cig dgyes par mdzod/__/bsam pa'i don rnams 'grub pa dang /__/bar chad ma lus sel bar mdzod/__/deng nas byang chub ma thob bar/__/bstan dang sems can don phyir du/__/dge las rten bzhengs la sogs pa/__/bla ma'i bka' bzhin bsgrub pa la/__/'gal rkyen bar chad med pa dang /__/mthun rkyen 'phrin las rgyas pa dang /__/'gro rnams dbang du 'du ba dang /__/'phrin las rnam bzhi lhun grub nas/__/tshe yi rig 'dzin grub par mdzod/__/ces rol mo'i sgra dang bcas sgrub khang gi thog tu 'bul lo/__/gsum pa rjes kyi bya ba la lnga las/__dang po dngos grub zhu zhing 'dod pa'i don la gsol ba gdab pa ni/__bla ma dang gnyis su med pa'i ye shes kyi mgon po'i lha tshogs rnams kyis bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__/dus dang gnas skabs thams cad du 'phrin las bzhi'i bya ba thams cad la ji ltar gsol ba btab pa'i don thams cad de kho na nyid bzhin du 'grub par mdzad du gsol/__skye ba kun tu thugs rjes yud tsam yang mi 'dor bar don gnyis lhun gyis 'grub par byin gyis brlab tu gsol/__gnyis pa cho ga lhag chad kha bskang zhing bshags pa ni/__oM badz+ra satwa sa ma ya sogs yi ge rgya pa lan gsum bzlas la/__ma 'byor pa dang nyams pa dang /__/gang yang bdag rmongs blo yis ni/__/bgyis pa dang ni bgyid stsal ba/__/de kun mgon pos bzod par mdzod/__/ma rnyed yongs su ma tshang dang /__/gang yang nus pa ma mchis pas/__/'di ni bya min gang bgyis pa/__/de kun khyod kyi bzod mdzad rigs/__/zhes pas nongs pa bzod par gsol/__/gsum pa brtan bzhugs sogs kyis gtor mgron gyi mjug bsdu ba ni/__bla ma mgon po dbyer med la/__/bdag ni gus pas skyabs su mchi/__/bdag gis sems can thams cad kyi/__/nyon mongs ma lus sel bar shog__/ces gsol 'debs gang 'grub bya zhing mdun bskyed rten yod pa rnams la/__'dir ni gzugs dang lhan cig tu/__/'gro ba'i don du bzhugs nas kyang /__/nad med tshe dang dbang phyug dang /__/mchog rnams legs par stsal du gsol/__/oM su pra tiSh+Tha badz+ra ya swA hA/__zhes me tog 'thor/__badz+ra muHrten med pa'i gtor mgron gyi ye shes pa rnams rang bzhin gyi gnas su gshegs/__dam tshig pa rnams rang la gnyis su med par thim/__'jig rten pa rnams rang gnas su gshegs par gyur/__ces brjod cing bsam/__/bzhi pa dge rtsa bsngo smon gyi rgyas gdab pa ni/__dge ba'i tshogs rnams bsags pa kun/__/bdag gir yongs su bzung med par/__/sems can ma lus kun don du/__/chos dbyings bla na med par bsngo/__zhes dang /__dge ba 'di yis bdag sogs 'gro ba kun/__/bla ma mgon po'i tshogs kyis rjes bzung nas/__/srid zhir mi gnas rdo rje 'chang dbang gi/__go 'phang dam pa myur du thob par shog__/ces dge ba byang chub tu bsngo/__bdag gi dus gsum dge ba ci spyad pas/__/nam mkha'i mtha' klas gyur pa'i sems can rnams/__/bla med rdo rje theg pa'i snod gyur te/__/kun kyang rdo rje 'dzin pa nyid gyur cig__/srid zhi'i dpal 'byor ma lus 'byung ba'i gzhi/__/thub pa'i bstan pa yun ring gnas pa dang /__/de 'dzin byed pa'i skyes bu dam pa rnams/__/dpal 'byor gyis brgyan yun ring zhabs brtan shog__/bdag cag dpon slob yon mchod 'khor bcas rnams/__tshe ring nad med bde skyid phun sum tshogs/__/bsam pa'i don rnams yid bzhin 'grub pa dang /__/'gro ba'i don la mthu dang ldan par shog__/ces smon lam btab/__lnga pa bkra shis brjod pa ni/__mthar thug snying po'i don rtogs nas/__/mkhyen gnyis yon tan rab rgyas pa/__/thugs rje 'phrin las phul du phyin/__/mchog gsum bla ma'i bkra shis shog__/snod bcud dag pa'i bde chen dang /__/snang stong zhal sbyor lhan cig skyes/__/phyi nang gsang ba mchog gi lha/__/sku gsum yi dam bkra shis shog__/gzhi yi de nyid mngon du gyur/__/lam shes ngo bo nyid med cing /__/rnam mkhyen gsang ba bsam mi khyab/__/dus gsum sangs rgyas bkra shis shog__/bslu med rgyu 'bras bslab bya phra/__/lhag bsam dge ba rgya chen po/__/smin grol zung 'jug zab pa'i lam/__/theg gsum dam chos bkra shis shog__/gnas brtan dge sbyong ngur smrig 'dzin/__/kun la phan sgrub rgyal ba'i sras/__/sgo gsum gsang sngags rnal 'byor 'chang /__rigs gsum dge 'dun bkra shis shog__/khro gtum rdzu 'phrul mthu stobs 'bar/__/'phrin las kun bsgrub bstan pa skyong /__/bla ma mgon po dbyer med dang /__/gnas gsum mkha' 'gro'i bkra shis shog__/sgrub pa po yi rjes 'brang ste/__/gdug cing sdang sems ldan pa rnams/__/skad cig tsam gyis tshar gcod pa'i/__/rgyud gsum dam can bkra shis shog__/ces stod lugs mgon po'i bkra shis dang /__dpon slob mi 'bral lhan cig 'grogs/__/sku tshe mi 'gyur sra zhing brtan/__/ja bzang bzhes spro rgyun mi 'chad/__/skyid la chos 'phel bkra shis shog__/ces shis par brjod pas dge legs su bya'o/__/bstan pa skyong ba yongs kyi rje bo rnams/__/dkyil 'khor gcig tu mngon par gdan 'dzoms pa/__/dgyes pa'i dga' ston cho gas 'phral yun gyi/__/'dod 'bras myur mgyogs 'byin thabs spel ba'i mthus/__/'gro kun bla ma mgon pos rjes bzung ste/__/bstan dang de 'dzin dbu 'phang srid rtser bsnyegs/__/nag phyogs dus kyi rgud pa kun zhi nas/__/dge legs rdzogs ldan gsar pas khyab gyur cig__/dpal grub pa'i dbang phyug thang stong pa'i bka' srol bstan srung dbang po rnams kyi gtor sgrub mchod bskang gi phyag bzhes gtsang stod ri bo che'i gtsos gdan sa rnams su/__'phrin las myur mgyogs sogs rgyas bsdus mang po bzhugs par snang yang phyogs 'dir yig cha mi tshang zhing /__kun mkhyen bla ma'i grub chen thugs tig gi bka' srung mgon po bdun rdzogs gcig tu bsdus pa mdzad 'phro lus pas phyag drug gur zhal tsam las 'di'i lugs kyi rjes gnang gi rgyun dkon kyang /__grub dbang chen pos yang yang byin gyis brlabs pa'i rje mkhyen brtse'i dbang po nyid nas brgyud pa'i chos skyong 'di rnams kyi srog gtad thob pa rgyu mtshan du byas te/__shar 'gu log gi ljongs su skyes shing rje grub thob chen po la dad pa'i bag chags mnga' ba re khed bla ma rig 'dzin gyi gsung gis bskul ngor/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rdzong gsar bkra shis lha rtser lcags zam pa'i yig rnying 'thor bsdus dang bla ma gong ma rnams kyis gsung la brten nas/__bsnyen pa'i thun gseng rnams su dkyus gcig tu bsdebs te ngag tu 'don bde bar bris pa rgyal ba'i bstan pa rin po che dar zhing rgyas la yun ring du gnas pa'i rgyu gyur cig__/sarba mang+ga laM//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]